Graco 3A8353B, Електрически безвъздушни пръскачки 390 Ръководство за работа

Add to my manuals
44 Pages

advertisement

Graco 3A8353B, Електрически безвъздушни пръскачки 390 Ръководство за работа | Manualzz

Експлоатация, части

Електрически пръскачки без въздух и захранващ кабел

3A8353B

BG

За преносимо оборудване за пръскане без въздух на архитектурни бои и покрития.

Не са одобрени за употреба във взривоопасна атмосфера или в помещения, класифицирани като опасни. Само за професионална употреба.

Модели 390 PC без въздух: 25T804, 826280, 25T863, 25T943, 25T882

Максимално работно налягане 22,8 MPa (228 бара, 3300 psi)

Важни инструкции за безопасност

Прочетете всички предупреждения и инструкции в това ръководство и в свързаните ръководства, преди използване на оборудването. Запознайте се с елементите за управление и с правилното използване на оборудването.

Запазете тези инструкции.

Допълнителни ръководства

Ръководство Описание

311861

334599

3A6285

Пистолет (Contractor/FTX)

Помпа

Пистолет (Contractor PC)

Използвайте само оригинални резервни части Graco.

Използването на резервни части, които не са произведени от Graco може да анулира

2

Съдържание

Съдържание

Модели . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Важна информация за заземяване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Предупреждения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Идентификация на компонентите . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Модели Stand (на стойка) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Hi-Boy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Инструкции за заземяване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Контейнери . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

Процедура за освобождаване на налягането . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Блокировка на спусъка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

Настройка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Монтаж и демонтаж на акумулаторната батерия . . . . . . . . . . . . . .17

Стартиране . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Експлоатация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Монтиране на накрайника за пръскане . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

Пръскане . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

Почистване на запушванe в накрайника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

Промиване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

Съвместимост на флуида за почистване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

Поддръжка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Откриване и отстраняване на неизправности . . . . . . . . . . . . . . . 27

Механични/По пътя на флуида . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

Електрически . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

Забележки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Резервни части . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Части за пръскачки 390 Stand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

Пръскачки 390 Stand Списък с части . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

Пулт за управление и филтър . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

Списък с части на управлението и филтъра . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37

Пистолет, маркучи и етикети . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Схема на свързване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Технически спецификации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Становище 65 на щата Калифорния . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Стандартна гаранция на Graco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Информация за Graco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

3A8353B

Модели

Модели

Hi-Boy

Напрежение на акумулаторната батерия VDC

Напрежение на зарядното устройство

VAC Модел

390 PC без кабел

60 САЩ/

КАЛИФОРНИЯ

120 САЩ/

КАЛИФОРНИЯ

NOVA 390 PC без кабел

Stand

25T804

826280

54 Европа, Близкия

Изток, Африка/

Обединено кралство

230 Европа,

Близкия Изток,

Африка

390 PC Classic без кабел

54 Европа, Близкия

Изток, Африка/

Обединено кралство

230 Европа,

Близкия Изток,

Африка

390 PC Classic без кабел

54 Австралия/ Нова

Зеландия

230 Австралия/

Нова Зеландия

390 PC без кабел

25T863

25T943

25T882

25T805

ЗАБЕЛЕЖКА: Вижте

Пистолет, маркучи и етикети , стр. 38 за информация относно

пистолета за пръскане.

Пръскачката 390 PC без кабел е съвместима със следните акумулаторни батерии на DEWALT®

FLEXVOLT® 54V и 60V:

• DCB606 - 60V/2 а.ч. (20V/6 а.ч.)

• DCB546 - 54V/2 а.ч. (18V/6 а.ч.)

• DCB609 - 60V/3 а.ч. (20V/9 а.ч.)

• DCB549 - 54V/3 а.ч. (18V/9 а.ч.)

• DCB612 - 60V/4 а.ч. (20V/12 а.ч.)

Допълнителни ръководства на DEWALT

Ръководство Описание

N463494

N463510

N463511

N501136

Ръководство за бързозарядно устройство DEWALT DCB118

Регион

САЩ/КАЛИФОРНИЯ

Ръководство за бързозарядно устройство DEWALT DCB118-QW

(част 1 и 2)

EMEA (Европа, Близкия

Изток и Африка)

Ръководство за бързозарядно устройство DEWALT DCB118-XE Австралия,

Нова Зеландия/АР

3A8353B 3

4

Важна информация за заземяване

Важна информация за заземяване

Преди да използвате вашата пръскачка, прочетете ръководството за експлоатация за подробни инструкции относно правилната употреба и предупрежденията за безопасност.

Следващата информация е предназначена да ви помогне да разберете кога да използвате заземяващия проводник и скоба, предоставени с пръскачката.

Моля, прочетете информацията от етикета върху контейнера с материал, за да установите дали е на маслена основа или е запалим. Поискайте информационния лист за безопасност (SDS) от вашия доставчик. Върху етикета на контейнера и в информационния лист за безопасност е описано съдържанието на материала и конкретните предпазни мерки, свързани с него.

Боите, покритията и материалите за почистване обикновено попадат в един от следните 3 основни вида:

Изискват ли се заземяващ проводник и скоба?

Не

Да

Да

Вид на материала

НА ВОДНА ОСНОВА: На етикета на контейнера трябва да е посочено, че материалът може да се почиства със сапун и вода.

НА МАСЛЕНА ОСНОВА:

На етикета на контейнера трябва да е посочено, че материалът е ЗАПАЛИМ и може да се почиства с минерален спирт или незапалим разредител за боя. Използвайте материалите на маслена основа на открито или в добре проветрявано помещение с приток на чист въздух. Вижте предупрежденията за безопасност в това ръководство. Следвайте

Инструкции за заземяване , стр. 10, когато

използвате този вид материал.

ЗАПАЛИМИ:

Този вид материал съдържа запалими разтворители като ксилен, толуен, нафта, метилетилкетон, разредител за лакове, ацетон, денатуриран спирт и терпентин. На етикета на контейнера трябва да е посочено, че този материал е ЗАПАЛИМ. Използвайте възпламенимите материали на открито или в добре вентилирано помещение с приток

на чист въздух. Следвайте Инструкции за заземяване , стр. 10, когато

използвате този вид материал.

3A8353B

Предупреждения

Предупреждения

Следните предупреждения се отнасят за настройката, използването, заземяването, поддръжката и ремонта на това оборудване. Удивителният знак обозначава общо предупреждение, а символите за опасност се отнасят за специфичните за дадена процедура рискове. Когато тези символи се появят в това ръководство, вижте отново тези Предупреждения. Ако е приложимо, в настоящото ръководство могат да се срещнат специфични за даден продукт символи и предупреждения за опасност, които не са разгледани в този раздел.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР И ЕКСПЛОЗИЯ (ЗАЗЕМЯВАНЕ)

Възпламеними материали и такива на маслена основа генерират статично електричество, когато се пръска с тях. Статичното електричество създава опасност от пожар или експлозия при наличие на пари от бои или разтворители. За да помогнете за предотвратяване на пожар и експлозия, когато използвате материали на маслена основа или запалими такива:

• Свържете заземяващия проводник и скобата към истинска земя.

• Ако има статично искрене или почувствате удар, спрете работа незабавно. Не използвайте пръскачката, докато не откриете и отстраните проблема.

• Всички части на системата за пръскане, включително помпата, маркучът, пистолетът за пръскане и устройства във или в близост до участъка на пръскане, трябва да са правилно заземени за защита от искри и разреждане на статично електричество. Използвайте проводящи или заземени маркучи за пръскане на боя под високо налягане без въздух на

Graco. Следвайте

Инструкции за заземяване , стр. 10.

• Проверете дали всички контейнери и колекторни установки са заземени, за да предотвратите разряд на статично електричество. Не използвайте правоъгълни контейнери, освен ако са антистатични и проводящи.

ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР И ВЗРИВ

Леснозапалими изпарения, като изпарения от разтворители и бои, на работната площадка могат да се възпламенят или да избухнат. За да предотвратите пожар и експлозия:

• Не пръскайте възпламеними или запалими материали в близост до открит пламък или източници на запалване като цигари, двигатели или електрически съоръжения.

• Не използвайте боя или разтворител, съдържащи халогенирани въглеводороди.

• Не пръскайте запалими или горливи

• Поддържайте участъка на пръскане добре проветрен. Поддържайте достатъчно подаване на чист въздух през участъка.

• Дръжте помпата на добре проветриво място на поне 6,1 m (20 фута) от зоната на пръскане, когато пръскате, промивате, почиствате или извършвате обслужване. Не пръскайте върху помпения агрегат.

• Не пушете в зоната на пръскане и не пръскайте на места, където има искри или пламък.

• В зоната, в която се пръска, не включвайте ключове за осветление, двигатели или подобни предмети, които могат да произведат искри.

• Поддържайте помещението чисто и без контейнери за боя и разтворители, парцали или други запалими материали.

• Запознайте се със съдържанието на боите и разтворителите, с които пръскате. Прочетете всички информационни листове за безопасност (SDS) и етикети на контейнерите, съпътстващи боите и разтворителите. Спазвайте инструкциите за безопасност на производителя на боите и разтворителите.

• Дръжте на разположение работещ пожарогасител на работната площадка.

3A8353B 5

6

Предупреждения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ОПАСНОСТ ОТ ИНЖЕКТИРАНЕ В КОЖАТА

Струята под високо налягане може да инжектира токсини в тялото и да причини сериозно нараняване, което може да доведе до ампутация. В случай на впръскване трябва да получите незабавно хирургическа помощ.

• Не насочвайте пистолета и не пръскайте срещу хора или животни.

• Пазете ръцете и тялото си далеч от изпускателния отвор. Не се опитвайте например да спирате течове с която и да е част от тялото си.

• Винаги използвайте предпазителя на дюзата за пръскане. Не пръскайте, без предпазителя на накрайника за пръскане да е на мястото си.

• Използвайте само накрайници за пръскане Graco.

• Внимавайте, когато почиствате и сменяте накрайниците за пръскане. В случай че накрайникът за пръскане се запуши по време на пръскане, следвайте Процедурата за освобождаване на налягането , за да изключите инструмента и освободите налягането преди да демонтирате накрайника за пръскане за почистване.

• Оборудването поддържа налягането след изключване на захранването. Не оставяйте оборудването включено или под налягане, когато е без наблюдение. Спазвайте

Процедурата за освобождаване на налягането когато оборудването е без наблюдение или не се използва, както и преди обслужване, почистване или демонтиране на части.

• Проверете частите за признаци на повреда. Сменяйте всички повредени маркучи или части.

• Системата е в състояние да създава налягане 3300 psi (228 бара, 22,8 MPa). Използвайте части за замяна или аксесоари на Graco с номинални показатели за минимум 22,8 MPa

(228 бара, 3300 psi).

• Винаги активирайте блокировката на спусъка, когато не пръскате. Проверете дали блокировката на спусъка е в изправност.

• Проверете дали всички съединения са обезопасени, преди да работите с устройството.

• Научете как да спирате бързо устройството и да освобождавате налягането. Запознайте се добре с органите за управление.

ОПАСНОСТ ОТ НЕПРАВИЛНА УПОТРЕБА НА ОБОРУДВАНЕТО

Неправилната експлоатация може да причини смърт или сериозно нараняване.

• Винаги носете подходящи ръкавици, предпазни очила и респиратор или маска, когато пръскате.

• Не работете и не пръскайте близо до деца. Винаги дръжте децата на разстояние от оборудването.

• Не се прехвърляйте и не стойте върху нестабилна опора. Винаги поддържайте ефективно ходене и равновесие.

• Внимавайте и се самонаблюдавайте какво вършите.

• Не работете с устройството, когато сте уморени или сте под влияние на медикаменти или алкохол.

• Не връзвайте и не прегъвайте маркуча.

• Не подлагайте маркуча на температури или налягания, по-големи от определените от Graco.

• Не използвайте маркуча като силово средство за теглене или повдигане на оборудването.

• Да не се пръска с маркуч по-къс от 25 фута.

• Незабавно заменяйте напукани, счупени или липсващи части с оригинални резервни

части Graco. Вижте Резервни части , стр. 32.

• Не променяйте и не модифицирайте оборудването. Промени или модификации могат да анулират одобрението от съответните агенции и да създадат рискове за безопасността.

• Използвайте само на сухи места. Не излагайте на въздействието на вода или дъжд.

• Използвайте добре осветени помещения.

• Уверете се, че цялото оборудване е приспособено и одобрено за средата, в която го използвате.

• Не работете или не почиствайте пръскачката с отворен кожух на акумулаторната батерия.

3A8353B

3A8353B

Предупреждения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ОПАСНОСТ ПРИ АЛУМИНИЕВИ ЧАСТИ ПОД ВИСОКО НАЛЯГАНЕ

Използването в оборудване под налягане на течности, несъвместими с алуминий, може да предизвика сериозна химическа реакция и разкъсване на оборудването. Неспазването на това предупреждение може да доведе до смърт, сериозно нараняване или повреда на имущество.

• Не използвайте 1,1,1-трихлоретан, метиленхлорид, други халогенирани въглеводородни разтворители или течности, които съдържат такива разтворители.

• Не използвайте белина.

• Много други течности могат да съдържат химикали, които могат да реагират с алуминия.

Свържете се със своя доставчик на материали за информация относно съвместимостта.

ОПАСНОСТ ЗА СЪВМЕСТИМОСТТА НА АКУМУЛАТОРНАТА БАТЕРИЯ

И ЗАРЯДНОТО УСТРОЙСТВО

• Използвайте само батерии и зарядни устройства марка DEWALT за максимум 54V или 60V с този инструмент.

• ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ, предоставени с този инструмент относно безопасността и употребата на акумулаторни батерии и зарядни устройства DEWALT.

• Не мийте или не пръскайте акумулаторната батерия.

• Не почиствайте акумулаторната батерия с нищо друго, освен с кърпа, навлажнена с вода.

ОПАСНОСТ ОТ ТОКСИЧНА ТЕЧНОСТ ИЛИ ИЗПАРЕНИЯ

Отровните течности или изпарения могат да доведат до сериозно увреждане или смърт, ако попаднат в очите или по кожата, ако бъдат вдишани или погълнати.

• Прочетете информационните листове за безопасност на материалите (SDS), за да се запознаете със специфичните опасности, свързани с течностите, които използвате.

• Съхранявайте опасната течност в одобрени контейнери и s изхвърляйте съгласно приложимите разпоредби.

ОПАСНОСТ ОТ ДВИЖЕЩИ СЕ ЧАСТИ

Движещите се части могат да притиснат, порежат или отрежат пръсти или други части от тялото.

• Стойте на разстояние от движещите се части.

• Не работете с оборудване със свалени защитни устройства и капаци.

• Оборудването може да се включи без предупреждение. Преди да проверите, преместите или извършите техническо обслужване на оборудването, извършете процедурата за освобождаване на налягането и прекъснете всички източници на електрозахранване.

ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

На работната площадка носете подходящи предпазни средства, за да предотвратите сериозно нараняване, включително нараняване на очите, загуба на слуха, вдишване на отровни пари и изгаряния. Предпазните средства включват, но не само:

• Предпазни очила и предпазни средства за ушите.

• Респиратори, защитно облекло и ръкавици, както е препоръчано от производителя на течността и разтворителя.

7

Идентификация на компонентите

Идентификация на компонентите

Модели Stand (на стойка)

8

A Превключвател ON/OFF (Вкл./Изкл.)

B Контрол на налягането

C Вентил за заливане

F Предпазител на накрайника

G Дюза за пръскане

H Пистолет

J Маркуч за пръскане без въздух

K Акумулаторна батерия

L Блокировка на спусъка

M Източваща тръба

N Вход за течност

P Помпа

R Изход за течност

S Заземяващ проводник и скоба

U Филтър

V Предпазител за пръста/точка на пълнене на TSL

W Щепселна кутия за заземяване

X Щепсел за заземяване

Модел/Обозначение на серията

(Не е показано, разположено е на дъното на агрегата.)

3A8353B

Hi-Boy

Идентификация на компонентите

A Превключвател ON/OFF (Вкл./Изкл.)

B Контрол на налягането

C Вентил за заливане

F Предпазител на накрайника

G Дюза за пръскане

H Пистолет

J Маркуч за пръскане без въздух

K Акумулаторна батерия

L Блокировка на спусъка

M Източваща тръба

N Вход за течност

3A8353B

P Помпа

R Изход за течност

S Заземяващ проводник и скоба

T Филтър

U Предпазител за пръста/точка на пълнене на TSL

Модел/Обозначение на серията

(Не е показано, разположено е на дъното на агрегата.)

V Кука за контейнер

W Щепселна кутия за заземяване

9

Инструкции за заземяване

Инструкции за заземяване

(Запалими материали или такива на маслена основа)

Оборудването трябва да бъде заземено, за да се намали рискът от статични искри.

Искра от статично електричество може да причини възпламеняване или експлозия на изпаренията и да доведе до сериозно нараняване. Добро заземяване осигурява отвеждащ проводник за електрическия ток.

Пръскачката е оборудвана със заземяващ проводник и скоба. Скобата трябва да бъде свързана към истинска земя, когато се пръска или промива с материали на маслена основа или запалими такива.

Правилно електрическа щепселна кутия със заземяване също може да се използва като истинска земя. Използвайте предоставения адаптер за щепселната кутия.

Поставете адаптера в заземената щепселна кутия. Свържете заземяващия проводник и скобата към металния щифт в адаптера. Ако заземяващият проводник не е достатъчно дълъг, за да достигне до заземена щепселна кутия, можете да използвате 3-жилен заземяващ удължителен кабел между щепсела и заземената щепселна кутия.

Водопроводна тръба може да се използва като истинска земя. Свържете заземяващия проводник и скобата към метална водопроводна тръба.

Маркучи за течности: Използвайте само електропроводими маркучи с максимална дължина 91 m (300 фута), за да се гарантира непрекъснатост на заземяването.

Пистолет за пръскане: Заземен през съединението към подходящо заземен маркуч за течност и помпа.

10 3A8353B

Инструкции за заземяване

Контейнери

Разтворители и материали на маслена основа: спазвайте местните правилници и разпоредби. Използвайте само проводящи метални контейнери, поставени на заземена повърхност, като напр. бетон.

Не поставяйте контейнера върху непроводима повърхност като хартия или картон, които прекъсват заземяването.

ti24584a

За да поддържате непрекъснато заземяване, когато пръскачката се промива или налягането е освободено: задържайте метална част от пистолета за пръскане плътно до стената на заземения метален контейнер, а после натиснете спусъка.

Винаги заземявайте един метален контейнер: свързвайте заземяващ проводник към контейнера. Защипете единия му край към контейнера, а другия към истинска земя, например водопроводна тръба.

ti25497a

3A8353B 11

Процедура за освобождаване на налягането

Процедура за освобождаване на налягането

Следвайте процедурата за освобождаване на налягането, щом видите този символ.

3.

Завъртете копчето за контрол на налягането до най-ниската настройка.

Освободете блокировката на спусъка.

Оборудването остава под налягане, докато налягането не се освободи ръчно. За да се избегне сериозно нараняване от течността под налягане, като впръскване в кожата или разпръскване, и от движещите се части, следвайте процедурата за освобождаване на налягането винаги, когато пръскачката е спряна, преди да предприемете почистване или проверка и преди обслужване на оборудването.

1.

Активирайте блокировката на спусъка.

ti25230a

4.

Здраво дръжте металната част на пистолета опряна към заземен метален контейнер. Задействайте пистолета, за да освободите налягането.

ti24931a

2.

Завъртете превключвателя ON/OFF

(вкл./изкл.) в позиция OFF (Изкл.).

Бутонът за захранване светва, когато е на ON (Вкл.). Изчакайте 7 секунди, докато зарядът се разреди.

ti25497a

5.

Активирайте блокировката на спусъка.

12 3A8353B

Процедура за освобождаване на налягането

6.

Поставете тръбата за изтакане в контейнер. Завъртете надолу вентила за заливане. Оставете вентила за заливане в долна (източваща) позиция, докато отново сте готови да пръскате.

Блокировка на спусъка

Когато пръскачката е спряна, винаги активирайте блокировката на спусъка, за да предотвратите случайно задействане на спусъка на пистолета с ръка или при изпускане или удряне.

7.

Ако подозирате, че накрайникът на пръскачката е задръстен, или че налягането не е напълно освободено: a.

МНОГО БАВНО разхлабете контрагайката на предпазителя на накрайника или съединителя в края на маркуча, за да освободите налягането постепенно.

b.

Разхлабете напълно гайката или съединението.

c.

Изчистете запушването на маркуча или дюзата.

3A8353B ti24612a

13

Настройка

Настройка

2.

Свържете другия край на маркуча към пистолета.

При първоначално разопаковане на пръскачката или след дълготрайно съхранение извършете процедура за настройване. Когато извършвате първата настройка, премахнете тапата от изхода за течност.

1.

Присъединете маркуч Graco за пръскане без въздух към изходния отвор за флуида.

Използвайте два гаечни ключа, за да затегнете надеждно.

ti24633a

3.

Използвайте гаечни ключове, за да затегнете надеждно.

4.

Включете блокировката на спусъка.

ti24931a

14 3A8353B

5.

Свалете предпазителя на накрайника.

Настройка

7.

Напълнете холендера с TSL (херметик), за да предотвратите преждевременното износване на уплътнението. Правете това ежедневно или при всяко пръскане. a.

Поставете накрайника на бутилката с TSL (херметик) в горния централен отвор на решетката в предната част на пръскачката.

b.

Стиснете бутилката, за да освободите достатъчно TSL (херметик) за запълване на пространството между пръта на помпата и уплътнението на уплътняващата гайка.

ti24592a

6.

При първоначално разопаковане на пръскачката отстранете опаковъчните материали от входния филтър. След дълготрайно съхраняване проверете входния филтър за задръствания и отломки.

ti24639a

8.

Уверете се, че ключът ON/OFF (Вкл./Изкл.) е на позиция OFF . Бутонът за захранване светва, когато е на ON (Вкл.).

ti24638a

3A8353B 15

Настройка

9.

Завъртете надолу вентила за заливане.

11. Завъртете копчето за контрол на налягането до най-ниската настройка.

12. Монтирайте акумулаторната батерия,

вижте Монтаж и демонтаж на акумулаторната батерия , стр. 17.

13. Завъртете превключвателя ON (Вкл.)/

OFF (Изкл.) на позиция ON (Вкл.).

14. Увеличете налягането с 1/2 оборот за стартиране на двигателя. Позволете течността да премине през пръскачката за една минута.

15. Завъртете вентила за заливане в хоризонтална позиция. Освободете блокировката на спусъка.

ti24608a

10. Поставете входа за течност с преливна тръба в заземен метален контейнер, частично напълнен с промивна течност.

Когато пръскате с материали на маслена основа или запалими такива, спазвайте

Инструкции за заземяване , стр. 10.

ЗАБЕЛЕЖКА: Новите пръскачки се доставят с течност за съхранение, която трябва да се отстрани с минерален спирт преди използване на пръскачката.

Проверете промивната течност за съвместимост с материалите, с които ще се пръска, вижте

Съвместимост на флуида за почистване , стр. 25. Може

да е необходимо вторично промиване със съвместима течност.

16 ti24640a ti24646a

16. Здраво дръжте металната част на пистолета опряна към заземен метален контейнер. Задействайте пистолета и промийте, докато се почисти.

17. Завъртете превключвателя ON (Вкл.)/

OFF (Изкл.) на позиция OFF (Изкл.).

18. Включете блокировката на спусъка.

19. Ако първоначалната промивна течност не е съвместима с боята за пръскане, необходимо е второ промиване. Повторете стъпки 11-18.

20. Монтирайте отново предпазителя

на дюзата, вижте Монтиране на накрайника за пръскане , стр. 20.

21. Пръскачката вече е готова за стартиране и пръскане.

3A8353B

Монтаж и демонтаж на акумулаторната батерия

Винаги стартирайте с напълно заредена акумулаторна батерия. Не плискайте или не потапяйте акумулаторната батерия или зарядното устройство във вода. Вижте информацията за акумулаторната батерия и зарядното устройство, предоставени с пръскачката.

Настройка

2.

Монтирайте акумулаторната батерия като центрирате блока по релсите вътре в пръскачката и го плъзнете, докато блока на батерията е стабилно положен.

Уверете се, че няма да се освободи.

Извършвайте смяна и зареждане на батерията само на добре проветрено място и на разстояние от лесно запалими или възпламеними материали, в това число бои и разтворители.

Демонтирайте и монтирайте батерията в пръскачката, както следва:

1.

Демонтирайте използваната батерия, ако е на мястото ?.

3A8353B 17

Стартиране

Стартиране

1.

Извършете

Процедура за освобождаване на налягането , стр. 12.

2.

Завъртете копчето за контрол на налягането на най-ниското налягане.

7.

Увеличете налягането с 1/2 оборот за стартиране на двигателя. Оставете боята или другия материал да циркулира през пръскачката, докато потече през източващата тръба.

ti25230a

3.

Монтирайте акумулаторната батерия, вижте

Монтаж и демонтаж на акумулаторната батерия , стр. 17.

4.

Когато пръскате с материали на маслена основа или запалими такива, спазвайте

Инструкции за заземяване , стр. 10.

5.

Завъртете превключвателя за включване/изключване ON/OFF на ON

(Вкл.) позиция. Бутонът за захранване светва, когато е на ON (Вкл.).

ti25231a

8.

Завъртете вентила за заливане в хоризонтална позиция. Освободете блокировката на спусъка.

6.

Поставете входа за течност в контейнера с боя. Поставете източващата тръба в контейнера за отпадъчна боя.

18 ti24646a

3A8353B

9.

Дръжте пистолета опрян към заземения метален контейнер за отпадъчна боя.

Задействайте пистолета за най-малко 1 минута, докато се появи боя.

Стартиране

10. Придвижете пистолета до контейнера за боя и натиснете спусъка за 20 секунди.

Освободете спусъка и оставете пръскачката да генерира налягане.

Включете блокировката на спусъка.

Струя под високо налягане може да инжектира токсини в тялото и да причини сериозно телесно нараняване. Не спирайте течове с ръка или парцал.

1 m ti24647a

3A8353B

11. Проверете безвъздушния маркуч и съединенията му за течове. Ако настъпи теч, извършете

Процедура за освобождаване на налягането , стр. 12,

после затегнете всички фитинги и повторете Пускане в действие процедура. Ако повече няма течове, продължете със

Експлоатация , стр. 20.

19

Експлоатация

Експлоатация

Монтиране на накрайника за пръскане

4.

Завинтете сглобката върху пистолета.

Затегнете.

За да се избегнат сериозни наранявания от инжектиране в кожата, не поставяйте ръката си пред накрайника за пръскане, когато поставяте или демонтирате накрайника за пръскане и предпазителя на накрайника.

1.

Извършете

Процедура за освобождаване на налягането , стр. 12.

2.

Използвайте накрайника за пръскане (A), за да поставите OneSeal™ (B) в предпазителя (C).

C

B

A ti24653a

3.

Въведете накрайника за пръскане.

ti24652a

Пръскане

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако пръскате с материали на маслена основа или запалими такива, спазвайте

Инструкции за заземяване , стр. 10.

Когато се използва реверсивен накрайник за пръскане RAC X™ FF LP (фино окончателно пръскане при ниско налягане), налягането на пръскане може да се понижи. Пръскането с по-ниско налягане води до намаляване на прекомерното пръскане и износването на накрайника на пръскачката. Регулирайте налягането на пръскачката, за да намалите прекомерното пръскане.

20 ti24664a ti31709a

Пулверизирана, равномерно положена, следа от конуса на боята

Опашки

3A8353B

1.

Изпробвайте следата на пръскане.

Регулирайте налягането, за да избегнете резки ръбове.

Експлоатация

Почистване на запушванe в накрайника

ti24669a

2.

Използвайте по-малък размер накрайник, ако настройването на налягането не може да елиминира резките ръбове.

3.

Дръжте пистолета перпендикулярно на 25-30 cm (10-12”) от повърхността.

Пръскайте назад и напред; припокривайте с 50%.

За да избегнете нараняване, никога не насочвайте пистолета към ръката си или в парцал!

1.

Освободете спусъка. Включете блокировката на спусъка. Завъртете накрайника за пръскане. Освободете блокировката на спусъка. Пръскайте с пистолета в съда за отпадъчна боя, за да почистите задръстването.

ti24673a

4.

Задействайте пистолета след придвижването му. Освободете спусъка преди спиране. За допълнителна информация за пръскане вижте ръководството на отделния пистолет.

ti38406a

2.

Включете блокировката на спусъка.

Върнете накрайника за пръскане в първоначалното му положение.

Освободете блокировката на спусъка и продължете пръскането.

3A8353B ti24676a

21

Експлоатация

Промиване

4.

Демонтирайте смукателната тръба и тръбата за източване на боята и из бършете излишната боя от външната страна.

За да избегнете сериозно нараняване от пожар и експлозия, когато използвате материали на маслена основа или запалими такива:

• Не пръскайте с разтворители през накрайника за пръскане. Винаги отстранявайте предпазителя на накрайника преди промиване.

Почистете предпазителя на накрайника в кофа с подходящ разтворител.

• Почиствайте в добре проветрено място.

Поддържайте достатъчно подаване на чист въздух през участъка.

• Когато промивате с разтворители, винаги заземявайте устройството за пръскане и контейнера за отпадъци.

1.

Когато пръскате с материали на маслена основа или запалими такива, спазвайте

Инструкции за заземяване , стр. 10.

2.

Извършете

Процедура за освобождаване на налягането , стр. 12.

3.

Демонтирайте предпазителя на накрайника и накрайника за пръскане.

За допълнителна информация вижте ръководството на отделния пистолет.

5.

Поставете отвора за течността в промивната течност, вижте

Съвместимост на флуида за почистване , стр. 25. Поставете

източващата тръба в контейнера за отпадъчна боя.

ti24709a

22 ti24592a

6.

Завъртете вентила за заливане в хоризонтална позиция.

3A8353B

7.

Увеличете налягането с 1/2 оборот за стартиране на двигателя. Дръжте пистолета опрян към заземения контейнер за боя или към съда за отпадъчна боя. Освободете блокировката на спусъка. Активирайте пистолета и повишете налягането, докато помпата започне да работи стабилно и се появи промивна течност.

Експлоатация

9.

Докато пистолетът е задействан, завъртете вентила за заливане надолу.

След това освободете спусъка на пистолета. Оставете промивната течност да циркулира, докато излизащата от източващата тръба течност стане чиста.

8.

Спрете да натискате спусъка на пистолета. Придвижете пистолета към контейнера за отпадъчна боя, задръжте го срещу него, задействайте пистолета, за да промиете напълно системата.

10. Повдигнете смукателната тръба над промивната течност.

3A8353B 23

Експлоатация

11. Завъртете вентила за заливане в хоризонтална позиция. Задействайте пистолета в контейнера за промивна течност или съда за отпадъчна боя за

20 секунди, за да изпразните течността от маркуча.

12. Включете блокировката на спусъка.

13. Завъртете ролката за управление на налягането до най-ниската настройка и завъртете превключвателя ON/OFF

(Вкл./Изкл.) в позиция OFF (Изкл.).

Бутонът за захранване светва, когато е на ON (Вкл.). Отстранете акумулатора.

24

14. Извършете Процедура за освобождаване на налягането , стр. 12.

15. Свалете филтрите от пистолета и пръскачката, ако има монтирани.

Почистете и огледайте. Поставете филтрите. Вижте ръководството на отделния пистолет. ti24718a

3A8353B

16. Ако промивате с вода, промийте пак с уайтспирт или с течност Pump Armor™, която оставя защитно покритие, за да предотвратите замръзване или корозия.

17. Избършете пръскачката, маркуча и пистолета с парцал, напоен във вода или минерален спирт.

Експлоатация

Съвместимост на флуида за почистване

• Когато пръскате материали на водна основа , промийте системата грижливо с вода.

• Когато пръскате материали на маслена основа или запалими такива, промийте системата грижливо с минерални разтворители (уайтспирит) или съвместим промивен флуид. Когато промивате с разтворители, винаги

спазвайте Инструкции за заземяване , стр. 10.

• За да пръскате, имащи водна основа материали след пръскане на материали на маслена основа или запалими такива, първо промийте системата грижливо с вода. Водата, изтичаща от тръбата за източване трябва да бъде чиста и без разтворител преди да започнете пръскане с материали на водна основа.

• За да пръскате, имащи маслена основа или запалими материали, след пръскане на имащи водна основа материали, първо промийте грижливо системата с минерални разтворители

(уайтспирит) или съвместим промивен разтворител. Разтворителят, излизащ през изпразнителната тръба, не трябва да съдържа никаква вода. Когато промивате с разтворители, винаги

спазвайте Инструкции за заземяване , стр. 10.

• За да избегнете обратно разплискване по кожата или в очите ви, винаги насочвайте пистолета към вътрешната стена на съда.

3A8353B 25

Поддръжка

Поддръжка

Рутинното техническо поддържане е важно, за да осигури правилната работа на вашата пръскачка. Поддръжката включва извършване на редовни действия, които поддържат пръскачката в експлоатация и предпазват от проблеми в бъдеще.

Дейности

Огледайте/почистете филтъра на пръскачката, входния филтър и филтъра на пистолета.

Огледайте отворите на предпазителя на двигателя за запушване.

Напълнете TSL през отвора за пълнене на TSL.

Проверете изключването на пръскачката.

Интервали

Ежедневно или при всяко пръскане

Ежедневно или при всяко пръскане

Ежедневно или при всяко пръскане

На всеки 3785 литра (1000 галона)

При НЕАКТИВИРАН пистолет на пръскачката двигателят трябва да спре и да не се стартира, докато пистолетът не се активира отново.

Ако пръскачката се включи отново при НЕАКТИВИРАН пистолет, проверете помпата за външни/вътрешни течове и проверете за течове вентила за заливане.

Регулиране на затягането на уплътнение

Когато уплътнението на помпата започне да тече след продължителна употреба, затегнете уплътняващата гайка, докато течът спре или намалее. Това позволява около

378,5 литра (100 галона) допълнителна работа, преди да се изисква смяна на уплътнението. Уплътняващата гайка може да се затегне без отстраняване на О-пръстена.

При необходимост в зависимост от употребата

26 3A8353B

Откриване и отстраняване на неизправности

Откриване и отстраняване на неизправности

Механични/По пътя на флуида

1.

Извършете Процедура за освобождаване на налягането , стр. 12,

преди проверка или ремонт.

Проблем

Мощността на помпата е ниска

2.

Проверете всички възможни проблеми и причини преди разглобяване на устройството.

Какво да се проверява

Ако проверката не показва проблем, преминете към следващата проверка

Износен накрайник за пръскане.

Запушен накрайник за пръскане.

Подаването на боя.

Задръстен смукателен филтър.

Сферата на впускателния клапан и сферата на буталото не лягат правилно.

Какво да се направи

Когато проверката показва проблем, направете справка в тази колона

Следвайте Процедура за освобождаване на налягането , стр. 12, после сменете накрайника.

Вижте ръководството за отделния пистолет или накрайник.

Понижете налягането. Проверете и почистете накрайника за пръскане.

Напълнете отново и залейте помпата.

Демонтирайте го и го почистете, след това го монтирайте отново.

Отстранете впускателния клапан и почистете. Проверете сферите и леглата за прорези; сменете, ако е необходимо. Направете справка в ръководството за помпата.

Филтрирайте боята, преди да я използвате, за да отстраните частиците, които могат да запушат помпата.

Почистете филтъра.

Филтърът за течността или филтърът на накрайника е задръстен или замърсен.

Течащ вентил за заливане.

Проверете помпата да не продължава да нагнетява при освободен спусък.

(Вентилът за заливане не тече.)

Теч около херметизиращата гайка за гърловината, което може да показва износени или повредени уплътнения.

Акумулаторната батерия е недостатъчно заредена.

Следвайте Процедура за освобождаване на налягането , стр. 12, после поправете вентила

за заливане.

Обслужете помпата. Направете справка в ръководството за помпата.

Да се сменят уплътненията. Направете справка в ръководството за помпата.

Също проверете леглото на буталния клапан за втвърдена боя или прорези и сменете, ако е необходимо. Затегнете уплътняващата гайка/капачка.

Заредете акумулаторната батерия.

3A8353B 27

Откриване и отстраняване на неизправности

Проблем

Мощността на помпата е ниска

Какво да се проверява

Ако проверката не показва проблем, преминете към следващата проверка

Повреден прът на помпата.

Какво да се направи

Когато проверката показва проблем, направете справка в тази колона

Ниско налягане на изключване.

Износени или повредени уплътнения на буталото.

О-пръстенът в помпата е износен или повреден.

Сферата на впускателния клапан е покрита с материал.

Поправете помпата. Направете справка в ръководството за помпата.

Завъртете копчето за налягането изцяло надясно. Уверете се, че копчето за контрол на налягането е правилно монтирано, за да се позволи пълно положение надясно. Ако проблемът продължи, сменете контрола на налягането.

Да се сменят уплътненията. Направете справка в ръководството за помпата.

Сменете О-пръстена. Направете справка в ръководството за помпата.

Почистете впускателния клапан.

Направете справка в ръководството за помпата.

Намалете общата дължина на маркуча.

Двигателят работи, но помпата не нагнетява

Прекомерен теч на боя в холендера

Голям спад на налягането в маркуча с тежки материали.

Механизмът на съединителния прът е повреден. Направете справка в ръководството за помпата.

Повредени предавки или корпус на задвижващия блок.

Холендерът е разхлабен.

Проверете корпуса на задвижващия блок и предавките за повреда и ги сменете, ако е необходимо.

Демонтирайте дистанционния елемент на уплътняващата гайка. Затегнете уплътняващата гайка достатъчно, за да спрете теча.

Износени или повредени уплътнения.

Да се сменят уплътненията. Направете справка в ръководството за помпата.

Биелата е износена или повредена.

Сменете съединителния прът.

Направете справка в ръководството за помпата.

Пистолетът плюе течността Въздух в помпата или маркуча.

Дюзата за пръскане е частично запушена.

Ниско ниво на захранващата течност или празен контейнер.

Сменете механизма на съединителния прът. Направете справка в ръководството за помпата.

Проверете и затегнете всички съединения за флуида. Работете с помпата възможно най-бавно по време на заливане.

Почистете накрайника. Вижте

Почистване на запушванe в накрайника , стр. 21.

Напълнете отново с флуид.

Залейте помпата. Направете справка в ръководството за помпата.

Проверявайте захранването с течност често, за да предотвратите работата на помпата на сухо.

28 3A8353B

Откриване и отстраняване на неизправности

Проблем

Какво да се проверява

Ако проверката не показва проблем, преминете към следващата проверка

Какво да се направи

Когато проверката показва проблем, направете справка в тази колона

Помпата трудно се залива Въздух в помпата или маркуча.

Впускателният клапан тече.

Проверете и затегнете всички съединения за флуида. Работете с помпата възможно най-бавно по време на заливане.

Почистете впускателния клапан.

Уверете се, че леглото на сферата не е издълбана или износено и сферата пасва добре в леглото.

Сглобете отново клапана.

Пръскачката работи 5 до

10 минути, след което спира

Уплътненията на помпата са износени.

Сменете уплътненията на помпата.

Направете справка в ръководството за помпата.

Полаганият слой боя е много дебел.

Разредете боята според препоръките на доставчика.

Уплътняващата гайка е твърде затегната. Когато уплътняващата гайка е твърде затегната, уплътнението на пръта на помпата ограничава действието на помпата и претоварва двигателя.

Акумулаторната батерия е недостатъчно заредена.

Разхлабете херметизиращата гайка на помпата. Проверете за изтичане около холендера. Ако е необходимо, сменете уплътненията на помпата. Направете справка в ръководството за помпата.

Заредете акумулаторната батерия.

Пръскачката не издава шум, когато управлението на налягането е на ON (Вкл.), а превключвателят ON/OFF

(Вкл./Изкл.) е ON (светещ)

Индикаторът на превключвателя

ON/OFF (Вкл./Изкл.) мига два пъти, когато управлението на налягането е на ON (Вкл.). Показва неправилно напрежение.

Сменете батерията с напълно заредена акумулаторна батерия.

Батерията е достигнала максималния си срок на експлоатация. Сменете акумулаторната батерия.

Превключвателят ON/OFF

(Вкл./Изкл.) не светва, когато е натиснат.

Индикаторът на превключвателя

ON/OFF (Вкл./Изкл.) мига три пъти, когато управлението на налягането е на ON (Вкл.). Показва много висока или много ниска температура на акумулаторната батерия.

Оставете батерията да се охлади или затопли до стайна температура.

Индикаторът на превключвателя

ON/OFF (Вкл./Изкл.) мига четири пъти, когато управлението на налягането е на ON (Вкл.). Посочва състояние на блокиран ротор.

Индикаторът на превключвателя

ON/OFF (Вкл./Изкл.) мига пет пъти, когато управлението на налягането е на ON (Вкл.). Показва много висока температура на двигателя.

Сменете комплекта помпа и/или двигател.

Оставете двигателя да се охлади до стайна температура.

Показва, че акумулаторната батерия не е монтирана, не е достатъчно заредена или е повредена.

Монтирайте правилно акумулаторната батерия, уверете се, че е напълно заредена, или я сменете.

Таблото за управление е повредено.

Сменете таблото за управление.

3A8353B 29

Откриване и отстраняване на неизправности

Електрически

Симптом: Пръскачката не работи, спира да работи или не се изключва.

1.

Извършете

Процедура за освобождаване на налягането , стр. 12.

2.

Демонтирайте акумулаторната батерия,

вижте Монтаж и демонтаж на акумулаторната батерия , стр. 17.

3.

Завъртете превключвателя ON/OFF

(Вкл./Изкл.) на OFF (Изкл.) , изчакайте

30 секунди и след това го завъртете обратно на ON (Вкл.) (това гарантира, че пръскачката е в нормален работен режим).

4.

Завъртете копчето за контрол на налягането на 1/2 оборот по посока на движение на часовниковата стрелка.

Проблем

Пръскачката изобщо не работи.

Пръскачката не се изключва след достигане или превишаване на максималното налягане.

Основни електрически проблеми

Какво да се проверява Как да се проверява

Проверете зареждането на акумулаторната батерия.

Проверете връзките на контрола на налягането.

Проверете контрола на налягането.

Проверете проводниците на двигателя.

Проверете контрола на налягането.

Натиснете индикатора за нивото на зареждане на акумулаторната батерия.

Ако е необходимо, заредете акумулаторната батерия или монтирайте нова такава.

Уверете се, че конекторът е чист и добре свързан.

Свържете към контрол на налягането, за който знаете, че е добър. Ако двигателят работи, сменете контрола на налягането.

Уверете се, че клемите са чисти и добре свързани.

Разкачете контрола на налягането, ако пръскачката все още работи, сменете таблото за управление. Ако пръскачката спре, сменете контрола на налягането.

Проводниците на двигателя са здраво закрепени и правилно свързани

Сменете разхлабени клеми; огънете към проводниците.

Уверете се, че клемите са здраво свързани.

Почистете клемите на платката.

Свържете обратно проводниците.

30 3A8353B

Забележки

Забележки

3A8353B 31

Резервни части

Резервни части

Части за пръскачки 390 Stand

Вижте стр. 36

32

Кат.

Сила на затягане

(усукващ момент)

1

2

15,8-18,1 N•m

(140 - 160 инчфунта)

9-10,2 N•m

(80-90 инчфунта)

Кат.

Сила на затягане

(усукващ момент)

3

4

2,6-3,1 N•m

(23-27 инчфунта)

0,9-1,13 N•m

(8-10 инчфунта)

Кат.

Сила на затягане

(усукващ момент)

5

6

1,13-2,26 N•m

(10-20 инчфунта)

2,8-4 N•m

(25-35 инчфунта)

Кат.

Сила на затягане

7

4,5-5,6 N•m

(40-50 инчфунта)

3A8353B

Резервни части

Пръскачки 390 Stand Списък с части

Кат. № Част

1 107434

2

3

25U231

117501

5

6

7

8

9

10

12

14

20

22

23

42

43

44

45

46

47

48

49

20A450

20A052

115498

116073

116074

116079

117501

117559

249051

17C539

25U300

25

39

40

41

826283

180131

28

30 17C735

31 16H137

34  Вижте стр. 38

244035

249194

17C487

17C488

17C489

24W817

24W640

24X020

24W830

Вижте стр. 38

117493

119236

20A555

50

52

20A330

Вижте стр. 38

Вижте 53 стр. 38

54 20A554

56 20A336

56a

56b

57

58

246385

115099

Описание

ЛАГЕР, опорен

КОНЗОЛА, капак

ВИНТ, машинен, шестостенна глава

ГАРНИТУРА

БУТОН С ПРУЖИННО

ВРЪЩАНЕ, механизъм

ВИНТ, машинен, прорез/шест., глава измиване

ШАЙБА, опорна

ШАЙБА, опорна

ЛАГЕР, опорен

ВИНТ, машинен, глава с шестостенно гнездо и фланец

О-ПРЪСТЕН

КОМПЛЕКТ, тръба, източваща включва 39, 145

КАПАК, преден

КОЖУХ, двигател, включва 87, 12, 48, 52, 53, 84,

89, 90

Модели: 25T804, 25T863,

25T943, 25T882)

Модели: 826280

ЛАГЕР, опорен

ЕТИКЕТ, идентификация

ВИНТ, шестостенна глава

УПЛЪТНЕНИЕ, О-ПРЪСТЕН

КАРТА, медицинска тревога

(не е показана)

ДЕФЛЕКТОР, назъбен

ПРЕДАВКА, редукторна

ПОМПА, раб. обем

Северна Америка

Азия/Австралия и

Нова Зеландия/Япония

Европа

КОРПУС, задвижване включва 47

ПРЪТ, съединителен

ПРЕДАВКА, колянов вал включва 25

КОМПЛЕКТ, маркуч, съед. включва 31

МАРКУЧ, съед.,

1/4 in. x 25 или 50 ft

ВИНТ, маш., шестост. глава с шайба

ВИНТ, с гнездо звезда (Torx®)

КОМПЛЕКТ, табло за управление,

390 без кабел, включва 48

ЕТИКЕТ, горен

ЕТИКЕТ, преден

ЕТИКЕТ, страничен

ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ, силов

О-ПРЪСТЕН

ГАЙКА

ФИЛТЪР, 7/8-14 униф.

ШАЙБА

Кол.

1

1

1

2

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

2

4

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

9

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

Кат. № Част

59 20A271

60 246386

69

70

71

80

81

82

84

88

87

89

90

99

61 Вижте стр. 38

63  Вижте

66

67 стр. 38

116139

15G857

68 287903

100

101

110

145

287072

17C483

127914

20A270

17R614

115477

17P924

237686

112798

16D576

20A335

20A162

20A163

20A164

25U295

16H592

16H835

20A165

20A166

20A167

M70809

206994

124507

Описание

РАМА, на стойка

МАРКУЧ, всмукателен комплект включва 14, 37, 91

ПИСТОЛЕТ, пулверизиращ

ЕТИКЕТ, предупреждение

ЗАХВАТ, ръкохватка

КАЛПАК, опора

ЧАШКА, засмукване/източване

ДРЪЖКА включва 47, 66

КАПАК, прът на помпата

ВИНТ, рапиден, шестост. глава с шайба

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА

АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ

СКРЕПИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ, отделение за акумулаторна батерия

СКРЕПИТЕЛЕН ЕЛЕМЕНТ

ЕТИКЕТ, A+

ПРОВОДНИК, заземяващ

СКРЕПИТЕЛЕН ЕЛЕМЕНТ

ЕТИКЕТ, САЩ

ЕТИКЕТ, марка, DEWALT

АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ

(не е показана)

60V, САЩ/КАНАДА

(Модели 25T804, 826280)

54V, Европа, Близкия Изток,

Африка/Обединено кралство (Модели 25T863,

25T943)

54V, Австралия, Нова

Зеландия (Модел 25T882)

АДАПТЕР, заземяване, щепселна кутия

АДАПТЕР, щепсел, заземяващ

ЕИО 7/7 (Модели: 25T863,

25T943)

AS3112/Австралия,

Нова Зеландия

(Модел: 25T882)

ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО, бързодействащо, DEWALT

(не е показано)

60V, САЩ/КАНАДА (Модели

25T804, 826280)

54V, Европа, Близкия Изток,

Африка/Обединено кралство

(Модели 25T863, 25T943)

54V, Австралия,

Нова Зеландия

(Модел 25T882)

ФИТИНГ, назъбен, маркуч

ТЕЧНОСТ, TSL, 8 унции

(не е показана)

АДАПТЕР,

Обединено кралство, силов, модел 25T943 (не е показан)

 Предупредителните етикети за безопасност, табелите и картите за смяна се предоставят безплатно.

Кол.

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

4

1

2

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

1

3A8353B 33

Резервни части

Пръскачки 390 Hi-Boy Части

Вижте стр. 36

34

Кат.

Сила на затягане

(усукващ момент)

1

2

15,8-18,1 N•m

(140 - 160 инчфунта)

9-10,2 N•m

(80-90 инчфунта)

Кат.

Сила на затягане

(усукващ момент)

3

4

2,6-3,1 N•m

(23-27 инчфунта)

0,9-1,13 N•m

(8-10 инчфунта)

Кат.

Сила на затягане

(усукващ момент)

5

6

1,13-2,26 N•m

(10-20 инчфунта)

2,8-4 N•m

(25-35 инчфунта)

Кат.

Сила на затягане

7

4,5-5,6 N•m

(40-50 инчфунта)

3A8353B

25

28

30

180131

17C735

31 16H137

34  Вижте стр. 38

39

40

41

244035

249194

17C487

17C488

42

43

44

45

46

47

48

49

50

52

20A330

Вижте стр. 38

53 Вижте стр. 38

54 20A554

55 15K092

17C489

24W817

24W640

24X020

24W830

Вижте стр. 38

117493

119236

20A555

Резервни части

Пръскачки 390 Hi-Boy Списък с части

4

5

6

7

Кат. № Част

1

2

3

107434

25T886

117501

16V903

20A450

20A052

115498

8

9

10

12

14

22

23

116073

116074

116079

117501

103413

17C539

25U300

Описание

ЛАГЕР, опорен

КОНЗОЛА, капак

ВИНТ, машинен, шестостенна глава

КАБЕЛОПРОВОД, гофриран

ГАРНИТУРА

БУТОН С ПРУЖИННО

ВРЪЩАНЕ, механизъм

ВИНТ, машинен, прорез/шест., глава измиване

ШАЙБА, опорна

ШАЙБА, опорна

ЛАГЕР, опорен

ВИНТ, машинен, глава с шестостенно гнездо и фланец

О-ПРЪСТЕН

КАПАК, преден

КОМПЛЕКТ, кожух, двигател, включва 87, 12, 48, 52, 53, 84,

89, 90

ЛАГЕР, опорен

ЕТИКЕТ, идентификация

ВИНТ, машинен, шестостенна глава

О-ПРЪСТЕН

КАРТА, медицинска тревога

(не е показана)

ДЕФЛЕКТОР, назъбен

ПРЕДАВКА, редукторна

ПОМПА, раб. обем

Северна Америка

Азия/Австралия и

Нова Зеландия/Япония

Европа

КОРПУС, задвижване включва 47

ПРЪТ, съединителен

ПРЕДАВКА, колянов вал включва 25

КОМПЛЕКТ, маркуч, съед. включва 132

МАРКУЧ, съед.,

1/4 in. x 25 или 50 ft

ВИНТ, маш., шестост. глава с шайба

ВИНТ, с гнездо звезда (Torx®)

КОМПЛЕКТ, табло, управление, 390 без кабел

ЕТИКЕТ, горен

ЕТИКЕТ, преден

Кол.

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

2

1

2

1

2

4

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

2

1

ЕТИКЕТ, страничен 1 двигател,

390 без кабел

ТРЪБА, източване

1

1

Кат. № Част

56

56a

56b

57

58

59

60

70

80

81

82

84

85

87

88

89

90

99

100

101

102

103

104

105

106

107

109

110

145

20A336

235004

115099

17C485

25C786

60a

61

17C949

Вижте стр. 38

62 195400

63  Вижте стр. 38

67

69

109032

287489

17C483

20A270

17R614

115477

17P924

15B652

112798

237686

16D576

20A335

20A162

25U295

15E813

20A386

128795

17C990

111040

119451

119452

102040

20A165

M70809

206994

Описание

ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ, силов

О-ПРЪСТЕН

ГАЙКА

ФИЛТЪР, 3/4-16 униф.

ШАЙБА

РАМА, на стойка

КОМПЛЕКТ, смукателен включва 14, 58, 85, 101, 60a, 57

ТРЪБА, смукателна, входна

ПИСТОЛЕТ, пулверизиращ

Кол.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

СКОБА, пружина

ЕТИКЕТ, предупреждение

ВИНТ

ДРЪЖКА, комплект, за количка Hi-Cart

КАПАК, прът на помпата

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА

АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ

СКРЕПИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ, отделение за акумулаторна батерия

ВИНТ, с гнездо звезда (Torx®)

ЕТИКЕТ, A+

ШАЙБА

СКРЕПИТЕЛЕН ЕЛЕМЕНТ

ПРОВОДНИК, заземяващ

ЕТИКЕТ, САЩ, за всички модели

ЕТИКЕТ, марка, DEWALT

АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ

60V, САЩ/КАНАДА

(не е показана)

АДАПТЕР, заземяване, щепселна кутия

ГАЙКА

КОНЗОЛА, акумулаторна батерия

ВИНТ, с гнездо звезда (Torx®)

КОНЗОЛА, контейнер

ГАЙКА, осигурителна

КОЛЕЛО

КАПАЧКА, муфа

ГАЙКА, осигурителна

ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО, бързодействащо, DEWALT,

60V, САЩ/КАНАДА

(не е показано)

ФИТИНГ, назъбен, маркуч

ТЕЧНОСТ, TSL, 8 унции

(не е показана)

 Предупредителните етикети за безопасност, табелите и картите за смяна се предоставят безплатно.

1

1

4

1

1

1

1

1

4

1

1

1

6

1

1

1

1

2

2

3

1

2

2

3

1

1

1

3A8353B 35

Резервни части

Пулт за управление и филтър

36

Кат.

Сила на затягане

(усукващ момент)

1

15,8-18,1 N•m

(140 - 160 инчфунта)

Кат.

7

Сила на затягане

(усукващ момент)

14,7-16,9 N•m

(130-140 инчфунта)

Кат.

8

Сила на затягане

(усукващ момент)

5,4-8,1 N•m

(48-72 инчфунта)

Кат.

Сила на затягане

3A8353B

Резервни части

Списък с части на управлението и филтъра

Кат. № Част

2

4

5

15

16

17

18

19

21

117828

111600

277364

17C590

17C591

Описание

УПЛЪТНЕНИЕ, О-пръстен

ЩИФТ, с жлеб

НАБИВКА, легло, клапан

КОЛЕКТОР, течност

Модели пръскачки:

25T804, 25T805, 826280

Модели пръскачки:

25T863, 25T882, 25T943

ФИЛТЪР, течност

Висок колектор

246425 меш 30 (сив)

246384

246382

246383 меш 60, оригинален, (черен) меш 100 (син) меш 200 (червен)

287902

15B071

20A475

17C725

КАПАЧКА, колектор

КОМПЛЕКТ, капачка, висок колектор, включва 18

ВЛОЖКА, филтър, висока

ЕТИКЕТ, PC

ИНДИКАТОР, управление на налягането

Кол.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Кат. № Част

24

26

27

30

35

36

38

51

145

146

Описание

162453

15E022

187625 РЪКОХВАТКА, кран, източване машинен,

КРЪГЛА ГЛАВА

239914

НИПЕЛ, (1/4 npsm x 1/4 npt)

ЛЕГЛО, вентил

224807

20A556

20A474

M70809

17D294

115523

119783

КЛАПАН, източване, включва 5, 26

ЦОКЪЛ, кран

КОМПЛЕКТ, управление, налягане, включва 19, 20, 51

ЕТИКЕТ, управление

ФИТИНГ, назъбен

ДИСТАНЦИОНЕН ЕЛЕМЕНТ, колектор

МАНОМЕТЪР, налягане, течност (на избрани модели).

Не е показано

ФИТИНГ, Т-образен, шарнир

(на модели с манометър)

Кол.

2

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

2

3A8353B 37

Пистолет, маркучи и етикети

Пистолет, маркучи и етикети

Пръскачка модел

(Серия)

Кат. № 46

Маркуч,

1/4” x 50 фута

Кат. № 61

Пистолет, пулверизиращ

25T804 &

25T805 &

25T863 $

25T943 $

240794

240794

25T882 @

826280 &

240794

826079

# – Английски, Испански, Френски

20A479

288438

17Y043

826282

% – английски, китайски, корейски

& – Северна Америка

Кат. № 52

Етикет, преден

20A328

20A333

Кат. № 53

Етикет,

Страничен

20A329

20A334

20A328

20A331

@ – Австралия и

Нова Зеландия

$ – Европа

 – AP

20A329

20A332

Кат. № 34

Карта,

Сигнал за медицинска помощ 

Кат. № 63

Етикет, опасност 

222385 # 20A030 #

222385 $

17A134 %

222385 #

20A480 $

20A481 %

20A030 #

 Предупредителните етикети за безопасност, табелите и картите за смяна се предоставят безплатно.

38 3A8353B

Схема на свързване

Схема на свързване

Кат. № 56

Заземяващ проводник

ЧЕРЕН

ВИОЛЕТОВ

Ролка за управление на налягането

8-щифтов конектор, женски

10-щифтов конектор, женски

ЧЕРВЕН

ЖЪЛТ

СИН

Кат. № 54

3A8353B 39

Технически спецификации

Технически спецификации

390 PC без кабел

Размери

Височина

Stand

Hi-Boy

САЩ

Устройство за пръскане

Максимално работно налягане на течността

390 PC без кабел

Максимална производителност

390 PC без кабел

Максимален размер накрайник

390 PC без кабел

Изход за течност

3300 psi

0,47 gpm

0,021

1/4”

(нормална американска резба)

18,5”

28,25” (Ръкохватка надолу)

38,25” (Дръжка нагоре)

Метрична система

22,8 MPa, 228 бара

1,8 lpm

0.021

1/4”

(нормална американска резба)

47 cm

71,8 cm (Дръжка надолу)

97,2 cm (Дръжка нагоре)

Дължина

Stand

Hi-Boy

Ширина

16”

23,25”

40,6 cm

59,1 cm

Stand

Hi-Boy

Тегло

Stand (с акумулаторна батерия)

14”

20,5”

35,6 cm

52,1 cm

Hi-Boy (с акумулаторна батерия)

Шум** (dBa) 0,48 MPa (4,8 bar, 70 psi)

31 фунта (33 фунта)

58 фунта (60 фунта)

14 kg (15 kg)

26 kg (27 kg)

Ниво на звуковото налягане

90 dBa (децибела)

Звукова мощност

100 dBa (децибела)

Конструктивни материали

Мокрещи се материали по всички модели поцинкована и никелирана въглеродна стомана, найлон, неръждаема стомана, PTFE, ацетал, кожа, UHMWPE, алуминий, волфрамов карбид, полиетилен, флуорокаучук, уретан

Забележки

* Пусковите налягания и дебита за цикъл може да варират в зависимост от състоянието на всмукване, нагнетателната глава, атмосферното налягане и вида на флуида.

** Звуково налягане, измерено на 1 метър (3 фута) от оборудването

Звукова мощност, измерена съгласно ISO-3744.

Всички търговски марки или регистрирани търговски марки са собственост на техните съответни собственици.

40 3A8353B

Становище 65 на щата Калифорния

Становище 65 на щата Калифорния

ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА КАЛИФОРНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Рак и увреда на способността за репродуктивност – www.P65warnings.ca.gov.

3A8353B 41

Стандартна гаранция на Graco

Стандартна гаранция на Graco

Graco гарантира, че цялото оборудване, описано в този документ, което е произведено от Graco и носи неговото име, няма дефекти в материала и изработката към датата на продажба на първоначалния купувач.

С изключение на всякаква специална, удължена или ограничена гаранция, която е издадена от Graco, за период от дванадесет месеца от датата на продажба Graco ще поправя или сменя всяка част на оборудването, което Graco установи за дефектно. Тази гаранция важи само когато оборудването е монтирано, работило и е поддържано според писмените препоръки на Graco .

Тази гаранция не покрива и Graco няма да носи отговорност за обща амортизация и каквато и да било неизправност, повреда или износване, причинени от неправилен монтаж, неправилна употреба, надраскване, корозия, неадекватна или неправилна поддръжка, небрежност, злополука, фалшифициране или замяна с части, които не са произведени от Graco. Graco не носи отговорност за неправилно функциониране, повреда или износване, причинено от несъответствие с оборудването на Graco със структури, аксесоари, оборудване или материали, които не са доставени от Graco, или неправилно проектиране, производство, монтаж, работа или поддържане на структури, аксесоари, оборудване или материали, които не са доставени от Graco.

Тази гаранция има за условие предварително платеното връщане на оборудването, което се счита за дефектно, върнато на лицензиран дистрибутор на Graco за установяване на дефекта. Ако оборудването наистина е дефектно, Graco ще поправи или замени безплатно всички дефектни части. Оборудването ще бъде върнато на първия купувач, като транспортирането ще бъде предварително платено. Ако при проверка на оборудването не се открие дефект в материала или изработката, поправките ще бъдат извършени на разумна цена, като цената ще включва стойността на частите, труда и транспорта.

ТАЗИ ГАРАНЦИЯ Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНА И ЗАМЕНЯ ВСИЧКИ ДРУГИ ГАРАНЦИИ, ПРЕКИ ИЛИ КОСВЕНИ,

ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ ДО ГАРАНЦИЯ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ГАРАНЦИЯ ЗА

ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ.

Единственото задължение на Graco и единственото обезщетение за купувача при нарушение на гаранцията ще бъде както е изложено по-горе. Купувачът се съгласява, че няма да има друга компенсация (включително, но без ограничение до инцидентни или закономерни повреди, за загубени печалби, загубени продажби, нараняване на лица или имущество, както и всякакви други инцидентни или закономерни загуби). Всяко действие за нарушение на гаранцията трябва да бъде доказано в рамките на две (2) години от датата на продажба.

GRACO НЕ ДАВА ГАРАНЦИЯ И НЕ ПРИЗНАВА НИКАКВИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА

ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО АКСЕСОАРИ,

ОБОРУДВАНЕ, МАТЕРИАЛИ ИЛИ КОМПОНЕНТИ, КОИТО СА ПРОДАДЕНИ, НО НЕ СА ПРОИЗВЕДЕНИ

ОТ GRACO . Тези компоненти, които са продадени, но не са произведени от Graco (като например електрически двигатели, превключватели, маркучи и т.н.), са предмет на гаранцията, ако има такава, на техния производител. Graco ще осигури за купувача необходимата помощ, когато той прави каквато и да е рекламация за нарушаване на тези гаранции.

В никакъв случай Graco не носи отговорност за косвени, инцидентни, специфични или закономерни повреди, които произтичат от доставянето на оборудване от Graco при описаните в настоящия документ условия или от използването на продукти или стоки, продадени с този документ, независимо дали се дължат на нарушение на договора, нарушение на гаранцията, небрежност на Graco или друго.

42 3A8353B

Информация за Graco

Информация за Graco

За най-актуалната информация за продуктите на Graco посетете www.graco.com

.

За патентна информация вижте www.graco.com/patents .

ЗА ДА НАПРАВИТЕ ПОРЪЧКА, свържете се с дистрибутор на Graco за вашата страна или се обадете на тел. 1-800-690-2894, за да откриете най-близкия дистрибутор.

3A8353B 43

Всички писмени и визуални данни, съдържащи се в този документ, отразяват най-новата налична информация за продукта към момента на публикуването.

Graco си запазва правото да прави промени по всяко време без предварително уведомление.

Превод на оригиналните инструкции. This manual contains Bulgarian. MM 3A8179

Централен офис на Graco: Minneapolis

Международни офиси: Белгия, Китай, Япония, Корея

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Авторски права 2021, Graco Inc.

Всички производствени терени на Graco са регистрирани по ISO 9001.

www.graco.com

Редакция B, април 2021

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents