Graco 3A6592B, наръчник, Машини за миене под налягане Ръководство за работа

Add to my manuals
34 Pages

advertisement

Graco 3A6592B, наръчник, Машини за миене под налягане Ръководство за работа | Manualzz

Експлоатация, ремонт, части

Машини за миене под налягане

За почистване с вода под високо налягане. Само за професионална употреба.

Вижте стр. 3 относно информация за модела и максималното работно налягане.

3A6592B

BG

Важни инструкции за безопасност

Прочетете всички предупреждения и инструкции в това ръководство и в ръководството за двигателя с вътрешно горене, преди да използвате оборудването. Запазете тези инструкции.

Модели с директно задвижване Модели с ремъчно задвижване

2

Съдържание

Модели . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Таблица със символи за безопасност . . . . . . . . . . . . . 4

Предупреждения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Идентификация на компонентите . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Модели с директно задвижване . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Идентификация на компонентите . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Модели с ремъчно задвижване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Процедура за освобождаване на налягането . . . . 10

Преди пускане на машината . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Лични предпазни средства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Разполагане на оборудването . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Кпачка за масло за водната помпа . . . . . . . . . . . . . . . 11

Резервоар за гориво на двигателя . . . . . . . . . . . . . . . 11

Настройка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Свързване на захранването с вода . . . . . . . . . . . . . . 12

Свържете маркучите . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Пълнене на помпата преди работа . . . . . . . . . . . . . . 12

Избор на дюза . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Свързване на дюза . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Пускане на машината за миене . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Разтоварач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Почистване с препарати за миене . . . . . . . . . . . . . . . 15

Изключване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Съхранение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Зазимяване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Поддръжка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Двигател . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Помпа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Дюзи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Бързи съединители . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Регулиране на опъването на ремъка . . . . . . . . . . . . 17

Откриване и отстраняване на неизправности . . . .18

Части - Директно задвижване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

Модели 25N634, 25N635, 25N636, 25N637, 25N638,

25N639, 25N640, 25N641, 25N677, 25N678, 25N681,

25N682 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Списък с части - Директно задвижване . . . . . . . . . . .21

Модели 25N634, 25N635, 25N636, 25N637, 25N638,

25N639, 25N640, 25N641, 25N677, 25N678, 25N681,

25N682 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Списък с части - Помпа 17Z102, 17Z103, 17Z104 . .22

Модели 25N634, 25N635, 25N636, 25N637, 25N638,

25N639, 25N640, 25N641 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Списък на частите . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Части - Помпа 127385 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

Модели 25N677, 25N681 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Части - Помпа 127383 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

Модели 25N678, 25N682 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Списък на частите . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Части - Ремъчно задвижване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

Модели 25N679, 25N683, 25N680, 25N684 . . . . . . . . 25

Списък на части - Ремъчно задвижване . . . . . . . . . .26

Модели 25N679, 25N683, 25N680, 25N684 . . . . . . . . 26

Части - Помпа 127384 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

Модели 25N679, 25N683 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Списък на частите . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Части - Помпа 127382 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

Модели 25N680, 25N684 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Списък на частите . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Технически спецификации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

КАЛИФОРНИЙСКО СТАНОВИЩЕ 65 . . . . . . . . . . . . . . 32

Стандартна гаранция на Graco . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

Информация за Graco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

3A6592B

Модели

Част № Модел

Работно налягане

PSI

3325 HA-DD

3300

MPa Бара

22,7 227

Дебит

GPM

(галона/ мин.)

2,5

25N634

25N638

25N635

25N639

25N636

25N640

25N637

25N641

25N677

25N681

25N678

25N682

25N679

25N683

25N680

25N684

3230 HA-DD

4240 KA-DD

4240 HA-DD

4040 HG-DD

4000

4040 HC-DD 4000

4040 HG-BD

4000

4040 HC-BD

3200

4200

4200

4000

22,1

29

29

27,6

27,6

27,6

27,6

221

290

290

276

276

276

276

3,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Honda

Honda

Kohler

Honda

Honda

Honda

Honda

Honda

GP

CAT

GP

CAT

AR

AR

AR

AR

С директно задвижване

С директно задвижване

С директно задвижване

С директно задвижване

С директно задвижване

С директно задвижване

С ремъчно задвижване

С ремъчно задвижване

Модели

3A6592B 3

4

Таблица със символи за безопасност

Таблица със символи за безопасност

Може да срещнете следните символи за безопасност върху оборудването и върху предупредителните етикети.

Прочетете таблицата по-долу, за да разберете какво означава всеки символ.

Символ Значение Символ Значение

Опасност от изгаряне Не препълвайте резервоара за гориво

Захващане от движещи се части

Опасност от токов удар

Опасност от токсични течности и въглероден моноксид

Не спирайте и не отклонявайте течове

Опасност от падане

Опасност от пожар и експлозия

Опасност от заплитане

Опасност от откат

Опасност от инжектиране в кожата

Опасност от пръски

Опасност от пожар

Не пръскайте хора или животни

Премахнете източниците на запалване

Дръжте здраво с две ръце

Извършете процедурата за освобождаване на налягането

Прочетете ръководството, преди да използвате оборудването

Носете лични предпазни средства

Опасност от неправилна експлоатация на оборудването

3A6592B

Предупреждения

Предупреждения

Следващите предупреждения се отнасят за процесите на монтаж, използване, поддръжка и ремонт на това оборудване.

Удивителният знак обозначава общо предупреждение, а символите за опасност се отнасят за специфичните за дадена процедура рискове. Когато тези символи се появят в това ръководство, вижте отново тези Предупреждения. Ако е приложимо, в настоящото ръководство могат да се срещнат специфични за даден продукт символи и предупреждения за опасност, които не са разгледани в този раздел.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ОПАСНОСТ ОТ ВЪГЛЕРОДЕН МОНОКСИД

Изгорелите газове съдържат отровен въглероден моноксид, който е газ без цвят и мирис. Вдишването на въглероден моноксид може да причини смърт.

Не пускайте двигател с вътрешно горене в затворено помещение.

• Уверете се, че отработилите газове не са близко до някой от входните отвори за подаване на въздух.

ОПАСНОСТ ОТ ОТКАТ

Пистолетът може да даде откат, когато натиснете спусъка. Ако не сте стъпили стабилно, може да паднете и сериозно да се нараните.

• Дръжте пистолета/твърдия преходник здраво с две ръце, за да избегнете откати.

ОПАСНОСТ ОТ ПАДАНЕ

Използването на това оборудване може да създаде локви и хлъзгави повърхности. Високото налягане на разпръскване може причини падане, ако сте твърде близо до повърхността на почистване.

• Дръжте разпръскващата дюза на разстояние между 20 до 60 cm (8" до 24" in) от почистената повърхност.

• Винаги работете с оборудването върху стабилна повърхност.

• Областта на почистване трябва да разполага с адекватни наклони и места за отводняване, за да се намали вероятността от падане поради хлъзгави повърхности.

Бъдете изключително внимателни, ако трябва да работите с оборудването от стълба, скеле или друго относително нестабилно място.

ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР И ВЗРИВ

Запалими пари в работната площадка могат да се възпламенят или да експлодират. За да предотвратите пожар и експлозия:

• Не пръскайте запалими течности.

Работете с машините за миене под налягане само на открито.

• Отстранете всички източници на възпламеняване, като сигнални лампи, цигари, преносими електрически лампи и найлонови покривала (вероятност от образуване на електростатичен разряд).

• При транспортиране или ремонт на оборудването, транспортирайте или ремонтирайте с празен резервоар за гориво или с изключен спирателен клапан за гориво.

• Не пълнете резервоара за гориво, когато двигателят работи или е горещ; изключете двигателя и го оставете да се охлади. Оставяйте 16 mm (5/8") в горната част на резервоара за гориво за разширение на горивото. Горивото е леснозапалимо и може да се възпламени или експлодира, ако се разлее върху гореща повърхност.

• Почиствайте работната площадка от отпадъчни материали, включително от разтворители, парцали и бензин.

3A6592B 5

6

Предупреждения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР

Контакт на струята с електрически кабели може да доведе до сериозни наранявания или смърт.

Дръжте водната струя далеч от електрически кабели.

ОПАСНОСТ ОТ ВПРЪСКВАНЕ В КОЖАТА

Струя под високо налягане може да инжектира токсини в тялото и да причини сериозно телесно нараняване. В случай на впръскване трябва да получите незабавно хирургическа помощ.

• Поддържайте дюзата чиста. Не пръскайте върху себе си, други хора или животни.

Пазете ръцете и тялото си далеч от изпускателния отвор. Не се опитвайте да спрете течове с част на тялото си.

• Този продукт трябва да се използва само от обучени оператори.

• Внимавайте, когато почиствате и сменяте накрайниците на дюзите. В случай на задръстване на накрайника на дюзата в процеса на пръскане, следвайте процедурата за освобождаване на налягането,

за да изключите устройството и да освободите налягането, преди да отстраните накрайника на дюзата, за да го почистите.

• Не оставяйте устройството включено или под налягане, когато е без наблюдение. Когато устройството не се използва, изключете го и следвайте процедурата за освобождаване на налягането

при изключването му.

• Проверете частите за признаци на повреда. Сменяйте всички повредени маркучи или части.

• Използвайте резервни части или аксесоари Graco, които са одобрени за номиналното налягане на машината за миене под налягане.

• Винаги активирайте блокировката на спусъка, когато не пръскате. Проверете дали блокировката на спусъка е в изправност.

• Проверете дали всички съединения са обезопасени, преди да работите с устройството.

Научете как да спирате бързо устройството и да освобождавате налягането. Запознайте се добре с органите за управление.

ОПАСНОСТ ОТ ИЗГАРЯНЕ

Работещите двигатели отделят топлина и горещи отработени газове. Температурата на шумозаглушителя и околните зони може да достигне или надхвърли 65 ° C (150 ° F). Може да възникне пожар или тежки изгаряния.

• Не докосвайте горещите повърхности.

Стойте настрана от изгорелите газове.

• Никога не местете оборудването по време на работа.

• Преди да го докоснете, оставете оборудването да се охлади.

ОПАСНОСТ ОТ ЗАПЛИТАНЕ

Въртящите се части могат да причинят сериозни наранявания.

Стойте на разстояние от движещите се части.

• Не работете с оборудване със свалени защитни устройства и капаци.

ОПАСНОСТ ОТ ТОКСИЧНА ТЕЧНОСТ ИЛИ ИЗПАРЕНИЯ

Отровните течности или изпарения могат да доведат до сериозно увреждане или смърт, ако попаднат в очите или по кожата, ако бъдат вдишани или погълнати.

• Не използвайте машината за миене под налягане, за да разпръсквате опасни почистващи препарати или такива на киселинна основа.

• Не променяйте функцията на инжектора за химикали, която ще намерите в инструкцията.

• Прочетете информационните листове за безопасност на материалите (SDS), за да се запознаете със специфичните опасности, свързани с течностите, които използвате.

Изгорелите газове трябва да се отвеждат далеч от работната площадка.

3A6592B

3A6592B

Предупреждения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ОПАСНОСТ ОТ НЕПРАВИЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБОРУДВАНЕТО

Неправилната експлоатация може да причини смърт или сериозно нараняване.

• Винаги носете подходящи ръкавици, предпазни очила и респиратор или маска, когато пръскате.

• Не работете и не пръскайте близо до деца. Винаги дръжте децата далеч от оборудването.

Не се прехвърляйте и не стойте върху нестабилна опора. Винаги поддържайте ефективно ходене и баланс.

• Внимавайте и се самонаблюдавайте какво вършите.

• Не оставяйте устройството включено или под налягане, когато е без наблюдение.

Когато устройството не се използва, изключете го и следвайте процедурата за освобождаване на налягането

при изключването му.

• Не работете с устройството, когато сте уморени или сте под влияние на медикаменти или алкохол.

• Винаги поддържайте работното място без хора.

Не връзвайте и не прегъвайте маркуча.

• Не подлагайте маркуча на температури или налягания, по-големи от тези определени от производителя.

• Не използвайте маркуча като силово средство за теглене или повдигане на оборудването.

Спазвайте инструкциите за поддръжка, посочени в това ръководство.

• Не променяйте и не модифицирайте оборудването. Промени или модификации могат да анулират одобрението от съответните агенции и да създадат рискове за безопасността.

• Уверете се, че цялото оборудване е приспособено и одобрено за средата, в която го използвате.

ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

На работната площадка носете подходящи предпазни средства, за да предотвратите сериозно нараняване, включително нараняване на очите, загуба на слуха, вдишване на отровни пари и изгаряния. Предпазните средства включват, но не само:

• Предпазни очила и предпазни средства за ушите.

• Респиратори, защитно облекло и ръкавици, както се препоръчва от производителя на препарата за миене.

Следните инструкции се изискват от закона в щат Калифорния, Раздел 4442 на Калифорнийския кодекс за обществени ресурси. Другите щати може да имат подобни закони. Федералните закони се прилагат на федерални земи.

• Към шумозаглушителя на този двигател трябва да бъде добавен задържащ механизъм за искри, ако той ще бъде използван на каквато и да е покрита с гора, храсти или трева необработена земя.

• Консултирайте се с дистрибутора на двигатели или оборудването за избор на шумозаглушител с искрогасител.

7

Идентификация на компонентите

Идентификация на компонентите

Модели с директно задвижване

8

A Водна помпа

B Двигател

C Превключвател ON/OFF (Вкл./Изкл.)

D Разтоварач

E Маркуч за миене под високо налягане

F Пистолет

G Дюзи

H Маркуч за нагнетяване на химически реагенти

I Капачка на отвора за наливане на масло в помпата

J Предпазен термичен клапан за налягане

K Дроселна клапа

L Вентил за подаване на гориво

M Щуцер за освобождаване на високо налягане

N Нагнетателен щуцер за ниско налягане

O Капачка на резервоара за гориво

P Блокировка на спусъка

3A6592B

Идентификация на компонентите

Модели с ремъчно задвижване

Идентификация на компонентите

A Водна помпа

B Двигател

C Превключвател ON/OFF (Вкл./Изкл.)

D Разтоварач

E Маркуч за миене под високо налягане

F Пистолет

G Дюзи

H Маркуч с инжектор за химикали

3A6592B

I Капачка на отвора за наливане на масло в помпата

J Предпазен термичен клапан за налягане

K Дроселна клапа

L Вентил за подаване на гориво

M Щуцер за освобождаване на високо налягане

N Нагнетателен щуцер за ниско налягане

O Капачка на резервоара за гориво

P Блокировка на спусъка

9

Процедура за освобождаване на налягането

Процедура за освобождаване на налягането

Следвайте процедурата за освобождаване на налягането, щом видите този символ.

Предпазен термичен клапан за налягане

За да сте сигурни, че температурата на водата не превишава приемливите нива, никога не оставяйте машината да работи в режим „байпас“ (машината работи, а спусъкът на пистолета е затворен) за повече от три минути.

Всички машини са снабдени с предпазен термичен клапан за налягане, за да се предпазва помпата. Той може да започне да се отваря и да освобождава вода, ако температурата на водата в помпата е повече от 60 °C

(140 °F). Това ще позволи свежа, хладна вода да влезе в системата.

Оборудването остава под налягане, докато налягането не се освободи ръчно. За да се избегне сериозно нараняване от течността под налягане, като напр. при впръскване в кожата или разпръскване, както и от движещите се части, следвайте процедурата за освобождаване на налягането, когато спрете да пръскате и преди да предприемете почистване, проверка или обслужване на оборудването.

1.

Включете блокировката на спусъка.

2.

Изключете устройството.

3.

Спрете водоподаването. Прекъснете водата.

4.

Освободете блокировката на спусъка.

5.

Задействайте пистолета, за да освободите налягането.

6.

Включете блокировката на спусъка.

7.

Ако подозирате, че накрайникът или маркучът е запушен, или че налягането не е напълно освободено: a.

МНОГО ВНИМАТЕЛНО разединете маркуча от машината за миене, за да освободите налягането.

b.

Разединете маркуча, пистолета и накрайника напълно.

c.

Отстранете запушването в маркуча или накрайника (дюзата).

10 3A6592B

Преди пускане на машината

Преди пускане на машината

Лични предпазни средства

ОПАСНОСТ ОТ ВПРЪСКВАНЕ ИЛИ ВДИШВАНЕ

Подходящо облекло е важно за Вашата безопасност.

Препоръчително е да използвате необходимите средства за защита на очите, ушите и кожата.

Допълнително защитно облекло (като например респираторна маска) може да се изисква, когато използвате препарати за миене с тази машина за миене.

Разполагане на оборудването

Това устройство трябва да бъде поставено само върху равна повърхност по време на работа, за да се гарантира правилното смазване на двигателя и водната помпа.

Уверете се, че сте блокирали колелата, за да предотвратите движение на машината, докато работи.

Кпачка за масло за водната помпа

Използвайки маслоизмервателната пръчка, проверете нивото на маслото, за да се убедите, че е на подходящото деление.

За употреба в тази машина се препоръчва гориво с минимално октаново число 86. Не смесвайте масло с бензин.

Купувайте гориво в количество, което се използва за

30 дни. Препоръчва се да се използва чист, пресен, безоловен бензин. Ако няма безоловен бензин, може да се използва бензин с олово.

ВЗРИВООПАСНОТО ГОРИВО МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ

ДО ПОЖАРИ И СЕРИОЗНИ ИЗГАРЯНИЯ

Спрете двигателя, преди да напълните резервоара за гориво. Оставяйте 16mm (5/8") в горната част на резервоара за гориво за разширение на горивото.

Някои машини са снабдени с прозорче за наблюдение върху водната помпа. Уверявайте се, че нивото на маслото е на максималното ниво преди всяка употреба.

Ако се случи, че нивото е ниско, добавете масло в помпата и го допълнете само до максималното ниво според нивопоказателя. Не препълвайте.

3A6592B

За двигателя е необходима периодична настройка на карбуратора и дроселната клапа. Вижте ръководството на двигателя, доставено с тази машина, за правилни процедури на настройване.

Вижте ръководството на двигателя, доставено с тази машина за миене под налягане, за правилно стартиране на двигателя и процедури за поддръжка.

11

Настройка

Настройка

Свързване на захранването с вода

Изберете маркуч за подаване на вода, който е висококачествен градински маркуч с вътр. диам. най-малко 19,05 mm (3/4") и не по-дълъг от 15,24 m

(50 фута).

Проверете филтъра на входа за вода, за да се уверите, че е чист и няма запушване. Периодично почистване на филтъра за вода ще помогне за предотвратяване на проблеми с помпата.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако филтърът е запушен, той ограничава оптималния поток вода към помпата. Това може да доведе до кавитация, което ще причини повреда на уплътненията на помпата.

Свържете маркучите

1.

Свържете единия край на маркуча за подаване на вода към входа за вода на машината.

2.

Свържете другия край на маркуча към изхода за подаване на вода под налягане. Когато свързвате входа за вода към мрежата за подаване на вода, трябва да бъдат спазвани местните разпоредби на комуналната компания за вода. На някои места машината не трябва да бъде свързвана пряко към обществени източници на питейна вода. Така се предотвратява попадането на почистващи препарати обратно в мрежата за водоподаване.

Директно свързване е разрешено, ако е монтиран обратен клапан.

3.

Свържете маркуч за миене под високо налягане към изхода за вода на машината.

4.

Свържете другия край на изходящия маркуч към пистолета.

Спазвайте изискванията за входяща вода, които са изброени по-долу:

1.

Налягането на водата трябва да бъде минимум

0,17 MPa (1,72 бара, 25 psi) и максимум 0,86 MPa

(8,6 бара, 125 psi).

ЗАБЕЛЕЖКА:

Обикновен дворен кран ще може да осигури това налягане, ако е отворен докрай.

2.

Входящият дебит в GPM (галони за минута) трябва да бъде приблизително един галон повече от изходящия дебит, обозначен на табелката с данни на машината за миене под налягане.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Можете да проверите GPM (галоните за минута), като измерите колко време ще отнеме да напълните контейнер от 18,9 литра (5 галона).

3.

Температурата на входящата вода не трябва да надвишава 60 ° C (140 ° F).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако температурата на водата превиши приемливите нива, може възникне сериозна повреда на помпата.

Никога не оставяйте машината да работи без свързана линия на входяща вода и подаване на вода включено докрай. Оборудването може да се повреди.

Пълнене на помпата преди работа

Важно е помпата да се напълни при първоначално пускане в действие и всеки път, когато подаването на вода е прекъснато от машината след първоначална употреба.

1.

Положете маркуча под налягане в изправено положение, за да отстраните възможността от прегъвания, които ограничават дебита.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Монтажният възел на дюзата не трябва да е свързан с монтажния възел на пистолета по това време.

2.

Блокирайте спусъка и насочете пистолета далеч от себе си или други хора. Уверете се, че водоподаването е включено докрай.

3.

Освободете блокировката на спусъка и стиснете спусъка.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Вода с ниско налягане ще започне да тече от монтажния възел на маркуча/пистолета.

Това позволява машината да напълни системата и да изгони изцяло въздуха от нея. Машината е напълнена, когато във водния поток няма въздух.

4.

След като машината е пълна, освободете спусъка и го блокирайте. Свържете здраво монтажния възел на дюзата. Вижте

Свързване на дюза

, стр. 13.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Уверете се, че дюзата не е свързана към машината, докато пълните помпата. Пълненето позволява минерални утайки да бъдат освободени от системата, което би задръстило или повредило монтажния възел на дюзата и би довело до скъпи ремонти.

12 3A6592B

Настройка

Избор на дюза

Различни дюзи могат да бъдат присъединени с бързо свързване в края на твърдия преходник, за да смените модела на пръскане или да използвате функцията за препарат за миене.

40° - МИЕНЕ

Леко почистване и миене.

Миене и изплакване на автомобили и лодки.

Почистване на покриви, прозорци, вътрешни дворове и подходи към гаражи.

65° - ХИМИКАЛИ/ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ

Полагане на химикали/почистващи препарати под ниско налягане, за подпомагане почистването на повърхностите.

Плътни петна, които изискват помощ на химически агенти за отстраняването им.

Свързване на дюза

0 ГРАДУСА 15 ГРАДУСА 25 ГРАДУСА 40 ГРАДУСА

0° - СТРУЙНА ОБРАБОТКА

• Отстраняване на спечена кал от тежка конструкция, стопанско оборудване или оборудване за косене.

• Почистване на смолисти наслоявания, лепило или трудно отстраними петна от бетон.

• Почистване на краищата на проводници.

• Отстраняване на ръжда от стомана и окисляване от алуминий.

15° - СВАЛЯНЕ НА ЗАЩИТНИ ПОКРИТИЯ

• Отстраняване на боя от дървесни плоскости, мазилки или метали.

• Отстраняване на грес или замърсяване от оборудване.

• Отстраняване на тежки плесени.

• Отстраняване на дънни обраствания от лодки и морско оборудване.

• Отстраняване на ръжда от стомана и окисляване от алуминий.

25° - ПОЧИСТВАНЕ

• Общо почистване от замърсяване, кал и сажди.

• Почистване на покриви, канавки и водосточни тръби.

• Отстраняване на леки плесени.

• Отстраняване на водорасли и бактериални наслоявания от басейни.

• Изплакване на повърхности при подготовка за боядисване.

ОПАСНОСТ ОТ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ЧАСТИ

Когато използвате бързи свързвания, уверете се, че връзката е здраво блокирана. Ако връзките не са здраво блокирани, водата под високо налягане може да изхвърли дюзата от твърдия преходник, причинявайки сериозни наранявания или повреди.

При смяна на дюзите, винаги насочвайте твърдия преходник далеч от вас.

1.

Извършете Процедура за освобождаване на налягането

, стр. 10.

2.

Включете блокировката на спусъка.

3.

Свържете дюзата като изтеглите назад задържащия пръстен на фитинга за бързо свързване и въведете дюзата.

4.

Проверете дали задържащият пръстен се е върнал на работното си положение след въвеждането на дюзата.

3A6592B 13

Настройка

Пускане на машината за миене

Никога не гледайте директно в дюзата. Водата с високо налягане създава риск от тежко нараняване.

1.

Блокирайте спусъка и насочете пистолета далеч от себе си или други хора. Уверете се, че водоподаването е включено докрай.

2.

Проверете дали помпата е напълнена.

Вижте Пълнене на помпата преди работа

, стр. 12.

3.

Включете контактния ключ на двигателя на положение ON (Вкл.), както и вентила за гориво

(ако има такъв) и регулирайте дроселната клапа при нужда. После пуснете двигателя като притеглите въжето за стартиране.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не позволявайте машината да работи в режим

„байпас“ (когато спусъкът е затворен) за повече от три минути без да задействате пистолета. Това може да причини преждевременна повреда на уплътненията на помпата и да доведе до скъп ремонт на помпата.

Тази машина за миене под налягане осигурява струя с високо налягане и различни форми на струята. В много случаи почистванията могат да бъдат извършени без употребата на почистващи препарати. Ако се изисква

почистващ препарат, вижте Почистване с препарати за миене , стр. 15, за правилните процедури.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не позволявайте модел дюза да остане върху фиксирана зона за продължителен период от време.

Възможно е да възникне повреда на тази зона.

Разтоварач

Бутон за настройване

Разтоварващият клапан на вашата машина е оборудван с бутон за настройване, с който се настройва налягането.

Ако е необходимо по-малко налягане, завъртете бутона за настройване обратно на часовниковата стрелка. За да настроите отново на максимум, завъртете бутона за настройване по часовниковата стрелка докрай.

Не затягайте твърде много.

Дръжте се здраво. Дръжте пистолета/твърдия преходник здраво с две ръце. Пистолетът ще отскочи назад от високото налягане, създадено от помпата, след като двигателят е стартиран.

4.

Освободете блокировката на спусъка и натиснете спусъка неколкократно. Проверете дали се пръска вода под високо налягане.

5.

Уверете се, дали е включена блокировката на спусъка, когато сменявате дюзи и/или когато не се използва.

14

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не затягайте твърде много разтоварача. Счупване може да причини внезапна загуба на налягане на водата и скъп ремонт.

3A6592B

Настройка

Почистване с препарати за миене

ОПАСНОСТ ОТ ИЗГАРЯНЕ И ВЗРИВ

Винаги носете защитно облекло.

Пригответе разтвор от препарат за миене според указанията на етикета. Никога не изпомпвайте опасни почистващи препарати или такива на киселинна основа през машината

Всички машини са снабдени с комплект за нагнетяване на химикали. Открийте чистия винилов маркуч, който се доставя с вашата машина.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Тази система за нагнетяване е предназначена за прилагане на почистващи препарати само при ниско налягане. Тя няма да позволи разтвори на почистващи препарати да бъдат въведени в системата, освен ако не се използва дюза за химикали/почистващи препарати.

1.

Извършете

Процедура за освобождаване на налягането

, стр. 10.

2.

Монтирайте нагнетяващия маркуч за химикали между изхода на помпата и входа за маркуча за миене под високо налягане. За машини за миене, доставени с нагнетяващо устройство включително, свържете чиста тръба за нагнетяване на химикали към щуцера на устройството.

6.

Пуснете машината за миене. Вижте

Пускане на машината за миене

, страница 14.

7.

За да приложите разтвор, освободете блокировката на спусъка и стиснете спусъка. Смес препарат/вода ще излезе през дюзата за ниско налягане. Започнете да пръскате долната част от почистваната повърхност и движете нагоре, като правите припокриващи се линии.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Полагане отдолу нагоре помага да се избегне появата на ивици.

Изчакайте за кратко време да се напои.

Не позволявайте разтворът на препарата за чистене да изсъхне върху повърхността. Избягвайте работа върху горещи повърхности или на пряка слънчева светлина, за да минимизирате възможността препаратът за чистене да изсъхне, което може да причини повреда на боядисаните повърхности.

Изплаквайте на малки участъци.

8.

За да изплакнете, блокирайте спусъка и свържете стабилно желаната дюза за високо налягане в края на палката. Освободете блокировката на спусъка и напръскайте. Ще отнеме около 30 секунди да прогоните целия препарат за чистене от линията.

За най-добри резултати при изплакване, започнете от горния край и работете надолу. Вижте

Свързване на дюза

, страница 13.

9.

Изсипете галон вода през системата за инжектиране на препарат за чистене с ниско налягане след всяка употреба. Това намалява вероятността от корозия или остатъци от препарата за чистене, които да причинят механични проблеми по време на следващата употреба.

Изключване

3.

Регулирайте налягането на най-ниската стойност като въртите бутона за налягане върху разтоварващия клапан срещу посоката на движение на часовниковата стрелка.

4.

Потопете филтъра на препарата за чистене в разтвор от препарат за чистене, за да позволите източването на препарата.

5.

Блокирайте спусъка и закрепете дюзата за пръскане на химикали/почистващи препарати (65 ° ЧЕРНА)

в края на твърдия преходник. Вижте

Свързване на дюза

, страница 13.

1.

Извършете

Процедура за освобождаване на налягането

, стр. 10.

2.

След като налягането е освободено, демонтирайте монтажния възел на дюзата.

3.

Демонтирайте и отводнете пистолета, палката и маркучите.

4.

Избършете почистената машина и я съхранявайте заедно с пистолета, твърдия преходник и маркучите в помещение без опасност от замръзване.

Вижте

Съхранение

, страница 16.

3A6592B 15

Съхранение

Съхранение

1.

Изключете машината и подаването на вода.

2.

Освободете налягането в системата, като насочите пистолета далеч от себе си и други хора, и стиснете спусъка, докато водният поток спре да излиза от дюзата.

3.

Отстранете и източете маркуча, пистолета и палката.

4.

Стартирайте машината и я оставете да работи, докато цялата вода излезе от машината. След като водата спре да тече от машината, изключете машината.

5.

Съхранявайте маркуча, пистолета и твърдия преходник с машината в помещение без опасност от замръзване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако машината се съхранява по този начин, но е изложена на температури на замръзване, трябва да се внимава, тъй като може да се образуват ледени късове от капките вода, което би могло да доведе до повреда на оборудването. Оставете устройството да се размрази напълно, преди да го стартирате.

Зазимяване

За целите на съхранение и транспортиране при околна температура под температурата на замръзване, ще бъде необходимо да зазимите машината. Машината трябва да бъде предпазвана от най-ниската околна температура, за да се предотвратят постоянни неизправности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Помпената система в тази машина може да се повреди безвъзвратно, ако някоя нейна част замръзне.

Повреда от замръзване не се покрива от гаранцията.

Ако трябва да съхранявате машината в помещение, където температурата пада под 0 °C (32 °F), изпълнете следните стъпки:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не работете с машината в среда под температурата на замръзване. Може да настъпи неизправност в машината за миене.

Осигурете следните неща:

• Два по 18,9 литра (5 галона).

• 3,8 литра (1 галон) антифриз.

16

• Подаване на вода.

• 0,92 m (три фута) маркуч, с вътр. диам. 13-19 mm

(1/2-3/4") с 3/4" мъжки съединител за градински маркуч.

Процедура

1.

За да стартирате зазимяването, машината трябва да бъде напълнена (вижте

Пълнене на помпата преди работа

, стр. 12).

2.

След напълване, извършете

Процедура за освобождаване на налягането

, стр. 10.

3.

Блокирайте спусъка и отстранете дюзата.

4.

В контейнер от 18,9 литра (5 галона) смесете антифриз и вода в съответствие с препоръките на производителя за температура на зазимяване.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Правилното зазимяване се основава на препоръчаните инструкции на производителя, които са изброени на диаграмата за защита, която е показана на етикета на гърба на повечето контейнери с антифриз.

5.

Отстранете маркуча за подаване на вода от машината и свържете стабилно 0,9-метровия (3 фута) маркуч към входната връзка. Потопете другия край в разтвора с антифриз.

6.

Насочете палката в празен контейнер и стартирайте машината.

7.

Задействайте пистолета, докато от палката започне да излиза антифриз. Освободете спусъка за

3 секунди, след това задействайте пистолета за

3 секунди. Продължете да изпълнявате този цикъл няколко пъти, докато цялата антифризна смес се източи от контейнера.

8.

Изключете двигателя.

9.

Отстранете маркуча с дължина 0,9 m (3 фута) от машината и източете излишния антифриз, обратно в контейнера от 18,9 литра (5 галона).

10. Разединете монтажния възел на маркуч/пистолет/твърд преходник от машината и източете излишния антифриз обратно в контейнера от 18,9 литра (5 галона).

11. Съхранете разтвора на антифриза за следваща употреба или го изхвърлете, като спазвате местните разпоредби.

3A6592B

Поддръжка

Поддръжка

Двигател

Инструкциите за двигателя, които се доставят с машината, описват в детайли процедурите за поддръжка на двигателя. Спазването на препоръките на производителя на двигателя ще удължи експлоатационния му живот.

Помпа

Маслото на помпата трябва да бъде сменено след първите 25 часа работа на всички възли. След като веднъж смените маслото, се препоръчва то да бъде сменяно на всеки 3 месеца или на интервали от по

250 часа. Ако маслото е мръсно или мътно, се изисква смяна по-често. Добавете масло в помпата и напълнете само до средата на наблюдателното прозорчето или до максималното деление на нивопоказателя.

Вижте списъка с части за правилното масло за помпа.

Не препълвайте.

Дюзи

Воден поток през дюзата за пръскане ще ерозира отвора, като го направи по-голям, което ще причини загуба на налягане. Дюзите трябва да бъдат сменявани винаги, когато налягането е по-малко от 85% от максималното.

Честотата на сменяване ще зависи от променливи като съдържание на минерални частици във водата и брой часове на употреба на дюзата.

Бързи съединители

В женските бързи съединители има уплътнителен

О-пръстен. Този уплътнителен О-пръстен ще се повреди, ако с машината се помпа без свързани маркуч за високо налягане или дюза, или понякога уплътнителният

О-пръстен може да се разкъса. Поставете резервен

О-пръстен, за да спрете теча. Допълнителни О-пръстени могат да бъдат закупени от вашия дистрибутор.

Регулиране на опъването на ремъка

За да се поддържа оптимална производителност, може да е необходимо да се коригира периодично опънът на ремъка. Изпълнете следните стъпки:

1.

Демонтирайте предпазителя на ремъка и разхлабете двете гайки от всяка страна на помпата.

2.

Завъртете винта с шестостенна глава по часовниковата стрелка, докато се забележи 12,7 mm

(1/2") провисване на ремъка между ролките.

3.

Затегнете страничните гайки.

4.

Поставете права линийка през двете ролки.

Ако е необходимо, разхлабете един комплект винтове на ролките и настройте навътре или навън, за да се подравнят правилно. Затегнете винтовете на ролките и проверете отново опъването.

5.

Поставете отново предпазителя на ремъка и затегнете здраво фиксаторите.

3A6592B 17

Откриване и отстраняване на неизправности

Откриване и отстраняване на неизправности

1.

Спазвайте

Процедурата за освобождаване на налягането

, стр. 10, преди проверка или ремонт

на пистолета.

2.

Проверете всички възможни проблеми и причини преди разглобяване на пистолета.

Проблем Причина Решение

Двигателят не се стартира или се стартира трудно

Двигателят не работи правилно или липсва мощност

Няма бензин в резервоара за гориво или карбуратора

Напълнете резервоара с бензин и отворете спирателния клапан за гориво.

Проверете тръбопровода за гориво към карбуратора.

Малко масло

Превключвателят Старт/Стоп е в положение СТОП

Вода в горивото или старо гориво

Добавете масло до правилното ниво.

Преместете превключвателя в положение

СТАРТ.

Двигателят е наводнен или се дави

Източете резервоара за гориво и карбуратора. Използвайте ново гориво и се уверете, че запалителната свещ е суха.

Отворете дроселната клапа и запалете двигателя с манивела няколко пъти, за да изчистите газа. Уверете се, че запалителната свещ е суха.

Мръсен филтър за почистване на въздуха Извадете и почистете.

Мръсна запалителна свещ, неправилна междина или грешен тип

Пистолетът не се задейства

Почистете запалителната свещ, коригирайте междината ? или я подменете.

Задействайте пистолета, докато стартирате двигателя.

Извадете и почистете.

Частично запушен филтър за почистване на въздуха

Мръсна запалителна свещ, неправилна междина или грешен тип

Почистете запалителната свещ, коригирайте междината ? или я подменете.

18 3A6592B

Откриване и отстраняване на неизправности

Проблем Причина Решение

Налягането е твърде ниско и/или помпата работи неравномерно

Износена дюза или дюза с неподходящ размер

Запушен входен филтър

Вода тече изпод колектора на помпата

Вода в маслото на помпата

Уплътненията се повреждат често или преждевременно

Износени уплътнения, абразиви във водата или естествено износване

Неправилно подаване на вода

Ремъците приплъзват

Замърсени или мръсни входни или изходни клапани

Блокиран вход

Подменете с дюза с правилен размер

Почистете филтъра. Проверявайте по-често.

Проверете филтъра. Да се сменят уплътненията.

Проверете дебита на водата към помпата.

Затегнете или подменете ремъците; използвайте правилни ремъци и подменете и двата по едно и също време.

Почистете входните и изходните клапани.

Проверете филтъра.

Проверете дали градинският маркуч не е деформиран или прегънат.

Сменете износените клапани. Износени входни или изходни клапани

Теч в маркуча за високо налягане

Износени уплътнения

Влажен въздух кондензира вътре в картера

Сменете маркуча за високо налягане.

Монтирайте нови уплътнения.

Сменете маслото, както е посочено в Поддръжка

на стр. 17.

Монтирайте нови уплътнения.

Монтирайте нови маслени уплътнения.

Износени уплътнения

Маслените уплътнения са протекли

Надраскани, повредени или износени бутала

Абразивен материал в изпомпваната течност

Прекомерно налягане поради частично запушена или повредена дюза

Помпата работи твърде дълго без пръскане

Монтирайте нови бутала.

Монтирайте подходящо филтриране на входния водопровод на помпата.

Твърде висока температура на входящата вода

Проверете температурата на водата. Тя не трябва да надвишава 60 °C (140 °F).

Помпата е под свръх налягане Не променяйте никакви фабрично зададени настройки. Вижте Опасност от неправилна експлоатация на оборудването

на стр. 7.

Почистете или подменете дюзата. Вижте

Свързване на дюза

на стр. 13.

Никога не работете с помпата повече от 3 минути без пръскане.

Помпата работи на сухо Не работете с помпата без вода.

Силна пулсация на входа и ниско налягане в изходния край

Чужди частици във входния или изходния клапан, или износен входен и/или изходен клапан

Почистете или подменете клапаните.

В системата не се излива препарат за почистване

Поставена е неправилна дюза

Твърде високо налягане

Монтирайте дюзата за химикали/препарати

Настройте налягането на най-ниската точка

Износен вентил на инжектор за химикали Инсталирайте нов инжектор за химикали

3A6592B 19

Части - Директно задвижване

Части - Директно задвижване

Модели 25N634, 25N635, 25N636, 25N637, 25N638, 25N639, 25N640,

25N641, 25N677, 25N678, 25N681, 25N682

20 3A6592B

Списък с части - Директно задвижване

Списък с части - Директно задвижване

Означение

(№) Част

1

116298

803900

114703

2

3

4

5

6

7

7A

7B

8

9

Модели 25N634, 25N635, 25N636, 25N637, 25N638, 25N639, 25N640,

25N641, 25N677, 25N678, 25N681, 25N682

9a

9b

10 127528

10a 127529

11

12 

18A008

17Z102

17Z103

17Z104

127385

127383

127471

127468

18A006

17Z101

16Y888

16Y889

244784

17P089

17P090

244783

127526

17A642

17Z706

17Y574

17Y575

17Y576

17Y577

17Y759

17Y760

194126

16Y720

Описание

ДВИГАТЕЛ

GX200 (Модели 25N684, 25N638)

GX270 (Модели 25N635, 25N639)

GX390 (Модели 25N637, 25N641, 25N677,

25N678, 25N681, 25N682)

CH440 (Модели 25N636, 25N640)

ПОМПА

Серия AR/RSV

(Модели 25N634, 25N638)

Серия AR/RSV

(Модели 25N635, 25N639)

Серия AR RSV

(Модели 25N636, 25N637, 25N640, 25N641)

Серия GP - EZ

(Модели 25N677, 25N681)

Серия CAT - или 66PPX

(Модели 25N678, 25N682)

РАМА, основна плоча

Модели 25N634, 25N638, 25N635, 25N639,

25N636, 25N640, 25N637, 25N641

Модели 25N677, 25N678, 25N681, 25N682

ДРЪЖКА, дълга

ДРЪЖКА, къса

КОЛЕЛО/ГУМА

10" (Модели 25N634, 25N638, 25N635,

25N639, 25N636, 25N640, 25N637, 25N641)

11" (Модели 25N677, 25N678, 25N681,

25N682)

ПИСТОЛЕТ

КОМПЛЕКТ, О-пръстен, 10 в опаковка

КОМПЛЕКТ, О-пръстен, 10 в опаковка

МАРКУЧ

РАЗТОВАРВАЩ КЛАПАН (Модели 25N677,

25N678, 25N681, 25N682)

РАЗТОВАРВАЩ КЛАПАН, комплект (Модели

25N678, 25N682, 25N677, 25N681)

РАЗТОВАРВАЩ КЛАПАН, ремонтен набор,

(Модели 25N634, 25N635, 25N636, 25N637,

25N638, 25N639, 25N640, 25N641)

МАРКУЧ, филтър

ИНЖЕКТОР, химикали, маркуч и филтър

(Модели 25N677, 25N678, 25N681, 25N682)

ЕТИКЕТ, продукт

Модели 25N634, 25N638

Модели 25N635, 25N639

Модели 25N636, 25N640

Модели 25N637, 25N641

Модели 25N677, 25N681

Модели 25N678, 25N682

ЕТИКЕТ, безопасност, резервоар за гориво

Модели 25N634, 25N636, 25N637, 25N677,

25N678, 25N635

Модели 25N638, 25N639, 25N641, 25N681,

25N682

Колич.

(Брой)

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

24

29

30

Означение

(№) Част

16Y721

13 

14

15

21

22

23

17Z429

17Z430

16X819

16Y739

127537

127538

127541

127558

805634

805591

805592

805593

805539

805540

805541

805595

805596

805597

805543

805544

805545

805546

17A562

17A564

801112

16D576

17Y766

Описание

Модели 25N638, 25N639, 25N641, 25N681,

25N682

Модел 25N636

Модел 25N640

ЕТИКЕТ, безопасност, рама

Модели 25N634, 25N636, 25N637, 25N677,

25N678, 25N635

Модели 25N638, 25N639, 25N640, 25N641,

25N681, 25N682

СКОБА, крачна

Модели 25N634, 25N638, 25N635, 25N639,

25N636, 25N640, 25N637, 25N641

Модели 25N677, 25N678, 25N681, 25N682

ПОДЛОЖКА, крачна

МАНОМЕТЪР, бързо разединяване

(Модели 25N638, 25N639, 25N640, 25N641,

25N681, 25N682)

ДЮЗА, химикали, черна (за всички модели)

ДЮЗА, 0°, червена, 2,7 (Модели 25N634,

25N638)

ДЮЗА, 15°, жълта, 2,7 (Модели 25N634,

25N638)

ДЮЗА, 25°, зелена, 2,7 (Модели 25N634,

25N638)

ДЮЗА, 0°, червена, 3,5 (Модели 25N635,

25N639)

ДЮЗА, 15°, жълта, 3,5 (Модели 25N635,

25N639)

ДЮЗА, 25°, зелена, 3,5 (Модели 25N635,

25N639)

ДЮЗА, 0°, червена, 3,7 (Модели 25N636,

25N637, 25N640, 25N641)

ДЮЗА, 15°, жълта, 3,7 (Модели 25N636,

25N637, 25N640, 25N641)

ДЮЗА, 25°, зелена, 3,7 (Модели 25N636,

25N637, 25N640, 25N641)

ДЮЗА, 0°, червена, 4,0 (Модели 25N677,

25N678, 25N681, 25N682)

ДЮЗА, 15°, жълта, 4,0 (Модели 25N677,

25N678, 25N681, 25N682)

ДЮЗА, 25°, зелена, 4,0 (Модели 25N677,

25N678, 25N681, 25N682)

ДЮЗА, 40°, бяла, 4,0 (Модели 25N677,

25N678, 25N681, 25N682)

ТЕРМИЧЕН КЛАПАН ЗА НАЛЯГАНЕ

ТЕРМИЧЕН КЛАПАН ЗА НАЛЯГАНЕ, Модели

25N634, 25N638, 25N635, 25N639, 25N636,

25N640, 25N637, 25N641

ТЕРМИЧЕН КЛАПАН ЗА НАЛЯГАНЕ, Модели

25N677, 25N678, 25N681, 25N682

ВХОДЕН ОТВОР, филтър

ЕТИКЕТ, произведено в САЩ

ЕТИКЕТ, капачка на резервоара за гориво

(всички модели, освен 25N636, 25N640)

Колич.

(Брой)

 Предупредителните етикети за безопасност, табелите и картите за смяна се предоставят безплатно.

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3A6592B 21

Списък с части - Помпа 17Z102, 17Z103, 17Z104

Списък с части - Помпа 17Z102, 17Z103, 17Z104

Модели 25N634, 25N635, 25N636, 25N637, 25N638, 25N639, 25N640,

25N641

Вместимост на картера за масло 0,47 L (16.0 унции)

79

Списък на частите

Част Описание

246377 ПОМПА, масло, 32 унции

17Z706 КОМПЛЕКТ, разтоварач (включва 1-15, 79)

 17Z117 КОМПЛЕКТ, клапани (включва 11, 35)

 17Z112 КОМПЛЕКТ, водни уплътнения (включва 37,

38, 40-42)

127506

17Z110

КОМПЛЕКТ, инжектор за химикали

(включва 17-19)

КОМПЛЕКТ, капачка на отвора за пълнене с масло (включва 50)

Колич.

(Брой)

1

1

6

3

1

1

Част Описание

 17Z109 КОМПЛЕКТ, бутало (включва 51)

17Z113 КОМПЛЕКТ, капачка на вентил (включва 34)

 17Z111 КОМПЛЕКТ, маслени уплътнения (включва

44, 46, 54, 64)

Колич.

(Брой)

3

3

3, 1

 Наборът обслужва 3 цилиндъра

† Не всички ремонтни части се доставят от Graco.

22 3A6592B

Части - Помпа 127385

Части - Помпа 127385

Модели 25N677, 25N681

ti22829a

Уплътнител за ниско налягане

Уплътнител за високо налягане

Вместимост на картера за масло 0,41 L

(14.0 унции)

Списък на частите

Част Описание

127481  КОМПЛЕКТ, клапан за ремонт (включва 11)

127485  КОМПЛЕКТ, капачка на клапан

(включва 9, 10)

127486  КОМПЛЕКТ, маслено уплътнение

(включва 17)

127487  КОМПЛЕКТ, уплътнители

(включва 43, 44, 51)

127488  КОМПЛЕКТ, бутало (включва 33)

Колич.

(Брой)

6

6

3

3

3

Част

17C738

Описание

КОМПЛЕКТ, капачка на отвора за наливане на масло, с отвор/ О-пръстен (включва 19)

Колич.

(Брой)

1

246377 ПОМПА, масло, 32 унции

 Наборът обслужва 3 цилиндъра

 Наборът обслужва 1 цилиндър

† Не всички ремонтни части се доставят от Graco.

1

3A6592B 23

Части - Помпа 127383

Части - Помпа 127383

Модели 25N678, 25N682

ti22833a

Вместимост на картера за масло 0,55 L (18.0 унции)

Списък на частите

Част Описание

 17Z116 КОМПЛЕКТ, клапан за ремонт (включва 163,

Колич.

(Брой)

6

164, 166, 167, 168)

127495  КОМПЛЕКТ, маслено уплътнение

(включва 98, 106, 121, 127, 128)

127496  КОМПЛЕКТ, бутало (включва 90)

3

3

17Z108 1

17Z114

КОМПЛЕКТ, капачка на отвора за наливане на масло, с отвор и О-пръстен

(включва 32, 33)

КОМПЛЕКТ, капачка на вентил

(включва 174)

6

Част

17Z107

246377

Описание

НАБЛЮДАТЕЛНО ПРОЗОРЧЕ (включва 37)

ПОМПА, масло, 32 унции

 Наборът обслужва 3 цилиндъра

 Наборът обслужва 1 цилиндър

† Не всички ремонтни части се доставят от Graco.

Колич.

(Брой)

1

1

24 3A6592B

Части - Ремъчно задвижване

Модели 25N679, 25N683, 25N680, 25N684

Части - Ремъчно задвижване

3A6592B 25

Списък на части - Ремъчно задвижване

Списък на части - Ремъчно задвижване

Модели 25N679, 25N683, 25N680, 25N684

1

2

Означение

(№) Част

114703

127384

127382

7

7A

7B

8

5

6

3

4

18A005

18A006

127467

16Y890

244784

17P089

17P090

244783

9

9a

127526

17A644

10 127528

10a 127529

11

12 

13 

17Y761

17Y762

194126

16Y720

16Y721

16X819

16Y739

Описание

ДВИГАТЕЛ, GX390

ПОМПА

Серия GP - HP

(Модели 25N679, 25N683)

Серия CAT - 5PP

(Модели 25N680, 25N684)

РАМА, основна плоча

ДРЪЖКА, дълга

ДРЪЖКА, къса

КОЛЕЛО/ГУМА, 12 "

ПИСТОЛЕТ

КОМПЛЕКТ, О-пръстен, 10 в опаковка

КОМПЛЕКТ, О-пръстен, 10 в опаковка

МАРКУЧ

Колич.

(Брой)

1

1

1

РАЗТОВАРАЧ

РАЗТОВАРАЧ, комплект

МАРКУЧ с филтър

ИНЖЕКТОР, химикали с маркуч и филтър

ЕТИКЕТ, продукт

Модел 25N679, 25N683

Модел 25N680, 25N684

ЕТИКЕТ, безопасност, резервоар за гориво

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

Модели 25N679, 25N680

Модели 25N683, 25N684

Модели 25N683, 25N684

ЕТИКЕТ, безопасност, рама

Модели 25N679, 25N680

Модели 25N683, 25N684

1

1

1

1

1

1

1

20

21

22

23

24

25

26

27

28

14

15

16

17

18

Означение

(№) Част

16C394

29

30

127541

18A003

18A004

127542

127527

127558

805543

805544

805545

805546

805634

17A564

801112

127706

127705

127703

127704

127707

16D576

17Y766

Описание

Модели 25N683, 25N684, 25N679,

25N680

СКОБА, крачна

ПОДЛОЖКА, крачна

ПРЕДПАЗИТЕЛ НА РЕМЪК, гръб

ПРЕДПАЗИТЕЛ НА РЕМЪК, капак

ФИКСАТОРИ, капак на предпазителя на ремъка

КОМПЛЕКТ,, РЕМЪК

Колич.

(Брой)

1

1

1

1

1

2

1

1 МАНОМЕТЪР, бърз демонтаж,

(Модели 25N683, 25N684)

ДЮЗА, 0°, червена, 4,0

ДЮЗА, 15°, жълта, 4,0

ДЮЗА, 25°, зелена, 4,0

ДЮЗА, 40°, бяла, 4,0

ДЮЗА, химикали, черна

ТЕРМИЧЕН КЛАПАН ЗА НАЛЯГАНЕ

ФИЛТЪР, входен отвор

РЕМЪЧНА ШАЙБА, двигател, 2,65

РЕМЪЧНА ШАЙБА, помпа, 6"

ЗАКРЕПВАЩА ВТУЛКА, двигател

ЗАКРЕПВАЩА ВТУЛКА, помпа

ЗАКРЕПВАЩА ВТУЛКА, помпа, 24 mm, модели 25N679, 25N683

ЗАКРЕПВАЩА ВТУЛКА, помпа, 20 mm, модели 25N680, 25N684

ЕТИКЕТ, произведено в САЩ

ЕТИКЕТ, капачка на резервоара за гориво

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 Предупредителните етикети за безопасност, табелите и картите за смяна се предоставят безплатно.

26 3A6592B

Части - Помпа 127384

Части - Помпа 127384

Модели 25N679, 25N683

Уплътнител за ниско налягане

Вместимост на картера за масло 1,2 L

(40.6 унции) 127384- TSS1511-pump-2 ti22828a ti22828a

Списък на частите

Част Описание

127489  КОМПЛЕКТ, клапан за ремонт (включва 11)

127490  КОМПЛЕКТ, капачка на клапан

(включва 9, 10)

127491  КОМПЛЕКТ, маслено уплътнение

(включва 16)

127492  КОМПЛЕКТ, уплътнение (включва 44, 47, 56)

127493  КОМПЛЕКТ, бутало (включва 35)

17C740 КОМПЛЕКТ, капачка на отвора за наливане на масло, с отвор и О-пръстен (включва 19)

Колич.

(Брой)

6

6

3

3

1

1

Част Описание

246377 ПОМПА, масло, 32 унции

802345 НАБЛЮДАТЕЛНО ПРОЗОРЧЕ (включва 29)

 Наборът обслужва 3 цилиндъра

 Наборът обслужва 1 цилиндър

† Не всички ремонтни части се доставят от Graco.

Колич.

(Брой)

1

1

3A6592B 27

Части - Помпа 127382

Части - Помпа 127382

Модели 25N680, 25N684

Вместимост на картера за масло 0,51 L (17 унции)

Списък на частите

Част Описание

127498  КОМПЛЕКТ, ремонтен, клапан (включва 163,

164, 166, 167, 168, 172, 173)

Колич.

(Брой)

6

127499  КОМПЛЕКТ, маслено уплътнение

(включва 98, 106, 121, 127, 128)

127500  КОМПЛЕКТ, бутало (включва 90)

3

3

17Z115

17Z107

КОМПЛЕКТ, клапан, капачка (включва 174)

НАБЛЮДАТЕЛНО ПРОЗОРЧЕ (включва 37)

6

1

Част Описание

17Z108 КОМПЛЕКТ, капачка на отвора за наливане на масло, с отвор и О-пръстен

(включва 32, 33)

246377 МАСЛО ЗА ПОМПА, 32 унции

 Наборът обслужва 3 цилиндъра

 Наборът обслужва 1 цилиндър

† Не всички ремонтни части се доставят от Graco.

Колич.

(Брой)

1

1

28 3A6592B

Технически спецификации

Модел 3325 HA-DD (25N634, 25N638)

САЩ (дименсии)

Машина за миене

Максимално работно налягане 3300 psi

Размер на двигател Honda

Капацитет на резервоара за гориво

Максимална производителност

Задвижване

Маркуч

3.8 кварти

2.5 gpm (галона/мин.)

3/8" x 50 фута

(4200 psi)

Размери

Дължина

Ширина

Височина

Тегло (без аксесоари)

40.0"

22.5"

24.0"

58 фунта

Метрична система

22,8 MPa, 228 бара

GX200

3,6 литра

9,5 lpm (литра/мин.)

Директно

9,5 mm x 15,2 m

(29,0 MPa, 290 бара)

101,6 cm

57,2 cm

61,0 cm

26,3 kg

Вход на помпата

Изход на помпата

Входен филтър

Диапазон на работна температура

Звуково налягане, измерено на 1 m (3.1 фута)

Сила на звука според ISO 3744 меш 50 0.012"

40 °F - 145 °F

3/4" ghf (фитинг за градински маркуч)

3/8" QC (бърз монтаж) меш 50 0,3 mm

4 °C - 63 °C

89,6 dB(A)

103,6 dB(A)

Модел 3230 HA-DD (25N635, 25N639)

Машина за миене

Максимално работно налягане

Размер на двигател Honda

Капацитет на резервоара за гориво

Максимална производителност

Задвижване

Маркуч

Размери

Дължина

Ширина

Височина

Тегло (без аксесоари)

САЩ (дименсии)

3200 psi

6.4 кварти

3.0 gpm (галона/мин.)

3/8" x 50 фута

(4200 psi)

40.0"

22.5"

24.0"

77 фунта

Метрична система

22 MPa, 220 бара

GX270

6,0 литра

11,4 lpm (литра/мин.)

Директно

9,5 mm x 15,2 m

29,0 MPa, 290 бара

101,6 cm

57,2 cm

61,0 cm

35,0 kg

Вход на помпата

Изход на помпата

Входен филтър

Диапазон на работна температура

Звуково налягане, измерено на 1 m (3.1 фута)

Сила на звука според ISO 3744 меш 50 0.012"

40 °F - 145 °F

3/4" ghf (фитинг за градински маркуч)

3/8" QC (бърз монтаж) меш 50 0,3 mm

4 °C - 63 °C

93,1 dB(A)

107,2 dB(A)

Технически спецификации

3A6592B 29

Технически спецификации

Модел 4240 KA-DD (25N636, 25N640)

Машина за миене

Максимално работно налягане

Размер на двигател Kohler

Капацитет на резервоара за гориво

Максимална производителност

Задвижване

Маркуч

Размери

Дължина

Ширина

Височина

Тегло (без аксесоари)

САЩ (дименсии)

4200 psi

7.7 кварти

4.0 gpm (галона/мин.)

3/8" x 50 фута

(4200 psi)

40.0"

22.5"

24.0"

105 фунта

Метрична система

29,0 MPa, 290 бара

CH440

7,3 литра

15,1 lpm (литра/мин.)

Директно

9,5 mm x 15,2 m

29,0 MPa, 290 бара

101,6 cm

57,2 cm

61,0 cm

47,6 kg

Вход на помпата

Изход на помпата

Входен филтър

Диапазон на работна температура

Звуково налягане, измерено на 1 m (3.1 фута)

Сила на звука според ISO 3744 меш 50 0.012"

40 °F - 145 °F

3/4" ghf (фитинг за градински маркуч)

3/8" QC (бърз монтаж) меш 50 0,3 mm

4 °C - 63 °C

97,0 dB(A)

111,1 dB(A)

Модел 4240HA-DD (25N637, 25N641)

Машина за миене

Максимално работно налягане

Размер на двигател Honda

Капацитет на резервоара за гориво

Максимална производителност

Задвижване

Маркуч

Размери

Дължина

Ширина

Височина

Тегло (без аксесоари)

САЩ (дименсии)

4200 psi

6.9 кварти

4.0 gpm (галона/мин.)

3/8" x 50 фута

(4200 psi)

40.0"

22.5"

24.0"

102 фунта

Метрична система

29,0 MPa, 290 бара

GX390

6,5 литра

15,1 lpm (литра/мин.)

Директно

9,5 mm x 15,2 m

(29,0 MPa, 290 бара)

101,6 cm

57,2 cm

61,0 cm

46,3 kg

Вход на помпата

Изход на помпата

Входен филтър

Диапазон на работна температура

Звуково налягане, измерено на 1 m (3.1 фута)

Сила на звука според ISO 3744 меш 50 0.012"

40 °F - 145 °F

3/4" ghf (фитинг за градински маркуч)

3/8" QC (бърз монтаж) меш 50 0,3 mm

4 °C - 63 °C

92,2 dB(A)

106,4 dB(A)

30 3A6592B

Технически спецификации

Модел 4040 HG-DD (25N677, 25N681)

Машина за миене

Максимално работно налягане

Размер на двигател Honda

Капацитет на резервоара за гориво

Максимална производителност

Задвижване

Маркуч

Размери

Дължина

Ширина

Височина

Тегло (без аксесоари)

САЩ (дименсии)

4000 psi

6,9 кварти

4 gpm (галона/мин.)

3/8" x 50 фута

(4200 psi)

41.5"

23.5"

25.0"

92 фунта

Метрична система

27,6 MPa, 276 бара

GX390

6,5 литра

15,1 lpm (литра/мин.)

Директно

9,5 mm x 15,2 m

29,0 MPa, 290 бара

105,4 cm

59,7 cm

63,5 cm

41,7 kg

Вход на помпата

Изход на помпата

Входен филтър

Диапазон на работна температура

Звуково налягане, измерено на 1 m (3.1 фута)

Сила на звука според ISO 3744 меш 50 0.012"

40 °F - 145 °F

3/4" ghf (фитинг за градински маркуч)

3/8" QC (бърз монтаж) меш 50 0,3 mm

4 °C - 63 °C

92,2 dB(A)

106,4 dB(A)

Модел 4040 HC-DD (25N678, 25N682)

Машина за миене

Максимално работно налягане

Размер на двигател Honda

Капацитет на резервоара за гориво

Максимална производителност

Задвижване

Маркуч

Размери

Дължина

Ширина

Височина

Тегло (без аксесоари)

САЩ (дименсии)

4000 psi

6.9 кварти

4 gpm (галона/мин.)

3/8" x 50 фута

(4200 psi)

41.5"

23.5"

25.0"

100 фунта

Метрична система

27,6 MPa, 276 бара

GX390

6,5 литра

15,1 lpm (литра/мин.)

Директно

9,5 mm x 15,2 m

(29,0 MPa, 290 бара)

105,4 cm

59,7 cm

63,5 cm

45,4 kg

Вход на помпата

Изход на помпата

Входен филтър

Диапазон на работна температура

Звуково налягане, измерено на 1 m (3.1 фута)

Сила на звука според ISO 3744 меш 50 0.012"

40 °F - 145 °F

3/4" ghf (фитинг за градински маркуч)

3/8" QC (бърз монтаж) меш 50 0,3 mm

4 °C - 63 °C

92,2 dB(A)

106,4 dB(A)

3A6592B 31

Технически спецификации

Модел 4040 HG-BD (25N679, 25N683)

Машина за миене

Максимално работно налягане

Размер на двигател Honda

Капацитет на резервоара за гориво

Максимална производителност

Задвижване

Маркуч

Размери

Дължина

Ширина

Височина

Тегло (без аксесоари)

САЩ (дименсии)

4000 psi

6.9 кварти

4 gpm (галона/мин.)

3/8" x 50 фута

(4200 psi)

42.0"

27.0"

26.0"

132 фунта

Метрична система

27,6 MPa, 276 бара

GX390

6,5 литра

15,1 lpm (литра/мин.)

Ремък

9,5 mm x 15,2 m

29,0 MPa, 290 бара

106,7 cm

68,6 cm

66 cm

72,1 kg

Вход на помпата

Изход на помпата

Входен филтър

Диапазон на работна температура

Звуково налягане, измерено на 1 m (3.1 фута)

Сила на звука според ISO 3744 меш 50 0.012"

40 °F - 145 °F

3/4" ghf (фитинг за градински маркуч)

3/8" QC (бърз монтаж) меш 50 0,3 mm

4 °C - 63 °C

92,2 dB(A)

106,4 dB(A)

Модел 4040 HC-BD (25N680, 25N684)

Машина за миене

Максимално работно налягане

Размер на двигател Honda

Капацитет на резервоара за гориво

Максимална производителност

Задвижване

Маркуч

Размери

Дължина

Ширина

Височина

Тегло (без аксесоари)

САЩ (дименсии)

4000 psi

6.9 кварти

4 gpm (галона/мин.)

3/8" x 50 фута

(4200 psi)

42.0"

27.0"

26.0"

132 фунта

Метрична система

27,6 MPa, 276 бара

GX390

6,5 литра

15,1 lpm (литра/мин.)

Ремък

9,5 mm x 15,2 m

(29,0 MPa, 290 бара)

106,7 cm

68,6 cm

66 cm

60,0 kg

Вход на помпата

Изход на помпата

Входен филтър

Диапазон на работна температура

Звуково налягане, измерено на 1 m (3.1 фута)

Сила на звука според ISO 3744 меш 50 0.012"

40 °F - 145 °F

3/4" ghf (фитинг за градински маркуч)

3/8" QC (бърз монтаж) меш 50 0,3 mm

4 °C - 63 °C

92,2 dB(A)

106,4 dB(A)

КАЛИФОРНИЙСКО СТАНОВИЩЕ 65

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Този продукт може да ви подложи на въздействието на химически съединения, за които в щата Калифорния е известно, че причиняват рак, родилни недостатъци на плода или други репродуктивни увреждания. За повече информация отидете на Интернет адрес www.P65Warnings.ca.gov.

32 3A6592B

Стандартна гаранция на Graco

Стандартна гаранция на Graco

Graco гарантира, че цялото оборудване, описано в този документ, което е произведено от Graco и носи неговото име, няма дефекти в материала и изработката към датата на продажба на първоначалния купувач. С изключение на всякаква специална, удължена или ограничена гаранция, която е издадена от Graco, за период от дванадесет месеца от датата на продажба Graco ще поправя или сменя всяка част на оборудването, което Graco установи за дефектно. Тази гаранция важи само когато оборудването е монтирано, работило и е поддържано според писмените препоръки на Graco.

Тази гаранция не покрива и Graco няма да носи отговорност за обща амортизация и каквато и да било неизправност, повреда или износване, причинени от неправилен монтаж, неправилна употреба, надраскване, корозия, неадекватна или неправилна поддръжка, небрежност, злополука, фалшифициране или замяна с части, които не са произведени от Graco. Graco не носи отговорност за неправилно функциониране, повреда или износване, причинено от несъответствие с оборудването на Graco със структури, аксесоари, оборудване или материали, които не са доставени от

Graco, или неправилно проектиране, производство, монтаж, работа или поддържане на структури, аксесоари, оборудване или материали, които не са доставени от Graco.

Тази гаранция има за условие предварително платеното връщане на оборудването, което се счита за дефектно, върнато на лицензиран дистрибутор на Graco за установяване на дефекта. Ако оборудването наистина е дефектно, Graco ще поправи или замени безплатно всички дефектни части.

Оборудването ще бъде върнато на първия купувач, като транспортирането ще бъде предварително платено. Ако при проверка на оборудването не се открие дефект в материала или изработката, поправките ще бъдат извършени на разумна цена, като цената ще включва стойността на частите, труда и транспорта.

ТАЗИ ГАРАНЦИЯ Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНА И ЗАМЕНЯ ВСИЧКИ ДРУГИ ГАРАНЦИИ, ПРЕКИ ИЛИ КОСВЕНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ

ДО ГАРАНЦИЯ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ГАРАНЦИЯ ЗА ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ

.

Единственото задължение на Graco и единственото обезщетение за купувача при нарушение на гаранцията ще бъде както е изложено по-горе.

Купувачът се съгласява, че няма да има друга компенсация (включително, но без ограничение до инцидентни или закономерни повреди, за загубени печалби, загубени продажби, нараняване на лица или имущество, както и всякакви други инцидентни или закономерни загуби). Всяко действие за нарушаване на гаранцията трябва да бъде доказано в рамките на две (2) години от датата на продажба.

GRACO НЕ ДАВА ГАРАНЦИЯ И НЕ ПРИЗНАВА НИКАКВИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ПРИГОДНОСТ ЗА

ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО АКСЕСОАРИ, ОБОРУДВАНЕ, МАТЕРИАЛИ ИЛИ КОМПОНЕНТИ, КОИТО СА ПРОДАДЕНИ, НО НЕ СА

ПРОИЗВЕДЕНИ ОТ GRACO

. Тези компоненти, които са продадени, но не са произведени от Graco (като например електрически двигатели, превключватели, маркучи и т.н.), са предмет на гаранцията, ако има такава, на техния производител. Graco ще осигури за купувача необходимата помощ, когато той прави каквато и да е рекламация за нарушаване на тези гаранции.

В никакъв случай Graco не носи отговорност за косвени, инцидентни, специфични или закономерни повреди, които произтичат от доставянето на оборудване от Graco при описаните в настоящия документ условия или от използването на продукти или стоки, продадени с този документ, независимо дали се дължат на нарушение на договора, нарушение на гаранцията, небрежност на Graco или друго.

Информация за Graco

За най-актуалната информация за продуктите на Graco посетете www.graco.com.

За патентна информация вижте www.graco.com/patents .

ЗА ДА НАПРАВИТЕ ПОРЪЧКА, свържете се с дистрибутора на Graco за вашата страна или се обадете на тел.

1-800-690-2894, за да откриете най-близкия дистрибутор.

3A6592B 33

Всички писмени и визуални данни, съдържащи се в този документ, отразяват най-новата информация за продукта, налична към момента на публикуването. Graco си запазва правото да прави промени по всяко време без предизвестие.

Превод на оригиналните инструкции. This manual contains Bulgarian. MM 3A6588

Централен офис на Graco: Минеаполис

Международни офиси: Белгия, Китай, Япония, Корея

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Авторски права 2019 г., Graco Inc. Всички производствени помещения на Graco са регистрирани по ISO 9001.

www.graco.com

Редакция B , February 2019

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents