Graco 313488E, FinishPro CompPack Compressor, Repair Owner's Manual


Add to my manuals
8 Pages

advertisement

Graco 313488E, FinishPro CompPack Compressor, Repair Owner's Manual | Manualzz

Popravak

Kompresor FinishPro CompPack

- Za prijenosne ureðaje za raspršivanje finih boja i premaza -

Model za 120 Vac: 256850

Model za 240 Vac: 256854, 25A445

Maksimalni radni tlak: 10 psi (0,07 MPa, 0,7 bara )

Važne sigurnosne upute

Proèitajte sva upozorenja i upute sadržane u priruèniku za raspršivaè 313406. Èuvajte ovaj priruènik.

313488E

HR

313317

313406

313441 ti12757a

2

Ugaðanje

Instalacija CompPacka

Za vaše potrebe (1) - (99), pogledajte Dijelovi , priruènik 313406. Za brojeve dijela (101) - (199) pogledajte Dijelovi , str. 7.

1.

Iskljuèite raspršivaè i odvojite ga od utiènice.

2.

Otpustite èetiri vijka (18), skinite omotaè crijeva (35), držaè filtra (17), predfiltar (20) i glavni filtar (21).

Ugaðanje filtra (17) i omotaè crijeva (35) s èetiri vijka (105).

Pištolj raspršivaèa s dodatnom udaljenom èašicom

A

C

B

35

21

20

17

18

3.

Postavite CompPack (A) na raspršivaè.

A ti13061a ti12798a

Dodatni daljinski šalice dolazi s dvije cijevi.

1.

Priklju č ite kratke cijevi njihovim podudaranje dugo prskalica crijeva.

2.

Prebacite pištolj za prskanje iz sifonskog rada u rad s udaljenom èašicom. Pogledajte Pretvorite pištolj iz sifonskog u pištolj s udaljenom èašicom.

3.

Postavite zraèno crijevo (A) na raspršivaè. Stegnite ga rukom.

Ne spajajte fleksibilno crijevo izravno na raspršiva č . Spojite fleksibilno crijevo samo s krajem pištolja za crijevo.

ti13082a

4.

Spojite zraèno crijevo (A) od raspršivaèa do ulaznog prikljuèka pištolja.

35

21

20

17 ti12857a 105

4.

Postavite glavni filtar (21), predfiltar (20), držaè

5.

Prikljuèite zraèno crijevo (B) izmeðu izlaznog prikljuèka

CompPacka i ulaza za zrak na udaljenoj èašici.

ti12797a

313488E

6.

Prikljuèite crijevo za dovod tekuæine (C) izmeðu izlaznog prikljuèka udaljene èašice i ulaznog prikljuèka za tekuæinu na pištolju.

ti13151a ti13149a

7.

Napunite èašicu do 3/4 razine.

Zavrnite poklopac èašice kako biste ga uèvrstili na èašicu.

8.

Pogledajte priruènik o pištolju

313317 radi uputa za prskanje.

ti13152a

Pretvorite pištolj od sifonskog u pištolj s dodatnom udaljenom èašicom

1.

Skinite cijev za zraka pod tlakom sa prikljuèka za zrak.

2.

Skinite poklopac sifonske

èašice s pištolja.

3.

Skinite prikljuèak za zrak s pištolja.

4.

Nanesite masu za koèenje odvrtanja u navoj vijka.

Postavite vijak za uèvršæenje u pištolj tako da bude poravnat s kuæištem pištolja.

ti12915a

5.

Prikljuèite crijevo za dovod tekuæine.

Napomena: Ako se želite prebaciti s udaljene èašice na sifonsku èašicu, slijedite ove upute.

Spajanje na dotok elektriène energije

Ukljuèite kabel za napajanje u uzemljenu utiènicu.

Uzemljenje i elektrièni zahtjevi, stranica 4 u priruèniku 313406.

313488E

Ugaðanje

Postupak otpuštanja pritiska

UPOZORENJE

Dodatna udaljena posuda ostaje pod tlakom dok ga ruèno ne otpustite. Kako biste smanjili rizik od ozbiljnih ozljeda od tekuæine pod tlakom ili sluèajnog raspršivanja iz pištolja, uvijek otpustite tlak u posudi pod tlakom prije labavljenja ili skidanja pokrova.

Takoðer, otpustite tlak ako se mlaznica za tekuæinu zaèepi i prije èišæenja, provjere ili servisiranja ureðaja.

1.

Iskljuèite raspršivaè.

2.

Iskljuèite raspršivaè iz strujnog kruga.

3.

Okreæite prema van gumb za otpuštanje tlaka (113) jedan okretaj. Prièekajte da se tlak postupno ispusti do kraja prije nego skinete poklopac. Zatvorite gumb.

Savjeti za rad

Za vrijeme normalnog rada motora se mogu oèekivati iskre. Ove iskre mogu zapalite pare zapaljivih tekuæina,

èestice prašine i druge zapaljive tvari u podruèju prskanja.

• Prema potrebi koristite dodatnu zraènu cijev kako biste osigurali da raspršivaè radi u èistom, suhom i dobro ventiliranom okruženju.

• Nikad ne koristite raspršivaè unutar kabine za bojenje.

• Ukljuèite raspršivaè nekoliko minuta prije prskanja kako bi se zagrijao.

• Pobrinite se da filtar raspršivaèa poslije bojenja oèistite.

Èišæenje filtra, str. 7 u priruèniku 313406.

• Za prilagoðavanje pokrivanja pištolja za prskanje, pogledajte HVLP EDGE Priruènik pištolja 313317.

• Kao biste ostvarili ispravno prianjanje, pobrinite se da površina bude potpuno èista.

• Ako se udaljena posuda sluèajno prevrne ili drži pod prevelikim kutom, tekuæina bi iz nje mogla istjecati u regulator zraka i izazvati ošteæenja. Pripazite da se to ne dogodi. Ako tekuæina dospije u regulator, odmah ga oèistite.

• Poklopac udaljene posude pritežite samo rukom.

Prejako stezanje može oštetiti brtvu poklopca.

• Uvijek prskajte s najmanjim potrebnim tlakom u posudi kako biste postigli željeni rezultat prskanja, obièno je to 10 psi. Prskanjem pri tlakovima koji su veæi od potrebnoga bespotrebno rasipate boju, a rezultat bojenja može izgledati poput naranèine kore.

• Lagano premažite navoj poklopca petrolejskim želeom.

3

4

Popravak

Popravak

Skidanje kompresora

Za vaše potrebe (1) - (99), pogledajte Dijelovi , priruènik 313406. Za brojeve dijela(101) - (199) pogledajte Dijelovi , str. 7.

Kako ne bi došlo do ozljede i elektriènog udara, iskljuèite raspršivaè i izvucite utikaè kabela za napajanje iz utiènice prije nego pristupite bilo kakvom popravku.

1.

Skinite èetiri ruèna vijka (105) omotaè crijeva (35), skinite držaè filtra (17), predfiltar (20) glavni filtar (16) i brtve filtra (19).

2.

Skinite kompresor CompPack (A).

4.

Odvojite tri natikaèa (B) sa stražnje strane ulaznog utikaèa (102).

5.

Skinite tri vijka (104) s kutije kompresora (112) i skinite kompresor (111).

111

107

112

109

B

102

104

A

Postavljanje kompresora

35

21

20

17 ti12857a 105

3.

Skinite cijev za zrak (107) s crijevnog nastavka brzog prikljuèka (109).

1.

Postavite kompresor (111) u kutiju s kompresorom

(112) uz pomoæ tri vijka (104).

2.

Prikljuèite tri natikaèa (B) natrag na ulazni utikaè (102).

3.

Postavite cijev za zrak (107) na crijevni nastavak brze spojnice (109).

4.

Postavite kompresorCompPack (A).

5.

Postavite glavni filtar (21), predfiltar (20), držaè filtra (17) i omotaè crijeva (35) s èetiri vijka (105).

313488E

Nacrt ožièenja

W

BK

G

Tehnièki podaci

120 Vac, 60 Hz

CompPack

Ampera Vata

1,5 80

Težina kg

5 (2,7)

Zvuèna snaga*

100 dB(A)

Zvuèni tlak*

86 dB(A)

230 Vac, 50 Hz

CompPack

Ampera Vata

0,8 80

Težina kg

5 (2,7)

Zvuèna snaga*

100 dB(A)

Zvuèni tlak*

86 dB(A)

* Zvuèna snaga i zvuèni tlak mjere se na 1 metar u skladu s ISO 3744.

313488E

Nacrt ožièenja ti13144a

5

Nacrt dijelova

Nacrt dijelova

Modeli: 256850, 256854

6

101

102

103

Popis dijelova

Modeli: 256850, 256854

Ref Part Description

101 15Y858 KIT, compressor box HVLP, 120V

15Y859 KIT, compressor box HVLP, 240V

102 257098 KIT CUP, 1 qt complete

103 240488 COMPRESSOR, hose

104 256959 STRAP, remote, cup

Qty

1

1

1

1

1

104 ti12908b

313488E

Nacrt dijelova

Nacrt dijelova

Modeli: 25A445

101

110

109

107

108

102

103

106

Popis dijelova

Modeli: 25A445

Ref Part Description

101 15Y859 KIT, compressor

102 24Y630 GUN, HVLP, no cup

103 240475 HOSE, fluid

104 25A433 KIT, repair, 1 qt cup

105 17J918 HOSE, air

106 17H702 HOSE, air

107 257161 HOSE, whip

108 114958 STRAP, tie

109 240065 VALVE, air control

110 M70402 FITTING, female, Q.D.

313488E

Qty

1

11

1

1

1

1

1

1

1

1

105 ti27709a

7

Graco standardno jamstvo

Graco standardno jamstvo

Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by Graco and bearing its name to be free from defects in material and workmanship on the date of sale to the original purchaser for use. With the exception of any special, extended, or limited warranty published by Graco, Graco will, for a period of twelve months from the date of sale, repair or replace any part of the equipment determined by Graco to be defective. This warranty applies only when the equipment is installed, operated and maintained in accordance with Graco’s written recommendations.

This warranty does not cover, and Graco shall not be liable for general wear and tear, or any malfunction, damage or wear caused by faulty installation, misapplication, abrasion, corrosion, inadequate or improper maintenance, negligence, accident, tampering, or substitution of non-Graco component parts. Nor shall Graco be liable for malfunction, damage or wear caused by the incompatibility of Graco equipment with structures, accessories, equipment or materials not supplied by Graco, or the improper design, manufacture, installation, operation or maintenance of structures, accessories, equipment or materials not supplied by Graco.

This warranty is conditioned upon the prepaid return of the equipment claimed to be defective to an authorized Graco distributor for verification of the claimed defect. If the claimed defect is verified, Graco will repair or replace free of charge any defective parts. The equipment will be returned to the original purchaser transportation prepaid. If inspection of the equipment does not disclose any defect in material or workmanship, repairs will be made at a reasonable charge, which charges may include the costs of parts, labor, and transportation.

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE, AND IS IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED

TO WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE .

Graco’s sole obligation and buyer’s sole remedy for any breach of warranty shall be as set forth above. The buyer agrees that no other remedy

(including, but not limited to, incidental or consequential damages for lost profits, lost sales, injury to person or property, or any other incidental or consequential loss) shall be available. Any action for breach of warranty must be brought within two (2) years of the date of sale.

GRACO MAKES NO WARRANTY, AND DISCLAIMS ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR

PURPOSE, IN CONNECTION WITH ACCESSORIES, EQUIPMENT, MATERIALS OR COMPONENTS SOLD BUT NOT MANUFACTURED

BY GRACO.

These items sold, but not manufactured by Graco (such as electric motors, switches, hose, etc.), are subject to the warranty, if any, of their manufacturer. Graco will provide purchaser with reasonable assistance in making any claim for breach of these warranties.

In no event will Graco be liable for indirect, incidental, special or consequential damages resulting from Graco supplying equipment hereunder, or the furnishing, performance, or use of any products or other goods sold hereto, whether due to a breach of contract, breach of warranty, the negligence of Graco, or otherwise.

ZA HRVATSKE GRACO KUPCE

Stranke izjavljuju da su zatražile da ovaj dokument, kao i svi dokumenti koji su u njega ukljuèeni, sve dane obavijesti i svi pokrenuti pravni postupci s njim u vezi ili koji se izravno ili neizravno na njega odnose budu sastavljeni na engleskom jeziku.

ADDITIONAL WARRANTY COVERAGE

Graco does provide extended warranty and wear warranty for products described in the “Graco Contractor Equipment Warranty Program”.

Graco Information

For the latest information about Graco products, visit www.graco.com

.

For patent information, see www.graco.com/patents .

TO PLACE AN ORDER, contact your Graco distributor or call 1-800-690-2894 to identify the nearest distributor.

8

All written and visual data contained in this document reflects the latest product information available at the time of publication.

Graco reserves the right to make changes at any time without notice.

Za patentne informacije pogledajte www.graco.com/patents.

Prijevod izvornih uputa.

This manual contains Croation. MM 313440

Graco Headquarters: Minneapolis

International Offices: Belgium, China, Japan, Korea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Copyright 2009, Graco Inc. All Graco manufacturing locations are registered to ISO 9001.

www.graco.com

Revised E, November 2015

313488E

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement