Graco 332483E - Sports Field Marker Ръководство за работа

Graco 332483E - Sports Field Marker Ръководство за работа | Manualzz
Работа – Ремонт – Резервни части
Машина за полагане на маркировка на
спортни съоръжения
332483E
BG
Само за приложения за маркировка по игрища
ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Прочетете всички предупреждения и инструкции
в това ръководство и на машината. Запознайте се
с органите за управление и правилното използване
на оборудването.
Запазете тези инструкции.
Всички модели:
Максимално работно налягане 8,3 MPa (83 bar, 1200 psi)
Напрежение
на зарядното
устройство
Серия
24N950
120 V
B
24R023
240 V
B
24R370
240 V
B
24R371
120 V/240 V
B
Модел
WARNING
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР И ЕКСПЛОЗИЯ
Изпаренията от разтворители и бои могат да се
запалят или да избухнат.
•
Използвайте само материали на водна
основа. Не използвайте материали, на които
е написано "ВЪЗПЛАМЕНЯЕМО" върху
опаковката. За повече информация относно
използвания от вас материал, изисквайте
информационния лист за безопасност
на материала от дистрибутора или търговеца.
•
Не пръскайте и не промивайте със запалими
материали.
ti24682a
Съдържание
Предупреждения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Идентификация на компонентите . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Списък с идентификация на компонентите . . . . . . . 7
Зареждане на акумулатора (серия A) . . . . . . . . . . . . . 8
Светлинни индикатори на зарядното
устройство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Зареждане на акумулатора (серия В) . . . . . . . . . . . . . 9
Светлинни индикатори на зарядното
устройство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Обичайни процедури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Вентил за заливане/пръскане . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Процедура за освобождаване на налягането . . . . 10
Монтирайте комплекта накрайник за
пръскане/ предпазно устройство
(ако не е монтиран) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Реверсивен накрайник за пръскане . . . . . . . . . . . . . 11
Демонтиране на филтъра/почистване . . . . . . . . . . . 11
Пръскане . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Изпразване на бункера за боя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Започване на нова задача . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Регулиране на ширината на линията . . . . . . . . . . . . 14
Изключване и почистване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Промиване на машината за полагане на
маркировка на спортни съоръжения . . . . . . . 15
Допълнително почистване: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Отпушване на комплекта накрайник за
пръскане/предпазно устройство . . . . . . . . . . . . 17
2
Съхранение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Ремонт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Демонтиране/почистване на накрайника . . . . . . . .19
Почистване на CleanShot™ (ако е приложимо) . . . .19
Смяна на предпазител . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Смяна на акумулатора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Смяна на таблото за управление . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Демонтиране на помпата/двигателя . . . . . . . . . . . . .25
Откриване и отстраняване на неизправности . . . 28
Схема на свързване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Части . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Списък на частите . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Части . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Списък на частите . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Части . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Списък на частите . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Технически характеристики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Стандартна гаранция на Graco . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
332483E
Предупреждения
Предупреждения
Следните предупреждения се отнасят за монтажа, използването, заземяването, поддръжката и ремонта на това
оборудване. Удивителният знак обозначава общо предупреждение, а символите за опасност се отнасят за специфичните
за дадена процедура рискове. Когато тези символи се появят в текста на настоящото ръководство или върху етикетите
с предупреждения, направете повторна справка с тези Предупреждения. Символите и предупрежденията за опасност,
специфични за даден продукт, които не са разгледани в този раздел, могат да се появят в това ръководство, където е
приложимо.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
WARNING
ОПАСНОСТ ОТ ИНЖЕКТИРАНЕ В КОЖАТА
Струята под високо налягане може да инжектира токсини в тялото и да причини сериозно телесно
нараняване. В случай на впръскване трябва да получите незабавно хирургическа помощ.
• Не насочвайте пистолета и не пръскайте към човек или животно.
• Пазете ръцете и другите части на тялото далеч от изпускателния отвор. Например не се опитвайте
да спирате течове с никаква част от тялото си.
• Винаги използвайте предпазното устройство на накрайника на дюзата. Не пръскайте без поставено
предпазно устройство на накрайника на дюзата.
• Използвайте дюзи за пръскане Graco.
• Внимавайте, когато почиствате и сменяте накрайници на дюзи. В случай на задръстване на дюзата
в процеса на пръскане следвайте процедурата за освобождаване на налягането, за да изключите
устройството и да освободите налягането, преди да свалите накрайника на дюзата, за да го почистите.
• Оборудването поддържа налягането след изключване на захранването. Не оставяйте оборудването
включено или под налягане, когато е без наблюдение. Следвайте процедурата за освобождаване на
налягането, когато оборудването е без надзор или не е в употреба, както и преди обслужване,
почистване или премахване на части.
• Проверявайте маркучите и частите за признаци на повреди. Сменяйте всички повредени маркучи или
части.
• Тази система може да произвежда налягане 8,3 MPa (83 bar, 1200 psi). Използвайте резервни части
или аксесоари на Graco, които са с номинални спецификации за минимум 8,3 MPa (83 bar, 1200 psi).
• Проверете дали всички съединения са закрепени, преди да работите с машината.
• Научете се как бързо да спирате машината и да освобождавате налягането. Запознайте се добре
с органите за управление.
ОПАСНОСТ ОТ НЕПРАВИЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБОРУДВАНЕТО
Неправилната експлоатация може да причини смърт или сериозно нараняване.
• Не работете с машината, когато сте изморени или сте под влияние на медикаменти или алкохол.
• Не надвишавайте максималното работно налягане или номиналната температура на компонента от
системата с най-нискипараметри. Направете справка с Техническите данни във всички ръководства
за оборудването.
• Използвайте течности и разтворители, които са съвместими с мокрещите се части на оборудването.
Направете справка с Техническите данни във всички ръководства за оборудването. Прочетете
предупрежденията на производителите на течността и разтворителя. За да получите пълна информация
за използвания от вас материал, изисквайте информационните листове за безопасност на материалите от
дистрибутора или търговеца на дребно.
• Не напускайте работната зона, когато оборудването е включено или е под налягане.
• Изключете цялото оборудване и извършете процедурата за освобождаване на налягането, когато
оборудването не се използва.
• Проверявайте оборудването всекидневно. Незабавно поправяйте или сменяйте износените или
повредени части само с оригинални резервни части на производителя.
• Не модифицирайте и не променяйте оборудването. Промени или модификации могат да анулират
одобрението на съответната агенция и да създадат рискове за безопасността.
• Уверете се, че цялото оборудване е приспособено и одобрено за средата, в която го използвате.
• Използвайте оборудването само по предназначение. За повече информация се обърнете към вашия
дистрибутор.
• Прокарвайте маркучите и кабелите далече от местата, в които има движение, далече от остри ръбове,
движещи се части и горещи повърхности.
• Не усуквайте маркучите, не ги огъвайте прекомерно и не ги използвайте, за да теглите оборудването.
• Дръжте децата и животните далече от работната площадка.
• Спазвайте всички действащи разпоредби за безопасност.
332483E
3
Предупреждения
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
WARNING
ОПАСНОСТ ОТ АКУМУЛАТОР
Акумулаторът може да протече, да избухне, да причини изгаряния или експлозия, ако с него не се работи
правилно. Съдържанието на отворен акумулатор може да причини сериозно раздразнение и/или
химически изгаряния. Ако попадне върху кожата, мийте със сапун и вода. В случай на попадане в очите ги
промийте с вода в продължение на поне 15 минути и незабавно потърсете медицинска помощ.
• Използвайте само акумулатори от вида, посочен за използване с оборудването. Направете справка
с техническите данни.
• Подменяйте акумулатора само на добре проветрено място и далеч от лесно запалими или
възпламеними материали, в това число бои и разтворители.
• Когато акумулаторът не се използва, го съхранявайте на далеч от метални предмети като ключове,
пирони, винтове или други метални предмети, които могат да свържат накъсо клемите на акумулатора.
• Не изхвърляйте акумулатора в огън или на места с температура над 50 °C (122 °F). Акумулаторът може
да избухне.
• Не хвърляйте в огън.
• Зареждайте само с одобрено от Graco зарядно устройство, както е указано в това ръководство.
• Не излагайте акумулатора на вода или дъжд.
• Не разглобявайте, не чупете и не продупчвайте акумулатора.
• Не използвайте и не зареждайте акумулатор, който е напукан или повреден.
• Спазвайте местните наредби и/или разпоредби за изхвърляне.
ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР, ПОЖАР И ЕКСПЛОЗИЯ
Неправилното инсталиране или употреба може да предизвика токов удар, пожар и експлозия.
• Зареждайте акумулатора само на добре проветрено място и далеч от лесно запалими или
възпламеними материали, в това число бои и разтворители.
• Не зареждайте върху лесно възпламенима или запалима повърхност.
• Не оставяйте акумулатора да се зарежда без надзор.
• Когато зареждането приключи, незабавно изключете зарядното устройство от контакта и извадете
акумулатора.
• Зареждайте само одобрени от Graco акумулатори, посочени в това ръководство; другите
акумулатори могат да избухнат.
• Използвайте само на сухи места. Не излагайте на въздействието на вода или дъжд.
• Не използвайте зарядно устройство, което е напукано или повредено.
• Ако захранващият кабел е повреден, сменете зарядното устройство или кабела, в зависимост от модела.
• Никога не използвайте сила, за да поставите акумулатора в зарядното устройство.
• Когато използвате зарядното устройство на открито, винаги го правете на сухо място и използвайте
удължителен кабел, подходящ за употреба на открито.
• Преди почистване изключвайте зарядното устройство от електрическия контакт.
• Преди да свържете към зарядното устройство, се уверете, че външната повърхност на акумулатора
е чиста и суха.
• Не се опитвайте да зареждате акумулатори, които не са предназначени за презареждане.
• Не разглобявайте зарядното устройство. Ако е необходимо извършване на поддръжка или ремонт на
зарядното устройство, се обърнете към оторизиран сервизен център.
ОПАСНОСТ ПРИ АЛУМИНИЕВИ ЧАСТИ ПОД ВИСОКО НАЛЯГАНЕ
Използването на течности, които са несъвместими с алуминий в оборудване под налягане, може да
предизвика сериозна химическа реакция и пробиви в оборудването. Ако не спазвате това предупреждение,
може да причините смърт, сериозно нараняване или повреда на имущество.
• Не използвайте 1,1,1-трихлоретан, метиленхлорид, други халогенирани въглеводородни
разтворители или течности, които съдържат такива разтворители.
• Не използвайте белина.
• Много други течности могат да съдържат химикали, които реагират с алуминия. Свържете се с вашия
доставчик на материали за информация относно съвместимостта.
4
332483E
Предупреждения
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
WARNING
ОПАСНОСТ ОТ ТОКСИЧНА ТЕЧНОСТ ИЛИ ИЗПАРЕНИЯ
Токсичните течности или изпарения могат да причинят сериозно нараняване или смърт, ако попаднат в очите
или върху кожата, ако бъдат вдишани или погълнати.
• Прочетете информационните листове за безопасност на материалите, за да се запознаете със
специфичните опасности, свързани с използваните от вас течности.
• Съхранявайте опасната течност в одобрени контейнери и я изхвърляйте съгласно приложимите
разпоредби.
ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА
На работната площадка носете подходящи лични предпазни средства, за да предотвратите сериозно
нараняване, включително нараняване на очите, загуба на слуха, вдишване на отровни пари и изгаряния.
Тези предпазни средства включват, но не се ограничават до:
• Предпазни очила и предпазни средства за ушите.
• Респиратори, предпазно облекло и ръкавици съгласно препоръките на производителя на течността
и разтворителя.
КАЛИФОРНИЙСКО СТАНОВИЩЕ 65
Този продукт съдържа химикал, за който в щата Калифорния е известно, че причинява рак, увреждания
на плода или други репродуктивни проблеми. Измийте ръцете си след работа.
332483E
5
Идентификация на компонентите
Идентификация на компонентите
6
332483E
Идентификация на компонентите
Списък с идентификация на
компонентите
A
Бутон за пръскане
B
Капак на акумулатора (в акумулатора)
С
Порт за свързване на зарядното устройство за
акумулатор
D
Вентил за заливане/пръскане
E
Устройство за пръскане на материал
F
Филтър
K
Бутон за регулиране на височината на устройството
за пръскане на материал
L
Бутон за регулиране на рамото на устройството за
пръскане на материал
M
Щитове за пръскане
N
Щепсел на двигателя
P
Щепсел на бутона за пръскане
R
Филтър на бункера за боя/топка „Ball Knocker“
S
Бункер за боя Tilt-N-Pour
G
Комплект накрайник за пръскане/предпазно
устройство
H
Маркуч за заливане
T
Ролка за регулиране на ръкохватката за управление
J
Стойка за регулиране на височината
W
Капак на бункера за боя
332483E
7
Зареждане на акумулатора (серия A)
Зареждане на акумулатора (серия A)
4.
Включете жака на 12-волтовото зарядно устройство в
порта за свързване на акумулатора (C) на машината за
полагане на маркировка на спортни съоръжения.
12
V
Зарядното устройство за акумулатора е предназначено
само за употреба на закрито. Не излагайте зарядното
устройство на дъжд или сняг. Зареждайте акумулатора
само с одобрено от Graco зарядно устройство.
ЗАБЕЛЕЖКА: заредете докрай акумулатора преди
първата употреба.
1.
2.
Поставете машината за полагане на маркировка на
спортни съоръжения на сухо, добре проветрявано
място и далеч от лесно запалими или възпламеними
материали, в това число бои и разтворители.
Преди зареждане се уверете, че бутонът за
пръскане (A) е навън (изключена позиция).
С
ti20190a
5.
Когато зареждането приключи, изключете зарядното
устройство от електрическия контакт. След това
изключете зарядното устройство от порта за
свързване на акумулатора на машината за полагане
на маркировка на спортни съоръжения.
A
ti7949a
ti20194a
3.
Включете зарядното устройство в електрически
контакт.
ti2810a
Светлинни индикатори на зарядното устройство
Външен вид
Описание
ЧЕРВЕН
Акумулаторът се зарежда.
ЗЕЛЕН
Зареждането е завършено.
ЗАБЕЛЕЖКА: Изключете зарядното устройство от машината за полагане на маркировка на спортни съоръжения
след пълно зареждане на акумулатора. Времето за зареждане ще варира от 0 до 14 часа в зависимост от нивото
на заряда на акумулатора.
ЗАБЕЛЕЖКА: зеленият индикатор на зарядното устройство ще свети, ако:
• Зареждането е завършено.
• Зарядното устройство НЕ е включено в електрически контакт, но е включено в порта за свързване на
акумулатора на машината за полагане на маркировка на спортни съоръжения.
• Зарядното устройство е включено в електрически контакт, но НЕ е включено в порта за свързване на
акумулатора на машината за полагане на маркировка на спортни съоръжения.
8
332483E
Зареждане на акумулатора (серия В)
Зареждане на акумулатора (серия В)
4.
Включете жака на 12-волтовото зарядно устройство
в порта за свързване на акумулатора на машината за
полагане на маркировка на спортни съоръжения.
Зарядното устройство за акумулатора е предназначено
само за употреба на закрито. Не излагайте зарядното
устройство на дъжд или сняг. Зареждайте акумулатора
само с одобрено от Graco зарядно устройство.
ЗАБЕЛЕЖКА: заредете докрай акумулатора преди
първата употреба.
1.
Поставете машината за полагане на маркировка на
спортни съоръжения на сухо, добре проветрявано
място и далеч от лесно запалими или възпламеними
материали, в това число бои и разтворители.
2.
Преди зареждане се уверете, че бутонът за
пръскане (A) е навън (изключена позиция).
A
ti24686a
5.
Когато зареждането приключи, изключете зарядното
устройство от електрическия контакт. След това
изключете зарядното устройство от порта за
свързване на акумулатора на машината за полагане
на маркировка на спортни съоръжения.
ti20194a
3.
Включете зарядното устройство в електрически
контакт.
ti7949a
ti2810a
Светлинни индикатори на зарядното устройство
Описание
Външен вид
Включено захранване без свързан акумулатор
Светодиодът на захранването е червен
Десулфиране
Първият индикатор за зареждане свети зелено
и остава включен, докато започне цикълът на основно
зареждане.
Зареждане
Индикаторите за зареждане светват, за да покажат
състоянието на заряда.
Зареждане/зареждане на празен ход
Всичките четири индикатора за зареждане светят.
Обръщане на полярността
Всичките четири индикатора за зареждане мигат.
Неактивен режим Ако акумулаторът е напълно зареден или
Всичките четири индикатора за зареждане намаляват
зарядното устройство е свързано към напълно зареден
интензитета си и мигат.
акумулатор, то може да влезе в неактивен режим.
ЗАБЕЛЕЖКА: Изключете зарядното устройство от машината за полагане на маркировка на спортни съоръжения
след пълно зареждане на акумулатора. Времето за зареждане ще варира от 0 до 14 часа в зависимост от нивото на
заряда на акумулатора.
332483E
9
Обичайни процедури
Обичайни процедури
Вентил за заливане/пръскане
ti20183a
Позиция НАГОРЕ
(За заливане и освобождаване
ti14999a
на налягането на помпата)
ti20184a
Позиция НАДОЛУ
(Готов за пръскане)
Монтирайте комплекта
накрайник за пръскане/
предпазно устройство
(ако не е монтиран)
Изпълнете процедурата за освобождаване на
налягането, преди да монтирате комплекта
накрайник за пръскане/предпазно устройство.
1.
Следвайте процедурата за освобождаване на
налягането, когато видите този символ.
Процедура за освобождаване на
налягането
Не работете и не пръскайте близо до деца. Не
насочвайте машината за полагане на маркировка на
спортни съоръжения и не пръскайте към човек или
животно. Пазете ръцете и другите части на тялото далеч
от изпускателния отвор. Например не се опитвайте
да спрете изтичане на боя с никоя част от тялото.
По време на употреба тази машината за полагане на
маркировка на спортни съоръжения достига вътрешно
налягане 8,3 MPa (83 bar, 1200 psi). Следвайте тази
процедура за освобождаване на налягането, когато
прекратите пръскането, както и преди почистване,
проверка, техническо обслужване или транспортиране
на оборудване, за да предотвратите сериозно
нараняване.
1.
Поставете вентила за заливане/пръскане (D) в
позиция НАГОРЕ, за да освободите налягането.
D
ti20183a
НЕ поставяйте ръцете си пред накрайника.
2.
Завинтете комплекта накрайник за пръскане/
предпазно устройство (G) към машината за полагане
на маркировка на спортни съоръжения. Затегнете
блокиращата гайка, докато се захване изцяло в
машината за полагане на маркировка на спортни
съоръжения. Не затягайте твърде много гайката.
Поставете вентила за заливане/пръскане (D)
в позиция НАГОРЕ, за да освободите налягането.
D
G
ti20215a
ti14997a
ti20183a
10
332483E
Обичайни процедури
Реверсивен накрайник за
пръскане
Демонтиране на
филтъра/почистване
Винаги изпълнявайте процедурата за освобождаване
на налягането, преди да настроите позицията на
накрайника за пръскане.
В случай на задръстване на накрайника за пръскане
с частици или замърсявания, машината за полагане
на маркировка на спортни съоръжения е снабдена
с реверсивен накрайник, който може да се използва
за бързо и лесно почистване на частиците и
възобновяване на пръскането възможно най-бързо.
•
Винаги изпълнявайте процедура за освобождаване
на налягането, преди да демонтирате филтъра.
1.
При пръскане винаги насочвайте реверсивния
накрайник за пръскане надолу.
•
Когато частици или замърсявания попаднат в
накрайника, той може да бъде обърнат в обратна
посока, за да бъде почистен бързо.
•
Работете с машината за полагане на маркировка на
спортни съоръжения само с накрайник за пръскане
в позиция напред или обърнат обратно.
Извършете процедурата за освобождаване на
налягането; стр. 10.
ti20183a
2.
Развинтете, за да отстраните филтъра.
ti20182a
ti20191a
ti20192a
Обърнат обратно
Накрайник за
(реверсиран) накрайник
пръскане в
за пръскане
позиция напред
(Позиция ПРЪСКАНЕ) (Позиция ОТПУШВАНЕ)
ti21416a
3.
Издърпайте филтъра навън (F).
F
ti20185a
332483E
4.
Почистете филтъра с вода. Сменете филтъра, ако
е повреден или не може да се почисти.
5.
Поставете отново филтъра на място.
6.
Монтирайте на място и затегнете корпуса на филтъра.
11
Обичайни процедури
Пръскане
Изпразване на бункера за боя
Натиснете бутона за пръскане (А), за да пръскате.
Пръскането ще продължи, докато бутонът за пръскане
бъде натиснат отново, за да спре.
1.
Разположете машината за маркировка близо до
контейнера за материал.
2.
Отстранете капака на бункера за боя.
3.
Хванете предната част на бункера (S) и бавно
повдигнете. Материалът ще се излее обратно
в контейнера за материал.
A
S
ti20212a
ti20193a
12
332483E
Започване на нова задача
Започване на нова задача
a.
За да напълните машината за полагане на
маркировка на спортни съоръжения с течност,
натиснете бутона за пръскане (А) и оставете
машината за полагане на маркировка да работи,
докато материалът потече по маркуча за заливане.
A
1.
Извършете процедурата за освобождаване на
налягането; стр. 10.
ti21316a
ti20212a
b.
Спрете машината за полагане на маркировка на
спортни съоръжения, като натиснете бутона за
пръскане.
ti20183a
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако материалът не потече през маркуча за заливане,
входният контролен сачмен вентил може да е задръстен
поради неправилно почистване и съхранение. Протегнете
се в бункера. Натиснете бутона, за да освободите входния
контролен сачмен вентил.
4.
Поставете вентила за заливане/пръскане (D) в позиция
НАДОЛУ.
D
ti20184a
5.
Обърнете обратно (реверсирайте) накрайника за
пръскане (X) в позиция ОТПУШВАНЕ, пръскайте две
секунди и след това спрете.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако не изпълните това действие, това ще
доведе до лош модел на пръскане.
X
ti20213a
ti20192a
6.
ti24707a
2.
Налейте материал в бункера за боя (S).
Поставете вентила за заливане/пръскане (D) в позиция
НАГОРЕ, за да освободите налягането. След това
завъртете накрайника за пръскане (X) отново в
позиция на пръскане.
X
D
S
ti20183a
ti20191a
ti20214a
7.
3.
Залейте помпата:
Поставете вентила за заливане/пръскане (D) в позиция
надолу и вече сте готови да пръскате.
D
ti20184a
332483E
13
Започване на нова задача
Регулиране на ширината на линията
5.
Монтирайте комплекта външен щит за пръскане
(M), като свиете пружината и приплъзнете щита
в хоризонталната D-щанга.
С щитове
1.
Извършете процедурата за освобождаване на
налягането; стр. 10.
M
ti20187a
ti20183a
2.
6.
Отстранете комплекта стойка за регулиране на
височина (J) и рамо на устройството за пръскане
на материал.
Регулирайте щитовете до желаната ширина на
линията. Накрайникът за пръскане трябва да
е в средата между щитовете. Разпръскваният
материал трябва да докосва щитовете малко
над долния им край.
J
ti20187a
ti21320a
3.
Монтирайте комплекта вътрешен щит за пръскане (M),
като свиете пружината и приплъзнете щита в
хоризонталната D-щанга.
Без щитове
1.
Извършете процедурата за освобождаване на
налягането; стр. 10.
2.
Преместете държача на вертикалната щанга на
устройството за пръскане във външна позиция.
M
ti21319a
4.
Монтирайте комплекта стойка за регулиране на
височина (J) и рамо на устройството за пръскане на
материал
J
ti20189a
ti21321a
3.
Регулирайте височината на накрайника, за да
регулирате ширината на линията (увеличаването на
височината на накрайника създава по-широки линии).
ЗАБЕЛЕЖКА: за линии, по-широки от 15 cm (6 in),
се редлагат накрайници с различни размери. За
по-широки линии използвайте накрайници Graco,
каталожен номер LL5417.
14
332483E
Изключване и почистване
Изключване и почистване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Неправилното почистване на машината за полагане на
маркировка на спортни съоръжения след всяка употреба ще
доведе до втвърдяване на материалите, повреда на машината
и анулиране на гаранцията. Не съхранявайте разтворители в
машината за полагане на маркировка на спортни съоръжения.
Винаги промивайте с Graco Pump Armor преди съхранение.
4.
Почистете вътрешността на бункера за боя с вода. По
избор: наклонете бункера за боя назад и го напръскайте
отвътре с вода.
5.
Налейте 2 литра (1/2 gal) вода в бункера за боя.
Промиване на машината за
полагане на маркировка на
спортни съоръжения
ti20211a
6.
Поставете вентила за заливане/пръскане (D) в позиция
НАГОРЕ, за да почистите маркуча за заливане.
7.
Натиснете бутона за пръскане (А), за да изпомпате вода
през маркуча за заливане. Помпайте, докато водата стане
чиста.
Използвайте само материали на водна основа.
Не използвайте материали, на които е написано
"ВЪЗПЛАМЕНЯЕМО" върху опаковката. За повече
информация относно използвания от вас материал,
изисквайте информационния лист за безопасност на
материала от дистрибутора или търговеца.
A
ti20212a
Не работете и не пръскайте близо до деца. Не насочвайте
машината за полагане на маркировка на спортни съоръжения
и не пръскайте към човек или животно. Пазете ръцете
и другите части на тялото далеч от изпускателния отвор.
Например не се опитвайте да спрете изтичане на боя с
никоя част от тялото.
По време на употреба тази машината за полагане на
маркировка на спортни съоръжения достига вътрешно
налягане 8,3 MPa (83 bar, 1200 psi). Следвайте тази процедура
за освобождаване на налягането, когато прекратите
пръскането, както и преди почистване, проверка, техническо
обслужване или транспортиране на оборудване, за да
предотвратите сериозно нараняване.
1.
Извършете процедурата за освобождаване на
налягането; стр. 10.
8.
Натиснете бутона за пръскане, за да спрете изпомпването
на вода през маркуча за заливане.
9.
Поставете вентила за заливане/пръскане (D) в позиция
НАДОЛУ за пръскане.
D
ti20184a
10. Натиснете бутона за пръскане, за да пръскате вода през
накрайника. Пръскайте, докато водата стане чиста.
11. Натиснете бутона за пръскане, за да спрете пръскането на
вода през накрайника.
12. Изпразнете бункера за боя, вижте стр. 12.
13. Повтаряйте стъпки 5–10, докато потече чиста вода.
ti20183a
2.
14. Поставете вентила за заливане/пръскане (D) в позиция
НАГОРЕ, за да освободите налягането.
Изпразнете бункера за боя (S), вижте стр. 12.
S
D
ti20183a
15. Отстранете и почистете филтъра, стр. 11.
ti20193a
3.
Отстранете филтъра на бункера за боя и го почистете.
332483E
15
Изключване и почистване
Допълнително почистване:
•
Извършете процедурата за освобождаване на
налягането; стр. 10.
•
Изпразнете бункера за боя, вижте стр. 12.
•
Изключете щепсела на двигателя (N) и отстранете
устройството за пръскане на материал (E) от
стойката за регулиране на височина.
•
Почистете бункера за боя в мивка.
•
Монтирайте бункера за боя към машината за
полагане на маркировка на спортни съоръжения.
•
Поставете устройството за пръскане на материал (E)
и свържете щепсела на двигателя (N).
E
N
ti21483a
N
E
ti21484a
ti21485a
•
Отстранете бункера за боя (S) от машината за
полагане на маркировка на спортни съоръжения.
S
ti21487a
•
Извършете процедурата за промиване на машината
за полагане на маркировка на спортни
съоръжения, стъпки 5–15, стр. 15.
ti21363a
16
332483E
Изключване и почистване
Отпушване на комплекта накрайник за пръскане/предпазно
устройство
Винаги изпълнявайте процедурата за
освобождаване на налягането, преди да отпушите
комплекта накрайник за пръскане/предпазно
устройство.
1.
5.
Натиснете бутона за пръскане отново, за да спрете
машината за полагане на маркировка на спортни
съоръжения.
6.
Извършете процедурата за освобождаване на
налягането; стр. 10.
7.
Завъртете накрайника за пръскане (Х) отново в
позиция ПРЪСКАНЕ.
Извършете процедурата за освобождаване на
налягането; стр. 10.
X
ti20191a
8.
Поставете вентила за заливане/пръскане в позиция
НАДОЛУ за пръскане.
9.
Натиснете бутона за заливане/пръскане, за да
стартирате машината и да възобновите пръскането.
ti20183a
2.
Обърнете обратно накрайника за пръскане (X) в
позиция ОТПУШВАНЕ.
X
10. Ако накрайникът за пръскане все още е запушен, може
да се наложи да повторите стъпки 1–9 няколко пъти.
ti20192a
3.
Поставете вентила за заливане/пръскане (D) в
позиция НАДОЛУ за пръскане.
11. Ако материалът все още не може да се пръска,
изпълнете процедура за освобождаване на
налягането, стр. 10.
12. Извършете демонтиране/почистване на
накрайника, стр. 19.
13. Извършете демонтиране/почистване на филтъра,
стр. 11.
D
ti20184a
4.
14. Ако е приложимо, извършете почистване на
CleanShot, стр. 19.
Натиснете бутона за пръскане (А), за да стартирате
машината за полагане на маркировка на спортни
съоръжения и да премахнете запушването.
A
ti20212a
332483E
17
Съхранение
Съхранение
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако не съхранявате машината за полагане на
маркировка на спортни съоръжения с Pump Armor, при
следващото й използване ще възникнат
експлоатационни проблеми. След почистване винаги
оставяйте Pump Armor да циркулира през машината за
полагане на маркировка на спортни съоръжения.
Водата, оставена в машината за полагане на
маркировка на спортни съоръжения, ще повреди
помпата поради замръзване.
1.
Почистете машината за полагане на маркировка на
спортни съоръжения. Вижте Изключване и
почистване, стр. 15
2.
Вдигнете вентила за заливане/пръскане(D) в
позиция НАГОРЕ за заливане.
D
ti20183a
3.
Налейте малко количество Pump Armour на дъното
на бункера за боя.
4.
Натиснете бутона за пръскане (А), за да изпомпате
материала.
5.
Натиснете бутона за пръскане, за да спрете, когато
Pump Armor потече през маркуча за заливане.
6.
Поставете вентила за заливане/пръскане (D) в
позиция НАДОЛУ за пръскане.
D
ti20184a
7.
Натиснете бутона за пръскане, за да пръскате
материал.
8.
Натиснете бутона за пръскане, за да спрете помпата,
когато Pump Armor започне да излиза през
накрайника.
9.
Свържете зарядното устройство към машината за
полагане на маркировка на спортни съоръжения.
Вижте Зареждане на акумулатора, стр. 8. Заредете
докрай и изключете.
10. Съхранявайте машината за полагане на маркировка
на спортни съоръжения на закрито, хладно, сухо
място. Винаги съхранявайте машината за полагане
на маркировка на спортни съоръжения с известно
количество Pump Armor в помпата/бункера за боя.
Никога не съхранявайте машината за полагане на
маркировка на спортни съоръжения суха или с боя
в помпата/бункера за боя.
A
ti20212a
18
332483E
Ремонт
Ремонт
Демонтиране/почистване на
накрайника
1.
X
Извършете процедурата за освобождаване на
налягането; стр. 10.
ti21360a
Почистване на CleanShot™
(ако е приложимо)
ti20183a
2.
Завъртете накрайника за пръскане (X) с 1/4 оборот и
го отстранете.
X
ti21497a
3.
1.
Извършете процедурата за освобождаване на
налягането; стр. 10.
2.
Отстранете комплекта накрайник за пръскане/
предпазно устройство (G).
X
G
Измийте накрайника в мивка с течаща вода.
Използвайте четка или пръчица, за да отстраните
излишния или засъхнал материал от накрайника.
ti21382a
3.
Отстранете комплекта CleanShot (Y).
Y
ti21361a
4.
5.
Използвайте маркуч за въздух под налягане за
издухване на всякакъв останал материал по
накрайника. ЗАБЕЛЕЖКА: след почистване трябва да
можете да виждате ясно през отвора на накрайника.
ti21383a
4.
Използвайте два гаечни ключа, за да демонтирате
седлото на иглата.
Монтирайте отново накрайника (Х) и го поставете
в позиция за пръскане, както е показано по-долу.
ti21384a
332483E
19
Ремонт
5.
Поставете CleanShot под струя течаща вода и го
почистете. Движете игла навътре и навън, за да
почистите CleanShot от излишния или втвърден
материал.
8.
Монтирайте комплекта CleanShot.
ti21385a
ti21395a
6.
Използвайте два гаечни ключа, за да монтирате
седлото на иглата.
9.
Монтирайте комплекта накрайник за пръскане/
предпазно устройство (G).
G
ti21501a
7.
20
ti21402a
Почистете филтъра. Вижте Демонтиране/
почистване на филтъра, стр. 11.
332483E
Ремонт
Смяна на предпазител
Монтаж
1.
Поставете нов стандартен автомобилен предпазител
30 A (нормален предпазител ATO) в корпуса.
2.
Поставете предните фиксатори на капака на
акумулатора в жлебовете, след това завъртете
задния край на капака надолу. Използвайте гаечен
ключ за затягане на двата болта и закрепване на
капака на мястото му.
Демонтиране
1.
Извършете процедурата за освобождаване на
налягането; стр. 10.
ti20183a
2.
Щепсел на
двигателя
3.
ti21368a
Изключете щепселите на двигателя и на бутона за
пръскане.
Щепсел на бутона
за пръскане
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При монтирането на капака на акумулатора има
опасност от прищипване на проводници между
капака и рамата и повреждането им. За да избегнете
повреда, уверете се, че всички проводници са пред
акумулатора, когато монтирате капака му.
ti21362a
3.
Отстранете устройството за пръскане на материал (E)
и бункера за боя (S).
Монтирайте бункера за боя (S) и устройството за
пръскане на материал (E).
S
S
E
E
ti21485a
4.
ti21486a
ti21363a
Използвайте гаечен ключ за отстраняване на двата
болта и отстранете капака на акумулатора (B).
B
4.
ti21487a
Свържете щепсела на бутона за пръскане и щепсела
на двигателя.
ti21369a
5.
Отворете корпуса на предпазителя и отстранете
стария предпазител.
ti21364a
332483E
Щепсел на
двигателя
Щепсел на бутона
за пръскане
ti21362a
30 AMP
Automotive
Regulator ATO
21
Ремонт
Смяна на акумулатора
4.
Използвайте гаечен ключ за отстраняване на двата
болта и отстранете капака на акумулатора (B).
B
Демонтиране
1.
Извършете процедурата за освобождаване на
налягането; стр. 10.
ti21369a
5.
Използвайте два гаечни ключа, за да отстраните
назъбената гайка на клемата на отрицателния полюс
(черен) на акумулатора. След това използвайте
гаечни ключове, за да отстраните назъбената гайка
на клемата на положителния полюс (червен) на
акумулатора.
ti20183a
2.
Изключете щепселите на двигателя и на бутона за
пръскане.
черен
оранжев
или жълт
ti21366a
ti21365a
6.
Щепсел на
двигателя
3.
Щепсел на бутона
за пръскане
ti21362a
Ако са поставени, закачете пластмасовите ремъци,
използвани за транспортиране. Отстранете велкро
лентата от акумулатора. Отстранете акумулатора.
Отстранете устройството за пръскане на материал (E)
и бункера за боя (S).
S
E
ti21482a
7.
ti21485a
22
Отстранете болта и гайката от всеки полюс на
акумулатора.
ti21363a
332483E
Ремонт
Монтаж
1.
Поставете нов акумулатор. Поставете болтовете и
гайките върху полюсите на акумулатора с клемите,
сочещи към предната част на машината за полагане
на маркировка на спортни съоръжения. Затегнете
велкро лентата около акумулатора, за да го
закрепите на място.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При монтирането на капака на акумулатора има
опасност от прищипване на проводници между
капака и рамата и повреждането им. За да избегнете
повреда, уверете се, че всички проводници са пред
акумулатора, когато монтирате капака му.
4.
Монтирайте бункера за боя (S) и устройството за
пръскане на материал (E).
S
E
ti21367a
2.
Използвайте два гаечни ключа, за да прикрепите
кабела на акумулатора към клемата на положителния
полюс (червен) на акумулатора. След това използвайте
гаечни ключове, за да прикрепите към отрицателния
полюс (черен) на акумулатора.
ti21486a
ti21487a
5.
Свържете щепсела на бутона за пръскане и щепсела
на двигателя.
черен
оранжев
или жълт
ti21366a
3.
ti21365a
Поставете предните фиксатори на капака на
акумулатора в жлебовете, след това завъртете задния
край на капака надолу. Използвайте гаечен ключ за
затягане на двата болта и закрепване на капака на
мястото му.
Щепсел на
двигателя
Щепсел на бутона
за пръскане
ti21362a
ti21368a
332483E
23
Ремонт
Смяна на таблото за управление
Монтаж
1.
Монтирайте ново табло в капака на акумулатора.
Затегнете шестте „torx" винта към таблото.
2.
Свържете отрицателния (черен) проводник към
външния конектор на жака на зарядното устройство.
Свържете положителния проводник (червен) към
вътрешния конектор на жака на зарядното устройство.
Демонтиране
1.
Разкачете кабелите на акумулатора. Вижте
Отстраняване на акумулатора, стъпки 1–5, стр. 22.
2.
Разкачете двата кабела от порта за свързване на
зарядно устройство на акумулатора.
ti24688a
ti24688a
3.
Отстранете шестте „torx“ винта от таблото.
Отстранете таблото от капака на акумулатора.
3.
Свържете кабелите на акумулатора. Вижте
Поставяне на акумулатора, стъпки 2–5, стр. 23.
ti21370a
24
332483E
Ремонт
Демонтиране на помпата/двигателя
Демонтиране
1.
Извършете процедурата за освобождаване на
налягането; стр. 10.
ti21373a
6.
Разкачете проводниците на двигателя и отстранете
захранващия кабел.
ti20183a
ti21374a
2.
Изключете щепсела на двигателя (N).
7.
Използвайте гаечен ключ, за да премахнете
контрагайката.
N
ti21484a
3.
Използвайте гаечен ключ, за да разкачите маркуча
от устройството за пръскане на материал.
ti21377a
8.
4.
ti21376a
Отстранете бункера за боя (S).
9.
S
Разхлабете фиксиращата скоба на маркуча под
бункера за боя.
Отстранете четирите винта от скобата на бункера за
боя.
ti21375a
ti21363a
5.
Отстранете шестте „torx“ винта на капака на
двигателя. Отстранете капака на двигателя.
10. Отстранете бункера за боя (S) от комплекта помпа/
двигател.
S
ti21389a
332483E
25
Ремонт
11. Отстранете комплекта помпа/двигател от скобата на
бункера.
2.
Монтирайте комплекта помпа/двигател към
бункера за боя (S).
S
ti21394a
3.
Монтирайте и затегнете четирите винта.
ti24689a
Монтаж
1.
ti21400a
Монтирайте хлабаво скобата на маркуча към помпата,
преди да монтирате комплекта помпа/двигател към
скобата на помпата. Монтирайте новия комплект
помпа/двигател към скобата на помпата.
4.
Монтирайте и затегнете скобата на маркуча към
бункера за боя.
ti21403a
5.
Монтирайте и затегнете контрагайката.
ti21377a
ti24689a1
26
332483E
Ремонт
6.
Монтирайте захранващия кабел и свържете
проводниците на двигателя. Свържете белия
проводник към означената с червена маркировка
клема. Свържете черния проводник към външната
клема.
8.
Монтирайте бункера за боя (S).
S
черен
кабел
бял
кабел
ti21486a
ti21374a
7.
9.
Свържете маркуча към изхода на помпата/двигателя.
Монтирайте капака на двигателя, хванете
компенсатора на опъна на кабела и затегнете
шестте винта тип „torx“.
ti21398a
10. Свържете щепсела на двигателя (N).
ti21401a
N
ti21483a
332483E
27
Откриване и отстраняване на неизправности
Откриване и отстраняване на неизправности
Проблем
Помпата/двигателят работи, но
няма пръскане
Причина
Решение
Бункерът за боя е празен
Напълнете бункера с материал за пръскане.
Машината за полагане на маркировка на
спортни съоръжения не е залята.
Залейте машината за полагане на маркировка на спортни
съоръжения. Вижте Започване на нова задача, стр. 13.
В канала на входния контролен сачмен
вентил на машината за полагане на
маркировка на спортни съоръжения има
чужд материал.
Отстранете чуждия материал от входния контролен сачмен
вентил на машината за полагане на маркировка на спортни
съоръжения.
1.
Изпразнете бункера за боя.
Входният контролен сачмен вентил на
машината за полагане на маркировка на
спортни съоръжения е задръстен поради
неправилно почистване и съхранение.
2.
Отстранете филтъра на бункера за боя.
3.
Поставете 2 литра (0,5 gal) вода в бункера за боя.
4.
С тънък лост местете входния сачмен вентил нагоре и надолу.
ЗАБЕЛЕЖКА: ако изглежда, че все още има частици боя във
филтъра на бункера, филтрирайте боята, преди да
напълните бункера.
Помпата/двигателят работят, но Вентилът за заливане/пръскане е в позиция Преместете дръжката на вентила НАДОЛУ в позиция за пръскане.
НАГОРЕ
от маркуча за заливане излиза
материал.
Устройството за пръскане е запушено
Почистете устройството за пръскане чрез реверсирано
пръскане. Вижте Реверсивен накрайник за пръскане, стр. 11.
Накрайникът на устройството за пръскане
и/или филтърът е запушен
Почистете накрайника на устройството за пръскане чрез
реверсирано пръскане и почистете филтъра. Вижте Отпушване на
комплекта накрайник за пръскане/ предпазно устройство,
стр. 17.
Ако накрайникът не се почисти чрез процедурата с реверсивния
накрайник за пръскане, отстранете накрайника и го почистете с тел
за почистване, вода и струя въздух или вода (сгъстен въздух или
впръскана чрез дюза питейна вода). Ако накрайникът не може да
се почисти, сменете го.
Вижте Демонтиране/почистване на накрайника, стр. 19.
Помпата/двигателят не работи,
когато бутонът за пръскане е
навътре
В канала на CleanShot има чужди частици
Вижте Демонтиране/почистване на CleanShot, стр. 19.
Акумулаторът е изтощен. Бутонът за
пръскане е червен, когато е навътре.
Свържете зарядното устройство и заредете акумулатора. Вижте
Зареждане на акумулатора, стр. 8.
Щепселът на двигателя е изключен
Свържете щепсела на двигателя при капака на акумулатора.
Вижте (N)
Идентификация на компонентите, стр. 6.
Щепселът на бутона за пръскане е изключен
Свържете бутона за пръскане при капака на акумулатора. Вижте (P)
Идентификация на компонентите, стр. 6.
Предпазителят на акумулатора е повреден, Отстранете капака на акумулатора и проверете за притиснати
или окъсени кабели, преди да смените предпазителя. Вижте
което е довело до отворена верига
Смяна на предпазител, стр. 21.
(изгорял предпазител)
Проводниците към акумулатора са се
Затегнете връзките на проводниците или ги свържете отново.
разхлабили, откачили са се или са повредени Вижте Смяна на акумулатора, стр. 22.
Пътят на течността в машината за полагане
на маркировка на спортни съоръжения е
запушен между помпата и вентила за
заливане/пръскане
Извършете процедурата за освобождаване на налягането; стр. 10.
Ако налягането не може да се освободи, както се вижда от изтичането
на материал от маркуча за заливане, СПРЕТЕ и се свържете се с
Отдела за техническо обслужване на Graco или занесете машината за
полагане на маркировка на спортни съоръжения на дистрибутора на
Graco за ремонт.
ЗАБЕЛЕЖКА: червеният индикатор на бутона за пръскане ще мига.
Помпата/двигателят е повреден
28
Демонтирайте помпата/двигателя за ремонт. Вижте
Демонтиране на помпата/двигателя, стр. 25. Свържете се
с Отдела за техническо обслужване на Graco или занесете
машината за полагане на маркировка на спортни съоръжения
на дистрибутора на Graco за ремонт.
332483E
Откриване и отстраняване на неизправности
Проблем
Причина
Решение
Помпата/двигателят работи, но
червеният индикатор на бутона
за пръскане свети
Акумулаторът е изтощен до ниво, при което Заредете акумулатора. Свържете зарядното устройство и заредете
потребителят се уведомява, че зарядът на акумулатора. Вижте Зареждане на акумулатора, стр. 8.
акумулатора е нисък.
ЗАБЕЛЕЖКА: когато червеният индикатор светне за първи път,
потребителят разполага с около 15 минути до спирането на
машината за полагане на маркировка на спортни съоръжения.
Ширината на разпръскване
намалява.
Неправилна височина на държача на
устройството за пръскане.
Регулирайте държача на устройството за пръскане, докато
постигнете желаната ширина на пръскане. Вижте Регулиране
на ширината на линията, стр. 14.
Накрайникът на устройството за пръскане
е износен.
Сменете накрайника. Вижте Демонтиране/почистване на
накрайника, стр. 19.
Материалът е твърде гъст и/или вискозен.
Регулирайте държача на устройството за пръскане, докато
постигнете желаната ширина на пръскане. Вижте Регулиране
на ширината на линията, стр. 14. Разредете материала толкова,
колкото е необходимо.
Помпата/двигателят не работи с
посочените обороти в минута.
Проверете разпръскването, като пръскате само с вода. Ако
разпръскването е добро, разредете материала колкото е
необходимо. Ако при пръскането с вода не се получава добро
разпръскване, свържете се с Отдела за техническо обслужване
на Graco или занесете машината за полагане на маркировка на
спортни съоръжения на дистрибутора на Graco за ремонт.
Помпата/двигателят спира
произволно; не може да се
постигне пълно разпръскване
Необходимо е материалът да се прецеди, за С помощта на плик/чорап за прецеждане филтрирайте
да се отстранят твърдите частици.
материала, докато го наливате в бункера за боя.
Материалът продължава да
изтича от накрайника след
спиране на пръскането.
Чужд материал в CleanShot.
Отстранете и почистете CleanShot. Вижте Почистване на
CleanShot, стр. 19.
CleanShot е повреден.
Свържете се с Отдела за техническо обслужване на Graco или
занесете машината за полагане на маркировка на спортни
съоръжения на дистрибутора на Graco за ремонт.
Акумулаторът не се е заредил
докрай.
Зарядното устройство е било изключено
твърде рано (зареждането е прекъснато,
преди да завърши).
Изключете зарядното устройство от машината за полагане на
маркировка на спортни съоръжения. Изключете зарядното
устройство от електрическия контакт и го оставете без
захранване 5–10 минути.
Вижте Зареждане на акумулатора, стр. 8.
Клемите са разхлабени или разкачени от
порта за свързване на акумулатора (C).
Свържете клемите или сменете клемите при порта на акумулатора
(C). Вижте Смяна на таблото за управление, стр. 24.
Акумулаторът е повреден или е в края на
жизнения си цикъл на зареждане.
Сменете акумулатора. Вижте Смяна на акумулатора, стр. 22.
Зарядното устройство е повредено.
Подменете зарядното устройство. Свържете се с дистрибутора
на Graco за информация относно правилната подмяна.
От капака на помпата/двигателя Уплътненията на помпата са износени.
тече боя
332483E
Сменете комплекта помпа/двигател.
29
Схема на свързване
Схема на свързване
WHITE
BLACK
RED DOT
MOTOR
SWITCH
30A
ORANGE OR YELLOW
FUSE
Automotive
Regulator ATO
BLACK
CONTROL
BOARD
BATTERY
BLACK
RED
ti21412a
30
CHARGER JACK
332483E
Части
Части
27
99
113
28
52
27
4
48
49
98
97
9
21
45
109
45
102
39
8
45
111
96
17
13
110
1
18
28
19
14
32
15
16
103a
6
5
103b
8
103c
46
11
46
10
7
39
332483E
7
39
7
8
20
ti24691a
31
Части
Списък на частите
Реф.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14†
15
16
17
18a
18b
18c
18d
19*
Част
16U476
16U478
16U477
24R069
16U580
126946
195367
126947
24R882
Описание
Кол.
РАМА, щампована, S90
1
СКОБА, рама, дясна
1
СКОБА, рама, лява
1
РЪКОХВАТКА, управление, заварена
1
ОС, задна, S90
1
БОЛТ, капачка, шестостенна глава
1
СПЕЙСЪР
4
ГУМА, 10-инчова, пневматична
3
КОМПЛЕКТ, капак, акумулатор
1
включва 96, 97a, 97b, 98, 102
16U229 ЩАНГА, опорна
1
16U230 ЩАНГА, регулиране, височина
1
15D862 ГАЙКА, ръчен регулатор
1
16U231 ЩИТ, пръскане, водач, пластмасов
2
15F142 ВОДАЧ, проводник, десен щит
1
15F143 ВОДАЧ, проводник, ляв щит
1
ЖАК, зарядно устройство, 12 волта,
1
15 A
126951 Серия А
17C565 Серия В
ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО, 120 V ac,
1
САЩ
17C571 Серия A, включва 17
17C565 Серия В
КОМПЛЕКТ, зарядно устройство,
1
S90, 240 V, европейски
17C572 Серия A, включва 17. 103a, 103b, 103c
17C566 Серия В
КОМПЛЕКТ, зарядно устройство,
1
S90, 240 V, Обединено кралство
17C572 Серия A, включва 17. 103a, 103b,
103c
17C567 Серия B, включва 103b
КОМПЛЕКТ, зарядно устройство,
1
S90, 240 V, Азия/Австралия
17C572 Серия A, включва 17. 103a, 103b,
103c
17C568 Серия B, включва 103a, 103c
24R792 КОМПЛЕКТ, табло, контролно, S90,
1
включва 43
Реф.
20
21
27
28
32
33
39
40
43
45
46
48
49
52
96
97a
97b
98
99
102
103a
103b
103c
109
110
111
113
Част
Описание
Кол.
127052 РОЛКА, Т-образна дръжка
1
126949 РЕМЪК, акумулатор
1
114659 РЪЧКА, дръжка
2
24P924 ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ, бутон
1
16U160 АКУМУЛАТОР, 18 ah, запечатан
1
16U707 КАБЕЛЕН СНОП, проводник за
1
двигател
119547 ГАЙКА, шестоъгълна, блокираща,
3
найлонова, тънка
100270 ВИНТ, капачка, шестостенна глава
2
119236 ВИНТ, машинен, със скрита „torx“
6
глава
111570 БОЛТ, носеща конструкция
6
115942 ГАЙКА, шестоъгълна, глава с фланец
6
24R664 КОМПЛЕКТ, скоби на ръкохватка
1
115480 РЪЧКА, дръжка
2
16U680 ТАБЕЛА, марка, S90, дръжка,
2
вертикална
16V158 ТАБЕЛА, 12 V зарядно устройство
1
16V162 ТАБЕЛА, предупредителна, iso,
1
няколко
16V507 ТАБЕЛА, предупредителна, iso,
1
Европа
16V161 ТАБЕЛА, инструкции за бързо
1
стартиране
16V157 ТАБЕЛА, светлинен индикатор
1
16D576 ТАБЕЛА, произведено в САЩ с
1
глобална комп.
124783 ЩЕПСЕЛ, преобразувател,
1
Азия/Австралия
124507 ЩЕПСЕЛ, преобразувател,
1
Обединеното кралство
127155 ЩЕПСЕЛ, преобразувател, Япония
1
108774 РЕМЪК, връзка, проводници
2
113505 АКУМУЛАТОР, гайка за клема
4
125857 АКУМУЛАТОР, болт за клема
2
16V701 ЗАЩИТНА КАПАЧКА, резервна
1
† 24P894 КОМПЛЕКТ, щит за пръскане, S90, включва 14, 15,
16
* Предпазителят е 30 A автомобилен предпазител,
нормален ATO
 Резервни предупредителни табели за безопасност
могат да се поръчат безплатно.
32
332483E
Части
Части
22
55
24
49e
49d
94
49c
56
49b
49
25
49a
54
22
25
43
53
119
35
84
26
33
29
94
26
41 30
37
44
ti24693a
332483E
36
42
31
33
Части
Списък на частите
Реф. Част
Описание
22‡ 24R795 КОМПЛЕКТ, бункер, S90,
включва 24, 25, 53, 54, 119
24
16U373 УПЛЪТНЕНИЕ, капак, бункер
25
126108 ВИНТ, рамо, глава с гнездо
26
24R883 КОМПЛЕКТ, капак, S90 помпа,
включва 43
29
16T186 СКОБА, помпа
30
126954 ФИТИНГ, коляно, 45 градуса, 1/4 npt
31
277183 МАРКУЧ, свързан, 3/16" х 1,80 m (6 ft),
3300 wp
33
16U707 КАБЕЛЕН СНОП, проводник за
двигател, включва 35
35
126955 ВТУЛКА, компенсатор на опън
36
113817 ГУМЕН АМОРТИСЬОР
37
16T185 ФИТИНГ, адаптер за помпа
41
100071 ГАЙКА, шестоъгълна
42
117791 ВИНТ, капачка, триделна глава
43
119236 ВИНТ, машинен, със скрита „torx“
глава
44
111800 ВИНТ, капачка, шестостенна глава
49
16U370 ФИЛТЪР, бункер включва 49a – 49e
49a 17C933 ВТУЛКА, ball knocker
34
Коли
че
ство
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
4
1
1
Реф.
49b
49c
49d
49e
53
Част
192348
127962
17C934
17C935
16U679
Коли
че
ство
1
1
1
1
1
Описание
ГАЙКА, глава
ПРУЖИНА
OС, ball knocker
РОЛКА
ТАБЕЛА, марка, S90, бункер, лява
страна
54
16U677 ТАБЕЛА, за марка, S90, бункер,
дясна страна
55
16U602 КОРПУС, входен комплект
56
16T184 ВЕНТИЛ, изходен, сачмен,
контролен
62
109576 УПЛЪТНЕНИЕ, о-пръстен
84
117464 СКОБА, маркуч, микро 1,75 макс.
диаметър
94
24R172 КОМПЛЕКТ, пълен – помпа и
двигател, включва 85, 86, 90, 92, 93
114 865663 РЕШЕТКА, мрежа, бункер, 18,9 литра
(5 галона) (12 бр.) (елементът не е
показан)
119 17C502 УПЛЪТНЕНИЕ, бункер, основа
‡ Предлага се комплект за капак 24R820 (включва 24)
1
1
1
1
1
1
1
1
332483E
Части
Части
31
65
64
63
62
66
60
13
67
61
79
62
71
72
30
95
68
62
69
76
Optional
CleanShot™ Valve
73
75
70
74
125
70a
70b
78
78
Replaces 70, 70a, 70b
ti24704a
332483E
35
Части
Списък на частите
Реф. Част
Описание
Кол.
13
15D862 ГАЙКА, ръчен регулатор
1
30
24P124 КОМПЛЕКТ, държач, накрайник,
1
включва 31–79
31
277183 МАРКУЧ, свързан, 3/16" х 1,80 m (6
1
ft), 3300 wp
60
16T159 КОЛЕКТОР, филтър
1
61
16U255 ДЪРЖАЧ, накрайник
1
62
109576 УПЛЪТНЕНИЕ, о-пръстен
3
63
24R790 КОМПЛЕКТ, вентил, заливане, S90,
1
включва 62–65
64
119956 ЩИФТ, прав
1
65
ДРЪЖКА, вентил за източване
1
66
162453 ФИТИНГ, (1/4 npsm x 1/4 npt)
1
67
103147 ПРОБКА, тръба
1
68
16T160 ТРЪБА, филтър
1
69
287033 ФИЛТЪР, 100 mesh
1
36
Реф.
70
70a
70b
71
72
73
74
75
76
77
Част
17C501
104319
17C500
103875
16U667
16C645
196467
104893
195400
LL5315
78
79
243161
112774
95
125
16V159
24P969
Описание
Кол.
КОРПУС, филтър, торф
1
O-ПРЪСТЕН, уплътнение
1
КОРПУС, ограничител
1
АДАПТЕР, маркуч, шип
1
ТРЪБА, източване
1
ТРЪБА, източване
1
ВЕНТИЛ
1
УПЛЪТНЕНИЕ, о-пръстен
1
СКОБА, пружина
1
НАКРАЙНИК, пръскане, RAC 5, за
1
полагане на ивици
ПРЕДПАЗНО УСТРОЙСТВО, RAC IV / 5
1
ВИНТ, машинен, със скрита
2
шестост. глава
ЕТИКЕТ, пистолет, филтър
1
ВЕНТИЛ, CleanShot, торф, опция
332483E
Технически характеристики
Технически характеристики
САЩ
Метрична система
Максимално работно налягане
1200 psi
8,3 MPa, 83 bar
Препоръчителен размер накрайник
LL5315
LL5315
Максимален размер на накрайника
LL5417
LL5417
Тегло
60 lb
27,2 kg
Дължина
40 in
101,6 cm
Ширина
23 in
58,4 cm
Височина
36 in
91,4 cm
Размери:
Диапазон на температура на съхранение 33° до 120°F

1° до 48°C
Диапазон на работна температура 
33° до 120°F
1° до 48°C
Ниво на звуково налягане
79,2 dBa† ниво на звуково налягане 79,2 dBa† ниво на звуково налягане
93,8 dBa† ниво на звукова мощност 93,8 dBa† ниво на звукова мощност
Ускорение на ниво на вибрация
По-малко от 5,5 ft/s2 ††
По-малко от 1,7 m/s2††
Време за зареждане
6 часа до 80%,
6 до 14 до 100%
6 часа до 80%,
6 до 14 до 100%
Източник на захранване
120/240 VAC
120/240 VAC
Зарядно устройство:
Акумулатор (Запечатан оловно-киселинен):
Напрежение (DC)
Макс. 12 V
Макс. 12 V
капацитет
22 Ah, 264 Wh
22 Ah, 264 Wh
Номинален ток
30 A
30 A
Тип
Автомобилен, нормален ATO
Автомобилен, нормален ATO
Предпазител
 Помпата ще се повреди, ако течността замръзне в помпата.
 Пластмасовите части ще се повредят при удар в условия на ниска температура.
 Изменения във вискозитета на боята при много ниски или много високи температури могат да повлияят на
работата на машината за полагане на маркировка на спортни съоръжения.
† по ISO 3744, измерено при 1 m (3,3 ft)
†† по ISO 5349, без натоварване
332483E
37
Стандартна гаранция на Graco
Graco гарантира, че цялото оборудване, описано в този документ, което е произведено от Graco и носи неговото име, няма дефекти в материала и
изработката към датата на продажба на първоначалния купувач за съответната употреба. С изключение на всяка специална, удължена или
ограничена гаранция, издадена от Graco, Graco в рамките на дванадесет месеца от датата на продажба ще поправи или смени всяка част на
оборудването, определена от Graco за дефектна. Тази гаранция важи само когато оборудването е монтирано, работило и е поддържано според
писмените препоръки на Graco.
Тази гаранция не покрива и Graco няма да носи отговорност за обща амортизация и каквато и да било неизправност, повреда или износване,
причинени от неправилен монтаж, неправилна употреба, надраскване, корозия, неадекватна или неправилна поддръжка, небрежност, злополука,
фалшифициране или замяна с части, които не са произведени от Graco. Също така, Graco няма да носи отговорност за неправилно функциониране,
повреда или износване, причинени от несъвместимост на оборудването на Graco с конструкции, аксесоари, оборудване или материали, които не
са доставени от Graco, или неправилно проектиране, производство, монтаж, експлоатация или поддръжка на конструкции, аксесоари, оборудване
или материали, които не са доставени от Graco.
Тази гаранция съдържа условие за предварително платено връщане на оборудването, за което се претендира, че е дефектно, на оторизиран
дистрибутор на Graco за установяване на претендирания дефект. Ако оборудването наистина е дефектно, Graco ще поправи или замени безплатно
всички дефектни части. Оборудването ще бъде върнато на първоначалния купувач, като транспортът е предварително платен. Ако при проверка
на оборудването не се открие дефект в материала или изработката, поправките ще бъдат извършени на разумна цена, като цената ще включва
стойността на частите, труда и транспорта.
ТАЗИ ГАРАНЦИЯ Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНА И ЗАМЕНЯ ВСИЧКИ ДРУГИ ГАРАНЦИИ, ПРЕКИ ИЛИ КОСВЕНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО ГАРАНЦИЯ
ЗА ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ГАРАНЦИЯ ЗА ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ.
Единственото задължение на Graco и единственото обезщетение за купувача при каквато и да е гаранционна претенция ще бъде, както е изложено
по-горе. Купувачът се съгласява, че няма да има друго обезщетение (включително, но не само случайни или причинно-следствени щети за
загубени печалби, загубени продажби, нараняване на лице или имущество, или всякакви други случайни или причинно-следствени загуби). Всяко
действие по гаранционна претенция трябва да бъде предприето в рамките на две (2) години от датата на продажба.
GRACO НЕ ДАВА ГАРАНЦИЯ И ОТХВЪРЛЯ ВСЯКАКВИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ И ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА
ЦЕЛ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО АКСЕСОАРИ, ОБОРУДВАНЕ, МАТЕРИАЛИ ИЛИ ЧАСТИ, КОИТО СА ПРОДАДЕНИ, НО НЕ СА ПРОИЗВЕДЕНИ ОТ GRACO.
Тези части, които са продадени, но не са произведени от Graco (като например, електрически двигатели, превключватели, маркучи и т.н.), са
предмет на гаранцията, ако има такава, на техния производител. Graco ще осигури на купувача помощ в разумна степен при каквато и да било
претенция по тези гаранции.
При никакви обстоятелства Graco няма да носи отговорност за косвени, случайни, специални или причинно-следствени щети, произтичащи от
доставка на оборудване от Graco, както е описано тук, или доставката, работата или използването на който и да било продукт или други стоки,
продадени с този документ, независимо дали се дължат на нарушение на договор, претенция за гаранционно събитие, небрежност на Graco или
друго.
Информация за Graco
За най-актуалната информация за продуктите на Graco посетете www.graco.com.
За патентна информация вижте www.graco.com/patents.
ЗА ДА НАПРАВИТЕ ПОРЪЧКА, се свържете с вашия дистрибутор на Graco или се обадете на тел. 1-800-690-2894, за да
направите запитване за най-близкия дистрибутор.
Всички писмени и визуални данни, съдържащи се в този документ, отразяват най-новата налична информация за продукта към момента на
публикуването.
Graco си запазва правото да прави промени по всяко време без предварително уведомление.
За информация за патенти вижте www.graco.com/patents.
This manual contains Bulgarian. MM 332119
Централен офис на Graco: Минеаполис
Международни офиси: Белгия, Китай, Япония, Корея
GRACO INC. AND SUBSIDIARIES P.O. BOX 1441 MINNEAPOLIS, MN 55440-1441 USA
Авторско право 2008, Graco Inc. Всички производствени терени на Graco са регистрирани по I.S. EN ISO 9001
www.graco.com
Редакция E- November 2014
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement