Bartscher 104593 Ice-cube maker B 86 Plus Operativne instrukcije

Add to My manuals
35 Pages

advertisement

Bartscher 104593 Ice-cube maker B 86 Plus Operativne instrukcije | Manualzz

B 28 Plus - B 38 Plus - B 46 Plus -

B 70 Plus - B 86 Plus

104523-104538-104548-104583-104593

Bartscher GmbH

Franz-Kleine-Str. 28

D-33154 Salzkotten

Njemačka

Verzija: 1.0

Datum izdavanja: 2021-12-15 tel. +49 5258 971-0 fax.: +49 5258 971-120

Servisna infolinija: +49 5258 971-197 www.bartscher.com

Bes chr eibung

Skraćene upute

HR

DOTAKNITE

Stanje rada Stanje pokazatelja

LED

Standby

Pun spremnik svakih 30 ” svakih 10

Početak proizvodnog ciklusa svakih 0,5 ”

Proizvodnja leda

Alarm Blackout

ON

ON 5” + OFF

Ciklus čišćenja ON 3” + OFF

U slučaju alarma:

1. Za isključivanje zvučne dojave, pritisnite gumb za upravljanje.

2. Ponovo dotaknite gumb za upravljanje kako biste resetirali alarm (ako je zaustavljen).

POZOR! U slučaju uzastopnih alarma kontaktirajte servisere.

Postavka težina ledene kockice

Faza leda

3 - PUTA

DOTAKNITE

BIJELA CRVENA

Faza

Standby

Postavka sonda spremnika

3 - PUTA

DOTAKNITE

BIJELA CRVENA

Promjena postavki dodirom

Nakon 60” postavke se pohranjuju

Promjena postavki dodirom

Nakon 60” postavke se pohranjuju

Originalne upute za uporabu

1 Sigurnost ....................................................................................................... 2

1.1

Objašnjenje sigurnosnih upozorenja ........................................................ 2

1.2

Sigurnosne napomene ............................................................................. 3

1.3

Korištenje u skladu s namjenom .............................................................. 5

1.4

Nenamjenska uporaba ............................................................................. 5

2 Opće informacije ............................................................................................ 6

2.1

Odgovornost i jamstvo ............................................................................. 6

2.2

Zaštita autorskih prava ............................................................................. 6

2.3

Izjava o sukladnosti.................................................................................. 6

3

Transport, pakiranje i čuvanjee...................................................................... 7

3.1

Kontrola isporuke ..................................................................................... 7

3.2

Pakiranje .................................................................................................. 7

3.3

Čuvanje .................................................................................................... 7

4

Tehnički podaci .............................................................................................. 8

4.1

Tehnički podaci ........................................................................................ 8

4.2

Popis sklopova uređaja .......................................................................... 13

4.3

Način rada ............................................................................................. 14

5 Instalacija i rukovanje .................................................................................. 14

5.1

Instalacija ............................................................................................... 14

5.2

Rukovanje .............................................................................................. 18

6

Čišćenje ....................................................................................................... 22

6.1

Napomene vezane za sigurnost tijelom čišćenja ................................... 22

6.2

Čišćenje ................................................................................................. 22

7

Moguće smetnje .......................................................................................... 26

8 Zbrinjavanje ................................................................................................. 29

104523 1 / 35

Sigurnost

HR

Diese Bedi enungsanlei tung besc hrei bt di e I nst allation, Bedi enung und Wart ung des G eräts und gilt als wic htige Infor mationsquelle und N achschl agewer k. Di e Kennt nis aller enthalt enen Sic herheits hinweis e und H andlungs anweisungen schaf ft die Vorauss etz ung f ür das sichere und s ac hger echte Ar beit en mit dem G erät. D arüber hi naus müs sen die f ür den Ei ns atz ber eic h des G erät s gelt enden ör tlichen Unfall verhüt ungs vorsc hrift en und allgemeinen Sicherheits besti mmungen eing ehalt en wer den. Dies e Bedi enungs anleit ung is t Bes tandt eil des Produkts und muss i n unmi tt elbarer N ähe des Ger äts für das In¬s tall ations-, Bedi enungs-, Wartungs- und R einigungspers onal jederzeit z ugänglich auf¬bewahrt werden. Wenn das Ger ät an eine dritt e Pers on weiterg egeben wird, muss die Bedi enungsanlei tung mit ausgehändigt wer den.

Prije početka korištenja uređaja pažljivo pročitajte upute za uporabu, pa ih čuvajte na lako dostupnom mjestu!

Ove upute za uporabu sadrže opis instalacije uređaja, rukovanja uređajem i održavanja te važan su izvor informacija i korisnički priručnik. Poznavanje svih napomena koje se odnose na sigurnost i korištenje uređaja uvjet je za siguran i pravilan rad s uređajem. Osim toga treba primjenjivati propise o sprečavanju nezgoda, propise o zaštiti na radu te pravne regulative koje su na snazi na području primjene uređaja.

Prije početka rada s uređajem, a pogotovo prije pokretanja uređaja, pročitajte ove upute za uporabu, kako biste izbjegli tjelesne ozljede i materijalnu štetu.

Nepravilnom uporabom možete oštetiti uređaj.

Ove upute za uporabu su integralni dio proizvoda i treba ih čuvati blizu uređaja da u svakom trenutku budu dostupne korisniku. Ako uređaj dajete na korištenje drugoj osobi, obavezno priložite i ove upute za uporabu.

1 Sigurnost

Uređaj je konstruiran u skladu važećim tehničkim načelima. Međutim, uređaj može postati izvor opasnosti zbog nestručne ili nenamjenske uporabe. Sve osobe koje koriste uređaj moraju poštivati informacije sadržane u ovim uputama i pridržavati se sigurnosnih napomena.

1.1

Objašnjenje sigurnosnih upozorenja

Bitne sigurnosne napomene i informacije vezane za sigurnost korisnika su u dotičnim uputama označene odgovarajućim sigurnosnim upozorenjima. Treba se bezuvjetno pridržavati tih uputa kako bi se izbjegle nezgode, tjelesne povrede i materijalna šteta.

OPASNOST!

Sigurnosno upozorenje OPASNOST upozorava na rizik od nastanka teških tjelesnih povreda ili smrti kod korisnika koji ne izbjegava opisanu opasnost.

2 / 35 104523

Sigurnost

UPOZORENJE!

Signalna riječ

UPOZORENJE označava moguću opasnost koja može uzrokovati srednje ili teške tjelesne ozljede ili smrt ako se ne izbjegne.

OPREZ!

Sigurnosno upozorenje OPREZ upozorava na rizik od nastanka lakših ili umjerenih povreda kod korisnika koji ne izbjegava opisanu opasnost.

, di e

PA ŻNJA!

Signalna riječ PA Ż NJA upozorava na moguću opasnost nastanka materijalne štete do koje može doći ako korisnik ne poštuje sigurnosne napomene.

NAPOMENA!

Simbol NAPOMENA pruža korisniku druge informacije i napomene vezane za korištenje uređaja.

1.2

Sigurnosne napomene

Električna struja

• Preveliki mrežni napon ili nepravilna instalacija mogu uzrokovati strujni udar.

• Uređaj možete priključiti samo u slučaju kad podaci s tipske pločice uređaja u potpunosti odgovaraju mrežnom naponu.

• Kako biste izbjegli kratki spoj, uređaj održavajte suhim.

• Ako tijekom rada dođe do smetnji odmah isključite uređaj iz električnog napajanja.

• Utikač ne dirajte mokrim rukama.

• Nikada ne dirajte uređaj koji je pao u vodu. Odmah isključite uređaj iz električnog napajanja.

• Sve popravke i otvaranje kućišta mogu izvoditi isključivo specijalizirani radnici i odgovarajuće servisne radionice.

• Uređaj ne premještajte na način da ga nosite za priključni kabel.

• Spriječite kontakt priključnog kabela s izvorima topline i s oštrim rubovima.

104523 3 / 35

HR

Sigurnost

HR

• Priključni kabel nemojte savijati, stiskati niti vezati.

• Kabel uređaja uvijek razmotajte do kraja.

• Uređaj i druge predmete nikada ne stavljajte na priključni kabel.

• Prilikom isključivanja uređaja iz električnog napajanja, uvijek pridržite utikač.

• Redovito kontrolirajte stanje mrežnog kabela kako biste se uvjerili da nije oštećen. Ne koristite uređaj s oštećenim mrežnim kabelom. Ako je mrežni kabel oštećen, obratite se servisnoj radionici ili kvalificiranom električaru za njegovu zamjenu pa ćete spriječiti moguće opasnosti.

Opasnost od požara / opasnost od zapaljivih materijala / opasnost od eksplozije!

• U unutrašnjosti uređaja zabranjeno je koristiti druge električne alate.

• Blizu ovog ili drugog uređaja nemojte čuvati niti koristiti benzin, druge lako zapaljive plinove ili tekućine. Plinovi mogu predstavljati opasnost od izazivanja požara ili eksplozije.

• U uređaj nemojte stavljati eksplozivne materijale, kao što su aerosoli koji sadrže lako zapaljive propelente. Na niskim temperaturama može doći do istjecanja sadržaja spremnika u kojem bi se nalazili lako zapaljivi plinovi ili tekućine i do zapaljivanja istog zbog iskrenja koje proizvodi električni uređaj. Opasnost od eksplozije!

• Ako dođe do istjecanja rashladnog sredstva, izvucite utikač iz utičnice.

Odstranite sve izvore paljenja koji su u blizini, prozračite prostoriju i kontaktirajte servisere. Izb jegavajte kontakt rashladnog sredstva s očima, jer može uzrokovati ozbiljne ozljede očiju.

• Nikada ne koristite lako zapaljive tekućine za čišćenje uređaja ili njegovih dijelova. Plinovi koji se stvaraju u takvom slučaju mogu predstavljati opasnost od iz bijanja požara ili eksplozije.

• U slučaju požara, prije nego poduzmete aktivnosti na gašenju vatre, uređaj isključite iz električnog napajanja. Vatru nikada ne gasite vodom ako je uređaj priključen na električno napajanje. Nakon što je požar ugašen, pobrinite se za odgovarajući dotok svježeg zraka.

• Proces odleđivanja nemojte ubrzavati koristeći mehanički pribor ili izvore topline

(svijeće ili grijače), niti na neki drugi način. Zbog pare koja se stvara može doći do kratkog spoja, a previsoka temperatura može oštetiti uređaj.

• Tijekom eksploatacije uređaja svi otvori za ventilaciju trebaju biti otvoreni.

• Nikada nemojte oštetiti sustav hlađenja u uređaju.

Rukovatelji

4 / 35 104523

Sigurnost

• Ovaj uređaj ne smiju koristiti osobe (uključujući i djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima te osobe koje nemaju dovoljno iskustva ili znanja.

• Djecu treba nadgledati kako biste bili sigurni da se ne igraju s uređajem niti ga ne pokreću.

Nepravilna uporaba

• Nenamjenska ili nestručna uporaba može dovesti do oštećivanja uređaja.

• Uređaj smijete koristiti samo onda ako njegovo tehničko stanje nije upitno i omogućava siguran rad s uređajem.

• Uređaj može biti korišten samo ako su svi njegovi priključci napravljeni u skladu s propisima.

• Uređaj se može koristiti samo ako je čisti.

• Upotrebljavajte isključivo originalne zamjenske dijelove. Nikada nemojte samostalno popravljati uređaj.

• Zabranjeno je izvoditi izmjene ili modifikacije uređaja.

1.3

Korištenje u skladu s namjenom

Svaka uporaba uređaja u druge svrhe ili primjena koja se razlikuje od namjenske, dolje opisane primjene, zabranjena je i smatra se nenamjenskom uporabom.

Sljedeća uporaba je u skladu s namjenom:

– Proizvodnja ledenih kockica.

Ovaj je uređaj namijenjen isključivo za profesionalnu uporabu.

1.4

Nenamjenska uporaba

Nenamjenska uporaba može dovesti do tjelesnih povreda korisnika ili materijalnih

šteta uzrokovanih opasnim strujnim naponom, vatrom ili visokom temperaturom.

Uređaj koristite samo na način koji je opisan u ovim uputama za uporabu.

HR

104523 5 / 35

Opće informacije

HR

2

Opće informacije

2.1

Odgovornost i jamstvo

Sve informacije i napomene, sadržane u ovim uputama za uporabu, pripremljene su u skladu s važećim propisima, s aktualnim konstrukcijskim i inženjerskim rješenjima te s našim stručnim znanjem i dugogodišnjem iskustvom. Ako se radi o posebnom mod elu ili su naručene dodatne opcije uređaja, a također u slučaju primjene najnovijih tehničkih rješenja, isporučen uređaj se donekle može razlikovati od informacija i slika iz ovih uputa za uporabu.

Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za štete i smetnje u radu uređaja nastale zbog:

– nepridržavanja napomena,

– nenamjenske uporabe,

– uvođenja tehničkih promjena od strane korisnika,

– uporabe nedozvoljenih zamjenskih dijelova.

Pridržavamo pravo na uvođenje tehničkih izmjena u proizvodu, s ciljem optimaliza cije korisničkih svojstava uređaja i poboljšavanja njegovog rada.

2.2

Zaštita autorskih prava

Ove upute za uporabu i sve tekstove, crteže, slike i druge elemente sadržane u uputama podliježu zaštiti autorskih prava. Bez pismenog odobrenja proizvođača zabranjeno je kopiranje sadržaja ovih uputa u bilo kojem obliku i na bilo koji način

(uključujući i fragmente uputa) te korištenje i / ili prosljeđivanje tog sadržaja trećim osobama. Kršenje gore spomenutog će imati za posljedicu obavezu isplatu odštete.

Pridržavamo pravo na daljnja potraživanja.

2.3

Izjava o sukladnosti

Uređaj zadovoljava važeće norme i zahtjeve Europske unije. Gore spomenuto potvrđujemo u Izjavi o sukladnosti EZ. Ako to bude potrebno, rado Vam pošaljemo odgovarajuću Izjavu o sukladnosti.

6 / 35 104523

Transport, pakiranje i čuvanjee

3

Transport, pakiranje i čuvanjee

3.1

Kontrola isporuke

Nakon isporuke uređaja provjerite jesu li priloženi svi njegovi elementi i nije li došlo do oštećivanja uređaja tijekom transporta. Ako pronađete tragove oštećenja nastalih za vrijeme transporta, nemojte prihvatiti uređaj ili ga prihvatite uvjetno. Na transportnim dokumentima/ izvještaju o prijevozu robe transportne firme navedite opseg oštećenja i podnesite zahtjev za reklamaciju. Skrivena oštećenja prijavite čim ih pronađete jer se reklamacija može prijaviti samo u određenom roku za podnošenje zahtjeva za reklamaciju.

Ako ustanovite da nedostaje neki dio ili pribor, kontaktirajte našu Službu za korisnike.

3.2

Pakiranje

Nemojte bacati kartonsku ambalažu. Može biti potrebna za čuvanje uređaja, prilikom transporta ili za vrijeme otpreme uređaja u servisnu radionicu ako bi došlo do smetnji u radu uređaja.

Ambalaža i pojedinačni pakirni elementi su napravljeni od materijala koji podliježu reciklaži. Radi se o plastičnim folijama i vrećama te kartonskoj ambalaži.

Prilikom zbrinjavanja pakiranja poštujte propise koji su na snazi u državi korisnika.

Reciklirajte pakirni materijal koji se može ponovo upotrijebiti.

3.3

Čuvanje

Ambalažu ostavite zatvorenu sve do trenutka instalacije uređaja, a za vrijeme čuvanja uvažavajte oznake navedene s vanjske strane, a koje se odnose na način postavljanja i skladištenja. Pakiranje čuvajte samo u sljedećim uvjetima:

– u zatvorenim prostorijama

– u suhim uvjetima bez prašine

– podalje od agresivnih sredstava

– na mjestu zaštićenom od sunčanog svijetla

– na mjestu zaštićenom od mehaničkih udaraca.

U slučaju duljeg čuvanja (preko tri mjeseca), redovito prekontrolirati stanje svih dijelova te ambalaže. Po potrebi pakiranje zamijenite s novim.

HR

104523 7 / 35

Tehnički podaci

HR

4

Tehnički podaci

4.1

Tehnički podaci

Naziv:

Br. art.:

Materijal:

Izvedba kockica leda:

Broj količina ledenih kockica:

Veličina ledene kockice (Š. x D. x V.) u mm:

Težina ledene kockice u g:

Proizvodnja ledenih kockica / radni ciklus:

Proizvodnja maks. u kg. / sat.:

Kapacitet spremnika w kg / kocke leda, kom.:

Rashladno sredstvo / količina u kg:

Klimatska klasa:

Priključak vode:

Odtok vode Ø u mm:

Priključna snaga:

Dimenzije (Š. x D. x V.) u mm:

Težina u kg:

Stroj za kockice leda B 28 Plus

104523 nehrđajući čelik, plastika, čelik počinčani oblik konusa (pun konus)

1

35 x 37 x 32

20

18

28 / 24

6,5 / 325

R290 / 0,080

T

3/4"

20

0,3 kW | 220-240 V | 50 Hz

340 x 485 x 625

28,2

8 / 35 104523

Tehnički podaci

Naziv:

Br. art.:

Materijal:

Izvedba kockica leda:

Broj količina ledenih kockica:

Veličina ledene kockice (Š. x D. x V.) u mm:

Težina ledene kockice u g:

Proizvodnja ledenih kockica / radni ciklus:

Proizvodnja maks. u kg. / sat.:

Kapacitet spremnika w kg / kocke leda, kom.:

Rashladno sredstvo / količina u kg:

Klimatska klasa:

Priključak vode:

Odtok vode Ø u mm:

Priključna snaga:

Dimenzije (Š. x D. x V.) u mm:

Težina u kg:

Stroj za kockice leda B 38 Plus

104538 nehrđajući čelik, plastika, čelik počinčani oblik konusa (pun konus)

1

35 x 37 x 32

20

28

38 / 24

11,5 / 575

R290 / 0,070

T

3/4"

20

0,59 kW | 220-240 V | 50 Hz

500 x 540 x 700

38,2

HR

104523 9 / 35

Tehnički podaci

HR

Naziv:

Br. art.:

Materijal:

Izvedba kockica leda:

Broj količina ledenih kockica:

Veličina ledene kockice (Š. x D. x V.) u mm:

Težina ledene kockice u g:

Proizvodnja ledenih kockica / radni ciklus:

Proizvodnja maks. u kg. / sat.:

Kapacitet spremnika w kg / kocke leda, kom.:

Rashladno sredstvo / količina u kg:

Klimatska klasa:

Priključak vode:

Odtok vode Ø u mm:

Priključna snaga:

Dimenzije (Š. x D. x V.) u mm:

Težina u kg:

Stroj za kockice leda B 46 Plus

104548 nehrđajući čelik, plastika, čelik počinčani oblik konusa (pun konus)

1

35 x 37 x 32

20

28

46 / 24

15 / 750

R290 / 0,080

T

3/4"

20

0,68 kW | 220-240 V | 50 Hz

500 x 580 x 800

42,6

10 / 35 104523

Tehnički podaci

Naziv:

Br. art.:

Materijal:

Izvedba kockica leda:

Broj količina ledenih kockica:

Veličina ledene kockice (Š. x D. x V.) u mm:

Težina ledene kockice u g:

Proizvodnja ledenih kockica / radni ciklus:

Proizvodnja maks. u kg. / sat.:

Kapacitet spremnika w kg / kocke leda, kom.:

Rashladno sredstvo / količina u kg:

Klimatska klasa:

Priključak vode:

Odtok vode Ø u mm:

Priključna snaga:

Dimenzije (Š. x D. x V.) u mm:

Težina u kg:

Stroj za kockice leda B 70 Plus

104583 nehrđajući čelik, plastika, čelik počinčani oblik konusa (pun konus)

1

35 x 37 x 32

20

56

70 / 24

42 / 2100

R290 / 0,100

T

3/4"

20

0,88 kW | 220-240 V | 50 Hz

700 x 580 x 995

53,0

HR

104523 11 / 35

Tehnički podaci

HR

Naziv:

Br. art.:

Materijal:

Izvedba kockica leda:

Broj količina ledenih kockica:

Veličina ledene kockice (Š. x D. x V.) u mm:

Težina ledene kockice u g:

Proizvodnja ledenih kockica / radni ciklus:

Proizvodnja maks. u kg. / sat.:

Kapacitet spremnika w kg / kocke leda, kom.:

Rashladno sredstvo / količina u kg:

Stroj za kockice leda B 86 Plus

104593 nehrđajući čelik, plastika, čelik počinčani oblik konusa (pun konus)

1

35 x 37 x 32

20

56

86 / 24

42 / 2100

R290 / 0,090

Klimatska klasa:

Priključak vode:

Odtok vode Ø u mm:

Priključna snaga:

Dimenzije (Š. x D. x V.) u mm:

Težina u kg:

T

3/4"

20

0,98 kW | 220-240 V | 50 Hz

700 x 580 x 995

63,0

Verzija / karakteristike

• Hlađenje: zrakom

• Senzor razine punjenja

• Proizvodnja uz uporabu sustava prskanja

• Upravljanje: elektronsko

• Funkcija čišćenje

• Uključno/isključna sklopka

• Kontrolna lampica

• Mogućnost ugradnje

• Elementi sustava: 1 lopatica za led

Pridržavamo pravo na uvođenje tehničkih izmjena!

12 / 35 104523

Tehnički podaci

4.2

Popis sklopova uređaja

1.

Kućište

3. Spremnik

5. Lamelna zavjesa

7.

Priključni kabel s utikačem

9. Ispusni priključak

11. Gumb za upravljanje

13. Lopatica za led

2. Poklopac spremnika za zalihe

4. Ispusni otvor za vodu

6.

Prednja zaštita

8.

Priključak vode

10. Nožice (4x)

12. Otvori za ventilaciju

104523 13 / 35

HR

Instalacija i rukovanje

HR

4.3

Način rada

Prilikom izrade kockica leda u obliku punog konusa pomoću sustava prskanja, isporučena voda se prska na sustav isparivača (ovdje u obliku posude za vodu) pomoću pumpe. U kontaktu sa odgovarajućim elementom isparivača voda se smrzava, stvarajući krute, kristalno prozračne pune ledene konuse. Zbog svojeg masivnog oblika pružaju dugotrajan učinak hlađenja i prikladni su za uživanje na primjer u long pićima, jer se polako otapaju i ne razrjeđuju brzo napitke.

Količinu kockica leda u spremniku kontrolira elektronska sonda koja se nalazi u spremniku. Kada kocka leda postigne veličinu sonde, uređaj automatski zaustavlja proizvodnju. Nakon što izvadite kockice leda i oslobodite sondu proizvodnja kockica leda kreće ponovo.

NAPOMENA!

Nakon što iz spremnika izvadite kocke leda, očistite sondu od eventualnih ostataka leda, kako biste brže pokrenuli sljedeći proces proizvodnje kockica leda.

5 Instalacija i rukovanje

5.1

Instalacija

OPREZNO!

U slučaju nepravilne instalacije, postavljanja, rukovanja, održavanja, a također kod nepravilnog postupanja s uređajem može doći do tjelesnih povreda korisnika ili materijalne štete.

Postavljanje, instaliranje i popravljanje uređaja može izvršavati isključivo ovlaštena tehnička služba, u skladu s propisima koje su na snazi u zemlji instalacije.

14 / 35 104523

Instalacija i rukovanje

NAPOMENA!

Proizvođač ne snosi odgovornost niti ne pruža garanciju na štete nastale zbog nepoštivanja propisa ili zbog neodgovarajuće instalacije.

Raspakiranje / postavljanje

• Uređaj raspakirajte, odstranite sve vanjske i unutrašnje pakirne elemente te transportne zaštite.

OPREZNO!

Opasnost od gušenja!

Spriječite mogućnost da djeca imaju pristup pakirnim materijalima kao što su plastične vrećice i elementi od stiropora.

• Ako se na uređaju nalazi zaštitna folija, treba je odstraniti. Zaštitnu foliju skidajte polako da ne ostanu tragovi ljepila. Eventualne ostatke ljepila odstranite odgovarajućim razrjeđivačem.

• Postupajte oprezno kako ne bi došlo do oštećivanja tipske pločice i sigurnosnih upozorenja na uređaju.

Nikada ne postavljaj te uređaj u vlažnom ili mokrom okruženju.

• Uređaj postavite na način koji omogućava pristup priključcima i brzo isključivanje u slučaju nužde.

• Uređaj postavljajte na površini sljedećih karakteristika:

– ravna, dovoljno izdržljiva, otporna na vodu, suha i otporna na visoku temperaturu

– dovoljno velika da bi se moglo neometano raditi s uređajem

– lako dostupna

– s dobrom ventilacijom.

• Uređaj možete napuniti i isprazniti pomoću viličara ili kolica za palete dužine koja iznosi više od polovice dužine uređaja.

• Dizalicu treba odabrati u skladu s dimenzijama napunjenog uređaja /elemenata te u skladu s težinom uređaja.

• Tijekom rukovanja treba poduzeti sve mjere opreza kako ne bi došlo do oštećivanja uređaja.

• Skinite kartonsko pakiranje sa drvenog postolja na kojem stoji uređaj.

• Nakon toga podignite uređaj pomoću odgovarajućeg uređaja za podizanje

(dizalica s kotačima ili slični stroj) i izvadite drveno postolje.

• Uređaj postavite na odgovarajuće mjesto.

HR

104523 15 / 35

Instalacija i rukovanje

HR

Zahtjevi za mjesto instalacije

Birajući mjesto instalacije uređaja treba osigurati sljedeće uvjete:

– temperatura okoline ne smije biti manja od 10 °C (50 °F) i ne smije premašiti 43 °C (110 °F);

– temperatura vode ne smije biti manja od10 °C (50 °F) i ne smije premašiti 32 °C (90 °F) (crtež 4 na početku uputa za uporabu);

– tlak dovođene vode ne smije biti manji od 0,1 MPa (1 bara) i ne smije biti veći od 0,5 MPa (5 bara). Ako je tlak veći od 0,5 MPa, između dovoda vode i uređaja treba instalirati reduktor tlaka (crtež 5);

– blizu uređaja se smiju biti nikakvi izvori topline,

– uređaj ne smije biti izložen direktnom djelovanju sunca (crtež 6);

– mjesto mora biti slobodno od prašine jer bi brzo moglo doći do začepljenja kondenzatora rashladne jedinice (crtež 8);

– ventilator rashladne jedinice ne smije biti pokriven (crtež 8),

– uređaj ne može biti instaliran u preniskom položaju, jer u slučaju mogućeg propuštanja rashladno sredstvo će padati dolje (crtež 15),

– u promjeru od 3 m ne smijete čuvati nikakva goriva, zapaljive ili eksplozivne materijale i treba osigurati dovoljnu cirkulaciju zrak a (crtež

19).

• Treba zadržati razmak od zidova i drugih predmeta od barem 150 mm sa stražnje strane, i 50 mm s bočne strane (crtež 3).

• Nivelirajte uređaj (crtež 3). Ako uređaj nije niveliran, može doći do negativnog utjecaja na njegovu funkcionalnost i odtok vode.

Priključak vode

1. Uređaj instalirajte blizu priključka vode.

POZOR!

Uređaj priključite samo na priključak vode koja ima kvalitetu pitke vode. U suprotnom instalirajte i aparat za pročišćavanje vode.

2.

Priključak vode treba napraviti prije instaliranja električnih priključaka.

3.

Isporučeno crijevo za dovod vode 3/4” spojite s priključkom vode.

4.

Drugi kraj crijeva priključite do priključka za vode sa stražnje strane uređaja.

16 / 35 104523

Instalacija i rukovanje

NAPOMENA!

Iz praktičnih i sigurnosnih razloga preporučamo montažu ventila za zatvaranje koji nije uključen u isporuku (crtež 7):

1. Prekidač; 2. Priključak; 3. Utikač; 4. Priključak vode; 5. Ventil za zatvaranje;

6. Odvod vode iz kondenzatora: verzija hlađenja vode;

7. Odvod vode iz spremnika; 8. Odvod vode u otvoreni sifon.

Odvod vode

1. Isporučeno crijevo za odvod vode spojite s priključkom za ispuštanje sa stražnje strane uređaja.

2. Drugi kraj crijeva za odvod vode uvedite u otvoreni sifon (crtež 7).

NAPOMENA!

Kako biste osigurali besprijekoran odvod vode, vod za odvod vode mora biti nagnut za barem 3%, kod čega treba obratiti pozornost da vod ne bude savinut ili oštećen.

Priključivanje na struju

• Provjerite da li se tehnički podaci uređaja (navedeni na tipskoj pločici) podudaraju s podacima lokalne električne mreže.

• Uređaj uključite u pojedinačnu dovoljno osiguranu utičnicu sa zaštitnim vodom.

Uređaj ne uključujte u višekratnu utičnicu.

• Priključni kabel treba rasporediti na takav način da ga nitko ne može nagaziti niti se zbog njega spotaknuti.

• Maksimalna dopuštena tolerancija u odnosu na razlike u naponu iznosi ± 10% nominalne vrijednosti.

• Elektrini krug između uređaja i napojnog priključka treba osigurati odgovarajućim višepolnim prekidačem (crtež 7), koji je u stanju osigurati udaljenost među kontaktima koja omogućava potpuno odvajanje u uvjetima III kategorije kratkog spoja.

• Ako zimi uređaja izvana unesete u prostoriju, prije nego ga uključite pričekajte nekoliko sati dok se zagrije do sobne temperature.

• Prije priključivanja uređaja na električno napajanje pričekajte sat vremena dok se ne slegne rashladno sredstvo.

HR

104523 17 / 35

Instalacija i rukovanje

HR

• Ako dođe do nestanka napajanja ili nakon što izvučete utikač iz utičnice, pri čekajte barem 5 minuta prije nego ponovo priključite uređaj na napajanje.

5.2

Rukovanje

Priprema uređaja

1. Z spremnika uređaja izvadite cijeli pribor (crijevo za dovod vode, crijevo za odvod vode, lopaticu za led, dokumente).

2.

Prije uporabe uređaj očistite u skladu s napomenama iz poglavlja 6 „Čišćenje“

.

3.

Pažljivo osušite uređaj.

Napomene za korisnike

• Ako je uređaj instaliran na mjestima gdje pitka voda ima veliki udio soli, treba postupati sukladno uputama kako bi se izbjegli kvarovi.

• Kako led ne bi poprimio neugodan miris li okus, u spremniku nikada ne čuvajte hranu, boce ni druge predmete.

• Tijekom uobičajene eksploatacije ne otvarajte poklopac spremnika.

Pokretanje

1. Prije pokretanja provjerite da li su ispravno napravljeni priključci za vodu i struju.

2. Provjerite jesu li trake, vijci, klinovi i stezaljke dobro stegnuti i nije li došlo do njihovog popuštanja tijekom transporta kako bi se spriječilo istjecanje vode ili druge greške tijekom rada.

3. Otvorite slavinu na priključku vode i ventil za zatvaranje.

4. Uređaj uključite u pojedinačnu utičnicu.

Uređaj se nalazi u načinu pripravnosti Standby. Gumb za upravljanje treperi svakih

30 sekundi.

5. Kako biste napustili način Standby i uključili uređaj, pritisnite gumb za upravljanje barem 3 sekunde sve dok dugi zvučni signal ne javi o pokretanju uređaja.

NAPOMENE!

Preporučamo da za napitke i jela ne koristite kocke leda napravljene tijekom 5 prvih proizvodnih ciklusa.

Dok uređaj radi nikada ne zatvarajte napajanje vodom niti ne pokrivajte ili zatvarajte otvore za ulaz zraka.

18 / 35 104523

Instalacija i rukovanje

Drobilica leda je opremljena sondom temperature koja se nalazi u spremniku

(c rtež 14), koja zaustavlja uređaj proizvodnju kockica leda kad sonda dolazi u kontakt s ledom nakupljenim u spremniku.

Nakon što izvadite kockice leda očistite senzor temperature od eventualnih ostataka leda kako bi se brže pokrenuo sljedeći proces proizvo dnje kockica leda (crtež 14).

Postavljanje veličine kockica leda

S vremenom zbog promjene temperature u prostoriji može se promijeniti veličina i težina kockica leda.

Kako biste postavili veličinu i težinu, napravite sljedeće korake:

1. Kad je uređaj uključen u roku od 2 sekunde 3-puta pritisnite gumb za upravljanje

(crtež 9).

Gumb za upravljanje postaje bijeli ili crveni.

2.

Kako biste povećali veličinu ili težinu kockica leda, pritisnite gumb za upravljanje i povećajte intenzitet crvene boje LED.

3. Kak o biste smanjili veličinu ili težinu kockica leda pritišćite gumb za upravljanje sve dok boja LED postane bijela.

Ako gumb za upravljanje ne pritisnete u roku od 5 sekundi, unesena postavka će se pohraniti i izaći ćete iz faze unošenja promjena.

Postavljanje sonde u spremniku

S vremenom zbog promjene temperature okoline postavljena vrijednost sonde temperature u spremniku može biti nedovoljna. Kako biste postavili novu vrijednost, postupajte na sljedeći način:

1. U načinu Standby unutar 2 sekunde 3-puta pritisnite gumb za upravljanje (crtež

9).

Gumb za upravljanje poprima bijelu ili crvenu boju.

2. Kako biste povećali postavljenu temperaturu, pritisnite gumb za upravljanje i probajte povećati intenzitet crvene boje LED.

3. Kako biste smanjili temperaturu pritišćite gumb za upravljanje sve dok se boja

LED ne promijeni u bijelu.

Ako gumb za upravljanje ne pritisnete u roku od 5 sekundi, unesena postavka će se pohraniti i izaći ćete iz faze unošenja promjena.

HR

104523 19 / 35

HR

Gumbi stanje rada / stanje alarma

Pokazatelj / alarm

Alarm predugačak ciklus hlađenja

Alarm pumpe za ispuštanje (opcija)

Alarm produženo vrijeme između sva proizvodna ciklusa

Alarm oštećena sonda u spremniku

Šalji /uzmi podatke HACCP - ažuriranje programa

Alarm oštećena sonda kondenzatora

Alarm oštećena sonda isparivača

Alarm okrenuta sonda naslaga

– isparivača

Alarm čišćenja kondenzatora

Faza starta

Proizvodnja ledenih kockica

Izbacivanje leda

Pun spremnik

Faza Standby

Alarm ciklus čišćenja

Alarm ciklusa ozona (opcija)

Alarm nestanak struje ili nedostatak električnog napajanja

Alarm visoka temperature kondenzatora

CRVENA treperi 1x treperi 1x treperi 2x treperi 3x treperi 3x treperi 4x treperi 5x treperi 5x treperi 7x

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF x 1“

ON

Instalacija i rukovanje

BIJELA

ON 3" treperi 1x

ON 3"

ON 3" treperi 3x

ON 3"

ON 3" treperi 2x

ON 3"

Lampa 2 Hz

ON

ON treperi10 sek. treperi 30 sek.

ON 3"

ON 1"

ON 5"

OFF

20 / 35 104523

Instalacija i rukovanje

Pokazatelj / alarm CRVENA BIJELA

Alarm visok tlak.

Alarm faza punjenja plinom

Alarm nedostatak vode

Alarm privremeno održavanje

Alarm senzor kapaciteta (opcija)

ON

ON 1“

ON 3“

ON 3“

ON 3“

OFF

ON 1" treperi 1x

ON 3" treperi 3x

OFF: Pokazatelj LED / boja uvijek isključena

ON: Pokazatelj LED / boja uvijek uključena

Treperi: pokazatelj LED / boja uključena na 0.5 s i isključena kroz 0.5 s

Smetnje

POZOR!

U slučaju smetnji u radu uređaj isključite iz napajanja strujom i vodom.

Kontaktirajte ovlaštene servisere, provjerite uređaj i naručite popravak.

• Provjerite je li otvorena slavina za dovod vode.

• Provjerite da li je uređaj priključen na električno napajanje: utikač je pravilno stavljen a prekida č uključen.

• Provjerite da li zbog olabavljenih vijaka uređaj ne proizvodi neobične vibracije.

• U slučaju radova potrebnih zbog gubitka vode, pritezanja vijaka itd., uređaj uvijek najprije isključite i provjerite da li do propuštanja ne dolazi zbog začepljenih odvoda.

• Ako uređaj proizvodi premalo leda, provjerite da li isparivač nije zaprljan ili ne dolazi do istjecanja rashladnog sredstva.

• Provjerite rad sonde spremnika: kad kocku leda postavite na sondu unutra spremnika, drobilica leda treba se zaustaviti u roku od 1 minute i automatski se pokrenuti odmah nakon što uklonite kocku leda.

• Između ljeta i zime sonda u spremniku može promijeniti maksimalnu količinu leda. Kako biste promijenili postavke sonde postupajte u skladu s napomenama iz poglavlja

„Postavljanje sonde u spremniku“

.

HR

104523 21 / 35

Čišćenje

HR

6 Čišćenje

6.1

Napomene vezane za sigurnost tijelom čišćenja

• Prije čišćenja uređaj isključite iz električnog napajanja.

• Uređaj ostavite da se potpuno ohladi.

• Pazite da u uređaj ne dopre voda. Prilikom čišćenja uređaj ne potapajte u vodu niti u druge tekućine. Za čišćenje uređaja ne koristite mlaz vode pod pritiskom.

• Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte nikakve oštre niti metalne predmete (nož, vilicu itd). Oštri bi predmeti mogli oštetiti uređaj a kod kontakta s elementima napravljenim od električnog vodiča moglo bi doći do strujnog udara.

• Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte nikakva abrazivna sredstva koja sadrže otapala niti agresivna sredstva za čišćenje. Takva bi sredstva mogla oštetiti površinu uređaja.

6.2

Čišćenje

Čišćenje od strane korisnika

1.

Na kraju radnog dana i nakon duže pauze u korištenju, pažljivo očistite uređaj.

2.

Kućište očistite mekanom krpicom nakvašenom sredstvom za čišćenje nehrđajućeg čelika bez klora.

3. Unutarnju komoru očistite spužvom ili krpicom nakvašenom u mlakoj vodi s malo sode bikarbone.

4.

Isperite u čistoj vodi.

5.

Pažljivo osušite unutarnju komoru.

22 / 35 104523

Čišćenje

Ako uređaj duže vrijeme ne koristite:

– isključite uređaj i odspojite os napajanja strujom i vodom;

– iz spremnika odstranite proizveden led;

– ispustite cijeli vodu;

– obavite temeljito čišćenje;

– vrata (poklopac) spremnika ostavite malo otvorena.

Čišćenje od strane servisera

Kondenzator

Kako biste održali učinkovitost i produžili životni vijek uređaja redovito čistite kondenzator, koji se nalazi iza prednje zaštite uređaja (crtež 16).

Postupajte na sljedeći način:

– odvrnite vijke za pričvršćivanje prednje zaštite,

– skinite prednju zaštitu,

– kondenzator čistite mekanim kistom ili usisavačem,

– pomoću vijaka pričvrstite prednju zaštitu do uređaja.

POZOR!

Za čišćenje kondenzatora ne koristite četke niti tupe predmete.

Filtar na ulazu za vodu

Filtar na ulazu za vodu treba redovito čistiti u skladu s dolje navedenim uputama:

– zatvorite ventil za zatvaranje dotoka vode;

– odvrnite crijevo za dovod vode;

– pomoću kliješta izvadite filtar na ulazu za vodu iz priključka na elektromagnetskom ventilu;

– filtar na ulazu za vodu čistite pod mlazom vode;

– namjestite filtar na ulazu za vodu;

– montirajte crijevo za dovod vode.

HR

104523 23 / 35

Čišćenje

HR

Ciklus čišćenja i dezinfekcije

Kako biste izbjegli probleme uzrokovane tvrdom vodom, odnosno nastanak onečišćenja na dijelovima i sklopovima koji ostaju u kontaktu s vodom, drobilica za led je opremljena funkcijom „Self Cleaning” .

Ova funkcija, zahvaljujući djelovanju limunske kiseline, omogućava odstranjivanje sa uređaja kamenca i druge prljavštine.

Kako biste osigurali ispravno čišćenje drobilice za led, preporučamo obavljanje ciklusa čišćenja i dezinfekcije barem 3 – 4 puta godišnje (ovisno o tvrdoći vode).

Tijekom rada s limunskom kiselinom (voda + limunska kiselina, vidjeti dolje prikazanu tablicu) primijenite prikladne mjere opreza, nosite zaštitne rukavice i naočale.

Ciklus čišćenja i dezinfekcije treba obavljati prema sljedećim uputama:

1.

Isključite drobilicu za led.

2.

Uređaj isključite iz napajanja vodom (zatvorite ventil).

3. Iz spremnika uklonite kocke leda.

4.

U odgovarajućoj posudi pripremite rastvor vode i limunske kiseline. Uzmite u obzir podatke o količini za različite modele, navedene u dolje prikazanoj tablici.

Model

Količina limunske kiseline

(na 1 litru vode)

B28 Plus

B38 Plus

200 g.

250 g

B46 Plus 350 g.

B70 Plus - B86 Plus 500 g.

5. Potrebnu količinu limunske kiseline u prahu otopite u 1 litri mlake vode (maks.

40 °C). Obratite pozornost da se limunska kiselina u potpunosti otopi.

6.

Pripremljen rastvor vode i limunske kiseline nalijte u komoru isparivača (crtež

17).

7. Uređaj pokrenite pomoću gumba za upravljanje (crtež 9).

8. Uređaj prebacite u način Standby (ako se još uvijek u njemu ne nalazi), pritišćući barem 3 sekunde gumb za upravljanje.

9.

U načinu Standby pritišćite gumb za upravljane barem 9 sekundi, kako biste pokrenuli ciklus čišćenja i dezinfekcije.

Dok traje ciklus čišćenja i dezinfekcije gumb za upravljanje (bijeli) treperi na sljedeći način: 1 sek. Isključen, a nakon toga 3 sek. uključen.

Kad je ciklus čišćenja i dezinfekcije gotov, uređaj se prebacuje u način Standby.

24 / 35 104523

Čišćenje

10.

Skinite čep iz posude za vodu isparivača i ispraznite posudu na način da ispustite vodu (crtež 18). Nakon toga ponovo namjestite čep.

11.

Nalijte svježu pitku vodu u posudu isparivača sve dok se posuda ne napuni.

12.

Ponovite ciklus čišćenja i dezinfekcije (ovaj put bez dodatka limunske kiseline), kako biste odstranili ostatke rastvora vode i limunske kiseline.

13.

Isključivanje uređaja.

14. Skinite čep u komori isparivača i ispraznite posudu isparivača na način da ispustite vodu (crtež 18). Ponovo namjestite čep.

15. Otvorite dotok vode (otvorite ventil za zatvaranje).

16.

Nakon završetka ciklusa čišćenja i dezinfekcije treba pažljivo isprati spremnik čistom vodom.

POZOR!

Ako dođe do slučajnog pokretanja ciklusa čišćenja i dezinfekcije (zbog pritiskanja na gumb duže od 9 sekundi), postoje dvije mogućnosti završavanja ovog procesa:

1 .

Nakon oko 1 sata. 40 min.: kod duže od 3 sekunde pritišćete gumb za upravljanje, uređaj se vraća u način Standby, kad ponovno 3 sekunde pritišćete gumb za upravljanje, dolazi do pokretanja proizvodnog ciklusa;

2 .

Nakon 2 sata. 30 min. uređaj se automatski prebacuje u način

Standby, s ovog mjesta 3-sekundnim pritiskom na gumb za upravljanje moguće je pokrenuti proizvodni ciklus.

HR

104523 25 / 35

Moguće smetnje

HR

7

Moguće smetnje

Mögliche

POZOR!

U dolje prikazanoj tablici su navedeni opisi mogućih uzroka smetnji u radu ili grešaka do kojih može doći tijekom eksploatacije uređaja. Te greške može uklanjati samo kvalificirani tehničar za rashladne uređaje.

Ovom prilikom obavezno navedite broj artikla, naziv modela i serijski broj uređaja.

Ove podatke možete pročitati na tipskoj pločici uređaja.

Alarm greške Stanje uređaja Rješenje

Alarm predugačak ciklus hlađenja

Alarm promjena vremenskog intervala između dva proizvodna ciklusa

Alarm nedostatak vode

Promijenjen vremenski interval između dva proizvodna ciklusa

Uređaj se zaustavlja ili čeka sljedeći pokušaj automatskog pokretanja

Provjerite ventilaciju kondenzatora

Provjerite rashladni krug na gubitak rashladnog sredstva

Smanjene kockice leda

Provjerite čistoću i ventilaciju kondenzatora

Provjerite ventilator kondenzatora

Provjerite krug na gubitak rashladnog sredstva

Smanjene kockice leda

Provjerite napajanje vodom

Provjerite krug na istjecanje vode

Provjerite rad ventila ulaza vode, ev. očistite

26 / 35 104523

Moguće smetnje

Alarm greške

Alarm sonde razine napunjenosti

Alarm privremeno održavanje

Stanje uređaja

Uređaj se zaustavlja.

Uređaj dalje radi

Rješenje

Provjerite priključak sonde do tiskane pločice

Provjerite integralnost sonde

Zamijenite oštećenu sondu

Kontaktirajte servisere

(Resetirajte alarm tako da 10 sekundi dotaknete gumb za upravljanje)

Provjerite čistoću i ventilaciju kondenzatora

Provjerite rad ventilatora

Alarm visoka temperature kondenzatora

Uređaj se zaustavlja, ventilator kondenzatora ostaje uključen kako bi smanjio temperaturu kondenzatora

Uređaj se zaustavlja Alarm sonde kondenzatora

Alarm sonde isparivača

Uređaj se zaustavlja

Provjerite priključivanje sonde kondenzatora do tiskane pločice

Zamijenite oštećenu sondu

Provjerite priključivanje sonde isparivača do tiskane pločice

Zamijenite oštećenu sondu

Provjerite električne priključke i električno napajanje

Alarm nestanak struje ili električnog napajanja

Uređaj se zaustavlja

Alarm visok tlak Uređaj se zaustavlja, ventilator kondenzatora ostaje uključen kako bi smanjio temperaturu kondenzatora

Provjerite čistoću i ventilaciju kondenzatora

Provjerite da li se ventilator kondenzatora okreće

HR

104523 27 / 35

HR

Alarm greške

Alarm pumpe za ispuštanje (ako je dostupna)

Stanje uređaja

Začepljen otvor za ispuštanje

Oštećena pumpa za ispuštanje

Uređaj se zaustavlja Alarm senzor za kapacitet (ako je dostupan)

Alarm čišćenja kondenzatora

Alarm okrenuta sonda naslaga isparivača

Uređaj dalje radi

Uređaj se zaustavlja

Moguće smetnje

Rješenje

Provjerite uređaj na prepreke na ispusnoj traci

Zamijenite pumpu za ispuštanje

Provjerite električni priključak

Zamijenite senzor

Očistite filtar zraka i kondenzator

Provjerite kablove na ploči senzora, po potrebi zamijenite ploču senzora

28 / 35 104523

Zbrinjavanje

8 Zbrinjavanje

Električni uređaji

Električni uređaji su označeni tim simbolom. Električne uređaje treba prikupljati i zbrinjavati na pravilan i ekološki prihvatljiv način. Električne uređaje ne bacajte u kućni otpad.

Uređaj isključite iz električnog napajanja i uklonite priključni kabel.

Električne uređaje treba odnositi na označena sabirna mjesta.

Rashladno sredstvo

Propelent upotrijebljen u uređaju je lako zapaljiv. Prilikom zbrinjavanja propelenta postupajte u skladu s nacionalnim propisima.

HR

104523 29 / 35

advertisement

Related manuals