Bartscher 825214 Heater W3000 E Operativne instrukcije

Bartscher 825214 Heater W3000 E Operativne instrukcije | Manualzz
W3000 E
825214
Original-Bedienungsanleitung
V4/0222
HR
HRVATSKI
Sadržaj
1. Sigurnost ............................................................................................................... 194
1.1 Upute vezane uz sigurnost ................................................................................. 194
1.2 Objašnjenje simbola ........................................................................................... 197
1.3 Namjensko korištenje ......................................................................................... 198
2. Opće informacije ................................................................................................... 199
2.1 Odgovornost proizvođača i jamstvo.................................................................... 199
2.2 Zaštita autorskih prava ....................................................................................... 199
2.3 Izjava o sukladnosti ............................................................................................ 199
3. Transport, amblaža i čuvanje ............................................................................... 200
3.1 Kontrola transporta ............................................................................................. 200
3.2 Ambalaža ........................................................................................................... 200
3.3 Čuvanje .............................................................................................................. 200
4. Tehničke karakteristike......................................................................................... 201
4.1 Tehnički podaci .................................................................................................. 201
4.2 Pregled podsklopova uređaja ............................................................................. 202
5. Instalacija i korištenje ........................................................................................... 203
5.1 Instalacija ........................................................................................................... 203
5.2 Korištenje ........................................................................................................... 206
6. Čišćenje ................................................................................................................. 207
7. Zbrinjavanje ........................................................................................................... 208
Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Straße 28
33154 Salzkotten
Njemačka
Tel.: +49 5258 971-0
Fax: +49 5258 971-120
Hotline - tehnička podrška: +49 5258 971-197
www.bartscher.com
- 193 -
Prije početka korištenja uređaja pažljivo pročitajte upute
za uporabu, pa ih čuvajte na lako dostupnom mjestu!
Ove upute za upotrebu sadrže opis instalacije uređaja, opis za njegovo korištenje i
održavanje te služe kao važan izvor informacija i priručnik.
Poznavanje i korištenje svih uputa, koje se tu nalaze, a koje su vezane uz sigurnost i
korištenje, su uvjet sigurnog i pravilnog rada s uređajem.
Osim toga valja se pridržavati lokalnih propisa o spriječavanju nesreća i propisa o
zaštiti na radu.
Upute za upotrebu su integralni dio uređaja i valja ih držati blizu uređaja, kako bi bile
stalno dostupne osobama koje instaliraju uređaj, rade na njegovom održavanju i koriste
ili čiste uređaj.
Spremite ove upute i osigurajte se da prate uređaj u slučaju njegovog prenošenja ili
prodaje.
1. Sigurnost
Uređaj je napravljen prema aktuelno prihvaćenim tehničkim načelima. Međutim, uređaj
može postati izvor opasnosti, ako bude korišten nepravilno ili nesukladno s namjenom.
Sve osobe koje koriste uređaj moraju bezuvjetno poštovati naputke i napomene iz tih
uputa za upotrebu.
1.1 Upute vezane uz sigurnost
Uređaj nije namijenjen za korištenje od strane osoba (uključujući
djecu) sa smanjenom fizičkom, mentalnom ili ćulnom sposobnošću,
kao i sa nedovoljnim iskustvom ili znanjem- izuzevši u slučaju, da se
te iste osobe nalaze pod nadzorom odgovornih osoba za njihovu
sigurnost ili su od istih primili upute o načinu korištenja uređaja.
 Djeca bi se trebala nalaziti pod nadzorom, kako bismo bili sigurni da
se ne igraju s uređajem.
 Ovaj uređaj nije opremljen termostatom za regulaciju temperature.
Ne koristite uređaj u malim prostorijama u kojima borave osobe koje
nisu u stanju samostalno napustiti tu prostoriju osim ako za vrijeme
rada uređaja ostaju pod stalnim nadzorom.
 Nikada ne ostavljajte uključen uređaj bez nadzora.

- 194 -






Uređaj nije osmišljen kako bi se s njime upravljalo s programiranim
prekidačem, tajmerom ili automatskim uređajima za upravljanje.
Uređaj se smije koristiti samo onda, kada njegovo tehničko stanje
nije upitno i omogućava siguran rad.
Onemogućite djeci pristup materijalima za pakiranje, kao što su
najlonske vreće i elementi od stiropora. Opasnost od gušenja!
Radove na održavanju i popravljanju mogu obavljati isključivo
kvalificirane osobe, koje za to koriste originalne zamjenske dijelove te
dodatke. Ne smije se pokušavati popravljati uređaj na svoju ruku.
Ne bi trebalo koristiti dodatke ili zamjenske dijelove koji nisu preporučeni od strane proizvođača. To može izazvati situacije opasne za
korisnika, kvar uređaja, može izazvati opasnost za zdravlje ili život
osoba, a dodatno prouzročava gubitak garancije.
Ukoliko niste dobili direktnu dozvolu od proizvođača, zabranjeno je
uvođenje bilo kojih promjena ili modifikacija uređaja, kako bi se
spriječile potencijalne opasnosti i osigurao optimalni rad.
OPASNOST! Opasnost od strujnog udara!
Kako biste izbjegli posljedice opasnosti, poštujte sljedeće sigurnosne
napomene.





Spriječite mogućnost da mrežni kabel dođe u kontakt s izvorom topline
ili oštrim rubovima. Mrežni kabel ne smije visjeti sa stola ili radne ploče.
Pazite da nitko ne stane na kabel niti se o njega ne spotakne.
Mrežni kabel mora uvijek biti potpuno razvučen, ne smije biti savinut,
prignječen ili zapetljan. Nikada ne stavljajte uređaj niti druge predmete
na mrežni kabel.
Ne pokrivajte mrežni kabel. Mrežni kabel treba ostati van radne zone i
ne smijete ga potapati u vodu niti u druge tekućine.
Redovito kontrolirajte stanje mrežnog kabela kako biste se uvjerili da
nije oštećen. Ne koristite uređaj s oštećenim mrežnim kabelom. Ako je
mrežni kabel oštećen, obratite se servisnoj radionici ili kvalificiranom
električaru za njegovu zamjenu pa ćete spriječiti moguće opasnosti.
Mrežni kabel uvijek vadite iz utičnice tako da povučete samo za utikač.
- 195 -









Nikada ne premještajte, ne nosite niti ne podižite uređaj tako da ga
vučete za mrežni kabel.
Mrežni kabel nikada savijajte oko grijača.
Ni u kojem slučaju ne otvarajte kućište uređaja. Ako dođe do
oštećenja električnih priključaka ili do preinaka u električnoj ili
mehaničkoj konstrukciji, može doći do opasnosti od strujnog udara.
U otvore uređaja ne stavljajte nikakve strane predmete! Opasnost od
strujnog udara i oštećivanja uređaja!
Uređaj zaštite od vibracija i drugih udaraca.
Infracrveni grijač je zaštićen od prskanja vode, no svejedno ga
nemojte koristiti kad pada kiša.
Nije dozvoljena upotreba bilo kojih agresivnih deterdženata i treba
paziti kako u uređaj ne bi došla voda.
Nikada ne rukujte s uređajem s vlažnim rukama ili kad stojite na
mokroj podlozi.
Izvadite utikač iz utičnice:
-
Kad uređaj ne koristite,
Ako se jave smetnje za vrijeme korištenja uređaja,
Prije čišćenja uređaja.
VRUĆA POVRŠINA! Opasnost od opekotina!
Kako biste izbjegli posljedice opasnosti, poštujte sljedeće sigurnosne
napomene.
Za vrijeme rada kućište i zaštitne lamele grijača postaju jako vrući, ne
dirajte te elemente dok je uređaj uključen.
 Nakon isključivanja uređaj još neko vrijeme ostaje vruć; pričekajte dok
se dovoljno ne ohladi i tek onda ga očistite, pomaknite ili prenesite na
drugo mjesto.
 Nikada ne premještajte uključen uređaj.

- 196 -

Infracrveni grijač držite van dosega djece i životinja. Djeca nikad ne bi
smjela opsluživati infracrveni grijač.
UPOZORENJE! Opasnost od požara ili eksplozije!
Kako biste izbjegli posljedice opasnosti, uvažavajte sljedeće sigurnosne
naputke.
Ne koristite uređaj blizu spremnika s plinom, gorivom, bojama,
alkoholom, a također blizu lako zapaljivih predmeta. Visoka temperatura može uzrokovati njihovo isparavanje, a zbog kontakta s izvorima
paljenja može doći do deflagracije, što dovodi do osobnih i
materijalnih šteta.
 Infracrveni grijač je namijenjen isključivo za kućnu uporabu. Nikada ga
ne koristite u staklenicima, prostorijama za životinje ili na sličnim
mjestima, jer se tamo najčešće nalaze lako zapaljivi predmeti ili dosta
prašine koja također može predstavljati opasnost.
 Na uređaju nikada ne sušite odjevne predmete, ručnike niti slične
stvari. Opasnost od pregrijavanja uređaja i požara!
 U slučaju požara, prije nego poduzmete korake na gašenju vatre,
izvadite utikač iz utičnice. Osigurajte dotok svježeg zraka.
Pozor: Uređaj ne polijevajte vodom dok je isti još uvijek pod
naponom: Opasnost od strujnog udara!

1.2 Objašnjenje simbola
Važne upute koje se tiču sigurnosti i tehničkih pitanja, u ovim Uputama za upotrebu
označene su odgovarajućim simbolima. Kako bi se spriječile potencijalne nesreće,
opasnosti po život i zdravlje osoba i materijalne štete, ovih se uputa treba obavezno
pridržavati.
OPASNOST!
Taj simbol upozorava na direktnu opasnost zbog koje bi moglo doći do
težih tjelesnih povreda ili čak i do smrti.
UPOZORENJE!
- 197 -
Taj simbol upozorava na opasne situacije koje bi mogle uzrokovati teže
tjelesne povrede ili čak i smrt.
VRUĆA POVRŠINA!
Simbol upozorava na vruću površinu uređaja tijekom njegova rada.
Omalovažavanje opasnosti može dovesti do ozljeda!
OPREZNO!
Taj simbol upozorava na mogućnost nastanka opasnih situacija, zbog
kojih bi moglo doći do lakših povreda ili oštećenja, nepravilnog rada i/ili
uništavanja uređaja.
NAPOMENA!
Taj simbol upućuje na savjete i informacije koje morate uvažavati kako
biste učinkovito i besprijekorno koristili uređaj.
1.3 Namjensko korištenje
Sigurnost eksploatacije je garantirana isključivo u slučaju namjenskog korištenja, u
skladu s uputama za upotrebu.
Sve tehničke radnje, uključujući montažu i održavanje, mogu izvoditi isključivo
kvalificirani serviseri.
Grijač je prikladan za unutarnje i vanjske prostore i može se koristiti na
otvorenom te u zatvorenim prostorijama pod uvjetom da se poštuju sigurnosni
napuci iz ovih uputa za uporabu.
Grijač je namijenjen isključivo za kućnu uporabu. Nikada ga ne upotrebljavajte u
staklenicima, prostorijama za životinje niti na sličnim mjestima.
OPREZNO!
Zabranjuje se i smatra korištenjem nesukladnim s namjenom svako korištenje
uređaja koje nije u skladu s njegovom namjenom.
Odbijamo bilo kakve žalbe upućene proizvođaču i/ ili njegovim
opunomoćenicima zbog šteta prouzročenih korištenjem uređaja koje nije u
skladu s njegovom namjenom.
Odgovornost za štete nastale tijekom korištenja uređaja na način koji nije u
skladu s njegovom namjenom, snosi samo korisnik.
- 198 -
2. Opće informacije
2.1 Odgovornost proizvođača i jamstvo
Sve informacije koje sadrže upute za upotrebu, su dane uzimajući u obzir važeće propise,
aktuelno konstruktorsko i inženjersko znanje, a također naše dugogodišnje iskustvo.
Isto tako prijevodi uputa za upotrebu su napravljeni što točnije, no ne možemo preuzeti
odgovornost za eventualne greške u prijevodu. Priložena njemačka verzija uputa za
upotrebu je odlučujuća.
U slučaju narudžbe posebnih modela ili dodatnih opcija, te u slučaju upotrebe najnovijih
tehničkih dostignuća, dobiveni uređaj može se razlikovati od objašnjenja i slika, koje
sadrže ove upute za upotrebu.
OPREZNO!
Prije svih radnji vezanih za uređaj, a prije svega prije njegova pokretanja,
pažljivo pročitajte te upute za uporabu!
Proizvođač ne snosi odgovornost za štete i kvarove nastale zbog:
-
ne uvažavanja uputa za uporabu i čišćenje;
nenamjenske uporabe ;
pravljenja preinaka na uređaju;
korištenja zamjenskih dijelova koji nemaju odobrenje proizvođača.
Zadržavamo pravo uvođenja tehničkih promjena na uređaju u svrhu njegovog
usavršavanja i poboljšanja korisničkih karakteristika.
2.2 Zaštita autorskih prava
Dotične upute za upotrebu te tekstovi, slike, skice i drugi elementi podliježu zaštiti
autorskih prava. Bez pismene suglasnosti proizvođača nije dozvoljeno kopiranje sadržaja
uputa za upotrebu - u bilo kojem obliku obliku i na bilo koji način (uključujući i dijelove) te
korištenje ili/i povjeravanje tog sadržaja trećim osobama. Zloupotreba podliježe obvezi
isplate odštete. Pridržavamo mogućnost za daljnju zaštitu svojih prava.
NAPOMENA!
Podatke, tekstove, skice, slike i i druge opise, koje sadrže te upute za upotrebu,
podliježu zaštiti autorskih prava te prava industrijskog vlasništva.
Svaka zloupotreba se kažnajva.
2.3 Izjava o sukladnosti
Uređaj zadovoljava aktuelno važeće norme te naputke Europske Unije.
Gore navedeno potvrđujemo u Izjavi o sukladnosti WE. U slučaju potrebe
rado ćemo Vam poslati odgovarajuću Izjavu o suladnosti.
- 199 -
3. Transport, amblaža i čuvanje
3.1 Kontrola transporta
Nakon primitka uređaja valja bez oklijevanja provjeriti ima li sve dijelove i da li je uređaj
ostao neoštećen nakon transporta. U slučaju pronalaska vidljivih oštećenja nastalih u
transportu, valja odbiti primitak uređaja ili ga primiti uvjetno.
Opseg oštećenja valja upisati u putne dokumente / putni list špeditera. Nakon toga
izvršiti reklamacije.
Oštećenja koja nisu vidljiva, valja prijaviti odmah nakon njihovog pronalaska, jer se
zahtijevi za odštetu mogu podnositi samo u predviđenom roku reklamacije.
3.2 Ambalaža
Molimo da ne bacate pakiranja od uređaja. Može biti potrebno za čuvanje uređaja, tijekom
preseljenja ili za slanje uređaja u naš servis u slučaju nastanka bilo kakvih oštećenja.
Prije stavljanja uređaja u pogon, valja potpuno skinuti unutarnje i vanjsko pakiranje.
Pri zbrinjavanju ambalaže treba poštovati lokalne važeće propise.
Materijal za pakiranje koji se može ponovo iskoristiti, valja
reciklirati.
Molimo provjeriti jesu li uređaj i dodaci u kompletu. Ako bilo koji dio nedostaje, molimo
kontaktirajte naš Odjel za kontakte s klijentima.
3.3 Čuvanje
Ambalažu treba ostaviti zatvorenu sve do trenutka instalacije uređaja, a tijekom čuvanja
treba se pridržavati oznaka vezanih uz način postavljanja i čuvanja ambalaže.
Zapakirane uređaje treba uvijek čuvati sukladno s niže navedenim uvjetima:
-
- 200 -
ne držati na otvorenom,
čuvati u suhoj prostoriji, zaštiti od prašine,
ne izlagati djelovanju agresivnih sredstava,
zaštititi od djelovanja sunčanih zraka,
izbjegavati mehaničke udare,
u slučaju duljeg čuvanja (preko tri mjeseca), redovito
prekontrolirati stanje svih dijelova te ambalaže, u slučaju
potrebe uređaj osviježiti i regenerirati.
4. Tehničke karakteristike
4.1 Tehnički podaci
Naziv
Grijač W3000 E
Br. art.:
825214
Materijal kućišta:
aluminij
Izvedba:
 2 infracrvene grijaće cijevi,s po 1500 W,
s mogućnošću uključivanja u 2 stupnja
 prikladni za korištenje na otvorenom i u zatvorenim
prostorijama
 za nazidnu montažu
 lagana montaža na zidnom okviru:
mogućnost nagiba do 90°
 glavni prekidač, gumb UKLJ/ISKLj
 izlaz kabela sa stražnje strane grijača
 duljina kabela: 1,8 metra
Priključna vrijednost:
3 kW | 220-240 V | 50/60 Hz
Vrsta zaštite:
IP54
Dimenzije:
Š. 1.050 x D. 200 x V. 100 mm
Težina:
2,2 kg
Pribor:
1 daljinski upravljač, materijal za montažu
Zadržavamo pravo vršenja tehničkih izmjena!
Pribor u opsegu isporuke
Br.
Naziv
Količina
①
Vijak M6*50
4
②
Plosnati ključ M6
1
③
Imbus ključ
1
④
Daljinski upravljač
1
- 201 -
4.2 Pregled podsklopova uređaja
4
2
3
1
5
2
2
8
7
1 Zidni okvir
2 Otvori za ventilaciju
3 Zaštitne lamele
4 Kućište
5 Glavni prekidač
6 Upravljačka ploča
7 Cijev infracrvenog grijača, desna
8 Cijev infracrvenog grijača, lijeva
- 202 -
6
5. Instalacija i korištenje
5.1 Instalacija
Uređaj otpakirajte i odstranite pakirni materijal. Provjerite je li isporuka kompletna.

OPREZNO!
Sa uređaja nikada ne skidajte tipsku tablicu niti sigurnosne oznake.
Mjesto za montažu

Grijač možete montirati na otvorenom ili u velikoj, otvorenoj prostoriji sa dobrom
ventilacijom. Obratite pozornost na mjesto na kojem ćete montirati uređaj i pripazite
da visoka temperatura ne djeluje direktno na različite prepreke i predmete (na
primjer na grane, namještaj, zavjese ili na druge lako zapaljive predmete).

Nikada ne instalirajte uređaj blizu zapaljivih tekućina, plinova ili drugih lako
zapaljivih materijala. Opasnost od požara!

Nikada ne stavljajte uređaj u zonama za kupanje, u saunama, kupaonicama niti u
prostorijama sa tušem.

Nikada ne upotrebljavajte grijač na mjestima s većom količinom prašine i
opasnošću od eksplozije.

Nikada ne instalirajte uređaj direktno iznad ili ispod nazidne utičnice.

Uređaj smijete montirati isključivo na nezapaljivim materijalima i ispod nezapaljivih
materijala (ne smije biti drvo i slični materijali).

Grijač montirajte na zid na kojem ima
dosta slobodnog prostora. Zadržite
sljedeće minimalne razmake:
Plafon
a) 50 cm s bočne strane, od
zida ili drugih predmeta;
b) 50 cm od plafona;
c) 180 cm montažne visine od
poda.

Grijač trebate montirati u sigurnoj
udaljenosti (slobodan prostor) od barem
2,0 m, od zapaljivih materijala i
staklenih površina.
Zid
Pod
- 203 -

U slučaju montiranja uređaja u radionicama ili garažama, gdje se čuvaju zapaljivi ili
lako zapaljivi lakovi, zadržite barem 4-metra razmaka od izvora opasnosti.

Ukoliko uređaj instalirate u zoni gdje se vrši bilo kakvo bojanje prskanjem, ne
smijete ga uključivati sve dok traju radovi na bojanju.

Uređaj montirajte tako da osigurate slobodan pristup utikaču koji u slučaju
nužde možete brzo isključiti iz mreže.
Montaža

Uređaj je namijenjen za nazidnu montažu. Upotrijebite isporučene materijale za
pričvršćivanje. Postupajte na sljedeći način:
Zid
Zid
Korak 1:
Korak 2:
Koristeći otvore u nazidnom okviru ili
oznake na gore prikazanoj slici, na zidu
označite 4 mjesta za bušenje - na visini
od min. 180 cm. Probušite 4 otvora i
stavite u njih 4 isporučena vijka M6*50.
Pomoću plosnatog ključa odvinite
matice, skinite fleksibilne podloške i
podloške s vijcima sa navojima.
Skinute elemente upotrijebite u
sljedećem koraku.
Zid
Korak 3:
Nazidni okvir grijača namjestite na vijke s
navojima. Stavite podloške i pričvrstite
okvir pomoću matica.
- 204 -
Grijač je montiran na zid i može se
koristiti sukladno potrebama.
Promjena kuta nagiba
UPOZORENJE! Opasnost od opeklina!
Za vrijeme rada grijač postaje jako vruć! Nikada ne mijenjajte kut nagiba
uređaja dok je isti uključen!
Uređaj isključite iz električnog napajanja, pričekajte da se ohladi i tek onda
mijenjajte kut nagiba.

Kut nagiba infracrvenog grijača možete
birati iz opsega 0° do 90°.

Pomoću odgovarajućeg imbus ključa
popustite oba vijka M6* kod nazidnog
okvira (slika s desne strane).

Postavite odabrani kut nagiba. Nakon toga
ponovo stegnite popuštene vijke.
Priključivanje
OPASNOST! Opasnost od strujnog udara!
U slučaju nepravilne instalacije uređaja može doći do povreda!
Prije instalacije usporedite podatke lokalne električne mreže s tehničkim
podacima uređaja (vidite nazivnu tablicu).
Uređaj priključite isključivo u slučaju kad se ti podaci potpuno podudaraju!

Uređaj nikada ne priključujte na električno napajanje prije nego ga potpuno ne
montirate.

Električni krug utičnica mora biti osiguran s najmanje 16A. Uređaj uključujte neposredno u nazidnu utičnicu, ne smijete koristiti razvodnike niti višekratne utičnice.
- 205 -
5.2 Korištenje

Prije početka korištenja uređaj očistite u skladu s uputama iz točke 6 „Čišćenje“.
Upravljačka ploča
10
9
11
12
9 Gumb UKLj/ISKLj
10 Pokazatelj režima rada (crveni)
11 Infracrveni primatelj signala koji dolazi
preko daljinskog upravljača
12 Pokazatelj režima pripravnosti (crveni)
Pokretanje uređaja

Uređaj uključite u pojedinačnu uzemljenu utičnicu.

Pokrenite uređaj pomoću glavnog prekidača koji se nalazi s desne strane
uređaja, stavljajući ga u položaj „ON“. Na upravljačkoj ploči upalit će se
pokazatelj režima pripravnosti.

Za pokretanje pojedinačnih grijaćih cijevi možete pritiskati gumb UKLj/ISKLj na
upravljačkoj ploči ili koristiti isporučeni daljinski upravljač.
Daljinski upravljač
Pritiskom na gumb daljinskog upravljača u svakom trenutku možete uključivati ili
isključivati grijaće cijevi, ovisno o potrebama.
1 pritisak → pola snage (uključena samo lijeva grijaća cijev)
2 pritiska → puna snaga (uključene obje grijaće cijevi)
3 pritiska → uređaj se vraća u režim pripravnosti
- 206 -

Grijaće cijevi grijača odmah počinju emitirati toplinu.
VRUĆA POVRŠINA! Opasnost od opeklina!
Za vrijeme rada grijač postaje jako vruć. Nikada ne dirajte uređaj dok radi i
netom nakon njegovog isključivanja.

Nakon završetka korištenja infracrvenog grijača, isključite ga pomoću prekidača koji
se nalazi s desne strane, stavljajući ga u položaj „OFF“ i uređaj isključite iz mreže
(izvadite utikač!).
6. Čišćenje
UPOZORENJE!
Prije čišćenja uređaj isključite pomoću glavnog prekidača, isključite ga iz
električne mreže (izvadite utikač) i pričekajte dok se ne ohladi.
Za čišćenje uređaja nikada ne koristite mlaz vode pod pritiskom!
Pazite kako voda ne bi ušla u uređaj.
OPREZNO!
Nikada ne upotrebljavajte agresivna ili abrazivna sredstva za čišćenje.
Ne koristite lako zapaljiva sredstva za čišćenje (npr. benzin ili otapala)!
Ne upotrebljavajte oštre predmete niti predmete s oštrim nastavcima.
o
o
o
o
o
Uređaj redovito čistite.
Kućište uređaja prebrišite mekanom vlažnom krpicom, a nakon toga dobro osušite.
Zaštitne lamele čistite pomoću mekane četkice ili usisavača.
Za čišćenje uređaja koristite isključivo mekanu krpicu.
Sve radove na održavanju ili popravljanju uređaja, uključujući i zamjenu grijaćih
cijevi, treba izvoditi isključivo električar.
- 207 -
Čuvanje uređaja
o Ako planirate dužu pauzu u korištenju uređaja, demontirajte ga.
o Očistite uređaj u skladu s gore navedenim opisom i čuvajte na suhom, čistom mjestu,
zaštićenom od djelovanja mraza, sunca, van dohvata djece.
o Pokrijte uređaj kako biste ga zaštitili od prašine i druge prljavštine.
o Na uređaj ne stavljajte nikakve teške predmete.
7. Zbrinjavanje
Stari uređaji
Električni uređaji su označeni tim simbolom. Električne uređaje
ne bacajte u kućni otpad. Ako uređaj se više ne može
upotrebljavati, svaki potrošač je zadužen da ga odnese u sabirni
centar za prihvat električnog otpada koje su odabrale mjesne
službe.
NAPOMENA!
Električne uređaje treba na odgovarajući način koristiti i zbrinjavati kako bi se izbjegao
negativni utjecaj na okoliš.

Uređaj isključite iz napajanja i pomoću bočnih kliješta odstranite mrežni kabel.
Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Straße 28
33154 Salzkotten
Njemačka
- 208 -
Tel.: +49 5258 971-0
Fax: +49 5258 971-120
Hotline - tehnička podrška: +49 5258 971-197
www.bartscher.com
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement