ViewSonic VA2747-MH MONITOR Brugervejledning

Add to my manuals
42 Pages

advertisement

ViewSonic VA2747-MH MONITOR Brugervejledning | Manualzz

VA2747-mh

Skærm

Brugervejledning

Modelnummer VS18524

P/N: VA2747-MH

Tak for dit valg af ViewSonic®

Som en verdensledende udbyder af visuelle løsninger er ViewSonic® dedikeret til at overskride verdens forventninger til teknologisk udvikling, innovation og enkelhed.

Hos ViewSonic® mener vi, at vores produkter har potentialet til at have en positiv indflydelse i verden, og vi er overbevist om, at du vil få glæde af de produkter fra

ViewSonic® som du har valgt.

Endnu engang tak for dit valg af ViewSonic®!

2

Sikkerhedsforanstaltninger

L æs venligst følg ende sikkerhedsforanstaltninger , før enheden tages i brug.

• Behold denne brugervejledning på et sikkert sted for senere reference.

• Læs alle advarslerne og følg alle instruktionerne.

• Sid mindst 45 cm(18") væk fra enheden.

• Sørg for, at der er mindst 10 cm (4") fri afstand omkring enheden, for at sikre ordentligt ventilation.

• Stil enheden i et godt ventileret område. Stil ikke noget på enheden, der blokere varmeafledning.

• Brug ikke apparatet i nærheden af vand. For at mindske risikoen for brand og elektrisk stød, må apparatet ikke udsættes for fugt.

• Undgå at udsætte apparatet for direkte sollys og andre kilder til vedvarende varme.

• Apparatet må ikke opstilles i nærheden af varmekilder, såsom radiatorer, varmelegemer, komfurer og andre enheder (herunder forstærkere), som kan øge enhedens temperatur til et farligt niveau.

• Brug en blød, tør klud til at rengøre kabinettet på ydersiden. Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet "Vedligeholdelse" på side 33.

• Olie kan samle sig på skærmen, når du rører ved den. Hvordan skærmen rengøres for fedtede pletter, kan du se i afsnittet "Vedligeholdelse" på side 33.

• Rør ikke på skærmens overflade med skarpe eller hårde genstande, da det kan beskadige den.

• Når du flytter enheden, skal du være forsigtig med ikke at tabe den eller støde mod genstande med den.

• Stil ikke enheden på en ujævn eller ustabil overflade. Enheden kan vælte, hvilket kan føre til skader eller funktionsfejl.

• Placer ikke tunge genstande på enheden eller på tilslutningskablerne.

• Hvis enheden afgiver røg eller en underlig lugt, eller støjer unormalt meget, skal du øjeblikkeligt slukke for den og kontakte din forhandler eller ViewSonic®.

Det kan være farligt, at blive ved med at bruge enheden.

• Forsøg ikke at omgå sikkerhedsforskrifterne til pol-stikkene og til jordforbindelsen. En polariseret stik har to stikben, hvor det ene er bredere end det andet. Et stik med jordforbindelse har to stikben og et tredje jordforbundet stikben. Det brede stikben og det tredje stikben er til gavn for din sikkerhed.

Hvis stikket ikke passer i stikkontakten, skal du købe en adapter. Forsøg aldrig at tvinge stikket ind i stikkontakten.

3

• Når stikket sluttes til en stikkontakt, må stikbenet til jordforbindelsen

ALDRIG fjernes. Sørg for at stikbenet til jordforbindelsen ALDRIG

FJERNES.

• Beskyt ledningen, så den ikke trædes på eller klemmes, især ved stikområdet og der, hvor ledningen kommer ud af enheden. Sørg for, at stikkontakten er i nærheden af udstyret, så den er let tilgængeligt.

• Brug kun tilbehør/udstyr, der er specificeret af producenten.

• Hvis der bruges en vogn, skal du være forsigtig, når du flytter vognen/udstyret, for at undgå skader hvis det vælter.

• Tag stikket ud af stikkontakten, hvis enheden ikke bruges i længere tid.

• Alle reparationer skal udføres af kvalificeret servicepersonale. Enheden skal repareres, hvis den beskadiges på nogen måde, såsom:

ͫ Hvis ledningen eller stikket beskadiges

ͫ Hvis væske spildes på eller genstande kommer ind i enheden

ͫ Hvis enheden udsættes for fugt

ͫ Hvis enheden ikke fungerer normalt eller er blevet tabt

• BEMÆRK: HVIS ØRE- ELLER HOVEDTELEFONER BRUGES PÅ EN HØJ LYDSTYRKE I

LÆNGERE TID, KAN DET FORÅRSAGE HØRESKADER/HØRINGSTAB. Hvis du bruger

øre- eller hovedtelefoner, skal du juster lydstyrken til et passende niveauer, ellers kan det føre til høreskader.

• BEMÆRK: SKÆRMEN KAN OVEROPHEDE OG LUKKE NED! Hvis enheden automatisk lukker ned, skal du tænde for skærmen igen. Når du har tændt skærmen igen, skal du ændre skærmens opløsning og opdateringshastighed.

For yderligere oplysninger, bedes du se brugervejledningen til grafikkortet.

4

Indhold

Sikkerhedsforanstaltninger ......................................... 3

Introduktion ................................................................ 7

Pakkens indhold......................................................................................................7

Produktoversigt ......................................................................................................8

Set forfra og bagfra ................................................................................................. 8

I/O-porte ................................................................................................................ 8

Første opsætning ........................................................ 9

Montering af stativet ..............................................................................................9

Montering på væggen ..........................................................................................10

Brug af sikkerhedshullet .......................................................................................11

Tilslutning af enheder til din skærm .......................... 12

Strømtilslutning ....................................................................................................12

Tilslutning af eksterne enheder ............................................................................13

Sådan bruges skærmen ............................................. 14

Sådan justeres synsvinklen ...................................................................................14

Justering af skærmens hældning ........................................................................... 14

Sådan tændes og slukkes enheden ......................................................................15

Sådan bruges knapperne på betjeningspanelet ...................................................15

Quick Menu (Hurtigmenu) .................................................................................... 16

Genvejsknapper .................................................................................................... 17

Sådan konfigureres indstillingerne .......................................................................19

Generel betjening .................................................................................................. 19

Skærmmenuens (OSD) menutræ .......................................................................... 21

Bilag .......................................................................... 25

Specifikationer ......................................................................................................25

Ordliste .................................................................................................................27

Fejlfinding .............................................................................................................31

Vedligeholdelse ....................................................................................................33

Generelle forholdsregler ....................................................................................... 33

Rengøring af skærmen .......................................................................................... 33

Rengøring af kabinettet......................................................................................... 33

5

Oplysninger om service og lovgivning ........................ 34

Overholdelsesoplysninger ....................................................................................34

Overensstemmelseserklæring fra FCC .................................................................. 34

Erklæring fra Industry Canada ............................................................................... 34

RoHS2-overensstemmelseserklæring ................................................................... 35

Begrænsning af farlige stoffer i Indien .................................................................. 36

Bortskaffelse af produktet, når det er brugt op .................................................... 36

Oplysninger om ophavsret ...................................................................................37

Kundeservice ......................................................................................................... 38

Begrænset garanti ................................................................................................. 39

6

Introduktion

Pakkens indhold

• Skærm

• Ledning

• Videokabel

• Startvejledning

BEMÆRK:  Ledningen og videokablerne i din pakke kan variere afhængigt af dit land. Kontakt venligst din lokale forhandler for yderligere oplysninger.

7

Produktoversigt

Set forfra og bagfra

I/O-porte

HDMI

1 2 3 4 5

1.

AC IN 2.

HDMI 1.4 3.

VGA 4.

Audio Out 5.

Audio In

BEMÆRK:  For yderligere oplysninger om knapperne 1( « ) / 2 / 3 / 4 / 5( ) og deres funktioner, bedes du venligst se “Genvejsknapper” på side 19.

8

Første opsætning

Montering af stativet

1

2

BEMÆRK:  Placer altid enheden på en flad og stabil overflade. Hvis dette ikke gøres, kan enheden falde ned og gå i stykker og/eller det kan føre til personskader.

9

Montering på væggen

BEMÆRK:  Brug kun UL-certificeret vægophæng.

100 mm

I nedenstående tabel kan du se standardmålene til vægophænget.

Maksimal belastning

Hulmønster

(B x H)

Grænsefladeplade

(B x H x D)

Pladehul

14 kg 100 x 100 mm 115 x 115 x 2,6 mm Ø 5 mm

Skruespecifikation og antal

M4 x 10 mm

4 stk.

BEMÆRK:  Vægophænget sælges separat.

1. Sluk for enheden og afbryd alle kabler.

2. Placer enheden på en flad, stabil overflade med skærmsiden vendt nedad.

3. Tag skærmstativet af.

1 2

4. Skru ophængsbeslaget fast i hullerne VESA-ophænget bag på enheden. Spænd det fast med fire (4) skruer (M4 x 10 mm).

5. Følg vejledningen, der følger med vægophænget, når det skal monteres på væggen.

10

Brug af sikkerhedshullet

For at forhindre, at enheden bliver stjålet, skal du bruge en sikkerhedslås til at låse enheden fast til en fast genstand.

Når skærmen fastgøres til en væg eller en fast genstand med et sikkerhedskabel, støttes skærmens vægt også, så den ikke vælter.

Nedenfor er et eksempel på opsætning af en lås på et bord.

11

Tilslutning af enheder til din skærm

Dette afsnit fortæller dig, hvordan du tilslutter skærmen med andet udstyr.

Strømtilslutning

1. Slut ledningen til strømstikket (AC IN) bag på enheden.

2. Slut ledningen til stikkontakten.

1 2

12

Tilslutning af eksterne enheder

HDMI HDMI

13

Sådan bruges skærmen

Sådan justeres synsvinklen

Justering af skærmens hældning

Vip skærmen frem eller tilbage til den ønskede synsvinkel (-5˚ til 20˚).

BEMÆRK:  Når du justerer skærmen, skal du støtte stativet med den ene hånd, mens du vipper skærmen frem eller tilbage med den anden hånd.

Sådan tændes og slukkes enheden

1. Slut ledningen til stikkontakten.

2. Tryk på Tænd/sluk -knappen for at tænde skærmen.

3. Tryk på Tænd/sluk -knappen igen, for at slukke skærmen.

BEMÆRK:  Skærmen bruger stadig strøm, så længe ledningen er sluttet til stikkontakten. Hvis skærmen ikke skal bruges i længere tid, skal du trække stikket ud af stikkontakten.

Sådan bruges knapperne på betjeningspanelet

Brug knapperne på betjeningspanelet til at åbne hurtigmenuen, aktivere genvejsknapper, navigere i skærmmenuen og justere indstillingerne.

1( « )

2

3

4

5( )

15

View Mode

Standard

Game

Movie

Web

Text

Mac

Mono

Quick Menu (Hurtigmenu)

Tryk på knappen 1( « ) , for at åbne hurtigmenuen.

View Mode

Standard

Game

Movie

Web

Text

Mac

Mono

BEMÆRK:  Følg knapvejledningen, der vises på siden af skærmen for at vælge indstillingen eller foretage justeringer.

Menu

ViewMode

(Visningsfunktion)

Beskrivelse

Vælg en af de forudindstillede farveindstillinger.

Juster lydstyrken, eller slå lyden fra.

Volume (Lydstyrke)

Contrast/Brightness

(Kontrast/Lysstyrke)

Input Select

(Valg af indgang)

Juster kontrasten eller lysstyrken.

Vælg indgangskilde.

Exit (Afslut) Lukker hurtigmenuen.

16

Genvejsknapper

Når skærmmenuen (OSD) er lukket, kan du hurtigt få adgang til specialfunktioner med knapperne på betjeningspanelet.

Knap Beskrivelse

1( « ) + 2 Hold knapperne nede, for at låse skærmmenuen og for at låse den op.

Når menuen åbner på skærmen, skal du holde begge knapper nede i 10 sekunder for at låse skærmmenuen og for at låse den op.

OSD Lock/Unlock

Locking OSD

1

Press and hold for 10s to lock OSD

Hvis skærmmenuen er låst, vises nedenstående besked på skærmen:

OSD Lock/Unlock

OSD Locked

17

Knap Beskrivelse

2 + 3 Hold knapperne nede, for at låse Tænd/sluk -knappen og for at låse den op.

Når menuen åbner på skærmen, skal du holde begge knapper nede i 10 sekunder for at låse Tænd/sluk -knappen og for at låse den op.

Power Lock/Unlock

Locking Power Button

3

Press and hold for 10s to lock power

Hvis Tænd/sluk -knappen er låst, vises nedenstående besked på skærmen:

Power Lock/Unlock

Power Button Locked

3 + 4 Tryk på knapperne for at vise/skjule opstartsskærmen, når enheden tændes.

Boot Up Screen On/Off

Off

Press to turn on

18

Sådan konfigureres indstillingerne

Generel betjening

1. Tryk på knappen 2/3/4 for at åbne skærmmenuen.

Input

Select

D-SUB

HDMI

Audio Adjust ViewMode Color Adjust Manual Image

Adjust

Setup Menu

75% 1920 x 1080 @ 60Hz

2. Tryk på knappen 1( « ) eller 2 , for at vælge hovedmenuen.

Tryk derefter på 3 for at åbne den valgte menu.

Input

Select

Audio Adjust ViewMode Color Adjust Manual Image

Adjust

Setup Menu

Contrast/Brightness

Color Temperature

Color Space

Color Range

Contrast

Brightness

75% 1920 x 1080 @ 60Hz

19

3. Tryk på knappen 1( « ) eller 2 , for at vælge det ønskede menupunkt. Tryk derefter på 3 for at åbne undermenuen.

Input

Select

Audio Adjust ViewMode Color Adjust Manual Image

Adjust

Setup Menu

Contrast/Brightness

Color Temperature

Color Space

Color Range sRGB

Bluish

Cool

Native

Warm

User Color

75% 1920 x 1080 @ 60Hz

4. Tryk på knappen 1( « ) eller 2 , for at justere/vælge indstillingen.

Tryk derefter på 3 , for at bekræfte.

Input

Select

Audio Adjust ViewMode Color Adjust Manual Image

Adjust

Setup Menu

Contrast/Brightness

Color Temperature

Color Space

Color Range sRGB

Bluish

Cool

Native

Warm

User Color

75% 1920 x 1080 @ 60Hz

BEMÆRK:  I bestemte menupunkter behøver brugeren ikke at trykke på 3 , for at bekræfte valget. Følg knapvejledningen, der vises nederst på skærmen for at vælge indstillingen eller foretage justeringer.

5. Tryk på 4 , for at gå tilbage til den forrige menu.

BEMÆRK:  For at lukke skærmmenuen, skal du trykke på knappen 5( ) .

20

Skærmmenuens (OSD) menutræ

Hovedmenu Undermenu

Input Select D-SUB

HDMI

Menupunkt

Audio Adjust Volume On (-/+, 0~100)

Audio Input

Mute

HDMI (for HDMI input)

Audio In (for D-SUB input)

ViewMode Standard

Game

Color Adjust

Movie

Web

Text

MAC

Mono

Contrast/Brightness

Contrast

Brightness

Color Temperature sRGB

Bluish

Cool

Native

Warm

(-/+, 0~100)

(-/+, 0~100)

User Color

Red

Green

Blue

Color Space

Color Range

Auto

RGB

YUV

Auto

Full Range

Limited Range

(-/+, 0~100)

(-/+, 0~100)

(-/+, 0~100)

21

Hovedmenu Undermenu

Manual

Image Adjust

Auto Image Adjust

(for D-Sub only)

Horizontal Size

(for D-Sub only)

Menupunkt

(-/+, 0~100)

H./V. Position

(for D-Sub only)

Horizontal Position (-/+, 0~100)

Vertical Position (-/+, 0~100)

Fine Tune

(for D-Sub only)

Sharpness

Blue Light Filter

Aspect Ratio

(-/+, 0~100)

(-/+,

0/25/50/75/100)

(-/+, 0~100)

4:3

5:4

16:9

16:10

Overscan

On

Off

Black Stabilization (-/+, 0/10/20/30/4

0/50/60/70/80/90

/100)

Advanced DCR (-/+,

0/25/50/75/100)

Response Time

Standard

Advanced

Ultra Fast

22

Hovedmenu Undermenu

Setup Menu Language Select

Adaptive Sync

(FreeSync)

Resolution Notice

Information

OSD Time Out

OSD Background

Power Indicator

Auto Power Off

Menupunkt

English

Français

Deutsch

Español

Italiano

Suomi

Svenska

Русский

Türkçe

Česká

日本語

한국어

繁體中文

简体中文

On

Off

On

Off

Off

On

Off

(-/+, 5/15/30/60)

On

Off

On

23

Hovedmenu Undermenu

Setup Menu Sleep

ECO Mode

Power Button

Auto Detect

DDC/CI

Memory Recall

Menupunkt

30 Minutes

45 Minutes

60 Minutes

120 Minutes

Off

Standard

Optimize

Conserve

Power Off

Screen Off

On

Off

On

Off

24

Bilag

Specifikationer

Punkt

LCD

Indgangssignal

Kompatibilitet

Opløsning 1

Strømadapter 2

Kategori

Type

Specifikationer

Color a-Si, TFT Aktiv matrix 1920 x 1080

LCD; 0,3114 (H)mm x 0,3114 (V)mm pixel-pitch

68,6 cm, 27” Skærmstørrelse

Farvefilter

Glasoverflade

RGB lodret stripe

Anti-skær , 3H hård belægning

Videosynkronisering Analog

D-SUB: f h

24~86 kHz, f v

:48~75 Hz

TMDS digital (100 Ω)

HDMI (1.4): f h

24~86 Khz, f v

:48~75 Hz

PC

Macintosh

Anbefales

Understøttet

Indgangsspænding op til 1920 x 1080 op til 1920 x 1080

1920 x 1080 på 60Hz

• 1920 x 1080 på 50, 60, 75Hz

• 1680 x 1050 på 60Hz

• 1600 x 1200 på 60Hz

• 1600 x 900 på 60Hz

• 1440 x 900 på 60, 75Hz

• 1440 x 576 på 50Hz

• 1400 x 1050 på 60, 75Hz

• 1366 x 768 på 60Hz

• 1360 x 768 på 60Hz

• 1280 x 1024 på 50, 60, 75Hz

• 1280 x 960 på 50, 60, 75Hz

• 1280 x 800 på 60, 75Hz

• 1280 x 768 på 50, 60, 75Hz

• 1280 x 720 på 50, 60Hz

• 1152 x 900 på 66Hz

• 1152 x 870 på 75Hz

• 1152 x 864 på 60, 75Hz

• 1024 x 768 på 50, 60, 70, 72, 75Hz

• 1024 x 600 på 60Hz

• 848 x 480 på 60Hz

• 832 x 624 på 75Hz

• 800 x 600 på 56, 60, 72, 75Hz

• 720 x 576 på 50Hz

• 720 x 480 på 60Hz

• 720 x 400 på 70Hz

• 640 x 480 på 50, 60, 66, 72, 75Hz

• 640 x 400 på 60, 70Hz

• 640 x 350 på 70Hz

AC 100-240 V, 50/60 Hz (automatisk skift)

Punkt

Visningsområde

Driftsbetingelser

Opbevaringsforhold

Fysiske mål

Kategori Specifikationer

Fuld scanning (H x V) 597,888 x 336,312 mm (23,54” x 13,24”)

Temperatur

Fugtighed

0° C til 40° C (32° F til 104° F)

20-90 % (ikke-kondenserende)

Højde

Temperatur

Fugtighed

Højde

(B x H x D)

Vægophæng

Vægt

Mål

Fysisk

Strømbesparingsfunktioner Til 3

Slukket

16. 404 fod (5 km)

-20° C til 60° C (-4° F til 140° F)

5-90 % (ikke-kondenserende)

40. 000 fod (12,1 km)

614,1 x 453,4 x 232,3 mm

(24,2” x 17,8” x 9,1”)

100 x 100 mm

4,2 kg (9,3 lbs)

26W (typisk)

< 0,3W

3

1

Indstil ikke grafikkortet i din computer til at overskride disse tidsindstillinger. Dette kan medføre permanent skade på skærmen.

2

Brug kun strømforsyningen fra ViewSonic® eller fra en autoriseret kilde.

Testbetingelsen følger EEI-standarderne.

26

Ordliste

Dette afsnit beskriver standard udtryk, der anvendes i alle LCD-skærmprodukter.

Alle disse udtryk er angivet i alfabetisk rækkefølge.

BEMÆRK:  Nogle udtryk gælder muligvis ikke for din skærm.

A Advanced DCR (Avanceret DCR)

Avanceret DCR-teknologi, der automatisk registrerer billedsignalet og styrer lysstyrken og farverne, for at forbedre evnen til at gøre de sorte farver sortere i mørke scene og hvide farver hvidere i lyse miljøer.

Audio Adjust (Lydjustering)

Justerer lydstyrken, slår lyden fra, eller skifter mellem indgange, hvis du har mere end en kilde.

Auto Detect (Find automatisk)

Hvis den aktuelle indgangskilde ikke har et signal, skifter skærmen automatisk til næste indgang. På nogle modeller er denne funktion som standard slået fra.

Automatic Image Adjust (Automatisk billedjustering)

Justerer automatisk billedets størrelse og centrerer det. Finjusterer videosignalet, for at eliminere bølger og forvrængning.

B Blue Light Filter (Blåt lysfilter)

Justerer filtret, der blokerer højenergisk blåt lys, så billedet bliver mere behageligt at se på.

Brightness (Lysstyrke)

Juster baggrundens sorte niveauer på skærmbilledet.

27

C Color Adjust (Farvejustering)

Giver flere farvejusteringsfunktioner, så farveindstillingerne kan justeres efter brugerens behov.

Color Space (Farveområde)

Giver brugerne mulighed for at vælge hvilket farverområde de gerne vil bruge på skærmens farveudgang (RGB, YUV).

Color Temperature (Farvetemperatur)

Giver brugerne mulighed for at vælge bestemte indstillinger for farvetemperatur efter eget ønske.

Panel-standard Original panel-status sRGB Standard farveområde, der bruges i Windows-systemet.

Bluish (Blålig) Indstil farvetemperaturen til 9.300K.

Cool (Kold) Indstil farvetemperaturen til 7.500K.

Native (Original) Standard farvetemperatur. Anbefales til almindelig brug.

Warm (Varm) Indstil farvetemperaturen til 5.000K.

Contrast (Kontrast)

Justerer forskellen mellem billedbaggrunden (sort niveau) og forgrunden

(hvidt niveau).

I Information

Viser timingfunktionen (videosignalindgang), der kommer fra grafikkortet i computeren, LCD-modelnummeret, serienummeret og ViewSonic®webadressen. Se brugervejledningen til dit grafikkort for instruktioner om

ændring af opløsningen og opdateringsfrekvensen (vertikal frekvens).

BEMÆRK:  VESA 1024 x 768 på 60 Hz betyder for eksempel, at opløsningen er 1024 x 768, og opdateringshastigheden er

60 Hz.

Input Select (Valg af indgang)

Skifter mellem skærmens forskellige indgangsindstillinger.

28

M Manual Image Adjust (Manuel billedjustering)

Viser menuen ”Manual Image Adjust (Manuel billedejustering)”. Her kan du manuelt indstille forskellige billedjusteringer.

Memory Recall (Hent hukommelse)

Nulstiller indstillingerne til fabriksindstillingerne, hvis skærmen fungerer i en fabriksindstillet timingindstilling, der er angivet i specifikationerne i denne vejledning.

BEMÆRK: 

• (Undtagelse) Denne styring påvirker ikke ændringer, der er foretaget i ”Language Select (Sprogindstillinger)” og i ”Power Lock

Setting (Strøm-låsindstillinger)”.

• Hukommelsen er standardindstillingen ved levering af skærmkonfiguration og indstillingerne. Hukommelsen er den indstilling, hvor produktet er kvalificeret til ENERGY STAR®.

Eventuelle ændringer af standardkonfiguration og indstillinger efter levering vil ændre energiforbruget og kan øge energiforbruget ud over de grænser, der kræves for ENERGY STAR®-kvalifikation, alt efter hvad der er relevant. ENERGY STAR® er et sæt strømbesparende retningslinjer udstedt af det amerikanske miljøbeskyttelsesagentur (EPA). ENERGY STAR® er et fælles program for det amerikanske miljøbeskyttelsesagentur og det amerikanske energiministerium hjælper os alle med at spare penge og beskytte miljøet gennem energieffektive produkter og praksis.

O Overscan

Henviser til et beskåret billede på skærmen. En indstilling, hvor der zoomes ind på filmindhold på skærmen, så du ikke kan se filmens yderste kanter.

29

P Power Button (Tænd/sluk-knap)

Under indstillingen Tænd/sluk-knap, kan brugerne vælge mellem “Sluk” og “Sluk skærm” for at vælge, hvad skærmen skal gøre, når der trykkes på tænd/sluk-knappen på skærmen.

Power Off (Sluk)

Når der trykkes på Tænd/sluk-knappen, slukkes skærmen som normalt.

Dette er standardhandlingen.

Screen Off ( Sluk skærm)

Når der trykkes på Tænd/sluk-knappen, slukkes kun baggrundsbelysningen/ skærmen. På denne måde ændres skærmrækkefølgen ikke, når du bruger flere udvidede skærme via DisplayPort/HDMI.

R Recall (Gendan)

Nulstiller ViewMode-skærmindstillingerne.

Resolution Notice (Besked om opløsning)

Meddelelsen fortæller brugerne, at den aktuelle visningsopløsning ikke er den korrekte originale opløsning. Denne meddelelse vises i skærmindstillingsvinduet, når du indstiller skærmopløsningen.

Response Time (Responstid)

Justerer responstiden, hvilket giver skarpe billeder uden striber, sløring eller dobbeltbilleder. En lav responstid er perfekt til de mest grafiske spil og det giver fantastisk visuel kvalitet, når du ser sport og actionfilm.

S Setup Menu (Indstillingsmenu)

Justerer skærmmenuens (OSD) menuindstillinger Mange af disse indstillinger kan aktivere meddelelser på skærmen, så brugerne ikke skal genåbne menuen.

Sharpness (Skarphed)

Justerer billedkvaliteten på skærmen.

V ViewMode (Visningsfunktion)

ViewSonic's unikke ViewMode-funktion har forudindstillingerne "Game

(Spil)", "Movie (Film)", "Web", "Text (Tekst)", "MAC" og "Mono". Disse forudindstillinger er specielt designet til at give en optimeret seeroplevelse, når skærmen brugers i forskellige miljøer.

30

Fejlfinding

Dette afsnit beskriver nogle almindelige problemer, som du muligvis oplever, når du bruger skærmen.

Problem Mulige løsninger

Skærmen tænder ikke • Sørg for, at du har tændt skærmen ved at trykke på tænd/sluk -knappen.

• Sørg for, at ledningen er korrekt og sikkert forbundet til skærmen og stikkontakten.

• Slut en anden elektrisk enhed i stikkontakten for at se, om stikkontakten forsyner strøm.

Skærmen er tændt, men der vises ikke noget billede på skærmen

• Sørg for, at videokablet, der forbinder skærmen til computeren, er korrekt og sikkert forbundet.

• Juster lysstyrken og kontrasten.

• Sørg for, at den korrekte indgangskilde er valgt.

Forkerte eller unormale farver

Skærmbillede er for lyst eller mørkt

Skærmbilledet forsvinder af og til

• Hvis der mangler farver (rød, grøn eller blå), skal du kontrollere videokablet for at sikre, at det er korrekt og sikkert forbundet. Løse eller ødelagte stikben på kabelstikket kan forårsage ukorrekt tilslutning.

• Forbind skærmen til en anden computer.

• Juster lysstyrken og kontrasten i skærmmenuen.

• Nulstil skærmen til fabriksindstillingerne.

• Sørg for, at den korrekte indgangskilde er valgt.

• Kontroller for bøjede eller knuste stikben på videokabelstikket.

• Sørg for, at videokablet, der forbinder skærmen til computeren, er korrekt og sikkert forbundet.

Skærmbilledet er sløret

Skærmen er ikke centreret korrekt

• Juster opløsningen til det korrekte billedformat.

• Nulstil skærmen til fabriksindstillingerne.

• Juster de vandrette og vertikale indstillinger i skærmmenuen.

• Kontroller billedforholdet.

• Nulstil skærmen til fabriksindstillingerne.

Skærmbilledet er gult • Sørg for, at "Blåt lysfilter" er slået fra.

31

Problem

Skærmmenuen vises ikke på skærmen.

Menupunkterne i skærmmenuen kan ikke vælges

Knapperne på betjeningspanelet virker ikke

Nogle menupunkter kan ikke vælges i skærmmenuen

Ingen lyd

Mulige løsninger

• Se, om skærmmenuen er låst. Hvis skærmmenuen er låst, skal du holde 3 og 5 ned i 10 sekunder.

• Sluk skærmen, træk stikket ud og sæt det i igen, og tænd for skærmen.

• Nulstil skærmen til fabriksindstillingerne.

• Tryk kun på en tast ad gangen.

• Genstart computeren.

• Juster ViewMode eller indgangskilden.

• Nulstil skærmen til fabriksindstillingerne.

Skærmen kan ikke justeres

USB-enheder, der er tilsluttet skærmen, virker ikke

Den eksterne enhed er tilsluttet, men der vises ikke noget billede på skærmen

• Hvis du bruger øre- eller hovedtelefoner, skal du sørge for, at mini-stereo-stikket er tilsluttet.

• Sørg for, at lyden ikke er slået fra eller skruet helt ned.

• Kontroller lydindgangsindstillingerne.

• Sørg for, at der ikke er nogen forhindringer i nærheden af eller på skærmen, og at der er nok fri afstand omkring den.

• For mere information, bedes du se “Sådan justeres synsvinklen” på side 14.

• Sørg for, at USB-kablet er tilsluttet korrekt.

• Prøv at skifte til en anden USB-port (hvis relevant).

• Nogle USB-enheder skal bruge mere strøm. Tilslut enheden direkte til computeren.

• Sørg for, at den er tændt

• Juster lysstyrken og kontrasteb i skærmmenuen.

• Kontroller tilslutningskablet og sørg for, at det er korrekt og sikkert tilsluttet. Løse eller ødelagte stikben på kabelstikket kan forårsage ukorrekt tilslutning.

32

Vedligeholdelse

Generelle forholdsregler

• Sørg for, at skærmen er slukket, og at strømkablet er trukket ud af stikkontakten.

• Sprøjt eller hæld aldrig væske direkte på skærmen eller kabinettet.

• Håndter skærmen forsigtigt, da den mørke farve gør at mærker tydeligere kan ses, end på en lysere skærm.

Rengøring af skærmen

• Tør skærmen af med en ren, blød, fnugfri klud. Dette fjerner støv og andre partikler.

• Hvis skærmen stadig ikke er ren, kan du putte lidt glasrens, der ikke indeholder ammoniak eller alkohol, på en ren, blød, fnugfri klud, og tør derefter skærmen af.

Rengøring af kabinettet

• Brug en blød, tør klud.

• Hvis kabinettet stadig ikke er ren, kan du putte lidt mild rengøringsmiddel, der ikke indeholder ammoniak eller alkohol, på en ren, blød, fnugfri klud, og tør derefter kabinettet af.

Ansvarsfraskrivelse

• ViewSonic® anbefaler ikke brugen af ammoniak- eller alkoholbaserede rengøringsmidler på skærmen eller kabinettet. Nogle kemiske rengøringsmidler er blevet rapporteret at beskadige skærmen og/eller kabinettet.

• ViewSonic® er ikke ansvarlig for skader som følge af brug af ammoniak- eller alkoholbaserede rengøringsmidler.

33

Oplysninger om service og lovgivning

Overholdelsesoplysninger

Dette afsnit omhandler alle relevante lovkrav og erklæringer. Ved tilsvarende brug, bedes brugeren se mærkepladerne og de relevante mærker på enheden.

Overensstemmelseserklæring fra FCC

Denne enhed overholder stk. 15 i FCC-reglerne. Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift. Dette udstyr er blevet testet og fundet at overholde grænserne for en Klasse B digital enhed, i henhold til stk. 15 i FCC-reglerne.

Disse grænser er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en bolig. Udstyret genererer, bruger og kan udsende radiofrekvensenergi, og hvis den ikke installeres og bruges i overensstemmelse med vejledningerne, kan det forårsage skadelig interferens for radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at interferens ikke opstår i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens på en radio- eller tv-modtagelse - hvilket kan bestemmes ved, at slukke og slukke for udstyret - opfordres brugeren til at fjerne denne interferens på en eller flere af følgende måder:

• Omdirigér eller flyt modtagerantenne.

• Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.

• Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, modtageren er sluttet til.

• Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for hjælp.

Advarsel: Det advares at eventuelle ændringer eller modifikationer, der ikke er udtrykkeligt godkendt af den ansvarlige for overholdelse af reglerne, kan medføre, at brugeren mister sin ret til at betjene dette udstyr.

Erklæring fra Industry Canada

CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

34

Følgende oplysninger er kun for EU-medlemsstater:

Mærket til højre betyder at udstyret er i overensstemmelse med direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr 2012/19/EU

(WEEE). Mærket angiver at udstyret IKKE må bortskaffes som usorteret kommunalt affald, men skal bortskaffes på et genbrugscenter i henhold til lokal lovgivning.

RoHS2-overensstemmelseserklæring

Dette produkt er designet og fremstillet i overensstemmelse med Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (RoHS2-direktivet) og anses for at overholde de maksimale koncentrationsværdier, der er udstedt af den europæiske tekniske tilpasningskomité (TAC), som vist nedenfor:

Stof

Bly (Pb)

Kviksølv (Hg)

Cadmium (Cd)

Hexavalent krom (Cr6⁺)

Polybromerede biphenyler (PBB)

Polybromerede diphenylethere (PBDE)

Bis (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP)

Butylbenzylphthalat (BBP)

Dibutylphthalat (DBP)

Diisobutylphthalat (DIBP)

0,1%

0,1%

0,01%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

Faktisk koncentration

< 0,1%

< 0,1%

< 0,01%

< 0,1%

< 0,1%

< 0,1%

< 0,1%

< 0,1%

< 0,1%

< 0,1%

Nogle af produktkomponenterne, der er angivet ovenfor, er undtaget i bilag III i

RoHS2-direktiverne som angivet nedenfor:

• Kviksølv i kolde katode-lysstofrør og eksterne lysstofrør (CCFL og EEFL), der bruges til særlige formål, og som ikke overstiger (per lampe):

ͫ Kort længde (500 mm):Maksimum 3,5 mg per lampe.

ͫ Mellemlængde (> 500 mm og 1.500 mm):Maksimum 5 mg per lampe.

ͫ Lang længde (> 1.500 mm):Maksimum 13 mg per lampe.

• Bly i glas af katodestrålerør.

• Bly i glas af lysstofrør, der ikke overstiger en vægtprocent på 0,2 %.

• Bly som legeringselement i aluminium indeholdende en vægtprocent på op til 0,4 %.

• Kobberlegering indeholdende en vægtprocent af bly på op til 4 %.

35

• Bly i højtemperaturslodninger (dvs. blybaserede legeringer indeholdende en vægtprocent af bly på 85 % eller derover).

• Elektriske og elektroniske komponenter, der indeholder bly i en glas- eller keramik-kondensator, udover dielektriske keramik-kondensatorer, som fx piezoelektroniske apparater eller i en glas- eller keramisk matrix-blanding.

Begrænsning af farlige stoffer i Indien

Begrænsning af farlige stoffer (Indien). Dette produkt overholder "Reglerne for

E-affald i Indien 2011" og forbyder anvendelse af bly, kviksølv, hexavalent chrom, polybromerede biphenyler eller polybromerede diphenylethere i mængder over en vægtprocent på 0,1 % og af cadmium i en vægtprocent på over 0,01 %, bortset fra undtagelserne i skemaet 2 i reglen.

Bortskaffelse af produktet, når det er brugt op

ViewSonic® respekterer miljøet og er forpligtet til at arbejde og leve grønt. Tak for din deltagelse i Smarter, Greener Computing. Besøg venligst

ViewSonic® hjemmeside for at lære mere.

USA og Canada: https://www.viewsonic.com/us/company/green/go-green-with-viewsonic/#recycle-program

Europa: http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/

Taiwan: https://recycle.epa.gov.tw/

36

Oplysninger om ophavsret

Copyright© ViewSonic® Corporation, 2022. Alle rettigheder forbeholdes.

Macintosh og Power Macintosh er registrerede varemærker tilhørende Apple Inc.

Microsoft, Windows og Windows-logoet er registrerede varemærker tilhørende

Microsoft Corporation i USA og andre lande.

ViewSonic®, logoet med de tre fugle, OnView, ViewMatch og ViewMeter er registrerede varemærker tilhørende ViewSonic® Corporation.

VESA er et registreret varemærke tilhørende Video Electronics Standards

Association. DPMS, DisplayPort og DDC er varemærker tilhørende VESA.

ENERGY STAR® er et registreret varemærke tilhørende det amerikanske miljøbeskyttelsesagentur (EPA).

Som partner med ENERGY STAR® har ViewSonic® Corporation konstateret, at dette produkt overholder ENERGY STAR®-retningslinjerne for energieffektivitet.

Ansvarsfraskrivelse: ViewSonic® Corporation er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfældige skader eller følgeskader, der skyldes brug af dette materiale eller udførelse eller brug af dette produkt.

For løbende at kunne forbedre vores produkter forbeholder ViewSonic®

Corporation sig ret til at ændre produktspecifikationerne uden varsel. Oplysninger i dette dokument kan ændres uden varsel.

Ingen del af dette dokument må kopieres, gengives eller overføres på nogen måde til nogen formål, uden forudgående skriftlig tilladelse fra ViewSonic® Corporation.

VA2747-mh_UG_DNH_1a_20220322

37

Kundeservice

For teknisk support eller produktservice, bedes du se nedenstående tabel eller kontakt din forhandler.

BEMÆRK:  Du skal bruge produktets serienummer.

Land / Region Webside Land / Region Webside

Asien og Stillehavsområdet og Afrika

Australia www.viewsonic.com/au/ Bangladesh www.viewsonic.com/bd/

中国 (China)

Hong Kong (English)

Indonesia

日本 (Japan)

Malaysia

Myanmar

New Zealand

Philippines

臺灣 (Taiwan)

Việt Nam

Amerika

United States

Latin America

Europa

Europe

Deutschland

Россия

Türkiye

United Kingdom www.viewsonic.com.cn

www.viewsonic.com/hk-en/ www.viewsonic.com/id/ www.viewsonic.com/jp/ www.viewsonic.com/my/ www.viewsonic.com/mm/ www.viewsonic.com/nz/ www.viewsonic.com/ph/ www.viewsonic.com/tw/ www.viewsonic.com/vn/ www.viewsonic.com/us www.viewsonic.com/la www.viewsonic.com/eu/ www.viewsonic.com/de/ www.viewsonic.com/ru/ www.viewsonic.com/tr/ www.viewsonic.com/uk/

香港 (繁體中文)

India

Israel

Korea www.viewsonic.com/hk/ www.viewsonic.com/in/ www.viewsonic.com/il/ www.viewsonic.com/kr/

Middle East

Nepal

Pakistan

Singapore www.viewsonic.com/me/ www.viewsonic.com/np/ www.viewsonic.com/pk/ www.viewsonic.com/sg/

ประเทศไทย www.viewsonic.com/th/

South Africa & Mauritius www.viewsonic.com/za/

Canada

France

Қ аза қ стан

España

Україна www.viewsonic.com/us www.viewsonic.com/fr/ www.viewsonic.com/kz/ www.viewsonic.com/es/ www.viewsonic.com/ua/

38

Begrænset garanti

ViewSonic® skærm

Garantien dækker følgende:

ViewSonic® garanterer, at produkterne er fri for fejl i materialer og udførelse inden for garantiperioden. Hvis et produkt viser sig at være defekt i materialerne eller i udførelse i løbet af garantiperioden, vil ViewSonic®, som de eneste og efter eget valg, enten reparere eller udskifte produktet med et ensartet produkt.

Erstatningsprodukter eller dele kan omfatte genfremstillede eller renoverede dele eller komponenter. Reparationen eller erstatningsenheden, eller delene eller komponenterne, dækkes i resten af kundens oprindelige begrænsede garanti, og garantiperioden forlænges ikke. ViewSonic® tilbyder ikke nogen garanti for nogen tredjepartssoftware, uanset om denne følger med produktet eller installeres af kunden, eller om der installeres uautoriserede hardwaredele eller komponenter (fx en projektorlampe). (Du bedes venligst se afsnittet: "Hvad garantien udelukker og ikke dækker").

Hvor længe garantien er effektiv:

Skærme fra ViewSonic® har en garanti på mellem 1 og 3 år, afhængigt af hvilket land den købes i. Dette gælder alle delene, herunder lyskilden og alt arbejder, der udføres fra datoen for det første forbrugerkøb.

Hvem gælder garantien for:

Denne garanti gælder kun for den første forbrugerkøber.

Hvad garantien udelukker og ikke dækker:

• Alle produkter, hvor serienummeret ikke længere kan ses, eller er blevet ændret eller fjernet.

• Skader, forringelse eller funktionsfejl, som følge af:

ͫ Ulykker, misbrug, forsømmelse, brand, vand, lyn eller andre naturbegivenheder, uautoriseret produktændring eller manglende overholdelse af instruktionerne, der følger med produktet.

ͫ Reparation eller forsøg på reparation af personer, der ikke er autoriseret af

ViewSonic®.

ͫ Skader på eller tab af programmer, data eller flytbare lagermedier.

ͫ Normal slitage.

ͫ Fjernelse eller installation af produktet.

• Software eller datatab, der opstår under reparation eller udskiftning.

39

• Eventuelle skader på produktet på grund af forsendelse.

• Årsager eksternt til produktet, såsom elektriske fluktuationer eller udsving.

• Brug af forsyninger eller dele, der ikke opfylder ViewSonic's specifikationer.

• Ejers manglende udførelse af periodisk produktvedligeholdelse som angivet i brugervejledningen.

• Enhver anden årsag, der ikke vedrører en produktfejl.

• Skader forårsaget af statiske (ikke-bevægelige) billeder, der vises i lange perioder

(også kaldet indbrændinger).

• Software - alt tredjepartssoftware, der følger med produktet eller som installeres af kunden.

• Hardware/Tilbehør/Dele/Komponenter - Installation af uautoriseret hardware, tilbehør, forbrugsstoffer eller komponenter (fx projektorlamper).

• Skader på eller misbrug af belægningen på skærmens overflade ved uhensigtsmæssig rengøring som beskrevet i produktets brugervejledning.

• Fjernelse, opstilling og opsætning af ophæng, herunder vægmontering af produktet.

Sådan gør du brug af garantien:

• For information om, hvordan du gør brug af garantien, bedes du venligst kontakte ViewSonic® kundeservice (se side "Kundeservice"). Du skal oplyse dit produkts serienummer.

• For at gøre brug af garantien, skal du kunne fremvise følgende: (a) den originale daterede kvittering, (b) dit navn, (c) din adresse, (d) en beskrivelse af problemet, og (e) produktets serienummer.

• Transporter eller send produktet med forudbetalt fragt - i dets originale emballage - til et autoriseret ViewSonic® servicecenter eller til ViewSonic®.

• For yderligere oplysninger eller navnet på det nærmeste ViewSonic® servicecenter, bedes du kontakte ViewSonic®.

Begrænsning af antydede garantier:

Der er ingen garantier, hverken udtrykkelige eller underforståede, der dækker ud over beskrivelsen heri, herunder en antydet garanti for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål.

40

Udelukkelse af skader:

ViewSonic's ansvar er begrænset til omkostningerne for reparation eller udskiftning af produktet. ViewSonic® er ikke ansvarlig for:

• Skader på anden ejendom, der er forårsaget af mangler i produktet, skader baseret på ulejligheden, mistet brug af produktet, mistet tid, fortabt fortjeneste, tab af forretningsmulighed, tab af goodwill, forstyrrelse af forretningsforbindelser eller andet kommercielt tab , selv om de er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader.

• Eventuelle andre skader, uanset om de er tilfældige skader, følgeskader eller nogen andre former for skader.

• Eventuelle krav mod kunden af nogen anden part.

• Reparation eller forsøg på reparation af personer, der ikke er autoriseret af

ViewSonic®.

Effekt af landets eller statens lovgivning:

Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder, men du har muligvis også andre rettigheder, hvilket varierer fra land til land. Nogle stater og lande tillader ikke begrænsninger på, hvor længe en underforstået garanti varer og tillader ikke udelukkelse eller begrænsning af tilfældige skader eller følgeskader, så ovenstående begrænsninger gælder muligvis ikke for dig.

Salg uden for USA og Canada:

For garantioplysninger og service på ViewSonic®-produkter, der sælges uden for USA og Canada, bedes du kontakte ViewSonic® eller din lokale ViewSonic®forhandler.

Garantiperioden for dette produkt i fastlandet Kina (Hong Kong, Macao og Taiwan

Excluded) er underlagt vilkårene og betingelserne på garantibeviset.

Brugere i Europa og Rusland kan finde detaljerede oplysninger om garantien på: http://www.viewsonic.com/eu/ under “Support/Warranty Information”.

Skabelon for skærmens garantivilkår i UG

VSC_TEMP_2007

41

Process Color C0 M91 Y72 K24

Process Color C0 M0 Y0 K100

Process Color C0 M91 Y72 K24

Spot Color

Spot Color

Pantone Black C

Pantone 187 C

Spot Color

Or Spot Color

Pantone Black C

Pantone 187 C

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Frameless Design
  • HDMI Cable in Every Box
  • Incredible Screen Performance
  • Adaptive Sync

Related manuals