Bartscher 104049 Ice cube machine C26 Betjeningsvejledning

Bartscher 104049 Ice cube machine C26 Betjeningsvejledning | Manualzz
C26 - C50
104049 - 104050
Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Tyskland
tlf. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Service hotline: +49 5258 971-197
www.bartscher.com
Version: 1.0
Forberedelsesdato: 2021-08-24
DK
Original betjeningsvejledning
1
2
3
4
5
6
7
8
Sikkerhed ...................................................................................................... 2
1.1
Forklaring af advarselsord ....................................................................... 2
1.2
Sikkerhedstips ......................................................................................... 3
1.3
Brug som beregnet .................................................................................. 5
1.4
Ukorrekt brug ........................................................................................... 5
Generelle oplysninger.................................................................................... 6
2.1
Ansvar og garanti ..................................................................................... 6
2.2
Ophavsret beskyttelse ............................................................................. 6
2.3
Overensstemmelseserklæring ................................................................. 6
Transport, emballage og opbevaring ............................................................. 7
3.1
Leveringskontrol....................................................................................... 7
3.2
Emballage ................................................................................................ 7
3.3
Opbevaring .............................................................................................. 7
Tekniske data ................................................................................................ 8
4.1
Tekniske data .......................................................................................... 8
4.2
Apparatets funktioner ............................................................................. 10
4.3
Kompilering af apparatets komponenter ................................................ 11
Installation og betjeninga ............................................................................. 12
5.1
Installation.............................................................................................. 12
5.2
Betjening ................................................................................................ 14
Rengøring .................................................................................................... 15
6.1
Sikkerhedsanvisninger ved rengøring .................................................... 15
6.2
Rengøring .............................................................................................. 16
6.3
Afkalkning .............................................................................................. 17
Mulige driftsfejl............................................................................................. 18
Bortskaffelse ................................................................................................ 20
104049
1 / 22
Sikkerhed
Diese Bedi enungsanlei tung besc hrei bt di e Installation, Bedi enung und Wartung des Geräts und gilt als wic htige Infor mationsquelle und N achschl agewer k. Di e Kenntnis aller enthaltenen Sic herheits hinweis e und H andlungs anweisungen schafft die Vorauss etz ung für das sichere und s ac hger echte Ar beiten mit dem Gerät. D arüber hi naus müs sen die für den Ei ns atz ber eic h des Geräts geltenden ör tlichen Unfall verhütungs vorsc hriften und allgemeinen Sicherheits besti mmungen eing ehalten wer den. Dies e Bedi enungs anleitung is t Bes tandteil des Produkts und muss i n unmi ttelbarer N ähe des Ger äts für das In¬s tall ations-, Bedi enungs-, Wartungs- und R einigungspers onal jederzeit z ugänglich auf¬bewahrt werden. Wenn das Ger ät an eine dritte Pers on
weiterg egeben wird, muss die Bedi enungsanlei tung mit ausgehändigt wer den.
Læs grundigt denne betjeningsvejledning før anvendelse og
opbevar den i et nemt tilgængeligt sted!
Denne betjeningsvejledning indeholder en beskrivelse af enhedens installation,
dens drift og vedligeholdelse og er en vigtig kilde til information og vejledning.
Forudsætningen for sikker og korrekt betjening af apparatet er kendskabet til alle
sikkerheds- og driftsinstruktioner, der findes i enheden. Desuden gælder
bestemmelserne om ulykkesforebyggelse, sundheds- og sikkerhedsbestemmelser
og gældende lovbestemmelser i enhedens anvendelsesområde.
Læs venligst denne betjeningsvejledning inden du begynder at arbejde med
enheden, og især inden du sætter den i brug,for at undgå skader på personer og
ting. Ukorrekt brug kan medføre skade.
Denne betjeningsvejledning er en integreret del af produktet og skal altid opbevares
i nærheden af enheden. Den skal også være tilgængelig til enhver tid. Når enheden
overføres, er det også nødvendigt at give denne betjeningsvejledning.
1
DK
Sikkerhed
Apparatet er lavet i henhold til gældende regler for teknologi. Dette apparat kan dog
være en farekilde, hvis den bruges uhensigtsmæssigt eller ukorrekt. Alle brugere
skal overholde oplysningerne i denne brugsvejledning og overholde
sikkerhedsinstruktionerne.
1.1
Forklaring af advarselsord
Vigtige sikkerhedsoplysninger og advarselsoplysninger er angivet i denne
betjeningsvejledning med de relevante advarselssymboler. Disse bemærkninger
skal nøje overholdes, for at undgå ulykker, skader på personer og ejendom.
FARE!
FARE symbolet advarer om farer, der medfører alvorlig skade eller
død, hvis de ikke undgås.
2 / 22
104049
Sikkerhed
ADVARSEL!
ADVARSEL symbolet advarer om farer, der kan medføre moderate
eller alvorlige skader eller død, hvis det ikke undgås.
FORSIGTIG!
FORSIGTIG symbolet advarer om farer, der kan forårsage mindre
eller moderate skader, hvis de ikke undgås.
, di e
OBS!
Signalord OBS angiver mulig skade på ejendommen, der kan opstå,
hvis du ikke følger sikkerhedsanvisningerne.
HENVISNING!
HENVISNING symbolet informerer brugeren om yderligere
oplysninger og brugsanvisninger.
1.2
DK
Sikkerhedstips
Elektrisk strøm
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Overspænding eller forkert installation kan medføre elektrisk stød.
Enheden kan kun tilsluttes, hvis dataene på typeskiltet svarer til netspændingen.
Enheden skal holdes tør, for at undgå elektriske kortslutninger.
Hvis der opstår funktionsfejl under drift, skal du straks afbryde apparatet fra
strømforsyningen.
Rør ikke stikket med våde hænder.
Rør aldrig apparatet, når det er i vandet. Afbryd straks apparatet fra
strømforsyningen.
Alle reparationer eller åbning af kabinettet må kun udføres af specialister og ved
passende værksteder.
Bær ikke apparatet ved at holde på strømkablet.
Lad ikke strømkablet komme i kontakt med varmekilder og skarpe kanter.
Du må ikke bøje, klemme eller tænde strømkablet.
Strømkablet skal foldes helt ud.
104049
3 / 22
Sikkerhed
•
•
•
Placer aldrig apparatet eller andre genstande direkte på strømkablet.
Tag altid fat i stikket, for at afbryde apparatet fra strømforsyningen.
Strømkablet skal kontrolleres jævnligt med hensyn til beska-digelse. Brug ikke
enheden hvis kablet er beskadiget. Hvis det viser sig, at strømkablet er
beskadiget, kontakt en kvalificeret elektriker eller serviceværksted for at få det
udskiftet.
Brandfare / risiko for letantændelige materialer / eksplosionsfare
•
•
•
•
DK
•
•
•
•
•
Brug ikke andre elektriske enheder inde i apparatet.
Opbevar eller brug ikke benzin eller andre brændbare gasser eller væsker i
nærheden af dette eller andre apparater Gasserne kan forårsage brand eller
eksplotion.
Put ikke eksplosive stoffer, såsom aerosoler fyldt med brændbare drivmidler, ind
i apparatet. Beholdere fyldt med letantændelige gasser og væsker kan udlede
indhold ved lavere temperaturer, som kan antænde fra gnister genereret af
elektrisk udstyr. Fare for eksplosion!
Træk stikket ud af stikkontakten, hvis det opstår kølemiddellækage. Fjern alle
antændelseskilder i nærheden, ventilér rummet og kontakt forhandleren. Undgå
kontakt med kølemidlet, da dette kan medføre alvorlige øjenskader.
Brug aldrig letantændelige væsker til at rengøre apparatet eller dets
komponenter. De resulterende gasser kan medføre brand eller eksplosion.
I tilfælde af brand skal du frakoble apparatet fra strømforsyningen, inden du
udfører passende slukning. Sluk aldrig ilden med vand, når apparatet er tilsluttet
strømforsyningen. Sørg for tilstrækkelig tilførsel af frisk luft,efter at ilden er
slukket.
Afrimningsprocessen bør ikke fremskyndes ved hjælp af mekaniske anordninger
eller andre varmekilder (stearinlys eller varmeapparater) eller på anden måde.
Den resulterende damp kan medføre kortslutning, og for store temperaturer kan
ødelægge apparatet.
Alle ventilationsåbninger på apparatet skal være afdækket under dets drift.
Du må aldrig beskadige kølesystemet i apparatet.
Driftspersonale
•
•
Dette apparat må ikke betjenes af personer (herunder børn) med begrænset
fysisk, sensorisk eller mental evner, såvel som af personer med begrænset
erfaring og/eller begrænset viden.
Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger eller starter apparatet.
Ukorrekt anvendelse
4 / 22
104049
Sikkerhed
•
•
•
•
•
•
Ukorrekt eller forbudt brug kan beskadige apparatet.
Anvend kun apparatet, hvis dets tekniske tilstand ikke viser nogen fejl og giver
mulighed for sikker drift.
Apparatet må kun anvendes, hvis alle tilslutninger er lavet i overensstemmelse
med forskrifterne.
Apparatet kan kun bruges, når det er rent.
Brug kun originale reservedele. Forsøg aldrig at reparere apparatet selv.
Foretag ikke ændringer eller modifikationer på apparatet.
1.3
Brug som beregnet
Enhver brug af apparatet til formål, der er forskellig og / eller afvigende fra den
normale tilsigtede anvendelse som beskrevet nedenfor, er forbudt og betragtes som
utilsigtet brug.
Følgende anvendelse er i overensstemmelse med den tilsigtede anvendelse:
–
1.4
Isterningsstørrelse:
Ukorrekt brug
DK
Ukorrekt brug kan medføre personskade og ejendom forårsaget af farlig spænding,
brand og høje temperaturer. Apparatet må kun bruges til de værker, der beskrives i
denne betjeningsvejledning.
104049
5 / 22
Generelle oplysninger
2
Generelle oplysninger
2.1
Ansvar og garanti
Alle oplysningerne og tips i denne betjeningsvejledning er udarbejdet under
hensyntagen til gældende regler, aktuelle tekniske og professionelle viden samt
vores mange års erfaring. Ved bestilling af specielle modeller eller ekstra
muligheder, og i tilfælde af brugen af den nyeste tekniske viden, kan apparatet, der
leveres under visse omstændigheder, afvige fra forklaringerne og talrige tegninger i
denne brugsanvisning.
Producenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller mangler som følge af:
– manglende overholdelse af anvisningerne,
– ukorrekt brug,
– indførelse af tekniske ændringer,
– brug af uautoriserede reservedele.
Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer af produktet for at
forbedre dets ydeevne og kvalitet.
DK
2.2
Ophavsret beskyttelse
Denne betjeningsvejledning, tekster, tegninger, billeder og andre elementer, der er
indeholdt i den, er beskyttet af ophavsretten. Det er forbudt at gengive indholdet af
betjeningsvejledningen i enhver form og på nogen måde (herunder fragmenter) og
bruge og / eller overføre dets indhold til tredjepart uden producentens skriftlige
samtykke. Overtrædelse af ovenstående resultat medfører pligten til at betale
erstatning. Vi forbeholder os retten til at forfølge yderligere krav.
2.3
Overensstemmelseserklæring
Apparatet overholder gældende standarder og EU-retningslinjer. Ovenstående er
bekræftet i EF-overensstemmelseserklæringen. Hvis det er nødvendigt, vil vi med
glæde sende dig den relevante overensstemmelseserklæring.
6 / 22
104049
Transport, emballage og opbevaring
3
3.1
Transport, emballage og opbevaring
Leveringskontrol
Ved modtagelse af leveringen skal du straks kontrollere,om apparatet indeholder
alle komponenter, og at den ikke er blevet beskadiget under transporten. I tilfælde
af synlig transportskader, skal du nægte at modtage apparatet eller acceptere på
specielle betingelser. På transportselskabets transportdokumenter / fragtbrev skal
du mærke omfanget af skaden og lave en klage. Skjulte skader skal indberettes
umiddelbart efter, at de er blevet identificeret, da der kun kan påberåbes fordringer
inden for de gældende frister.
I mangel af dele eller tilbehør bedes du kontakte vores kundeserviceafdeling.
3.2
Emballage
Kast ikke kartonen væk. Det kan være nødvendigt at opbevare apparatet, når den
flyttes, eller når apparatet sendes til vores servicecenter i tilfælde af skade.
Apparatets emballage og individuelle komponenter er lavet af genanvendelige
materialer. Dette gælder: folier og plastposer, papemballage.
Ved bortskaffelse af emballage skal du overholde reglerne i dit land.
Genbrugsemballager skal genanvendes.
3.3
Opbevaring
Hold emballagen lukket, indtil apparatet er installeret, og følg markeringen
vedrørende indstilling og opbevaring. Emballagen bør kun opbevares under
følgende forhold:
– i lukkede rum
– skal opbevares i et tørt og støvfrit miljø
– væk fra aggressive midler
– på et sted, der er beskyttet mod sollys
– på et sted, der er beskyttet mod mekaniske stød.
Ved længere opbevaring (mere end tre måneder) skal tilstanden for alle dele og
emballagen kontrolleres regelmæssigt. Emballagen skal udskiftes med nye, om
nødvendigt.
104049
7 / 22
DK
Tekniske data
4
Tekniske data
4.1
DK
Tekniske data
Navn:
IsterningemaskineC26
Art.nr.:
104049
Materiale:
rustfrit stål
Antal isterninger:
Isterningstørrelse (bredde x højde) i
mm:
1
Isterningvægt i g:
18 - 20
Isterningproduktion / arbejdscyklus:
16
Produktion maks. i kg. /time:
25 / 24
Kapacitet beholder i kg:
7
Kølevæske / mængde i kg:
R290 / 0,048
Klimaklasse:
ST
Vandtilslutning:
3/4"
Vandafløb Ø i mm:
Ø 21
Tilslutningsværdi:
0,24 kW | 230 V | 50 Hz
Mål (bredde x dybde x højde) i mm:
398 x 542 x 682
Vægt i kg:
30,0
28 x 40
Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer!
8 / 22
104049
Tekniske data
Navn:
IsterningemaskineC50
Art.nr.:
104050
Materiale:
rustfrit stål
Antal isterningstørrelse:
Isterningstørrelse (bredde x højde) i
mm:
Isterningvægt i g:
1
Isterningproduktion / arbejdscyklus:
24
Produktion maks. i kg. /time:
50 / 24
Kapacitet beholder i kg:
13
Kølevæske / mængde i kg:
R290 / 0,055
Klimaklasse:
ST
Vandtilslutning:
3/4"
Vandafløb Ø i mm:
Ø 25
Tilslutningsværdi:
0,38 kW | 230 V | 50 Hz
Mål (bredde x dybde x højde) i mm:
548 x 611 x 823
Vægt i kg:
47,0
29 x 40
19 - 21
DK
Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer!
104049
9 / 22
Tekniske data
Version / egenskaber
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Isterningsform: kegleform (hulkegle)
Køling: luftkøling
Niveausensor
Produktion ved hjælp af et pumpesystem
Køling: kompressor
Styring: knap
Tænd/sluk-knap
Kontrollampe:
Sættet indeholder:
– 1 vandindløbsslange
– 1 afløbsslange
– 1 isterningske
4.2
DK
Apparatets funktioner
Denne isterningsmaskine er designet til fremstilling af kegleformede (hulkegler)
isterninger. Den kan producere op til 25 kg eller 50 kg isterninger på 24 timer.
10 / 22
104049
Tekniske data
4.3
Kompilering af apparatets komponenter
DK
Fig.1
1. Tænd/sluk-knap
3. Tanklåg
5. Hus
7. Tilslutningskabel med netstik
9. Afløbsport
11. Vandindløbsslange
13. Afløbsslange
104049
2. Meddelelser
4. Kompressordæksel
6. Ventilationshuller
8. Vandforbindelse
10. Tætninger
12. Isterningsske
11 / 22
Installation og betjeninga
5
Installation og betjeninga
5.1
Installation
Udpakning / indstilling
•
Pak apparatet ud og fjern alle eksterne og interne emballageelementer og
transportsikringer.
FORSIGTIG!
Fare for kvælning!
Børn må ikke får adgang til emballagematerialer som plastposer og
polystyrenkomponenter.
•
DK
•
•
•
•
Hvis der er en beskyttende film på apparatet, skal du fjerne den.
Beskyttelsesfolien bør fjernes langsomt for ikke, at efterlade eventuelle rester af
klæbemidlet. Fjern eventuelle rester af klæbemidlet med et egnet
opløsningsmiddel.
Pas på ikke at skade skiltet eller advarselsindikationer på apparatet.
Placer aldrig apparatet i fugtige eller våde omgivelser.
Installer apparatet, så forbindelserne er let tilgængelige for hurtig afbrydelse,
hvis det er nødvendigt.
Apparatet skal placeres på en overflade med følgende egenskaber:
– med tilstrækkelig bæreevne, vandbestandig, tør og modstandsdygtig
overfor høje temperaturer
– stor nok til at arbejde sammen med apparater uden problemer
– let tilgængelig
– med god ventilation.
•
•
•
•
•
•
Nie nal eż y umies zcz ać urządz eni a w g orąc ym otoczeniu ani w pobliż u materiał ów łatwopalnyc h.
Das Ger ät benötigt z um korrekten Betrieb eine ausreic hende Luftströmung. Nal eż y zachować mini malny bocz ny odstęp urz ądz eni a r ówny co naj mni ej 10 c m.
Die Öffnungen am Gerät niemals abdec ken oder bl oc ki eren.
Anbring ikke apparatet på steder med høj luftfugtighed. Luftens relative
fugtighed skal højst være 70%.
Placer ikke apparatet på steder med direkte eksponering for sollys eller
nærvarmekilder (komfur, varmeapparat, varmeanlæg mv.). Varmekilder kan
negativt påvirke niveauet for energiforbrug og begrænser også apparatets
funktioner.
Kompressoren må ikke vippes mere end 45 ° for at undgå beskadigelse under
installation eller transport.
•
•
•
Die Stec kdos e muss l eicht z ugänglich s ein, s o dass das Stromkabel notfalls sc hnell abgez ogen werden kann.•
Gni azdo elektr ycz ne powi nno być ł atwo dostępne, tak aby w razi e potrzeby moż na był o s z ybko odłąc z yć kabel zasil ając y.
Gni azdo elektr ycz ne powi nno być ł atwo dostępne, tak aby w razi e potrzeby moż na był o s z ybko odłąc z yć kabel zasil ając y.
Hold en minimumsafstand på 10 cm fra vægge og genstande til siden og bagud.
Apparatet skal kun installeres i et rum med omgivelsestemperatur mellem 10°C
og 32 °C.
12 / 22
104049
Installation og betjeninga
Vandtilslutning
1. Installer apparatet i nærheden af vandforbindelsen.
OBS!
Tilslut kun apparatet til en drikkevandstilslutning. Ellers skal der
installeres en vandrensningsanordning.
2. Tilslut vandindløbsslangen til hanen.
3. Tilslut den anden ende af denne slange til vandtilslutningen på bagsiden af
apparatet.
4. Sæt tætningsringene på.
HENVISNING!
Det hydrauliske tryk skal være 2-3 bar. Ved højere tryk skal der installeres
en trykreduktor.
Vandafløb
1. Tilslut enden af afløbsslangen med gummigennemføringen til afløbstilslutningen
på bagsiden af apparatet.
2. Fastgør den anden ende af afløbsslangen til et afløbsrør eller en vandbeholder.
3. Sørg for, at afløbsrøret eller vandbeholderen er lavere end isterningens afløb,
så vandet kan løbe væk.
Tilslutning til strømforsyning
•
•
•
•
•
•
Kontroller, at apparatets tekniske data (se typeskiltet) svarer til dataene i det
lokale netværk.
Tilslut apparatet til en enkelt, jordet og tilstrækkeligt beskyttet stikkontakt. Tilslut
ikke apparatet til en stikkontakter med flere stik.
Tilslut tilslutningsledningen, så ingen kan træde på den eller gå over den.
Hvis isterningemaskinen bringes ind i rummet udefra om vinteren, skal den
opvarmes til stuetemperatur i et par timer, før den tages i brug.
Vent i 1 time, før kølevæsken sætter sig ned, derefter kan du tilslutte apparatet
til strømforsyningen.
Efter en strømafbrydelse eller efter at stikket er fjernet fra stikkontakten, kan
apparatet forbindes igen til strømforsyningen efter mindst 5 minutter.
•
104049
Die Stec kdos e muss l eicht z ugänglich s ein, s o dass das Stromkabel notfalls sc hnell abgez ogen werden kann.•
Gni azdo elektr ycz ne powi nno być ł atwo dostępne, tak aby w razi e potrzeby moż na był o s z ybko odłąc z yć kabel zasil ając y.
Gni azdo elektr ycz ne powi nno być ł atwo dost ępne, tak aby w razi e potrzeby moż na był o s z ybko odłąc z yć kabel zasil ając y.
13 / 22
DK
Installation og betjeninga
5.2
Betjening
Kontrolelementer / viste meddelelser
Fig. 2
1.
2.
3.
4.
5.
DK
Tænd/sluk med integreret driftsskontrollampe (rød)
Driftskontrollampe (grøn)
"Fejl/driftsfejl" -meddelelse (rød)
"Fuld beholder" –meddelelse (rød)
"Lav vandstand" meddelelse(rød)
Før maskinen tages i brug
1. Rengør apparatet og udstyret i overensstemmelse med anvisningerne angivet i
afsnit 6 "Rengøring" inden første brug.
2. Til sidst tør grundigt med en blød klud.
3. Kontroller alle tilslutninger, og sørg for, at vandafspærringsventilen er åben.
4. Tilslut apparatet til et enkelt jordet stikkontakt.
Apparatets drift
1. Sæt tænd / sluk -knappen på betjeningspanelet til position "I".
Den røde strømforsyningskontrollampe på tænd / sluk -knappen er tændt.
Den grønne driftskontrollampe lyser, og isterningproduktionsprocessen begynder.
Processen består af følgende trin:
– vand strømmer ind
– isterninger produceres
– isterninger kommer frem
– færdige isterninger opbevares
14 / 22
104049
Rengøring
Så snart beholderen er fuld, lyser meddelelsen "Beholder fuld" på
betjeningspanelet, og maskinen afslutter processen automatisk.
2. Åbn beholderlåget, og brug isskålen til at fjerne de færdige isterninger
Apparatet starter med at producere nye isterninger, ligeså snart man fjerner de
færdiglavede.
FORSIGTIG!
Af hygiejniske årsager skal isterninger, der dannes under den første
produktionsproces bortskaffes og ikke bruges til afkøling af drikkevarer
eller fødevarer.
Hvis vandforsyningen er utilstrækkelig, vises meddelelsen "Lav vandstand" på
betjeningspanelet, og apparatet slukker automatisk.
3. Kontroller vandforsyningen til isterningmaskinen.
I tilfælde af en fejl lyser "Fejl/driftsfejl" meddelelsen, og apparatet slukker
automatisk.
DK
OBS!
Hvis apparatet tændes umiddelbart efter, at det er blevet slukket
automatisk, kan det beskadige kompressoren.
Hvis maskinen har slukket automatisk (utilstrækkelig vandforsyning, fuld
isterningbakke, strømsvigt osv.), Må den ikke tændes igen med det samme.
Vent 3-5 minutter, og genstart derefter apparatet.
4. Hvis apparatet ikke længere bruges, skal du slukke det ved hjælp af tænd/slukknappen og frakoble det fra stikkontakten (træk stikket ud!).
HENVISNING!
Hvis maskinen ikke skal bruges i lang tid, skal du tømme vandet fra
vandbeholderen ved hjælp af afløbsskruen, som findes på bagsiden af
maskinen. Tør vandbeholderen af med en tør klud.
6
Rengøring
6.1
•
•
Sikkerhedsanvisninger ved rengøring
Apparatet skal afbrydes fra strømforsyningen inden rengøring.
Lad apparatet afkøle helt.
104049
15 / 22
Rengøring
•
•
•
Sørg for, at der ikke kommer vand ind i apparatet. Sænk ikke apparatet under
rengøring i vandet eller andre væsker. Brug ikke vandstråle under tryk for at
rengøre apparatet.
Brug ikke skarpe eller metalgenstande (kniv, gaffel osv.) til at rengøre apparatet.
Skarpe genstande kan beskadige enheden og føre til elektrisk stød, når det
kommer i kontakt med ledende komponenter.
Brug ikke slibemidler, der indeholder opløsningsmidler eller kaustiske
rengøringsmidler. Disse kan beskadige overfladen.
6.2
DK
Rengøring
1. I slutningen af arbejdsdagen og efter en længere periode uden brug skal
enheden rengøres grundigt.
2. Apparatet skal rengøres indvendigt og udvendigt med varmt vand og et mildt
rengøringsmiddel.
3. Skyl grundigt med rent vand.
4. Når du er færdig med at rengøre apparatet skal du tørre og polere overfladen
med en blød, tør klud.
5. Kondensatoren skal rengøres hver 2. - 3. måned.
16 / 22
104049
Rengøring
6.3
Afkalkning
Uegnet vand kan føre til dannelse af kalk i apparatets vandbeholder. Disse
aflejringer påvirker negativt apparatets funktion. Apparatet skal derfor afkalkes
regelmæssigt.
OBS!
Apparatet må kun afkalkes af professionel service!
1. Afmonter apparatets topdæksel.
2. Sluk for vandforsyningen.
3. Brug en opløsning af varmt vand (1 liter) til afkalkning og 1 pakke med et
kommercielt tilgængeligt afkalkningsmiddel. Følg producentens instruktioner for
dette middel.
4. Fyld vandskålen med opløsningen.
5. Lad opløsningen stå i et par minutter, før det får virkning. Tiden kan variere
afhængigt af kalkgraden.
6. Tænd for maskinen, og lad opløsningen flyde, indtil vandbeholderen er tom og
løfter opad.
7. Udfør denne proces med opløsningen 3 gange.
8. Udfør derefter 2-3 produktionscyklusser kun med ferskvand til at fjerne
eventuelle opløsningsrester.
FORSIGTIG!
De producerede isterninger skal bortskaffes efter afkalkning og ikke
bruges til afkøling af drikkevarer eller fødevarer!
104049
17 / 22
DK
Mulige driftsfejl
7
Mulige driftsfejl
Mögliche
Nedenstående tabel beskriver mulige årsager og metoder til at fjerne driftsbetjeningsfejl, der kan opstå under driften af apparatet. Hvis de opståede driftsfejl
ikke kan rettes, bedes du kontakte servicecentret.
Angiv artikelnummer, modelnavn og serienummer. Disse data findes på apparatets
typeskilt.
DK
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Apparatet virker ikke,
kontrollamperne og
indikatorerne lyser
ikke
Strømforsyningen er
afbrudt
Kontroller
strømforsyningen
Apparatet tænder ikke
Tænd for apparatet
Apparatet fungerer
ikke, kun lysdioderne
i tænd / sluk kontakten er tændt
Forkert
forsyningsspænding
Kontroller
strømforsyningen
PCB plade er beskadiget
Kontakt kundeservice
Apparatet fungerer
ikke, "ICE FULL"
indikatoren er tændt
Beholderen er fuld
Fjern isterningerne fra
beholderen
Omgivelsestemperaturen
er under 6 ° C
Bevar
omgivelsestemperaturen
over 7 ° C
Genstart apparatet.
Apparatet fungerer
ikke, indikatorerne
"ICE FULL" og
"FAULT" lyser
Beholderføleren er
beskadiget eller ikke
tilsluttet
Kontakt kundeservice
Apparatet fungerer
ikke, indikatoren
"FEJL" lyser
Kondensatorsensoren er
defekt eller ikke tilsluttet
Kontakt kundeservice
18 / 22
104049
Mulige driftsfejl
Fejl
Mulig årsag
Løsning
"WATER LOW" og
"ICE FULL"
indikatorerne blinker
samtidigt, eller
"FAULT" blinker hurtigt
Kølemidlet er lækket
Kontakt kundeservice
Defekt kompressor
Kontakt kundeservice
Omgivelsestemperaturen
er under 6 ° C
Bevar
omgivelsestemperaturen
over 7 ° C
Genstart apparatet.
"WATER LOW" og
"ICE FULL"
indikatorerne blinker
samtidigt, eller
"FAULT" blinker hurtigt
HALL -sensoren er ikke i
den korrekte position eller
er defekt
Kontakt kundeservice
Sensoren reagerer ikke
Kontroller, at sensoren er i
god stand og på plads
"Fejl" indikatoren
blinker hurtigt
Sensoren reagerer ikke
Kontakt kundeservice
Microswitch virker ikke
Kontakt kundeservice
Vandbeholderen blokeret
af isrester
Fjern isterningerne fra
beholderen
Apparatet stopper
Ingen vandforsyning Lukket
efter ca. 2 minutter, og vandforsyningsventil
"Water Low"
indikatoren blinker
Vandniveausensoren er
beskadiget eller ikke i den
rigtige position
Kontroller vandforsyningen
Åben
vandforsyningsventilen
"Vand lav" indikatoren
lyser kontinuerligt
Sluk for enheden. Efter at
have genoprettet
vandforsyningen, skal du
slutte enheden og
genstarte
104049
Enheden var uden
vandforsyning i over 24
timer
Kontakt kundeservice
19 / 22
DK
Bortskaffelse
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Isresterne forbliver i
vandbeholderen
Elektroventilen virker ikke
Kontakt kundeservice
Flydende isbiter i
vandbeholderen
Sluk apparatet
Fjern isresterne
Apparatet ikke
Defekt elektroventil
producerer isterninger,
ingen indikatorer lyser Kompressoren virker ikke
Kontakt kundeservice
Isterningerne har
ujævn størrelse
Kølemiddel lækage
Kontakt kundeservice
For høj vandtemperatur i
vandbeholderen
Opbevar
omgivelsestemperatur over
7°C
8
Kontakt kundeservice
Bortskaffelse
Elektrisk udstyr
DK
Elektrisk udstyr er markeret med dette symbol. Elektrisk
udstyr skal bortskaffes og genanvendes på en forsvarlig og
miljøvenlig måde. Brug ikke elektriske apparater i
husholdningsaffald. Afbryd enheden fra strømforsyningen,
og fjern forbindelseskablet fra apparatet.
Elektriske apparater skal tages til udpegede indsamlingssteder.
Kølemiddel
Drivstoffet, der anvendes i apparatet, er brandfarligt. Det skal bortskaffes i
overensstemmelse med de nationale bestemmelser.
20 / 22
104049
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement