Liebherr RBa 4250 Prime Fristående kylskåp med BioFresh Bruksanvisningar


Add to my manuals
16 Pages

advertisement

Liebherr RBa 4250 Prime Fristående kylskåp med BioFresh Bruksanvisningar | Manualzz

home.liebherr.com/fridge-manuals

Bruksanvisning

Quality, Design and Innovation

2

Innehåll

1 Snabbguide............................................................

3

1.1

Leveransomfattning..................................................

3

1.2

Skåp- och utrustningsöversikt..................................

3

1.3

Användningsområde................................................

3

1.4

Konformitet...............................................................

3

1.5

EPREL-databas........................................................

3

2 Allmänna säkerhetsanvisningar...........................

4

3 Idrifttagande...........................................................

5

3.1

Slå på kylskåpet.......................................................

5

3.2

Sätt in utrustning.......................................................

5

4 Livsmedelshantering.............................................

5

4.1

Förvaring av livsmedel..............................................

5

4.2

Förvaringstider.........................................................

5

5 Spara energi...........................................................

6

6 Användning............................................................

6

6.1

Betjänings- och indikeringselement..........................

6

6.1.1

6.1.2

Status-indikering..................................................... 6

Navigation............................................................... 6

6.1.3

Skärmsymboler....................................................... 7

6.2

Manöverlogik............................................................

7

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

Aktivera/inaktivera funktion......................................7

Välja funktionsvärde................................................ 7

Aktivera/inaktivera inställning.................................. 7

Välj inställningsvärde...............................................7

6.2.5

Hämta kundmeny.................................................... 8

6.3

Funktioner................................................................

8

Temperatur.............................................................. 8

HydroCool............................................................... 8

7.1

Lådor........................................................................ 11

8 Underhåll................................................................ 11

8.1

Avfrosta skåpet......................................................... 11

8.2

Rengör skåpet.......................................................... 11

9 Kundhjälp................................................................ 12

9.1

Tekniska data........................................................... 12

9.2

Driftljud..................................................................... 12

9.3

Tekniska fel............................................................... 12

9.4

Kundtjänst................................................................ 13

9.5

Typskylt.................................................................... 14

10

11

Ta skåpet ur drift.................................................... 14

Avfallshantering..................................................... 14

Tillverkaren arbetar kontinuerligt med att vidareutveckla alla typer och modeller. Därför ber vi om förståelse för att vi måste förbehålla oss för ändringar av utformning, utrustning och teknik.

Symbol Förklaring

Läs bruksanvisningen

Läs noga igenom denna bruksanvisning för att få information om alla fördelar med det nya skåpet.

Fullständig bruksanvisning på webben

Du hittar den utförliga bruksanvisningen på webben med hjälp av QR-koden på bruksanvisningens framsida på home.liebherr.com/fridgemanuals eller genom att ange modellbeteckningen på home.liebherr.com/fridge-manuals .

Modellbeteckningen står på typskylten Fig. () .

6.4

Inställningar..............................................................

8

Språk.......................................................................8

Upprätta WLAN-anslutning..................................... 8

Inmatningsspärr...................................................... 9

Visa ljusstyrka......................................................... 9

Dörrlarm.................................................................. 9

Temperaturenhet..................................................... 9

Information.............................................................. 9

SabbathMode..........................................................9

CleaningMode.......................................................10

BioFresh B-Value...................................................10

Återställ................................................................. 10

Stäng av skåpet.....................................................10

Fig. Illustrationen är ett exempel

Kontrollera skåpet

Kontrollera alla delar med avseende på transportskador. Kontakta återförsäljaren eller kundtjänsten om du har några klagomål.

Avvikelser

Bruksanvisningen gäller för flera modeller, avvikelser är möjliga. Avsnitt som bara gäller för speciella modeller är markerade med(*).

Åtgärder som behöver vidtas och resultat av

åtgärderna

Åtgärder som behöver vidtas är markerade med en .

Resultat av åtgärder är markerade med en .

Installationsvideor

Installationsvideor om skåpen finns på Liebherr

Hausgerätes YouTube-kanal.

Den här bruksanvisningen gäller för:

RB a 4250

6.5

Varningar.................................................................. 10

6.5.1

6.5.2

Meddelande.......................................................... 10

DemoMode........................................................... 11

7 Utrustning............................................................... 11

* beroende på modell och utrustning

Snabbguide

1 Snabbguide

1.1 Leveransomfattning

Kontrollera alla delar med avseende på transportskador.

Kontakta återförsäljaren eller kundtjänsten om du har några

klagomål (se 9.4 Kundtjänst) .

Leveransen består av följande delar:

Fristående skåp

Utrustning (beroende på modell)

Monteringsmaterial (beroende på modell)

”Quick Start Guide”

”Installation Guide”

Servicebroschyr

1.2 Skåp- och utrustningsöversikt

-

-

-

Skåpet är endast avsett för kylning av livsmedel i hem- och hushållsmiljö. Hit räknas t.ex.

användningen i personalkök, frukostpensioner,

Av gäster på lantställen, hotell, motell och andra typer av logi.

Vid catering och liknande tjänster i grosshandeln.

Skåpet är inte avsett för infrysning av livsmedel.

Skåpet är inte avsett att användas som inbyggnadsskåp.

Alla annan användning är förbjuden.

Förutsägbar felanvändning

-

-

Följande användningar är uttryckligen förbjudna:

Förvaring och kylning av mediciner, blodplasma, laboratoriepreparat eller liknande

ämnen eller produkter enligt direktivet

2007/47/EG om medicintekniska produkter

Användning i explosionsfarliga miljöer

En felaktig användning av skåpet kan medföra att förvarade varor skadas eller förstörs.

Klimatklasser

Skåpet är, beroende på klimatklass, avsett för användning i begränsad omgivningstemperatur.

Gällande klimatklass är angiven på typskylten.

Märk u För att garantera en felfri drift ska följande omgivningstemperaturer följas.

Klimatklass

SN

N

ST

T

För omgivningstemperatur

10 °C till 32 °C

16 °C till 32 °C

16 °C till 38 °C

16 °C till 43 °C

Fig. 1 Illustrationen är ett exempel

(1) Manöverpanel

(2) Belysning

(3) Typskylt

Utrustning

(5) SpaceBox

(6) Ventilationsspringa

(7) Ställfötter (fram), transporthjul (bak)*, transporthandtag upptill (bak) och nedtill (fram)

(4) BioFresh-Safe

Märk u Vid leveransen är hyllor, lådor och korgar placerade för att ge bästa möjliga energieffektivitet. Det gör dock ingen skillnad för energiförbrukningen om du flyttar dem mellan olika avsedda konsoler, t.ex. hyllorna i kylskåpet.

1.3 Användningsområde

Avsedd användning

1.4 Konformitet

Kylmedelssystemet är provat med avseende på täthet. Apparaten överensstämmer med gällande säkerhetsbestämmelser samt EU-direktiven 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EG,

2011/65/EU, 2010/30/EU och 2014/53/EU.

Gå till den nedanstående webbadressen för att läsa den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse: www.Liebherr.com

BioFresh-facket uppfyller kraven för kylfack enligt SS-

EN 62552:2020.

1.5 EPREL-databas

Fr.o.m. den 1 mars 2021 finns informationen om energimärkning och kraven på ekodesign i den europeiska produktdatabasen (EPREL). Produktdatabasen hämtar du med länken https://eprel.ec.europa.eu/. Här behöver du ange modellbeteckning. Modellbeteckningen står på typskylten.

* beroende på modell och utrustning 3

4

Allmänna säkerhetsanvisningar

2 Allmänna säkerhetsanvisningar

-

-

-

-

-

-

-

Risker för användaren:

Detta skåp kan användas av barn och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet eller kunskap om dessa personer övervakas eller instruerats om skåpets säkra användning och förstår vilka faror som kan uppstå. Se till att barn inte leker med skåpet. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan uppsikt. Barn i åldern 3-8 år får fylla på och tömma skåpet. Barn under 3 års ålder skall hållas borta från skåpet, om de inte är under ständig uppsikt.

Tag alltid i stickkontakten när skåpet skall skiljas från elnätet. Drag inte i kabeln.

Dra ur stickkontakten eller slå från säkringen vid fel.

Se till att inte skada nätanslutningskabeln.

Skåpet får inte användas med defekt nätanslutningskabel.

Låt endast kundtjänst eller annan därför utbildade fackpersonal utföra reparationer och ingrepp i skåpet.

Montera, anslut och avfallshantera alltid skåpet enligt instruktionerna i bruksanvisningen.

Förvara denna bruksanvisning noga och lämna över den till en eventuell ny ägare.

-

-

-

-

Brandrisk:

Köldmedlet (Uppgift på typskylt) är miljövänligt men brännbart. Utläckande köldmedel kan självantända.

Skada inte rörledningarna i kylkretsloppet.

Använd inte tändkällor inne i skåpet.

Använd inga elektriska apparater inne i skåpet (t.ex. ångrengörare, värmekälla, glassmaskin, osv.).

• Om kylmedel läcker ut: Släck eld eller tändkällor i närheten av läckagestället. Ventilera rummet väl. Kontakta kundtjänst.

Förvara inte explosiva ämnen eller sprayburkar med brännbar drivgas, som till exempel Butan, Propan, Pentan osv. i skåpet.

Innehållet i sådana sprayburkar anges på etiketten eller så är de märkta med en flamsymbol. Eventuell utströmmande gas kan antändas av elektriska komponenter.

Levande ljus, lampor och andra föremål med

öppen eld får inte komma in närheten av apparaten för att inte orsaka eldsvåda.

Förvara endast alkoholhaltiga drycker, eller andra behållare som innehåller alkohol, tätt förslutna. Eventuell läckande alkohol kan antändas av elektriska komponenter

-

Risk för vältning:

Använd inte sockel, lådor, dörrar osv. som steg eller stöd. Detta gäller särskilt för barn.

Risk för matförgiftning:

Förtär inte livsmedel som har förvarats för länge.

-

Risk för frysskador, dövhetskänlor och smärta:

Undvik lång hudkontakt med kalla ytor eller kyl-frysvaror eller vidta skyddsåtgärder som att t.ex. använda handskar.

-

-

Risk för skador och personskador:

Het ånga kan leda till personskador. Använd inga elektriska värme- eller ångtvättar, öppen eld eller avisningsspray vid avfrostning

Avlägsna inte is med vassa föremål

Symboler på skåpet:

Symbolen kan finnas på kompressorn. Den refererar till olja i kompressorn och upplyser om följande faror: Kan vara dödlig vid förtäring eller inträngning i luftvägarna. Denna information gäller endast för återvinningen. I normal drift finns ingen fara.

Symbolen sitter på kompressorn och upplyser om faran med brandfarliga ämnen. Avlägsna inte klisterlappen.

Denna eller en liknande klisterlapp finns baktill på apparaten. Den hänvisar till skumpaneler i dörren och / eller i sidorna. Denna information gäller endast för återvinningen.

Avlägsna inte klisterlappen.

Beakta de speciella anvisningarna i de andra avsnitten:

FARA

VARNING

Påvisar en omedelbar farlig situation vilken kan leda till döden eller svåra kroppsskador om den inte undviks.

Påvisar en farlig situation vilken kan leda till döden eller svåra kroppsskador om den inte undviks.

OBSERVER Påvisar en farlig situation vilken kan leda till lätta eller medelsvåra kroppsskador om den inte undviks.

OBSERVER

A

Påvisar en farlig situation vilken kan leda till materielskador om den inte undviks.

Märk Markerar användbar information eller tips.

* beroende på modell och utrustning

Idrifttagande

3 Idrifttagande

3.1 Slå på kylskåpet

Säkerställ att följande villkor är uppfyllda: q q q

Skåpet är installerat och anslutet enligt monteringsanvisningen.

Alla tejpremsor, klister- och skyddsfolier samt transportsäkringar i och på skåpet är borttagna.

Alla reklamblad har tagits ut ur lådorna.

u Slå på kylskåpet via displayen.

u Installera SmartDevice-appen apps.home.liebherr.com/ ).

(se https://

Märk

Tillbehör kan köpas i Liebherr-shoppen ”Hushållsapparater”

(home.liebherr.com).

4 Livsmedelshantering

4.1 Förvaring av livsmedel

Fig. 2 u Välj språk när du har slagit på kylskåpet.

Fig. 3 u Därefter visas statusskärmen.

u Om läget DemoMode visas tillsammans med den blå bildskärmen när apparaten har slagits på kan DemoMode stängas av inom 5 minuter.

VARNING

Brandrisk u Använd inga elektriska apparater i skåpets livsmedelsområde, såvida de inte rekommenderats av tillverkaren.

Märk

Energiförbrukningen ökar och kyleffekten minskar om ventilationen är otillräcklig.

u Håll alltid ventilationsöppningarna fria.

Vid förvaring av livsmedel, se alltid till att: q Luftöppningarna på baksidan är fria.

q Luftöppningarna på fläkten är fria.

q Livsmedlet är väl förpackat.

q Livsmedel som lätt tar åt sig eller avger lukt förvaras i slutna kärl eller är övertäckta.

q Färskt kött eller fisk alltid förvaras i rena och tillslutna och att de inte påverkar eller droppar på andra livsmedel.

q Vätskor finns i slutna behållare.

q Livsmedel inte förvaras för tätt så att luftcirkulationen förhindras.

Märk

Om dessa anvisningar inte följs, kan livsmedlet förstöras.

4.1.1 BioFresh

BioFresh gör det möjligt att förvara visst färskt livsmedel en längre tid jämfört med vanlig kylning.

För livsmedel med angiven sista förbrukningsdag gäller alltid på förpackningen angiven datum.

Om temperaturen sjunker under 0 °C, kan det orsaka köldskador på livsmedel.

Märk

Förvara köldkänsliga grönsaker som gurka, aubergine, zucchini och köldkänsliga tropiska frukter i kyldelen.

Fig. 4 u Tryck på DemoMode i 3 sekunder.

w DemoMode är inaktiverat.

Märk

Tillverkaren rekommenderar: u Lägg in livsmedel: vänta ca 6 timmar tills den inställda temperaturen är uppnådd.

3.2 Sätt in utrustning

u Använd den medföljande utrustningen för att använda skåpet optimalt.

u Köp ett SmartDevice-lådfack och sätt in det (se https:// smartdevice.liebherr.com/install ).

4.2 Förvaringstider

De angivna förvaringstiderna är riktvärden.

För livsmedel med angiven sista förbrukningsdag gäller alltid på förpackningen angiven datum.

4.2.1 BioFresh

Märk

Du kan även hämta riktvärdena med BioFreshappen https://home.liebherr.com/de/deu/service/apps/landingpage-apps-emea.html

.

Smör

Ost vid 1 °C vid 1 °C upp till 90 dagar upp till 110 dagar

* beroende på modell och utrustning 5

Spara energi

6

Mjölk

Korv, kallskuret

Fågel

Griskött

Nötkött

Vilt vid 1 °C vid 1 °C vid 1 °C vid 1 °C vid 1 °C vid 1 °C upp till 12 dagar upp till 8 dagar upp till 6 dagar upp till 6 dagar upp till 6 dagar upp till 6 dagar

Märk u Observera att livsmedel med mycket äggvita förstörs fortare.

Dvs. skaldjur förstörs fortare än fisk, fisk fortare än kött.

Kryddörter

Purjolök

Svamp

Rädisor

Brysselkål

Sparris

Spenat

Savojkål

Frukt

Aprikoser

Äpple

Päron

Björnbär

Dadlar

Jordgubbar

Fikon

Blåbär

Hallon

Svarta vinbär

Körsbär, söta

Kiwifrukt

Persikor

Plommon

Grönsaker, sallad

Kronärtskockor

Selleri

Blomkål

Broccoli

Cikoriasallad

Grönsallad

Ärtor

Grönkål

Morötter

Vitlök

Kålrabbi

Huvudsallad vid 1 °C vid 1 °C vid 1 °C vid 1 °C vid 1 °C vid 1 °C vid 1 °C vid 1 °C vid 1 °C vid 1 °C vid 1 °C vid 1 °C vid 1 °C vid 1 °C vid 1 °C vid 1 °C vid 1 °C vid 1 °C vid 1 °C vid 1 °C vid 1 °C vid 1 °C vid 1 °C vid 1 °C vid 1 °C vid 1 °C vid 1 °C vid 1 °C vid 1 °C vid 1 °C vid 1 °C vid 1 °C vid 1 °C vid 1 °C upp till 14 dagar upp till 28 dagar upp till 21 dagar upp till 13 dagar upp till 27 dagar upp till 19 dagar upp till 14 dagar upp till 14 dagar upp till 80 dagar upp till 160 dagar upp till 14 dagar upp till 13 dagar upp till 13 dagar upp till 29 dagar upp till 7 dagar upp till 10 dagar upp till 20 dagar upp till 18 dagar upp till 13 dagar upp till 20 dagar upp till 13 dagar upp till 80 dagar upp till 55 dagar upp till 3 dagar upp till 180 dagar upp till 7 dagar upp till 7 dagar upp till 9 dagar upp till 3 dagar upp till 7 dagar upp till 14 dagar upp till 80 dagar upp till 13 dagar upp till 20 dagar

Lingon

Rabarber

Krusbär

Vindruvor

5 Spara energi

Sörj alltid för en god ventilation. Täck inte över ventilations-

öppningarna resp. -gallren.

Håll alltid ventilationsöppningar fria.

Placera inte skåpet så att det utsätts för direkt solljus, intill en spis, ett värmeelement eller liknande.

Energiförbrukningen beror på uppställningsförhållandena, till

exempel omgivningstemperaturen (se 1.3 Användningsområde) . Vid en varmare omgivningstemperatur kan energiför-

brukningen öka.

Öppna skåpsdörren så kort tid som möjligt.

Ju lägre temperaturen ställs in, desto högre blir energiförbrukningen.

Förvara alla livsmedel väl förpackade och täckta. Rimfrostbildning undviks.

Ta endast ut livsmedlen så länge som är nödvändigt för att

de inte ska värmas upp för mycket.

Varma matvaror ska svalna av till rumstemperatur innan man lägger in dem.

6 Användning

vid 1 °C vid 1 °C vid 1 °C vid 1 °C upp till 60 dagar upp till 13 dagar upp till 13 dagar upp till 29 dagar

6.1 Betjänings- och indikeringselement

Skärmen möjliggör en snabb översikt över temperaturinställningen och status för funktioner och inställningar. Funktionerna och inställningarna styrs antingen genom att aktivera/inaktivera eller genom att välja ett värde.

6.1.1 Status-indikering

Fig. 5

(1) Temperaturvisning

Status-indikeringen visar de inställda temperaturerna och är utgångsindikeringen. Därifrån kan du navigera till funktionerna och inställningarna.

6.1.2 Navigation

Du får tillgång till de enskilda funktionerna genom att navigera i menyn. När du har bekräftat en funktion eller en inställning hörs en ljudsignal. Om inget val görs inom 10 s, växlar skärmen till

Status-indikering.

Skåpet styrs genom att svepa och bekräfta på skärmen:

* beroende på modell och utrustning

Användning

Fig. 6

Tillbaka:

-

Bekräfta valet i undermenyn. Skärmen går tillbaka till menyn.

Välj . Indikeringen går tillbaka till funktion/inställning.

Tillbaka till Status-indikering:

Stäng och öppna dörren.

Vänta 10 s. Skärmen växlar till Status-indikering.

6.1.3 Skärmsymboler

Skärmsymbolerna informerar om skåpets aktuella status.

Symbol Skåpets status

Standby

Skåpet eller temperaturzonen är avstängd.

Symbol Funktion

Ställa in temperatur

Slå på/stänga av skåpet u Svep åt vänster på skärmen tills funktionen visas.

u Bekräfta den valda funktionen genom att trycka kortvarigt.

u Välj inställningsvärdet genom att svepa på skärmen.

Ställa in temperatur u Bekräfta det valda värdet genom att trycka kortvarigt.

w En ljudsignal hörs.

w Skärmen växlar till blått i aktiverat tillstånd.

w Skärmen återgår till menyn.

6.2.3 Aktivera/inaktivera inställning

Följande Inställningar kan aktiveras/inaktiveras:

Symbol Inställning

WiFi 1

Inmatningsspärr 2

SabbathMode 2

Cleaning Mode 2

Återställ 2

Pulserande värde

Skåpet är i drift. Temperaturen pulserar tills det inställda värdet har uppnåtts.

Stäng av 2

Pulserande symbol

Skåpet är i drift. Inställningen görs.

6.2 Manöverlogik

6.2.1 Aktivera/inaktivera funktion

Följande funktioner kan inaktiveras/aktiveras:

Symbol Funktion

HydroCool x När funktionen är aktiv, arbetar skåpet med högre effekt.

Skåpets ljudnivå kan då tillfälligt bli högre och energiförbrukningen ökar.

u Svep åt vänster på skärmen tills funktionen visas.

u Bekräfta den valda funktionen genom att trycka kortvarigt.

w En ljudsignal hörs.

w Status visas i menyn.

w Funktionen är aktiverad/inaktiverad.

6.2.2 Välja funktionsvärde

Vid följande funktioner kan ett värde ställas in i undermenyn: u

Svep åt vänster på skärmen tills Inställningar visas.

u Tryck för att bekräfta inställningarna.

u Svep tills den önskade inställningen visas.

1 Aktivera inställning (shortpress) u Bekräfta genom att trycka en gång.

w En ljudsignal hörs.

w Status visas i menyn.

w Inställning är aktiverad/avaktiverad.

2 Aktivera inställning (longpress) u Tryck på Bekräfta i 3 sekunder.

w En ljudsignal hörs.

w Status visas i menyn.

w Indikeringen ändras.

6.2.4 Välj inställningsvärde

Vid följande inställningar kan ett värde ställas in i undermenyn:

Symbol Inställningar

Ljusstyrka

Dörrlarm

Temp.enhet

Språk

* beroende på modell och utrustning 7

Användning

u

Svep åt vänster på skärmen tills Inställningar visas.

u Tryck för att bekräfta inställningarna.

u Svep tills den önskade inställningen visas.

u Bekräfta genom att trycka en gång.

u Välj önskat inställningsvärdet genom att svepa på skärmen.

u Bekräfta genom att trycka en gång.

w En ljudsignal hörs.

w Status visas kortvarigt i undermenyn.

w Skärmen återgår till menyn.

6.2.5 Hämta kundmeny

Följande inställningar kan hämtas i kundmenyn:

Symbol Funktion

BioFresh B-Value 1

Software u

Svep åt vänster på skärmen tills inställningar visas.

u Klicka på inställningarna.

w Undermenyn visas.

u

Svep åt vänster på skärmen tills skåpinformation visas.

u Håll intryckt i 3 sekunder.

w Inmatningsmenyn för en sifferkod visas.

u Mata in sifferkoden 151.

w Kundmenyn visas.

u Svep åt vänster på skärmen tills den önskade inställningen visas.

1 Välj värde u Bekräfta genom att trycka en gång.

w En ljudsignal hörs.

w Status visas kortvarigt på skärmen.

w Skärmen återgår till menyn.

2 Aktivera inställningen u Tryck på skärmen i 3 sekunder för att bekräfta.

w En ljudsignal hörs.

w Status visas på skärmen.

w Symbolen pulserar när skåpet är i drift.

6.3 Funktioner

Temperatur

Temperaturen beror på följande faktorer:

Hur ofta dörren öppnas

Hur länge dörren är öppen

Uppställningsplatsens rumstemperatur

Livsmedlets typ, temperatur och mängd

BioFresh Förinställning

BioFresh B-Value

Användning:

Förvaring av sallad, grönsaker och frukt med hög fukthalt utan förpackning.

Aktivera/inaktivera funktion u

Aktivera/inaktivera (se 6.2 Manöverlogik) .

6.4 Inställningar

Språk

Med denna inställning kan visningsspråket ställas in.

Följande språk kan väljas:

Tyska

Engelska

Franska

Spanska

Italienska

Nederländska

Tjeckiska

Polska

Portugisiska

Ryska

Kinesiska

Aktivera/inaktivera inställning u

Aktivera/inaktivera (se 6.2 Manöverlogik) .

Upprätta WLAN-anslutning

Denna inställning gör det möjligt att upprätta anslutningen mellan skåpet och Internet. Anslutningen styrs via SmartDevice-boxen. Skåpet kan sedan integreras via SmartDevice-App i en SmartHome-System. Utökade tillval och inställningsmöjligheter kan utnyttjas via SmartDevice-App och andra kompatibla partnernätverk.

Märk

SmartDevice-boxen kan köpas från Liebherr-shoppen

”Hushållsapparater” (https://home.liebherr.com/shop/de/deu/ smartdevicebox.html) .

Du hittar mer information om tillgänglighet, krav och de olika alternativen på webben under https://smartdevice.liebherr.com/install .

Användning:

Använd skåpet via SmartDevice-App eller kompatibla partnernätverk.

Använd utökade funktioner och inställningar.

Hämta skåpets aktuella tillstånd via SmartDevice-App.

q SmartDevice-boxen är förvärvad och insatt (se https://smartdevice.liebherr.com/install ).

q SmartDevice-appen är installerad (se https:// apps.home.liebherr.com/ ).

Ställa in temperatur

Temperaturen ställs in via BioFresh B-Value i kundmenyn.

HydroCool

Det är möjligt att ställa in luftfuktigheten i skåpet beroende på vilka livsmedel som ska förvaras. Vid inställningen HydroCool uppstår ett fuktigt klimat. När utdragslådan är fylld skapas ett daggfriskt klimat med en luftfuktighet på max. 90 %.

8 * beroende på modell och utrustning

Upprätta anslutning

Användning

Aktivera/inaktivera inställning u

Aktivera/inaktivera. (se 6.2 Manöverlogik)

Fig. 7 u

Aktivera inställningen (se 6.2 Manöverlogik) .

w Anslutningen upprättas: Connecting visas. Symbolen pulserar.

w Anslutningen har upprättats: WiFi visas, skärmen blir blå.

w Anslutningen misslyckades: WiFi Error visas.

Avbryt förbindelse u

Inaktivera inställningen (se 6.2 Manöverlogik) .

Visa ljusstyrka

Denna inställning gör att skärmens ljusstyrka kan ställas in stegvis.

Följande ljusstyrkenivåer kan ställas in:

40 %

60 %

80 %

100 %

Välj inställning u

Ställ in värde (se 6.2 Manöverlogik) .

w

Fig. 8

Förbindelsen bryts: Symbolen visas permanent.

Återställ anslutning u

Återställ inställningarna (se 6.2 Manöverlogik) .

Dörrlarm

Denna inställning gör det möjligt att ställa in tiden tills dörrlarmet (se Stäng dörren) ljuder.

Följande värden kan ställas in:

1 min

2 min

3 min

Av

Välj inställning u

Ställ in värde (se 6.5 Varningar) .

Temperaturenhet

Med den här inställningen kan man ändra temperaturenhet, från Celsius till Fahrenheit och tvärtom.

Välja inställning u

Ställ in värdet (se 6.2 Manöverlogik) .

Fig. 9 w Anslutningen och andra inställningar återställs till leveranstillståndet.

Inmatningsspärr

Denna inställning förhindrar oavsiktlig användning av skåpet av t.ex. barn.

Användning:

Undvik oavsiktliga ändringar av inställningar och funktioner.

Undvik oavsiktlig avstängning av skåpet.

Undvik oavsiktlig temperaturinställning.

Information

Denna inställning gör det möjligt att avläsa skåpinformationen och få tillgång till kundmenyn.

Följande information kan avläsas:

Modellnamn

Index

Serienummer

Servicenummer

Hämta skåpinformation u

Svep på skärmen tills Inställningar visas.

u Bekräfta visningen.

u Svep på skärmen tills Information visas.

u Läs av skåpinformationen.

* beroende på modell och utrustning

SabbathMode

Denna inställning uppfyller de religiösa kraven på sabbaten resp. judiska helgdagar. När SabbathMode är aktiverad, är

9

Användning

vissa funktioner i styrelektroniken avstängda. Du kan då använda skåpet utan att orsaka skåpaktiviteter.

En lista med Star-K-certifierade apparater hittar du på www.star-k.org/appliances .

VARNING

Risk för matförgiftning!

Om ett strömavbrott uppstår när SabbathMode är aktiverat, sparas inte detta meddelande. När strömavbrottet har upphört, arbetar skåpet vidare i SabbathMode. När detta är avslutat visas inget meddelande om strömavbrottet på temperaturdisplayen.

Om ett strömavbrott uppstår under SabbathMode: u Kontrollera livsmedlens kvalitet. Förtär inte livsmedel som har tinats!

Skåpets funktion när SabbathMode är aktiverad:

Status-indikeringen visar kontinuerligt SabbathMode.

Skärmen är spärrad för betjäning, förutom inaktiveringsfunktionen för SabbathMode.

Om funktioner/inställningar är aktiverade, förblir de aktiva.

Skärmen förblir ljus när dörren stängs.

Det kommer inga påminnelser. Det inställda tidsintervallet stoppas också. Funktionen fortsätter inte i SabbathMode.

Påminnelser och varningar visas inte. Inga akustiska signaler hörs och på displayen visas inga varningar/inställningar som t.ex. temperaturlarm eller dörrlarm.

Innerbelysningen är avstängd.

Avfrostningscykeln arbetar endast med den förinställda tiden, utan att ta hänsyn till skåpanvändningen.

Efter ett strömavbrott växlar skåpet automatiskt tillbaka till

SabbathMode.

Aktivera/avaktivera SabbathMode u För att aktivera funktionen bläddrar du fram till menyalternativet Inställningar och trycker i 1 sekund. Menyn visar tillgängliga inställningar.

u Svep över displayen tills symbolen för SabbathMode

(Menora) visas. Tryck på symbolen i tre sekunder.

w Displayen ändrar färg.

w SabbathMode är aktiverat.

För att stänga av funktionen, tryck på displayen i 3 sekunder.

SabbathMode är avstängt.

BioFresh B-Value

Vid leverans är temperaturen i BioFresh inställd på värdet B5 .

Statusindikeringen på displayen visar börtemperaturen i Biofresh i full storlek.

Du kan ändra de här värdena något om det behövs på grund av högre eller lägre omgivningstemperatur. Tänk på följande vid inställning av värdet:

Värde Beskrivning

B1 Lägsta temperatur

B1-B4 Temperaturen kan gå under 0 °C så att livsmedlen kan frysas in lätt.

B5 Förinställd temperatur

B9 Högsta temperatur

BioFresh B-Value

Välja inställning u

Ställ in värdet i kundmenyn (se 6.2 Manöverlogik) .

u Kontrollera om kylskåpet har uppnått önskad temperaturintervall i BioFresh.

Återställ

Den här funktionen gör att alla inställningar kan återställas till fabriksinställningarna. Alla inställningar som du redan gjort

återställs till de ursprungliga inställningarna.

Aktivera inställningen u

Aktivera (se 6.2 Manöverlogik) .

Stäng av skåpet

Med denna inställning kan hela skåpet stängas av.

Stäng av hela skåpet

CleaningMode

Denna inställning möjliggör en bekväm rengöring av skåpet.

Denna inställning gäller för kyldelen () .

Användning:

Rengör kyldelen manuellt.

Skåpets funktion när inställningen är aktiverad:

Skärmen visar kontinuerligt CleaningMode.

Kyldelen är avstängd.

Innerbelysningen är aktiv.

Påminnelser och varningar visas inte. Inga ljudsignaler hörs.

Aktivera/inaktivera inställning u

Aktivera/inaktivera inställningen (se 6.2 Manöverlogik) .

w Aktiverad: Kyldelen är avstängd. Ljuset är tänt.

w Inaktiverad: den tidigare inställda temperaturen återställs.

Inställningen stängs av automatiskt efter 60 minuter. Därefter fortsätter skåpet i normal drift.

Fig. 10 u

Aktivera/inaktivera (se 6.2 Manöverlogik) .

w Inaktiverad: Skärmen slocknar.

6.5 Varningar

Varningar indikeras akustiskt med en ljudsignal och visuellt med en symbol på skärmen. Ljudsignalen ökar och blir högre tills meddelandet upphör.

6.5.1 Meddelande

Stäng dörren

Meddelandet visar när dörren är öppen för länge.

10 * beroende på modell och utrustning

7.1.2 Sätt in lådan

Utdragslåda förd på galler för behållare

Utrustning

Tiden innan meddelandet visas kan ställas in .

u Avsluta larmet: Bekräfta meddelandet.

-elleru Stäng dörren.

Fel

Detta meddelande visas när det uppstått ett fel på skåpet. En av skåpets komponenter uppvisar ett fel.

u Öppna dörren.

u Anteckna felkoden.

u Bekräfta meddelandet.

w Varningssignalen stängs av.

w Skärmen växlar till statusvisning.

u Stäng dörren.

u

Kontakta kundtjänst (se 9.4 Kundtjänst) .

6.5.2 DemoMode

Om skärmen visar ”D”, är demonstrationsläget aktivt. Denna funktion har tagits fram för återförsäljare eftersom alla kylfunktioner har inaktiverats.

Inaktivera DemoMode

När tiden går på skärmen: u Bekräfta indikeringen inom den angivna tiden.

w DemoMode är inaktiverat.

När tiden inte går: u Dra ur stickkontakten.

u Anslut åter stickkontakten.

w DemoMode är inaktiverat.

7 Utrustning

7.1 Lådor

Lådorna kan tas ut för rengöring.

Borttagning och isättning av lådorna skiljer sig åt beroende på utdragssystemet. Skåpet kan innehålla olika utdragssystem.

Märk

Energiförbrukningen ökar och kyleffekten minskar om luftväxlingen är otillräcklig.

u Håll alltid de inre ventilationsöppningarna på baksidan fria!

7.1.1 Ta ut lådan

Utdragslåda förd på galler för behållare

Fig. 12 u Sätt utdragslådan i vinkel på gallret för behållare bakom de bakre stoppklackarna u Sänk utdragslådan.

u Skjut in den helt.

Fig. 12 () .

8 Underhåll

8.1 Avfrosta skåpet

VARNING

Felaktig avfrostning av skåpet!

Personskador och materiella skador.

u Använd inga mekaniska anordningar eller övriga medel för att påskynda avfrostningen än vad som rekommenderas av tillverkaren.

u Använd inga elektriska värme- eller ångtvättar, öppen eld eller avisningsspray vid avfrostningen.

u Avlägsna inte is med vassa föremål

Avfrostningen sker automatiskt. Smältvattnet leds genom avloppsöppningen och avdunstar.

Vattendroppar eller ett tunt lager frost eller is på den bakre väggen är funktionsrelaterat och helt normalt. Inget av detta behöver tas bort.

u

Rengör avloppsöppningen regelbundet (se 8.2 Rengör skåpet) .

8.2 Rengör skåpet

8.2.1 Förbered

VARNING

Risk för elektrisk stöt!

u Dra ut stickkontakten från kylskåpet eller bryt strömmatningen.

Fig. 11 u Dra ut utdragslådan fullständigt.

u Lyft framtill Fig. 11 (1) u Ta ut den framåt

.

Fig. 11 (2) .

VARNING

Brandrisk u Se till att inte skada köldkretsen.

u Töm skåpet.

* beroende på modell och utrustning 11

Kundhjälp

8.2.2 Rengöra höljet

OBSERVERA

Felaktig rengöring!

Skador på skåpet.

u Använd endast mjuka rengöringsdukar och pH-neutralt allrengöringsmedel.

u Använd inte repande eller skurande svampar eller stålull.

u Använd inga vassa, slipande rengöringsmedel som innehåller sand, klor eller syra.

VARNING

Risk för skador av het ånga!

Het ånga kan orsaka brännskador och skada ytorna.

u Använd inte ångtvätt!

u Torka av höljet med en mjuk och ren trasa. Vid hårt sittande smuts kan ljummet vatten med milt rengöringsmedel användas. Glasytor kan dessutom rengöras med glasputsmedel.

8.2.3 Rengör invändigt

OBSERVERA

Felaktig rengöring!

Skador på skåpet.

u Använd endast mjuka rengöringsdukar och pH-neutralt allrengöringsmedel.

u Använd inte repande eller skurande svampar eller stålull.

u Använd inga vassa, slipande rengöringsmedel som innehåller sand, klor eller syra.

u Plastytor: rengör för hand med en mjuk, ren duk, ljummet vatten och lite diskmedel.

u Metallytor: rengör för hand med en mjuk, ren duk, ljummet vatten och lite diskmedel.

u Utloppsöppning () : ta bort avlagringar med ett tunt hjälpmedel som t.ex. en bomullspinne.

8.2.4 Rengör utrustningen

OBSERVERA

Felaktig rengöring!

Skador på skåpet.

u Använd endast mjuka rengöringsdukar och pH-neutralt allrengöringsmedel.

u Använd inte repande eller skurande svampar eller stålull.

u Använd inga vassa, slipande rengöringsmedel som innehåller sand, klor eller syra.

Rengör med en mjuk, ren duk, ljummet vatten och lite diskmedel:

- Låda u Ta isär utrustning: se aktuellt kapitel.

u Rengör utrustning.

8.2.5 Efter rengöringen u Torka skåp och utrustningsdelar.

u Anslut skåpet igen och slå till det.

När temperaturen är tillräckligt kall: u Lägg in livsmedel.

u Upprepa rengöringen regelbundet.

9 Kundhjälp

9.1 Tekniska data

Temperaturområde

BioFresh B1 till B9

Belysning

Energieffektivitetsklass 1 Ljuskälla

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklassen G

LED

1 Skåpet kan innehålla ljuskällor med olika energieffektivitetsklasser. Den lägsta energieffektivitetsklassen har angetts.

9.2 Driftljud

Skåpet avger olika ljud under drift.

Vid låg kyleffekt arbetar skåpet i energisparläge, men längre. Ljudnivån är lägre.

Vid hög kyleffekt kyls livsmedlen snabbare. Ljudnivån är

högre.

Exempel:

aktiverade funktioner (se 6.3 Funktioner)

• fläkten går

• färskt inlagt livsmedel

• hög omgivningstemperatur

• öppen dörr under lång tid

Ljud

Ett bubblande och skvalpande ljud

Väsljud

Brumljud

Möjlig orsak

Köldmedium strömmar i kylkretsen.

Köldmedium sprutas in i kylkretsen.

Skåpet kyler. Ljudnivån beror på kyleffekten.

Fläkten går.

Surrande brusande ljud

Klickljud och

Skramlande och vinande ljud

Komponenter slås på och stängs av.

Ventiler och klaffar

är aktiva.

Typ av ljud normalt arbetsljud normalt arbetsljud normalt arbetsljud normalt driftsljud normalt kopplingsljud normalt kopplingsljud

Ljud

Vibration

Skallrande ljud

Möjlig orsak Typ av ljud

Olämplig installation

Felljud

Utrustning, föremål inne i skåpet

Felljud

Åtgärd

Rikta skåpet vågrätt med justerbara fötter.

Fixera utrustningsdelar.

Lämna utrymme mellan föremålen.

9.3 Tekniska fel

Skåpet är konstruerat och tillverkat för funktionssäkerhet och lång livstid. Om ändå ett fel uppträder under användning, kontrollera om felet kan härledas till felaktigt handhavande. I

12 * beroende på modell och utrustning

Kundhjälp

detta fall får du själv stå för uppkomna kostnader, även under garantitiden.

Följande fel kan du själv avhjälpa.

9.3.1 Skåpets funktion

Fel

Skåpet fungerar inte.

Temperaturen är inte tillräckligt låg.

Orsak

→ Skåpet är inte tillslaget.

→ Stickkontakten sitter inte ordentligt i uttaget.

→ Uttagets säkring har löst ut.

→ Strömavbrott

Avhjälpande u Slå på skåpet.

u Kontrollera stickkontakten.

u Kontrollera säkringen.

u Håll skåpet stängt.

u Skydda livsmedlen: Lägg kylblock på livsmedlen eller använd ett annat frysskåp om strömavbrottet varar länge.

u Frys inte in upptinade livsmedel igen.

u Kontrollera kontakten.

→ Kontakten är inte rätt ansluten i skåpet.

→ Skåpdörren är inte riktigt stängd.

u Stäng skåpdörren.

→ Ventilationen är inte tillräcklig.

u Frigör ventilationsluftvägarna och rengör ventilationsgallret.

→ Omgivningstemperaturen är för hög.

u

Problemlösning: (se 1.3 Användningsområde) .

→ Skåpet har öppnats för ofta eller för länge.

u Vänta och se om den nödvändiga temperaturen ställs in av

sig självt. Om inte, kontakta kundtjänst (se 9.4 Kundtjänst) .

→ Temperaturen är fel inställd.

u Ställ in en lägre temperatur och kontrollera den efter 24 timmar.

u Ändra placeringen av skåpet eller värmekällan.

→ Skåpet står för nära en värmekälla

(spis, värmeelement o.s.v.).

→ Dörrtätningen kan bytas ut. Den kan bytas utan andra hjälpverktyg.

u

Kontakta kundtjänst (se 9.4 Kundtjänst) .

Dörrtätningen är defekt eller bör bytas ut av andra skäl.

Skåpet är nedisat eller det bildas kondensvatten.

Skåpets utsidor är varma*.

→ Dörrtätningen kan ha glidit ur spåret.

→ Kylsystemets värme utnyttjas för att undvika kondensvatten.

u u

Kontrollera att dörrtätningen sitter korrekt i spåret.

Detta är normalt.

9.3.2 Utrustning

Fel

Innerbelysningen lyser inte.

Orsak

→ Skåpet är inte tillslaget.

→ Dörren har varit öppen längre än 15 minuter.

→ Lysdiodbelysningen är defekt eller skyddsglaset är skadat:

Avhjälpande u Slå på skåpet.

u När dörren är öppen släcks innerbelysningen automatiskt efter ca 15 minuter.

VARNING

Risk för skador genom elektriskt överslag!

Under luckan finns strömförande delar.

u Låt bara kundtjänst eller därför utbildad personal reparera eller byta innerbelysningen med lysdioder.

9.4 Kundtjänst

Kontrollera först om du själv kan åtgärda felet (se 9 Kundhjälp) .

Om det inte går, kontakta kundtjänst.

Adressen hittar du i den bifogade broschyren ”Liebherrservice”.

* beroende på modell och utrustning 13

Ta skåpet ur drift

VARNING

Felaktigt utförd reparation!

Personskador.

u Reparationer och ingrepp i skåpet och nätanslutnings-

sladden, som inte uttryckligen är omnämnda (se 8 Underhåll) , får bara utföras av kundtjänst.

u Låt endast tillverkaren, dennes kundtjänst eller en person med liknande kvalifikationer ersätta en skadad nätkabel.

u Vid skåp med IEC 60320-kontakt får kunden utföra bytet.

9.4.1 Kontakta kundtjänst

Se till att följande skåpinformation är tillgänglig: q Skåpbeteckning (modell och index) q Servicenr (service) q Serienr (S-nr) u

Hämta skåpinformation via displayen (se Information) .

-elleru

Se typskylten för skåpinformation (se 9.5 Typskylt) .

u Anteckna skåpinformationen.

u Meddela kundtjänst: rapportera fel och skåpinformation.

w Detta möjliggör en snabb och målinriktad service.

u Följ övriga anvisningar från kundtjänst.

9.5 Typskylt

Typskylten är placerad bakom lådorna på skåpets insida.

u Skåp med batterier: Ta bort batterier. För beskrivning, se kapitel Underhåll.

u Om möjligt: Demontera lampor utan att förstöra dem.

Avfallshantera skåpet på ett miljövänligt sätt

Skåpet innehåller fortfarande värdefulla material och ska avfallshanteras åtskilt från osorterade hushållssopor.

Lampor

För Tyskland:

Avfallshantera batterier åtskilt från det uttjänta skåpet. Dessutom är det möjligt att helt kostnadsfritt lämna in batterierna till återförsäljare eller återvinningscentraler.

Avfallshantera demonterade lampor via aktuella insamlingssystem.

Här kan skåpet avfallshanteras helt kostnadsfritt via insamlingsbehållarna för klass 1 på de lokala

återvinningscentralerna . Vid köp av en ny kyl eller frys och en försäljningsyta på > 400 m 2 är det också möjligt att lämna tillbaka skåpet till återförsäljaren helt kostnadsfritt.

Fig. 13

(1) Skåpbeteckning

(2) Servicenr

(3) Serienr u Läs informationen på typskylten.

10 Ta skåpet ur drift

u Töm skåpet.

u

Slå från skåpet (se 6.4 Inställningar) .

u Dra ut nätkontakten.

u Ta vid behov bort kontakten: Dra ut kontakten och skjut den samtidigt från vänster till höger.

u

Rengör skåpet (se 8.2 Rengör skåpet) .

u Låt dörren stå öppen så att inte dålig lukt uppstår.

11 Avfallshantering

Förbereda skåpet för avfallshantering

Liebherr använder batterier i vissa skåp. Inom

EU är slutanvändaren av miljöskyddsskäl skyldig att ta ut dessa batterier innan uttjänta skåp avfallshanteras. Om det finns batterier i ditt skåp finns det information om detta på skåpet.

Lampor Om du kan ta bort lampor på egen hand och utan att orsaka förstörelse ska dessa också demonteras före avfallshanteringen.

u Ta skåpet ur drift.

VARNING

Utsipprande köldmedel och olja!

Brand. Köldmedlet är miljövänligt, men brännbart. Oljan är också brännbar. Läckande köldmedel och olja kan antändas vid hög koncentration och i kontakt med en extern värmekälla.

u Skada inte köldmedelssystemets rörledningar eller kompressor.

u Transportera bort skåpet utan skador.

u Avfallshantera batterier, lampor och skåp enligt ovanstående specifikationer.

14 * beroende på modell och utrustning

Avfallshantering

* beroende på modell och utrustning 15

home.liebherr.com/fridge-manuals

Helutrymmeskylskåp med BioFresh

Artikelnummerindex: 7088350-

Utgivningsdatum: 20220315

Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen GmbH

Memminger Straße 77-79

88416 Ochsenhausen

Deutschland

00

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement