Liebherr SRBbsd 529i Peak Fristående kylskåp med BioFresh Bruksanvisningar


Add to my manuals
26 Pages

advertisement

Liebherr SRBbsd 529i Peak Fristående kylskåp med BioFresh Bruksanvisningar | Manualzz

home.liebherr.com/fridge-manuals

Bruksanvisning

Quality, Design and Innovation

2

Snabbguide

Innehåll

1 Snabbguide............................................................

2

1.1

Leveransomfattning..................................................

2

1.2

Skåp- och utrustningsöversikt..................................

3

1.3

Användningsområde................................................

3

1.4

Konformitet...............................................................

3

1.5

EPREL-databas........................................................

4

2 Allmänna säkerhetsanvisningar...........................

4

3 Idrifttagande...........................................................

5

3.1

Slå på kylskåpet.......................................................

5

3.2

Sätt in utrustning.......................................................

5

4 Livsmedelshantering.............................................

5

4.1

Förvaring av livsmedel..............................................

5

4.2

Förvaringstider.........................................................

6

5 Spara energi...........................................................

7

6 Användning............................................................

7

6.1

Betjänings- och indikeringselement..........................

7

6.1.1

6.1.2

Status-indikering..................................................... 7

Navigation............................................................... 7

6.1.3

Skärmsymboler....................................................... 7

6.2

Manöverlogik............................................................

8

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

Aktivera/inaktivera funktion......................................8

Välja funktionsvärde................................................ 8

Aktivera/inaktivera inställning.................................. 8

Välj inställningsvärde...............................................8

6.2.5

Hämta kundmeny.................................................... 9

6.3

Funktioner................................................................

9

Temperatur.............................................................. 9

6.3.4

SuperCool............................................................... 9

PowerCool...............................................................9

Aktivera/inaktivera funktion......................................9

HolidayMode...........................................................9

EnergySaver..........................................................10

HydroBreeze*........................................................10

6.4

Inställningar.............................................................. 10

Språk.....................................................................10

Upprätta WLAN-anslutning................................... 10

Inmatningsspärr.................................................... 11

Visa ljusstyrka....................................................... 11

Dörrlarm................................................................ 11

Temperaturenhet................................................... 11

BioFresh B-Value...................................................12

D-Value..................................................................12

Påminnelse........................................................... 12

Återställ................................................................. 12

Stäng av skåpet.....................................................12

6.5

Varningar.................................................................. 12

6.5.1

6.5.2

Meddelande.......................................................... 12

DemoMode........................................................... 13

7 Utrustning............................................................... 13

7.1

Dörrfack.................................................................... 13

7.2

Hyllor........................................................................ 14

7.3

Delbar hylla.............................................................. 14

7.4

VarioSafe.................................................................. 14

7.5

InfinitySpring*........................................................... 15

7.6

Variabel flaskhylla..................................................... 15

7.7

Lådor........................................................................ 16

7.8

Lock för säker frukt- och grönsaksförvaring.............. 16

7.9

Luftfuktighetsreglering.............................................. 17

7.10 HydroBreeze*........................................................... 17

7.11 Tillbehör................................................................... 18

8 Underhåll................................................................ 19

8.1

FreshAir-aktivtkolfilter............................................... 19

8.2

Vattenbehållare*....................................................... 19

8.3

Vattenfilter*............................................................... 20

8.4

Avfrosta skåpet......................................................... 20

8.5

Rengör skåpet.......................................................... 20

9 Kundhjälp................................................................ 21

9.1

Tekniska data........................................................... 21

9.2

Driftljud..................................................................... 22

9.3

Tekniska fel............................................................... 22

9.4

Kundtjänst................................................................ 23

9.5

Typskylt.................................................................... 24

10

11

Ta skåpet ur drift.................................................... 24

Avfallshantering..................................................... 24

Tillverkaren arbetar kontinuerligt med vidareutveckling av alla typer och modeller. Vi ber er därför att ha förståelse för att vi måste förbehålla oss för ändringar av utformning, utrustning och teknik.

Läs noga igenom denna bruksanvisning så att du lär dig alla fördelar med ditt nya skåp.

Bruksanvisningen gäller för flera modeller, avvikelser är möjliga. Avsnitt som bara gäller för speciella modeller är markerade med(*).

Åtgärder som behöver vidtas är markerade med en , resultatet av åtgärden markeras med en .

Den här bruksanvisningen gäller för:

RB (sd) (bs) (st) (c) (d) 52.. (i)

SRB (sd) (st) (bs) (d) 52.. (i)

Information............................................................ 11

1 Snabbguide

SabbathMode........................................................11

CleaningMode.......................................................12

1.1 Leveransomfattning

Kontrollera alla delar med avseende på transportskador.

Kontakta återförsäljaren eller kundtjänsten om du har några

klagomål (se 9.4 Kundtjänst) .

* beroende på modell och utrustning

Leveransen består av följande delar:

Fristående skåp

Utrustning (beroende på modell)

Monteringsmaterial (beroende på modell)

”Quick Start Guide”

”Installation Guide”

Servicebroschyr

1.2 Skåp- och utrustningsöversikt

Fig. 1 Illustrationen är ett exempel

(A) Kyldel

(B) BioFresh

Temperaturzon

(C) Kallaste zonen

(1) Manöverpanel

(2) Fläkt med FreshAir aktivt kolfilter

(3) Delbar hylla

(4) Hylla

(5) VarioSafe

(6) Lock Fruit & Vegetable-

Safe

(7) Fruit & Vegetable-Safe

(8) Meat & Dairy-Safe

(9) Fisch & Seafood-Safe*

(10) InfinitySpring*

(11) HydroBreeze*

Utrustning

(12) Variabel flaskförvaring

(13) Avrinningshål

(14) Typskylt

(15) Flaskfack

(16) Flaskhållare

(17) Konservfack

(18) VarioBox

(19) Ägghållare

(20) Smörfack

(21) Handtag uppe (bak) och nere (fram)

(22) Fötter fram, transporthjul bak

* beroende på modell och utrustning

Snabbguide

Märk u Vid leveransen är hyllor, lådor och korgar placerade för att ge bästa möjliga energieffektivitet. Det gör dock ingen skillnad för energiförbrukningen om du flyttar dem mellan olika avsedda konsoler, t.ex. hyllorna i kylskåpet.

1.3 Användningsområde

Avsedd användning

Skåpet är endast avsett för kylning av livsmedel i hem- och hushållsmiljö. Hit räknas t.ex.

användningen

-

-

i personalkök, frukostpensioner,

Av gäster på lantställen, hotell, motell och andra typer av logi.

Vid catering och liknande tjänster i grosshandeln.

Skåpet är inte avsett för infrysning av livsmedel.

Skåpet är inte avsett att användas som inbyggnadsskåp.

Alla annan användning är förbjuden.

-

-

-

Förutsägbar felanvändning

Följande användningar är uttryckligen förbjudna:

Förvaring och kylning av mediciner, blodplasma, laboratoriepreparat eller liknande

ämnen eller produkter enligt direktivet

2007/47/EG om medicintekniska produkter

Användning i explosionsfarliga miljöer

Användning på rörliga underlag som på båtar, järnvägstransporter eller flygplan

En felaktig användning av skåpet kan medföra att förvarade varor skadas eller förstörs.

Klimatklasser

Skåpet är, beroende på klimatklass, avsett för användning i begränsad omgivningstemperatur.

Gällande klimatklass är angiven på typskylten.

Märk

u För att garantera en felfri drift ska följande omgivningstemperaturer följas.

Klimatklass

SN

N

ST

T

För omgivningstemperatur

10 °C till 32 °C

16 °C till 32 °C

16 °C till 38 °C

16 °C till 43 °C

1.4 Konformitet

Kylmedelssystemet är provat med avseende på täthet. Apparaten överensstämmer med gällande säkerhetsbestämmelser samt EU-direktiven 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EG,

2011/65/EU, 2010/30/EU och 2014/53/EU.

Gå till den nedanstående webbadressen för att läsa den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse: www.Liebherr.com

3

4

Allmänna säkerhetsanvisningar

BioFresh-facket uppfyller kraven för kylfack enligt SS-

EN 62552:2020.

1.5 EPREL-databas

Fr.o.m. den 1 mars 2021 finns informationen om energimärkning och kraven på ekodesign i den europeiska produktdatabasen (EPREL). Produktdatabasen hämtar du med länken https://eprel.ec.europa.eu/. Här behöver du ange modellbeteckning. Modellbeteckningen står på typskylten.

2 Allmänna säkerhetsanvisningar

-

-

-

-

-

-

-

-

Risker för användaren:

Detta skåp kan användas av barn och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet eller kunskap om dessa personer övervakas eller instruerats om skåpets säkra användning och förstår vilka faror som kan uppstå. Se till att barn inte leker med skåpet. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan uppsikt. Barn i åldern 3-8 år får fylla på och tömma skåpet. Barn under 3 års ålder skall hållas borta från skåpet, om de inte är under ständig uppsikt.

Tag alltid i stickkontakten när skåpet skall skiljas från elnätet. Drag inte i kabeln.

Dra ur stickkontakten eller slå från säkringen vid fel.

Se till att inte skada nätanslutningskabeln.

Skåpet får inte användas med defekt nätanslutningskabel.

Låt endast kundtjänst eller annan därför utbildade fackpersonal utföra reparationer och ingrepp i skåpet.

Montera, anslut och avfallshantera alltid skåpet enligt instruktionerna i bruksanvisningen.

Förvara denna bruksanvisning noga och lämna över den till en eventuell ny ägare.

Tillverkaren ansvarar inte för skador uppkomna på grund av felaktig vattenanslutning.*

-

-

Brandrisk:

Köldmedlet (Uppgift på typskylt) är miljövänligt men brännbart. Utläckande köldmedel kan självantända.

Skada inte rörledningarna i kylkretsloppet.

Använd inte tändkällor inne i skåpet.

Använd inga elektriska apparater inne i skåpet (t.ex. ångrengörare, värmekälla, glassmaskin, osv.).

Om kylmedel läcker ut: Släck eld eller tändkällor i närheten av läckagestället. Ventilera rummet väl. Kontakta kundtjänst.

Förvara inte explosiva ämnen eller sprayburkar med brännbar drivgas, som till

exempel Butan, Propan, Pentan osv. i skåpet.

Innehållet i sådana sprayburkar anges på etiketten eller så är de märkta med en flamsymbol. Eventuell utströmmande gas kan antändas av elektriska komponenter.

Levande ljus, lampor och andra föremål med

öppen eld får inte komma in närheten av apparaten för att inte orsaka eldsvåda.

Förvara endast alkoholhaltiga drycker, eller andra behållare som innehåller alkohol, tätt förslutna. Eventuell läckande alkohol kan antändas av elektriska komponenter

Risk för vältning:

Använd inte sockel, lådor, dörrar osv. som steg eller stöd. Detta gäller särskilt för barn.

Risk för matförgiftning:

Förtär inte livsmedel som har förvarats för länge.

Risk för frysskador, dövhetskänlor och smärta:

Undvik lång hudkontakt med kalla ytor eller kyl-frysvaror eller vidta skyddsåtgärder som att t.ex. använda handskar.

Risk för skador och personskador:

-

-

Het ånga kan leda till personskador. Använd inga elektriska värme- eller ångtvättar, öppen eld eller avisningsspray vid avfrostning

Avlägsna inte is med vassa föremål

Risk för klämskador:

Håll inte i gångjärnet när du öppnar och stänger dörren. Fingrarna kan komma i kläm.

Symboler på skåpet:

Symbolen kan finnas på kompressorn. Den refererar till olja i kompressorn och upplyser om följande faror: Kan vara dödlig vid förtäring eller inträngning i luftvägarna. Denna information gäller endast för återvinningen. I normal drift finns ingen fara.

Symbolen sitter på kompressorn och upplyser om faran med brandfarliga ämnen. Avlägsna inte klisterlappen.

Denna eller en liknande klisterlapp finns baktill på apparaten. Den hänvisar till skumpaneler i dörren och / eller i sidorna. Denna information gäller endast för återvinningen.

Avlägsna inte klisterlappen.

Beakta de speciella anvisningarna i de andra avsnitten:

FARA Påvisar en omedelbar farlig situation vilken kan leda till döden eller svåra kroppsskador om den inte undviks.

* beroende på modell och utrustning

Idrifttagande

VARNING Påvisar en farlig situation vilken kan leda till döden eller svåra kroppsskador om den inte undviks.

OBSERVER Påvisar en farlig situation vilken kan leda till lätta eller medelsvåra kroppsskador om den inte undviks.

OBSERVER

A

Påvisar en farlig situation vilken kan leda till materielskador om den inte undviks.

Märk Markerar användbar information eller tips.

3 Idrifttagande

3.1 Slå på kylskåpet

Säkerställ att följande villkor är uppfyllda: q Skåpet är installerat och anslutet enligt monteringsanvisningen.

q Alla tejpremsor, klister- och skyddsfolier samt transportsäkringar i och på skåpet är borttagna.

q Alla reklamblad har tagits ut ur lådorna.

u Slå på kylskåpet via displayen.

u Tryck på DemoMode i 3 sekunder.

w DemoMode är inaktiverat.

Märk

Tillverkaren rekommenderar: u Lägg in livsmedel: vänta ca 6 timmar tills den inställda temperaturen är uppnådd.

3.2 Sätt in utrustning

u Använd den medföljande utrustningen för att använda skåpet optimalt.

u Köp ett SmartDevice-lådfack och sätt in det (se https:// smartdevice.liebherr.com/install ).*

(se https:// u Installera SmartDevice-appen apps.home.liebherr.com/ ).

u

Sätt in vattenbehållaren (se 8.2.2 Sätt in vattenbehållaren) .*

u

Sätta in uppsamlingsskålen för vatten (se 8.2.3 Ta ut/sätta in uppsamlingsskålen för vatten) .*

Märk

Tillbehör kan köpas i Liebherr-shoppen ”Hushållsapparater”

(home.liebherr.com).

4 Livsmedelshantering

4.1 Förvaring av livsmedel

Fig. 2 u Välj språk när du har slagit på kylskåpet.

Fig. 3 u Därefter visas statusskärmen.

u Om läget DemoMode visas tillsammans med den blå bildskärmen när apparaten har slagits på kan DemoMode stängas av inom 5 minuter.

VARNING

Brandrisk u Använd inga elektriska apparater i skåpets livsmedelsområde, såvida de inte rekommenderats av tillverkaren.

Märk

Energiförbrukningen ökar och kyleffekten minskar om ventilationen är otillräcklig.

u Håll alltid ventilationsöppningarna fria.

Vid förvaring av livsmedel, se alltid till att: q Luftöppningarna på baksidan är fria.

q Luftöppningarna på fläkten är fria.

q Livsmedlet är väl förpackat.

q Livsmedel som lätt tar åt sig eller avger lukt förvaras i slutna kärl eller är övertäckta.

q Färskt kött eller fisk alltid förvaras i rena och tillslutna och att de inte påverkar eller droppar på andra livsmedel.

q Vätskor finns i slutna behållare.

q Livsmedel inte förvaras för tätt så att luftcirkulationen förhindras.

Märk

Om dessa anvisningar inte följs, kan livsmedlet förstöras.

4.1.1 Kyldel

Tack vare den naturliga luftcirkulationen i kyldelen bildas olika temperaturzoner.

Lägg in livsmedlen sorterat: u I den övre delen och i dörren: smör och ost, konserver och tuber.

u I den kallaste zonen färdiglagade rätter.

Fig. 1 (C) : Ömtåliga livsmedel som

4.1.2 BioFresh

BioFresh gör det möjligt att förvara visst färskt livsmedel en längre tid jämfört med vanlig kylning.

Fig. 4

* beroende på modell och utrustning 5

6

Livsmedelshantering

För livsmedel med angiven sista förbrukningsdag gäller alltid på förpackningen angiven datum.

Om temperaturen sjunker under 0 °C, kan det orsaka köldskador på livsmedel.

Märk

Förvara köldkänsliga grönsaker som gurka, aubergine, zucchini och köldkänsliga tropiska frukter i kyldelen.

Fruit & Vegetable-Safe *

Det bildas ett daggfriskt förvaringsklimat när locket är stängt.

Ett fuktigt klimat är lämpligt för förvaring av oförpackad mat med en hög fukthalt (t.ex. sallad, grönsaker, frukt).

Luftfuktigheten i facken beror på fuktinnehållet i kylvarorna samt hur ofta dörren öppnas. Du kan reglera luftfuktigheten.

Lägg in livsmedlen sorterat: u Lägg in oförpackad frukt och grönsaker.

u

För hög luftfuktighet: Reglera luftfuktigheten (se 7.9 Luftfuktighetsreglering) .

Meat & Dairy-Safe *

Här ställs ett relativt torrt förvaringsklimat in. Ett torrt klimat är lämpligt för torr eller förpackad mat (t.ex. mejeriprodukter, kött, fisk, korv).*

Här ställs ett relativt torrt förvaringsklimat in. Ett torrt klimat är lämpligt för torr eller förpackad mat (t.ex. mejeriprodukter, kött, fisk, korv).*

Lägg in livsmedlen sorterat: u Lägg in torra eller förpackade livsmedel.

Fish & SeaFood - Safe

Här ställs ett relativt torrt förvaringsklimat in. Detta klimat är lämpligt för torr eller förpackad mat (t.ex. mejeriprodukter, kött, fisk, skaldjur, korv).

I facket finns en Fish & Seafood-skål som kan flyttas eller tas ut.

Temperaturen går att ställ in via indikeringen i manöverfältet.

Indelningen av olika temperaturzoner är endast möjlig om

skålen är insatt. (se Temperatur)

Följande temperaturkombinationer är möjliga (med eller utan skål):

Lägg in livsmedlen sorterat:

Fig. 6 u Positionera eller ta ut Fish & Seafood-skålen.

u Zon -2 °C: Lägg in färska skaldjur eller fisk.

u Zon 0 °C: Lägg in frukt och grönsaker.

Fig. 5

4.2 Förvaringstider

De angivna förvaringstiderna är riktvärden.

För livsmedel med angiven sista förbrukningsdag gäller alltid på förpackningen angiven datum.

4.2.1 Kyldel

Det bäst-före-datum som anges på förpackningen gäller.

4.2.2 BioFresh

Märk

Du kan även hämta riktvärdena med BioFreshappen https://home.liebherr.com/de/deu/service/apps/landingpage-apps-emea.html

.

Riktvärden för förvaringstid i Meat & Dairy-Safe*

Smör vid 1 °C upp till 90 dagar

Ost

Mjölk vid 1 °C vid 1 °C upp till 110 dagar upp till 12 dagar

Korv, kallskuret

Fågel

Griskött

Nötkött

Vilt vid 1 °C vid 1 °C vid 1 °C vid 1 °C vid 1 °C upp till 8 dagar upp till 6 dagar upp till 6 dagar upp till 6 dagar upp till 6 dagar

Märk u Observera att livsmedel med mycket äggvita förstörs fortare.

Dvs. skaldjur förstörs fortare än fisk, fisk fortare än kött.

Grönkål

Morötter

Vitlök

Kålrabbi

Huvudsallad

Kryddörter

Purjolök

Svamp

Rädisor

Brysselkål

Sparris

Spenat

Savojkål

Frukt

Aprikoser

Äpple

Päron

Björnbär

Riktvärden för förvaringstid i Fruit & Vegetable-Safe*

Grönsaker, sallad

Kronärtskockor

Selleri vid 1 °C vid 1 °C upp till 14 dagar upp till 28 dagar

Blomkål

Broccoli

Cikoriasallad

Grönsallad

Ärtor vid 1 °C vid 1 °C vid 1 °C vid 1 °C vid 1 °C upp till 21 dagar upp till 13 dagar upp till 27 dagar upp till 19 dagar upp till 14 dagar vid 1 °C vid 1 °C vid 1 °C vid 1 °C vid 1 °C vid 1 °C vid 1 °C vid 1 °C vid 1 °C vid 1 °C vid 1 °C vid 1 °C vid 1 °C upp till 14 dagar upp till 80 dagar upp till 160 dagar upp till 14 dagar upp till 13 dagar upp till 13 dagar upp till 29 dagar upp till 7 dagar upp till 10 dagar upp till 20 dagar upp till 18 dagar upp till 13 dagar upp till 20 dagar vid 1 °C vid 1 °C vid 1 °C vid 1 °C upp till 13 dagar upp till 80 dagar upp till 55 dagar upp till 3 dagar

* beroende på modell och utrustning

Spara energi

Riktvärden för förvaringstid i Fruit & Vegetable-Safe*

Dadlar vid 1 °C upp till 180 dagar

Jordgubbar

Fikon vid 1 °C vid 1 °C upp till 7 dagar upp till 7 dagar

Blåbär

Hallon

Svarta vinbär

Körsbär, söta vid 1 °C vid 1 °C vid 1 °C vid 1 °C upp till 9 dagar upp till 3 dagar upp till 7 dagar upp till 14 dagar

Kiwifrukt

Persikor

Plommon

Lingon

Rabarber

Krusbär

Vindruvor vid 1 °C vid 1 °C vid 1 °C vid 1 °C vid 1 °C vid 1 °C vid 1 °C upp till 80 dagar upp till 13 dagar upp till 20 dagar upp till 60 dagar upp till 13 dagar upp till 13 dagar upp till 29 dagar

Riktvärden för förvaringstid i Fish & Seafood-Safe

Skaldjur

Kräftor

Musslor

Sushi

Fisk vid -2 °C vid -2 °C vid -2 °C vid -2 °C upp till 4 dagar upp till 6 dagar upp till 4 dagar upp till 4 dagar

6.1.1 Status-indikering

(1) Temperaturindikering kyldel*

Fig. 7

(2) Temperaturindikering

BioFresh* (Fish &

SeaFood-safe)*

(1) Temperaturindikering kyldel*

Fig. 8

(2) Temperaturvisning BioFresh*

Status-indikeringen visar de inställda temperaturerna och är utgångsindikeringen. Därifrån kan du navigera till funktionerna och inställningarna.

6.1.2 Navigation

Du får tillgång till de enskilda funktionerna genom att navigera i menyn. När du har bekräftat en funktion eller en inställning hörs en ljudsignal. Om inget val görs inom 10 s, växlar skärmen till

Status-indikering.

Skåpet styrs genom att svepa och bekräfta på skärmen:

5 Spara energi

Sörj alltid för en god ventilation. Täck inte över ventilations-

öppningarna resp. -gallren.

Håll alltid ventilationsöppningar fria.

Placera inte skåpet så att det utsätts för direkt solljus, intill en spis, ett värmeelement eller liknande.

Energiförbrukningen beror på uppställningsförhållandena, till

exempel omgivningstemperaturen (se 1.3 Användningsområde) . Vid en varmare omgivningstemperatur kan energiför-

brukningen öka.

Öppna skåpsdörren så kort tid som möjligt.

Ju lägre temperaturen ställs in, desto högre blir energiförbrukningen.

Sortera livsmedlen: home.liebherr.com/food .

Förvara alla livsmedel väl förpackade och täckta. Rimfrostbildning undviks.

Ta endast ut livsmedlen så länge som är nödvändigt för att de inte ska värmas upp för mycket.

Varma matvaror ska svalna av till rumstemperatur innan man lägger in dem.

-

Använd HolidayMode vid längre (se HolidayMode) semes-

terperioder.

6 Användning

6.1 Betjänings- och indikeringselement

Skärmen möjliggör en snabb översikt över temperaturinställningen och status för funktioner och inställningar. Funktionerna och inställningarna styrs antingen genom att aktivera/inaktivera eller genom att välja ett värde.

Fig. 9

Tillbaka:

-

Bekräfta valet i undermenyn. Skärmen går tillbaka till menyn.

Välj . Indikeringen går tillbaka till funktion/inställning.

Tillbaka till Status-indikering:

Stäng och öppna dörren.

Vänta 10 s. Skärmen växlar till Status-indikering.

6.1.3 Skärmsymboler

Skärmsymbolerna informerar om skåpets aktuella status.

Symbol Skåpets status

Standby

Skåpet eller temperaturzonen är avstängd.

* beroende på modell och utrustning 7

8

Användning

Symbol Skåpets status

Pulserande värde

Skåpet är i drift. Temperaturen pulserar tills det inställda värdet har uppnåtts.

6.2.3 Aktivera/inaktivera inställning

Följande Inställningar kan aktiveras/inaktiveras:

Symbol Inställning

WiFi 1

Inmatningsspärr 2

Pulserande symbol

Skåpet är i drift. Inställningen görs.

SabbathMode 2

Cleaning Mode 2

6.2 Manöverlogik

6.2.1 Aktivera/inaktivera funktion

Följande funktioner kan inaktiveras/aktiveras:

Symbol Funktion

SuperCool x

Påminnelser 1

Återställ 2

Stäng av 2

PowerCool x

HolidayMode

EnergySaver

*

HydroBreeze* x När funktionen är aktiv, arbetar skåpet med högre effekt.

Skåpets ljudnivå kan då tillfälligt bli högre och energiförbrukningen ökar.

u Svep åt vänster på skärmen tills funktionen visas.

u Bekräfta den valda funktionen genom att trycka kortvarigt.

w En ljudsignal hörs.

w Status visas i menyn.

w Funktionen är aktiverad/inaktiverad.

6.2.2 Välja funktionsvärde

Vid följande funktioner kan ett värde ställas in i undermenyn:

Symbol Funktion

Ställa in temperatur

Slå till/från temperaturzonen u Svep åt vänster på skärmen tills funktionen visas.

u Bekräfta den valda funktionen genom att trycka kortvarigt.

u Välj inställningsvärdet genom att svepa på skärmen.

Ställa in temperatur u Bekräfta det valda värdet genom att trycka kortvarigt.

w En ljudsignal hörs.

w Skärmen växlar till blått i aktiverat tillstånd.

w Skärmen återgår till menyn.

Slå till/från temperaturzonen u Tryck på Bekräfta i 3 sekunder.

w En ljudsignal hörs.

w Skärmen återgår till statusvisningen.

u

Svep åt vänster på skärmen tills Inställningar visas.

u Tryck för att bekräfta inställningarna.

u Svep tills den önskade inställningen visas.

1 Aktivera inställning (shortpress) u Bekräfta genom att trycka en gång.

w En ljudsignal hörs.

w Status visas i menyn.

w Inställning är aktiverad/avaktiverad.

2 Aktivera inställning (longpress) u Tryck på Bekräfta i 3 sekunder.

w En ljudsignal hörs.

w Status visas i menyn.

w Indikeringen ändras.

6.2.4 Välj inställningsvärde

Vid följande inställningar kan ett värde ställas in i undermenyn:

Symbol Inställningar

Ljusstyrka

Dörrlarm

Temp.enhet

Språk u

Svep åt vänster på skärmen tills Inställningar visas.

u Tryck för att bekräfta inställningarna.

u Svep tills den önskade inställningen visas.

u Bekräfta genom att trycka en gång.

u Välj önskat inställningsvärdet genom att svepa på skärmen.

u Bekräfta genom att trycka en gång.

w En ljudsignal hörs.

w Status visas kortvarigt i undermenyn.

w Skärmen återgår till menyn.

* beroende på modell och utrustning

6.2.5 Hämta kundmeny

Följande inställningar kan hämtas i kundmenyn:

Symbol Funktion

BioFresh B-Value 1

D-Value 1

Software u

Svep åt vänster på skärmen tills Inställningar visas.

u Tryck för att bekräfta inställningarna.

u

Svep tills skåpinformationen visas på skärmen.

u Bekräfta genom att trycka en gång.

u Hämta kundmenyn: Mata in sifferkoden 151.

u I kundmenyn, svep tills den önskade inställningen visas.

1 Välj värde u Bekräfta genom att trycka en gång.

w En ljudsignal hörs.

w Status visas kortvarigt på skärmen.

w Skärmen återgår till menyn.

2 Aktivera inställningen u Tryck på skärmen i 3 sekunder för att bekräfta.

w En ljudsignal hörs.

w Status visas på skärmen.

w Symbolen pulserar när skåpet är i drift.

6.3 Funktioner

Temperatur

Temperaturen beror på följande faktorer:

Hur ofta dörren öppnas

Hur länge dörren är öppen

Uppställningsplatsens rumstemperatur

Livsmedlets typ, temperatur och mängd

Temperaturzon Rekommenderad inställning

Kyldel

5 °C

(se BioFresh B-Value)

BioFresh

Ställa in temperatur u

Ställ in värdet. (se 6.2 Manöverlogik)

* beroende på modell och utrustning

Användning w Den inställda temperaturen visas längst ner till höger på skärmen.

Ställa in temperaturen i BioFresh

Temperaturen ställs in via BioFresh B-Value i kundmenyn.

(se BioFresh B-Value)

SuperCool

Med den här funktionen aktiverar du den högsta kyleffekten.

Därmed uppnås lägre kyltemperatur.

Funktionen gäller för kyldelen Fig. 1 (A)

Användning:

Kyl stora mängder livsmedel snabbt.

Aktivera/inaktivera funktion u Lägg in livsmedel i kyldelen: Aktivera funktionen när livsmedlet läggs in.

u

Aktivera/inaktivera (se 6.2 Manöverlogik) .

-elleru Aktivera/inaktivera via Liebherr SmartDevice-App.*

Funktionen inaktiveras automatiskt. Därefter fortsätter skåpet i normal drift. Temperaturen regleras åter till det förinställda värdet.

PowerCool

Denna funktion ger ett optimalt temperaturskikt för kylning av maten.

Funktionen gäller för kyldelen Fig. 1 (A) .

Användning:

Vid hög rumstemperatur (från ca 35 °C)

Vid hög luftfuktighet under t.ex. sommardagar

Vid förvaring av fuktiga matvaror, för att undvika kondens i skåpets inre

Aktivera/inaktivera funktion u

Aktivera/inaktivera (se 6.2 Manöverlogik) .

Märk

Fläkten kan gå även när funktionen är avaktiverad. Den garanterar då optimal temperaturfördelning inne i skåpet.

w Aktivera funktion: Skåpets energiförbrukning ökar något.

Denna funktion erbjuder en rad specialfunktioner och inställningar som är användbara för en fest.

Följande funktioner aktiveras:

SuperCool

InfinitySpring*

Alla funktioner kan ställas in flexibelt och individuellt. Ändringarna försvinner när funktionen inaktiveras.

6.3.4 Aktivera/inaktivera funktion u

Aktivera/inaktivera (se 6.2 Manöverlogik) .

w Aktiverad: Alla funktioner aktiveras samtidigt.

w Inaktiverad: Tidigare inställda temperaturer har återställts.

Funktionen inaktiveras automatiskt efter 24 timmar.

Fig. 10

HolidayMode

Den här funktionen ger en minimal energiförbrukning under en längre tids frånvaro. Kyldelens temperatur ställs in på 15 °C och visas på statusskärmen när den har uppnåtts.

9

Användning

Användning:

Spara energi under en längre frånvarotid.

Undvik dålig lukt och mögelbildning under längre frånvarotid.

Aktivera/inaktivera funktion u Töm kyldelen fullständigt.

u

Aktivera/inaktivera. (se 6.2 Manöverlogik)

w Aktiverad: Kyltemperaturen höjs.

w Inaktiverad: den tidigare inställda temperaturen återställs.

Portugisiska

Ryska

Kinesiska

Aktivera/inaktivera inställning u

Aktivera/inaktivera (se 6.2 Manöverlogik) .

EnergySaver

Med den här funktionen sänks energiförbrukningen. När du slår på den här funktionen ökar kyltemperaturen.

Temperaturzon Rekommenderad inställning

5 °C

Kyldel

Temperatur vid aktiv

EnergySaver

7 °C

Användning:

Spara energi.

Aktivera/inaktivera funktion u

Aktivera/inaktivera (se 6.2 Manöverlogik) .

w Aktiverad: Högre temperaturer är inställda i samtliga temperaturzoner.

w Inaktiverad: Tidigare inställda temperaturer har återställts.

Upprätta WLAN-anslutning

Denna inställning gör det möjligt att upprätta anslutningen mellan skåpet och Internet. Anslutningen styrs via SmartDevice-boxen. Skåpet kan sedan integreras via SmartDevice-App i en SmartHome-System. Utökade tillval och inställningsmöjligheter kan utnyttjas via SmartDevice-App och andra kompatibla partnernätverk.

Märk

SmartDevice-boxen kan köpas från Liebherr-shoppen

”Hushållsapparater” (https://home.liebherr.com/shop/de/deu/ smartdevicebox.html) .

Du hittar mer information om tillgänglighet, krav och de olika alternativen på webben under https://smartdevice.liebherr.com/install .

Användning:

Använd skåpet via SmartDevice-App eller kompatibla partnernätverk.

Använd utökade funktioner och inställningar.

Hämta skåpets aktuella tillstånd via SmartDevice-App.

HydroBreeze*

HydroBreeze skapar en fin dimma i lådan under 4 sekunder var

90:e minut när dörren är stängd. Funktionen aktiveras även när dörren öppnas. Funktionen är inte aktiverad vid leveransen.

Användning:

För förvaring av sallad, grönsaker och frukt med hög fukthalt utan förpackning.

Följande inställningar är möjliga:

• 1: Funktionen är aktiv vid dörröppning 4 s

• 2: Funktionen är aktiv vid dörröppning 6 s

• 3: Funktionen är aktiv vid dörröppning 8 s

• Av: HydroBreeze är avstängd.

Aktivera/inaktivera funktion u

Aktivera/inaktivera (se 6.2 Manöverlogik) .

-elleru Aktivera/inaktivera via Liebherr SmartDevice-App.*

6.4 Inställningar

q SmartDevice-boxen är förvärvad och insatt (se https://smartdevice.liebherr.com/install ).* q SmartDevice-appen är installerad (se https:// apps.home.liebherr.com/ ).

Upprätta anslutning

Fig. 11 u

Aktivera inställningen (se 6.2 Manöverlogik) .

w Anslutningen upprättas: Connecting visas. Symbolen pulserar.

w Anslutningen har upprättats: WiFi visas, skärmen blir blå.

w Anslutningen misslyckades: WiFi Error visas.

Avbryt förbindelse u

Inaktivera inställningen (se 6.2 Manöverlogik) .

Språk

Med denna inställning kan visningsspråket ställas in.

Följande språk kan väljas:

Tyska

Engelska

Franska

Spanska

Italienska

Nederländska

Tjeckiska

Polska

Fig. 12

10 * beroende på modell och utrustning

Användning w

Förbindelsen bryts: Symbolen visas permanent.

Återställ anslutning u

Återställ inställningarna (se 6.2 Manöverlogik) .

Temperaturenhet

Med den här inställningen kan man ändra temperaturenhet, från Celsius till Fahrenheit och tvärtom.

Välja inställning u

Ställ in värdet (se 6.2 Manöverlogik) .

Fig. 13 w Anslutningen och andra inställningar återställs till leveranstillståndet.

Inmatningsspärr

Denna inställning förhindrar oavsiktlig användning av skåpet av t.ex. barn.

Användning:

Undvik oavsiktliga ändringar av inställningar och funktioner.

Undvik oavsiktlig avstängning av skåpet.

Undvik oavsiktlig temperaturinställning.

Aktivera/inaktivera inställning u

Aktivera/inaktivera. (se 6.2 Manöverlogik)

Information

Denna inställning gör det möjligt att avläsa skåpinformationen och få tillgång till kundmenyn.

Följande information kan avläsas:

Modellnamn

Index

Serienummer

Servicenummer

Hämta skåpinformation u

Svep på skärmen tills Inställningar visas.

u Bekräfta visningen.

u Svep på skärmen tills Information visas.

u Läs av skåpinformationen.

SabbathMode

Denna inställning uppfyller de religiösa kraven på sabbaten resp. judiska helgdagar. När SabbathMode är aktiverad, är vissa funktioner i styrelektroniken avstängda. Du kan då använda skåpet utan att orsaka skåpaktiviteter.

En lista med Star-K-certifierade apparater hittar du på www.star-k.org/appliances .

Visa ljusstyrka

Denna inställning gör att skärmens ljusstyrka kan ställas in stegvis.

Följande ljusstyrkenivåer kan ställas in:

40 %

60 %

80 %

100 %

Välj inställning u

Ställ in värde (se 6.2 Manöverlogik) .

Dörrlarm

Denna inställning gör det möjligt att ställa in tiden tills dörrlarmet (se Stäng dörren) ljuder.

Följande värden kan ställas in:

1 min

2 min

3 min

Av

Välj inställning u

Ställ in värde (se 6.5 Varningar) .

VARNING

Risk för matförgiftning!

Om ett strömavbrott uppstår när SabbathMode är aktiverat, sparas inte detta meddelande. När strömavbrottet har upphört, arbetar skåpet vidare i SabbathMode. När detta är avslutat visas inget meddelande om strömavbrottet på temperaturdisplayen.

Om ett strömavbrott uppstår under SabbathMode: u Kontrollera livsmedlens kvalitet. Förtär inte livsmedel som har tinats!

Skåpets funktion när SabbathMode är aktiverad:

Status-indikeringen visar kontinuerligt SabbathMode.

Skärmen är spärrad för betjäning, förutom inaktiveringsfunktionen för SabbathMode.

Om funktioner/inställningar är aktiverade, förblir de aktiva.

Skärmen förblir ljus när dörren stängs.

Det kommer inga påminnelser. Det inställda tidsintervallet stoppas också. Funktionen fortsätter inte i SabbathMode.

Påminnelser och varningar visas inte. Inga akustiska signaler hörs och på displayen visas inga varningar/inställningar som t.ex. temperaturlarm eller dörrlarm.

InfinitySpring är ur drift.*

Innerbelysningen är avstängd.

Avfrostningscykeln arbetar endast med den förinställda tiden, utan att ta hänsyn till skåpanvändningen.

Efter ett strömavbrott växlar skåpet automatiskt tillbaka till

SabbathMode.

* beroende på modell och utrustning 11

Användning

Aktivera/avaktivera SabbathMode u För att aktivera funktionen bläddrar du fram till menyalternativet Inställningar och trycker i 1 sekund. Menyn visar tillgängliga inställningar.

u Svep över displayen tills symbolen för SabbathMode

(Menora) visas. Tryck på symbolen i tre sekunder.

w Displayen ändrar färg.

w SabbathMode är aktiverat.

För att stänga av funktionen, tryck på displayen i 3 sekunder.

SabbathMode är avstängt.

Byt FreshAir-aktivtkolfiltret

Detta meddelande visas när luftfiltret behöver bytas.

u Byt luftfilter var sjätte månad.

u Bekräfta meddelandet.

w Underhållsintervallet startar på nytt.

w Luftfiltret garanterar optimal luftkvalitet i kylskåpet.

Aktivera inställningen u

Aktivera/inaktivera (se 6.2 Manöverlogik) .

CleaningMode

Denna inställning möjliggör en bekväm rengöring av skåpet.

Denna inställning gäller för kyldelen Fig. 1 (A) .

Användning:

Rengör kyldelen manuellt.

Rengör InfinitySpring.*

Skåpets funktion när inställningen är aktiverad:

Skärmen visar kontinuerligt CleaningMode.

Kyldelen är avstängd.

Innerbelysningen är aktiv.

Påminnelser och varningar visas inte. Inga ljudsignaler hörs.

InfinitySpring är ur drift.*

Aktivera/inaktivera inställning u

Aktivera/inaktivera inställningen (se 6.2 Manöverlogik) .

w Aktiverad: Kyldelen är avstängd. Ljuset är tänt.

w Inaktiverad: den tidigare inställda temperaturen återställs.

Inställningen stängs av automatiskt efter 60 minuter. Därefter fortsätter skåpet i normal drift.

Återställ

Den här funktionen gör att alla inställningar kan återställas till fabriksinställningarna. Alla inställningar som du redan gjort

återställs till de ursprungliga inställningarna.

Aktivera inställningen u

Aktivera (se 6.2 Manöverlogik) .

Stäng av skåpet

Med denna inställning kan hela skåpet stängas av.

Stäng av hela skåpet

BioFresh B-Value

Vid leverans är temperaturen i BioFresh inställd på värdet B5.

Statusindikeringen på displayen visar börtemperaturen i BioFresh.

Du kan ändra de här värdena något om det behövs på grund av högre eller lägre omgivningstemperatur. Tänk på följande vid inställning av värdet:

Värde Beskrivning

B1 Lägsta temperatur

B1-B4 Temperaturen kan gå under 0 °C så att livsmedlen kan frysas in lätt.

B5 Förinställd temperatur

B9 Högsta temperatur

BioFresh B-Value

Välj inställning u

Ställ in värdet i kundmenyn (se 6.2 Manöverlogik) .

Fig. 14 u

Aktivera/inaktivera (se 6.2 Manöverlogik) .

w Inaktiverad: Skärmen slocknar.

6.5 Varningar

Varningar indikeras akustiskt med en ljudsignal och visuellt med en symbol på skärmen. Ljudsignalen ökar och blir högre tills meddelandet upphör.

6.5.1 Meddelande

Stäng dörren

Meddelandet visar när dörren är öppen för länge.

Tiden innan meddelandet visas kan ställas in .

u Avsluta larmet: Bekräfta meddelandet.

-elleru Stäng dörren.

D-Value

D-Value är förinställt på din apparat och får inte ändras.

Påminnelse

Påminnelser indikeras akustiskt med en ljudsignal och visuellt med en symbol på skärmen. Ljudsignalen ökar och blir högre tills meddelandet upphör.

Fel

Detta meddelande visas när det uppstått ett fel på skåpet. En av skåpets komponenter uppvisar ett fel.

u Öppna dörren.

u Anteckna felkoden.

u Bekräfta meddelandet.

w Varningssignalen stängs av.

w Skärmen växlar till statusvisning.

12 * beroende på modell och utrustning

Utrustning u Stäng dörren.

u

Kontakta kundtjänst (se 9.4 Kundtjänst) .

6.5.2 DemoMode

Om skärmen visar ”D”, är demonstrationsläget aktivt. Denna funktion har tagits fram för återförsäljare eftersom alla kylfunktioner har inaktiverats.

Inaktivera DemoMode

När tiden går på skärmen: u Bekräfta indikeringen inom den angivna tiden.

w DemoMode är inaktiverat.

När tiden inte går: u Dra ur stickkontakten.

u Anslut åter stickkontakten.

w DemoMode är inaktiverat.

Fig. 18

När dörrfacket är borttaget: u Ta ut lådfacken.

7 Utrustning

7.1 Dörrfack

7.1.1 Flytta/ta ut dörrfacket

Fig. 19 u Lägg hyllplanet på bordet.

Fig. 15 u Skjut facket uppåt.

u Dra den framåt.

u Sätt in det i omvänd ordningsföljd.

Fig. 16

En eller båda VarioBox-lådorna kan användas. Häng bara ett lådfack över flaskstället om särskilt höga flaskor ska förvaras.

Flytta facket med VarioBox-lådor:

Fig. 20 u Dra ut den fästdelen i mitten Fig. 20 (1) u Sätt in fästdelen i mitten i andra läget

.

Fig. 20 (2) .

Fig. 17 u Ta ut det uppåt.

u Sätt tillbaka det i valfri position.

Flytta VarioBox-lådorna:

Fig. 21 u Byt lådfacken.

7.1.2 Ta isär dörrfack

Dörrfacken kan demonteras för rengöring.

* beroende på modell och utrustning 13

Utrustning

7.3 Delbar hylla

7.3.1 Användning av delbar hylla

Hyllorna är säkrade med utdragsstopp för att förhindra att de oavsiktligt dras ut helt.

Fig. 22

Fig. 26 u Sätt in delbara hyllor nedtill enligt bilden.

Fig. 23 u Demontera dörrfacket.

7.2 Hyllor

7.2.1 Flytta/ta ut hyllorna

Hyllorna är säkrade med utdragsstopp för att förhindra att de oavsiktligt dras ut helt.

Fig. 24 u Lyft hyllan och dra den framåt.

w Sidourtag i stödläget.

u Flytta på hyllor: Lyft eller sänkt till önskad höjd och skjut in dem.

-eller-

Fig. 27

Justera i höjdled: u Dra ut Fig. 27 (1) glashyllorna framåt en i taget.

u Dra stödskenorna ur spärren och fäst dem i önskad höjd.

u Skjut in glashyllorna en i taget.

w Plana utdragsstopp fram, direkt bakom stödskenan.

w Höga utdragsstopp bak.

Avvänd båda uppställningsytorna: u Ta tag i den nedre glashyllan med en hand och dra den framåt.

w Glashyllan Fig. 27 (1) w Stoppklackarna

med dekorlisten ligger längst fram.

Fig. 27 (3) är vända nedåt.

7.4 VarioSafe

VarioSafe har plats för små livsmedel och förpackningar, tuber och glasburkar.

7.4.1 Använd VarioSafe

Lådan kan tas ut och skjutas in i två olika höjder. På så sätt kan

även högre smådelar förvaras i lådan.

Fig. 25 u Ta ut hyllan helt: Dra den framåt.

u Underlätta uttagningen: Luta hyllan.

u Sätta tillbaka hyllan: Skjut in den tills det tar stopp.

w Utdragsstoppen pekar nedåt.

w Utdragsstoppen ligger bakom den främre stödytan.

14

Fig. 28 u Tag bort lådor.

u Skjut in i valfri höjd Fig. 28 (1) eller Fig. 28 (2) .

7.4.2 Förskjut VarioSafe

Hela VarioSafe kan förskjutas i höjdled.

* beroende på modell och utrustning

Fig. 29 u Dra den framåt.

w Sidourtag i stödläget.

u Höj eller sänk till valfri höjd.

u Skjut in den bakåt.

7.4.3 Ta ut VarioSafe helt

VarioSafe kan tas ut helt.

u Dra den framåt.

w Sidourtag i stödläget.

Fig. 30 u Luta den och dra den framåt.

7.4.4 Ta isär VarioSafe

VarioSafe kan tas isär för rengöring.

Utrustning u Tryck dricksglaset mot den nedre tryckknappen på dispensern.

w Utmatningsenheten rör sig utåt: Vatten rinner ned i glaset.

u Undvik vattenstänk: Ta långsamt bort dricksglaset.

Tappa ut mycket vatten: u När det inte längre kommer ut något vatten, ta ut vattenbehållaren och tryck på den nedre tryckknappen på dispensern.

7.6 Variabel flaskhylla

7.6.1 Använda flaskhyllan

På botten i kylskåpet kan den variabla flaskhyllan eller glashyllan användas.

Fig. 33 u Ta ut glashyllan och förvara den separat.

u Lägg in flaskor med botten mot skåpets bakvägg.

Märk

Om flaskor sticker ut framför flaskhyllan: u Sätt det nedre dörrfacket en position högre.

7.6.2 Ta bort flaskhyllan

Flaskhyllan kan tas ut för rengöring.

u Ta ut glashyllan över flaskhyllan.

Fig. 31 u Ta isär VarioSafe.

7.5 InfinitySpring*

Den inbyggda vattendispensern är lämplig för att tappa ut dricksvatten. Vattentemperaturen beror på temperaturen i kyldelen.

Fig. 34 u Lyft flaskhyllan framtill och dra ut den.

Märk

Liebherr rekommenderar:*

Placera inga varor på det underliggande lådlocket.*

7.6.3 Sätt in flaskhyllan

Fig. 32

* beroende på modell och utrustning

Fig. 35

15

Utrustning u Skjut in flaskhyllan till anslag och tryck den nedåt.

w Stickkontakten bakom flaskhyllan är automatiskt ansluten.

w LED lyser.

7.7 Lådor

Lådorna kan tas ut för rengöring.

Borttagning och isättning av lådorna skiljer sig åt beroende på utdragssystemet. Skåpet kan innehålla olika utdragssystem.

Märk

Energiförbrukningen ökar och kyleffekten minskar om luftväxlingen är otillräcklig.

u Håll alltid de inre ventilationsöppningarna på baksidan fria!

7.7.1 Ta ut lådan

Låda på glidskenor*

7.7.2 Sätt in lådan

Låda på glidskenor*

Fig. 39 u Sätt in lådan enligt bilden.

Låda på teleskopskenor

Dra ut helt:*

Fig. 36 u Ta ut lådan enligt bilden.

Låda på teleskopskenor

Fig. 37

Säkerställ att följande villkor är uppfyllda: q

Lådan är helt utdragen (se Fig. 1657) .

Dra ut helt:*

Fig. 40 * u Skjut in skenorna.* u Sätt utdragslådan på skenorna.* u Skjut in den så långt det går.* w Dra ut helt: Fastnar baktill med ett klick.*

7.8 Lock för säker frukt- och grönsaksförvaring

Lådans lock kan tas ut för rengöring.

7.8.1 Ta bort lådans lock*

Säkerställ att följande villkor är uppfyllda: q

Flaskhyllan har tagits ut (se 7.6 Variabel flaskhylla) .

Fig. 38 * u Lyft vänster klämma och dra samtidigt utdragslådan till vänster framåt framåt

Fig. 38 (1) u Lyft höger klämma och dra samtidigt utdragslådan till höger

Fig. 38 (2) .*

.* u Ta ut utdragslådan genom att dra den framåt u Skjut in skenorna.*

Fig. 38 (3) .*

Fig. 41

När lådorna tagits ut: u Dra locket framåt Fig. 41 (1) till öppningen i fästdelarna.

u Lyft det baktill underifrån och ta ut Fig. 41 (2) det uppåt.

16 * beroende på modell och utrustning

7.8.2 Sätt in lådans lock

Utrustning

Säkerställ att följande villkor är uppfyllda:

-

Vattenbehållaren är rengjord (se 8.5.4 Rengör utrustningen) .

Vattenbehållaren är ordentligt spärrad.

-

Luftfuktigheten är inställd på ”hög luftfuktighet” (se 7.9 Luftfuktighetsreglering) .

-

HydroBreeze är aktiverad (se HydroBreeze*) .

7.10.1 Fyll på vattenbehållaren

Fig. 42

När texten THIS SIDE UP ligger upptill: u Sätt in lockbygeln över öppningen för den bakre hållaren

Fig. 42 (1) och fäst den framtill i hållaren Fig. 42 (2) .

u

För locket till önskat läge (se 7.9 Luftfuktighetsreglering) .

7.9 Luftfuktighetsreglering

Du kan justera luftfuktigheten i lådan själv genom att justera lådans lock.

Lådans lock sitter direkt på lådan och kan täckas av hyllor eller ytterligare lådor.

VARNING

Förorenat vatten!

Förgiftning.

u Fyll endast på med dricksvatten.

u HydroBreeze är inaktiverad: Töm vattenbehållaren.

u HydroBreeze används inte längre: Töm vattenbehållaren.

OBSERVERA

Sockerhaltiga vätskor!

Skador på HydroBreeze.

u Fyll endast på med dricksvatten.

Märk

Genom användningen av filtrerat, avkarboniserat vatten uppnås dricksvatten med bästa smakkvalitet för en felfri funktion för

HydroBreeze.

Denna vattenkvalitet kan uppnås med ett dricksvattenfilter som kan köpas i fackhandeln.

u Fyll på vattenbehållaren med filtrerat, avkarboniserat dricksvatten.

Vattenbehållaren är monterad i den variabla flaskhyllan

(se 1.2 Skåp- och utrustningsöversikt) .

Fig. 43

Låg luftfuktighet u Öppna lådan.

u Dra locket framåt.

w När lådan är stängd: Spalt mellan lock och låda.

u Inaktivera HydroBreeze.* w Luftfuktigheten minskar i Safe-utrymmet.

Hög luftfuktighet u Öppna lådan.

u Skjut locket bakåt.

w När lådan är stängd: Locket tätar lådan.

u Aktivera HydroBreeze.* w Luftfuktigheten ökar i Safe-utrymmet.

Om det är för fuktigt i facket: u Välj inställningen för ”låg luftfuktighet”.

-elleru Torka av fuktansamling.

Märk

Med inställningen ”låg luftfuktighet” kan Fruit & Vegetable-Safe

även användas som Meat & Dairy-Safe.

u Ställ in ”låg luftfuktighet”.

Fig. 44 u Tryck på den främre glasplattan i det bakre vänstra hörnet.

w Glashyllan fälls upp framtill.

u Lyft glashyllan och fäll bak den till anslag w Glashyllan står upprätt.

Fig. 44 (2) åt vänster.

Fig. 44 (3) .

Fig. 44 (1) .

u Skjut reglaget w Vattenbehållaren hoppar ur fördjupningen.

u Ta ut vattenbehållaren u

Rengör vattentanken (se 8.5.4 Rengör utrustningen) .

Fyrkantig öppning: u Fyll på med dricksvatten upp till märket.

u Sätt in vattenbehållaren i fördjupningen med botten först.

u Sänk den främre delen långsamt och tryck in behållaren.

w Vattenbehållaren är spärrad.

7.10.2 Demontera vattenbehållaren

Vattenbehållaren kan demonteras för rengöring.

7.10 HydroBreeze*

HydroBreeze sprutar en dimma över kylvarorna och säkerställer fuktigheten i lådan.

HydroBreeze och den tillhörande vattenbehållaren sitter i den variabla flaskhyllan.

* beroende på modell och utrustning 17

Utrustning

Använda ägghyllan

Fig. 45 u Demontera vattenbehållaren.

7.11 Tillbehör

7.11.1 Smörfack

Öppna/stäng smörfack

Fig. 48 u Översidan: Förvara kycklingägg.

u Undersidan: Förvara vaktelägg.

7.11.3 Flaskhållare

Använda flaskhållare

Fig. 49 u Skjut flaskhållaren på flaskorna.

w Flaskorna välter inte.

Borttagning av flaskhållare

Fig. 46

Isärtagning av smörfack

Smörfacket kan tas isär för rengöring.

Fig. 50 u Skjut flaskhållaren helt åt höger till kanten.

u Ta ut den bakåt.

7.11.4 FlexSystem*

Använd FlexSystem

FlexSystem gör att dina livsmedel förvaras på ett översiktligt, flexibelt och lättsorterat sätt. Det är lätt att skilja på frukt, grönsaker eller på deras bäst-före-datum.

Fig. 47 u Ta isär smörfacket.

7.11.2 Ägghylla

Ägghyllan är utdragbar och vändbar. Man kan använda de två delarna på ägghyllan för att skilja ägg med olika inköpsdatum från varandra.

Fig. 51

18 * beroende på modell och utrustning

8.1.1 Ta ut FreshAir-aktivtkolfiltret

Underhåll u Förskjut innerskalet.

Ta ut FlexSystem

Fig. 52 u Lyft FlexSystem baktill.

u Ta ut det uppåt.

Sätt in FlexSystem

Fig. 55 u Dra ut u Ta ut

Fig. 55 (1)

Fig. 55 (2)

lådan framåt.

aktivtkolfiltret.

8.1.2 Sätta in FreshAir-aktivtkolfiltret

Fig. 53 u Sätt först in FlexSystem framtill.

u Sänk ner den bakre delen.

Ta isär FlexSystem

FlexSystem kan demonteras för rengöring.

Fig. 54 u Ta isär FlexSystem.

8 Underhåll

8.1 FreshAir-aktivtkolfilter

FreshAir-aktivtkolfiltret sitter i lådan ovanför fläkten.

Det garanterar en optimal luftkvalitet.

q q

Byt aktivtkolfiltret var sjätte månad.

Vid aktiverad Reminder uppmanar ett meddelande på displayen dig att byta filter.

Aktivtkolfiltret kan hanteras tillsammans med normalt hushållsavfall.

Märk

FreshAir-aktivtkolfiltret kan köpas i Liebherr-shoppen

”Hushållsapparater” (home.liebherr.com).

Fig. 56 u Sätt in Fig. 56 (1) u Skjut in

aktivtkolfiltret enligt bilden.

w Aktivtkolfiltret spärras.

Om aktivtkolfiltret pekar nedåt:

Fig. 56 (2) lådan.

w Aktivtkolfiltret är nu klart för användning.

8.2 Vattenbehållare*

InfinitySpring-vattenbehållaren sitter bakom den nedersta lådan.

8.2.1 Ta ut vattenbehållaren u Stäng vattenkranen.

u Använd InfinitySpring i 30 sekunder och tappa upp vattnet som är kvar i ett glas.

u Ta ut lådan.

u Vrid vattenbehållaren åt vänster till anslag och ta ut den.

w Droppande vatten samlas upp i uppsamlingsskålen för vatten.

u Töm ut vattnet ur uppsamlingsskålen.

u Gör rent uppsamlingsskålen för vatten med en trasa eller i diskmaskinen.

* beroende på modell och utrustning 19

Underhåll

8.2.2 Sätt in vattenbehållaren u Vrid vattenfiltret åt vänster till anslag och ta ut det.

w Droppande vatten samlas upp i uppsamlingsskålen för vatten.

u Gör rent uppsamlingsskålen för vatten med en trasa eller i diskmaskinen.

8.3.2 Sätta in vattenfilter

Fig. 57 u Ta ut lådan.

u Sätt in vattenbehållaren och vrid den ca 90° åt höger till anslag.

u Kontrollera att vattenbehållaren är tät och att inget vatten läcker ut.

u Sätt in lådan.

u Öppna vattenkranen.

u Avlufta vattensystemet (se monteringsanvisning, vattenanslutning)

Istället för vattenfiltret kan en extra vattenbehållare användas.

Märk

Vattenbehållaren finns som reservdel.

8.2.3 Ta ut/sätta in uppsamlingsskålen för vatten

Uppsamlingsskålen för vatten kan tas ut för rengöring.

Fig. 59 u Ta ut lådan.

u Sätt in vattenfiltret och vrid det ca 90° åt höger till anslag.

u Kontrollera att filtret är tätt och att inget vatten tränger ut.

u Sätt in lådan.

AKTA

Nya vattenfilter kan innehålla partiklar.

u Tappa upp 3 l vatten på InfinitySpring och häll ut det.

w Vattenfiltret är nu klart för användning.

8.4 Avfrosta skåpet

Fig. 58 u Dra ut uppsamlingsskålen för vatten framåt.

8.3 Vattenfilter*

Vattenfiltret sitter bakom den nedersta lådan.

Det tar bort avlagringar i vattnet och reducerar klorsmaken.

q Byt vattenfiltret vid den angivna kapaciteten minst var sjätte månad eller om det finns en betydande minskning av flödet.

q Vattenfiltret innehåller aktivt kol och kan hanteras som normalt hushållsavfall.

Märk

Aktivtkolfiltret kan köpas i Liebherr-shoppen ”Hushållsapparater” (home.liebherr.com).

8.3.1 Ta ut vattenfilter u Ta ut lådan.

VARNING

Felaktig avfrostning av skåpet!

Personskador och materiella skador.

u Använd inga mekaniska anordningar eller övriga medel för att påskynda avfrostningen än vad som rekommenderas av tillverkaren.

u Använd inga elektriska värme- eller ångtvättar, öppen eld eller avisningsspray vid avfrostningen.

u Avlägsna inte is med vassa föremål

Avfrostningen sker automatiskt. Smältvattnet leds genom avloppsöppningen och avdunstar.

u

Rengör avloppsöppningen regelbundet (se 8.5 Rengör skåpet) .

8.5 Rengör skåpet

8.5.1 Förbered

VARNING

Risk för elektrisk stöt!

u Dra ut stickkontakten från kylskåpet eller bryt strömmatningen.

VARNING

Brandrisk u Se till att inte skada köldkretsen.

20 * beroende på modell och utrustning

Kundhjälp u Töm skåpet.

8.5.2 Rengöra höljet

OBSERVERA

Felaktig rengöring!

Skador på skåpet.

u Använd endast mjuka rengöringsdukar och pH-neutralt allrengöringsmedel.

u Använd inte repande eller skurande svampar eller stålull.

u Använd inga vassa, slipande rengöringsmedel som innehåller sand, klor eller syra.

VARNING

Risk för skador av het ånga!

Het ånga kan orsaka brännskador och skada ytorna.

u Använd inte ångtvätt!

u Torka av höljet med en mjuk och ren trasa. Vid hårt sittande smuts kan ljummet vatten med milt rengöringsmedel användas. Glasytor kan dessutom rengöras med glasputsmedel.

8.5.3 Rengör invändigt

OBSERVERA

Felaktig rengöring!

Skador på skåpet.

u Använd endast mjuka rengöringsdukar och pH-neutralt allrengöringsmedel.

u Använd inte repande eller skurande svampar eller stålull.

u Använd inga vassa, slipande rengöringsmedel som innehåller sand, klor eller syra.

u Plastytor: rengör för hand med en mjuk, ren duk, ljummet vatten och lite diskmedel.

u Metallytor: rengör för hand med en mjuk, ren duk, ljummet vatten och lite diskmedel.

u Utloppsöppning Fig. 1 (13) : ta bort avlagringar med ett tunt hjälpmedel som t.ex. en bomullspinne.

8.5.4 Rengör utrustningen

OBSERVERA

Felaktig rengöring!

Skador på skåpet.

u Använd endast mjuka rengöringsdukar och pH-neutralt allrengöringsmedel.

u Använd inte repande eller skurande svampar eller stålull.

u Använd inga vassa, slipande rengöringsmedel som innehåller sand, klor eller syra.

Rengör med en mjuk, ren duk, ljummet vatten och lite diskmedel:

- VarioSafe

- Lock för säker frukt- och grönsaksförvaring*

- Låda

- Variabel flaskhylla

- FlexSystem*

Rengöring med en fuktig duk:*

- Teleskopiskskenor

Observera: Fettet på löpskenorna är avsett för smörjning och får inte avlägsnas!

Rengöring i diskmaskinen upp till 60 °C:

- Dörrfack

- VarioBox

- Flaskhållare

- Hylla

- Delbar hylla

- Fästdel delbar hylla

- HydroBreeze vattenbehållare med lock*

- Uppsamlingsskål för vatten*

- Ägghylla

- Smörfack u Ta isär utrustning: se aktuellt kapitel.

u Rengör utrustning.

8.5.5 Rengör InfinitySpring*

Utmatningsenheten för InfinitySpring och omgivningen kan rengöras utan att skåpet skiljs från elnätet.

Rengöringen ska utföras när: q Första användningen q Använd inte mer än 5 dagar.

u Tryck på den nedre tryckknappen på dispensern.

w Utmatningsenheten rör sig utåt.

u Rengör vattenutloppet och omgivningen med en mjuk, ren duk, ljummet vatten och lite diskmedel.

u Släpp den nedre tryckknappen.

8.5.6 Rengör HydroBreeze*

Rengöringen ska utföras när: q Första användningen q HydroBreeze har inaktiverats under mer än 48 timmar.

q Fyll på vattentanken.

Säkerställ att följande villkor är uppfyllda: q q

HydroBreeze är inaktiverad (se HydroBreeze*) .

Vattentanken är uttagen och rengjord i diskmaskinen.

u Torka urtaget med en fuktad duk.

u Sätt in vattenbehållaren.

u Aktivera HydroBreeze.

8.5.7 Efter rengöringen u Torka skåp och utrustningsdelar.

u Anslut skåpet igen och slå till det.

När temperaturen är tillräckligt kall: u Lägg in livsmedel.

u Upprepa rengöringen regelbundet.

9 Kundhjälp

9.1 Tekniska data

Temperaturområde

Kylning

BioFresh

BioFresh Professional

3 °C till 9 °C

0 °C till 3 °C

-2 °C till 0 °C

Möjliga inställningar: 0 °C | 0 °C, 0 °C |

-2 °C, -2 °C | -2 °C

Belysning

Energieffektivitetsklass 1

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklassen F

Ljuskälla

LED

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklassen G

LED

1 Skåpet kan innehålla ljuskällor med olika energieffektivitetsklasser. Den lägsta energieffektivitetsklassen har angetts.

För apparater med WLAN-anslutning:*

* beroende på modell och utrustning 21

Kundhjälp

Uppgifter om frekvens*

Frekvensband 2,4 GHz

<100 mW Maximalt utstrålad effekt

Avsedd användning för radioutrustningen

Integration i det lokala WLAN-nätverket för datakommunikation

9.2 Driftljud

Skåpet avger olika ljud under drift.

Vid låg kyleffekt arbetar skåpet i energisparläge, men längre. Ljudnivån är lägre.

Vid hög kyleffekt kyls livsmedlen snabbare. Ljudnivån är

högre.

Exempel:

aktiverade funktioner (se 6.3 Funktioner)

• fläkten går

• färskt inlagt livsmedel

• hög omgivningstemperatur

• öppen dörr under lång tid

Ljud

Ett bubblande och skvalpande ljud

Väsljud

Brumljud

Möjlig orsak

Köldmedium strömmar i kylkretsen.

Köldmedium sprutas in i kylkretsen.

Skåpet kyler. Ljudnivån beror på kyleffekten.

Typ av ljud normalt arbetsljud normalt arbetsljud normalt arbetsljud

Ljud

Sörpelljud

Möjlig orsak

Dörren öppnas och stängs med dämpare.

Fläkten går.

Surrande brusande ljud

Klickljud och

Skramlande och vinande ljud

Komponenter slås på och av

Ventiler och klaffar

är aktiva.

Typ av ljud normalt arbetsljud normalt driftsljud normalt kopplingsljud normalt kopplingsljud

Ljud

Vibration

Skallrande ljud

Möjlig orsak Typ av ljud olämplig installation.

Felljud

Utrustning, föremål inne i skåpet

Felljud

Åtgärd

Rikta skåpet vågrätt med justerbara fötter.

Fixera utrustningsdelar.

Lämna utrymme mellan föremålen.

9.3 Tekniska fel

Skåpet är konstruerat och tillverkat för funktionssäkerhet och lång livstid. Om ändå ett fel uppträder under användning, kontrollera om felet kan härledas till felaktigt handhavande. I detta fall får du själv stå för uppkomna kostnader, även under garantitiden.

Följande fel kan du själv avhjälpa.

9.3.1 Skåpets funktion

Fel

Skåpet fungerar inte.

Temperaturen är inte tillräckligt låg.

Statusindikeringen

är inte tänd.

Orsak

→ Skåpet är inte tillslaget.

→ Stickkontakten sitter inte ordentligt i uttaget.

→ Uttagets säkring har löst ut.

→ Strömavbrott

Avhjälpande u Slå på skåpet.

u Kontrollera stickkontakten.

u Kontrollera säkringen.

u Håll skåpet stängt.

u Skydda livsmedlen: Lägg kylblock på livsmedlen eller använd ett annat frysskåp om strömavbrottet varar länge.

u Frys inte in upptinade livsmedel igen.

u Kontrollera kontakten.

→ Kontakten är inte rätt ansluten i skåpet.

→ Skåpdörren är inte riktigt stängd.

→ Ventilationen är inte tillräcklig.

u u

Stäng skåpdörren.

Frigör ventilationsluftvägarna och rengör ventilationsgallret.

→ Omgivningstemperaturen är för hög.

u

Problemlösning: (se 1.3 Användningsområde) .

→ Skåpet har öppnats för ofta eller för länge.

→ Temperaturen är fel inställd.

u Vänta och se om den nödvändiga temperaturen ställs in av

sig självt. Om inte, kontakta kundtjänst (se 9.4 Kundtjänst) .

u Ställ in en lägre temperatur och kontrollera den efter 24 timmar.

u Ändra placeringen av skåpet eller värmekällan.

→ Skåpet står för nära en värmekälla

(spis, värmeelement o.s.v.).

→ Statusindikeringen är frånslagen.

→ Dörren är öppen.

u u

Slå till statusindikeringen .

Stäng dörren.

22 * beroende på modell och utrustning

Kundhjälp

Fel

Dörrtätningen är defekt eller bör bytas ut av andra skäl.

Skåpet är nedisat eller det bildas kondensvatten.

Skåpets utsidor är varma*.

Orsak

→ Skåpet är avstängt.

→ Lysdioden är defekt.

→ Dörrtätningen kan bytas ut. Den kan bytas utan andra hjälpverktyg.

Avhjälpande u Slå på skåpet.

u

Kontakta kundtjänst (se 8 Underhåll) .

u

Kontakta kundtjänst (se 9.4 Kundtjänst) .

→ Dörrtätningen kan ha glidit ur spåret.

u Kontrollera att dörrtätningen sitter korrekt i spåret.

→ Kylsystemets värme utnyttjas för att undvika kondensvatten.

u Detta är normalt.

9.3.2 Utrustning

Fel

InfinitySpring fungerar inte.*

Orsak Avhjälpande

→ Det finns luft i vattensystemet.

u Avlufta vattensystemet (se monteringsanvisning, vattenanslutning).

→ Vattenanslutningen är inte öppnad.

u Öppna vattenanslutningen.*

→ Perlatorn är förorenad.

u

Byt ut perlatorn. Kontakta kundtjänst (se 9.4 Kundtjänst) .

Vattenflödet på

InfinitySpring är ojämnt.*

HydroBreeze fuktar inte livsmedlet.*

Innerbelysningen lyser inte.

→ HydroBreeze är inte aktiverad.

→ Det finns inte tillräckligt med vatten i vattenbehållaren.

→ Det finns smuts framför koncentratorn.

→ Vattenbehållaren är inte korrekt fäst i den avsedda fördjupningen.

→ Locket till Fruit & Vegetable-Safe är inställd på ”låg luftfuktighet”.

→ Skåpet är inte tillslaget.

→ Dörren har varit öppen längre än 15 minuter.

→ Lysdiodbelysningen är defekt eller skyddsglaset är skadat: u Aktivera HydroBreeze.

u Fyll på vattenbehållaren.

u Rengör HydroBreeze.

u Vattenbehållaren är inte korrekt fäst.

u Ställ in locket till Fruit & Vegetable-Safe på ”hög luftfuktighet”.

u Slå på skåpet.

u När dörren är öppen släcks innerbelysningen automatiskt efter ca 15 minuter.

VARNING

Risk för skador genom elektriskt överslag!

Under luckan finns strömförande delar.

u Låt bara kundtjänst eller därför utbildad personal reparera eller byta innerbelysningen med lysdioder.

9.4 Kundtjänst

Kontrollera först om du själv kan åtgärda felet (se 9 Kundhjälp) .

Om det inte går, kontakta kundtjänst.

Adressen hittar du i den bifogade broschyren ”Liebherrservice”.

VARNING

Felaktigt utförd reparation!

Personskador.

u Reparationer och ingrepp i skåpet och nätanslutnings-

sladden, som inte uttryckligen är omnämnda (se 8 Underhåll) , får bara utföras av kundtjänst.

u Låt endast tillverkaren, dennes kundtjänst eller en person med liknande kvalifikationer ersätta en skadad nätkabel.

u Vid skåp med IEC 60320-kontakt får kunden utföra bytet.

* beroende på modell och utrustning 23

Ta skåpet ur drift

9.4.1 Kontakta kundtjänst

Se till att följande skåpinformation är tillgänglig: q Skåpbeteckning (modell och index) q Servicenr (service) q Serienr (S-nr) u

Hämta skåpinformation via displayen (se Information) .

-elleru

Se typskylten för skåpinformation (se 9.5 Typskylt) .

u Anteckna skåpinformationen.

u Meddela kundtjänst: rapportera fel och skåpinformation.

w Detta möjliggör en snabb och målinriktad service.

u Följ övriga anvisningar från kundtjänst.

9.5 Typskylt

Typskylten är placerad bakom lådorna på skåpets insida.

Vid transport av en uttjänt apparat är det viktigt att se till att inte kylkretsen skadas eftersom detta kan leda till läckage av

köldmedium (uppgifter på typskyten (se 9.5 Typskylt) ) eller

olja.

För Tyskland:

På lokala återvinnings-/avfallshanteringsanläggningar kan skåpet hanteras kostnadsfritt via uppsamlingsbehållare klass

1. Om du köper ett nytt kyl-/frysskåp och har en försäljningsyta

> 400 m 2 , återtas också det gamla skåpet kostnadsfritt av återförsäljaren.

Gör skåpet oanvändbart: u Dra ur stickkontakten.

u Ta bort anslutningskabeln från skåpet.

Fig. 60

(1) Skåpbeteckning

(2) Servicenr

(3) Serienr u Läs informationen på typskylten.

10 Ta skåpet ur drift

u Töm skåpet.

u

Slå från skåpet (se 6.4 Inställningar) .

u Dra ut nätkontakten.

u Ta vid behov bort kontakten: Dra ut kontakten och skjut den samtidigt från vänster till höger.

u

Rengör skåpet (se 8.5 Rengör skåpet) .

u Låt dörren stå öppen så att inte dålig lukt uppstår.

11 Avfallshantering

VARNING

Risk att barn stängs inne!

Innan du kasserar ditt uttjänta kyl- eller frysskåp: u Demontera dörrarna.

u Lämna kvar hyllorna i skåpet så att barn inte kan klättra in i skåpet utan vidare.

Skåpet innehåller fortfarande värdefullt material och skall lämnas till en anläggning för avfallssortering. Avfallshantering av uttjänta produkter skall ske fackmässigt och riktigt enligt lokalt gällande föreskrifter och lagar.

VARNING

Utsipprande köldmedel och olja!

Brand. Köldmedlet är miljövänligt, men brännbart. Oljan är också brännbar. Läckande köldmedel och olja kan antändas vid hög koncentration och i kontakt med en extern värmekälla.

u Skada inte köldmedelssystemets rörledningar eller kompressor.

24 * beroende på modell och utrustning

Avfallshantering

* beroende på modell och utrustning 25

home.liebherr.com/fridge-manuals

Kylskåp med BioFresh

Utgivningsdatum: 20220221

Artikelnummerindex: 7080482-

00

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD

Bezirk Plovdiv

4202 Radinovo

Bulgarien

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement