Graco 333033F, Pressure Washers Ръководство за работа

Add to my manuals
36 Pages

advertisement

Graco 333033F, Pressure Washers Ръководство за работа | Manualzz

Експлоатация/Ремонт/Части

Машини за миене под налягане

За чистене с вода под високо налягане. За използване само от професионалисти.

Вижте стр. 2 за информация за модела и максимално работно налягане.

Важни инструкции за безопасност

Прочетете всички предупреждения и инструкции в това ръководство и в ръководството за газовия двигател.

Запазете тези инструкции.

333033F

BG ti22505a

Модели с директно задвижване ti22506a

Модели с ремъчно задвижване

2

Модели

Съдържание

Модели . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

Символи за безопасност и значения . . . . . . . . . . . . . . 3

Предупреждения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

Монтаж . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

Лични предпазни средства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Настройка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Резервоар за гориво на двигателя . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Процедура за освобождаване на налягането . . . . . .8

Преглед на дюза . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Свързване на дюза . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Подаване на вода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Разтоварач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

Експлоатация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Пълнене на помпата преди работа . . . . . . . . . . . . . . .12

Стартиране . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

Почистване с препарати за миене . . . . . . . . . . . . . . .14

Изключване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

Поддръжка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Двигател . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

Помпа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

Дюзи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

Бързи съединители . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

Регулиране на опъна на ремъка . . . . . . . . . . . . . . . . .15

Зазимяване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

Отстраняване на неизправности . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Части (Модели с ремъчно задвижване) . . . . . . . . . . 19

Части на пръскачката . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Списък с части на пръскачката . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Помпа 127382 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Помпа 127384 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Части (Модели с директно задвижване) . . . . . . . . . . 23

Части на пръскачката . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Списък с части на пръскачката . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Помпа 127383 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Помпа 127417 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Помпа 127385 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Помпа 127420 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Помпа 127419 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Помпа 127418 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Технически характеристики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Забележки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Стандартна гаранция на Graco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Модели

Част №

24U618

24U626

24U619

24U985

24U620

24U986

24U987

24U621

24U988

24U622

24U989

24U623

24U990

24U624

24U991

24U625

Модел

2525DD

2532DD

3027DD

3032DD

4040DD

4040DDC

4040BD

4040BDC

PSI

2500

Работно налягане

MPa

17,2

Bar

172

3200

2700

3200

4000

4000

22

18,6

22

27,6

27,6

276

276

220

186

220

4000

4000

27,6

27,6

276

276

333033F

Символи за безопасност и значения

Може да срещнете следните символи за безопасност върху оборудването и в това ръководство. Важно е да сте прочели таблицата по-долу и да сте разбрали какво означава всеки символ.

Символ Значение

Символ Значение

Опасност от изгаряне

Не спирайте и не отклонявайте течове

Модели

Не използвайте запалими течности

Опасност от изхвърляне на части

Опасност от токов удар

Опасност от падане

Опасност от пожар и експлозия

Опасност от заплитане

Опасност от откат

Опасност от инжектиране в кожата

Опасност от пръски

Опасност от токсични течности и въглероден моноксид

Не пръскайте хора или животни

Премахнете източниците на запалване

Дръжте здраво с две ръце

Извършете процедурата за освобождаване на налягането

Прочетете ръководството, преди да използвате оборудването

Носете лични предпазни средства

Опасност от неправилна експлоатация на оборудването

333033F 3

4

Предупреждения

Предупреждения

Следните предупреждения се отнасят за инсталирането, използването, заземяването, поддръжката и ремонта на това оборудване. Удивителният знак обозначава общо предупреждение, а символите за опасност се отнасят за специфичните за дадена процедура рискове. Когато тези символи се появят в текста на настоящото ръководство или върху етикетите с предупреждения, направете повторна справка с тези Предупреждения. Символи и предупреждения за опасност, специфични за даден продукт, които не са разгледани в този раздел, може да се появят в това ръководство, където е приложимо.

ОПАСНОСТ ОТ ВЪГЛЕРОДЕН МОНОКСИД

Изгорелите газове съдържат отровен въглероден моноксид, който е газ без цвят и мирис. Вдишването на въглероден моноксид може да причини смърт.

• Не работете в затворено помещение.

ОПАСНОСТ ОТ ОТКАТ

Пистолетът може да даде откат, когато натиснете спусъка. Ако не сте стъпили стабилно, можете да паднете и сериозно да се нараните.

• Дръжте пистолета/палката здраво с две ръце, за да избегнете откати.

ОПАСНОСТ ОТ ПАДАНЕ

Използването на това оборудване може да създаде локви и хлъзгави повърхности. Високото налягане на разпръскване може причини падане, ако сте твърде близо до повърхността на почистване.

• Дръжте разпръскващата дюза на разстояние между 20 до 60 cm (8 до 24 in) от повърхността на почистване.

• Винаги работете с оборудването върху стабилна повърхност.

• Областта на почистване трябва да разполага с адекватни наклони и места за отводняване, за да се намали вероятността от падане поради хлъзгави повърхности.

• Бъдете изключително внимателни, ако трябва да работите с оборудването от стълба, скеле или друго относително нестабилно място.

ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР И ЕКСПЛОЗИЯ

Запалими пари в работната площадка могат да се възпламенят или да експлодират. За да предотвратите пожар и експлозия:

• Не пръскайте запалими течности.

• Работете с машините за миене под налягане само на открито.

• Отстранете всички източници на възпламеняване, като сигнални лампи, цигари, преносими електрически лампи и найлонови покривала (вероятност от образуване на електростатичен разряд).

• При транспортиране или ремонт на оборудването, транспортирайте или ремонтирайте с празен резервоар за гориво или с изключен спирателен клапан за гориво.

• Не пълнете резервоара за гориво, когато двигателят работи или е горещ; изключете двигателя и го оставете да се охлади. Горивото е леснозапалимо и може да се възпламени или да експлодира, ако се разлее върху гореща повърхност.

• На работната площадка не трябва да има отпадъчни материали, включително разтворители, парцали и бензин.

ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР

Контакт на струята с електрически кабели може да доведе до сериозни наранявания или смърт.

• Дръжте водната струя далеч от електрически кабели.

333033F

Предупреждения

333033F

ОПАСНОСТ ОТ ИНЖЕКТИРАНЕ В КОЖАТА

Струята под високо налягане може да впръска токсини в тялото и да причини сериозно телесно нараняване. В случай на впръскване, трябва да получите незабавно хирургическа помощ.

• Поддържайте дюзата чиста. Не пръскайте върху себе си, други хора или животни.

• Пазете ръцете и другите части на тялото далеч от изходния отвор. Не се опитвайте да спрете течове с част на тялото си.

• Този продукт трябва да се използва само от обучени оператори.

• Внимавайте, когато почиствате и сменяте накрайници на дюзи. В случай на задръстване на накрайника на дюзата по време на пръскане, следвайте процедурата за освобождаване на

налягането, за да изключите устройството и да освободите налягането, преди да отстраните накрайника на дюзата, за да го почистите.

• Не оставяйте устройството включено или под налягане, когато е без наблюдение. Когато устройството не се използва, изключете го и следвайте процедурата за освобождаване на

налягането при изключването му.

• Проверявайте маркучите и частите за признаци на повреди. Сменяйте всички повредени маркучи или части.

• Използвайте резервни части или аксесоари Graco, които са одобрени за номиналното налягане на машината за миене под налягане.

• Винаги активирайте блокировката на спусъка, когато не пръскате. Уверете се, че блокировката на спусъка работи правилно.

• Проверете дали всички съединения са стабилно свързани, преди да работите с машината.

• Научете се как бързо да спирате устройството и да освобождавате налягането. Запознайте се добре с органите за управление.

ОПАСНОСТ ОТ ИЗГАРЯНЕ

Работещите двигатели отделят топлина и горещи отработени газове. Температурата на шумозаглушителя и околните зони може да достигне или надхвърли 65°C (150°F). Може да възникне пожар или тежки изгаряния.

• Не докосвайте горещите повърхности.

• Стойте настрана от изгорелите газове.

• Никога не местете оборудването по време на работа.

• Преди да го докоснете, оставете оборудването да се охлади.

ОПАСНОСТ ОТ ЗАПЛИТАНЕ

Въртящите се части могат да причинят сериозни наранявания.

• Стойте на разстояние от движещите се части.

• Не работете с оборудване с отстранени защитни устройства и капаци.

ОПАСНОСТ ОТ ТОКСИЧНИ ТЕЧНОСТИ

Токсичните течности или изпарения могат да доведат до сериозно нараняване или смърт, ако попаднат в очите или върху кожата, ако бъдат вдишани или погълнати.

• Не използвайте машината за миене под налягане, за да разпръсквате опасни почистващи препарати или такива на киселинна основа.

• Не променяйте функцията на химическия инжектор, която ще намерите в инструкцията.

• Прочетете информационните листове за безопасност на материалите (MSDS), за да се запознаете със специфичните опасности, свързани с използваните от вас течности.

• Изгорелите газове трябва да се отвеждат далеч от работната площадка.

ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

На работната площадка носете подходящи предпазни средства, за да предотвратите сериозно нараняване, включително нараняване на очите, загуба на слуха, вдишване на отровни пари и изгаряния. Тези предпазни средства включват, но не се ограничават до:

• Предпазни очила и предпазни средства за ушите.

• Респиратори, защитно облекло и ръкавици, както се препоръчва от производителя на препарата за миене.

5

Предупреждения

ОПАСНОСТ ОТ НЕПРАВИЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБОРУДВАНЕТО

Неправилната експлоатация може да причини смърт или сериозно нараняване.

• Винаги носете подходящи ръкавици, предпазни очила и респиратор или маска, когато пръскате.

• Не работете и не пръскайте близо до деца. Винаги пазете децата далеч от оборудването.

• Не се пресягайте през машината и не стойте върху нестабилна опора. Винаги поддържайте ефективно ходене и баланс.

• Внимавайте и се самонаблюдавайте какво вършите.

• Не оставяйте устройството включено или под налягане, когато е без наблюдение. Когато устройството не се използва, изключете го и следвайте процедурата за освобождаване на

налягането при изключването му.

• Не работете с оборудването, когато сте изморени или сте под влияние на медикаменти или алкохол.

• Винаги поддържайте работното място без хора.

• Не връзвайте и не прегъвайте маркуча.

• Не подлагайте маркуча на температури или налягания, по-големи от тези определени от производителя.

• Не използвайте маркуча като силово средство за теглене или повдигане на оборудването.

• Спазвайте инструкциите за поддръжка, посочени в това ръководство.

• Не преправяйте и не променяйте оборудването. Промени или модификации могат да анулират одобрението на съответната агенция и да създадат рискове за безопасността.

• Уверете се, че цялото оборудване е приспособено и одобрено за средата, в която го използвате.

КАЛИФОРНИЙСКО СТАНОВИЩЕ 65

Изгорелите газове от двигателя на този продукт съдържат химикал, за който в щата Калифорния се знае, че причинява рак, увреждания на плода или други репродуктивни проблеми.

Този продукт съдържа химикал, за който в щата Калифорния се знае, че причинява рак, увреждания на плода или други репродуктивни проблеми. Измийте ръцете си след работа.

Следните инструкции се изискват от закона в щат Калифорния, Раздел 4442 на Калифорнийския кодекс за обществени ресурси. Другите щати може да имат подобни закони. Федералните закони се прилагат на федерални земи.

• Към шумозаглушителя на този двигател трябва да бъде добавен задържащ механизъм за искри, ако той ще бъде използван на каквато и да е покрита с гора, храсти или трева необработена земя.

• Консултирайте се с дилъра на двигателя или оборудването за избор на шумозаглушител със задържащото устройство на искри.

6 333033F

Монтаж

Монтаж

Лични предпазни средства

ОПАСНОСТ ОТ ИНЖЕКТИРАНЕ И ВДИШВАНЕ

Правилното облекло е от съществено значение за вашата безопасност. Препоръчително е да използвате необходимите средства за защита на очите, ушите и кожата. Допълнително защитно облекло (като например респираторна маска) може да се изисква, когато използвате препарати за миене с тази машина за миене.

Настройка

Това устройство трябва да бъде поставено само върху равна повърхност по време на работа, за да се гарантира правилното смазване на двигателя и водната помпа.

След като е правилно монтирана, проверете прозорчето за проверка на масло върху картера на помпата. Уверете се, че нивото на маслото е в центъра на прозореца за наблюдение на масло преди всяка употреба. Ако нивото е ниско, добавете масло в помпата и напълнете само до центъра на прозореца за наблюдение на масло. Вижте списъка с части за правилното масло за помпа. Не препълвайте!

Резервоар за гориво на двигателя

ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР И ЕКСПЛОЗИЯ

Не използвайте устройството в район:

• с недостатъчна вентилация

• където има изтичане на масло или газ

• където има запалими газове

Уверете се, че сте блокирали колелата, за да предотвратите движение на машината, докато работи.

ОПАСНОСТ ОТ СПУКВАНЕ

Не оставяйте машината изложена на дъжд, сняг или минусови температури. Ако някоя част на устройството замръзне, може да се покачи налягането, което би могло да доведе до спукване и сериозни наранявания.

Преди първоначална употреба, уверете се, че пробката/пръчката за масло е вмъкната в помпата.

Поради променящите се условия за превоз, помпата може да се наложи да бъде доставена с транспортна пробка за масло, вместо с масломерна пръчка в помпата.

Ако вашата помпа е била доставена с транспортна пробка за масло, трябва да я отстраните и да я замените с масломерната пръчка, доставена заедно с машината.

Препоръчва се минимум 86 октаново гориво за използване с тази машина. Не смесвайте масло с бензин.

Купувайте гориво в количество, което се използва за

30 дни. Препоръчва се да се използва чист, пресен, безоловен бензин. Бензин с олово може да се използва, ако няма безоловен бензин. Не използвайте бензин, който съдържа метанол или алкохол.

Проверете нивото на маслото в двигателя преди стартиране на двигателя (вижте ръководството за двигателя).

Напълнете резервоара за гориво, съгласно ръководството за двигателя.

За двигателя е необходима периодична настройка на карбуратора и дроселната клапа. Вижте ръководството на двигателя, доставено с тази машина, за правилни процедури на настройване.

Вижте ръководството на двигателя, доставено с тази машина за миене под налягане, за правилно стартиране на двигателя и процедури за поддръжка.

333033F 7

8

Процедура за освобождаване на налягането

Процедура за освобождаване на налягането

Следвайте процедурата за освобождаване на налягането, когато видите този символ.

Оборудването остава под налягане, докато налягането не се освободи ръчно. За да се избегне сериозно нараняване от течността под налягане, като напр. впръскване в кожата или разпръскване, както и от движещите се части, следвайте процедурата за освобождаване на налягането, когато спрете да пръскате и преди да предприемете почистване, проверка или обслужване на оборудването.

1.

Блокирайте спусъка.

2.

Изключете устройството.

3.

Спрете водоподаването. Прекъснете водата.

4.

Освободете блокировката на спусъка.

5.

Задействайте пистолета, за да освободите налягането.

6.

Блокирайте спусъка.

7.

Ако се съмнявате, че накрайникът за пръскане или маркучът е задръстен, или че налягането не е било напълно освободено след описаните по-горе действия, МНОГО БАВНО разхлабете присъединителната муфа на маркуча, за да освободите постепенно налягането, а след това я разхлабете напълно. Изчистете запушването на маркуча или накрайника.

333033F

Процедура за освобождаване на налягането

Преглед на дюза

Различни дюзи могат да бъдат присъединени с бързо свързване в края на палката, за да смените модела на пръскане или да използвате функцията за препарат за миене.

ОПАСНОСТ ОТ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ЧАСТИ

Когато използвате бързи връзки, бъдете сигурни, че връзката е здраво заключена. Ако връзките не са здраво заключени, водата под високо налягане може да изхвърли дюзата от палката, причинявайки сериозни наранявания или повреди.

При смяна на дюзите, винаги насочвайте палката далеч от вас. Преди смяна на дюза, извършете

процедурата за освобождаване на налягането

(стр. 8).

За да определите обхвата на струята, вижте номера, отпечатан върху дюзата. Първите две цифри показват обхвата на струята в градуси, т.е. 0=0°, 25=25°, 40=40°,

65 = препарат за миене/ниско налягане.

0° дюза (ЧЕРВЕНА): Това е силноструйна дюза, която осигурява много концентриран поток на вода. Бъдете внимателни, когато използвате правия тесен поток. Не се препоръчва за използване върху боядисани или дървени повърхности или елементи, които са свързани към лепкава основа. Употреба: Премахване на плевели от пукнатини на тротоари, упорити петна от цимент, зидария, алуминий и стомана, кал на парчета от оборудване и почистване на долната страна на косачки.

15° дюза (ЖЪЛТА): Това е дюза тип секач. Струята трябва да бъде насочена под 45° ъгъл към повърхността и да се използва като скрапер, за да отстраняване на боя, грес и замърсявания. Употреба: Подготовка на повърхността (отстраняване на петна от плесен и парчета боя).

25° дюза (ЗЕЛЕНА): Това е дюза за промиване. Този модел е най-добре пригоден за промиване на мръсотия, кал и сажди. Употреба: Влажни разпилени листа от тротоари, бордюри и пътища, почистване на твърди подове, миене на дъна на плувни басейни, дегресиране на двигатели.

40° дюза (БЯЛА): Това е дюза за миене. Този модел широка струя разпръсква вода под налягане над голяма област и се препоръчва за умерено чистене. Употреба:

Измиване на алуминиеви фасадни облицовки, миене на прозорци, миене на превозни средства, пръскане на тротоари, алеи и дворове. ЗАБЕЛЕЖКА: Не е налична за Модел 2525.

65° дюза (ЧЕРНА): Това е дюза за приложение на препарат за миене с ниско налягане. Този модел широка струя разпределя разтвор върху големи области под ниско налягане. Употреба: Приложение на препарат за миене, росене или плакнене.

333033F 9

Процедура за освобождаване на налягането

Свързване на дюза

1.

Извършете процедурата за освобождаване на

налягането, стр. 8.

2.

Блокирайте спусъка.

3.

Монтажният възел на дюзата трябва да бъде отстранен от монтажния възел на пистолета/палката по това време чрез прибиране на заключващия пръстен върху фитинга за бързо свързване, за да се отстрани дюзата.

Подаване на вода

Изберете маркуч за подаване на вода, който е висококачествен градински маркуч с вътр. диам. най-малко 19,05 mm (3/4 in) и не по-дълъг от 15,24 m

(50 ft).

Проверете филтъра на входа за вода, за да се уверите, че е чист и няма запушване. Периодично почистване на филтъра за вода ще помогне за предотвратяване на проблеми с помпата.

ЗАБЕЛЕЖКА

Ако филтърът е запушен, той ограничава подходящия поток вода към помпата. Това може да доведе до кавитация, което ще причини повреда на уплътненията на помпата.

1.

Развийте входната връзка на градинския маркуч от предния край на филтъра.

2.

Отстранете прозрачния пластмасов капак и почистете решетката на филтъра.

Свържете маркучите

1.

Свържете единия край на маркуча за подаване на вода към входа за вода на машината.

2.

Свържете другия край на маркуча към водоподаване под налягане. Когато свързвате входа за вода към мрежата за водоподаване, трябва да бъдат спазени местните разпоредби на комуналната компания за вода. На някои места машината не трябва да бъде свързвана пряко към обществени източници на питейна вода. Така се предотвратява попадането на почистващи препарати обратно в мрежата за водоподаване. Директно свързване е разрешено, ако е монтирано устройство за предотвратяване на обратен поток.

3.

Свържете изходния маркуч за високо налягане към изхода за вода на машината.

4.

Свържете другия край на изходния маркуч към пистолета.

Спазвайте изискванията за входяща вода, които са изброени по-долу:

1.

Налягането на водата трябва да бъде минимум

0,17 MPa (1,72 bar, 25 psi) и максимум 0,86 MPa

(8,6 bar, 125 psi). ЗАБЕЛЕЖКА: Обикновен воден кран на открито ще може да осигури това налягане, ако е включен докрай.

2.

Входящият дебит (галони за минута, GPM) трябва да бъде приблизително един галон повече от изходящия дебит, обозначен на табелката с данни на машината за миене под налягане. ЗАБЕЛЕЖКА:

Можете да проверите галоните за минута (GPM), като измерите колко време ще отнеме да напълните 18,9-литров (5 gal) контейнер.

ЗАБЕЛЕЖКА

Температурата на входящата вода не трябва да надвишава 60°C (140°F). Ако температурата на водата превиши това приемливо ниво, може възникне сериозна повреда на помпата.

Никога не оставяйте машината да работи без свързана линия на входяща вода и подаване на вода включено докрай. Оборудването може да се повреди.

10 333033F

Процедура за освобождаване на налягането

Разтоварач

Бутон за настройване

Разтоварващият вентил на вашата машина е оборудван с бутон за настройване, с което се настройва налягането.

Ако е необходимо по-малко налягане, завъртете бутона за настройване обратно на часовниковата стрелка. За да настроите отново към максимум, завъртете бутона за настройване по часовниковата стрелка докрай. Не затягайте твърде много.

1.

Проверете нивото на маслото в помпата и двигателя.

2.

Проверете филтъра на входа за вода. Почистете или сменете, ако е необходимо (вижте Подаване

на вода, стр. 10).

3.

Проверете всички връзки на маркучи, за да се уверете, че са затегнати здраво (вижте Подаване

на вода, стр. 10).

ЗАБЕЛЕЖКА

Не затягайте твърде много разтоварача. Счупване може да причини внезапна загуба на налягане на водата и скъп ремонт.

ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР И ЕКСПЛОЗИЯ

Проверете за изтичане на гориво в системата. Ако се установи теч на гориво, не стартирайте машината.

Вижте Опасност от пожар и експлозия на стр. 4.

Уверете се, че всички повредени части са сменени и че механичните проблеми са отстранени преди работа с машината. Ако е необходим сервиз, свържете се с отдел Обслужване на клиенти на Graco.

Термичен вентил за освобождаване

За да сте сигурни, че температурата на водата не превишава приемливите нива, никога не оставяйте машината да работи в режим байпас (когато машината работи и спусъкът на пистолета е затворен) за повече от три минути.

Към тази машина е добавен термичен вентил за освобождаване, за да защитава помпата. Той може да започне да се отваря и да освобождава вода, ако температурата на водата в помпата е повече от 60°C

(140°F). Това ще позволи свежа, хладка вода да влезе в системата.

Процедури за преглед преди стартиране

Преди стартиране на машината изпълнете следните процедури:

ОПАСНОСТ ОТ ИНЖЕКТИРАНЕ

Прегледайте маркучите за високо налягане за възли, прорези и течове. Ако има срязване или теч, не използвайте маркуча. Сменете маркуча преди стартиране на машината (вижте Опасност от

инжектиране в кожата, стр. 5). Уверете се, че всички

повредени части са сменени и че механичните проблеми са отстранени преди работа с машината.

Ако се нуждаете от сервиз, свържете се с отдел

Обслужване на клиенти на Graco.

333033F 11

Експлоатация

Експлоатация

Пълнене на помпата преди работа

Важно е помпата да се напълни при първоначално пускане в действие и всеки път, когато подаването на вода е прекъснато от машината след първоначална употреба.

1.

Положете маркуча за високо налягане така, че да няма примки. Водният поток ще свие маркуча, създавайки стегнати примки, ако маркучът не е изправен.

ЗАБЕЛЕЖКА: Монтажният възел на дюзата не трябва да е свързан с монтажния възел на пистолета

по това време. Вижте Свързване на дюза, стр. 10.

2.

Блокирайте спусъка и включете подаването на вода докрай. Насочете пистолета далеч от себе си или други хора, освободете блокировката на спусъка и стиснете спусъка.

ЗАБЕЛЕЖКА: Вода с ниско налягане ще започне да тече от монтажния възел на маркуча/пистолета.

Това позволява машината да напълни системата и да изгони изцяло въздуха от нея. Машината е напълнена, когато във водния поток няма въздух.

3.

След като машината е пълна, освободете спусъка и го блокирайте. Свържете стабилно монтажния

възел на дюзата (вижте Свързване на дюза, стр. 10).

ЗАБЕЛЕЖКА

Уверете се, че дюзата не е свързана към машината, докато пълните помпата. Пълненето позволява минерални утайки да бъдат освободени от системата, което би задръстило или повредило монтажния възел на дюзата и би довело до скъп ремонт.

12 333033F

Експлоатация

Стартиране

Никога не гледайте директно в дюзата. Водата с високо налягане създава риск от тежко нараняване.

1.

Блокирайте спусъка и насочете пистолета далеч от себе си или други хора. Уверете се, че водоподаването е включено докрай.

2.

Освободете блокировката на спусъка и стиснете спусъка. Вода с ниско налягане ще започне да тече от дюзата.

3.

Уверете се, че пистолетът остава в отворено положение, докато стартирате двигателя.

ЗАБЕЛЕЖКА: Дръжте се здраво. Пистолетът ще отскочи от високото налягане, създадено от помпата, след като двигателят е стартиран.

4.

Стабилизирайте машината по време на стартиране на двигателя. Вижте придружаващото ръководство на двигателя за правилните процедури, необходими за стартиране на двигателя.

5.

Веднъж щом двигателят е стартиран, изпълнете следните процедури с отворен пистолет:

ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР И ЕКСПЛОЗИЯ

Проверете системата за изтичане на масло и гориво.

Ако се установи теч на гориво, незабавно изключете устройството. Уверете се, че всички повредени части са сменени и че механичните проблеми са отстранени преди работа с машината. Ако е необходим сервиз, свържете се с отдел Обслужване на клиенти на Graco.

ОПАСНОСТ ОТ ИНЖЕКТИРАНЕ

Прегледайте маркучите за високо налягане за възли, прорези и течове. Ако откриете прорез или изтичане, не докосвайте маркуча при теча. Незабавно изключете машината. Сменете маркуча, преди да рестартирате машината. Уверете се, че всички повредени части са сменени и че механичните проблеми са отстранени преди работа с машината. Ако е необходим сервиз, свържете се с отдел Обслужване на клиенти на Graco.

6.

Задействайте пистолета няколко пъти. Уверете се, че сте блокирали спусъка, когато сменяте дюзи с бързо свързване.

ЗАБЕЛЕЖКА

Не позволявайте машината да работи в режим байпас

(когато спусъкът е затворен) за повече от три минути без да задействате пистолета. Това може да причини преждевременна повреда на уплътненията на помпата и да доведе до скъп ремонт на помпата.

Тази машина за миене под налягане осигурява струя с високо налягане и различни форми на струята. В много случаи почистванията могат да бъдат извършени без употребата на почистващи препарати. Ако се изисква почистващо средство, вижте Почистване с препарати

за миене (стр. 14) за правилните процедури.

ЗАБЕЛЕЖКА

Не позволявайте модел дюза да остане върху фиксирана зона за продължителен период от време.

Възможно е да възникне повреда на тази зона.

333033F 13

Експлоатация

Почистване с препарати за миене

ОПАСНОСТ ОТ ИЗГАРЯНЕ ИЛИ ЕКСПЛОЗИЯ

Винаги носете предпазно облекло.

Пригответе разтвор от препарат за миене според указанията на етикета. Никога не изпомпвайте опасни почистващи препарати или такива на киселинна основа през машината

Някои машини са оборудвани с настройващи бутони за препарати за чистене. Поставете чистия винилов маркуч, който води до главата на помпата.

Ако инжекторът е оборудван с настройващ бутон върху главата на помпата, количество препарат за чистене може да бъде настроено чрез завъртане на бутона докрай обратно на часовниковата стрелка, за да се настрои максимална скорост на източване.

Ако инжекторът не е оборудван с бутон за настройване, съотношението на препарата за чистене е предварително зададено и не може да се настройва.

1.

Потопете филтъра на препарата за чистене в разтвор от препарат за чистене, за да позволите източването на препарата.

2.

Блокирайте спусъка и обезопасете дюзата с бърза връзка за пръскане на препарат (#6540° ЧЕРНА) в края на палката.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази система за инжектиране е предназначена за прилагане на препарати за чистене само при ниско налягане. Тя няма да позволи разтвори на препарати за чистене да бъдат въведени в системата, освен ако монтажният възел на дюзата е в режим препарат за чистене при ниско налягане.

3.

За да приложите разтвор, освободете блокировката на спусъка и стиснете спусъка. Смес препарат/вода ще излезе през дюзата за ниско налягане. Започнете да пръскате долната част от почистваната повърхност и движете нагоре, като правите припокриващи се линии. ЗАБЕЛЕЖКА: Приложение от долу нагоре помага да се избегне появата на ивици. Изчакайте за кратко време да се напои. Не позволявайте разтворът на препарата за чистене да изсъхне върху повърхността. Избягвайте работа върху горещи повърхности или на пряка слънчева светлина, за да минимизирате възможността препаратът за чистене да изсъхне, което може да причини повреда на боядисаните повърхности.

Изплаквайте на малки участъци.

4.

За да изплакнете, блокирайте спусъка и свържете стабилно желаната дюза за високо налягане в края на палката. Освободете блокировката на спусъка и напръскайте. Ще отнеме около 30 секунди да прогоните целия препарат за чистене от линията.

За най-добри резултати при изплакване, започнете от горния край и работете надолу.

5.

Изсипете галон вода през системата за инжектиране на препарат за чистене с ниско налягане след всяка употреба. Това намалява вероятността от корозия или остатъци от препарата за чистене, които да причинят механични проблеми по време на следващата употреба.

Изключване

1.

Изключете двигателя („OFF“) (вижте ръководството за двигателя).

2.

Изключете подаването на вода („OFF“).

3.

Насочете пистолета в безопасна посока и натиснете спусъка, за да освободите всякакво остатъчно налягане.

4.

След като налягането е освободено, демонтирайте монтажния възел на дюзата.

5.

Демонтирайте и отводнете пистолета, палката и маркучите.

6.

Избършете почистената машина и я съхранявайте заедно с пистолета, палката и маркучите на място без опасност от замръзване.

14 333033F

Поддръжка

Поддръжка

Двигател

Инструкциите за двигателя, които се доставят с машината, описват в детайли процедурите за поддръжка на двигателя. Спазването на препоръките на производителя на двигателя ще удължи експлоатационния живот на двигателя.

Помпа

Маслото на помпата трябва да бъде сменено след първите 25 часа работа на всички машини. След като веднъж смените маслото, се препоръчва то да бъде сменяно на всеки 3 месеца или на 250-часови интервали.

Ако маслото е мръсно или мътно, се изисква смяна по-често. Добавете масло в помпата и напълнете само до центъра на прозорчето за проверка. Вижте списъка с части за правилното масло за помпа. Не препълвайте.

Дюзи

Воден поток през дюзата за пръскане ще ерозира отвора, като го направи по-голям, което ще причини загуба на налягане. Дюзите трябва да бъдат сменяни винаги когато налягането е по-малко от 85% от максималното. Честотата на сменяне ще зависи от променливи като съдържание на минерали във водата и брой часове на употреба на дюзата.

Бързи съединители

В женския бърз съединител има уплътнителен

О-пръстен. Този уплътнителен О-пръстен ще се повреди или, ако с машината се помпа без свързани маркуч за високо налягане или дюза, уплътнителният О-пръстен може да се износи. За да спрете изтичането, просто

О-пръстена. Допълнителни О-пръстени могат да бъдат закупени от вашия дилър.

Регулиране на опъна на ремъка

За да се поддържа оптимална производителност, може да е необходимо да се коригира периодично опънът на ремъка. Изпълнете следните стъпки:

1.

Отстранете предпазителя на ремъка и разхлабете двете гайки от всяка страна на помпата (A).

2.

Завъртете винта (B) по часовниковата стрелка, докато се забележи 12,7 mm (1/2 in) отклонение на ремъка между макарите.

3.

Затегнете страничните гайки (A).

4.

Сложете права линия през двете макари. Ако е необходимо, разхлабете един комплект винтове на макарите и настройте навътре или навън, за да се подравнят правилно. Затегнете винтовете на макарите и проверете отново опъна.

5.

Поставете отново предпазителя на ремъка и затегнете здраво фиксаторите.

333033F 15

Поддръжка

Зазимяване

За целите на съхранение и транспортиране при околна температура под 0 градуса, ще бъде необходимо да зазимите машината. Машината трябва да бъде защитена от най-ниската регистрирана температура поради следните причини:

• Ако някоя част от помпената система замръзне, в машината може да се образува прекомерно налягане, което може да причини експлоадиране на машината, което да доведе до сериозно нараняване.

• Помпената система в тази машина може да се повреди безвъзвратно, ако замръзне. Повреда от замръзване не се покрива от гаранцията.

Ако трябва да съхранявате машината на място, където температурата пада под 0°C (32°F), изпълнете следните стъпки:

ЗАБЕЛЕЖКА

Не съхранявайте/не работете с машината в среда под

0 градуса. Машината за миене може да се развали.

Осигурете следните неща:

• Два 18,9-литрови (5 gal) контейнера.

• Един галон антифриз.

• Подаване на вода.

• Три фута маркуч, вътр. диам. 1/2-3/4 in с 3/4 in мъжки съединител за градински маркуч.

Процедура

1.

За да започнете зазимяване, машината трябва да работи и да бъде напълнена (вижте Стартиране,

стр. 13).

2.

След работа и напълване, изключете машината и подаването на вода.

3.

Освободете налягането в системата, като насочите пистолета далеч от себе си и други хора, и стиснете спусъка, докато водният поток спре да излиза от дюзата.

4.

Блокирайте спусъка и отстранете дюзата.

5.

В един 18,9-литров (5 gal) контейнер смесете антифриз и вода в съответствие с препоръките на производителя за температура на зазимяване.

ЗАБЕЛЕЖКА: Правилното зазимяване се основава на препоръчаните инструкции на производителя, които са изброени на диаграмата за защита, която е показана на етикета на гърба на повечето контейнери с антифриз.

16

6.

Отстранете маркуча за подаване на вода от машината и свържете стабилно 0,9-метровия (3 ft) маркуч към входната връзка. Потопете другия край в разтвора с антифриз.

7.

Изключете инжектора за препарата за чистене, ако е приложимо.

8.

Насочете палката в празен контейнер и стартирайте машината.

9.

Задействайте пистолета, докато от палката започне да излиза антифриз. Освободете спусъка за

3 секунди, след това задействайте пистолета за

3 секунди. Продължете да изпълнявате този цикъл няколко пъти, докато цялата антифризна смес се източи от контейнера.

10. Спрете машината.

11. Отстранете 0,9-метровия (3 ft) маркуч от машината и изпразнете антифриза, който е в излишък, обратно в 18,9-литровия (5 gal) контейнер.

12. Отстранете монтажния възел на маркуч/ пистолет/палка от машината и изпразнете излишния антифриз обратно в 5-галоновия контейнер.

13. Съхранявайте маркуча, пистолета и палката с машината на място без опасност от замръзване.

14. Съхранете разтвора на антифриза за следваща употреба или го изхвърлете, като спазвате законите на щатската Агенция за защита на околната среда.

Опционална процедура

1.

Изключете машината и подаването на вода.

2.

Освободете налягането в системата, като насочите пистолета далеч от себе си и други хора, и стиснете спусъка, докато водният поток спре да излиза от дюзата.

3.

Отстранете и източете маркуча, пистолета и палката.

4.

Стартирайте машината и я оставете да работи, докато цялата вода излезе от машината. След като водата спре да тече от машината, изключете машината.

ЗАБЕЛЕЖКА

Тази процедура трябва да се използва внимателно, тъй като може да се образуват ледени парченца от капките вода, които биха могли да причинят пръсване на устройството. Оставете устройството да се размрази напълно, преди да го стартирате.

333033F

Отстраняване на неизправности

Отстраняване на неизправности

1.

Преди проверка или ремонт на пистолета, следвайте процедурата за освобождаване на

налягането, стр. 12.

2.

Проверете всички възможни проблеми и причини преди разглобяване на пистолета.

Проблем Причина Решение

Двигателят не се стартира или се стартира трудно

Двигателят не работи правилно или липсва мощност

Налягането е твърде ниско и/или помпата работи грубо

Няма бензин в резервоара за гориво или карбуратора

Напълнете резервоара с бензин и отворете спирателния клапан за гориво.

Проверете тръбопровода за гориво към карбуратора.

Добавете масло до правилното ниво.

Малко масло

Превключвателят Старт/Стоп е в положение СТОП

Вода в горивото или старо гориво

Двигателят е наводнен или се дави

Преместете превключвателя в положение СТАРТ.

Източете резервоара за гориво и карбуратора. Използвайте ново гориво и се уверете, че запалителната свещ е суха.

Отворете дроселната клапа и запалете двигателя с манивела няколко пъти, за да изчистите газа. Уверете се, че запалителната свещ е суха.

Извадете и почистете.

Мръсен филтър за почистване на въздуха

Мръсна запалителна свещ, неправилна междина или грешен тип

Пистолетът не се задейства

Почистете запалителната свещ, коригирайте междината или подменете.

Задействайте пистолета, докато стартирате двигателя.

Извадете и почистете.

Частично запушен филтър за почистване на въздуха

Мръсна запалителна свещ, неправилна междина или грешен тип

Почистете запалителната свещ, коригирайте междината или подменете.

Износен или грешен размер накрайник Подменете с накрайник с правилен размер

Запушен входен филтър Почистете филтъра. Проверявайте по-често.

Износени уплътнения, абразиви във водата или естествено износване

Недостатъчно водоподаване

Проверете филтъра. Сменете уплътненията.

Проверете дебита на водата към помпата.

Ремъците се хлъзгат

Замърсени или мръсни входни или изходни клапани

Блокиран вход

Затегнете или подменете ремъците; използвайте правилни ремъци и подменете и двата по едно и също време.

Почистете входните и изходните клапани. Проверете филтъра.

Проверете дали градинският маркуч не е деформиран или прегънат.

Износени входни или изходни клапани Сменете износените клапани.

Теч в маркуча за високо налягане Сменете маркуча за високо налягане.

Вода тече изпод колектора на помпата Износени уплътнения Монтирайте нови уплътнения.

333033F 17

Отстраняване на неизправности

Проблем

Вода в маслото на помпата

Уплътненията се повреждат често или преждевременно

Силна пулсация на входа и ниско налягане в изходния край

Причина Решение

Влажен въздух кондензира вътре в картера

Износени уплътнения

Сменете маслото, както е посочено в

Поддръжка на стр. 15.

Монтирайте нови уплътнения.

Маслените уплътнения са протекли Монтирайте нови маслени уплътнения.

Надраскани, повредени или износени бутала

Монтирайте нови бутала.

Абразивен материал в изпомпваната течност

Твърде висока температура на входящата вода

Помпата е под свръх налягане

Монтирайте подходящо филтриране на входния водопровод на помпата.

Проверете температурата на водата.

Тя не трябва да надвишава 60°C

(140°F).

Не променяйте никакви фабрично зададени настройки. Вижте Опасност от неправилна експлоатация на

оборудването на стр. 6.

Почистете или подменете дюзата.

Вижте Свързване на дюза на стр. 10.

Прекомерно налягане поради частично запушена или повредена дюза

Помпата работи твърде дълго без пръскане

Помпата работи на сухо

Чужди частици във входния или изходния клапан, или износен входен и/или изходен клапан

Никога не работете с помпата повече от 10 минути без пръскане.

Не работете с помпата без вода.

Почистете или подменете клапаните.

18 333033F

Части (Модели с ремъчно задвижване)

Части на пръскачката

Части (Модели с ремъчно задвижване)

7 ti22926b

4

21

9

12

9a

24

2

23

22

3

14

15

10a

10

1

8

5

16

28

27 25

20

13 11

26

6

19

18

17

333033F 19

Части (Модели с ремъчно задвижване)

Списък с части на пръскачката

Реф. Част

1

2

3

4

5

6

Описание

114703 ENGINE, GX390 (Models 24U624,

24U625, 24U990, 24U991)

Pump

127384 GP - TSS series or HP series

(Models 24U624, 24U990)

127382 CAT - 5CP series or 5PP series

(Models 24U625, 24U991)

127470 FRAME (Models 24U624, 24U625,

24U990, 24U991)

127466 HANDLE, long (Models 24U624,

24U625, 24U990, 24U991)

127467 HANDLE, short

16Y890 WHEEL/TIRE, 12 in.

(Models 24U624, 24U625, 24U990,

24U991)

Колич.

1

1

1

1

1

1

1

1

7

8

244784 GUN (Models 24U624, 24U625,

24U990, 24U991)

244783 HOSE (Models 24U624, 24U625,

24U990, 24U991)

9 127526 UNLOADER

9a 17A644 UNLOADER, complete

10 127528 HOSE with strainer

10a 127529 INJECTOR, chemical with hose and strainer

11

12 

LABEL, product

16X994 Model 24U624, 24U990

16X995 Model 24U625, 24U991

LABEL, safety, gas tank

13 

194126 Models 24U624, 24U625

16Y720 Models 24U990, 24U991

16Y721 Models 24U990, 24U991

LABEL, safety, frame

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Реф. Част Описание

16X819 Models 24U624, 24U625

16Y739 Models 24U990, 24U991

16C394 Models 24U990, 24U991

14 127539 BRACKET, foot (Models 24U624,

24U625, 24U990, 24U991)

15 127541 PAD, foot

16 127525 BELT GUARD, back

17 127521 BELT GUARD, cover

18 127542 FASTENERS, belt guard cover

20 127527 BELT

21 127558 GAUGE, quick disconnect

(Models 24U986, 24U987, 24U988,

24U989, 24U990, 24U991)

127557 GAUGE, 22mm (Models 24U618,

24U985)

22 805543 NOZZLE, 0°, red, 4.0

805544 NOZZLE, 15°, yellow, 4.0

805545 NOZZLE, 25°, green, 4.0

805546 NOZZLE, 40°, white, 4.0

805634 NOZZLE, chemical, black

23 17A564 THERMAL VALVE

24 801112 STRAINER, inlet

25 127706 PULLEY, engine, 2.65

26 127705 PULLEY, pump, 6”

27 127703 BUSHING, engine

28 BUSHING, pump

127704 BUSHING, pump, 24mm, models

24U624, 24U990

127707 BUSHING, pump, 20 mm, models

24U625, 24U991

Колич.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 Extra Safety & Warning tags & labels available free.

20 333033F

Помпа 127382

(Използва се в модели 24U991, 24U625)

Части (Модели с ремъчно задвижване) ti22825a

Crankcase oil capacity 17 oz (0.51 L)

127382-5CP3120_G3

Списък с части - Помпа 127382

Част Описание

127498  KIT, repair valve (includes 163, 164, 166, 167, 168, 172, 173)

127499  KIT, oil seal (includes 98, 106, 121, 127, 128)

127500  KIT, piston (includes 90)

17A564 THERMAL VALVE, (139)

17C741 KIT, oil fill cap, vented w/ o-ring (includes 32)

246377 PUMP OIL, 32 oz

 3 valves per kit

 Kit services 1 cylinder

† Not all repair parts available through Graco.

333033F

Колич.

1

1

1

1

1

1

21

Части (Модели с ремъчно задвижване)

Помпа 127384

(Използва се в модели 24U990, 24U624)

ti22828a ti22828a

Списък с части - Помпа 127384

Част Описание

127489  KIT, repair valve (includes 11)

127490  KIT, valve cap (includes 9, 10)

127491  KIT, oil seal (includes 16)

127492  KIT, packing (includes 44, 47, 56)

127493  KIT, piston (includes 35)

17A564 THERMAL VALVE

17C740 KIT, oil fill cap, vented w/ o-ring (includes

19)

Колич.

6

6

1

1

3

3

1

Част Описание

246377 PUMP, oil, 32 oz

802345 SIGHTGLASS (includes 29)

 Kit will service 3 cylinders

 Kit will service 1 cylinder

† Not all repair parts available through Graco.

Колич.

1

1

22 333033F

Части (Модели с директно задвижване)

Части (Модели с директно задвижване)

Части на пръскачката

8

10

10a

9

7

9a

21

24 2

22

12

4

14

1

15

23

3

5

6

11

13 ti22925b

19

333033F 23

Части (Модели с директно задвижване)

Списък с части на пръскачката

Колич.

Реф. Част

1

16Y886

16Y887

116298

803900

114703

2

127420

127419

127417

127418

127385

127383

3

127471

127523

127468

4

5

6

127522

127466

127467

16Y888

16Y889

7

8

9

9a

10

11

127469

244784

16E286

127534

244783

127526

17A641

17A642

17A644

127528

10a 127529

Описание

ENGINE

GC160 (Model 24U618)

GC190 (Model 24U626)

GX200 (Models 24U619, 24U620,

24U895, 24U896)

GX270 (Models 24U621, 24U987)

GX390 (Models 24U622, 24U623,

24U998, 24U989)

PUMP

AR/Alum

(Models 24U626, 24U618)

AR/Brass

(Models 24U619, 24U985)

GP - TP series

(Models 24U620, 24U986)

GP - EP series

(Models 24U621, 24U987)

GP - EZ series

(Models 24U622, 24U988)

CAT - 66DX series or 66PPX series

(Models 24U623, 24U989)

FRAME

Models 24U626, 24U619, 24U819,

24U985

Models 24U620, 24U986

Models 24U621, 24U622, 24U623,

24U987, 24U988, 24U989

HANDLE, long

Models 24U626, 24U619, 24U618,

24U985

Models 24U620, 24U621, 24U622,

24U623, 24U987, 24U988, 24U989

HANDLE, short

WHEEL/TIRE

10 in. (Models 24U626, 24U618,

24U619, 24U985)

11 in. (Models 24U620, 24U621,

24U622, 24U623, 24U986, 24U987,

24U988, 24U989)

GUN

Models 24U626, 24U618, 24U619,

24U985

Models 24U620, 24U621, 24U622,

24U623, 24U986, 24U987, 24U988,

24U989

HOSE

3/8 x 25 w/22mm

(Models 24U626, 24U618)

3/8 x 50 w/22mm

(Models 24U619, 24U985)

3/8 x 50 w/QD (Models 24U620,

24U621, 24U622, 24U623, 24U986,

24U987, 24U988, 24U989)

UNLOADER

UNLOADER, complete

Models 24U621, 24U622, 24U987,

24U988

Models 24U623, 24U989

Models 24U624, 24U625, 24U990,

24U991

HOSE with strainer

(Models 24U618, 24U619, 24U620,

24U626, 24U985, 24U986)

INJECTOR, chemical with hose and strainer

(Models 24U621, 24U622, 24U623,

24U987, 24U988, 24U989)

LABEL, product

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

127557

805535

805536

805537

805538

805634

805539

805540

805541

805542

805543

805544

805545

805546

Реф. Част

16X987

16X988

16X989

16X990

16X992

16X993

12 

194126

16Y720

16Y721

13 

16X819

16Y739

14

127537

127538

15

21

22

23

127541

127558

17A562

17A563

17A564

801112

Описание

Models 24U626, 24U618

Models 24U619, 24U985

Models 24U620, 24U986

Models 24U621, 24U987

Models 24U622, 24U988

Models 24U623, 24U989

LABEL, safety, gas tank

Models 24U626, 24U619, 24U620,

24U621, 24U622, 24U623

Models 24U618, 24U985, 24U986,

24U987, 24U988, 24U989

Models 24U618, 24U985, 24U986,

24U987, 24U988, 24U989

LABEL, safety, frame

Models 24U626, 24U619, 24U620,

24U621, 24U622, 24U623

Models 24U618, 24U985, 24U986,

24U987, 24U988, 24U989

BRACKET, foot

Models 24U626, 24U619, 24U618,

24U985

Models 24U620, 24U621, 24U622,

24U623, 24U986, 24U987, 24U988,

24U989

PAD, foot

GAUGE, quick disconnect

(Models 24U986, 24U987, 24U988,

24U989, 24U990, 24U991)

GAUGE, 22mm (Models 24U618,

24U985)

NOZZLE, 0°, red, 3.0 (Models 24U626,

24U618, 24U619, 24U985)

NOZZLE, 15°, yellow, 3.0 (Models

24U626, 24U618, 24U619, 24U985)

NOZZLE, 25°, green, 3.0 (Models

24U626, 24U618, 24U619, 24U985)

NOZZLE, 40°, white, 3.0 (Models

24U626, 24U618, 24U619, 24U985)

NOZZLE, chemical, black (all models)

NOZZLE, 0°, red, 3.5 (Models 24U620,

24U621, 24U986, 24U987)

NOZZLE, 15°, yellow, 3.5 (Models

24U620, 24U621, 24U986, 24U987)

NOZZLE, 25°, green, 3.5 (Models

24U620, 24U621, 24U986, 24U987)

NOZZLE, 40°, white, 3.5 (Models

24U620, 24U621, 24U986, 24U987)

NOZZLE, 0°, red, 4.0 (Models 24U622,

24U623, 24U988, 24U989)

NOZZLE, 15°, yellow, 4.0 (Models

24U622, 24U623, 24U988, 24U989)

NOZZLE, 25°, green, 4.0 (Models

24U622, 24U623, 24U988, 24U989)

NOZZLE, 40°, white, 4.0 (Models

24U622, 24U623, 24U988, 24U989)

THERMAL VALVE

THERMAL VALVE, Models 24U626,

24U618, 24U619, 24U985

THERMAL VALVE, Models 24U620,

24U986

THERMAL VALVE, Models

24U621-24U623, 24U987-24U989

INLET, strainer 24

 Extra Safety & Warning tags & labels available free.

Колич.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

24 333033F

Помпа 127383

(Използва се в 24U989, 24U623)

Части (Модели с директно задвижване) ti22833a

Crankcase oil capacity 18 oz (0.55 L)

Списък с части - Помпа 127383

Част Описание

127494  KIT, repair valve (includes 163, 164, 166, 167, 168, 172)

127495  KIT, oil seal (includes 98, 106, 121, 127, 128)

127496  KIT, piston (includes 90)

17A564 THERMAL VALVE

17C741 KIT, oil fill cap, vented w/ o-ring (includes 32)

246377 PUMP, oil, 32 oz

 3 valves per kit

 Kit will service 3 cylinders

 Kit will service 1 cylinder

† Not all repair parts available through Graco.

Колич.

1

1

1

1

1

1

333033F 25

Части (Модели с директно задвижване)

Помпа 127417

(Използва се в 24U620, 24U986)

Crankcase oil capacity 11 oz (0.32 L)

Списък с части - Помпа 127417

Част Описание

127481  KIT, repair valve (includes 10, 11, 12, 13, 14, 17)

127482  KIT, oil seal (includes 5)

127483  KIT, packing (includes 18, 19, 20, 21, 22, 28)

127484  KIT, piston (includes 28)

17A564 THERMAL VALVE

17C738 KIT, oil fill cap, vented w/ o-ring (includes 25)

246377 PUMP, oil, 32 oz

802345 SIGHTGLASS (includes 23)

 Kit will service 3 cylinders

 Kit will service 1 cylinder

† Not all repair parts available through Graco.

26

Колич.

6

3

1

1

1

1

1

1 ti22830a

333033F

Помпа 127385

(Използва се в 24U988, 24U622)

Части (Модели с директно задвижване) ti22829a

Crankcase oil capacity 14 oz (0.41 L)

Списък с части - Помпа 127385

Част Описание

127481  KIT, repair valve (includes 11)

127485  KIT, valve cap (includes 9, 10)

127486  KIT, oil seal (includes 17)

127487  KIT, packing (includes 43, 44, 51)

127488  KIT, piston (includes 33)

17A564 THERMAL VALVE

Колич.

6

6

1

1

3

3

Част Описание

17C738 KIT, oil fill cap, vented w/ o-ring

(includes 19)

246377 PUMP, oil, 32 oz

 Kit services 3 cylinders

 Kit services 1cylinder

† Not all repair parts available through Graco.

Колич.

1

1

333033F 27

Части (Модели с директно задвижване)

Помпа 127420

(Използва се в 24U618, 24U626)

Crankcase oil capacity 2.2 oz (65.06 cc)

Aluminum

Списък с части - Помпа 127420

Част Описание

127501 KIT, unloader (includes 9, 11-24)

127503  KIT, valves (includes 10)

127504  KIT, water seals (includes 25)

127506 KIT, chemical injector (includes 33, 35, 36)

127519  KIT, oil seals (includes 29, 57)

117784 PUMP, oil, 4.5 oz

17A562 THERMAL VALVE

 Kit services 3 cylinders

Колич.

1

6

3, 1

1

3

1

1

† Not all repair parts available through Graco.

28 ti23775a

333033F

Части (Модели с директно задвижване)

Помпа 127419

(Използва се в 24U619, 24U985)

ti22832a

Crankcase oil capacity 2.2 oz. (65.06 cc)

Brass

Списък с части - Помпа 127419

Част Описание

127501 KIT, unloader (includes 9, 11-24)

127502  KIT, valves (includes 10)

127505  KIT, water seals (includes 25)

127506 KIT, chemical injector (includes

33-36)

127519  KIT, oil seals (includes 29, 57)

Колич.

1

6

6

1

3, 1

Част Описание

117784 PUMP, oil, 4.5 oz

17A562 THERMAL VALVE

 Kit services 3 cylinders

† Not all repair parts available through Graco.

Колич.

1

1

333033F 29

Части (Модели с директно задвижване)

Помпа 127418

(Използва се в 24U987, 24U621)

ti22831a

Списък с части - Помпа 127418

Част Описание

127476  KIT, repair valve (includes 7, 18)

127477  KIT, valve cap (includes 8, 9, 19, 20)

127478  KIT, oil seal (includes 38)

127479  KIT, packing (includes 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29)

127480  KIT, piston (includes 12)

17A564 THERMAL VALVE

17C739 KIT, oil fill cap, vented w/ o-ring (includes 50)

246377 PUMP, oil, 32 oz

 Kit services 3 cylinders

 Kit services 1 cylinder

Колич.

6

6

3

3

1

1

1

1

Crankcase oil capacity 15 oz (0.44L)

1127418 ti22831a

30 333033F

Технически характеристики

Технически характеристики

Модели 2525DD (24U618, 24U626)

САЩ

Машина за миене

Максимално работно налягане

Размер на двигател Honda

Капацитет на резервоара за гориво

Максимална производителност

Задвижване

Маркуч

2 500 psi

GC190

1,82 кварта

2,5 gpm

Директно

3/8 in x 25 ft

(4 000 psi)

Размери

Дължина

Ширина

Височина

Тегло (без аксесоари)

30,0 in

21,5 in

23,75 in

58 lb

Вход на помпата

Изход на помпата

Входен филтър

Диапазон на работна температура

Ниво на звуковото налягане

Звукова мощност

3/4 ghf

22 mm

50 меш 0,012 in

40°F - 140°F

92,5 dB(A)

109 dB(A)

Модели 2532DD (24U619, 24U985)

САЩ

Машина за миене

Максимално работно налягане

Размер на двигател Honda

Капацитет на резервоара за гориво

Максимална производителност

Задвижване

Маркуч

3 200 psi

GX200

3,8 кварта

2,5 gpm

Директно

3/8 in x 50 ft

(4 000 psi)

Размери

Дължина

Ширина

Височина

Тегло (без аксесоари)

30,0 in

21,5 in

23,75 in

67 lb

Вход на помпата

Изход на помпата

Входен филтър

Диапазон на работна температура

Ниво на звуковото налягане

Звукова мощност

3/4 ghf

3/8 QC

50 меш 0,012 in

40°F - 145°F

89,6 dB(A)

103,6 dB(A)

333033F

Метрична система

17,2 MPa, 172 bar

GC160

1,7 литра

9,5 lpm

Директно

9.5 mm x 7,6 m

(27,6 MPa, 276 bar)

76,2 cm

54,6 cm

60,3 cm

26,3 kg

3/4 ghf

22 mm

50 меш 0,012 in

4,4°C - 60°C

92,5 dB(A)

106 dB(A)

Метрична система

22 MPa, 220 bar

GX200

3,6 литра

9,5 lpm

Директно

9,5 mm x 15,2 m

(27,6 MPa, 276 bar)

76,2 cm

54,6 cm

60,3 cm

30,3 kg

3/4 ghf

3/8 QC

50 меш 0,012 in

4°C - 63°C

89,6 dB(A)

103,6 dB(A)

31

Технически характеристики

Модели 3027DD (24U620, 24U986)

САЩ

Машина за миене

Максимално работно налягане

Размер на двигател Honda

Капацитет на резервоара за гориво

Максимална производителност

Задвижване

Маркуч

2 700 psi

GX200

3,8 кварта

3 gpm

Директно

3/8 in x 50 ft

(4 000 psi)

Размери

Дължина

Ширина

Височина

Тегло (без аксесоари)

41,5 in

23,5 in

25,0 in

82 lb

Вход на помпата

Изход на помпата

Входен филтър

Диапазон на работна температура

Ниво на звуковото налягане

Звукова мощност

3/4 ghf

3/8 QC

50 меш 0,012 in

40°F - 145°F

89,6 dB(A)

103,6 dB(A)

Модели 3032DD (24U987, 24U621)

САЩ

Машина за миене

Максимално работно налягане

Размер на двигател Honda

Капацитет на резервоара за гориво

Максимална производителност

Задвижване

Маркуч

3 200 psi

GX270

6,2 кварта

3 gpm

Директно

3/8 in x 50 ft

(4 000 psi)

Размери

Дължина

Ширина

Височина

Тегло (без аксесоари)

41,5 in

23,5 in

25,0 in

113 lb

Вход на помпата

Изход на помпата

Входен филтър

Диапазон на работна температура

Ниво на звуковото налягане

Звукова мощност

3/4 ghf

3/8 QC

50 меш 0,012 in

40°F - 145°F

93,1 dB(A)

107,2 dB(A)

Метрична система

18,6 MPa, 186 bar

GX200

3,6 литра

11,4 lpm

Директно

9,5 mm x 15,2 m

(27,6 MPa, 276 bar)

105,4 cm

59,7 cm

63,5 cm

37,2 kg

3/4 ghf

3/8 QC

50 меш 0,012 in

4°C - 63°C

89,6 dB(A)

103,6 dB(A)

Метрична система

22 MPa, 220 bar

GX270

5,9 литра

11,4 lpm

Директно

9,5 mm x 15,2 m

(27,6 MPa, 276 bar)

105,4 cm

59,7 cm

63,5 cm

51,2 kg

3/4 ghf

3/8 QC

50 меш 0,012 in

4°C - 63°C

93,1 dB(A)

107,2 dB(A)

32 333033F

Технически характеристики

Модели 4040DD (24U988, 24U622)

САЩ

Машина за миене

Максимално работно налягане

Размер на двигател Honda

Капацитет на резервоара за гориво

Максимална производителност

Задвижване

Маркуч

4 000 psi

GX390

6,9 кварта

4 gpm

Директно

3/8 in x 50 ft

(4 000 psi)

Размери

Дължина

Ширина

Височина

Тегло (без аксесоари)

41,5 in

23,5 in

25,0 in

129 lb

Вход на помпата

Изход на помпата

Входен филтър

Диапазон на работна температура

Ниво на звуковото налягане

Звукова мощност

3/4 ghf

3/8 QC

50 меш 0,012 in

40°F - 145°F

92,2 dB(A)

106,4 dB(A)

Модели 4040DDC (24U989, 24U623)

САЩ

Машина за миене

Максимално работно налягане

Размер на двигател Honda

Капацитет на резервоара за гориво

Максимална производителност

Задвижване

Маркуч

4 000 psi

GX390

6,9 кварта

4 gpm

Директно

3/8 in x 50 ft

(4 000 psi)

Размери

Дължина

Ширина

Височина

Тегло (без аксесоари)

41,5 in

23,5 in

25,0 in

133 lb

Вход на помпата

Изход на помпата

Входен филтър

Диапазон на работна температура

Ниво на звуковото налягане

Звукова мощност

3/4 ghf

3/8 QC

50 меш 0,012 in

40°F - 145°F

92,2 dB(A)

106,4 dB(A)

Метрична система

27,6 MPa, 276 bar

GX390

6,5 литра

15,1 lpm

Директно

9,5 mm x 15,2 m

(27,6 MPa, 276 bar)

105,4 cm

59,7 cm

63,5 cm

58,5 kg

3/4 ghf

3/8 QC

50 меш 0,012 in

4°C - 63°C

92,2 dB(A)

106,4 dB(A)

Метрична система

27,6 MPa, 276 bar

GX390

6,5 литра

15,1 lpm

Директно

9,5 mm x 15,2 m

(27,6 MPa, 276 bar)

105,4 cm

59,7 cm

63,5 cm

60,3 kg

3/4 ghf

3/8 QC

50 меш 0,012 in

4°C - 63°C

92,2 dB(A)

106,4 dB(A)

333033F 33

Технически характеристики

Модели 4040BD (24U990, 24U624)

САЩ

Машина за миене

Максимално работно налягане

Размер на двигател Honda

Капацитет на резервоара за гориво

Максимална производителност

Задвижване

Маркуч

4 000 psi

GX390

6,9 кварта

4 gpm

Ремъчно

3/8 in x 50 ft

(4 000 psi)

Размери

Дължина

Ширина

Височина

Тегло (без аксесоари)

42,0 in

27,0 in

26,0 in

159 lb

Вход на помпата

Изход на помпата

Входен филтър

Диапазон на работна температура

Ниво на звуковото налягане

Звукова мощност

3/4 ghf

3/8 QC

50 меш 0,012 in

40°F - 145°F

92,2 dB(A)

106,4 dB(A)

Модели 4040BDC (24U991, 24U625)

САЩ

Машина за миене

Максимално работно налягане

Размер на двигател Honda

Капацитет на резервоара за гориво

Максимална производителност

Задвижване

Маркуч

4 000 psi

GX390

6,9 кварта

4 gpm

Ремъчно

3/8 in x 50 ft

(4 000 psi)

Размери

Дължина

Ширина

Височина

Тегло (без аксесоари)

42,0 in

27,0 in

26,0 in

158 lb

Вход на помпата

Изход на помпата

Входен филтър

Диапазон на работна температура

Ниво на звуковото налягане

Звукова мощност

3/4 ghf

3/8 QC

50 меш 0,012 in

40°F - 145°F

92,2 dB(A)

106,4 dB(A)

Метрична система

27,6 MPa, 276 bar

GX390

6,5 литра

15,1 lpm

Ремъчно

9,5 mm x 15,2 m

(27,6 MPa, 276 bar)

106,7 cm

68,6 cm

66 cm

72,1 kg

3/4 ghf

3/8 QC

50 меш 0,012 in

4°C - 63°C

92,2 dB(A)

106,4 dB(A)

Метрична система

27,6 MPa, 276 bar

GX390

6,5 литра

15,1 lpm

Ремъчно

9,5 mm x 15,2 m

(27,6 MPa, 276 bar)

106,7 cm

68,6 cm

66 cm

71,6 kg

3/4 ghf

3/8 QC

50 меш 0,012 in

4°C - 63°C

92,2 dB(A)

106,4 dB(A)

34 333033F

Забележки

Забележки

333033F 35

Стандартна гаранция на Graco

Graco гарантира, че цялото оборудване, описано в този документ, което е произведено от Graco и носи неговото име, няма дефекти в материала и изработката към датата на продажба на първоначалния купувач за съответната употреба. С изключение на каквато и да било специална, удължена или ограничена гаранция, издадена от Graco, Graco в рамките на дванадесет месеца от датата на продажба ще поправи или смени всяка част на оборудването, определена от Graco за дефектна. Тази гаранция важи само когато оборудването е монтирано, работило и е поддържано съгласно писмените препоръки на Graco.

Тази гаранция не покрива и Graco няма да носи отговорност за обща амортизация и каквато и да било неизправност, повреда или износване, причинени от неправилен монтаж, неправилна употреба, надраскване, корозия, неадекватна или неправилна поддръжка, небрежност, злополука, фалшифициране или замяна с части, които не са произведени от Graco. Graco няма да носи отговорност и за неправилно функциониране, повреда или износване, причинени от несъответствие на оборудването на Graco с конструкции, аксесоари, оборудване или материали, които не са доставени от Graco, или неправилно проектиране, производство, монтаж, експлоатация или поддръжка на конструкции, аксесоари, оборудване или материали, които не са доставени от Graco.

Тази гаранция съдържа условие за предварително платено връщане на оборудването, което се счита за дефектно, на лицензиран дистрибутор на

Graco за установяване на дефекта. Ако за оборудването бъде установено, че е дефектно, Graco ще поправи или замени безплатно всички дефектни части. Оборудването ще бъде върнато на първоначалния купувач, като транспортът е предварително платен. Ако при проверка на оборудването не бъде открит дефект в материала или изработката, поправките ще бъдат извършени на разумна цена, като цената ще включва стойността на частите, труда и транспорта.

ТАЗИ ГАРАНЦИЯ Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНА И ЗАМЕНЯ ВСИЧКИ ДРУГИ ГАРАНЦИИ, ПРЕКИ ИЛИ КОСВЕНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ГАРАНЦИЯ

ЗА ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ГАРАНЦИЯ ЗА ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ.

Единственото задължение на Graco и единственото обезщетение за купувача при нарушение на гаранцията ще бъде както е изложено по-горе.

Купувачът се съгласява, че няма да има друго средство за правна защита (включително, но не само случайни или причинно-следствени щети за загубени печалби, загубени продажби, нараняване на лице или имущество, или всякакви други случайни или причинно-следствени загуби). Всяко действие за нарушаване на гаранцията трябва да бъде доказано в рамките на две (2) години от датата на продажба.

GRACO НЕ ДАВА ГАРАНЦИЯ И ОТХВЪРЛЯ ВСИЧКИ КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ И ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ,

ОТНАСЯЩИ СЕ ДО АКСЕСОАРИ, ОБОРУДВАНЕ, МАТЕРИАЛИ ИЛИ ЧАСТИ, КОИТО СА ПРОДАДЕНИ, НО НЕ СА ПРОИЗВЕДЕНИ ОТ GRACO. Тези части, които са продадени, но не са произведени от Graco (като например електрически двигатели, превключватели, маркучи и т.н.), са предмет на гаранцията, ако има такава, на техния производител. Graco ще осигури на купувача разумно съдействие при каквато и да било рекламация за нарушаване на тези гаранции.

При никакви обстоятелства Graco няма да носи отговорност за косвени, случайни, специални или причинно-следствени щети, произтичащи от доставка на оборудване от Graco, както е описано тук, или за доставката, работата или използването на който и да било продукт или други стоки, продадени с този документ, независимо дали се дължат на нарушение на договор, нарушение на гаранция, небрежност на Graco или друго.

Информация за Graco

За най-актуалната информация за продуктите на Graco посетете www.graco.com

.

За патентна информация вижте www.graco.com/patents .

ЗА ДА НАПРАВИТЕ ПОРЪЧКА, се свържете със своя дистрибутор на Graco или се обадете на тел. 1-800-690-2894, за да направите запитване за най-близкия дистрибутор.

Всички писмени и визуални данни, съдържащи се в този документ, отразяват най-новата налична информация за продукта към момента на публикуването.

Graco си запазва правото да прави промени по всяко време без предварително уведомление.

Превод на оригиналните инструкции. This manual contains Bulgarian. MM 333031

Централен офис на Graco: Минеаполис

Международни офиси: Белгия, Китай, Япония, Корея

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Авторски права 2014, Graco Inc. Всички производствени терени на Graco са регистрирани по ISO 9001.

www.graco.com

Редакция F, April 2015

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents