Graco 334569M, Електрически безвъздушни пръскачки 190/290/390 PC Ръководство за работа

Add to my manuals
52 Pages

advertisement

Graco 334569M, Електрически безвъздушни пръскачки 190/290/390 PC Ръководство за работа | Manualzz

Експлоатация, части

Електрически безвъздушни пръскачки

334569M

BG

Само за професионална употреба. Не са одобрени за употреба във взривоопасна атмосфера или на места, класифицирани като опасни. За преносимо оборудване за пръскане без въздух на архитектурни бои и покрития.

Класически модели 190/290/390 PC:

Максимално работно налягане 20,7 MPa (207 бара, 3000 psi)

Максимално работно налягане 22,8 MPa (228 бара, 3300 psi)

Вижте страница 3 за допълнителна информация относно модела.

Важни инструкции за безопасност

Прочетете всички предупреждения и инструкции в това ръководство и в свързаните ръководства, преди използване на оборудването. Запознайте се с елементите за управление и с правилното използване на оборудването. Запазете тези инструкции.

Допълнителни ръководства

Пистолет – 311861 (Contractor/FTx) 312830 (SG3) Помпа – 334599 ti25126a

Използвайте само оригинални резервни части Graco.

Използването на резервни части, които не са произведени от Graco може да анулира гаранцията .

2

Съдържание

Съдържание

Модели . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Предупреждения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Идентификация на компонентите . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Модели Stand (на стойка) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Модели Lo-Boy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Модели Hi-Boy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Заземяване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Изисквания за захранването . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Удължителни кабели . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Контейнери . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Процедура за освобождаване на налягането . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Блокировка на спусъка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Настройка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Стартиране . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Експлоатация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Монтиране на накрайника за пръскане . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Пръскане . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Почистване на запушванe в накрайника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Почистване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Поддръжка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Откриване и отстраняване на неизправности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Механични/По пътя на флуида . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Електрически . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Части на пръскачките . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Пръскачки 190, 290, 390 Stand Списък с части . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Части за пръскачки Lo-Boy 390 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Пръскачка Lo-Boy 390 Списък с части . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Части за пръскачки 190, 290, 390 Hi-Boy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Пръскачки 190, 290, 390 Hi-Boy Списък с части . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Аксесоари и етикети . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Пулт за управление и филтър . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Списък с части на управлението и филтъра . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Списък с части на управлението и филтъра . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Кабелна схема . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

110/120V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

110V UK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

230V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Технически спецификации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Становище 65 на щата Калифорния . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Стандартна гаранция на Graco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Информация за Graco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

334569M

Модели

Модели

Hi-Boy

Stand

Lo-Boy

~V Модел

390 PC

NOVA 390 PC

17C313

110474

Сертифицирано по CAN/CSA

C22.2 No. 68

Съответства на

UL 1450

120

САЩ

120

Мексико/

Централна

Америка

190 PC Express

190 PC Express с валяк за боя Jetroller

230

Южна Америка

230

ЕИО 7/7

190 PC Express

190 PC Express с валяк за боя Jetroller

190 PC Express

190 PC Express с валяк за боя Jetroller

190 PC Classic

290 PC Classic

390 PC Classic

390 PC Classic 230

Европа мулти

110

Великобритания

190 PC Classic

290 PC Classic

390 PC Classic

100

Япония/Тайван

230

Азия/Австралия и Нова Зеландия

230

Китай

390 PC

190 PC Express

390 PC

390 PC Classic

17D899

17C121

17C389

17D900

17C120

17D901

17C122

17C438

17C344

17C348

17C346

17C341

18C268

17C347

17C385

17C384

17C386 17C387

17C342

17C343

17C349

17C351

17C350

17C388

334569M

17C310

826195

3

Предупреждения

Предупреждения

Следните предупреждения се отнасят за монтажа, използването, заземяването, поддръжката и ремонта на това оборудване. Удивителният знак обозначава общо предупреждение, а символите за опасност се отнасят за специфичните за дадена процедура рискове. Когато тези символи се появят в това ръководство, вижте отново тези Предупреждения. Ако е приложимо, в настоящото ръководство могат да се срещнат специфични за даден продукт символи и предупреждения за опасност, които не са разгледани в този раздел.

ЗАЗЕМЯВАНЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Този продукт трябва да бъде заземен. В случай на късо съединение заземяването намалява риска от електрически удар, като предоставя изходен проводник за електрическия ток.

Този продукт е оборудван със заземяващ проводник с подходящ за заземяване щепсел.

Щепселът трябва да бъде поставен в контакт, който е правилно монтиран и заземен в съответствие с местните правилници и наредби.

Неправилен монтаж на заземяващия щепсел е в състояние да предизвика опасност от

• поражение от електрически ток.

Когато се налага ремонт или смяна на кабел или щепсел, не свързвайте заземяващия проводник към който и да е захранващ контакт.

Проводникът, чиято външна изолация е зелена, със или без жълти ивици, е заземяващият

• проводник.

Когато не разбирате напълно инструкциите за заземяване или се съмнявате дали изделието е правилно заземено, проверявайте го с квалифициран електротехник или сервизен работник.

Не променяйте доставения щепсел; ако той не пасва на електрическия контакт, осигурете монтиране на подходящ контакт от квалифициран електротехник.

Този продукт е предназначен за употреба в електрическа мрежа с номинално напрежение

110 V, 120 V или 230 V и има заземяващ щепсел, подобен на показаните по-долу.

110V UK 120V за САЩ 230V 230V Австралия и Нова Зеландия

4 ti24583a

Включвайте продукта единствено към щепселна розетка със същата конфигурация като щепсела му.

Не използвайте адаптер за това изделие.

Удължителни кабели:

Използвайте единствено 3-жилен удължителен кабел със заземяващ щепсел и заземен контакт, съвместим с щепсела на продукта.

Уверете се, че удължителният кабел не е повреден. Ако е необходим удължителен кабел за захранване, използвайте 12 AWG , (2,5 mm 2 ) минимум, за да провежда тока, който тегли продукта.

Кабел с недостатъчно сечение води до пад на напрежението в захранващата линия, до загуба на енергия и прегряване.

334569M

334569M

Предупреждения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР И ВЗРИВ

Леснозапалими изпарения, като изпарения от разтворители и бои, на работната площадка могат да се възпламенят или да избухнат. За да предотвратите пожар и експлозия:

Не пръскайте възпламеними или запалими материали в близост до открит пламък или източници на запалване като цигари, двигатели или електрически съоръжения.

Протичането на боя или разтворител през оборудването може да породи статично електричество. Статичното електричество създава опасност от пожар или експлозия при наличие на пари от бои или разтворители. Всички части на системата за пръскане, включително помпата, маркучът, пистолетът за пръскане и устройства във или в близост до участъка на пръскане, трябва да са правилно заземени за защита от искри и разреждане на статично електричество. Използвайте проводящи или заземени маркучи за пръскане на боя под високо налягане без въздух на Graco.

Проверете дали всички контейнери и събиращи системи са заземени, за да предотвратите разряд на статично електричество. Не използвайте торби за контейнер, освен ако не са антистатични или проводими.

Свържете към заземен контакт и използвайте заземени удължителни кабели.

Не използвайте адаптер 3-към-2 щифта.

Не използвайте боя или разтворител, съдържащи халогенирани въглеводороди.

Не пръскайте запалими или горливи

Поддържайте участъка на пръскане добре проветрен. Поддържайте достатъчно подаване на чист въздух през участъка.

Пръскачката генерира искри. Дръжте помпата на добре проветриво място на поне 6,1 m

(20 фута) от зоната на пръскане, когато пръскате, промивате, почиствате или извършвате обслужване. Не пръскайте върху помпения агрегат.

Не пушете в зоната на пръскане и не пръскайте на места, където има искри или пламък.

В зоната, в която се пръска, не включвайте ключове за осветление, двигатели или подобни предмети, които могат да произведат искри.

Поддържайте помещението чисто и без контейнери за боя и разтворители, парцали или други запалими материали.

Запознайте се със съдържанието на боите и разтворителите, които пръскате.

Прочетете всички информационни листове за безопасност (SDS) и етикети на контейнерите, съпътстващи боите и разтворителите. Спазвайте инструкциите за безопасност на производителя на бои и разтворители.

Дръжте на разположение работещ пожарогасител в работната зона.

5

6

Предупреждения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ОПАСНОСТ ОТ ИНЖЕКТИРАНЕ В КОЖАТА

Струя под високо налягане може да инжектира токсини в тялото и да причини сериозно телесно нараняване. В случай на впръскване трябва да получите незабавно хирургическа помощ .

Не насочвайте пистолета и не пръскайте срещу хора или животни.

Пазете ръцете и тялото си далеч от изпускателния отвор. Не се опитвайте например да спирате течове с която и да е част от тялото си.

Винаги използвайте предпазителя на накрайника за пръскане. Не пръскайте, без предпазителя на накрайника за пръскане да е на мястото си.

Използвайте само накрайници за пръскане Graco.

Внимавайте, когато почиствате и сменяте накрайниците за пръскане. В случай че

накрайникът за пръскане се запуши по време на пръскане, следвайте Процедура за освобождаване на налягането , стр. 12, за да изключите инструмента и освободите

налягането, преди да демонтирате накрайника за пръскане за почистване.

Оборудването поддържа налягането след изключване на захранването. Не оставяйте оборудването включено или под налягане, когато е без наблюдение. Следвайте

Процедура за освобождаване на налягането , стр. 12, когато оборудването е без надзор

или не е в употреба, както и преди обслужване, почистване или демонтиране на части.

Проверете частите за признаци на повреда. Сменяйте всички повредени маркучи или части.

Системата е в състояние да създава налягане 3300 psi (228 бара, 22,8 MPa). Използвайте части за замяна или аксесоари на Graco, които са с номинални показатели за минимум

22,8 MPa (228 бара; 3300 psi).

Винаги активирайте блокировката на спусъка, когато не пръскате. Проверете дали блокировката на спусъка е в изправност.

Проверете дали всички съединения са обезопасени, преди да работите с устройството.

Научете как да спирате бързо устройството и да освобождавате налягането. Запознайте се добре с органите за управление.

ОПАСНОСТ ОТ НЕПРАВИЛНА УПОТРЕБА НА ОБОРУДВАНЕТО

Неправилната експлоатация може да причини смърт или сериозно нараняване.

Когато боядисвате, винаги носете защитни ръкавици, очила и респиратор или маска.

Не работете и не пръскайте близо до деца. Винаги дръжте децата далеч от оборудването.

Не се прехвърляйте и не стойте върху нестабилна опора. Винаги поддържайте ефективно ходене и баланс.

Внимавайте и се самонаблюдавайте какво вършите.

Не работете с устройството, когато сте уморени или сте под влияние на медикаменти или алкохол.

Не връзвайте и не прегъвайте маркуча.

Не подлагайте маркуча на температури или налягания, по-големи от определените от Graco.

Не използвайте маркуча като силово средство за теглене или повдигане на оборудването.

Да не се пръска с маркуч по-къс от 25 фута.

Не променяйте и не модифицирайте оборудването. Промени или модификации могат да анулират одобрението от съответните агенции и да създадат рискове за безопасността.

Уверете се, че цялото оборудване е приспособено и одобрено за средата, в която го използвате.

334569M

334569M

Предупреждения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР

Оборудването трябва да бъде заземено .

Неправилното заземяване, настройване или използване на системата може да причини електрически удар.

Изключвайте и разединявайте захранващия кабел, преди да предприемате работи за

• обслужване на оборудването.

Свързвайте само към заземени електрически контакти.

Използвайте само 3-проводни удължителни кабели.

Проверявайте дали заземителните пластини не са изместени върху захранващия и удължителния кабел.

Не излагайте на дъжд. Съхранявайте в закрито пространство.

ОПАСНОСТ ПРИ АЛУМИНИЕВИ ЧАСТИ ПОД ВИСОКО НАЛЯГАНЕ

Използването в оборудване под налягане на течности, несъвместими с алуминий, може да предизвика сериозна химическа реакция и разкъсване на оборудването. Неспазването на това предупреждение може да доведе до смърт, сериозно нараняване или повреда на имущество.

Не използвайте 1,1,1-трихлоретан, метиленхлорид, други халогенирани въглеводородни разтворители или течности, които съдържат такива разтворители.

Не използвайте белина.

Много други течности могат да съдържат химикали, които могат да реагират с алуминия.

Свържете се със своя доставчик на материали за информация относно съвместимостта.

ОПАСНОСТ ОТ ДВИЖЕЩИ СЕ ЧАСТИ

Движещите се части могат да притиснат, порежат или отрежат пръсти или други части от тялото.

Стойте на разстояние от движещите се части.

Не работете с оборудване със свалени защитни устройства и капаци.

Оборудването може да се включи без предупреждение. Преди да проверите, преместите

или извършите техническо обслужване на оборудването, следвайте Процедура за освобождаване на налягането , стр. 12, и прекъснете всички източници на

електрозахранване.

ОПАСНОСТ ОТ ТОКСИЧНА ТЕЧНОСТ ИЛИ ИЗПАРЕНИЯ

Отровните течности или изпарения могат да доведат до сериозно увреждане или смърт, ако попаднат в очите или по кожата, ако бъдат вдишани или погълнати.

Прочетете информационните листове за безопасност на материалите (SDS), за да се запознаете със специфичните опасности, свързани с използваните течности.

Съхранявайте опасната течност в одобрени контейнери и s изхвърляйте съгласно приложимите разпоредби.

ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

На работната площадка носете подходящи предпазни средства, за да предотвратите сериозно нараняване, включително нараняване на очите, загуба на слуха, вдишване на отровни пари и

• изгаряния. Тези предпазни средства включват, но не се ограничават до:

Предпазни очила и предпазни средства за ушите.

Респиратори, защитно облекло и ръкавици, както е препоръчано от производителя на течността и разтворителя.

7

Идентификация на компонентите

Идентификация на компонентите

Модели Stand (на стойка)

U

A

M

B

V

R

D

K

S

P

N

J

F

F

G

L

H ti24091a

8

A Превключвател ON/OFF (Вкл./Изкл.)

B Контрол на налягането

D Вентил за заливане

F Предпазител на накрайника

G Накрайник с дюза за пръскане

H Пистолет

J Маркуч за пръскане без въздух

K Захранващ кабел

L Блокировка на спусъка

M Източваща тръба

N Вход за течност

P Помпа

R Изход за течност

S Място за навиване на захранващия кабел

U Филтър

V Предпазител за пръста/точка на пълнене на TSL

Модел/Обозначение на серията (Не е показано, разположено е на дъното на агрегата.)

334569M

Модели Lo-Boy

Идентификация на компонентите

A

S U

K

B

V

M

N

D

R

P

J

F

G

L

H ti24093a

A Превключвател ON/OFF (Вкл./Изкл.)

B Контрол на налягането

D Вентил за заливане

F Предпазител на накрайника

G Накрайник с дюза за пръскане

H Пистолет

J Маркуч за пръскане без въздух

K Захранващ кабел

L Блокировка на спусъка

334569M

M Източваща тръба

N Вход за течност

P Помпа

R Изход за течност

U Филтър

V Предпазител за пръста/точка на пълнене на TSL

Модел/Обозначение на серията (Не е показано, разположено е на дъното на агрегата.)

9

Идентификация на компонентите

Модели Hi-Boy

S

T R

A

B

D

U

V

P

K

M

N

J

F

F

G

L

H ti24092a

A Превключвател ON/OFF (Вкл./Изкл.)

B Контрол на налягането

D Вентил за заливане

F Предпазител на накрайника

G Накрайник с дюза за пръскане

H Пистолет

J Маркуч за пръскане без въздух

K Захранващ кабел

L Блокировка на спусъка

M Източваща тръба

10

N Вход за течност

P Помпа

R Изход за течност

S Ухо

T Филтър

U Предпазител за пръста/точка на пълнене на TSL

V Кука за контейнер

Модел/Обозначение на серията (Не е показано, разположено е на дъното на агрегата.)

334569M

Заземяване

Заземяване

Не поставяйте контейнера върху непроводима повърхност като хартия или картон, които прекъсват заземяването.

Оборудването трябва да бъде заземено за намаляване на риска от статични искри и токов удар. Електрическа или статична искра може да предизвика възпламеняване или експлозия на изпаренията. Неправилното заземяване може да причини токов удар.

Добро заземяване осигурява отвеждащ проводник за електрическия ток.

Тази пръскачка е оборудвана със захранващ кабел със заземяващ проводник и подходящ заземяващ щепсел.

Щепселът трябва да бъде поставен в контакт, който е правилно монтиран и заземен в съответствие с местните правилници и наредби.

Не променяйте доставения щепсел; ако той не пасва на електрическия контакт, осигурете монтиране на подходящ контакт от квалифициран електротехник.

Изисквания за захранването

Машините 110-120 V изискват 100-120 VAC,

50/60 Hz, 13 A, 1 фаза.

Машините 230 V изискват 230 VAC,

50/60 Hz, 8A, 1 фаза.

Удължителни кабели

Използвайте удължителен кабел с изправен щепсел за заземяване. Ако ви е необходим удължителен кабел, използвайте 3-жилен кабел тип 12 AWG (2,5 mm 2 ) минимум.

ЗАБЕЛЕЖКА: По-малък измерителен прибор или по-дълги удължителни кабели могат да намалят техническите показатели на пръскачката.

Контейнери

Флуиди на основата на разтворители и масла: спазвайте местния правилник.

Използвайте само проводими метални контейнери, поставени на заземена повърхност, като напр. бетон.

334569M

Винаги заземявайте един метален контейнер: свързвайте заземяващ проводник към съда. Защипете единия му край към контейнера, а другия към истинска земя, например водопроводна тръба.

ti24584a

За да поддържате непрекъснато заземяване, когато пръскачката се промива или налягането е освободено задържайте метална част от пистолета за пръскане плътно до стената на заземения метален контейнер, а после натиснете спусъка.

ti25497a

11

Процедура за освобождаване на налягането

Процедура за освобождаване на налягането

Следвайте процедурата за освобождаване на налягането, щом видите този символ.

3.

Завъртете копчето за контрол на налягането до най-ниската настройка.

Освободете блокировката на спусъка.

Оборудването остава под налягане, докато налягането не се освободи ръчно. За да се избегне сериозно нараняване от течността под налягане, като впръскване в кожата или разпръскване, и от движещите се части, следвайте процедурата за освобождаване на налягането винаги, когато пръскачката е спряна, преди да предприемете почистване или проверка и преди обслужване на оборудването.

1.

Завъртете превключвателя ON/OFF

(вкл./изкл.) в позиция OFF (Изкл.).

Изчакайте 7 секунди, докато зарядът се разреди.

ti25230a

4.

Здраво дръжте металната част на пистолета опряна към заземен метален контейнер. Задействайте пистолета, за да освободите налягането.

ti25130a

2.

Активирайте блокировката на спусъка.

ti25497a

5.

Активирайте блокировката на спусъка.

ti24931a

12 334569M

Процедура за освобождаване на налягането

6.

Поставете тръбата за изтакане в контейнер. Завъртете надолу вентила за заливане. Оставете вентила за заливане в долна (източваща) позиция, докато отново сте готови да пръскате.

a.

МНОГО БАВНО разхлабете контрагайката на предпазителя на накрайника или съединителя в края на маркуча, за да освободите налягането постепенно.

b.

Разхлабете напълно гайката или съединението.

c.

Изчистете запушването на маркуча или накрайника.

Блокировка на спусъка

Когато пръскачката е спряна, винаги активирайте блокировката на спусъка, за да предотвратите случайно задействане на спусъка на пистолета с ръка или при изпускане или удряне. ti24607a

7.

Ако подозирате, че накрайникът на пръскачката е задръстен, или че налягането не е напълно освободено: ti24612a

334569M 13

Настройка

Настройка

2.

Свържете другия край на маркуча към пистолета.

При първоначално разопаковане на пръскачката или след дълготрайно съхранение извършете процедура за настройване. Когато извършвате първата настройка, премахнете тапата от изхода за течност.

1.

Присъединете маркуч Graco за пръскане без въздух към изходния отвор за флуида. Използвайте гаечни ключове, за да затегнете надеждно.

ti24633a

3.

Използвайте гаечни ключове, за да затегнете надеждно.

4.

Активирайте блокировката на спусъка.

ti24931a ti24616a

14 334569M

5.

Свалете предпазителя на накрайника.

Настройка a.

Поставете накрайника на бутилката с TSL в горния централен отвор на решетката в предната част на пръскачката.

b.

Стиснете бутилката, за да освободите достатъчно TSL за запълване на пространството между пръта на помпата и уплътнението на уплътняващата гайка.

ti24592a

6.

При първоначално разопаковане на пръскачката отстранете опаковъчните материали от входния филтър. След дълготрайно съхраняване проверете входния филтър за задръствания и отломки.

8.

Уверете се, че ключът ON/OFF

(Вкл./Изкл.) е на позиция OFF .

ti24639a ti24638a

7.

Напълнете холендера с TSL, за да предотвратите преждевременното износване на уплътнението. Правете това ежедневно или при всяко пръскане.

334569M ti25130a

9.

Свържете захранващия кабел към правилно заземен електрически контакт.

ti24651a

15

Настройка

10. Завъртете надолу вентила за заливане.

12. Завъртете копчето за контрол на налягането до най-ниската настройка.

13. Завъртете превключвателя ON (Вкл.)/

OFF (Изкл.) на позиция ON (Вкл.).

14. Увеличете налягането с 1/2 оборот за стартиране на двигателя. Позволете течността да премине през пръскачката за една минута.

15. Завъртете вентила за заливане в хоризонтална позиция. Освободете блокировката на спусъка.

ti24608a

11. Поставете смукателната тръба и източващата тръба в заземен метален контейнер, частично напълнен с промивна

течност. Вижте Заземяване , стр. 11.

ЗАБЕЛЕЖКА: Новите пръскачки се доставят с течност за съхранение, която трябва да се отстрани с минерален спирт преди използване на пръскачката.

Проверете промивната течност за съвместимост с материалите, на които ще се пръска.

Може да е необходимо вторично промиване със съвместима течност. Вода за латекс или минерален спирт за боя на маслена основа.

ti24646a

16. Здраво дръжте металната част на пистолета опряна към заземен метален контейнер. Задействайте пистолета и промийте, докато се почисти.

17. Завъртете превключвателя ON (Вкл.)/

OFF (Изкл.) на позиция OFF (Изкл.).

18. Активирайте блокировката на спусъка.

19. Ако първоначалната промивна течност не е съвместима с боята за пръскане, необходима е втора течност. Повторете стъпки 11-18.

20. Пръскачката вече е готова за стартиране и пръскане.

ti24640a

16 334569M

Стартиране

1.

Извършете Процедура за освобождаване на налягането , стр. 12.

2.

Завъртете копчето за контрол на налягането на най-ниското налягане.

Стартиране

5.

Увеличете налягането с 1/2 оборот за стартиране на двигателя. Оставете боята да циркулира през пръскачката, докато през източващата тръба потече боя.

ti25231a

6.

Завъртете вентила за заливане в хоризонтална позиция. Освободете блокировката на спусъка.

ti25230a

3.

Завъртете ключа ON/OFF (Вкл./Изкл.) на позиция ON (Вкл.).

ti25129a

4.

Поставете входа за течност в контейнера с боя. Поставете източващата тръба в контейнера за отпадъчна боя.

334569M ti24646a

17

Стартиране

7.

Дръжте пистолета опрян към заземения метален контейнер за отпадъчна боя.

Задействайте пистолета за най-малко 1 минута, докато се появи боя.

1 m ti24647a

8.

Преместете пистолета до контейнера за боя и натиснете спусъка за 20 секунди.

Освободете спусъка и оставете пръскачката да генерира налягане.

Активирайте блокировката на спусъка. ti24649a

9.

Проверете безвъздушния маркуч и съединенията му за течове. Ако настъпи

теч, извършете Процедура за освобождаване на налягането , стр. 12,

после затегнете всички фитинги и повторете процедурата Стартиране. Ако вече няма течове, продължете със следващия етап,

Експлоатация , стр. 19.

Струя под високо налягане може да инжектира токсини в тялото и да причини сериозно телесно нараняване.

Не спирайте течове с ръка или парцал.

18 334569M

Експлоатация

Експлоатация

Монтиране на накрайника за пръскане

3.

Завинтете сглобката върху пистолета. Затегнете.

За да се избегнат сериозни наранявания от инжектиране в кожата, не поставяйте ръката си пред накрайника за пръскане, когато поставяте или демонтирате накрайника за пръскане и предпазителя на накрайника.

1.

Извършете

Процедура за освобождаване на налягането

, стр. 12.

2.

Използвайте накрайника за пръскане (A), за да поставите

OneSeal

(B) в предпазителя (C).

C

B

A ti24652a

Пръскане

Когато се използва реверсивен накрайник за пръскане RAC X™ FF LP (фино окончателно пръскане при ниско налягане), налягането на пръскане може да се понижи. Пръскането с по-ниско налягане води до намаляване на прекомерното пръскане и износването на накрайника на пръскачката. Регулирайте налягането на пръскачката, за да намалите прекомерното пръскане.

ti24653a

2.

Въведете накрайника за пръскане.

ti24664a

334569M ti31709a

Пулверизирана, равномерно положена, следа от конуса на боята

Опашки

19

Експлоатация

1.

Изпробвайте следата на пръскане.

Регулирайте налягането, за да избегнете резки ръбове.

1.

Освободете спусъка. Активирайте блокировката на спусъка. Завъртете накрайника за пръскане. Освободете блокировката на спусъка. Пръскайте с пистолета в съда за отпадъчна боя, за да почистите задръстването.

ti24669a

2.

Използвайте по-малък размер накрайник, ако настройването на налягането не може да елиминира резките ръбове.

3.

Дръжте пистолета перпендикулярно на 25-30 cm (10-12") от повърхността.

Пръскайте назад и напред; припокривайте с 50%. ti38406a

2.

Активирайте блокировката на спусъка.

Върнете накрайника за пръскане в първоначалното му положение.

Освободете блокировката на спусъка и продължете пръскането.

ti24673a

4.

Задействайте пистолета след придвижването му. Освободете спусъка преди спиране. За допълнителна информация за пръскане вижте ръководството на отделния пистолет.

Почистване на запушванe в накрайника

За да избегнете нараняване, никога не насочвайте пистолета към ръката си или в парцал!

20 ti24676a

334569M

Почистване

Експлоатация

3.

Демонтирайте смукателната тръба и тръбата за източване на боята и избършете излишната боя от външната страна.

1.

Извършете Процедура за освобождаване на налягането , стр. 12.

2.

Демонтирайте предпазителя на накрайника и накрайника за пръскане.

За допълнителна информация вижте ръководството на отделния пистолет.

ti24709a

4.

Поставете смукателната тръба в промивната течност. Използвайте вода за боя на водна основа и минерален спирт за боя на маслена основа.

Поставете източващата тръба в контейнера за отпадъчна боя.

ti24592a

334569M ti24710a

5.

Завъртете вентила за заливане в хоризонтална позиция.

21

Експлоатация

6.

Увеличете налягането с 1/2 оборот за стартиране на двигателя. Дръжте пистолета опрян към контейнера за боя.

Освободете блокировката на спусъка.

Активирайте пистолета и повишете налягането, докато помпата започне да работи стабилно и се появи промивна течност.

8.

Докато пистолетът е задействан, завъртете вентила за заливане надолу.

След това освободете спусъка на пистолета. Оставете промивната течност да циркулира, докато излизащата от източващата тръба течност стане чиста.

ti38407a

7.

Спрете да натискате спусъка на пистолета. Придвижете пистолета към промивния контейнер, задръжте го срещу него, задействайте пистолета, за да промиете напълно системата. ti24713a

9.

Повдигнете смукателната тръба над промивната течност.

22 ti24714a

334569M

10. Завъртете вентила за заливане в хоризонтална позиция. Задействайте пистолета в контейнера за промивна течност за 20 секунди, за да изпразните течността от маркуча.

11. Активирайте блокировката на спусъка.

Експлоатация

13. Свалете филтъра от пистолета и пръскачката, ако има такъв. Почистете и огледайте. Монтирайте филтъра. Вижте ръководството на отделния пистолет. ti24718a

14. Ако промивате с вода, промийте пак с минерални разтворители или с течност

Pump Armor, която оставя защитно покритие, за да предотвратите замръзване и корозия.

ti24649a

12. Завъртете копчето за контрол на налягането до най-ниската настройка и завъртете превключвателя за включване/ изключване в позиция OFF (Изкл.).

Изключете захранването на пръскачката.

ti24719a

15. Избършете пръскачката, маркуча и пистолета с парцал, напоен във вода или минерален спирт.

334569M ti25134a ti24720a

23

Поддръжка

Поддръжка

Рутинното техническо поддържане е важно, за да осигури правилната работа на вашата пръскачка. Поддръжката включва извършване на редовни действия, които поддържат пръскачката в експлоатация и предпазват от проблеми в бъдеще.

Дейности

Огледайте/почистете филтъра на пръскачката, входния филтър и филтъра на пистолета.

Огледайте отворите на предпазителя на двигателя за запушване.

Напълнете TSL през отвора за пълнене на TSL.

Интервали

Ежедневно или при всяко пръскане

Ежедневно или при всяко пръскане

Ежедневно или при всяко пръскане

На всеки 3785 литра (1000 галона) Огледайте четките на двигателя за износване.

Четките трябва да са с дължина минимум 13 mm (1/2").

ЗАБЕЛЕЖКА: Четките не се износват еднакво от двете страни на двигателя. Проверете и двете четки.

Проверете изключването на пръскачката. На всеки 3785 литра (1000 галона)

При НЕАКТИВИРАН пистолет на пръскачката двигателят трябва да спре и да не се стартира, докато пистолетът не се активира отново.

Ако пръскачката се включи отново при НЕАКТИВИРАН пистолет, проверете помпата за външни/вътрешни течове и проверете за течове вентила за заливане.

Регулиране на уплътнението на холендера

Когато уплътнението на помпата започне да тече след продължителна употреба, затегнете уплътняващата гайка, докато течът спре или намалее. Това позволява около

378,5 литра (100 галона) допълнителна работа, преди да се изисква смяна на уплътнението. Уплътняващата гайка може да се затегне без отстраняване на О-пръстена.

При необходимост в зависимост от употребата

24 334569M

Откриване и отстраняване на неизправности

Откриване и отстраняване на неизправности

Механични/По пътя на флуида

1.

Извършете Процедура за освобождаване на налягането , стр. 12,

преди проверка или ремонт.

2.

Проверете всички възможни проблеми и причини преди разглобяване на устройството.

Проблем

Производителността на помпата е ниска

Какво да се проверява

Ако проверката не показва проблем, преминете към следващата проверка

Износен накрайник за пръскане.

Запушен накрайник за пръскане.

Подаването на боя.

Задръстен смукателен филтър.

Сферата на впускателния клапан и сферата на буталото не лягат правилно.

Какво да се направи

Когато проверката показва проблем, направете справка в тази колона

Следвайте

Процедура за освобождаване на налягането , стр. 12, после сменете

накрайника. Вижте ръководството за отделния пистолет или накрайник.

Понижете налягането. Проверете и почистете накрайника за пръскане.

Напълнете отново и залейте помпата.

Демонтирайте го и го почистете, след това го монтирайте отново.

Отстранете впускателния клапан и почистете. Проверете сферите и леглата за прорези; сменете, ако е необходимо.

Направете справка в ръководството за помпата. Филтрирайте боята, преди да я използвате, за да отстраните частиците, които могат да запушат помпата.

Почистете филтъра.

Филтърът за течността или филтърът на накрайника е задръстен или замърсен.

Течащ вентил за заливане.

Проверете помпата да не продължава да нагнетява при освободен спусък. (Вентилът за заливане не тече.)

Теч около херметизиращата гайка за гърловината, което може да показва износени или повредени уплътнения.

Следвайте

Процедура за освобождаване на налягането , стр. 12, после поправете

вентила за заливане.

Обслужете помпата. Направете справка в ръководството за помпата.

Да се сменят уплътненията. Направете справка в ръководството за помпата. Също проверете леглото на буталния клапан за втвърдена боя или прорези и сменете, ако е необходимо. Затегнете уплътняващата гайка/капачка.

334569M 25

Откриване и отстраняване на неизправности

Проблем

Какво да се проверява

Ако проверката не показва проблем, преминете към следващата проверка

Какво да се направи

Когато проверката показва проблем, направете справка в тази колона

Производителността на помпата е ниска

Повреден прът на помпата.

Ниско налягане на изключване.

Завъртете копчето за налягането изцяло надясно. Уверете се, че копчето за контрол на налягането е правилно монтирано, за да се позволи пълно положение надясно.

Ако проблемът продължи, сменете контрола на налягането.

Да се сменят уплътненията. Направете справка в ръководството за помпата.

Двигателят работи, но помпата не нагнетява

Износени или повредени уплътнения на буталото.

О-пръстенът в помпата е износен или повреден.

Сферата на впускателния клапан е покрита с материал.

Голям спад на налягането в маркуча с тежки материали.

Проверете дали размерът на удължителния кабел е правилен.

Счупени и разместени пружини на четките на двигателя. Валцуваната част на пружината трябва да ляга точно върху четката.

Четките на двигателя са заседнали в държачите.

Вижте Удължителни кабели , стр. 11.

Разхлабете четките на двигателя и клемите. Затегнете винтовете на клемите. Сменете четките, ако проводниците са повредени.

Износени четки на двигателя.

(Четките трябва да са с дължина минимум

13 mm [1/2"]).

Сменете четките.

Сменете пружината, ако е счупена.

Подравнете пружината с четката.

Механизмът на съединителния прът е повреден. Направете справка в ръководството за помпата.

Повредени предавки или корпус на задвижващия блок.

Прекомерен теч на боя в холендера Холендерът е разхлабен.

Сменете О-пръстена. Направете справка в ръководството за помпата.

Почистете впускателния клапан. Направете справка в ръководството за помпата.

Намалете общата дължина на маркуча.

Почистете държачите на четките, отстранете графитния прах с малка четка за почистване.

Подравнете проводника на четката с отвора на държача, за да се осигури свободно вертикално движение на четката.

Сменете механизма на съединителния прът.

Направете справка в ръководството за помпата.

Проверете корпуса на задвижващия блок и предавките за повреда и ги сменете, ако е необходимо.

Свалете дистанционния елемент на холендера. Затегнете холендера достатъчно, за да спрете теча.

Износени или повредени уплътнения.

Биелата е износена или повредена.

Поправете помпата. Направете справка в ръководството за помпата.

Да се сменят уплътненията. Направете справка в ръководството за помпата.

Сменете съединителния прът. Направете справка в ръководството за помпата.

26 334569M

Откриване и отстраняване на неизправности

Проблем

Пистолетът плюе течността

Помпата трудно подкачва

Какво да се проверява

Ако проверката не показва проблем, преминете към следващата проверка

Въздух в помпата или маркуча.

Дюзата за пръскане е частично запушена.

Ниско ниво на захранващата течност или празен контейнер.

Въздух в помпата или маркуча.

Впускателният клапан тече.

Уплътненията на помпата са износени.

Полаганият слой боя е много дебел.

Пръскачката работи 5 до 10 минути, след което спира

Уплътняващата гайка е твърде затегната.

Когато уплътняващата гайка е твърде затегната, уплътнението на пръта на помпата ограничава действието на помпата и претоварва двигателя.

Какво да се направи

Когато проверката показва проблем, направете справка в тази колона

Проверете и затегнете всички съединения за течността. Работете с помпата възможно най-бавно по време на заливане.

Почистете накрайника. Вижте Почистване на запушванe в накрайника , стр. 20.

Напълнете с течност. Залейте помпата.

Направете справка в ръководството за помпата. Проверявайте захранването с течност често, за да предотвратите работата на помпата на сухо.

Проверете и затегнете всички съединения за течността. Работете с помпата възможно най-бавно по време на заливане.

Почистете впускателния клапан. Уверете се, че сферата не е издълбана или износена и пасва добре в гнездото. Сглобете отново клапана.

Сменете уплътненията на помпата.

Направете справка в ръководството за помпата.

Разредете боята според препоръките на доставчика.

Разхлабете херметизиращата гайка на помпата. Проверете за изтичане около холендера. Ако е необходимо, сменете уплътненията на помпата. Направете справка в ръководството за помпата.

334569M 27

Откриване и отстраняване на неизправности

Електрически

Симптом: Пръскачката не работи, спира да работи или не се изключва.

изчакайте 30 секунди и след това го завъртете обратно в положение ON

(вкл.) (това гарантира, че пръскачката е в нормален работен режим).

3.

Завъртете копчето за контрол на налягането на 1/2 оборот по посока на движение на часовниковата стрелка.

Извършете

Процедура за освобождаване на налягането , стр. 12.

1.

Включете пръскачката в заземен контакт с правилното напрежение.

2.

Завъртете превключвателя ON/OFF

(вкл./изкл.) в положение OFF (изкл.),

За да се избегнат опасности от електрически шок, когато капаците са махнати за отстраняване на проблема, изчакайте 7 секунди след откачане на захранващия кабел за разсейване на натрупалото се електричество.

Проблем

Пръскачката изобщо не работи.

Какво да се проверява Как да се проверява

Проверете захранването.

Проверете връзките на контрола на налягането.

Уверете се, че има напрежение. 100-130V за модели 110-120VAC или 210-255V за модели 230VAC.

Уверете се, че конекторът е чист и добре свързан.

Проверете контрола на налягането.

Проверете предпазителя, който може да се сменя.

Свържете към контрол на налягането, за който знаете, че е добър. Ако двигателят работи, сменете контрола на налягането.

При изключена пръскачка (без подадено захранване) се уверете, че през предпазителя се наблюдава непрекъснатост.

Проверете проводниците на двигателя.

Уверете се, че клемите са чисти и добре свързани.

28 334569M

Откриване и отстраняване на неизправности

Проблем Какво да се проверява

Проверете въртенето на двигателя.

Как да се проверява

Извършете проверка на въртенето чрез свързване на акумулатор 9-12 V към проводниците на двигателя.

Проводниците на двигателя може да се различават по тип и размер. Намерете двата проводника към графитните четки, обикновено червен и черен. Двигателят трябва да върти при свързване на акумулатора към проводниците.

(+)

Да се провери термоизключвателя на двигателя.

ti25122a

За този тест двигателят трябва да бъде при стайна температура. Свържете жълтите проводници от двигателя към омметър. Уредът трябва да показва непрекъснатост.

334569M

BEEP

ti25123a

+

29

Откриване и отстраняване на неизправности

Проблем Какво да се проверява

Проверете съпротивлението на ротора на двигателя.

Как да се проверява

Свържете червения и черния проводник от двигателя към омметър. Завъртете двигателя, докато проверявате за пробив във веригата. Ако намерите пробив във веригата, сменете двигателя.

30

Проверете за късо съединение в двигателя.

-

RED (+)

(+)

1-3 ohms

ti25124a

Използвайте омметър, за да проверите за къси съединения. Свържете проводника на уреда (–) към корпуса на двигателя.

Преместете проводника на уреда (+) към всеки проводник на двигателя. Уредът трябва да отчита отворена верига при всички проводници.

-

OL

-

ЧЕРВЕН

(+) ti25125a

334569M

Откриване и отстраняване на неизправности

Проблем

Пръскачката не се изключва след достигане или превишаване на максималното налягане.

Основни електрически проблеми

Какво да се проверява Как да се проверява

Проверете контрола на налягането.

Проводниците на двигателя са здраво закрепени и правилно свързани

Разкачете контрола на налягането, ако пръскачката все още работи, сменете таблото за управление. Ако пръскачката спре, сменете контрола на налягането.

Сменете разхлабени клеми; огънете към проводниците. Уверете се, че клемите са здраво свързани.

Почистете клемите на платката. Свържете обратно проводниците.

Затегнете винтовете на клемите. Сменете четките, ако проводниците са повредени.

Сменете четките.

За хлабави връзки на проводниците и клемите на четката на двигателя.

Четките трябва да са минимум 13 mm

[1/2"]. ЗАБЕЛЕЖКА: Четките не се износват еднакво от двете страни на двигателя.

Проверете и двете четки.

Счупени или разместени пружини на четките на двигателя. Валцуваната част на пружината трябва да ляга точно върху четката.

Четките на двигателя може да са заседнали в държачите.

Нагар по комутатора на ротора на двигателя, вдлъбнатини или прекомерна грапавост.

Сменете пружината, ако е счупена.

Подравнете пружината с четката.

Почистете държачите на четките.

Отстранете графита с малка четка за почистване. Подравнете проводниците на четката с отвора в държача, за да се осигури свободно вертикално движение на четката.

Отстранете двигателя и, ако е възможно, обработете повърхността на комутатора в подходящ сервиз за двигатели.

334569M 31

Части на пръскачките

Части на пръскачките

Означение (№)

1

2

4

Сила на затягане

15,8 - 18,1 N

• m (140-160 инчфунта)

3,4 - 4,0 N

• m (30-35 инчфунта)

2,6 - 3,1 N

• m (23-27 инчфунта)

95

4

23 12

53

54a

54b

54c

54d

63

54

36

Вижте стр. 42.

56

71

68

65

59

2

7

32 ti24099a

1 47

47 1

67

334569M

Части на пръскачките

Означение (№)

1

Сила на затягане

15,8 - 18,1 N • m (140-160 инчфунта)

3

Възможно най-добро затягане

4

2,6 - 3,1 N • m (23-27 инчфунта)

20 ti24098a

334569M

39

145

66 69

28

27

9

1

8

10

40

44

10

25

42

45

43

1

47 22

52

132

70

12

4

41

3

91

14

60

37

33

Части на пръскачките

Пръскачки 190, 290, 390 Stand Списък с части

Означение

(№) Част Описание

1 107434 ЛАГЕР, опорен

7

8

9

10

12

14

115498 ВИНТ, машинен, прорез/шест., глава измиване

116073 ШАЙБА, опорна

116074 ШАЙБА, опорна

116079 ЛАГЕР, опорен

117501 ВИНТ, машинен, глава с шестостенно гнездо и фланец

117559 О-ПРЪСТЕН

Колич.

(Брой)

1

1

2

1

2

4

1

1

20

22

23

25

27

249051 КОМПЛЕКТ, тръба, източваща включва 39,

145

КАПАК, преден

17C540 Модели Stand

(на стойка)

17C341, 17C438, 17C344,

18C268 , 17C384, 17D899,

17D901, 17D900

17C539 Модели Stand

(на стойка)

17C310, 17C346, 17C347,

17C348, 17C385, 17C386,

17C389, 826195

ПРЕДПАЗИТЕЛ, двигател

15E341 Модели Stand

(на стойка)

17C341, 17C438, 17C344,

18C268, 17C384, 17D899,

17D901, 17D900

15J371 Модели Stand

(на стойка)

17C310, 17C346, 17C347,

17C348, 17C385, 17C386,

17C389, 826195

180131 ЛАГЕР, опорен

Вижте

стр. 41

МАРКУЧ, съед., 1/4" x 25 или 50 ft

28 Вижте ПИСТОЛЕТ,

34

стр. 41

 Вижте пулверизиращ

КАРТА, медицинска

36

стр. 41

тревога (не е показана)

189930 ЕТИКЕТ, внимание

37

39

40

246385 ФИЛТЪР, 7/8-14 униф.

244035 ДЕФЛЕКТОР, назъбен

249194 ПРЕДАВКА, редукторна

1

1

1

1

41

1

1

1

1

1

1

1

42

ПОМПА, раб. обем

17C487 Северна Америка

17C488 Азия/Австралия и Нова

Зеландия/Япония

17C489 Европа

24W817 КОРПУС, задвижване включва 47

1

34

Означение

(№) Част

43

Описание

24W640 ПРЪТ, съединителен

Колич.

(Брой)

1

1 44

45

47

52

53

54 *

54a

54b

54c

54d

56

24X020 ПРЕДАВКА, колянов вал включва 25

24W830 КОМПЛЕКТ, маркуч, съед. включва 132

117493 ВИНТ, маш., шестост. глава с шайба

Вижте

стр. 41

ЕТИКЕТ, преден

Вижте

стр. 41

ЕТИКЕТ, страничен

КОМПЛЕКТ, двигател, електрически включва

54a

17C794 110/120V

17C799 230V

17C795 ВЕНТИЛАТОР, двигател, вал, съединител включва 54b, 54c, 54d

ГАЙКА, стопорна

ШАЙБА, кръгла

АДАПТЕР, вал

Вижте

стр. 42

КАБЕЛ, силов

15E823 РАМА, на стойка 59

60 246386 МАРКУЧ, всмукателен комплект включва 14,

37, 91

63

Вижте

65

стр. 41

Вижте

стр. 41

ЕТИКЕТ, предупреждение

ЕТИКЕТ, предупредителни икони

66

67

68

69

70

71

116139 ЗАХВАТ, ръкохватка

15G857 КАЛПАК, опора

287903 ЧАШКА, засмукване/източване

287072 ДРЪЖКА включва 47, 66

17C483 КАПАК, прът на помпата

122667 ВИНТ, рапиден, шестост. глава с шайба

91

132

115099 ШАЙБА

16H137 УПЛЪТНЕНИЕ,

О-ПРЪСТЕН

206994 ТЕЧНОСТ, TSL, 8 унции (не е показана)

145 M70809 ФИТИНГ, назъбен, маркуч

* За поръчка на комплект четки за двигателя

249042

1

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

Предупредителните етикети за безопасност, табелите и картите за смяна се предоставят безплатно.

334569M

Части за пръскачки Lo-Boy 390

Части за пръскачки Lo-Boy 390

4 12

Означение (№)

1

Сила на затягане

15,8 - 18,1 N • m (140-160 инчфунта)

2

3,4 - 4,0 N • m (30-35 инчфунта)

4

2,6 - 3,1 N • m (23-27 инчфунта)

53

63

54a

54b

54c

54d

36

54

65

2

7

Вижте стр. 42.

56

82

83

66

74

68

334569M

59

46

47

1

2

150

69 ti24101a

35

Части за пръскачки Lo-Boy 390

1

3

4

Означение (№) Сила на затягане

15,8 - 18,1 N • m (140-160 инчфунта)

Възможно най-добро затягане

2,6 - 3,1 N • m (23-27 инчфунта)

20

36 ti24100a

145

9

1

60

8

10

40

44

10

25

39

37

45

28

27

117

42

47

1 22

52

43

132

70 12

4

3

41

91

14

334569M

Части за пръскачки Lo-Boy 390

Пръскачка Lo-Boy 390 Списък с части

Означение

(№)

1

7

8

9

10

12

14

44

Част Описание

107434 ЛАГЕР, опорен

115498 ВИНТ, машинен, прорез/шест., глава измиване

116073 ШАЙБА, опорна

116074 ШАЙБА, опорна

116079 ЛАГЕР, опорен

117501 ВИНТ, машинен, глава с шестостенно гнездо и фланец

117559 О-ПРЪСТЕН

20

22

23

25

27

249051 КОМПЛЕКТ, тръба, източваща включва

39, 145

17C539 КАПАК, преден

15J371 ПРЕДПАЗИТЕЛ, двигател

180131 ЛАГЕР, опорен

240794 МАРКУЧ, свързан,

1/4" x 7,6 m (50 фута)

28

34

288427 ПИСТОЛЕТ, пулверизиращ

17A134 КАРТА, медицинска тревога (не е показана)

37

39

40

41

42

43

246385 ФИЛТЪР, 7/8-14 униф.

244035 ДЕФЛЕКТОР, назъбен

249194 ПРЕДАВКА, редукторна

17C489 ПОМПА, раб. обем

24W817 КОРПУС, задвижване включва 47

24W640 ПРЪТ, съединителен

Колич.

(Брой)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

4

1

1

1

1

45

46

47

52

53

54 *

24X020 ПРЕДАВКА, колянов вал включва 25

24W830 КОМПЛЕКТ, маркуч, съед. включва 132

107310 ТАПА, тръба

117493 ВИНТ, маш., шестост. глава с шайба

17C819 ЕТИКЕТ, преден

17C820 ЕТИКЕТ, страничен

17C799 КОМПЛЕКТ, двигател, електрически, 230V включва 54a

1

1

1

1

2

8

Означение

(№) Част Описание

54a

54b

54c

54d

17C795 ВЕНТИЛАТОР, двигател, вал, съединител включва

54b, 54c, 54d

ГАЙКА, стопорна

ШАЙБА, кръгла

АДАПТЕР, вал

56

59

Вижте

стр. 42

КАБЕЛ, силов

246250 РАМКА, количка, lo

60 246386 МАРКУЧ, всмукателен комплект включва 14,

37, 91

63

15H087 ЕТИКЕТ,

65 предупреждение

 189930 ЕТИКЕТ, предупредителни икони

66

68

69

15B999 ЗЕГЕРКА, задържаща

104811 КАПАЧКА, муфа

287488 ДРЪЖКА

70

74

82

83

17C483 КАПАК, прът на помпата

195766 КОЛЕЛО, полупневматично

122667 ВИНТ, проб., шестост. глава с шайба

15B870 ЧАШКА, засмукване/източване

115099 ШАЙБА 91

117

132

145

150

15G447 ТАПА, предпазител, боядисана

16H137 УПЛЪТНЕНИЕ,

О-ПРЪСТЕН

M70809 ФИТИНГ, назъбен, маркуч

109032 ВИНТ, машинен, полукръгла глава

206994 ТЕЧНОСТ, TSL, 8 унции

(не е показана)

Колич.

(Брой)

1

1

1

1

2

2

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

* За поръчка на комплект четки за двигателя

249042

Предупредителните етикети за безопасност, табелите и картите за смяна се предоставят безплатно.

334569M 37

Части за пръскачки 190, 290, 390 Hi-Boy

Части за пръскачки 190, 290, 390 Hi-Boy

Означение (№) Сила на затягане

15,8 - 18,1 N

• m (140-160 инчфунта)

1

3,4 - 4,0 N

• m (30-35 инчфунта)

2

2,6 - 3,1 N

• m (23-27 инчфунта)

4

95 23 12

4

53

69

63

54

54a

54b

54c

54d

36

56

2

7

67 2

Вижте стр. 42.

74 59

68 ti24103a

38

46

47

1

334569M

Части за пръскачки 190, 290, 390 Hi-Boy

Означение (№)

1

Сила на затягане

15,8 - 18,1 N • m (140-160 инчфунта)

3

4

Възможно най-добро затягане

2,6 - 3,1 N

• m (23-27 инчфунта)

27

28 ti24102a

334569M

9

1

44

8

10

40

10

25

137

45

43

42

70

1 47

22

52

145

55

39

132

62

13

14

87

95

136

41

3

60

60a

12

4

37

39

Части за пръскачки 190, 290, 390 Hi-Boy

Пръскачки 190, 290, 390 Hi-Boy Списък с части

Означение

(№) Част Описание

Колич.

(Брой)

Означение

(№) Част Описание

1

7

8

9

10

12

13

14

22

23

25

27 Вижте

стр. 41

МАРКУЧ, съед., 1/4" x 25 или 50 ft

28 Вижте ПИСТОЛЕТ,

34

стр. 41

Вижте пулверизиращ

КАРТА, медицинска

36

стр. 41

тревога (не е показана)

189930 ЕТИКЕТ, внимание

37

39

235004 ФИЛТЪР, 7/8-14 униф.

244035 ДЕФЛЕКТОР, назъбен

40

41

107434 ЛАГЕР, опорен

115498 ВИНТ, машинен, прорез/шест., глава измиване

116073 ШАЙБА, опорна

116074 ШАЙБА, опорна

116079 ЛАГЕР, опорен

117501 ВИНТ, машинен, глава с шестостенно гнездо и фланец

115099 ШАЙБА

103413 УПЛЪТНЕНИЕ,

О-пръстен

КАПАК, преден

17C540 Модели Hi-Boy

17C342, 17C343

17C539 Модели Hi-Boy 17C313,

17C349, 17C350,

17C351, 17C388

ПРЕДПАЗИТЕЛ, двигател

15E341 Модели Hi-Boy

17C342, 17C343

15J371 Модели Hi-Boy

17C313,17C349, 17C350,

17C351, 17C388

180131 ЛАГЕР, опорен

2

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

53

54 *

54a

54b

54c

54d

87

95

Вижте

стр. 41

ЕТИКЕТ, страничен

КОМПЛЕКТ, двигател, електрически включва 54a

17C794 110/120V

17C799 230V

17C795 ВЕНТИЛАТОР, двигател, вал, съединител включва 54b, 54c, 54d

ГАЙКА, стопорна

ШАЙБА, кръгла

АДАПТЕР, вал

55

56

59

60

60a

15K092 ТРЪБА, източване

Вижте

стр. 42

КАБЕЛ, силов

17C485 РАМКА, универсална количка

25C786 КОМПЛЕКТ, за засмукване, входен включва 13, 14, 37, 60a,

87, 95

17C949 ТРЪБА, смукателна, входна

62

63

195400 СКОБА, пружина

Вижте ЕТИКЕТ, предупреждения

65

стр. 41

Вижте

стр. 41

ЕТИКЕТ, предупреждение

67 109032 ВИНТ, машинен, полукръгла глава

68

69

70

119452 КАПАЧКА, муфа

287489 ДРЪЖКА компл., вис. количка

17C483 КАПАК, прът на помпата

74 119451 КОЛЕЛО, полупневматично

15B652 ШАЙБА, всмукване

15E813 ГАЙКА, контра

42

43

44

45

46

47

52

249194 ПРЕДАВКА, редукторна

ПОМПА, раб. обем

17C487 Северна Америка

17C488 Азия/Австралия и Нова

Зеландия/Япония

17C489 Европа

24W817 КОРПУС, задвижване включва 47

24W640 ПРЪТ, съединителен

24X020 ПРЕДАВКА, колянов вал включва 25

24W830 КОМПЛЕКТ, маркуч, съед. включва 132

108691 ТАПА, тръба

117493 ВИНТ, маш., шестост. глава с шайба

Вижте

стр. 41

ЕТИКЕТ, преден

1

1

1

1

2

8

1

132

136

137

16H137 УПЛЪТНЕНИЕ,

О-пръстен

17C990 КОНЗОЛА, контейнер

111040 КОНТРАГАЙКА, вложка

145 M70809 ФИТИНГ, назъбен, маркуч

206994 ТЕЧНОСТ, TSL, 8 унции

(не е показана)

Колич.

(Брой)

* За поръчка на комплект четки за двигателя

249042

Предупредителните етикети за безопасност, табелите и картите за смяна се предоставят безплатно.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

2

1

1

2

1

1

1

1

2

1

1

40 334569M

Аксесоари и етикети

Аксесоари и етикети

Пръскачка модел

(Серия)

Означение

(№) 27

Маркуч,

1/4" x

  фута

Означение

(№) 28

Пистолет, пулверизиращ

Означение

(№) 52

Етикет, преден

Означение

(№) 53

Етикет,

Страничен

Означение

(№) 65

Етикет,

Предупреж дение

Означение

(№) 34

Карта, Означение

Сигнал за медицинска помощ

(№) 63

Етикет, опасност

17C310

17C313

17C341

17C342

17C438

240794

240793

288430

289843

17E998

17C860

17E999

17C861

195793 &

- - -

222385 #

222385 #

15K359 #

16G596 $

17C343

17C344

18C268

240794

288438

17C346

17C347

17C348

17C349

17C350

17C351

240794

288438

17C384 240794

17J910

17C385 240794  288427

17C862

17C853

17D764

17C819

17C386

17C387

17C388

240794

288427

17C389 247340  17J910

17D899 247339

246506

17D900 247339  246506

17D901 247339

246506

826195 (A) 826079  826086

826195 (B) 826079

826256

288526 – Комплект, аксесоар, бункер

17C819

17C853

17D764

17D764

17D764

17C821

17E938

17C863

17C854

17D765

17C820

17C820

17C854

- - -

- - -

195792 %

195792 %

195792 %

195792 %

222385 #

222385 #

17A134 %

16G596 $

16G596 $

17A134 % 15H086

17A134 %

17A134 %

15H087 @

# – Aнглийски, испански, френски @ – Азия/Австралия и

Нова Зеландия

% – Aнглийски, китайски, корейски $ – Европа

& – Северна Америка

– Япония

* – Aнглийски, испански, португалски

15H087 @

15H087 @

17D765 195793 & 222385 # 15K359 #

17D765 17C136 * 222385 # 17C135 *

17D765 - - 222385 # 16G596 $

17C822 195793 & 222385 # 15K359 #

17E939 195793 & 222385 # 15K359 #

– 25 ft. (7,6 m)

 – 50 ft. (15,2 m)

Предупредителните етикети за безопасност, табелите и картите за смяна се предоставят безплатно.

334569M 41

Пулт за управление и филтър

Пулт за управление и филтър

Означение

(№)

1

Сила на затягане

15,8 - 18,1 N

• m (140-160 инчфунта)

2

3,4 - 4,0 N

• m (30-35 инчфунта)

7

14,7 - 16,9 N • m (130-150 инчфунта)

8

5,4 - 8,1 N • m (48-72 инчфунта)

8

17

49a

18

16

2

56

146

1

38

51

21

24

24

15

5

26

35

7

36

27

1

97

4

49

2

12

150

133

56

91

42 ti25121a 90

334569M

Пулт за управление и филтър

Списък с части на управлението и филтъра

Означение

(№)

2

4

5

12

15

16*

17*

18*

19

21

24

26

Част Описание

117828 УПЛЪТНЕНИЕ,

О-пръстен

111600 ЩИФТ, с жлеб

277364 НАБИВКА, легло, клапан

117501 ВИНТ, маш., шестост. глава с шайба

Вижте

стр. 44

КОЛЕКТОР, течност

ФИЛТЪР, течност

Висок колектор

246425 меш 30 (сив)

246384 меш 60, оригинален,

(черен)

246382

246383 меш 100 (син) меш 200 (червен)

Къс колектор

243080 меш 60, оригинален

243081

243226 меш 100 меш 200 (червен)

КАПАЧКА, колектор

287902 КОМПЛЕКТ, капачка, висок колектор, включва 18

243102 КОМПЛЕКТ, капачка, къс колектор, включва

18, 16 (меш 60)

ВЛОЖКА, филтър

15B071 Висок

15E288 Къс

115756 ВТУЛКА, кабели на двигателя

Вижте

стр. 44

ИНДИКАТОР, контролно налягане

162453 НИПЕЛ, (1/4 npsm x

1/4 npt)

15E022 ЛЕГЛО, вентил

Колич.

(Брой)

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

2

1

Означение

(№) Част Описание

Колич.

(Брой)

27

35

36

38

49

187625 РЪКОХВАТКА, кран, източване

239914 КЛАПАН, източване, включва 5, 26

224807 ЦОКЪЛ, кран

Вижте

стр. 44

КОМПЛЕКТ, контрол, налягане, включва 19,

20, 51

ПУЛТ, управление

249052 120V

1

1

1

1

1

16X295 230V включва 49a

49a 24R905 ПУЛТ, кондензатор,

230V

51 15A464 ЕТИКЕТ, контрол

56

90

91

97

133

145

146

150

Вижте

стр. 44

КАБЕЛ, силов

195551 ФИКСАТОР, щепсел, адаптер (на избрани модели)

Вижте

стр. 44

Вижте

стр. 44

КОМПЛЕКТ КАБЕЛИ, адаптер

ВИНТ, машинен,

КРЪГЛА ГЛАВА

244285 АДАПТЕР, Япония

M70809 ФИТИНГ, назъбен

17D294 ДИСТАНЦИОНЕН

ЕЛЕМЕНТ, колектор

Вижте

стр. 44

Смяна на предпазител

115523 МАНОМЕТЪР, течност, не е показан (на избрани модели)

1

1

1

2

1

1

119783 ФИТИНГ, т-образен, шарнир (на модели с уред)

1

* – Вижте стр. 44 за вида колектор (висок или къс)

1

1

2

1

1

334569M 43

Пулт за управление и филтър

Списък с части на управлението и филтъра

Модел на Означение пръскачката

(№) 15

Колектор

Означение

(№) 21

Индикатор

Означение

(№) 38

Контрол на налягането

Означение

(№) 56

Означение (№)

91 

Захранващ кабел

Комплект кабели, адаптер

Означение

(№) 97

Винт

*

Означение

(№) 150

Предпазител

17C310

17C313

17C341

17C342

17C590

17C725

15E295

15E295

15E794

15E794

24X289 % 15J743

24X312

253368

24X312

16W745

- - -

- - -

- - -

17C735

117493

117493

119277

119277

119688

17C343

17C344

18C268

17C593

17C725 24X289 % 16W745 - - 17C735 119688

17C593

17C346 17C591

17C725

17C725

24X289 % 253368

24X289 % 253370 $

- - -

242001 

287121

- - -

17C735

17C735

119277

119688

17C347 17C591

17C725

17C348

17C349

17C591

17C725

17C350 17C591

17C725

17C351 17C591

17C384 15E295

17C385 17C590

17C386

17C387

17C388

17C591

17C725

15E794

17C725

17C725

24X289 %

24X289 %

24X289 %

253368

253369

253369

24X289 % 253370 $

24X312

253373

24X289 % 15J743 &

24X289 % 253373

- - -

- - -

242001 

287121

242001 

242005  17N232

- - -

242001 

242005

287121

17N232 

242005 

17C735

17C735

17C735

17C735

117493

17C735

17C735

119277

119688

119277

119688

119688

119277

119688

17C389 17C592

17C725

17C438 15E295 15E794

17D899 15E295 15E794

24X312

 253373

24X312

16W745

24X312

15J743

- - -

17C735

117493

119688

119688

17D900 15E295 15E794 24X312

253370 $

- - -

242001

242005 

287121

- - -

117493

117493

119277

119688

17D901 15E295 15E794

826195 17C590

17C725

– Висок колектор

– Къс колектор

24X312

16W745

24X289 % 15J743 - - -

117493

17C735

119688

119277

– Максимално работно налягане 3000 psi (207 bar, 20,7 Mpa)

% – Максимално работно налягане 3300 psi (228 bar, 22,8 MPa)

& – В някои региони може да се изисква адаптер за щепсел 244285 (Реф. 133)

$ – Комплект 257805 също се предлага, включва фиксатор на щепсел (Реф. 90) и адаптери (Реф. 91)

 – Щепсел за Европа CEE 7/7 (тип F)

 – Щепсел за Китай/Австралия (тип I)

† – Европейски многожилен; щепсели за Италия (тип L), Дания (тип K), Швейцария (тип J)

 – Индия/Южна Африка/Африка (Тип M) щепсел

 – Пръскачки с този комплект кабел също изискват фиксатор на щепсел (Реф. 90)

* – Сила на затягане 15,8 - 18,1 N • m (140-160 инчфунта)

– Индия, Щепселна кутия и щепсел SANS 164-1, BS 546A, тип M (Южна Африка)

44 334569M

Кабелна схема

Кабелна схема

110/120V

От двигателя

2 x Жълт

Механизъм за контрол на налягането

Червен (+)

Черен (-)

Сменяем предпазител

Превключвател

ON/OFF (Вкл./Изкл.) ti5643a

Щепсел за захранване (Шуко)

Бял

Черен

Кондензатор

Зелен ti5643a

334569M 45

Кабелна схема

110V UK

КОНТРОЛ НА

НАЛЯГАНЕТО

ДВИГАТЕЛ

МАСА

GREEN

ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ

ON/OFF (Вкл./Изкл.)

ЩЕПСЕЛ ЗА

ЗАХРАНВАНЕ (Шуко)

46 334569M

230V

Модел 230V

От двигателя

2 x Жълт

Кабелна схема

Червен (+)

Черен (-)

Механизъм за контрол на налягането

Черен (E) ti22267a

Червен (D)

Превключвател

ON/OFF

(Вкл./Изкл.)

Кондензатори

Черен (F)

Червен (H)

Червен MOV

Кафяв

Син

Зелен

Щепсел за захранване (Шуко)

334569M 47

Технически спецификации

Технически спецификации

Дължина

Stand

Lo-Boy

Hi-Boy

Ширина

Stand

Lo-Boy

Hi-Boy

Тегло

Stand

Lo-Boy

Hi-Boy

190/290/390

САЩ

Устройство за пръскане

Максимално работно налягане на течността

190 3 000 psi

290/390

Максимална производителност

3300 psi

0,38 gpm (галона/мин.) 190 PC Classic, 190 PC Express

290/390 PC Classic, 390 PC,

NOVA 390 PC,

190 PC Express (17C384)

Максимален размер накрайник

190 PC Classic, 190 PC Express

290/390 PC Classic, 390 PC,

NOVA 390 PC

190 PC Express (17C384)

Изход за течност

0,47 gpm

0,019

0,021

Цикли

Минимум за генератора

110-120 V, A, Hz

220-240 V, A, Hz

Размери

Височина

Stand

Lo-Boy

Hi-Boy

Метрична система

207 бара, 20,7 MPa

22,8 MPa, 228 бара

1,4 lpm (литра/мин.)

1,8 lpm

0,019

0,021

1/4" (нормална американска резба)

700 за галон

3000 W

1/4" (нормална американска

1 Ø, 13, 50/60

1Ø, 8, 50/60 резба)

185 за литър

3000 W

18,5"

74,9 cm (Ръкохватка надолу)

97,8 cm (Ръкохватка нагоре)

47 cm

71,8 cm (Ръкохватка надолу)

97,2 cm (Ръкохватка нагоре)

16"

26,5"

23,25"

14"

20"

20,5"

34 фунта

59 lb.

68,5 lb.

40,6 cm

67,3 cm

59,1 cm

35,6 cm

50,6 cm

52,1 cm

15,4 kg

26,8 kg

31,1 kg

48 334569M

Становище 65 на щата Калифорния

190/290/390

САЩ Метрична система

Шум** (dBa) 0,48 MPa (4,8 bar, 70 psi)

Ниво на звуковото налягане

90 dBa (децибела)

Звукова мощност

100 dBa

Конструктивни материали

Мокрещи се материали по всички модели поцинкована и никелирана въглеродна стомана, найлон, неръждаема стомана, PTFE, ацетал, кожа, UHMWPE, алуминий, волфрамов карбид, полиетилен, флуорокаучук, уретан

Забележки

* Пусковите налягания и дебита за цикъл може да варират в зависимост от състоянието на всмукване, нагнетателната глава, атмосферното налягане и вида на флуида.

** Звуково налягане, измерено на 1 метър (3 фута) от оборудването

Звукова мощност, измерена съгласно ISO-3744.

Становище 65 на щата Калифорния

ГРАЖДАНИ НА КАЛИФОРНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Рак и увреда на способността за репродуктивност – www.P65warnings.ca.gov.

334569M 49

Стандартна гаранция на Graco

Стандартна гаранция на Graco

Graco гарантира, че цялото оборудване, описано в този документ, което е произведено от Graco и носи неговото име, няма дефекти в материала и изработката към датата на продажба на първоначалния купувач. С изключение на всякаква специална, удължена или ограничена гаранция, която е издадена от

Graco, за период от дванадесет месеца от датата на продажба Graco ще поправя или сменя всяка част на оборудването, което Graco установи за дефектно. Тази гаранция важи само когато оборудването е монтирано, работило и е поддържано според писмените препоръки на Graco .

Тази гаранция не покрива и Graco няма да носи отговорност за обща амортизация и каквато и да било неизправност, повреда или износване, причинени от неправилен монтаж, неправилна употреба, надраскване, корозия, неадекватна или неправилна поддръжка, небрежност, злополука, фалшифициране или замяна с части, които не са произведени от Graco. Graco не носи отговорност за неправилно функциониране, повреда или износване, причинено от несъответствие с оборудването на Graco със структури, аксесоари, оборудване или материали, които не са доставени от Graco, или неправилно проектиране, производство, монтаж, работа или поддържане на структури, аксесоари, оборудване или материали, които не са доставени от Graco.

Тази гаранция има за условие предварително платеното връщане на оборудването, което се счита за дефектно, върнато на лицензиран дистрибутор на Graco за установяване на дефекта. Ако оборудването наистина е дефектно, Graco ще поправи или замени безплатно всички дефектни части. Оборудването ще бъде върнато на първия купувач, като транспортирането ще бъде предварително платено. Ако при проверка на оборудването не се открие дефект в материала или изработката, поправките ще бъдат извършени на разумна цена, като цената ще включва стойността на частите, труда и транспорта.

ТАЗИ ГАРАНЦИЯ Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНА И ЗАМЕНЯ ВСИЧКИ ДРУГИ ГАРАНЦИИ, ПРЕКИ ИЛИ КОСВЕНИ,

ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ ДО ГАРАНЦИЯ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ГАРАНЦИЯ ЗА

ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ.

Единственото задължение на Graco и единственото обезщетение за купувача при нарушение на гаранцията ще бъде както е изложено по-горе. Купувачът се съгласява, че няма да има друга компенсация

(включително, но без ограничение до инцидентни или закономерни повреди, за загубени печалби, загубени продажби, нараняване на лица или имущество, както и всякакви други инцидентни или закономерни загуби). Всяко действие за нарушаване на гаранцията трябва да бъде доказано в рамките на две (2) години от датата на продажба.

GRACO НЕ ДАВА ГАРАНЦИЯ И НЕ ПРИЗНАВА НИКАКВИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА

ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО АКСЕСОАРИ,

ОБОРУДВАНЕ, МАТЕРИАЛИ ИЛИ КОМПОНЕНТИ, КОИТО СА ПРОДАДЕНИ, НО НЕ СА ПРОИЗВЕДЕНИ

ОТ GRACO . Тези компоненти, които са продадени, но не са произведени от Graco (като например електрически двигатели, превключватели, маркучи и т.н.), са предмет на гаранцията, ако има такава, на техния производител. Graco ще осигури за купувача необходимата помощ, когато той прави каквато и да е рекламация за нарушаване на тези гаранции.

В никакъв случай Graco не носи отговорност за косвени, инцидентни, специфични или закономерни повреди, които произтичат от доставянето на оборудване от Graco при описаните в настоящия документ условия или от използването на продукти или стоки, продадени с този документ, независимо дали се дължат на нарушение на договора, нарушение на гаранцията, небрежност на Graco или друго.

50 334569M

Информация за Graco

Информация за Graco

За най-актуалната информация за продуктите на Graco посетете www.graco.com.

За патентна информация вижте www.graco.com/patents .

ЗА ДА НАПРАВИТЕ ПОРЪЧКА, свържете се с дистрибутора на Graco за вашата страна или се обадете на тел. 1-800-690-2894, за да откриете най-близкия дистрибутор.

334569M 51

Всички писмени и визуални данни, съдържащи се в този документ, отразяват най-новата налична информация за продукта към момента на публикуването.

Graco си запазва правото да прави промени по всяко време без предварително уведомление.

Превод на оригиналните инструкции. This manual contains Bulgarian. MM 334567

Централен офис на Graco: Мinneapolis

Международни офиси: Белгия, Китай, Япония, Корея

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Авторски права 2014, Graco Inc. Всички производствени терени на Graco са регистрирани по

ISO 9001.

www.graco.com

Редакция M, юни 2020

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents