Graco 313489E, FinishPro CompPack Compressor, Repair Owner's Manual

Add to my manuals
8 Pages

advertisement

Graco 313489E, FinishPro CompPack Compressor, Repair Owner's Manual | Manualzz

Opravy

Kompresor FinishPro CompPack

- Pro pøenosné nástøiky jemných vrchních nátìrù -

Model na 120 Vstø: 256850

Model na 240 Vstø: 256854, 25A445

Maximální pracovní tlak: 10 psi (0,07 MPa, 0,7 bar )

Dùležité bezpeènostní pokyny

Pøeètìte si všechna upozornìní a pokyny v pøíruèce ke støíkacímu zaøízení, 313406.

Tyto pokyny uschovejte.

313317

313406

313441

313489E

CS ti12757b

2

Sestavení

Sestavení

Installace CompPack

Reference (1) - (99), viz Souèásti , návod 313406.

Reference (101) - (199), viz Souèásti , strana 7.

1.

Vypnìte støíkací zaøízení a odpojte jej od napájení.

2.

Povolte ètyøi šrouby (18), odstraòte obal hadice (35), pøidržovací rámeèek filtru (17), pøedøazený filtr (20) a hlavní filtr (21).

Støíkací pistole s volitelnou vzdálenou nádobou

A

C

B

35

21

20

17

18

3.

Nainstalujte CompPack (A) na støíkací zaøízení.

ti13061a

A ti12798a

Volitelná vzdálená nádoba je dodávána se dvìma hadice.

1.

P ř ipojte krátké hadice na jejich odpovídajících dlouho post ř ikova č e hadice.

2.

Pøemìòte støíkací pistoli z používání nádobky s násoskou na používání vzdálené nádoby. Viz Pøemìna støíkací pistole z používání nádobky s násoskou na používání volitelné vzdálené nádoby.

3.

Pøipojte ke støíkacímu zaøízení vzduchovou hadici (A). Dotáhnìte rukou. Nep ř ipojujte oto č nou hadici p ř ímo k st ř íkacímu za ř ízení.

Oto č nou hadici p ř ipojujte pouze ke konci hadice sm ěř ujícímu k pistoli.

ti13082a

4.

Pøipojte vzduchovou hadici od støíkacího zaøízení (A) ke vstupu pistole.

21

20

17 ti12857a 105

4.

Nainstalujte hlavní filtr (21), pøedøazený filtr (20), pøidržovací rámeèek filtru (17) a obal hadice (35) pomocí ètyø šroubù (105).

35

5.

Pøipojte vzduchovou hadici (B) mezi výstup CompPack a vstup vzduchu do vzdálené nádoby.

6.

Pøipojte hadici pøívodu kapaliny (C) od výstupu kapaliny na vzdálené nádobì ke vstupu kapaliny na pistoli.

ti12797a ti13151a ti13149a

313489E

7.

Naplòte nádobu do 3/4. Instalujte kryt.

Našroubujte víko vzdálené nádoby na vzdálenou nádobu.

8.

Viz pøíruèka k používání støíkací pistole 313317 s pokyny ke støíkání.

Sestavení

1.

Vypnìte støíkací zaøízení.

2.

Odpojte støíkací zaøízení od napájení.

3.

Povolte knoflík pro vypuštìní tlaku (113) o jednu otáèku.

Vyèkejte, dokud není tlak úplnì vypuštìn, a pak teprve sejmìte víko. Dotáhnìte knoflík.

ti13152a

Pøemìna støíkací pistole z používání nádobky s násoskou na používání volitelné vzdálené nádoby

1.

Vypusœte tlak ze vzduchové stopky.

2.

Demontujte z pistole víèko nádobky.

3.

Demontujte z pistole vzduchovou stopku.

4.

Naneste støednì pevný zajišœovaè závitù na stavìcí

šroub. Našroubujte stavìcí

šroub do roviny s tìlesem pistole.

ti12915a

5.

Pøipojte hadici pøívodu kapaliny.

Pozn.: pøechod z používání vzdálené nádoby na nádobu pøímo na pistoli proveïte obráceným postupem.

Pøipojte na elektrické napájení

Pøipojte napájecí kabel støíkacího zaøízení k uzemnìné zásuvce. Požadavky na uzemnìní a elektrické požadavky, strana 4 pøíruèky 313406.

Postup vypuštìní tlaku

UPOZORNÌNÍ

Volitelná vzdálená tlaková nádoba zùstává pod tlakem tak dlouho, dokud není manuálnì vypuštìn tlak. V zájmu omezení nebezpeèí vážného úrazu zpùsobeného kapalinou pod tlakem nebo náhodným výstøikem z pistole vždy vypusœte tlak ze vzdálené tlakové nádoby pøed povolením nebo odstranìním jejího víka. Také vypusœte tlak , pokud dojde k ucpání kapalinové trysky, a pøed èištìním, provádìním kontroly nebo údržby zaøízení.

Tipy pro použití

Pøi bìžném používání motoru mohou vznikat jiskry. Tyto jiskry by mohly zapálit výpary hoølavých kapalin, prachové èástice a další hoølavé látky na místì, kde provádíte støíkání.

• Zajistìte, aby støíkací zaøízení pracovalo v èistém, suchém a dobøe vìtraném prostoru, dle potøeby použijte pøídavnou hadici.

• Støíkací zaøízení nikdy neumisœujte do støíkací kóje.

• Støíkací zaøízení zapnìte nìkolik minut pøed støíkáním, aby se nahøálo.

• Pøed použitím zkontrolujte èistotu filtru ve støíkacím zaøízení. Filtr vyèistìte, strana 7 pøíruèky 313406.

• Nastavení obrazce støíkání, viz pøíruèka k pistoli HVLP

EDGE 313317.

• V zájmu dosažení správné adheze vrstvy musíte støíkaný povrch dokonale vyèistit.

• Pokud se vzdálená tlaková nádoba pøevrhne nebo stojí pøíliš naklonìna, mùže kapalina vytéci do vzduchového regulátoru a poškodit jej. Tìmto škodám se snažte pøedcházet.

Pøi vniknutí kapaliny do regulátoru jej okamžitì vyèistìte.

• Víko vzdálené tlakové nádoby utahujte pouze rukou.

Nadmìrné utažení mùže poškodit tìsnìní víka.

• Vždy støíkejte s nejmenším použitelným tlakem v nádobì, pøi nìmž je dosaženo požadovaného obrazce rozstøiku a rychlosti nanášení, obvykle tedy 10 psi. Støíkání se zbyteènì vysokým tlakem znamená vyšší ztráty barvy a mùže vyvolat krupièky na povrchu.

• Závit víka lehce potøete vazelínou.

313489E 3

4

Opravy

Opravy

Demontáž kompresoru

Reference (1) - (99), viz Souèásti , návod 313406.

Reference (101) - (199), viz Souèásti , strana 7.

V zájmu prevence úrazù, napøíklad úrazu elektrickým proudem, vypnìte støíkací zaøízení a odpojte napájecí kabel pøed každou opravou.

1.

Demontujte ètyøi šrouby s vroubkovanou hlavou (105), obal hadice (35), demontujte pøídržný rám filtru (17), pøedøazený filtr (20), hlavní filtr (16) a plochá tìsnìní filtru (19).

2.

Demontáž kompresoru CompPack (A).

4.

Odpojte tøi nožové konektory (B) ze zadní strany koncovky napájecího kabelu (102).

5.

Demontujte tøi šrouby (104) ze skøínì kompresoru (112) a demontujte kompresor (111).

111

107

112

109

B

102

A

35

21

20

17 ti12857a 105

3.

Demontujte vzduchovou trubku (107) z rychlospojky (109).

104

Montáž kompresoru

1.

Namontujte kompresor (111) do skøínì kompresoru (112) pomocí tøí šroubù (104).

2.

Pøipojte tøi nožové konektory (B) k zadní stranì koncovky napájecího kabelu (102).

3.

Nainstalujte vzduchovou trubku (107) na rychlospojku (109).

4.

Namontujte kompresor CompPack (A).

5.

Nainstalujte hlavní filtr (21), pøedøazený filtr (20), pøidržovací rámeèek filtru (17) a obal hadice (35) pomocí ètyø šroubù (105).

313489E

Schéma elektrického zapojení

W

BK

G

Schéma elektrického zapojení ti13144a

Technická data

120 Vstø, 60 Hz

CompPack

Ampéry Watty

1,5 80

Hmotnost lb

(kg)

5 (2,7)

Akustický výkon*

100 dBa

Akustický tlak*

86 dBa

230 Vstø, 50 Hz

CompPack

Ampéry Watty

0,8 80

Hmotnost lb

(kg)

5 (2,7)

Akustický výkon*

100 dBa

Akustický tlak*

86 dBa

* Akustický výkon a akustický tlak byly mìøeny ve vzdálenost 1 metr dle ISO 3744.

313489E 5

Výkres souèástí

Výkres souèástí

Modely: 256850, 256854

101

102

6

Seznam dílù

Modely: 256850, 256854

Ref Part Description

101 15Y858 KIT, compressor box HVLP, 120V

15Y859 KIT, compressor box HVLP, 240V

102 257098 KIT CUP, 1 qt complete

103 240488 COMPRESSOR, hose

104 256959 STRAP, remote, cup

Qty

1

1

1

1

1

103

104 ti12908b

313489E

Výkres souèástí

Výkres souèástí

Modely: 25A445

101

110

109

107

108

102

103

106

Seznam dílù

Modely: 25A445

Ref Part Description

101 15Y859 KIT, compressor

102 24Y630 GUN, HVLP, no cup

103 240475 HOSE, fluid

104 25A433 KIT, repair, 1 qt cup

105 17J918 HOSE, air

106 17H702 HOSE, air

107 257161 HOSE, whip

108 114958 STRAP, tie

109 240065 VALVE, air control

110 M70402 FITTING, female, Q.D.

101 15Y859 KIT, compressor

313489E

Qty

1

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

105 ti27709a

7

Standardní záruka Graco

Standardní záruka Graco

Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by Graco and bearing its name to be free from defects in material and workmanship on the date of sale to the original purchaser for use. With the exception of any special, extended, or limited warranty published by Graco, Graco will, for a period of twelve months from the date of sale, repair or replace any part of the equipment determined by Graco to be defective. This warranty applies only when the equipment is installed, operated and maintained in accordance with Graco’s written recommendations.

This warranty does not cover, and Graco shall not be liable for general wear and tear, or any malfunction, damage or wear caused by faulty installation, misapplication, abrasion, corrosion, inadequate or improper maintenance, negligence, accident, tampering, or substitution of non-Graco component parts. Nor shall Graco be liable for malfunction, damage or wear caused by the incompatibility of Graco equipment with structures, accessories, equipment or materials not supplied by Graco, or the improper design, manufacture, installation, operation or maintenance of structures, accessories, equipment or materials not supplied by Graco.

This warranty is conditioned upon the prepaid return of the equipment claimed to be defective to an authorized Graco distributor for verification of the claimed defect. If the claimed defect is verified, Graco will repair or replace free of charge any defective parts. The equipment will be returned to the original purchaser transportation prepaid. If inspection of the equipment does not disclose any defect in material or workmanship, repairs will be made at a reasonable charge, which charges may include the costs of parts, labor, and transportation.

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE, AND IS IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED

TO WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE .

Graco’s sole obligation and buyer’s sole remedy for any breach of warranty shall be as set forth above. The buyer agrees that no other remedy

(including, but not limited to, incidental or consequential damages for lost profits, lost sales, injury to person or property, or any other incidental or consequential loss) shall be available. Any action for breach of warranty must be brought within two (2) years of the date of sale.

GRACO MAKES NO WARRANTY, AND DISCLAIMS ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR

PURPOSE, IN CONNECTION WITH ACCESSORIES, EQUIPMENT, MATERIALS OR COMPONENTS SOLD BUT NOT MANUFACTURED

BY GRACO . These items sold, but not manufactured by Graco (such as electric motors, switches, hose, etc.), are subject to the warranty, if any, of their manufacturer. Graco will provide purchaser with reasonable assistance in making any claim for breach of these warranties.

In no event will Graco be liable for indirect, incidental, special or consequential damages resulting from Graco supplying equipment hereunder, or the furnishing, performance, or use of any products or other goods sold hereto, whether due to a breach of contract, breach of warranty, the negligence of Graco, or otherwise.

PRO ZÁKAZNÍKY FIRMY GRACO, KTEØÍ HOVOØÍ ÈESKY

Strany potvrzují, ûe poûadují, aby tento dokument, stejnì jako všechny dokumenty, výpovìdi a soudní øízení, do nichû vstoupí, které jim jsou pøedány, nebo vedeny proti nim, nebo se pøímo èi nepøímo vztahují k této smlouvì, byly vypracovány v angliètinì.

ADDITIONAL WARRANTY COVERAGE

Graco does provide extended warranty and wear warranty for products described in the “Graco Contractor Equipment Warranty Program”.

Graco Information

For the latest information about Graco products, visit www.graco.com

.

For patent information, see www.graco.com/patents .

TO PLACE AN ORDER, contact your Graco distributor or call 1-800-690-2894 to identify the nearest distributor.

8

All written and visual data contained in this document reflects the latest product information available at the time of publication.

Graco reserves the right to make changes at any time without notice.

For patent information, see www.graco.com/patents.

Překlad původních pokynů.

This manual contains Czech. MM 313440

Graco Headquarters: Minneapolis

International Offices: Belgium, China, Japan, Korea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Copyright 2009, Graco Inc. All Graco manufacturing locations are registered to ISO 9001.

www.graco.com

Revised E, November 2015

313489E

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement