Simplicity SNW, DS, MD Kasutusjuhend | Manualzz
n
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
Copyright © Briggs & Stratton
Milwaukee, WI, USA. All Rights Reserved.
80083517
Revision B
9
3
2
n
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
1
4
7
2
5
8
6
10
11
14
12
19
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
n
15
18
16
13
20
17
3
n
22
23
4
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
21
24
26
27
28
25
29
n
32
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
30
31
5
Продукти, обхванати от това
ръководство
Следните продукти са обхванати от това ръководство:
1696813-02, 1696813-03, 1696820-02, 1696820-03,
1696821-02, 1696821-03, 1696822-02, 1696822-03,
1696833-02, 1696833-03, 1696835-01, 1696835-02
Съдържание:
Обща информация.............................................................. 6
Стандарт Euro ниво V (5) на
ЕС: стойности на въглероден
диоксид (CO2)
Стойностите на емисиите въглероден диоксид за
®
двигателите на Briggs & Stratton , които имат сертификат
за типово одобрение от ЕС, могат да се видят, като
въведете „CO2“ в полето за търсене в уебсайта
BriggsandStratton.com.
Информация за контакт на Европейската служба........ 6
Безопасност на оператора
Стандарт Euro ниво V (5) на ЕС: стойности на
въглероден диоксид (CO2)................................................6
Запазете инструкциите
Елементи и прибори за управление................................9
Експлоатация....................................................................... 9
Поддръжка и регулировки.............................................. 14
Складиране.........................................................................18
Откриване и отстраняване на неизправности.............19
Снегоринът е проектиран и предназначен само за
отстраняване на сняг от твърди повърхности, пътеки
на нивото на повърхността и пътни участъци. Не е
предназначен за никакви други цели.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
Спецификации................................................................... 20
Запазете тези инструкции за справка в бъдеще. Това
ръководство съдържа информация за безопасна работа,
за да сте наясно с опасностите и рисковете, свързани с
този продукт и как да ги избягвате. Също така съдържа
важни инструкции, които трябва да се спазват по време
на първоначалното инсталиране, работа и поддръжка на
продукта.
n
Безопасност на оператора................................................ 6
Обща информация
За допълнителна информация се обърнете
към Ръководство за контакт с клиентите, включено в
документите на машината.
Илюстрациите в този документ са представителни.
Вашата машина може да изглежда по-различно от
показаната на изображенията. ЛЯВО и ДЯСНО се
разглеждат от позицията на оператора.
Важно е да прочетете тези инструкции и да ги разберете,
преди да направите опит да включите или да използвате
това оборудване.
Запознайте се подробно с елементите за управление и
правилната употреба на снегорина.
Знайте как да спрете устройството и да изключите
елементите за управление бързо.
Използването на „Важно“ и „Забележка“ в текста, посочва
разяснения, изключения или алтернативи на дадените
процедури.
Предупредителен символ за опасност
и сигнални думи
Преводите на всички езици на настоящия документ са
направени от оригиналния файл на английски език.
се
Предупредителният символ за безопасност
използва за обозначаване на информацията за
безопасност, свързана с опасности, които могат
да доведат до нараняване. Сигнализираща дума
(ОПАСНОСТ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ или ВНИМАНИЕ)
се поставя заедно с предупредителен символ, за да
посочи вероятността и потенциалната сериозност на
нараняването. Освен това даден символ за опасност
може да се използва, за да се представи видът на
опасността.
Всички опаковки, отработено масло и акумулатори
трябва да бъдат рециклирани според действащите
правителствени наредби.
Информация за контакт на
Европейската служба
За въпроси относно емисиите в Европейския съюз, моля,
свържете се с нашата Европейска служба на адрес:
Max-Born-Straße 2, 68519 Viernheim, Германия.
6
ОПАСНОСТ посочва опасност, която, ако не
бъде избегната, ще доведе до смърт или сериозно
нараняване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ посочва опасност, която, ако
не бъде избегната, може да доведе до смърт или
сериозно нараняване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ посочва информация, считана за
важна, но несвързана с опасности.
Символи за опасност на снегорина
Прочетете и разберете
ръководството за
оператора, преди да
работите или правите
техническо обслужване
на агрегата.
Опасност от
ампутация - въртящо
се крилно витло.
Извадете ключа
и прочетете
ръководството за
експлоатация, преди да
поправяте устройството.
Опасност от
ампутация - въртящо
се крилно витло
Опасност от ампутация въртящ се ротор
Опасност от
ампутация - не
докосвайте движещи
се части.
Опасност от изхвърляне
на предмети
Опасност от пожар
Опасност от ударно
въздействие
Опасност от
нагорещена
повърхност
Опасност от експлозия
Опасност от токсични
пари
Опасност от откат
(обратен удар)
Поддържайте
безопасно разстояние
Носете защитни
очила
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Прочетете, разберете и изпълнявайте всички
инструкции за снегорина и в ръководството за
оператора, преди да работите с това устройство.
Неизпълнението на инструкциите за безопасност в
настоящото ръководство може да доведе до смърт или
сериозно нараняване.
• Позволявайте само на отговорни, обучени и
запознати с инструкциите, както и физически
способни хора да управляват машината.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Винаги носете защитни очила или предпазна маска по
време на работа или докато извършване регулиране
или поправка, за да предотвратите попадане на чуждо
тяло в очите, което може да бъде изхвърлено от
машината.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
Информация за
безопасност относно
опасности, които
могат да доведат до
телесно нараняване.
ОПАСНОСТ
Този снегорин е в състояние да ампутира ръце и крака
и да изхвърля предмети. Прочетете и изпълнявайте
всички инструкции за безопасност в настоящото
ръководство. Неизпълнението им може да доведе до
смърт или сериозно нараняване.
Контакт на ръка с въртящ се ротор вътре в улея за
изхвърляне е най-честата причина за нараняване,
свързано със снегорини.
n
ВНИМАНИЕ посочва опасност, която, ако не бъде
избегната, би могла да доведе до малка или средна
степен на нараняване.
Дръжте децата на
разстояние
———
———
Съобщения за безопасност
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Този продукт може да Ви изложи на химически
вещества, включително бензиновите отработените
газове от двигателя, за които в Щата Калифорния
е известно, че причиняват рак, и на въглероден
оксид, за който в Щата Калифорния е известно, че
причиняват вродени дефекти или други репродуктивни
увреждания. За допълнителна информация, посетете:
www.P65Warnings.ca.gov.
Модели в САЩ: Използването или работата на двигателя
на земни площи, покрити с гора, трева или храсти, е
нарушение на раздел 4442 на Закон за обществените
ресурси на Калифорния (California Public Resource Code),
освен ако изпускателната система не е оборудвана
с искроуловител, както е дефиниран в раздел 4442,
поддържан в ефективна изправност. Възможно е други
щатски или федерални законодателства да имат подобни
закони. Свържете се с производителя, търговеца или
продавача на оригинално оборудване, за да получите
искроуловител, проектиран за системата за отработени
газове на този двигател.
Стикери с надписи за безопасност
Преди експлоатация на машината, прочетете стикерите с
надписи за безопасност. Сравнете фигура 1 със
стикерите, показани в таблицата, която следва.
Предупрежденията и знаците за внимание са с
цел Вашата безопасност. За да избегнете телесно
нараняване или повреда на устройството, разберете и
спазвайте всички табелки за безопасност.
ВАЖНО: Ако някои от стикерите с надписи за безопасност
се износят или повредят, и не могат да се четат,
поръчайте резервни стикери с надписи от Вашия местен
търговец.
7
n
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
A
B
C
8
Елементи и прибори за
управление
I
Пластини за плъзгане
J
Предни светлини
K
Кран за спиране
подаването на гориво
Уверете се, че кодовите букви във фигура 2 съответстват
на функциите и приборите за управление от таблицата
по-долу.
Символи за управление и значенията
им
Лост за управление на
шнека
B
Лост за регулиране на
скоростта
CВ
Управление на преградата
- Вградено в Таблото за
управление
D
E
F
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
n
A
Ръчка за ротация на улея
- Вградена в таблото за
управление
L
Управление на дросела
M
Ключ за Вкл./Изкл.
N
Смукач Затворен; Смукач
Отворен
О
Бутон за подкачващата
помпа
П
Превключвател за
загряване на дръжките
Функция Free Hand™
Кормилно управление Лост
G
Лост за управление на
сцеплението
H
Инструмент за почистване
Експлоатация
9
Работна област
1. Опознайте зоната, в която планирате да използвате
снегорина. Обърнете внимание на всички граници на
пешеходните алеи и автомобилните платна.
2. Уверете се, че в областта няма отломки или
предмети, които могат да бъдат уловени от ротора
или изхвърлени от улея.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Тази машина е способна да изхвърля предмети, които
могат да наранят странични лица или да причинят
повреди на сгради.
За най-добра производителност препоръчваме да се
използват сертифицирани с гаранция масла на Briggs
®
& Stratton . Разрешени са и други висококачествени
почистващи масла от клас SF, SG, SH, SJ или по-висок.
Не използвайте специални добавки.
Външните температури определят правилния вискозитет
на маслото за двигателя. Използвайте таблицата, за да
изберете най-добрия вискозитет за очаквания диапазон
на външна температура. Двигателите на по-голяма част
от оборудването с външно захранване работят добре със
синтетично масло 5W-30. Синтетичното масло Vanguard
®
15W-50 осигурява най-добра защита за оборудване,
което се използва при високи температури.
3. Преди да стартирате двигателя, преместете
снегорина навън и далече от прозорци и врати.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
• Двигателят трябва да се стартира и да работи на
открито.
• Двигателят не трябва да работи в затворена зона,
дори ако са отворени вратите и прозорците.
n
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Двигателите изпускат въглероден оксид, който
е отровен газ, без мирис и цвят. Вдишването на
въглероден оксид може да причини гадене, припадък
или смърт.
4. Уверете се, че в работната област няма странични
лица, особено деца.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Този снегорин е в състояние да ампутира ръце и крака
и да изхвърля предмети. Прочетете и спазвайте всички
инструкции за безопасност в настоящото ръководство.
Неизпълнението им може да доведе до смърт или
сериозно нараняване.
• Дръжте децата извън зоната по време на работа.
• Децата често биват привличани от устройството.
Мислете за всички присъстващи лица.
• Бъдете нащрек и спрете устройството, ако в зоната
влязат минувачи.
• Обръщайте допълнително внимание, когато
доближавате ъгли, зад които няма видимост,
шубраци, дървета или други обекти, които могат да
я намалят.
Двигател
Препоръки за маслото
Вместимост за масло: Вижте раздел Спецификации.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Някои от доставените от Briggs & Stratton двигатели
са със или без масло. Винаги проверявайте дали има
масло в двигателя. Ако стартирате двигателя без
масло, той ще се повреди, без да бъде възможно да се
ремонтира и без покритие от гаранцията.
10
A
SAE 30 – Употребата на SAE 30 при температури под 40°F (4°C)
ще доведе до трудно стартиране.
B
10W-30 – Употребата на 10W-30 при температури над 80°F
(27°C) може да предизвика повишен разход на маслото.
Проверявайте често нивото на маслото.
С
5W-30
D
Синтетично масло 5W-30
E
Vanguard
®
Synthetic 15W-50
Проверка и доливане на масло
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Някои от доставените от Briggs & Stratton двигатели
са със или без масло. Винаги се уверявайте, че в
двигателя има масло. Ако стартирате двигателя без
масло, той ще се повреди, без да бъде възможно да се
ремонтира и без покритие от гаранцията.
За най-добри резултати, използвайте сертифицирано
с гаранция синтетичното масло 5W-30 на Briggs &
®
Stratton . Разрешени са и други висококачествени
почистващи масла от клас SG, SH, SJ или по-висок. НЕ
използвайте добавки.
1. Поставете устройството на равна повърхност,
(фигурата 3).
2. Премахнете нежеланите предмети от зоната на
отвора за наливане на масло.
3. Извадете нивомера за маслото (А, фигура 4).
Използвайте чиста кърпа, за да почистите маслото от
нивомера.
4. Поставете и затегнете нивопоказателя. Свалете
нивопоказателя и проверете нивото на маслото.
5. Ако нивото на маслото е под индикатора за
НАПЪЛВАНЕ, бавно долейте масло в резервоара за
доливане на моторно масло (В). НЕ добавяйте твърде
много масло.
6. Изчакайте една минута. Проверете нивото на маслото
отново.
7. Когато нивото на маслото достигне горния край на
индикатора за НАПЪЛВАНЕ, поставете и затегнете
нивомера.
Препоръки за горивото
Горивото трябва да отговаря на следните изисквания:
• Чист, безоловен бензин.
• Минимум 87 октана/87 AKI (91 RON). Вижте
Изисквания при висока надморска височина.
• Бензин, с не повече от 10% съдържание на етанол
(бензоспирт).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Горивото и неговите пари са изключително огнеопасни
и избухливи. Винаги работете с горивото с повишено
внимание. Неизпълнението на тези инструкции за
безопасност може да причини пожар или експлозия,
които да доведат до сериозни изгаряния или смърт.
Когато доливате гориво
• Изключете двигателя и го оставете да изстине
за поне 3 минути, преди да свалите капачката на
горивото.
• Угасете всички цигари, пури, лули и други източници
на запалване.
• Пълнете резервоара за гориво на открито или в
добре проветриво помещение.
• Не препълвайте резервоара за гориво. За да
оставите възможност за разширение на горивото,
не пълнете над долната част на гърлото на
резервоара.
• Дръжте горивото далече от искри, открити пламъци,
пилотни светлини, топлина и други източници на
запалване.
• Проверявайте често горивопроводите, резервоара,
капачката и съединенията за пукнатини или течове.
Сменете ги, ако е необходимо.
• Ако горивото се разлее, изчакайте, докато се изпари
преди да стартирате двигателя. НЕ създавайте
други източници на запалване.
• Използвайте единствено одобрен контейнер за
гориво.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Да не се използват неодобрени
марки бензини, като E15 и E85. Не смесвайте масло
с бензина и не променяйте двигателя за работа с
алтернативни горива. Използването на неодобрени
горива ще причини повреда на детайли от двигателя,
която няма да бъде покрита от гаранцията.
Доливане на гориво
n
Уверете се, че нивото на маслото е до горната част
на индикатора за НАПЪЛВАНЕ (С).
За защита на горивната система от образуване на смола
добавете горивен стабилизатор към горивото. Вижте
Съхранение. Не всички горива са еднакви. Ако започнат
да се появяват проблеми с производителността, сменете
доставчиците на гориво или марката на горивото.
Този двигател е сертифициран за работа с бензин.
Системата за контрол на емисиите за този двигател е EM
(Модификации на двигателя).
Изисквания при висока надморска височина
• При надморски височини над 5 000 ход (1 524 метра),
приемливият бензин е минимум 85 октана/85 AKI (89
RON).
• При карбураторни двигатели е необходимо
регулиране за големи надморски височини, за
да се запази нивото на емисиите в допустимите
граници. Работата без тази настройка ще доведе
до понижена производителност, по-голям разход
на гориво и повишени емисии. Свържете се с
упълномощен сервизен представител на Briggs &
Stratton за информация относно регулирането за
големи надморски височини.
• Не се препоръчва работа на двигателя при надморска
височина под 2 500 ход (762 м) с направено
регулиране за голяма надморска височина.
• При двигатели с електронно впръскване на горивото
(EFI) не е необходима настройка за голяма надморска
височина.
1. Премахнете нежеланите предмети от зоната на
капачката за гориво.
2. Свалете капачката на резервоара за гориво (А,
Фигура 5).
3. Напълнете резервоара (B) с гориво. НЕ ПЪЛНЕТЕ
над долната част на гърлото на резервоара (С).
4. Поставете обратно капачката за гориво.
11
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Горивото и неговите пари са изключително огнеопасни
и избухливи. Винаги работете с горивото с повишено
внимание.
Неизпълнението на тези инструкции за безопасност
може да причини пожар или експлозия, които да
доведат до сериозни изгаряния или смърт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Повредени или незаземени захранващи кабели биха
могли да причинят електрически удар. Електрическият
удар би могъл да причини сериозни изгаряния или
смърт.
• Използвайте трипроводников захранващ кабел,
правилно заземен към източника на захранване.
• Удължаващият кабел трябва да бъде сменен, ако
е повреден.
Забележка: За да се удължи живота на стартера,
използвайте кратки стартови цикли от пет секунди
максимум. Изчакайте една минута между отделните
опити за стартиране.
9. Нека двигателят загрее в продължение на няколко
минути. Постепенно придвижете управлението на
смукача (D) на позиция ОТВОРЕНО.
Спрете двигателя
1. Завъртете ключа за запълване (A, фигура 8) на
позиция ИЗКЛ. Извадете ключа за запалване или
бутона за натискане/изтегляне, ако има такъв.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
• Уверете се, че запалителната свещ,
шумозаглушителят, капачката на резервоара за
гориво и въздушният филтър (ако има такива) са
монтирани правилно.
• Не развъртайте двигателя с извадена запалителна
свещ.
• Не използвайте течности за стартиране под
налягане, тъй като техните изпарения са запалими.
• Не препълвайте двигателя. Прочетете инструкциите
за Стартиране на двигателя в настоящото
ръководство.
• Ако двигателят се задави, поставете смукача в
положение ОТВОРЕН/РАБОТИ, преместете дросела
в позиция БЪРЗО и въртете, докато двигателя
стартира.
кабел от стенното гнездо и след това от стартерната
кутия.
n
Стартиране на двигателя
1. Уверете се, че управлението на шнека (J, Фигура 6) и
управлението на тягата (K) са деактивирани.
2. Завъртете кранчето за подаване на гориво (A) (ако
има такова) на позиция ОТВОРЕНО.
3. Преместете лоста на ръчната газ (B), ако има такава,
на позиция БЪРЗО.
4. Завъртете ключа за запалване (С) на ВКЛ. или
натиснете ключа Натисни/Дръпни.
5. Преместете управлението на смукача (D) на позиция
ЗАТВОРЕНО.
Забележка: Обикновено, смукачът и подкачващата помпа
не са необходими, когато стартирате топъл двигател.
6. Натиснете бутона на покачващата помпа (E) два пъти.
7. При модели с ръчен стартер: хванете здраво
ръкохватката на въжето на стартера (F). Изтеглете
бавно ръкохватката, докато почувствате
съпротивление, след което го дръпнете рязко.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Бързото оттегляне на въжето на стартера (обратен
удар) ще притегли цялата ви ръка към двигателя побързо, отколкото вие можете да я оттеглите. Това
може да причини счупени кости, фрактури, контузии и
навяхвания.
8. При модели с електрическо стартиране, свържете
удължаващия кабел, ако е включен, към стартерната
кутия (Н, фигура 7)и след това към стенното гнездо.
Натиснете бутона на стартерната кутия (I). След
стартиране на двигателя, разкачете удължителния
12
2. Съхранявайте ключа на безопасно място, далече от
обсега на деца. Двигателят не може да се стартира
без ключа.
Регулиране на улея за изхвърляне и
преградата
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Шнекът може да улови лед, чакъл или други
непреднамерени предмети и да ги изхвърли от улея със
сила. Предмети, изхвърлени от улея, могат да причинят
смърт, сериозни наранявания или материални щети.
• Винаги бъдете наясно с посоката, в която се изхвърля
снегът.
1. За да настроите посоката на улея за изхвърляне,
завъртете лоста за въртене на улея за изхвърляне (D,
фигура 9).
2. За регулиране на дефлектора нагоре и надолу
използвайте лоста за управление (С). Вдигнете
преградата, за да изхвърля сняг по-далече.
3. Използвайте лоста за избор на скорост (В), за да
изберете скорост на движение напред или назад. За
почистването на мокър, тежък сняг, използвайте побавна скорост. Използвайте по-високи скорости за лек
сняг.
Забележка: Преди да промените скоростта, се уверете че
сте освободили лоста за управление на сцеплението (F).
ОПАСНОСТ
Снегоринът съдържа въртящ се шнек и крилно витло,
който хвърля сняг. Пръстите или краката Ви могат
бързо да бъдат захванати във въртящия се шнек или
крилното витло, а това може да доведе до травматична
ампутация или сериозно разкъсване на плътта.
1. Натиснете и задръжте лоста за управление на шнека
(A, фигура 10), за да включите шнека и крилното
витло.
2. Освободете управлението на шнека, за да изключите
шнека и крилното витло.
• Ако шнекът и крилното витло не спрат за пет
секунди, регулирайте кабела за управление.
Вижте Регулиране на контролните кабели на
ротора и крилното витло.
• Ако роторът и крилното витло все още НЕ спират
до пет секунди, потърсете упълномощен сервизен
представител.
1. Натиснете и задръжте лоста за управление на шнека
(А, фигура 13).
2. Натиснете и задръжте лоста за управление на
сцеплението (F).
3. Освободете лоста за управление на шнека, така
че лявата Ви ръка да може да достига и до другите
управления. Ако шнекът спре да работи, посетете
оторизиран сервизен представител.
Използване на функцията за кормилно
управление
Функцията за кормилното управление помага на
оператора да завива с модула. Кормилното управление
временно изключва едното задвижващо колело, докато
другото продължава да завива.
1. За да задвижите машината напред, активирайте
лоста за управление на тягата (F, фигура 11).
2. За да завиете наляво, повдигнете и задръжте левия
тригер на кормилното управление (Р).
3. За да продължите направо, освободете левия тригер.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
Включване на задвижването на
колелата
лоста за управление на шнека, за да използва другите
управления. Ако вашият модел е оборудван с тази
функция, на таблото ще има стикер (Фиг. 12).
n
Включване на шнека и крилното витло
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕ местете лоста за избор на
скорост, когато е активиран лостът за управление на
сцеплението. Това може да доведе до повреда на
задвижващата система.
1. За да преместите снегорина напред, настройте лоста
за управление на скоростта (В, фигура 11) на една от
позициите за придвижване напред.
2. Изберете по-ниска скорост за тежък сняг, средна
скорост за лек сняг и по-висока скорост за
транспортиране на снегорина.
3. Натиснете и задръжте лоста за управление на
сцеплението (F).
4. За да движите снегорина назад, поставете лоста за
управление на скоростта на позиции R1 или R2.
5. Натиснете и задръжте лоста за управление на
сцеплението.
6. За да спрете снегорина, освободете лоста за
управление на сцеплението. Машината ще спре
веднага.
• Ако машината не спре, настройте кабела за
управление. Вижте Регулиране на кабела за
управление на тягата.
• Ако машината все още не спира, посетете
оторизиран сервизен посредник.
Забележка: Ако чистите сняг с твърде висока скорост, ще
се претоварва капацитета на машината.
Използване на функцията Free Hand™
След като бъдат включени управлението на тягата и
управлението на шнека, операторът може да освободи
4. За да завиете надясно, повдигнете и задръжте десния
тригер на кормилното управление (Р).
5. За да продължите направо, освободете десния
тригер.
Почистете задръстен улей за
изхвърляне
ОПАСНОСТ
Въртящо се крилно витло в изпускателния улей хвърля
сняг. Пръстите могат бързо да бъдат захванати в
крилното витло и това да доведе до травматична
ампутация или сериозно разкъсване на плътта. НЕ
почиствайте задръстен изпускателен улей с ръце!
Винаги използвайте почистващ инструмент.
1. СПРЕТЕ двигателя. Извадете ключа за запалването
или натиснете/дръпнете ключа.
2. Уверете се, че крилното витло не се върти.
3. Използвайте инструмент за почистване (G,
фигура 15), за да премахнете снега от изпускателния
улей. НЕ почиствайте задръстен изпускателен улей с
ръце!
Използване на предните светлини
Някои модели са оборудвани с преден фар, който
осветява зоната пред снегорина. Предният фар е
включен винаги когато двигателят работи. За него няма
превключвател.
13
1. Включете превключвателя за загряване на дръжките
(A, Фигура 16), за да активирате нагретите дръжки.
2. Преди да спрете снегорина, изключете
превключвателя за загряване на дръжките.
Използване на зацепващите щифтове
на колелата (ако има монтирани
такива)
Когато премествате машината от едно място на друго,
можете временно да освободите едното или двете колела
от задвижващия вал.
1. Отворете издърпващия пръстен (А, фигура 17) над
главината на колелото.
2. Поставете фиксиращия щифт през външния отвор на
оста и затворете издърпващия пръстен над оста.
3.
Нагласете отворите в главината на колелото и
задвижващия вал да съвпаднат, след което вкарайте
зацепващия щифт докрай и затворете пръстена върху
главината. Така колелото се зацепва към вала.
• Проверете времето за спиране на шнека
След всяка употреба
Премахнете натрупания сняг и киша, за да предотвратите замръзване
на контролите, колелата, улея за изхвърляне и шнека.
На всеки 25 часа или ежегодно
• Проверете стъргалната греда за износване.
• Сменете моторното масло.
• Проверете снегорина за разхлабени елементи.
• Проверете дали кабелът за управление на шнекът е регулиран.
• Проверете шумозаглушителя и защитата на шумозаглушителя.
• Сменете запалващата свещ (сервизно обслужване).
• Проверете междината на клапаните* (сервизно обслужване).
* Не се налага, освен ако не бъдат забелязани проблеми с работата
на двигателя.
Контрол на емисиите
Поддръжката, смяната или ремонтът на устройствата
и системите за контрол на вредните емисии могат да
бъдат извършвани от всеки ремонтен цех или техник,
ремонтиращи двигатели, които не се използват за
транспортни цели. Все пак, за да получите „безплатно“
обслужване на устройствата за контрол на вредните
емисии, работата трябва да бъде извършена от
упълномощен заводски представител.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
Поддръжка и регулировки
• Проверете нивото на моторното масло
n
Използване на нагретите дръжки
Препоръчваме Ви да се свържете с оторизиран сервиз за
всякакви видове поддръжка, регулирания и обслужване
на устройството. Някои рутинни задачи по поддръжката
могат да се извършат от собственика. Вижте графика и
процедурите за поддръжка, които следват.
ВНИМАНИЕ
Всички компоненти, използвани за производството
на този продукт, трябва да бъдат инсталирани за
правилното му функциониране. Резервните части
трябва да бъдат със същата конструкция и да се
монтират в същото положение, както оригиналните
части. Различни части може да не функционират добре,
да повредят устройството и да доведат до нараняване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Този снегорин трябва да се поддържа правилно,
за да се гарантира безопасната работа и
производителността. Неизпълнението на инструкциите
за безопасност в настоящото ръководство може да
доведе до смърт или сериозно нараняване.
• Преди да извършите техническо обслужване или
ремонт на снегорина, СПРЕТЕ двигателя. Извадете
ключа за запалването или издърпайте бутона за
НАТИСКАНЕ/ИЗТЕГЛЯНЕ.
График за техническо обслужване
След първите 5 часа
Сменете маслото.
Преди всяка употреба
14
Смяна на маслото на двигателя
Изхвърляйте правилно използваното масло. Да не
се изхвърля с домакинските отпадъци. Проверете
при местните власти, обслужващият център или
представителят на инсталации за безопасно депониране
или рециклиране.
За най-добри резултати, използвайте сертифицирано с
®
гаранция синтетичното масло 5W-30 на Briggs & Stratton .
Приемливи са и други висококачествени почистващи
масла от клас SG, SH, SJ или по-висок. Нe използвайте
добавки.
1. СПРЕТЕ двигателя. Завъртете ключа за запалване на
позиция ИЗКЛЮЧЕН.
2. Извадете ключа за запалването или дръпнете ключа
Натисни/Дръпни (ако има такъв).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Горивата и изпаренията от тях са изключително
запалими, което може да доведе до изгаряния или
пожар, и в резултат да причинят смърт или сериозни
наранявания.
• Когато извършвате техническо обслужване,
изискващо наклоняване на машината, резервоарът
за гориво трябва да бъде празен, или то може да
потече и да причини пожар или експлозия.
3. Свалете пробката за източване на маслото (D,
Фигура 18). Наклонете снегорина малко назад.
Източете маслото в подходящ контейнер.
4. Поставете и затегнете пробката за източване на
маслото.
5. Поставете устройството върху равна повърхност.
6. Премахнете нежеланите предмети от зоната на
отвора за наливане на масло.
7. Извадете нивопоказателя (А, фигура 19).
Използвайте чиста кърпа, за да почистите маслото от
нивопоказателя.
2. Намерете разстоянието на стъргалната греда,
необходимо за почистване на повърхността.
• За да отстраните снега от твърдите повърхности,
регулирайте пластините за плъзгане, за да
спуснете стъргалната греда по-близо до
повърхността.
• За да отстраните снега от покрити с чакъл или
неравни повърхности, регулирайте пластините за
плъзгане надолу, за да повдигнете стъргалната
греда по-далеч от повърхността. Това ще помогне
за предотвратяване захващането на камъни и
други нежелани материали и изхвърлянето им от
шнека или от крилното витло.
8. Поставете и затегнете нивопоказателя. Свалете
нивопоказателя и проверете нивото на маслото.
Уверете се, че нивото на маслото е до горната част
на индикатора за НАПЪЛВАНЕ (С).
3. Поставете устройството върху равна повърхност.
9. Ако нивото на маслото е под индикатора за
НАПЪЛВАНЕ, бавно долейте масло в резервоара за
доливане на моторно масло (В). НЕ добавяйте твърде
много масло.
5. Под всеки ъгъл на стъргалото поставете дървено
блокче (y, z, фигура 21) с еднаква дебелина на
желаната височина за луфт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ За да предотвратите контакт
с ротора, уверете се, че монтиращите гайки са извън
корпуса на ротора.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
11. Когато нивото на маслото достигне горния край на
индикатора за напълване (С), поставете и затегнете
нивомера.
6. Уверете се, че всяка пластина за плъзгане докосва
повърхността здраво. След това затегнете
монтиращите гайки.
n
10. Изчакайте една минута. Проверете нивото на маслото
отново.
4. Разхлабете гайките на пластините за плъзгане
(E, фигура 20) (H).
Регулиране на височината на
пластините за плъзгане
ОПАСНОСТ
Този снегорин разполага с въртящо спираловидно
гребло, което събира снега. Пръстите могат бързо да
бъдат захванати и това да доведе до травматична
ампутация или разкъсване на плътта.
• СПРЕТЕ двигателя. Изчакайте всички движещи
се части да спрат. Извадете ключа за запалване
или за натискане/дърпане преди поддръжката или
ремонта.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Предмети, като чакъл, камъни или други нежелателни
материали, ако бъдат ударени от шнека или крилното
витло, могат да бъдат изхвърлени с достатъчна
сила и да причинят телесно нараняване, повреда на
имущество или повреда на снегорина.
Пластините за плъзгане са разположени на всяка страна
от корпуса на ротора. Те могат да бъдат регулирани,
за да се увеличи или намали разстоянието между
стъргалната греда и повърхността, която ще се почиства.
Регулиране на височината на
стъргалката
ОПАСНОСТ
Този снегорин разполага с въртящо спираловидно
гребло, което събира снега. Пръстите могат бързо да
бъдат захванати и това да доведе до травматична
ампутация или разкъсване на плътта.
• СПРЕТЕ двигателя. Изчакайте всички движещи
се части да спрат. Извадете ключа за запалване
или за натискане/дърпане преди поддръжката или
ремонта.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Предмети, като чакъл, камъни или други нежелателни
материали, ако бъдат ударени от шнека или крилното
витло, могат да бъдат изхвърлени с достатъчна
сила и да причинят телесно нараняване, повреда на
имущество или повреда на снегорина.
След известно време стъргалото постепенно ще се
износи и трябва да бъде сменено.
Поставете пластините за плъзгане на подходящата
височина, за да поддържате разстояние до земята за
типа повърхност, която се почиства.
1. СПРЕТЕ двигателя. Извадете ключа за запалването
или ключа Натисни/Дръпни.
1. СПРЕТЕ двигателя. Извадете ключа за запалването
или ключа Натисни/Дръпни.
3. Изравнете дупките на новото стъргало с дупките
върху корпуса на ротора.
2. Разхлабете задържащите гайки (A, фигура 22) и
болтовете (B). Свалете стъргалото (C).
15
5. Разхлабете монтажните гайки на пластините за
плъзгане.
6. Проверете разстоянието между стъргалото и
повърхността. Уверете се, че щангата е равна със
земята
7. Затегнете затягащите гайки върху стъргалото.
8. Ако е необходимо, регулирайте пластините
за плъзгане, за да поддържате разстояние до
земята за типа повърхност, която се почиства.
Вижте Регулиране на височината на пластините за
плъзгане.
Смазване на съединенията на лоста за
управление
Поставете грес върху съединенията на лоста за
управление на местата (A), както е показано на
фигура 23.
Смазване на улея за изхвърляне,
преградата и оста на колелата
• Когато извършвате техническо обслужване,
изискващо наклоняване на машината, резервоарът
за гориво трябва да бъде празен, или то може да
потече и да причини пожар или експлозия.
3. Повдигнете снегорина на края на корпуса на шнека.
Забележка: Когато пълните кожуха на вала с масло, не
оставяйте снегорина изправен на края на корпуса на
шнека за продължителен период от време.
4. Развийте и извадете винтовете (A, Фиг. 26) и долния
панел (B).
5. Нанесете върху шестостенния вал много тънък слой
синтетично моторно масло с тежест 50 (С, фигура
27). Извършете тази операция преди съхранение и в
началото на всеки сезон.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не позволявайте смазка или
масло да влизат в контакт с гуменото фрикционно
колело или с пластината на дисковото задвижване.
Ако фрикционното колело влезе в контакт със смазка
или масло, сменете го. Не се опитвайте да го чистите.
Ако пластината на дисковото задвижване влезе в
контакт със смазка или масло, почистете я грижливо с
разтворител на базата на алкохол.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
1. ИЗКЛЮЧЕТЕ двигателя и извадете ключа.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Горивата и изпаренията от тях са изключително
запалими, което може да доведе до изгаряния или
пожар, и в резултат да причинят смърт или сериозни
наранявания.
n
4. Монтирайте задържащите гайки и болтове, не ги
затягайте.
2. Смажете улея за изхвърляне (A, фигура 24) с литиева
грес.
3. Смажете преградата (В) с чисто моторно масло.
4. Смажете осите на колелата (С) с литиева грес.
Смазване на механизма на ротора
1. ИЗКЛЮЧЕТЕ двигателя и извадете ключа.
2. Смажете механизма на вала на шнека (A, фигура 25)
с грес върху фитингите за смазване на шнека (ако
има такива).
Смазване на шестостенния вал и
предавката
Само за системи с фрикционно задвижване:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не позволявайте смазка или
масло да влизат в контакт с гуменото фрикционно
колело или с пластината на дисковото задвижване. Ако
фрикционното колело влезе в контакт със смазка или
масло, сменете го. Не го почиствайте. Ако пластината
на дисковото задвижване влезе в контакт със смазка
или масло, почистете я грижливо с разтворител на
базата на алкохол.
1. СПРЕТЕ двигателя. Извадете ключа за запалването
или ключа Натисни/Дръпни.
2. Поставете лоста за избор на скорост на първа предна
предавка.
6. Преди съхранение и в началото на всеки сезон
смазвайте леко зъбното колело (D) и веригата (E) с
моторно масло.
Регулиране кабелите за управление на
шнека и сцеплението
ОПАСНОСТ
Снегоринът има въртящ се шнек и крилно витло, което
изхвърля снега. Пръстите или стъпалата Ви могат
бързо да бъдат захванати в шнека или в крилното
витло и това да доведе до травматична ампутация или
сериозно разкъсване на плътта.
• Пренатягането на кабела на шнека и крилното витло
може да доведе до завъртане, когато управлението
на шнека е изключено.
• Пренатягането на кабела за сцеплението може
да доведе до включване, когато управлението на
сцеплението е изключено.
1. СПРЕТЕ двигателя и извадете ключа.
2. Разхлабете контрагайките (A, Фигура 28).
3. Хванете кабела на управлението (В).
4. Завъртете втулката (С), за да освободите
напрежението. НЕ натягайте втулката прекалено.
16
5. Затегнете контрагайката.
1. ИЗКЛЮЧЕТЕ двигателя и извадете ключа.
6. Използвайте следващите тестове, за да проверите
работата на управлението на шнека и сцеплението:
2. Използвайте един гаечен ключ, за да задържите
неподвижна регулиращата гайка (B, Фигура 27).
Използвайте друг гаечен ключ, за да разхлабите
контрагайката (A).
Тест 1 - Управление на шнека/крилното
витло
• СТАРТИРАЙТЕ двигателя.
• Натиснете надолу лоста за управление на шнека.
Шнекът/крилното витло трябва да се завърти.
• Освободете лоста за управление на шнека. Шнекът/
крилното витло трябва да СПРЕ в рамките на пет
секунди.
Тест 2 - Управление на задвижването на
тягата
4. Когато приключи регулирането, задръжте неподвижно
регулиращата гайка (В) и затегнете контрагайката (А).
Смяна на предпазните болтове на
шнека
ОПАСНОСТ
Снегоринът има въртящ се шнек и крилно витло, което
изхвърля снега. Пръстите или стъпалата Ви могат
бързо да бъдат захванати в шнека или в крилното
витло и това да доведе до травматична ампутация или
сериозно разкъсване на плътта.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
• СТАРТИРАЙТЕ двигателя.
• Поставете лоста за управление на скоростта на
първа.
• Натиснете надолу лоста за управление на тягата.
Устройството трябва да тръгне напред.
• Освободете лоста за управление на тягата.
Устройството трябва да СПРЕ.
3. Освободете лоста за кормилното управление.
Завъртете регулиращата гайка (B) по посока на
часовниковата стрелка или обратно на часовниковата
стрелка, докато в кабела се усети напрежение. Не
натягайте кабела прекалено много. Той ще задейства
функцията за управление, когато кормилното
управление е изключено.
n
Забележка: Ако машината не премине успешно тестовете
за управление на шнека/крилното витло и управлението
на задвижването на тягата, НЕ я използвайте. Свържете
се с упълномощен сервизен представител.
Тест 3 - Функция Свободни ръце
• СТАРТИРАЙТЕ двигателя.
• Задействайте лостовете за управление на шнека и
тягата. След това, освободете лоста за управление
на шнека. Уверете се, че всяко от управленията е
активирано.
• Освободете лоста за управление на тягата. Уверете
се, че и двете управления са деактивирани.
Регулиране на кабелите за функцията
за кормилно управление
ОПАСНОСТ
Снегоринът има въртящ се шнек и крилно витло, което
изхвърля снега. Пръстите или стъпалата Ви могат бързо
да бъдат захванати от въртящия се шнек или от
крилното витло и това да доведе до травматична
ампутация или разкъсване на плътта.
• ИЗКЛЮЧЕТЕ двигателя, изчакайте всички движещи
се части да спрат и извадете ключа за запалване
или го натиснете/издърпайте преди да извършвате
каквато и да е поддръжка или ремонти.
Кабелът за кормилното управление може да се разтегне
леко след продължителна употреба по време на първия
сезон на експлоатация. Ако кабелът се е разтегнал, това
може да попречи на предавките да се изключват когато
управлението е активирано.
• СПРЕТЕ двигателя, изчакайте всички движещи
се части да спрат и извадете ключа за двигателя,
преди каквато и да е поддръжка или ремонти.
1. СПРЕТЕ двигателя. Извадете ключа.
2. Извадете предпазните болтове и гайките.
3. Нанесете грес върху фитингите за смазване на шнека
(ако има такива). Завъртете шнека бързо, за да
смажете вала на шнека.
4. Подравнете отворите на болтовете. Вкарайте новите
предпазни болтове (A, Фигура 30) през вала на шнека
(B). Затегнете ги с гайките (C).
Смяна на предпазните болтове на
ротора
ОПАСНОСТ
Снегоринът има въртящ се шнек и крилно витло, което
изхвърля снега. Пръстите или стъпалата Ви могат
бързо да бъдат захванати от шнека или от крилното
витло и това да доведе до травматична ампутация или
разкъсване на плътта.
• СПРЕТЕ двигателя, изчакайте всички движещи
се части да спрат и извадете ключа за двигателя,
преди каквато и да е поддръжка или ремонти.
1. СПРЕТЕ двигателя. Извадете ключа на двигателя.
2. Извадете предпазните болтове (А, Фиг. 31) и
фиксиращите гайки (С) от вала на ротора (B).
3. Подравнете отворите на болтовете. Поставете новите
чупещи се болтове през вала на шнека. Затегнете
блокиращите гайки.
17
ОПАСНОСТ
Снегоринът има въртящ се шнек и крилно витло, което
изхвърля снега. Пръстите или стъпалата Ви могат
бързо да бъдат захванати от въртящия се шнек или
от крилното витло и това да доведе до травматична
ампутация или разкъсване на плътта.
• ИЗКЛЮЧЕТЕ двигателя, изчакайте всички движещи
се части да спрат и извадете ключа за запалване или
бутона за натискане/изтегляне, преди да извършвате
каквато и да е поддръжка или ремонти.
След известно време стъргалото постепенно ще се
износи и трябва да бъде сменено.
1. ИЗКЛЮЧЕТЕ двигателя и извадете ключа за
запалването или за натискане/дърпане.
2. Разхлабете задържащите гайки (А, фигура 32) и
болтовете (В) и свалете стъргалото (С).
3. Изравнете дупките на новото стъргало с дупките
върху корпуса на ротора.
• Ако в резервоара има гориво, не съхранявайте
устройството на закрито или в зони с лоша
вентилация, където изпаренията могат да достигнат
искри, открит огън, сигнални светлини, нагреватели
или други източници на запалване.
Снегорин
• Почистване на устройството. Уверете се, че всички
гайки, болтове и винтове са затегнати.
• Огледайте всички видими движещи се части за
повреда, счупване и износване. Сменете ги, ако е
необходимо.
• Смажете връзките на лоста за управление,
улея и преградата, сглобката на ротора и осите
на задвижващите колела. Вижте Поддръжка и
регулировки.
• При ръждясали или нащърбени боядисани
повърхности, изшкурете леко и нанесете фин слой
боя.
• При небоядисани и голи метални повърхности,
нанесете продукт за предпазване от ръжда.
• Съхранявайте устройството на закрито и го
покрийте. Ако го съхранявате на открито, изполвайте
тежък брезент.
Връщане на устройството в сервиз
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
4. Затегнете фиксиращите гайки и болтове с ръце. След
това разхлабете пластините за плъзгане
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Бензинът е изключително запалим, а изпаренията му
са експлозивни. Изпаренията могат да достигнат до
отдалечен източник на запалване и е възможно да
възникне експлозия и/или пожар.
n
Смяна на стъргалото
5. Затегнете задържащите гайки и болтове.
6. Проверете разстоянието между стъргалото и
повърхността.
7. Ако е необходимо, регулирайте пластините за
плъзгане, за да поддържате луфт до земята за типа
повърхност, която се почиства. Вижте Регулиране на
височината на пластините за плъзгане.
Проверка на налягането на гумите
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от експлозия
Прекаленото напомпване на гумите може да доведе
до тяхното експлодиране, което би могло да причини
сериозно нараняване.
Не напомпвайте гумите над максималното налягане.
• За дейностите по годишна поддръжка се свържете с
оторизиран сервиз. Вижте График за поддръжка.
• Проверете нивото на маслото в двигателя и добавете
масло, ако е необходимо.
• Напълнете резервоара с чисто гориво.
• Проверете налягането в гумите.
• Уверете се, че всички защити, щитове и покрития са
поставени.
• Уверете се, че всички ключалки са затегнати.
• Проверете управлението на ротора и крилното витло,
както и управлението на задвижването на тягата.
Налягането трябва да се проверява често.
Препоръчителното налягане в гумите се сменя според
производителя на гумите. Добро правило е да се напомпа
гумата до, но не повече, от „максималното налягане“,
указано върху страничната стена на гумата.
Складиране
Съхранение извън сезона
В края на сезона или когато устройството се съхранява
повече от 30 дни, извършете следващите стъпки.
18
Съхранение - горивна система
Горивото може да остарее, ако се съхранява в
контейнер повече от 30 дни. Всеки път, когато добавяте
гориво в контейнера, добавяйте стабилизатор за
гориво към горивото, както е посочено в инструкциите
на производителя. Това запазва свежестта на горивото
и намалява свързаните с горивото проблеми или
замърсяване в горивната система.
за гориво. Преди да приберете уреда, ВКЛЮЧЕТЕ
двигателя в продължение на 2 минути, за да могат
стабилизаторът за гориво и горивото да преминат през
цялата система.
Не е необходимо да източвате горивото от двигателя,
когато, според инструкциите, е добавен стабилизатор
Откриване и отстраняване на неизправности
Проблем
Причина
Начин на отстраняване
Шнекът не спира в рамките на 5 секунди след
освобождаване на лоста за управление на
шнека.
Кабелът за управление на шнека може да не е
регулиран.
Свържете се с упълномощен сервизен
представител.
Шнекът не се върти, когато механизмът за
управлението е включен.
Регулирайте кабела за управление на ротора.
Вижте Регулиране на кабела за управление на
ротора.
Двигателят не се стартира.
Ключът за запалване е настроен в положение
Завъртете ключа за запалване на позиция
ИЗКЛ. или бутонът за НАТИСКАНЕ/ИЗТЕГЛЯНЕ ВКЛ. или поставете бутона за НАТИСКАНЕ/
не е в гнездото за ключа.
ИЗТЕГЛЯНЕ в гнездото за ключа.
Натиснете бутона на подкачващата помпа 2
пъти преди да издърпате въжето на стартера.
Резервоарът за гориво е празен.
Напълнете резервоара с прясно гориво.
Смукачът е отворен.
Завъртете смукача на позиция ЗАТВОРЕН
преди да издърпате въжето на стартера.
Двигателят е пълен с гориво.
Завъртете смукача на позиция отворен.
Дръпнете въжето на стартера няколко пъти
докато двигателят стартира.
В горивото има вода или горивото е
използвано.
Напълнете резервоара с прясно гориво.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
n
Бутонът на запалителната помпа не е натиснат
2 пъти преди издърпване на въжето на
стартера.
Въртенето на улея или регулирането на
преградата не работи.
Улеят или преградата са замръзнали.
Дръжте снегорина на топло докато снегът или
ледът се разтопи.
Двигателят стартира трудно или
функционирането му е незадоволително.
Неправилно масло.
Сменете маслото с такова с по-нисък
вискозитет. Вижте Препоръки за маслото.
Управлението на смукача е зададено
неправилно.
Докато двигателят загрява, постепенно
отворете управлението на смукача.
Частите са разхлабени или повредени.
Спрете незабавно снегорина. Свържете се с
упълномощен сервизен представител.
Регулирайте кабела за управление на ротора.
Вижте Регулиране на кабела за управление на
ротора.
Има сняг в улея за изхвърляне.
СПРЕТЕ ДВИГАТЕЛЯ! Уверете се, че
шнекът СПИРА. Използвайте инструмент за
почистване, за да отстраните снега от улея за
изхвърляне. Не почиствайте задръстения улей
за изхвърляне с ръце! Вижте Почистване на
задръстен изпускателен улей.
Има прекалено много вибрации.
Снегоринът не изхвърля сняг.
За всички други проблеми, моля, вижте Оторизиран търговец.
19
Спецификации
Диаграма на спецификациите
Системата за запалване с искра на снегорина съответства на канадския стандарт ICES-002.
Артикул
Модел на
двигателя 130000
Модел на
двигателя 150000
Модел на
двигателя 19J000
Въздушна междина между ротора и
статора
0,010 - 0,014 инча (0,25 - 0,36 мм)
0,010 - 0,014 инча (0,25 - 0,36 мм)
0,008 - 0,016 инча (0,2 - 0,4 мм)
Междина на всмукателния клапан
0,004 - 0,006 инча (0,10 - 0,15 мм)
0,004 - 0,006 инча (0,10 - 0,15 мм)
0,005 - 0,007 инча (0,13 - 0,18 мм)
Междина на изпускателния клапан
0,006 - 0,008 инча (0,15 - 0,20 мм)
0,009 - 0,011 инча (0,23 - 0,28 мм)
0,005 - 0,007 инча (0,13 - 0,18 мм)
18 - 20 унции (0,54 - 0,59 л)
18 - 20 унции (0,54 - 0,59 л)
36 - 38 унции (1,0 - 1,1 л)
0,030 инча (0,76 мм)
0,030 инча (0,76 мм)
0,030 инча (0,76 мм)
Вместимост за масло
Искрова междина на запалителната
свещ
Мощността на двигателя намалява с 3,5% на всеки 1 000 фута (300 метра) над морското ниво и с 1% за всеки 10°F
(5,6°C) над 77°F (25°C). Двигателят ще работи задоволително при наклон до 15°.
Номинална мощност
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
n
Общата номинална мощност за отделните модели бензинови двигатели се определя в съответствие с код J1940 от
Процедура за оценка на мощността и въртящия момент на малки двигатели на SAE (Асоциация на автомобилните
инженери) и се оценява в съответствие със SAE J1995. Стойностите на въртящия момент са отчетени при 2
600 об./мин. за двигателите, чиито „об./мин.“ са посочени на етикета, и при 3 060 об./мин. за всички останали;
мощностите в конски сили са отчетени при 3 600 об./мин. Кривите на общата мощност могат да се видят на:
www.BRIGGSandSTRATTON.COM. Стойностите на нетната мощност са отчетени при инсталирани системи за
отделяне на изгорели газове и за очистване на въздуха, докато стойностите на общата мощност се отчитат без тези
прикачни устройства. Действителната обща мощност на двигателя е по-висока от нетната мощност и зависи, освен
всичко друго, от условията на работната среда, както и от специфичните особености на всеки двигател. Имайки
предвид голямото разнообразие от устройства, на които се инсталират такива двигатели, бензиновият двигател
може да не е в състояние да развива общата номинална мощност, когато се използва в даден вид оборудване.
Тези разлики се дължат на различни фактори, включително, но без ограничение до разнообразните компоненти
на двигателите (системи за очистване на въздуха, за отделяне на изгорели газове, за зареждане, за охлаждане,
карбуратор, горивна помпа и др.), ограничения на приложението, условия на работната среда (температура, влажност,
надморска височина), както и от специфичните особености на всеки двигател. Вследствие на ограниченията за
производство и капацитет, Briggs & Stratton може да замести този двигател с двигател с по-висока номинална
мощност.
20
Tento návod se vztahuje na následující produkty:
1696813-02, 1696813-03, 1696820-02, 1696820-03,
1696821-02, 1696821-03, 1696822-02, 1696822-03,
1696833-02, 1696833-03, 1696835-01, 1696835-02
Tablica Sadržaja:
Všeobecné informace......................................................... 21
Kontaktní údaje evropské kanceláře................................ 21
Emisní norma V (5) evropské unie (EU): Hodnoty oxidu
uhličitého (CO2).................................................................. 21
Bezpečnost obsluhy........................................................... 21
Funkce a ovládací prvky.................................................... 24
Provoz.................................................................................. 24
Údržba a seřizování............................................................28
Skladování........................................................................... 31
Řešení problémů.................................................................32
®
Hodnoty oxidu uhličitého pro motory Briggs & Stratton se
schváleným certifikátem EU lze najít zadáním CO2 do okna
vyhledávání na webu BriggsandStratton.com.
Bezpečnost obsluhy
Tyto pokyny si uložte
Tyto pokyny si uložte pro pozdější použití. Návod
obsahuje bezpečnostní informace, které vás seznamují
s riziky a nebezpečími spojenými s produktem, a uvádí, jak se
jim můžete vyvarovat. Obsahuje také důležité pokyny, které
je nutné dodržovat během počátečního nastavení, provozu a
údržby produktu.
Sněhová fréza je navržena a určena pouze pro odstraňování
sněhu z pevných povrchů, chodníků a vjezdů. Není určena
pro žádné jiné účely.
Je důležité, abyste si před pokusem o startování a provoz
tohoto zařízení tyto pokyny přečetli a rozuměli jim.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
Technické údaje.................................................................. 34
Emisní norma V (5) evropské
unie (EU): Hodnoty oxidu
uhličitého (CO2)
n
Produkty, na které se vztahuje
tento návod
Všeobecné informace
Důkladně se seznamte s ovladači a s řádným použitím
sněhové frézy.
Další informace najdete v Průvodci kontakty zákazníka, která
byla dodána se strojem.
Ujistěte se, že víte, jak rychle přístroj zastavit a deaktivovat
ovladače.
Obrázky v tomto dokumentu jsou pouze ilustrační.
Vaše zařízení se může od zobrazených obrázků
lišit. LEVÁ a PRAVÁ jsou zobrazeny z pozice obsluhy.
Bezpečností varovné značky a signální
slova
Slova Důležité a Poznámka v textu označují vysvětlení,
výjimky nebo alternativy uvedených postupů.
Veškeré jazykové verze tohoto dokumentu jsou odvozeny
z původního anglického zdrojového souboru.
Bezpečnostní varovné značky
označují bezpečnostní
informace o rizicích, která mohou vést ke zranění osob.
Signální slova (NEBEZPEČÍ, VAROVÁNÍ nebo POZOR)
jsou používána s varovnou značkou k upozornění na
pravděpodobnost a možnost vážnosti poškození. Symbol
rizika může být navíc použit k reprezentaci typu rizika.
NEBEZPEČÍ ukazuje riziko, které, jestliže se mu
nevyvarujete, povede ke smrti nebo vážnému poranění.
Veškeré obaly, použitý olej a baterie recyklujte v souladu
s příslušnými předpisy.
Kontaktní údaje evropské
kanceláře
Pokud jde o dotazy ohledně emisí v Evropě, obraťte se
prosím na naši evropskou kancelář na adrese:
VAROVÁNÍ označuje riziko, které, jestliže se ho
nevyvarujete, může vést ke smrti nebo vážnému poranění.
POZOR ukazuje na riziko, které, jestliže se ho
nevyvarujete, může vést k malému či střednímu poranění.
UPOZORNĚNÍ označuje informace považované za důležité,
ale nesouvisející s riziky.
Max-Born-Straße 2, 68519 Viernheim, Německo.
21
Značky rizik pro sněhovou frézu
Než uvedete jednotku
do provozu nebo budete
provádět servis, přečtěte
si návod k obsluze
a porozumějte mu.
Nebezpečí amputace
– otáčející se oběžné
kolo.
Než budete provádět
údržbu jednotky, vyjměte
klíč a přečtěte si návod
k obsluze.
Nebezpečí amputace
– otáčející se oběžné
kolo
Nebezpečí amputace –
otáčející se šnek
Nebezpečí amputace
– nedotýkejte se
pohybujících se částí.
Nebezpečí odhazovaných
předmětů
Riziko požáru
Riziko výbuchu
Riziko šoku
Riziko toxických plynů
VAROVÁNÍ
Před spuštěním této jednotky si přečtěte všechny pokyny
na sněhové fréze a v návodu k obsluze, porozumějte jim
a dodržujte je. Nedodržení bezpečnostních pokynů v tomto
návodu může vést k úmrtí či těžkým zraněním.
• Stroj nechte obsluhovat pouze osoby, které jsou
zodpovědné, vyškolené, znají příslušné pokyny a jsou
fyzicky schopny tento stroj obsluhovat.
VAROVÁNÍ
Při obsluze nebo nastavení či opravách stroje vždy
používejte ochranné brýle nebo ochranu očí, abyste si
ochránili oči od cizích předmětů, které mohou být strojem
odhozeny.
Modely pro USA: Použití stroje na jakékoli zalesněné,
křovinami porostlé či zatravněné ploše bez řádně
udržovaného zachycovače jisker v souladu s definicí v
části 4442 je porušením předpisů Kalifornský občanský
zákoník (California Public Resource Code), část 4442.
Jiné státy nebo federální jurisdikce mohou mít podobné
zákony. Chcete-li zakoupit lapač jisker vhodný pro výfukový
systém nainstalovaný na tomto motoru, kontaktujte výrobce
původního zařízení, prodejce nebo dodavatele.
Riziko horkého
povrchu
Udržujte bezpečnou
vzdálenost
Používejte ochranné
brýle
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
n
Bezpečnostní
informace o rizicích,
která mohou vést k
poraněním.
Nebezpečí zpětného rázu
Nedovolte přístup dětem
———
———
Bezpečnostní upozornění
VAROVÁNÍ
S tímto produktem můžete být vystaveni chemickým látkám,
včetně výfukových plynů benzínového motoru, které stát
Kalifornie považuje za rakovinotvorné, a oxidu uhelnatého,
který stát Kalifornie považuje za příčinu poškození lidského
plodu nebo jiných poškození reprodukčních orgánů. Další
informace získáte na webu www.P65Warnings.ca.gov.
NEBEZPEČÍ
Tato sněhová fréza může způsobit amputaci rukou a nohou
a odhazovat předměty. Přečtěte si a dodržujte všechny
bezpečnostní pokyny v tomto návodu. Jestliže tak neučiníte,
může to vést k úmrtí či těžkým zraněním.
Nejčastější poranění při použití sněhové frézy vznikají
při kontaktu rukou s rotujícím šnekem uvnitř odpadového
žlabu.
22
Bezpečnostní štítky
Před použitím jednotky si přečtěte bezpečnostní
štítky. Porovnejte obrázek 1 se štítky zobrazenými
v následující tabulce. Upozornění a varování jsou pro vaši
bezpečnost. Aby se předešlo poranění osob či poškození
jednotky, porozumějte těmto bezpečnostním štítkům a řiďte
se jimi.
DŮLEŽITÉ: Jestliže budou jakékoli bezpečnostní štítky
opotřebované, poškozené či nečitelné, objednejte si u svého
místního prodejce náhradní.
A
B
n
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
C
23
Funkce a ovládací prvky
J
Světlomet
K
Palivový uzavírací ventil
L
Ovládání plynu
M
Spínač zapnuto/vypnuto
Bezpečnostní symboly a jejich význam
A
Páka ovládání šneku
B
Páka ovládání rychlosti
C
Ovladač deflektoru - na
desce
E
F
Klika otáčení žlabu - na
desce
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
D
N
Sytič zavřený; sytič otevřený
O
Tlačítko nastříknutí paliva
P
Spínač vyhřívání držadel
Funkce Free Hand™
Řiditelná páka ovládání
G
Páka ovladače trakce
H
Čisticí nástroj
I
n
Zkontrolujte, zda písmena štítku na obrázku 2 souhlasí s
funkcemi a ovládacími prvky, které jsou uvedené v následující
tabulce.
Provoz
Provozní oblast
Protiskluzové botičky
1. Před prací se seznamte s plánovanou oblastí provozu
sněhové frézy. Označte si hranice chodníků a vjezdů.
2. Ujistěte se, že se zde nenachází žádné úlomky nebo
předměty, které by mohly být šnekem zachyceny a
odhozeny.
VAROVÁNÍ
Tento stroj je schopný odhazovat předměty, které by mohly
poranit poblíž stojící osoby nebo způsobit škody budovám.
24
3. Než spustíte motor, přesuňte sněhovou frézu ven, mimo
všechna okna a dveře.
VAROVÁNÍ
Z pracujícího motoru vychází oxid uhelnatý, bezbarvý,
nezapáchající jedovatý plyn. Vdechování oxidu uhelnatého
může vést k nevolnostem, mdlobám nebo smrti.
4. Ujistěte se, že v oblasti nejsou žádné jiné osoby,
především děti.
VAROVÁNÍ
Tato sněhová fréza může způsobit amputaci rukou a nohou
a odhazovat předměty. Přečtěte si a dodržujte všechny
bezpečnostní pokyny v tomto návodu. Jestliže tak neučiníte,
může to vést k úmrtí či těžkým zraněním.
Motor
Doporučení k oleji
SAE 30 - Při teplotách pod 40 °F (4 °C) povede použití SAE 30
k obtížnému startování.
B
10W-30 - Při teplotách nad 80 °F (27 °C) povede použití 10W-30
k zvýšené spotřebě oleje. Hladinu oleje pravidelně kontrolujte.
C
5W-30
D
Syntetický 5W-30
E
Syntetický Vanguard 15W-50
®
Zkontrolovat a doplnit olej
UPOZORNĚNÍ
Některé motory jsou expedovány ze společnosti Briggs &
Stratton s olejem nebo bez oleje. Vždy zkontrolujte, zda je
v motoru olej. Jestliže motor spustíte bez oleje, dojde k jeho
neopravitelnému poškození, na které se nevztahuje záruka.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
• Při provozu udržujte děti mimo pracovní oblast.
• Stroj děti často přitahuje. Mějte na paměti všechny
přítomné osoby.
• Dávejte pozor a stroj vypněte, jestliže se poblíž objeví
jiné osoby.
• Jestliže se blížíte do zatáček, kam nevidíte, ke keřům,
stromům nebo jiným překážkám, které omezují váš
výhled, dávejte zvýšený pozor.
A
n
• Motor spouštějte a provozujte pouze na volném
prostranství.
• Motor nespouštějte uvnitř, ani když jsou otevřená
okna nebo dveře.
Pro dosažení nejlepšího výkonu používejte výhradně
®
syntetický olej Briggs & Stratton Synthetic 5W-30.
Povolené jsou i jiné kvalitní oleje s čisticím aditivem za
předpokladu, že jsou označené pro provoz ve třídě SG, SH,
SJ či vyšší. Nepoužívejte žádná aditiva.
1. Dejte jednotku na rovnou plochu (obrázek 3).
2. Z místa pro plnění oleje odstraňte nežádoucí materiály.
Objem oleje: Viz část Technické údaje.
UPOZORNĚNÍ
Některé motory jsou expedovány ze společnosti Briggs &
Stratton s olejem nebo bez oleje. Vždy zkontrolujte, zda je
v motoru olej. Jestliže motor nastartujete bez oleje, dojde
k jeho neopravitelnému poškození, na které se nevztahuje
záruka.
Pro nejlepší výkon doporučujeme použití olejů schválených
®
pro použití s výrobky Briggs & Stratton . Povolené jsou
i jiné kvalitní oleje s čisticím aditivem za předpokladu, že
jsou označené pro provoz ve třídě SF, SG, SH, SJ či vyšší.
Nepoužívejte speciální aditiva.
Správná viskozita oleje do motoru závisí na venkovní teplotě.
K výběru nejlepší viskozity pro očekávanou venkovní teplotu
použijte tabulku. Motory ve většině venkovních motorových
strojů správně fungují se syntetickým olejem 5W-30. V
zařízeních provozovaných při vysokých teplotách poskytuje
nejlepší ochranu syntetický olej Vanguard
®
15W-50.
3. Vyndejte měrku (A, obrázek 4). K odstranění oleje
z měrky použijte čistý hadřík.
4. Nasaďte měrku oleje zpět a řádně ji dotáhněte. Měrku
vyndejte a překontrolujte množství oleje. Ujistěte se, že
hladina oleje dosahuje k hornímu okraji ukazatele PLNÝ
(C).
5. Jestliže se hladina oleje nachází pod ryskou NAPLNĚNO,
pomalu dolijte olej do motoru plnicí trubkou oleje (B).
NEPŘIDÁVEJTE příliš mnoho oleje.
6. Vyčkejte jednu minutu. Zkontrolujte znovu hladinu oleje.
7. Když olej dosahuje k horní rysce ukazatele PLNÝ,
nasaďte a dotáhněte ponornou měrku.
Doporučení k palivu
Palivo musí splňovat následující požadavky:
• Čistý, bezolovnatý benzín.
• Minimálně 87 oktanů/87 AKI (91 RON). Viz Požadavky při
vysokých nadmořských výškách.
• Benzín s obsahem až 10 % etanolu.
25
Abyste ochránili palivový systém před tvorbou gumy,
přimíchávejte do paliva stabilizátor paliva. Viz Skladování.
Jednotlivá paliva se liší. Jestliže dojde k problémům se
spouštěním či výkonem, změňte dodavatele či značku paliva.
Schváleným palivem pro tento motor je benzín. Systém pro
kontrolu emisí pro tento motor je EM (Modifikace motoru).
Přidávání paliva
VAROVÁNÍ
Palivo a jeho výpary jsou vysoce hořlavé a výbušné. S
palivem vždy zacházejte velice opatrně. Nedodržení těchto
bezpečnostních pokynů může vést k požáru či explozi, které
mohou mít za následek vážné popáleniny nebo smrt.
Při tankování
• Vypněte motor a před odstraněním víčka hrdla palivové
nádrže ho nechte vychladnout, a to alespoň po dobu
3 minut.
• Uhaste všechny cigarety, doutníky, dýmky a jiné zdroje
zapálení.
• Tankujte venku nebo v dobře ventilovaném prostoru.
• Nádrž nepřeplňujte. Aby se umožnila expanze paliva,
netankujte nad spodní část hrdla nádrže.
• Palivo udržujte mimo jiskry, otevřený oheň, pilotní
světla, teplo nebo jiné zdroje vzplanutí.
• Palivové trubičky, nádrž a uzávěr často kontrolujte, zda
nejeví známky poškození. Jestliže je to nutné, nahraďte
je novými.
• Jestliže dojde k rozlití paliva, před dalším
nastartováním motoru vyčkejte, než se palivo odpaří.
NEVYTVÁŘEJTE další zdroje zapálení ohně.
• Používejte pouze schválenou nádobu na palivo.
1. Z místa krytu palivové nádrže odstraňte nežádoucí
materiály.
2. Sundejte palivové víčko (A, obrázek 5).
26
4. Namontujte kryt palivové nádrže.
Startování motoru
VAROVÁNÍ
Palivo a jeho výpary jsou vysoce hořlavé a výbušné. S
palivem vždy zacházejte velice opatrně.
Nedodržení těchto bezpečnostních pokynů může vést
k požáru či explozi, které mohou způsobit těžké popáleniny
nebo smrt.
• Zkontrolujte, zda jsou správně instalované svíčky,
tlumič výfuku, víčko palivové nádrže a vzduchový filtr
(je-li ve výbavě).
• Nespouštějte motor s odstraněnými svíčkami.
• Nepoužívejte tlakované startovací kapaliny, protože
jejich páry jsou hořlavé.
• Motor nenastřikujte nadměrně. V tomto návodu si
přečtěte pokyny Startování motoru.
• Jestliže dojde k nadměrnému zaplavení motoru
palivem, nastavte sytič do polohy OTEVŘÍT/CHOD,
plyn přesuňte do polohy RYCHLE a protočte motor,
dokud nenastartuje.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
Požadavky při vysokých nadmořských výškách
• Při nadmořských výškách nad 5 000 stop (1 524 metrů)
se vyžaduje benzín s minimem 85 oktanů/85 AKI (89
RON).
• Motory s karburátory vyžadují úpravy pro vysokou
nadmořskou výšku, aby zůstaly v souladu s požadavky
na emise. Provoz bez této úpravy může snížit výkonnost,
zvýšit spotřebu paliva a zvýšit vylučování emisí.
Informace o seřízení pro vyšší nadmořské výšky získáte
u autorizovaného prodejce značky Briggs & Stratton.
• Motor se seřízením pro vysoké nadmořské výšky se
nedoporučuje používat při nadmořské výšce pod 2 500
stop (762 metrů).
• U motorů vybavených elektronickým vstřikováním paliva
(EFI) není seřízení pro velké nadmořské výšky nutné.
3. Naplňte palivovou nádrž (B) palivem. NETANKUJTE nad
spodní část hrdla palivové nádrže (C).
n
UPOZORNĚNÍ Nepoužívejte neschválené benzíny, jako je
například E15 nebo E85. Nepřidávejte do benzínu olej ani
neupravujte motor pro provoz s alternativními palivy. Použití
neschválených paliv může způsobit poškození součástí
motoru, na které se nevztahuje záruka.
1. Zkontrolujte, že jsou ovládání šneku (J, obrázek 6)
a ovládání trakce (K) vypnuty.
2. Přepněte palivový ventil (A), je-li jím motor vybaven, do
polohy OTEVŘENO.
3. Posuňte páčku škrticí klapky (B) (je-li jí motor vybaven)
do polohy RYCHLE.
4. Otočte klíčkem zapalování (C) do polohy ZAPNUTO nebo
zatlačte klíček tlačit/táhnout.
5. Páčku sytiče (D) posuňte do polohy ZAVŘENO.
Poznámka: Sytič a nastřikovací čerpadlo obvykle není nutné
používat, abyste nastartovali již zahřátý motor.
6. Dvakrát stiskněte tlačítko vstřikování (E).
7. U modelů s lankovým spouštěčem podržte pevně
rukojeť lanka spouštěče (F). Pomalu zatáhněte za lanko
spouštěče, až pocítíte odpor, pak zatáhněte rychle.
VAROVÁNÍ
Rychlé stažení za spouštěcí lanko zatáhne vaši ruku nebo
paži směrem k motoru rychleji, než můžete lanko uvolnit
(zpětný ráz). To může vést k zlomeninám, pohmožděninám
či odřeninám.
8. U modelů s elektrickým startérem připojte prodlužovací
lanko (H, obrázek 7) ke skříni spouštěče a pak do
elektrické zásuvky. Stiskněte tlačítko spouštěče (I). Po
spuštění motoru nejprve odpojte prodlužovací kabel ze
zásuvky na zdi a teprve potom ze skříně spouštěče.
• Pro připojení ke zdroji napájení používejte pouze
třívodičový napájecí kabel, který je řádně uzemněný.
• Poškozený prodlužovací kabel je nutné vyměnit.
Poznámka: K prodloužení životnosti startéru používejte
krátké startovací cykly trvající maximálně pět sekund. Mezi
startovacími cykly minutu počkejte.
9. Nechte motor několik minut zahřát. Postupně přesuňte
ovladač sytiče (D) do polohy OTEVŘENO.
Vypněte motor
1. Otočte klíček zapalování (A, obrázek 8) do VYPNUTÉ
polohy. Vyjměte klíček zapalování nebo vysuňte
bezpečnostní vypínač TLAČIT/TÁHNOUT.
2. Klíč uložte na bezpečném místě mimo dosah dětí. Motor
nelze bez klíče spustit.
UPOZORNĚNÍ NEPOHYBUJTE pákou ovládání rychlosti,
zatímco je aktivní ovladač trakce. Může to vést k vážnému
poškození systému pohonu.
1. Chcete-li, aby se sněhová fréza pohybovala vpřed,
nastavte páku ovládání rychlosti (B, obrázek 11) do jedné
z poloh vpřed.
2. Při těžkém sněhu zvolte nižší číslo, při lehkém sněhu
střední číslo a vyšší číslo zvolte pro přepravu sněhové
frézy.
3. Zatlačte a podržte dole páku ovladače trakce (F).
4. Pro couvání nastavte páku ovládání rychlosti na R1 nebo
R2.
5. Zatlačte a podržte dole páku ovladače trakce.
6. K zastavení frézy páku ovladače trakce uvolněte.
Jednotka se okamžitě zastaví.
• Jestliže se jednotka nezastaví, upravte ovládací
kabel. Viz Seřízení lanka ovládání trakce.
• Pakliže se jednotka přesto nezastaví, kontaktujte
autorizovaného prodejce.
Poznámka: Pokud budete odklízet sníh příliš rychle, bude to
přetěžovat kapacitu stroje.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
Seřiďte odpadový žlab a deflektor
Zapnutí hnacích kol
n
VAROVÁNÍ
Poškozené či neuzemněné kabely mohou způsobit úraz
elektrickým proudem. Úraz elektrickým proudem může
způsobit těžké popáleniny či úmrtí.
• Jestliže se šnek a rotor ani poté do pěti sekund
NEZASTAVÍ, kontaktujte autorizované servisní
středisko.
VAROVÁNÍ
Šnek může nabrat led, štěrk či jiné nežádoucí předměty
a silou je odhodit ze žlabu. Předměty odhozené ze žlabu
mohou způsobit úmrtí, těžké zranění či poškození majetku.
• Vždy dávejte pozor na směr odhazování sněhu.
1. Otočte hřídel rotace žlabu (D, obrázek 9) k nastavení
směru odpadového žlabu.
2. Použijte otočný ovladač(C) k posunu deflektoru nahoru či
dolů. K odhazování sněhu dál deflektor zvedněte.
3. Použijte ovládací páku rychlosti (B) k výběru rychlosti
vpřed či zpět. Při odstraňování mokrého a těžkého sněhu
používejte nižší rychlosti. Pro lehký sníh používejte vyšší
rychlosti.
Poznámka: Než budete rychlosti měnit, vždy uvolněte páku
ovladače trakce (F).
Aktivujte šneku a rotor
NEBEZPEČÍ
Sněhová fréza obsahuje otočný šnek a rotor, které odhazují
sníh. Do otočného šneku a rotoru se mohou snadno
zachytit prsty nebo nohy, což může způsobit jejich amputaci
nebo vážné zranění.
1. Šnek a rotor aktivujete zatlačením a podržením ovládací
páky šneku (A, obrázek 10).
2. Šnek a rotor deaktivujete uvolněním ovládací páky šneku.
• Pokud se šnek a rotor do pěti sekund nezastaví,
upravte řídicí kabel šneku. Viz Seřízení ovládacích
lanek šneku a rotoru.
Použití funkce Free Hand™
Po aktivaci ovládání trakce a šneku může obsluha pustit
páku ovládání šneku, aby bylo možné používat jiné ovladače.
Pokud je váš model touto funkcí vybaven, bude mít na řídicím
panelu štítek (obrázek 12).
1. Zatlačte dolů a podržte ovládací páku šneku (A, obrázek
13).
2. Zatlačte a podržte dole páku ovladače trakce (F).
3. Pusťte ovládací páku šneku, aby levá ruka mohla
dosáhnout na další ovladače. Pokud se šnek zastaví,
kontaktujte autorizovaného prodejce.
Použití funkce ovládání řízení
Funkce ovládání řízení pomáhá obsluze při zatáčení s
jednotkou. Ovládání řízení dočasně vypne jedno hnací kolo,
zatímco druhé pokračuje v otáčení při průjezdu zatáčkou.
1. Zapněte páku ovládání trakce (F, obrázek 11), aby se
stroj rozjel dopředu.
2. Chcete-li zatočit doleva, zvedněte a podržte levý
spouštěč ovládání řízení (P).
3. Chcete-li pokračovat rovně, uvolněte levý spouštěč.
4. Chcete-li zatočit doprava, zvedněte a podržte pravý
spouštěč ovládání řízení (P).
5. Chcete-li pokračovat rovně, uvolněte pravý spouštěč.
27
NEBEZPEČÍ
V odpadovém žlabu se nachází otočný rotor sloužící
k odhazování sněhu. Do otočného rotoru se mohou snadno
zachytit prsty, což může způsobit jejich amputaci nebo
vážné zranění. Ucpaný odpadový žlab NEČISTĚTE
rukama! Vždy používejte čisticí nástroj.
1. VYPNĚTE motor. Vyjměte klíček zapalování nebo
vytáhněte klíček tlačit/táhnout.
2. Ujistěte se, že se rotor neotáčí.
3. K odstranění sněhu z odpadového žlabu použijte
čisticí nástroj (G, obrázek 15). Ucpaný odpadový žlab
NEČISTĚTE rukama!
Používání světlometu
Některé modely mají světlomet, který osvětluje pracovní
plochu před sněhovou frézou. Světlomet se zapne vždy, když
je spuštěný motor. Není k dispozici žádný spínač.
Používání vyhřívaných držadel
2. Spínač vyhřívání držadel vypněte předtím, než sněhovou
frézu zastavíte.
Použití uvolnění kola - pojistné kolíky
(kde jsou dodávány)
Když přemísťujte stroj na jiné místo, můžete dočasně odpojit
jedno nebo obě kola od hnacích náprav.
1. Otevřete tažný kroužek (A, obrázek 17) přes náboj kola.
2. Prostrčte zadržovací kolík skrz vnější otvor v nápravě
a uzavřete tažný kroužek přes nápravu.
3.
• Před prováděním údržby nebo oprav sněhové frézy
VYPNĚTE motor. Vyjměte klíček zapalování nebo
vysuňte bezpečnostní vypínač TLAČIT/TÁHNOUT.
Plán údržby
Prvních 5 hodin
Vyměňte olej.
Před každým použitím
• Zkontrolujte stav motorového oleje
• Zkontrolujte čas doběhu šneku
Po každém použití
Odstraňte nahromaděný sníh a břečku, aby se předešlo námraze ovladačů,
kol, odpadového žlabu a šneku.
Každých 25 hodin nebo jednou ročně
• Zkontrolujte opotřebení shrnovací lišty.
• Vyměňte motorový olej.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
1. Zapněte spínač vyhřívání držadel (A, obrázek 16)
k zapnutí vyhřívání držadel.
VAROVÁNÍ
Tuto sněhovou frézu je nutno řádně udržovat, aby se zajistil
její bezpečný provoz a funkce. Nedodržení bezpečnostních
pokynů v tomto návodu může vést k úmrtí či těžkým
zraněním.
n
Čistění ucpaného odpadového žlabu
Zarovnejte náboj kola a vnitřní otvor nápravy, poté zcela
namontujete pojistný kolík a uzavřete tažný kroužek přes
náboj kola. Tím se kolo spojí s nápravou.
Údržba a seřizování
K provedení veškeré údržby, seřízení a servisu jednotky
vám doporučujeme kontaktovat autorizovaného servisního
prodejce. Některé běžné úkony údržby však může provádět
i vlastník stroje. Postupujte podle plánu údržby a níže
uvedených pokynů.
• Překontrolujte, že sněhová fréza nemá uvolněné spojovací součásti.
• Překontrolujte seřízení lanka ovládání šneku.
• Překontrolujte tlumič a chránič tlumiče.
• Vyměňte zapalovací svíčku (údržba prováděná prodejcem).
• Zkontrolujte vůli ventilu* (údržba prováděná prodejcem).
* Nevyžaduje se kromě případů, kdy jsou problémy s výkonem motoru.
Omezení emisí
Údržbu, výměnu nebo opravu zařízení a systémů na kontrolu
emisí může provést kterékoli zařízení nebo jednotlivec
specializovaní na opravu motorů nepoužívaných na silnicích.
Abyste však měli servis emisí zdarma, musí práce provést
výrobcem autorizovaný prodejce.
Vyměňte motorový olej
Použitý olej likvidujte správným způsobem. Použitý olej
nepatří do domovního odpadu. Informace o zařízeních pro
bezpečnou likvidaci nebo recyklaci vám poskytnou místní
úřady, servisní středisko nebo prodejce.
Pro dosažení nejlepšího výkonu používejte výhradně
®
POZOR
Aby motor správně pracoval, musí být všechny jeho
součásti nainstalovány na svém místě. Náhradní díly musí
být stejné a namontované do stejné polohy jako původní
část. Odlišné součásti nemusí pracovat stejně dobře,
mohou poškodit jednotku či vést k poranění.
syntetický olej Briggs & Stratton 5W-30. Přijatelné jsou
i jiné kvalitní oleje s čisticím aditivem za předpokladu, že
jsou označené pro provoz ve třídě SG, SH, SJ či vyšší.
Nepoužívejte žádná aditiva.
1. VYPNĚTE motor. Otočte klíček zapalování do polohy
VYPNUTO.
2. Vyjměte klíček zapalování nebo vytáhněte klíček Tlačit/
Táhnout (je-li jím zařízení vybaveno).
28
• Když provádíte údržbu, která vyžaduje překlopení
zařízení, musí být palivová nádrž prázdná, jinak může
palivo uniknout a způsobit požár nebo explozi.
3. Demontujte vypouštěcí zátku oleje (D, obrázek 18).
Sněhovou frézu naklopte trochu dozadu. Olej
vyprázdněte do schválené nádoby.
4. Nasaďte vypouštěcí zátku oleje a dotáhněte ji.
5. Stroj umístěte na rovný povrch.
6. Z místa pro plnění oleje odstraňte nežádoucí materiály.
7. Vyjměte měrku (A, obrázek 19). Otřete olej z měrky
čistým hadříkem.
8. Nasaďte měrku oleje zpět a řádně ji dotáhněte. Měrku
vyndejte a překontrolujte množství oleje. Ujistěte se, že
hladina oleje dosahuje k hornímu okraji ukazatele PLNÝ
(C).
10. Vyčkejte jednu minutu. Zkontrolujte znovu hladinu oleje.
11. Když olej dosahuje k horní rysce ukazatele naplnění (C),
nasaďte a dotáhněte ponornou měrku.
Úprava výšky ližin
3. Stroj umístěte na rovný povrch.
4. Povolte upevňovací matice (E, obrázek 20) na ližině (H).
5. Pod každý konec shrnovací lišty umístěte dřevěný hranol
(y, z, obrázek 21) stejné tloušťky, jako je požadovaná
vzdálenost od země.
6. Ujistěte se, že se každá protiskluzová botička pevně
dotýká povrchu. Poté utáhněte upevňovací matice.
UPOZORNĚNÍ Aby se zabránilo kontaktu se šnekem,
ujistěte se, že jsou upevňovací matice mimo kryt šneku.
Nastavení výšky shrnovací lišty
NEBEZPEČÍ
Tato sněhová fréza zahrnuje rotující šnek, který sbírá sníh.
Velice rychle může dojít k zachycení prstů a tím k jejich
amputaci či těžkému poranění.
• ZASTAVTE motor. Počkejte, než se všechny pohyblivé
části zastaví. Před údržbou nebo opravami vyndejte
klíček ze zapalování nebo vytáhněte klíček tlačit/
táhnout.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
9. Jestliže se hladina oleje nachází pod ryskou NAPLNĚNO,
pomalu dolijte olej do motoru plnicí trubkou oleje (B).
NEPŘIDÁVEJTE příliš mnoho oleje.
• Při odklízení sněhu z míst s tvrdým povrchem
nastavte protiskluzové botičky tak, aby byla shrnovací
lišta k čištěnému povrchu blíž.
• Při odklízení sněhu ze štěrkem pokrytých nebo
nerovných povrchů nastavte protiskluzové botičky
tak, aby se shrnovací lišta zvedla dál od čištěného
povrchu. Toto pomůže zabránit sbírání kamenů a
jiných nechtěných materiálů a jejich odhazováním
šnekem a rotorem.
n
VAROVÁNÍ
Palivo a jeho výpary jsou vysoce hořlavé, což by mohlo vést
k popálení nebo požáru s následkem úmrtí nebo těžkého
zranění.
NEBEZPEČÍ
Tato sněhová fréza zahrnuje rotující šnek, který sbírá sníh.
Velice rychle může dojít k zachycení prstů a tím k jejich
amputaci či těžkému poranění.
• ZASTAVTE motor. Počkejte, než se všechny pohyblivé
části zastaví. Před údržbou nebo opravami vyndejte
klíček ze zapalování nebo vytáhněte klíček tlačit/
táhnout.
VAROVÁNÍ
Pokud šnek nebo rotor narazí na předměty, jako je, štěrk,
kameny nebo jiné nežádoucí materiály, mohou je odhodit
takovou silou, která způsobí poranění, škody na majetku
nebo poškození sněhové frézy.
Ližiny jsou na každé straně krytu šneku. Lze je nastavit tak,
aby se zvýšila nebo snížila vzdálenost mezi shrnovací lištou
a čištěným povrchem.
Nastavte protiskluzové botičky do správné výšky k udržování
vzdálenosti od země pro typ čištěného povrchu.
1. ZASTAVTE motor. Vyjměte klíček zapalování nebo
vytáhněte klíček tlačit/táhnout.
2. Zjistěte vzdálenost shrnovací lišty potřebnou pro čištěný
povrch.
VAROVÁNÍ
Pokud šnek nebo rotor narazí na předměty, jako je, štěrk,
kameny nebo jiné nežádoucí materiály, mohou je odhodit
takovou silou, která způsobí poranění, škody na majetku
nebo poškození sněhové frézy.
Shrnovací lišta se po určité době opotřebuje a bude
potřebovat výměnu.
1. ZASTAVTE motor. Vyjměte klíček zapalování nebo
vytáhněte klíček tlačit/táhnout.
2. Povolte upevňovací matice (A, obrázek 22) a šrouby (B).
Demontujte shrnovací lištu (C).
3. Otvory na nové shrnovací liště zarovnejte s otvory na
krytu šneka.
4. Našroubujte upevňovací matice a šrouby, ale neutahujte
je.
5. Povolte upevňovací matice na ližině.
6. Zkontrolujte volný prostor mezi shrnovací lištou a
povrchem. Zajistěte, aby se lišta zcela dotýkala země.
7. Utáhněte upevňovací šrouby na shrnovací liště.
8. Je-li to potřeba, nastavte protiskluzové botičky k udržení
vzdálenosti od země potřebné pro typ čištěného povrchu.
Viz Úprava výšky ližin.
29
Namažte spojení ovládací páky
Naneste mazivo na táhla ovládacích pák v místech (A), jak je
zobrazeno na obrázku 23.
Promažte výhozový komín, deflektor a
nápravu kol
1. ZASTAVTE motor a vyndejte klíček ze zapalování.
2. Namažte odpadový žlab (A, obrázek 24) lithiovým
mazivem.
3. Namažte deflektor (B) čistým motorovým olejem.
4. Namažte nápravy kol (C) lithiovým mazivem.
Promažte sestavu šneku
1. ZASTAVTE motor a vyndejte klíček ze zapalování.
2. Namažte sestavu hřídele šneku (A, obrázek 25) mazivem
v místech aplikátoru maziva (pokud je jím zařízení
vybaveno).
6. Před uložením a na začátku každé sezóny lehce namažte
hnací kolo (D) a řetěz (E) motorovým olejem.
Seřízení ovládacích kabelů trakce
a šneku
NEBEZPEČÍ
Sněhová fréza obsahuje otočný šnek a rotor, které odhazují
sníh. Může dojít k náhlému zachycení prstů nebo nohou
ve šneku nebo v rotoru a tím k jejich amputaci či těžkému
zranění.
• Nadměrné dotažení kabelu šneku a rotoru může
způsobit, že se šnek a rotor otáčí, i když je ovládání
šneku vypnuté.
• Nadměrné dotažení trakčního kabelu může vést
k aktivaci pohonu, i když je ovladač trakce vypnutý.
1. VYPNĚTE motor a vyndejte klíček ze zapalování.
2. Uvolněte pojistnou matici (A, obrázek 28).
Promažte šestihrannou hřídel a převody
3. Podržte ovládací kabel (B).
UPOZORNĚNÍ Nedovolte, aby mazadlo či olej přišly do
kontaktu s gumovým frikčním kolem či diskem pohonu.
Jestliže se mazadlo či olej dostanou do kontaktu s frikčním
kolem, vyměňte ho. Nečistěte jej. Jestliže mazadlo či olej
přijdou do kontaktu s diskem pohonu, důkladně ho vyčistěte
pomocí rozpouštědla na bázi alkoholu.
5. Utáhněte pojistnou matici.
n
4. Otočením nákružku (C) uvolněte napětí. Nákružek příliš
NEUTAHUJTE.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
Pouze pro systémy s třecím pohonem:
1. VYPNĚTE motor. Vyjměte klíček zapalování nebo
vytáhněte klíček tlačit/táhnout.
2. Páku volby rychlosti zařaďte na jedničku (dopředu).
VAROVÁNÍ
Palivo a jeho výpary jsou vysoce hořlavé, což by mohlo vést
k popálení nebo požáru s následkem úmrtí nebo těžkého
zranění.
• Když provádíte údržbu, která vyžaduje překlopení
zařízení, musí být palivová nádrž prázdná, jinak může
palivo uniknout a způsobit požár nebo explozi.
3. Sněhovou frézu zvedněte na přední stranu krytu šneku.
Poznámka: Když plníte klikovou hřídel olejem, sněhovou
frézu nenechávejte stát na krytu šneku po delší dobu.
4. Demontujte šrouby (A, obrázek 26) a spodní panel (B).
5. Na šestihrannou hřídel naneste velmi tenkou vrstvu
syntetického motorového oleje 50 (C, obrázek 27).
Udělejte to před uložením a na začátku každé sezóny.
UPOZORNĚNÍ Nedovolte, aby mazadlo či olej přišly do
kontaktu s gumovým frikčním kolem či diskem pohonu.
Jestliže se mazadlo či olej dostanou do kontaktu s frikčním
kolem, vyměňte ho. Nepokoušejte se ho čistit. Jestliže
mazadlo či olej přijdou do kontaktu s diskem pohonu,
důkladně ho vyčistěte pomocí rozpouštědla na bázi
alkoholu.
30
6. Ke kontrole funkce ovládání šneku a ovládání trakce
použijte následující testy:
Poznámka: Pokud jednotka neprojde testem ovládání šneku/
rotoru a ovládání trakčního pohonu, NEPOUŽÍVEJTE ji.
Kontaktujte autorizovaného servisního prodejce.
Test 1 – Ovládání šneku/rotoru
• NASTARTUJTE motor.
• Páku ovládání šneku zatlačte směrem dolů. Šnek/rotor by
se měl otáčet.
• Uvolněte páku ovládání šneku. Šnek/rotor se musí do
5 sekund ZASTAVIT.
Test 2 – Ovládání trakčního pohonu
• NASTARTUJTE motor.
• Nastavte páku regulace rychlosti na první rychlostní
stupeň.
• Páku ovládání trakce zatlačte směrem dolů. Jednotka by
se měla pohybovat dopředu.
• Uvolněte páku ovládání trakce. Jednotka se musí
ZASTAVIT.
Test 3 - Funkce Free Hand
• NASTARTUJTE motor.
• Aktivujte páky ovládání šneku a trakce. Poté uvolněte
páku ovládání šneku. Zkontrolujte, že jsou jednotlivé
ovladače zapnuty.
• Uvolněte páku ovládání trakce. Zkontrolujte, že jsou oba
ovladače vypnuty.
NEBEZPEČÍ
Sněhová fréza obsahuje otočný šnek a rotor, které odhazují
sníh. Může dojít k náhlému zachycení prstů nebo nohou
v rotujícím šneku nebo rotoru, což může způsobit jejich
amputaci či těžké zranění.
• Než začnete provádět jakoukoli údržbu či opravy,
VYPNĚTE motor, vyčkejte, až se pohyblivé části
zastaví, nebo vyndejte klíček.
Řídicí kabel se může během první sezóny provozu po
opakovaném používání mírně natáhnout. Natažení kabelu by
mohlo bránit vyřazení rychlostí při aktivaci ovládání.
1. VYPNĚTE motor a vyndejte klíček ze zapalování.
2. Použijte jeden klíč k přidržení regulační matice (B,
obrázek 29). Použijte další klíč k povolení pojistné matice
(A).
3. Uvolněte ovládací páku řízení. Otáčejte regulační maticí
(B) ve směru nebo proti směru hodinových ručiček, dokud
není kabel natažen. Kabel příliš neutahujte. Když bude
ovládání řízení vypnuto, aktivuje funkci ovládání řízení.
2. Demontujte střižné šrouby (A, obrázek 31) a pojistné
matice (C) z hřídele rotoru (B).
3. Vyrovnejte otvory na šrouby. Vložte nové šrouby skrze
hřídel šneku. Utáhněte pojistnými maticemi.
Vyměňte shrnovací lištu
NEBEZPEČÍ
Sněhová fréza obsahuje otočný šnek a rotor, které odhazují
sníh. Může dojít k náhlému zachycení prstů nebo nohou
v rotujícím šneku nebo rotoru, což může způsobit jejich
amputaci či těžké zranění.
• Než začnete provádět jakoukoli údržbu či opravy,
VYPNĚTE motor, vyčkejte, až se pohyblivé části zastaví,
nebo vyndejte klíček zapalování nebo bezpečnostní
vypínač TLAČIT/TÁHNOUT.
Shrnovací lišta se po určité době opotřebuje a bude
potřebovat výměnu.
1. VYPNĚTE motor a vyjměte klíček zapalování nebo
vytáhněte klíček tlačit/táhnout.
2. Povolte upevňovací matice (A, obrázek 32) a šrouby (B)
a sundejte shrnovací lištu (C).
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
4. Po úpravě kabelu přidržte regulační matici (B) a utáhněte
pojistnou matici (A).
1. VYPNĚTE motor. Vyjměte klíček motoru.
n
Nastavení kabelů funkce ovládání řízení
Výměna střižných šroubů šneku
NEBEZPEČÍ
Sněhová fréza obsahuje otočný šnek a rotor, které odhazují
sníh. Může dojít k náhlému zachycení prstů nebo nohou
ve šneku nebo v rotoru a tím k jejich amputaci či těžkému
zranění.
• Než začnete provádět jakoukoli údržbu či opravy,
ZASTAVTE motor, vyčkejte, než se všechny pohyblivé
části zastaví, a pak vyndejte klíček motoru.
1. VYPNĚTE motor. Klíč vyndejte.
2. Odmontujte střižné šrouby a matice.
3. Aplikujte mazivo do aplikátorů maziva šneku (pokud je
jimi zařízení vybaveno). Šnekem rychle otočte, aby se
namazala hřídel šneku.
4. Vyrovnejte otvory na šrouby. Namontujte nové
střižné šrouby (A, obrázek 30) přes osu šneku (B).
Dotáhněte maticemi (C).
Výměna střižných šroubů rotoru
NEBEZPEČÍ
Sněhová fréza obsahuje otočný šnek a rotor, které odhazují
sníh. Může dojít k náhlému zachycení prstů nebo nohou
ve šneku nebo rotoru a tím k jejich amputaci či těžkému
zranění.
• Než začnete provádět jakoukoli údržbu či opravy,
VYPNĚTE motor, vyčkejte, než se všechny pohyblivé
části zastaví, a pak vyndejte klíček motoru.
3. Otvory na nové shrnovací liště zarovnejte s otvory na
krytu šneka.
4. Rukama utáhněte upevňovací matice a šrouby. Potom
povolte ližiny.
5. Utáhněte upevňovací šrouby a matice.
6. Zkontrolujte volný prostor mezi shrnovací lištou a
povrchem.
7. Nastavte ližiny tak, aby byla zachována vzdálenost od
země potřebná pro typ čištěného povrchu. Viz Úprava
výšky ližin.
Překontrolujte tlak pneumatik
VAROVÁNÍ
Riziko výbuchu
Nadměrné nahuštění pneumatik může způsobit jejich
výbuch, což může vést k vážnému poranění.
Pneumatiky nenafukujte nad maximální tlak.
Tlak v pneumatikách je nutno pravidelně kontrolovat.
Doporučený tlak pneumatiky se liší podle výrobce
pneumatiky. Obecným pravidlem je nahustit pneumatiky
až na „maximální nahuštění“, které je uvedeno na boku
pneumatiky, ale nepřekračovat ho.
Skladování
Skladování mimo sezónu
Na konci sezóny, nebo když je stroj uskladněn déle než 30
dní, proveďte níže uvedené kroky.
31
•
•
•
•
Zkontrolujte hladinu oleje a v případě potřeby jej doplňte.
Palivovou nádrž naplňte čistým benzínem.
Zkontrolujte tlak pneumatik.
Ujistěte se, že všechny vodiče, kryty a chrániče jsou na
svých místech.
• Zkontrolujte, zda jsou všechny spojovací součásti
dotažené.
• Zkontrolujte ovladač šneku a oběžného kola, stejně jako
ovladač jízdního pohonu.
VAROVÁNÍ
Benzín je vysoce hořlavý a páry jsou také výbušné. Výpary
se mohou dostat ke vzdálenějším zdrojům vznícení, může
tak dojít k výbuchu či požáru.
• Pokud se v nádrži nachází palivo, nenechávejte
jednotku uvnitř ani ve špatně větraných prostorách, kde
by výpary mohly proniknout k jiskrám, otevřenému ohni,
zapalovacím hořákům, zdrojům tepla a jiným zdrojům
vznícení.
Sněhová fréza
• Kontaktujte autorizovaného servisního prodejce za
účelem provedení úkonů každoroční údržby. Viz Plán
údržby.
Řešení problémů
Problém
Skladování - palivový systém
n
Je-li palivo ponecháno ve skladovací nádobě déle než
30 dní, může začít stárnout. Při každém dolévání paliva do
nádoby přidejte do paliva stabilizátor paliva podle doporučení
v pokynech výrobce. Tím bude palivo udržováno čerstvé
a omezí se potíže související s palivem nebo znečištění
palivového systému.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
• Vyčistěte stroj. Zkontrolujte, zda jsou všechny matice,
šrouby a svorníky řádně utažené.
• Prohlédněte všechny pohyblivé součásti, zda nevykazují
známky poškození a opotřebování. Jestliže je to nutné,
nahraďte je novými.
• Promažte táhla ovládací páky, žlab a deflektor, sestavu
šneku a nápravy hnacích kol. Viz také Údržba a
seřizování.
• Všechny zkorodované nebo odřené povrchy lehce
obruste smirkovým papírem a přetřete.
• V případě holých nebo nenatřených povrchů naneste
protikorozní prostředek.
• Stroj uskladněte ve vnitřních prostorách a zakryjte jej.
Pokud jej ponecháte ve venkovním prostoru, zakryjte jej
silnou a těžkou plachtou.
Opětovné uvedení stroje do provozu
Šnek se nezastaví do 5 sekund po uvolnění páky
ovládání šneku.
Není nutné vypouštět palivo z motoru, když je stabilizátor
paliva přidáván podle pokynů. Před uskladněním SPUSŤTE
motor a nechte jej 2 minuty běžet, aby se palivo se
stabilizátorem rozproudilo palivovým systémem.
Příčina
Lanko ovládání šneku pravděpodobně není
správně nastaveno.
Řešení
Kontaktujte autorizované servisní středisko.
Šnek se neotáčí, když je aktivována páka ovládání Seřiďte ovládací lanko šneku.
šneku.
Viz také Seřízení ovládacího lanka šneku.
Motor se nespouští.
Klíček zapalování se nachází v poloze VYPNUTO
nebo bezpečnostní vypínač TLAČIT/TÁHNOUT
není vložen v otvoru.
Otočte klíček zapalování do polohy ZAPNUTO
nebo vložte bezpečnostní vypínač TLAČIT/
TÁHNOUT do otvoru.
Před zatažením za lanko startéru jste nestiskli 2x
tlačítko sytiče.
Před zatažením za lanko spouštěče stiskněte 2x
tlačítko vstřikování.
Palivová nádrž je prázdná.
Palivovou nádrž natankujte čerstvým benzínem.
Sytič je v otevřené poloze.
Před zatažením za lanko spouštěče sytič otočte do
ZAVŘENÉ polohy.
Motor je přeplavený.
Přepněte sytič do otevřené polohy. Několikrát
zatáhněte za lanko startéru, dokud se motor
nespustí.
Voda v palivu nebo pokud se používá palivo.
Palivovou nádrž natankujte čerstvým benzínem.
Otáčení žlabu nebo seřízení deflektoru nepracuje.
Odpadový žlab nebo deflektor jsou zamrzlé.
Ponechte sněhovou frézu v teplém prostoru, dokud
sníh nebo led neroztají.
Motor obtížně startuje nebo nemá uspokojivý
výkon.
Nesprávný olej.
Vyměňte za olej s nižší viskozitou. Viz Doporučení
oleje.
Ovladač sytiče je nastaven nesprávně.
Jak se motor ohřívá, postupně otevřete ovladač
sytiče.
Uvolněné nebo poškozené součásti.
Okamžitě sněhovou frézu zastavte. Kontaktujte
autorizovaného servisního prodejce.
Nadměrné vibrace.
32
Problém
Sněhová fréza neodhazuje sníh.
Příčina
Řešení
Seřiďte ovládací lanko šneku.
Viz také Seřízení ovládacího lanka šneku.
Sníh v odpadovém žlabu.
ZASTAVTE MOTOR! Ujistěte se, že se šnek
ZASTAVÍ. K odstranění sněhu z odpadového žlabu
používejte čistící nástroj. Ucpaný odpadový žlab
nečistěte rukama! Viz Čistění ucpaného komínu
výhozu.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
n
V případě ostatních problémů navštivte autorizovaného dealera.
33
Technické údaje
Tabulka technických údajů
Systém zapalovací svíčky u této sněhové frézy splňuje kanadskou normu ICES-002.
Položka
Model motoru 130000
Model motoru 150000
Vzduchová mezera zapalovací cívky
0,010 - 0,014 palce (0,25 - 0,36 mm)
0,010 - 0,014 palce (0,25 - 0,36 mm)
0,008 - 0,016 palce (0,2 - 0,4 mm)
Vůle sacího ventilu
0,004 - 0,006 palce (0,10 - 0,15 mm)
0,004 - 0,006 palce (0,10 - 0,15 mm)
0,005 - 0,007 palce (0,13 - 0,18 mm)
Vůle výfukového ventilu
0,006 - 0,008 palce (0,15 - 0,20 mm)
0,009 - 0,011 palce (0,23 - 0,28 mm)
0,005 - 0,007 palce (0,13 - 0,18 mm)
18 - 20 uncí (0,54 - 0,59 l)
18 - 20 uncí (0,54 - 0,59 l)
36 - 38 uncí (1,0 - 1,1 l)
0,030 palce (0,76 mm)
0,030 palce (0,76 mm)
0,030 palce (0,76 mm)
Objem oleje
Vzduchová mezera zapalovací svíčky
Model motoru 19J000
Výkon motoru klesá o 3,5 % na každých 1 000 stop (300 metrů) nadmořské výšky a o 1 % na každých 10 stupňů F (5,6 stupňů
C) nad 77 stupňů F (25 stupňů C). Motor pracuje normálně při náklonu do 15 stupňů.
Jmenovitý výkon
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
n
Celkový jmenovitý výkon jednotlivých modelů s benzínovými motory je označen v souladu s kódem J1940 SAE (Society of
Automotive Engineers) pro hodnocení výkonu a točivého momentu malých motorů a hodnocení je v souladu s normou SAE
J1995. Hodnoty točivého momentu jsou získány z hodnot při 2 600 otáčkách motoru za minutu pro otáčky uvedené na štítku
a 3 060 za minutu pro všechny ostatní, hodnoty výkonu jsou získány při 3 600 otáčkách za minutu. Hrubé výkonové křivky
naleznete na stránce www.BRIGGSandSTRATTON.COM. Hodnoty čistého výkonu jsou získány s namontovaným výfukem
a čističem vzduchu, zatímco hrubé hodnoty jsou bez těchto přídavných zařízení. Skutečný hrubý výkon motoru bude vyšší
než čistý výkon motoru, mimo jiné na něj budou mít vliv okolní provozní podmínky a drobné rozdíly mezi jednotlivými motory.
S ohledem na širokou řadu produktů, ve kterých jsou motory používány, nemusí benzínové motory dosáhnout stanovený
hrubý výkon, když jsou používány jako součást zařízení. Tento rozdíl je výsledkem celé řady faktorů, mimo jiné včetně dalších
komponent motoru (čistič vzduchu, výfuk, nabíjení, chlazení, karburátor, palivové čerpadlo atd.), omezení použití, okolních
provozních podmínek (teplota, vlhkost, nadmořská výška) a rozdílů mezi jednotlivými motory. Vzhledem k omezením výroby a
kapacity může společnost Briggs & Stratton motor nahradit silnějším motorem stejné série.
34
Käesolevas kasutusjuhendis käsitletakse järgmisi tooteid:
1696813-02, 1696813-03, 1696820-02, 1696820-03,
1696821-02, 1696821-03, 1696822-02, 1696822-03,
1696833-02, 1696833-03, 1696835-01, 1696835-02
Sisukord:
Üldteave............................................................................... 35
Euroopa kontori kontaktteave........................................... 35
Euroopa Liidu (EL) V (5.) etapp: Süsinikdioksiidi (CO2)
väärtused............................................................................. 35
Operaatori ohutus............................................................... 35
Funktsioonid ja juhtseadised............................................ 38
Kasutamine.......................................................................... 38
Hooldus ja seadistused......................................................42
Hoiustamine.........................................................................46
Tõrkeotsing..........................................................................46
Üldteave
®
Briggs & Stratton -i EL-i tüübikinnitustunnistusega mootorite
süsinikdioksiidi heite väärtused leiate, kui sisestate saidil
BriggsandStratton.com otsinguväljale „CO2”.
Operaatori ohutus
Hoidke käesolev juhend alles
Hoidke käesolev juhend edaspidiseks kasutamiseks
alles. Käesolev kasutusjuhend sisaldab ohutusteavet toote
kasutamisega seotud ohtude ja riskide ning nende vältimise
kohta. See sisaldab ka tähtsaid juhiseid, mida tuleb järgida
toote esmase häälestamise, kasutamise ja hooldamise ajal.
Lumepuhur on ette nähtud ainult kõvalt pinnalt, maapinnal
asuvatelt kõnniteedelt ja sissesõiduteedelt lume
eemaldamiseks. See ei ole ette nähtud kasutamiseks mitte
ühelgi muul otstarbel.
Käesolev juhend tuleb enne masina käivitamist või kasutamist
läbi lugeda ja endale selgeks teha.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
Tehnilised andmed............................................................. 48
Euroopa Liidu (EL) V (5.)
etapp: Süsinikdioksiidi (CO2)
väärtused
n
Käesolevas juhendis
käsitletavad tooted
Tutvuge põhjalikult kõigi juhtseadistega ning õppige
lumepuhurit õigesti kasutama.
Lisateavet vt masina komplektis olevast kliendi kontaktteabe
teatmikust.
Õppige masinat peatama ning juhtseadiseid kiirelt
vabastama.
Käesolevas dokumendis toodud pildid on illustratiivsed.
Teie masin võib illustratsioonil toodutest erineda.
VASAKULE ja PAREMALE poolele viidatakse juhiistmelt
vaadatuna.
Hoiatusmärk ja märgusõnad
NB! ja Märkus viitavad tekstis toimingutega seotud
selgitustele, eranditele või alternatiivsetele võimalustele.
Kõik selle dokumendi tõlked teistesse keeltesse põhinevad
ingliskeelsel algdokumendil.
on lisatud ohutusteabele, mis
Hoiatustähis
hoiatab võimalike kehavigastuste ohu eest. Koos
hoiatustähisega kasutatakse märgusõna (OHT, HOIATUS
või ETTEVAATUST), et viidata vigastuse tõenäosusele
ning potentsiaalsele tõsidusele. Lisaks võib ohu tüübi
tähistamiseks kasutada ka ohu sümbolit.
OHT viitab olukorrale, mis juhul, kui seda ei väldita,
põhjustab raske vigastuse või surma.
Kõik pakkematerjalid, kasutatud õli ja akud tuleks võtta
ringlusse kooskõlas asjakohaste riiklike määrustega.
Euroopa kontori kontaktteave
Kui teil on küsimusi Euroopa heitkoguste kohta, võtke
ühendust meie Euroopa kontoriga aadressil:
Max-Born-Straße 2, 68519 Viernheim, Saksamaa.
HOIATUS viitab olukorrale, mis juhul, kui seda ei väldita,
võib põhjustada raske vigastuse või surma.
ETTEVAATUST viitab olukorrale, mis juhul, kui seda ei
väldita, võib põhjustada kerge või keskmise vigastuse.
MÄRKUS tähistab teavet, mis on oluline, kuid pole seotud
ohuga.
Lumepuhuri ohusümbolid
Ohutusteave
olukordade kohta,
mis võivad tekitada
kehavigastusi.
Lugege kasutusjuhend
enne masina käsitsemist
või hooldamist
tähelepanelikult läbi ja
tehke see endale selgeks.
35
Jäseme kaotuse oht –
pöörlev tiivik
Jäseme kaotuse oht –
pöörlev tigutoitur
Jäseme kaotuse oht
– ärge puudutage
liikuvaid osi
Eemalepaiskuvate
esemete oht
Tuleoht
Plahvatusoht
Elektrilöögi oht
Mürgise suitsu oht
Kuuma pinna oht
Tagasilöögi oht
Hoidke ohutusse
kaugusse
Hoidke lapsed eemal
Kandke kaitseprille
Ohutusteated
———
———
HOIATUS
Käesolev toode võib põhjustada kokkupuudet
kemikaalidega, sh bensiinimootori heitgaasiga, mis tekitab
California osariigile teadaolevalt vähki, ja vingugaasiga,
mis tekitab California osariigile teadaolevalt sünnidefekte
või muid reproduktiivkahjustusi. Lisateavet vt veebisaidilt
www.P65Warnings.ca.gov.
OHT!
See lumepuhur võib ära lõigata käsi ja jalgu ning paisata
õhku esemeid. Lugege ja järgige kõiki kasutusjuhendis
toodud ohutusjuhiseid. Ohutusjuhiste eiramine võib
põhjustada surma või raskeid vigastusi.
Käe kontakt tühjenduskanali sees pöörleva tigutoituriga on
kõige tavalisem lumepuhuritega seotud vigastuse põhjus.
36
HOIATUS
Enne selle masina kasutamist lugege läbi, tehke endale
selgeks ning järgige kõiki juhiseid lumepuhuril ning
kasutusjuhendis. Kasutusjuhendis olevate ohutusjuhiste
eiramine võib põhjustada surma või raske vigastuse.
• Lubage masinat kasutada ainult inimestel, kes
on vastutustundlikud, asjakohase väljaõppega,
kasutusjuhendiga tutvunud ja füüsiliselt suutelised
masinat kasutama.
HOIATUS
Masina kasutamise ja selle reguleerimise või remontimise
ajal kandke alati kaitseprille, et kaitsta silmi masinast välja
paiskuda võivate võõrkehade eest.
USA mudelid: California avalike ressursside koodeks
(California Public Resource Code) lõike 4442 järgi
on mootorite kasutamine mis tahes metsa-, põõsavõi murualadel ja nende lähedal keelatud, kui
nimetatud seadme väljalaskesüsteem ei ole varustatud
eelnimetatud seaduselõike nõuetele vastava ja töökorras
sädemepüüduriga. Teistes riikides või jurisdiktsioonides
võivad kehtida sarnased seadused. Võtke ühendust
originaalvaruosade tootja, jaemüüja või edasimüüjaga, et
hankida sellele mootorile paigaldatud väljalaskesüsteemile
mõeldud sädemepüüdur.
n
Enne masina hooldamist
eemaldage võti ja lugege
kasutusjuhendit.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
Jäseme kaotuse oht –
pöörlev tiivik.
Ohutussildid
Enne masina kasutamist lugege ohutussiltidel toodud teavet.
Võrrelge joonisel 1 näidatud silte alltoodud tabelis esitatutega.
Ettevaatusabinõud ja hoiatused on mõeldud teie ohutuse
tagamiseks. Kehaliste vigastuste või masina kahjustamise
vältimiseks tehke ohutussiltidel toodud juhised endale selgeks
ja järgige neid.
TÄHTIS! Kui mõni ohutussilt saab kahjustada, kulub ära või
muutub loetamatuks, pöörduge asendussiltide tellimiseks
kohaliku edasimüüja poole.
A
B
n
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
C
37
Funktsioonid ja juhtseadised
J
Esituli
K
Kütusekraan
L
Seguklapi hoob
M
Sisse/välja lüliti
Veenduge, et tähed joonisel 2 kattuvad funktsioonide ja
juhtseadistega, mis on loetletud sellele järgnevas tabelis.
Juhtseadiste sümbolid ja nende
tähendused
Tigutoituri juhthoob
B
Kiirusevalitsa hoob
C
Deflektori juhtseadis –
juhtpaneelil
D
E
F
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
n
A
Tühjenduskanali
pööramisvänt – juhtpaneelil
Õhuklapp suletud; õhuklapp
avatud
O
Eeltäitenupp
P
Käepideme soojenduslüliti
Funktsioon Free Hand™
Roolimisseadis Hoob
G
Siduri juhthoob
H
Puhastustööriist
I
N
Sahatallad
Kasutamine
Tööala
1. Olge tuttav alaga, kus plaanite lumepuhurit kasutada.
Märkige kõigi jalgteede ning sissesõiduteede piirid.
2. Veenduge, et alal pole prahti või esemeid, mis võivad
tigutoiturisse sattuda ja tühjenduskanalist välja paiskuda.
HOIATUS
See masin võib paisata eemale esemeid, mis võivad
vigastada kõrvalseisjaid või kahjustada ehitisi.
38
3. Enne mootori käivitamist viige lumepuhur õue ning
akendest ja ustest eemale.
HOIATUS
Mootorist eraldub vingugaasi, mis on lõhnatu ja värvitu
mürgine gaas. Vingugaasi sissehingamine võib põhjustada
iiveldust, minestamist või surma.
• Käivitage ja käitage mootorit õues.
• Ärge laske mootoril töötada suletud ruumis isegi siis,
kui uksed ja aknad on avatud.
HOIATUS
See lumepuhur võib ära lõigata käsi ja jalgu ning paisata
õhku esemeid. Lugege ja järgige kõiki kasutusjuhendis
toodud ohutusjuhiseid. Ohutusjuhiste eiramine võib
põhjustada surma või raskeid vigastusi.
Mootor
Õlisoovitused
SAE 30 – madalamal temperatuuril kui 40 °F (4 °C) on SAE 30 õli
kasutamisel mootori käivitamine raskendatud.
B
10W-30 – kõrgemal temperatuuril kui 80 °F (27 °C) võib 10W-30 õli
kasutamine õlitarvet suurendada. Kontrollige sageli õlitaset.
C
5W-30
D
Sünteetiline 5W-30
E
Vanguard
®
Synthetic 15W-50
Õli kontrollimine ja lisamine
MÄRKUS
Mõningad mootorid tarnitakse Briggs & Stratton õliga või
ilma. Veenduge alati, et mootoris on õli. Kui käivitate
mootori ilma õlita, saab see püsivaid kahjustusi, mida ei saa
remontimisega kõrvaldada ning millele garantii ei laiene.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
• Hoidke lapsed töötamise ajal tööalast eemal.
• Lapsi tõmbavad sellised seadmed tihti ligi. Pidage
silmas kõiki kohalolevaid isikuid.
• Olge valvas ning lülitage masin välja, kui tööalasse
sisenevad kõrvalised isikud.
• Olge eriti tähelepanelik, kui lähenete pimedatele
nurkadele, põõsastele, puudele või teistele objektidele,
mis võivad nähtavust takistada.
A
n
4. Veenduge, et tööalas ei viibi kõrvalseisjaid, eriti lapsi.
®
Parima jõudluse tagamiseks kasutage Briggs & Stratton -i
garantiinõuetele vastavat sünteetilist sertifitseeritud 5W-30
õli. Muude kvaliteetsete õlide kasutamine on lubatud, kui
need vastavad klassi SG, SH, SJ nõuetele või ületavad
neid. Ärge kasutage lisandeid.
Õlimaht: Vt jaotist Tehnilised andmed.
MÄRKUS
Mõningad mootorid tarnitakse Briggs & Stratton õliga
või ilma. Veenduge alati, et mootoris on õli. Kui käivitate
mootori ilma õlita, saab see püsivaid kahjustusi, mida ei saa
remontimisega kõrvaldada ning millele garantii ei laiene.
Parima jõudluse tagamiseks on soovitatav kasutada Briggs &
®
Stratton garantiinõuetele vastavat sertifitseeritud õli. Muude
kvaliteetsete detergentõlide kasutamine on lubatud, kui need
vastavad klassi SF, SG, SH, SJ nõuetele või ületavad neid.
Ärge kasutage lisandeid.
1. Paigutage masin tasasele pinnale (joonis 3).
2. Puhastage õlitäiteava ümbrus lõikejääkidest.
3. Eemaldage õlivarras (A, joonis 4). Kasutage õlivarda õlist
puhastamiseks puhast lappi.
4. Paigaldage õlivarras tagasi ja keerake kinni. Eemaldage
õlivarras ja kontrollige õlitaset. Veenduge, et õlitase
ulatub täistaseme tähise TÄISTASEMEST ülaservani (C).
5. Kui õlitase on TÄISTASEMEST madalamal, lisage
aeglaselt õli mootori õlitäitetorusse (B). Ärge lisage liiga
palju õli.
Sobiva mootoriõli viskoossuse määravad välistemperatuurid.
Kasutage tabelit, et valida oodatava välistemperatuuri
vahemiku jaoks kõige sobivama viskoossusega õli. Enamik
õues kasutatavatest masinatest töötab hästi 5W-30
sünteetilise õliga. Kõrgete temperatuuride korral tagab parima
6. Oodake üks minut. Kontrollige uuesti õlitaset.
kaitse sünteetiline õli Vanguard 15W-50.
Kütus peab vastama järgmistele nõuetele:
®
7. Kui õlitase ulatub täistaseme tähise TÄISTASEMEST
ülaservani, pange õlivarras tagasi ja keerake kinni.
Kütusesoovitused
• Puhas, värske pliivaba bensiin.
• Minimaalne oktaanarv 87 / 87 AKI (91 RON).
Vt Erinõuded suurtel kõrgustel kasutamiseks.
• Bensiin, mis sisaldab kuni 10% etanooli (gasohol).
39
Lisage kütusele kütusestabilisaatorit, et vältida vaigujääkide
ladestumist kütusesüsteemi. Vt jaotist Hoiustamine. Kõik
kütused ei ole ühesugused. Kui tekivad mootori käivitumise
või jõudlusega seotud probleemid, siis vahetage kütuse
tarnijat või kütusemarki. Mootor on sertifitseeritud töötama
bensiiniga. Sellel mootoril kasutatav heitekontrollisüsteem on
EM (mootor modifikatsioonide).
Kütuse lisamine
HOIATUS
Kütus ja selle aurud on äärmiselt kergestisüttivad
ja plahvatusohtlikud. Käsitsege kütust alati ülima
ettevaatusega. Nende ohutusjuhiste eiramine võib
põhjustada tulekahju või plahvatuse, mille tagajärjeks
võivad olla rasked põletused või surm.
Kütuse lisamisel
• Seisake mootor ning laske sellel enne kütusekorgi
eemaldamist vähemalt 3 minutit jahtuda.
• Kustutage sigaretid, sigarid, piibud ja muud
süüteallikad.
• Tankige kütust õues või hästi ventileeritud alas.
• Vältige kütusepaagi ületäitmist. Jätmaks ruumi kütuse
paisumiseks, ärge täitke kõrgemalt kui kütusepaagi
kaela alumise osani.
• Hoidke kütus eemal sädemetest, lahtisest leegist,
pilootleekidest, kuumusest ja muudest süüteallikatest.
• Veenduge sageli, et kütusetorudes, paagis, korgi ning
toruliitmike juures ei ole pragusid ega lekkeid. Vajaduse
korral asendage.
• Kütuse väljaloksumisel oodake selle aurustumist, enne
kui mootori käivitate. ÄRGE tekitage muid süüteallikaid.
• Kasutage ainult heakskiidetud kütusemahutit.
1. Puhastage kütusepaagi korgi ümbrus lõikejääkidest.
2. Eemaldage kütusekork (A, joonis 5).
40
4. Paigaldage kütusepaagi kork tagasi.
Mootori käivitamine
HOIATUS
Kütus ja selle aurud on äärmiselt kergestisüttivad
ja plahvatusohtlikud. Käsitsege kütust alati ülima
ettevaatusega.
Käesolevate ohutusjuhiste eiramine võib põhjustada
tulekahju või plahvatuse, mille tagajärjeks võivad olla
rasked vigastused või surm.
• Veenduge, et süüteküünal, summuti, kütusepaagi kork
ja õhupuhasti (selle olemasolul) on paigas ja korralikult
kinnitatud.
• Ärge käitage mootorit, kui süüteküünal on eemaldatud.
• Ärge kasutage rõhu all olevaid käivitusvedelikke, sest
nende aurud on kergsüttivad.
• Ärge kasutage mootori käivitamiseks liiga palju
käivituskütust. Lugege läbi käesoleva juhendi jaotises
Mootori käivitamine toodud juhised.
• Kui mootor on üle ujutatud, siis seadke õhuklapp
asendisse AVATUD/KÄITUS, viige seguklapp (selle
olemasolul) asendisse KIIRE ning käitage starterit, kuni
mootor käivitub.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
Erinõuded suurtel kõrgustel kasutamisel
• Kasutamisel kõrgemal kui 5000 jalga (1524 m) on lubatud
bensiin, mille oktaanarv on vähemalt 85 / 85 AKI (89
RON).
• Karburaatormootorid tuleb heitenormide täitmiseks
kohandada suurtel kõrgustel töötamiseks. Reguleerimata
kasutus põhjustab madalamat jõudlust, suuremat
kütusekulu ja lubatust rohkem heidet. Mootori
seadistamiseks suurtel kõrgustel töötamiseks võtke
ühendust Briggs & Strattoni volitatud töökojaga.
• Mootorit pole soovitatav kasutada kõrgustel alla
2500 jalga (762 m), kui see on reguleeritud töötamiseks
suurtel kõrgustel.
• Elektroonilise sissepritsega (EFI) mootoritel pole
reguleerimine vajalik, et töötada suurtel kõrgustel.
3. Täitke kütusepaak (B) kütusega. ÄRGE täitke paaki
kütusepaagi kaela (C) alumisest osast kõrgemale.
n
MÄRKUS Ärge kasutage ebasobivat bensiini, näiteks
E15 või E85. Ärge lisage bensiinile õli ega kohandage
mootorit kasutamiseks teiste kütustega. Ebasobiva kütuse
kasutamine tekitab mootoriosade kahjustusi, millele garantii
ei laiene.
1. Veenduge, et tigutoituri juhthoob (J, joonis 6) ja veojõu
juhthoob (K) on vabastatud.
2. Pöörake kütuseventiil (A) (kui see on olemas) asendisse
AVATUD.
3. Seadke õhuklapi kang (B) (selle olemasolul) asendisse
KIIRE.
4. Keerake süütevõti (C) asendisse SEES või lükake
lükatav/tõmmatav võti sisse.
5. Keerake õhuklapi hoob (D) asendisse SULETUD.
Märkus. Sooja mootori käivitamisel ei ole tavaliselt vaja
õhuklappi ja eeltäidet kasutada.
6. Vajutage kaks korda eeltäitenuppu (E).
7. Käsistarteriga mudelite puhul hoidke starterinööri
käepidet (F) tugevalt peos. Tõmmake starterinööri
käepidet aeglaselt, kuni tunnete takistust, seejärel
tõmmake kiiresti.
HOIATUS
Starterinööri järsk tagasitõmbumine (tagasilöök) tõmbab
teie kätt mootori poole kiiremini, kui te starterinöörist lahti
suudate lasta. See võib põhjustada luumurde, verevalumeid
ja nikastusi.
8. Elektrilise käivitusega mudelite puhul ühendage
pikendusjuhtme üks ots starterikarpi (H, joonis 7) ja teine
ots seinakontakti. Vajutage starterikarbi nuppu (I). Kui
mootor käivitub, lahutage pikendusjuhe seinakontaktist ja
seejärel starterikarbist.
Tigutoituri ja tiiviku rakendamine
• Kasutage ainult kolmesoonelist pikendusjuhet ja
seinakontakti, mis on nõuetekohaselt elektrikilpi
maandatud.
• Kui pikendusjuhe on saanud kahjustada, tuleb see
välja vahetada.
Märkus. Starteri kasutusea pikendamiseks tuleb kasutada
lühikesi käivitustsükleid (kõige enam viis sekundit korraga).
Oodake käivituskatsete vahel minut aega.
9. Laske mootoril mõned minutid soojeneda. Viige õhuklapi
hoob (D) vähehaaval asendisse AVATUD.
Mootori seiskamine
1. Keerake süütevõti (A, joonis 8) asendisse VÄLJAS.
Eemaldage süütevõti või lükatav/tõmmatav võti (selle
olemasolul).
1. Vajutage tigutoituri juhthoob (A, joonis 10) alla, et
tigutoitur ja tiivik rakendada.
2. Tigutoituri ja tiiviku peatamiseks vabastage tigutoituri
juhthoob.
• Kui tigutoitur ja tiivik ei peatu viie sekundi jooksul
pärast juhthoova vabastamist, reguleerige juhttrossi.
Vt Tigutoituri ja tiiviku juhttrosside reguleerimine.
• Kui tigutoitur ja tiivik ka siis viie sekundi jooksul EI
peatu, pöörduge volitatud hoolduskeskuse poole.
Veorataste rakendamine
MÄRKUS ÄRGE liigutage sõidukiiruse juhthooba, kui
siduri juhthoob on rakendatud. See võib veosüsteemi
oluliselt kahjustada.
1. Lumepuhuri liikuma panemiseks seadke sõidukiiruse
juhthoob (B, joonis 11) ühele edasiliikumise asenditest.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
2. Hoidke võtit turvalises, lastele kättesaamatus kohas. Ilma
võtmeta ei saa mootorit käivitada.
OHT!
Lumepuhur sisaldab pöörlevat tigutoiturit ja tiivikut, mis
viskab lund eemale. Sõrmed või jalad võivad pöörlevasse
tigutoituri või tiiviku vahele kergesti kinni jääda, mis
võib põhjustada traumaatilist amputatsiooni või raskeid
rebendeid.
n
HOIATUS
Kahjustatud või maandamata toitejuhtmed võivad
põhjustada elektrilöögi. Elektrilöök võib põhjustada raskeid
põletusi või surma.
Tühjenduskanali ja deflektori
reguleerimine
HOIATUS
Tigutoiturisse võib maapinnalt sattuda jääd, kruusa või muid
juhuslikke esemeid, mis võivad tühjenduskanalist suure
jõuga välja paiskuda. Tühjenduskanalist väljapaiskuvad
esemed võivad põhjustada surma, raskeid vigastusi või
materiaalset kahju.
• Arvestage alati sellega, millisesse suunda lund
heidetakse.
1. Tühjenduskanali suuna reguleerimiseks pöörake
tühjenduskanali pööramise vänta (D, joonis 9).
2. Deflektori üles või alla liigutamiseks kasutage deflektori
juhthoova (C). Kergitage deflektorit, et lund kaugemale
heita.
3. Kasutage sõidukiiruse juhthooba (B), et valida edasivõi tagasiliikumise kiirus. Kasutage märja ja raske lume
eemaldamiseks madalamaid kiirusi. Kasutage suuremaid
kiirusi kerge lume puhastamisel.
Märkus. Ärge unustage enne kiiruse muutmist siduri
juhthooba (F) vabastada.
2. Valige väiksem number raske lume puhul, keskmine
number kerge lume puhul ja kõrgem number lumepuhuri
transportimiseks.
3. Vajutage siduri juhthooba (F) ja hoidke seda
allavajutatuna.
4. Lumepuhuri tagurdamiseks seadke sõidukiiruse juhthoob
asendisse R1 või R2.
5. Vajutage siduri juhthooba ja hoidke seda allavajutatuna.
6. Vabastage siduri juhthoob, et lumepuhur peatada. Masin
peatub koheselt.
• Kui masin ei peatu, reguleerige siduritrossi. Vt
Siduritrossi reguleerimine.
• Kui masin ikka ei peatu, pöörduge volitatud
hooldustöökotta.
Märkus. Kui üritate eemaldada lund liiga kiiresti, koormate
sellega masina üle.
Funktsiooni Free Hand™ kasutamine
Kui veojõu juhthoob ja tigutoituri juhthoob on rakendatud,
saab kasutaja eemaldada käe tigutoituri juhthoovalt, et
kasutada muid juhtseadiseid. Selle funktsiooni olemasolu teie
mudelil kinnitab vastav silt juhtpaneelil (joonis 12).
1. Vajutage tigutoituri juhthoob alla ja hoidke seda
allavajutatuna (A, joonis 13).
2. Vajutage siduri juhthoob (F) alla ja hoidke seda
allavajutatuna.
41
Roolimisfunktsiooni kasutamine
Roolimisfunktsioon võimaldab kasutajal masinat pöörata.
Roolimisfunktsioon lahutab ajutiselt ühe veoratta samal ajal,
kui teine jätkab pöörlemist.
1. Rakendage veojõu juhthoob (F, joonis 11), et masinat
edasi viia.
2. Tõstke vasak roolimispäästik (P) üles ja hoidke seda
üleval, et pöörata vasakule.
3. Vabastage vasak päästik, et jätkata otseliikumist.
4. Tõstke parem roolimispäästik (P) üles ja hoidke seda
üleval, et pöörata paremale.
5. Vabastage parem päästik, et otse jätkata.
Puhastage ummistunud tühjenduskanal
1. SEISAKE mootor. Eemaldage süütevõti või lükatav/
tõmmatav võti.
2. Veenduge, et tiiviku pöörlemine on peatunud.
3. Pöörake tühjenduskanali kaitse välja ja kasutage
tühjenduskanalist lume puhastamiseks puhastustööriista
(G, joonis 15). ÄRGE puhastage ummistunud
tühjenduskanalit kätega!
Esitule kasutamine
Joondage rattarummus ja veoteljes olevad augud ning
paigaldage lukustustihvt täielikult tagasi auku ja sulgege
rõngas tagasi üle rattarummu. See rakendab ratta
veotelje külge.
Hooldus ja seadistused
Soovitame kõigiks masina hooldus-, reguleerimisja teenindustöödeks võtta ühendust volitatud
hoolduskeskusega. Mõned rutiinsed hooldustööd võib teha
masina omanik. Vaadake hooldusgraafikut ja järgnevaid
toiminguid.
ETTEVAATUST!
Kõik mootori ehitamisel kasutatud osad peavad korrektse
talitluse tagamiseks jääma oma kohale. Varuosad peavad
olema sama kujuga ja paigaldatud samas asendis kui
originaaldetailid. Muud varuosad ei pruugi sama hästi
toimida ning võivad kahjustada masinat ja põhjustada
vigastusi.
HOIATUS
Seda lumepuhurit tuleb nõuetekohaselt hooldada, et tagada
masina ohutu talitlus ja toimivus. Kasutusjuhendis olevate
ohutusjuhiste eiramine võib põhjustada surma või raske
vigastuse.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
OHT!
Tühjenduskanalis asuv pöörlev tiivik viskab lund eemale.
Sõrmed võivad tiiviku labade vahele kinni jääda, mis
võib põhjustada traumaatilist amputatsiooni või raskeid
rebendeid. ÄRGE puhastage ummistunud tühjenduskanalit
kätega! Kasutage alati puhastustööriista.
3.
n
3. Vabastage tigutoituri juhthoob, et saaksite vasaku käega
muid juhtseadiseid kasutada. Kui tigutoitur seiskub,
pöörduge volitatud hooldustöökoja poole.
• Enne lumepuhuri hooldamist või remontimist tuleb mootor
SEISATA. Eemaldage süütevõti või tõmmake välja
LÜKATAV/TÕMMATAV võti.
Hooldusgraafik
Pärast esimest 5 tundi
Vahetage õli
Enne iga kasutuskorda
• Kontrollige mootoriõli taset
• Kontrollige tigutoituri peatumisaega
Mõned mudelid on varustatud esitulega, et valgustada tööala
lumepuhuri ees. Esituli on sisse lülitatud siis, kui mootor
töötab. Lüliti puudub.
Pärast iga kasutuskorda
Soojendusega käepidemete kasutamine
Iga 25 töötunni järel või kord aastas
1. Soojendusega käepidemete aktiveerimiseks lülitage sisse
käepideme soojenduslüliti (A, joonis 16).
Juhtseadiste, rataste, tühjenduskanali ja tigutoituri külmumise vältimiseks
eemaldage kogunenud lumi ja lobjakas.
• Kontrollige kaabitsalatti kulumise osas.
• Vahetage mootoriõli.
2. Enne lumepuhuri seiskamist lülitage käepideme
soojenduslüliti välja.
• Veenduge, et lumepuhuri kinnitid on pingutatud.
Ratta lahutamine lukustustihvti abil (kui
kuulub varustusse)
• Kontrollige summutit ja summuti katet.
Kui viite masina mõnda teise kohta, võite ajutiselt ühe või
kaks ratast veotelje küljest lahutada.
1. Avage rõngas (A, joonis 17), mis on üle rattarummu.
2. Asetage lukustustihvt läbi veotelje otsapoolse augu ja
sulgege rõngas üle võlli.
42
• Kontrollige tigutoituri juhttrossi reguleeritust.
• Vahetage süüteküünal välja (hooldustöökoda).
• Kontrollige klapivahet* (hooldustöökoda).
* Pole kohustuslik, kui mootor töötab probleemideta.
Heitekontrolli seadmeid ja süsteeme võib hooldada,
ümber vahetada või remontida iga mitte-maanteesõidukite
mootoreid parandav asutus või isik. Tasuta heitekontrolli
hoolduse saamiseks tuleb pöörduda aga tehase volitatud
hooldustöökoja poole.
Mootoriõli vahetamine
Kõrvaldage vana õli nõuetekohaselt. Ärge visake seda
olmejäätmete sekka. Vana õli kõrvaldamise ja/või
töötlemise kohta saate teavet kohalikust omavalitsusest,
teeninduskeskusest või edasimüüjalt.
®
Parima jõudluse tagamiseks kasutage Briggs & Stratton -i
garantiinõuetele vastavat sünteetilist sertifitseeritud õli 5W-30.
Muude kvaliteetsete õlide kasutamine on aktsepteeritav, kui
need vastavad klassi SG, SH, SJ nõuetele või ületavad neid.
Ärge kasutage lisandeid.
1. SEISAKE mootor. Keerake süütevõti asendisse VÄLJAS.
2. Eemaldage süütevõti või tõmmake lükatav/tõmmatav võti
välja (kui on olemas).
OHT!
Lumepuhur kasutab lume kogumiseks pöörlevat
tigumehhanismi. Sõrmed võivad kergesti kinni jääda ning
tagajärjeks võib olla traumaatiline amputatsioon või rasked
rebendid.
• SEISAKE mootor. Oodake, kuni kõik liikuvad osad on
seiskunud. Enne mis tahes hooldus- või remonditööde
alustamist tuleb süütevõti eemaldada või lükatav/
tõmmatav võti välja tõmmata.
HOIATUS
Kui tigutoiturisse või tiivikusse satub kruusa, kive või muud
prahti, võivad need pöörlevatelt osadelt saadud löökide
tulemusel suure jõuga õhku paiskuda ning kehavigastusi
põhjustada või vara ja lumepuhurit kahjustada.
Sahatallad on tigutoituri korpuse kummalgi küljel. Neid saab
reguleerida, et kaabitsalati ja maapinna vahekaugust muuta.
Seadke sahatallad õigele kõrgusele, et säilitada puhastatava
pinna suhtes sobivat vahekaugust.
1. SEISAKE mootor. Eemaldage süütevõti või tõmmake
lükatav/tõmmatav võti välja.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
HOIATUS
Kütus ja selle aurud on äärmiselt kergsüttivad ning võivad
põhjustada surmavate või raskete vigastustega põletusi või
tulekahju.
Sahatalla kõrguse reguleerimine
n
Heitekontroll
• Kui seadme hooldamine nõuab selle kallutamist, peab
kütusepaak olema tühi, vastasel korral võib kütus välja
voolata ja põhjustada tulekahju või plahvatuse.
3. Eemaldage õli väljalaskeava kork (D, joonis 18).
Kallutage lumepuhurit veidi tahapoole. Laske õli välja
sobivasse mahutisse.
4. Pange õlikork tagasi ja keerake kinni.
5. Parkige masin tasasele pinnale.
2. Esmalt määrake kindlaks sobiv kaabitsalati ja maapinna
vahekaugus.
• Kui puhastate lumest kõvakattega pinda, seadke
sahatallad kõrgemale, et kaabitsalatt oleks
maapinnale lähemal.
• Kui puhastate lumest kruusakattega või ebatasast
pinda, seadke sahatallad madalamale, et tõsta
kaabitsalatt maapinnast kõrgemale. See aitab vältida
kivide ja muu prahi üleskorjamist ning tigutoituri ja
tiiviku poolt eemale paiskamist.
6. Puhastage õlitäiteava ümbrus lõikejääkidest.
3. Parkige masin tasasele pinnale.
7. Eemaldage õlivarras (A, joonis 19). Kasutage õlivarda
õlist puhastamiseks puhast lappi.
4. Lõdvendage sahatalla (H) kinnitusmutreid (E, joonis 20).
8. Paigaldage õlivarras tagasi ja keerake kinni. Eemaldage
õlivarras ja kontrollige õlitaset. Veenduge, et õlitase
ulatub täistaseme tähise TÄISTASEMEST ülaservani (C).
9. Kui õlitase on TÄISTASEMEST madalamal, lisage
aeglaselt õli mootori õlitäitetorusse (B). Ärge lisage liiga
palju õli.
10. Oodake üks minut. Kontrollige uuesti õlitaset.
5. Asetage kaabitsalati kummagi otsa alla puuklots
(y, z, joonis 21), mille paksus vastab soovitud
eralduskaugusele maapinnast.
6. Veenduge, et kumbki sahatald on kindlalt maapinna
vastas. Seejärel pingutage kinnitusmutrid.
MÄRKUS Veenduge, et kinnitusmutrid on korpuse
välisküljel, vältimaks kokkupuudet tigutoituriga.
11. Kui õlitase ulatub täistaseme tähise ülaservani (C), pange
õlivarras tagasi ja keerake kinni.
43
OHT!
Lumepuhur kasutab lume kogumiseks pöörlevat
tigumehhanismi. Sõrmed võivad kergesti kinni jääda ning
tagajärjeks võib olla traumaatiline amputatsioon või rasked
rebendid.
• SEISAKE mootor. Oodake, kuni kõik liikuvad osad on
seiskunud. Enne mis tahes hooldus- või remonditööde
alustamist tuleb süütevõti eemaldada või lükatav/
tõmmatav võti välja tõmmata.
HOIATUS
Kui tigutoiturisse või tiivikusse satub kruusa, kive või muud
prahti, võivad need pöörlevatelt osadelt saadud löökide
tulemusel suure jõuga õhku paiskuda ning kehavigastusi
põhjustada või vara ja lumepuhurit kahjustada.
Kaabitsalatt kulub aja jooksul ja tuleb siis välja vahetada.
1. SEISAKE mootor. Eemaldage süütevõti või tõmmake
lükatav/tõmmatav võti välja.
2. Lõdvendage kinnitusmutrid (A, joonis 22) ja -poldid (B).
Eemaldage kaabitsalatt (C).
1. SEISAKE mootor. Eemaldage süütevõti või tõmmake
lükatav/tõmmatav võti välja.
2. Seadke sõidukiiruse juhthoob esimesele edasiliikumise
käigule.
HOIATUS
Kütus ja selle aurud on äärmiselt kergsüttivad ning võivad
põhjustada surmavate või raskete vigastustega põletusi või
tulekahju.
• Kui seadme hooldamine nõuab selle kallutamist, peab
kütusepaak olema tühi, vastasel korral võib kütus välja
voolata ja põhjustada tulekahju või plahvatuse.
3. Tõstke lumepuhur üles tigutoituri korpuse otsale.
Märkus. Kui karter on õliga täidetud, ei tohi lumepuhurit pikalt
tigutoituri korpuse otsale püstiselt seisma jätta.
4. Eemaldage kruvid (A, joonis 26) ja põhjapaneel (B).
5. Kandke kuuskantvõllile väga õhuke kiht
viskoossusklassiga 50 sünteetilist mootoriõli (C, joonis
27). Tehke seda enne hoiundamist ja iga hooaja alguses.
MÄRKUS Ärge laske määrdel ega õlil sattuda kummist
hõõrdrattale ega veokettale. Kui määre või õli satub
hõõrdrattale, tuleb see uuega asendada. Ärge üritage seda
puhastada. Kui määre või õli satub veokettale, puhastage
seda põhjalikult alkoholipõhise lahustiga.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
3. Joondage uue kaabitsalati augud tigutoituri korpuses
olevate aukudega.
MÄRKUS Ärge laske määrdel ega õlil sattuda kummist
hõõrdrattale ega veokettale. Kui määre või õli satub
hõõrdrattale, tuleb see uuega asendada. Ärge üritage seda
puhastada. Kui määre või õli satub veokettale, puhastage
seda põhjalikult alkoholipõhise lahustiga.
n
Kaabitsalati kõrguse reguleerimine
4. Paigaldage kinnitusmutrid ja -poldid, kuid ärge neid veel
pingutage.
5. Lõdvendage sahatalla kinnitusmutrid.
6. Kontrollige kaabitsalati ja pinna vahelist kaugust.
Veenduge, et latt on maapinna vastas.
7. Pingutage kaabitsalati kinnitusmutrid.
8. Vajaduse korral reguleerige sahataldu, et säilitada
puhastatava pinna suhtes sobivat vahekaugust. Vt
Sahatalla kõrguse reguleerimine.
Juhthoova liigendite määrimine
Määrige juhthoova liigendeid joonisel 23 märgitud kohtadest
(A).
Tühjenduskanali, deflektori ja rattavõlli
määrimine
1. SEISAKE mootor ja eemaldage võti.
2. Määrige tühjenduskanalit (A, joonis 24) liitiummäärdega.
3. Määrige deflektorit (B) puhta mootoriõliga.
4. Määrige rattatelgi (C) liitiummäärdega.
Tigutoituri koostu määrimine
1. SEISAKE mootor ja eemaldage võti.
2. Määrige tigutoituri võlli koostu (A, joonis 25) määrdeniplite
kaudu (kui need on olemas).
Kuuskantvõlli ja ülekande määrimine
Ainult hõõrdülekandega süsteemide puhul:
44
6. Määrige õrn kiht mootoriõli ketirattale (D) ja ketile (E),
enne hoiundamist ja iga hooaja alguses.
Tigutoituri ja veojõu juhttrosside
reguleerimine
OHT!
Lumepuhur sisaldab pöörlevat tigutoiturit ja tiivikut, mis
viskab lund eemale. Sõrmed või jalad võivad tigutoiturisse
või tiiviku vahele kergesti kinni jääda, mis võib põhjustada
traumaatilise amputatsiooni või raskeid rebendeid.
• Tigutoituri ja tiiviku trossi ülepingutamine võib
põhjustada tigutoituri ja tiiviku pöörlemist, kui tigutoituri
juhtseadis on lahutatud.
• Veojõu trossi ülepingutamine võib põhjustada ülekande
rakendamist, kui veojõu juhtseadis on lahutatud.
1. SEISAKE mootor ja eemaldage võti.
2. Lõdvendage kontramutrit (A, joonis 28).
3. Hoidke juhttrossist (B) kinni.
4. Pöörake võru (C), et pinget vabastada. ÄRGE pingutage
võru liiga palju.
5. Pingutage kontramutter.
Märkus. Kui masin ei läbi tigutoituri/tiiviku juhthoova ja veojõu
juhthoova teste, ÄRGE seda kasutage. Võtke ühendust
volitatud hoolduskeskusega.
Test 1 – tigutoituri/tiiviku juhthoob
• KÄIVITAGE mootor.
• Vajutage tigutoituri juhthoob alla. Tigutoitur/tiivik peaks
pöörlema.
• Vabastage tigutoituri juhthoob. Tigutoitur/tiivik peab
PEATUMA viie sekundi jooksul.
Katse 2 – veoülekande kontrollimine
• KÄIVITAGE mootor.
• Seadke kiiruse juhthoob esimese käigu asendisse.
• Vajutage veojõu juhthoob alla. Masin peaks edasi
liikuma.
• Vabastage veojõu juhthoob. Masin peaks PEATUMA.
Test 3 – vabakäe funktsioon
OHT!
Lumepuhur sisaldab pöörlevat tigutoiturit ja tiivikut, mis
viskab lund eemale. Sõrmed või jalad võivad tigutoiturisse
või tiiviku vahele kergesti kinni jääda ning tagajärjeks võib
olla traumaatiline amputatsioon või raskete rebendite
tekkimine.
• Enne mis tahes hooldus- või remonditööde alustamist
SEISAKE mootor ja oodake, kuni kõik liikuvad osad on
peatunud ning eemaldage süütevõti.
1. SEISAKE mootor. Eemaldage võti.
2. Eemaldage lõikepoldid ja mutrid.
3. Kandke tigutoituri määrdeniplitele (kui need on olemas)
määret. Pöörake tigutoiturit aeglaselt, et tigutoituri võlli
määrida.
4. Joondage poldiaugud. Paigaldage uued lõikepoldid (A,
joonis 30) läbi tigutoituri võlli (B). Pingutage mutrid (C).
Tiiviku lõikepoltide asendamine
OHT!
Lumepuhur sisaldab pöörlevat tigutoiturit ja tiivikut, mis
viskab lund eemale. Sõrmed või jalad võivad tigutoiturisse
või tiiviku vahele kergesti kinni jääda ning see võib
põhjustada traumaatilise amputatsiooni või raskeid
rebendeid.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
• KÄIVITAGE mootor.
• Rakendage tigutoituri ja veojõu juhtthoovad. Seejärel
vabastage tigutoituri juhthoob. Veenduge, et kõik
juhthoovad rakenduvad.
• Vabastage veojõu juhthoob. Veenduge, et mõlemad
juhthoovad vabanevad.
Tigutoituri lõikepoltide asendamine
n
6. Kasutage järgmisi katseid kontrollimaks tigutoituri ja
veojõu juhtseadiste talitlust:
Roolimisseadise trosside reguleerimine
OHT!
Lumepuhur sisaldab pöörlevat tigutoiturit ja tiivikut, mis
viskab lund eemale. Sõrmed või jalad võivad pöörleva
teo või tiiviku vahele kergesti kinni jääda ning see võib
põhjustada traumaatilise amputatsiooni või raskeid
rebendeid.
• Enne hooldus- või remonditööde tegemist lülitage
mootor VÄLJA ja oodake, kuni kõik liikuvad osad
peatuvad, ja eemaldage süütevõti või lükatav/tõmmatav
võti.
Roolimistross võib pideval kasutamisel esimesel hooajal veidi
välja venida. Kui tross on välja veninud, võib see takistada
hammasratasajamite lahtirakendumist, kui juhtseadis on
aktiveeritud.
1. SEISAKE mootor ja eemaldage võti.
2. Kasutage ühte mutrivõtit reguleerimismutri (B, joonis 29)
paigal hoidmiseks. Kasutage teist mutrivõtit kontramutri
(A) lõdvendamiseks.
3. Vabastage roolimishoob. Keerake reguleerimismutrit (B)
päri- või vastupäeva, kuni tross on pingul. Ärge pingutage
kaablit liigselt. Sellega käivitate roolimisfunktsiooni, kui
roolimishoob on rakendamata.
4. Pärast reguleerimist hoidke reguleerimismutrit (B) paigal
ja pingutage kontramutter (A).
• Enne mis tahes hooldus- või remonditööde alustamist
SEISAKE mootor ja oodake, kuni kõik liikuvad osad on
peatunud ning eemaldage süütevõti.
1. SEISAKE mootor. Eemaldage mootori võti.
2. Eemaldage lõikepoldid (A, joonis 31) ja lukustusmutrid
(C) tiiviku võlli (B) küljest.
3. Joondage poldiaugud. Paigaldage uued lõikepoldid läbi
tigutoituri võlli. Pingutage lukustusmutritega.
Kaabitsalati vahetamine
OHT!
Lumepuhur sisaldab pöörlevat tigutoiturit ja tiivikut, mis
viskab lund eemale. Sõrmed või jalad võivad pöörlevasse
tigutoiturisse või tiiviku vahele kergesti kinni jääda ning see
võib põhjustada traumaatilise amputatsiooni või raskeid
rebendeid.
• Enne hooldus- või remonditööde alustamist tuleb mootor
alati SEISATA ja oodata, kuni kõik liikuvad osad peatuvad
ning seejärel eemaldada süütevõti või lükatav/tõmmatav
võti.
Kaabitsalatt kulub aja jooksul ja tuleb siis välja vahetada.
1. SEISAKE mootor ja eemaldage süütevõti või tõmmake
lükatav/tõmmatav võti välja.
45
2. Vabastage kinnitusmutrid (A, joonis 32) ja -poldid (B) ning
eemaldage kaabitsalatt (C).
3. Joondage uue kaabitsalati augud tigutoituri korpuses
olevate aukudega.
4. Pingutage kinnitusmutrid ja -poldid käsitsi. Seejärel
lõdvendage sahatallad.
5. Paigaldage kinnitusmutrid ja -poldid.
6. Kontrollige kaabitsalati ja pinna vahelist kaugust.
7. Vajaduse korral reguleerige sahataldu, et hoida neid
puhastatava pinna suhtes sobival kaugusel. Vt Sahatalla
kõrguse reguleerimine.
Rehvirõhu kontrollimine
HOIATUS
Plahvatusoht
• Puhastage masin. Veenduge, et kõik mutrid, poldid ja
kruvid on pingutatud.
• Kontrollige nähtavaid liikuvaid osasid kahjustuste,
purunemise ja kulumise suhtes. Vajaduse korral
asendage.
• Määrige juhthoobade liigendeid, tühjenduskanalit ja
deflektorit, tigutoituri koostu ja veorataste telgi. Vt
jaotist Hooldus ja seadistused.
• Roostes või pragunenud värviga pinnad lihvige kergelt
liivapaberiga ja katke värviga.
• Värvimata või paljale metallpinnale kandke
roostetõrjevahendit.
• Hoidke masinat siseruumis ja katke see kinni. Kui hoiate
masinat õues, katke see tugeva presentkattega.
Masina hooldusse viimine
• Laske iga-aastased hooldustööd teha volitatud
hooldustöökojas. Vt Hooldusgraafik.
• Kontrollige mootori õlitaset ja vajaduse korral lisage õli.
• Täitke kütusepaak kvaliteetse kütusega.
• Kontrollige rehvirõhku.
• Veenduge, et kõik katted ja kaitsed on kinnitatud.
• Veenduge, et kõik kinnitused on kõvasti kinni.
• Kontrollige tigutoituri ja tiiviku juhtseadiseid ning veoajami
juhtseadist.
Rehvide liigtäitmine võib põhjustada nende plahvatamist,
mis võib tekitada raskeid vigastusi.
Ärge täitke rehve üle maksimaalse lubatud rõhu.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
n
Rehvirõhku tuleks kontrollida regulaarselt. Soovitatud
rehvirõhk varieerub olenevalt rehvi tootjast. Rusikareegliks
on pumbata rehvi kuni selle külgseinale märgitud
maksimumrõhuni (tähis „Max Inflation”), aga mitte sellest
kõrgema rõhuni.
Hoiustamine
Lumepuhur
Hooajaväline hoiustamine
Hooaja lõppedes või kui masin on olnud hoiustatud kauem kui
30 päeva, tuleb järgida järgmisi punkte.
HOIATUS
Bensiin on väga tuleohtlik ja selle aurud on
plahvatusohtlikud. Aurud võivad kanduda eemalolevale
süüteallikale ja põhjustada plahvatuse ja/või tulekahju.
Hoiustamine ‑ kütusesüsteem
• Kui kütusepaagis on kütust, ärge hoidke masinat
siseruumides ega halva ventilatsiooniga ruumides, kus
kütuseaurud võivad puutuda kokku sädeme, lahtise
leegi, süüteleegi, kuumusega jm süüteallikatega.
Tõrkeotsing
Vea kirjeldus
Kütus võib rikneda, kui seda hoitakse mahutis kauem
kui 30 päeva. Iga kord, kui täidate mahuti kütusega,
lisage kütusele kütusestabilisaatorit, vastavalt tootja juhistele.
See hoiab kütust värskena ja vähendab kütusega seotud
probleeme ning kütusesüsteemi saastumist.
Mootorit pole vaja kütusest tühjendada,
kui kütusestabilisaatorit on lisatud kooskõlas juhistega.
KÄIVITAGE mootor 2 minutiks enne hoiustamist, et pumbata
kütust ja kütusestabilisaatorit läbi kütusesüsteemi.
Põhjus
Lahendus
Tigutoitur ei peatu 5 sekundi jooksul pärast
tigutoituri juhthoova vabastamist.
Tigutoituri juhttross pole sobivaks reguleeritud.
Pöörduge volitatud hoolduskeskusesse.
Tigutoituri juhthoova rakendamisel ei hakka
tigutoitur pöörlema.
Reguleerige tigutoituri juhttrossi.
Vt jaotist Tigutoituri juhttrossi reguleerimine.
Mootor ei käivitu.
Süütevõti on asendis VÄLJAS või LÜKATAV/
TÕMMATAV võti pole võtmepilus.
Keerake süütevõti asendisse SEES või lükake
LÜKATAV/TÕMMATAV võti võtmepilusse.
Enne starterinööri tõmbamist ei ole vajutatud 2
korda eeltäitenuppu.
Enne starterinööri tõmbamist vajutage 2 korda
eeltäitenuppu.
Kütusepaak on tühi.
Täitke kütusepaak värske kütusega.
46
Vea kirjeldus
Põhjus
Lahendus
Õhuklapp on avatud.
Enne starterinöörist tõmbamist keerake õhuklapp
asendisse SULETUD.
Mootor on kütusest üle ujutatud.
Keerake õhuklapp avatud asendisse. Tõmmake
starterinöörist, kuni mootor käivitub.
Kui vesi on kütuses või juhul, kui kasutatakse
kütust.
Täitke kütusepaak värske kütusega.
Tühjenduskanal või deflektor ei ole reguleeritav.
Tühjenduskanal või deflektor on jääs.
Hoidke lumepuhurit lume või jää sulamiseni soojas
kohas.
Mootor ei taha käivituda või töötab ebarahuldavalt.
Vale õli.
Vahetage õli välja vähemviskoosse vastu. Vt
jaotist Õlisoovitused.
Õhuklapi hoob ei ole õiges asendis.
Mootori soojenedes avage õhuklapp vähehaaval.
Liiga tugev vibratsioon.
Osad on lahti või kahjustunud.
Seisake lumepuhur kohe. Võtke ühendust volitatud
hoolduskeskusega.
Lumepuhur ei viska lund välja.
Reguleerige tigutoituri juhttrossi.
Vt jaotist Tigutoituri juhttrossi reguleerimine.
Lumi on tühjenduskanalis.
SEISAKE MOOTOR! Veenduge, et tigutoitur
SEISKUB. Kasutage tühjenduskanalist lume
eemaldamiseks puhastustööriista. Ärge
puhastage ummistunud tühjenduskanalit
kätega! Vt jaotist Ummistunud tühjenduskanali
puhastamine.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
n
Kõigi teiste probleemidega pöörduge volitatud hoolduskeskusesse.
47
Tehnilised andmed
Tehniliste andmete tabel
Lumepuhuri sädesüütega süsteem vastab Kanada standardi ICES-002 nõuetele.
Parameeter
Mootori mudel 130000
Mootori mudel 150000
Süütemagneeto sädemevahe
0,010–0,014 tolli (0,25–0,36 mm)
0,010–0,014 tolli (0,25–0,36 mm)
0,008–0,016 tolli (0,2–0,4 mm)
Sisselaskeklapi vahe
0,004–0,006 tolli (0,10–0,15 mm)
0,004–0,006 tolli (0,10–0,15 mm)
0,005–0,007 tolli (0,13–0,18 mm)
Väljalaskeklapi vahe
0,006–0,008 tolli (0,15–0,20 mm)
0,009–0,011 tolli (0,23–0,28 mm)
0,005–0,007 tolli (0,13–0,18 mm)
18–20 untsi (0,53–0,59 l)
18–20 untsi (0,53–0,59 l)
36–38 untsi (1,0–1,1 l)
0,030 tolli (0,76 mm)
0,030 tolli (0,76 mm)
0,030 tolli (0,76 mm)
Õli kogus
Süüteküünla sädemevahe
Mootori mudel 19J000
Mootori võimsus langeb 3,5% iga 1000 jalad (300 m) kohta üle merepinna taseme ja 1% iga 10 °F (5,6 °C) kohta üle 77 °F
(25 °C). Mootor töötab rahuldavalt kuni 15-kraadise kalde all.
Nimivõimsus
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
n
Üksikute bensiinimootorite nimivõimsused on märgitud kooskõlas SAE (USA Autoinseneride Liidu) standardiga J1940
(väikemootorite võimsuse ja pöördemomendi määramise protseduur) ja nimiväärtuste andmed on saadud ning korrigeeritud
kooskõlas standardiga SAE J1995. Pöördemomendi väärtused on saadud kiirusel 2600 p/min nendel mootoritel, mille
andmesildil on märgitud „rpm” ja kiirusel 3060 p/min kõigi teiste puhul; hobujõudude väärtused on saadud kiirusel 3600
p/min. Koguvõimsuse kõveraid saab vaadata aadressil www.BRIGGSandSTRATTON.COM. Tegelikku netovõimsust on
mõõdetud koos väljalasketoru ja õhupuhastiga, brutovõimsust aga mõõdetakse ilma nende seadisteta. Mootori tegelik
koguvõimsus on suurem kui netovõimsus ja sõltub muu hulgas keskkonnatingimustest ning mootorite individuaalsetest
erinevustest. Arvestades laia tooteskaalat, milles mootoreid kasutatakse, ei pruugi bensiinimootor saavutada märgitud
brutovõimsust konkreetses seadmes. See erinevus tuleneb mitmest tegurist, k.a mitmesugused mootori osad (õhupuhasti,
väljalaskesüsteem, laadimine, jahutus, karburaator, kütusepump jne), kasutuspiirangud, keskkonnatingimused (temperatuur,
niiskus, kõrgus) ning mootorite individuaalsed erinevused. Tootmis- ja mahupiirangute tõttu võib Briggs & Stratton asendada
selle mootori kõrgema nimivõimsusega mootoriga.
48
Ovaj priručnik odnosi se na sljedeće proizvode:
1696813-02, 1696813-03, 1696820-02, 1696820-03,
1696821-02, 1696821-03, 1696822-02, 1696822-03,
1696833-02, 1696833-03, 1696835-01, 1696835-02
Tablica Sadržaja:
Opće informacije.................................................................49
Kontaktni podaci europskog ureda.................................. 49
Europska unija (EU) Faza V (5): Vrijednosti za ugljični
dioksid (CO2).......................................................................49
Sigurnost rukovatelja......................................................... 49
Funkcije i upravljanje......................................................... 52
Rukovanje............................................................................ 52
Održavanje i podešavanja..................................................56
Skladištenje......................................................................... 60
Rješavanje problema.......................................................... 60
Vrijednosti ugljičnog dioksida za motore tvrtke Briggs &
®
Stratton s EU certifikatom tipskog odobrenja možete
pronaći unošenjem CO2 u prozor za pretraživanje na stranici
BriggsandStratton.com.
Sigurnost rukovatelja
Spremite ovaj priručnik
Ovaj priručnik spremite za buduće potrebe. Priručnik
sadrži sigurnosne informacije o opasnostima i rizicima
vezanim uz proizvod i savjetima kako ih izbjeći. Priručnik
također sadrži važne upute koje se moraju poštivati tijekom
prvog pokretanja, rada i održavanja proizvoda.
Čistač snijega napravljen je i namijenjen samo za čišćenje
snijega s tvrdih površina, prizemnih trotoara i prilaza za
vozila. Nije namijenjen ni za jednu drugu svrhu.
Važno je da pročitate ove upute i u potpunosti ih razumijete
prije nego pokušate pokrenuti ili rukovati ovom opremom.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
Tehnički podaci...................................................................62
Europska unija (EU) Faza V (5):
Vrijednosti za ugljični dioksid
(CO2)
n
Proizvodi na koje se odnosi
ovaj priručnik
Opće informacije
Više informacija potražite u Kontakt-vodiču za
kupce priloženom uz uređaj.
Slike u ovom dokumentu služe za ilustraciju. Vaš
uređaj može se razlikovati od onoga prikazanog na
slikama. LIJEVO i DESNO prikazani su u odnosu na položaj
rukovatelja.
Oznake važno i napomena u tekstu označavaju objašnjenja,
iznimke ili alternativne postupke.
Svi prijevodi ovog dokumenta na druge jezike izvršeni su na
temelju izvornog dokumenta na engleskom jeziku.
Dobro se upoznajte s načinom upravljanja i ispravnim
rukovanjem čistača snijega.
Morate znati kako brzo zaustaviti stroj i deaktivirati kontrole.
Sigurnosni simboli upozorenja i signalne
riječi
upotrebljava se za prikaz
Sigurnosni simbol upozorenja
sigurnosnih informacija o opasnostima koje mogu prouzročiti
ozljede osoba. Uz simbol upozorenja koristi se i signalna
riječ (OPASNOST, UPOZORENJE ili OPREZ) za isticanje
vjerojatnosti i težine potencijalne ozljede. Osim toga, simbol
opasnosti može se koristiti za označavanje vrste opasnosti.
OPASNOST označava opasnost koja će izvjesno, ako
se ne izbjegne, izazvati smrt ili tešku ozljedu.
Reciklirajte svu ambalažu, iskorišteno ulje i baterije u skladu s
odgovarajućim propisima nadležnih vlasti.
Kontaktni podaci europskog
ureda
Za pitanja vezana za emisije ispušnih plinova u Europi,
kontaktirajte naš europski ured na adresi:
Max-Born-Straße 2, 68519 Viernheim, Njemačka.
UPOZORENJE označava opasnost koja može, ako se
ne izbjegne, izazvati smrt ili tešku ozljedu.
OPREZ označava opasnost koja može, ako se ne
izbjegne, izazvati laku ili srednje tešku ozljedu.
OPASKA se odnosi na važnu informaciju koja nije povezana
s opasnošću.
Simboli opasnosti čistača snijega
Sigurnosne informacije
o opasnostima koje
mogu rezultirati
tjelesnom ozljedom.
Pročitajte i proučite
korisnički priručnik prije
upotrebe ili servisiranja
stroja.
49
Opasnost od
amputacije - rotor u
rotaciji
Opasnost od amputacije rotirajuća spirala
Opasnost od
amputacije - ne dirajte
pokretne dijelove.
Opasnost od izbačenih
predmeta
Opasnost od požara
Opasnost od eksplozije
Opasnost od strujnog
udara
Opasnost od otrovnog
dima
Opasnost od vruće
površine
Opasnost od povratnog
udarca
Držite sigurnosni
razmak
Držite djecu podalje
Nosite zaštitne
naočale
———
———
Sigurnosne poruke
UPOZORENJE
Ovaj proizvod može vas izložiti kemikalijama, uključujući
ispušne plinove benzinskog motora, koji su u državi
Kaliforniji prepoznati kao uzročnici raka, te ugljični
monoksid, koji je u državi Kaliforniji prepoznat kao uzročnik
urođenih mana ili drugih oštećenja reproduktivnog sustava.
Više informacija potražite na www.P65Warnings.ca.gov.
OPASNOST
Ovaj čistač snijega može otkinuti ruke i stopala te izbacivati
predmete. Pročitajte i pridržavajte se svih sigurnosnih
uputa u ovom priručniku. Nepridržavanje ovih uputa može
rezultirati smrću ili teškim ozljedama.
Kontakt ruke i okretnog koluta sa spiralom unutar koša
za pražnjenje najčešći je uzrok ozljedama povezanim s
čistačem snijega.
50
UPOZORENJE
Prije pokretanja uređaja, pročitajte, shvatite i pridržavajte se
svih uputa u priručniku i na čistaču snijega. Nepridržavanje
sigurnosnih uputa u ovom priručniku može rezultirati smrću
ili teškim ozljedama.
• Rukovanje strojem dozvolite samo rukovateljima koji su
odgovorni, osposobljeni i upoznati s uputama, te fizički
sposobni rukovati strojem.
UPOZORENJE
Obavezno nosite zaštitne naočale ili štitnike za oči tijekom
rada ili prilikom podešavanja odnosno popravka kako biste
zaštitili oči od stranih predmeta koje stroj može odbaciti.
Modeli u SAD-u: Uporaba ili rukovanje motorom na bilo kojem
zemljištu prekrivenom šumom, grmljem ili travom smatra se
kršenjem Kalifornijski zakon o javnim resursima (California
Public Resource Code) dio 4442, osim ako ispušni sustav
nije opremljen hvatačem iskri kao što je to definirano u dijelu
4442 gornjeg zakona, koji treba održavati u dobrom radnom
stanju. Druge države ili federalna zakonodavstva mogu imati
slične zakone. Kontaktirajte proizvođača originalne opreme,
trgovca ili zastupnika i pribavite hvatač iskri osmišljen za
ispušni sustav postavljen na ovom motoru.
n
Prije obavljanja servisa
izvadite ključ i pročitajte
korisnički priručnik.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
Opasnost od
amputacije - rotor u
rotaciji.
Sigurnosne naljepnice
Prije rukovanja jedinicom, pročitajte sigurnosne naljepnice.
Usporedite sliku 1 s prikazanim naljepnicama u sljedećoj
tablici. Preporuke za oprez i upozorenja su tu za vašu
sigurnost. Za izbjegavanje tjelesnih ozljeda i oštećenja
stroja trebate dobro razumjeti te se pridržavati sigurnosnih
naljepnica.
VAŽNO: Ako se sigurnosne naljepnice izližu ili oštete i više
se ne mogu pročitati tada od lokalnog zastupnika naručite
zamjensku naljepnicu.
A
B
n
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
C
51
Funkcije i upravljanje
J
Prednje svjetlo
K
Ventil dovoda goriva
L
Ručica brzine
M
Sklopka za uklj./isklj.
Provjerite jesu li slova na slici 2 u skladu s funkcijama i
upravljanjem navedenima u tablici koja slijedi.
A
Upravljačka ručica spirale
B
Ručica za odabir brzine
C
Kontrola odbojnika - unutar
crtice
E
F
Poluga za okretanje koša za
pražnjenje - unutar crtice
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
D
n
Simboli upravljanja i značenje
N
Čok zatvoren/Čok otvoren
O
Gumb paljenja
P
Prekidač za zagrijavanje
drški
Funkcija Free Hand™
Kontrola upravljanja Poluga
G
Ručica za kontrolu trakcije
H
Alat za čišćenje
Rukovanje
Područje rada
I
Graničnici
1. Upoznajte područje na kojem planirate rukovati čistačem
za snijeg. Označite sve granice trotoara i prilaza za
vozila.
2. Provjerite jesu li iz područja rada uklonjeni svi otpaci i
predmeti koje bi spirala mogla zahvatiti i odbaciti iz koša
za pražnjenje.
52
UPOZORENJE
Ovaj stroj može izbaciti predmete koji mogu ozlijediti
promatrače te oštetiti zgrade.
3. Prije pokretanja motora premjestite čistač za snijeg na
otvoreno i podalje od prozora i vrata.
• Motor palite i pokrećite na otvorenom.
• Motor nemojte pokretati niti koristiti u zatvorenom
prostoru, čak i ako su otvorena vrata ili prozori.
4. Uvjerite se kako na području rada nema promatrača,
posebice djece.
SAE 30 - Upotreba ulja SAE 30 na temperaturi ispod 40 °F (4 °C)
izazvat će teškoće s pokretanjem.
B
10W-30 - Upotreba ulja 10W-30 na temperaturi iznad 80 °F (27 °C)
može povećati potrošnju ulja. Često provjeravajte razinu ulja.
C
5W-30
D
Sintetičko ulje 5W-30
E
Vanguard sintetičko ulje 15W-50
®
Provjera i dodavanje motornog ulja
OPASKA
Neki motori isporučuju se iz tvrtke Briggs & Stratton s uljem
ili bez njega. Uvijek provjerite ima li ulja u motoru. Ako
motor pokrenete bez ulja, doći će do oštećenja koje se ne
može popraviti i koje nije obuhvaćeno jamstvom.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
UPOZORENJE
Ovaj čistač snijega može otkinuti ruke i stopala te izbacivati
predmete. Pročitajte i pridržavajte se svih sigurnosnih
uputa u ovom priručniku. Nepridržavanje ovih uputa može
rezultirati smrću ili teškim ozljedama.
• Tijekom rukovanja držite djecu izvan područja rada.
• Djecu obično privlači oprema. Vodite računa o prisutnim
osobama.
• Pazite i isključite stroj ako prolaznik uđe na područje
rada.
• Posebno budite oprezni kad se približavate
nepreglednim zavojima, grmlju, drveću ili drugim
predmetima koji zaklanjaju pregled.
A
n
UPOZORENJE
Ispušni plinovi motora sadrže ugljik-monoksid, otrovni plin
bez boje i mirisa. Udisanje ugljik-monoksida može izazvati
vrtoglavicu, nesvjesticu ili smrt.
Za postizanje najboljeg radnog učinka preporučujemo
uporabu zajamčeno potvrđenog sintetičkog ulja tvrtke
®
Briggs & Stratton 5W-30. Dopuštena su i druga
visokokvalitetna motorna ulja s aditivima deterdženta ako
imaju oznaku kvalifikacije kvalitete SG, SH, SJ ili višu. NE
koristite aditive.
1. Postavite stroj na ravnu površinu (slika 3.
Motor
Preporučena ulja
2. Iz područja za ulijevanje goriva odstranite neželjeni
materijal.
Kapacitet spremnika ulja: Pogledajte odjeljak Tehnički
podaci.
OPASKA
Neki motori isporučuju se iz tvrtke Briggs & Stratton s uljem
ili bez njega. Uvijek provjerite ima li ulja u motoru. Ako
motor pokrenete bez ulja, doći će do oštećenja koje se ne
može popraviti i koje nije obuhvaćeno jamstvom.
Za postizanje najboljeg radnog učinka preporučujemo
®
uporabu ulja tvrtke Briggs & Stratton koja su odobrena
jamstvom. Dopuštena su i druga visokokvalitetna motorna
ulja s aditivima deterdženta ako im je oznaka kvalitete SF,
SG, SH, SJ ili viša. Ne koristite posebne aditive.
Vanjske temperature određuju točnu viskoznost motornog
ulja. Koristite grafikon za odabir najbolje viskoznosti u
skladu s očekivanim rasponom vanjske temperature. Motori
za većinu opreme za vanjsku primjenu dobro rade sa
sintetičkim uljem 5W-30. Za opremu kojom se rukuje na
visokim temperaturama, najbolju zaštitu daje sintetičko ulje
®
Vanguard 15W-50.
3. Uklonite štapić za mjerenje (A, slika 4). Pomoću čiste
krpe uklonite ulje sa štapića za mjerenje.
4. Vratite šipku za mjerenje razine ulja na mjesto i stegnite
je. Izvadite štapić za mjerenje razine ulja i provjerite
razinu ulja. Pripazite da razina ulja bude na vrhu
indikatora NAPUNJENOSTI (C).
5. Ako je razina ulja ispod oznake PUNO na indikatoru
napunjenosti, polako dolijte ulje u otvor za ulijevanje
motornog ulja (B). NEMOJTE dodavati previše ulja.
6. Pričekajte jednu minutu. Ponovno provjerite razinu ulja.
7. Kada razina ulja dotakne vrh indikatora NAPUNJENOSTI,
ugradite i zategnite štapić za mjerenje.
Preporučena goriva
Gorivo mora zadovoljiti ove zahtjeve:
• Čist bezolovni benzin.
• Najmanje 87 oktana/87 AKI (91 RON). Pogledajte Uvjeti
za primjenu na velikim nadmorskim visinama.
• Prihvatljiv je benzin s najviše 10% etanola (gazohol).
53
Za zaštitu sustava dovoda goriva od stvaranja
gume pomiješajte stabilizator goriva s gorivom.
Pogledajte Skladištenje. Nisu sva goriva ista. Ako dođe do
problema prilikom paljenja ili rada, promijenite dobavljača
goriva ili robnu marku goriva. Ovaj motor radi na benzin.
Sustav kontrole emisije za ovaj motor je EM (Preinake
motora).
Dolijte ulje
UPOZORENJE
Gorivo i njegove pare izuzetno su zapaljivi i eksplozivni.
Uvijek iznimno pažljivo rukujte gorivom. Nepridržavanje ovih
sigurnosnih uputa može izazvati požar ili eksploziju koja
može rezultirati teškim opeklinama ili smrću.
Prilikom dolijevanja goriva
• Zaustavite motor i pustite ga da se hladi
barem 3 minute prije skidanja čepa spremnika za
gorivo.
• Ugasite cigarete, cigare, lule te sve druge izvore
plamena.
• Spremnik za gorivo napunite na otvorenom ili u dobro
prozračenom prostoru.
• Nemojte prenapuniti spremnik. Kako bi se omogućila
ekspanzija goriva, ne punite spremnik iznad donjeg
dijela grla spremnika za gorivo.
• Gorivo držite podalje od iskri, otvorenog plamena,
plinskog plamena, topline ili drugih izvora zapaljenja.
• Često provjeravajte cijev i za gorivo, spremnik, čep
spremnika i spojeve te utvrdite postoje li napukline ili
curenje. Zamijenite ih ako je potrebno.
• Ako se gorivo prolije, pričekajte dok ne ispari prije
pokretanja motora. NEMOJTE stvarati nove izvore
plamena.
• Koristite samo odobreni spremnik za gorivo.
54
2. Skinite čep otvora za ulijevanje goriva (A, slika 5).
3. Napunite spremnik goriva (B) gorivom. NE PUNITE
spremnik za gorivo iznad dna njegovog grla (C).
4. Vratite čep spremnika za gorivo.
Pokretanje motora
UPOZORENJE
Gorivo i njegove pare izuzetno su zapaljivi i eksplozivni.
Uvijek iznimno pažljivo rukujte gorivom.
Nepridržavanje ovih sigurnosnih uputa može izazvati požar
ili eksploziju koja može rezultirati teškim opeklinama ili
smrću.
• Provjerite jesu li svjećica, prigušivač, čep spremnika
za gorivo i filtar zraka (ako je ugrađen) ispravno
postavljeni.
• Ne pokušavajte pokrenuti motor ako nema svjećice.
• Ne koristite tekućine za pokretanje koje su pod tlakom,
jer su njihove pare zapaljive.
• Nemojte dodavati previše goriva u motor.
Pročitajte Pokretanje motora upute za pokretanja
motora navedene u ovom priručniku.
• Ako je motor zaliven gorivom, postavite čok u položaj
OTVORENO/RAD, pomaknite gas u položaj BRZO i
okrećite motor dok se ne upali.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
Uvjeti za primjenu na velikim nadmorskim visinama
• Na visinama iznad 5000 stopa (1524 metra) prihvatljiv je
benzin s minimalno 85 oktana/85 AKI (89 RON).
• Za motore s rasplinjačem, nužno je izvršiti podešavanje
za velike nadmorske visine kako bi emisije ostale u
dozvoljenim okvirima. Rad bez ovih podešavanja izazvat
će smanjenje performansi, povećat će potrošnju goriva
i emisiju plinova. Za više informacija o podešavanju na
velikim nadmorskim visinama kontaktirajte ovlaštenog
zastupnika tvrtke Briggs & Stratton.
• Na nadmorskim visinama ispod 2500 stopa (762 metra)
ne preporučuje se rad s podešavanjima za visoke
nadmorske visine.
• Za motore s elektroničkim ubrizgavanjem goriva
(EFI), podešavanje za visoke nadmorske visine nije
neophodno.
1. Iz područja za ulijevanje goriva odstranite svu nečistoću.
n
OPASKA Nemojte rabiti neodobrene benzine, primjerice,
E15 i E85. Ne miješajte ulje i benzin te ne mijenjajte
motor kako bi ga pokretala alternativna goriva. Uporaba
neodobrenih goriva oštetit će dijelove motora, a to nije
obuhvaćeno jamstvom.
1. Provjerite jesu li kontrole spirale (J, slika 6) i kontrola
vučne snage (K) oslobođene.
2. Okrenite ventil za dovod goriva (A) (ako je ugrađen) u
položaj OTVORENO.
3. Pomaknite ručicu regulatora gasa (B) (ako je ugrađena) u
položaj BRZO.
4. Okrenite kontaktni ključ (C) u položaj UKLJUČENO ili
pritisnite Gurni/Povuci ključ.
5. Okrenite regulator čoka (D) u položaj ZATVORENO.
Napomena: Čok i pumpica obično nisu potrebni za pokretanje
zagrijanog motora.
6. Pritisnite gumb paljenja (E) dva puta.
7. Na modelima s ručnim pokretanjem, čvrsto držite dršku
užeta pokretača (F). Ručku polako povlačite dok ne
osjetite otpor, a zatim naglo povucite.
UPOZORENJE
Brzo vraćanje konopca za pokretanje (povratni udarac)
povući će šaku i ruku prema motoru brže no što ga možete
ispustiti. To može rezultirati slomljenim kostima, frakturama,
ogrebotinama ili iščašenjima.
8. Na modelima s električnim pokretanjem, spojite produžni
kabel, ako je priložen, na kućište pokretača (H, slika
7), a zatim u zidnu utičnicu. Pritisnite tipku na kućištu
pokretača (I). Nakon pokretanja motora, odvojite produžni
kabel od zidne utičnice i zatim iz kućišta pokretača.
UPOZORENJE
Oštećeni ili neuzemljeni strujni kabeli mogu izazvati strujni
udar. Strujni udar može izazvati teške opekline ili smrt.
• Koristite samo strujne kabele s tri zaštitna kontakta
koji su pravilno uzemljeni na izvor energije.
• Ako je produžni kabel oštećen, zamijenite ga.
Napomena: Za produženje vijeka trajanja pokretača koristite
kratke, pokretačke cikluse najviše pet sekundi. Pričekajte
jednu minutu između dva pokušaja pokretanja.
• Ukoliko se spirala i rotor ne zaustave u roku od
pet sekundi, podesite kontrolni kabel. Pogledajte
odjeljak Podešavanje kontrolnih kabela spirale i
rotora.
• Ukoliko se spirala i rotor i dalje NE zaustavljaju u roku
od pet sekundi, obratite se ovlaštenom servisnom
zastupniku.
Aktiviranje pogonskih kotača
OPASKA NE pomičite ručicu kontrole brzine kada je
aktivirana kontrola trakcije. To može rezultirati oštećenjem
pogonskog sustava.
9. Neka se motor zagrije nekoliko minuta. Postupno
pomaknite regulator čoka (D) u položaj OTVORENO.
1. Za pomicanje čistača snijega prema naprijed, ručicu za
kontrolu brzine (B, slika 11) postavite u jedan od položaja
prema naprijed.
Zaustavite motor
2. Za teški snijeg odaberite manji broj, za laki snijeg srednji
broj, a za transport čistača snijega veći broj.
1. Okrenite ključ za paljenje (A, slika 8) u položaj
ISKLJUČENO. Izvadite ključ za paljenje ili gurni/povuci
ključ ako je ugrađen.
3. Pritisnite i držite ručicu za kontrolu trakcije (F).
2. Držite ključ na sigurnom mjestu izvan dohvata djece.
Motor se ne može pokrenuti bez ključa.
5. Pritisnite i držite ručicu za kontrolu trakcije.
n
6. Za zaustavljanje čistača snijega otpustite ručicu za
kontrolu trakcije. Jedinica će se odmah zaustaviti.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
Podesiti koš za pražnjenje i odbojnik
4. Za pomicanje čistača snijega unazad, ručicu za kontrolu
brzine postavite na R1 ili R2.
UPOZORENJE
Led, šljunak ili drugi neželjeni predmeti mogu se podići
spiralom i silom baciti iz koša. Predmeti izbačeni iz koša
mogu uzrokovati smrt, teške ozljede ili oštećenje imovine.
• Uvijek morate znati u kojem smjeru se snijeg izbacuje.
1. Okrenite ručicu za okretanje koša (D, slika 9) kako biste
namjestili smjer pražnjenja koša.
2. Za pomicanje odbojnika prema gore ili dolje koristite
ručku s krilcima (C). Podignite odbojnik kako biste snijeg
odbacili što dalje.
3. Pomoću ručice za kontrolu brzine (B) odaberite brzinu
vožnje prema naprijed ili natrag. Za uklanjanje mokrog,
teškog snijega koristite manju brzinu. Veću brzinu
koristite prilikom čišćenja lakog snijega.
Napomena: Prije mijenjanja brzine pobrinite se da otpustite
ručicu kontrole trakcije (F).
Aktiviranje spirale i propelera
OPASNOST
Čistač snijega sadrži rotirajuću spiralu i rotor koji bacaju
snijeg. Rotirajuća spirala odnosno rotor mogu brzo
zahvatiti prste ili stopala što može rezultati traumatičnim
amputacijama i teškim razderotinama.
1. Pritisnite i držite polugu za kontrolu spirale (A, Slika 10)
da biste aktivirali spiralu i rotor.
2. Otpustite polugu za kontrolu spirale da biste deaktivirali
spiralu i rotor.
• Ako se jedinica ne zaustavi, podesite kontrolni
kabel. Pogledajte Podešavanje kabela za kontrolu
prianjanja.
• Ako se jedinica i dalje ne zaustavlja, pogledajte pod
Ovlašteni serviseri.
Napomena: Ako snijeg uklonite prebrzo, to će preopteretiti
kapacitet stroja.
Korištenje funkcije Free Hand™
Nakon aktivacije kontrole vučne snage i kontrole spirale,
rukovatelj može otpustiti ručicu za kontrolu spirale kako bi
mogao koristiti druge kontrole. Ako je vaš model opremljen
ovom funkcijom, imat će naljepnicu (slika 12) na kontrolnoj
ploči.
1. Pritisnite i držite ručicu za kontrolu spirale (A, slika 13).
2. Pritisnite i držite ručicu za kontrolu trakcije (F).
3. Otpustite polugu za kontrolu spirale tako da lijeva ruka
može doseći ostale kontrole. Ako se spirala zaustavi,
pogledajte pod Ovlašteni serviseri.
Korištenje funkcije kontrole upravljanja
Funkcija kontrole upravljanja pomaže rukovatelju da okrene
jedinicu. Kontrola upravljanja privremeno isključuje jedan
pogonski kotač, dok drugi nastavlja okretanje.
1. Aktivirajte ručicu za kontrolu prianjanja (F, slika 11) za
pokretanje stroja prema naprijed.
2. Podignite i držite lijevi pokretač kontrole upravljanja (P) za
skretanje ulijevo.
3. Za nastavak u ravnom smjeru, otpustite lijevi pokretač.
55
5. Otpustite desni pokretač i nastavite ravno.
Čišćenje začepljenog koša za pražnjenje
OPASNOST
Rotor u košu za pražnjenje svojim okretanjem izbacuje
snijeg. Rotor može brzo zahvatiti prste što može rezultati
traumatičnim amputacijama i teškim razderotinama.
NEMOJTE rukama čistiti začepljeni koš za pražnjenje!
Uvijek koristite alat za čišćenje.
1. ZAUSTAVITE motor. Izvadite kontaktni ključ odnosno
gurni/povuci ključ.
2. Pazite da se rotor ne okreće.
3. Okrenite štitnik koša tako da ne smeta i koristite alat
za čišćenje (G, slika 15) kako biste uklonili snijeg iz
koša za pražnjenje. NE čistite rukama začepljeni koš za
pražnjenje!
Upotreba prednjeg svjetla
UPOZORENJE
Čistač snijega treba se ispravno održavati radi osiguranja
sigurnog rukovanja i najboljih performansi. Nepridržavanje
sigurnosnih uputa u ovom priručniku može rezultirati smrću
ili teškim ozljedama.
• Prije održavanja ili popravka čistača za snijeg,
ZAUSTAVITE motor. Izvadite ključ za paljenje ili GURNI/
POVUCI ključ.
Plan održavanja
Nakon prvih 5 sati rada
Zamijenite ulje.
Prije svake uporabe
• Provjerite razinu ulja u motoru
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
Neki modeli opremljeni su prednjim svjetlom koje pomaže
osvijetliti područje ispred čistača snijega. Prednje svjetlo
upaljeno je ako je motor u radu. Nema sklopke.
OPREZ
Svi sastavni dijelovi moraju biti ugrađeni kako bi ovaj
proizvod radio ispravno. Zamjenski dijelovi moraju biti
jednakog dizajna kao originalni i moraju se postaviti na isto
mjesto kao i originalni dijelovi. Drugi dijelovi možda neće
raditi jednako dobro, mogu oštetiti stroj i izazvati ozljede.
n
4. Podignite i držite desni pokretač kontrole upravljanja (P);
za skretanje udesno.
Upotreba zagrijanih drški
1. Uključite prekidač za zagrijavanje drški (A, slika 16) kako
biste aktivirali zagrijane drške.
2. Isključite prekidač za zagrijavanje drški prije nego
zaustavite čistač snijega.
Koristite funkciju otpuštanje kotača zatik osigurača kotača (ako je ugrađena)
Kada stroj premještate na drugu lokaciju, možete privremeno
odvojiti jedan ili oba kotača s pogonskih osovina.
1. Otvorite izvlačni prsten (A, slika 17) kroz glavčinu kotača.
2. Stavite zatik osigurača kroz vanjski otvor u osovini i
zatvorite izvlačni prsten preko osovine.
3.
Poravnajte glavčinu kotača i unutrašnji otvor osovine,
zatim ugradite zatik osigurača u potpunosti i zatvorite
izvlačni prsten preko glavčine kotača. Ovo aktivira i kotač
i osovinu.
Održavanje i podešavanja
Preporučujemo da se obratite ovlaštenom servisnom
zastupniku za svako održavanje, podešavanje i servis
jedinice. Vlasnik može obaviti pojedine zadatke redovnog
održavanja. Pogledajte plan održavanja i postupke u
nastavku.
• Provjerite vrijeme zaustavljanja spirale
Nakon svake uporabe
Izvadite nakupljeni snijeg i bljuzgu kako ne bi došlo do smrzavanja kontrola,
kotača, koša za pražnjenje i spirale.
Svakih 25 sati ili godišnje
• Provjerite istrošenost stružne šipke.
• Zamijenite ulje u motoru.
• Provjerite ima li labavih krutih dijelova na čistaču za snijeg.
• Provjerite podešavanje kontrolnog kabela spirale.
• Provjerite prigušivač i štitnik prigušivača.
• Zamijenite svjećicu (serviser).
• Provjerite zazor ventila* (serviser).
* Nije potrebno osim ako se ne pojave problemi u radu motora.
Kontrola emisije
Održavanje, zamjenu ili popravak uređaja i sustava za
kontrolu emisije može servisirati radionica ili osoba koja se
bavi popravcima malih motora. Ipak, za „besplatan” servis
sustava za kontrolu emisije, radove mora servisirati ovlašteni
serviser tvornice.
Promjena ulja u motoru
Ispravno odložite rabljeno ulje. Ne bacajte u kućni otpad.
Provjerite s mjesnim vlastima, servisnim centrom ili
prodavateljem ili pogonom za sigurno odlaganje ili reciklažu.
Za postizanje najboljeg radnog učinka preporučujemo
uporabu jamstveno potvrđenog sintetičkog ulja Briggs &
®
Stratton 5W-30. Prihvatljiva su i druga visokokvalitetna
56
1. ZAUSTAVITE motor. Okrenite ključ za paljenje u položaj
ISKLJUČENO.
2. Izvadite kontaktni ključ, ili izvadite Gurni/Povuci ključ (ako
je ugrađen).
UPOZORENJE
Gorivo i njegova isparenja krajnje su zapaljivi, što može
prouzročiti opekline ili požar, a posljedično smrt ili ozbiljnu
ozljedu.
• Prilikom obavljanja radova na održavanju za koje je
potrebno nagibanje uređaja, spremnik s gorivom mora
biti prazan jer će u protivnom istjecati gorivo što može
dovesti do požara ili eksplozije.
3. Izvadite čep odvoda ulja (D, slika 18). Čistač snijega
nagnite malo prema natrag. Ulje ispustite u odgovarajuću
posudu.
4. Vratite i zategnite čep za ispuštanje ulja.
5. Postavite jedinicu na ravnu površinu.
Vodite računa i postavite graničnik na točnu visinu koja će
održavati udaljenost od tla za tip površine koji ćete čistiti.
1. ZAUSTAVITE motor. Izvadite kontaktni ključ odnosno
gurni/povuci ključ.
2. Pronađite razmak stružne šipke za površinu koju je
potrebno očistiti.
• Za uklanjanje snijega sa tvrdih površina, podesite
graničnike, kako biste spustili stružnu šipku bliže
površini.
• Za uklanjanje snijega sa neravnih površina, ili
površina prekrivenih šljunkom, podesite graničnike
prema dolje kako biste podigli stružnu šipku dalje
od površine. Ovo pomaže sprječavanju spirale i
propelera da pokupe kamenje i druge neželjene
materijale te ih izbace van.
3. Postavite jedinicu na ravnu površinu.
4. Otpustite montažne matice (E slika 20) na graničniku (H).
5. Ispod svakog kraja strugača, postavite drveni blok (y, z,
slika 21) iste debljine na željenu visinu.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
6. Iz područja za ulijevanje goriva odstranite neželjeni
materijal.
Sa svake strane kućišta spirale nalaze se graničnici. Oni se
mogu podesiti kako bi povećali ili smanjili razmak između
stružne šipke i površine koju treba očistiti.
n
motorna ulja s aditivima deterdženta ako imaju oznaku
kvalifikacije kvalitete SG, SH, SJ ili višu. Nemojte koristiti
aditive.
7. Uklonite šipku za mjerenje razine ulja (A, slika
19). Pomoću čiste krpe uklonite ulje sa šipke za mjerenje
razine ulja.
8. Vratite šipku za mjerenje razine ulja na mjesto i stegnite
je. Izvadite štapić za mjerenje razine ulja i provjerite
razinu ulja. Pripazite da razina ulja bude na vrhu
indikatora NAPUNJENOSTI (C).
9. Ako je razina ulja ispod oznake PUNO na indikatoru
napunjenosti, polako dolijte ulje u otvor za ulijevanje
motornog ulja (B). NEMOJTE dodavati previše ulja.
10. Pričekajte jednu minutu. Ponovno provjerite razinu ulja.
11. Kada razina ulja dotakne vrh indikatora napunjenosti (C),
ugradite i zategnite štapić za mjerenje.
Pogledajte „Podešavanje visine
graničnika”
OPASNOST
Ovaj čistač snijega koristi okretnu spiralu koja sakuplja
snijeg. Ona može brzo zahvatiti prste što može rezultati
traumatičnim amputacijama i teškim razderotinama.
• ZAUSTAVITE motor. Pričekajte dok se svi pokretni
dijelovi ne zaustave. Uklonite kontaktni ključ ili gurni/
povuci ključ prije održavanja ili popravaka.
UPOZORENJE
Predmeti poput šljunka, stijena i drugih ostataka, ako ih
udari spirala ili propeler, mogu biti izbačeni s dovoljnom
silom što može izazvati tjelesne ozljede, oštećenje imovine
ili oštećenje čistača snijega.
6. Osigurajte da svaki graničnik čvrsto dodiruje površinu.
Zatim zategnite montažne matice.
OPASKA Spriječite kontakt sa spiralom tako što ćete
pripaziti da montažne matice budu izvan kućišta spirale.
Podešavanje visine graničnika
OPASNOST
Ovaj čistač snijega koristi okretnu spiralu koja sakuplja
snijeg. Ona može brzo zahvatiti prste što može rezultati
traumatičnim amputacijama i teškim razderotinama.
• ZAUSTAVITE motor. Pričekajte dok se svi pokretni
dijelovi ne zaustave. Uklonite kontaktni ključ ili gurni/
povuci ključ prije održavanja ili popravaka.
UPOZORENJE
Predmeti poput šljunka, stijena i drugih ostataka, ako ih
udari spirala ili propeler, mogu biti izbačeni s dovoljnom
silom što može izazvati tjelesne ozljede, oštećenje imovine
ili oštećenje čistača snijega.
Strugač će se postepeno istrošiti i trebat će ga zamijeniti.
1. ZAUSTAVITE motor. Izvadite kontaktni ključ odnosno
gurni/povuci ključ.
2. Olabavite pričvrsne vijke (A, slika 22) i vijke (B). Uklonite
strugač (C).
3. Poravnajte rupe u novom strugaču s rupama na kućištu
spirale.
4. Montirajte pričvrsne vijke i matice, ali nemojte ih pritezati.
5. Olabavite montažne matice na graničniku.
57
7. Pritegnite pričvrsne matice na strugaču.
8. Po potrebi podesite graničnike koji će održavati
udaljenost od tla za tip površine koju ćete čistiti.
Pogledajte Podešavanje visine graničnika.
Podmažite polužje upravljačke ručice
Nanesite mazivo na polužje upravljačke ručice na mjesta (A)
kao što je prikazano na slici 23.
Podmazivanje koša za pražnjenje,
odbojnika i osovine kotača
1. ZAUSTAVITE motor i izvadite ključ.
2. Podmažite koš za pražnjenje (A, slika 24) sa litijevom
masti.
3. Podmažite odbojnik (B) sa čistim motornim uljem.
4. Podmažite osovine kotača (C) sa litijevom masti.
Podmažite sklop spirale
1. ZAUSTAVITE motor i izvadite ključ.
6. Lagano, podmažite lančanik (D) i lanac (E) motornim
uljem, prije skladištenja i na početku svake sezone.
Podešavanje kabela za upravljanje
spiralom i vučnom silom
OPASNOST
Čistač snijega sadrži okretnu spiralu i propeler koji baca
snijeg. Spirala odnosno rotor može brzo zahvatiti prste ili
stopala što može rezultati traumatičnim amputacijama i
teškim razderotinama.
• Pretjerano zatezanje kabela spirale i rotora može
izazvati okretanje spirale i rotora kada je deaktivirano
upravljanje spiralom.
• Zatezanje kabela vučne sile može izazvati aktiviranje
pogona kada je upravljanje vučnom silom deaktivirano.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
2. Podmažite sklop osovine spirale (A, slika 25) mazivom po
fitingu za podmazivanje, (ako je ugrađen).
5. Nanesite vrlo tanki sloj sintetičkog motornog ulja indeksa
50 na šesterostranu osovinu (C, slika 27). Ovo napravite
prije skladištenja stroja i na početku svake sezone.
OPASKA Ne dozvolite da mazivo ili ulje dodiruju gumenu
tarenicu ili pločicu pogonskog diska. Ako mazivo ili ulje
dodiruju tarenicu, zamijenite je. Ne pokušavajte je očistiti.
Ako mazivo ili ulje dodiruje pločicu pogonskog diska,
potpuno je očistite otopinom na bazi alkohola.
n
6. Provjerite zazor između strugača i površine. Pripazite da
strugač bude poravnat s tlom
Podmažite šesterostranu osovinu i
zupčanike
Samo za sustave tarnog prijenosa:
OPASKA Ne dozvolite da mazivo ili ulje dodiruju gumenu
tarenicu ili pločicu pogonskog diska. Ako mazivo ili ulje
dodiruju tarenicu, zamijenite je. Nemojte je čistiti. Ako
mazivo ili ulje dodiruje pločicu pogonskog diska, potpuno je
očistite otopinom na bazi alkohola.
1. ZAUSTAVITE motor. Izvadite kontaktni ključ ili gurni/
povuci ključ.
2. Postavite ručicu odabira brzine u prvi stupanj prijenosa za
vožnju unaprijed.
UPOZORENJE
Gorivo i njegova isparenja krajnje su zapaljivi, što može
prouzročiti opekline ili požar, a posljedično smrt ili ozbiljnu
ozljedu.
• Prilikom obavljanja radova na održavanju za koje je
potrebno nagibanje uređaja, spremnik s gorivom mora
biti prazan jer će u protivnom istjecati gorivo što može
dovesti do požara ili eksplozije.
3. Podignite čistač snijega na dio na kojem se nalazi kućište
spirale.
Napomena: Kada kućište radilice napunite uljem, nemojte da
čistač snijega stoji u uspravnom položaju na kućištu spirale
duže vrijeme.
4. Uklonite vijke (A, slika 26) i donju ploču (B).
58
1. ZAUSTAVITE motor i izvadite ključ.
2. Olabavite protumaticu (A, slika 28).
3. Držite kabel za upravljanje (B).
4. Okrenite obujmicu kabela (C) i smanjite naprezanje. NE
zatežite previše obujmicu kabela.
5. Zategnite protumaticu.
6. Koristite provjere u nastavku za provjeru rada upravljanja
spiralom i vučnom silom:
Napomena: Ako stroj ne prođe provjere upravljanja spiralom/
rotorom i upravljanjem vučnom snagom tada ga NEMOJTE
koristiti. Obratite se ovlaštenom servisu.
Provjera 1 - Upravljanje spiralom/rotorom
• POKRENITE motor.
• Pritisnite prema dolje kontrolnu ručicu spirale. Spirala/
rotor se treba okretati.
• Otpustite upravljačku ručicu spirale. Spirala/rotor treba se
ZAUSTAVITI u roku od pet sekundi.
Provjera 2 - Upravljanje vučnom silom pogona
• POKRENITE motor.
• Postavite ručicu za upravljanje brzinom u prvu brzinu.
• Pritisnite prema dolje ručicu za upravljanje vučnom silom.
Stroj se treba kretati unaprijed.
• Otpustite upravljačku ručicu vučne sile. Stroj se mora
ZAUSTAVITI.
Provjera 3 - Funkcija slobodne ruke
• POKRENITE motor.
Podešavanje kabela funkcije upravljanja
OPASNOST
Čistač snijega sadrži okretnu spiralu i rotor koji baca
snijeg. Okretna spirala ili rotor mogu brzo zahvatiti prste
ili stopala i rezultirati traumatičnim amputacijama ili teškim
razderotinama.
• Prije obavljanja bilo kakvog održavanja ili popravaka,
ZAUSTAVITE motor, pričekajte da se svi pokretni
dijelovi zaustave i izvadite ključ motora odnosno gurni/
povuci ključ.
Nakon višestruke uporabe, kabel kontrole upravljanja može
se malo istegnuti tijekom prve radne sezone. Istegnut kabel
može spriječiti odspajanje pogonskih zupčanika kada se
kontrola aktivira.
1. ZAUSTAVITE motor i izvadite ključ.
OPASNOST
Čistač snijega sadrži okretnu spiralu i rotor koji baca snijeg.
Spirala ili propeler mogu brzo zahvatiti prste ili stopala
što može rezultirati traumatičnim amputacijama ili teškim
razderotinama.
• Prije obavljanja bilo kakvih popravaka ili održavanja
ZAUSTAVITE motor, pričekajte da se svi pokretni
dijelovi zaustave i izvadite ključ motora.
1. ZAUSTAVITE motor. Izvadite ključ motora.
2. Uklonite štiftove svornjaka (A, slika 31) i sigurnosne
navrtke (C) sa vratila rotora (B).
3. Poravnajte otvore vijaka. Postavite nove štiftove kroz
vratilo propelera. Zategnite sigurnosnim maticama.
Zamijenite strugač
OPASNOST
Čistač snijega sadrži okretnu spiralu i rotor koji baca snijeg.
Okretna spirala ili rotor mogu brzo zahvatiti prste ili stopala
što može rezultirati traumatičnim amputacijama ili teškim
razderotinama.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
2. Jednim francuskim ključem držite maticu za podešavanje
nepokretnom (B, slika 29). Drugim francuskim ključem
olabavite protumaticu (A).
Zamijenite štiftove svornjaka rotora
n
• Aktivirajte ručicu za upravljanje spiralom i vučnom
snagom. Zatim otpustite upravljačku ručicu spirale.
Provjerite je li svaka ručica ostala aktivirana.
• Otpustite upravljačku ručicu vučne sile. Provjerite da se
svaka ručica oslobodi.
3. Otpustite ručicu kontrole upravljanja. Okrećite maticu
za podešavanje (B) u smjeru kazaljke na satu ili u
smjeru suprotnom od kazaljke na satu dok se kabel
ne zategne. Nemojte prekomjerno zatezati kabel. To
bi moglo aktivirati funkciju upravljanja kada je kontrola
upravljanja isključena.
4. Nakon podešavanja, držite maticu za podešavanje
nepokretnom (B) i zategnite protumaticu (A).
Zamijenite posmične štiftove spirale
OPASNOST
Čistač snijega sadrži okretnu spiralu i rotor koji baca snijeg.
Spirala ili propeler mogu brzo zahvatiti prste ili stopala
što može rezultirati traumatičnim amputacijama i teškim
razderotinama.
• Prije obavljanja bilo kakvih popravaka ili održavanja
ZAUSTAVITE motor, pričekajte da se svi pokretni
dijelovi zaustave i izvadite ključ motora.
1. ZAUSTAVITE motor. Izvadite ključ.
2. Uklonite svornjaka i s rascjepkama.
3. Nanesite mazivo na fiting za podmazivanje spirale, (ako
je ugrađen). Brzo okrenite spiralu kako biste podmazali
vratilo spirale.
4. Poravnajte otvore vijaka. Postavite nove svornjaka (A,
slika 30) kroz vratilo spirale (B). Zategnite navrtkama (C).
• Prije obavljanja bilo kakvog održavanja ili popravaka,
ZAUSTAVITE motor, pričekajte da se svi pokretni dijelovi
zaustave i izvadite ključ motora odnosno gurni/povuci
ključ.
Strugač će se postepeno istrošiti i trebat će ga zamijeniti.
1. ISKLJUČITE motor i izvadite kontaktni ključ odnosno
gurni/povuci ključ.
2. Olabavite pričvrsne matice (A, slika 32) i vijke (B) i
uklonite strugač (C).
3. Poravnajte rupe u novom strugaču s rupama na kućištu
spirale.
4. Ručno pritegnite pričvrsne matice i vijke. Zatim olabavite
graničnike
5. Pritegnite pričvrsne vijke i matice.
6. Provjerite zazor između strugača i površine.
7. Podesite graničnike koji će održavati udaljenost od tla
za tip površine koju ćete čistiti. Pogledajte Podešavanje
visine graničnika.
Provjerite tlak u gumama
UPOZORENJE
Opasnost od eksplozije
Previše napuhane gume mogu izazvati eksploziju guma, što
može rezultirati teškim ozljedama.
Ne napuhujte gume više od vrijednosti najvišeg tlaka.
Tlak u gumama treba se redovito provjeravati. Preporučeni
tlak u gumama razlikuje se ovisno o proizvođaču guma.
59
Dobro pravilo je napuhati gume do, ali ne i prijeći,
„Maksimalnu napuhanost” utisnutu na bočnoj stijenci gume.
• Stroj držite u zatvorenom, prekriven. Ako se drži na
otvorenom, prekrijte ga debelom ceradom.
Slanje jedinice na servis
Skladištenje
• Kontaktirajte ovlaštenog servisnog zastupnika radi
godišnjeg održavanja. Pogledajte Raspored održavanja.
• Provjerite razinu ulja u motoru i, po potrebi, dolijte ulja.
• Napunite spremnik čistim gorivom.
• Provjerite tlak u gumama.
• Uvjerite se da su svi štitnici i poklopci pričvršćeni.
• Uvjerite se da su sve kopče zategnute.
• Pregledajte regulator rotora i spirale te regulator pogona.
Skladištenje izvan sezone
Na kraju sezone ili ako je jedinica uskladištena dulje od
30 dana, obavite korake u nastavku.
UPOZORENJE
Benzin je jako zapaljiv, a njegove pare su eksplozivne. Pare
se mogu premjestiti do udaljenog izvora paljenja što može
rezultirati eksplozijom i/ili požarom.
• Ako u spremniku ima goriva, nemojte držati jedinicu u
zatvorenom niti u slabo prozračenim prostorima gdje bi
pare mogle doći do iskri, otvorenog plamena, pilotskog
svjetla, topline i drugih zapaljivih izvora.
Čistač snijega
Rješavanje problema
Problem
Skladištenje - sustav dovoda goriva
n
Gorivo može postati ustajalo kada se drži u spremniku
dulje od 30 dana. Prilikom svakog punjenja spremnika,
dodajte stabilizator goriva u gorivo kao što je navedeno u
uputama proizvođača. Na ovaj način gorivo ostaje svježe
i smanjuju se problemi oko goriva ili zagađenja sustava
dovoda goriva.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
• Očistite jedinicu. Uvjerite se da su sve matice i svi vijci
zategnuti.
• Pregledajte sve vidljive pokretne dijelove i provjerite jesu
li oštećeni, cure li i jesu li pohabani. Zamijenite ih ako je
potrebno.
• Podmažite spojeve kontrolne šipke, koša za pražnjenje
i odbojnika, sklopa spirale i osovina pogonskog kotača.
Pogledajte Održavanje i podešavanja.
• Za hrđave ili ispucale obojene površine lagano izbrusite i
prelakirajte.
• Na neobojene ili metalne površine nanesite proizvod
protiv hrđanja.
Nije potrebno ispustiti gorivo iz motora kada se dodaje
stabilizator goriva prema uputama. Prije skladištenja,
UKLJUČITE motor na 2 minute kako biste pokrenuli kretanje
goriva i stabilizatora kroz sustav dovoda goriva.
Uzrok
Rješenje
Spirala se ne zaustavlja nakon 5 sekundi nakon što Kontrolni kabel spirale možda nije podešen.
je otpuštena kontrolna ručica spirale.
Obratite se ovlaštenom serviseru.
Spirala se ne okreće kada se aktivira kontrolna
ručica spirale.
Podesite kontrolni kabel spirale.
Pogledajte Podešavanje kontrolnog kabela spirale.
Motor se ne pokreće.
Ključ za paljenje je postavljen u položaj
ISKLJUČENO ili GURNI/POVUCI ključ nije u
prorezu za ključ.
Okrenite ključ za paljenje u položaj UKLJUČENO ili
umetnite GURNI/POVUCI ključ u prorez za ključ.
Gumb paljenja nije pritisnut 2 puta prije nego što je Pritisnite gumb paljenja 2 puta prije nego što
povučeno uže pokretača.
povučete uže startera.
Spremnik za gorivo je prazan.
Napunite spremnik goriva svježim gorivom.
Čok je otvoren.
Okrenite čok u položaj ZATVORENO prije
povlačenja užeta pokretača.
Motor je zaliven gorivom.
Okrenite čok u položaj otvoreno. Povlačite uže
pokretača dok se motor ne pokrene.
U gorivu ima vode ili je upotrjebljeno neispravno
gorivo.
Napunite spremnik goriva svježim gorivom.
Okretanje koša za pražnjenje ili podešavanje
odbojnika nije moguće.
Koš za pražnjenje ili odbojnik su smrznuti.
Držite čistač snijega na toplom dok se snijeg ili led
ne otope.
Motor se teško pokreće ili je njegov rad
nezadovoljavajući.
Neispravno ulje.
Promijenite na ulje lakšeg viskoziteta.
Vidi Preporučena ulja.
Kontrola čoka nije ispravno postavljena.
Dok se motor zagrijava, postupno otvarajte
kontrolu čoka.
Dijelovi su labavi ili oštećeni.
Odmah zaustavite čistač snijega. Obratite se
ovlaštenom servisu.
Prekomjerne vibracije.
60
Problem
Čistač snijega ne izbacuje snijeg.
Uzrok
Rješenje
Podesite kontrolni kabel spirale.
Pogledajte Podešavanje kontrolnog kabela spirale.
Ima snijega u košu za pražnjenje.
ZAUSTAVITE MOTOR! Uvjerite se da se spirala
ZAUSTAVLJA. S pomoću alata za čišćenje uklonite
snijeg iz koša za pražnjenje. Nemojte rukama čistiti
začepljeni koš za pražnjenje! Pogledajte Čišćenje
začepljenog koša za pražnjenje.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
n
Za sve druge probleme kontaktirajte ovlaštenog zastupnika.
61
Tehnički podaci
Tablica specifikacija
Sustav paljenja iskrom na ovom čistaču snijega zadovoljava odredbe kanadskog standarda ICES-002.
Stavka
Model motora 130000
Model motora 150000
Zazor rotora
0,010 – 0,014 inča (0,25 – 0,36 mm)
0,010 – 0,014 inča (0,25 – 0,36 mm)
0,008 – 0,016 inča (0,2 – 0,4 mm)
Zazor usisnog ventila
0,004 – 0,006 inča (0,10 – 0,15 mm)
0,004 – 0,006 inča (0,10 – 0,15 mm)
0,005 – 0,007 inča (0,13 – 0,18 mm)
Zazor ispušnog ventila
0,006 – 0,008 inča (0,15 – 0,20 mm)
0,009 – 0,011 inča (0,23 – 0,28 mm)
0,005 – 0,007 inča (0,13 – 0,18 mm)
18 – 20 oz (0,54 – 0,59 l)
18 – 20 oz (0,54 – 0,59 l)
36 – 38 oz (1,0 – 1,1 l)
0,030 inča (0,76 mm)
0,030 inča (0,76 mm)
0,030 inča (0,76 mm)
Kapacitet spremnika ulja
Zazor svjećice
Model motora 19J000
Snaga motora će se smanjivati za 3,5% za svakih 1000 stopa (300 metara) nadmorske visine i 1% za svakih 10 stupnjeva F
(5,6 stupnjeva C) iznad 77 stupnjeva F (25 stupnjeva C). Motor će raditi na zadovoljavajući način pod kutom od najviše 15
stupnjeva.
Vrijednosti snage
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
n
Vrijednost bruto snage za pojedinačne modele benzinskih motora označena je u skladu s kodeksom J1940 Postupak
određivanja snage i zakretnog momenta za male motore društva SAE (Society of Automotive Engineers) i određuje se u
skladu s kodeksom SAE J1995. Vrijednosti okretnog momenta dobivene su pri 2600 o/min za one motore gdje su vrijednosti
za „o/min“ istaknute na naljepnici, a pri 3060 o/min za ostale; vrijednosti snage motora dobivene su pri 3600 o/min. Krivulje
bruto snage mogu se vidjeti na www.BRIGGSandSTRATTON.COM. Neto vrijednosti snage dobivene su uz postavljenu
ispušnu cijev i filtar zraka dok su bruto vrijednosti snage dobivene bez ovih priključaka. Stvarna bruto snaga motora bit će viša
od neto snage i na nju, između ostalog, utječu radni uvjeti u okolini i razlike između motora. S obzirom na široki asortiman
proizvoda u koje su ugrađeni naši motori, benzinski motor možda neće moći razviti nazivnu bruto snagu prilikom korištenja
na određenom radnom stroju. Ova razlika nastaje zbog različitih čimbenika koji - bez ograničenja - uključuju različite dijelove
motora (filtar zraka, ispušna cijev, punjenje, hlađenje, rasplinjač, pumpa za gorivo, itd.), ograničenja u primjeni, uvjeti u
radnom okruženju (temperatura, vlažnost zraka, nadmorska visina) i razlike između motora. Zbog ograničenja u proizvodnji i
kapacitetima, tvrtka Briggs & Stratton može izvršiti zamjenu nekog motora više nominalne snage ovim motorom.
62
A termékek, amelyekre ezen
útmutató vonatkozik
Ez a kézikönyv a következő termékekre vonatkozik:
Európai Unió (EU) V. (5) fázis:
Szén-dioxid (CO2) értékek
®
1696813-02, 1696813-03, 1696820-02, 1696820-03,
1696821-02, 1696821-03, 1696822-02, 1696822-03,
1696833-02, 1696833-03, 1696835-01, 1696835-02
A Briggs & Stratton az EU a típusjóváhagyás szerinti
tanúsítványával rendelkező motorjainak a szén-dioxidkibocsátási értékeit megtalálja, ha beírja a CO2-t a keresési
ablakba itt: BriggsandStratton.com.
Tartalomjegyzék:
A kezelő biztonsága
Általános információk........................................................ 63
Őrizze meg ezeket az utasításokat
Európai Unió (EU) V. (5) fázis: Szén-dioxid (CO2)
értékek..................................................................................63
A kezelő biztonsága........................................................... 63
Funkciók és kezelőszervek............................................... 66
Üzemeltetés......................................................................... 66
Karbantartás és beállítások............................................... 70
Tárolás..................................................................................74
Hibaelhárítás........................................................................75
A hókotró kizárólag a hó kemény felületekről, talajszintű
járdákról és autóbehajtókról történő eltávolítására szolgál.
Nem használható semmilyen más célra.
Fontos, hogy elolvassa és meg is értse ezeket az
utasításokat, mielőtt ezt a berendezést beindítaná vagy
üzemeltetné.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
Műszaki adatok................................................................... 76
Őrizze meg ezeket az utasításokat, mert a jövőben
szüksége lehet rá. Ez a kézikönyv a berendezés biztonsági
kockázataira és veszélyeire figyelmeztető, valamint az
azok elkerülésére vonatkozó információkat tartalmaz.
Fontos utasításokat is tartalmaz, amelyeket be kell tartani
a termék első összeszerelésekor, üzemeltetésekor és
karbantartásakor.
n
Az európai iroda elérhetőségei......................................... 63
Általános információk
További információkért olvassa el a berendezéshez
mellékelt Ügyfélkapcsolati útmutatót
A dokumentumban látható képek csak tájékoztató jellegűek.
Az Ön egysége eltérően nézhet ki a bemutatott képektől.
A BAL és a JOBB a kezelő szemszögéből értendő.
A Fontos és Megjegyzés használata a szövegben a
tisztázást, a kivételek bemutatását szolgálja, és az eljárások
alternatíváját mutatja be.
A dokumentum összes fordítása az eredeti angol nyelvű
forrásfájl alapján készült.
Hasznosítson újra minden csomagolóanyagot és
akkumulátort az alkalmazandó hatósági rendelkezéseknek
megfelelően.
Alaposan ismerkedjen meg a vezérlőkkel és a hókotró
megfelelő használatával.
Tanulja meg, hogyan kell megállítani a készüléket és gyorsan
kikapcsolni a vezérlőeszközöket.
Biztonsági jelzés és figyelmeztető
szavak
A biztonsági riasztási szimbólum
azonosítja a
személyi sérüléssel járó kockázatokra vonatkozó
biztonsági tudnivalókat. A figyelemfelhívó szó
(VESZÉLY, FIGYELMEZTETÉS, vagy VIGYÁZAT) a
figyelmeztető jelzéssel együtt használatos annak jelzésére,
hogy mekkora a lehetséges sérülés valószínűsége és
súlyossága. Ezen túlmenően veszélyjel is látható a veszély
típusának jelzésére.
VESZÉLY olyan veszélyre utal, mely, ha nem
sikerül elkerülni, akkor halálos balesetet vagy súlyos
sérülést fog okozni.
Az európai iroda elérhetőségei
FIGYELMEZTETÉS olyan veszélyre utal, amely, ha
nem sikerül elkerülni, akkor halált vagy súlyos sérülést
okozhat.
Max-Born-Straße 2, 68519 Viernheim, Németország.
VIGYÁZAT olyan veszélyre utal, mely, ha nem sikerül
elkerülni, akkor könnyebb vagy közepesen súlyos sérülést
okozhat.
Ha az európai kibocsátásokkal kapcsolatos kérdései vannak,
a következő címre írjon európai irodánknak:
63
Hókotró veszélyeire figyelmeztető
jelképek
Olvassa el és értse is meg
a kezelői kézikönyvet,
mielőtt az egységet
üzemeltetné vagy
szervizelné.
Amputáció veszélye forgó kerék.
Vegye ki az indítókulcsot,
és olvassa el a kezelői
kézikönyvet, mielőtt az
egységet szervizelné.
Amputáció veszélye forgó kerék
Amputáció veszélye forgó csiga
Amputáció veszélye
- ne érintse meg a
mozgó részeket.
Kirepülő tárgyak okozta
veszély
Tűzveszély
Robbanásveszély
Áramütés veszélye
Forró felület okozta
veszély
Tartson biztonságos
távolságot
Viseljen biztonsági
szemüveget
Mérgező gázok veszélye
Visszarúgás veszélye
Tartsa távol a
gyermekeket
———
———
Biztonsági üzenetek
FIGYELMEZTETÉS
A termék különféle vegyszereknek teheti ki Önt,
köztük benzinmotor-kipufogógáznak, amelyről
Kalifornia államban ismert, hogy rákot okoz, és szénmonoxidnak, amelyről Kalifornia államban ismert, hogy
születési rendellenességeket és egyéb reprodukciós
károkat okoz. További információkért keresse fel a
www.P65Warnings.ca.gov webhelyet.
64
FIGYELMEZTETÉS
A készülék üzembe helyezése előtt olvassa el, értse meg
és tartsa be a hókotrón és a Használati útmutatóban lévő
összes utasítást. A biztonsági utasítások be nem tartása
halált vagy súlyos sérülést okozhat.
• Csak olyanoknak engedje meg a berendezés
üzemeltetését, akik felelősségteljesek, képzettek,
ismerik az utasításokat, és az említett üzemeltetésre
fizikailag képesek.
FIGYELMEZTETÉS
Üzemeltetés közben, beállítások végrehajtásakor és
javításkor mindig viseljen biztonsági szemüveget vagy
szemellenzőt, hogy megóvja a szemét azoktól az idegen
tárgyaktól, amelyek a gépből repülhetnek ki.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
Biztonsági információk
a személysérülést
okozni képes
veszélyekkel
kapcsolatban.
VESZÉLY
Ez a hókotró képes a kar és a láb levágására, és különböző
tárgyak kihajítására is. Olvassa el és tartsa be az
útmutatóban lévő összes biztonsági utasítást. Az utasítások
be nem tartása halált vagy súlyos sérülést okozhat.
A hókotrókkal kapcsolatos leggyakoribb baleseti ok, hogy a
felhasználó benyúl a kiöntőgaratba, és a mozgó csigához
ér.
n
A MEGJEGYZÉS fontosnak minősülő, de nem veszéllyel
kapcsolatos információra utal.
USA modellek: A Kaliforniai állami erőforrások kódja
(California Public Resource Code) 4442. fejezet
megsértésének minősül, ha a motort erdős, bokros vagy
füves területen használja vagy üzemelteti, hacsak a
kipufogó rendszer nincs felszerelve megfelelő állapotban
lévő szikrafogóval, a 4442. fejezetben meghatározottak
szerint. Hasonló törvényeket más államok és a szövetségi
fennhatóság alá tartozó területek is előírhatnak. Lépjen
kapcsolatba az eredeti gyártóval, kiskereskedővel vagy
viszonteladóval ezen motor kipufogórendszeréhez
meghatározott szikrafogó beszerzése érdekében.
Biztonsági matricák
Mielőtt a berendezést üzemeltetné, olvassa el a biztonsági
matricákat. Hasonlítsa össze ezt az ábrát: 1 a következő
táblázatban látható matricákkal. Az óvintézkedések és
figyelmeztetések az Ön biztonságát szolgálják. A személyi
sérülés és a készülék meghibásodásának megelőzése
érdekében értse meg és tartsa be a biztonsági matricákon
lévő utasításokat.
FONTOS: Ha a biztonsági matricák bármelyike kopott vagy
sérült, és nem olvasható, rendeljen pótmatricákat a helyi
márkakereskedéstől.
A
n
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
B
C
65
Funkciók és kezelőszervek
J
Fényszóró
K
Üzemanyag-elzáró szelep
L
Gázszabályozó
M
Be/ki kapcsoló
Irányítási szimbólumok és jelentésük
A
Csiga szabályozókar
B
Sebességválasztó kar
C
Terelőszabályozó kar - A
szerelvényfalon
E
F
Garatforgató kar - A
szerelvényfalon
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
D
Kormányozható vezérlés Kar
Vontatásszabályozó kar
H
Tisztítóeszköz
66
N
Szívató zárva; Szívató nyitva
O
Indítógomb
P
Fogantyú-melegítő
kapcsolója
Free Hand™ funkció
G
I
n
Győződjön meg róla, hogy a feliratok betűi a 2 ábrán
megfelelnek az alábbi táblázatban felsorolt funkcióknak és
kezelőszerveknek.
Üzemeltetés
Munkaterület
Féksaruk
1. Ismerje meg a területet, ahol a hókotrót üzemeltetni
tervezi. Jelölje meg az összes járda és felhajtó határait.
2. Győződjön meg róla, hogy a terület hulladéktól vagy
olyan tárgyaktól mentes, amelyeket a csiga felszedhet és
kidobhat.
FIGYELMEZTETÉS
Ez a berendezés képes olyan tárgyakat is kidobni, amelyek
sérülést okozhatnak a közelben tartózkodóknak, vagy
amelyek kárt tehetnek az épületekben.
berendezés motorja 5W-30-as Szintetikus olajjal üzemel
megfelelően. A meleg hőmérsékleten üzemeltetett
berendezésekhez a legjobb védelmet a Vanguard
es Szintetikus olaj adja.
®
15W-50-
3. A motor indítása előtt vigye a hókotrót a szabadba,
ablakoktól és ajtóktól távol.
FIGYELMEZTETÉS
A motor járatásával szénmonoxid termelődik, amely
egy szagtalan, színtelen, mérgező gáz. A szénmonoxid
belélegzése hányingert, ájulást vagy halálos balesetet
okozhat.
4. Ellenőrizze, hogy a munkaterületen nem tartózkodnak-e,
különös tekintettel a gyermekekre.
SAE 30 – 40 °F (4 °C) alatt az SAE 30 használata nehéz indítást
eredményez.
B
10W-30 – 80 °F (27 °C) felett a 10W-30 használata megnövekedett
olajfogyasztást eredményezhet. Ellenőrizze az olajszintet gyakran.
C
5W-30-as
D
Szintetikus 5W-30-as
E
Vanguard
®
Szintetikus 15W-50-as
Az olaj ellenőrzése és beöntése
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
FIGYELMEZTETÉS
Ez a hókotró képes a kar és a láb levágására, és különböző
tárgyak kihajítására is. Olvassa el és tartsa be az
útmutatóban lévő összes biztonsági utasítást. Az utasítások
be nem tartása halált vagy súlyos sérülést okozhat.
A
n
• A motort szabadban indítsa be és járassa.
• Ne üzemeltesse a motort zárt helyiségekben, még
nyitott ajtók és ablakok mellett sem.
• Üzemeltetés közben tartsa a gyermekeket távol a
munkaterülettől.
• A gyermekeket gyakran vonzza a készülék. Legyen
figyelemmel az összes jelenlévő személyre.
• Legyen résen, és állítsa le a készüléket, ha nézelődők
lépnek a területre.
• Legyen különösen gondos beláthatatlan sarkok,
cserjék, fák vagy más tárgyak megközelítésekor,
amelyek a látást korlátozhatják.
Motor
MEGJEGYZÉS
Néhány motort a Briggs & Stratton olajjal, illetve olaj nélkül
szállít. Mindig gondoskodjon arról, hogy a motorban
legyen olaj. A motor olaj nélkül történő elindítása végzetes
károsodást okoz, és a garancia elvesztését vonja maga
után.
A legjobb teljesítmény elérése érdekében használjon Briggs
®
& Stratton szintetikus, 5W-30-as, szavatolt, tanúsított
olajat. Más jó minőségű, detergens-tartalmú olajak akkor
használhatók, ha teljesítményszint-besorolásuk SG, SH, SJ
vagy magasabb. Ne használjon adalékanyagot.
1. Helyezze az egységet vízszintes felületre (3 ábra).
Az olajra vonatkozó javaslatok
Olajkapacitás: Lásd a Műszaki adatok című részt.
MEGJEGYZÉS
Néhány motort a Briggs & Stratton olajjal, illetve olaj
nélkül szállít. Mindig gondoskodjon arról, hogy a motorban
legyen olaj. A motor olaj nélkül történő elindítása végzetes
károsodást okoz, és a garancia elvesztését vonja maga
után.
A minél jobb teljesítmény érdekében használjon Briggs
®
& Stratton szavatossággal jóváhagyott olajokat. Más jó
minőségű, detergenstartalmú olajak akkor használhatók,
ha teljesítményszint-besorolásuk SF, SG, SH, SJ vagy
magasabb. Ne használjon speciális adalékokat.
A környezeti hőmérséklet határozza meg a megfelelő
olajviszkozitást a motor számára. A diagram segítségével
válassza ki a legjobb viszkozitást, ami a várható kültéri
hőmérséklet-tartománynak megfelel. A legtöbb kültéri
2. Távolítsa el a nemkívánatos anyagot az olajbetöltő
területéről.
3. Vegye ki a szintjelző pálcát (A, 4 ábra). Törölje le az
olajat a szintjelző pálcáról egy tiszta törlőkendővel.
4. Helyezze be és húzza meg a szintjelző pálcát. Vegye
ki az olajszintjelző pálcát, és ellenőrizze az olajszintet.
Győződjön meg arról, hogy az olajszint a TELE jelzés (C)
tetejéig ér.
5. Ha az olajszint a TELE jelzés alatt van, lassan töltsön
olajat az olajtöltő nyílásba (B). NE öntsön bele túl sok
olajat.
6. Várjon egy percet. Ellenőrizze ismét az olajszintet.
7. Ha az olajszint a TELE jelző tetején van, helyezze be és
húzza meg az olajszintjelző pálcát.
Javasolt üzemanyagok
Az üzemanyagra vonatkozó követelmények:
• Tiszta, ólommentes benzin.
67
MEGJEGYZÉS Ne alkalmazzon nem engedélyezett
benzineket, mint pl. az E15 és az E85. Ne keverjen
olajat a benzinbe, illetve ne módosítsa a motort, hogy
más üzemanyagokkal is működjön. A nem jóváhagyott
üzemanyagok használata károsítja a motor alkatrészeit,
amelyre nem lesz érvényes a garancia.
Keverjen tartósítószer-adalékot az üzemanyagba, hogy
megóvja az üzemanyagrendszert a gumilerakódástól. Lásd:
Tárolás. Az üzemanyagok nem egyformák. Ha gondjai
támadnak az indítással vagy a teljesítménnyel kapcsolatban,
váltson üzemanyag-beszállítót vagy üzemanyagmárkát.
A motort benzines üzemeltetésre hitelesítették. A motor
kibocsátás-ellenőrző rendszere EM (motormódosítások).
A nagy magasságban történő alkalmazás követelményei
FIGYELMEZTETÉS
Az üzemanyag és gőzei rendkívül gyúlékony és
robbanásveszélyes anyagok. Mindig különös figyelemmel
bánjon az üzemanyaggal. E biztonsági utasítások
betartásának az elmulasztása tüzet vagy robbanást
okozhat, amely súlyos égési sérülésekhez vagy halálhoz
vezethet.
Üzemanyag betöltésekor
• Kapcsolja ki, és hagyja legalább 3 percig hűlni a motort,
mielőtt leveszi a tanksapkát.
• Oltsa el a cigarettákat, szivarokat, pipákat és egyéb
gyújtóforrásokat.
• Az üzemanyagtartályt a szabadban vagy jól
szellőztetett helyen töltse fel.
• Ne töltse túl az üzemanyagtartályt. Az üzemanyag
tágulásának lehetővé tétele érdekében ne öntsön
üzemanyagot a tartálynyak alja fölé.
• Az üzemanyagot tartsa távol szikrától, nyílt lángtól,
gyújtólángtól, hőtől és más gyújtóforrásoktól.
• Gyakran ellenőrizze az üzemanyag-vezetékeket, a
tartályt, a tartálysapkát és a szerelvényeket repedések
vagy szivárgás szempontjából. Szükség esetén cserélje
ki.
• Ha az üzemanyag kiömlik, várja meg, amíg elpárolog,
mielőtt beindítaná a motort. NE hozzon létre egyéb
gyújtóforrást.
• Kizárólag jóváhagyott üzemanyagtartályt használjon.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
• Az 5000 láb (1524 méter) feletti magasságokban a
legalább 85-ös oktánszámú (85 AKI/89 RON) benzin
használata elfogadható.
• Karburátoros motoroknál, a nagy magasság
esetében előírt beállítás szükséges, hogy továbbra is
megfelelhessenek az emissziós előírásoknak. Az e
beállítás nélküli üzemeltetés csökkenő teljesítményt,
növekvő üzemanyag-fogyasztást és megnövekedett
károsanyag-kibocsátást eredményez. Forduljon egy
Briggs & Stratton hivatalos szakkereskedéshez a magas
tengerszint feletti magasságban történő használathoz
szükséges szabályozással kapcsolatban.
• Nem javasolt a motor üzemeltetése 2500 láb (762
méter) magasság alatt, a nagy magasságú használathoz
beállítva.
• Az elektronikus üzemanyag-befecskendezésű (EFI)
motoroknál nincs szükség a nagy magasságban
szükséges beállításokra.
Az üzemanyag betöltése
n
• Legalább 87-es oktánszám/87 AKI (91 RON). Lásd itt: A
nagy magasságra vonatkozó követelmények.
• Legfeljebb 10% etanolt (gasohol) tartalmazó benzin
használható.
68
1. Távolítson el minden nemkívánatos anyagot a tanksapka
területéről.
2. Vegye le az üzemanyagtartály sapkáját (A, 5 ábra).
3. Töltse fel az üzemanyagtartályt (B) üzemanyaggal. NE
töltse a tartálynyak alja fölé (C).
4. Tegye fel a tanksapkát.
A motor indítása
• Győződjön meg arról, hogy a gyújtógyertya, a
kipufogódob, az üzemanyagsapka és a légtisztító (ha
van) megfelelően be vannak szerelve.
• Ne indítsa be a motort, ha a gyújtógyertya nincs a
helyén.
• Ne alkalmazzon nyomás alatt lévő indítófolyadékokat,
mert azok gőzei gyúlékonyak.
• Ne szívassa túl a motort. Olvassa el A motor
indítása utasításokat ebben a kézikönyvben.
• Ha a motor túlfolyik, a szívatót állítsa NYITVA/ÜZEM
pozícióba, a gázkart állítsa GYORS pozícióba, majd
indítsa be a motort.
1. Ellenőrizze, hogy a csigaszabályozás (J, ábra 6) és a
vontatásszabályozás (K) kioldott-e.
• Csak a tápforráshoz megfelelően földelt, háromeres
hálózati kábelt használjon.
• Ha a hosszabbítókábel sérült, ki kell cserélni.
Megjegyzés: Az önindító élettartamának meghosszabbítása
érdekében rövid, legfeljebb öt másodperces indítási
ciklusokat alkalmazzon. Az indítási kísérletek között tartson
egy perc szünetet.
9. A motor leállítása után várjon néhány percet a motor
lehűlésére. Fokozatosan mozgassa a szívatókart (D) a
NYITOTT pozícióba.
Állítsa le a motort
1. A gyújtáskapcsoló kulcsot (A, 8 ábra) fordítsa KI állásba.
Vegye ki a gyújtáskulcsot vagy a kétállású kulcsot, ha
van.
2. A kulcsot gyermekektől elzárva őrizze egy biztonságos
helyen. A motor nem indítható be a kulcs nélkül.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
2. Az üzemanyag-elzáró szelepet (A) (ha be van szerelve)
fordítsa NYITVA helyzetbe.
FIGYELMEZTETÉS
A sérült vagy nem földelt hálózati kábelek áramütést
okozhatnak. Az áramütés súlyos égési sérüléseket vagy
halált okozhat.
n
FIGYELMEZTETÉS
Az üzemanyag és gőzei rendkívül gyúlékony és
robbanásveszélyes anyagok. Mindig különös figyelemmel
bánjon az üzemanyaggal.
Ezen biztonsági utasítások be nem tartása tüzet vagy
robbanást okozhat, ami súlyos égési sérülésekhez vagy
halálhoz vezethet.
3. A gázszabályozót (B), ha be van szerelve, mozgassa a
GYORS pozícióba.
4. A gyújtáskulcsot (C) fordítsa BE állásba, vagy nyomja be
a nyomó/húzó kulcsot.
5. Fordítsa a szívatókart (D) a ZÁRT helyzetbe.
Megjegyzés: Meleg motor indításakor rendszerint nincs
szükség a szívatóra és az indító befecskendező szivattyúra.
6. Kétszer nyomja meg az indítógombot (E).
7. Berántós modellek esetén erősen tartsa a berántózsinór
fogantyúját (F). Húzza lassan az indítókart, amíg
ellenállást nem érez, majd gyorsan rántsa meg.
FIGYELMEZTETÉS
A berántózsinór gyors visszahúzása (visszaütés) a
gyorsabban rántja a kezét és karját a motorhoz, minthogy el
tudná ereszteni. Ez csonttörést, roncsolást, zúzódást vagy
ficamodást okozhat.
8. Elektromos indítású motorok esetén csatlakoztassa a
hosszabbítókábelt a motoron lévő indítódobozhoz (H, 7
ábra), majd a fali aljzathoz. Nyomja meg az indítódoboz
gombját (I). A motor beindítása után a hosszabbító
kábelt előbb a fali aljzatról válassza le, majd utána az
indítódobozról.
A kiöntőgarat és a terelő beállítása
FIGYELMEZTETÉS
A csiga jeget, kavicsokat vagy más, nem kívánt tárgyakat
szedhet fel, melyeket azután erővel repíthet ki a garaton.
A garatból kidobott tárgyak halált, súlyos sérülést vagy
vagyoni kárt okozhatnak.
• Mindig ügyeljen a hó kiürítési irányára.
1. A kiöntőgarat irányának beállításához fordítsa el a garat
forgatókart (D, 9 ábra).
2. A terelő szabályozókar (C) segítségével mozgathatja a
terelőt fel vagy le. Emelje meg a terelőt, hogy távolabbra
ürítse a havat.
3. Használja a sebességválasztó kart (B) az előre- vagy
hátrameneti sebesség kiválasztásához. Nedves, vastag
hó eltakarításakor alacsonyabb sebességfokozatokat
használjon. Laza hóban magasabb sebességfokozatokat
használjon.
Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy sebességfokozat-váltás
előtt elengedje a vonóerő szabályozókarját (F).
Aktiválja a csigát és a járókereket
VESZÉLY
A hókotró egy forgó csigát és járókereket tartalmaz,
amely kidobja a havat. Az ujjak vagy a lábak gyorsan
beakadhatnak a forgó csigába vagy járókerékbe, ami
sérüléses amputációt vagy súlyos zúzódást okozhat.
1. Nyomja le és tartsa lenyomva a csiga szabályozókart (A,
10 ábra) a csiga és a járókerék aktiválásához.
69
• Ha a csiga és a járókerék nem áll le öt másodpercen
belül, állítson a szabályozókábelen. Lásd itt: A csiga
és a járókerék szabályozókábelének beállítása.
• Ha a csiga és a járókerék továbbra SEM áll le öt
másodpercen belül, keressen fel egy hivatalos
szervizképviselőt.
A hajtókerekek aktiválása
MEGJEGYZÉS NE mozgassa a sebességválasztó kart,
amíg a vonóerő szabályozó be van kapcsolva. Ez az átviteli
rendszer sérülését okozhatja.
1. A hókotró előre mozgatásához állítsa be a
sebességválasztó kart (B, 11 ábra) az egyik elülső
pozícióba.
2. Válasszon alacsonyabb számot a vastag hóhoz, egy
közepes számot a laza hóhoz és egy nagyobb számot a
hókotró szállításához.
3. Nyomja le és tartsa lenyomva a vonóerő-szabályozó kart
(F).
2. A balra forduláshoz emelje fel és tartsa meg a
kormányzás bal oldali kioldóját (P).
3. Az egyenes irányban való haladáshoz engedje el a bal
aktiválót.
4. A jobbra forduláshoz emelje fel és tartsa meg a
kormányzás jobb oldali kioldóját (P).
5. Az egyenes irányban való haladáshoz engedje el a jobb
aktiválót.
Eltömődött kiöntőgarat tisztítása
VESZÉLY
A kiöntőgaratban található járókerék kidobja a havat.
Az ujjai beakadhatnak a járókerékbe, és ez sérüléses
amputációt vagy súlyos zúzódást okozhat. Az eltömődött
kiöntőgarat tisztítását NE végezze a kezével! Mindig
használjon egy tisztítóeszközt.
1. ÁLLÍTSA LE a motort. Vegye ki a gyújtáskapcsoló kulcsot
vagy a nyomó/húzó kulcsot.
2. Győződjön meg arról, hogy a járókerék nem forog-e.
3. Fordítsa el a garatvédőt, hogy ne legyen útban, és
használjon tisztítóeszközt 15 ábra) a hó kiöntőgaratból
való eltávolításához. Az eltömődött kiöntőgarat tisztítását
NE végezze a kezével!
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
4. A hókotró hátrafelé mozgatásához húzza a
sebességválasztó kart az R1 vagy R2 pozícióba.
1. Húzza meg a szabályozókart (F, 11 ábra), hogy a gépet
előrefelé mozgathassa.
n
2. Engedje el a csiga szabályozókart a csiga és a járókerék
kikapcsolásához.
5. Nyomja le és tartsa lenyomva a vonóerő-szabályozó
kart.
6. Engedje el a vonóerő-szabályozó kart a hókotró
leállításához. Az egység azonnal leáll.
• Ha az egység nem áll le, állítsa be a
szabályozókábelt. Lásd itt: A vonóerő-szabályozó kar
beállítása.
• Ha az egység ezután sem áll le, keressen fel egy
hivatalos szakszervizt.
Megjegyzés: Ha túlságosan gyorsan távolítja el a havat,
túlterheli a gép kapacitását.
A Free Hand™ funkció használata
A vontatásvezérlés és a csigavezérlés aktiválása után
a kezelő elengedheti a csigavezérlő kart, hogy a többi
kezelőszervet is használhassa. Ha a modell fel van szerelve
ezzel a funkcióval, a műszerfalon egy erre utaló matrica (12
ábra) látható.
1. Nyomja le és tartsa lenyomva a csiga szabályozókarját
(A, 13 ábra).
2. Nyomja le és tartsa lenyomva a vonóerő-szabályozó kart
(F).
3. Engedje el a csiga szabályozókart, hogy a bal kezével
elérje a további kezelőszerveket. Ha a csiga leáll,
keressen fel egy hivatalos szakszervizt.
A kormányzás funkció használata
A kormányzás funkciója segíti a kezelőt az egység
elforgatásában. A kormányzás ideiglenesen kikapcsolja az
egyik hajtókereket, míg a másik továbbhalad egy fordulattal.
70
A fényszóró használata
Egyes modellek fényszóróval vannak felszerelve, melyek
bevilágítják a hókotró előtti területet. A fényszóró a motor
működése közben mindig be van kapcsolva. Nincs kapcsoló.
A fűtött fogantyúk használata
1. Kapcsolja be a fogantyúmelegítő kapcsolóját (A, 16 ábra)
a fűtött fogantyúk aktiválásához.
2. Kapcsolja ki a fogantyúmelegítő kapcsolóját, mielőtt
leállítaná a hókotrót.
Kerékkioldás használata - rögzítőcsapok
(ha van)
Amikor egy másik helyre helyezi át az egységet, átmenetileg
lekapcsolhat egy vagy két kereket a hajtótengelyekről.
1. Nyissa rá a húzógyűrűt (A, 17 ábra) a kerékagyra.
2. Helyezze be a rögzítőcsapot a tengely külső nyílásán
keresztül, és zárja rá a húzógyűrűt a tengelyre.
3.
Illessze össze a kerékagyat és a belső tengelyen lévő
furatot, majd szerelje fel teljesen a tartócsapot, és zárja rá
a húzógyűrűt a kerékagyra. Ez összekapcsolja a kereket
és a tengelyt.
Karbantartás és beállítások
Javasoljuk, hogy az egység minden karbantartásához,
beállításához és szervizeléséhez forduljon meghatalmazott
FIGYELEM
Minden alkatrésznek, melyet ebbe a motorba építettek,
a helyén kell maradnia a megfelelő működés érdekében.
A pótalkatrészek legyenek ugyanolyan kivitelűek, mint az
eredeti alkatrészek, valamint az eredeti alkatrészekkel
megegyező helyzetben kell felszerelni azokat. Az ezektől
eltérő alkatrészek esetleg nem is működnek ugyanolyan jól,
kárt tehetnek az egységben, és sérülést okozhatnak.
FIGYELMEZTETÉS
A hókotrót megfelelően kell karban tartani a biztonságos
üzemeltetés és teljesítmény érdekében. A biztonsági
utasítások be nem tartása halált vagy súlyos sérülést
okozhat.
• A hókotrón végzendő karbantartás vagy javítás előtt
ÁLLÍTSA LE a motort. Vegye ki az indítókulcsot vagy
húzza ki a KÉTÁLLÁSÚ kulcsot.
Az első 5 üzemóra
Cserélje le az olajat.
Minden egyes használat előtt
• Ellenőrizze a motor olajszintjét
• Ellenőrizze a csiga leállási idejét
Minden használatot követően
Tisztítsa le a felgyűlt havat és a kásás jeget, hogy elkerülje a
vezérlőszervek, a kerekek, a kiöntő garat és a csiga befagyását.
Minden 25 óra elteltével vagy évente
• Ellenőrizze a kaparólapát kopását.
• Cserélje le a motorolajat.
A használt olajat megfelelően ártalmatlanítsa. Ne dobja
ki a háztartási szeméttel együtt. Tájékozódjon a helyi
önkormányzatnál, szervizközpontnál vagy szakkereskedésnél
a biztonságos gyűjtő-/újrahasznosító telepekről.
A legjobb teljesítmény elérése érdekében használjon Briggs
®
& Stratton szintetikus 5W-30 szavatolt, tanúsított olajat. Más
jó minőségű, detergenstartalmú olajak akkor használhatók,
ha teljesítményszint-besorolásuk SG, SH, SJ vagy
magasabb. Ne használjon semmilyen adalékanyagot.
1. ÁLLÍTSA le a motort. Fordítsa az indítókulcsot KI állásba.
2. Vegye ki a gyújtáskulcsot vagy a nyomó/húzó kulcsot (ha
fel van szerelve).
FIGYELMEZTETÉS
Az üzemanyag és az üzemanyaggőz rendkívül gyúlékony,
égési sérülést vagy tüzet okozhat, ami halálhoz vagy súlyos
sérüléshez vezethet.
• Ha olyan karbantartást végez, mely az egység
megdöntését igényli, akkor az üzemanyagtartálynak
üresnek kell lennie, ellenkező esetben kifolyhat az
üzemanyag, és tüzet vagy robbanást okozhat.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
A karbantartás ütemezése
Cserélje ki a motorolajat
n
szakszervizhez. Egyes rutinszerű karbantartási feladatokat
a tulajdonos is elvégezhet. Tekintse meg az alábbi
karbantartási ütemtervet és eljárásokat.
• Ellenőrizze a hókotrót meglazult csavarok szempontjából.
• Ellenőrizze a csiga szabályozókar kábelének beállítását.
• Ellenőrizze a kipufogódobot és a kipufogódob védőburkolatát.
• Cserélje ki a gyújtógyertyát (forgalmazói szerviz).
• Ellenőrizze a szelephézagot* (forgalmazói szerviz).
* Nem kötelező, kivéve ha gondok vannak a motor teljesítményével.
Károsanyag-kibocsátás
A károsanyag-kibocsátást szabályozó szerkezetek
és rendszerek karbantartását, cseréjét vagy javítását
elvégezheti bármely, nem közutakon használt motorok
javításával foglalkozó szervezet vagy személy. Ugyanakkor a
károsanyag-kibocsátást szabályozó rendszer „térítésmentes”
szervizelését csak egy hivatalos szakkereskedés végezheti
el.
3. Vegye ki az olajleeresztő dugót (D, 18 ábra). Kissé
billentse hátra a hókotrót. Az olajat egy engedélyezett
tartályba engedje le.
4. Helyezze be és húzza meg az olajleeresztő csavart.
5. Vigye az egységet vízszintes felületre.
6. Távolítsa el a nemkívánatos anyagot az olajbetöltő
területéről.
7. Vegye ki az olajszintjelző pálcát (A, 19 ábra). Törölje le az
olajat az olajszintjelző pálcáról tiszta ronggyal.
8. Helyezze be és húzza meg a szintjelző pálcát. Vegye
ki az olajszintjelző pálcát, és ellenőrizze az olajszintet.
Győződjön meg arról, hogy az olajszint a TELE jelzés (C)
tetejéig ér.
9. Ha az olajszint a TELE jelzés alatt van, lassan töltsön
olajat az olajtöltő nyílásba (B). NE öntsön bele túl sok
olajat.
10. Várjon egy percet. Ellenőrizze ismét az olajszintet.
11. Ha az olajszint a teli jelző (C) tetején van, helyezze be és
húzza meg az olajszintjelző pálcát.
A féksaru magasságállítása
VESZÉLY
A hókotró egy forgó csigát tartalmaz, amely összegyűjti a
havat. Az ujjai beakadhatnak, és ez sérüléses amputációt
vagy súlyos zúzódást okozhat.
• ÁLLÍTSA LE a motort. Várjon, amíg minden mozgó
alkatrész leáll. Karbantartás vagy javítás előtt vegye ki
a gyújtáskapcsoló kulcsot vagy a nyomó/húzó kulcsot.
71
A féksaruk a csigaburkolat két oldalán találhatók. Ezek úgy
állíthatók be, hogy növeljék vagy csökkentsék a kaparólapát
és a megtisztítani kívánt felület közötti távolságot.
A féksarukat mindig megfelelő magasságba állítsa, hogy
fenntartsa a területtípushoz illő hasmagasságot.
1. ÁLLÍTSA LE a motort. Vegye ki a gyújtáskapcsoló kulcsot
vagy a nyomó/húzó kulcsot.
3. Igazítsa össze az új kaparólapáton lévő furatokat a csiga
burkolatán lévő furatokkal.
4. Szerelje vissza a rögzítőanyákat és -csavarokat, majd
húzza meg őket.
5. Lazítsa meg a féksarut rögzítő anyákat.
6. Ellenőrizze a távolságot a kaparólapát és a felület között.
Győződjön meg arról, hogy a lapát egy szintben van a
talajjal
7. Húzza meg a kaparólapát rögzítőanyáit.
8. A féksarukat mindig megfelelő magasságba állítsa, hogy
fenntarthassa a területtípushoz illő hasmagasságot. Lásd
itt: A féksaru magasságállítása.
Olajozza be a szabályozókar
csatlakozását
Olajozza meg a szabályozókar csatlakozásait (A) az 23 c.
ábrán látható módon.
A kiöntőgarat, a terelő és a keréktengely
megolajozása
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
2. Találja meg a megfelelő kaparólapát-hézagot a
megtisztítani kívánt felületnek megfelelően.
• A hó kemény felületekről való eltávolításához
állítsa be a féksarukat annak érdekében, hogy a
kaparólapát közelebb kerüljön a felülethez.
• A kavicsos vagy egyenetlen felületeken található hó
eltávolításához engedje le a féksarukat a kaparólapát
felemeléséhez a felületről. Ezzel megelőzhető, hogy
a csiga és a járókerék köveket és más nem kívánt
anyagot emeljen be és hajítson ki a gépből.
2. Lazítsa meg a rögzítőanyákat (A, 22 ábra) és -csavarokat
(B). Szerelje le a kaparólapátot (C).
n
FIGYELMEZTETÉS
Ha a csiga vagy a járókerék hozzájuk ér, a kavicsok,
kövek és más nem kívánt anyagok jelentős sebességgel
repülhetnek ki a garatból, és személyi sérülést, anyagi kárt
vagy a hókotró meghibásodását okozhatják.
3. Vigye az egységet vízszintes felületre.
4. Lazítsa meg a féksarut (H) rögzítő anyákat (E, 20 ábra).
5. A kaparólapát mindkét vége alá (y, z, 21 ábra) helyezzen
be egy-egy ugyanolyan vastagságú fatömböt a kívánt
hasmagassághoz.
6. Győződjön meg róla, hogy minden féksaru szilárdan
megérinti a felületet. Ekkor húzza meg a rögzítőanyákat.
MEGJEGYZÉS A csigával való érintkezés
megakadályozása érdekében győződjön meg arról, hogy a
rögzítőanyák a csigaburkolaton kívül vannak-e.
Állítsa be a kaparólapát magasságát
VESZÉLY
A hókotró egy forgó csigát tartalmaz, amely összegyűjti a
havat. Az ujjai beakadhatnak, és ez sérüléses amputációt
vagy súlyos zúzódást okozhat.
• ÁLLÍTSA LE a motort. Várjon, amíg minden mozgó
alkatrész leáll. Karbantartás vagy javítás előtt vegye ki
a gyújtáskapcsoló kulcsot vagy a nyomó/húzó kulcsot.
FIGYELMEZTETÉS
Ha a csiga vagy a járókerék hozzájuk ér, a kavicsok,
kövek és más nem kívánt anyagok jelentős sebességgel
repülhetnek ki a garatból, és személyi sérülést, anyagi kárt
vagy a hókotró meghibásodását okozhatják.
A kaparólapát fokozatosan kopik és ki kell cserélni.
1. ÁLLÍTSA LE a motort. Vegye ki a gyújtáskapcsoló kulcsot
vagy a nyomó/húzó kulcsot.
72
1. ÁLLÍTSA LE a motort, és vegye ki a kulcsot.
2. Kenje meg a kiöntő garatot (A, 24 ábra) lítiumbázisú
kenőzsírral.
3. Kenje meg a terelőt (B) tiszta motorolajjal.
4. Kenje meg a keréktengelyeket (C) lítiumbázisú
kenőzsírral.
Olajozza meg a csigaszerelvényt
1. ÁLLÍTSA le a motort, és vegye ki a kulcsot.
2. Kenje meg a csigatengely szerelvényt (A, 25 ábra) zsírral
a zsírzófejeknél (ha fel van szerelve).
Olajozza be a hatszögű tengelyt és a
hajtóművet
Csak dörzshajtásos rendszerek esetén:
MEGJEGYZÉS Ne hagyja, hogy a gumi dörzskerékre
vagy a hajtott tárcsára zsír vagy olaj kerüljön. Ha a
dörzskerékre olaj vagy zsír kerül, cserélje ki. Ne tisztítsa
meg. Ha a hajtott tárcsára zsír vagy olaj kerül, gondosan
tisztítsa azt meg alkohol alapú oldószerrel.
1. ÁLLÍTSA LE a motort. Vegye ki a gyújtáskapcsoló kulcsot
vagy a nyomó/húzó kulcsot.
2. A sebességválasztó kart állítsa az első előremeneti
sebességbe.
• Ha olyan karbantartást végez, mely az egység
megdöntését igényli, akkor az üzemanyagtartálynak
üresnek kell lennie, ellenkező esetben kifolyhat az
üzemanyag, és tüzet vagy robbanást okozhat.
3. A hókotrót állítsa fel a csiga burkolat végére támasztva.
Megjegyzés: Ha a forgattyúházat olajjal tölti fel, ne hagyja
hosszabb ideig a hókotrót a csiga burkolaton állva.
4. Távolítsa el a csavarokat (A, 26 ábra) és az alsó panelt
(B).
1. teszt - Csiga-/forgókerék-szabályozó kar
• INDÍTSA be a motort.
• Nyomja le a csiga szabályozókart. A csigának/
forgókeréknek forognia kell.
• Engedje el a csiga szabályozókart. A csigának/
forgókeréknek 5 másodpercen belül meg kell ÁLLNIA.
2. próba – Vonóerő meghajtó szabályozókar
• INDÍTSA be a motort.
• Állítsa a sebességválasztó kart első sebességbe.
• Nyomja le a vonóerő szabályozókart. Az egységnek előre
kell haladnia.
• Engedje el a vontatásszabályozó kart. Az egységnek
meg kell ÁLLNIA.
3. teszt - Free Hand funkció
• INDÍTSA be a motort.
• Kapcsolja be a csiga- és a vontatásszabályozó kart. Majd
engedje el a csigaszabályozó kart. Ellenőrizze, hogy
mindegyik szabályozás bekapcsolva marad-e.
• Engedje el a vontatásszabályozó kart. Ellenőrizze, hogy
mindkét szabályozás kioldott-e.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
5. Vigyen fel nagyon vékony réteg 50-es súlyú szintetikus
motorolajat a hatszögletű fogaskeréktengelyre (C,
27 ábra). Ezt a tárolás előtt és minden évszak elején
végezze el.
MEGJEGYZÉS Ne hagyja, hogy a gumi dörzskerékre
vagy a hajtott tárcsára zsír vagy olaj kerüljön. Ha a
dörzskerékre olaj vagy zsír kerül, cserélje ki. Ne próbálja
megtisztítani. Ha a hajtott tárcsára zsír vagy olaj kerül,
gondosan tisztítsa azt meg alkohol alapú oldószerrel.
Megjegyzés: Ha az egység nem teljesíti a csiga-/forgókerékszabályozó karra és a vontatásszabályozó karra vonatkozó
teszteket, NE működtesse azt. Forduljon hivatalos
szakszervizhez.
n
FIGYELMEZTETÉS
Az üzemanyag és az üzemanyaggőz rendkívül gyúlékony,
égési sérülést vagy tüzet okozhat, ami halálhoz vagy súlyos
sérüléshez vezethet.
6. Kenje meg enyhén a lánckereket (D) és a láncot (E)
motorolajjal a tárolás és minden évszak elején.
A csiga és a vonóerő szabályozókábelek
beállítása
VESZÉLY
A hókotró egy forgó csigát és járókereket tartalmaz,
amely kidobja a havat. Az ujjak vagy a lábak gyorsan
beakadhatnak a csigába vagy a járókerékbe, ami sérüléses
amputációt vagy súlyos zúzódást okozhat.
• A csiga és a járókerék kábelének túlhúzása azt
okozhatja, hogy a csiga és a járókerék olyankor
is foroghat, amikor a csiga szabályozókarja nincs
bekapcsolva.
• A vonóerő szabályozókábel túlhúzása azt okozhatja,
hogy a hajtókerék olyankor is bekapcsol, amikor a
vonóerő szabályozókar ki van kapcsolva.
1. ÁLLÍTSA le a motort, és vegye ki a kulcsot.
2. Lazítsa meg az ellenanyát (A, 28 ábra).
3. Tartsa meg a szabályozókábelt (B).
4. Fordítsa el a gallért (C) a feszültség kiengedéséhez. NE
szorítsa meg a gallért túlságosan.
5. Húzza be az ellenanyát.
6. Az alábbi tesztek segítségével ellenőrizze a csiga és a
vonóerő szabályozókarok működését:
A kormányzási funkciókat biztosító
kábelek beállítása
VESZÉLY
A hókotró egy forgó csigát és járókereket tartalmaz,
amely kidobja a havat. Az ujjak vagy a lábak gyorsan
beakadhatnak a forgó csigába vagy járókerékbe, és
sérüléses amputációt vagy súlyos zúzódást okozhatnak.
• ÁLLÍTSA LE a motort, várja meg, amíg a mozgó részek
megállnak, majd vegye ki az indítókulcsot, vagy nyomja
meg a nyomó/húzó kulcsot, mielőtt karbantartási vagy
javítási munkálatokba kezdene.
A kormányzókábel az ismételt használat után kissé megnyúlik
az első üzemeltetési időszak során. Ha a kábel megnyúlt,
megakadályozhatja a hajtó fogaskerekek kioldását, amikor a
vezérlést működtetik.
1. ÁLLÍTSA LE a motort, és vegye ki a kulcsot.
2. Csavarkulcs segítségével tartsa álló helyzetben
az állítóanyát (B, 29 ábra). Egy másik csavarkulcs
segítségével lazítsa meg az ellenanyát (A).
3. Engedje el a vontatásszabályozó kart. Forgassa el az
állítóanyát (B) az óramutató járásával megegyező vagy
azzal ellentétes irányban, amíg a kábel meg nem feszül.
Ne húzza meg túlságosan a kábelt. Ez működtetni fogja
a kormányzási funkciót, ha a kormányzásvezérlés nincs
bekapcsolva.
73
4. A beállítást követően tartsa álló helyzetben az
állítóanyát (B), és húzza meg az ellenanyát (A).
2. Lazítsa meg a rögzítőanyákat (A, 32 ábra) és a
csavarokat (B), majd szerelje le a kaparólapátot (C).
A csiga nyíró csavarjainak cseréje
3. Igazítsa össze az új kaparólapáton lévő furatokat a csiga
burkolatán lévő furatokkal.
1. ÁLLÍTSA LE a motort. Vegye ki a kulcsot.
2. Vegye ki a nyíró csavarokat és a anyákat.
3. Zsírozza meg a csiga zsírzófejeket (ha fel van szerelve).
Forgassa el gyorsan a csigát, hogy beolajozza a csiga
tengelyét.
4. Állítsa egy vonalba a csavaron lévő furatokat. Szerelje be
az új nyíró csavarokat (A, 30 ábra) a csigatengelyen (B)
keresztül. Húzza meg az anyákkal (C).
5. Húzza meg a rögzítőanyákat és -csavarokat.
6. Ellenőrizze a távolságot a kaparólapát és a felület között.
7. A féksarukat mindig megfelelő magasságba állítsa, hogy
fenntarthassa a területtípushoz illő hasmagasságot. Lásd
itt: A féksaru magasságállítása.
Ellenőrizze az abroncsok légnyomását
FIGYELMEZTETÉS
Robbanásveszély
A kerekek túlzott mértékű felfújása azok felrobbanását
eredményezhetik - súlyos sérülést okozhatnak.
A kerekeket ne fújja fel az ajánlottnál nagyobb
nyomásértékre.
A gumiabroncsok nyomását rendszeresen ellenőrizni kell. A
javasolt nyomásértékek különböznek az egyes gyártóknál.
Alapvető szabály, hogy az abroncsot annak az oldalfalára
nyomtatott „Max. Inflation” (max. felfújás) értékig fújjuk fel,
nem haladva meg ezt az értéket.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
A járókerék nyírócsavarok cseréje
4. Húzza meg kézzel a rögzítőanyákat és csavarokat. Ezután lazítsa meg a féksarukat
n
VESZÉLY
A hókotró egy forgó csigát és járókereket tartalmaz,
amely kidobja a havat. Az ujjak vagy a lábak gyorsan
beakadhatnak a csigába vagy a járókerékbe, ami sérüléses
amputációt vagy súlyos zúzódást okozhat.
• ÁLLÍTSA LE a motort, várja meg, amíg a mozgó részek
megállnak, majd vegye ki az indítókulcsot, mielőtt
karbantartási vagy javítási munkálatokba kezdene.
VESZÉLY
A hókotró egy forgó csigát és járókereket tartalmaz,
amely kidobja a havat. Az ujjak vagy a lábak gyorsan
beakadhatnak a csigába vagy a járókerékbe, ami sérüléses
amputációt vagy súlyos zúzódást okozhat.
• ÁLLÍTSA LE a motort, várja meg, amíg a mozgó részek
megállnak, majd vegye ki az indítókulcsot, mielőtt
karbantartási vagy javítási munkálatokba kezdene.
1. ÁLLÍTSA LE a motort. Vegye ki az indítókulcsot.
2. Távolítsa el a nyírócsavarokat (A, 31 ábra) és az
ellenanyákat (C) a járókerék tengelyéről (B).
3. Állítsa egy vonalba a csavaron lévő furatokat. Helyezzen
be új nyírócsavarokat a csigatengelyen keresztül. Húzza
meg az ellenanyákkal.
Cserélje ki a kaparólapátot
VESZÉLY
A hókotró egy forgó csigát és járókereket tartalmaz,
amely kidobja a havat. Az ujjak vagy a lábak gyorsan
beakadhatnak a forgó csigába vagy járókerékbe, ami
sérüléses amputációt vagy súlyos zúzódást okozhat.
• ÁLLÍTSA LE a motort; várjon, amíg minden mozgó
alkatrészek leáll, majd vegye ki az indítókulcsot vagy
a kétállású kulcsot, mielőtt karbantartási vagy javítási
munkálatokba kezdene.
A kaparólapát fokozatosan kopik és ki kell cserélni.
1. Kapcsolja KI a motort, és vegye ki az indítókulcsot vagy a
nyomó/húzó kulcsot.
74
Tárolás
Használaton kívüli tárolás
A szezon végén, illetve az egység 30 napot meghaladó
tárolását követően végezze el az alábbi lépéseket.
FIGYELMEZTETÉS
A benzin rendkívül gyúlékony és a kipárolgásai
robbanékonyak. A kipárolgások elérhetnek távoli
gyújtóforrásokat, ami robbanást és/vagy tűzet okozhat.
• Ha a tartályban üzemanyag van, ne tárolja az egységet
beltéren és gyengén szellőző területeken, ahol a gőzök
szikrákhoz, nyílt lánghoz, jelzőfényekhez, hőhöz vagy
más gyújtóforráshoz juthatnak el.
Hókotró
• Tisztítsa meg a járművet. Győződjön meg arról, hogy az
összes csavar és anya meg van-e húzva.
• Vizsgálja meg az összes látható mozgó alkatrészt
sérülés, törés és kopás szempontjából. Szükség esetén
cserélje ki.
• Kenje meg a vezérlőkar csatlakozásait, a garatot
és a terelőt, a csigaszerelvényt és a meghajtókerék
tengelyeit. Lásd Karbantartás és beállítások.
• Javítsa meg az összes rozsdás vagy kicsorbult festett
felületet; festés előtt csiszolja le, és alkalmazzon
retusáló festéket.
• A festetlen és csupasz fémfelületekre vigyen fel
rozsdagátló terméket.
• Az egységet tárolja beltéren, és fedje be. Kültéri tárolás
esetén használjon nehéz ponyvát.
Az egység visszaküldése szervizre
• Lépjen kapcsolatba a meghatalmazott szakszervizzel
az éves karbantartási feladatokkal kapcsolatosan. Lásd
Karbantartási ütemezés.
• Vizsgálja meg a motor olajszintjét, és szükség esetén
töltse fel olajjal.
• Töltse fel az üzemanyagtartályt tiszta üzemanyaggal.
• Ellenőrizze a keréknyomást.
• Győződjön meg arról, hogy a védőberendezések,
védőlemezek és burkolatok csatlakoztatva vannak.
• Ellenőrizze, hogy minden rögzítőelem meg van-e húzva.
• Vizsgálja meg a csigát és a kerékvezérlést, valamint a
vontatási hajtás vezérlését.
Hibaelhárítás
Az üzemanyag állottá válhat, ha több mint 30 napig
tárolják az üzemanyagtartályban. Amikor a tartályt feltölti
üzemanyaggal, adjon üzemanyag stabilizáló adalékot az
üzemanyaghoz a gyártó utasításai szerint. Ezzel frissen
tartja az üzemanyagot és csökkenti az üzemanyaggal
kapcsolatos problémákat vagy az üzemanyagrendszer
esetleges szennyeződését.
Nem szükséges leengedni az üzemanyagot a motorból,
ha az üzemanyag stabilizáló adalékot az utasításoknak
megfelelően tölti fel. Tárolás előtt kapcsolja BE 2 percig
járassa a motort, hogy az üzemanyag és a stabilizáló adalék
átjárja az üzemanyagrendszert.
Ok
A csiga nem áll meg 5 másodpercen belül a
csigavezérlő kar elengedése után.
Lehet, hogy a csiga szabályozókábele nincs
beállítva.
A motor nem indul be.
Forduljon Hivatalos szervizképviselőhöz.
Lásd A csiga szabályozókar kábelének beállítása.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
A csiga nem fordul el, ha a csiga szabályozókar be A csiga szabályozókarja kábelének beállítása.
van kapcsolva.
Megoldás
n
Probléma
Tárolás - Üzemanyagrendszer
A garatforgatás vagy a terelő beállítása nem
működik.
Az indítókulcs a KI helyzetbe van állítva, illetve a
KÉTÁLLÁSÚ kulcs nincs benne a kulcsnyílásban.
Az indítókulcsot fordítsa BE állásba, vagy nyomja
be a KÉTÁLLÁSÚ kulcsot a kulcsnyílásba.
Az üzemanyag-feltöltő gombot nem nyomták meg
2-szer a berántózsinór meghúzása előtt.
Nyomja meg 2-szer az üzemanyag feltöltő gombot,
mielőtt meghúzza a berántózsinórt.
Az üzemanyagtartály üres.
Töltse fel az üzemanyagtartályt friss
üzemanyaggal.
A szívató nyitva van.
Az indítózsinór meghúzása előtt a szívatót állítsa a
ZÁRT helyzetbe.
A motor elárasztódik.
Fordítsa a szívatót nyitott helyzetbe. Annyiszor
húzza meg a berántózsinórt, amíg a motor nem
indul.
Víz van az üzemanyagban, vagy amennyiben az
üzemanyag használt.
Töltse fel az üzemanyagtartályt friss
üzemanyaggal.
A garat vagy a terelő befagyott.
Tárolja a hókotrót meleg területen, amíg a hó vagy
jég el nem olvad.
A motor nehezen indul, vagy az üzemi teljesítmény Nem megfelelő az olaj.
nem kielégítő.
Váltson kisebb viszkozitású olajra. Lásd az Olajra
vonatkozó ajánlások részt.
A szívatókar helytelenül van beállítva.
Fokozatosan nyissa ki a szívatókart, ahogy a motor
melegszik.
Túl sok a rezgés.
Laza vagy sérült alkatrészek.
Azonnal állítsa le a hókotrót. Forduljon hivatalos
szakszervizhez.
A hókotró nem kotorja el a havat.
A csiga szabályozókarja kábelének beállítása.
Lásd A csiga szabályozókar kábelének beállítása.
A kiöntőgaratban hó van.
ÁLLÍTSA LE A MOTORT! Győződjön meg
arról, hogy a csiga LEÁLL. Egy tisztítóeszköz
segítségével takarítsa el a havat a kiöntőgaratból.
Az eltömődött kiöntőgarat tisztítását ne végezze
a kezével! Lásd itt: Az eltömődött kiöntőgarat
tisztítása.
Egyéb problémák esetén kérjük, keresse fel a hivatalos márkaszervizt.
75
Műszaki adatok
Műszaki adatok táblázata
A jelen hókotró szikragyújtású indítórendszere megfelel a kanadai ICES-002 szabványnak.
Tétel
130000-ás motormodell
150000-ás motormodell
19J000-ás motormodell
Gyújtótekercs légrése
0,010 - 0,014 hüvelyk
(0,25 - 0,36 mm)
0,010 - 0,014 hüvelyk
(0,25 - 0,36 mm)
0,008 - 0,016 hüvelyk (0,2 - 0,4 mm)
Szívószelephézag
0,004 - 0,006 hüvelyk
(0,10 - 0,15 mm)
0,004 - 0,006 hüvelyk
(0,10 - 0,15 mm)
0,005 - 0,007 hüvelyk
(0,13 - 0,18 mm)
Kipufogószelep-hézag
0,006 - 0,008 hüvelyk
(0,15 - 0,20 mm)
0,009 - 0,011 hüvelyk
(0,23 - 0,28 mm)
0,005 - 0,007 hüvelyk
(0,13 - 0,18 mm)
Olajkapacitás
18 - 20 uncia (0,54 - 0,59 l)
18 - 20 uncia (0,54 - 0,59 l)
36 - 38 uncia (1,0 - 1,1 l)
Gyertyahézag
0,030 hüvelyk (0,76 mm)
0,030 hüvelyk (0,76 mm)
0,030 hüvelyk (0,76 mm)
A motor teljesítménye 1000 lábanként (300 méter) tengerszint felett 3,5%-kal, és 77 Fahrenheit-fok (25 Celsius-fok) felett
minden 10 Fahrenheit-fok (5,6 Celsius-fokos) növekedés estén 1%-kal csökken. A motor maximum 15 fokos lejtőn működik
kielégítően.
Teljesítmény-besorolás
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
n
Az egyes benzines modellek maximális bruttó energiafelhasználását az SAE (Gépjárműipari mérnökök egyesülete) J1940es kódjelölése szerint jelöljük, a kismotorok teljesítménye és a forgatónyomaték-besorolás alapján az SAE J1995-ös
szerint. A 2600 ford./percet elért forgatónyomaték-értékek az „rpm”-es motoroknál így szerepelnek a címkén, míg az összes
többi motornál 3060 RPM szerepel; a lóerőértékeket 3600 RPM-en mérik. A www.BRIGGSandSTRATTON.COM címen
tekinthetők meg a bruttó teljesítménygörbék. A nettó értékeket a kipufogó és a légtisztító felszerelése után mérik, míg a bruttó
energiafelhasználási értékeket ezek nélkül szerzik be. A valódi bruttó motorteljesítmény nagyobb a nettó motorteljesítménynél,
többek között az üzemeltetéskori környezeti tényezők és a motoronként változó különbségek is befolyásolják. A termékek
széles skáláját figyelembe véve, amelyekbe a motorokat beszerelik, a benzinmotor egyes motoroknál nem éri el a mért bruttó
energiafelhasználást. Ez a különbség többek között számos olyan tényezőnek tudható be, mint például a motor különböző
alkotórészei (légtisztító, kipufogó, töltőrendszer, hűtés, karburátor, üzemanyag-szivattyú stb.), az alkalmazási korlátozások,
a környezeti működési feltételek (hőmérséklet, páratartalom, tengerszint feletti magasság), illetve a motorok variálhatósága.
Gyártási és kapacitáskorlátozások következtében a Briggs & Stratton ezt a motort egy magasabb teljesítmény-besorolású
motorral helyettesítheti.
76
Šioje instrukcijoje aprašomi šie gaminiai:
1696813-02, 1696813-03, 1696820-02, 1696820-03,
1696821-02, 1696821-03, 1696822-02, 1696822-03,
1696833-02, 1696833-03, 1696835-01, 1696835-02
Turinys:
Bendroji informacija........................................................... 77
Biuro Europoje kontaktinė informacija.............................77
Europos Sąjunga (ES), V etapas (5): Anglies dioksido
(CO2) vertės.........................................................................77
Operatoriaus sauga............................................................ 77
Funkcijos ir valdikliai......................................................... 79
Naudojimas.......................................................................... 79
Techninė priežiūra ir reguliavimas....................................83
Laikymas.............................................................................. 87
Trikčių šalinimas.................................................................87
®
„Briggs & Stratton “ ES tipą patvirtinantį sertifikatą turinčių
variklių išmetamojo anglies dioksido vertės pateiktos
BriggsandStratton.com puslapyje. Paieškos laukelyje įveskite
„CO2“.
Operatoriaus sauga
Išsaugokite šią instrukciją
Išsaugokite šią instrukciją ateičiai. Šiame vadove
pateikiama saugos informacija, siekiant supažindinti su
pavojais ir rizika, susijusia su gaminiu, ir kaip šių pavojų
išvengti. Taip pat jame pateikiami svarbūs nurodymai, kurių
būtina laikytis nustatant pradinius parametrus, naudojant
gaminį ir vykdant jo techninę priežiūrą.
Sniego valytuvas sukurtas ir skirtas tik sniegui valyti nuo kietų
paviršių, šaligatvių ir važiuojamosios dalies. Kitiems darbams
jis neskirtas.
Labai svarbu, kad perskaitytumėte ir suprastumėte šias
instrukcijas prieš bandydami paleisti ar naudoti šią įrangą.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
Specifikacijos...................................................................... 89
Europos Sąjunga (ES), V etapas
(5): Anglies dioksido (CO2)
vertės
n
Šioje instrukcijoje aprašomi
gaminiai
Bendroji informacija
Daugiau informacijos rasite su įrenginiu pateikiamame Klientų
aptarnavimo skyrių kontaktų vadove.
Šiame dokumente esančios iliustracijos tėra pavyzdžiai.
Jūsų įrenginio išvaizda gali skirtis nuo pateiktų
vaizdų. KAIRĖ ir DEŠINĖ nurodomos atsižvelgiant į įprastą
operatoriaus padėtį.
Ženklai „Svarbu“ ir „Pastaba“ tekste reiškia
paaiškinimus, išimtis ar pateiktų procedūrų alternatyvas.
Visi šio dokumento vertimai į skirtingas kalbas atlikti iš
pradinio šaltinio anglų kalba.
Visas pakavimo medžiagas, naudotą alyvą ir senus
akumuliatorius atiduokite perdirbti, atsižvelgdami į
galiojančius valstybės teisės aktus.
Biuro Europoje kontaktinė
informacija
Dėl klausimų, susijusių su dujų išlakomis Europoje, kreipkitės
į mūsų biurą Europoje, adresu:
Max-Born-Straße 2, 68519 Viernheim, Vokietija.
Nuodugniai susipažinkite su valdikliais ir išmokite teisingai
naudotis šiuo sniego valytuvu.
Žinokite, kaip greitai išjungti įrenginį ir valdiklius.
Sniego valytuvo pavojaus ženklai
Saugos informacija
apie pavojus, kurie gali
baigtis susižalojimu.
Prieš eksploatuodami
įrenginį arba prieš
atlikdami jo techninės
priežiūros darbus,
perskaitykite naudojimo
instrukciją ir įsisavinkite
joje pateiktą informaciją.
Galūnių nukirtimo
pavojus – besisukantis
rotorius.
Prieš pradėdami įrenginio
techninės priežiūros
darbus, ištraukite raktelį
ir perskaitykite naudojimo
instrukciją.
Galūnių nukirtimo
pavojus – besisukantis
rotorius
Galūnių nukirtimo
pavojus – besisukantis
sraigtas
Galūnių nukirtimo
pavojus – nelieskite
jokių judamųjų dalių.
Sviedžiamų objektų
keliamas pavojus
Gaisro pavojus
Sprogimo pavojus
Elektros smūgio
pavojus
Nuodingų dujų pavojus
77
Karštų paviršių
keliamas pavojus
Atatrankos pavojus
Laikykitės atokiai nuo
įrenginio
Neleiskite artyn vaikų
Dėvėkite apsauginius
akinius
———
———
Saugos pranešimai
ĮSPĖJIMAS
Naudojantis gaminiu galimas kontaktas su cheminėmis
medžiagomis, įskaitant variklio išmetamąsias dujas
ir anglies monoksidą, kurios, Kalifornijos valstijos
duomenimis, gali sukelti vėžį, apsigimimus ir kitą žalą
reprodukcijos sistemai. Daugiau informacijos rasite
tinklalapyje www.P65Warnings.ca.gov.
gamintoją, platintoją ar atstovą, kad įsigytumėte kibirkščių
gaudiklį, pritaikytą jūsų išmetimo sistemai, įrengtai variklyje.
Saugos ženklai
Prieš pradėdami naudotis įrenginiu, susipažinkite su saugos
ženkluose pateikta informacija. Palyginkite pav. 1 su toliau
lentelėje parodytais lipdukais. Šie perspėjimai ir įspėjimai
skirti jūsų saugumui užtikrinti. Norėdami išvengti sužeidimų
arba žalos įrenginiui, susipažinkite ir vadovaukitės saugos
ženklais.
SVARBU: Jeigu saugos ženklai nusidėvėtų arba būtų pažeisti
ir taptų neįskaitomi, užsisakykite iš vietos atstovo naujus
lipdukus.
A
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
PAVOJUS
Šis sniego valytuvas gali nupjauti rankas ir kojas bei
svaidyti objektus. Perskaitykite ir vadovaukitės visais
šioje instrukcijoje pateiktais saugos nurodymais. Jeigu
nesivadovausite šiais nurodymais, galite žūti arba sunkiai
susižeisti.
Dažniausia dirbant su sniego valytuvu susižalojama ranka
prisilietus prie besisukančio sraigto, esančio išmetimo
latako viduje.
n
B
ĮSPĖJIMAS
Prieš pradėdami eksploatuoti šį įrenginį, būtinai
perskaitykite, supraskite ir vadovaukitės visais šioje
naudojimo instrukcijoje pateiktais nurodymais. Jeigu
nesilaikysite šioje instrukcijoje pateiktų saugos nurodymų
galite žūti arba sunkiai susižeisti.
• Šią mašiną eksploatuoti gali tik atsakingi, tinkamai
išmokyti ir su nurodymais susipažinę bei fiziškai
gebantys tokį darbą dirbti operatoriai.
ĮSPĖJIMAS
Darbo metu arba vykdant reguliavimo ar remonto darbus,
būtinai dėvėkite apsauginius akinius arba akių apsaugas,
kad apsaugotumėte akis nuo pašalinių objektų, kuriuos gali
svaidyti mašina.
JAV modeliai: Kalifornijos viešųjų resursų įstatymas (angl.
California Public Resource Code) 4442 skyriaus nuostatos
draudžia naudoti šį variklį medžiais, krūmynais ar žole
apaugusiose vietose, jei variklio išmetimo sistemoje
neįrengtas kibirkščių stabdiklis, kuris atitinka 4442 skyriaus
reikalavimus ir yra tinkamas naudoti. Kitose valstijose gali
galioti panašūs įstatymai. Kreipkitės į originalios įrangos
78
C
Funkcijos ir valdikliai
J
Priekinis žibintas
K
Degalų tiekimo atjungimo
sklendė
L
Greičio valdiklis
M
Įjungimo-išjungimo mygtukas
Patikrinkite, ar pav. 2 nurodytos išnašų raidės atitinka toliau
lentelėje nurodytas funkcijas ir valdiklius.
A
Sraigto valdymo svirtis
B
Greičio pasirinkimo svirtis
C
Kreiptuvo reguliavimas prietaisų skyde
E
F
Latako pasukimo rankena prietaisų skyde
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
D
n
Valdymo ženklai ir jų reikšmės
N
Droselinė sklendė uždaryta;
droselinė sklendė atidaryta
O
Inžektoriaus mygtukas
P
Rankenos šildytuvo jungiklis
„Free Hand™“ funkcija
Valdoma svirtis
G
Traukos valdymo svirtis
H
Valymo įrankis
Naudojimas
Darbo teritorija
I
Kreipiamosios trinkelės
1. Susipažinkite su teritorija, kurioje planuojate naudoti
sniego valytuvą. Pažymėkite visų takelių ir įvažiavimų
ribas.
2. Įsitikinkite, kad teritorijoje nėra nuolaužų ar daiktų, kuriuos
galėtų pagauti sraigtas ir išsviesti per lataką.
ĮSPĖJIMAS
Ši mašina gali svaidyti objektus, kurie gali sužeisti šalia
esančius žmones arba padaryti žalos pastatams.
79
3. Prieš užvesdami variklį, išvežkite sniego valytuvą į lauką,
atokiau nuo langų bei durų.
ĮSPĖJIMAS
Variklio išmetamosiose dujose yra bekvapių ir bespalvių
nuodingų dujų – anglies monoksido. Anglies monoksido
dujos gali sukelti pykinimą, nualpimą arba mirtį.
4. Įsitikinkite, kad darbo vietoje nebūtų kitų žmonių, ypač
vaikų.
ĮSPĖJIMAS
Šis sniego valytuvas gali nupjauti rankas ir kojas bei
svaidyti objektus. Perskaitykite ir vadovaukitės visais
šioje instrukcijoje pateiktais saugos nurodymais. Jeigu
nesivadovausite šiais nurodymais, galite žūti arba sunkiai
susižeisti.
Variklis
Alyvos rekomendacijos
Alyvos talpa: žr. skyrių „Specifikacijos“.
PASTABA
Vieni „Briggs & Stratton“ varikliai alyva užpildomi gamykloje,
kiti – ne. Visuomet patikrinkite, ar variklyje yra pakankamai
alyvos. Jeigu variklį paleisite nepripylę alyvos, nepataisomai
jį sugadinsite ir garantija jam nebegalios.
Jei norite, kad įranga veiktų optimaliai, rekomenduojame
®
naudoti „Briggs & Stratton “ sertifikuotas alyvas. Galite
naudoti ir kitas aukštos kokybės alyvas, priskiriamas SF, SG,
SH, SJ arba aukštesnei klasei. Nenaudokite specialių priedų.
Variklio alyvos klampumas priklauso nuo aplinkos
temperatūros. Norėdami parinkti tinkamiausio klampumo
alyvą, vadovaukitės numatomomis oro sąlygomis ir pateikta
lentele. Daugeliui lauke naudojamų elektrinių įrenginių variklių
tinka 5W-30 sintetinė alyva. Jei įranga eksploatuojama
aukštos temperatūros aplinkoje, rekomenduojame naudoti
®
„Vanguard “ 15W-50 sintetinę alyvą.
80
SAE 30 – jeigu SAE 30 alyva naudojama žemesnės nei 40 °F (4 °C)
temperatūros aplinkoje, gali kilti problemų paleidžiant variklį.
B
10W-30 – jeigu 10W-30 alyva naudojama aukštesnės nei 80 °F
(27 °C) temperatūros aplinkoje, gali padidėti alyvos sąnaudos.
Dažnai tikrinkite alyvos lygį.
C
5W-30
D
Sintetinė 5W-30
E
„Vanguard “ sintetinė 15W-50
®
Alyvos tikrinimas ir pildymas
PASTABA
Vieni „Briggs & Stratton“ varikliai alyva užpildomi gamykloje,
kiti – ne. Visuomet pasirūpinkite, kad variklyje būtų
pakankamai alyvos. Jeigu paleisite variklį nepripylę alyvos,
jis bus nepataisomai sugadintas ir garantija jam nebegalios.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
• Darbo metu neleiskite vaikams būti šalia.
• Šis įrenginys visuomet patraukia vaikų dėmesį. Būkite
atidūs, kad nesužeistumėte šalia esančių žmonių.
• Būkite budrūs ir išjunkite mašiną, jeigu darbo vietoje
pasirodo pašalinių asmenų.
• Būkite ypač atsargūs, kai priartėjate prie nematomų
posūkių, krūmokšnių, medžių arba kitų objektų, dėl
kurių matomumas gali būti ribotas.
A
n
• Užveskite ir naudokite variklį lauke.
• Niekuomet nebandykite variklio užvesti uždaroje
patalpoje, net jeigu jos durys ar langai yra atidaryti.
Jei norite užtikrinti, kad mašina veiktų optimaliai, naudokite
®
„Briggs & Stratton “ sertifikuotą sintetinę 5W-30 alyvą.
Leidžiama naudoti kitas aukštos kokybės alyvas,
priskiriamas SG, SH, SJ arba aukštesnei techninės
priežiūros klasifikacijai. Nenaudokite priedų.
1. Pastatykite įrenginį ant lygaus paviršiaus (3 pav.).
2. Nuvalykite paviršius aplink degalų bako dangtelį.
3. Išimkite alyvos lygio matuoklį (A, 4 pav.). Švaria šluoste
nuvalykite alyvą nuo alyvos lygio matuoklio.
4. Įkiškite ir tvirtai užsukite alyvos lygio matuoklį. Ištraukite
matuoklį ir patikrinkite alyvos lygį. Pasirūpinkite, kad
alyvos lygis siektų viršutinę PILNO bako žymą(C).
5. Jeigu alyvos lygis yra žemiau PILNO BAKO žymos,
pripilkite alyvos į variklio alyvos įpylimo vamzdelį (B).
NEPILKITE per daug alyvos.
6. Palaukite vieną minutę. Vėl patikrinkite alyvos lygį.
7. Kai alyvos lygis sutaps su viršutine PILNO bako žyma,
įkiškite ir gerai užfiksuokite lygio matuoklį.
Rekomendacijos dėl degalų
Degalai turi atitikti šiuos reikalavimus:
• Švarus neetiliuotas benzinas.
• Minimalus oktaninis skaičius 87 / 87 AKI (91 RON).
Žr. Reikalavimai aukštumose.
• Tinka degalų mišiniai, kuriuose yra iki 10 % etanolio.
Norėdami apsaugoti degalų sistemą nuo nuosėdų, naudokite
degalų stabilizatorių. Žr. Saugojimas. Visi degalai yra
skirtingi. Jeigu variklis blogai veikia, pakeiskite degalų tiekėją
arba markę. Šis variklis yra sertifikuotas naudoti benziną.
Išmetamųjų dujų kontrolės sistema EM (variklio modifikacija).
Reikalavimai aukštumose
Degalų pildymas
ĮSPĖJIMAS
Degalai ir jų garai yra nepaprastai degūs ir sprogūs.
Visuomet būkite labai atsargūs su degalais. Jeigu
nesilaikysite šių saugos nurodymų, galite sukelti gaisrą arba
sprogimą, sunkiai arba mirtinai susižaloti ar sužaloti kitus.
Kai pilate benziną
4. Užsukite degalų bako dangtelį.
Variklio užvedimas
ĮSPĖJIMAS
Degalai ir jų garai yra nepaprastai degūs ir sprogūs.
Visuomet būkite labai atsargūs su degalais.
Jeigu nesilaikysite šių saugos nurodymų, galite sukelti
gaisrą arba sprogimą, sunkiai apdegti arba mirtinai
susižaloti.
• Įsitikinkite, kad uždegimo žvakė, duslintuvas, degalų
bako dangtelis ir oro filtras (jei įrengtas) yra tinkamai
sumontuoti.
• Nebandykite paleisti variklio be uždegimo žvakės.
• Nenaudokite suslėgtų užvedimo skysčių, nes jų garai
yra degūs.
• Neužliekite variklio degalais. Perskaitykite šiame
vadove pateiktą Variklio užvedimo instrukciją.
• Jei užlietumėte variklį, nustatykite droselinę sklendę
į padėtį ATIDARYTI / PALEISTI, pastumkite droselį į
padėtį GREITAS ir bandykite paleisti variklį.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
• Dirbant didesniame nei 5 000 pėdų (1 524 metrų)
aukštyje virš jūros lygio būtina naudoti ne mažesnio kaip
85 oktaninio skaičiaus / 85 AKI (89 RON) benziną.
• Dirbant aukštumose, variklius su karbiuratoriais reikia
sureguliuoti, kad būtų išlaikytas tinkamas išmetamųjų
dujų lygis. Neatlikus tokio reguliavimo sumažės variklio
našumas, padidės degalų sąnaudos ir išmetamųjų dujų
kiekis. Dėl informacijos, kaip nustatyti įrenginį darbui
aukštumose, kreipkitės į įgaliotąjį Briggs & Stratton
techninės priežiūros atstovą.
• Nerekomenduojama naudoti variklio, nustatyto dirbti
dideliame aukštyje, mažesniame nei 2 500 pėdų
(762 metrų) aukštyje.
• Varikliuose su elektronine kuro įpurškimo sistema (EFI)
nustatymas darbui aukštumose nėra reikalingas.
3. Pripilkite degalų į degalų baką (B). NEPILKITE virš
degalų bako kaklelio apačios (C).
n
PASTABA Nenaudokite nepatvirtinto tipo degalų, pvz.,
E15 ir E85. Nemaišykite benzino su alyva ir nebandykite
perdirbti variklį kitiems degalams. Dėl netinkamų degalų
naudojimo variklio dalys susigadins ir garantija jam
nebegalios.
• Prieš atsukdami degalų bako dangtelį išjunkite variklį ir
palaukite bent 3 minutes, kad atvėstų.
• Užgesinkite cigaretes, cigarus, pypkes ir kitus ugnies
šaltinius.
• Pilkite degalus į baką lauke arba labai gerai vėdinamoje
patalpoje.
• Neperpildykite degalų bako. Kadangi degalai gali
plėstis, nepilkite virš apatinės kaklelio ribos.
• Saugokite degalus nuo kibirkščių, atviros ugnies, nuolat
įjungtų dujų degiklių, šilumos ir kitų uždegimo šaltinių.
• Dažnai tikrinkite degalų linijas, degalų bako dangtelį
ir montavimo dalis, ar jos nenusidėvėjusios arba
neįskilusios. Jei reikia, pakeiskite.
• Jeigu išsilietų degalai, prieš užvesdami variklį palaukite,
kol jie išgaruos. NESUKURKITE kitų ugnies šaltinių.
• Naudokite tik tinkamą degalų baką.
1. Nuvalykite aplink degalų bako dangtelį.
2. Nuimkite degalų dangtelį (5 pav., A).
1. Įsitikinkite, kad sraigto valdiklis (J, pav. 6) ir traukos
valdiklis (K) yra atjungti.
2. Pasukite degalų tiekimo atjungimo sklendę (A) (jeigu yra)
į padėtį ATIDARYTA.
3. Nustatykite greičio reguliatorių (B) (jei toks yra) į padėtį
GREITAS.
4. Pasukite užvedimo raktelį (C) į padėtį ĮJUNGTA arba
paspauskite ištraukiamą / įkišamą raktą.
5. Nustatykite droselinės sklendės valdiklį (D) į padėtį
UŽDARYTA.
Pastaba: Paleidžiant šiltą variklį, droselinės sklendės ir
inžektoriaus įprastai nereikia.
6. Dukart paspauskite inžektoriaus mygtuką (E).
7. Rankinio užvedimo modeliuose tvirtai suimkite starterio
laido rankenėlę (F). Lėtai traukite už rankenėlės, kol
pajusite pasipriešinimą, tada staigiu judesiu truktelėkite
rankenėlę.
ĮSPĖJIMAS
Greitas starterio laido įtraukimas (atatranka) truktels jūsų
ranką variklio link anksčiau, nei jūs spėsite jį paleisti. Dėl to
galite susilaužyti ar įskelti rankų kaulus, stipriai susitrenkti
arba patempti sausgysles.
8. Elektrinio paleidimo modeliuose sujunkite ilginamąjį
laidą (jei yra) (H, pav. 7) su starterio lizdu, tada įkiškite
laido kištuką į sieninį elektros lizdą. Paspauskite starterio
dėžės mygtuką (I). Varikliui pasileidus atjunkite ilginamąjį
laidą nuo sieninio lizdo, o po to – nuo starterio dėžės.
81
• Naudokite tik tinkamai įžemintą trigyslį maitinimo
laidą.
• Jei ilginamasis laidas būtų sugadintas, jį būtina
pakeisti.
Pastaba: Norėdami užtikrinti ilgesnį starterio eksploatacijos
laiką pasirūpinkite, kad užvedimo ciklai truktų neilgiau penkių
sekundžių. Tarp mėginimų užvesti palaukite po vieną minutę.
9. Palaukite keletą minučių, kol variklis įšils. Palaipsniui
perjunkite droselinės sklendės valdiklį (D) į padėtį
ATIDARYTA.
Variklio išjungimas
1. Pasukite užvedimo raktelį (A, pav. 8) į padėtį
IŠJUNGTA. Ištraukite užvedimo raktelį arba ištraukiamą /
įkišamą raktą, jeigu naudojamas.
PASTABA NENUSTUMKITE greičio valdymo svirties, kai
įjungta traukos valdymo svirtis. Nesilaikant šio nurodymo,
galima sugadinti pavarų sistemą.
1. Tam, kad sniego valytuvas pajudėtų į priekį, perjunkite
greičio valdymo svirtį (B, 11 pav.) į vieną iš priekinės
eigos pavarų padėčių.
2. Sunkiam sniegui valyti rinkitės žemiausią pavarą,
lengvam – vidurinę, o sniego valytuvui transportuoti –
aukščiausią.
3. Paspauskite ir laikykite traukos valdiklio svirtį (F).
4. Tam, kad sniego valytuvas pajudėtų atgal, perjunkite
greičio valdymo svirtį į R1 arba R2 padėtį.
5. Paspauskite ir laikykite nuspaustą traukos valdymo svirtį.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
2. Raktą laikykite saugioje ir vaikams nepasiekiamoje
vietoje. Negalima neužvesti variklio be rakto.
Varančiųjų ratų įjungimas
n
ĮSPĖJIMAS
Pažeisti arba neįžeminti maitinimo laidai gali sukelti elektros
smūgį. Elektros smūgis gali sukelti sunkių nudegimų arba
užmušti.
2. Norėdami išjungti sraigtą ir rotorių, atleiskite sraigto
valdiklį.
• Jeigu sraigtas ir rotorius per penkias sekundes
nesustoja, sureguliuokite valdymo kabelį. Žr. Sraigto
ir rotoriaus valdymo kabelių reguliavimas.
• Jeigu sraigtas ir rotorius per penkias sekundes
NESUSTOJA, kreipkitės į įgaliotąjį techninės
priežiūros atstovą.
Sureguliuokite išmetimo lataką ir
kreiptuvą
ĮSPĖJIMAS
Sraigtas gali pagriebti ledo gabalų, žvyro ar kitų objektų
ir juos didele jėga išsviesti per lataką. Per lataką išsviesti
objektai gali sukelti nuostolių ir sunkiai arba mirtinai sužaloti.
• Visuomet atkreipkite dėmesį į sniego išmetimo kryptį.
1. Pasukite latako pasukimo rankeną (D, 9 pav.), kad
pasirinktumėte pageidaujamą išmetimo latako kryptį.
2. Naudodami kreiptuvo valdymo svirties (C), kreiptuvą
galite pakelti arba nuleisti. Norėdami, kad sniegas būtų
išmetamas toliau, kreiptuvą pakelkite.
3. Naudokite greičio kontrolės svirtį (B), kad pasirinktumėte
priekinės arba atbulinės eigos pavarą. Šlapiam ir sunkiam
sniegui valyti naudokite mažesnį greitį. Valydami lengvą ir
purų sniegą naudokite didesnį greitį.
Pastaba: Prieš perjungdami pavarą nepamirškite atleisti
traukos valdymo svirties (F).
Įjunkite sraigtą ir rotorių
PAVOJUS
Sniego valytuve yra besisukantis sraigtas ir rotorius, kurie
sviedžia surinktą sniegą. Besisukantis sraigtas arba rotorius
gali staiga pagriebti pirštus ar pėdas, jas nukirsti, nuplėšti ar
kitaip rimtai sužaloti.
1. Paspauskite ir laikykite sraigto valdiklio svirtį (A, pav. 10),
kad įjungtumėte sraigtą ir rotorių.
82
6. Norėdami sniego valytuvą sustabdyti, atleiskite traukos
valdymo svirtį. Įrenginys nedelsiant sustos.
• Jei įrenginys nesustotų, pareguliuokite valdymo
kabelį. Žr. Traukos kontrolės kabelio reguliavimas.
• Jei įrenginys vis tiek nesustotų, kreipkitės į įgaliotąjį
techninės priežiūros atstovą.
Pastaba: Jei bandysite sniegą valyti pernelyg dideliu tempu,
galite perkrauti įrenginį.
Laisvųjų rankų sistemos „Free Hand™“
naudojimas
Aktyvinęs traukos ir sraigto valdymą, operatorius gali atleisti
sraigto valdymo svirtį ir naudotis kitais valdymo elementais.
Jei ši funkcija įdiegta jūsų įrenginio modelyje, ji prietaisų
skydelyje bus pažymėta atitinkamu lipduku (12 pav.).
1. Paspauskite ir laikykite paspaustą sraigto valdymo svirtį
(A, 13 pav.).
2. Paspauskite ir laikykite paspaustą traukos valdymo svirtį
(F).
3. Atleiskite sraigto valdymo svirtį taip, kad kairiąja ranka
galėtumėte pasiekti kitus valdymo elementus. Jei sraigtas
sustotų, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros atstovą.
Naudokite vairo sistemos valdymo
funkciją
Vairo sistemos valdymo funkcija padeda operatoriui pasukti
įrenginį. Vairo sistemos valdymas laikinai sustabdo vieną
varantįjį ratą, kol kitas posūkio metu toliau sukasi.
1. Norėdami, kad įrenginys judėtų į priekį, įjunkite traukos
valdymo svirtį (F, pav. 11).
3. Norėdami toliau važiuoti tiesiai atleiskite kairės pusės
jungiklį.
4. Norėdami pasukti į dešinę, pakelkite ir laikykite pakeltą
dešinės pusės vairo sistemos valdymo jungiklį (P).
5. Norėdami toliau važiuoti tiesiai atleiskite dešinės pusės
jungiklį.
Išvalykite užsikimšusį sniego išmetimo
lataką
PAVOJUS
Sniego išmetimo latake yra besisukantis rotorius sniegui
išmesti. Rotorius gali greitai pagriebti pirštus: tai gali baigtis
traumine amputacija arba sunkiomis plėštinėmis žaizdomis.
NIEKADA nevalykite užsikimšusio sniego išmetimo latako
rankomis! Visuomet naudokite valymo įrankį.
1. IŠJUNKITE variklį. Ištraukite užvedimo raktelį arba
ištraukiamą / įkišamą raktą.
2. Įsitikinkite, kad rotorius nesisuka.
ĮSPĖJIMAS
Visos šiame gaminyje panaudotos detalės turi būti
sumontuotos. Keičiamos atsarginės dalys privalo būti
to paties dizaino ir sumontuotos į tą pačią padėtį kaip ir
originalios dalys. Kitos dalys gali veikti netinkamai, sugadinti
įrenginį ir sukelti sužalojimų.
ĮSPĖJIMAS
Siekiant užtikrinti saugų darbą, šį sniego valytuvą būtina
tinkamai prižiūrėti. Jeigu nesilaikysite šioje instrukcijoje
pateiktų saugos nurodymų galite žūti arba sunkiai
susižeisti.
• Prieš atlikdami sniego valytuvo priežiūrą ar remontą,
IŠJUNKITE variklį. Ištraukite uždegimo raktelį arba
PASPAUDŽIAMĄ / PATRAUKIAMĄ jungiklį.
Techninės priežiūros tvarkaraštis
Po pirmųjų 5 darbo valandų
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
3. Pasukite išmetimo latako apsaugą, kad jo neliktų, ir
valymo įrankiu (G, pav. 15) nuvalykite sniegą nuo sniego
išmetimo latako. NIEKADA nevalykite užsikimšusio
sniego išmetimo latako rankomis!
priežiūros atstovą. Savininkas pats gali vykdyti tik kai kurias
įprastas priežiūros užduotis. Žr. techninės priežiūros grafiką
ir toliau aprašytas procedūras.
n
2. Norėdami pasukti į kairę, pakelkite ir laikykite pakeltą
kairės pusės vairo sistemos valdymo jungiklį (P).
Priekinio žibinto naudojimas
Kai kuriuose modeliuose įrengtas priekinis žibintas, kuris
apšviečia plotą priešais sniego valytuvą. Priekinis žibintas
šviečia visada, kai veikia variklis. Jungiklio nėra.
Šildomų rankenų naudojimas
1. Įjunkite rankenų šildytuvo jungiklį (A, pav. 16), kad
suaktyvintumėte rankenų šildymą.
2. Prieš sustabdydami sniego valytuvą, išjunkite
rankenų šildytuvą.
Ratų atjungimo – fiksavimo kaiščių
naudojimas (jeigu įrengti)
Perkėlę įrenginį į kitą vietą, galite laikinai atjungti vieną arba
du ratus nuo pavaros ašies.
1. Iš ratų įvorės ištraukite ištraukimo žiedą (A, 17 pav.).
2. Prakiškite fiksuojantįjį kaištį per išorinę ašies angą ir
užmaukite ant ašies ištraukimo žiedą.
3.
Sulygiuokite rato įvorę su vidine ašies anga, tada
sumontuokite fiksuojantįjį kaištį ir užmaukite ištraukimo
žiedą ant rato įvorės. Taip sujungsite ratą su ašimi.
Techninė priežiūra ir
reguliavimas
Dėl įrenginio techninės priežiūros, reguliavimo ir aptarnavimo
darbų rekomenduojame kreiptis į įgaliotąjį techninės
Pakeiskite alyvą.
Prieš kiekvieną naudojimą
• Patikrinkite variklio alyvos lygį
• Patikrinkite sraigto sustojimo laiką
Kaskart panaudojus
Nuvalykite susikaupusį sniegą ir purvą, kad neužšaltų valdikliai, ratai,
išmetimo latakas ir sraigtas.
Kas 25 valandas arba kasmet
• Patikrinkite, ar nesusidėvėjo grandiklio juosta.
• Pakeiskite variklio alyvą.
• Patikrinkite sniego valytuvą, ar nėra atsilaisvinusių tvirtinimo dalių.
• Patikrinkite sraigto valdymo kabelio nustatymą.
• Patikrinkite duslintuvą ir duslintuvo apsaugą.
• Pakeiskite žvakes (aptarnavimo centro teikiama paslauga).
• Patikrinkite vožtuvų laisvumą* (aptarnavimo centro teikiama
paslauga).
* Nebūtina, nebent kiltų problemų dėl variklio darbo.
Išmetimo sistemos kontrolė
Išmetimo sistemos priežiūros, keitimo arba remonto
darbus galima atlikti bet kuriame ne automobilinių variklių
aptarnavimo centre. Tačiau nemokamai, pagal Briggs &
Stratton garantiją, išmetimo sistemos techninės priežiūros
darbus gali vykdyti tik įgaliotasis gamintojo atstovas.
Variklio alyvos keitimas
Panaudotą alyvą utilizuokite laikydamiesi reikalavimų. Jos
negalima šalinti kartu su buitinėmis atliekomis. Dėl saugaus
83
Jei norite užtikrinti, kad mašina veiktų optimaliai, naudokite
®
„Briggs & Stratton “ sertifikuotą sintetinę 5W-30 alyvą.
Galima naudoti kitas aukštos kokybės alyvas, priskiriamas
SG, SH, SJ arba aukštesnei techninės priežiūros
klasifikacijai. Nenaudokite jokių priedų.
1. IŠJUNKITE variklį. Pasukite uždegimo raktelį į
IŠJUNGIMO padėtį.
2. Ištraukite užvedimo raktelį arba ištraukiamą / įkišamą
raktą (jei naudojamas).
ĮSPĖJIMAS
Degalai ir jų garai yra itin sprogūs ir kelia nusideginimo ar
gaisro, taip pat sunkių ar net mirtinų sužeidimų pavojų.
• Atlikdami techninę priežiūrą, kai įrangą būtina paversti,
įsitikinkite, kad degalų bakas yra tuščias, nes gali
išsilieti degalai ir įvykti gaisras arba sprogimas.
3. Išsukite alyvos išleidimo kaištį (D, 18 pav.). Paverskite
sniego valytuvą šiek tiek atgal. Išpilkite alyvą į tinkamą
indą.
Kreipiamosios trinkelės yra kiekvienoje sraigto korpuso
pusėje. Jas reguliuojant galima padidinti arba sumažinti
atstumą tarp grandiklio juostos ir valomo paviršiaus.
Kreipiamąsias trinkeles nustatykite taip, kad būtų užtikrinta
valomai vietovei tinkama prošvaisa.
1. IŠJUNKITE variklį. Ištraukite užvedimo raktelį arba
ištraukiamą / įkišamą raktą.
2. Pasirinkite valomam paviršiui tinkamą grandiklio juostos
aukštį.
• Jei sniegą norite nuvalyti nuo kieto paviršiaus,
sureguliuokite kreipiamąsias trinkeles taip, kad
grandiklio juosta būtų arčiau valomo paviršiaus.
• Jei sniegą norite nuvalyti nuo žvyru padengto arba
nelygaus paviršiaus, sureguliuokite kreipiamąsias
trinkeles taip, kad grandiklio juosta būtų toliau nuo
valomo paviršiaus. Taip sumažinsite akmenų ir kitų
šiukšlių sugriebimo ir išsviedimo pavojų.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
4. Užsukite alyvos išleidimo kaištį.
ĮSPĖJIMAS
Sraigtas arba rotorius gali didele jėga išsviesti žvyrą,
akmenis arba kitus objektus, kurie gali apgadinti sniego
valytuvą, padarytų žalos turtui ir sunkiai arba mirtinai
sužaloti.
n
išmetimo tausojant aplinką, kreipkitės į vietos valdžios
institucijas, techninio aptarnavimo centrą arba atstovą.
5. Pastatykite įrenginį ant lygaus paviršiaus.
6. Nuvalykite paviršius aplink degalų bako dangtelį.
7. Išimkite alyvos lygio matuoklį (pav., A 19). Švaria šluoste
nuvalykite alyvą nuo alyvos lygio matuoklio.
8. Įkiškite ir tvirtai užsukite alyvos lygio matuoklį. Ištraukite
matuoklį ir patikrinkite alyvos lygį. Pasirūpinkite, kad
alyvos lygis siektų viršutinę PILNO bako žymą(C).
9. Jeigu alyvos lygis yra žemiau PILNO BAKO žymos,
pripilkite alyvos į variklio alyvos įpylimo vamzdelį (B).
NEPILKITE per daug alyvos.
10. Palaukite vieną minutę. Vėl patikrinkite alyvos lygį.
11. Kai alyvos lygis sutaps su viršutine pilno bako žyma (C),
įkiškite ir gerai užfiksuokite lygio matuoklį.
Kreipiamosios trinkelės aukščio
reguliavimas
PAVOJUS
Šis sniego valytuvas turi besisukantį sraigtą, kuris surenka
sniegą. Pirštai gali netikėtai įstrigti įrenginyje, jis juos gali
nutraukti arba sukelti sunkias plėštines žaizdas.
• IŠJUNKITE variklį. Palaukite, kol visos besisukančios
dalys sustos. Prieš pradėdami bet kokius techninės
priežiūros ar remonto darbus, pirmiausia ištraukite
užvedimo raktelį arba įkišamą / ištraukiamą raktą.
84
3. Pastatykite įrenginį ant lygaus paviršiaus.
4. Atlaisvinkite tvirtinimo veržles (E, pav. 20), esančias ant
kreipiamosios trinkelės (H).
5. Po kiekvienu grandiklio juostos galu (y, z, pav. 21)
padėkite po tokio paties storio medinį bloką, kad
susidarytų norimas prošvaisos aukštis.
6. Pasirūpinkite, kad kiekviena kreipiamoji trinkelė tvirtai
prisispaustų prie paviršiaus. Tada priveržkite montažines
veržles.
PASTABA Siekdami išvengti kontakto su sraigtu
pasirūpinkite, kad tvirtinimo veržlės būtų sraigto korpuso
išorėje.
Grandiklio juostos aukščio reguliavimas
PAVOJUS
Šis sniego valytuvas turi besisukantį sraigtą, kuris surenka
sniegą. Pirštai gali netikėtai įstrigti įrenginyje, jis juos gali
nutraukti arba sukelti sunkias plėštines žaizdas.
• IŠJUNKITE variklį. Palaukite, kol visos besisukančios
dalys sustos. Prieš pradėdami bet kokius techninės
priežiūros ar remonto darbus, pirmiausia ištraukite
užvedimo raktelį arba įkišamą / ištraukiamą raktą.
ĮSPĖJIMAS
Sraigtas arba rotorius gali didele jėga išsviesti žvyrą,
akmenis arba kitus objektus, kurie gali apgadinti sniego
valytuvą, padarytų žalos turtui ir sunkiai arba mirtinai
sužaloti.
Grandiklio juosta pamažu nusidėvės, todėl ją reikės pakeisti.
2. Atlaisvinkite fiksavimo veržles (A, pav. 22) ir varžtus (B).
Nuimkite grandiklio juostą (C).
3. Sulygiuokite naujos grandiklio juostos skyles su skylėmis
sraigto korpuse.
4. Uždėkite fiksavimo veržles ir varžtus, bet jų nepriveržkite.
5. Atlaisvinkite montavimo veržles ant kreipiamosios
trinkelės.
6. Patikrinkite prošvaisą tarp grandiklio juostos ir paviršiaus.
Įsitikinkite, kad juosta yra viename lygyje su žemės
paviršiumi.
7. Priveržkite fiksavimo veržles ant grandiklio juostos.
8. Jei reikia, sureguliuokite kreipiamąsias trinkeles, kad
būtų užtikrinta valomai vietovei tinkama prošvaisa.
Žr. Kreipiamosios trinkelės aukščio reguliavimas.
Patepkite valdymo svirties sujungimą
Tepalu patepkite valdymo svirties sujungimus (A), kaip
parodyta pav. 23.
• Atlikdami techninę priežiūrą, kai įrangą būtina paversti,
įsitikinkite, kad degalų bakas yra tuščias, nes gali
išsilieti degalai ir įvykti gaisras arba sprogimas.
3. Užkelkite sniego valytuvą ant sraigto korpuso galo.
Pastaba: Užpildę karterį alyva, sniego valytuvo nepalikite
ilgam pastatyto ant sraigto korpuso.
4. Ištraukite varžtus (A, pav. 26) ir nuimkite apatinį skydą
(B).
5. Šešiakampį veleną padenkite labai plonu 50 svorio
kategorijos sintetinės alyvos sluoksniu (C, pav. 27).
Darykite taip prieš įrangos sandėliavimą ir kiekvieno
sezono pradžioje.
PASTABA Pasirūpinkite, kad ant guminio frikcinio disko
arba diskinės pavaros plokštės nepakliūtų tepalo arba
alyvos. Tepalui arba alyvai patekus ant frikcinės pavaros,
pakeiskite ją nauja. Nebandykite jo valyti. Jeigu ant diskinės
pavaros plokštės pakliūtų tepalo arba alyvos, švariai
nuvalykite ją alkoholio pagrindu pagamintu tirpikliu.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
Patepkite sniego išmetimo lataką,
kreiptuvą ir ratų ašį
ĮSPĖJIMAS
Degalai ir jų garai yra itin sprogūs ir kelia nusideginimo ar
gaisro, taip pat sunkių ar net mirtinų sužeidimų pavojų.
n
1. IŠJUNKITE variklį. Ištraukite užvedimo raktelį arba
ištraukiamą / įkišamą raktą.
1. SUSTABDYKITE variklį ir ištraukite raktelį.
2. Ličio tepalu sutepkite išmetimo lataką (A, 24 pav.).
3. Švaria variklio alyva sutepkite kreiptuvą (B).
4. Ličio tepalu sutepkite ratų ašis (C).
Patepkite sraigto mechanizmą
1. SUSTABDYKITE variklį ir ištraukite raktelį.
2. Tepalu sutepkite sraigto veleno mazgą (A, 25 pav.)
tepimo antgalių (jei įrengti) vietose.
Patepkite šešiabriaunį veleną ir
krumpliaratį
Tik frikcinės pavaros sistemoms:
PASTABA Pasirūpinkite, kad ant guminio frikcinio disko
arba diskinės pavaros plokštės nepakliūtų tepalo arba
alyvos. Tepalui arba alyvai patekus ant frikcinės pavaros,
pakeiskite ją nauja. Nevalykite jos. Jeigu ant diskinės
pavaros plokštės pakliūtų tepalo arba alyvos, švariai
nuvalykite ją alkoholio pagrindu pagamintu tirpikliu.
1. IŠJUNKITE variklį. Ištraukite užvedimo raktelį arba
ištraukiamą / įkišamą raktą.
2. Greičio pasirinkimo svirtį perjunkite į pirmos priekinės
eigos pavaros padėtį.
6. Prieš įrangos sandėliavimą ir kiekvieno sezono pradžioje
variklio alyva lengvai sutepkite dantratį (D) ir grandinę (E).
Sraigto ir valdymo kabelių reguliavimas
PAVOJUS
Sniego valytuve įdiegtas besisukantis sraigtas ir rotorius,
kurie sviedžia surinktą sniegą. Sraigte gali netikėtai užstrigti
pirštai ar pėda, kuriuos gali nukirsti, nuplėšti ar kitaip
sužaloti.
• Pernelyg įsitempus sraigto ir rotoriaus kabeliui, sraigtas
ir rotorius gali savaime pradėti suktis.
• Pernelyg įsitempus traukos kabeliui, pavara gali
savaime įsijungti.
1. IŠJUNKITE variklį ir ištraukite raktelį.
2. Atlaisvinkite blokuojančiąją veržlę (A, pav. 28).
3. Laikykite valdymo kabelį (B).
4. Pasukite žiedą (C), kad sumažintumėte įtempimą.
NEĮTEMPKITE žiedo pernelyg daug.
5. Priveržkite blokuojančiąją veržlę.
6. Atlikite toliau aprašytus bandymus, kad patikrintumėte
sraigto ir traukos valdymo elementus:
Pastaba: Jei sraigto / rotoriaus ir traukos valdymo elementų
bandymai nesėkmingi – įrenginio NENAUDOKITE. Kreipkitės
į įgaliotąjį techninės priežiūros atstovą.
1 bandymas – sraigto / rotoriaus valdymas
• PALEISKITE variklį.
85
2 bandymas – traukos pavaros valdymas
• PALEISKITE variklį.
• Įjunkite pirmąją pavarą.
• Paspauskite traukos valdymo svirtį. Įrenginys turi pradėti
važiuoti į priekį.
• Atleiskite traukos valdymo svirtį. Įrenginys turi SUSTOTI.
3 bandymas – funkcija Free Hand
• PALEISKITE variklį.
• Įjunkite sraigto ir traukos valdymo svirtis. Tada atleiskite
sraigto valdymo svirtį. Įsitikinkite, kad visi valdikliai lieka
įjungti.
• Atleiskite traukos valdymo svirtį. Įsitikinkite, kad abu
valdikliai atsijungia.
Vairo sistemos kabelių reguliavimas
PAVOJUS
Sniego valytuve įdiegtas besisukantis sraigtas ir rotorius,
kurie sviedžia surinktą sniegą. Sraigte gali netikėtai užstrigti
pirštai ar pėda, kuriuos gali nukirsti, nuplėšti ar kitaip
sužaloti.
• Prieš vykdydami bet kokius techninės priežiūros arba
remonto darbus, SUSTABDYKITE variklį, palaukite, kol
judančios dalys sustos, ir ištraukite variklio paleidimo
raktelį.
1. IŠJUNKITE variklį. Ištraukite raktelį.
2. Ištraukite tvirtinimo varžtus ir veržles.
3. Sutepkite sraigto sutepimo antgalius (jei įrengti) tepalu.
Greitai pasukite sraigtą, kad suteptumėte visą sraigto
veleną.
4. Sulygiuokite visas varžtų angas. Prakiškite naujus
tvirtinimo varžtus (A, 30 pav.) pro sraigto veleną (B).
Priveržkite veržlėmis (C).
Sparnuotės tvirtinimo varžtų keitimas
PAVOJUS
Sniego valytuve yra besisukantis sraigtas ir rotorius, kurie
sviedžia surinktą sniegą. Sraigte arba rotoriuje netikėtai
užstrigus pirštams arba pėdoms, juos gali nukirsti, nuplėšti
ar kitaip sužaloti.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
PAVOJUS
Sniego valytuve yra besisukantis sraigtas ir rotorius, kurie
sviedžia surinktą sniegą. Į besisukantį sraigtą arba rotorių
pakliuvus pirštams arba pėdoms, juos gali nukirsti, nuplėšti
ar kitaip sužaloti.
Sraigto tvirtinimo varžtų keitimas
n
• Paspauskite sraigto valdymo svirtį. Sraigtas / rotorius turi
pradėti suktis.
• Atleiskite sraigto valdymo svirtį. Sraigtas / rotorius turi
SUSTOTI per 5 sekundes.
• Prieš bet kokius techninės priežiūros arba remonto
darbus IŠJUNKITE variklį, palaukite, kol visos judančios
dalys sustos ir ištraukite užvedimo raktelį arba
ištraukiamą / įkišamą raktą.
Pirmojo eksploatavimo sezono metu, dėl nuolatinio
naudojimo, vairo sistemos kabelis gali šiek tiek išsitampyti.
Dėl išsitampiusio kabelio, įjungus valdymą, pavaros gali
neišsijungti.
1. SUSTABDYKITE variklį ir ištraukite raktelį.
2. Vienu veržliarakčiu laikykite reguliavimo veržlę (B,
pav. 29), kad ši nejudėtų. Kitu veržliarakčiu atlaisvinkite
blokuojančiąją veržlę (A).
3. Atleiskite vairo sistemos valdymo svirtį. Reguliavimo
veržlę (B) sukite pagal arba prieš laikrodžio rodyklę, kol
kabelis įsitemps. Neįtempkite kabelio per stipriai. Jis,
atleidus vairo sistemos valdymą, įjungs vairo sistemos
funkciją.
4. Sureguliavę laikykite reguliavimo veržlę (B) ir priveržkite
blokuojančiąją veržlę (A).
• Prieš vykdydami bet kokius techninės priežiūros arba
remonto darbus, SUSTABDYKITE variklį, palaukite, kol
judančios dalys sustos, ir ištraukite variklio paleidimo
raktelį.
1. IŠJUNKITE variklį. Ištraukite variklio paleidimo raktelį.
2. Iš sparnuotės veleno (B) ištraukite tvirtinimo varžtus (A,
31 pav.) ir fiksuojančiąsias veržles (C).
3. Sulygiuokite visas varžtų angas. Prakiškite naujus
tvirtinimo varžtus pro sraigto veleną. Priveržkite
fiksuojančiosiomis veržlėmis.
Pakeiskite grandiklio juostą
PAVOJUS
Sniego valytuve yra besisukantis sraigtas ir rotorius, kurie
sviedžia surinktą sniegą. Besisukančiame sraigte arba
rotoriuje netikėtai užstrigus pirštams arba pėdoms, juos gali
nukirsti, nuplėšti ar kitaip sužaloti.
• Prieš bet kokius techninės priežiūros arba remonto
darbus IŠJUNKITE variklį, palaukite, kol visos judančios
dalys sustos ir ištraukite užvedimo raktelį arba
ištraukiamą / įkišamą raktą.
Grandiklio juosta pamažu nusidėvės, todėl ją reikės pakeisti.
1. IŠJUNKITE variklį ir ištraukite užvedimo raktelį arba
ištraukiamą / įkišamą raktą.
86
3. Sulygiuokite naujos grandiklio juostos skyles su skylėmis
sraigto korpuse.
4. Ranka priveržkite fiksavimo veržles ir varžtus. Tada
atlaisvinkite kreipiamąsias trinkeles.
5. Priveržkite fiksavimo veržles ir varžtus.
6. Patikrinkite prošvaisą tarp grandiklio juostos ir paviršiaus.
7. Sureguliuokite kreipiamąsias trinkeles, kad būtų užtikrinta
valomai vietovei tinkama prošvaisa. Žr. Kreipiamosios
trinkelės aukščio reguliavimas.
Patikrinkite oro slėgį padangose
ĮSPĖJIMAS
Sprogimo pavojus
Per daug pripūstos padangos gali sprogti ir sunkiai sužeisti.
Neviršykite maksimalaus oro slėgio padangose.
Laikymas
• Kasmet susisiekite su įgaliotuoju techninės priežiūros
atstovu, kad būtų atlikti techninės priežiūros darbai.
Žr. Techninės priežiūros grafikas.
• Patikrinkite variklio alyvos lygį ir prireikus papildykite.
• Į degalų baką pripilkite švarių degalų.
• Patikrinkite oro slėgį padangose.
• Patikrinkite, ar uždėtos visos apsaugos, skydai ir
dangčiai.
• Įsitikinkite, kad visos tvirtinimo detalės tvirtai priveržtos.
• Patikrinkite sraigto bei rotoriaus valdiklį ir traukimo
pavaros valdiklį.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
Oro slėgį padangose reikia nuolat tikrinti. Rekomenduojamas
slėgio dydis priklauso nuo gamintojo. Laikykitės paprastos
taisyklės – pūskite padangas iki pasieksite slėgį, nurodytą ant
šoninių padangų sienelių („Max Inflation“ (maks. oro slėgis
padangoje) ir jo neviršykite.
• Apžiūrėkite matomas judančias dalis dėl galimų
pažeidimų, lūžių ar susidėvėjimų. Jei reikia, pakeiskite.
• Sutepkite valdymo svirčių sujungimus, lataką ir
kreiptuvą, sraigto mazgą ir varančiųjų ratų ašis.
Žr. Techninė priežiūra ir reguliavimas.
• Surūdijusius ar nusilupusius paviršius truputį pašlifuokite
ir padažykite.
• Nedažytus ar metalinius paviršius patepkite antikorozine
priemone.
• Įrenginį laikykite uždaroje erdvėje, jį uždenkite. Jei
laikote lauke, uždenkite sunkiu brezentu.
Įrenginio vežimas techninei priežiūrai
n
2. Atlaisvinkite fiksavimo veržles (A, pav. 32) ir varžtus (B),
tada nuimkite grandiklio juostą (C).
Saugojimas ne sezono metu
Sezono pabaigoje arba jei įrenginį planuojate sandėliuoti
ilgiau nei 30 dienų, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
ĮSPĖJIMAS
Benzinas yra labai degus, o jo garai – sprogūs. Garai gali
pasiekti degimo šaltinį ir sprogti ir (arba) užsidegti.
• Jei bake yra degalų, nelaikykite įrenginio patalpoje arba
prastai vėdinamose vietose, kur garai gali užsidegti dėl
kibirkščių, atviros liepsnos, dujų degiklių, karščio ar kitų
ugnies šaltinių.
Sniego valytuvas
• Nuvalykite įrenginį. Įsitikinkite, kad visos veržlės, varžtai
ir sraigtai yra priveržti.
Trikčių šalinimas
Triktis
Laikymas – degalų sistema
Jei degalai bake laikomi ilgiau nei 30 dienų, jie gali pasenti.
Kaskart į baką pildami degalų, taip pat įpilkite degalų
stabilizatoriaus; laikykitės gamintojo nurodymų. Taip degalai
ilgiau išliks tinkami ir sumažės degalų sukeliamos problemos
ir degalų sistemos tarša.
Iš variklio išleisti degalus nebūtina, jei kartu su
degalais, laikantis gaminto nurodymų, įpilama degalų
stabilizatoriaus. Prieš sandėliavimą variklį užveskite ir
palaukite 2 minutes, kad degalai ir stabilizatorius tolygiai
pasiskirstytų degalų sistemoje.
Priežastis
Sprendimas
Atleidus sraigto valdymo svirtį, sraigtas nesustoja
per 5 sekundes.
Gali būti, kad sraigto valdymo kabelis
nesureguliuotas.
Kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros atstovą.
Įjungus sraigto valdiklio svirtį, sraigtas nesisuka.
Sureguliuokite sraigto valdymo kabelį.
Žr. Sraigto valdymo kabelio reguliavimas.
Variklis neužsiveda.
Uždegimo raktelis pasuktas į padėtį IŠJUNGTA
arba PASPAUDŽIAMAS / PATRAUKIAMAS
jungiklis nėra rakto angoje.
Pasukite uždegimo raktelį į padėtį ĮJUNGTA arba
įkiškite PASPAUDŽIAMĄ / PATRAUKIAMĄ jungiklį
į rakto angą.
Prieš patraukiant starterio lyną, inžektoriaus
mygtukas nebuvo paspaustas 2 kartus.
Prieš patraukdami starterio lyną, 2 kartus
paspauskite inžektoriaus mygtuką.
Degalų bakas tuščias.
Į degalų baką pripilkite švarių degalų.
87
Triktis
Priežastis
Sprendimas
Droselinė sklendė atidaryta.
UŽDARYKITE droselinę sklendę, prieš
patraukdami už starterio lyno.
Variklis užlietas.
Atidarykite droselinę sklendę. Patraukite už
starterio lyno, kol variklis užsives.
Degaluose yra vandens arba nėra degalų.
Į degalų baką pripilkite švarių degalų.
Neveikia sniego išmetimo latako pasukimo arba
kreiptuvo reguliavimo funkcijos.
Užšalo latakas arba kreiptuvas.
Palaikykite sniego valytuvą šiltoje vietoje, kol
sniegas arba ledas ištirps.
Variklį sunku užvesti arba jis veikia netinkamai.
Netinkama alyva.
Pakeiskite alyvą mažesnio klampumo alyva.
Žr. Rekomenduojamos alyvos.
Netinkamai nustatytas droselinės sklendės
valdiklis.
Varikliui įšilus, laipsniškai atidarykite droselinės
sklendės valdiklį.
Pernelyg didelė vibracija.
Dalys yra atsilaisvinusios arba pažeistos.
Tuoj pat išjunkite sniego valytuvą. Kreipkitės į
įgaliotąjį techninės priežiūros atstovą.
Sniego valytuvas neišmeta sniego.
Sureguliuokite sraigto valdymo kabelį.
Žr. Sraigto valdymo kabelio reguliavimas.
Sniegas išmetimo latake.
IŠJUNKITE VARIKLĮ! Įsitikinkite, kad sraigtas
SUSTOJO. Naudokite valymo įrankį sniegui iš
išmetimo latako pašalinti. Niekada nevalykite
užsikimšusio išmetimo latako rankomis!
Žr. Užkimšto išmetimo latako valymas.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
n
Kilus bet kokių kitų problemų, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros atstovą.
88
Specifikacijos
Specifikacijų lentelė
Šiame sniego valytuve įrengta uždegimo žvakės sistema atitinka Kanados standartą ICES-002.
Elementas
Variklio modelis 130000
Variklio modelis 150000
Variklio modelis 19J000
Oro tarpelis tarp indukcinės
ritės / smagračio
0,010–0,014 col. (0,25–0,36 mm)
0,010–0,014 col. (0,25–0,36 mm)
0,008–0,016 col. (0,2–0,4 mm)
Įsiurbimo vožtuvo tarpelis
0,004–0,006 col. (0,1–0,15 mm)
0,004–0,006 col. (0,1–0,15 mm)
0,005–0,007 col. (0,13–0,18 mm)
Išmetimo vožtuvo tarpelis
0,006–0,008 col. (0,15–0,20 mm)
0,009–0,011 col. (0,23–0,28 mm)
0,005–0,007 col. (0,13–0,18 mm)
18–20 unc. (0,54–0,59 l)
18–20 unc. (0,54–0,59 l)
36–38 unc. (1,0–1,1 l)
0,030 col. (0,76 mm)
0,030 col. (0,76 mm)
0,030 col. (0,76 mm)
Alyvos talpa
Uždegimo žvakės tarpelis
Variklio galingumas mažės 3,5 % kas 1000 pėdų (300 metrų) virš jūros lygio ir 1 % kas 10 °F (5,6 °C) virš 77 °F (25 °C).
Variklis veiks tinkamai iki 15° pasvyrimo kampo.
Galios kategorijos
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
n
Pavienių benzininių variklių modelių bendrosios galios dydžiai pažymėti pagal SAE (Automobilių inžinierių bendrija) standartą
Nr. J1940 „Mažų variklių galios ir sukimo momento įvertinimo procedūra“ ir įvertinami pagal SAE standartą Nr. J1995. Sukimo
momento vertės nustatytos esant 2 600 APM tiems varikliams, kurių ženklinimo etiketėje nurodyta išnaša „apm“, o visiems
kitiems varikliams – esant 3 060 APM; arklio galios vertės nustatytos esant 3 600 APM. Bendrosios galios kreives galima
peržiūrėti adresu www.BRIGGSandSTRATTON.COM. Realūs galios dydžiai nustatyti sumontavus išmetimo ir oro valymo
filtrus, o bendrieji galios dydžiai nustatyti be šių priedų. Faktinis bendrasis variklio galingumas yra didesnis nei realusis variklio
galingumas, ir, be kitų dalykų, jį veikia darbo aplinkos sąlygos, be to, galingumas priklauso ir nuo pavienių variklių įvairovės.
Atsižvelgiant į įvairius gaminius, kuriuose montuojami varikliai, benzininis variklis, sumontuotas elektriniame įrenginyje,
neišvystys numatytosios bendrosios galios. Šis skirtumas atsiranda dėl įvairių veiksnių, įskaitant, bet neapsiribojant įvairiomis
variklio sudedamosiomis dalimis (oro valymo, išmetimo, krovimo, aušinimo, karbiuratoriaus, degalų filtro ir pan.), naudojimo
apribojimais, darbinės aplinkos sąlygomis (temperatūra, drėgnumu, aukščiu virš jūros lygio) ir įvairių variklių variantiškumu. Dėl
gamybos ir pajėgumo apribojimų Briggs & Stratton gali pakeisti variklį galingesniu šios klasės varikliu.
89
Šī rokasgrāmata attiecas uz šādām ierīcēm:
1696813-02, 1696813-03, 1696820-02, 1696820-03,
1696821-02, 1696821-03, 1696822-02, 1696822-03,
1696833-02, 1696833-03, 1696835-01, 1696835-02
Saturs::
Vispārīgā informācija..........................................................90
Eiropas biroja kontaktinformācija..................................... 90
Eiropas Savienība (ES) V (5.) posms: Oglekļa dioksīda
(CO2) vērtības..................................................................... 90
Operatora drošība...............................................................90
Funkcijas un vadības ierīces............................................. 93
Ekspluatācija....................................................................... 93
Apkope un pielāgošana..................................................... 97
Uzglabāšana...................................................................... 101
Kļūmju novēršana............................................................. 102
®
Briggs & Stratton ES tipa apstiprinājuma sertifikāta
motoru oglekļa dioksīda vērtības var atrast vietnē
BriggsandStratton.com meklēšanas lodziņā ievadot CO2.
Operatora drošība
Saglabājiet šīs instrukcijas
Saglabājiet šīs instrukcijas - tās noderēs jums vēlāk.
Rokasgrāmatā ir iekļauta drošības informācija, lai jūs
apzinātos par bīstamību un riskiem saistībā ar šīs ierīces
izmantošanu un izvairīšanos no tiem. Tā arī satur svarīgus
norādījumus, kas jāievēro sākotnējās iestatīšanas laikā,
strādājot un apkopjot ierīci.
Sniega frēze ir izstrādāta un paredzēta tikai sniega
aizvākšanai no cietām virsmām, zemes līmeņa gājēju
celiņiem un iebrauktuvēm. Tā nav paredzēta citiem mērķiem.
Ir ļoti svarīgi, lai jūs izlasītu un iegaumētu norādījumus, pirms
mēģināsiet iedarbināt vai lietot šo ierīci.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
Specifikācijas.....................................................................103
Eiropas Savienība (ES) V (5.)
posms: Oglekļa dioksīda (CO2)
vērtības
n
Ierīces, uz kurām attiecas šī
rokasgrāmata
Vispārīgā informācija
Labi iepazīstieties ar sniega frēzes vadības elementiem un
pareizu lietošanu pirms lietošanas.
Papildu informāciju skatiet Kontaktu rokasgrāmatā klientam ,
kas iekļauta šīs ierīces komplektācijā.
Jums ir jāzina, kā var ātri apstādināt iekārtu un atslēgt tās
vadības elementus.
Attēli šajā dokumentā ir tikai ilustratīvi. Jūsu ierīce var
atšķirties no attēlos norādītās. KREISĀ un LABĀ puse tiek
skatītas no operatora pozīcijas.
Drošības brīdinājuma zīmes un
signālvārdi
«Svarīgi» un «Piezīme» tekstā norāda uz paskaidrojumiem,
izņēmumiem vai alternatīvām minētajām procedūrām.
Visi šī dokumenta tulkojumi citās valodās ir atvasināti no
sākotnējā faila angļu valodā.
Pārstrādājiet visus iepakojumus, izlietoto eļļu un
akumulatorus saskaņā ar spēkā esošajiem valsts
noteikumiem.
Eiropas biroja
kontaktinformācija
Ar jautājumiem par emisijām Eiropā, lūdzu, sazinieties ar
mūsu Eiropas biroju, kura adrese ir:
Max-Born-Straße 2, 68519 Viernheim, Vācija.
90
tiek lietots, lai norādītu
Drošuma brīdinājuma simbols
uz drošuma informāciju par riskiem, kas var izraisīt traumas.
Signālvārdi (BĪSTAMI, BRĪDINĀJUMS vai PIESARDZĪBA)
tiek izmantoti kopā ar brīdinājuma zīmi, lai pievērstu jūsu
uzmanību, ka pastāv attiecīgas bīstamības traumas risks.
Papildus var tikt izmantota arī bīstamības zīme attiecīgas
bīstamības pakāpes apzīmēšanai.
BĪSTAMI norāda uz bīstamību, kura, ja no tās
neizvairīsies, izraisīs nāvi vai nopietnu traumu.
BRĪDINĀJUMS norāda uz bīstamību, ja no tās
neizvairīsies, var izraisīt nāvi vai nopietnu traumu.
PIESARDZĪBA norāda uz bīstamību, kura, ja no tās
neizvairīsies, var izraisīt nelielu vai mērenu traumu.
IEVĒRĪBAI norāda informāciju, kas tiek uzskatīta par
svarīgu, taču nav saistīta ar risku.
Sniega frēzes brīdinājuma simboli
Pirms sākat strādāt ar
šo iekārtu vai tās apkopi,
uzmanīgi izlasiet un
izprotiet šo operatora
rokasgrāmatu.
Nogriešanas bīstamība
– rotējošs darbrats.
Pirms iekārtas apkopes
izņemiet atslēgu un
izlasiet operatora
rokasgrāmatu.
Nogriešanas bīstamība
– rotējošs darbrats
Nogriešanas bīstamība –
rotējoša gliemežvārpsta
Nogriešanas bīstamība
– nepieskarieties
kustīgajām daļām.
Mestu priekšmetu
bīstamība
Ugunsbīstami
Sprādzienbīstami
Trieciena bīstamība
Toksisku dūmu bīstamība
BRĪDINĀJUMS
Pirms rīkošanās ar šo iekārtu izlasiet un iegaumējiet visas
instrukcijas uz sniega frēzes un operatora rokasgrāmatā
un izpildiet tās. Šīs rokasgrāmatas drošības instrukciju
neievērošana var izraisīt letālas sekas vai smagas traumas.
• Atļaujiet strādāt tikai operatoriem, kas ir atbildīgi,
apmācīti un iepazinušies ar norādījumiem, un ir fiziski
spējīgi darbināt šo mašīnu.
BRĪDINĀJUMS
Strādājot ar sniega frēzi, pielāgojot vai apkopjot to, vienmēr
lietojiet aizsargbrilles vai acu aizsargus, lai izsargātu acis
no nepiederošiem priekšmetiem, kas var tikt izsviesti ārā no
mašīnas.
ASV modeļiem: Tas klasificējas kā Kalifornijas valsts resursu
kods (California Public Resource Code), sadaļas 4442,
pārkāpums, ja izmanto dzinēja meža, krūmu vai zāles
klātās teritorijās, kura izplūdes sistēma nav aprīkota ar
dzirksteļu uztvērēju, kā norādīts sadaļā 4442, un tas netiek
pienācīgi apkopts. Citās pavalstīs vai federālās jurisdikcijās
spēkā var būt līdzīgi normatīvie akti. Sazinieties ar ražotāju,
mazumtirgotāju vai izplatītāju, lai iegūtu dzirksteļu uztvērēju,
kas paredzēts izplūdes sistēmai, kas uzstādīta šim dzinējam.
Karstas virsmas
bīstamība
Turieties drošā
attālumā
Valkājiet aizsargbrilles
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
n
Drošības informācija
par bīstamām
situācijām, kuru
rezultātā var gūt
miesas bojājumus.
Atsitiena bīstamība
Drošības uzlīmes
Bērniem jāatrodas atstatus
———
———
Drošības paziņojumi
BRĪDINĀJUMS
Šis izstrādājums var jūs pakļaut ķimikāliju iedarbībai,
tostarp benzīna dzinēja izplūdes gāzēm, kas Kalifornijas
pavalstī atzītas par vēža izraisītāju, un oglekļa monoksīdam,
kas Kalifornijas pavalstī atzīts par iedzimtu defektu vai
citu reproduktīvu kaitējumu izraisītāju. Sīkāku informāciju
meklējiet vietnē www.P65Warnings.ca.gov.
Pirms lietojat iekārtu, izlasiet drošības uzlīmes. Salīdziniet
attēlu 1 ar uzlīmēm, kas redzamas tālāk ievietotajā tabulā.
Piesardzības paziņojumi un brīdinājumi ir domāti Jūsu
drošībai. Lai izvairītos no traumām vai iekārtas bojājumiem,
jāizprot un jāievēro drošības uzlīmēs sniegtā informācija.
SVARĪGI! Ja drošības uzlīmes nodilst vai ir bojātas un tās
nevar salasīt, no vietējā izplatītāja pasūtiet jaunas uzlīmes.
A
B
BĪSTAMĪBA
Sniega frēze var sviest pa gaisu priekšmetus un
amputēt kājas vai rokas. Izlasiet un ievērojiet visas šīs
rokasgrāmatas drošības instrukcijas. Šo noteikumu
neievērošana var izraisīt letālas sekas vai smagas traumas.
Visbiežāk miesas bojājumus no sniega frēzēm gūst,
pieskaroties rotējošai gliemežvārpstai izvadteknē.
91
n
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
C
92
Funkcijas un vadības ierīces
J
Priekšējie lukturi
K
Degvielas slēgvārsts
L
Droseles vadība
M
Ieslēgšanas/Izslēgšanas
slēdzis
Pārliecinieties, ka marķējuma burti attēlā 2 saskan ar
funkcijām un vadības ierīcēm tālāk esošajā tabulā.
A
Gliemežvārpstas vadības
svira
B
Ātruma selektora svira
C
Izpūtējteknes vadība Informācijas panelī
E
F
Teknes griešanas kloķis Informācijas panelī
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
D
n
Vadības ierīču simboli un to nozīme
N
Čoks aizvērts; čoks atvērts
O
Degvielas sūknīša poga
P
Rokturu apsildes slēdzis
Free Hand™ funkcija
Stūres vadība svira
G
Gaitas vadības svira
H
Tīrīšanas instruments
Ekspluatācija
Darba zona
I
Slidas
1. Pārziniet apgabalu, kur vēlaties strādāt ar sniega frēzi.
Atzīmējiet visas ietvju un braucamo daļu robežas.
2. Pārliecinieties, ka darba zona ir brīva no gružiem un
priekšmetiem, kurus gliemežvārpsta varētu savākt un
izmest no teknes.
BRĪDINĀJUMS
Šī mašīna var mest priekšmetus, kas var ievainot
blakusstāvētājus vai izraisīt ēku bojājumus.
93
3. Pirms dzinēja iedarbināšanas iznesiet sniega frēzi ārpus
telpām un prom no logiem un durvīm.
BRĪDINĀJUMS
Dzinējs izvada tvana gāzi – indīgu gāzi bez smakas un
krāsas. Šīs gāzes ieelpošana var izraisīt nelabumu, ģīboni
vai nāvi.
• Palaidiet un darbiniet dzinēju ārā.
• Nekad nedarbiniet dzinēju telpās, pat ja ir atvērti logi
un durvis.
4. Pārbaudiet, vai darba zona ir brīva no skatītājiem, sevišķi
no bērniem.
A
SAE 30 – SAE 30 lietošana zem 4 °C (40 °F) apgrūtinās
iedarbināšanu.
B
10W-30 – 10W-30 lietošana virs 27 °C (80 °F) var palielināt eļļas
patēriņu. Bieži pārbaudiet eļļas līmeni.
BRĪDINĀJUMS
Sniega frēze var sviest pa gaisu priekšmetus un
amputēt kājas vai rokas. Izlasiet un ievērojiet visas šīs
rokasgrāmatas drošības instrukcijas. Šo noteikumu
neievērošana var izraisīt letālas sekas vai smagas traumas.
C
5W-30
D
Sintētiskā 5W-30
E
Vanguard
Dzinējs
Ar eļļu saistītie ieteikumi
Eļļas ietilpība: Skatiet sadaļu Specifikācijas.
IEVĒRĪBAI
No Briggs & Stratton motori tiek nosūtīti gan ar, gan
bez eļļas. Vienmēr pārliecinieties, ka motorā ir eļļa. Ja
iedarbināsit dzinēju bez eļļas, tas tiks sabojāts tā, ka to
nevarēs salabot, un šādus bojājumus garantija nesedz.
Vislabākajam sniegumam mēs iesakām lietot Briggs &
®
Stratton garantijas prasībām atbilstošas sertificētās eļļas.
Atļauts lietot citas augstas kvalitātes eļļas ar mazgājošām
piedevām, ja eļļas servisa klase ir SF, SG, SH, SJ vai
augstāka. Neizmantojiet speciālās piedevas.
Piemērotā motoreļļas viskozitāte jāizvēlas atkarībā no
ārgaisa temperatūras. Izmantojiet tabulu, lai izvēlētos labāko
viskozitāti paredzamajam ārgaisa temperatūras diapazonam.
Ar 5W-30 sintētisko eļļu labi strādā motori vairumam iekārtu,
kas paredzētas darbam ārpus telpām. Iekārtām, kas darbojas
augstā temperatūrā, vislabāko aizsardzību nodrošina
®
Vanguard 15W-50 sintētiskā eļļa.
94
Synthetic 15W-50
Pārbaudiet un pielejiet eļļu
n
IEVĒRĪBAI
No Briggs & Stratton motori tiek nosūtīti gan ar, gan
bez eļļas. Vienmēr pārliecinieties, ka motorā ir eļļa. Ja
iedarbināsit motoru bez eļļas, tas tiks neatgriezeniski
sabojāts. Šādus bojājumus garantija nesedz.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
• Strādājot ar mašīnu, skatieties, lai darba zonā nebūtu
bērnu.
• Bērniem šāda tehnika parasti izraisa pastiprinātu
interesi. Esiet piesardzīgi attiecībā uz visiem tuvumā
esošajiem cilvēkiem.
• Ja redzat, ka personas tuvojas darba zonai, esiet
uzmanīgi un izslēdziet mašīnu.
• Esiet ārkārtīgi piesardzīgs, tuvojoties nepārredzamiem
pagriezieniem, krūmājiem, kokiem un citiem objektiem,
kas var ierobežot redzamību.
®
®
Izmantojiet Briggs & Stratton 5W-30 garantijas prasībām
atbilstošu sintētisko eļļu, lai nodrošinātu vislabāko iekārtas
veikumu. Citas augstas kvalitātes eļļas ar mazgājošām
piedevām atļauts lietot, ja to servisa klase ir SG, SH, SJ vai
augstāka. Nelietojiet piedevas.
1. Novietojiet ierīci uz līdzenas virsmas (attēls 3).
2. Noņemiet nepiederošos materiālus no eļļas uzpildes
apkārtnes.
3. Izņemiet mērstieni (A, attēls 4). Izmantojiet tīru drānu, lai
notīrītu eļļu no mērstieņa.
4. Ielieciet mērstieni un nostipriniet. Izņemiet mērstieni un
pārbaudiet eļļas līmeni. Pārliecinieties, ka eļļas līmenis ir
pie atzīmes PILNS (C) augšdaļas.
5. Ja eļļas līmenis ir zem atzīmes PILNS, lēnām pielejiet eļļu
motoreļļas iepildīšanas atverē (B). NEPIELEJIET pārāk
daudz eļļas.
6. Pagaidiet vienu minūti. Pārbaudiet eļļas līmeni vēlreiz.
7. Kad eļļas līmenis ir pie atzīmes PILNS augšdaļas,
uzstādiet un pievelciet mērstieni.
Ieteikumi par degvielu
Degvielai jābūt atbilstošai šādām prasībām:
• Tīrs bezsvina benzīns.
• Oktānskaitlis vismaz 87/87 AKI (91 RON). Skatīt Prasības
lielā augstumā.
• Benzīns ar līdz 10% etanola (gasohol).
Lai aizsargātu degvielas sistēmu no sveķu veidošanās,
piejauciet degvielai degvielas stabilizētāju. Skatiet
Glabāšana. Visas degvielas nav vienādas. Ja parādās
iedarbināšanas vai veikuma problēmas, nomainiet degvielas
piegādātāju vai marku. Šis dzinējs ir sertificēts darbam ar
benzīnu. Šī dzinēja emisiju kontroles sistēma EM (motora
modifikācija).
Prasības lielā augstumā
BRĪDINĀJUMS
Degviela un tās tvaiki ir viegli uzliesmojošas un
sprādzienbīstamas vielas. Vienmēr apejieties ar degvielu
īpaši uzmanīgi. Šo drošības norādījumu neievērošana var
izraisīt aizdegšanos vai sprādzienu, kas var radīt smagus
apdegumus vai nāvi.
Uzpildot degvielu
• Apstādiniet dzinēju un ļaujiet dzinējam atdzist vismaz
3 minūtes, pirms noņemat degvielas tvertnes vāciņu.
• Izdzēsiet cigaretes, cigārus, pīpes un citus
uzliesmojuma avotus.
• Uzpildiet degvielu tikai ārpus telpām vai labi vedināmā
vietā.
• Nepārpildiet degvielas tvertni. Lai degviela varētu
izplesties, neuzpildiet augstāk par degvielas tvertnes
kakliņa apakšmalu.
• Degvielas tuvumā nedrīkst būt dzirksteles, atklātas
liesmas, signāllampiņas, siltuma avoti vai citi
aizdegšanās avoti.
• Bieži pārbaudiet visus degvielas kanālus, tvertni, vāciņu
un stiprinājumus, vai tajos nav plaisu un sūču. Ja
nepieciešams, nomainiet bojāto detaļu.
• Ja degviela izlīst, pagaidiet, kamēr tā iztvaiko, un tikai
tad iedarbiniet dzinēju. NERADIET citus aizdegšanās
avotus.
• Lietojiet tikai apstiprinātu degvielas tvertni.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
• Augstumā virs 5000 pēdu (1524 metriem) drīkst izmantot
benzīnu, kura oktānskaitlis nav zemāks par 85/85 AKI (89
RON).
• Dzinējiem ar karburatoriem jāveic pielāgošana lieliem
augstumiem, lai saglabātu atbilstību emisijas normām.
Bez šiem pielāgojumiem iekārtas veikums samazinās,
bet degvielas patēriņš un izmešu daudzums palielinās.
Sazinieties ar pilnvarotu Briggs & Stratton servisa
pārstāvi, lai iegūtu informāciju par liela augstuma
pielāgojumiem.
• Dzinēja darbināšana augstumā, kas mazāks par 2500
pēdu (762 metriem) v.j.l., liela augstuma komplektācijā
nav ieteicama.
• Dzinējiem ar elektronisko degvielas iesmidzināšanas
sistēmu (EFI) nav nepieciešami augstkalnu iestatījumi.
Pielejiet degvielu
n
IEVĒRĪBAI Neizmantojiet neapstiprinātu benzīnu,
piemēram, E15 vai E85. Neiemaisiet eļļu benzīnā, kā
arī nemainiet dzinēju darbam ar alternatīvu degvielu.
Neapstiprinātu degvielu izmantošana sabojās dzinēja
sastāvdaļas, un šos bojājumus garantija nesedz.
1. Noņemiet nevēlamos materiālus no degvielas tvertnes
vāciņa apgabala.
2. Noņemiet degvielas tvertnes vāciņu (A, attēls 5).
3. Uzpildiet degvielas tvertni (B) ar degvielu. NEUZPILDIET
tvertni augstāk par degvielas tvertnes kakliņu (C).
4. Uzlieciet degvielas tvertnes vāciņu.
Iedarbiniet dzinēju
BRĪDINĀJUMS
Degviela un tās tvaiki ir viegli uzliesmojošas un
sprādzienbīstamas vielas. Vienmēr apejieties ar degvielu
īpaši uzmanīgi.
Ja šīs drošības instrukcijas netiek ievērotas, tas var
izraisīt aizdegšanos vai sprādzienu, kas var radīt smagus
apdegumus vai nāvi.
• Pārliecinieties, ka aizdedzes svece, slāpētājs, degvielas
tvertnes vāciņš un gaisa filtrs (ja uzstādīts) ir uzstādīti
pareizi.
• Neiedarbiniet dzinēju bez aizdedzes sveces.
• Neizmantojiet saspiestus iedarbināšanas šķidrumus, jo
garaiņi var būt uzliesmojoši.
• Neuzsūknējiet dzinēju pārāk daudz. Izlasiet Iedarbiniet
dzinēju instrukcijas šajā rokasgrāmatā.
• Ja dzinējs pārplūst, iestatiet gaisa vārstu pozīcijā
ATVĒRTS/DARBINĀT, pārslēdziet droseli pozīcijā ĀTRI
un iedarbiniet, līdz motors sāk darboties.
95
2. Pagrieziet degvielas slēgvārstu (A), ja ir aprīkojumā,
stāvoklī ATVĒRTS.
3. Virziet droseles vadības sviru (B), ja ir aprīkojumā, uz
ĀTRS pozīciju.
4. Pagrieziet aizdedzes atslēgu (C) IESLĒGTĀ pozīcijā vai
nospiediet nospiežamo/izvelkamo atslēgu.
5. Pārslēdziet gaisa vārsta vadību (D) AIZVĒRTĀ pozīcijā.
Piezīme: Gaisa vārsts un degvielas sūknis parasti nav
nepieciešami, ja iedarbināt siltu dzinēju.
6. Nospiediet degvielas sūknīša pogu (E) divas reizes
7. Modeļiem, kas iedarbināmi ar rāvienu, stingri turiet
startera auklas rokturi (F). Lēnām velciet rokturi, līdz
sajūtat pretestību, tad raujiet strauji.
BRĪDINĀJUMS
Gliemežvārpsta var savākt ledu, granti vai citus
neparedzētus priekšmetus un ar spēku izmest no teknes.
No teknes izsviestie priekšmeti var izraisīt nāvi, nopietnu
ievainojumu vai īpašuma bojājumus.
• Vienmēr skatieties kādā virzienā tiek izmests sniegs.
1. Pagrieziet teknes pagriešanas kloķi (D, attēls 9), lai
iestatītu izmetējteknes virzienu.
2. Izmantojiet deflektora vadības sviras (C), lai pārvietotu
deflektoru uz augšu vai uz leju. Paceliet deflektoru, lai
sviestu sniegu tālāk.
3. Izmantojiet pārnesuma pārslēgsviru (B), lai atlasītu
turpgaitas vai atpakaļgaitā pārnesumu. Lai tīrītu slapju,
smagu sniegu, izmantojiet zemākus pārnesumus.
Izmantojiet augstākus pārnesumus vieglākam sniegam.
Piezīme: Pirms pārnesumu maiņas, pārliecinieties, ka ir
atlaista gaitas vadības svira (F).
Gliemežvārpstas un lāpstiņriteņa
ieslēgšana
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
BRĪDINĀJUMS
Strauja startera auklas ieraušana atpakaļ (atsitiens)
var paraut plaukstu un roku uz dzinēja pusi ātrāk
nekā jūs varēsiet palaist to vaļā. Tas var izraisīt kaulu
lūzumus,plīsumus, skrāpējumus vai zilumus.
Izmetējteknes un deflektora pielāgošana
n
1. Pārliecinieties, ka gliemežvārpstas vadība (J, attēls 6) un
gaitas vadība (K) ir izslēgtas.
8. Elektriskās iedarbināšanas modeļiem pievienojiet
pagarinātāja kabeli, ja tāds ir, startera kārbai (H, attēls
7) un tad sienas kontaktligzdai. Nospiediet startera
kārbas pogu (I). Pēc dzinēja iedarbošanās atvienojiet
pagarinātāju no sienas kontaktligzdas un tad no startera
kārbas.
BRĪDINĀJUMS
Bojāti vai nesazemēti barošanas vadi var izraisīt elektrisko
triecienu. Elektriskais trieciens var izraisīt smagus
apdegumus vai nāvi.
• Izmantojiet tikai trīsdzīslu barošanas vadu, kas ir
pareizi sazemēts pie barošanas avota.
• Ja pagarinātāja kabelis ir bojāts, tas ir jānomaina.
Piezīme: Lai pagarinātu startera darbmūžu, veiciet īsus
palaišanas ciklus, maksimāli piecas sekundes. Starp
palaišanas mēģinājumiem nogaidiet vienu minūti.
9. Ļaujiet dzinējam dažas minūtes uzsilt. Pakāpeniski
pārvietojiet droseļvārsta vadību (D) ATVĒRTĀ pozīcijā.
Apstādiniet dzinēju
BĪSTAMĪBA
Sniega frēze satur rotējošu gliemežvārpstu un lāpstiņriteni,
kas sviež sniegu. Pirksti var tikt ātri ievilkti rotējošā
gliemežvārpstā vai lāpstiņritenī un izraisīt traumējošu
amputāciju vai smagu plēstu brūci.
1. Nospiediet un pieturiet gliemežvārpstas vadības sviru (A,
Attēls 10), lai savienotu gliemežvārpstu un lāpstiņriteni.
2. Atlaidiet gliemežvārpstas vadības sviru, lai atvienotu
gliemežvārpstu un lāpstiņriteni.
• Ja gliemežvārpsta un lāpstiņritenis neapstājas
piecu sekunžu laikā, pielāgojiet vadības trosi.
Skatiet Pielāgojiet gliemežvārpstas un spārnu rata
vadības troses.
• Ja gliemežvārpsta un spārnu rats joprojām
NEAPSTĀJAS piecu sekunžu laikā, vērsieties pie
autorizēta servisa pārstāvja.
Pieslēdziet piedziņas riteņus
IEVĒRĪBAI NEPĀRSLĒDZIET pārnesumu pārslēgsviru,
kamēr ir ieslēgta gaitas vadības svira. Tas var izraisīt
piedziņas sistēmas bojājumus.
1. Pagrieziet aizdedzes atslēgu (A, attēls 8) IZSLĒGTĀ
pozīcijā. Izņemiet aizdedzes atslēgu vai stumšanas/
vilkšanas atslēgu, ja tāda ir.
1. Lai pārvietotu sniega frēzi uz priekšu, iestatiet pārnesumu
pārslēgsviru (B, attēls 11) uz vienu no turpgaitas
pozīcijām.
2. Glabājiet to drošā, bērniem nepieejamā vietā. Dzinēju nav
iespējams iedarbināt bez atslēgas.
2. Izvēlieties zemāku ciparu smagam sniegam, vidēju
vieglam sniegam un augstāku citapu sniega frēzes
transportēšanai.
3. Nospiediet un pieturiet gaitas vadības sviru (F).
96
5. Nospiediet un pieturiet gaitas vadības sviru.
6. Lai apturētu sniega frēzi, atlaidiet gaitas vadības sviru.
Iekārta automātiski tiks apturēta.
• Ja iekārta neapstājas, noregulējiet vadības trosi.
Skatīt Pielāgojiet gaitas vadības trosi.
• Ja iekārta joprojām neapstājas, sazinieties ar
autorizēta servisa pārstāvi.
Piezīme: Ja tīrīsiet sniegu pārāk lielā ātrumā, tas radīs
mašīnai pārāk lielu slodzi.
Izmantojiet Free Hand™ funkciju
Kad gaitas vadība un gliemežvārpstas vadība ir ieslēgtas,
operators var atlaist gliemežvārpstas vadības sviru, lai
izmantotu citas vadības funkcijas. Ja jūsu modelis ir aprīkots
ar šo funkciju, uz paneļa būs uzlīme (attēls 12).
1. Nospiediet un pieturiet gliemežvārpstas vadības svaru (A,
attēls 13).
2. Nospiediet un pieturiet gaitas vadības sviru (F).
Daži modeļi ir aprīkoti ar priekšējiem lukturiem, lai varētu
apgaismot zonu sniega frēzes priekšā. Priekšējais lukturis
būs ieslēgts vienmēr, kad darbosies dzinējs. Tur nav slēdža.
Apsildāmo vadības rokturu lietošana
1. Ieslēdziet rokturu apsildes slēdzi (A, attēls 16), lai ieslēgtu
apsildāmos rokturus.
2. Izslēdziet rokturu apsildes slēdzi, pirms apturat sniega
frēzi.
Izmantojiet riteņu atbrīvošanas bloķēšanas tapas (ja uzstādītas)
Pārvietojot iekārtu uz citu atrašanās vietu, jūs varat īslaicīgi
nepieslēgt vienu vai divus riteņus pie pārnesuma asīm.
1. Atveriet izvelkamo gredzenu (A, attēls 17) virs riteņu
rumbas.
2. Ielieciet aizturtapu ārējā caurumā asī un aizveriet
pavelkamo gredzenu virs ass.
3.
Salāgojiet riteņa rumbu un iekšējās ass caurumu, tad
pilnībā uzstādiet aizturtapu un aizveriet pavelkamo
gredzenu virs riteņa rumbas. Tas pieslēdz riteni un asi.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
3. Atlaidiet gliemežvārpstas vadības sviru, lai ar kreiso roku
varētu piekļūt citām vadības funkcijām. Ja gliemežvārpsta
apstājas, sazinieties ar autorizēta servisa pārstāvi.
Priekšējo lukturu lietošana
n
4. Lai pārvietotu sniega frēzi atpakaļgaitā, iestatiet
pārnesumu pārslēgsviru uz R1 vai R2.
Izmantojiet stūres vadības funkcijas
Stūres vadības funkcija palīdz operatoram pagriezt
iekārtu. Stūres vadība īslaicīgi atslēdz vienu piedziņas riteni,
kamēr otrs turpina braukt pagriezienā.
1. Ieslēdziet gaitas vadības sviru (F, attēls 11), lai pārvietotu
mašīnu uz priekšu.
2. Paceliet un turiet kreiso stūres vadības sviru (P), lai
pagrieztos pa kreisi.
3. Atlaidiet kreiso slēdzi, lai turpinātu braukt taisni.
4. Paceliet un turiet labo stūres vadības sviru (P), lai
pagrieztos pa labi.
5. Atlaidiet labo slēdzi, lai turpinātu braukt taisni.
Iztīriet izvadtekni no nosprostojumiem
BĪSTAMĪBA
Izvadteknē ir rotējošs lāpstiņritenis, kas izmet sniegu.
Pirksti var tikt ātri ievilkti lāpstiņritenī un izraisīt
traumējošu amputāciju vai smagu plēstu brūci. NETĪRIET
nosprostojušos izmetējtekni ar rokām! Vienmēr izmantojiet
tīrīšanas rīku.
1. APSTĀDINIET dzinēju. Izņemiet aizdedzes atslēgu vai
nospiežamo/izvelkamo atslēgu.
2. Pārliecinieties, ka lāpstiņritenis negriežas.
3. Pagrieziet teknes sargu tā, lai tas netraucētu, un
izmantojiet tīrīšanas rīku (G, attēls 15), lai iztīrītu sniegu
no izmetējteknes. NETĪRIET nosprostojušos izmetējtekni
ar rokām!
Apkope un pielāgošana
Mēs iesakām sazināties ar pilnvarotu servisa centra pārstāvi
saistībā ar visiem iekārtas apkopes, pielāgošanas un
servisa darbiem. Īpašnieks var veikt dažus rutīnas apkopes
uzdevumus. Skatīt zemāk esošo apkopes grafiku un
procedūras.
PIESARDZĪBA
Lai darbība būtu pareiza, visām iekārtas ražošanā
izmantotajām sastāvdaļām jāpaliek uzstādītām. Rezerves
daļām jābūt vienādas konstrukcijas un uzstādītām tajā pašā
vietā, kur oriģinālās daļas. Citas detaļas var nekalpot tik
labi, var bojāt iekārtu un var izraisīt ievainojumu.
BRĪDINĀJUMS
Šai sniega frēzei jāveic atbilstoša apkope, lai tā darbotos
droši un saglabātu ražību. Šīs rokasgrāmatas drošības
instrukciju neievērošana var izraisīt letālas sekas vai
smagas traumas.
• Pirms veicat sniega metēja tehnisko apkopi vai
remontdarbus, APSTĀDINIET dzinēju. Izņemiet
aizdedzes atslēgu vai izvelciet STUMŠANAS/
VILKŠANAS atslēgu.
Apkopes grafiks.
Pēc pirmajām 5 darba stundām
Nomainiet eļļu.
Pirms katras lietošanas
• Pārbaudiet motoreļļas līmeni
97
Pēc katras lietošanas reizes
Izņemiet uzkrājušos sniegu un nosēdumus, lai nepieļautu vadības
elementu, riteņu, izmetējteknes un gliemežvārpstas sasalšanu.
Ik pēc 25 stundām vai katru gadu
• Pārbaudiet, vai skrāpja stienis nav nolietojies.
• Nomainiet motoreļļu.
• Pārbaudiet, vai sniega frēzei nav vaļīgu detaļu.
• Pārbaudiet gliemežvārpstas vadības troses pielāgojumu.
• Pārbaudiet slāpētāju un slāpētāja sargu.
• Pārbaudiet aizdedzes sveci (izplatītāja servisā).
• Pārbaudiet vārsta atstarpi* (izplatītāja servisā).
* Nav jāveic, ja nav konstatētas problēmas dzinēja darbībā.
Emisiju kontrole
7. Izņemiet mērstieni (A, attēls 19). Izmantojiet tīru drānu, lai
no mērstieņa notīrītu eļļu.
8. Ielieciet mērstieni un nostipriniet. Izņemiet mērstieni un
pārbaudiet eļļas līmeni. Pārliecinieties, ka eļļas līmenis ir
pie atzīmes PILNS (C) augšdaļas.
9. Ja eļļas līmenis ir zem atzīmes PILNS, lēnām pielejiet eļļu
motoreļļas iepildīšanas atverē (B). NEPIELEJIET pārāk
daudz eļļas.
10. Pagaidiet vienu minūti. Pārbaudiet eļļas līmeni vēlreiz.
11. Kad eļļas līmenis ir pie atzīmes “pilns” augšdaļas (C),
uzstādiet un nostipriniet mērstieni.
Pielāgojiet slidu augstumu
BĪSTAMĪBA
Šī sniega frēze satur rotējošu gliemežvārpstu sniega
savākšanai. Pirksti var viegli saskarties ar lāpstiņriteni var
izraisīt kādu rokas daļas zaudēšanu vai smagu plēstu brūci.
• APSTĀDINIET dzinēju. Pagaidiet, līdz visas kustīgās
daļas apstājas. Pirms apkopes vai labošanas darbu
veikšanas izņemiet aizdedzes atslēgu vai nospiežamo/
izvelkamo atslēgu.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
Emisijas kontroles ierīču un sistēmu apkopi, maiņu vai
remontu drīkst veikt jebkura motoru darbnīca vai remonta
speciālists. Tomēr, lai saņemtu emisiju kontroles iekārtu
“bezmaksas” servisu, šis darbs jāveic pie rūpnīcas autorizēta
pārstāvja.
6. Noņemiet nepiederošos materiālus no eļļas uzpildes
apkārtnes.
n
• Pārbaudiet gliemežvārpstas apturēšanas laiku
Nomainiet dzinēja eļļu
Izlietoto eļļu utilizējiet pareizi. Neizmetiet kopā ar
saimniecības atkritumiem. Sazinieties ar vietējām iestādēm,
servisa centru vai izplatītāju, lai uzzinātu, kur atrodas drošas
utilizācijas vai pārstrādes punkti.
®
Izmantojiet Briggs & Stratton 5W-30 garantijas prasībām
atbilstošu sintētisko eļļu, lai nodrošinātu vislabāko iekārtas
veikumu. Citas augstas kvalitātes eļļas ar mazgājošām
piedevām drīkst lietot, ja to servisa klase ir SG, SH, SJ vai
augstāka. Nelietojiet nekādas piedevas.
1. APSTĀDINIET dzinēju. Pagrieziet aizdedzes atslēgu
pozīcijā IZSLĒGTS.
2. Izņemiet aizdedzes atslēgu vai izvelciet nospiežamo/
izvelkamo atslēgu (ja aprīkota).
BRĪDINĀJUMS
Degviela un tās tvaiki ir ļoti viegli uzliesmojoši, tāpēc
var radīt apdegumus, izraisīt ugunsgrēku, kura rezultātā
iespējama nāve vai smags ievainojums.
• Veicot apkopi, kuras laikā iekārtai ir jāatrodas noliektā
stāvoklī, degvielas tvertnei jābūt tukšai, citādi degviela
var noplūst, bet tas var izraisīt uzliesmojumu vai
sprādzienu.
3. Izņemiet eļļas noliešanas aizbāzni (D, attēls 18).
Sasveriet sniega frēzi nelielā attālumā atpakaļvirzienā.
Izteciniet eļļu atbilstošā tvertnē.
4. Ievietojiet un pievelciet eļļas notecināšanas aizbāzni.
5. Novietojiet iekārtu uz līdzenas virsmas.
98
BRĪDINĀJUMS
Tādi priekšmeti kā grants, akmeņi vai citi nevēlami materiāli,
ja tiem uztriecas gliemežvārpsta vai lāpstiņritenis, var tikt
sviesti ar pietiekamu spēku, lai radītu traumas, mantiskus
zaudējumus vai sniega frēzes bojājumus.
Slidas atrodas gliemežvārpstas korpusa katrā pusē. Tās
var noregulēt, lai palielinātu vai samazinātu attālumu starp
skrāpja stieni un tīrāmo virsmu.
Iestatiet slidas pareizajā augstumā, lai saglabātu atstatumu
no zemes, kas atbilst tīrāmās virsmas veidam.
1. APSTĀDINIET dzinēju. Izņemiet aizdedzes atslēgu vai
nospiežamo/izvelkamo atslēgu.
2. Atrodiet skrāpja stieņa atstarpi, kas nepieciešama
tīrāmajai virsmai.
• Lai novāktu sniegu no cietas virsmas, noregulējiet
slidas uz zemāku atstarpi, lai skrāpja stienis būtu
tuvāk virsmai.
• Lai novāktu sniegu no grants vai nelīdzenām
virsmām, noregulējiet slidas uz augstāku atstarpi, lai
skrāpja stienis būtu tālāk no virsmas. Tas palīdzēs
mazināt akmeņu un citu nevēlamu materiālu
aizķeršanas un sviešanas ar gliemežvārpstu un
lāpstiņriteni risku.
3. Novietojiet iekārtu uz līdzenas virsmas.
4. Atskrūvējiet stiprinājuma uzgriežņus (E, attēls 20) uz
slidas (H).
5. Zem katra skrāpja stieņa gala vēlamajā atstatuma
augstumā ielieciet tāda paša biezuma koka kluci (y, z,
attēls 21).
Ieeļļojiet gliemežvārpstas mezglu
6. Pārliecinieties, ka katra slida stingri pieskaras virsmai.
Tad pievelciet stiprinājuma uzgriežņus.
2. Ieeļļojiet gliemežvārpstas mezglu (A, attēls 25) ar
smērvielu ziedes fitingos (ja aprīkoti).
Pielāgojiet skrāpja stieņa augstumu
BĪSTAMĪBA
Šī sniega frēze satur rotējošu gliemežvārpstu sniega
savākšanai. Pirksti var viegli saskarties ar lāpstiņriteni var
izraisīt kādu rokas daļas zaudēšanu vai smagu plēstu brūci.
• APSTĀDINIET dzinēju. Pagaidiet, līdz visas kustīgās
daļas apstājas. Pirms apkopes vai labošanas darbu
veikšanas izņemiet aizdedzes atslēgu vai nospiežamo/
izvelkamo atslēgu.
Tikai frikcijas piedziņas sistēmām:
IEVĒRĪBAI Neļaujiet smērei vai eļļai saskarties ar gumijas
frikcijas disku vai diska piedziņas plāksni. Ja smēre vai
eļļa saskaras ar frikcijas disku, nomainiet to. Netīriet to. Ja
smērviela vai eļļa nonāk saskarē ar disku piedziņas plāksni,
pilnībā notīriet to ar spirtu saturošu šķīdinātāju.
1. APSTĀDINIET dzinēju. Izņemiet aizdedzes atslēgu vai
nospiežamo/izvelkamo atslēgu.
2. Iestatiet pārnesumu pārslēgsviru pirmajā turpgaitas
pārnesumā.
BRĪDINĀJUMS
Degviela un tās tvaiki ir ļoti viegli uzliesmojoši, tāpēc
var radīt apdegumus, izraisīt ugunsgrēku, kura rezultātā
iespējama nāve vai smags ievainojums.
• Veicot apkopi, kuras laikā iekārtai ir jāatrodas noliektā
stāvoklī, degvielas tvertnei jābūt tukšai, citādi degviela
var noplūst, bet tas var izraisīt uzliesmojumu vai
sprādzienu.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
BRĪDINĀJUMS
Tādi priekšmeti kā grants, akmeņi vai citi nevēlami materiāli,
ja tiem uztriecas gliemežvārpsta vai lāpstiņritenis, var tikt
sviesti ar pietiekamu spēku, lai radītu traumas, mantiskus
zaudējumus vai sniega frēzes bojājumus.
Ieeļļojiet sešstūra vārpstu un reduktoru
n
IEVĒRĪBAI Lai novērstu saskari ar gliemežvārpstu,
pārliecinieties, ka stiprinājuma uzgriežņi atrodas ārpus
gliemežvārpstas korpusa.
1. APTURIET dzinēju un izņemiet atslēgu.
Skrāpja stienis pakāpeniski nodils, un tas būs jāmaina.
1. APSTĀDINIET dzinēju. Izņemiet aizdedzes atslēgu vai
nospiežamo/izvelkamo atslēgu.
2. Atskrūvējiet aiztures uzgriežņus (A, attēls 22) un
bultskrūves (B). Noņemiet skrāpja stieni (C).
3. Salāgojiet caurumus jaunā skrāpja stienī ar caurumiem
gliemežvārpstas apvalkā.
4. Ielieciet aiztures uzgriežņus un bultskrūves, bet
nepievelciet tos.
5. Atskrūvējiet stiprinājuma uzgriežņus uz slidas.
6. Pārbaudiet atstarpi starp skrāpja stieni un virsmu.
Pārliecinieties, ka stienis pieguļ zemei
7. Pievelciet aiztures uzgriežņus uz skrāpja stieņa.
8. Ja nepieciešams, iestatiet sliedes tā, lai atstatums atbilstu
tīrāmajai virsmai. Skatīt Pielāgojiet slidu augstumu.
Vadības sviras saites eļļošana
3. Paceliet sniega frēzi stateniski uz gliemežvārpstas
korpusa gala.
Piezīme: Ja uzpildāt karteri ar eļļu, neatstājiet sniega frēzi,
stāvot stateniski uz gliemežvārpstas korpusa, ilgāku laiku.
4. Izņemiet skrūves (A, attēls 26) un apakšējo paneli (B).
5. Uzklājiet ļoti plānu 50 svara sintētiskās motoreļļas kārtu
uz sešstūra vārpstas (C, attēls 27). Veiciet to pirms
novietošanas uzglabāšnai un katras sezonas sākumā.
IEVĒRĪBAI Neļaujiet smērei vai eļļai saskarties ar gumijas
frikcijas disku vai diska piedziņas plāksni. Ja smēre vai
eļļa saskaras ar frikcijas disku, nomainiet to. Nemēģiniet to
tīrīt. Ja smērviela vai eļļa nonāk saskarē ar disku piedziņas
plāksni, pilnībā notīriet to ar spirtu saturošu šķīdinātāju.
6. Pirms novietošanas uzglabāšnai un katras sezonas
sākumā viegli ieeļļojiet zobratu (D) un ķēdi (E) ar
motoreļļu.
Uzklājiet smērvielu vadības sviras saitei vietās (A), kas
norādītas attēlā 23.
Ieeļļojiet izmetējtekni, deflektoru un
riteņu asi
1. APTURIET dzinēju un izņemiet atslēgu.
2. Ieeļļojiet izmetējtekni (A, attēls 24) ar litija smērvielu.
3. Ieeļļojiet deflektoru (B) ar tīru motoreļļu.
4. Ieeļļojiet riteņu asis (C) ar litija smērvielu.
99
BĪSTAMĪBA
Sniega frēze satur rotējošu gliemežvārpstu un lāpstiņriteni,
kas sviež sniegu. Pirksti var tikt ātri ievilkti gliemežvārpstā
vai lāpstiņritenī un izraisīt traumējošu amputāciju vai smagu
plēstu brūci.
• Pārmērīga gliemežvārpstas un lāpstiņriteņa trošuu
pievilkšana var izraisīt gliemežvārpstas un lāpstiņriteņa
griežanos, kad gliemežvārpstas vadība ir izslēgta.
• Gaitas vadības troses pārmērīga pievilkšana var izraisīt
piedziņas ieslēgšanos, kad gaitas vadība ir izslēgta.
1. APTURIET dzinēju un izņemiet atslēgu.
2. Atbrīvojiet kontruzgriezni (A, attēls 28).
3. Pieturiet vadības trosi (B).
4. Pagrieziet gredzenu (C), lai samazinātu savilkumu.
NEPIEVELCIET gredzenu pārāk cieši.
5. Pievelciet kontruzgriezni.
6. Izmantojiet tālāk aprakstītos testus, lai pārbaudītu
gliemežvārpstas un gaitas vadību:
BĪSTAMĪBA
Sniega frēze satur rotējošu gliemežvārpstu un lāpstiņriteni,
kas sviež sniegu. Pirksti vai pēdas var ātri tikt ievilkti
gliemežvārpstā vai lāpstiņritenī, izraisot traumatisku
amputāciju vai smagu plēstu brūci.
• APTURIET dzinēju, pagaidiet līdz visas kustīgās daļas
apstājas un izņemiet aizdedzes atslēgu vai spiedpogas
atslēgu, pirms veicat apkopi vai remontdarbus.
Pēc atkārtotas lietošanas stūres vadības trose pirmās darba
sezonas laikā var nedaudz izstiepties. Ja trose ir izstiepusies,
tā, kad ir pieslēgta vadība, var kavēt piedziņas zobratu
atvienošanos.
1. APTURIET dzinēju un izņemiet atslēgu.
2. Izmantojiet vienu uzgriežņu atslēgu, lai turētu nekustīgi
pielāgošanas uzgriezni (B, attēls 29). Ar otru uzgriežņu
atslēgu atbrīvojiet kontruzgriezni (A).
3. Atlaidiet stūres vadības sviru. Pagrieziet pielāgošanas
uzgriezni (B) pulksteņrādītāju kustības virzienā vai pretēji
pulksteņrādītāju kustības virzienam, līdz trose ir nostiepta.
Nepievelciet trosi pārāk cieši. Tas iedarbinās stūrēšanas
funkciju pat pie izslēgtas stūres vadības.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
Piezīme: Ja mašīna neiztur gliemežvārpstas/lāpstiņriteņa
un gaitas vadības testus, NELIETOJIET to. Sazinieties ar
pilnvaroto servisa pārstāvi.
Stūres līdzekļu trošu pielāgošana
n
Gliemežvārpstas un gaitas vadības trošu
pielāgošana
1. pārbaude — Gliemežvārpstas/lāpstiņriteņa
vadība
• IEDARBINIET dzinēju.
• Nospiediet gliemežvārpstas vadības sviru.
Gliemežvārpstai/lāpstiņritenim jāgriežas.
• Atlaidiet gliemežvārpstas vadības sviru. Gliemežvārpstai/
lāpstiņritenim JĀAPSTĀJAS piecu sekunžu laikā.
2. pārbaude — Gaitas piedziņas vadība
• IEDARBINIET dzinēju.
• Iestatiet ātruma vadības sviru pirmajā ātrumā.
• Nospiediet gaitas vadības sviru. Mašīnai jābrauc uz
priekšu.
• Atlaidiet gaitas vadības sviru. Mašīnai JĀAPSTĀJAS.
3. pārbaude - Brīvroku funkcija
• IEDARBINIET dzinēju.
• Ieslēdziet gliemežvārpstas un gaitas vadības sviras. Tad
atlaidiet gliemežvārpstas vadības sviru. Pārliecinieties, ka
katra vadības ierīce joprojām ir pievienota.
• Atlaidiet gaitas vadības sviru. Pārliecinieties, ka abas
vadības sviras atvienojas.
100
4. Kad pielāgošana pabeigta, turiet nekustīgu pielāgošanas
uzgriezni (B) un pievelciet kontruzgriezni (A).
Nomainiet gliemežvārpstas cirpes
skrūves
BĪSTAMĪBA
Sniega frēze satur rotējošu gliemežvārpstu un lāpstiņriteni,
kas izsviež sniegu. Pirksti var tikt ātri ievilkti gliemežvārpstā
vai lāpstiņritenī un izraisīt traumējošu amputāciju vai smagu
plēstu brūci.
• APTURIET motoru, pagaidiet, līdz visas kustīgās daļas
apstājas, un izņemiet aizdedzes atslēgu pirms apkopes
vai remontdarbiem.
1. APSTĀDINIET dzinēju. Izņemiet atslēgu.
2. Izņemiet cirpes skrūves un uzgriežņus.
3. Gliemežvārpstas ziedes fitingos (ja aprīkoti) ievadiet
smērvielu. Ātri pagrieziet gliemežvārpstu, lai ieeļļotu tās
vārpstu.
4. Salāgojiet skrūvju atveres. Uzstādiet jaunas cirpes
skrūves (A, attēls 30) gliemežvārpstā (B). Pievelciet ar
uzgriežņiem (C).
BĪSTAMĪBA
Sniega frēze satur rotējošu gliemežvārpstu un lāpstiņriteni,
kas sviež sniegu. Pirksti var pēdas var tikt ātri ievilktas
gliemežvārpstā vai lāpstiņritenī, izraisot traumējošu
amputāciju vai smagu plēstu brūci.
• APTURIET motoru, pagaidiet, līdz visas kustīgās daļas
apstājas, un izņemiet aizdedzes atslēgu pirms apkopes
vai remontdarbiem.
1. APSTĀDINIET dzinēju. Izņemiet dzinēja atslēgu.
2. Izņemiet cirpes skrūves (A, attēls 31) un kontruzgriežņus
(C) no lāpstiņriteņa vārspstas (B).
3. Salāgojiet skrūvju atveres. Uzstādiet jaunas cērpes
skrūves gliemežvārpstā. Pievelciet ar kontruzgriežņiem.
Nomainiet skrāpja stieni
Uzglabāšana
Glabāšana nesezonā
Sezonas beigās vai, kad ierīce tiek novietota glabāšanā uz
vairāk kā 30 dienām, veiciet sekojošās darbības.
BRĪDINĀJUMS
Benzīns ir ārkārtīgi viegli uzliesmojoša viela, un tā tvaiki
ir sprādzienbīstami. Tvaiki var pārvietoties līdz attālam
uzliesmošanas avotam, kas var izraisīt sprādzienu un/vai
aizdegšanos.
• Ja tvertnē ir degviela, neuzglabājiet iekārtu telpās
vai slikti vēdinātās vietās, kur izgarojumi var sasniegt
dzirksteles, atklātas liesmas, signāllampiņas, karstumu
un citus aizdegšanās avotus.
Sniega frēze
• Notīriet iekārtu. Pārliecinieties, ka visi uzgriežņi un
skrūves ir pievilkti.
• Pārbaudiet visas redzamās kustīgās daļas, vai tās nav
bojātas, salūzušas vai nodilušas. Ja nepieciešams,
nomainiet bojāto detaļu.
• Ieeļļojiet vadības sviras savienotājelementus, tekni un
deflektoru, gliemežvārpstas montāžu un piedziņas riteņu
asis. Skatīt Apkope un pielāgošana.
• Nedaudz noslīpējiet un piekrāsojiet visas aprūsējošās
vai aplupušās krāsotās virsmas.
• Nekrāsotām vai nepārklātām metāla virsmām uzklājiet
līdzekli aizsardzībai no rūsas.
• Turiet iekārtu telpās un pārklājiet to ar pārvalku. Ja tā
tiek turēta ārā, izmantojiet brezenta pārsegu.
Atgrieziet iekārtu servisa centrā
• Sazinieties ar pilnvarotu servisa pārstāvi, lai veiktu
ikgadējos apkopes darbus. Skatīt Apkopes grafiks.
• Pārbaudiet eļļas līmeni dzinējā un, ja nepieciešams,
pievienojiet eļļu.
• Uzpildiet degvielas tvertni ar tīru degvielu.
• Pārbaudiet spiedienu riepās
• Pārliecinieties, ka visi aizsargi, vairogi un pārsegi ir
pievienoti.
• Pārliecinieties, ka visi stiprinājumi ir pievilkti.
• Pārbaudiet gliemežvārpstas un lāpstiņriteņa vadību un
gaitas dzensiksnas vadību.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
BĪSTAMĪBA
Sniega frēze satur rotējošu gliemežvārpstu un lāpstiņriteni,
kas sviež sniegu. Pirksti vai pēdas var ātri tikt ievilkti
gliemežvārpstā vai lāpstiņritenī, izraisot traumatisku
amputāciju vai smagu plēstu brūci.
Inflation” (Maksimālais spiediens), kas iespiests uz riepas
sānu borta.
n
Nomainiet lāpstiņriteņa cirpes skrūves
• APSTĀDINIET dzinēju, pagaidiet līdz visas kustīgās daļas
apstājas un izņemiet aizdedzes atslēgu vai stumšanas/
vilkšanas atslēgu, pirms veicat apkopi vai remontdarbus.
Skrāpja stienis pakāpeniski nodils, un tas būs jāmaina.
1. IZSLĒDZIET dzinēju un izņemiet aizdedzes atslēgu vai
nospiežamo/izvelkamo atslēgu.
2. Atskrūvējiet aiztures uzgriežņus (A, attēls 32) un
bultskrūves (B) un izņemiet skrāpja stieni (C).
3. Salāgojiet caurumus jaunā skrāpja stienī ar caurumiem
gliemežvārpstas apvalkā.
4. Pievelciet aiztures uzgriežņus un bultskrūves ar
rokām. Tad atskrūvējiet slidas.
5. Pievelciet aiztures uzgriežņus un bultskrūves.
6. Pārbaudiet atstarpi starp skrāpja stieni un virsmu.
7. Iestatiet slidas tā, lai atstatums atbilstu tīrāmajai virsmai.
Skatīt Pielāgojiet slidu augstumu.
Pārbaudiet spiedienu riepās
BRĪDINĀJUMS
Sprādzienbīstami
Pārāk augsts spiediens riepās var izraisīt to uzsprāgšanu,
kas var radīt smagas traumas.
Nepiesūknējiet riepas virs maksimālā spiediena.
Spiediens riepās ir jāpārbauda regulāri. Ieteicamais spiediens
riepās ir atkarīgs no riepu ražotāja. Labs orientieris ir
piepumpēt riepas līdz, bet ne vairāk kā līdz marķējumam “Max
Uzglabāšana - degvielas sistēma
Ja degviela tiek uzglabāta uzglabāšanas tvertnē vairāk
par 30 dienām, tā var zaudēt svaigumu. Katru reizi, kad
101
piepildāt tvertni ar degvielu, pievienojiet degvielai degvielas
stabilizatoru, kā norādīts ražotāja instrukcijās. Tas degvielu
saglabā svaigu un mazina ar degvielu saistītās problēmas vai
piesārņojumu degvielas sistēmā.
Kļūmju novēršana
Problēma
Degviela nav jāizsūknē no dzinēja, ja degvielas
stabilizators tiek pievienots, kā norādīts. Pirms uzglabāšanas,
IESLĒDZIET dzinēju uz 2 minūtēm, lai degvielu un
stabilizatoru pārvietotu pa degvielas sistēmu.
Cēlonis
Risinājums
Iespējams, ka nav noregulēta gliemežvārpstas
vadības trose.
Sazinieties ar Autorizēto servisa pārstāvi.
Gliemežvārpstas negriežas, kad ir pieslēgta
gliemežvārspstas vadības svira.
Pielāgojiet gliemežvārpstas vadības trosi.
Skatīt Kā pielāgot gliemežvārpstas vadības trosi.
Nevar iedarbināt dzonēju.
Aizdedzes atslēga ir pozīcijā IZSLĒGTS vai
STUMŠANAS/VILKŠANAS atslēga neatrodas
atslēgas ligzdā.
Pagrieziet aizdedzes atslēgu pozīcijā IESLĒGTS
vai ievietojiet STUMŠANAS/VILKŠANAS atslēgu
atslēgas ligzdā.
Pirms startera auklas paraušanas degvielas sūkņa
poga netika nospiesta 2 reizes.
Pirms startera auklas paraušanas nospiediet
degvielas sūkņa pogu 2 reizes.
Degvielas tvertne ir tukša.
Iepildiet degvielas tvertnē svaigu degvielu.
Droseļvārsts ir atvērts.
Pagrieziet droseļvārstu AIZVĒRTĀ pozīcijā pirms
startera auklas paraušanas.
Dzinējs ir pārplūdis.
Pagrieziet droseļvārstu atvērtā pozīcijā. Pavelciet
startera auklu, līdz dzinējs tiek iedarbināts.
Degvielā ir ūdens vai ja degviela ir izmantota.
Iepildiet degvielas tvertnē svaigu degvielu.
Teknes rotācija vai deflektora pielāgošana
nedarbojas.
Tekne vai deflektors ir sasaluši.
Turiet sniega frēzi siltā vietā, kamēr sniegs vai
ledus izkūst.
Dzinēju ir grūti iedarbināt vai veiktspēja ir
neapmierinoša.
Nepareiza eļļa.
Sniega frēze nesviež sniegu.
Droseļvārsta vadība ir iestatīta nepareizi.
Dzinējam uzsilstot, pakāpeniski atveriet
droseļvārsta vadību.
Detaļas ir vaļīgas vai bojātas.
Nekavējoties apstādiniet sniega frēzi. Sazinieties ar
pilnvarotu servisa pārstāvi.
Pielāgojiet gliemežvārpstas vadības trosi.
Skatīt Kā pielāgot gliemežvārpstas vadības trosi.
Izvadteknē ir sniegs.
APSTĀDINIET DZINĒJU! Pārliecinieties, ka
gliemežvārpsta APSTĀJAS. Izmantojiet tīrīšanas
instrumentu, lai iztīrītu izvadtekni no sniega.
Netīriet nosprostojušos izsviedējekni ar rokām!
Skatīt Izspiedējteknes tīrīšana no nosprostojumiem.
Pārējo problēmu gadījumā, lūdzu, sazinieties ar pilnvaroto servisa izplatītāju.
102
Nomainiet eļļu uz vieglākas viskozitātes eļļu.
Skatiet Ieteicamie eļļas tipi.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
Pārāk liela vibrācija.
n
Gliemežvārpsta neapstājas 5 sekunžu laikā pēc
gliemežvārpstas vadības sviras atlaišanas.
Specifikācijas
Specifikāciju tabulā
Šīs sniega frēzes sveces aizdedzes sistēma atbilst Kanādas Standartam ICES-002.
Vienums
Dzinēja modelis 130000
Dzinēja modelis 150000
Dzinēja modelis 19J000
Indukcijas spoles (armatūras) gaisa
sprauga
0,010 - 0,014 collas (0,25 - 0,36 mm)
0,010 - 0,014 collas (0,25 - 0,36 mm)
0,008 - 0,016 collas (0,2 - 0,4 mm)
Ieplūdes vārsta sprauga
0,004 - 0,006 collas (0,10 - 0,15 mm)
0,004 - 0,006 collas (0,10 - 0,15 mm)
0,005 - 0,007 collas (0,13 - 0,18 mm)
Izplūdes vārsta sprauga
0,006 - 0,008 collas (0,15 - 0,20 mm)
0,009 - 0,011 collas (0,23 - 0,28 mm)
0,005 - 0,007 collas (0,13 - 0,18 mm)
18 - 20 unces (0,53 - 0,59 litri)
18 - 20 unces (0,53 - 0,59 litri)
36 - 38 unces (1,0 - 1,1 litri)
0,030 collas (0,76 mm)
0,030 collas (0,76 mm)
0,030 collas (0,76 mm)
Eļļas ietilpība
Aizdedzes sveces sprauga
Dzinēja jauda samazināsies par 3,5% uz katrām 1 000 pēdām (305 metri) virs jūras līmeņa un 1% uz katriem 10 grādiem pēc
F (5,6 grādi pēc C) virs 77 grādiem pēc F (25 grādi pēc C) Dzinējs apmierinoši darbosies slīpumā līdz 15 grādiem.
Jaudas rādītāji
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
n
pieļaujamā pilnā jauda atsevišķiem modeļiem ar benzīna dzinēju tiek apzīmēta atbilstoši novērtējumam pēc SAE
(Autoinženieru savienība) kodeksa J1940 (Mazu dzinēju jaudas un griezes momenta noteikšanas procedūra), un to jaudas
novērtēšana notiek atbilstoši SAE noteikumiem J1995. Dzinējiem, kuru marķējumā norādīts “rpm”, griezes moments ir noteikts
pie 2600 apgr./min, visiem pārējiem dzinējiem — pie 3060 apgr./min; zirgspēku daudzums ir noteikts pie 3600 apgr./min.
Pilnās jaudas līknes var aplūkot vietnē www.BRIGGSandSTRATTON.COM. Efektīvās jaudas vērtības tiek iegūtas, kad ir
uzstādīts klusinātājs un gaisa filtrs, bet pilnas jaudas vērtības tiek iegūtas bez šiem piederumiem. Reālā dzinēja pilnā jauda
būs augstāka par efektīvo jaudu, jo to ietekmēs darba vides apstākļi un katra dzinēja individuālās atšķirības. Ņemot vērā plašo
izstrādājumu klāstu, kādiem tiek uzstādīti dzinēji, benzīna dzinēji var neattīstīt nominālo pilno jaudu, ja tos izmanto ar konkrēto
mehanizēto iekārtu. Šīs atšķirības izraisa dažādi faktori, tai skaitā, bet ne tikai — dažādas dzinēja sastāvdaļas (gaisa filtrs,
klusinātājs, kompresija, dzesēšanas sistēma, karburators, degvielas sūknis utt.), lietojuma ierobežojumi, vides apstākļi darba
vietā (temperatūra, mitrums, augstums virs jūras līmeņa), kā arī atsevišķu dzinēju individuālās īpatnības. Dažu ražošanas
procesa un jaudas ierobežojumu dēļ uzņēmums Briggs & Stratton ir tiesīgs aizvietot šīs sērijas dzinēju ar jaudīgāku.
103
W niniejszej instrukcji opisano następujące produkty:
1696813-02, 1696813-03, 1696820-02, 1696820-03,
1696821-02, 1696821-03, 1696822-02, 1696822-03,
1696833-02, 1696833-03, 1696835-01, 1696835-02
Spis Treści:
Informacje ogólne............................................................. 104
Dane kontaktowe biura w Europie.................................. 104
Unia Europejska (EU) – Etap V (5): Wartości dwutlenku
węgla (CO2)....................................................................... 104
Bezpieczeństwo operatora.............................................. 104
Budowa i elementy obsługowe....................................... 107
Obsługa.............................................................................. 107
Konserwacja i regulacja...................................................112
Przechowywanie............................................................... 116
Rozwiązywanie problemów............................................. 116
Aby znaleźć wartości dwutlenku węgla dla silników Briggs &
®
Stratton ze świadectwem homologacji typu EU, wpisz CO2
w oknie wyszukiwania na stronie BriggsandStratton.com.
Bezpieczeństwo operatora
Proszę zachować te instrukcje
Proszę zachować tę instrukcję do wykorzystania
w przyszłości. Niniejsza instrukcja obsługi zawiera
informacje dotyczące bezpieczeństwa, których celem jest
uświadomienie użytkownika w związku z zagrożeniami i
ryzykiem stwarzanym przez produkt, a także informacje
dotyczące sposobów uniknięcia takich zagrożeń i ryzyka.
Instrukcja zawiera również ważne wskazówki, których należy
przestrzegać podczas wykonywania pierwszych ustawień,
pierwszego użycia oraz konserwacji produktu.
Odśnieżarka jest zaprojektowana i przeznaczona wyłącznie
do usuwania śniegu z twardych nawierzchni, chodników i
podjazdów. Nie wolno jej stosować w żadnym innym celu.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
Dane techniczne............................................................... 118
Unia Europejska (EU) – Etap V
(5): Wartości dwutlenku węgla
(CO2)
n
Produkty opisane w tej
instrukcji
Informacje ogólne
Dodatkowe informacje można znaleźć w
dokumencie Poradnik dotyczący kontaktu z
klientem dołączonym do urządzenia.
Ilustracje zamieszczone w dokumencie mają charakter
poglądowy. Państwa urządzenie może wyglądać inaczej niż
na załączonych rysunkach. Strony LEWA i PRAWA odnoszą
się do punktu widzenia operatora.
Terminy Ważne i Uwaga w tekście oznaczają wyjaśnienia,
wyjątki lub alternatywy opisanych procedur.
Wszystkie tłumaczenia niniejszego dokumentu zostały
wykonane na podstawie pierwotnego pliku źródłowego w
języku angielskim.
Przed uruchomieniem bądź rozpoczęciem pracy z
urządzeniem użytkownik musi dokładnie zapoznać się z
niniejszymi instrukcjami.
Należy dokładnie zapoznać się z kontrolkami i prawidłowym
zastosowaniem odśnieżarki.
Należy wiedzieć jak zatrzymać urządzenie i szybko wyłączyć
kontrolki.
Symbole alarmów bezpieczeństwa i
słowa ostrzegawcze
wskazuje na informacje dotyczące
Symbol ostrzegawczy
zagrożeń, które mogą prowadzić do uszkodzenia ciała. Słowo
ostrzegawcze (NIEBEZPIECZEŃSTWO, OSTRZEŻENIE
lub PRZESTROGA) stosowane jest wraz z symbolem alarmu
w celu wskazania na prawdopodobieństwo wystąpienia
poważnego urazu ciała. Dodatkowo, symbol zagrożenia może
być używany do zasygnalizowania rodzaju zagrożenia.
Całe opakowanie, zużyty olej i baterie należy utylizować
zgodnie z obowiązującymi krajowymi przepisami.
NIEBEZPIECZEŃSTWO sygnalizuje zagrożenie, które,
jeśli nie uda się go uniknąć, spowoduje śmierć lub poważne
obrażenia.
Dane kontaktowe biura w
Europie
OSTRZEŻENIE sygnalizuje zagrożenie, które, jeśli nie
uda się go uniknąć, może spowodować śmierć lub poważne
obrażenia.
Max-Born-Straße 2, 68519 Viernheim, Niemcy.
PRZESTROGA sygnalizuje zagrożenie, które, w razie
jego nieuniknięcia, może spowodować niewielkie lub
umiarkowane obrażenia.
W przypadku pytań dotyczących limitów emisji spalin w
Europie prosimy o kontakt z naszym europejskim biurem:
104
Symbole zagrożeń dotyczących
odśnieżarki
Przed serwisowaniem
urządzenia należy
zapoznać się z Instrukcją
obsługi.
Zagrożenie amputacją
– wirnik obrotowy.
Przed serwisowaniem
urządzenia należy wyjąć
kluczyk i przeczytać
instrukcję obsługi.
Zagrożenie amputacją
– wirnik obrotowy
Zagrożenie amputacją –
ślimak obrotowy
Zagrożenie amputacją
– nie dotykać części
obrotowych.
Zagrożenie wyrzucanymi
przedmiotami
Zagrożenie pożarem
Zagrożenie wybuchem
Zagrożenie porażeniem
prądem elektrycznym
Zagrożenie oparami
toksycznymi
Zagrożenie związane z
gorącą powierzchnią
Zagrożenie odrzutem
Zachować bezpieczną
odległość
Zakaz zbliżania się dzieci
Należy zakładać
okulary ochronne
OSTRZEŻENIE
Przed włączeniem urządzenia należy przeczytać oraz
zrozumieć instrukcje zawarte w instrukcji obsługi i
postępować zgodnie z nimi. Nieprzestrzeganie instrukcji
zawartych w tym podręczniku może spowodować śmierć
lub poważne obrażenia.
• Maszynę mogą obsługiwać wyłącznie odpowiedzialne
osoby, które zostały przeszkolone, zapoznały się z
instrukcjami i są sprawne fizycznie.
OSTRZEŻENIE
Obsługując urządzenie lub dokonując regulacji lub napraw
zawsze należy zakładać okulary ochronne lub osłonę na
oczy, aby ochronić oczy przed przedmiotami obcymi, które
urządzenie może wyrzucić.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
Informacje
bezpieczeństwa
dotyczące zagrożeń,
które mogą
spowodować
obrażenia.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Odśnieżarka może spowodować ucięcie rąk i nóg
oraz może wyrzucać przedmioty. Należy przeczytać
i przestrzegać wszystkich instrukcji bezpieczeństwa
znajdujących się w tym podręczniku. Niedokonanie tego
może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.
Kontakt ręki z obrotowym ślimakiem wewnątrz koryta
odbiorczego jest najczęstszą przyczyną obrażeń
związanych z odśnieżarkami.
n
UWAGA wskazuje informacje uważane za ważne, ale nie
związane z zagrożeniem.
———
———
Komunikaty dot. bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE
Ten produkt może narazić użytkownika na działanie
środków chemicznych, w tym benzyny i spalin
pochodzących z silnika, o których wiadomo w stanie
Kalifornia, że powodują raka oraz tlenku węgla, o którym
wiadomo w stanie Kalifornia, że powoduje wady wrodzone
lub upośledzenie płodności. Więcej informacji można
znaleźć na stronie www.P65Warnings.ca.go.
Modele U.S.A.: Używanie lub obsługiwanie silnika na
terenie zalesionym, zakrzewionym lub trawiastym, jeśli
układ wydechowy silnika nie jest wyposażony w sprawny
iskrochron, stanowi naruszenie przepisu 4442 kalifornijskiego
kodeksu Kod Zasobów Publicznych Kalifornii (California
Public Resource Code). W innych stanach lub na terenach
objętych jurysdykcją federalną mogą obowiązywać podobne
przepisy. Skontaktować się z producentem oryginalnego
sprzętu, sprzedawcą detalicznym lub dealerem, aby
uzyskać iskrochron przeznaczony do układu wydechowego,
zainstalowanego na tym silniku.
Naklejki bezpieczeństwa
Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać naklejki
bezpieczeństwa. Porównać rysunek 1 z naklejkami
widocznymi w tabeli poniżej. Przestrogi i ostrzeżenia są
umieszczone dla bezpieczeństwa użytkownika. Aby uniknąć
obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia, należy zapoznać
się i przestrzegać wszystkich informacji podanych na
naklejkach bezpieczeństwa.
WAŻNE: Jeśli naklejki bezpieczeństwa zużyją się lub ulegną
uszkodzeniu i będą nieczytelne, należy zamówić naklejki
zamienne u lokalnego dealera.
105
n
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
A
B
C
106
Budowa i elementy obsługowe
J
Reflektor
K
Zawór odcięcia paliwa
L
Sterowanie przepustnicy
M
Przełącznik wł./wył.
Należy dopasować litery odwołania na rysunku 2 do funkcji i
elementów sterowania wymienionych w następującej tabeli.
A
Dźwignia sterowania
ślimakiem
B
Dźwignia selektora prędkości
C
Sterowanie deflektorem – na
tablicy rozdzielczej
E
F
Korba do regulacji wyrzutu –
na tablicy rozdzielczej
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
D
n
Symbole sterowania i ich znaczenia
N
Ssanie włączone; ssanie
wyłączone
O
Przycisk pompki rozruchowej
P
Przełącznik ogrzewania
uchwytów
Funkcja Free Hand™
Dźwignia sterowania
kierunkiem jazdy
G
Dźwignia sterowania trakcją
H
Narzędzie czyszczące
Obsługa
Teren pracy
I
Klocki ślizgowe
1. Należy znać obszar, na którym odśnieżarka ma być
używana. Należy oznaczyć wszystkie granice chodników
i podjazdów.
2. Należy upewnić się, że na obszarze pracy nie znajdują
się żadne zanieczyszczenia ani przedmioty, które
mogłyby zostać złapane i wyrzucone z koryta odśnieżarki.
107
OSTRZEŻENIE
Maszyna może wyrzucać w powietrze drobne przedmioty,
które mogą zranić osoby stojące w pobliżu lub spowodować
uszkodzenia budynków.
3. Przed uruchomieniem silnika wyprowadzić odśnieżarkę
na zewnątrz i skierować z dala od okien i drzwi.
zewnętrznych należy wybrać przy użyciu wykresu. W
większości urządzeń elektrycznych użytkowanych na
zewnątrz silniki działają dobrze z olejem syntetycznym
5W-30. W przypadku urządzeń użytkowanych w wysokich
temperaturach najlepszą ochronę zapewnia olej syntetyczny
®
Vanguard 15W-50.
OSTRZEŻENIE
Silniki wydzielają tlenek węgla, bezwonny, bezbarwny i
trujący gaz. Wdychanie tlenku węgla może spowodować
nudności, omdlenie lub śmierć.
• Silnik należy uruchamiać i eksploatować na
zewnątrz.
• Nie używać silnika w pomieszczeniu, nawet jeśli
drzwi lub okna są otwarte.
• Podczas pracy urządzenia, należy zabronić dostępu
dzieciom.
• Dzieci są często zainteresowane urządzeniem. Należy
uważać na wszystkie osoby znajdujące się w pobliżu.
• Należy zachować czujność i wyłączyć urządzenie, jeśli
inne osoby wejdą na teren jego pracy.
• Należy zachować szczególną ostrożność, zbliżając się
do zakrętów z ograniczoną widocznością, krzewów,
drzew i innych przedmiotów, które mogą ograniczać
widoczność.
Silnik
B
10W-30 – W temperaturach powyżej 80°F (27°C) stosowanie oleju
10W-30 może spowodować zwiększone zużycie oleju. Często
sprawdzaj poziom oleju.
C
5W-30
D
Syntetyczny 5W-30
E
Vanguard syntetyczny 15W-50
®
Sprawdzanie i uzupełnianie poziomu oleju
UWAGA
Niektóre silniki są wysyłane z Briggs & Stratton z
olejem lub bez. Zawsze upewnij się, że w silniku jest
olej. Uruchomienie silnika bez oleju spowoduje jego
nieodwracalne uszkodzenie, które nie będzie objęte
gwarancją.
Aby osiągnąć najlepszą wydajność silnika, zaleca się
®
stosowanie oleju firmy Briggs & Stratton Synthetic 5W-30
z certyfikatem gwarancji. Dopuszczalne jest stosowanie
innych wysokiej jakości olejów detergentowych klas SG,
SH, SJ lub wyższej. NIE wolno używać dodatków.
1. Ustawić zespół na równej powierzchni (rys. 3).
Zalecenia dotyczące oleju
Pojemność miski olejowej: Patrz część Dane techniczne.
UWAGA
Niektóre silniki są wysyłane z Briggs & Stratton z
olejem lub bez. Zawsze upewnij się, że w silniku jest
olej. Uruchomienie silnika bez oleju spowoduje jego
nieodwracalne uszkodzenie, które nie będzie objęte
gwarancją.
2. Usunąć wszelkie zabrudzenia z okolic wlewu oleju.
3. Wyjąć wskaźnik prętowy (A, rys. 4). Za pomocą czystej
szmatki usunąć olej ze wskaźnika prętowego.
4. Zamontować i dokręcić wskaźnik prętowy. Wyjąć
wskaźnik i sprawdzić poziom oleju. Upewnić się,
że poziom oleju sięga górnej części wskaźnika
ZAPEŁNIENIA (C).
Aby osiągnąć najlepszą wydajność, zaleca się stosowanie
®
olejów z certyfikatem gwarancji firmy Briggs & Stratton .
Dopuszczalne jest stosowanie innych wysokiej jakości olejów
detergentowych klas SF, SG, SH, SJ lub wyższych. Nie
używać dodatków specjalnych.
Temperatury zewnętrzne wyznaczają właściwą lepkość
oleju dla silnika. Najlepszą lepkość dla zakresu temperatur
108
SAE 30 – Jeśli olej SAE 30 zostanie użyty w temperaturze poniżej
40°F (4°C), wystąpią trudności z uruchomieniem silnika.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
OSTRZEŻENIE
Odśnieżarka może spowodować ucięcie rąk i nóg
oraz może wyrzucać przedmioty. Należy przeczytać
i przestrzegać wszystkich instrukcji bezpieczeństwa
znajdujących się w tym podręczniku. Niedokonanie tego
może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.
A
n
4. Należy sprawdzić, czy w pobliżu nie ma osób
postronnych, w szczególności dzieci.
5. Jeśli poziom oleju jest poniżej wskaźnika ZAPEŁNIENIA,
dolać powoli olej przez lejek wlewu oleju (B). NIE
DODAWAĆ zbyt dużo oleju.
6. Odczekać około minuty. Ponownie sprawdzić poziom
oleju.
Zalecenia dotyczące paliwa
Paliwo musi spełniać następujące wymogi:
• Czyste, bezołowiowe.
• Minimalna liczba oktanowa 87/87 AKI (91 RON). Patrz
Wymagania związane z pracą na dużej wysokości.
• Benzyna z maksymalnie 10% zawartością etanolu
(gazoholu).
UWAGA Nie stosować niezatwierdzonych benzyn, takich
jak E15 czy E85. Nie mieszać oleju z benzyną ani nie
modyfikować silnika w celu dostosowania go do pracy na
alternatywnych paliwach. Użycie niezatwierdzonych paliw
może doprowadzić do nieobjętych gwarancją uszkodzeń
podzespołów silnika.
OSTRZEŻENIE
Paliwo i jego opary są łatwopalne i wybuchowe. Z
paliwem należy zawsze postępować bardzo ostrożnie.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować pożar
lub wybuch, co może spowodować poważne oparzenia lub
śmierć.
Podczas uzupełniania paliwa
• Wyłączyć silnik i pozostawić do ostygnięcia na co
najmniej 3 minuty; dopiero wtedy zdjąć korek wlewu
paliwa.
• Należy zgasić papierosy, cygara, fajki i inne źródła
zapłonu.
• Napełniać zbiornik paliwa na zewnątrz budynku lub w
dobrze wietrzonym miejscu.
• Nie dopuszczać do przelania zbiornika paliwa. Aby
zapewnić rozprężanie paliwa, nie należy napełniać
zbiornika paliwa powyżej dolnej części szyjki wlewu
paliwa.
• Nie wolno trzymać paliwa w pobliżu źródeł iskier,
nieosłoniętych płomieni, płomieni pilota, źródła ciepła
lub innych źródeł zapłonu.
• Sprawdzić, czy przewody paliwa, zbiornik, korek wlewu
lub złącza nie są pęknięte lub nie przeciekają. W razie
potrzeby wymienić.
• Jeśli paliwo rozleje się, należy zaczekać, aż odparuje,
przed włączeniem silnika. NIE należy tworzyć innych
źródeł zapłonu.
• Należy stosować wyłącznie zatwierdzony pojemnik na
paliwo.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
Aby uchronić układ paliwowy od tworzenia się żywic, dodać
do paliwa stabilizatora. Patrz punkt Przechowywanie. Każde
paliwo jest inne. Jeśli wystąpią problemy z rozruchem lub
wydajnością, należy zmienić dostawcę lub gatunek paliwa.
Jest to silnik benzynowy. System kontroli emisji spalin tego
silnika to EM (modyfikacje silników).
Uzupełnianie paliwa
n
7. Gdy poziom oleju sięga górnej części wskaźnika
ZAPEŁNIENIA, należy założyć i dokręcić wskaźnik
prętowy.
Wymagania związane z pracą na dużej wysokości
• Na wysokościach powyżej 5000 stóp (1524 metrów),
dopuszczalna jest benzyna co najmniej 85 oktanowa/85
AKI (89 RON).
• W przypadku silników gaźnikowych, aby zachować
zgodność emisji z normami, wymagana jest regulacja dla
dużych wysokości. Praca bez takiej regulacji spowoduje
obniżenie wydajności, zwiększenie zużycia paliwa i
zwiększy emisję spalin. Informacje na temat regulacji dla
dużych wysokości można uzyskać w autoryzowanym
punkcie serwisowym firmy Briggs & Stratton.
• Nie zaleca się eksploatacji silnika z regulacją dla dużych
wysokości na wysokościach poniżej 2500 stóp (762
metrów).
• W przypadku silników z elektronicznym wtryskiem
paliwa (EFI) nie jest potrzebna regulacja na dużych
wysokościach.
1. Usunąć niechciany materiał z obszaru korka wlewu
paliwa.
2. Wykręcić korek wlewu paliwa (A, rysunek 5).
3. Zbiornik paliwa (B) napełnić benzyną. NIE wlewać do
poziomu dna szyjki zbiornika paliwa (C).
4. Założyć korek wlewu paliwa.
109
Uruchamianie silnika
• Sprawdzić, czy świeca zapłonowa, tłumik, korek
wlewu i filtr powietrza (jeśli jest na wyposażeniu) są
odpowiednio zainstalowane.
• Nie należy uruchamiać silnika bez świecy zapłonowej.
• Nie należy używać płynów rozruchowych pod
ciśnieniem, ponieważ ich opary są łatwopalne.
• Nie zalewać nadmiernie silnika. Należy przeczytać
instrukcje dotyczące Uruchamiania silnika
przedstawione w tym podręczniku.
• W przypadku zalania silnika ustawić ssanie w pozycji
OTWARTE/PRACA, przesunąć przepustnicę (jeśli
występuje) do pozycji SZYBKO i spróbować uruchomić
silnik.
1. Upewnić się, że sterowanie ślimakiem (J, rysunek 6) i
sterowanie trakcją (K) jest odłączone.
• Należy używać wyłącznie trójżyłowego kabla
zasilającego odpowiednio połączonego z
uziemieniem źródła zasilania.
• Jeśli przedłużacz jest uszkodzony, należy go
wymienić.
Uwaga: Aby przedłużyć żywotność rozrusznika, należy
stosować krótkie cykle rozruchu (maks. pięć sekund).
Pomiędzy próbami rozruchu zawsze należy odczekać jedną
minutę.
9. Poczekać kilka minut, aż silnik się rozgrzeje. Stopniowo
przesunąć przełącznik ssania (D) do pozycji OTWARTE.
Wyłączanie silnika
1. Przekręcić kluczyk zapłonu (A, rysunek 8) do pozycji
WYŁĄCZONY. Wyciągnąć kluczyk zapłonu lub kluczyk
PUSH/PULL, jeśli jest częścią urządzenia.
2. Kluczyk należy przechowywać w bezpiecznym miejscu,
poza zasięgiem dzieci. Nie można uruchomić silnika bez
kluczyka.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
2. Obrócić zawór odcinający paliwa (A), jeżeli jest na
wyposażeniu, do położenia OTWARCIA.
OSTRZEŻENIE
Uszkodzone lub nieuziemione przewody zasilające mogą
spowodować porażenie prądem elektrycznym. Porażenie
prądem elektrycznym może spowodować poważne
poparzenia lub doprowadzić do śmierci.
n
OSTRZEŻENIE
Paliwo i jego opary są łatwopalne i wybuchowe. Z paliwem
należy zawsze postępować bardzo ostrożnie.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować pożar
lub wybuch, co może skutkować poważnymi oparzeniami
lub śmiercią.
3. Przesunąć dźwignię sterowania przepustnicą (B), jeśli
jest na wyposażeniu, do pozycji SZYBKO.
4. Ustawić kluczyk zapłonu (C) w pozycji WŁ. lub wcisnąć
wciskany/wyciągany kluczyk.
5. Przekręcić pokrętło ssania (D) w położenie ZAMKNIĘTE.
Uwaga: Ssanie i pompka rozruchowa zwykle nie są
potrzebne przy uruchamianiu ciepłego silnika.
6. Dwa razy nacisnąć przycisk pompki zastrzykowej (E).
7. W przypadku modeli z rozrusznikiem linkowym należy
chwycić mocno uchwyt linki rozrusznika (F). Powoli
pociągnąć uchwyt, aż do wyczucia oporu, po czym
energicznie pociągnąć.
OSTRZEŻENIE
Gwałtowne szarpnięcie linki rozrusznika (odrzut) pociągnie
rękę do silnika szybciej, niż operator będzie mógł nad tym
zapanować. Może to spowodować złamania,pęknięcia kości
lub zwichnięcia.
8. W przypadku modeli z rozruchem elektrycznym
podłączyć przedłużacz, jeśli jest elementem zestawu, do
rozrusznika (H, rysunek 7), a następnie włożyć wtyczkę
do gniazda elektrycznego. Wcisnąć przycisk rozrusznika
(I). Po uruchomieniu silnika odłączyć przedłużacz od
gniazdka ściennego, a następnie od rozrusznika.
110
Regulacja koryta wyrzutu i deflektora
OSTRZEŻENIE
Lód, żwir lub inne niezamierzone przedmioty mogą zostać
uchwycone przez ślimak i wyrzucone z koryta z dużą siłą.
Przedmioty wyrzucane z koryta mogą spowodować śmierć,
poważne obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia.
• Należy zwracać uwagę na kierunek wyrzucania śniegu.
1. Obrócić korbę regulacji wyrzutu (D, rys. 9), aby ustawić
kierunek koryta wyrzutu.
2. Użyć pokrętła skrzydełkowego dźwigni sterowania (C),
aby przesunąć deflektor w górę lub w dół. Podnieść
deflektor, aby wyrzucać śnieg na dalszą odległość.
3. Użyć dźwigni wyboru prędkości (B), aby wybrać kierunek
jazdy w przód lub w tył. Użyć niższych prędkości do
usuwania mokrego, ciężkiego śniegu. W przypadku
lekkiego śniegu należy użyć wyższych prędkości.
Uwaga: Przed zmianą prędkości należy pamiętać o
zwolnieniu dźwigni sterowania trakcją (F).
Włączyć ślimak i wirnik
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Odśnieżarka jest wyposażona w obracający się ślimak i
wirnik, które wyrzucają śnieg. Ślimak lub wirnik obrotowy
może z łatwością chwycić palce lub stopy i spowodować
amputację urazową lub poważne rany.
2. Zwolnić tę dźwignię, aby zatrzymać ślimak i wirnik.
• Jeżeli ślimak i wirnik nie zatrzymają się w przeciągu
pięciu sekund, należy wyregulować przewodów
sterowniczą. Patrz Regulacja kabla sterowania
ślimakiem i wirnikiem.
• Jeśli ślimak i wirnik w dalszym ciągu NIE zatrzymają
się w przeciągu pięciu sekund, należy skontaktować
się z autoryzowanym dealerem serwisowym.
Włączanie kół napędowych
UWAGA NIE przesuwać dźwigni wyboru prędkości,
jeśli dźwignia sterowania trakcją jest włączona. Może to
doprowadzić do uszkodzenia układu napędowego.
1. Aby jechać odśnieżarką do przodu, należy ustawić
dźwignię wyboru prędkości (B, rys. 11) w jednym z
położeń jazdy do przodu.
2. Należy wybrać niższą pozycję dla ciężkiego śniegu,
środkową dla lekkiego śniegu i wyższą do jazdy
odśnieżarką.
3. Nacisnąć i przytrzymać dźwignię sterowania trakcją (F).
2. Unieść i przytrzymać lewą dźwignię sterującą (P), aby
skręcić w lewo.
3. Zwolnić lewy przełącznik, aby kontynuować jazdę na
wprost.
4. Unieść i przytrzymać prawą dźwignię sterującą (P), aby
skręcić w prawo.
5. Zwolnić prawy przełącznik, aby kontynuować jazdę na
wprost.
Czyszczenie zablokowanego koryta
wyrzutu
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Koryto odbiorcze posiada obrotowy wirnik wyrzucający
śnieg. Wirnik może z łatwością chwycić palce i spowodować
amputację urazową lub poważne rany. Zablokowanego
koryta wyrzutu NIE NALEŻY czyścić ręką! Zawsze należy
korzystać z narzędzi czyszczących.
1. WYŁĄCZYĆ silnik. Wyjąć kluczyk zapłonu lub wciskany/
wyciągany kluczyk.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
4. Aby jechać odśnieżarką do tyłu, należy ustawić dźwignię
wyboru prędkości w położeniu R1 lub R2.
1. Włączyć dźwignię sterowania trakcją (F, rysunek 11), aby
ruszyć maszynę do przodu.
n
1. Wcisnąć i przytrzymać dźwignię sterowania ślimakiem (A,
rys. 10), aby włączyć ślimak i wirnik.
5. Nacisnąć i przytrzymać dźwignię sterowania trakcją.
6. Zwolnić dźwignię sterowania trakcją, aby zatrzymać
odśnieżarkę. Urządzenie zatrzyma się natychmiast.
• Jeśli nie zatrzyma się, należy wyregulować linkę
sterowania. Patrz Regulacja kabla sterowania
trakcją.
• Jeśli urządzenie nadal nie zatrzymuje się, należy
skontaktować się z autoryzowanym dealerem
serwisowym.
Uwaga: Zbyt szybkie tempo usuwania śniegu powoduje
przeciążenie maszyny.
Korzystanie z funkcji Free Hand™
Po załączeniu sterowania trakcją i sterowania ślimakiem
operator może zwolnić dźwignię sterowania ślimakiem i
korzystać z innych elementów sterowania. Jeśli ten model
jest wyposażony w tę funkcję, na tablicy rozdzielczej będzie
znajdowała się naklejka (rysunek 12).
1. Nacisnąć i przytrzymać dźwignię sterowania ślimakiem
(A, rysunek 13).
2. Nacisnąć i przytrzymać dźwignię sterowania trakcją (F).
3. Zwolnić dźwignię sterowania ślimakiem, aby można było
obsługiwać elementy sterujące lewą ręką. Jeśli ślimak
zatrzyma się, należy skontaktować się z autoryzowanym
dealerem serwisowym.
Korzystanie z funkcji kontroli kierowania
Funkcja kontroli kierowania pomaga obracać urządzeniem.
Kierownica tymczasowo wyłącza jedno koło napędowe,
podczas gdy drugie jedzie dalej, zakręcając przy tym.
2. Upewnić się, że wirnik się nie obraca.
3. Odsunąć osłonę wyrzutu i za pomocą przyrządu do
czyszczenia (G, rysunek 15) usunąć śnieg z wyrzutni.
Zablokowanej wyrzutni NIE NALEŻY czyścić rękami!
Korzystanie z reflektora
W niektórych modelach znajduje się reflektor oświetlający
teren przed odśnieżarką. Reflektor jest włączony, gdy silnik
pracuje. Nie posiada włącznika.
Używanie ogrzewanych uchwytów
1. Włączyć przełącznik ogrzewania uchwytów (A,
rysunek 16), aby aktywować ogrzewane uchwyty.
2. Wyłączyć przełącznik ogrzewania uchwytów przed
zatrzymaniem odśnieżarki.
Użyć odłączania koła – kołki blokujące
(jeśli są na wyposażeniu)
Po przeniesieniu urządzenia w inne miejsce można
tymczasowo odłączyć jedno lub dwa koła od osi
napędowych.
1. Otworzyć pierścień ściągający (A, rys. 17) nad piastą
koła.
2. Sworzeń ustalający włożyć przez zewnętrzny otwór w osi
i zamknąć pierścień ściągający nad osią.
3.
Wyregulować piastę koła i otwór osi wewnętrznej,
następnie włożyć kołek blokujący i zamknąć pierścień
ściągający nad piastą koła. Powoduje to zamocowanie
koła i osi.
111
Konserwacja i regulacja
Zalecamy skontaktowanie się z autoryzowanym dealerem
serwisowym w celu przeprowadzenia wszystkich czynności
konserwacyjnych, regulacji i serwisowania urządzenia.
Niektóre rutynowe czynności konserwacyjne mogą być
wykonywane przez właściciela. Należy zapoznać się z
poniższym harmonogramem konserwacji i procedurami.
PRZESTROGA
W celu zapewnienia prawidłowego działania produktu
wszystkie elementy wykorzystane do jego wytworzenia
muszą pozostawać na swoim miejscu. Należy stosować
takie same części zamienne i instalować je w tym samym
położeniu, co części oryginalne. Inne części mogą nie
działać wystarczająco dobrze, mogą również uszkodzić
urządzenie i spowodować obrażenia ciała.
skorzystać z bezpłatnej usługi kontroli emisji, pracę tę musi
wykonać fabrycznie autoryzowany dealer.
Wymienić olej w silniku
Zużyty olej należy zutylizować w odpowiedni sposób. Nie
wlewać go do odpadów domowych. Informacje dotyczące
bezpiecznego usuwania lub miejsc utylizacji oleju można
uzyskać od władz lokalnych, w centrach serwisowych lub u
dealera.
Aby osiągnąć najlepszą wydajność silnika, zaleca się
®
stosowanie oleju firmy Briggs & Stratton Synthetic 5W-30 z
certyfikatem gwarancji. Dopuszczalne jest stosowanie innych
wysokiej jakości olejów detergentowych klas SG, SH, SJ lub
wyższych. Nie używać dodatków.
1. ZATRZYMAĆ silnik i obrócić kluczyk zapłonu do pozycji
WYŁĄCZONY.
2. Wyjąć kluczyk zapłonu lub wciskany/wyciągany kluczyk.
• Przed przystąpieniem do konserwacji lub serwisu
odśnieżarki WYŁĄCZYĆ silnik. Obrócić kluczyk zapłonu
lub wyciągnąć WCISKANY/WYJMOWANY klucz.
Harmonogram konserwacji
Po pierwszych 5 godzinach pracy
Wymiana oleju.
Przed każdym użyciem
• Sprawdzić poziom oleju w silniku
• Sprawdzić czas zatrzymania ślimaka
Po każdym użyciu
Usunąć nagromadzony śnieg i błoto pośniegowe, aby zapobiec
zamarznięciu elementów sterowania, kół, koryta wyrzutu i ślimaka.
Co każde 25 godzin lub co roku
• Sprawdzić zużycie belki zgarniającej.
• Wymienić olej w silniku.
• Sprawdzić, czy elementy odśnieżarki nie są poluzowane.
• Sprawdzić wyregulowanie linki sterowania ślimakiem.
• Sprawdzić tłumik i osłonę tłumika.
• Wymienić świecę zapłonową (dealer serwisowy).
• Sprawdzić luz zaworowy* (dealer serwisowy).
* Niewymagane, jeśli nie występują problemy z pracą silnika.
Kontrola emisji
Konserwację, wymianę lub naprawę urządzeń i układów
kontroli emisji może wykonywać każdy warsztat naprawy
silników niedrogowych lub osoba fizyczna. Aby jednak
112
n
OSTRZEŻENIE
Paliwo i jego opary są wyjątkowo łatwopalne, co może
spowodować poparzenia, pożar skutkujący śmiercią lub
poważnymi obrażeniami ciała.
• Podczas prac konserwacyjnych, które wymagają
przechylenia zespołu, zbiornik paliwa musi być
opróżniony, gdyż w przeciwnym wypadku może dojść
do wycieku paliwa, który może spowodować pożar lub
wybuch.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
OSTRZEŻENIE
Aby zapewnić bezpieczną obsługę i działanie odśnieżarki,
musi być ona właściwie konserwowana. Nieprzestrzeganie
instrukcji zawartych w tym podręczniku może spowodować
śmierć lub poważne obrażenia.
3. Odkręcić korek spustowy oleju (D, rysunek 18).
Przechylić odśnieżarkę nieznacznie do tyłu. Spuścić olej
do atestowanego pojemnika.
4. Ponownie zamocować i przykręcić korek spustowy oleju.
5. Ustawić odśnieżarkę na równej powierzchni.
6. Usunąć wszelkie zabrudzenia z okolic wlewu oleju.
7. Wyjąć wskaźnik prętowy (A, rysunek 19). Za pomocą
czystej szmatki usunąć olej ze wskaźnika prętowego.
8. Zamontować i dokręcić wskaźnik prętowy. Wyjąć
wskaźnik i sprawdzić poziom oleju. Upewnić się,
że poziom oleju sięga górnej części wskaźnika
ZAPEŁNIENIA (C).
9. Jeśli poziom oleju jest poniżej wskaźnika ZAPEŁNIENIA,
dolać powoli olej przez lejek wlewu oleju (B). NIE
DODAWAĆ zbyt dużo oleju.
10. Odczekać około minuty. Ponownie sprawdzić poziom
oleju.
11. Gdy poziom oleju sięga górnej części wskaźnika
napełnienia (C), należy założyć i dokręcić wskaźnik
prętowy.
Regulacja wysokości klocka ślizgowego
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Odśnieżarka posiada obrotowy ślimak służący do zbierania
śniegu. Urządzenie może z łatwością pochwycić palce i
spowodować amputację lub poważne obrażenia ciała.
• WYŁĄCZYĆ silnik. Należy zaczekać na zatrzymanie
wszystkich części ruchomych. Wyjąć kluczyk zapłonu
lub wciskany/wyciągany kluczyk przed konserwacją lub
naprawą.
OSTRZEŻENIE
Po uderzeniu ślimakiem lub wirnikiem obiekty, takie jak
żużel, kamienie lub inne odpady mogą być odrzucane
z siłą wystarczającą do spowodowania obrażeń ciała,
uszkodzenia mienia lub odśnieżarki.
Regulacja wysokości listwy skrobaka
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Odśnieżarka posiada obrotowy ślimak służący do zbierania
śniegu. Urządzenie może z łatwością pochwycić palce i
spowodować amputację lub poważne obrażenia ciała.
• WYŁĄCZYĆ silnik. Należy zaczekać na zatrzymanie
wszystkich części ruchomych. Wyjąć kluczyk zapłonu
lub wciskany/wyciągany kluczyk przed konserwacją lub
naprawą.
OSTRZEŻENIE
Po uderzeniu ślimakiem lub wirnikiem obiekty, takie jak
żużel, kamienie lub inne odpady mogą być odrzucane
z siłą wystarczającą do spowodowania obrażeń ciała,
uszkodzenia mienia lub odśnieżarki.
Klocki ślizgowe znajdują się po obu stronach obudowy
ślimaka. Można je regulować w celu zwiększenia lub
zmniejszenia odległości między belką zgarniaka a
czyszczoną powierzchnią.
Po pewnym czasie listwa skrobaka ulegnie zużyciu i będzie
wymagać wymiany.
Należy pamiętać o ustawieniu klocków ślizgowych na
odpowiedniej wysokości, aby zachować odstęp od podłoża,
odpowiedni dla rodzaju oczyszczanego podłoża.
2. Poluzować nakrętki zabezpieczające (A, rysunek 22) i
śruby (B). Wyjąć listwę skrobaka (C).
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
n
1. WYŁĄCZYĆ silnik. Wyjąć kluczyk zapłonu lub wciskany/
wyciągany kluczyk.
1. WYŁĄCZYĆ silnik. Wyjąć kluczyk zapłonu lub wciskany/
wyciągany kluczyk.
2. Ustalić prześwit belki zgarniającej potrzebny do
oczyszczenia powierzchni.
• Aby usunąć śnieg z twardych powierzchni, należy
wyregulować klocki ślizgowe tak, aby opuścić belkę
zgarniacza bliżej powierzchni.
• Aby usunąć śnieg z pokrytych żwirem lub nierównych
powierzchni, należy opuścić klocki ślizgowe,
aby odsunąć belkę zgarniacza od powierzchni.
Uniemożliwi to zbieranie i wyrzucanie żużlu i innych
zanieczyszczeń przez ślimaka i wirnik.
3. Ustawić odśnieżarkę na równej powierzchni.
4. Poluzować nakrętki mocujące (H) na klockach ślizgowych
(E, rysunek 20).
5. Pod każdym końcem listwy skrobaka umieść drewniany
klocek (y, z, rysunek 21) o tej samej grubości, co
oczekiwana wysokość prześwitu.
6. Należy upewnić się, że każdy klocek ślizgowy dobrze
dotyka powierzchni. Następnie należy dokręcić nakrętki
mocujące.
UWAGA Aby zapobiec kontaktowi ze ślimakiem, należy
upewnić się, że nakrętki mocujące są po zewnętrznej
stronie obudowy ślimaka.
3. Ustawić otwory w nowej listwie skrobaka równo z
otworami na obudowie ślimaka.
4. Przykręcić nakrętki zabezpieczające i śruby, ale nie
dokręcać.
5. Poluzować nakrętki mocujące na klocku ślizgowym.
6. Sprawdzić luz między listwą skrobaka a powierzchnią.
Upewnić się, że listwa przylega do ziemi.
7. Dokręcić nakrętki zabezpieczające na listwie skrobaka.
8. Wyregulować klocki ślizgowe, jeśli to konieczne, aby
zachować odstęp od podłoża, odpowiedni dla rodzaju
oczyszczanego podłoża. Patrz Regulacja wysokości
klocka ślizgowego.
Smarowanie mechanizmu dźwigni
sterowania
Nanieść smar na mechanizm dźwigni sterującej w
odpowiednich miejscach (A) jak pokazano na rysunku 23.
Nasmarować wyrzutnię, deflektor i oś
koła
1. WYŁĄCZYĆ silnik i wyjąć kluczyk.
2. Nasmarować koryto wyrzutu (A, rys. 24) smarem litowym.
3. Nasmarować deflektor (B) czystym olejem silnikowym.
4. Nasmarować osie kół (C) smarem litowym.
Nasmarować zespół ślimaka
1. WYŁĄCZYĆ silnik i wyjąć kluczyk.
2. Nasmarować zespół wału ślimaka (A, rys. 25) smarem
przy użyciu smarowniczek, (jeśli występują).
113
Dotyczy wyłącznie systemów z napędem ciernym:
UWAGA Nie wolno dopuścić, aby smar lub olej stykały
się z gumowym kołem ciernym ani z powierzchnią koła
napędowego. Jeśli smar lub olej będzie miał kontakt z
kołem ciernym, należy je wymienić. Nie należy go czyścić.
W przypadku zetknięcia smaru lub oleju z powierzchnią
koła napędowego wyczyścić je rozpuszczalnikiem na bazie
alkoholu.
1. WYŁĄCZYĆ silnik. Wyjąć kluczyk zapłonu lub wciskany/
wyciągany kluczyk.
2. Ustawić dźwignię wyboru prędkości w położeniu
pierwszego biegu jazdy do przodu.
OSTRZEŻENIE
Paliwo i jego opary są wyjątkowo łatwopalne, co może
spowodować poparzenia, pożar skutkujący śmiercią lub
poważnymi obrażeniami ciała.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Odśnieżarka posiada obracający się ślimak i wirnik, które
wyrzucają śnieg. Urządzenie może z łatwością pochwycić
palce lub stopy i spowodować amputację lub poważne
obrażenia ciała.
• Nadmierne dokręcenie linki ślimaka i wirnika może
spowodować obrót tych elementów w przypadku
rozłączenia elementu sterowania ślimakiem.
• Nadmierne dokręcenie linki napędu może spowodować
załączenie napędu w przypadku rozłączenia elementu
do sterowania trakcją.
1. WYŁĄCZYĆ silnik i wyjąć kluczyk.
2. Odkręcić przeciwnakrętkę (A, rysunek 28).
3. Przytrzymać linkę sterowania (B).
4. Obrócić kołnierz (C), aby zwolnić naciąg. NIE dokręcać
kołnierza zbyt mocno.
5. Dokręcić przeciwnakrętkę.
6. Przeprowadzić poniższe testy, aby sprawdzić działanie
linek sterowania ślimakiem i trakcją:
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
• Podczas prac konserwacyjnych, które wymagają
przechylenia zespołu, zbiornik paliwa musi być
opróżniony, gdyż w przeciwnym wypadku może dojść
do wycieku paliwa, który może spowodować pożar lub
wybuch.
Regulacja linek sterowania ślimakiem i
trakcją
n
Nasmarować wał sześciokątny i
przekładnię
3. Ustawić odśnieżarkę do góry na końcu obudowy ślimaka.
Uwaga: Gdy skrzynia korbowa jest wypełniona olejem, nie
wolno trzymać odśnieżarki na końcu obudowy ślimaka przez
dłuższy czas.
4. Odkręcić wkręty (A, rysunek 26) i zdjąć dolny panel (B).
5. Nałożyć bardzo cienką warstwę syntetycznego oleju
silnikowego typu 50 na wał sześciokątny. (C, rysunek 27).
Należy to zrobić przed magazynowaniem i na początku
każdego sezonu.
UWAGA Nie wolno dopuścić, aby smar lub olej stykały
się z gumowym kołem ciernym ani z powierzchnią koła
napędowego. Jeśli smar lub olej będzie miał kontakt z
kołem ciernym, należy je wymienić. Nie należy go czyścić.
W przypadku zetknięcia smaru lub oleju z powierzchnią
koła napędowego wyczyścić je rozpuszczalnikiem na bazie
alkoholu.
6. Lekko nasmarować zębatkę (D) i łańcuch (E) olejem
silnikowym, przed magazynowaniem i na początku
każdego sezonu.
Uwaga: Jeżeli urządzenie nie zda testów sterowania
ślimakiem/wirnikiem oraz sterowania napędem trakcji, NIE
należy go używać. Skontaktować się z autoryzowanym
dealerem serwisowym.
Test 1 – Sterowanie ślimakiem/wirnikiem
• URUCHOMIĆ silnik.
• Nacisnąć dźwignię sterowania ślimakiem. Ślimak/wirnik
powinien się obrócić.
• Zwolnić dźwignię sterowania ślimakiem. Ślimak/wirnik
powinien ZATRZYMAĆ SIĘ w ciągu 5 sekund.
Test 2 – Sterowanie napędem trakcji
• URUCHOMIĆ silnik.
• Ustawić dźwignię sterowania prędkością na pierwszym
biegu.
• Nacisnąć dźwignię sterowania trakcją. Urządzenie
powinno ruszyć w przód.
• Zwolnić dźwignię sterowania trakcją. Urządzenie powinno
SIĘ ZATRZYMAĆ.
Test 3 – Funkcja Free Hand
• URUCHOMIĆ silnik.
• Załączyć dźwignie sterowania ślimakiem i trakcją.
Następnie zwolnić dźwignię sterowania ślimakiem.
Upewnić się, że wszystkie rodzaje sterowania pozostają
włączone.
• Zwolnić dźwignię sterowania trakcją. Upewnić się, że oba
rodzaje sterowania zostają wyłączone.
114
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Odśnieżarka posiada obracający się ślimak i wirnik,
które wyrzucają śnieg. Ślimak obrotowy lub wirnik może
błyskawicznie pochwycić palce lub stopy i spowodować
amputację lub poważne obrażenia ciała.
• Przed przeprowadzeniem konserwacji lub naprawy
należy WYŁĄCZYĆ silnik, zaczekać, aż zatrzymają
się wszystkie części obrotowe, i wyjąć kluczyk lub
nacisnąć/pociągnąć kluczyk.
Linka sterująca może naciągnąć się po wielokrotnym użytku
podczas pierwszego sezonu pracy. Jeśli linka się rozciągnęła,
może uniemożliwiać odłączanie zębatek napędowych po
włączeniu sterowania.
1. WYŁĄCZYĆ silnik i wyjąć kluczyk.
2. Przytrzymać nieruchomo nakrętkę regulacyjną
kluczem (B, rysunek 29). Drugim kluczem poluzować
przeciwnakrętkę (A).
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Odśnieżarka posiada obracający się ślimak i wirnik, które
wyrzucają śnieg. Ślimak lub wirnik może z łatwością
pochwycić palce lub stopy i spowodować amputację lub
poważne obrażenia ciała.
• Przed przeprowadzeniem konserwacji lub naprawy
należy WYŁĄCZYĆ silnik, zaczekać, aż zatrzymają się
wszystkie części obrotowe, i wyjąć kluczyk.
1. WYŁĄCZYĆ silnik. Wyjąć kluczyk ze stacyjki.
2. Wykręcić śruby ścinane (A, rysunek 31) i nakrętki
blokujące (C) z wału wirnika (B).
3. Wyrównać otwory na śruby. Zamontować nowe śruby
ścinane przez wał ślimaka. Dokręcić przy użyciu nakrętki
blokującej.
Wymienić listwę skrobaka
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Odśnieżarka jest wyposażona w obracający się ślimak
i wirnik, które wyrzucają śnieg. Ślimak obrotowy lub
wirnik może błyskawicznie pochwycić palce lub stopy i
spowodować amputację lub poważne obrażenia ciała.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
3. Zwolnić dźwignię sterowania. Obrócić nakrętkę
regulacyjną (B) w kierunku zgodnym lub przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara, aż do naprężenia linki.
Nie naprężać linki zbyt mocno. Spowoduje to włączenie
funkcji sterowania, gdy kontrola sterowaniem jest
wyłączona.
Wymiana śrub ścinanych wirnika
n
Regulowanie linek kierowniczych
4. Po regulacji przytrzymać nakrętkę regulacyjną (B) i
dokręcić przeciwnakrętkę (A).
Wymiana lub śrub ścinanych ślimaka
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Odśnieżarka jest wyposażona w obracający się ślimak i
wirnik, które wyrzucają śnieg. Urządzenie może z łatwością
pochwycić palce lub stopy i spowodować amputację lub
poważne obrażenia ciała.
• Przed przeprowadzeniem konserwacji lub naprawy
należy WYŁĄCZYĆ silnik, zaczekać, aż zatrzymają się
wszystkie części obrotowe, i wyjąć kluczyk.
1. WYŁĄCZYĆ silnik. Wyjąć kluczyk ze stacyjki.
2. Zdemontować śruby ścinane oraz nakrętki.
3. Nałożyć smar na smarowniczki ślimaka (jeśli występują).
Obrócić szybko ślimaka, aby nasmarować wał ślimaka.
4. Wyrównać otwory śruby. Zamontować nowe śruby
ścinane (A, rysunek 30) w wale ślimaka (B). Dokręcić
nakrętki (C).
• Przed przeprowadzeniem konserwacji lub naprawy
należy WYŁĄCZYĆ silnik, zaczekać, aż zatrzymają się
wszystkie części obrotowe, i wyjąć kluczyk lub nacisnąć/
pociągnąć kluczyk.
Po pewnym czasie listwa skrobaka ulegnie zużyciu i będzie
wymagać wymiany.
1. WYŁĄCZYĆ silnik i wyjąć kluczyk zapłonu lub wciskany/
wyciągany kluczyk.
2. Poluzować nakrętki zabezpieczające (A, rysunek 32) i
śruby (B), następnie zdemontować listwę skrobaka (C).
3. Ustawić otwory w nowej listwie skrobaka równo z
otworami na obudowie ślimaka.
4. Dokręcić ręką nakrętki i śruby ustalające. Następnie
poluzować klocki ślizgowe.
5. Dokręcić nakrętki zabezpieczające i śruby.
6. Sprawdzić luz między listwą skrobaka a powierzchnią.
7. Ustawić klocki ślizgowe, jeśli to konieczne, aby
zachować prześwit od podłoża odpowiedni dla rodzaju
oczyszczanego podłoża. Patrz Regulacja wysokości
klocka ślizgowego.
115
Sprawdź ciśnienie w oponach
• W przypadku niepomalowanych powierzchni lub
odsłoniętego metalu należy zastosować produkt
zapobiegający rdzewieniu.
• Przechowywać urządzenie przykryte w zamkniętym
pomieszczeniu. W przypadku przechowywania na
zewnątrz, przykryć ciężkim brezentem.
Oddawanie urządzenia do serwisu
Nadmiernie napompowane opony mogą wybuchnąć, co
może spowodować poważne obrażenia ciała.
Nie pompować opon powyżej maksymalnego ciśnienia.
Ciśnienie w oponach należy regularnie sprawdzać. Zalecane
ciśnienie w oponach różni się w zależności od producenta
opon. Dobrą praktyką jest, aby napompować opony do
wartości (ale nie przekraczając jej) „maksymalnego ciśnienia”
umieszczonej na boku opony.
Przechowywanie
Przechowywanie po sezonie
Pod koniec sezonu lub gdy urządzenie jest przechowywane
przez ponad 30 dni, należy wykonać następujące czynności.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
OSTRZEŻENIE
Benzyna jest wysoce łatwopalna, a jej opary mogą
wybuchnąć. Opary mogą przemieszczać się do odległego
źródła zapłonu i wywołać wybuch i/lub pożar.
• Zlecić autoryzowanemu dealerowi serwisowemu
przeprowadzenie corocznej konserwacji. Patrz punkt Plan
konserwacji.
• Sprawdzić i w razie potrzeby uzupełnić poziom oleju
silnikowego.
• Zbiornik paliwa napełnić czystym paliwem.
• Sprawdzić ciśnienie w oponach.
• Sprawdzić, czy wszystkie osłony zabezpieczające są
założone.
• Upewnić się, czy wszystkie elementy złączne są
dokręcone.
• Sprawdzić sterowanie ślimaka i wirnika oraz sterowanie
napędem trakcji.
n
OSTRZEŻENIE
Zagrożenie wybuchem
• Jeśli w zbiorniku znajduje się paliwo, nie należy
przechowywać urządzenia w pomieszczeniu lub w
słabo wentylowanych miejscach, w których do oparów
mogłyby dotrzeć iskry, otwarty ogień, płomień z pieca,
ciepło i inne źródła zapłonu.
Odśnieżarka
• Wyczyścić urządzenie. Upewnić się, że wszystkie
nakrętki, wkręty i śruby są dokręcone.
• Sprawdzić widoczne ruchome części pod kątem
uszkodzeń lub zużycia. W razie potrzeby wymienić.
• Nasmarować mechanizmy dźwigni sterowania, koryto i
deflektor, zespół ślimaka i osie kół napędowych. Patrz
punkt Konserwacja i regulacja.
• W przypadku zardzewiałych lub ukruszonych
powierzchni lakierów delikatnie przeszlifować i nałożyć
trochę farby.
Rozwiązywanie problemów
Problem
Przechowywanie – układ paliwowy
Przechowywanie paliwa w kanistrze przez okres
przekraczający 30 dni może spowodować jego zwietrzenie.
Podczas wlewania paliwa do kanistra należy zawsze
dodać do paliwa stabilizator określony we wskazówkach
udostępnionych przez producenta. Zapewni to utrzymanie
świeżości paliwa i zmniejszy problemy związane z paliwem
bądź ilość zanieczyszczeń występujących w układzie
paliwowym.
Spuszczanie paliwa z silnika nie jest potrzebne pod
warunkiem dodawania stabilizatora zgodnie ze wskazówkami.
Przed schowaniem silnika należy URUCHOMIĆ go na
2 minuty, aby przepompować paliwo ze stabilizatorem przez
układ paliwowy.
Przyczyna
Rozwiązanie
Ślimak nie zatrzymuje się w ciągu 5 sekund po
zwolnieniu dźwigni sterowania.
Linka sterowania ślimakiem może być
niewyregulowana.
Skontaktować się z autoryzowanym dealerem
serwisowym.
Ślimak nie obraca się po załączeniu dźwigni
sterowania ślimakiem.
Regulacja linki sterowania ślimakiem.
Patrz punkt Regulacja linki sterowania ślimakiem.
Nie można uruchomić silnika.
Kluczyk zapłonu jest w pozycji WYŁ. lub nie
włożono WCISKANY/WYJMOWANY klucz do
gniazda.
Obrócić kluczyk zapłonu do pozycji WŁ. lub włożyć
WCISKANY/WYJMOWANY klucz do gniazda.
Przycisk pompki rozruchowej nie został wciśnięty 2 Wcisnąć przycisk pompki rozruchowej 2 razy przed
razy przed pociągnięciem linki.
pociągnięciem linki.
Zbiornik paliwa jest pusty.
116
Napełnić zbiornik paliwa świeżym paliwem.
Problem
Przyczyna
Rozwiązanie
Manetka ssania jest otwarta.
Przed pociągnięciem linki rozrusznika przekręcić
ssanie w położenie ZAMKNIĘTE.
Zalany silnik.
Obrócić ssanie do pozycji otwartej. Pociągnąć linkę
rozrusznika kilka razy, aż silnik się uruchomi.
W paliwie jest woda lub gdy użyto paliwa.
Napełnić zbiornik paliwa świeżym paliwem.
Nie działa regulacja obrotów koryta wyrzutu lub
deflektora.
Koryto lub deflektor są zamarznięte.
Trzymać odśnieżarkę w ciepłym miejscu, aż śnieg
lub lód stopnieją.
Silnik się trudno uruchamia lub działa w
niesatysfakcjonujący sposób.
Niewłaściwy olej.
Zmienić olej na olej o niższej lepkości. Patrz Tabela
zalecanych olejów.
Sterowanie kolektorem ssącym ustawione
nieprawidłowo.
Otwierać ssanie stopniowo w miarę nagrzewania
silnika.
Zbyt dużo drgań.
Części są poluzowane lub uszkodzone.
Natychmiast wyłączyć silnik. Skontaktować się z
autoryzowanym dealerem serwisowym.
Odśnieżarka nie wyrzuca śniegu.
Regulacja linki sterowania ślimakiem.
Patrz punkt Regulacja linki sterowania ślimakiem.
W korycie wyrzutu zalega śnieg.
WYŁĄCZYĆ SILNIK! Upewnić się, że ślimak
ZATRZYMAŁ się. Narzędziem czyszczącym
usunąć śnieg z koryta wyrzutu. Zablokowanego
koryta wyrzutu nie wolno czyścić rękoma! Patrz
punkt Czyszczenie zablokowanego koryta wyrzutu.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
n
W innych kwestiach należy konsultować się z autoryzowanym dealerem serwisowym.
117
Dane techniczne
Tabela danych technicznych
Układ zapłonu iskrowego odśnieżarki spełnia wymogi kanadyjskiej normy ICES-002.
Pozycja
Model silnika 130000
Model silnika 150000
Model silnika 19J000
Szczelina powietrzna cewki
0,010 – 0,014 cala (0,25 – 0,36 mm)
0,010 – 0,014 cala (0,25 – 0,36 mm)
0,008 – 0,016 cala (0,20 – 0,40 mm)
Luz zaworu ssącego
0,004 – 0,006 cala (0,10 – 0,15 mm)
0,004 – 0,006 cala (0,10 – 0,15 mm)
0,005 – 0,007 cala (0,13 – 0,18 mm)
Luz zaworu wydechowego
0,006 – 0,008 cala (0,15 – 0,20 mm)
0,009 – 0,011 cala (0,23 – 0,28 mm)
0,005 – 0,007 cala (0,13 – 0,18 mm)
Pojemność miski olejowej
18 – 20 oz (0,54 – 0,59 l)
18 – 20 oz (0,54 – 0,59 l)
36 – 38 oz (1,0 – 1,1 l)
0,03 cala (0,76 mm)
0,03 cala (0,76 mm)
0,03 cala (0,76 mm)
Szczelina świecy
Moc silnika spada o 3,5% na każde 1000∘stóp (300 metrów) powyżej poziomu morza i 1% na każde 10°F (5,6°C) powyżej
77°F (25°C). Silnik będzie pracował zadowalająco pod kątem wynoszącym maksymalnie 15°.
Moc znamionowa
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
n
Moc znamionowa brutto poszczególnych modeli silników benzynowych jest podawana zgodnie z przepisami J1940 (Procedura
oznaczania wartości znamionowej mocy i momentu obrotowego dla małych silników) ustalonymi przez stowarzyszenie
SAE (Society of Automotive Engineers) i została uzyskana zgodnie z wymaganiami normy SAE J1995. Wartości momentu
obrotowego zostały określone przy prędkości obrotowej 2600 obr./min w przypadku tych silników, które mają oznaczenie
„rpm” (obr./min) podane na tabliczce znamionowej oraz przy prędkości obrotowej 3060 obr./min w przypadku wszystkich
pozostałych silników. Wartości mocy wyrażanej w koniach mechanicznych zostały obliczone przy prędkości obrotowej 3600
obr./min. Z krzywymi mocy maksymalnej można zapoznać się na stronie www.BRIGGSandSTRATTON.COM. Wartości mocy
netto uzyskano podczas mierzenia z zainstalowanym wydechem i filtrem powietrza, podczas gdy maksymalne wartości mocy
silnika uzyskano bez tych elementów. Rzeczywista maksymalna moc silnika będzie wyższa od wartości mocy netto silnika i
będą mieć na to wpływ, między innymi, zewnętrzne warunki eksploatacji oraz różnice jednostkowe pomiędzy poszczególnymi
silnikami. Przy tak szerokim asortymencie produktów, w których silniki są montowane, w konkretnym urządzeniu silnik
benzynowy może nie uzyskać maksymalnej mocy znamionowej. Takie zróżnicowanie jest skutkiem działania wielu czynników,
w tym między innymi elementów silnika (filtr powietrza, wydech, poziom naładowania akumulatora, chłodzenie, gaźnik, pompa
paliwowa itd.), ograniczeń dotyczących stosowania, zewnętrznych warunków eksploatacji (temperatura, wilgotność, wysokość)
oraz indywidualnych różnic pomiędzy silnikami. Z uwagi na ograniczenia produkcyjne i pojemnościowe firma Briggs & Stratton
może zastępować silniki tej serii silnikami o wyższej mocy znamionowej.
118
Produsele următoare sunt acoperite de acest manual:
1696813-02, 1696813-03, 1696820-02, 1696820-03,
1696821-02, 1696821-03, 1696822-02, 1696822-03,
1696833-02, 1696833-03, 1696835-01, 1696835-02
Cuprins:
Informaţii generale............................................................ 119
Informații de contact biroul European............................119
Uniunea Europeană (UE) Etapa V (5): Valorile emisiilor de
dioxid de carbon (CO2).................................................... 119
Siguranţa operatorului......................................................119
Caracteristici şi comenzi................................................. 122
Utilizare.............................................................................. 122
Întreţinerea şi reglajele.....................................................127
Depozitarea........................................................................131
Remedierea defecțiunilor................................................. 131
Valorile emisiilor de dioxid de carbon ale motoarelor Briggs
®
& Stratton cu certificat de omologare de tip UE se pot
afla introducând CO2 în fereastra de căutare de pe site-ul
BriggsandStratton.com.
Siguranţa operatorului
Păstraţi aceste instrucţiuni
Păstraţi aceste instrucţiuni pentru consultare ulterioară.
Acest manual conţine informaţii de securitate pentru a vă
aduce la cunoştinţă care sunt pericolele şi riscurile asociate
produsului şi cum să le evitaţi. Manualul conţine şi instrucţiuni
importante care trebuie respectate la montarea iniţială,
utilizarea şi întreţinerea produsului.
Aruncătorul de zăpadă este proiectat şi destinat exclusiv
pentru îndepărtarea zăpezii de pe suprafeţele dure, alei şi căi
de circulaţie la nivelul solului. Nu este destinat pentru niciun
alt scop.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
Specificaţii......................................................................... 133
Uniunea Europeană (UE) Etapa
V (5): Valorile emisiilor de
dioxid de carbon (CO2)
n
Produse acoperite de acest
manual
Informaţii generale
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Ghidul cu date de
contact pentru clienţi care însoţeşte unitatea.
Ilustraţiile din acest document au rol de exemplificare.
Echipamentul dvs. poate să arate diferit de imaginile
prezentate. Referințele STÂNGA şi DREAPTA sunt din
perspectiva poziţiei operatorului.
Important şi Nota din text indică clarificări, excepţii sau
alternative la procedurile prezentate.
Este important să citiţi şi să înţelegeţi aceste instrucţiuni
înainte de a încerca să porniţi sau să utilizaţi acest
echipament.
Familiarizaţi-vă cu comenzile şi cu utilizarea corectă a
aruncătorului de zăpadă.
Cunoaşteţi modul de oprire a unităţii şi de decuplare rapidă a
comenzilor.
Simbolul de alertă privind siguranţa şi
cuvintele de atenţionare
Toate traducerile pentru prezentul document sunt făcute pe
fişierul sursă original în limba engleză.
identifică informaţiile
Simbolul de alertă privind siguranţa
referitoare la pericole care pot provoca vătămări corporale.
Împreună cu simbolul de alertă este folosit un cuvânt de
atenţionare (PERICOL, AVERTISMENT, sau ATENŢIE) care
indică probabilitatea şi gravitatea posibilelor vătămări. În plus,
poate fi folosit un simbol de pericol pentru a reprezenta tipul
de pericol.
Toate ambalajele, uleiul uzat şi acumulatoarele trebuie
reciclate în conformitate cu reglementările aplicabile ale
autorităţilor.
PERICOL indică un pericol care, dacă nu este
evitat, va avea ca rezultat decesul sau vătămarea corporală
gravă.
Informații de contact biroul
European
AVERTISMENT indică un pericol care, dacă nu este
evitat, poate avea ca rezultat decesul sau vătămarea
corporală gravă.
Max-Born-Straße 2, 68519 Viernheim, Germania.
ATENŢIE indică un pericol care, dacă nu este
evitat, poate avea ca rezultat vătămări corporale minore sau
moderate.
Pentru întrebări privind emisiile la nivel european, vă rugăm
să contactați Biroul nostru pentru Europa la adresa:
119
NOTIFICARE indică informațiile considerate ca fiind
importante, însă care nu au legătură cu un pericol.
Simbolurile de pericol ale aruncătorului
de zăpadă
Informaţii de siguranţă
despre pericolele care
pot avea ca rezultat
vătămări corporale.
Citiţi şi înţelegeţi manualul
de utilizare înainte de a
folosi sau servisa motorul.
Pericol de amputare rotor cu palete care se
roteşte.
Scoateţi cheia şi citiţi
manualul de utilizare
înainte de a servisa
motorul.
Pericol de amputare burghiu spiral care se
roteşte
Pericol de amputare
- nu atingeţi părţile
mobile.
Pericol de aruncare de
obiecte
Pericol de incendiu
Pericol de explozie
AVERTISMENT
Citiţi, înţelegeţi şi respectaţi toate instrucţiunile afişate pe
aruncătorul de zăpadă şi cele aflate în manualul de utilizare,
înainte de a folosi această unitate. Nerespectarea acestor
instrucţiuni de siguranţă din acest manual poate avea ca
rezultat decesul sau vătămările grave.
• Permiteţi numai persoanelor responsabile, pregătite
şi care s-au familiarizat cu instrucţiunile şi care sunt
capabile din punct de vedere fizic să utilizeze maşina.
n
Pericol de amputare rotor cu palete care se
roteşte
PERICOL
Acest aruncător de zăpadă poate să amputeze mâini şi
picioare şi poate arunca obiecte. Citiţi şi respectaţi toate
instrucţiunile de siguranţă din acest manual. Nerespectarea
acestora poate avea ca rezultat decesul sau vătămări
grave.
Contactul mâinii cu rotorul cu burghiul spiral care se
roteşte în interiorul jgheabului de evacuare este cauza cea
mai obişnuită de vătămări asociate cu aruncătoarele de
zăpadă.
Pericol de suprafaţă
fierbinte
Menţineţi o distanţă de
siguranţă
Purtaţi ochelari de
siguranţă
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
Pericol de şoc
Pericol de vapori toxici
Pericol de recul
Ţineţi copiii la distanţă
———
———
Mesaje privind siguranţa
AVERTISMENT
Acest produs vă poate expune la substanţe chimice,
inclusiv benzină, gaze de eşapament de la motor şi
monoxid de carbon, care sunt cunoscute în statul California
drept cauzatoare de cancer, malformaţii congenitale sau
alte disfuncţii reproductive. Pentru informaţii suplimentare,
vizitaţi www.P65Warnings.ca.gov.
120
AVERTISMENT
Purtaţi întotdeauna ochelari de siguranţă sau vizoare de
protecţie pentru ochi în timpul utilizării sau când efectuaţi
o reglare sau reparaţie, pentru a vă proteja ochii împotriva
obiectelor străine care pot fi aruncate de maşină.
Modelele din S.U.A.: Este o încălcare a Secţiunii 4442 din
Codul de resurse publice din California (California Public
Resource Code) utilizarea sau folosirea motorului pe un
teren acoperit cu pădure, acoperit cu iarbă sau acoperit cu
desişuri, cu excepţia cazurilor când sistemul de evacuare
este prevăzut cu o cameră de scântei, aşa cum este definită
în Secţiunea 4442, menţinută în stare de funcţionare efectivă.
Alte state sau jurisdicţii federale ar putea avea o legislaţie
similară. Contactaţi producătorul echipamentului original,
comerciantul cu amănuntul sau dealerul pentru a obţine un
paravan de scântei proiectat pentru sistemul de evacuare
montat pe acest motor.
Autocolante de siguranţă
Înainte de a utiliza echipamentul, citiţi autocolantele de
siguranţă. Comparaţi Figura 1 cu autocolantele din tabelul
următor. Atenţionările şi avertizările sunt pentru siguranţa
dumneavoastră. Pentru a evita vătămarea corporală
sau deteriorarea unităţii, înţelegeţi şi respectaţi toate
autocolantele de siguranţă.
IMPORTANT: Dacă autocolantele de siguranţă se uzează sau
se deteriorează şi nu pot fi citite, comandaţi autocolante de
rezervă de la dealerul dvs. local.
n
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
A
B
C
121
Caracteristici şi comenzi
I
Saboţi de frână
J
Far
K
Valva de închidere a
combustibilului
Asiguraţi-vă că literele mesajelor din Figura 2 sunt în
concordanţă cu caracteristicile şi comenzile din tabelul
următor.
Simboluri de pericol și explicația
acestora
Maneta de comandă a
burghiului spiral
B
Maneta selectorului de viteze
C
Comanda deflectorului Încorporată în tabloul de bord
D
E
F
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
n
A
Manivela pentru rotirea
jgheabului - Încorporată în
tabloul de bord
Funcţia Free Hand™
Maneta de comandă a
direcţiei
G
Maneta de comandă a
tracţiunii
H
Instrument special pentru
curăţare
L
Comanda acceleraţiei
M
Comutator Pornire/Oprire
N
Şoc închis; Şoc Deschis
O
Buton de amorsare
P
Comutatorul pentru
încălzirea manetelor
Utilizare
122
Zona de lucru
1. Familiarizaţi-vă cu zona în care plănuiţi să folosiţi
aruncătorul de zăpadă. Delimitaţi toate marginile aleilor şi
căilor de circulaţie.
2. Aveţi grijă ca în zonă să nu existe resturi sau obiecte
care ar putea fi culese de burghiul spiral şi aruncate prin
jgheab.
sunt clasificate pentru service SF, SG, SH, SJ sau clase
superioare. NU folosiţi aditivi speciali.
Temperaturile din exterior determină viscozitatea corectă
a uleiului pentru motor. Utilizaţi diagrama pentru a selecta
cea mai bună viscozitate pentru prognoza intervalului
de temperatură din exterior. Motoarele de la majoritatea
echipamentelor electrice de exterior funcţionează bine cu
ulei sintetic 5W-30. Pentru echipamentele ce funcţionează la
®
AVERTISMENT
Această maşină poate arunca obiecte care ar putea
produce vătămări trecătorilor sau ar putea provoca
deteriorări clădirilor.
temperaturi ridicate, uleiul sintetic Vanguard 15W-50 oferă
cea mai bună protecţie.
3. Înainte să porniţi motorul, mutaţi aruncătorul de zăpadă în
aer liber şi la distanţă de ferestre şi uşi.
AVERTISMENT
Motorul degajă monoxid de carbon, un gaz toxic inodor şi
incolor. Inhalarea de monoxid de carbon poate provoca
greaţă, stare de leşin sau deces.
SAE 30 - Sub 40°F (4°C), utilizarea SAE 30 va avea ca rezultat o
pornire grea.
B
10W-30 - Peste 80°F (27°C), utilizarea de 10W-30 poate cauza
creşterea consumului de ulei. Verificaţi frecvent nivelul uleiului.
C
5W-30
D
Synthetic 5W-30
E
Vanguard
n
A
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
• Porniţi şi utilizaţi motorul în aer liber.
• Nu utilizaţi motorul într-o zonă închisă, chiar dacă
uşile sau ferestrele sunt deschise.
4. Asiguraţi-vă că în zona de lucru nu există trecători, în
special copii.
AVERTISMENT
Acest aruncător de zăpadă poate să amputeze mâini şi
picioare şi poate arunca obiecte. Citiţi şi respectaţi toate
instrucţiunile de siguranţă din acest manual. Nerespectarea
acestora poate avea ca rezultat decesul sau vătămări
grave.
• Ţineţi copiii la distanţă de zona în care utilizaţi unitatea.
• Copiii sunt adesea atraşi de echipament. Fiţi atent la
persoanele prezente.
• Fiţi atent şi opriţi unitatea atunci când pătrund persoane
în zonă.
• Fiţi extrem de atenţi atunci când vă apropiaţi de colţuri
fără vizibilitate, tufişuri/arbuşti, copaci sau alte obiecte
care pot obstrucţiona vederea.
®
Synthetic 15W-50
Verificarea şi adăugarea uleiului
NOTIFICARE
Unele motoare sunt livrate de către Briggs & Stratton cu sau
fără ulei. Asiguraţi-vă întotdeauna că motorul are ulei. Dacă
porniţi motorul fără ulei, acesta se va defecta ireparabil şi
nu va beneficia de garanţie.
Pentru cea mai bună performanţă, folosiţi uleiul sintetic
®
certificat şi garantat 5W-30 de la Briggs & Stratton . Alte
uleiuri de calitate superioară cu rol de curăţare sunt permise
dacă sunt clasificate pentru service SG, SH, SJ sau clase
superioare. Nu utilizaţi aditivi.
1. Poziţionaţi unitatea pe o suprafaţă plană (Figura 3).
Motor
2. Îndepărtaţi materialul nedorit din zona orificiului de
umplere cu ulei.
Recomandări referitoare la ulei
Capacitate ulei: Consultaţi secţiunea Specificaţii.
NOTIFICARE
Unele motoare sunt livrate de către Briggs & Stratton cu sau
fără ulei. Asiguraţi-vă întotdeauna că motorul are ulei. Dacă
porniţi motorul fără ulei, acesta se va defecta ireparabil şi
nu va beneficia de garanţie.
Pentru cea mai bună performanţă vă recomandăm uleiurile
®
certificate şi garantate de la Briggs & Stratton . Alte uleiuri
de calitate superioară cu rol de curăţare sunt permise dacă
3. Scoateţi joja (A, Figura 4). Folosiţi o cârpă curată pentru a
îndepărta uleiul de pe jojă.
4. Montaţi la loc joja şi strângeţi. Scoateţi joja şi verificaţi
nivelul uleiului. Asiguraţi-vă că nivelul uleiului se află în
partea superioară a marcajului PLIN (C).
5. Dacă nivelul uleiului este sub nivelul marcajului PLIN,
turnaţi lent ulei în orificiul de alimentare cu ulei (B). NU
adăugaţi prea mult ulei.
6. Aşteptaţi un minut. Verificaţi din nou nivelul uleiului.
123
Recomandări referitoare la combustibil
Combustibilul trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:
• Să fie benzină curată, fără plumb.
• Cifră octanică minim 87/87 AKI (91 RON).
Consultaţi Cerinţe pentru altitudine mare.
• Benzină cu până la 10% etanol (gazohol).
NOTIFICARE Nu utilizaţi tipuri neaprobate de benzină,
cum ar fi E15 şi E85. Nu amestecaţi ulei în benzină şi
nu modificaţi motorul pentru a funcţiona cu combustibili
alternativi. Folosirea combustibililor neaprobaţi va avea ca
rezultat deteriorarea componentelor motorului, acest lucru
nefiind acoperit de garanţie.
AVERTISMENT
Combustibilul şi vaporii săi sunt foarte inflamabili şi
explozivi. Întotdeauna lucraţi cu atenţie extremă atunci când
manipulaţi combustibilul. Nerespectarea acestor instrucţiuni
de siguranţă poate cauza incendii sau explozii care vor
avea ca rezultat arsuri grave sau decesul.
Când adăugaţi combustibil
• Opriţi motorul şi lăsaţi-l să se răcească timp de cel puţin
3 minute înainte de a scoate buşonul rezervorului de
combustibil.
• Stingeţi ţigaretele, trabucurile, pipele şi alte surse de
aprindere.
• Umpleţi rezervorul de combustibil în aer liber sau în
zone bine ventilate.
• Nu umpleţi în exces rezervorul de combustibil. Pentru
a permite expansiunea combustibilului, nu umpleţi
deasupra părţii inferioare a gulerului rezervorului de
combustibil.
• Păstrați combustibilul la distanță față de scântei, flăcări
deschise, flăcări de veghe, surse de căldură și alte
surse de aprindere.
• Verificaţi frecvent liniile de alimentare cu combustibil,
rezervorul, buşonul şi accesoriile pentru detectarea
fisurilor sau scurgerilor. Înlocuiți dacă este necesar.
• În cazul în care se varsă combustibil, aşteptaţi până
la evaporarea acestuia înainte să porniţi motorul. NU
creaţi alte surse de aprindere.
• Utilizaţi numai recipiente aprobate pentru combustibil.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
Pentru protejarea sistemului de combustibil de formarea
de gume, amestecaţi un stabilizator de combustibil în
combustibil. Consultaţi Depozitare. Nu toate tipurile de
combustibil sunt identice. Dacă apar probleme de pornire
sau de performanţă, schimbaţi furnizorii de ulei sau schimbaţi
mărcile. Acest motor este certificat să funcţioneze cu benzină.
Sistemul de control al emisiilor pentru acest motor este EM
(Modificări ale motorului).
Adăugare carburant
n
7. Când nivelul uleiului se află în partea superioară a
marcajului PLIN, montaţi şi strângeţi joja.
Cerinţe pentru altitudine mare
• La altitudini mai mari de peste 5.000 de picioare (1.524
de metri), se acceptă benzina de 85 octani/85 AKI (89
RON), ca o condiţie minimă.
• Pentru motoarele cu carburator, este necesară reglarea
pentru altitudine ridicată pentru a menţine un nivel al
emisiilor conform. Utilizarea fără această reglare va
cauza o performanță mai slabă, creșterea consumului de
combustibil și creșterea emisiilor. Contactaţi un dealer
de service autorizat Briggs & Stratton pentru informaţii
referitoare la reglarea pentru altitudine ridicată.
• Nu se recomandă utilizarea motorului la altitudini sub
2.500 de picioare (762 de metri) cu reglajele pentru
altitudini mari.
• În cazul motoarelor cu injecţie electronică a
combustibilului (EFI), nu este necesară reglarea pentru
altitudine ridicată.
124
1. Scoateți materialul nedorit din zona bușonului
rezervorului de combustibil.
2. Demontaţi buşonul rezervorului de combustibil (A, Figura
5).
3. Umpleţi cu combustibil rezervorul de combustibil (B). NU
umpleţi deasupra părţii inferioare a gulerului rezervorului
de combustibil (C).
4. Instalați bușonul rezervorului de combustibil.
Pornirea motorului
• Asiguraţi-vă că bujia, toba de eşapament, buşonul
rezervorului de combustibil şi filtrul de aer (dacă este
prevăzut) sunt montate corect.
• Nu încercaţi să porniţi motorul fără bujie.
• Nu folosiţi fluide de pornire aflate sub presiune,
deoarece vaporii acestora sunt inflamabili.
• Nu supra-amorsaţi motorul. Citiţi instrucţiunile de la
secţiunea Pornirea motorului din acest manual.
• Dacă motorul se „îneacă”, setaţi şocul în poziţia
DESCHIDERE/FUNCŢIONARE, deplasaţi acceleraţia
în poziţia RAPID şi acţionaţi manivela până la pornirea
motorului.
1. Asiguraţi-vă că funcția de comandă burghiu spiral (J,
Figura 6) şi funcţia comandă tracţiune (K) sunt decuplate.
• Folosiţi numai cablu de alimentare cu trei coloane
de ghidaj care este corect împământat la sursa de
alimentare.
• În cazul în care cablul prelungitor este deteriorat,
acesta trebuie înlocuit.
Notă: Pentru a prelungi durata de funcţionare a demarorului,
utilizaţi cicluri scurte de pornire la maxim cinci secunde.
Aşteptaţi un minut între încercările de pornire.
9. Lăsaţi motorul să se încălzească timp de câteva
minute. Deplasaţi treptat comanda şocului (D) în poziţia
DESCHIS.
Oprirea motorului
1. Răsuciţi cheia de contact (A, Figura 8) în poziţia
OPRIRE. Scoateţi cheia de contact sau cheia Împingere/
Tragere, dacă este prevăzută.
2. Păstraţi cheia într-un loc sigur, unde nu este la îndemâna
copiilor. Motorul nu poate fi pornit fără cheie.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
2. Rotiţi robinetul de oprire a combustibilului (A) (dacă este
prevăzut) în poziţia DESCHIS.
AVERTISMENT
Cablurile de alimentare deteriorate sau fără împământare
pot cauza electrocutări. Electrocutările pot cauza arsuri
grave sau deces.
n
AVERTISMENT
Combustibilul şi vaporii săi sunt foarte inflamabili şi
explozivi. Întotdeauna lucraţi cu atenţie extremă atunci când
manipulaţi combustibilul.
Nerespectarea acestor instrucţiuni de siguranţă poate
cauza incendii sau explozii, care ar putea avea ca rezultat
arsuri grave sau decesul.
3. Deplasaţi maneta de comandă a acceleraţiei (B) (dacă
este prevăzută) în poziţia RAPID.
4. Răsuciţi cheia de contact (C) în poziţia PORNIRE sau
împingeţi cheia Împingere/Tragere.
5. Răsuciţi comanda şocului (D) în poziţia ÎNCHIS.
Notă: De obicei, şocul şi amorsarea nu sunt necesare în
momentul pornirii unui motor cald.
6. Apăsaţi de două ori pe butonul de amorsare (E).
7. La modelele care au pornirea cu coardă: apucaţi ferm
mânerul corzii demarorului (F). Trageţi lent de mâner
până când întâmpinaţi rezistenţă, apoi trageţi rapid.
AVERTISMENT
Retragerea rapidă a corzii demarorului (reculul) vă va trage
mâna şi braţul către motor mai repede decât puteţi să îi daţi
drumul. Aceasta poate provoca ruperea oaselor, fracturi,
vânătăi sau luxaţii.
8. La modelele electrice, conectaţi un cablu prelungitor,
dacă este prevăzut, la caseta demarorului (H, Figura 7)
şi apoi la priza de perete. Apăsaţi butonul de pe caseta
demarorului (I). După pornirea motorului, deconectaţi
cablul prelungitor de la priza de perete şi apoi de la
caseta demarorului.
Reglarea jgheabului de evacuare şi
deflectorului
AVERTISMENT
Gheaţă, pietriş sau alte obiecte pot fi antrenate de burghiul
spiral şi aruncate cu forţă prin jgheab. Obiectele aruncate
prin jgheab pot provoca deces, răniri grave sau pagube
materiale.
• Fiţi atent întotdeauna la direcţia în care este aruncată
zăpada.
1. Rotiţi manivela de rotire a jgheabului (D, Figura 9) pentru
a seta direcţia jgheabului de evacuare.
2. Utilizaţi butonul fluture (C) pentru a mişca deflectorul
în sus sau în jos. Ridicaţi deflectorul pentru aruncarea
zăpezii la distanţă mai mare.
3. Utilizaţi maneta de comandă a vitezei (B) pentru
selectarea vitezei de deplasare spre înainte sau în
marşarier. Utilizaţi viteze mici pentru a îndepărta zăpada
umedă, grea. Utilizaţi viteze mari pentru zăpada uşoară.
Notă: Asiguraţi-vă că aţi eliberat maneta de comandă a
tracţiunii (F) înainte de a schimba vitezele.
125
PERICOL
Aruncătorul de zăpadă conţine un burghiu spiral şi un rotor
cu palete care aruncă zăpada. Degetele de la mâini şi
picioare se pot prinde rapid în burghiul spiral sau în rotorul
cu palete, lucru ce poate duce la amputare traumatică sau
tăieturi grave.
1. Apăsaţi în jos şi menţineţi maneta de comandă a
burghiului spiral (A, Figura 10) pentru a cupla burghiul
spiral şi rotorul cu palete.
2. Eliberaţi maneta de comandă a burghiului spiral, pentru a
decupla burghiul spiral şi rotorul cu palete.
• Dacă burghiul spiral şi rotorul cu palete nu se
opresc în decurs de cinci secunde, reglaţi cablul de
comandă. Consultaţi secţiunea Reglarea cablurilor
de comandă ale melcului tocător şi ventilatorului de
evacuare.
• Dacă melcul tocător şi ventilatorul de evacuare tot
NU se opresc în decurs de cinci secunde, contactaţi
un dealer autorizat de service.
1. Apăsaţi şi menţineţi apăsată maneta de comandă a
burghiului spiral (A, Figura 13).
2. Apăsaţi şi menţineţi apăsată maneta de comandă a
tracţiunii (F).
3. Eliberaţi maneta de comandă a burghiului spiral astfel
încât mâna stângă să poată ajunge la alte comenzi. Dacă
burghiul spiral se opreşte, consultaţi un dealer de service
autorizat.
Utilizaţi funcţia de comandă a direcţiei
Funcţia de comandă a direcţiei ajută operatorul să întoarcă
echipamentul. Comanda de direcţie decuplează temporar o
roată motoare în timp ce cealaltă continuă să acţioneze printro întoarcere.
1. Acţionaţi maneta de comandă a tracţiunii (F, Figura 11)
pentru a deplasa maşina înainte.
2. Ridicaţi şi menţineţi maneta de comandă a direcţiei
stânga (P) pentru a vira la stânga.
3. Eliberaţi maneta stângă pentru a continua deplasarea
înainte.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
Acţionarea roţilor motoare
comandă a burghiului spiral pentru a utiliza alte comenzi.
Dacă modelul dumneavoastră este prevăzut cu această
funcţie, acesta va avea un autocolant (Figura 12) pe panoul
de bord.
n
Cuplaţi burghiul spiral şi rotorul cu
palete
NOTIFICARE NU mutaţi maneta de comandă a vitezei
în timp ce este activată maneta de comandă pentru
tracţiune. Acest lucru poate conduce la deteriorarea gravă a
sistemului de transmisie.
1. Pentru a deplasa aruncătorul de zăpadă înainte, fixaţi
maneta de comandă a vitezei (B, Figura 11) într-una din
poziţiile înainte.
2. Selectaţi un număr mic pentru zăpadă grea, un număr
mediu pentru zăpadă uşoară şi un număr mare pentru a
transporta aruncătorul de zăpadă.
3. Apăsaţi şi menţineţi apăsată maneta pentru comanda
tracțiunii (F).
4. Pentru a deplasa aruncătorul de zăpadă în marşarier,
fixaţi maneta de comandă a vitezei la R1 sau R2.
5. Apăsaţi şi menţineţi apăsată maneta pentru comanda
tracțiunii.
6. Pentru a opri aruncătorul de zăpadă, eliberaţi maneta
pentru comanda tracţiunii. Unitatea se va opri imediat.
• Dacă aceasta nu se opreşte, reglaţi cablul de
comandă. Consultaţi secţiunea Reglarea cablului
pentru comanda tracţiunii.
• Dacă unitatea tot nu se opreşte, consultaţi un dealer
de service autorizat.
Notă: Dacă îndepărtaţi zăpada cu o viteză prea mare,
capacitatea maşinii se va supraîncărca.
Utilizarea funcţiei Free Hand™
Atunci când comanda tracţiunii şi comanda burghiului spiral
sunt acţionate, operatorul poate să elibereze maneta de
126
4. Ridicaţi şi menţineţi maneta de comandă a direcţiei
dreapta (P) pentru a vira la dreapta.
5. Eliberaţi maneta dreaptă pentru a continua deplasarea
înainte.
Curăţarea unui jgheab de evacuare
colmatat
PERICOL
Rotorul cu palete care se roteşte în jgheabul de evacuare
aruncă zăpadă. Degetele de la mâini se pot prinde rapid
în rotorul cu palete, lucru ce poate duce la amputare
traumatică sau tăieturi grave. NU vă utilizați mâinile pentru
curăţarea unui jgheab de evacuare colmatat! Folosiţi
întotdeauna un instrument special pentru curăţare.
1. OPRIŢI motorul. Scoateţi cheia din contact sau cheia
împingere/tragere.
2. Asiguraţi-vă că rotorul cu palete nu se roteşte.
3. Daţi la o parte apărătoarea jgheabului şi folosiţi un
instrument special pentru curăţare (G, Figura 15) pentru
a îndepărta zăpada din jgheabul de evacuare. NU vă
utilizaţi mâinile pentru curăţarea unui jgheab de evacuare
colmatat!
Utilizarea farului
Anumite modele sunt prevăzute cu un far, pentru a ajuta la
iluminarea zonei din faţa aruncătorului de zăpadă. Farul este
aprins de fiecare dată când motorul funcţionează. Nu există
comutator.
1. Cuplaţi comutatorul pentru încălzirea manetelor (A,
Figura 16) pentru a activa manetele de ghidare încălzite.
2. Decuplaţi comutatorul pentru încălzirea manetelor înainte
de oprirea aruncătorului de zăpadă.
Utilizarea funcţiei de deblocare a roţii ştifturilor de blocare (dacă există)
Dacă mutaţi unitatea într-o nouă locaţie, puteţi decupla
temporar una sau ambele roţi motoare din osiile acestora.
1. Deschideţi inelul de tragere (A, Figura 17) de deasupra
butucului roţii.
2. Puneţi ştiftul de fixare prin orificiul exterior în osie şi
închideţi inelul de tragere de deasupra osiei.
3.
Aliniaţi butucul roţii şi orificiul intern al osiei, apoi montaţi
ştiftul de fixare şi închideţi inelul de tragere de deasupra
butucului roţii. Acest lucru duce la cuplarea roţii şi osiei.
Întreţinerea şi reglajele
La fiecare 25 de ore sau anual
• Verificaţi dacă bara racletei este uzată.
• Schimbaţi uleiul de motor.
• Verificaţi dacă aruncătorul de zăpadă prezintă componente slăbite.
• Verificaţi reglarea cablului de comandă a burghiului spiral.
• Verificaţi toba de eşapament şi apărătoarea acesteia.
• Înlocuiţi bujia (service al dealerului).
• Verificaţi jocul supapei* (service al dealerului).
* Doar în cazul în care se observă probleme de funcţionare a motorului.
Controlul emisiilor
Întreţinerea, înlocuirea sau repararea sistemelor şi
dispozitivelor de control al emisiilor pot fi efectuate de orice
unitate sau persoană specializată în repararea motoarelor
nerutiere. Totuşi, pentru efectuarea unui service al controlului
emisiilor „fără taxă”, lucrările trebuie efectuate de un dealer
autorizat de către producător.
Schimbarea uleiului de motor
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
Vă recomandăm să contactaţi un dealer de service autorizat
pentru toate lucrările de întreţinere, reglaje şi service ale
unităţii. Proprietarul poate efectua anumite sarcini de
întreţinere de rutină. Consultaţi programul de întreţinere şi
procedurile care urmează.
Îndepărtaţi acumulările de zăpadă şi noroi, pentru a preveni îngheţarea
comenzilor, roţilor, jgheabului de evacuare şi burghiului spiral.
n
Folosirea manetelor de ghidare încălzite
ATENŢIE
Pentru o funcționare corectă, toate componentele utilizate
la fabricarea acestui produs trebuie să fie montate. Piesele
de schimb trebuie să fie identice şi montate în aceeaşi
poziţie cu piesele originale. Este posibil ca alte piese să nu
funcționeze la fel de bine, să deterioreze aparatul sau să
provoace vătămări corporale.
AVERTISMENT
Pentru asigurarea unei funcţionări şi performanţe în
siguranţă, acest aruncător de zăpadă trebuie să fie
întreţinut în mod corespunzător. Nerespectarea acestor
instrucţiuni de siguranţă din acest manual poate avea ca
rezultat decesul sau vătămările grave.
• Înainte de a efectua întreținerea sau reparații la
aruncătorul de zăpadă, OPRIȚI motorul. Scoateți cheia
de contact sau scoateți cheia DE CUPLAJ/DE PORNIRE.
Eliminaţi în mod corect uleiul uzat. Nu îl aruncaţi împreună cu
deşeurile menajere. Interesaţi-vă la autorităţile locale, centrul
de service sau la dealer care sunt posibilităţile de eliminare
sau reciclare sigure.
Pentru cea mai bună performanţă, folosiţi uleiul sintetic
5W-30
certificat şi garantat
de la Briggs & Stratton. Alte
uleiuri de calitate ridicată cu rol de curăţare sunt acceptate
dacă sunt clasificate pentru service SG, SH, SJ sau clase
superioare. Nu utilizaţi aditivi.
1. OPRIŢI motorul. Rotiţi cheia de contact în poziţia OPRIT.
2. Scoateţi cheia din contact sau scoateţi cheia Împingere/
Tragere (dacă este prevăzută).
AVERTISMENT
Combustibilul şi vaporii săi sunt extrem de inflamabili, iar
acest lucru poate cauza arsuri sau incendii ce pot conduce
la deces sau vătămări corporale grave.
• Dacă efectuaţi operaţiuni de întreţinere care necesită
înclinarea utilajului, rezervorul de combustibil trebuie să
fie gol. În caz contrar, combustibilul se poate scurge,
provocând un incendiu sau o explozie.
Programul de întreţinere
Primele 5 ore
3. Scoateţi buşonul de scurgere a uleiului (D, Figura 18).
Înclinaţi aruncătorul de zăpadă puţin înspre spate. Goliţi
uleiul într-un recipient aprobat.
Schimbaţi uleiul.
4. Montați și strângeți bușonul de scurgere a uleiului.
Înainte de fiecare utilizare
5. Poziţionaţi unitatea pe o suprafaţă plană.
• Verificaţi nivelul de ulei din motor
• Verificaţi timpul în care se opreşte burghiul spiral
6. Îndepărtaţi materialul nedorit din zona orificiului de
umplere cu ulei.
După fiecare utilizare
127
8. Montaţi la loc joja şi strângeţi. Scoateţi joja şi verificaţi
nivelul uleiului. Asiguraţi-vă că nivelul uleiului se află în
partea superioară a marcajului PLIN (C).
9. Dacă nivelul uleiului este sub nivelul marcajului PLIN,
turnaţi lent ulei în orificiul de alimentare cu ulei (B). NU
adăugaţi prea mult ulei.
10. Aşteptaţi un minut. Verificaţi din nou nivelul uleiului.
11. Când nivelul uleiului se află în partea superioară a
indicatorului de umplere (C), montaţi şi strângeţi joja.
Reglarea înălţimii saboţilor de frână
PERICOL
Acest aruncător de zăpadă este echipat cu un burghiu
spiral care colectează zăpada. Degetele se pot prinde
rapid în burghiul spiral, lucru ce poate duce la amputare
traumatică sau tăieturi grave.
6. Asiguraţi-vă că fiecare sabot de frână este fixat ferm pe
sol. Apoi strângeţi piuliţele de fixare.
NOTIFICARE Pentru a preveni contactul cu melcul
tocător, asiguraţi-vă că piuliţele de fixare se află în exteriorul
carcasei melcului tocător.
Reglarea înălţimii barei racletei
PERICOL
Acest aruncător de zăpadă este echipat cu un burghiu
spiral care colectează zăpada. Degetele se pot prinde
rapid în burghiul spiral, lucru ce poate duce la amputare
traumatică sau tăieturi grave.
• OPRIŢI motorul. Aşteptaţi ca toate piesele mobile să
se oprească. Scoateţi cheia din contact sau cheia
împingere/tragere înainte de a efectua operaţii de
întreţinere sau reparaţii.
AVERTISMENT
Dacă obiecte, precum pietriş, pietre sau alte materiale
nedorite, sunt lovite de burghiul spiral sau de rotorul cu
palete, ele pot fi aruncate cu forţă, putând cauza vătămare
personală, deteriorarea proprietăţii sau deteriorarea
aruncătorului de zăpadă.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
• OPRIŢI motorul. Aşteptaţi ca toate piesele mobile să
se oprească. Scoateţi cheia din contact sau cheia
împingere/tragere înainte de a efectua operaţii de
întreţinere sau reparaţii.
5. Sub fiecare capăt de bară de racletă, puneţi un bloc de
lemn (y, y, Figura 21) de aceeaşi grosime ca şi distanţa
faţă de sol dorită.
n
7. Scoateţi joja (A, Figura 19). Folosiţi o cârpă curată pentru
a îndepărta uleiul de pe jojă.
AVERTISMENT
Dacă obiecte, precum pietriş, pietre sau alte materiale
nedorite, sunt lovite de burghiul spiral sau de rotorul cu
palete, ele pot fi aruncate cu forţă, putând cauza vătămare
personală, deteriorarea proprietăţii sau deteriorarea
aruncătorului de zăpadă.
Saboţii de frână se află de fiecare parte a carcasei melcului
tocător. Aceştia pot fi reglaţi pentru a creşte sau a reduce
distanţa dintre bara racletei şi suprafaţa care trebuie
curăţată.
Fixaţi saboţii de frână la înălţimea corectă pentru a menţine
distanţa faţă de sol adecvată pentru tipul de suprafaţă de
curăţat.
1. OPRIŢI motorul. Scoateţi cheia din contact sau cheia
împingere/tragere.
2. Găsiţi distanţa corectă a barei racletei faţă de suprafaţa
care trebuie curăţată.
• Pentru a îndepărta zăpada de pe suprafeţe dure,
reglaţi saboţii de frână sus pentru a coborî bara
racletei mai aproape de sol.
• Pentru a îndepărta zăpada de pe suprafeţe cu pietriş
sau neregulate, reglaţi saboţii de frână jos pentru a
ridica bara racletei mai departe de sol. Acest lucru va
împiedica culegerea şi aruncarea pietrelor sau altor
materiale nedorite de către burghiul spiral sau rotorul
cu palete.
3. Poziţionaţi unitatea pe o suprafaţă plană.
4. Slăbiţi piuliţele de fixare (A, Figura 20) ale saboţilor de
frână (H).
128
Bara racletei se uzează treptat şi trebuie înlocuită.
1. OPRIŢI motorul. Scoateţi cheia din contact sau cheia
împingere/tragere.
2. Slăbiţi piuliţele şi (A, Figura 22) şi bolţurile de fixare (B).
Demontaţi bara racletei (C).
3. Aliniaţi orificiile de pe bara racletei noi cu orificiile de pe
carcasa burghiului spiral.
4. Montaţi piuliţele şi bolţurile de fixare, fără însă a le
strânge.
5. Slăbiţi piuliţele de fixare ale sabotului de frână.
6. Verificaţi distanţa dintre bara racletei şi suprafaţă.
Asiguraţi-vă că bara este aliniată cu solul
7. Strângeţi piuliţele de fixare ale barei racletei.
8. Fixaţi saboţii de frână, dacă este necesar, pentru a
menţine distanţa faţă de sol adecvată pentru tipul de
suprafaţă de curăţat. Consultaţi secţiunea Reglarea
înălţimii saboţilor de frână.
Lubrifierea racordului manetei de
comandă
Aplicaţi unsoare la racordul manetei de comandă în punctele
(A) indicate la Figura 23.
1. OPRIŢI motorul și scoateți cheia.
2. Lubrifiaţi jgheabul de evacuare (A, Figura 24) cu vaselină
cu litiu.
3. Lubrifiaţi deflectorul (B) cu ulei de motor curat.
4. Lubrifiaţi osiile roţilor (C) cu vaselină cu litiu.
Lubrifiaţi ansamblul melcului tocător
1. OPRIŢI motorul și scoateți cheia.
2. Lubrifiaţi ansamblul burghiului spiral (A, Figura 25) cu
unsoare în accesoriile de ungere, (dacă sunt prevăzute).
Lubrifierea arborelui hexagonal şi cutiei
de viteze
Numai pentru sistemele de acţionare a fricţiunii:
6. Lubrifiaţi uşor roata de lanţ (D) şi lanţul (E) cu ulei de
motor, înainte de depozitare sau la începutul fiecărui
sezon.
Reglarea cablurilor de comandă ale
burghiului spiral şi ale acţionării
tracţiunii
PERICOL
Aruncătorul de zăpadă conţine un burghiu spiral şi un rotor
cu palete care aruncă zăpada. Degetele de la mâini şi
picioare se pot prinde rapid în burghiul spiral sau în rotorul
cu palete, lucru ce poate duce la amputare traumatică sau
tăieturi grave.
• Strângerea excesivă a cablului burghiului spiral și
al rotorului cu palete poate cauza rotirea burghiului
spiral și a rotorului cu palete atunci când comanda de
acționare a burghiului spiral nu este cuplată.
• Strângerea excesivă a cablului acționării tracțiunii
poate cauza activarea acţionării atunci când comanda
tracţiunii este decuplată.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
NOTIFICARE Nu permiteţi ca unsoarea sau uleiul să
atingă roata de fricţionare din cauciuc sau plăcuţa discului
de acţionare. În cazul în care unsoarea sau uleiul ating
roata de fricţionare, înlocuiţi-o. Nu o curăţaţi. În cazul în
care unsoarea sau uleiul ating plăcuţa discului de acţionare,
curăţaţi integral plăcuţa cu ajutorul unui solvent pe bază de
alcool.
NOTIFICARE Nu permiteţi ca unsoarea sau uleiul să
atingă roata de fricţionare din cauciuc sau plăcuţa discului
de acţionare. În cazul în care unsoarea sau uleiul ating
roata de fricţionare, înlocuiţi-o. Nu încercaţi să îl curăţaţi. În
cazul în care unsoarea sau uleiul ating plăcuţa discului de
acţionare, curăţaţi integral plăcuţa cu ajutorul unui solvent
pe bază de alcool.
n
Lubrifierea jgheabului de evacuare,
deflectorul şi axul roţii
1. OPRIŢI motorul. Scoateţi cheia din contact sau cheia
împingere/tragere.
2. Fixaţi maneta de selectare a vitezei în prima treaptă de
viteză.
AVERTISMENT
Combustibilul şi vaporii săi sunt extrem de inflamabili, iar
acest lucru poate cauza arsuri sau incendii ce pot conduce
la deces sau vătămări corporale grave.
• Dacă efectuaţi operaţiuni de întreţinere care necesită
înclinarea utilajului, rezervorul de combustibil trebuie să
fie gol. În caz contrar, combustibilul se poate scurge,
provocând un incendiu sau o explozie.
3. Ridicaţi aruncătorul de zăpadă pe capătul carcasei
burghiului spiral.
Notă: Atunci când umpleţi carterul motorului cu ulei, nu lăsaţi
aruncătorul de zăpadă pe carcasa burghiului spiral pentru o
perioadă mai mare de timp.
4. Scoateţi şuruburile (A, Figura 26) şi panoul din partea
inferioară (B).
5. Aplicaţi un strat foarte fin de ulei de motor sintetic 50 pe
arborele hexagonal (C, Figura 27). Efectuaţi această
operaţie înainte de depozitare sau la începutul fiecărui
sezon.
1. OPRIȚI motorul și scoateți cheia.
2. Slăbiţi piuliţa de blocare (A, Figura 28).
3. Ţineţi cablul de comandă (B).
4. Deplasați colierul (C) pentru detensionare. NU strângeţi
colierul prea mult.
5. Strângeţi piuliţa de blocare.
6. Utilizați testele care urmează pentru a verifica
funcționarea burghiului spiral şi comenzile tracţiunii:
Notă: Dacă echipamentul nu trece testul de comandă a
burghiului spiral/rotorului cu palete și testul de comandă
a tracţiunii, NU acționați. Contactaţi un dealer de service
autorizat.
Testul 1 - Comanda burghiului spiral/rotorului
cu palete
• PORNIŢI motorul.
• Apăsaţi în jos maneta de comandă a burghiului spiral.
Burghiul spiral/rotorul cu palete trebuie să se rotească.
• Eliberaţi maneta de comandă a burghiului spiral. Burghiul
spiral/rotorul cu palete trebuie să se OPREASCĂ în cinci
secunde.
Testul 2 – Comanda de acţionare a tracţiunii
• PORNIŢI motorul.
129
Testul 3 - Funcţia mâini libere
• PORNIŢI motorul.
• Activaţi manetele de comandă a burghiului spiral şi
tracţiunii. Apoi eliberaţi maneta de comandă a burghiului
spiral. Asiguraţi-vă că fiecare comandă rămâne cuplată.
• Eliberaţi maneta de comandă a tracţiunii. Asiguraţi-vă că
ambele comenzi se decuplează.
Reglarea cablurilor de direcţie
2. Îndepărtaţi bolţurile şi piuliţele pentru forfecare.
3. Aplicaţi unsoare în accesoriile de ungere ale burghiului
spiral (dacă sunt prevăzute). Rotiţi burghiul spiral rapid
pentru a lubrifia arborele acestuia.
4. Aliniaţi orificiile bolţului. Montaţi noile bolţuri pentru
forfecare (A, Figura 30) prin arborele melcului tocător (B).
Strângeţi cu piuliţe (C).
Înlocuirea bolţurilor pentru forfecare ale
ventilatorului de evacuare
PERICOL
Aruncătorul de zăpadă conţine un burghiu spiral şi un rotor
cu palete care aruncă zăpada. Degetele de la mâini şi
picioare se pot prinde rapid în burghiul spiral sau rotorul cu
palete, lucru ce duce la amputare traumatică sau tăieturi
grave.
• OPRIŢI motorul, aşteptaţi ca toate părţile mobile să se
oprească şi scoateţi cheia de contact înainte de orice
tip de întreţinere sau reparaţii.
1. OPRIŢI motorul. Scoateţi cheia motorului.
2. Scoateţi bolţurile pentru forfecare (A, Figura 31) şi
piuliţele de blocare (C) de pe arborele ventilatorului de
evacuare (B).
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
PERICOL
Aruncătorul de zăpadă conţine un burghiu spiral şi un
rotor cu palete care aruncă zăpada. Degetele de la mâini
şi picioarele se pot prinde rapid în burghiul spiral care se
roteşte sau rotorul cu palete, lucru ce duce la amputare
traumatică sau răni grave.
• OPRIŢI motorul, aşteptaţi ca toate părţile mobile să
se oprească şi scoateţi cheia de contact sau cheia
împingere/tragere înainte de efectuarea oricărui tip de
întreţinere sau reparaţii.
1. OPRIŢI motorul. Scoateţi cheia din contact.
n
• Setați maneta de comandă a vitezei în prima treaptă de
viteză.
• Apăsaţi în jos maneta de comandă a tracţiunii. Unitatea
trebuie să se deplaseze spre înainte.
• Eliberaţi maneta de comandă a tracţiunii. Unitatea trebuie
să se OPREASCĂ.
Cablul de comandă a direcţiei se poate întinde uşor după
utilizarea repetată pe parcursul primei serii de utilizări.
Întinderea cablului poate împiedica oprirea roţilor dinţate
ale mecanismului de acţionare a pompei atunci când se
activează această comandă.
1. OPRIŢI motorul și scoateți cheia.
2. Utilizaţi o cheie pentru a menţine piuliţa de reglare pe loc
(B, Figura 29). Utilizaţi o altă cheie pentru a slăbi piuliţa
de blocare (A).
3. Eliberaţi maneta de comandă a tracţiunii. Rotiţi piuliţa
de reglare (B) în sens orar sau în sens antiorar până
la tensionarea cablului. Nu strângeţi cablul prea mult.
Acesta va acţiona funcţia de direcţie atunci când
comanda direcţiei este dezactivată.
4. După reglare, menţineţi piuliţa de reglare pe loc (B) şi
strângeţi piuliţa de blocare (A).
Înlocuirea bolţurilor pentru forfecare ale
melcului tocător
PERICOL
Aruncătorul de zăpadă conţine un burghiu spiral şi un rotor
cu palete care aruncă zăpada. Degetele de la mâini şi
picioare se pot prinde rapid în burghiul spiral sau în rotorul
cu palete, lucru ce duce la amputare traumatică sau tăieturi
grave.
• OPRIŢI motorul, aşteptaţi ca toate părţile mobile să se
oprească şi scoateţi cheia de contact înainte de orice
tip de întreţinere sau reparaţii.
130
3. Aliniaţi orificiile bolţului. Montaţi noile bolţuri pentru
forfecare prin arborele burghiului spiral. Strângeţi cu
piuliţele de blocare.
Înlocuirea barei racletei
PERICOL
Aruncătorul de zăpadă conţine un burghiu spiral şi un
rotor cu palete care aruncă zăpada. Degetele de la mâini
şi picioarele se pot prinde rapid în burghiul spiral care se
roteşte sau rotorul cu palete, lucru ce duce la amputare
traumatică sau răni grave.
• OPRIŢI motorul, aşteptaţi ca toate părţile mobile să
se oprească şi scoateţi cheia de contact sau cheia
împingere/tragere înainte de efectuarea oricărui tip de
întreţinere sau reparaţii.
Bara racletei se uzează treptat şi trebuie înlocuită.
1. OPRIŢI motorul şi scoateţi cheia din contact sau cheia
împingere/tragere.
2. Slăbiţi piuliţele (A, Figura 32) şi bolţurile de blocare (B) şi
scoateţi bara racletei (C).
3. Aliniaţi orificiile de pe bara racletei noi cu orificiile de pe
carcasa burghiului spiral.
4. Strângeţi la mână piuliţele şi bolţurile de fixare. Apoi,
slăbiţi saboţii de frână
5. Strângeţi piuliţele şi bolţurile de fixare.
6. Verificaţi distanţa dintre bara racletei şi suprafaţă.
7. Fixaţi saboţii de frână, pentru a menţine distanţa faţă de
sol adecvată pentru tipul de suprafaţă care trebuie să
rămână liberă. Consultaţi secţiunea Reglarea înălţimii
saboţilor de frână.
• Şlefuiţi uşor suprafeţele ruginite sau cu vopsea sărită şi
aplicaţi vopsea de retuş.
• Pentru suprafeţele nevopsite sau metalice expuse,
aplicaţi un produs anticoroziune.
• Depozitaţi unitatea în spaţii închise şi acoperiţi-o. Dacă
ţineţi unitatea în aer liber, folosiţi o prelată groasă pentru
a o acoperi.
Aducerea unității în service
Verificarea presiunii din anvelope
AVERTISMENT
Pericol de explozie
• Contactaţi un dealer de service autorizat pentru sarcinile
de întreţinere anuale. Consultaţi Programul de întreţinere.
• Verificaţi nivelul uleiului de motor şi adăugaţi ulei, dacă
este necesar.
• Umpleţi rezervorul cu carburant curat.
• Verificaţi presiunea din anvelope.
• Asiguraţi-vă că toate apărătorile, scuturile şi capacele
sunt fixate.
• Asiguraţi-vă că toate dispozitive de fixare sunt strânse.
• Verificaţi comanda burghiului spiral şi a rotorului şi
comanda de acţionare a tracţiunii.
Umflarea în exces a anvelopelor poate cauza explozie,
lucru ce poate provoca vătămări grave.
Nu umflaţi anvelopele peste nivelul maxim al presiunii.
Presiunea trebuie verificată în mod regulat. Presiunea din
anvelope variază în funcţie de producător. Ca regulă generală
anvelopele se vor umfla până la valoarea „Presiune maximă”
înscrisă pe peretele anvelopei, dar fără a o depăşi.
Depozitarea
Depozitarea în afara sezonului
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
n
La finalul sezonului sau dacă unitatea a fost depozitată mai
mult de 30 de zile, efectuaţi următorii paşi.
AVERTISMENT
Benzina este foarte inflamabilă, iar vaporii săi sunt
explozivi. Vaporii se pot deplasa către o sursă de aprindere
aflată la distanţă şi pot avea ca rezultat producerea unei
explozii şi/sau a unui incendiu.
• Dacă în rezervor se află combustibil, nu păstraţi
unitatea în spaţii închise sau zone prost ventilate, în
care vaporii pot ajunge la scântei, flăcări deschise,
flăcări de veghe, căldură şi alte surse de aprindere.
Aruncătorul de zăpadă
• Curăţaţi unitatea. Asiguraţi-vă că toate piuliţele,
buloanele şi şuruburile sunt strânse.
• Verificaţi dacă părţile mobile prezintă urme de
deteriorare, rupere şi uzură. Înlocuiți dacă este necesar.
• Lubrifiaţi racordurile manetei de comandă, şocul şi
deflectorul, ansamblul burghiului spiral şi osiile roţilor
motoare. Consultaţi Întreţinerea şi reglajele.
Remedierea defecțiunilor
Problemă
Depozitare - Sistemul de alimentare cu
combustibil
Combustibilul își poate pierde valabilitatea atunci când este
păstrat într-un recipient de depozitare mai mult de 30 de
zile. De fiecare dată când umpleţi recipientul cu combustibil,
adăugaţi stabilizator de combustibil, conform instrucţiunilor
producătorului. Acesta menţine combustibilul proaspăt şi
reduce problemele legate de combustibil sau contaminarea în
sistemul de alimentare cu combustibil.
Nu este necesar să evacuaţi combustibilul din motor atunci
când se adaugă stabilizatorul de combustibil conform
instrucţiunilor. Înainte de depozitare, PORNIŢI motorul timp
de 2 minute pentru a circula combustibilul şi stabilizatorul prin
sistemul de alimentare cu combustibil.
Cauză
Soluţie
Melcul tocător nu se opreşte în 5 secunde după
eliberarea manetei sale de comandă.
Cablul de comandă al melcului tocător poate fi
dereglat.
Contactaţi un dealer autorizat de service.
Melcul tocător nu se roteşte când maneta sa de
comandă este cuplată.
Reglați cablul de comandă al melcului tocător.
Consultaţi Reglarea cablului de comandă al
burghiului spiral.
Motorul nu porneşte.
Cheia de contact este în poziția OPRIT sau cheia
DE CUPLAJ/DE PORNIRE nu este în fanta cheii.
Răsuciți cheia de contact în poziția PORNIT sau
introduceți cheia DE CUPLAJ/DE PORNIRE în
fanta cheii.
Butonul de amorsare nu a fost apăsat de 2 ori
înainte să trageți de cablul demarorului.
Apăsaţi butonul de amorsare de 2 ori, înainte să
trageţi de cablul demarorului.
Rezervorul de combustibil este gol.
Umpleţi rezervorul cu combustibil proaspăt.
Şocul este deschis.
Răsuciţi comanda şocului în poziţia ÎNCHIS,
înainte să trageţi de coarda demarorului.
131
Problemă
Cauză
Soluţie
Motorul este înecat.
Răsuciţi şocul în poziţia deschis. Trageți de
câteva ori de coarda demarorului până la pornirea
motorului.
Apă în combustibil sau combustibil vechi.
Umpleţi rezervorul cu combustibil proaspăt.
Rotirea jgheabului sau reglarea deflectorului nu
funcţionează.
Jgheabul sau deflectorul sunt îngheţate.
Păstraţi aruncătorul de zăpadă într-o zonă caldă
până la topirea gheţii sau zăpezii.
Motorul pornește greu sau randamentul este
nesatisfăcător.
Ulei necorespunzător.
Înlocuiţi cu un ulei cu vâscozitate mai scăzută.
Consultaţi secţiunea Recomandări referitoare la
ulei.
Comanda şocului este setată incorect.
Pe măsură ce motorul se încălzeşte, deschideţi
treptat comanda şocului.
Vibrație în exces.
Există piese slăbite sau deteriorate.
Opriţi imediat aruncătorul de zăpadă. Contactaţi un
dealer de service autorizat.
Aruncătorul de zăpadă nu împrăştie zăpada.
Reglați cablul de comandă al melcului tocător.
Consultaţi Reglarea cablului de comandă al
burghiului spiral.
Zăpada este prezentă în jgheabul de evacuare.
OPRIŢI MOTORUL! Asiguraţi-vă că burghiul spiral
se OPREŞTE. Utilizaţi un instrument special pentru
curăţare, pentru a îndepărta zăpada din jgheabul
de evacuare. Nu curăţaţi jgheabul de evacuare
colmatat cu mâinile! Consultați Curățarea unui
jgheab de evacuare colmatat.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
n
Pentru toate celelalte probleme, consultaţi un dealer de service autorizat.
132
Specificaţii
Tabel cu specificații
Acest sistem de aprindere prin scânteie de la bujie al aruncătorului de zăpadă respectă standardul canadian ICES-002.
Articol
Model motor 130000
Model motor 150000
Distanţă electrozi rotor
0,010 - 0,014 inci (0,25 - 0,36 mm)
0,010 - 0,014 inci (0,25 - 0,36 mm)
0,008 - 0,016 inci (0,2 - 0,4 mm)
Joc supapă de admisie
0,004 - 0,006 inci (0,10 - 0,15 mm)
0,004 - 0,006 inci (0,10 - 0,15 mm)
0,005 - 0,007 inci (0,13 - 0,18 mm)
Joc supapă de evacuare
0,006 - 0,008 inci (0,15 - 0,2 mm)
0,009 - 0,011 inci (0,23 - 0,28 mm)
0,005 - 0,007 inci (0,13 - 0,18 mm)
18 - 20 oz (0,53 - 0,59 L)
18 - 20 oz (0,53 - 0,59 L)
36 - 38 oz (1,0 - 1,1 L)
0,030 inci (0,76 mm)
0,030 inci (0,76 mm)
0,030 inci (0,76 mm)
Capacitate ulei
Distanţă electrozi bujie
Model motor 19J000
Puterea motorului va scădea cu 3,5% la fiecare 1.000 de picioare (300 m) deasupra nivelului mării şi cu 1% la fiecare
10 grade F (5,6 grade C) peste 77 grade F (25 grade C). Motorul va funcţiona satisfăcător la un unghi de până la 15 grade.
Capacitate nominală
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
n
Puterea nominală brută aferentă modelelor individuale de motoare pe benzină este etichetată în conformitate cu SAE
(Societatea inginerilor auto), cod J1940, Procedura de evaluare a puterii și cuplului motoarelor mici, și este clasificată în
conformitate cu SAE J1995. Valorile cuplului sunt stabilite la 2.600 RPM pentru motoarele cu turația indicată pe etichetă
și la 3.060 RPM pentru toate celelalte; valorile exprimate în cai putere sunt stabilite la 3.600 RPM. Curbele de variație a
puterii brute pot fi vizualizate la adresa www.BRIGGSandSTRATTON.COM. Valorile puterii nete sunt determinate cu motorul
având montate eșapamentul și filtrul de aer, în timp ce valorile puterii brute sunt determinate fără aceste accesorii. Puterea
brută efectivă a motorului va fi mai mare decât puterea netă a motorului și este afectată, printre altele, de condițiile de
funcționare din mediul ambiant și de variabilitatea specifică motorului respectiv. Dat fiind faptul că motoarele sunt montate
pe o varietate largă de produse, motorul pe benzină poate să nu dezvolte puterea brută nominală atunci când este utilizat pe
un anumit echipament. Această diferenţă se datorează unei multitudini de factori incluzând, dar fără a se limita la, varietatea
de componente ale motorului (filtru de aer, eşapament, sarcină, răcire, carburator, pompă de combustibil etc.), limitele de
aplicare, condiţiile de funcţionare din mediul ambiant (temperatură, umiditate, altitudine), precum şi de variabilitatea specifică
motorului respectiv. Datorită limitărilor de producție și de capacitate, este posibil ca Briggs & Stratton să înlocuiască acest
motor cu unul de putere nominală mai mare.
133
Изделия, охватываемые
данным руководством
Данное руководство распространяется на следующие
изделия:
1696813-02, 1696813-03, 1696820-02, 1696820-03,
1696821-02, 1696821-03, 1696822-02, 1696822-03,
1696833-02, 1696833-03, 1696835-01, 1696835-02
СОДЕРЖАНИЕ:
Max-Born-Straße 2, 68519 Viernheim, Германия.
Экологический стандарт
Stage V (5) Европейского
союза (ЕС): Значения
углекислого газа (CO2)
Содержание углекислого газа для двигателей Briggs
®
Контактная информация представительства в
Европе............................................................................... 134
Экологический стандарт Stage V (5) Европейского
союза (ЕС): Значения углекислого газа (CO2)........... 134
Безопасность эксплуатации......................................... 134
Конструктивные узлы и элементы управления........137
Эксплуатация................................................................... 137
Обслуживание и регулировка...................................... 142
Сохраните это руководство для использования в
будущем. В данном руководстве содержится описание
опасностей и рисков, могущих возникнуть в процессе
эксплуатации изделия, и приведены соответствующие
правила техники безопасности. Оно также содержит
важные инструкции, которые нужно соблюдать при
первоначальной настройке, эксплуатации и обслуживании
изделия.
Снегоочиститель предназначен только для уборки снега с
твердых поверхностей, поверхности земли и подъездных
путей. Он не рассчитан на использование в каких-либо
иных целях.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
Хранение........................................................................... 146
Безопасность эксплуатации
n
Общая информация........................................................134
& Stratton , сертифицированных для ЕС, можно найти
на веб-сайте BriggsandStratton.com, введя CO2 в окно
поиска.
Устранение неисправностей......................................... 147
Технические характеристики........................................ 148
Общая информация
За дополнительной информацией обратитесь
к Справочнику контактной информации, который
поставляется вместе с данным устройством.
Иллюстрации в этом документе используются для
наглядности. Ваша машина может отличаться от машины,
представленной на рисунке. В данных инструкциях
положения «ЛЕВЫЙ» и «ПРАВЫЙ» используются с точки
зрения позиции управления.
Ссылки «Важно» и «Примечание» в тексте указывают на
пояснения, исключения или альтернативные процедуры.
Перевод данного документа на все языки выполнен из
первоисточника на английском.
Вся упаковка, отработанное масло и аккумуляторные
батареи необходимо утилизировать согласно
соответствующим нормативным требованиям.
Контактная информация
представительства в Европе
По вопросам, касающимся нормы выбросов в Европе,
обращайтесь в наш европейский офис по адресу:
134
Важно прочитать и понять эти инструкции, прежде чем
пытаться запустить или использовать это оборудование.
Внимательно ознакомьтесь с функциями управления и
правилами эксплуатации данного снегоочистителя.
Знайте, как прекратить работу устройства и как быстро
выключить рычаги управления.
Знаки предупреждения об опасности и
сигнальные слова
Предупреждающий символ по технике безопасности
обозначает информацию по технике безопасности
касательно опасностей, которые могут привести к
травмированию персонала. С предупредительным знаком
используются слова (ОПАСНО, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ или
ВНИМАНИЕ) указывающие на вероятность и возможную
степень серьезности травмы. Кроме того, знак опасности
может использоваться, чтобы обозначить тип опасности.
Слово «ОПАСНО» указывает на опасную ситуацию,
которая, если ее не избежать, приведет к смертельному
исходу или получению серьезных травм.
Слово «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» указывает на опасную
ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести
к смертельному исходу или получению серьезных травм.
ПРИМЕЧАНИЕ указывает на важную, но не имеющую
отношение к опасности информацию.
Предупреждающие знаки на
снегоочистителе
Перед эксплуатацией и
обслуживанием данного
изделия внимательно
прочтите руководство
оператора.
Опасность
ампутации —
вращающаяся
крыльчатка.
Извлеките ключ и
прочитайте руководство
оператора перед
тем, как выполнять
техническое
обслуживание
устройства.
Опасность
ампутации —
вращающаяся
крыльчатка
Опасность ампутации —
вращающийся шнек
Опасность
ампутации — не
прикасайтесь к
вращающимся
деталям.
Опасность вылета
предметов
Пожарная опасность
Опасность взрыва
Опасность поражения
электрическим током
Опасность ядовитого
дыма
Опасность горячей
поверхности
Опасность обратного
хода
Держитесь на
безопасном
расстоянии
Носите защитные
очки
ОСТОРОЖНО
При использовании этой продукции вы можете
контактировать с химическими веществами, в том числе
с выхлопными газами бензиновогодвигателя, которые
признаны в штате Калифорния возможной причиной
возникновения раковых опухолей, и окисью углерода,
которая признана в штате Калифорния причиной
врожденных дефектов и нарушения репродуктивной
функции. Для получения дополнительной информации
зайдите на веб-сайт www.P65Warnings.ca.go.
ОПАСНО
При эксплуатации снегоочистителя существует
опасность ампутации конечностей, а также опасность
травмирования выбрасываемыми снегоочистителем
предметами. Прочтите и соблюдайте все инструкции
по технике безопасности, приведенные в этом
руководстве. Несоблюдение указанных правил может
стать причиной тяжелых травм, в т. ч. со смертельным
исходом.
Самой распространенной травмой, которую получают
на снегоочистителях, является повреждение руки при
контакте с вращающимся шнеком внутри разгрузочного
желоба.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
Информация об
опасности получения
травм.
Сообщения о безопасности
n
Слово «ВНИМАНИЕ» указывает на опасную
ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести
к получению травмы малой или средней тяжести.
Не подпускайте детей
———
———
ОСТОРОЖНО
Прочтите и соблюдайте все инструкции на корпусе
и все инструкции из руководства оператора перед
тем, как начать пользоваться снегоочистителем.
Несоблюдение правил безопасности, описанных в
данном руководстве, может стать причиной тяжелых
травм, в т. ч. со смертельным исходом.
• Разрешайте использовать машину только тем
операторам, которые ответственны, обучены
и знакомы с инструкциями, а также физически
способны управлять машиной.
ОСТОРОЖНО
Во время работы на машине или при проведении
настройки или ремонтных работ, всегда одевайте
защитные очки, чтобы уберечь глаза от посторонних
объектов, которые могут быть выброшены из машины.
Американские модели: Использование или эксплуатация
двигателя на территории, покрытой лесом, кустарниками
или травой, без оснащения системы выхлопных газов
искрогасителем и поддержки его в рабочем состоянии,
является нарушением норматива Закон Калифорнии
об общественных ресурсах (California Public Resource
Code), раздел 4442. В других штатах или федеральных
юрисдикциях также могут действовать подобные законы.
Для приобретения искрогасителя, рассчитанного
на выхлопную систему, которая установлена на
135
двигателе, обратитесь к производителю оригинального
оборудования, розничному продавцу или дилеру.
Предупреждающие знаки
До запуска машины прочитайте информацию о
безопасности на знаках. Сопоставьте рисунок 1 со
знаками, приведенными в следующей таблице.
Предупреждения приводятся для вашей безопасности.
Внимательно прочтите предостережениям на наклейках
и следуйте им, чтобы избежать травм и повреждений
снегоочистителя.
ВАЖНО! Если знаки безопасности изношены или
повреждены, закажите новые наклейки у местного
дилера.
C
136
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
B
n
A
Конструктивные узлы и
элементы управления
I
Тормозные башмаки
J
Фара
K
Кран подачи топлива
Убедитесь, что буквы на рисунке 2 совпадают с
конструктивными узлами и элементами управления,
перечисленными в следующей таблице.
Знаки управления и пояснения к ним
Рычаг управления шнеком
B
Рычаг переключения
передач
C
Управление дефлектором:
на панели
D
E
F
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
n
A
Рукоятка регулировки
вращения желоба: на
панели
Функция Free Hand™
Регулируемое управление
Рычаг
G
Рычаг сцепления
H
Прочистной инструмент
L
Управление дроссельной
заслонкой
M
Выключатель питания
N
Заслонка закрыта;
заслонка открыта
O
Кнопка прокачки
P
Подогрев рукояток с
помощью переключателя
Эксплуатация
137
1. Изучите участок, на котором вы планируете
использовать снегоочиститель. Пометьте все границы
пешеходных дорожек и подъездных путей.
2. Удостоверьтесь, что в этой области нет мусора
или предметов, которые лопасти могут захватить и
выбросить из желоба.
ОСТОРОЖНО
Эта машина может выбрасывать предметы, которые
могут травмировать окружающих людей или повредить
здания.
3. Перед тем, как запустить двигатель, выкатите
снегоуборщик на улицу подальше от окон и дверей.
ОСТОРОЖНО
Двигатели вырабатывают угарный газ — ядовитый
газ без запаха и цвета. Вдыхание угарного газа может
привести к появлению тошноты, потере сознания или
смерти.
Мы рекомендуем использовать сертифицированные
®
масла компании Briggs & Stratton для наилучшей
работы двигателя. Могут использоваться другие
высококачественные детергентные масла, если
они имеют категорию SF, SG, SH, SJ или выше. Не
используйте специальные присадки.
Температура окружающей среды предопределяет
правильную вязкость моторного масла. Воспользуйтесь
таблицей для выбора лучшей вязкости для
предполагаемого диапазона температур окружающей
среды. Для большинства двигателей силового
оборудования, используемого на открытом воздухе,
хорошо подходит синтетическое масло 5W-30. Наиболее
эффективную защиту оборудования, эксплуатируемого
при высоких температурах, обеспечивает синтетическое
масло Vanguard
®
15W-50.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
• Запуск и работа двигателя должны
осуществляться на улице.
• Не оставляйте двигатель работающим в
помещении, даже если двери или окна открыты.
ПРИМЕЧАНИЕ
Briggs & Stratton поставляет некоторые двигатели без
масла. Всегда проверяйте наличие масла в двигателе.
В случае запуска двигателя без масла он может быть
поврежден до состояния, не подлежащего ремонту, что
не будет покрываться гарантией.
n
Рабочая область
4. Убедитесь, что на территории работы машины никого
нет, особенно детей.
ОСТОРОЖНО
При эксплуатации снегоочистителя существует
опасность ампутации конечностей, а также опасность
травмирования выбрасываемыми снегоочистителем
предметами. Прочтите и выполняйте все инструкции по
технике безопасности, приведенные в этом руководстве
по эксплуатации. Несоблюдение указанных правил
может стать причиной тяжелых травм, в т. ч. со
смертельным исходом.
• Не допускайте детей на территорию работы
снегоочистителя.
• Детей часто привлекают различные устройства.
Помните о находящихся вокруг людях.
• Будьте бдительны, и если посторонние лица зайдут
на территорию, выключите машину.
• Будьте особенно внимательны, приближаясь к
закрытым углам, кустам, деревьям или другим
ограничивающим обзор объектам.
Двигатель
Рекомендации по использованию масла
Количество масла: Смотрите раздел Технические
характеристики.
138
A
SAE 30 - использование масла SAE 30 при температуре ниже
40 °F (4 °C) приведет к затрудненному запуску двигателя.
B
10W-30 - использование масла 10W-30 при температуре выше
80 °F (27 °C) может привести к повышенному расходу масла.
Выполняйте регулярную проверку уровня масла.
C
5W-30
D
Синтетическое 5W-30
E
Синтетическое масло Vanguard
®
15W-50
Проверка и долив масла
ПРИМЕЧАНИЕ
Briggs & Stratton поставляет некоторые двигатели без
масла. Всегда проверяйте наличие масла в двигателе.
В случае запуска двигателя без масла он может быть
поврежден до состояния, не подлежащего ремонту, что
не будет покрываться гарантией.
Используйте сертифицированное синтетическое
®
масло Briggs & Stratton 5W-30 для наилучшей
работы двигателя. Могут использоваться другие
высококачественные детергентные масла, если они
имеют категорию SG, SH, SJ или выше. Не используйте
абразивные материалы.
2. Удалите нежелательные материалы из области
вокруг маслозаливной горловины.
3. Извлеките масляный щуп (A, рисунок 4). Используйте
чистую ткань, чтобы удалить масло с щупа.
4. Вставьте и закрутите щуп. Извлеките масляный щуп
и проверьте уровень масла. Убедитесь, что уровень
масла находится на верхней отметке индикатора
ЗАПОЛНЕНИЯ (C).
5. Если уровень масла находится ниже верхней отметки
индикатора ЗАПОЛНЕНИЯ, медленно долейте масло
в трубку маслозаливной горловины двигателя (B). НЕ
заливайте слишком много масла.
6. Подождите одну минуту. Проверьте уровень масла
снова.
7. Когда уровень масла находится на верхней отметке
индикатора ЗАПОЛНЕНИЯ, вставьте и закрутите
масляной щуп.
Рекомендации по топливу
Заправка топливом
ОСТОРОЖНО
Топливо и его пары легко воспламеняются и
взрывоопасны. Всегда обращайтесь с топливом с
особой осторожностью. Несоблюдение этих инструкций
по безопасности может привести к возгоранию или
взрыву, что может привести к серьезным ожогам или
смерти.
Заправка топлива
• Заглушите двигатель, дайте ему остыть не менее
3 минут и только после этого снимите крышку
топливного бака.
• Потушите сигареты, сигары, трубки и другие
источники возгорания.
• Заполнение топливного бака следует осуществлять
за пределами помещения или в хорошо
вентилируемом помещении.
• Не следует переполнять топливный бак. Чтобы
учесть тепловое расширение топлива, не
заполняйте топливный бак выше нижней части
горловины.
• Храните топливо вдали от источников искр,
открытого огня, зажженных горелок и других
источников возгорания.
• Регулярно проверяйте топливные трубки, бак,
крышку и патрубки на наличие трещин и протеканий.
При необходимости замените.
• Если топливо пролилось, дождитесь его испарения
перед тем, как заводить двигатель. НЕ создавайте
другие источники возгорания.
• Используйте только одобренные к применению
канистры для топлива.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
Топливо должно отвечать следующим требованиям:
• Чистый неэтилированный бензин.
• Октановое число не менее 87 ОЧ/87 (91 ОЧИ).
См. Требования к эксплуатации на большой высоте.
• Используйте бензин с содержанием этилового спирта
до 10 % (бензоспирт).
на большой высоте над уровнем моря обратитесь к
официальному сервисному дилеру Briggs & Stratton.
• Не рекомендуется эксплуатация двигателя,
отрегулированного для большой высоты, на высоте
ниже 2500 футов (762 метров).
• Для двигателей с впрыском топлива с электронным
управлением (EFI), регулировка для работы на
большой высоте не требуется.
n
1. Установите устройство на ровную поверхность
(рисунок 3).
ПРИМЕЧАНИЕ Не используйте неразрешенные
марки бензина, например E15 и E85. Не добавляйте
масло в бензин и не изменяйте двигатель для работы
на альтернативных видах топлива. Использование
топлива неразрешенных марок может вызвать
повреждение компонентов двигателя, на которое не
будут распространяться гарантийные обязательства.
Чтобы избежать смолистых отложений в топливной
системе, добавьте стабилизатор в топливо. См. раздел
Хранение. Не все виды топлива одинаковы. Если
вы испытываете проблемы при запуске или работе
двигателя, попробуйте использовать топливо от
другого поставщика или другой марки. Этот двигатель
сертифицирован для работы на бензине. Система
контроля выхлопа отработанных газов для этого
двигателя – EM (модификации двигателя).
Требования к эксплуатации на большой высоте
• При работе на высоте более 5000 футов
(1524 метров) над уровнем моря допускается
использование бензина с октановым числом не менее
85 ОЧ/85 (89 ОЧИ).
• С целью обеспечения соблюдения требований
по выбросам в атмосферу для двигателей с
карбюратором, необходимо произвести регулировку
оборудования для работы на большой высоте.
Эксплуатация без такой регулировки приведет к
ухудшению работы, повышенному потреблению
топлива и повышению токсичности выхлопа. За
информацией о регулировке двигателя для работы
1. Удалите нежелательные материалы из области
вокруг крышки топливного бака.
2. Снимите крышку топливозаправочного патрубка (A,
Рисунок 5).
3. Наполните бак (B) топливом. НЕ наливайте выше
нижней части горловины топливного бака (С).
4. Установите крышку топливного бака.
139
ОСТОРОЖНО
Топливо и его пары легко воспламеняются и
взрывоопасны. Всегда обращайтесь с топливом с
особой осторожностью.
Несоблюдение данных инструкций по безопасности
может стать причиной воспламенения или взрыва, что
может повлечь за собой тяжелые травмы, в т. ч. со
смертельным исходом.
ОСТОРОЖНО
Поврежденный или незаземленный шнур питания может
привести к поражению электрическим током. Поражение
электрическим током может привести к тяжелым ожогам
или смертельному исходу.
• Используйте только трехпроводной шнур питания,
правильно заземленный на сетевой розетке.
• Если удлинительный шнур поврежден, его
необходимо заменить.
Примечание: Чтобы продлить срок службы стартера,
используйте короткие циклы запуска (максимум пять
секунд). Подождите одну минуту между попытками
запуска.
9. Дайте двигателю прогреться в течение нескольких
минут. Постепенно передвиньте рычаг управления
воздушной заслонкой (D) в положение ОТКРЫТО.
Остановка двигателя
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
• Убедитесь, что свеча зажигания, глушитель, крышка
топливного бака и воздушный фильтр (если таковые
имеются) установлены правильно.
• Не заводите рукоятью двигатель с отсоединенным
проводом свечи зажигания.
• Не используйте находящиеся под давлением
пусковые жидкости, поскольку их испарения легко
воспламеняются.
• Не перезаливайте двигатель. Следуйте всем
инструкциям по Запуску двигателя в данном
руководстве.
• Если произошел перелив топлива в карбюратор
и двигатель захлебывается, то установите
управление заслонкой в положение ОТКРЫТЬ/
ЗАПУСК, дросселем в положение БЫСТРО и
проворачивайте рукоятку, пока двигатель не
заведется.
розетке. Нажмите на кнопку включения стартера (I).
После того как двигатель запустится, отсоедините
удлинительный шнур от настенной розетки сети
электропитания, а затем от стартера.
n
Запуск двигателя
1. Отпустите рычаг управления шнеком (J, рисунок 6) и
рычаг сцепления (K).
2. Поверните ручку крана подачи топлива (A), если
таковая имеется, в положение ОТКРЫТО.
3. Переместите рычаг управления дросселем (В) (если
таковой имеется) в положение БЫСТРО.
4. Поверните ключ зажигания (С) в положение ВКЛ. или
нажмите на ключ вкл/выкл.
5. Поверните переключатель управления заслонкой (D)
в положение ЗАКРЫТО.
Примечание: Подсос и прокачка обычно не требуются при
запуске еще теплого двигателя.
6. Нажмите кнопку прокачки (E) два раза.
7. Модели с ручным тросовым стартером: крепко
возьмитесь за рукоятку пускового троса (F).
Медленно потяните за рукоятку, пока не почувствуете
сопротивление, и затем быстро дерните.
ОСТОРОЖНО
Быстрое втягивание пускового троса (обратный ход)
притянет вашу кисть или руку к двигателю до того,
как вы успеете отпустить его. Это может привести к
переломам,ушибам и вывихам.
8. Модели с электрическим запуском: подключите
удлинительный шнур (если входит в комплект) к
коробке стартера (H, рисунок 7), а затем к стенной
140
1. Поверните ключ зажигания (A, рис. 8) в положение
ВЫКЛ. Выньте ключ зажигания или ключ вкл/выкл (в
зависимости от комплектации).
2. Храните ключ в надежном месте, недоступном
для детей. Запустить двигатель без этого ключа
невозможно.
Регулировка разгрузочного желоба и
дефлектора
ОСТОРОЖНО
Шнековый механизм может втягивать лед, гравий
и прочие предметы и с силой выбрасывать их из
желоба. Предметы, выброшенные из желоба, могут
стать причиной смерти, серьезной травмы и/или
материального ущерба.
• Всегда следите, в каком направлении отбрасывается
снег.
1. Повернуть рукоятку вращения желоба (D, рис. 9),
чтобы установить направление выброса снега.
2. С помощью рычага управления дефлектором (C)
передвиньте дефлектор вверх или вниз. Чтобы снег
отбрасывался дальше, поднимите дефлектор.
3. Используйте рычаг переключения скоростей (В),
чтобы выбрать переднюю или заднюю скорость.
При очистке от влажного тяжелого снега включайте
более низкие скорости. При очистке от легкого снега
используйте более высокие скорости.
Примечание: Перед Вам переключением скоростей
обязательно отпустите рычаг сцепления (F).
ОПАСНО
В снегоочистителе есть вращающийся шнек и
крыльчатка, которая отбрасывает снег. Пальцы или
ступни могут быть быстро захвачены вращающимся
шнеком, что приведет приведет к их отрыву или
тяжелым травмам конечностей.
1. Нажмите и удерживайте рычаг управления шнеком.(A,
рисунок 10), чтобы включить шнек или крыльчатку.
2. Отпустите рычаг шнека, чтобы выключить шнек и
крыльчатку.
• Если шнек и крыльчатка не останавливаются
в течение пяти секунд, отрегулируйте тросик
управления. См. Регулировка тросиков
управления шнеком и крыльчаткой.
• Если шнек и крыльчатка все еще НЕ
останавливаются в течение пяти секунд,
обратитесь к Официальному сервисному дилеру.
Включение колесного привода
2. Нажмите и удерживайте рычаг управления шнеком
(F).
3. Отпустите рычаг управления шнеком, чтобы
левой рукой можно было достать другие органы
управления. Если шнек остановился, то обратитесь к
авторизованному сервисному дилеру.
Использование функции рулевого
управления
Функция рулевого управления помогает оператору
включить машину. Рулевое управление временно
отключает одно ведущее колесо, в то время как другое
продолжает движение во время поворота.
1. Нажмите рычаг сцепления (F, рисунок 11), чтобы
переместить машину вперед.
2. Поднимите и удерживайте левый триггер рулевого
управления (P), чтобы повернуть налево.
3. Отпустите левый триггер, чтобы продолжить
движение прямо.
4. Поднимите и удерживайте правый триггер рулевого
управления (P), чтобы повернуть направо.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
ПРИМЕЧАНИЕ НЕ двигайте рычаг переключения
скоростей при включенном сцеплении. Это может
повлечь за собой повреждения системы привода.
1. Нажмите и удерживайте рычаг управления шнеком (A,
рисунок 13).
n
Включите шнек и крыльчатку
1. Чтобы переместить снегоочиститель вперед,
установите рычаг управления скоростью
(B, рисунок 11) в одно из передних положений.
2. Выберите меньшее число при большой толщине
снега, среднее число при небольшой толщине снега и
большее число для перевозки снегоочистителя.
3. Нажмите и удерживайте рычаг управления шнеком
(F).
4. Чтобы переместить снегоочиститель задним ходом,
установите рычаг управления скоростью в положение
R1 или R2.
5. Нажмите и удерживайте рычаг управления шнеком.
6. Чтобы остановить снегоочиститель, отпустите рычаг
сцепления. Машина немедленно остановится.
• Если машина не останавливается, то
отрегулируйте тросик управления шнеком.
См. Регулировка троса управления шнеком.
• Если машина по-прежнему не останавливается, то
обратитесь к авторизованному дилеру.
Примечание: Если вы убираете снег слишком быстро, то
это приведет к перегрузке машины.
Использование функции Free Hand™
После нажатия на рычаг сцепления и рычаг управления
шнеком оператор может отпустить рычаг шнека, чтобы
использовать другие органы управления. Если ваша
модель оснащена этой функцией, то на приборной
панели будет наклейка с предупреждениями (рисунок 12)
5. Отпустите правый триггер, чтобы продолжить
движение прямо.
Очистка забившегося разгрузочного
желоба
ОПАСНО
В разгрузочном желобе находится крыльчатка,
отбрасывающая снег. Пальцы могут быть быстро
захвачены крыльчаткой и оторваны или тяжело
травмированы. НЕ чистите руками забившийся
разгрузочный желоб! Для очистки всегда используйте
прочистной инструмент.
1. ОСТАНОВИТЕ двигатель. Извлеките ключ зажигания
или ключ вкл/выкл.
2. Убедитесь в том, что крыльчатка не вращается.
3. Поверните кожух желоба в сторону и с помощью
прочистного инструмента (G, рисунок 15) удалите
снег из разгрузочного желоба. НЕ чистите руками
забившийся разгрузочный желоб!
Использование фары
Некоторые модели оснащены фарами для освещения
территории перед снегоочистителем. Фары всегда
включаются при работающем двигателе. Выключатель
отсутствуют.
141
Использование рукояток с
подогревом
1. Чтобы активировать подогрев рукояток, включите
подогрев рукояток с помощью переключателя (А, рис.
16).
2. Выключите подогрев рукояток с помощью
переключателя перед остановкой снегоочистителя.
Смена масла.
Перед каждой эксплуатацией
• Проверьте уровень масла в двигателе
• Проверьте время остановки шнека
После каждого использования
Удалите накопившийся снег и снеговую кашу, чтобы избежать
замерзания органов управления, колес, разгрузочного желоба и шнека.
Каждые 25 часов работы или ежегодно
При перемещении устройства в другое место, вы можете
временно отсоединить одно или оба колеса от приводных
осей.
1. Откройте защелкивающееся кольцо (A, рисунок 17)
над ступицей колеса.
2. Вставьте стопорный штифт через внешнее отверстие
в оси и закройте натяжное кольцо над осью.
3.
Совместите ступицу колеса и внутреннее отверстие
в оси, затем полностью установите стопорный штифт
и закройте натяжное кольцо над ступицей колеса.
Произойдет зацепление колеса и оси.
• Замена моторного масла.
• Проверьте снегоочиститель на наличие ослабленных креплений.
• Проверьте регулировку тросика управления шнеком.
• Проверьте глушитель и защитный кожух глушителя.
• Замените свечу зажигания (сервисный центр).
• Проверьте зазор клапана* (сервисный центр).
* Не требуется, кроме случаев, когда возникают проблемы в работе
двигателя.
Контроль выхлопа
Техническое обслуживание, замена или ремонт устройств
или систем для снижения токсичности выхлопа могут
быть проведены в любой мастерской по ремонту
двигателей или частным лицом. Однако для получения
бесплатного обслуживания по контролю выхлопа такие
работы должны проводиться в сервисном центре
авторизованного дилера.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
Обслуживание и регулировка
• Проверьте скребок на предмет износа.
n
Освобождение колеса — стопорные
штифты (если имеются)
Для проведения технического обслуживания, регулировок
и сервисного обслуживания рекомендуется обращаться
к официальным сервисным дилерам. Владелец может
сам выполнить некоторые обычные задачи по текущему
техническому обслуживанию. См. график технического
обслуживания и соответствующие процедуры.
Осторожно
Все компоненты, используемые для сборки данного
продукта, должны оставаться на своем месте для его
надлежащей работы. Запасные части должны иметь
такую же конструкцию и устанавливаться в том же
положении, что и оригинальные детали. Использование
неоригинальных запасных частей может стать причиной
ухудшения работы, повреждения оборудования и
травмирования людей.
ОСТОРОЖНО
Данный снегоочиститель должен обслуживаться
должным образом для поддержания безопасности
эксплуатации. Несоблюдение правил безопасности,
описанных в данном руководстве, может стать причиной
тяжелых травм, в т. ч. со смертельным исходом.
• Перед тем, как приступить к техническому
обслуживанию или ремонту снегоочистителя,
ОСТАНОВИТЕ двигатель. Извлеките ключ зажигания
или извлеките ключ ВКЛ/ВЫКЛ.
График технического обслуживания
Первые 5 часов
142
Замена моторного масла
Утилизируйте использованное масло должным образом.
Его не следует утилизировать как обычные бытовые
отходы. Обратитесь в местные органы, сервисный
центр или к дилеру по вопросу безопасной утилизации и
повторной переработки.
Используйте сертифицированное синтетическое
®
масло 5W-30 Briggs & Stratton для наилучшей
работы двигателя. Могут использоваться другие
высококачественные детергентные масла, если они
имеют категорию SG, SH, SJ или выше. Нe используйте
какие-либо добавки.
1. ОСТАНОВИТЕ двигатель. Поверните ключ зажигания
в положение ВЫКЛ.
2. Извлеките ключ зажигания или вытяните ключ вкл/
выкл (при наличии).
• Если для проведения техобслуживания потребуется
наклон машины, то топливный бак должен быть
опорожнен, в противном случае топливо может
вытекать, что приведет к пожару или взрыву.
3. Выньте пробку из сливного отверстия (рисунок D 18).
Слегка наклоните снегоочиститель в заднем
направлении. Слейте масло в подходящую для этого
емкость.
4. Установите и затяните маслосливную пробку.
5. Поместите устройство на ровную горизонтальную
поверхность.
6. Удалите нежелательные материалы из области
вокруг маслозаливной горловины.
7. Извлеките масляный щуп (A, рис. 19). При помощи
чистой ткани удалите масло с масляного щупа.
Установите тормозные башмаки на должную высоту в
соответствии с типом очищаемой поверхности, чтобы
обеспечить необходимое расстояние до земли.
1. ОСТАНОВИТЕ двигатель. Извлеките ключ зажигания
или ключ вкл/выкл.
2. Установите зазор для скребка, необходимый для
очистки поверхности.
• Чтобы убрать снег с твердых поверхностей,
отрегулируйте тормозные башмаки, чтобы
опустить скребок ближе к поверхности.
• Чтобы убрать снег с поверхностей, покрытых
гравием, или неровных поверхностей,
отрегулируйте тормозные башмаки таким
образом, чтобы скребок можно было
поднять дальше от поверхности. Это будет
способствовать тому, чтобы камни и прочий мусор
не захватывались и не выбрасывались шнековым
механизмом и крыльчаткой.
3. Поместите устройство на ровную горизонтальную
поверхность.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
8. Вставьте и закрутите щуп. Извлеките масляный щуп
и проверьте уровень масла. Убедитесь, что уровень
масла находится на верхней отметке индикатора
ЗАПОЛНЕНИЯ (C).
Тормозные башмаки находятся на каждой стороне
корпуса шнека. Их можно отрегулировать, чтобы
увеличить или уменьшить расстояние между скребком и
очищаемой поверхностью.
n
ОСТОРОЖНО
Топливо и его пары являются высоковоспламеняемыми,
что может привести к ожогам, пожару, повлечь за собой
смерть или серьезные травмы.
9. Если уровень масла находится ниже верхней отметки
индикатора ЗАПОЛНЕНИЯ, медленно долейте масло
в трубку маслозаливной горловины двигателя (B). НЕ
заливайте слишком много масла.
10. Подождите одну минуту. Проверьте уровень масла
снова.
11. Когда уровень масла находится на верхней отметке
индикатора заполнения (C), вставьте и закрутите
масляной щуп.
Регулировка высоты тормозных
башмаков
ОПАСНО
В этом снегоочистителе для уборки снега используется
вращающийся шнек. Механизм может резко захватить и
оторвать пальцы или серьезно травмировать их.
4. Ослабьте крепежные гайки (E, рисунок 20) на
тормозном башмаке (H).
5. Под каждый конец скребка (y, z, рисунок 21)
поместите деревянный брусок, толщина которого
будет такой же, как и нужная высота зазора.
6. Убедитесь, что каждый тормозной башмак плотно
прилегает к поверхности. Затем затяните гайки
крепления.
ПРИМЕЧАНИЕ Чтобы предотвратить контакт со
шнеком, убедитесь, что крепежные гайки находятся
снаружи корпуса шнека.
Настройка высоты скребка
ОПАСНО
В этом снегоочистителе для уборки снега используется
вращающийся шнек. Механизм может резко захватить и
оторвать пальцы или серьезно травмировать их.
• ОСТАНОВИТЕ двигатель. Подождите, пока
остановятся все движущиеся части. Перед
проведением технического обслуживания или
ремонт извлеките ключ зажигания или ключ вкл/
выкл.
• ОСТАНОВИТЕ двигатель. Подождите, пока
остановятся все движущиеся части. Перед
проведением технического обслуживания или
ремонт извлеките ключ зажигания или ключ вкл/
выкл.
ОСТОРОЖНО
Такие предметы, как гравий, камни или прочий мусор,
в случае попадания на крыльчатку или шнек, могут
вылетать с силой, достаточной для причинения травм
или нанесения повреждений имуществу или самому
снегоочистителю.
ОСТОРОЖНО
Такие предметы, как гравий, камни или прочий мусор,
в случае попадания на крыльчатку или шнек, могут
вылетать с силой, достаточной для причинения травм
или нанесения повреждений имуществу или самому
снегоочистителю.
143
Скребок постепенно изнашивается и требует замены.
2. Ослабьте фиксирующие гайки (A, рисунок 22) и болты
(В). Снимите скребок (C).
3. Отцентруйте отверстия в новом скребке относительно
отверстий на кожухе шнека.
4. Установите фиксирующие гайки и болты, но не
затягивайте их.
5. Ослабьте крепежные гайки на тормозном башмаке.
6. Проверьте зазор между скребком и поверхностью.
Убедитесь, что скребок находится вровень с
поверхностью земли
7. Затяните фиксирующие гайки на скребке.
8. При необходимости отрегулируйте тормозные
башмаки в соответствии с типом очищаемой
поверхности, чтобы обеспечить необходимое
расстояние до земли. См. Настройка высоты
тормозных башмаков.
Смажьте механизмы рычагов
управления
• Если для проведения техобслуживания потребуется
наклон машины, то топливный бак должен быть
опорожнен, в противном случае топливо может
вытекать, что приведет к пожару или взрыву.
3. Поднимите снегоочиститель вертикально на кожух
шнека.
Примечание: Когда картер наполнится маслом, не
оставляйте снегоочиститель длительное время
вертикально стоящим на кожухе шнека.
4. Выкрутите винты (A, рисунок 26) и снимите нижнюю
панель (B).
5. Нанесите очень тонкий слой синтетического
моторного масла 50 на шестигранный вал (C, рисунок
27). Делайте это перед хранением и в начале каждого
сезона.
ПРИМЕЧАНИЕ Не позволяйте смазке или маслу
соприкасаться с резиновым фрикционным колесом или
диском ведущего моста. Если смазка или масло попало
на фрикционное колесо, то замените его. Не пытайтесь
его очищать. Если смазка или масло попали на диск
ведущего моста, полностью протрите диск спиртовым
растворителем.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
Нанесите смазку на механизмы рычагов управления в
местах (A), показанных на рисунке 23.
ОСТОРОЖНО
Топливо и его пары являются высоковоспламеняемыми,
что может привести к ожогам, пожару, повлечь за собой
смерть или серьезные травмы.
n
1. ОСТАНОВИТЕ двигатель. Извлеките ключ зажигания
или ключ вкл/выкл.
Смазка разгрузочного желоба,
дефлектора и оси колеса
1. ОСТАНОВИТЕ двигатель и извлеките ключ.
2. Смажьте разгрузочный желоб (A, рисунок 24)
литиевой смазкой.
3. Смажьте дефлектор (B) чистым моторным маслом.
4. Смажьте оси колеса (C) литиевой смазкой.
Смажьте шнек в сборе
1. ОСТАНОВИТЕ двигатель и извлеките ключ.
2. Смажьте узел вала шнека (A, рисунок 25) смазкой в
точках смазки (при наличии).
Смажьте шестигранный вал и
редуктор
Только для систем с фрикционным приводом:
ПРИМЕЧАНИЕ Не позволяйте смазке или маслу
соприкасаться с резиновым фрикционным колесом
или диском ведущего моста. Если смазка или масло
попало на фрикционное колесо, то замените его. Не
выполняйте его очистку. Если смазка или масло попали
на диск ведущего моста, полностью протрите диск
спиртовым растворителем.
1. ОСТАНОВИТЕ двигатель. Извлеките ключ зажигания
или ключ вкл/выкл.
2. Установите рычаг переключение скорости в
положение первой передней передачи.
144
6. Слегка смазывайте звездочку (D) и цепь (E) моторным
маслом перед хранением и в начале каждого сезона.
Регулировка тросиков управления
шнеком и тягой
ОПАСНО
В этом снегоочистителе для уборки снега используется
вращающийся шнек и крыльчатка, которая отбрасывает
снег. Пальцы или ступни могут быть быстро захвачены
механизмом шнека и ампутированы или тяжело
травмированы.
• Чрезмерное затягивание троса шнека и крыльчатки
может привести к вращению шнека и крыльчатки
при отключении управления шнека.
• Чрезмерное затягивание троса тяги может привести
к включению привода при отключении управления
тяги.
1. ОСТАНОВИТЕ двигатель и извлеките ключ.
2. Ослабьте контргайку (A, рисунок 28).
3. Удерживайте трос регулирования (B).
4. Поверните кольцо (С), чтобы ослабить напряжение.
НЕ затягивайте кольцо слишком сильно.
5. Закрутите контргайку.
Примечание: Если устройство не проходит проверку
управления шнека/крыльчатки и управления тягой, НЕ
используйте его. Обратитесь к официальному сервисному
дилеру.
Тест 1. Управление шнеком/крыльчаткой
• ЗАПУСТИТЕ двигатель.
• Нажмите и удерживайте рычаг шнека. Шнек/
крыльчатка должны вращаться.
• Отпустите рычаг шнека. Шнек/крыльчатка должны
ОСТАНОВИТЬСЯ в течение 5 секунд.
Тест 2. Управлением сцеплением
4. Отрегулировав, зафиксируйте регулировочную гайку
(В) и затяните контргайку (А).
Замените срезные или болты шнека
ОПАСНО
В снегоочистителе есть вращающийся шнек и
крыльчатка, которая отбрасывает снег. Механизм шнека
может резко захватить и ампутировать пальцы или
ступни или тяжело травмировать их.
• Перед проведением технического обслуживания или
ремонта ОСТАНОВИТЕ двигатель, подождите, пока
остановятся все движущиеся детали, и выньте ключ
зажигания.
1. ОСТАНОВИТЕ двигатель. Выньте ключ.
2. Извлеките срезные или болты, а также и гайки.
3. Нанесите смазку на точки смазки шнека (при
наличии). Быстро поверните шнек, чтобы смазать вал
шнека.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
• ЗАПУСТИТЕ двигатель.
• Установите рычаг управления скоростью в положение
первой передачи.
• Нажмите и удерживайте рычаг тяги. Устройство
должно начать движение вперед.
• Отпустите рычаг тяги. Устройство должно
ОСТАНОВИТЬСЯ.
часовой стрелки или по часовой стрелке до тех пор,
пока трос не натянется. Не затягивайте его слишком
сильно. Функция управления будет активирована
только при расцепленном рулевом управлении.
n
6. Используйте следующие тесты для проверки работы
шнека и элементов управления тягой:
Тест 3. Функция Free Hand
• ЗАПУСТИТЕ двигатель.
• Нажмите рычаги шнека и сцепления. Затем отпустите
рычаг шнека. Каждый орган управления должен быть
включен.
• Отпустите рычаг тяги. Оба органа управления должны
быть отключены.
Регулировка рулевых тросиков
ОПАСНО
В этом снегоочистителе для уборки снега используется
вращающийся шнек и крыльчатка, которая отбрасывает
снег. Механизм вращающегося шнека или крыльчатка
может резко захватить и ампутировать пальцы или
ступни или тяжело травмировать их.
• Перед проведением технического обслуживания или
ремонта ОСТАНОВИТЕ двигатель, подождите, пока
не остановятся все движущиеся детали, и вытащите
или нажмите/потяните ключ зажигания.
Трос рулевого управления (рулевой тросик) может
немного растянуться после использования в первый
сезон работы. Растянувшийся трос может мешать
расцеплению шестерен привода при активации
управления.
1. ОСТАНОВИТЕ двигатель и извлеките ключ.
2. Одним гаечным ключом зафиксируйте
регулировочную гайку (В, рис. 29), а другим ослабьте
контргайку (A).
3. Отпустите рычаг рулевого управления.
Поворачивайте регулировочную гайку (B) против
4. Выровняйте отверстия для болтов. Вставьте новые
срезные или болты (A, рисунок 30) через вал шнека
(B). Затяните гайками (C).
Замена срезных болтов крыльчатки
ОПАСНО
В снегоочистителе есть вращающийся шнек и
крыльчатка, которая отбрасывает снег. Механизм шнека
или крыльчатка может резко захватить и ампутировать
пальцы или ступни или тяжело травмировать их.
• Перед проведением технического обслуживания или
ремонта ОСТАНОВИТЕ двигатель, подождите, пока
остановятся все движущиеся детали, и выньте ключ
зажигания.
1. ОСТАНОВИТЕ двигатель. Выньте ключ зажигания
двигателя.
2. Снимите срезные болты (A, рисунок 31) и контргайки
(C) с вала крыльчатки (B).
3. Выровняйте отверстия для болтов. Вставьте новые
срезные болты через вал шнека. Затяните с помощью
контргаек.
Замена скребка
ОПАСНО
В снегоочистителе есть вращающийся шнек и
крыльчатка, которая отбрасывает снег. Механизм
вращающегося шнека или крыльчатка может резко
захватить и ампутировать пальцы или ступни или
тяжело травмировать их.
145
Скребок постепенно изнашивается и требует замены.
1. ЗАГЛУШИТЕ двигатель и извлеките ключ зажигания
или ключ вкл/выкл.
2. Ослабьте фиксирующие гайки (A, рисунок 32) и болты
(В) и снимите скребок (C).
3. Отцентруйте отверстия в новом скребке относительно
отверстий на кожухе шнека.
4. Установите и затяните вручную фиксирующие гайки и
болты. Затем ослабьте тормозные башмаки
5. Затяните фиксирующие гайки и болты.
6. Проверьте зазор между скребком и поверхностью.
7. Отрегулируйте тормозные башмаки в соответствии
с типом очищаемой поверхности, чтобы обеспечить
необходимое расстояние до земли. См. Настройка
высоты тормозных башмаков.
ОСТОРОЖНО
Опасность взрыва
Повышенное давление в шинах может привести к их
взрыву, что может повлечь серьезные травмы.
Не накачивайте шины выше максимального давления.
Необходимо регулярно проверять давление в шинах.
Рекомендованная величина давления устанавливается
производителем. На практике удобно придерживаться
следующего правила: накачивать шину только до отметки
значения максимального наполнения воздухом на
боковой стороне шины.
Хранение
Межсезонное хранение
В конце каждого сезона или если снегоочиститель
находится на хранении более 30 дней, необходимо
выполнить описанные ниже действия.
ОСТОРОЖНО
Бензин легко воспламеняем, а его пары взрывоопасны.
Пары бензина могут распространяться до удаленных
источников зажигания, что может привести к взрыву или
пожару.
• Если в топливном баке есть топливо, запрещено
хранить снегоочиститель в помещении или в плохо
вентилируемой зоне, в которой вблизи испарений
бензина могут быть искрения, открытое пламя,
горелки, нагреватели и другие возможные источники
воспламенения.
146
• Чистка трактора. Убедитесь, что все гайки, болты и
винты плотно закручены.
• Осмотрите видимые движущиеся части на предмет
поломки, повреждения и износа. При необходимости
замените.
• Смажьте механизмы рычагов управления, желоб
и дефлектор, узел шнека и оси приводных колес.
См. Обслуживание и регулировка.
• Перед покраской отшлифуйте заржавевшие
поверхности или поверхности со сколотой краской.
• Нанесите антикоррозийное покрытие на все
неокрашенные металлические поверхности или
поверхности оголенного металла.
• Храните устройство в помещении в накрытом виде.
Если устройство хранится на улице, накройте его
брезентом.
Сдайте снегоочиститель в сервис
• Обратитесь к официальному сервисному дилеру для
проведения ежегодного технического обслуживания.
См. График обслуживания.
• Проверьте уровня масла в двигателе и при
необходимости добавьте масло.
• Залейте свежее топливо в топливный бак.
• Проверяйте давление в шинах.
• Убедитесь, что все защитные приспособления,
крышки и щитки находятся на месте.
• Убедитесь, что все крепежные детали плотно
затянуты.
• Проверьте рычаг шнека, управление крыльчаткой и
рычаг управления приводом сцепления.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
Проверка давления в шинах
Снегоочиститель
n
• Перед проведением технического обслуживания или
ремонта ОСТАНОВИТЕ двигатель, подождите, пока
не остановятся все движущиеся детали, и вытащите
ключ зажигания или ключ вкл/выкл.
Хранение — Топливная система
При нахождении в емкости для хранения более 30 дней
топливо может застояться. При каждом заполнении
емкости топливом добавляйте в него стабилизатор
топлива в соответствии с инструкциями изготовителя.
Благодаря этому топливо сохранится свежим, будет
снижена вероятность возникновения проблем, связанных
с застоем топлива или загрязнением топливной системы.
Нет необходимости сливать топливо из двигателя,
когда стабилизатор топлива добавляется в соответствии
с инструкциями. Перед хранением поверните ключ
зажигания двигателя в положение ВКЛ. на 2 минуты для
перемешивания топлива со стабилизатором по всей
топливной системе.
Устранение неисправностей
Неисправность
Причина
Решение
Шнек не останавливается через 5 секунд
после того, как был отпущен рычаг управления
шнеком.
Тросик управления шнеком не был
отрегулирован должным образом.
Обратитесь к Официальному сервисному
дилеру.
Шнек не вращается, когда нажат рычаг
управления шнеком.
Отрегулируйте трос управления шнеком.
См. Отрегулируйте тросик управления
шнеком.
Двигатель не запускается.
Ключ зажигания установлен в положение ВЫКЛ. Поверните ключ зажигания в положение ВКЛ.
или ключ ВКЛ/ВЫКЛ не вставлен в гнездо.
или вставьте ключ ВКЛ./ВЫКЛ. в гнездо.
Кнопка прокачки не была нажата дважды перед Дважды нажмите кнопку прокачки, перед тем
тем, как протяжкой троса.
как тянуть тросик стартера.
Залейте свежий бензин в топливный бак.
Заглушка открыта.
ЗАКРОЙТЕ заслонку, перед тем как тянуть
тросик стартера.
Залит двигатель.
Поверните заслонку в открытое положение.
Потяните трос стартера несколько раз, чтобы
завести двигатель.
Вода в топливе или ситуация, когда топливо
использовано.
Залейте свежий бензин в топливный бак.
Не удается выполнять регулировку вращения
желоба или дефлектора.
Желоб или дефлектор замерзли.
Храните снегоочиститель в теплом месте, пока
не растает снег или лед.
Двигатель запускается с трудом или его
эксплуатационные характеристики являются
неудовлетворительными.
Неподходящее масло.
Замените на масло с меньшей вязкостью.
См. Рекомендации по маслу.
Переключатель управления заслонкой
установлен неправильно.
Постепенно открывайте заслонку по мере
разогрева двигателя.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
Чрезмерная вибрация.
n
Топливный бак пуст.
Снегоочиститель не отбрасывает снег.
Части ослаблены или повреждены.
Немедленно остановите снегоочиститель.
Обратитесь к официальному сервисному
дилеру.
Отрегулируйте трос управления шнеком.
См. Отрегулируйте тросик управления
шнеком.
Снег в разгрузочном желобе.
ЗАГЛУШИТЕ ДВИГАТЕЛЬ! Убедитесь,
что шнек ОСТАНОВИЛСЯ. Используйте
прочистной инструмент для удаления снега
из разгрузочного желоба. Не чистите руками
забившийся разгрузочный желоб! См. Очистка
забившегося разгрузочного желоба.
По всем другим проблемам обратитесь к авторизованному сервисному дилеру.
147
Технические характеристики
Таблица технических характеристик
Система зажигания этого снегоочистителя соответствует канадскому стандарту ICES-002.
Позиция
Модель двигателя 130000
Модель двигателя 150000
Воздушный зазор катушки
0,010−0,014 дюйма (0,25−0,36 мм)
0,010−0,014 дюйма (0,25−0,36 мм)
0,008−0,016 дюйма (0,2−0,4 мм)
Зазор впускного клапана
0,004−0,006 дюйма (0,10−0,15 мм)
0,004−0,006 дюйма (0,10−0,15 мм)
0,005−0,007 дюйма (0,13−0,18 мм)
Зазор выпускного клапана
0,006−0,008 дюйма (0,15−0,20 мм)
0,009−0,011 дюйма (0,23−0,28 мм)
0,005−0,007 дюйма (0,13−0,18 мм)
18−20 унций (0,54−0,59 л)
18−20 унций (0,54−0,59 л)
36−38 унций (1,0−1,1 л)
0,030 дюйма (0,76 мм)
0,030 дюйма (0,76 мм)
0,030 дюйма (0,76 мм)
Количество масла
Зазор свечи зажигания
Модель двигателя 190000
Мощность двигателя будет уменьшаться на 3,5 % для каждых 1000 футов (300 метров) над уровнем моря и на 1 % для
каждых 10 °F (5,6 °C) свыше 77 °F (25 °C). Двигатель будет работать удовлетворительно под углом до 15°.
Номинальная мощность
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
n
Полная мощность отдельных моделей бензиновых двигателей указывается согласно стандарту SAE (Society of
Automotive Engineers) J1940 (Small Engine Power & Torque Rating Procedure) и оценивается в соответствии со
стандартом SAE J1995. Для двигателей с указанными на них оборотами указано значение крутящего момента при
2600 об/мин, для всех остальных двигателей – при 3060 об/мин; значение мощности в лошадиных силах измерялось
при 3600 об/мин. Графики полной мощности можно посмотреть на веб-сайте www.BRIGGSandSTRATTON.COM.
Значения мощности нетто указаны при установленных глушителе и воздушном фильтре, в то время как значения
максимальной мощности указаны без этих принадлежностей. Фактическая валовая мощность двигателя будет
ниже; она зависит, помимо прочего, от условий эксплуатации и конкретного экземпляра двигателя. Учитывая
широкий диапазон продукции, которая оснащается двигателями, бензиновый двигатель может не развивать полную
мощность по стандарту при эксплуатации на отдельном силовом оборудовании. Эта разница вызвана множеством
факторов, включая, среди прочего, используемые принадлежности (очиститель воздуха, выхлопная система, зарядка,
охлаждение, карбюратор, топливный насос и т. д.), ограничения в применении, условия эксплуатации (температура,
влажность, высота) и разницу между отдельными экземплярами двигателей. В связи с производственными и
техническими ограничениями Компания Briggs & Stratton может заменять данный двигатель двигателем с более
высокой номинальной мощностью.
148
Tento návod je určený pre nasledujúce výrobky:
1696813-02, 1696813-03, 1696820-02, 1696820-03,
1696821-02, 1696821-03, 1696822-02, 1696822-03,
1696833-02, 1696833-03, 1696835-01, 1696835-02
Obsah:
Všeobecné informácie...................................................... 149
Kontaktné údaje európskej pobočky.............................. 149
Fáza V (5) podľa Európskej únie (EÚ): Hodnoty oxidu
uhličitého (CO2)................................................................ 149
Bezpečnosť obsluhy........................................................ 149
Dôležité časti a ovládacie prvky......................................152
Prevádzka.......................................................................... 152
Údržba a prestavenie........................................................156
Skladovanie....................................................................... 160
Riešenie problémov.......................................................... 161
®
Hodnoty oxidu uhličitého v motoroch Briggs & Stratton
s certifikátom EÚ o typovom schválení možno nájsť
zadaním výrazu „CO2“ do vyhľadávacieho okna na adrese
BriggsandStratton.com.
Bezpečnosť obsluhy
Odložte si tieto pokyny
Tieto pokyny uschovajte pre prípadné použitie v
budúcnosti. Tento návod obsahuje bezpečnostné
informácie, ktoré vás upozornia na nebezpečenstvá a riziká
týkajúce sa výrobku a informácie o tom, ako sa im vyhnúť.
Obsahuje aj dôležité pokyny, ktoré je potrebné rešpektovať
pri montáži, prevádzke a údržbe výrobku.
Snežná fréza je určená len na odstraňovanie snehu z tvrdých
povrchov, chodníkov a príjazdových ciest. Nie je určená na
žiadny iný účel.
Pred začatím práce alebo prevádzkovaním tohto stroja je
dôležité, aby ste si prečítali a pochopili tieto pokyny.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
Technické parametre........................................................ 162
Fáza V (5) podľa Európskej únie
(EÚ): Hodnoty oxidu uhličitého
(CO2)
n
Výrobky, pre ktoré je tento
návod určený
Všeobecné informácie
Ďalšie informácie nájdete v Pokynoch pre kontakt so
zákazníkmi, ktoré sú priložené k jednotke.
Ilustrácie v tomto návode sú informačné. Vaša jednotka sa
môže líšiť od zobrazených obrázkov. ĽAVÁ a PRAVÁ sú
uvádzané z pohľadu obsluhy.
Pod hlavičkou Dôležité a Poznámka nájdete v texte
vysvetlenia, výnimky alebo alternatívy uvedených postupov.
Všetky preklady tohto dokumentu sú odvodené od pôvodného
zdrojového súboru v angličtine.
Všetok obalový materiál, použitý olej a batérie recyklujte
v súlade s platnými právnymi predpismi.
Kontaktné údaje európskej
pobočky
S otázkami týkajúcimi sa európskych emisií sa obráťte na
našu európsku pobočku na adrese:
Max-Born-Straße 2, 68519 Viernheim, Nemecko.
Dôkladne sa oboznámte s ovládaním a správnym používaním
snežnej frézy.
Oboznámte sa s rýchlym zastavovaním agregátu a rýchlym
vyradením ovládačov zo záberu.
Bezpečnostné varovné značky a
signálne slová
upozorňujúce na
Bezpečnostné varovné značky
nebezpečenstvo sa používajú na označenie informácií
o bezpečnostných rizikách, ktoré môžu vyústiť do úrazu.
Signálne slová (NEBEZPEČENSTVO, VAROVANIE alebo
POZOR) sa používajú v spojení s výstražnými symbolmi na
označenie pravdepodobnosti a možnej závažnosti poranenia.
Okrem toho sa môže symbol nebezpečenstva používať na
vyjadrenie typu nebezpečenstva.
NEBEZPEČENSTVO označuje riziko, ktorému je
potrebné predísť, inak bude jeho následkom smrť alebo
vážne poranenie.
VAROVANIE označuje riziko, ktorému je potrebné
predísť, inak by mohla byť jeho následkom smrť alebo vážne
poranenie.
POZOR označuje riziko, ktorému je potrebné predísť,
inak by mohlo dôjsť k malému alebo stredne vážnemu
úrazu.
149
UPOZORNENIE označuje informácie považované za
dôležité, ktoré sa však netýkajú nebezpečenstva.
Symboly rizík pre snežnú frézu
Bezpečnostné
informácie týkajúce
sa rizík, ktoré môžu
spôsobiť poranenie
osôb.
Pred prevádzkovaním
jednotky alebo
vykonávaním servisu
na jednotke si prečítajte
a pochopte návod na
obsluhu.
Riziko amputácie –
obežné koleso.
Pred vykonaním servisu
agregátu vyberte kľúčik
a prečítajte si Návod na
použitie.
Riziko amputácie –
rotačná závitovka
Riziko amputácie
– nedotýkajte sa
pohyblivých častí.
Riziko odhodených
predmetov
Riziko požiaru
Riziko výbuchu
VAROVANIE
Pred uvádzaním tohto stroja do prevádzky si prečítajte,
porozumejte a rešpektujte pokyny uvedené na snežnej
fréze a v Návode na obsluhu. Nedodržanie bezpečnostných
pokynov tohto návodu môže spôsobiť smrť alebo vážne
poranenie.
• Obsluhu stroja zverte len osobám, ktoré sú
zodpovedné, zaškolené a oboznámené s návodom,
fyzicky schopným obsluhovať tento stroj.
VAROVANIE
Pri prevádzke, nastavovaní alebo opravách noste
ochranné okuliare alebo ochranný štít na tvár na ochranu
očí pre cudzími predmetmi, ktoré môže stroj vyhadzovať.
Riziko elektrického
šoku
Riziko horúceho
povrchu
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
n
Riziko amputácie –
obežné koleso
NEBEZPEČIE
Táto snežná fréza je schopná amputovať ruky a chodidlá
alebo vyhadzovať rôzne predmety. Prečítajte si a
dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny tohto návodu. Ich
nerešpektovanie môže mať za následok smrť alebo vážne
poranenie.
Najčastejšou príčinou úrazov pri používaní snežných
fréz býva kontakt rúk s otáčajúcou sa závitovkou vo
vyhadzovacom žľabe.
Riziko toxických výparov
Riziko spätného nárazu
Dodržiavajte bezpečnú
vzdialenosť
Používajte ochranné
okuliare
Deťom nedovoľte
vstupovať do pracovnej
plochy
———
———
Modely pre USA: Používanie motora na akejkoľvek
zalesnenej, zatrávnenej alebo krovinatej ploche je porušením
Kalifornský zákonník o verejných zdrojoch (California Public
Resource Code), Časť 4442, ak výfukový systém nie je
vybavený zachytávačom iskier v zmysle definície v Časti
4442, a ak nie je udržiavaný v efektívnom pracovnom stave.
V ostatných štátnych alebo federálnych oblastiach sa môžu
uplatňovať podobné zákony. Keď chcete získať zachytávač
iskier, ktorý bol navrhnutý pre výfukový systém pre tento
motor, skontaktujte sa s výrobcom originálneho zariadenia, s
obchodníkom, alebo s predajcom.
Bezpečnostné štítky
Bezpečnostné informácie
VAROVANIE
Pri tomto výrobku môžete byť vystavený účinkom
chemických látok vrátane výfukových plynov zážihového
motora, ktoré štát Kalifornia považuje za príčinu rakoviny, a
oxidu uhoľnatého, ktorý štát Kalifornia považuje za príčinu
vrodených poškodení a iných poškodení reprodukčného
systému. Ďalšie informácie nájdete na webových stránkach
www.P65Warnings.ca.gov.
150
Pred používaním stroja si prečítajte bezpečnostné štítky.
Porovnajte obrázok 1 so štítkami uvedenými v nasledujúcej
tabuľke. Tieto upozornenia a varovania slúžia pre vašu
bezpečnosť. Aby ste predišli zraneniu osôb alebo poškodeniu
stroja, pochopte význam informácií na bezpečnostných
štítkoch a dodržiavajte ich.
DÔLEŽITÉ: Ak dôjde k opotrebovaniu alebo k poškodeniu
bezpečnostného štítku a tento štítok bude nečitateľný, u
miestneho predajcu si objednajte náhradný štítok.
A
n
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
B
C
151
Dôležité časti a ovládacie prvky
J
Svetlomet
K
Palivový uzatvárací ventil
L
Ovládač škrtiacej klapky
M
Spínač zapnutia/vypnutia
Symboly ovládačov a ich významy
A
Páčka ovládania závitovky
B
Páčka voliča rýchlosti
C
Ovládač vychyľovača – na
prístrojovej doske
E
F
Kľuka na otáčanie žľabu – na
prístrojovej doske
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
D
N
Zatvorený sýtič; otvorený
sýtič
O
Tlačidlo nastrekovača
P
Spínač vyhrievania držadiel
Funkcia Free Hand™
Riadiaca páčka ovládania
G
Páčka ovládania pohybu
H
Náradie na čistenie
I
n
Uistite sa, že písmená priradené k popisom
obrázka 2 korešpondujú s funkciami a ovládačmi uvedenými
v nasledujúcej tabuľke.
Prevádzka
Prevádzková oblasť
Klzné pätky
1. Oboznámte sa s plochou, kde chcete používať snežnú
frézu. Označte všetky hranice chodníkov a ciest.
2. Uistite sa, že na ploche nie sú nečistoty ani predmety,
ktoré by závitovka mohla zachytiť a vyhodiť zo žľabu.
VAROVANIE
Tento stroj dokáže odhadzovať predmety, ktoré by mohli
poraniť okolostojace osoby alebo poškodiť budovy.
152
3. Pred naštartovaním motora prejdite so snežnou frézou
von a ďalej od okien a dverí.
VAROVANIE
Motory produkujú kysličník uhoľnatý, jedovatý plyn bez
zápachu a farby. Nadýchanie sa oxidu uhoľnatého môže
spôsobiť nevoľnosť, mdloby alebo smrť.
• Motor štartujte a prevádzkujte vonku.
• Motor neprevádzkujte v uzavretom priestore, ani ak
sú dvere a okná otvorené.
VAROVANIE
Táto snežná fréza je schopná amputovať ruky a chodidlá
alebo vyhadzovať rôzne predmety. Prečítajte si a
dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny tohto návodu. Ich
nerešpektovanie môže mať za následok smrť alebo vážne
poranenie.
Motor
SAE 30 – pri použití oleja SAE 30 pri teplote pod 40 °F (4 °C) bude
štartovanie ťažké.
B
10W-30 – používanie oleja 10W-30 pri teplote nad 80 °F (27 °C)
môže mať za následok zvýšenú spotrebu oleja. Hladinu oleja
kontrolujte často.
C
5W-30
D
Syntetický olej 5W-30
E
Syntetický olej Vanguard
Odporučenia týkajúce sa oleja
Objem oleja: Pozri časť Technické parametre.
UPOZORNENIE
Niektoré motory spoločnosť Briggs & Stratton doručuje
s olejom, niektoré bez oleja. Vždy sa uistite, že motor
má olej. Ak naštartujete motor bez oleja, dôjde k jeho
neopraviteľnému poškodeniu. Na takéto poškodenie sa
nevzťahuje záruka.
Najlepší výkon dosiahnete pri použití certifikovaného
®
syntetického oleja 5W-30 spoločnosti Briggs & Stratton
so zárukou. Prípustné sú aj iné vysoko kvalitné detergentné
oleje, ak majú prevádzkovú klasifikáciu SG, SH, SJ, alebo
vyššiu. Nepoužívajte aditíva.
2. Odstráňte neželaný materiál z oblasti hrdla olejovej
nádrže.
3. Vyberte olejovú mierku (A, obrázok 4). Pomocou čistej
handričky odstráňte olej z mierky oleja.
®
Odporúčame používať oleje spoločnosti Briggs & Stratton
s certifikovanou zárukou, pre najlepší výkon. Prípustné sú aj
iné vysoko kvalitné detergentné oleje, ak majú prevádzkovú
klasifikáciu SF, SG, SH, SJ, alebo vyššiu. Nepoužívajte
špeciálne prísady.
Správna viskozita motorového oleja je daná teplotou
vonkajšieho prostredia. Pri výbere najlepšej viskozity pre
očakávaný rozsah vonkajšej teploty používajte tabuľkou.
Motory väčšiny zariadení s motorovým pohonom pracujú
vonku dobre so syntetickým olejom 5W-30. Pre zariadenia
prevádzkované pri vysokých teplotách ponúka najlepšiu
®
15W-50
1. Postavte stroj na rovný povrch (obrázok 3).
UPOZORNENIE
Niektoré motory spoločnosť Briggs & Stratton doručuje s
olejom, niektoré bez oleja. Vždy sa uistite, že má motor
olej. Pokiaľ naštartujete motor bez oleja, dôjde k jeho
neopraviteľnému poškodeniu. Na takéto poškodenie sa
nevzťahuje záruka.
ochranu syntetický olej Vanguard 15W-50.
®
Skontrolujte a pridajte olej
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
• Počas prevádzky sa v blízkosti nesmú zdržiavať žiadne
deti.
• Agregát je často veľmi príťažlivý pre deti. Dávajte pozor
na všetky prítomné osoby.
• Buďte opatrný a vypnite agregát, ak iné osoby vstúpia
do priestoru.
• V blízkosti slepých kútov, kríkov, stromov alebo iných
predmetov, ktoré môžu prekážať vo výhľade, zvýšte
pozornosť.
A
n
4. Dbajte na to, aby sa na mieste prevádzkovania
nenachádzali okolostojace osoby, najmä deti.
4. Zasuňte a utiahnite olejovú mierku. Vyberte mierku a
skontrolujte hladinu oleja. Uistite sa, že hladina oleja
siaha až po hornú stranu indikátora PLNEJ (C).
5. Ak je hladina oleja pod úrovňou ukazovateľa PLNÉ,
pomaly doplňte olej cez hrdlo na doplnenie motorového
oleja (B). NEDOLEJTE príliš veľa oleja.
6. Počkajte jednu minútu. Znova skontrolujte hladinu oleja.
7. Keď hladina oleja dosiahne hornú stranu indikátora
PLNEJ, mierku oleja zasuňte a utiahnite.
Odporúčania týkajúce sa paliva
Palivo musí vyhovovať týmto požiadavkám:
• Čistý bezolovnatý benzín.
• Minimálne 87-oktánový/87 AKI (91 RON). Pozrite si časť
Požiadavky týkajúce sa vysokej nadmorskej výšky.
• Benzín s obsahom 10 % etanolu (gasohol).
153
Na ochranu palivového systému pred usadzovaním živičných
usadenín, primiešavajte do paliva stabilizátor paliva. Pozri
Skladovanie. Existujú rôzne palivá. Pri problémoch so
štartovaním alebo výkonom zmeňte dodávateľa alebo značku
paliva. Tento motor je certifikovaný na používanie benzínu.
Systém regulácie emisií tohto motora je EM (modifikácie
motora).
Požiadavky týkajúce sa vysokej nadmorskej výšky
VAROVANIE
Palivo a jeho výpary sú mimoriadne horľavé a výbušné.
S palivom vždy manipulujte s maximálnou opatrnosťou.
Nedodržanie týchto bezpečnostných pokynov môže
spôsobiť požiar alebo výbuch, čo môže mať za následok
ťažké popáleniny alebo smrť.
Počas dopĺňania paliva
• Motor zastavte a nechajte najmenej 3 minúty
vychladnúť pred demontovaním uzáveru palivovej
nádrže.
• Zahaste všetky cigarety, cigary, fajky a iné zdroje
vznietenia.
• Palivo dopĺňajte vonku alebo v dobre vetranom
priestore.
• Palivovú nádrž neprepĺňajte. Kvôli expanzii paliva
neplňte palivovú nádrž nad spodnú časť hrdla nádrže.
• Palivo uskladňujte v dostatočnej vzdialenosti od výskytu
iskier, otvorených plameňov, zapaľovacích horákov,
tepelných alebo iných zápalných zdrojov.
• Pravidelne kontrolujte palivové vedenia, nádrž, uzáver a
armatúry s cieľom zistenia trhlín a netesností. V prípade
potreby ich vymeňte.
• Pri rozliatí paliva pred štartovaním motora počkajte,
kým sa neodparí. NEPRIBLIŽUJTE SA s inými zdrojmi
vznietenia.
• Používajte len schválené nádoby na palivo.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
• V nadmorských výškach nad 5 000 stôp (1 524 metrov),
je prijateľný minimálne 85 oktánový benzín/85 AKI (89
RON).
• V prípade používania motorov s karburátorom sa s cieľom
zachovať požiadavky na emisie požaduje vykonať úpravu
na používanie vo vysokých nadmorských výškach. Bez
tejto úpravy dôjde počas prevádzky k zníženiu výkonu,
zvýšeniu spotreby paliva a zvýšeniu množstva emisií. Pre
získanie informácií o úprave na používanie vo vysokých
nadmorských výškach kontaktujte autorizovaného
predajcu značky Briggs & Stratton.
• Používanie motora s úpravou pre vysoké nadmorské
výšky v nadmorských výškach do 2 500 stôp (762
metrov) sa neodporúča.
• Pri motoroch s elektronickým vstrekovaním paliva (EFI),
nie je potrebné robiť žiadne nastavenie podľa nadmorskej
výšky.
Dopĺňanie paliva
n
UPOZORNENIE Nepoužívajte neschválený benzín,
ako napr. E15 alebo E85. Nepridávajte olej do benzínu,
neupravujte motor na použitie alternatívnych palív.
Používanie neschválených palív spôsobí poškodenie častí
motora, na ktoré sa nevzťahuje záruka.
1. Odstráňte neželaný materiál z oblasti palivovej nádrže.
2. Odskrutkujte uzáver palivovej nádrže (A, obrázok 5).
3. Palivovú nádrž (B) naplňte palivom. NEPLŇTE palivovú
nádrž nad spodnú časť hrdla nádrže (C).
4. Naskrutkujte uzáver palivovej nádrže.
Naštartovanie motora
VAROVANIE
Palivo a jeho výpary sú mimoriadne horľavé a výbušné. S
palivom vždy manipulujte s maximálnou opatrnosťou.
Nedodržanie týchto bezpečnostných pokynov môže
spôsobiť požiar alebo výbuch, čo môže mať za následok
ťažké popáleniny alebo smrť.
• Skontrolujte správnosť osadenia zapaľovacej sviečky,
tlmiča výfuku, uzáveru palivovej nádrže a čističa
vzduchu (ak je vo výbave).
• Motor nenatáčajte, ak je vybratá zapaľovacia sviečka.
• Nepoužívajte stlačené štartovacie tekutiny, majú
horľavé výpary.
• Motor nezalievajte palivom. Postupujte podľa pokynov v
časti Naštartovanie motora tohto návodu.
• Ak dôjde k zaplaveniu motora, nastavte sýtič do polohy
OTVORENÉ/SPUSTENÉ, škrtiacu klapku nastavte
do polohy VYSOKÉ OTÁČKY a motor natáčajte, kým
nenaštartuje.
154
1. Uistite sa, že ovládanie závitovky (J, obrázok 6) a pohybu
(K) sú deaktivované.
2. Otočte uzatvárací ventil paliva (A) (ak je na
nainštalovaný) do polohy OTVORENÉ.
3. Posuňte páku ovládania plynu (B) (ak je súčasťou
motora) do polohy VYSOKÉ OTÁČKY.
4. Kľúčik zapaľovania (C) otočte do polohy ZAP. alebo
stlačte kľúčik na stlačenie/vytiahnutie.
Nastavenie vyhadzovacieho žľabu a
vychyľovača
VAROVANIE
Závitovka môže nabrať ľad, štrk alebo iné neželané
predmety a vyvrhnúť ich veľkou silou zo žľabu. Predmety
vyvrhnuté zo žľabu môžu spôsobiť usmrtenie, vážne
zranenie alebo poškodenie majetku.
5. Nastavte ovládanie sýtiča (D) do polohy ZATVORENÝ.
• Nikdy nezabúdajte na smer vyhadzovania snehu.
Poznámka: Pri štartovaní zahriateho motora spravidla nie je
potrebný sýtič ani vstrekovač.
1. Otáčajte kľuku na otáčanie žľabu (D, obrázok 9) na
nastavenie smeru vyhadzovacieho žľabu.
7. V prípade modelov so štartovaním navíjacím štartérom
pevne uchopte rukoväť štartovacieho lana (F). Pomaly
ťahajte rukoväť štartovacieho lana, kým neucítite odpor,
potom ním prudko trhnite.
3. Pomocou páčky na ovládanie rýchlosti (B) vyberte
rýchlosť pre pohyb dopredu alebo dozadu. Na
odstraňovanie mokrého, ťažkého snehu používajte nižšie
rýchlosti. Na odstraňovanie ľahkého snehu používajte
vyššie rýchlosti.
Poznámka: Pred zmenou rýchlosti nezabudnite uvoľniť páčku
ovládania pohybu (F).
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
VAROVANIE
Rýchle spätné zatiahnutie štartovacieho lana (spätný náraz)
vám potiahne ruku a rameno k motoru rýchlejšie, ako
stihnete pustiť štartovacie lano. Môže spôsobiť zlomeniny
kostí, fraktúram, pomliaždeniny alebo vytknutia.
2. Pomocou páčky ovládania na vychyľovači (C) posuňte
vychyľovač nahor alebo nadol. Zdvihnutím vychyľovača
budete odhadzovať sneh ďalej.
n
6. Dvakrát stlačte tlačidlo vstrekovača (E).
8. V prípade modelov s elektrickým štartovaním pripojte
predlžovací kábel, ak je vo výbave, najprv k štartovacej
skrinke (H, obrázok 7), a potom k sieťovej zásuvke.
Potlačte tlačidlo na skrinke štartéra (I). Po naštartovaní
motora odpojte predlžovací kábel najprv od sieťovej
zásuvky a potom od skrinky štartéra.
VAROVANIE
Poškodené alebo neuzemnené sieťové káble môžu
zapríčiniť zásah elektrickým prúdom. Zásah elektrickým
prúdom môže mať za následok vážne popáleniny alebo
smrť.
• Na pripojenie napájania používajte len trojžilový,
správne uzemnený sieťový kábel.
• Ak je predlžovačka poškodená, musí sa vymeniť.
Poznámka: Používajte krátke štartovacie cykly (maximálne
päť sekúnd), aby ste dosiahli dlhšiu životnosť štartéra. Medzi
pokusmi o štartovanie počkajte jednu minútu.
9. Nechajte motor niekoľko minút, aby sa zahrial. Ovládanie
sýtiča (D) postupne presúvajte do polohy OTVORENÉ.
Zastavenie motora
1. Kľúčik zapaľovania (A, obrázok 8) prestavte do polohy
VYP. Vyberte kľúčik zapaľovania alebo kľúčik na
stlačenie/vytiahnutie, ak je vo výbave.
2. Kľúčik uložte na bezpečné miesto, mimo dosahu detí. Bez
kľúčika sa motor nedá naštartovať.
Aktivácia závitovky a obehu
NEBEZPEČIE
Snežná fréza obsahuje rotujúcu závitovku a obežné koleso,
ktoré odhadzujú sneh. Otáčajúca sa závitovka alebo
obeh môže ľahko zachytiť prsty alebo chodidlá a spôsobiť
traumatickú amputácia alebo vážne tržné poranenie.
1. Zapojte závitovku a obeh zatlačením a podržaním
stlačenej páčky na ovládanie závitovky (A, obrázok 10).
2. Závitovku vyradíte zo záberu uvoľnením páčky ovládania
závitovky a obehu.
• Ak sa závitovka a obeh nezastavia do piatich sekúnd,
upravte riadiaci kábel. Pozrite si časť Nastavte
riadiace káble závitovky a obehu.
• Ak sa závitovka a obeh NEZASTAVÍ do piatich
sekúnd, obráťte sa na autorizovaného servisného
zástupcu.
Aktivujte hnacie kolesá
UPOZORNENIE Páčku na voľbu rýchlosti
NEPOSÚVAJTE, pokiaľ je aktivovaná páčka na ovládanie
pohybu. Dôsledkom môže byť poškodenie systému
pohonu.
1. Na posúvanie snežnej frézy dopredu nastavte páčku na
ovládanie rýchlosti (B, obrázok 11) do jednej z polôh pre
jazdu dopredu.
2. Vyberte nižšie číslo pre ťažký sneh, stredné číslo pre
ľahký sneh a vyššie číslo na prepravu snežnej frézy.
3. Stlačte a podržte páčku na ovládanie pohybu (F).
155
5. Stlačte a podržte páčku na ovládanie pohybu.
6. Snežnú frézu zastavíte uvoľnením páčky na ovládanie
pohybu. Stroj sa okamžite zastaví.
• Ak sa stroj nezastaví, nastavte ovládací kábel.
Pozrite si časť Nastavte kábel ovládania pohybu.
• Ak sa stroj napriek tomu nezastaví, obráťte sa na
autorizovaného servisného zástupcu.
Poznámka: Ak sneh odstraňujete príliš rýchlo, dôjde k
prekročeniu kapacity stroja.
Používanie funkcie Free Hand™
Po aktivácii ovládania pohybu a ovládania závitovky môže
obsluha uvoľniť páčku na ovládanie závitovky a používať
iné ovládače. Ak je váš model vybavený touto funkciou, na
prístrojovom paneli sa bude nachádzať štítok (obrázok štítka
12).
1. Potlačte páčku na ovládanie závitovky nadol a podržte ju
v tejto polohe (A, obrázok 13).
2. Potlačte páčku na ovládanie pohybu nadol a podržte ju v
tejto polohe (F).
Používanie svetlometu
Niektoré modely sú vybavené svetlometom na osvetlenie
plochy pred snežnou frézou. Svetlomet je zapnutý vždy, keď
je motor v chode. Nie je tu žiadny spínač.
Používanie vyhrievaných držadiel
1. Zapnutím spínača vyhrievania držadiel (A, obrázok 16)
aktivujete vyhrievanie držadiel.
2. Pred zastavením snežnej frézy vypnite spínač
vyhrievania držadiel.
Používanie uvoľnenia kolesa – poistné
kolíky (ak je ním zariadenie vybavené)
Keď zariadenie presuniete na iné miesto, môžete z pohonnej
nápravy dočasne vyradiť jedno alebo dve kolesá.
1. Otvorte zaťahovací prstenec (A, obrázok 17) na náboji
kolesa.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
3. Uvoľnite páčku na ovládanie závitovky, aby ste mohli
ľavou rukou používať iné ovládače. Ak sa závitovka
zastaví, obráťte sa na autorizovaného servisného
zástupcu.
3. Odstráňte chránič žľabu a na odstraňovanie snehu
z vyprázdňovacieho žľabu používajte náradie na
čistenie (G, obrázok 15). NIKDY NEČISTITE zanesený
vyprázdňovací žľab rukami!
n
4. Na aktiváciu spätného chodu snežnej frézy nastavte
páčku na ovládanie rýchlosti do polohy R1 alebo R2.
Použite funkciu ovládania riadenia
Funkcia ovládania riadenia pomáha prevádzkovateľovi otočiť
jednotku. Ovládanie riadenia dočasne vyradí jedno hnacie
koleso, kým ďalšie poháňa jazdu do zákruty.
1. Zaraďte ovládaciu páku pohonu (F, obrázok 11), aby sa
stroj pohol dopredu.
2. Zdvihnite a podržte ľavý aktivátor funkcie ovládania
riadenia (P) na odbočenie vľavo.
3. Uvoľnite ľavý aktivátor na pokračovanie v rovnej jazde.
4. Zdvihnite a podržte pravý aktivátor funkcie ovládania
riadenia (P) na odbočenie vpravo.
5. Uvoľnite pravý aktivátor na pokračovanie v rovnej jazde.
Čistenie zaneseného vyhadzovacieho
žľabu
NEBEZPEČIE
Vyprázdňovací žľab obsahuje rotačný obeh určený na
odhadzovanie snehu. Môže dôjsť k rýchlemu zachyteniu
prstov v obehu, výsledkom čoho je traumatická amputácia
alebo vážne poranenie. NIKDY NEČISTITE zanesený
vyprázdňovací žľab rukami! Vždy používajte náradie na
čistenie.
1. ZASTAVTE motor. Vytiahnite kľúčik zapaľovania alebo
kľúčik na stlačenie/vytiahnutie.
2. Uistite sa, že sa obeh netočí.
156
2. Vložte zadržiavací kolík do vonkajšieho otvoru v náprave
a zavrite zaťahovací prstenec na náprave.
3.
Zarovnajte náboj kolesa a vnútorný otvor na náprave,
potom úplne vložte zadržiavací kolík a zavrite zaťahovací
prstenec na náprave. Spojí to koleso a nápravu.
Údržba a prestavenie
So všetkými požiadavkami na údržbu, prestavenie a servis
agregátu vám odporúčame obrátiť sa na autorizovaného
servisného zástupcu. Niektoré práce bežnej údržby môže
vykonávať vlastník. Pozri Plán údržby a postupy, ktoré
nasledujú.
POZOR
Všetky časti použité v konštrukcii tohto produktu musia
zostať nainštalované, aby motor správne fungoval.
Náhradné diely musia mať rovnakú konštrukciu a musia byť
namontované na to isté miesto ako pôvodné diely. Iné diely
nemusia fungovať tak, ako by mali a môžu poškodiť motor a
spôsobiť úraz.
VAROVANIE
Predpokladom bezpečnej prevádzky a výkonu snežnej frézy
jej správna údržba. Nedodržanie bezpečnostných pokynov
tohto návodu môže spôsobiť smrť alebo vážne poranenie.
• Pred vykonaním údržby alebo opráv snežnej frézy
ZASTAVTE motor. Vyberte kľúčik zo zapaľovania alebo
vytiahnite kľúčik na STLAČENIE/VYTIAHNUTIE.
Plán údržby
Prvých 5 hodín
Vymeňte olej.
4. Nasaďte a utiahnite zátku na vypúšťanie oleja.
Pred každým použitím
5. Agregát postavte na rovnú plochu.
• Skontrolujte čas zastavenia závitovky
Po každom použití
Odstráňte nahromadený sneh a ľadovú kašu, aby sa predišlo zamrznutiu
ovládacích prvkov, kolies, vyhadzovacieho žľabu a závitovky.
Každých 25 hodín alebo Raz ročne
• Skontrolujte opotrebovanie zhŕňacej lišty.
• Vymeňte motorový olej.
• Skontrolujte, či na snežnej fréze nie sú uvoľnené časti.
• Skontrolujte nastavenie ovládacieho kábla závitovky.
• Skontrolujte tlmič a chránič tlmiča.
• Vymeňte zapaľovaciu sviečku (servis predajcu).
• Skontrolujte vôľu ventilu* (servis predajcu).
* Nie je potrebné, pokiaľ nezaznamenáte problémy s výkonom motora.
Kontrola emisií
Výmena motorového oleja
Použitý olej zlikvidujte správnym spôsobom. Nevyhadzujte
ho s domovým odpadom. Informácie o bezpečnej likvidácii a
miestach realizácie recyklácie získate na miestnom úrade, v
servisnom stredisku alebo u predajcu.
Najlepší výkon dosiahnete pri použití certifikovaného
®
7. Vytiahnite olejovú mierku (A, obrázok 19). Pomocou čistej
handričky utrite z mierky olej.
8. Zasuňte a utiahnite olejovú mierku. Vyberte mierku a
skontrolujte hladinu oleja. Uistite sa, že hladina oleja
siaha až po hornú stranu indikátora PLNEJ (C).
9. Ak je hladina oleja pod úrovňou ukazovateľa PLNÉ,
pomaly doplňte olej cez hrdlo na doplnenie motorového
oleja (B). NEDOLEJTE príliš veľa oleja.
10. Počkajte jednu minútu. Znova skontrolujte hladinu oleja.
11. Ak je hladina oleja v hornej časti indikátora plnej nádrže
(C), mierku zasuňte a utiahnite.
Nastavte výšku klznej pätky
NEBEZPEČIE
Táto snežná fréza obsahuje rotujúcu závitovku, ktorá
naberá sneh. Môže dôjsť k rýchlemu zachyteniu prstov,
čoho výsledkom môže byť traumatická amputácia alebo
vážne tržné rany.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
Údržbu, výmenu alebo opravu zariadení a systémov na
obmedzovanie emisií vo výfukových plynoch môže vykonávať
servisné stredisko alebo pracovník, ktorý opravuje motory
neurčené pre vozidlá používané na cestných komunikáciách.
„Bezplatná“ kontrola emisií však môže byť vykonaná iba u
servisného zástupcu autorizovaného výrobným závodom.
6. Odstráňte neželaný materiál z oblasti hrdla olejovej
nádrže.
n
• Skontrolujte úroveň hladiny motorového oleja
syntetického oleja 5W-30 spoločnosti Briggs & Stratton
so zárukou. Prípustné sú aj iné vysoko kvalitné detergentné
oleje, ak majú prevádzkovú klasifikáciu SG, SH, SJ, alebo
vyššiu. Nepoužívajte žiadne aditíva.
1. ZASTAVTE motor. Otočte kľúčik zapaľovania do polohy
VYP.
2. Vyberte kľúč zo zapaľovania alebo vytiahnite kľúč na
stlačenie/vytiahnutie (ak sa používa).
VAROVANIE
Palivo a jeho výpary sú mimoriadne horľavé a výbušné.
Môžu spôsobiť popáleniny, požiar alebo výbuch, smrť alebo
vážne poranenia.
• Keď robíte údržbu, ktorá si vyžaduje naklonenie stroja,
musí byť palivová nádrž prázdna, inak môže palivo
vytiecť a spôsobiť požiar alebo výbuch.
3. Vyskrutkujte zátku na vypúšťanie oleja (D, obrázok 18).
Nakloňte snežnú frézu mierne dozadu. Olej vypusťte do
schválenej nádoby.
• ZASTAVTE motor. Počkajte, kým sa všetky pohybujúce
sa časti nezastavia. Pred údržbou alebo opravami
vyberte kľúč zapaľovania alebo kľúč na stlačenie/
vytiahnutie.
VAROVANIE
Ak závitovka alebo obeh narazí na predmety ako štrk,
kamene alebo iné neželané predmety, môžu byť veľkou
silou vyvrhnuté a môžu spôsobiť zranenie osôb, poškodenie
majetku alebo poškodenie snežnej frézy.
Klzné pätky sa nachádzajú na oboch stranách skrine
závitovky. Možno ich nastaviť na zvýšenie alebo zníženie
vzdialenosti medzi zhŕňacou lištou a povrchom, z ktorého sa
odstraňuje sneh.
Klzné pätky nastavte na správnu výšku, aby ste zachovali
svetlosť od zeme vhodnú pre typ povrchu, z ktorého sa bude
odstraňovať sneh.
1. ZASTAVTE motor. Vytiahnite kľúčik zapaľovania alebo
kľúčik na stlačenie/vytiahnutie.
2. Zistite potrebnú svetlosť pre povrch, z ktorého sa bude
odstraňovať sneh.
• Pri odstraňovaní snehu z tvrdých povrchov nastavte
klzné pätky nahor na spustenie zhŕňacej lišty bližšie k
povrchu.
• Pri odstraňovaní snehu z povrchov so štrkom alebo
nerovných povrchov nastavte klzné pätky nadol
na posunutie zhŕňacej lišty ďalej od povrchu. Tým
zabránite zachyteniu kameňov a iných neželaných
materiálov a ich vyvrhnutiu závitovkou a obehom.
3. Agregát postavte na rovnú plochu.
157
5. Pod každý koniec lišty škrabača umiestnite drevený blok
(y, z, obrázok 21) rovnakej hrúbky ako požadovaná výška
medzery.
6. Dbajte na to, aby sa obe klzné pätky pevne dotýkali
povrchu. Potom utiahnite montážne skrutky.
UPOZORNENIE Na zabránenie kontaktu so závitovkou
dbajte na to, aby boli montážne skrutky na vonkajšej strane
skrine závitovky.
Nastavte výšku lišty škrabača
NEBEZPEČIE
Táto snežná fréza obsahuje rotujúcu závitovku, ktorá
naberá sneh. Môže dôjsť k rýchlemu zachyteniu prstov,
čoho výsledkom môže byť traumatická amputácia alebo
vážne tržné rany.
1. ZASTAVTE motor a vyberte kľúčik.
2. Namažte vyhadzovací žľab (A, obrázok 24) lítiovým
mazivom.
3. Namažte vychyľovač (B) čistým motorovým olejom.
4. Namažte nápravy (C) lítiovým mazivom.
Namažte montážnu zostavu závitovky
1. ZASTAVTE motor a vyberte kľúčik.
2. Namažte zostavu hriadeľa závitovky (A, obrázok 25)
nanesením maziva do mazníc (ak sa používajú).
Namažte šesťhranný hriadeľ a prevody
Len pre systémy s trecím pohonom:
UPOZORNENIE Zabráňte styku maziva alebo oleja s
gumovým trecím kolesom alebo s platňou pohonu disku.
Ak olej alebo mazivo príde do kontaktu s trecím kolesom,
vymeňte ho. Nečistite ho. Ak platňa disku pohonu príde
do styku s mazivom alebo olejom, platňu poriadne očistite
pomocou rozpúšťadla na báze alkoholu.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
• ZASTAVTE motor. Počkajte, kým sa všetky pohybujúce
sa časti nezastavia. Pred údržbou alebo opravami
vyberte kľúč zapaľovania alebo kľúč na stlačenie/
vytiahnutie.
Namažte vyprázdňovací žľab, vychyľovač
a osku kolesa
n
4. Uvoľnite montážne matice (E, obrázok 20) na klznej pätke
(H).
VAROVANIE
Ak závitovka alebo obeh narazí na predmety ako štrk,
kamene alebo iné neželané predmety, môžu byť veľkou
silou vyvrhnuté a môžu spôsobiť zranenie osôb, poškodenie
majetku alebo poškodenie snežnej frézy.
Lišta škrabača sa postupne opotrebuje a bude si vyžadovať
výmenu.
1. ZASTAVTE motor. Vytiahnite kľúčik zapaľovania alebo
kľúčik na stlačenie/vytiahnutie.
2. Uvoľnite skrutky (A, obrázok 22) a matice (B). Odstráňte
lištu škrabača (C).
3. Zarovnajte otvory na novej lište škrabača s otvormi na
skrini závitovky.
4. Namontuje skrutky a matice, ale neuťahujte ich.
5. Uvoľnite montážne matice na klznej pätke.
6. Skontrolujte medzeru medzi lištou škrabača a povrchom.
Uistite sa, že je lišta zarovno so zemou
7. Utiahnite skrutky na lište škrabača.
8. Podľa potreby nastavte klzné pätky, aby ste zachovali
medzeru od zeme vhodnú pre typ povrchu, z ktorého sa
bude odstraňovať sneh. Pozrite si časť Nastavte výšku
klznej pätky.
Mazanie vedenia ovládacej páčky
Naneste mazivo na vedenie ovládacej páčky na miestach (A)
uvedených na obrázku 23.
158
1. ZASTAVTE motor. Vytiahnite kľúčik zapaľovania alebo
kľúčik na stlačenie/vytiahnutie.
2. Páčku na voľbu rýchlosti posuňte do polohy prvého
prevodu na jazdu dopredu.
VAROVANIE
Palivo a jeho výpary sú mimoriadne horľavé a výbušné.
Môžu spôsobiť popáleniny, požiar alebo výbuch, smrť alebo
vážne poranenia.
• Keď robíte údržbu, ktorá si vyžaduje naklonenie stroja,
musí byť palivová nádrž prázdna, inak môže palivo
vytiecť a spôsobiť požiar alebo výbuch.
3. Postavte snežnú frézu nastojato na koniec so skriňou
závitovky.
Poznámka: Keď plníte kľukovú skriňu olejom, nenechávajte
snežnú frézu dlhšie stáť na skrini závitovky.
4. Odskrutkujte skrutky (A, obrázok 26) a spodný panel (B).
5. Naneste veľmi tenkú vrstvu syntetického motorového
oleja triedy 50 na šesťhranný hriadeľ (C, obrázok 27).
Tento postup vykonajte pred uskladnením a na začiatku
každej sezóny.
UPOZORNENIE Zabráňte styku maziva alebo oleja s
gumovým trecím kolesom alebo s platňou pohonu disku.
Ak olej alebo mazivo príde do kontaktu s trecím kolesom,
vymeňte ho. Nepokúšajte sa čistiť ho. Ak platňa disku
pohonu príde do styku s mazivom alebo olejom, platňu
poriadne očistite pomocou rozpúšťadla na báze alkoholu.
Nastavenie riadiacich káblov závitovky
a pohybu
NEBEZPEČIE
Snežná fréza obsahuje rotujúcu závitovku a obežné koleso,
ktoré odhadzujú sneh. Závitovka alebo obežné koleso môžu
ľahko zachytiť prsty alebo chodidlá a spôsobiť traumatickú
amputáciu alebo vážne tržné poranenie.
• Nadmerné utiahnutie kábla závitovky a obežného
kolesa môže spôsobiť, že sa závitovka a obežné koleso
otáčajú, keď je riadenie závitovky vypnuté.
• Nadmerné utiahnutie kábla pohybu môže spôsobiť
aktiváciu pohonu, keď je vypnuté riadenie pohybu.
1. ZASTAVTE motor a vyberte kľúčik.
2. Uvoľnite maticu s otvorom (A, obrázok 28).
3. Podržte riadiaci kábel (B).
NEBEZPEČIE
Snežná fréza obsahuje rotujúcu závitovku a obežné koleso,
ktoré odhadzujú sneh. Môže dôjsť k rýchlemu zachyteniu
prstov v rotujúcej závitovke alebo obežnom kolese, čoho
výsledkom môže byť traumatická amputácia a vážne tržné
poranenie.
• ZASTAVTE motor, počkajte, kým sa všetky pohyblivé
časti nezastavia, a pred vykonávaním údržby alebo
opravy vytiahnite kľúčik zapaľovania alebo kľúčik na
stlačenie/vytiahnutie.
Po opakovanom používaní počas prvej sezóny
prevádzkovania sa môže kábel riadenia trochu natiahnuť.
Ak sa kábel natiahol, môže to zabrániť rozpojeniu hnacích
ozubených kolies pri aktivácii ovládania.
1. ZASTAVTE motor a vyberte kľúčik.
2. Pomocou jedného kľúča držte nastavovaciu maticu na
mieste (B, obrázok 29). Pomocou druhého kľúča uvoľnite
maticu s otvorom (A).
3. Uvoľnite páčku riadenia. Otáčajte nastavovaciu maticu
(B) v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek, kým
sa kábel nenapne. Kábel príliš neuťahujte. Inak sa po
rozpojení riadenia zapne funkcia riadenia.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
4. Otočte manžetu (C) na uvoľnenie napätia. Manžetu
NEUŤAHUJTE príliš.
Nastavenie káblov riadenia
n
6. Pred uskladnením a na začiatku každej sezóny ľahko
namažte ozubené koleso (D) a reťaz (E) motorovým
olejom.
5. Utiahnite maticu s otvorom.
6. Na kontrolu fungovania riadenia závitovky a pohybu
použite nasledujúce skúšky:
Poznámka: Ak jednotka nevyhovie skúške ovládania
závitovky/obežného kolesa a pohybu, NEPOUŽÍVAJTE ju.
Obráťte sa na autorizovaného servisného zástupcu.
Skúška 1 – Ovládanie závitovky/obežného
kolesa
• NAŠTARTUJTE motor.
• Stlačte páčku riadenia závitovky. Závitovka/bežné koleso
sa musí otáčať.
• Uvoľnite páčku riadenia závitovky. Závitovka/obežné
koleso sa musí ZASTAVIŤ do 5 sekúnd.
Skúška 2 – Riadenie pohonu pre pohyb
• NAŠTARTUJTE motor.
• Zaraďte páčku riadenia rýchlosti na prvú rýchlosť.
• Stlačte páčku riadenia pohybu. Jednotka sa má
pohybovať dopredu.
• Uvoľnite páčku riadenia pohonu pre pohyb. Jednotka sa
musí ZASTAVIŤ.
4. Po dokončení nastavenia držte nastavovaciu maticu na
mieste (B) a utiahnite maticu s otvorom (A).
Vymeňte strižné skrutky závitovky
NEBEZPEČIE
Snežná fréza obsahuje rotujúcu závitovku a obežné koleso,
ktoré odhadzujú sneh. Závitovka alebo obežné koleso môžu
ľahko zachytiť prsty alebo chodidlá a spôsobiť traumatickú
amputáciu alebo vážne tržné poranenie.
• ZASTAVTE motor, počkajte, kým sa všetky pohyblivé
časti nezastavia, a pred vykonávaním údržby alebo
opravy vytiahnite kľúč na naštartovanie motora.
1. ZASTAVTE motor. Vytiahnite kľúč.
2. Odstráňte strižné skrutky a matice.
3. Naneste mazivo do mazníc závitovky (ak je nimi
vybavená). Závitovku rýchlo otáčajte, aby sa namazal jej
hriadeľ.
4. Zarovnajte otvory pre skrutky. Namontujte nové strižné
skrutky (A, obrázok 30) cez tyč závitovky (B). Utiahnite
maticami (C).
Skúška 3 – Funkcia Free Hand
• NAŠTARTUJTE motor.
• Aktivujte ovládanie závitovky a ovládanie pohybu.
Uvoľnite páčku ovládania závitovky. Uistite sa, že obe
ovládania zostanú aktivované.
• Uvoľnite páčku riadenia pohonu pre pohyb. Uistite sa, že
obe ovládania sa deaktivujú.
159
Vymeňte strižné skrutky obežného
kolesa
NEBEZPEČIE
Snežná fréza obsahuje rotujúcu závitovku a obežné koleso,
ktoré odhadzujú sneh. Môže dôjsť k rýchlemu zachyteniu
prstov v závitovke alebo obehu, čoho výsledkom môže byť
traumatická amputácia alebo vážne tržné poranenie.
Skontrolujte tlak v pneumatikách
VAROVANIE
Riziko výbuchu
Nadmerné nahustenie pneumatík môže spôsobiť ich
explóziu s následkom možného vážneho poranenia.
Nehustite pneumatiky nad maximálnu hodnotu tlaku.
1. ZASTAVTE motor. Vyberte kľúč na naštartovanie
motora.
Tlak v pneumatikách by sa mal kontrolovať pravidelne.
Odporúčaný tlak v pneumatikách sa líši v závislosti na
výrobcovi. Dobrým pravidlom je nahustiť pneumatiku do
hodnoty „Max Inflation“ (Maximálne nahustenie) vytlačenej
na bočnej stene pneumatiky; túto hodnotu ale nesmiete
prekročiť.
2. Vyberte strižné skrutky (A, obrázok 31) a poistné matice
(C) z hriadeľa obežného kolesa (B).
Skladovanie
3. Zarovnajte otvory pre skrutky. Cez hriadeľ závitovky
vložte nové strižné kolíky. Dotiahnite poistné matice.
Vymeňte lištu škrabača
Po skončení sezóny alebo keď agregát uskladňujete na 30 a
viac dní, vykonajte nasledujúce kroky.
VAROVANIE
Benzín je nesmierne horľavý a výpary sú výbušné. Výpary
môžu preniknúť až k vzdialenému zdroju vznietenia a
spôsobiť výbuch alebo požiar.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
NEBEZPEČIE
Snežná fréza obsahuje rotujúcu závitovku a obežné koleso,
ktoré odhadzujú sneh. Môže dôjsť k rýchlemu zachyteniu
prstov v rotujúcej závitovke alebo obežnom kolese, čoho
výsledkom môže byť traumatická amputácia alebo vážne
tržné poranenie.
Mimosezónne uskladnenie
n
• ZASTAVTE motor, počkajte, kým sa všetky pohyblivé
časti nezastavia, a pred vykonávaním údržby alebo
opravy vytiahnite kľúč na naštartovanie motora.
• ZASTAVTE motor, počkajte, kým sa všetky pohyblivé
časti nezastavia, a pred vykonávaním údržby alebo
opravy vytiahnite kľúčik zapaľovania alebo kľúčik na
stlačenie/vytiahnutie.
Lišta škrabača sa postupne opotrebuje a bude si vyžadovať
výmenu.
1. VYPNITE motor a vyberte kľúč zapaľovania alebo kľúč na
stlačenie/vytiahnutie.
2. Uvoľnite skrutky (A, obrázok 32) a matice (B) a odstráňte
lištu škrabača (C).
3. Zarovnajte otvory na novej lište škrabača s otvormi na
skrini závitovky.
4. Rukami utiahnite skrutky a matice. Potom uvoľnite klzné
pätky
5. Utiahnite skrutky a matice.
6. Skontrolujte medzeru medzi lištou škrabača a povrchom.
7. Nastavte klzné pätky tak, aby ste zachovali medzeru
od zeme vhodnú pre typ povrchu, z ktorého sa bude
odstraňovať sneh. Pozrite si časť Nastavte výšku klznej
pätky.
160
• Ak sa v nádrži nachádza palivo, agregát neskladujte vo
vnútorných ani v nedostatočne vetraných priestoroch,
kde by sa výpary mohli dostať do blízkosti iskier,
otvoreného ohňa, horákov, horúcich povrchov a iných
zdrojov vznietenia.
Snežná fréza
• Vyčistite agregát. Uistite sa, že sú utiahnuté všetky
matice, skrutky a svorníky.
• Obhliadkou skontrolujte či pohyblivé časti nie sú
poškodené, zlomené alebo opotrebované. V prípade
potreby ich vymeňte.
• Namažte tiahla ovládacej páky, žľabu a vychyľovača,
zostavu závitovky a nápravy s kolesami pohonu. Pozri
Údržba a prestavenie.
• Všetky zahrdzavené alebo obité lakované povrchy
jemne prebrúste a pretrite opravným lakom.
• Na nenalakované alebo kovové povrchy naneste
antikorózny prípravok.
• Agregát skladujte v interiéri a zakryte ho. Pri uchovávaní
vonku použite ťažkú celtovinu.
Vrátenie jednotky do servisu
• Každoročné údržbové práce zverte autorizovanému
servisnému zástupcovi. Pozri Plán údržby.
• Skontrolujte hladinu motorového oleja a podľa potreby
olej dolejte.
• Palivovú nádrž naplňte čistým palivom.
• Skontrolujte tlak pneumatík.
• Skontrolujte upevnenie všetkých chráničov, štítov a
krytov.
• Skontrolujte utiahnutie všetkých spojovacích prvkov.
Uchovávanie – palivový systém
• Skontrolujte ovládanie závitovky, obežného kolesa a
ovládanie pohonu pojazdu.
Palivo môže zostarnúť, ak sa uchováva v skladovacom
kontajneri viac ako 30 dní. Vždy, keď do kontajnera dopĺňate
palivo, pridajte do paliva stabilizátor paliva podľa špecifikácií
v pokynoch výrobcu. Vďaka tomu zostane palivo čerstvé
a znížia sa problémy s palivom alebo znečistenie palivového
systému.
Nie je potrebné vypúšťať palivo z motora, keď sa stabilizátor
paliva pridáva podľa pokynov. Pred skladovaním ZAP.
motor na 2 minúty, aby palivo a stabilizátor prešli palivovým
systémom.
Riešenie problémov
Problém
Príčina
Riešenie
Závitovka sa po uvoľnení ovládacej páky nezastaví Ovládací kábel závitovky nie je nastavený správne. Spojte sa s autorizovaným servisným zástupcom.
do 5 sekúnd.
Pozri Úprava bowdenu ovládania závitovky.
Motor nenaštartuje.
Kľúčik zapaľovania je v polohe VYP. alebo kľúčik
na STLAČENIE/VYTIAHNUTIE nie je vsunutý.
Kľúčik zapaľovania otočte do polohy ZAP. alebo
vsuňte kľúčik na STLAČENIE/VYTIAHNUTIE.
Tlačidlo nastrekovača nebolo pred potiahnutím
štartovacieho lanka 2 razy stlačené.
Stlačte tlačidlo nastrekovača 2 razy pred
potiahnutím štartovacieho lanka.
Palivová nádrž je prázdna.
Palivovú nádrž naplňte novým palivom.
Pred potiahnutím lanka štartéra prestavte sýtič do
polohy ZATVORENÝ.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
Sýtič je otvorený.
n
Závitovka sa po zaradení ovládacej páky závitovky Úprava bowdenu ovládania závitovky.
do záberu neotáča.
Motor je zaplavený.
Prestavte sýtič do otvorenej polohy. Ťahajte
štartovacie lanko, až dokým sa motor nenaštartuje.
Voda je v palive alebo ak sa použije palivo.
Palivovú nádrž naplňte novým palivom.
Nastavovanie pootočenia žľabu alebo vychyľovača
nefunguje.
Zamrznutý žľab alebo vychyľovač.
Snežnú frézu skladujte na teplom mieste, kým sa
neroztopí sneh alebo ľad.
Je ťažké naštartovať motor alebo je prevádzkový
výkon neuspokojivý.
Nesprávny olej.
Vymeňte olej, použite nižšiu viskozitu. Pozrite si
Tabuľku s odporúčaniami pre olej.
Nesprávne nastavené ovládanie sýtiča.
Postupne otvárajte sýtič, kým sa motor zahrieva.
Je prítomné príliš veľké množstvo vibrácií.
Diely sú uvoľnené alebo poškodené.
Snežnú frézu okamžite zastavte. Obráťte sa na
autorizovaný servis.
Snežná fréza nevyhadzuje sneh.
Úprava bowdenu ovládania závitovky.
Pozri Úprava bowdenu ovládania závitovky.
Vo vyhadzovacom žľabe je sneh.
ZASTAVTE MOTOR! Uistite sa, že sa závitovka
ZASTAVILA. Použitím čistiaceho nástroja
odstráňte sneh z vyhadzovacieho žľabu. Nečistite
zanesený vyhadzovací žľab rukami! Pozrite si časť
Čistenie zaneseného vyhadzovacieho žľabu.
So všetkými ostatnými problémami sa obracajte na autorizovaný servis.
161
Technické parametre
Tabuľka technických parametrov
Systém zapaľovacej sviečky tejto snežnej frézy vyhovuje kanadskej norme ICES-002.
Položka
Model motora 130000
Model motora 150000
Model motora 19J000
Vzduchová medzera armatúry
0,010 – 0,014 palca (0,25 – 0,36 mm) 0,010 – 0,014 palca (0,25 – 0,36 mm)
Vôľa nasávacieho ventilu
0,004 – 0,006 palca (0,10 – 0,15 mm) 0,004 – 0,006 palca (0,10 – 0,15 mm) 0,005 – 0,007 palca (0,13 – 0,18 mm)
Vôľa výfukového ventilu
0,006 – 0,008 palca (0,15 – 0,20 mm) 0,009 – 0,011 palca (0,23 – 0,28 mm) 0,005 – 0,007 palca (0,13 – 0,18 mm)
Objem oleja
Vzdialenosť elektród zapaľovacej
sviečky
0,008 – 0,016 palca (0,2 – 0,4 mm)
18 – 20 uncí (0,54 – 0,59 l)
18 – 20 uncí (0,54 – 0,59 l)
36 – 38 uncí (1,0 – 1,1 l)
0,030 palca (0,76 mm)
0,030 palca (0,76 mm)
0,030 palca (0,76 mm)
Výkon motora sa zníži o 3,5 % každých 1 000 stôp (300 metrov) nad hladinou mora a o 1 % každých 10 stupňov Farenheita
(5,6 stupňa Celzia) nad 77 stupňami Farenheita (25 stupňami Celzia). Motor bude spoľahlivo pracovať pri sklone do 15
stupňov.
Výkonové parametre
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
n
Celkový výkon jednotlivých benzínových motorov je označovaný v súlade s normou SAE (Spoločnosť automobilových
inžinierov) J1940 Postup stanovovania výkonu a krútiaceho momentu malých motorov a určovaný v súlade s normou SAE
J1995. Hodnoty krútiacich momentov sú získané pri 2 600 ot./min pre tie motory, ktoré majú na štítku uvedené „rpm“ a
3 060 ot./min pre všetky ostatné; hodnoty konských síl sú získané pri 3 600 ot./min. Celkové výkonnostné krivky si môžete
pozrieť na stránke www.BRIGGSandSTRATTON.COM. Hodnoty skutočného výkonu sú vypočítané s nainštalovaným filtrom
vzduchu a filtrom výfukových splodín a hodnoty nominálneho výkonu boli stanovené bez týchto prípojných jednotiek. Hodnota
nominálneho výkonu motora bude vyššia ako hodnota skutočného výkonu motora a okrem iného je ovplyvnená okolitými
prevádzkovými podmienkami a variabilitou jednotlivých motorov. Vzhľadom na veľký počet výrobkov, v ktorých môže byť
motor nainštalovaný, benzínový motor nemusí dosahovať svoj celkový nominálny výkon pri použití určitého motorového
zariadenia. Tento rozdiel je zapríčinený rôznymi faktormi vrátane (okrem iného) prvkov motora (vzduchový čistič, výfuk,
nabíjanie, chladenie, karburátor, palivové čerpadlo atď.), obmedzení použitia, okolitých prevádzkových podmienok (teplota,
vlhkosť, nadmorská výška) a variability jednotlivých motorov. Z dôvodu výrobných a kapacitných obmedzení môže spoločnosť
Briggs & Stratton nahradiť motory tejto série motormi s vyšším menovitým výkonom.
162
Ta priročnik pokriva naslednje izdelke:
1696813-02, 1696813-03, 1696820-02, 1696820-03,
1696821-02, 1696821-03, 1696822-02, 1696822-03,
1696833-02, 1696833-03, 1696835-01, 1696835-02
Kazalo vsebine:
Splošni podatki................................................................. 163
Podatki za stik z evropsko pisarno................................ 163
Stopnja V (5) Evropske unije (EU): Vrednosti ogljikovega
dioksida (CO2)...................................................................163
Varnost upravljavca.......................................................... 163
Deli in upravljalni elementi.............................................. 166
Delovanje........................................................................... 166
Vzdrževanje in prilagoditve............................................. 170
Shranjevanje...................................................................... 174
Odpravljanje težav............................................................ 174
®
Vrednosti ogljikovega dioksida motorjev Briggs & Stratton s
certifikati EU za odobritev tipa lahko preverite z vnosom CO2
v iskalno okence na BriggsandStratton.com.
Varnost upravljavca
Ta navodila shranite
Ta navodila shranite za uporabo v prihodnje. Ta priročnik
vsebuje varnostne informacije, da se lahko seznanite z
nevarnostmi in tveganji, povezanimi z izdelkom, in izveste,
kako se jim izogniti. Prav tako vsebuje pomembna navodila,
ki jih morate upoštevati med prvotno nastavitvijo, delovanjem
in vzdrževanjem izdelka.
Snežna freza je zasnovana in namenjena izključno
odstranjevanju snega s trdih površin, poti na ravni tal in
dovozov. Namenjena ni nobeni drugi nalogi.
Pomembno je, da preberete in razumete ta navodila, preden
zaženete ali pričnete uporabljati to opremo.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
Specifikacije.......................................................................175
Stopnja V (5) Evropske unije
(EU): Vrednosti ogljikovega
dioksida (CO2)
n
Izdelki, ki jih pokriva ta
priročnik
Splošni podatki
Dobro se seznanite s kontrolniki in navodili za pravilno
uporabo snežne freze.
Za dodatne informacije glejte Vodnik za stik s strankami, ki je
priložen enoti.
Vedeti morate, kako hitro zaustaviti stroj in deaktivirati
kontrolnike.
Slike v tem dokumentu so le simbolične. Vaša
naprava je lahko drugačna od tiste, ki je prikazana na
slikah. LEVO in DESNO se nanašata glede na položaj
upravljavca.
Varnostni opozorilni simboli in
opozorilne besede
Uporaba izrazov Pomembno in Opomba v besedilu označuje
pojasnila, izjeme ali alternative postopkom.
Vsi prevodi tega dokumenta izhajajo iz prvotne angleške
izvorne datoteke.
označuje identifikacijo
Varnostni opozorilni simbol
varnostnih informacij o nevarnostih, ki bi lahko povzročile
telesne poškodbe. Signalna beseda (NEVARNOST,
OPOZORILO ali POZOR) se uporablja z opozorilnim
simbolom za opozarjanje na verjetnost in potencialno resnost
telesne poškodbe. Poleg tega se za označevanje vrste
tveganja uporablja tudi simbol za tveganje.
NEVARNOST opozarja na nevarnost, ki bo, če se ji ne
izognemo, povzročila smrt ali težko poškodbo.
Reciklirajte vso embalažo, rabljeno olje in akumulatorje
skladno z veljavnimi državnimi predpisi.
Podatki za stik z evropsko
pisarno
Za vprašanja v zvezi z evropskimi emisijami stopite v stik z
našo evropsko pisarno na:
Max-Born-Straße 2, 68519 Viernheim, Nemčija.
OPOZORILO opozarja na nevarnost, ki lahko v primeru,
če se ji ne izognemo, povzroči smrt ali težke poškodbe.
POZOR opozarja na nevarnost, ki lahko v primeru,
da se ji ne izognemo, povzroči manjšo ali srednje resno
poškodbo.
OPOMBA označuje informacije, ki veljajo za pomembne,
vendar niso povezane z nevarnostjo.
163
Pred uporabo ali
servisiranjem naprave
preberite in upoštevajte
uporabniški priročnik.
Tveganje amputacije
– rotirajoče pogonsko
kolo.
Pred servisiranjem
naprave odstranite ključ
in preberite uporabniški
priročnik.
Tveganje amputacije
– rotirajoče pogonsko
kolo
Tveganje amputacije –
rotirajoči sveder
Tveganje amputacije
– ne dotikajte se
premičnih delov.
Tveganje izmeta
predmetov
Tveganje požara
Tveganje eksplozije
Tveganje električnega
udara
Tveganje izpusta
strupenih plinov
Tveganje zaradi vroče
površine
OPOZORILO
Pred delom s snežno frezo morate prebrati, razumeti
in upoštevati vsa navodila na napravi in v priročniku.
Neupoštevanje varnostnih navodil v tem priročniku lahko
povzroči smrt ali resne poškodbe.
• Upravljanje stroja prepustite zgolj odgovornim in
usposobljenim upravljavcem, ki so seznanjeni z navodili
ter so upravljanja telesno sposobni.
OPOZORILO
Med delom z napravo in med prilagajanjem ali
popravljanjem naprave vselej nosite zaščitna očala ali
ščitnik za oči ter jih zaščitite pred tujki, ki jih lahko izvrže
naprava.
Modeli iz ZDA: Uporaba motorja na površinah, pokritih z
gozdom, grmičevjem ali travo, predstavlja kršitev člena 4442
Zakonika o javnih virih zvezne države Kalifornija (California
Public Resource Code), če izpušni sistem ni opremljen z
varovalom pred iskrami, kot ga opredeljuje člen 4442, ki je
v funkcionalnem stanju. Druge zvezne države ali jurisdikcije
imajo lahko podobne zakone. Obrnite se na proizvajalca,
prodajalca ali trgovca originalne opreme, da vam priskrbi
originalni lovilec isker, zasnovan za izpušni sistem, ki je
nameščen na tem motorju.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
Varnostni podatki o
nevarnostih, ki lahko
povzročijo telesne
poškodbe.
n
Varnostni simboli za snežno frezo
Nevarnost povratnega
sunka
Varnostne oznake
Ohranjajte varno
razdaljo
Zmeraj nosite
varnostna očala
Otroci naj se napravi ne
približujejo
———
———
Varnostna sporočila
OPOZORILO
Pri uporabi tega izdelka ste lahko izpostavljeni kemikalijam,
vključno z izpuhom bencinskega motorja, za katerega
je v zvezni državi Kalifornija znano, da povzroča raka,
in ogljikovemu monoksidu, za katerega je v zvezni
državi Kalifornija znano, da povzroča prirojene ali
druge genetske okvare. Za več informacij obiščite
www.P65Warnings.ca.gov.
NEVARNOST
Ta snežna freza lahko odtrga roko ali nogo in meče
predmete. Preberite in upoštevajte vsa varnostna navodila v
tem priročniku. Neupoštevanje navodil lahko povzroči smrt
ali resne poškodbe.
Ročni stik z rotirajočim svedrom v izmetni drči je
najpogostejši vzrok poškodb, povezanih s snežnimi
frezami.
164
Pred upravljanjem enote preberite varnostne
oznake. Primerjajte sliko 1 z oznakami, prikazanimi v
naslednji preglednici. Previdnostne in opozorilne oznake
so namenjene vaši varnosti. Da bi se izognili telesnim
poškodbam ali škodi na napravi, morate razumeti in
upoštevati vse varnostne oznake.
POMEMBNO: Če se varnostne oznake obrabijo ali
poškodujejo, tako da so neberljive, pri svojem trgovcu
naročite nadomestne oznake.
A
B
n
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
C
165
Deli in upravljalni elementi
J
Žarometi
K
Zaporni ventil za gorivo
L
Ročica za plin
M
Stikalo za vklop/izklop (On/
Off)
Prepričajte se, da se številke v oblačkih na sliki 2 ujemajo z
deli in upravljalnimi elementi v spodnji preglednici.
A
Nadzorna ročica polža
B
Ročica za izbiro hitrosti
C
Kontrolnik deflektorja – na
nadzorni plošči
E
F
Ročica za nadzor rotacije
drče – na nadzorni plošči
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
D
n
Simboli za upravljanje in njihovi pomeni
N
Dušilna loputa zaprta;
Dušilna loputa odprta
O
Vbrizgalni gumb
P
Stikalo gretja oprijemov za
roke
Free Hand™ funkcija
Krmiljena nadzorna ročica
G
Ročica za nadzor vleke
H
Orodje za čiščenje
Delovanje
Delovno območje
I
Drsni nosilci
1. Seznanite se s področjem, na katerem nameravate
uporabiti snežno frezo. Označite meje poti in dovozov.
2. Prepričajte se, da na območju ni delcev ali predmetov, ki
bi jih lahko sveder zajel in izvrgel iz drče.
OPOZORILO
Ta stroj je zmožen metati predmete, ki lahko poškodujejo
bližnje osebe ali stavbe.
166
3. Pred zagonom motorja snežno frezo postavite na prosto,
stran od oken in vrat.
OPOZORILO
Motorji izpuščajo ogljikov monoksid, ki je strupen plin brez
vonja in barve. Vdihovanje ogljikovega monoksida lahko
povzroči slabost, nezavest ali smrt.
• Motor zaženite in pustite teči na prostem.
• Motorja ne zaganjajte v zaprtih prostorih, tudi če so
vrata ali okna odprta.
OPOZORILO
Ta snežna freza lahko odtrga roko ali nogo in meče
predmete. Preberite in upoštevajte vsa varnostna navodila v
tem priročniku. Neupoštevanje navodil lahko povzroči smrt
ali resne poškodbe.
SAE 30 – Pri temperaturah pod 40 °F (4 °C) bo uporaba olja SAE 30
povzročila težji zagon.
B
10W-30 – Nad 80 °F (27 °C) lahko uporaba olja 10W-30 povzroči
povečano porabo olja. Raven olja preverjajte pogosto.
C
5W-30
D
Sintetično olje 5W-30
E
Sintetično olje Vanguard
®
15W-50
Preverjanje ali dolivanje olja
OPOMBA
Nekateri motorji so s strani Briggs & Stratton dobavljeni z
oljem ali brez. Vedno se prepričajte, da je olje v motorju.
Če motor zaženete brez olja, bo na njem nastala tolikšna
škoda, da ga ne bo več mogoče popraviti, in v tem primeru
garancija ne velja.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
• Med delom z napravo naj otroci ne vstopajo na delovno
področje.
• Otroke takšne naprave pogosto privlačijo. Bodite
pozorni na vse prisotne osebe.
• Bodite pozorni in napravo izključite, če na delovno
področje vstopi navzoča oseba.
• Še posebej bodite previdni ob približevanju
nepreglednim delom, grmovju, drevesom ali drugim
predmetom, ki ovirajo pogled.
A
n
4. Preden pričnete z delom se prepričajte, da na območju ni
ljudi, zlasti otrok.
Motor
Priporočila za olje
Prostornina posode za olje: Glejte poglavje Specifikacije.
OPOMBA
Nekateri motorji so s strani Briggs & Stratton dobavljeni z
oljem ali brez. Vedno se prepričajte, da je v motorju olje.
Če motor zaženete brez olja, bo na njem nastala tolikšna
škoda, da ga ne bo več mogoče popraviti, in v tem primeru
garancija ne velja.
Za najboljšo učinkovitost priporočamo uporabo
®
Za najboljšo učinkovitost uporabite garancijsko potrjeno
®
sintetično olje 5W-30 podjetja Briggs & Stratton . Druga
visokokakovostna detergentna olja so dovoljena, če so
razvrščena kot olja razredov SG, SH, SJ ali višje. Ne
uporabljajte dodatkov.
1. Postavite enoto na ravno površino (slika 3).
2. Odstranite neželeni material z območja pokrovčka za
dolivanje olja.
3. Izvlecite merilno palico (A, slika 4). S čisto krpo obrišite
olje z merilne palice.
4. Vstavite in privijte merilno palico. Izvlecite merilno palico
in preverite raven olja. Prepričajte se, da raven olja
dosega vrh oznake za POLNO (C).
garancijsko potrjenih olj podjetja Briggs & Stratton . Druga
visokokakovostna detergentna olja so dovoljena, če so
razvrščena kot olja razredov SF, SG, SH, SJ ali višje. Ne
uporabljajte posebnih dodatkov.
5. Če je raven olja pod oznako za POLNO, olje počasi
dolijte skozi cev za dolivanje motornega olja (B). NE
dolijte preveč olja.
Glede na zunanje temperature se določi ustrezna viskoznost
olja za motor. S pomočjo diagrama izberite najboljšo
viskoznost za pričakovan temperaturni razpon na prostem.
Motorji, ki so nameščeni v večini zunanjih strojev, dobro
delujejo ob uporabi sintetičnega olja 5W-30. Strojem, ki
delujejo pri visokih temperaturah, najboljšo zaščito zagotavlja
7. Ko raven olja doseže vrh oznake za POLNO, vstavite in
privijte merilno palico.
®
sintetično olje Vanguard 15W-50.
6. Počakajte minuto. Ponovno preverite raven olja.
Priporočila glede goriva
Gorivo mora izpolnjevati te zahteve:
• Čist, neosvinčen bencin.
• Uporabljajte najmanj 87-oktanski bencin (87 AKI (91
RON)). Glejte zahteve za visoko nadmorsko višino.
• Bencin z do 10 % etanola (gazohola).
167
Za zaščito sistema za gorivo pred smolnatimi usedlinami
gorivu primešajte stabilizator. Glejte poglavje Shranjevanje.
Vsa goriva niso enake kakovosti. Če pri zaganjanju ali
delovanju pride do težav, zamenjajte dobavitelja oziroma
znamko goriva. Motor je certificiran za delovanje z bencinom.
Sistem za nadzor emisij za ta motor je EM (Spremembe
motorja).
Zahteve za visoko nadmorsko višino
Dolivanje goriva
OPOZORILO
Gorivo in njegovi hlapi so izjemno vnetljivi in eksplozivni.
Z gorivom vedno ravnajte zelo previdno. Neupoštevanje
teh navodil lahko privede do požara ali eksplozije, ki lahko
povzroči hude opekline ali smrt.
Pri dolivanju goriva
• Izklopite motor in pustite, da se hladi vsaj 3 minute,
preden odstranite pokrovček rezervoarja za gorivo.
• Ugasnite se cigarete, cigare, pipe in druge vire ognja.
• Rezervoar za gorivo polnite zunaj ali v dobro
prezračevanem prostoru.
• Rezervoarja za gorivo ne napolnite prekomerno.
Napolnite le do spodnjega roba vratu rezervoarja za
gorivo, da omogočite širjenje goriva.
• Gorivo hranite proč od iskrenja, odprtega plamena,
kontrolnih lučk, toplote in drugih vnetljivih virov.
• Pogosto preverjajte, ali so cevke, rezervoar, pokrovček
in priključki za gorivo razpokani oziroma ali kje puščajo.
Po potrebi jih zamenjajte.
• Če se gorivo razlije, počakajte, da izhlapi, preden
zaženete motor. NE ustvarjajte drugih virov ognja.
• Uporabljajte le odobreno posodo za gorivo.
168
2. Odstranite pokrov rezervoarja za gorivo (A, slika 5).
3. Rezervoar za gorivo (B) napolnite z gorivom. NE
napolnite preko spodnjega roba vratu rezervoarja za
gorivo (C).
4. Namestite pokrovček rezervoarja za gorivo.
Zagon motorja
OPOZORILO
Gorivo in njegovi hlapi so izjemno vnetljivi in eksplozivni. Z
gorivom vedno ravnajte zelo previdno.
Neupoštevanje teh navodil lahko vodi do požara ali
eksplozije, ki lahko povzročita resne opekline ali smrt.
• Prepričajte se, da so vžigalna svečka, dušilec,
pokrovček rezervoarja za gorivo in zračni filter (če je
vključen) ustrezno nameščeni.
• Motorja ne poskušajte vžigati brez vžigalne svečke.
• Ne uporabljajte zagonskih tekočin pod tlakom, saj so
njihovi hlapi vnetljivi.
• Motorja ne zalivajte z gorivom. Glejte navodila v
poglavju Zagon motorja tega priročnika.
• Če motor zaliva, ročico za hladni vžig prestavite v
položaj ODPRI/ZAŽENI, uplinjač prestavite v položaj
HITRO in poganjajte motor, dokler se ne zažene.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
• Pri nadmorski višini nad 5000 čevljev (1524 metrov)
je treba uporabljati vsaj 85-oktanski/85 AKI (89 RON)
bencin.
• Pri motorjih z uplinjačem je treba izvesti prilagoditev
za visoke nadmorske višine, da bi ohranili skladnost
s predpisi o emisijah. Delovanje brez teh nastavitev
povzroči zmanjšanje učinkovitosti, povečano porabo
goriva in povečane emisije. Za informacije o prilagoditvi
za visoke nadmorske višine se obrnite na pooblaščenega
prodajalca Briggs & Stratton.
• Motorja s prilagoditvijo za visoko nadmorsko višino
ni priporočljivo uporabljati pri nadmorski višini pod
2500 čevljev (762 metrov).
• Pri motorjih z elektronskim vbrizgavanjem goriva (EFI)
predelava za uporabo na visoki nadmorski višini ni
potrebna.
1. Odstranite neželeni material z območja pokrovčka
rezervoarja za gorivo.
n
OPOMBA Ne uporabljajte neodobrenih vrst bencina, kot
sta na primer E15 in E85. Ne mešajte olja v bencin ali ne
spreminjajte motorja za delovanje z alternativnimi gorivi.
Uporaba neodobrenih goriv bo povzročila poškodbe delov
motorja, česar garancija ne krije.
1. Prepričajte se, da sta ročica za nadzor polža (J, slika 6) in
ročica za nadzor vleke (K) deaktivirani.
2. Obrnite zaporni ventil za gorivo (A) (če obstaja) v položaj
ODPRTO.
3. Ročico za reguliranje plina (B), če obstaja, premaknite v
položaj za HITRO delovanje.
4. Ključ za vžig (C) obrnite v položaj za VKLOP ali pritisnite
potisni/vlečni ključ.
5. Ročico za hladni vžig (D) obrnite v ZAPRTI položaj.
Opomba: Ročica za hladni vžig in vbrizgalni gumb pri
zaganjanju toplega motorja navadno nista potrebna.
6. Dvakrat pritisnite vbrizgalni gumb (E).
7. Na modelih s povratnim zaganjalnikom močno držite
ročico zaganjalne vrvi (F). Počasi jo povlecite, dokler ne
začutite upora, nato jo povlecite hitro.
OPOZORILO
Hitri povratni vlek zaganjalne vrvi (povratni sunek) potegne
roko proti motorju hitreje, kot lahko spustite zaganjalno
vrv. Zato lahko pride do zlomov kosti, nalomov, modric ali
zvinov.
8. Na modelih z električnim zaganjalnikom povežite kabelski
podaljšek, če je priložen, z zaganjalnikom (H, slika 7) in
nato s stensko vtičnico. Pritisnite gumb na zaganjalniku
(I). Po zagonu motorja podaljševalni kabel izvlecite iz
stenske vtičnice in nato iz zaganjalnika.
OPOZORILO
Poškodovani ali neozemljeni električni kabli lahko
povzročijo električni udar. Električni udar lahko povzroči
hude opekline ali smrt.
• Če se sveder in pogonsko kolo ne ustavita v
petih sekundah, prilagodite kontrolni kabel.
Glejte Prilagajanje kablov za nadzor polža in rotorja.
• Če se polž in rotor po petih sekundah še zmeraj NE
ustavita, obiščite pooblaščenega serviserja.
• Uporabite trižični napajalni kabel, ki je ustrezno
ozemljen na vtičnico.
• Če je kabelski podaljšek poškodovan, ga je treba
zamenjati.
Opomba: Če želite podaljšati življenjsko dobo zaganjalnika,
napravo zaženite v kratkih zagonskih ciklih, ki trajajo največ
po pet sekund. Med poskusi zagona počakajte eno minuto.
Aktiviranje pogonskih koles
9. Pustite motor teči nekaj minut, da se ogreje. Ročico za
hladni vžig (D) postopoma obrnite v ODPRTI položaj.
2. Pri odmetavanju težjega snega izberite nižjo prestavo, za
odmetavanje lažjega snega izberite srednjo prestavo, za
prevoz snežne freze pa višjo.
1. Ključ za vžig (A, Slika 8) obrnite na položaj IZKLOP.
Izvlecite ključ za vžig ali potisni/potezni ključ, če je
nameščen.
2. Ključ hranite na varnem in izven dosega otrok. Motorja ne
morete zagnati brez ključa.
3. Ročico za nadzor vleke (F) potisnite navzdol in jo
zadržite.
4. Za vzvratno vožnjo snežne freze ročico za nadzor vleke
pomaknite v položaja R1 ali R2.
5. Ročico za nadzor vleke potisnite navzdol in jo zadržite.
6. Za zaustavitev snežne freze sprostite ročico za nadzor
vleke. Enota se bo takoj zaustavila.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
Prilagajanje izmetne drče in deflektorja
1. Ko se snežna freza prične premikati naprej, z ročico za
izbiro hitrosti (B, slika 11) izberite želeno hitrost za vožnjo
naprej.
n
Zaustavite motor
OPOMBA Medtem, ko je ročica za nadzor vleke
aktivirana, NE prestavljajte ročice za izbiro hitrosti. To bi
lahko povzročilo škodo na pogonskem sistemu.
OPOZORILO
Med delovanjem lahko polž zajame kose ledu, kamne
ali druge predmete, ki jih nato silovito izvrže skozi
drčo. Predmeti, ki z visoko hitrostjo izletijo skozi drčo, lahko
povzročijo smrt, telesne poškodbe ali materialno škodo.
• Vselej bodite pozorni na smer, v katero mečete sneg.
1. Z mehanizmom za nadzor rotacije drče (D, slika 9)
nastavite smer izmetne drče.
2. Za premikanje deflektorja gor in dol uporabite krmilni
gumb (C). Za daljši izmet snega deflektor dvignite.
3. Za izbiro hitrosti za vožnjo naprej ali vzvratno uporabite
ročico za izbiro hitrosti (B). Za odstranjevanje mokrega,
težkega snega uporabite nižje prestave. Za odmetavanje
lahkega snega uporabljajte višje prestave.
Opomba: Pred zamenjavo prestave se prepričajte, da ste
sprostili ročico za nadzor vleke (F).
Aktiviranje polža in pogonskega kolesa
NEVARNOST
Snežna freza ima vrtljiv sveder in pogonsko kolo, ki meče
sneg. Rotirajoči sveder ali pogonsko kolo lahko hitro
zagrabi prste ali stopala, kar lahko povzroči travmatično
amputacijo ali hude raztrganine.
1. Za aktivacijo svedra in pogonskega kolesa potisnite
ročico za nadzor svedra in jo držite navzdol (A, slika: 10).
2. Za zaustavitev svedra in pogonskega kolesa spustite
ročico za nadzor svedra.
• Če se enota ne zaustavi, prilagodite krmilni kabel.
Glejte Prilagajanje kabla za nadzor vleke.
• Če se enota kljub temu ne zaustavi, obiščite
pooblaščeni servisni center.
Opomba: Če sneg odstranjujete pri previsoki prestavi, boste
preobremenili stroj.
Uporabite Free Hand™ funkcije
Po vklopu nadzora vleke in nadzora polža lahko upravljavec
sprosti ročico za nadzor polža, da lahko uporabi druge
kontrolnike. Če je vaš model opremljen s to funkcijo, bo na
nadzorni plošči nameščena nalepka (slika 12).
1. Ročico za nadzor polža potisnite navzdol in jo zadržite (A,
slika 13).
2. Ročico za nadzor vleke (F) potisnite navzdol in jo
zadržite.
3. Ročico za nadzor polža sprostite, da lahko z levo roko
dosežete druge kontrolnike. Če se polž zaustavi, obiščite
pooblaščeni servisni center.
Uporaba funkcije nadzora krmiljenja
Funkcija nadzora krmiljenja upravljavcu pomaga obračati
enoto. Nadzor krmiljenja začasno dezaktivira eno pogonsko
kolo, medtem ko drugo še naprej zavija.
1. Za vožnjo stroja v smeri naprej aktivirajte ročico za
nadzor vleke (F, slika 11).
2. Če želite zaviti v levo, dvignite in držite levi sprožilec za
nadzor krmiljenja (P).
3. Za vožnjo naravnost naprej levi sprožilnik spustite.
169
4. Če želite zaviti v desno, dvignite in držite desni sprožilec
za nadzor krmiljenja (P).
5. Za vožnjo naravnost naprej desni sprožilnik spustite.
Čiščenje zamašene izmetne drče
NEVARNOST
Rotirajoče pogonsko kolo v izmetni drči meče sneg.
Pogonsko kolo lahko hitro zagrabi prste, kar lahko povzroči
travmatično amputacijo ali hude raztrganine. Zamašene
izmetne drče NE čistite z rokami! Za čiščenje vedno
uporabite ustrezno orodje.
1. USTAVITE motor. Odstranite ključ za zagon ali potisni/
vlečni ključ.
2. Prepričajte se, da se pogonsko kolo ne vrti.
3. Obrnite ščitnik izmetne drče stran in za odstranjevanje
snega iz izmetne drče uporabite orodje za čiščenje (G,
slika: 15). Zamašene izmetne drče NE čistite z rokami!
POZOR
Za pravilno delovanje tega izdelka morajo vsi njegovi
sestavni deli ostati nameščeni. Nadomestni deli morajo
biti enaki in nameščeni v enakem položaju kot prvotni
deli. Zaradi neoriginalnih delov lahko pride do slabšega
delovanja, okvare enote in poškodb.
OPOZORILO
Za zagotavljanje varnega delovanja in učinkovitosti snežne
freze jo morate ustrezno vzdrževati. Neupoštevanje
varnostnih navodil v tem priročniku lahko povzroči smrt ali
resne poškodbe.
• Pred izvajanjem vzdrževanja ali popravil na snežni frezi
USTAVITE motor. Odstranite ključ za vžig ali izvlecite
POTISNI/POTEZNI ključ.
Razpored vzdrževanja
Uporaba žarometa
Po prvih 5 urah
Nekateri modeli so opremljeni z žarometom za osvetlitev
terena pred snežno frezo. Žaromet se vključi, ko zaženete
motor. Povezan ni z nikakršnim stikalom.
Pred vsako uporabo
n
Zamenjajte olje.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
• Preverite raven motornega olja.
Uporaba ogrevanih oprijemov za roke
1. Vključite stikalo gretja oprijemov za roke (A, slika 16) za
aktivacijo ogrevanih oprijemov za roke.
2. Preden ustavite snežno frezo, izključite stikalo gretja
oprijemov za roke.
• Preverite čas zaustavitve polža.
Po vsaki uporabi
S kontrolnikov, koles, izmetne drče in polža odstranite nakopičeni sneg in
plundro, da preprečite zmrzovanje.
Vsakih 25 ur ali letno
• Preglejte strgalo in preverite, ali je obrabljeno.
• Zamenjajte motorno olje.
Uporabite sprostitev koles – zaklepni
zatiči (če so nameščeni)
Ko enoto prestavite na drugo mesto, lahko začasno
onemogočite eno ali obe kolesi na pogonskih oseh.
1. Odprite potezni obroček (A, slika 17) nad pestom kolesa.
2. Skozi zunanjo odprtino v osi vstavite zadrževalni zatič in
zaprite potezni obroček nad osjo.
3.
Poravnajte sidrišče kolesa in notranjo odprtino osi, nato
pa zadrževalni zatič do konca vstavite ter zaprite potezni
obroček nad sidriščem kolesa. S tem boste omogočili
kolo in os.
Vzdrževanje in prilagoditve
Priporočamo, da glede vzdrževanja, prilagajanj in servisiranja
enote stopite v stik s pooblaščenim serviserjem. Nekatera
rutinska vzdrževalna opravila lahko izvede lastnik enote.
Oglejte si razpored vzdrževalnih del in potrebnih postopkov.
• Preverite, ali je kateri od delov snežne freze zrahljan.
• Preverite, ali je krmilni kabel svedra prilagojen.
• Preverite dušilec in ščitnik dušilca.
• Zamenjajte vžigalno svečko (storitev trgovca).
• Preverite zračnost ventilov* (storitev trgovca).
* To ni potrebno, če ne opazite težav z delovanjem motorja.
Nadzor emisij
Vzdrževalna dela, zamenjave ali popravila na napravah
in sistemih za nadzor emisij lahko izvaja vsak servis ali
serviser, ki se ukvarja s popravili necestnih motorjev. Če
želite brezplačno servisiranje naprav in sistemov za nadzor
emisij, mora servisna dela opraviti tovarniško pooblaščen
servis.
Menjajte motorno olje
Izrabljeno olje ustrezno zavrzite. Ne odstranjujte ga skupaj
z gospodinjskimi odpadki. Za varno odstranjevanje ali
recikliranje se obrnite na lokalne organe, servisni center ali
prodajalca.
170
®
sintetično olje 5W-30 podjetja Briggs & Stratton . Druga
visokokakovostna detergentna olja so sprejemljiva, če
so razvrščena kot olja razredov SG, SH, SJ ali višje. Ne
uporabljajte dodatkov.
1. USTAVITE motor. Obrnite ključ za vžig v položaj
IZKLJUČI.
2. Odstranite ključ za vžig ali potisni/vlečni ključ (če obstaja).
OPOZORILO
Gorivo in njegovi hlapi so izjemno vnetljivi, kar lahko
povzroči opekline ali požar ter posledično smrt ali resne
poškodbe.
• Pri vzdrževalnih delih, ki zahtevajo nagib enote, mora
biti rezervoar za gorivo prazen, ker lahko v nasprotnem
primeru gorivo izteče in povzroči požar ali eksplozijo.
3. Odstranite čep za izpust olja (D, slika 18). Snežno frezo
nagnite nekoliko nazaj. Olje izpustite v odobreno posodo.
4. Čep za izpust olja namestite nazaj in ga privijte.
5. Enoto postavite na ravno površino.
Drsna nosilca nastavite na višino, ki omogoča ohranjanje
razdalje od površine, na kateri nameravate uporabljati stroj.
1. USTAVITE motor. Odstranite ključ za vžig ali potisni/
vlečni ključ.
2. Poiščite odmik strgala za površino, na kateri nameravate
uporabljati stroj.
• Za odstranjevanje snega s trdih površin pomaknite
drsna nosilca navzgor, da spustite strgalo bližje
površini.
• Za odstranjevanje snega z makadamskih ali neravnih
površin prilagodite drsna nosilca tako, da bo
strgalo pomaknjeno dlje od površine. S tem boste
preprečili pobiranje in metanje kamenja ter drugega
neželenega materiala s polžem in pogonskimi kolesi.
3. Enoto postavite na ravno površino.
4. Zrahljajte montažne matice (E, slika 20) na drsnem
nosilcu (H).
5. Pod vsak konec strgala postavite leseni podstavek (y,
z, slika 21), katerega debelina ustreza višini želenega
razmika.
6. Zagotovite, da se oba drsna nosilca stabilno dotikata
površine. Privijte montažne matice.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
6. Odstranite neželeni material z območja pokrovčka za
dolivanje olja.
med strgalom in površino, na kateri nameravate uporabljati
stroj.
n
Za najboljšo učinkovitost uporabite garancijsko potrjeno
7. Izvlecite merilno palico (A, slika 19). S čisto krpo obrišite
olje z merilne palice.
8. Vstavite in privijte merilno palico. Izvlecite merilno palico
in preverite raven olja. Prepričajte se, da raven olja
dosega vrh oznake za POLNO (C).
9. Če je raven olja pod oznako za POLNO, olje počasi
dolijte skozi cev za dolivanje motornega olja (B). NE
dolijte preveč olja.
10. Počakajte minuto. Ponovno preverite raven olja.
11. Ko raven olja doseže vrh oznake za polno (C), vstavite in
privijte merilno palico.
Nastavitev višine drsnega nosilca
NEVARNOST
Ta snežna freza vsebuje vrtljivega polža za pobiranje
snega. Polž lahko v trenutku zagrabi prste, kar lahko
povzroči travmatično amputacijo ali resno uničenje tkiva.
• USTAVITE motor. Počakajte, da se vsi premični deli
zaustavijo. Ključ za vžig ali potisni/vlečni ključ izvlecite
pred vzdrževanjem ali popravili.
OPOZORILO
Če polž ali pogonsko kolo zadene ob predmete, kot so
pesek, kamni ali drugi neželeni material, jih lahko izvrže v
zrak z dovolj veliko silo, da lahko pride do telesnih poškodb,
materialne škode ali škode na snežni frezi.
Drsna nosilca sta nameščena na obeh straneh ohišja polža.
Lahko ju nastavite tako, da povečata ali zmanjšata razdaljo
OPOMBA Če želite preprečiti stik s polžem, se prepričajte,
da so montažne matice zunaj ohišja polža.
Nastavitev višine strgala
NEVARNOST
Ta snežna freza vsebuje vrtljivega polža za pobiranje
snega. Polž lahko v trenutku zagrabi prste, kar lahko
povzroči travmatično amputacijo ali resno uničenje tkiva.
• USTAVITE motor. Počakajte, da se vsi premični deli
zaustavijo. Ključ za vžig ali potisni/vlečni ključ izvlecite
pred vzdrževanjem ali popravili.
OPOZORILO
Če polž ali pogonsko kolo zadene ob predmete, kot so
pesek, kamni ali drugi neželeni material, jih lahko izvrže v
zrak z dovolj veliko silo, da lahko pride do telesnih poškodb,
materialne škode ali škode na snežni frezi.
Strgalo se bo postopoma obrabilo in ga bo treba zamenjati.
1. USTAVITE motor. Odstranite ključ za vžig ali potisni/
vlečni ključ.
2. Zrahljajte pritrdilne matice (A, slika 22) in vijake (B).
Odstranite strgalo (C).
3. Poravnajte luknje v novem strgalu z luknjami na ohišju
polža.
4. Namestite pritrdilne matice in vijake, vendar jih ne privijte.
5. Zrahljajte montažne matice na drsnem nosilcu.
171
7. Privijte pritrdilne matice na strgalu.
8. Po potrebi nastavite drsna nosilca, da ohranite razdaljo
od vrste površine, na kateri nameravate uporabljati stroj.
Glejte Nastavitev višine drsnega nosilca.
Mazanje spojev nadzornih ročic
Spoj nadzorne ročice namažite na mestih (A), kot je
prikazano na sliki 23.
Mazanje izmetne drče, deflektorja in osi
kolesa
1. ZAUSTAVITE motor in odstranite ključ.
2. Z litijevim mazivom namažite izmetno drčo (A, slika 24).
3. Deflektor (B) namažite s čistim motornim oljem.
4. Z litijevim mazivom namažite osi koles (C).
Namažite sklop polža
1. ZAUSTAVITE motor in odstranite ključ.
6. Verižnik (D) in verigo (E) pred shranjevanjem in na
začetku sezone narahlo namažite s strojnim oljem.
Prilagajanje kablov za nadzor polža in
vleke
NEVARNOST
Snežna freza ima vrtljivega polža in pogonsko kolo za
metanje snega. Polž ali pogonsko kolo lahko hitro zagrabi
prste ali stopala, kar lahko povzroči travmatično amputacijo
ali hude raztrganine.
• S čezmernim privijanjem kabla polža in pogonskega
kolesa se lahko polž in pogonsko kolo začneta vrteti, ko
je nadzor polža onemogočen.
• S čezmernim privijanjem kabla za vleko se pogon lahko
aktivira, ko je nadzor vleke onemogočen.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
2. Sklop gredi polža (A, slika 25) namažite z mazivom na
maznih priključkih (če so nameščeni).
OPOMBA Pazite, da se gumijasto torno kolo ali plošča
diskovnega pogona ne umaže z maščobo ali oljem.
Če maščoba ali olje pride v stik s tornim kolesom, ga
zamenjajte. Ne poskušajte je čistiti. Če mast ali olje prideta
v stik s ploščo diskovnega pogona, ploščo v celoti očistite s
topilom na osnovi alkohola.
n
6. Preverite razdaljo med strgalom in površino. Prepričajte
se, da je strgalo poravnano s tlemi.
Naoljite šesterokotno gred in gonila
Samo za torne pogonske sisteme:
OPOMBA Pazite, da se gumijasto torno kolo ali plošča
diskovnega pogona ne umaže z maščobo ali oljem.
Če maščoba ali olje pride v stik s tornim kolesom, ga
zamenjajte. Ne čistite ga. Če mast ali olje prideta v stik s
ploščo diskovnega pogona, ploščo v celoti očistite s topilom
na osnovi alkohola.
1. USTAVITE motor in odstranite ključ.
2. Popustite zaporno matico (A, slika: 28).
3. Primite kabel za nadzor (B).
4. Obrnite objemko (C), da sprostite napetost. Objemke NE
privijte premočno.
5. Privijte zaporno matico.
6. Z naslednjima preizkusoma preverite, ali nadzora polža in
vleke delujeta:
1. USTAVITE motor. Odstranite ključ za vžig ali potisni/
vlečni ključ.
Opomba: Če preizkusa za nadzor polža/pogonskega kolesa
in vlečnega pogona nista uspešna, NE uporabljajte naprave.
Obrnite se na pooblaščenega serviserja.
2. Ročico za izbiro hitrosti pomaknite v prvo prestavo za
vožnjo naprej.
1. preizkus – nadzor polža/pogonskega kolesa
OPOZORILO
Gorivo in njegovi hlapi so izjemno vnetljivi, kar lahko
povzroči opekline ali požar ter posledično smrt ali resne
poškodbe.
• Pri vzdrževalnih delih, ki zahtevajo nagib enote, mora
biti rezervoar za gorivo prazen, ker lahko v nasprotnem
primeru gorivo izteče in povzroči požar ali eksplozijo.
3. Snežno frezo dvignite gor na rob ohišja polža.
Opomba: Ko okrov motorne gredi napolnite z oljem, snežne
freze ne pustite dolgo stati na ohišju polža.
4. Odvijte vijake (A, slika 26) in spodnjo ploščo (B).
5. Na šesterokotno gred nanesite tanek sloj sintetičnega
strojnega olja 50W (C, slika 27). To storite pred
shranjevanjem in na začetku vsake sezone.
• ZAŽENITE motor.
• Ročico za nadzor polža potisnite navzdol. Polž/pogonsko
kolo se mora začeti vrteti.
• Sprostite ročico za nadzor polža. Polž/pogonsko kolo se
mora ZAUSTAVITI v 5 sekundah.
2. preizkus – nadzor vlečnega pogona
• ZAŽENITE motor.
• Ročico za nadzor vozne hitrosti premaknite v prvo
prestavo.
• Ročico za nadzor vleke potisnite navzdol. Naprava se
mora začeti premikati naprej.
• Sprostite ročico za nadzor vleke. Naprava se mora
ZAUSTAVITI.
3. preizkus – Prostoročna funkcija Free Hand
• ZAŽENITE motor.
172
Prilagajanje kablov funkcije krmiljenja
NEVARNOST
Snežna freza vsebuje vrtljivega polža in pogonsko kolo, ki
izmeče sneg. Vrtljivi polž ali pogonsko kolo lahko v trenutku
zagrabi prste ali stopala, kar lahko povzroči travmatično
amputacijo ali hude raztrganine.
• USTAVITE motor, počakajte, da se vsi premični deli
ustavijo, in pred vzdrževalnimi posegi in popravili
odstranite ključ za vžig ali potisni/vlečni gumb.
Krmilni kabel se lahko po večkratni uporabi v prvi sezoni
uporabe nekoliko raztegne. Če se je kabel raztegnil, to lahko
prepreči sprostitev pogonskih koles ob pritisku na ročico za
nadzor.
1. USTAVITE motor in odstranite ključ.
NEVARNOST
Snežna freza vsebuje vrtljivega polža in pogonsko kolo,
ki izmeče sneg. Polž ali pogonsko kolo lahko v trenutku
zagrabi prste ali stopala, kar lahko povzroči travmatično
amputacijo ali hude raztrganine.
• USTAVITE motor, počakajte, da se premični deli
ustavijo ter pred vzdrževalnimi deli in popravili
odstranite ključ za zagon motorja.
1. USTAVITE motor. Odstranite ključ.
2. Odstranite prestrižna vijaka (A, slika 31) in zaklepni matici
(C) z gredi pogonskega kolesa (B).
3. Poravnajte luknje vijakov. Skozi gred polža namestite
nova prestrižna vijaka. Privijte ju z zaklepnimi maticami.
Zamenjava strgala
NEVARNOST
Snežna freza ima vrtljivega polža in pogonsko kolo za
metanje snega. Vrtljivi polž ali pogonsko kolo lahko v
trenutku zagrabi prste ali stopala, kar lahko povzroči
travmatično amputacijo ali hude raztrganine.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
2. Z enim ključem pridržite prilagoditveno matico (B,
slika 29). Z drugim ključem zrahljajte zaporno matico
(A).
Zamenjajte prestrižne vijake pogonskega
kolesa
n
• Vključite ročici za nadzor polža in vleke. Nato sprostite
ročico za nadzor polža. Prepričajte se, da vse ročice za
nadzor ostanejo aktivirane.
• Sprostite ročico za nadzor vleke. Prepričajte se, da sta
obe ročici za nadzor deaktivirani.
3. Sprostite ročico za nadzor krmila. Prilagoditveno matico
(B) vrtite v smeri urinega kazalaca, dokler se kabel
ne napne. Kabla ne napenjajte preveč. S tem boste
ob sproščeni ročici za nadzor krmila vključili funkcijo
krmiljenja.
4. Po namestitvi pridržite prilagoditveno matico (B) in privijte
zaporno matico (A).
Zamenjajte prestrižni svedra
NEVARNOST
Snežna freza ima vrtljivega polža in pogonsko kolo za
metanje snega. Polž ali pogonsko kolo lahko v trenutku
zagrabi prste ali stopala, kar lahko povzroči travmatično
amputacijo ali hude raztrganine.
• USTAVITE motor, počakajte, da se premični deli
ustavijo ter pred vzdrževalnimi deli in popravili
odstranite ključ za zagon motorja.
1. USTAVITE motor. Odstranite ključ.
2. Odstranite prestrižne vijakov in matic.
3. Namažite mazne priključke polža (če so nameščeni).
Hitro obrnite polža in namažite tudi gred polža.
4. Poravnajte luknje vijakov. Namestite nove prestrižne
vijakov (A, slika 30) skozi držaj svedra (B). Zatesnite z
maticami (C).
• USTAVITE motor, počakajte, da se vsi gibljivi deli
ustavijo, in pred vzdrževalnimi posegi ali popravili
odstranite ključ za vžig ali potisni/potezni gumb.
Strgalo se bo postopoma obrabilo in ga bo treba zamenjati.
1. IZKLJUČITE motor in odstranite ključ ali potisni/vlečni
ključ.
2. Zrahljajte pritrdilne matice (A, slika 32) in vijake (B) ter
odstranite strgalo (C).
3. Poravnajte luknje v novem strgalu z luknjami na ohišju
polža.
4. Z roko privijte pritrdilne matice in vijake. Nato zrahljajte
drsna nosilca
5. Privijte pritrdilne matice in vijake.
6. Preverite razdaljo med strgalom in površino.
7. Nastavite drsna nosilca, da ohranite razdaljo od tal za
vrsto površine, na kateri nameravate uporabljati stroj.
Glejte Nastavitev višine drsnega nosilca.
Preverjanje tlaka v pnevmatikah
OPOZORILO
Tveganje eksplozije
Če pnevmatike prekomerno napolnite, lahko eksplodirajo in
povzročijo hudo poškodbo.
Ne napolnite pnevmatik s tlakom, višjim od priporočenega.
173
Tlak v pnevmatikah je treba redno preverjati. Priporočena
vrednost tlaka v pnevmatikah se razlikuje glede na
proizvajalca pnevmatik. Dobra približna smernica je napolniti
pnevmatiko največ do vrednosti največjega tlaka, odtisnjene
na steni pnevmatike.
• Enoto pokrito hranite v zaprtem prostoru. Če jo hranite
na prostem, jo pokrijte s težko ponjavo.
Vračilo enote na servis
• Za letno vzdrževanje se obrnite na pooblaščenega
trgovca. Glejte Razpored vzdrževanja.
• Preverite raven olja v motorju in po potrebi prilijte olje.
• Rezervoar za gorivo napolnite s čistim gorivom.
• Preverite pritisk pnevmatik.
• Prepričajte se, da so vsa varovala, ščitniki in pokrovi na
svojem mestu.
• Prepričajte se, da so vse sponke zatesnjene.
• Preglejte kontrolnike svedra, pogonskega kolesa in
trakcijskega pogona.
Shranjevanje
Shranjevanje v času neuporabe
Po koncu sezone uporabe, ko enote ne uporabljate več kot
30 dni, sledite naslednjim korakom.
OPOZORILO
Bencin je izjemno vnetljiv, njegovi hlapi pa so eksplozivni.
Hlapi se lahko približajo oddaljenemu viru ognja, kar lahko
povzroči eksplozijo in/ali požar.
• Če je v rezervoarju gorivo, enote ne shranjujte v zaprtih
prostorih ali v slabo prezračevanih prostorih, kjer lahko
hlapi dosežejo iskre, odprt plamen, vžigalni plamen, vire
toplote in druge vire vžiga.
Snežna freza
Odpravljanje težav
Težava
n
Shranjevanje – Sistem za gorivo
Gorivo se lahko postara, kadar se hrani v posodi za
shranjevanje več kot 30 dni. Vsakič ko napolnite posodo
z gorivom, v gorivo dodajte stabilizator za gorivo, kot je
navedeno v navodilih proizvajalca. To ohranja gorivo sveže in
zmanjšuje težave, povezane z gorivom, oziroma onesnaženje
v sistemu goriva.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
• Očistite napravo. Prepričajte se, da so vse matice,
sorniki in vijaki priviti.
• Vse vidne gibajoče se dele preglejte in se prepričajte, da
niso poškodovani, zlomljeni ali obrabljeni. Po potrebi jih
zamenjajte.
• Namažite povezave vzvoda kontrolnika, drčo, deflektor,
sestavne dele svedra in osi pogonskih koles. Glejte
Vzdrževanje in prilagoditve.
• Pred nanosom barve postrgajte vse zarjavele in
okrušene pobarvane površine ter jih rahlo pobrusite.
• Na nebarvane ali gole kovinske površine nanesite
izdelek za preprečevanje rje.
Goriva ni treba izpustiti iz motorja, kadar se stabilizator
za gorivo doda v skladu z navodili. Pred shranjevanjem
VKLJUČITE motor za 2 minuti, da gorivo in stabilizator
stečeta skozi sistem za gorivo.
Vzrok
Rešitev
Polž se ne zaustavi v 5 sekundah od sprostitve
ročice za nadzor polža.
Nepravilno nastavljen kontrolni kabel polža.
Obrnite se na pooblaščenega serviserja.
Ob uporabi kontrolnika svedra se sveder ne
obrača.
Prilagodite krmilno pletenico polža.
Glejte Prilagoditev krmilnega kabla svedra.
Motor se ne zažene.
Ključ za vžig je nastavljen v položaj IZKLJUČI ali
pa POTISNI/POTEZNI ključ ni v odprtini za ključ.
Ključ za vžig obrnite v položaj VKLJUČI ali vstavite
POTISNI/POTEZNI ključ v odprtino za ključ.
Vbrizgalnega gumba niste pritisnili dvakrat, preden Preden povlečete zaganjalno vrv, dvakrat pritisnite
ste povlekli zaganjalno vrv.
vbrizgalni gumb.
Rezervoar za gorivo je prazen.
Rezervoar za gorivo napolnite s svežim gorivom.
Dušilka je odprta.
Preden povlečete vrv za zagon, obrnite dušilko v
položaj ZAPRTO.
Motor je zalit.
Dušilko obrnite v odprti položaj. Vlecite zaganjalno
vrv, dokler se motor ne zažene.
V gorivu je voda ali pa je gorivo staro.
Rezervoar za gorivo napolnite s svežim gorivom.
Obračanje izmetne drče ali prilagajanje deflektorja
ne deluje.
Izmetna drča ali deflektor sta zmrznjena.
Snežno frezo hranite na toplem, dokler se sneg ali
led ne raztali.
Motor je težko zagnati ali pa je zmogljivost
delovanja nezadovoljiva.
Napačno olje.
Zamenjajte olje za olje z nižjo viskoznostjo.
Glejte Priporočila za olje.
Kontrolnik dušilke je nastavljen napačno.
Ko se motor segreva, postopoma odprite kontrolnik
dušilke.
174
Težava
Vzrok
Rešitev
Tresljaji so premočni.
Deli so razrahljani ali poškodovani.
Takoj ustavite snežno frezo. Obrnite se na
pooblaščenega serviserja.
Snežna freza ne meče snega.
Prilagodite krmilno pletenico polža.
Glejte Prilagoditev krmilnega kabla svedra.
V izmetni drči je sneg.
ZAUSTAVITE MOTOR! Prepričajte se, da se polž
ZAUSTAVI. Z orodjem za čiščenje odstranite sneg
iz izmetne drče. Zamašene izmetne drče ne čistite
z rokami! Glejte Čiščenje zamašene izmetne drče.
Glede vseh ostalih težav se obrnite na pooblaščenega prodajalca.
Specifikacije
Preglednica specifikacij
Sistem vžigalne svečke te snežne freze ustreza kanadskemu standardu ICES-002.
Model motorja 150000
Zračna reža ohišja
0,010–0,014 palca (0,25–0,36 mm)
0,010–0,014 palca (0,25–0,36 mm)
0,008–0,016 palca (0,2–0,4 mm)
Hod sesalnega ventila
0,004–0,006 palca (0,1–0,15 mm)
0,004–0,006 palca (0,1–0,15 mm)
0,005–0,007 palca (0,13–0,18 mm)
Hod izpušnega ventila
0,006–0,008 palca (0,15–0,2 mm)
0,009–0,011 palca (0,23–0,28 mm)
0,005–0,007 palca (0,13–0,18 mm)
18–20 unč (0,54–0,59 l)
18–20 unč (0,54–0,59 l)
36–38 unč (1,0–1,1 l)
0,03 palca (0,76 mm)
0,03 palca (0,76 mm)
0,03 palca (0,76 mm)
Prostornina posode za olje
Razmik med elektrodama vžigalne
svečke
Model motorja 19J000
n
Model motorja 130000
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
Postavka
Moč motorja se zmanjša za 3,5 % na vsakih 1000 čevljev (300 metrov) dodatne nadmorske višine in za 1 % na vsakih 10 °F
(5,6 °C) nad 77 °F (25 °C). Motor bo deloval zadovoljivo pod kotom do 15°.
Nazivna moč
Nazivna vrednost bruto moči motorja posameznih modelov bencinskih motorjev je označena v skladu s standardom SAE
(Zveza inženirjev v avtomobilski industriji) J1940 Postopek določanja nazivnega navora in moči majhnih motorjev, njena
nazivna vrednost pa je določena skladno s SAE J1995. Vrednosti navora se računajo pri 2600 vrt./min za motorje z oznako
»rpm«; za vse ostale motorje se vrednosti računajo pri 3060 vrt./min. Vrednosti konjskih moči se računajo pri 3600 vrt./min.
Krivulje bruto moči si lahko ogledate na www.BRIGGSandSTRATTON.COM. Vrednosti neto moči so izmerjene z nameščenim
izpušnim sistemom in sistemom čiščenja zraka, medtem ko so vrednosti bruto moči pridobljene brez teh priključkov. Dejanska
bruto moč motorja bo višja od neto moči motorja in je med drugim odvisna od dejanskih delovnih razmer okolja in razlik med
posameznimi motorji. Glede na široko ponudbo izdelkov, v katere so ti motorji nameščeni, bencinski motor morda ne bo
dosegal ocenjene skupne moči, če se uporablja v določenem delu opreme. Razlika je posledica vrste vplivov, ki med drugim
vključujejo različne sestavne dele motorja (zračni filter, izpuh, polnjenje, hlajenje, uplinjač, črpalka za gorivo itd.), omejitve
uporabe, delovne razmere okolja (temperatura, vlaga, nadmorska višina) in razlike med posameznimi motorji. Zaradi omejitev
v proizvodnji in zmogljivosti lahko podjetje Briggs & Stratton motor te serije zamenja z motorjem z višjo nazivno močjo.
175
Bu kılavuz aşağıdaki ürünleri kapsamaktadır:
1696813-02, 1696813-03, 1696820-02, 1696820-03,
1696821-02, 1696821-03, 1696822-02, 1696822-03,
1696833-02, 1696833-03, 1696835-01, 1696835-02
İçindekiler:
Genel Bilgiler.....................................................................176
Avrupa Ofisi İletişim Bilgileri...........................................176
Avrupa Birliği (AB) Kademe V (5): Karbon Dioksit (CO2)
Değerleri.............................................................................176
Operatör Güvenliği........................................................... 176
Özellikler ve Kumandalar................................................. 179
Çalıştırma........................................................................... 179
Bakım ve Ayarlar...............................................................183
Saklama..............................................................................187
Sorun Giderme.................................................................. 187
Genel Bilgiler
Daha fazla bilgi için, üniteyle birlikte verilmiş olan Müşteri
İrtibat Kılavuzu’na bakınız.
Bu belgedeki resimler temsilidir. Üniteniz, gösterilen
resimlerden farklı görünebilir. SOL ve SAĞ, operatörün
konumuna göre referans alınır.
Metindeki Önemli ve Not Kullanımı prosedürlere açıklık,
istisna veya alternatifleri gösterir.
Bu belgenin tüm dil çevirileri orijinal İngilizce kaynak
dosyasından elde edilmiştir.
Tüm ambalaj malzemeleri, kullanılmış yağ ve aküler
yürürlükteki resmi yönetmeliklere göre geri dönüşüme
ayrılmalıdır.
Avrupa Ofisi İletişim Bilgileri
Avrupa emisyonları hakkındaki sorular için lütfen Avrupa
ofisimiz ile şu adresten iletişime geçin:
Max-Born-Straße 2, 68519 Viernheim, Almanya.
176
®
Briggs & Stratton AB Tip Onay Sertifikalı motorların karbon
dioksit değerlerine, BriggsandStratton.com’daki arama
penceresine CO2 girilerek ulaşılabilir.
Operatör Güvenliği
Bu talimatları kaydedin
Bu talimatları gelecekte başvurmak üzere saklayın.
Bu kılavuz makineyle ilgili tehlike ve riskler ile bunların
önlenmesine ilişkin güvenlik bilgilerini içermektedir. Ayrıca,
ürünün kurulumu, çalıştırılması ve bakımı sırasında uyulması
gereken önemli talimatları da içerir.
Kar püskürtme makinesi sadece sert yüzeylerden, zemin
seviyesindeki yürüyüş yollarından ve garaj yollarından karları
temizlemek için tasarlanmıştır. Başka bir amaçla kullanım için
tasarlanmamıştır.
Bu ekipmanı çalıştırmadan veya kullanmadan önce bu
talimatları mutlaka dikkatli bir şekilde okuyup anlamanız
önemlidir.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
Teknik Özellikler............................................................... 189
Avrupa Birliği (AB) Kademe
V (5): Karbon Dioksit (CO2)
Değerleri
n
Bu Kılavuzun Kapsadığı
Ürünler
Kar püskürtme makinesinin kontrollerine ve uygun kullanımını
tamamen tanıyın.
Üniteyi nasıl durduracağınız ve kontrolleri hızlı şekilde nasıl
devre dışı bırakacağınızı öğrenin.
Güvenlik İkaz Sembolü ve İşaret
Sözcükleri
Kişisel yaralanmalara yol açabilecek tehlikeler
konusunda güvenlik bilgilerini tanımlamak için ikaz
sembolü
kullanılır. İkaz işareti ile birlikte bir sinyal
sözcüğü (TEHLİKE, UYARI veya DİKKAT) kullanılarak
yaralanma olasılığı ya da olası tehlike derecesi gösterilmiştir.
Ek olarak, bir tehlike sembolü, tehlikenin türünü temsil etmek
için de kullanılabilir.
TEHLİKE eğer önlenmezse, ölüm veya ciddi
yaralanmayla sonuçlanacak tehlikeyi belirtir.
UYARI kaçınılmadığı takdirde ölüm veya ağır yaralanma
ile sonuçlanabilecek bir tehlikeyi belirtir.
DİKKAT kaçınılmadığı takdirde önemsiz veya orta
düzeyde yaralanma ile sonuçlanabilecek bir tehlikeyi
belirtir.
DİKKAT önemli olarak düşünülen ama tehlike ile ilgili
olmayan bilgileri belirtir.
Üniteyi çalıştırmadan
veya bakım yapmadan
önce Kullanım Kılavuzunu
okuyun ve anlayın.
Uzuv kesilme tehlikesi döner pervane.
Üniteyi servis işlemine
başlamadan önce anahtarı
çıkarın ve Kullanım
Kılavuzunu okuyun.
Uzuv kesilme tehlikesi döner pervane
Uzuv kesilme tehlikesi döner burgu
Uzuv kesilme tehlikesi
- hareketli parçalara
dokunmayın.
Fırlayan obje tehlikesi
Yangın tehlikesi
Patlama tehlikesi
Darbe tehlikesi
Zehirli duman tehlikesi
Sıcak yüzey tehlikesi
Güvenilir mesafeyi
koruyun
Emniyet gözlükleri
takın
• Sadece sorumlu olan, eğitim almış ve talimatları bilen
ayrıca fiziksel olarak makineyi çalıştırabilen operatörlere
izin verin.
UYARI
Çalışma sırasında veya ayar veya onarım işlemi yaparken
gözleri makineden çıkabilecek yabancı cisimlerden korumak
için daima güvenlik gözlükleri veya göz koruması kullanın.
ABD Modelleri: Yasanın Bölüm 4442’sinde tanımlanan etkin
çalışma yasasına göre kıvılcım durdurucuda egzoz sistemi
bulunması durumu haricinde motorun ormanlık, çalılık veya
çim kaplı alanlarda kullanımı Kaliforniya Kamusal Kaynak
Kanunu (California Public Resource Code), Bölüm 4442’nin
ihlal edilmesine sebep olur. Diğer eyaletler ve federal bölgeler
benzeri yasalara sahip olabilir. Bu motorun egzoz sistemi
için tasarlanmış bir kıvılcım tutucu almak için orijinal cihaz
üreticisine, perakendeciye veya bayiye başvurun.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
Kişisel yaralanmaya
neden olabilecek
tehlikelere ilişkin
güvenlik bilgileri.
UYARI
Bu üniteyi çalıştırmadan önce bu çalıştırma kılavuzundaki
ve kar püskürtme makinesinin üzerindeki talimat ve uyarıları
okuyun, anlayın ve uygulayın. Bu kılavuzdaki güvenlik
talimatlarını uymamak, ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilir.
n
Kar Püskürtme Makinesi Tehlike
Sembolleri
Geri tepme tehlikesi
Çocukları uzak tutun
———
———
Güvenlik Çıkartmaları
Üniteyi çalıştırmadan önce güvenlik çıkartmalarını okuyun.1
Şeklini ardından tabloda gösterilen çıkartmalarla karşılaştırın.
Dikkat ve uyarılar güvenliğiniz içindir. Yaralanmayı veya
ünitede hasarı önlemek için bütün güvenlik çıkartmaları
anlayın ve takip edin.
ÖNEMLİ: Güvenlik çıkartmaları aşındığı veya zarar gördüğü
ve okunamaz duruma geldiği zaman yerel bayinizden yedek
çıkartmalar sipariş edin.
A
Güvenlik Mesajları
UYARI
Bu ürün sizi benzinli motor egzozu dahil olmak üzere
Kaliforniya Eyaletinde kansere neden olduğu bilinen
kimyasallara ve Kaliforniya Eyaletinde doğum kusurlarına
ve başka üreme sorunlarına yol açtığı bilinen karbon
monoksite maruz bırakabilir. Daha fazla bilgi için
www.P65Warnings.ca.gov adresini ziyaret edin.
B
TEHLİKE
Bu kar püskürtme makinesi elleri ve ayakları kesebilir ve
nesneler fırlatabilir. Bu kullanım kılavuzundaki tüm güvenlik
talimatlarını okuyun ve bunlara uyun. Bunlar uymamak ölüm
veya ağır yaralanma ile sonuçlanabilir.
Tahliye kanalı içindeki döner burgu ile el teması, kart
püskürtme makineleri ile ilgili en yaygın yaralanma
nedenidir.
177
n
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
C
178
Özellikler ve Kumandalar
J
Far
K
Yakıt Durdurma Valfi
L
Gaz Kumandası
M
Açma/Kapama Anahtarı
Şekil 2’da belirtilen işaret harflerinin aşağıdaki tabloda yer
alan özellik ve kumandalarla uyuştuğundan emin olun.
A
Burgu Kontrol Kolu
B
Hız Seçici Kolu
C
Deflektör Kontrolü - Gösterge
Panelinde
E
F
Kanal Rotasyonu Krankı Gösterge
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
D
n
Kontrol Sembolleri ve Anlamları
N
Jikle Kapalı; Jikle Açık
O
Çalıştırma Düğmesi
P
Kelepçe Isıtıcı Anahtarı
Free Hand™ Özelliği
Yönlendirilebilir Kontrol
Kolunda
G
Palanga Düzeneği Kontrol
Kolu
H
Temizleme Aleti
Çalıştırma
Çalıştırma Alanı
I
Kayma Pabuçları
1. Kar püskürtme makinesini kullanmayı planladığınız
alanı bilin. Yürüme ve garaj yollarının tüm sınırlarını
işaretleyin.
2. Burgunun toplayabileceği ve kanaldan fırlayabilecek
nesnelerden ve artıklardan arındığından emin olun.
UYARI
Bu makine, etrafındakileri yaralayabilen veya binaları hasar
görmesine neden olabilen nesneler fırlatabilir.
179
3. Motoru çalıştırmadan önce, kar püskürtme makinesini
dışarı çıkarın ve pencere ve kapılardan uzak tutun.
UYARI
Motor, kokusuz, renksiz zehirli bir gaz olan karbon monoksit
verir. Karbon monoksitin solunması mide bulantısı,
baygınlık veya ölüme neden olabilir.
4. Çalışma alanının etrafında kimse olmadığından özellikle
çocukların olmadığından emin olun.
UYARI
Bu kar püskürtme makinesi elleri ve ayakları kesebilir ve
nesneler fırlatabilir. Bu kullanım kılavuzundaki tüm güvenlik
talimatlarını okuyun ve bunlara uyun. Bunlar uymamak ölüm
veya ağır yaralanma ile sonuçlanabilir.
Motor
Yağ Tavsiyeleri
Yağ Kapasitesi: Bkz. Teknik özellikler bölümü.
DİKKAT
Bazı motorlar, Briggs & Stratton tarafından yağlı veya
yağsız olarak sunulur. Motorda yağ bulunduğundan daima
emin olun. Eğer motoru yağsız olarak çalıştırırsanız, tamiri
mümkün olmayan bir şekilde zarar görür ve garanti kapsamı
dışında kalır.
®
En iyi performans için Briggs & Stratton Garanti Onaylı
yağlar kullanmanızı tavsiye ederiz. SF, SG, SH, SJ veya
üzeri servis sınıflandırmasına sahip diğer yüksek kaliteli
temizleyici yağlara da izin verilmektedir. Özel katkı maddeleri
kullanmayın.
Motor için uygun yağ viskozitesini dış mekan sıcaklığı belirler.
Beklenen dış sıcaklık aralığına en uygun viskoziteyi seçmek
için çizelgeyi kullanın. Dış mekan motorlu ekipmanlarının
çoğunluğundaki motorlar 5W-30 Sentetik yağ ile gayet
iyi çalışır. Yüksek sıcaklıklarda çalıştırılan ekipman için
®
Vanguard 15W-50 Sentetik yağ en iyi korumayı sunar.
180
SAE 30 - 40°F (4°C) sıcaklığın altında SAE 30 kullanılırsa zor
çalışacaktır.
B
10W-30 - 80°F (27°C) sıcaklığın üzerinde 10W-30 kullanılması
normalden fazla yağ tüketilmesine neden olabilir. Yağ seviyesini
sıklıkla kontrol edin.
C
5W-30
D
Sentetik 5W-30
E
Vanguard
®
Sentetik 15W-50
Yağı Kontrol Edin ve Ekleyin
DİKKAT
Bazı motorlar, Briggs & Stratton tarafından yağlı veya
yağsız olarak sunulur. Motorda yağ bulunduğundan daima
emin olun. Eğer motoru yağsız olarak çalıştırırsanız, tamiri
mümkün olmayan bir şekilde zarar görür ve garanti kapsamı
dışında kalır.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
• Çalışma sırasında çocukları alandan uzak tutun.
• Bu tip aletler çocukların ilgisini sık sık çeker. Etrafta
mevcut tüm kişilere dikkat edin.
• Dikkatli olun ve çevredekiler araziye girerse üniteyi
kapatın.
• Kör köşelere, çalılara, ağaçlara veya görüşü
engelleyebilecek diğer nesnelere yaklaşırken ekstra
dikkat gösterin.
A
n
• Motoru dışarıda başlatın ve çalıştırın.
• Kapılar veya pencereler açık olsa dahi motoru kapalı
yerlerde çalıştırmayın.
®
En iyi performans için Briggs & Stratton Sentetik 5W-30
Garanti Onaylı yağları kullanın. SG, SH, SJ veya üzeri
servis sınıflandırmasına sahip diğer yüksek kaliteli deterjan
yağlara da izin verilmektedir. Katkı maddelerini kullanmayın.
1. Üniteyi düz bir yüzeye yerleştirin (Şekil 3).
2. İstenmeyen materyali yağ kapağı bölgesinden çıkartın.
3. Yağ çubuğunu (A, Şekil 4) çıkarın. Çubuktaki yağı
temizlemek için temiz bir bez kullanın.
4. Yağ çubuğunu takıp sıkın. Yağ çubuğunu çıkarın ve
yağ seviyesini kontrol edin. Yağ seviyesinin DOLUM
göstergesinin tepe noktasında (C) olduğundan emin olun.
5. Yağ seviyesi DOLUM göstergesinin altında ise, motor yağ
doldurma borusundan (B) yavaşça yağ ekleyin. Aşırı yağ
EKLEMEYİN.
6. Bir dakika bekleyin. Yağ seviyesini tekrar kontrol edin.
7. Yağ seviyesi, DOLUM göstergesinin tepe noktasına
dokunduğunda, yağ çubuğunu takın ve sıkın.
Yakıt Tavsiyeleri
Yakıt aşağıdaki koşullara uygun olmalıdır:
• Temiz, kurşunsuz benzin.
• Minimum 87 oktan/87 AKI (91 RON). Bkz. Yüksek Rakım
Gereksinimleri.
• %10’a kadar etanol (gazohol) içeren benzin kabul
edilebilir.
Yakıt sisteminde oksitlenmiş yakıt artığı oluşmasını
engellemek amacıyla, yakıta yakıt stabilizatörü karıştırın.
Bkz. Depolama. Tüm yakıtlar aynı değildir. Başlatma veya
performans sorunları yaşanırsa, yakıt tedarikçisini veya
markayı değiştirin. Bu motor benzinle çalışmak üzere
sertifikalandırılmıştır. Bu motorun emisyon kontrol sistemi EM
(Motor Modifikasyonları)’dir.
Yüksek İrtifa Gereksinimleri
Yakıt Ekleyin
UYARI
Yakıt ve buharları son derece yanıcı ve patlayıcı niteliktedir.
Yakıtı her zaman son derece dikkatli kullanın. Bu güvenlik
talimatlarına uymamak ağır yanıklar veya ölüm ile
sonuçlanabilen yangına veya patlamaya neden olabilir.
Yakıt Eklerken
4. Yağ doldurma kapağını tekrar takın.
Motoru Çalıştırın
UYARI
Yakıt ve yakıt buharları son derece yanıcı ve patlayıcı
niteliktedir. Yakıtı her zaman son derece dikkatli kullanın.
Bu güvenlik talimatlarına uymamak ağır yanıklar veya ölüm
ile sonuçlanabilen yangına veya patlamaya neden olabilir.
• Bujinin, susturucunun, yakıt kapağının ve hava
temizleyicinin (varsa) doğru bir şekilde takılmış
olmasına dikkat edin.
• Buji çıkarılmışken motoru çalıştırmayın.
• Sıvı buharları yanıcı olduğundan basınçlı ilk çalıştırma
sıvıları kullanmayın.
• Motoru fazla çalıştırmayın. Bu kılavuzdaki Motoru
Çalıştırın talimatlarını okuyun.
• Motorun boğulması durumunda jikleyi AÇIK/ÇALIŞTIR
konuma ayarlayın, gazı kelebeğini HIZLI konumuna
getirin ve motor çalışıncaya kadar marş basın.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
• 5000 fit (1524 metre) üzerindeki rakımlarda minimum 85
oktan / 85 AKI (89 RON) benzin kabul edilebilir.
• Karbonlanmış motorlarda emisyonlar ile ilgili gerekliliklere
uygun kalabilmek için yüksek irtifa ayarı yapılmalıdır.
Bu ayar yapılmadan çalıştırılması performansının
düşmesine, yakıt tüketiminin artmasına ve emisyonların
artmasına neden olur. Yüksek irtifa ayarı bilgileri için
Yetkili bir Briggs & Stratton Servis Bayisine başvurun.
• 2500 fit (762 metre) altındaki rakımlarda motorun yüksek
rakım ayarı ile kullanılması tavsiye edilmez.
• Elektronik Yakıt Enjeksiyonlu (EFI) motorlar için yüksek
rakım ayarlamasına gerek yoktur.
3. Yakıt deposuna (B) yakıt doldurun. Depoyu yakıt
seviye göstergesinin (C).üzerine çıkacak şekilde
DOLDURMAYIN.
n
DİKKAT E15 ve E85 gibi onaylanmamış benzin
kullanmayın. Yağı benzin ile karıştırmayın veya motoru
farklı yakıtlarla çalışacak şekilde modifiye etmeyin.
Onaylanmamış yakıtlar motor bileşenlerine zarar verir ve bu
hasarlar garanti kapsamında değildir.
• Motoru çalıştırmayı durdurun ve yakıt kapağını
çıkarmadan önce en az 3 dakika soğumasını bekleyin.
• Tüm sigara, puro, pipo ve benzeri ateşleme
kaynaklarını söndürün.
• Yakıt deposunu dış mekanda veya iyi havalanan bir
yerde doldurun.
• Yakıt deposunu aşırı doldurmayın. Yakıtın
genleşmesine olanak vermek için yakıt deposu
boynunun alt kısmının üstüne kadar doldurmayın.
• Yakıtı kıvılcımlardan, açık alevlerden, pilot ateşlerden,
ısıdan ve diğer tutuşturma kaynaklarından uzak tutun.
• Yakıt hatlarını, depoyu, kapağı ve bağlantı parçalarını
çatlak veya sızıntı açısından sık şekilde kontrol edin.
Gerekli ise değiştirin.
• Yakıt damlarsa, motoru çalıştırmadan önce
buharlaşmasını bekleyin. Başka bir ateşleme kaynağı
YARATMAYIN.
• Sadece onaylı bir yakıt kabı kullanın.
1. Burgu kontrolünün (J, Şekil 6) ve palanga düzeneği
kontrolünün (K) devre dışı bırakıldığından emin olun.
2. Yakıt durdurma valfini (A), (mevcutsa), AÇIK konuma
getirin.
3. Gaz kumanda kolunu (B) (varsa) HIZLI konumuna getirin
4. Kontak anahtarını (C) AÇIK konuma getirin veya İtme/
Çekme anahtarına itin.
5. Jikle kumandasını (D) KAPALI konumuna getirin.
Not: Sıcak motoru çalıştırmak için genellikle jikle ve primer
gerekmez.
6. Çalıştırma düğmesine (E) iki kere basın.
7. Geri sarımlı marş modellerinde, marş ipinin kulpunu (F)
sıkıca tutun. Kolu direnci hissedene kadar yavaşça çekin,
sonra hızla çekin.
UYARI
Marş ipinin hızla geri dönmesi (geri tepme) elinizi ve
kolunuzu sizin reaksiyon verme hızınızdan daha hızlı olarak
motora doğru çekebilir. Kemiğiniz kırılabilir, çatlayabilir,
yaralanma veya burkulmalar meydana gelebilir.
8. Elektrikli marş modellerinde, marş kutusuna (H, Şekil 7)
eğer mevcutsa bir uzatma kablosu bağlayın ve ardından
duvar yuvasına bağlayın. Marş kutusu düğmesine (I)
basın. Motor çalıştıktan sonra, uzatma kablosunu duvar
yuvasından ve sonra marş kutusundan çıkartın.
1. İstenmeyen materyali yakıt kapağı bölgesinden giderin.
2. Yakıt kapağını çıkartın (A, Şekil 5).
181
UYARI
Hasarlı ve topraklanmamış güç kabloları elektrik
çarpmasına neden olabilir. Elektrik çarpması ağır yanıklara
veya ölüme neden olabilir.
• Sadece güç kaynağına uygun şekilde topraklanmış
üç iletkenli bir güç kablosu kullanın.
• Eğer uzatma kablosu hasarlıysa yenisi ile
değiştirilmelidir.
Not: Marş motorunun ömrünü uzatmak adına kısa marş
denemeleri (en fazla beş saniye) yapın. Çalıştırma
denemeleri arasında bir dakika bekleyin.
9. Motorun soğuması için birkaç dakika bekleyin. Jikle
kumandasını (D) kademe kademe AÇIK konumuna
getirin.
2. Burgu ve pervaneyi devreden çıkarmak için burgu
kumandasını bırakın.
• Burgu ve pervane beş saniye içinde dönmezse,
kontrol kablosunu ayarlayın. Bkz. Burgu ve Pervane
Kontrol Kablolarını Ayarlayın.
• Burgu ve pervane beş saniye içinde DURMAZSA,
Yetkili Servis Bayisine danışın.
Tekerlek Tahrikini Devreye Alın
DİKKAT Palanga düzeneği kontrol kolu devredeyken, hız
kontrol kolunu hareket ETTIRMEYIN. Aksi halde, tahrik
sistemi zarar görebilir.
1. Kar püskürtme makinesini ileri hareket ettirmek için,
hız kontrol kolunu (B, Şekil 11) ileri konumlardan birine
ayarlayın.
1. Kontak anahtarını (A, Şekil 8) KAPALI konuma getirin.
Kontak anahtarını veya varsa İtme/Çekme anahtarını
çıkarın.
3. Palanga düzeneği kontrol kolunu (F) aşağı itin ve tutun.
2. Anahtarı çocukların ulaşamayacağı güvenli bir yerde
saklayın. Motor, anahtarsız çalıştırılamaz.
4. Kar püskürtme makinesini geri hareket ettirmek için, hız
kontrol kolunu R1 veya R2 konumuna getirin.
5. Palanga düzeneği kontrol kolunu aşağı itin ve tutun.
n
Motoru Durdurun
2. Ağır kar için daha düşük bir sayıyı, hafif kar için orta
rakamlardan birini ve kar püskürtme makinesini
nakletmek için daha yüksek bir sayıyı seçin.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
6. Kar püskürtme makinesini durdurmak için, palanga
düzeneği kontrol kolunu serbest bırakın. Ünite derhal
duracaktır.
Boşaltma Kanalı ve Deflektörü Ayarlayın
UYARI
Buz, çakıl veya diğer istenmeyen nesneler burguya girebilir
ve kanaldan zorla atılabilir. Kanaldan atılan nesneler, ölüm,
ciddi yaralanma veya maddi hasara neden olabilir.
• Karın püskürtüldüğü yöne her zaman dikkat edin.
1. Boşaltma kanalının yönünü ayarlamak için kanal rotasyon
krankını (D, Şekil 9) çevirin.
2. Deflektörü yukarı veya aşağı hareket ettirmek için
deflektör kontrol kolu (C) kullanın. Karı daha uzağa atmak
için deflektörü yükseltin.
3. İleri veya geri tahrik hızını seçmek için hız kontrol
kolunu (B) kullanın. Islak, ağır karı temizlemek için daha
düşük hızları kullanın. Hafif kar için daha yüksek hızları
kullanın.
Not: Hız değiştirmeden önce palanga düzeneği kontrol
manivelasını (F) mutlaka serbest bırakın.
Burgu ve Palanga Düzeneğini Devreye
Alın
TEHLİKE
Kar püskürtme makinesi, karı püskürten döner burgu ve
pervane içerir. Parmaklar veya ayaklar hızla döner burguda
veya pervanede sıkışabilir ve travmatik uzuv kesilmesine
veya derin kesiğe neden olabilir.
1. Burgu ve pervaneyi devreye almak için burgu kontrol
kolunu aşağı itin ve tutun (A, Şekil 10).
182
• Ünite durmazsa, kabloyu ayarlayın. Bkz. Palanga
Düzeneği Kontrol Kablosunu Ayarlayın.
• Ünite halen durmuyorsa, yetkili servis bayiine
danışın.
Not: Çok hızlı bir şekilde kar temizlemek, makine kapasitesini
aşırı zorlayacaktır.
Free Hand™ Özelliğinin Kullanımı
Palanga düzeneği ve burgu kontrolü devreye alındıktan
sonra, operatör diğer kontrolleri kullanmak için burgu
kontrolünü serbest bırakabilir. Modelinizde bu özellik
mevcutsa, gösterge panelinde bir çıkartması olacaktır (Şekil
12).
1. Burgu kontrol kolunu aşağı itin ve tutun (A, Şekil 13).
2. Palanga düzeneği kontrol kolunu (F) aşağı itin ve tutun.
3. Sol elinizin diğer kontrollere erişebilmesi için burgu
kontrol kolunu serbest bırakın. Burgu durursa, yetkili
servis bayiine danışın.
Direksiyon Kontrol Özelliğini Kullanın
Direksiyon kontrolü özelliği, operatörün üniteyi döndürmesini
sağlar. Direksiyon kontrolü, bir tahrik tekerleğini geçici
olarak devre dışı bırakırken, diğer tekerlek bir tur daha tahrik
sağlamaya devam eder.
1. Makineyi ileri hareket ettirmek için palanga düzeneği
kontrol kolunu (F, Şekil 11) devreye alın.
2. Sola dönmek için, sol direksiyon kontrol tetiğini (P)
kaldırın ve tutun.
3. Düz devam etmek için sol tetiği serbest bırakın.
4. Sağa dönmek için, sağ direksiyon kontrol tetiğini (P)
kaldırın ve tutun.
5. Düz devam etmek için sağ tetiği serbest bırakın.
Tıkalı Boşaltma Kanalının Temizlenmesi
TEHLİKE
Boşaltma kanalında bulunan döner pervane, karı dışarı atar.
Parmaklar hızla pervaneye sıkışabilir ve travmatik uzuv
kesilmesine veya derin kesiğe neden olabilir. Tıkalı tahliye
kanalını ellerinizle TEMİZLEMEYİN! Her zaman temizleme
aleti kullanın.
1. Motoru DURDURUN. Kontak anahtarını veya itme/çekme
anahtarını çıkarın.
2. Pervanenin dönmediğinden emin olun.
3. Boşaltma kanalındaki karı temizlemek için kanal
korumasını sonuna kadar döndürün ve bir temizleme aleti
(G, Şekil 15) kullanın. Tıkalı tahliye kanalını ellerinizle
TEMİZLEMEYİN!
DİKKAT
Düzgün çalışma için, bu ürünün yapımında kullanılan
tüm parçalar ilgili yerlerine takılı olmalıdır. Yedek parçalar
orijinal parçalarla aynı tasarımda olmalı ve aynı konumlara
yerleştirilmelidir. Farklı parçalar aynı işlevi görmeyebilir,
ünitenin zarar görmesine ve yaralanmalara sebep olabilir.
UYARI
Güvenli çalışma ve performansı sağlamak için bu
kar püskürtme makinesinin bakımı doğru bir şekilde
yapılmalıdır. Bu kılavuzdaki güvenlik talimatlarını uymamak,
ölüm veya ciddi yaralanma ile sonuçlanabilir.
• Kar püskürtme makinesinde bakım veya tamirat işleri
yapmadan önce, motoru DURDURUN. Kontak anahtarını
çıkarın veya İTME/ÇEKME anahtarını dışarı çekin.
Bakım Programı
İlk 5 Saat
Yağı değiştirin.
• Motor yağ seviyesini kontrol edin
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
Kar püskürtme makinesinin önündeki alanı aydınlatmak için
bazı modellerin farı vardır. Motor çalışmaya başlar başlamaz
far yanar. Anahtar yoktur.
n
Her Kullanımdan Önce
Farın Kullanımı
Isıtılmış El Tutma Yerlerinin Kullanımı
1. Isıtılmış el tutma yerlerini aktif hale getirmek için kelepçe
ısıtıcı anahtarını açın (A, Şekil 16).
2. Kar püskürtme makinesini durdurmadan önce kelepçe
ısıtıcı anahtarı kapatın.
Tekerlek Kilidini kullanın - Kilit Pimleri
(varsa)
Üniteyi farklı bir yere taşıdığınızda, geçici olarak tahrikli
akstan bir veya iki tekerleği devre dışı bırakabilirsiniz.
1. Tekerlek göbeğinin üzerindeki çekme halkasını (A, Şekil
17) açın.
2. Tespit pimini dingilin dış deliğine yerleştirin ve çekme
halkasını dingilin üzerinde kapatın.
3.
Tekerlek göbeğiyle iç dingil deliğini hizalayın, ardından
tespit pimini tamamen takın ve çekme halkasını tekerlek
göbeğinin üzerinden kapatın. Bu, tekerlek ve aksı
devreye alır.
Bakım ve Ayarlar
Ünitenin tüm bakım, ayar ve servis işleri için yetkili servis
bayii ile iletişime geçmenizi tavsiye ederiz. Bazı rutin bakım
işleri makine sahibi tarafından yapılabilir. Bakım çizelgesine
ve devamındaki prosedürlere bakınız.
• Burgu durma zamanını kontrol edin
Her Kullanımdan Sonra
Toplanmış olan karı temizleyin ve kumanda, tekerlek, tahliye kanalı ve
burgunun donmasını önlemek için sıçratın.
Her 25 Saatte veya Senede Bir Kez
• Kazıyıcı çubuğunu aşınmaya karşı kontrol edin.
• Motor yağını değiştirin.
• Kar püskürtme makinesinin donanımlarının gevşemiş olup olmadığını
kontrol edin.
• Burgu kontrol kablosu ayarını kontrol edin.
• Egzozu ve egzoz koruyucuyu kontrol edin.
• Bujiyi değiştirin (servis bayi).
• Valf boşluğunu* kontrol edin (servis bayi).
* Motor performans sorunları ortaya çıkmadan gerekli değil.
Emisyon Kontrolü
Emisyon kontrol cihaz ve sistemlerinin bakım, değişim veya
onarımı araç harici motor onarım tesisleri veya şahıslar
tarafından gerçekleştirilebilir. Ancak “ücretsiz” emisyon
kontrol servisi almak için bu iş fabrika onaylı bir bayi
tarafından gerçekleştirilmelidir.
Motor Yağının Değiştirilmesi
Kullanılmış yağı doğru şekilde tasfiye edin. Evsel atığınızla
birlikte çöpe atmayın. Güvenli tasfiye veya geri dönüşüm
merkezleri için yerel yetkililere, servis merkezine, veya
bayilere başvurun.
183
En iyi performans için Briggs & Stratton Sentetik 5W-30
Garanti Onaylı yağları kullanın. SG, SH, SJ veya üzeri servis
sınıflandırmasına sahip diğer yüksek kaliteli deterjan yağlar
da uygundur. Herhangi bir katkı maddesi kullanmayın.
yüzey arasındaki mesafeyi artırmak veya azaltmak için
ayarlanabilir.
1. Motoru DURDURUN. Kontak anahtarını KAPALI
konumuna çevirin.
1. Motoru DURDURUN. Kontak anahtarını veya İtme/
Çekme anahtarını çıkarın.
2. Kontak anahtarını veya (varsa) İtme/Çekme anahtarını
çıkarın.
UYARI
Yakıt ve yakıt buharları son derece yanıcı ve patlayıcıdır
ve yanık ve yangına neden olarak ölüme veya ağır
yaralanmaya yol açabilir.
• Ünitenin yatırılmasını gerektiren bir bakım işlemi
yapılırken, yakıt deposu boş olmalıdır, aksi takdirde
yakıt sızabilir ve yangın veya patlamaya yol açabilir.
3. Yağ tahliye tapasını çıkarın (D, Şekil 18). Kar püskürtme
makinesini kısa bir mesafe geriye doğru eğin. Yağı bu
işlem için onaylanmış bir kaba boşaltın.
4. Yağ boşaltma tapasını yerleştirin ve sıkın.
5. Üniteyi düz bir yüzeye yerleştirin.
2. Temizlenecek yüzey için gereken kazıyıcı çubuğu
açıklığını bulun.
• Sert yüzeylerden kar temizlemek için, kazıyıcı
çubuğunu yüzeye yaklaştırmak üzere kayma
pabuçlarını yukarı kaldırın.
• Çakıl kaplı veya engebeli yüzeylerden kar temizlemek
için, kazıyıcı çubuğunu kaldırarak yüzeyden
uzaklaştırmak üzere kayma pabuçlarını aşağı indirin.
Bu, burgu ve pervanenin taşları ve diğer istenmeyen
maddeleri yakalayıp fırlatmasını engelleyecektir.
3. Üniteyi düz bir yüzeye yerleştirin.
4. Kayma pabucunun (H) üzerindeki montaj somunlarını
gevşetin (E, Şekil 20).
5. Her bir kazıyıcı çubuğunun altına (y, z, Şekil 21) istenen
açıklı yüksekliğine eşit kalınlıkta bir ahşap takoz koyun.
6. Her bir kayma pabucunun yüzeye sıkıca temas ettiğinden
emin olun. Ardından montaj somunlarını sıkın.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
6. İstenmeyen materyali yağ kapağı bölgesinden çıkartın.
Temizlenmekte olan yüzeye uygun yüzey açıklığını korumak
için kayma pabuçlarını doğru yüksekliğe ayarlayın.
n
®
7. Yağ çubuğunu çıkarın (A, Şekil 19). Çubuktaki yağı
temizlemek için temiz bir bez kullanın.
8. Yağ çubuğunu takıp sıkın. Yağ çubuğunu çıkarın ve
yağ seviyesini kontrol edin. Yağ seviyesinin DOLUM
göstergesinin tepe noktasında (C) olduğundan emin olun.
9. Yağ seviyesi DOLUM göstergesinin altında ise, motor yağ
doldurma borusundan (B) yavaşça yağ ekleyin. Aşırı yağ
EKLEMEYİN.
10. Bir dakika bekleyin. Yağ seviyesini tekrar kontrol edin.
11. Yağ seviyesi, dolum göstergesinin (C) tepe noktasına
dokunduğunda, yağ çubuğunu takın ve sıkın.
Kayma Pabucu Yüksekliğini Ayarlayın
TEHLİKE
Bu kar püskürtme makinesinde kar toplamak için dönen bir
burgu vardır. Parmaklar hızla sıkışabilir ve travmatik uzuv
kesilmesine veya derin kesiğe neden olabilir.
• Motoru DURDURUN. Tüm hareketli parçaların
durmasını bekleyin. Bakım veya onarımdan önce,
kontak anahtarını veya itme/çekme anahtarını çıkarın.
UYARI
Burgu veya pervanenin çarpması halinde, çakıl, taş veya
diğer istenmeyen nesneler yaralanmaya, maddi hasara
veya kar püskürtme makinesinin zarar görmesine yetecek
bir hızla fırlatılabilir.
Kayma pabuçları, burgu yuvasının iki tarafında
bulunmaktadır. Bu pabuçlar, kazıyıcı çubuğu ile temizlenecek
184
DİKKAT Burguyla teması önlemek için, montaj
somunlarının burgu yuvasının dışında olduğundan emin
olun.
Kazıyıcı Çubuğun Yüksekliğini Ayarlayın
TEHLİKE
Bu kar püskürtme makinesinde kar toplamak için dönen bir
burgu vardır. Parmaklar hızla sıkışabilir ve travmatik uzuv
kesilmesine veya derin kesiğe neden olabilir.
• Motoru DURDURUN. Tüm hareketli parçaların
durmasını bekleyin. Bakım veya onarımdan önce,
kontak anahtarını veya itme/çekme anahtarını çıkarın.
UYARI
Burgu veya pervanenin çarpması halinde, çakıl, taş veya
diğer istenmeyen nesneler yaralanmaya, maddi hasara
veya kar püskürtme makinesinin zarar görmesine yetecek
bir hızla fırlatılabilir.
Kazıyıcı çubuk yavaş yavaş yıpranacak ve değiştirilmesi
gerekecektir.
1. Motoru DURDURUN. Kontak anahtarını veya İtme/
Çekme anahtarını çıkarın.
2. Tespit somunlarını (A, Şekil 22) ve cıvatalarını (B)
gevşetin. Kazıyıcı çubuğu çıkarın (C).
3. Yeni kazıyıcı çubuktaki delikler ile burgu muhafazasındaki
delikleri hizalayın.
4. Tespit somunları ve cıvatalarını takın, ancak sıkmayın.
6. Kazıyıcı çubuk ve yüzey arasındaki açıklığı kontrol edin.
Çubuğun yere tam olarak oturmasına dikkat edin
7. Kazıyıcı çubuğun üzerindeki tespit somunlarını sıkın.
8. Temizlenmekte olan yüzey türüne uygun zemin açıklığını
korumak için, gerekirse, kayma pabuçlarını ayarlayın.
Bkz. Kayma Pabucu Yüksekliğini Ayarlayın.
Kontrol Kolu Bağlantısını Yağlayın
23 Şeklinde gösterilen konumlardan (A) kontrol kolu
bağlantısına gres uygulayın.
Boşaltma Kanalı, Deflektör ve Tekerlek
Dingilini Yağlayın
1. Motoru DURDURUN ve anahtarı çıkarın.
2. Boşaltma Kanalını (A, Şekil 24) lityum gresle yağlayın.
3. Deflektörü (B) temiz motor yağıyla yağlayın.
4. Tekerlek dingillerini (C) lityum gresle yağlayın.
Burgu Takımını Yağlayın
6. Depolamadan önce ve her mevsimin başında zincir
dişlisini (D) ve zinciri (E) hafifçe motor yağıyla yağlayın.
Burgu ve Palanga Düzeneği Kontrol
Kablolarının Ayarlanması
TEHLİKE
Kar püskürtme makinesi, döner burgu ve karı püskürten bir
pervane içerir. Parmaklar veya ayaklar hızla burguda veya
pervanede sıkışabilir ve travmatik uzuv kesilmesine veya
derin kesiğe neden olabilir.
• Burgu ve pervane kablosunun fazla sıkılması, burgu
kontrol kolu çalışmasa bile burgunun ve pervanenin
dönmesine neden olabilir.
• Palanga düzeneği kablosunun fazla sıkılması, palanga
düzeneği kontrol kolu çalışmasa bile tahriğin devreye
girmesine neden olabilir.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
1. Motoru DURDURUN ve anahtarı çıkarın.
DİKKAT Gres veya yağın kauçuk sürtünme tekerleğine
veya disk tahrik plakasına değmesine izin vermeyin.
Gres veya yağ sürtünme tekerleğine değerse, tekerleği
değiştirin. Temizlemeye çalışmayın. Gres veya yağ disk
tahrik plakasına değerse, alkol bazlı bir solventle tam olarak
temizleyin.
n
5. Kayma pabucunun üzerindeki montaj somunlarını
gevşetin.
2. Gresörlüklere (varsa) gres sürerek burgu mili donanımını
(A, Şekil 25) yağlayın.
1. Motoru KAPATIN ve anahtarı çıkarın.
Altıgen Mili ve Dişliyi Yağlayın
3. Kontrol kablosunu (B) tutun.
Yalnızca sürtünme tahrikli sistemler için:
DİKKAT Gres veya yağın kauçuk sürtünme tekerleğine
veya disk tahrik plakasına değmesine izin vermeyin. Gres
veya yağ sürtünme tekerleğine değerse, tekerleği değiştirin.
Temizlemeyin. Gres veya yağ disk tahrik plakasına
değerse, alkol bazlı bir solventle tam olarak temizleyin.
1. Motoru DURDURUN. Kontak anahtarını veya İtme/
Çekme anahtarını çıkarın.
2. Hız seçici kolunu birinci ileri vites pozisyonuna alın.
UYARI
Yakıt ve yakıt buharları son derece yanıcı ve patlayıcıdır
ve yanık ve yangına neden olarak ölüme veya ağır
yaralanmaya yol açabilir.
• Ünitenin yatırılmasını gerektiren bir bakım işlemi
yapılırken, yakıt deposu boş olmalıdır, aksi takdirde
yakıt sızabilir ve yangın veya patlamaya yol açabilir.
3. Kar püskürtme makinesini, burgu muhafazası tarafından
havaya kaldırın.
Not: Karteri yağla doldurduğunuzda, kar püskürtme
makinesinin uzun bir süre burgu muhafazasının üzerinde
durmasına izin vermeyin.
4. Vidaları (A, Şekil 26) ve alt paneli (B) çıkarın.
5. Altıgen mile çok ince bir katman 50 ağırlıklı sentetik motor
yağı sürün (C, Şekil 27). Bu işlemi, depolamadan önce ve
her mevsimin başında yapın.
2. Kilit somununu gevşetin (A, Şekil 28).
4. Gerilimi boşaltmak için bileziği (C) döndürün. Bileziği çok
fazla SIKMAYIN.
5. Kilit somununu sıkın.
6. Burgu ve palanga düzeneği kontrollerinin çalışıp
çalışmadığını kontrol etmek için aşağıdaki testleri
uygulayın:
Not: Ünite, Burgu/Pervane Kontrolü ve Palanga Düzeneği
Kontrolü testlerini geçemezse, ÇALIŞTIRMAYIN. Yetkili
Servis Bayisi ile iletişime geçin.
Test 1 - Burgu Pervane Kontrolü
• Motoru ÇALIŞTIRIN.
• Burgu kontrol kolunu aşağı itin. Burgu/pervane
dönmelidir.
• Burgu kontrol kolunu serbest bırakın. Burgu ve pervane
beş saniye içinde DURMALIDIR.
Test 2 – Palanga Düzeneği Kontrolü
• Motoru ÇALIŞTIRIN.
• Hız kontrol kolunu birinci vitese alın.
• Palanga düzeneği kontrol kolunu aşağı itin. Ünite ileri
doğru hareket etmelidir.
• Palanga düzeneği kontrol kolunu serbest bırakın. Ünite
DURMALIDIR.
Test 3 - Free Hand Özelliği
• Motoru ÇALIŞTIRIN.
185
Direksiyon Özellik Kablolarının
Ayarlanması
TEHLİKE
Kar püskürtme makinesi, karı püskürten döner burgu ve
pervane içerir. Parmaklar veya ayaklar döner burguda
veya pervanede hızlı şekilde sıkışabilir ve travmatik uzuv
kesilmesine veya şiddetli yaralanmaya neden olabilir.
• Bakım veya onarımdan önce, motoru DURDURUN,
tüm hareketli parçaların durmasını bekleyin ve kontak
anahtarını çıkarın ya da anahtarı itin/çekin.
Direksiyon kontrol kablosu kullanıldığı ilk mevsim boyunca
çok sayıda kullanımdan sonra hafif şekilde esneyebilir. Kablo
esnemişse, kontrol aktif hale getirildiğinde tahrik dişlilerinin
çıkmasını engelleyebilir.
1. Motoru DURDURUN ve anahtarı çıkarın.
TEHLİKE
Kar püskürtme makinesi, karı püskürten döner burgu ve
pervane içerir. Parmaklar veya ayaklar hızla burguda veya
pervanede sıkışabilir ve travmatik uzuv kesilmesine veya
derin kesiğe neden olabilir.
• Bakım veya onarımdan önce, motoru DURDURUN,
tüm hareketli parçaların durmasını bekleyin ve kontak
anahtarını çıkarın.
1. Motoru DURDURUN. Kontak anahtarını çıkarın.
2. Kesme cıvatalarını (A, Şekil 31) ve kilit somununu (C)
pervane milinden (B) çıkarın.
3. Cıvata deliklerini hizalayın. Burgu mili üzerinden yeni
kesme cıvatalarını takın. Kilit somunlarıyla sıkın.
Kazıyıcı Çubuğu Değiştirin
TEHLİKE
Kar püskürtme makinesi, karı püskürten döner burgu ve
pervane içerir. Parmaklar veya ayaklar döner burguda
veya pervanede hızlı şekilde sıkışabilir ve travmatik uzuv
kesilmesine veya şiddetli yaralanmaya neden olabilir.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
2. Ayar somununu (B, Şekil 29) sabit tutmak için bir cıvata
anahtarı kullanın. Kilit somununu (A) gevşetmek için
başka bir cıvata anahtarı kullanın.
Pervane Kesme Cıvatalarının Değiştirin
n
• Burgu ve palanga düzeneği kontrol kollarını ayarlayın.
Ardından, burgu kontrol kolunu serbest bırakın. Her
kontrolün bağlı kaldığından emin olun.
• Palanga düzeneği kontrol kolunu serbest bırakın. Her iki
kontrolün de devre dışı bırakıldığından emin olun.
3. Direksiyon kontrol kolunu serbest bırakın. Ayar somununu
(B) kablo gerilene dek saat yönünde veya saat yönünün
tersine döndürün. Kabloyu çok fazla sıkmayın. Direksiyon
kontrolü devreden çıktığında direksiyon özelliği harekete
geçebilir.
4. Ayarlama bitince, ayarlama somununu tutun (B) ve kilit
somununu sıkıştırın (A).
Burgu Kesme Cıvatalarını değiştirin
TEHLİKE
Kar püskürtme makinesi, döner burgu ve karı püskürten bir
pervane içerir. Parmaklar veya ayaklar hızla burguda veya
pervanede sıkışabilir ve travmatik uzuv kesilmesine veya
derin kesiğe neden olabilir.
• Bakım veya onarımdan önce, motoru DURDURUN,
tüm hareketli parçaların durmasını bekleyin ve kontak
anahtarını çıkarın.
1. Motoru DURDURUN. Anahtarı çıkarın.
2. Kesme cıvatalarını ve somunlarını sökün.
3. Burgu gresörlüklerine (varsa) gres uygulayın. Burgu milini
yağlamak için burguyu hızlıca döndürün.
4. Cıvata deliklerini hizalayın. Burgu şaftından (B) yeni
kesme cıvatalarını (A, Şekil 30) takın. Somunları (C)
sıkın.
• Bakım veya onarımdan önce, motoru DURDURUN,
tüm hareketli parçaların durmasını bekleyin ve kontak
anahtarını çıkarın ya da anahtarı itin/çekin.
Kazıyıcı çubuk yavaş yavaş yıpranacak ve değiştirilmesi
gerekecektir.
1. Motoru KAPATIN ve kontak anahtarını veya itme/çekme
anahtarını çıkarın.
2. Tespit somunlarını (A, Şekil 32) ve cıvatalarını (B)
gevşetin ve kazıyıcı çubuğu çıkarın (C).
3. Yeni kazıyıcı çubuktaki delikler ile burgu muhafazasındaki
delikleri hizalayın.
4. Tespit somunlarını ve cıvatalarını elinizle sıkın. Ardından
kayma pabuçlarını gevşetin
5. Tespit somunları ve cıvatalarını sıkın.
6. Kazıyıcı çubuk ve yüzey arasındaki açıklığı kontrol edin.
7. Temizlenmekte olan yüzey türüne uygun zemin açıklığını
korumak için, kayma pabuçlarını ayarlayın. Bkz. Kayma
Pabucu Yüksekliğini Ayarlayın.
Lastik Basıncını Kontrol Edin
UYARI
Patlama tehlikesi
Lastiklerin aşırı şişirilmesi ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek bir patlamaya neden olabilir.
Lastikleri maksimum basıncın üzerinde şişirmeyin.
Lastik basıncı düzenli olarak kontrol edilmelidir. Tavsiye
edilen lastik basıncı, üreticiye göre değişir. Uygulanacak
186
genel kural, lastiğin yan duvarına basılı olan “Maksimum
Şişirme basıncına” kadar şişirmek, ancak bu değerden fazla
şişirmemektir.
Üniteyi Servise iade edin
• Yıllık bakım işleri için bir Yetkili servis bayiiyle temas
kurun. Bkz. Bakım Programı.
• Motor yağ seviyesini kontrol edin ve gerekirse yağ
ekleyin.
• Yakıt deposuna temiz yakıt doldurun.
• Lastik basıncını kontrol edin.
• Tüm koruma ve kapakların takılı olduğundan emin olun.
• Tüm tutturucuların sıkıldığından emin olun.
• Burgu ve pervane kumandasını ve çekme tahrik
kumandasını kontrol edin.
Saklama
Sezon Dışı Depolama
Sezon sonunda veya ünite 30 günden fazla depoda
tutulduğunda, aşağıdaki adımları tamamlayın.
UYARI
Benzin son derece yanıcı ve benzin buharları patlayıcıdır.
Dumanlar uzaktaki ateşleme kaynaklarına ulaşabilir ve
patlama ve/veya yangına neden olabilir.
• Eğer yakıt, tankın içindeyse, üniteyi kapalı mekanda
veya dumanların kıvılcım, açık alev, pilot lamba, ısı
ve diğer ateşleme kaynaklarına ulaşabileceği kötü
havalandırılan yerlerde saklamayın.
Kar püskürtme makinesi
Sorun Giderme
Sorun
Depolama - Yakıt Sistemi
n
Yakıt 30 günden fazla depolama kabında saklanırsa
bozulabilir. Kaba her yakıt eklediğinizde, üretici talimatlarında
belirtilen şekilde yakıta yakıt stabilizatörü ilave edin. Bu, yakıtı
temiz tutar ve yakıtla ilgili sorunları veya yakıt sisteminde
kirlenmeyi azaltır.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
• Üniteyi temizleyin. Tüm somun, cıvata ve vidaların sıkılı
olduğundan emin olun.
• Görünür hareketli parçaları hasar, kırılma ve aşınmaya
karşı inceleyin. Gerekli ise değiştirin.
• Kontrol kolu bağlantılarını, kanalı ve deflektörü, burgu
takımını ve tahrik tekerlek akslarını yağlayın. Bkz. Bakım
ve Ayarlar.
• Paslanmış veya ufalanmış boya yüzeylerini hafifçe
zımparalayın ve rötuş boyası uygulayın.
• Boyanmamış veya çıplak metal yüzeyleri için, pas
önleyici ürün kullanın.
• Üniteyi kapalı alanda tutun ve üzerini bir örtüyle kapatın.
Eğer açık alanda tutulursa, ağır bir branda örtü kullanın.
Yakıt stabilizatörü talimatlara uygun şekilde ilave
edildiğinde motordan yakıtı boşaltmaya gerek yoktur.
Depolamadan önce, yakıtın ve stabilizatörün yakıt sisteminde
hareket edebilmesi için motoru 2 dakikalığına AÇIN.
Nedeni
Çözüm
Burgu kontrolü kolu serbest bırakıldıktan sonra
5 saniye içinde burgu durmuyor.
Burgu kontrol kablosu ayarı bozulmuş olabilir.
Yetkili Servis Bayisine başvurun.
Burgu kontrolü kolu devreye girdiğinde burgu
dönmez.
Burgu kontrol kablosunun ayarlayın.
Bkz. Burgu Kontrol Kablosu Ayarı.
Motor çalışmıyor.
Kontak Anahtarı KAPALI konuma getirilmiş
durumda veya İTME/ÇEKME anahtarı, anahtar
yuvasında değil.
Kontak anahtarını AÇIK konuma getirin veya İTME/
ÇEKME anahtarını, anahtar yuvasına yerleştirinn.
Marş ipini çekmenizden önce çalıştırma düğmesine İp çekilmeden önce çalıştırma düğmesine 2 kere
2 kere basılmadı.
basın.
Yakıt deposu boş.
Yakıt deposuna yeni yakıt doldurun.
Jikle açık.
Marş ipini çekmeden önce, jikleyi KAPALI konuma
çevirin.
Motor boğulmuş.
Jikleyi açık konuma çevirin. Motor çalışana kadar
marş ipini çekin.
Yakıtta su var veya yakıt kullanılmış.
Yakıt deposuna yeni yakıt doldurun.
Kanal rotasyonu veya deflektör ayarı çalışmıyor.
Kanal veya deflektör donmuş.
Kar veya buz eriyene kadar kar püskürtme
makinesi sıcak bir yerde tutun.
Motorun çalıştırılması zor veya kullanım
performansı memnun edici düzeyde değil.
Yanlış yağ.
Yağı daha az viskoziteye göre ayarlayın. Yağ
Tavsiyeleri bölümüne bakın.
Kanal kontrolü yanlış ayarlandı.
Motor ısındıkça kanal kontrolünü kademe kademe
açın.
187
Sorun
Nedeni
Çözüm
Aşıı titreşim var.
Parçalar gevşek veya hasarlı.
Kar püskürtme makinesini hemen durdurun. Yetkili
Servis Bayisi ile iletişime geçin.
Kar püskürtme makinesi kar püskürtmüyor.
Burgu kontrol kablosunun ayarlayın.
Bkz. Burgu Kontrol Kablosu Ayarı.
Tahliye kanalında kar var.
MOTORU DURDURUN! Burgunun
DURDUĞUNDAN emin olun. Tahliye kanalından
karı temizlemek için temizlik aracını kullanın. Tıkalı
tahliye kanalını ellerinizle temizlemeyin! Bkz. Tıkalı
Tahliye Kanalını Temizleyin.
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
n
Diğer tüm sorunlar için lütfen Yetkili Bayiye başvurun.
188
Teknik Özellikler
Teknik Özellik Çizelgesi
Bu kar püskürtme makinesindeki buji ateşleme sistemi Kanada standardı ICES-002’ye uygundur.
Öğe
Motor Modeli 130000
Motor Modeli 150000
Armatür hava aralığı
0,010 - 0,014 inç (0,25 - 0,36 mm)
0,010 - 0,014 inç (0,25 - 0,36 mm)
0,008 - 0,016 inç (0,2 - 0,4 mm)
Emme Valfi Boşluğu
0,004 - 0,006 inç (0,10 - 0,15 mm)
0,004 - 0,006 inç (0,10 - 0,15 mm)
0,005 - 0,007 inç (0,13 - 0,18 mm)
Egzoz Valfi Boşluğu
0,006 - 0,008 inç (0,15 - 0,20 mm)
0,009 - 0,011 inç (0,23 - 0,28 mm)
0,005 - 0,007 inç (0,13 - 0,18 mm)
18 - 20 oz (0,53 - 0,59 L)
18 - 20 oz (0,53 - 0,59 L)
36 - 38 oz (1,0 - 1,1 L)
0,030 inç (0,76 mm)
0,030 inç (0,76 mm)
0,030 inç (0,76 mm)
Yağ Kapasitesi
Buji tırnak aralığı
Motor Modeli 19J000
Motor gücü, deniz seviyesinin üzerinde her 1000 fitte (300 metre) %3,5 oranında ve 77°F (25°C) üzerinde her 10°F (5,6°C)
derecede %1 düşecektir. 15 dereceye kadar açılarda motor tatmin edici bir şekilde çalışacaktır.
Güç Değerleri
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
n
Münferit benzin motoru modelleri için brüt güç sınıflandırması SAE (Otomotiv Mühendisleri Birliği) kod J1940 Küçük Motor
Güç ve Tork Sınıflandırma Prosedürüne göre etiketlenmiştir ve SAE J1995’e göre sınıflandırılmıştır. Tork değerleri, etiketinde
“dev/dak” yazan motorlar için 2600 dev/dak üzerinden, tüm diğerleri için 3060 Dev/Dak üzerinden hesaplanmıştır; beygir gücü
değerleri 3600 Dev/Dak üzerinden hesaplanmıştır. Brüt güç eğrileri www.BRIGGSandSTRATTON.COM adresinde görülebilir.
Net güç değerleri egzoz ve hava temizleyici takılarak, brüt güç değerleri ise bu ataşmanlar olmadan alınmıştır. Fiili brüt
motor gücü net motor gücünden yüksek olacaktır ve başka şeylerin yanında ortam çalışma koşullarına ve motordan motora
olan farklılığa bağlı olacaktır. Motorların takıldığı geniş ürün çeşitliliğine bakıldığında, benzin motoru belirli bir donanımda
kullanıldığı zaman nominal brüt gücü veremeyebilir. Bu fark, bir sınırlandırma olmaksızın, motor parçalarının çeşitliliği (hava
temizleyici, egzoz, şarj etme, soğutma, karbüratör, yakıt pompası vb.), uygulama sınırlamaları, ortam çalışma koşulları
(sıcaklık, nem, rakım) ve motordan motora değişkenlik dâhil olmak üzere çeşitli etkenlere bağlıdır. Üretim ve kapasite
sınırlamalarından dolayı Briggs & Stratton bir motorun yerine daha yüksek bir güç sınıfından bir motor koyabilir.
189
n
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
n
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
n
N
o
R tf
ep o
r
ro
du
ct
io
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement