Bartscher 104049 Ice cube machine C26 Operativne instrukcije

Bartscher 104049 Ice cube machine C26 Operativne instrukcije | Manualzz
C26 - C50
104049 - 104050
Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Njemačka
Verzija: 1.0
Datum izdavanja: 2021-08-24
HR
tel. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Servisna infolinija: +49 5258 971-197
www.bartscher.com
Originalne upute za uporabu
1
2
3
4
5
6
7
8
Sigurnost ....................................................................................................... 2
1.1
Objašnjenje sigurnosnih upozorenja ........................................................ 2
1.2
Sigurnosne napomene ............................................................................. 3
1.3
Korištenje u skladu s namjenom .............................................................. 5
1.4
Nenamjenska uporaba ............................................................................. 5
Opće informacije............................................................................................ 6
2.1
Odgovornost i jamstvo ............................................................................. 6
2.2
Zaštita autorskih prava............................................................................. 6
2.3
Izjava o sukladnosti.................................................................................. 6
Transport, pakiranje i čuvanjee...................................................................... 7
3.1
Kontrola isporuke ..................................................................................... 7
3.2
Pakiranje .................................................................................................. 7
3.3
Čuvanje.................................................................................................... 7
Tehnički podaci.............................................................................................. 8
4.1
Tehnički podaci ........................................................................................ 8
4.2
Funkcije uređaja..................................................................................... 10
4.3
Popis sklopova uređaja .......................................................................... 11
Instalacija i rukovanje .................................................................................. 12
5.1
Instalacija ............................................................................................... 12
5.2
Rukovanje .............................................................................................. 14
Čišćenje ....................................................................................................... 15
6.1
Napomene vezane za sigurnost tijelom čišćenja ................................... 15
6.2
Čišćenje ................................................................................................. 16
6.3
Uklanjanje kamenca............................................................................... 17
Moguće smetnje .......................................................................................... 18
Zbrinjavanje ................................................................................................. 20
104049
1 / 22
Sigurnost
Diese Bedi enungsanlei tung besc hrei bt di e Installation, Bedi enung und Wartung des Geräts und gilt als wic htige Infor mationsquelle und N achschl agewer k. Di e Kenntnis aller enthaltenen Sic herheits hinweis e und H andlungs anweisungen schafft die Vorauss etz ung für das sichere und s ac hger echte Ar beiten mit dem Gerät. D arüber hi naus müs sen die für den Ei ns atz ber eic h des Geräts geltenden ör tlichen Unfall verhütungs vorsc hriften und allgemeinen Sicherheits besti mmungen eing ehalten wer den. Dies e Bedi enungs anleitung is t Bes tandteil des Produkts und muss i n unmi ttelbarer N ähe des Ger äts für das In¬s tall ations-, Bedi enungs-, Wartungs- und R einigungspers onal jederzeit z ugänglich auf¬bewahrt werden. Wenn das Ger ät an eine dritte Pers on
weiterg egeben wird, muss die Bedi enungsanlei tung mit ausgehändigt wer den.
Prije početka korištenja uređaja pažljivo pročitajte upute za
uporabu, pa ih čuvajte na lako dostupnom mjestu!
Ove upute za uporabu sadrže opis instalacije uređaja, rukovanja uređajem i
održavanja te važan su izvor informacija i korisnički priručnik. Poznavanje svih
napomena koje se odnose na sigurnost i korištenje uređaja uvjet je za siguran i
pravilan rad s uređajem. Osim toga treba primjenjivati propise o sprečavanju
nezgoda, propise o zaštiti na radu te pravne regulative koje su na snazi na području
primjene uređaja.
Prije početka rada s uređajem, a pogotovo prije pokretanja uređaja, pročitajte ove
upute za uporabu, kako biste izbjegli tjelesne ozljede i materijalnu štetu.
Nepravilnom uporabom možete oštetiti uređaj.
Ove upute za uporabu su integralni dio proizvoda i treba ih čuvati blizu uređaja da u
svakom trenutku budu dostupne korisniku. Ako uređaj dajete na korištenje drugoj
osobi, obavezno priložite i ove upute za uporabu.
1
HR
Sigurnost
Uređaj je konstruiran u skladu važećim tehničkim načelima. Međutim, uređaj može
postati izvor opasnosti zbog nestručne ili nenamjenske uporabe. Sve osobe koje
koriste uređaj moraju poštivati informacije sadržane u ovim uputama i pridržavati se
sigurnosnih napomena.
1.1
Objašnjenje sigurnosnih upozorenja
Bitne sigurnosne napomene i informacije vezane za sigurnost korisnika su u
dotičnim uputama označene odgovarajućim sigurnosnim upozorenjima. Treba se
bezuvjetno pridržavati tih uputa kako bi se izbjegle nezgode, tjelesne povrede i
materijalna šteta.
OPASNOST!
Sigurnosno upozorenje OPASNOST upozorava na rizik od nastanka
teških tjelesnih povreda ili smrti kod korisnika koji ne izbjegava
opisanu opasnost.
2 / 22
104049
Sigurnost
UPOZORENJE!
Signalna riječ UPOZORENJE označava moguću opasnost koja može
uzrokovati srednje ili teške tjelesne ozljede ili smrt ako se ne izbjegne.
OPREZ!
Sigurnosno upozorenje OPREZ upozorava na rizik od nastanka lakših
ili umjerenih povreda kod korisnika koji ne izbjegava opisanu
opasnost.
, di e
PAŻNJA!
Signalna riječ PAŻNJA upozorava na moguću opasnost nastanka
materijalne štete do koje može doći ako korisnik ne poštuje
sigurnosne napomene.
NAPOMENA!
HR
Simbol NAPOMENA pruža korisniku druge informacije i napomene
vezane za korištenje uređaja.
1.2
Sigurnosne napomene
Električna struja
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Preveliki mrežni napon ili nepravilna instalacija mogu uzrokovati strujni udar.
Uređaj možete priključiti samo u slučaju kad podaci s tipske pločice uređaja u
potpunosti odgovaraju mrežnom naponu.
Kako biste izbjegli kratki spoj, uređaj održavajte suhim.
Ako tijekom rada dođe do smetnji odmah isključite uređaj iz električnog
napajanja.
Utikač ne dirajte mokrim rukama.
Nikada ne dirajte uređaj koji je pao u vodu. Odmah isključite uređaj iz
električnog napajanja.
Sve popravke i otvaranje kućišta mogu izvoditi isključivo specijalizirani radnici i
odgovarajuće servisne radionice.
Uređaj ne premještajte na način da ga nosite za priključni kabel.
Spriječite kontakt priključnog kabela s izvorima topline i s oštrim rubovima.
104049
3 / 22
Sigurnost
•
•
•
•
•
Priključni kabel nemojte savijati, stiskati niti vezati.
Kabel uređaja uvijek razmotajte do kraja.
Uređaj i druge predmete nikada ne stavljajte na priključni kabel.
Prilikom isključivanja uređaja iz električnog napajanja, uvijek pridržite utikač.
Redovito kontrolirajte stanje mrežnog kabela kako biste se uvjerili da nije
oštećen. Ne koristite uređaj s oštećenim mrežnim kabelom. Ako je mrežni kabel
oštećen, obratite se servisnoj radionici ili kvalificiranom električaru za njegovu
zamjenu pa ćete spriječiti moguće opasnosti.
Opasnost od požara / opasnost od zapaljivih materijala / opasnost od
eksplozije!
•
•
•
HR
•
•
•
•
•
•
U unutrašnjosti uređaja zabranjeno je koristiti druge električne alate.
Blizu ovog ili drugog uređaja nemojte čuvati niti koristiti benzin, druge lako
zapaljive plinove ili tekućine. Plinovi mogu predstavljati opasnost od izazivanja
požara ili eksplozije.
U uređaj nemojte stavljati eksplozivne materijale, kao što su aerosoli koji sadrže
lako zapaljive propelente. Na niskim temperaturama može doći do istjecanja
sadržaja spremnika u kojem bi se nalazili lako zapaljivi plinovi ili tekućine i do
zapaljivanja istog zbog iskrenja koje proizvodi električni uređaj. Opasnost od
eksplozije!
Ako dođe do istjecanja rashladnog sredstva, izvucite utikač iz utičnice.
Odstranite sve izvore paljenja koji su u blizini, prozračite prostoriju i kontaktirajte
servisere. Izbjegavajte kontakt rashladnog sredstva s očima, jer može
uzrokovati ozbiljne ozljede očiju.
Nikada ne koristite lako zapaljive tekućine za čišćenje uređaja ili njegovih
dijelova. Plinovi koji se stvaraju u takvom slučaju mogu predstavljati opasnost
od izbijanja požara ili eksplozije.
U slučaju požara, prije nego poduzmete aktivnosti na gašenju vatre, uređaj
isključite iz električnog napajanja. Vatru nikada ne gasite vodom ako je uređaj
priključen na električno napajanje. Nakon što je požar ugašen, pobrinite se za
odgovarajući dotok svježeg zraka.
Proces odleđivanja nemojte ubrzavati koristeći mehanički pribor ili izvore topline
(svijeće ili grijače), niti na neki drugi način. Zbog pare koja se stvara može doći
do kratkog spoja, a previsoka temperatura može oštetiti uređaj.
Tijekom eksploatacije uređaja svi otvori za ventilaciju trebaju biti otvoreni.
Nikada nemojte oštetiti sustav hlađenja u uređaju.
Rukovatelji
4 / 22
104049
Sigurnost
•
•
Ovaj uređaj ne smiju koristiti osobe (uključujući i djecu) sa smanjenim fizičkim,
osjetilnim ili mentalnim sposobnostima te osobe koje nemaju dovoljno iskustva
ili znanja.
Djecu treba nadgledati kako biste bili sigurni da se ne igraju s uređajem niti ga
ne pokreću.
Nepravilna uporaba
•
•
•
•
•
•
Nenamjenska ili nestručna uporaba može dovesti do oštećivanja uređaja.
Uređaj smijete koristiti samo onda ako njegovo tehničko stanje nije upitno i
omogućava siguran rad s uređajem.
Uređaj može biti korišten samo ako su svi njegovi priključci napravljeni u skladu
s propisima.
Uređaj se može koristiti samo ako je čisti.
Upotrebljavajte isključivo originalne zamjenske dijelove. Nikada nemojte
samostalno popravljati uređaj.
Zabranjeno je izvoditi izmjene ili modifikacije uređaja.
1.3
Korištenje u skladu s namjenom
HR
Svaka uporaba uređaja u druge svrhe ili primjena koja se razlikuje od namjenske,
dolje opisane primjene, zabranjena je i smatra se nenamjenskom uporabom.
Sljedeća uporaba je u skladu s namjenom:
–
1.4
Proizvodnja ledenih kockica.
Nenamjenska uporaba
Nenamjenska uporaba može dovesti do tjelesnih povreda korisnika ili materijalnih
šteta uzrokovanih opasnim strujnim naponom, vatrom ili visokom temperaturom.
Uređaj koristite samo na način koji je opisan u ovim uputama za uporabu.
104049
5 / 22
Opće informacije
2
Opće informacije
2.1
Odgovornost i jamstvo
Sve informacije i napomene, sadržane u ovim uputama za uporabu, pripremljene su
u skladu s važećim propisima, s aktualnim konstrukcijskim i inženjerskim rješenjima
te s našim stručnim znanjem i dugogodišnjem iskustvom. Ako se radi o posebnom
modelu ili su naručene dodatne opcije uređaja, a također u slučaju primjene
najnovijih tehničkih rješenja, isporučen uređaj se donekle može razlikovati od
informacija i slika iz ovih uputa za uporabu.
Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za štete i smetnje u radu uređaja nastale
zbog:
– nepridržavanja napomena,
– nenamjenske uporabe,
– uvođenja tehničkih promjena od strane korisnika,
– uporabe nedozvoljenih zamjenskih dijelova.
Pridržavamo pravo na uvođenje tehničkih izmjena u proizvodu, s ciljem
optimalizacije korisničkih svojstava uređaja i poboljšavanja njegovog rada.
HR
2.2
Zaštita autorskih prava
Ove upute za uporabu i sve tekstove, crteže, slike i druge elemente sadržane u
uputama podliježu zaštiti autorskih prava. Bez pismenog odobrenja proizvođača
zabranjeno je kopiranje sadržaja ovih uputa u bilo kojem obliku i na bilo koji način
(uključujući i fragmente uputa) te korištenje i / ili prosljeđivanje tog sadržaja trećim
osobama. Kršenje gore spomenutog će imati za posljedicu obavezu isplatu odštete.
Pridržavamo pravo na daljnja potraživanja.
2.3
Izjava o sukladnosti
Uređaj zadovoljava važeće norme i zahtjeve Europske unije. Gore spomenuto
potvrđujemo u Izjavi o sukladnosti EZ. Ako to bude potrebno, rado Vam pošaljemo
odgovarajuću Izjavu o sukladnosti.
6 / 22
104049
Transport, pakiranje i čuvanjee
3
3.1
Transport, pakiranje i čuvanjee
Kontrola isporuke
Nakon isporuke uređaja provjerite jesu li priloženi svi njegovi elementi i nije li došlo
do oštećivanja uređaja tijekom transporta. Ako pronađete tragove oštećenja
nastalih za vrijeme transporta, nemojte prihvatiti uređaj ili ga prihvatite uvjetno. Na
transportnim dokumentima/ izvještaju o prijevozu robe transportne firme navedite
opseg oštećenja i podnesite zahtjev za reklamaciju. Skrivena oštećenja prijavite čim
ih pronađete jer se reklamacija može prijaviti samo u određenom roku za
podnošenje zahtjeva za reklamaciju.
Ako ustanovite da nedostaje neki dio ili pribor, kontaktirajte našu Službu za
korisnike.
3.2
Pakiranje
Nemojte bacati kartonsku ambalažu. Može biti potrebna za čuvanje uređaja,
prilikom transporta ili za vrijeme otpreme uređaja u servisnu radionicu ako bi došlo
do smetnji u radu uređaja.
Ambalaža i pojedinačni pakirni elementi su napravljeni od materijala koji podliježu
reciklaži. Radi se o plastičnim folijama i vrećama te kartonskoj ambalaži.
Prilikom zbrinjavanja pakiranja poštujte propise koji su na snazi u državi korisnika.
Reciklirajte pakirni materijal koji se može ponovo upotrijebiti.
3.3
Čuvanje
Ambalažu ostavite zatvorenu sve do trenutka instalacije uređaja, a za vrijeme
čuvanja uvažavajte oznake navedene s vanjske strane, a koje se odnose na način
postavljanja i skladištenja. Pakiranje čuvajte samo u sljedećim uvjetima:
– u zatvorenim prostorijama
– u suhim uvjetima bez prašine
– podalje od agresivnih sredstava
– na mjestu zaštićenom od sunčanog svijetla
– na mjestu zaštićenom od mehaničkih udaraca.
U slučaju duljeg čuvanja (preko tri mjeseca), redovito prekontrolirati stanje svih
dijelova te ambalaže. Po potrebi pakiranje zamijenite s novim.
104049
7 / 22
HR
Tehnički podaci
4
Tehnički podaci
4.1
HR
Tehnički podaci
Naziv:
Stroj za kockice leda C26
Br. art.:
104049
Materijal:
ne hrđajući Čelik
Broj količina ledenih kockica:
1
Veličina ledene kockice (Š. x V) u mm:
28 x 40
Težina ledene kockice u g:
Proizvodnja ledenih kockica / radni
ciklus:
Proizvodnja maks. u kg. / sat.:
18 - 20
Kapacitet spremnika u kg:
7
Rashladno sredstvo / količina u kg:
R290 / 0,048
Klimatska klasa:
ST
Priključak vode:
3/4"
Odtok vode Ø u mm:
Ø 21
Priključna snaga:
0,24 kW | 230 V | 50 Hz
Dimenzije (Š. x D. x V.) u mm:
398 x 542 x 682
Težina u kg:
30,0
16
25 / 24
Pridržavamo pravo na uvođenje tehničkih izmjena!
8 / 22
104049
Tehnički podaci
Naziv:
Stroj za kockice leda C50
Br. art.:
104050
Materijal:
ne hrđajući Čelik
Broj količina ledenih kockica:
1
Veličina ledene kockice (Š. x V) u mm:
29 x 40
Težina ledene kockice u g:
Proizvodnja ledenih kockica / radni
ciklus:
19 - 21
Proizvodnja maks. u kg. / sat.:
50 / 24
Kapacitet spremnika u kg:
13
Rashladno sredstvo / količina u kg:
R290 / 0,055
Klimatska klasa:
ST
Priključak vode:
3/4"
Odtok vode Ø u mm:
Ø 25
Priključna snaga:
0,38 kW | 230 V | 50 Hz
Dimenzije (Š. x D. x V.) u mm:
548 x 611 x 823
Težina u kg:
47,0
24
HR
Pridržavamo pravo na uvođenje tehničkih izmjena!
104049
9 / 22
Tehnički podaci
Verzija / karakteristike
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Izvedba kockica leda: konusni oblik (šuplji konus)
Hlađenje: zrakom
Senzor razine punjenja
Proizvodnja uz uporabu sustava za pumpanje
Hlađenje: kompresor
Upravljanje: gumb
Uključno/isključna sklopka
Kontrolna lampica
Elementi sustava:
– 1 crijevo za dovod vode
– 1 crijevo za odvod vode
– 1 lopatica za kockice leda
4.2
HR
Funkcije uređaja
Ledomat je namijenjen za proizvodnju ledenih kockica konusnog oblika (šuplji
konus). Može proizvoditi do 25 kg ili 50 kg ledenih kockica u 24 sata.
10 / 22
104049
Tehnički podaci
4.3
Popis sklopova uređaja
HR
1. Uključno/isključna sklopka
3. Poklopac spremnika za zalihe
5. Kućište
7. Priključni kabel s utikačem
9. Ispusni priključak
11. Crijevo za dovod vode
13. Crijevo za odvod
104049
Crtež 1
2. Poruke
4. Zaštita kompresora
6. Otvori za ventilaciju
8. Priključak vode
10. Brtve
12. Uključena: lopatica za kockice leda
11 / 22
Instalacija i rukovanje
5
Instalacija i rukovanje
5.1
Instalacija
Raspakiranje / postavljanje
•
Uređaj raspakirajte, odstranite sve vanjske i unutrašnje pakirne elemente te
transportne zaštite.
OPREZNO!
Opasnost od gušenja!
Spriječite mogućnost da djeca imaju pristup pakirnim materijalima kao što
su plastične vrećice i elementi od stiropora.
•
•
HR
•
•
•
Ako se na uređaju nalazi zaštitna folija, treba je odstraniti. Zaštitnu foliju skidajte
polako da ne ostanu tragovi ljepila. Eventualne ostatke ljepila odstranite
odgovarajućim razrjeđivačem.
Postupajte oprezno kako ne bi došlo do oštećivanja tipske pločice i sigurnosnih
upozorenja na uređaju.
Nikada ne postavljajte uređaj u vlažnom ili mokrom okruženju.
Uređaj postavite na način koji omogućava pristup priključcima i brzo
isključivanje u slučaju nužde.
Uređaj postavljajte na površini sljedećih karakteristika:
– ravna, dovoljno izdržljiva, otporna na vodu, suha i otporna na visoku
temperaturu
– dovoljno velika da bi se moglo neometano raditi s uređajem
– lako dostupna
– s dobrom ventilacijom.
•
•
•
•
•
•
Nie nal eż y umies zcz ać urządz eni a w g orąc ym otoczeniu ani w pobliż u materiał ów łatwopalnyc h.
Das Ger ät benötigt z um korrekten Betrieb eine ausreic hende Luftströmung. Nal eż y zachować mini malny bocz ny odstęp urz ądz eni a r ówny co naj mni ej 10 c m.
Die Öffnungen am Gerät niemals abdec ken oder bl oc ki eren.
Uređaj ne postavljajte na mjesta s velikom vlažnošću zraka. Maksimalna
relativna vlažnost zraka ne smije prekoračiti 70 %.
Ne postavljajte uređaj na mjesta izložena neposrednom djelovanju sunca ili
blizu izvora topline (npr. blizu štednjaka, grijača, grijalica i sličnih uređaja). Izvori
topline mogu negativno utjecati na potrošnju struje i smanjivati učinkovitost
uređaja.
Kako biste izbjegli oštećivanje kompresora, tijekom instalacije ili transporta
uređaj nemojte naginjati pod kutom većim od 45°.
•
•
Die Stec kdos e muss l eicht z ugänglich s ein, s o dass das Stromkabel notfalls sc hnell abgez ogen werden kann.•
Gni azdo elektr ycz ne powi nno być ł atwo dostępne, tak aby w razi e potrzeby moż na był o s z ybko odłąc z yć kabel zasil ając y.
Gni azdo elektr ycz ne powi nno być ł atwo dostępne, tak aby w razi e potrzeby moż na był o s z ybko odłąc z yć kabel zasil ając y.
Zadržite minimalni razmak od zidova i predmeta, barem 10 cm s bočne strane i
sa stražnje strane uređaja.
12 / 22
104049
Instalacija i rukovanje
•
Uređaj instalirajte samo u prostorijama gdje temperatura okoline oscilira od 10
°C do 32 °C.
Priključak vode
1. Uređaj instalirajte blizu priključka vode.
POZOR!
Uređaj priključite samo na priključak vode koja ima kvalitetu pitke vode. U
suprotnom instalirajte i aparat za pročišćavanje vode.
2. Priključite crijevo za dovod vode do slavine.
3. Drugi kraj crijeva priključite do priključka za vode sa stražnje strane uređaja.
4. Namjestite prstene za brtvljenje.
NAPOMENA!
Hidraulički tlak treba iznositi 2-3 bara. Ako je tlak veći, upotrijebite
reduktor tlaka.
Ispust vode
1. Kraj ispusnog crijeva s gumenim tuljcem spojite s priključkom za ispust sa
stražnje strane uređaja.
2. Drugi kraj ispusnog crijeva pričvrstite do kanalizacijske cijevi ili spremnika za
vodu.
3. Provjerite da li se kanalizacijska cijev ili spremnik za vodu nalaze niže od
ispusta ledomata kako bi voda mogla istjecati.
Priključivanje na struju
•
•
•
•
•
•
Provjerite da li se tehnički podaci uređaja (navedeni na tipskoj pločici)
podudaraju s podacima lokalne električne mreže.
Uređaj uključite u pojedinačnu dovoljno osiguranu utičnicu sa zaštitnim vodom.
Uređaj ne uključujte u višekratnu utičnicu.
Priključni kabel treba rasporediti na takav način da ga nitko ne može nagaziti niti
se zbog njega spotaknuti.
Ako zimi stroj za kockice leda izvana unesete u prostoriju, prije nego ga uključite
pričekajte nekoliko sati dok se zagrije do sobne temperature.
Prije priključivanja uređaja na električno napajanje pričekajte sat vremena dok
se ne slegne rashladno sredstvo.
Ako dođe do nestanka napajanja ili nakon što izvučete utikač iz utičnice,
pričekajte barem 5 minuta prije nego ponovo priključite uređaj na napajanje.
104049
13 / 22
HR
Instalacija i rukovanje
•
5.2
Die Stec kdos e muss l eicht z ugänglich s ein, s o dass das Stromkabel notfalls sc hnell abgez ogen werden kann.•
Gni azdo elektr ycz ne powi nno być ł atwo dostępne, tak aby w razi e potrzeby moż na był o s z ybko odłąc z yć kabel zasil ając y.
Gni azdo elektr ycz ne powi nno być ł atwo dostępne, tak aby w razi e potrzeby moż na był o s z ybko odłąc z yć kabel zasil ając y.
Rukovanje
Upravljački elementi / prikazivane poruke
Crtež 2
1. Prekidač sa integriranom kontrolnom lampicom napajanja
(crvena)
2. Kontrolna lampica rada (zelena)
3. Poruka „Greška/kvar“ (crvena)
4. Poruka „Pun spremnik“ (crvena)
5. Poruka „Mala razina vode“ (crvena)
HR
Prije uporabe
1. Prije prve uporabe uređaj i njegov pribor očistite u skladu s uputama iz točke 6
„Čišćenje“.
2. Nakon toga uređaj pažljivo osušite.
3. Kontrolirajte sve priključke i provjerite da li je otvoren potezni ventil za vodu.
4. Uređaj uključite u odgovarajuću utičnicu za napajanje.
Rad uređaja
1. Uključno/isključnu sklopku na upravljačkoj ploči postavite u položaj „I“.
Gori crvena kontrolna lampica napajanja kod uključno/isključne sklopke.
Zelena kontrolna lampica rada se uključuje i kreće proces proizvodnje ledenih
kockica.
Ovaj se proces sastoji od sljedećih etapa:
– ulaz vode
– proizvodnja ledenih kockica
14 / 22
104049
Čišćenje
–
–
izbacivanje ledenih kockica
čuvanje gotovih ledenih kockica.
Čim se spremnik napuni, na upravljačkoj ploči se prikazuje poruka „Pun spremnik“
i uređaj automatski završava proces.
2. Otvorite poklopac spremnika i pomoću lopatice za led izvadite gotove ledene
kockice.
Nakon što izvadite ledene kockice uređaj ponovno pokreće proces proizvodnje
ledenih kockica.
OPREZNO!
Iz higijenskih razloga izbacite kockice leda napravljene tijekom prvog
proizvodnog procesa i ne upotrebljavajte ih za hlađenje napitaka ili
prehrambenih proizvoda.
Ako dotok vode nije dovoljan, na upravljačkoj ploči se prikazuje poruka „Mala
razina vode“ i uređaj se automatski isključuje.
3. Provjerite dotok vode do ledomata.
HR
Ako dođe do greške uključuje se poruka „Greška/Kvar“ i uređaj se automatski
isključuje.
POZOR!
Ako uređaj uključite odmah nakon njegovog automatskog isključivanja,
može doći do oštećivanja kompresora.
Ako se uređaj automatski isključio (nedovoljan dotok vode, pun spremnik za
leden kockice, kvar napajanja itd.), nemojte ga odmah uključivati. Pričekajte 3 5 minuta, i ponovo pokrenite uređaj.
4. Ako uređaj više ne koristite isključite ga pomoću uključno/isključne sklopke i
isključite iz električnog napajanja (izvucite utikač!).
NAPOMENA!
Ako uređaj duže vrijeme nećete koristiti, ispustite vodu iz spremnika vode,
koristeći ispusni vijak sa stražnje strane uređaja. Suhom krpicom obrišite
spremnik vode.
Čišćenje
6
6.1
•
Napomene vezane za sigurnost tijelom čišćenja
Prije čišćenja uređaj isključite iz električnog napajanja.
104049
15 / 22
Čišćenje
•
•
•
•
Uređaj ostavite da se potpuno ohladi.
Pazite da u uređaj ne dopre voda. Prilikom čišćenja uređaj ne potapajte u vodu
niti u druge tekućine. Za čišćenje uređaja ne koristite mlaz vode pod pritiskom.
Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte nikakve oštre niti metalne predmete (nož,
vilicu itd). Oštri bi predmeti mogli oštetiti uređaj a kod kontakta s elementima
napravljenim od električnog vodiča moglo bi doći do strujnog udara.
Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte nikakva abrazivna sredstva koja sadrže
otapala niti agresivna sredstva za čišćenje. Takva bi sredstva mogla oštetiti
površinu uređaja.
6.2
Čišćenje
1. Na kraju radnog dana i nakon duže pauze u korištenju, pažljivo očistite uređaj.
2. Uređaj čistite iznutra i izvana pomoću tople vode s dodatkom blagog
deterdženta.
3. Isperite u čistoj vodi.
4. Nakon čišćenja površinu osušite i ispolirajte pomoću mekane suhe krpice.
5. Kondenzator čistite nakon svaka 2 - 3 mjeseca.
HR
16 / 22
104049
Čišćenje
6.3
Uklanjanje kamenca
Uporaba neodgovarajuće vode može uzrokovati taloženje kamenca u spremniku za
vodu uređaja. Ove naslage negativno utječu na rad uređaja. Iz tog razloga je
potrebno redovito uklanjanje kamenca.
POZOR!
Uklanjanje kamenca iz uređaja mogu obaviti samo serviseri!
1. Demontirajte gornju zaštitu uređaja.
2. Zatvorite dotok vode.
3. Za uklanjanje kamenca pripremite rastvor od tople vode (1 litra) i 1pakiranje
kupovnog sredstva za uklanjanje kamenca. Pridržavajte se napomena
proizvođača sredstva za uklanjanje kamenca.
4. Rastvor nalijte u spremnik za vodu.
5. Nekoliko minuta pustite sredstvo da djeluje. Vrijeme djelovanja sredstva zavisi
od količine nakupljenog kamenca.
6. Uređaj uključite i pustite da rastvor kruži sve dok se spremnik za vodu ne
isprazni i digne prema gore.
7. Ovaj postupak s rastvorom ponovite 3-puta.
8. Nakon toga pokrenite još 2 - 3 proizvodna ciklusa kako biste uklonili sve ostatke
rastvora za uklanjanje kamenca.
OPREZNO!
Nakon što uklonite kamenac proizvedene ledene kockice treba baciti, ne
smiju se koristiti za hlađenje napitaka ili prehrambenih proizvoda!
104049
17 / 22
HR
Moguće smetnje
7
Moguće smetnje
Mögliche
U dolje prikazanoj tablici su navedeni opisi mogućih uzroka smetnji u radu ili
grešaka do kojih može doći tijekom eksploatacije uređaja. Ako nije moguće ukloniti
smetnje u radu uređaja, kontaktirajte servisere.
Ovom prilikom obavezno navedite broj artikla, naziv modela i serijski broj uređaja.
Ove podatke možete pročitati na tipskoj pločici uređaja.
HR
Greška
Mogući uzrok
Rješenje
Uređaj ne radi,
kontrolne lampice i
pokazatelji se ne
uključuju .
Prekinut dotok struje.
Provjerite električno
napajanje.
Uređaj se isključuje.
Uključite uređaj.
Uređaj ne
radi,uključuju se
samo kontrolne
mrežne lampice kod
uključno/isključne
sklopke.
Neodgovarajući napon
napajanja.
Provjerite električno
napajanje.
Oštećena ploča PCB.
Kontaktirajte servisere.
Uređaj ne radi, gori
pokazatelj „ICE
FULL“.
Pun spremnik.
Iz spremnika izvadite
ledene kockice.
Temperatura okoline je
manja od 6 °C.
Održavate uređaj na
temperaturi većoj od 7 °C.
Ponovo pokrenite uređaj.
Uređaj ne radi, gore
Oštećen ili ne priključen
pokazatelji „ICE FULL“ senzor spremnika.
i „FAULT“.
Kontaktirajte servisere.
Uređaj ne radi, gori
pokazatelj „FAULT“.
Kontaktirajte servisere.
18 / 22
Oštećen ili ne priključen
senzor kondenzatora.
104049
Moguće smetnje
Greška
Mogući uzrok
Rješenje
Pokazatelji „WATER
LOW“ i „ICE FULL“
istovremeno trepere ili
„FAULT“ treperi brzo.
Iscurilo je rashladno
sredstvo.
Kontaktirajte servisere.
Oštećen kompresor.
Kontaktirajte servisere.
Temperatura okoline je
manja od 6 °C.
Održavajte temperaturu
okoline veću od 7 °C.
Ponovo pokrenite uređaj.
Pokazatelji „FAULT“,
„WATER LOW“ i „ICE
FULL“ trepere
istovremeno i polako.
Senzor HALL se ne nalazi
u pravilnom položaju ili je
oštećen.
Kontaktirajte servisere.
Senzor ne reagira.
Provjerite, da li stanje
senzora nije upitno i da li je
senzor na svojem mjestu.
Brzo treperi pokazatelj
„FAULT“ .
Oštećeno pokretanje
motora.
Kontaktirajte servisere.
Mikroprekidač ne radi.
Kontaktirajte servisere.
Spremnik vode blokiran
ledenim kockicama.
Iz spremnika izvadite
ledene kockice.
Nema dotoka vode.
Zatvoren ventil dotoka
vode.
Provjerite napajanje
vodom.
Otvorite ventil za dotok
vode.
Senzor razine vode
oštećen ili u nepravilnom
položaju.
Kontaktirajte servisere.
Uređaj nije imao dotok
vode duže od 24 sata.
Isključite uređaj nakon
povratka dotoka vode,
priključite ga i ponovo
pokrenite.
Uređaj se zaustavlja
nakon oko 2 minute i
treperi pokazatelj
„WATER LOW“.
Neprekidno gori
pokazatelj „WATER
LOW“ .
104049
HR
19 / 22
Zbrinjavanje
Greška
Mogući uzrok
Rješenje
Ostaci leda ostaju u
spremniku vode.
Ne radi elektroventil.
Kontaktirajte servisere.
Ostaci ledenih kockica u
spremniku za vodu.
Isključivanje uređaja.
Odstranite ostatke ledenih
kockica.
Nema proizvodnje
ledenih kockica,ne
gore pokazatelji .
Oštećen elektroventil.
Kontaktirajte servisere.
Ne radi kompresor.
Kontaktirajte servisere.
Ledene kockice su
različite veličine.
Istjecanje rashladnog
sredstva.
Kontaktirajte servisere.
Prevelika temperatura vode Održavajte temperaturu
u spremniku vode.
okoline veću od 7 °C.
8
HR
Zbrinjavanje
Električni uređaji
Električni uređaji su označeni tim simbolom. Električne
uređaje treba prikupljati i zbrinjavati na pravilan i ekološki
prihvatljiv način. Električne uređaje ne bacajte u kućni otpad.
Uređaj isključite iz električnog napajanja i uklonite priključni
kabel.
Električne uređaje treba odnositi na označena sabirna mjesta.
Rashladno sredstvo
Propelent upotrijebljen u uređaju je lako zapaljiv. Prilikom zbrinjavanja propelenta
postupajte u skladu s nacionalnim propisima.
20 / 22
104049
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement