Graco 3А5673B,Systém RoadLazer™, RoadPak™ a RoadPak HD pro čárové značení, Ovládání Návod na obsluhu

Add to my manuals
34 Pages

advertisement

Graco 3А5673B,Systém RoadLazer™, RoadPak™ a RoadPak HD pro čárové značení, Ovládání Návod na obsluhu | Manualzz
Instalace a Ovládání
Systém RoadLazer™, RoadPak™
a RoadPak HD pro čárové značení
3A5673B
Pro aplikaci vodorovného dopravního značení na vozovce a reflexních nátěrů. Pouze
k profesionálnímu použití.
Seznam modelů (viz str. 2)
Maximální pracovní tlak 20 MPa (200 barů, 2900 psi)
Důležité bezpečnostní pokyny
Přečtěte si všechna varování a pokyny v této příručce a v souvisejících
příručkách. Důkladně se seznamte s ovládáním a řádným používáním
zařízení. Tyto pokyny uschovejte.
Související příručky:
3A5385
Opravy
3A5386
Součásti
??
??
www.graco.com/techsupport
CS
Kompletní sestavy
Kompletní sestavy
Kódové číslo součásti
Popis
25D268
Systém RoadPak varianta 1 (1, 6, 7, 10, 12)

25D269
Systém RoadPak varianta 2 (1, 6, 7, 10, 11, 12)

25D270
Systém RoadPak varianta 3 (1, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15)

25D271
Systém RoadPak varianta 4 (1, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15)

25D272
Systém RoadPak varianta 5 (2, 6, 8, 10, 12)

25D273
Systém RoadPak varianta 6 (2, 6, 8, 10, 11, 12)

25D274
Systém RoadPak varianta 7 (2, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15)

25D275
Systém RoadPak varianta 8 (2, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15)

25D276
Systém RoadPak varianta 9 (3, 6, 8, 10, 12)

25D277
Systém RoadPak varianta 10 (3, 6, 8, 10, 11, 12)

25D278
Systém RoadPak varianta 11 (3, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15)

25D279
Systém RoadPak varianta 12 (3, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15)

25D280
Systém RoadPak varianta HD1 (4, 6, 9, 10, 12, 14)

25D281
Systém RoadPak varianta HD2 (4, 6, 9, 10, 11, 12, 14)

25D282
Systém RoadPak varianta HD3 (4, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15)

25D283
Systém RoadPak varianta HD4 (4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)

Modely
Č.
Modelové číslo Popis
1
25M701
2
25M702
25M703
3
25M704
4
25M705
25M706
25M707
6
7
8
9
10
11
12
13
24G626
24G627
25M708
25M709
25D932
25M710
25M711
24G633
24G634
25M712
14 25M713
15 25M716
2
Systém RoadPak s 1 čerpadlem (450 lb (204 kg) nádrž na skleněná zrnka, 5 gal./min
(18,9 l/min))
Systém RoadPak s 1 čerpadlem (bez nádrže na skleněná zrnka, 5 gal./min (18,9 l/min))
Systém RoadPak se dvěma čerpadly (450 lb (204 kg) nádrž na skleněná zrnka, 5 gal./min
(18,9 l/min))
Systém RoadPak se dvěma čerpadly (1350 lb (612 kg) nádrž na skleněná zrnka, 5 gal./min
(18,9 l/min))
Systém RoadPak se dvěma čerpadly (bez nádrže na skleněná zrnka, 5 gal./min (18,9 l/min))
Systém RoadPak HD se dvěma čerpadly (1350 lb (612 kg) nádrž na skleněná zrnka,
10 gal./min (38 l/min))
Systém RoadPak HD se dvěma čerpadly (bez nádrže na skleněná zrnka, 10 gal./min
(38 l/min))
Montážní rám s jedním závěsem
Zasunovací montážní rám RoadPak
Rameno pistole systému RoadPak s jedním čerpadlem
Rameno pistole systému RoadPak se dvěma čerpadly
Rameno pistole systému RoadPak se dvěma čerpadly (bez pistolí na zrnka)
Rameno pistole systému RoadPak HD se dvěma čerpadly
Regulace systému RoadLazer/RoadPak
Kamerový systém RoadView
Ukazatel systému RoadPak
Řiditelný vozík
Sada navijáku
Sada sedla
3A5673B
Obsah
Obsah
Kompletní sestavy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Modely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Obsah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Varování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Úvod a všeobecné informace . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Všeobecné informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Volitelné sady příslušenství . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Identifikace součástí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Funkce součástí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Sestavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Nabití baterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Instalace systému RoadLazer do vozidla . . . . . 10
Instalace systému RoadPak . . . . . . . . . . . . . . . 10
Držák podpěry ramene pistole . . . . . . . . . . . . . 11
Vedení hadic k čerpadlům a nádržím . . . . . . . . 18
Pokyny k instalaci předního ukazatele . . . . . . . 21
3A5673B
Ovládání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Uzemnění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Postup uvolnění tlaku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
NOUZOVÉ VYPNUTÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Naplnění reflexních materiálů . . . . . . . . . . . . . . 23
Nastavení posuvného nosníku a ramene pistole 24
Příprava systému na nanášení barvy . . . . . . . . 24
Nastartujte motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Začněte stříkat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Proplachování systému . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Zajištění ramene pistole pro přepravu . . . . . . . . 31
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Standardní záruka společnosti Graco . . . . . . . . . 33
Informace společnosti Graco . . . . . . . . . . . . . . . . 34
3
Varování
Varování
Následující varování se vztahují na sestavení, používání, údržbu a opravy tohoto zařízení. Symbol vykřičníku
představuje obecné varování, zatímco symbol nebezpečí se týká konkrétních rizik postupu. Když se tyto symboly
objeví v textu této příručky nebo na varovných štítcích, vyhledejte si význam příslušných varování. V příručce se
mohou podle potřeby objevovat symboly nebezpečí specifické pro výrobek a varování neuvedená v tomto bodě.
VAROVÁNÍ
NEBEZPEČÍ POŽÁRU A VÝBUCHU
Hořlavé výpary, jako jsou výpary z rozpouštědel nebo barev na pracovišti, se mohou vznítit nebo
vybuchnout. Barvy či rozpouštědla protékající zařízením mohou vyvolat jiskrový výboj statické elektřiny.
Dodržování následujících pokynů pomůže zabránit vzniku požáru a výbuchu:
• Se zařízením pracujte jen v dobře větraných prostorách.
• Neplňte palivovou nádrž, dokud je motor spuštěný nebo ještě horký. Motor nejprve vypněte a nechte
vychladnout. Palivo je hořlavé a při rozlití na horkou plochu se může vznítit nebo vybuchnout.
• Vyhněte se přítomnosti všech zdrojů vznícení, např. kontrolek, cigaret, přenosných elektrických
svítidel a plastových roušek (nebezpečí statického výboje).
• Všechna zařízení na pracovišti uzemněte. Viz pokyny k uzemnění.
• Rozpouštědla nikdy nestříkejte ani neproplachujte pod vysokým tlakem.
• Na pracovišti nesmí být nečistoty včetně rozpouštědel, hadrů a benzínu.
• Na místech s výskytem hořlavých výparů nezasouvejte nebo nevytahujte napájecí kabely ze zásuvek
ani nezapínejte nebo nevypínejte vypínače světel.
• Používejte pouze uzemněné hadice.
• Při zkoušení stříkání do nádoby přiložte pistoli k okraji uzemněné nádoby a pevně ji přitlačte.
Nepoužívejte vložky, pokud nemají antistatickou úpravu nebo nejsou vodivé.
• Jestliže se objeví jiskření statické elektřiny nebo pokud vás zasáhne elektřina, okamžitě
přestaňte zařízení používat. Nepracujte se zařízením, dokud problém neodhalíte a neopravíte.
• Na pracovišti mějte fungující hasicí přístroj.
NEBEZPEČÍ VSTŘÍKNUTÍ POD KŮŽI
Proud s vysokým tlakem může do těla vstříknout toxiny a způsobit vážné poranění, které může vést až
k amputaci. V případě, že ke vstříknutí dojde, okamžitě vyhledejte lékařské ošetření.
• Nemiřte a nestříkejte pistolí na lidi ani zvířata.
• Ruce a další části těla držte mimo dosah výstupního otvoru. Nepokoušejte se například jakoukoli částí
těla zastavit únik.
• Vždy používejte kryt trysky. Nikdy nestříkejte bez nasazeného krytu trysky.
• Používejte trysky značky Graco.
• Při čištění a výměně trysek postupujte opatrně. Pokud se tryska během stříkání ucpe, vypněte před
vyjmutím trysky k čištění zařízení a uvolněte tlak podle pokynů uvedených v části Postup uvolnění
tlaku.
• Zařízení si udržuje tlak i po vypnutí napájení. Nenechávejte zařízení bez dozoru zapnuté nebo pod
tlakem. Pokud zařízení ponecháváte bez dozoru nebo nepoužívané, stejně jako před údržbou,
čištěním nebo demontováním součástí, postupujte podle pokynů v části Postup uvolnění tlaku.
• Systém je schopen dosáhnout tlaku 20 MPa (200 barů; 2900 psi). Používejte díly nebo příslušenství
Graco, které mají jmenovitou hodnotu tlaku nejméně 20 MPa (200 barů; 2900 psi).
• Pokud nestříkáte, vždy zajistěte pistoli pojistkou spouště. Ověřte, zda pojistka spouště řádně funguje.
• Před použitím zařízení zkontrolujte, zda jsou všechny spoje v pořádku.
• Naučte se jednotku rychle zastavit a uvolnit z ní tlak. Důkladně se seznamte s ovládacími prvky.
4
3A5673B
Varování
VAROVÁNÍ
NEBEZPEČÍ NESPRÁVNÉHO POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ
Nesprávný způsob použití může mít za následek smrt nebo těžký úraz.
• Nepoužívejte zařízení, jste-li unaveni nebo pod vlivem léků či alkoholu.
• Nepřekračujte maximální pracovní tlak ani teplotu, na něž je dimenzována systémová součást
s nejnižším dimenzováním. Viz technické specifikace v příručkách všech zařízení.
• Používejte kapaliny a rozpouštědla, která jsou kompatibilní se smáčenými díly zařízení. Viz
technické specifikace v příručkách všech zařízení. Pročtěte si varování výrobců kapalin
a rozpouštědel. Chcete-li získat úplné informace o daném materiálu, vyžádejte si bezpečnostní
listy (SDS) od dodavatele nebo prodejce.
• Neopouštějte pracoviště, pokud je zařízení zapnuté nebo pod tlakem.
• Pokud se zařízením nepracujete, vypněte jej a proveďte Postup uvolnění tlaku.
• Kontrolujte zařízení denně. Opotřebované nebo poškozené díly okamžitě opravte nebo vyměňte
výhradně za značkové náhradní díly od výrobce zařízení.
• Zařízení neměňte ani neupravujte. Změny a úpravy mohou způsobit neplatnost oficiálních schválení
a potenciální bezpečnostní rizika.
• Ujistěte se, že má veškeré vybavení náležité jmenovité hodnoty a je schváleno pro používání
v prostředí, ve kterém je používáte.
• Zařízení používejte jedině k tomu účelu, ke kterému je určeno. Další informace získáte od svého
distributora.
• Hadice a kabely veďte po trasách ležících mimo prostory s dopravou, ostré hrany, pohybující se
díly a horké plochy.
• Nezkrucujte ani nepřehýbejte hadice ani za ně zařízení netahejte.
• Udržujte děti a zvířata mimo pracovní prostor.
• Dodržujte všechny platné bezpečnostní předpisy.
NEBEZPEČÍ – POHYBLIVÉ SOUČÁSTI
Pohyblivé součásti mohou skřípnout, pořezat nebo amputovat prsty a jiné části těla.
• Zůstávejte mimo dosah pohybujících se součástí.
• Neprovozujte zařízení se sejmutými ochrannými kryty nebo zábranami.
• Zařízení, které je pod tlakem, se může uvést do provozu bez varování. Před kontrolou, přesunem
nebo údržbou zařízení postupujte podle části Postup uvolnění tlaku a odpojte všechny zdroje
napájení.
NEBEZPEČÍ ZAPLETENÍ
Otáčivé součásti mohou způsobit vážné zranění.
• Zůstávejte mimo dosah pohybujících se součástí.
• Neprovozujte zařízení se sejmutými ochrannými kryty nebo zábranami.
• Při obsluze zařízení nenoste volné oděvní součásti, šperky ani dlouhé vlasy.
• Zařízení se může uvést do provozu bez varování. Před kontrolou, přesunem nebo údržbou zařízení
postupujte podle části Postup uvolnění tlaku a odpojte všechny zdroje napájení.
NEBEZPEČÍ SOUVISEJÍCÍ S OXIDEM UHELNATÝM
Výfukové plyny obsahují jedovatý oxid uhelnatý, bezbarvý plyn bez zápachu. Vdechování oxidu
uhelnatého může způsobit smrt.
• Nepoužívejte stroj v uzavřených prostorách.
NEBEZPEČÍ – TOXICKÉ KAPALINY NEBO VÝPARY
Toxické kapaliny nebo výpary mohou způsobit těžké zranění či smrt v případě, že dojde k jejich
vystříknutí do očí nebo na kůži, vdechnutí či spolknutí.
• Přečtěte si bezpečnostní listy (SDS) a seznamte se se specifickými riziky kapalin, které používáte.
• Nebezpečné kapaliny skladujte ve schválených nádobách a likvidujte je v souladu s příslušnými
pokyny.
NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ
Během provozu se může výrazně zvýšit teplota povrchu zařízení a kapalin. Jak zabránit závažným
popáleninám:
• Nedotýkejte se horké kapaliny ani zařízení.
3A5673B
5
Varování
VAROVÁNÍ
OSOBNÍ OCHRANNÉ POMŮCKY
Na pracovišti noste vhodné ochranné pomůcky, abyste zabránili těžkým zraněním, jako je například
zranění očí, ztráta sluchu, vdechnutí toxických výparů a popálení. Příklady ochranných pomůcek
(seznam není úplný):
• Ochrana sluchu a zraku
• Respirátory, ochranný oděv a rukavice podle doporučení výrobce kapaliny či rozpouštědla.
NÁVRH ZÁKONA Č. 65 STÁTU KALIFORNIE
Výfuk motoru tohoto produktu obsahuje chemikálie rozeznávané ve státě Kalifornie jako látky, které
jsou rakovinotvorné, způsobují vrozené vady nebo jinak poškozují reprodukční proces.
6
3A5673B
Úvod a všeobecné informace
Úvod a všeobecné informace
Úvod
Tato a ostatní níže uvedené příručky udávají požadavky před
sestavením, seznamy dílů a pokyny k provozu a údržbě
systémů RoadLazer, RoadPak a RoadPak HD. Tato příručka
obsahuje pokyny pro systém se dvěma čerpadly. Pro systém
s jedním čerpadlem zůstávají všechny díly stejné s výjimkou
zaslepených portů pro chybějící čerpadla a hadice.
Všeobecné informace
Systém RoadLazer se montuje na vozidlo a používá se
k nanášení až pěti pruhů v jedné nebo dvou barvách se
skleněnými zrnky.
Systém RoadLazer RoadPak tvoří programovatelný regulátor
přerušování čáry, objemová čerpadla, dvě stříkací pistole na
barvu a dvě stříkací pistole na zrnka. Systém RoadPak HD
obsahuje tři stříkací pistole na barvu a tři stříkací pistole na
zrna.
Programovatelný regulátor přerušování
čáry
Sada sedla
Sada sedla umožňuje na korbu vozidla přidat pozici pro
obsluhu. To zlepšuje kontrolu nad pistolemi a řiditelným
vozíkem.
Dodatečná sada pistolí
Dodatečná sada pistolí se skládá z jedné pistole na zrna
a jedné stříkací pistole a spojovacích prvků, hadic,
vzduchových potrubí a montážních prostředků potřebných
k instalaci pistolí na vozík s ramenem pistole.
Sada laseru
Laser vysílá tenký zelený světelný proužek, který uživateli
umožňuje sladit pohyb vozidla a stříkací pistole.
Sada řiditelného vozíku
Řiditelný vozík se instaluje na stávající vozík s ramenem
pistole a umožňuje obsluze řídit vozík zvolenou rychlostí
doleva a doprava. Ovládání lze nainstalovat na ovládací
rameno sady sedla nebo je použít jako ruční ovládání.
Sada pro vyvážení tlaku
Programovatelný regulátor přerušování čáry tvoří řídicí
jednotka a kabel o délce 30 stop (915 cm). Je to hlavní
ovládání systému RoadLazer, které zapíná a vypíná stříkací
pistole a příslušenství.
Sada pro vyvážení tlaku obsluze umožňuje propojit dvě
čerpadla barvy na jejich výstupu, a vyrovnat tak tlak mezi
dvěma čerpadly. To zajišťuje rovnoměrnou šířku nástřiku
u každé pistole.
Hydraulická čerpadla RPS 2900
Sada dvojího dávkování
Hydraulické čerpadlo RPS 2900 dodává barvu do stříkacích
pistolí. K dispozici jsou dvě objemová čerpadla. Dvě objemová
čerpadla umožňují uživateli využít systém dvou barev.
Sada dvojího dávkování obsahuje jednu pistoli na zrna, jednu
hadici na zrna a spojovací prvky k připojení součástí. Slouží
k dvojitému stříkání složek.
Stříkací pistole na barvu
Obrazový naváděcí systém™
Stříkací pistole na barvu jsou spouštěny pneumaticky a podle
pokynů programovatelného regulátoru přerušování čáry
stříkají barevné pruhy.
Stříkací pistole na zrnka
Stříkací pistole na zrnka jsou spouštěny pneumaticky a podle
pokynů programovatelného regulátoru přerušování čáry
stříkají reflexní materiály.
Obrazový naváděcí systém poskytuje uživateli pohled na
rektifikační přístroj pro zarovnání buď na levou, nebo pravou
stranu vlečného vozidla. Systém tvoří 9palcový monitor,
propojovací kabely, videokamera a nosný držák.
Přední naváděcí systém
Přední mechanický naváděcí systém poskytuje uživateli
ukazatel zarovnání buď na levé, nebo pravé straně vozidla.
Volitelné sady příslušenství
Sada navijáku
Sada navijáku systému RoadPak slouží ke zvedání ramene
pistole během postřiku.
3A5673B
7
Identifikace součástí
Identifikace součástí
8
3A5673B
Funkce součástí
Funkce součástí
A
Pneumatický regulátor
Umožňuje regulaci tlaku vzduchu v nádrži na skleněná zrnka
B
Nádrž na skleněná zrnka
Nádrž na skleněná zrnka s objemem 36 nebo 120 galonů (136 nebo 454 litrů).
Pojme reflexní materiály nebo složky pro jednoduché nebo dvojité stříkání zrnek
C
Vzduchový zásobník
Pomáhá udržet konzistentní přívod vzduchu k příslušenství
D
Hydraulický ventil
Ventil k uzavření/otevření přívodu hydraulické kapaliny do hydraulického motoru
E
Filtr kapaliny
Filtruje kapalinu mezi zdrojem kapaliny a stříkací pistolí
F
Plnicí ventil/ventil stříkání
Slouží k přepínání mezi plněním a postřikem
G
Čerpadlo barvy RPS 2900
Přivádí kapalinu, která má být rozstříknuta stříkací pistolí
H
Výstup kapaliny
Přivádí kapalinu z objemového čerpadla do stříkací pistole
J
Přívod kapaliny
Vstup kapaliny do objemového čerpadla z barelů na barvu (barely na barvu
nejsou znázorněny)
K
Elektrická rozvodová skříňka
Umožňuje uživateli přístup k elektrickému systému
L
Motor o výkonu 18 HP
Pohání hydraulické čerpadlo a vzduchový kompresor
M
2palcová (5centimetrová) jímka závěsu
(není součástí výbavy)
Potřeba k připojení ramena pistole k zadní části nákladního vozidla
N
Palivová nádrž
Pojme 6 galonů (23 litrů) benzínu
P
Knoflík pro regulaci hydraulického tlaku
Umožňuje seřízení hydraulického tlaku (otáčením ve směru hodinových
ručiček zvyšujete tlak)
Q
Akumulátor
Poskytuje energii nutnou ke spuštění motoru a řídicí jednotky
R
kompresor
Dodává vzduch elektromagnetům a tlakuje nádoby na skleněná zrnka
S
Hydraulická nádržka
Systém RoadPak pojme 4 galony (15,1 litru) hydraulického oleje do
hydraulického čerpadla. Systém RoadPak HD pojme 8 galonů (30,28 litrů)
hydraulického oleje do hydraulického čerpadla.
T
Kabel I/O
Přenáší signály elektronického řízení z ovladače do systému RoadLazer
W
Programovatelný regulátor přerušování
čáry
Umožňuje uživateli programovat funkci systému RoadLazer
X
Krytka průduchu
Umožňuje ventilaci hydraulické nádržky a kontroly a plnění oleje
Y
Přípojka pro rychlé uvolnění tlaku vzduchu Umožňuje uživateli používat natlakovaný vzduch
Z
Vložka závěsu
AA
Umožňuje uživateli připojit rameno pistole k vozidlu s jedním závěsem
Nosný držák
Umožňuje uživateli připojit držák ramene pistole do optimální výšky
AB
Zajišťovací kolík ramene
Zajišťuje jeřábové rameno stříkací pistole, když je systém RoadLazer v režimu
přepravy
AC
Držák ramene pistole
Nese hlavní nosník a rameno pistole
AD
Posuvný nosník
Nese jeřábové rameno stříkací pistole
AE
Jeřábové rameno stříkací pistole
Umožňuje stříkání pruhů na kterékoliv straně vozidla v nastavitelné vzdálenosti
AF
Stříkací pistole na zrnka
Stříká zrnka podle pokynů regulátoru
AG
Stříkací pistole na barvu
Stříká kapalinu podle pokynů regulátoru
AH
Zasunovací montážní rám
Umožňuje uživateli připojit rameno pistole k rámu systému RoadPak
AJ
Ukazatel systému RoadPak
Poskytuje uživateli použití zarovnávacího nástroje
AK
Opěrné kolo ramene pistole
V případě potřeby podpírá rameno pistole při stříkání širokých vzorů/vzorů
z několika pistolí
AL
Motor o výkonu 26,5 HP
Pohání hydraulické čerpadlo a vzduchový kompresor v systému RoadPak HD
AM
Vzduchový chladič/vysoušeč
Ochlazuje a vysouší vzduch přiváděný do nádrže na skleněná zrnka
a příslušenství
AN
Zemnicí svorka
Uvolňuje statickou elektřinu během proplachování
3A5673B
9
Sestavení
Sestavení
Nabití baterie
Pokud je baterie nová nebo nebyla dlouho používána,
před použitím ji nabijte nabíječkou na 12 V stejn.
akumulátorů pro automobily.
Instalace systému RoadLazer do
vozidla
ti16653a
NEBEZPEČÍ ROZDRCENÍ
Systém RoadLazer je třeba řádně upevnit, aby
během přepravy a provozu nedošlo k jeho pohybu.
ti16654a
Barely s barvou jsou těžké a při průjezdu zatáčkou
by se mohly přesouvat ze strany na stranu. Barely
s barvou by mohly spadnout z vozidla a způsobit
zranění nebo smrt. Při přepravě a stříkání barely
zajistěte.
Instalace systému RoadPak
Naložte systém RoadPak na vozidlo pomocí vidlicového
zdvižného vozíku nebo kladky dimenzované na
hmotnost systému RoadPak. Informace o hmotnosti
systému RoadPak najdete v části Technické údaje,
str. 32.
ti16664a
Po připevnění systému RoadPak na vozidlo, systém
RoadPak k vozidlu pevně zajistěte ve všech čtyřech
rozích pomocí upínacích držáků, nebo systém RoadPak
na všech čtyřech místech přišroubujte skrz korbu
vozidla k rámu.
ti16442a
ti16443a
ti16599a
ti16665a
Systém RoadPak lze namontovat na přední nebo zadní
část korby vozidla a v jakémkoli požadovaném směru.
Rozměry základny systému RoadPak jsou
39,5 × 49,5 palce (1,0 × 1,25 m).
10
3A5673B
Sestavení
Orientace filtru
Po připevnění a zajištění systému RoadPak k vozidlu
umístěte do požadovaných poloh sestavy filtru.
2. Utahujte matici, dokud podpěra vložky závěsu není
bezpečně vtažena do jímky a mezi oběma díly
nevzniká vůle.
1. Pomocí kladiva povolte velkou pojistnou matici na
sestavě čerpadla.
ti16785a
ti16782a
2. Otočte sestavu filtru do požadovaného směru
a pomocí kladiva utáhněte pojistnou matici
a zajistěte sestavu do správné polohy.
3. Pomocí šroubů (312), podložek (307) a matic (315)
instalujte podpěru pro seřízení výšky (303). Ujistěte
se, že podpěra pro seřízení výšky je instalována
vodorovně.
315
307
307
312
ti16783a
ti16784a
Držák podpěry ramene pistole
Instalace nosného držáku s jedním
závěsem (24G626) (možnost 1)
303
ti15956a
4. Instalujte zajišťovací držák (302) na podpěru pro
seřízení výšky (303) pomocí šroubů (312), podložek
(307) a matic (315). Spodní část zajišťovacího držáku
umístěte do výšky 21 až 25 palců (53 cm – 63 cm)
od země. Ujistěte se, že je zajišťovací držák
instalován vodorovně.
315
307
312
ti15839a
1. Instalujte podpěru vložky závěsu (A) do jímky (C).
Ujistěte se, že kolík závěsu (B) prošel otvorem
utahovací tyče (D).
302
302
ti16648a
A
D
C
B
21 – 25 palců
(53 – 63 cm)
ti15955a
ti15957a
3A5673B
11
Sestavení
Instalace nosného držáku systému
RoadPak (24G627) (možnost 2)
1. Zasuňte upevňovací ramena (304) systému
RoadPak mezi dvě drážky pro vidlicový zvedák
v rámu.
304
ti16917a
ti16441a
POZNÁMKA: Uříznutí upevňovacích ramen systému
RoadPak a jejich přišroubování skrz korbu k rámu
vozidla je možnost doplňující následující metody
upevnění:
2. Umístění systému RoadPak na vozidle určuje, které
díry mají být vyvrtány do rámu systému RoadPak.
Pro každé upevňovací rameno je k dispozici 8 děr.
Na každé straně systém připevněte alespoň ke
dvěma dírám.
ti16659a
ti16661a
3. Rukou dotáhněte šrouby (312), matice (315)
a podložky (307) k podpěrám.
Poloha na délku
312
307
315
ti16660a
ti16656a
12
3A5673B
Sestavení
4. Pomocí šroubů (312), podložek (307) a matic (315)
instalujte podpěru pro seřízení výšky (303) na
upevňovací ramena (304) systému RoadPak.
POZNÁMKA: Doporučujeme přišroubovat nosný držák
skrz korbu vozidla a do rámu vozidla.
315
312
307
ti16912a
303
ti16916a
5. Dotáhněte všechny šrouby tak, aby dosedly na své
místo (utáhněte je momentem 28 ft-lb (38 Nm).
6. Instalujte zajišťovací držák (302) na podpěru pro
seřízení výšky (303). Spodní část zajišťovacího
držáku umístěte 21 až 25 palců (53 cm – 63 cm)
od země. Ujistěte se, že je zajišťovací držák
instalován vodorovně.
302
21 – 25 palců
53 – 63 cm
ti16787a
3A5673B
13
Sestavení
Poloha na šířku
3. Instalujte podpěru pro seřízení výšky k ramenům
(303) systému RoadPak.
315
312
307
303
ti16921a
ti16657a
1. Pomocí šroubů (312), podložek (307) a matic (315)
přišroubujte na čtyřech místech podpěry (316)
k systému RoadPak. Pro dosažení optimální
podpory je ideální umístit podpěry co nejdále od
sebe. Místo upevnění podpěr závisí na tom, v které
části vozidla je systém RoadPak namontován.
4. Dotáhněte všechny šrouby tak, aby dosedly na své
místo (utáhněte je momentem 28 ft-lb (38 Nm).
315
316
307
ti16786a
318
2. Zasuňte nosné držáky (304) systému RoadPak
do vyřezaných otvorů v rámu a rukou dotáhněte
upevňovací ramena na držáky pomocí šroubů
(312), podložek (307) a matic (315).
ti16924a
316
304
ti16911a
315
307
ti16913a
14
312
3A5673B
Sestavení
5. Instalujte zajišťovací držák (302) na podpěru pro
seřízení výšky (303). Spodní část zajišťovacího
držáku umístěte 21 až 25 palců (53 cm – 63 cm)
od země. Ujistěte se, že je zajišťovací držák
instalován vodorovně.
Instalace posuvného nosníku (24G630)
Délka posuvného nosníku je 87,75 palce (2,2 m).
Posuvný nosník je součástí dodávky, aby bylo možné
zařízení přizpůsobit pro širší vozidla. Nosník lze zkrátit
na délku 75,75 palce (1,9 m) nebo 60 palců (1,5 m)
a přizpůsobit jej vozidlům různých rozměrů.
1. Chcete-li nosník zkrátit na 75,75 palce (1,9 m),
uřízněte od konce nosníku směrem k další díře
na nosníku kus o délce 12 palců (0,3 m). Chcete-li
nosník zkrátit na 60 palců (1,5 m), uřízněte od
konce nosníku směrem k další díře na nosníku
kus o délce 27,75 palce (0,7 m).
27,75 palce (0,7 m)
12 palců
(0,3 m)
ti16960a
302
21 – 25 palců
53 – 63 cm
ti16787a
ti16600a
2. Po určení požadované délky, zasuňte nosník do
drážky na držáku.
POZNÁMKA: Doporučujeme přišroubovat nosný držák
skrz korbu vozidla a do rámu vozidla.
ti16647a
ti16916a
3A5673B
15
Sestavení
Instalace ramene pistole (25M708, 25M709,
25M710)
1. Postavte sestavu ramene pistole vedle vozidla.
2. Vytáhněte posuvný nosník na stranu vozidla, kde
stojí rameno pistole. Vytáhněte rameno pistole a
držte příčný držák v poloze podle nákresu. Prostrčte
nosník mezi kolečky tak, aby nasedla na kolejnici
posuvného nosníku podle nákresu.
3. Na oba konce posuvného nosníku nasaďte rukojeti
(702). Skrz rukojeť prostrčte závlačku (707), aby
rukojeť držela na svém místě. Na obou stranách
připevněte do posuvného nosníku matici (706)
a šroub (705), které budou v drážce působit jako
dorazy.
4. V případě potřeby seřiďte válečky, abyste eliminovali
pohyb v příčném držáku/vozíku ramene pistole.
Matice válečků uvolněte jen do té míry, aby se po
otočení nastavovacího šroubu válečky posunovaly
dovnitř a ven podle potřeby. Matice válečků znovu
zajistěte v jejich poloze. Seřízení je provedeno
správně, pokud se příčný držák/vozík ramene pistole
pohybují volně a mezi válečky a nosníkem není
žádná vůle.
5. Před hýbáním s ramenem pistole uhněte hadice,
aby nedošlo k jejich skřípnutí.
0
708
707
704
706
ti16662a
16
705
3A5673B
Sestavení
6. Rameno pistole umístěte na konec posuvného
nosníku a pomocí pryžové podložky a hadicové
svorky (320) připevněte svazek hadic k podpěře
pro seřízení výšky.
320
8. Opřete rameno pistole do zajišťovacího držáku
a umístěte zarážku tak, aby řádně dosedala na
zajišťovací držák. Abyste rameno pistole zajistili,
prostrčte podpěrou ramene a zajišťovacím držákem
kolík (321). Kolíkem prostrčte sponu. Utáhněte oba
šrouby (579) a zajistěte podpěru ramene pistole na
své místo.
ti16788a
7. Zvedněte rameno pistole do svislé polohy a posuňte
jej po zajišťovacím držáku.
ti16918a
3A5673B
17
Sestavení
Vedení hadic k čerpadlům a nádržím
18
3A5673B
Sestavení
Vedení hadic
Připojení hadic
1. Vytáhněte posuvný nosník na stranu vozidla.
Vytáhněte rameno pistole, skloňte jej, abyste se
ujistili, že byl svazek hadic zajištěn na správném
místě, aby se mohlo rameno pistole volně
pohybovat ze strany na stranu. Podle potřeby
nastavte hadicovou svorku zajišťující svazek.
1. Instalujte sací hadice k čerpadlu RPS 2900
a natáhněte je k barelu s barvou nebo k rukojeti.
ti16445a
ti16444a
2. Instalujte zpětné vedení od sestavy filtru RPS 2900
a natáhněte je zpět k barelu s barvou nebo
k rukojeti.
2. Zvedněte rameno pistole zpět do odstavné polohy.
Vytáhněte posuvný nosník na stranu a na stejnou
stranu vytáhněte rameno pistole, abyste se ujistili,
že délka hadice je dostatečná a nebrání volnému
pohybu.
ti16597a
3. Instalujte vedení barev k sestavám filtru RPS 2900.
U dvoubarevného systému natáhněte hadici od
stříkací pistole 1 k čerpadlu 1 a natáhněte jednu
hadici od stříkací pistole 2 k čerpadlu 1. Druhou
hadici natáhněte od stříkací pistole 2 k čerpadlu 2.
3. Uložte rameno pistole zpět do odstavné polohy
a zasuňte kolík. Umístěte posuvný nosník na střed
vozidla. Pomocí svorek zajistěte posuvný nosník
a rameno pistole na místo.
3A5673B
19
Sestavení
4. K nádrži na zrnka instalujte vedení na zrnka.
2. Do rozvodové skříňky zapojte ovládací kabel.
Připevněte kabel ke kabelové svorce pro uvolnění
napětí (SR) na spoji.
5. K rychlopřípojce na vzduchové nádrži instalujte
vzduchovou hadici z ramene pistole.
3. Natáhněte ovládací kabel do kabiny vozidla nebo
k ovládacímu ramenu sady sedla tak, aby nedošlo
k jeho skřípnutí. Zapojte ovládací kabel do řídicí
jednotky.
Zapojení elektrických kabelů
1. Do rozvodové skříňky zapojte kabel ramene pistole.
Připevněte kabel ke kabelové svorce pro uvolnění
napětí (SR) na spoji.
20
3A5673B
Sestavení
Pokyny k instalaci předního ukazatele
1. Na vozidle vyberte místo pro upevnění ukazatele
systému RoadPak, aby uživatel viděl tyč ukazatele
z místa řidiče nebo s pomocí kamerového systému
pro zobrazení vozovky.
5. Mezi držáky (355) protáhněte nosnou tyč (351)
a utažením upevňovacích prvků ji zajistěte.
355
351
ti17000a
6. Na nosnou tyč namontujte prodlužovací svorku.
354
ti16408a
2. Pokud je třeba, vyvrtejte na požadovaném místě
dvě díry o velikosti 9/16 palců (1,4 cm).
3. Na požadované místo namontujte nosný držák (355)
pomocí šroubu (359), podložky (360) a matice (361).
ti16925a
7. Do vodicího prodlužovacího ramene (352) vsuňte tyč
ukazatele (362) a zajistěte ji otočným knoflíkem (354).
361
360
355
354
359
362
ti16927a
4. K nosnému držáku (355) dotáhněte rukou pomocí
šroubů (357) a matic (358) blokovací tyč (356).
ti32980a
8. Povolením prodlužovacích svorek a posunutím
vodicího prodlužovacího ramene (352) do
požadované polohy nastavte tyč ukazatele.
Zajistěte ji utahovacím knoflíkem (354).
Sady (volitelné)
Informace o instalaci a používání naleznete
v příručkách k jednotlivým sadám.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3A5673B
Přední naváděcí systém
Obrazový naváděcí systém
Sada navijáku
Sada sedla
Dodatečná sada pistolí
Sada laseru
Sada řiditelného vozíku
Sada pro vyvážení tlaku
Sada dvojího dávkování
21
Ovládání
Ovládání
Uzemnění Postup
(Pouze pro hořlavé
proplachovací kapaliny)
Abyste snížili nebezpečí jiskření statické elektřiny,
uzemněte zařízení. Jiskření statické elektřiny může
způsobit vznícení nebo explozi hořlavých výparů.
Uzemnění poskytuje elektrickému proudu únikové
propojení.
1. Uzemněte systém RoadLazer pomocí kostřicího
proužku během vyplachování.
Postup uvolnění tlaku
Kdykoli uvidíte tento symbol, proveďte
postup uvolnění tlaku.
Zařízení zůstává pod tlakem, dokud nedojde
k ručnímu uvolnění tlaku. Abyste pomohli zabránit
vážnému zranění natlakovanou kapalinou, například
vstříknutí pod kůži, výstřikem kapaliny a pohyblivých
částí, postupujte podle pokynů uvedených v části
Postup uvolnění tlaku, kdykoli přestanete stříkat
a před čištěním, kontrolou a údržbou zařízení.
Uvolnění tlaku kapaliny
v čerpadle RPS 2900
1. Nastavte hydraulický ventil do polohy OFF.
TI3058A
2. Nechte motor běžet s napůl otevřeným škrticím
ventilem.
3. Pod pistole umístěte prázdnou nádobu na
zachycení odtékající kapaliny.
4. Prostřednictvím pistolí uvolněte tlak v hadicích.
Pomocí programovatelného regulátoru přerušování
čáry spusťte každou pistoli alespoň na 3 sekundy.
UPOZORNĚNÍ
Tlak vždy uvolňujte pomocí pistolí, nikoli pomocí
filtračních vypouštěcích ventilů. Použití filtračních
vypouštěcích ventilů by mohlo způsobit poškození
a zabránit jejich utěsnění v zavřené poloze/poloze
stříkání.
22
3A5673B
Ovládání
5. Zavřete kulové uzávěry stříkacích pistolí.
Uvolnění tlaku vzduchového systému
a vypuštění kondenzátu
1. Uvolněte tlak vzduchu a vypusťte kondenzát ze
vzduchové nádrže nastavením vzduchového ventilu
do polohy OPEN (Otevřeno).
ti15953a
6. Postupně otevřete všechny vypouštěcí ventily.
ti16961a
7. Ihned ventily zavřete, aby barva v systému
nezaschla.
NOUZOVÉ VYPNUTÍ
8. Máte-li podezření, že jsou stříkací pistole nebo
hadice ucpané, nebo že po provedení výše
uvedených kroků nebyl tlak zcela uvolněn:
Chcete-li vypnout celý systému RoadLazer nastavte
přepínač POWER ON/OFF (Zapnutí/vypnutí) na
programovatelném regulátoru přerušování čáry
do polohy OFF.
a. VELICE POMALU povolte přídržnou matici
krytu trysky nebo koncovou hadicovou spojku
a postupně uvolněte tlak.
Naplnění reflexních materiálů
b. Povolte přídržnou matici nebo koncovou
hadicovou spojku úplně.
1. Uveďte přepínač POWER ON/OFF
(Zapnutí/vypnutí) na programovatelném
regulátoru přerušování čáry do polohy OFF.
c.
Odstraňte nečistoty v hadici nebo trysce.
Uvolnění tlaku systému nanášení zrnek
1. Uvolněte tlak v nádrži na skleněná zrnka uvedením
ventilu systému do polohy OFF.
2. Uveďte klíček zapalování motoru systému
RoadLazer do polohy OFF.
3. Otevřením kulového ventilu na vzduchové nádrži
uvolněte tlak vzduchového systému, aby manometr
ukazoval hodnotu 0.
4. Uvolněte tlak v nádrži na skleněná zrnka uvedením
ventilu systému do polohy OFF.
5. Z nádrže na skleněná zrnka odstraňte kryt.
6. Reflexní materiály oddělte filtrem, aby nedocházelo
k vnikání úlomků do nádrže.
7. Otočením rukojeti ve tvaru T proti směru hodinových
ručiček otevřete otvor pro doplňování zrnek.
ti16550a
8. Naplňte nádrž na skleněná zrnka reflexním
materiálem.
9. Po doplnění otočte rukojetí ve tvaru T ve směru
hodinových ručiček a nádrž zakryjte krytem.
3A5673B
23
Ovládání
Nastavení posuvného nosníku
a ramene pistole
1. Uvolněte svorku ramene pistole a svorky
posuvného nosníku.
Příprava systému na nanášení
barvy
UPOZORNĚNÍ
Když jsou barely plné a vozidlo se pohybuje, může
dojít k vystříknutí barvy z adapteru zátky barelů.
Nepřeplňujte barely barvou.
Počáteční nastavení
1. Uzemněte systém RoadLazer pomocí kostřicího
proužku. Viz Uzemnění Postup, strana 22.
2. Matici ucpávky hrdla naplňte kapalinou TSL, abyste
předešli předčasnému opotřebení ucpávky. Tento
postup provádějte při každém stříkání
a ukládání.
2. Vytáhněte posuvný nosník na levou stranu vozidla.
Zablokujte svorky posuvného nosníku.
3. Vyjměte rameno pistole ze vzpřímené polohy
uložení a posuňte jej na konec trámu. Pomalu
rameno pistole sklopte a zajistěte svorkou.
Approximate
Fill Level
ti5240a
3. Stav oleje v motoru kontrolujte, když je motor
studený. V případě potřeby doplňte olej vhodný pro
teplotu vzduchu v době provozu.
UPOZORNĚNÍ
Motor lze nastartovat i při nízké hladině oleje
a nemusí se vypnout, pokud je zjištěn nízký stav
oleje. Pokud před spuštěním a provozem zařízení
není zajištěno dostatečné množství oleje, může dojít
k poškození.
24
3A5673B
Ovládání
4. Naplňte palivovou nádrž.
5. Zkontrolujte hladinu hydraulického oleje. Přidávejte
pouze syntetický hydraulický olej značky Graco,
ISO třída 46 s indexem viskozity (VI) 154 nebo
vyšším. Objem hydraulické nádrže je přibližně
4 galony (15,14 litry) u modelů RoadPak a přibližně
8 galonů (30,28 litrů) u modelů RoadPak HD.
9. Otočte páku ventilu na straně pistolí ve směru
hodinových ručiček o 1/4 otáčky do polohy OFF.
ti15953a
10. Do uzemněné kovové nádoby částečně naplněné
proplachovací kapalinou vložte sací a vypouštěcí
trubici. K nádobě a k povrchu země připojte zemnicí
kabel.
ti5243a
Safe Range (cold)
6. Zkontrolujte hladinu oleje v kompresoru.
POZNÁMKA: Jde-li vidět červená tečka, dolijte
do vzduchového kompresoru olej SAE 30W bez
detergentů.
ti16547a
11. Otočte plnicí/stříkací ventil směrem dolů.
ti16789a
7. Zkontrolujte, zda jsou všechny spoje hadic/armatur
dotaženy.
8. Otočte hydraulické ventily čerpadla barvy do polohy
OFF (uzavřeno) a obtokový ventil do polohy START.
ti16552a
12. Namontujte čisté sací sítko.
POZNÁMKA: Mezi dnem sítka a sací trubkou musí
být mezera alespoň 0,5 palce (1,3 cm).
ti16553a
3A5673B
0,5 palce (1,3 cm)
25
Ovládání
13. Otočte regulátorem tlaku proti směru hodinových
ručiček na nejnižší tlak.
Výběr/naplnění čerpadel
1. Obtokový ventil otočte do polohy RUN (spustit)
a aktivujte čerpadla otevřením hydraulických
ventilů.
Nastartujte motor
2. Pomalu otáčejte regulátorem tlaku ve směru
hodinových ručiček, až začne čerpadlo zabírat.
1. Uveďte přepínač POWER ON/OFF (Zapnutí/vypnutí)
na programovatelném regulátoru přerušování čáry
do polohy ON.
2. Klapku sytiče motoru nastavte do polohy ON (pouze
modely 19 HP).
3. Škrticí ventil napůl otevřete a otočte klíčem.
3. Když začne ze zpětného vedení vytékat proplachovací
kapalina, nastavte hydraulický ventil do polohy OFF.
4. Po spuštění motoru nastavte klapku sytiče motoru
do polohy OFF (pouze modely 19 HP).
26
3A5673B
Ovládání
4. Do barelů s barvou umístěte sací trubky.
2. Otevřete pouze kulové ventily stříkacích pistolí
příslušných čerpadel nebo používaných barev.
ti16645a
5. Otevřete hydraulické ventily a aktivujte čerpadla.
6. Když začne ze zpětného vedení vytékat barva,
nastavte hydraulický ventil do polohy OFF.
7. Všechny vypouštěcí ventily otočte do polohy
SPRAY (stříkat, uzavřeno).
POZNÁMKA: U pistole na dvě barvy nikdy neotvírejte
oba kulové ventily najednou. Mohlo by dojít ke
znečištění barvy.
3. Pod stříkací pistole umístěte prázdnou nádobu na
zachycení vytékající kapaliny.
4. Pomocí programovatelného regulátoru přerušování
čáry zapněte pistole (viz příručka regulátoru
přerušování čáry).
5. Otevřete hydraulické ventily a aktivujte čerpadla.
ti16551a
8. Do barelu s barvou vložte zpětné vedení.
Naplnění pistolí
1. Zavřete vzduchový ventil a natlakujte systém.
6. Pomocí programovatelného regulátoru přerušování
čáry vypněte pistole.
ti16959a
3A5673B
27
Ovládání
Zapněte systém nanášení skleněných zrnek
2. Otáčením knoflíku regulátoru nastavte požadovaný
tlak v nádrži na skleněná zrnka.
1. Nádrže na skleněná zrnka natlakujete uvedením
ventilu systému nanášení skleněných zrnek do
polohy ON.
+
ti16910a
3. Odstraňte kostřicí pásek od povrchu země
a zajistěte jej.
ti16549a
4. Systém je nyní připraven k nanášení barvy. Na
programovatelném regulátoru přerušování čáry
vyberte pistole.
Začněte stříkat
V nabídce ovládání systému RoadLazer vyberte
příslušný postup. Další informace naleznete v příručce
k regulátoru přerušování čáry.
28
3A5673B
Ovládání
Proplachování systému
8. Zapněte programovatelný regulátor přerušování čáry.
POZNÁMKA: Dokud není regulátor zapnutý, jednotka
se nespustí.
9. Následujícím způsobem spusťte motor:
a. Klapku sytiče nastavte do polohy ON
(pouze modely 19 HP).
Pro bezpečný provoz je třeba kostřicí svorka i kostřicí
proužek. Kostřicí proužek se používá v klidové
poloze.
1. Proveďte Postup uvolnění tlaku, strana 22.
2. Propláchněte systém kompatibilním rozpouštědlem.
Pod tlakem zkontrolujte těsnost systému. Pokud
najdete netěsnosti, uvolněte tlak a opravte je.
Systém znovu natlakujte a zkontrolujte jeho těsnost.
3. Uzemněte systém RoadLazer pomocí kostřicího
proužku. Viz Uzemnění Postup, strana 22.
4. Hydraulické ventily čerpadla barvy nastavte
do polohy OFF (uzavřeno).
5. Naplňte nádobu o objemu 5 galonů (19 litrů) vodou
nebo kompatibilním rozpouštědlem. Do nádoby
vložte hadici pro odsávání barvy.
b. Napůl otevřete škrticí ventil.
c.
Otočte klíčkem.
d. Po spuštění motoru nastavte klapku sytiče
motoru do polohy OFF (pouze modely 19 HP).
NEBEZPEČÍ POŽÁRU A VÝBUCHU
Abyste omezili jiskření statické elektřiny, vždy
z pistole odstraňte stříkací trysku a při proplachování
držte kovovou část pistole pevně směrem
k uzemněné kovové nádobě.
10. Obtokový ventil otočte do polohy RUN (spustit,
otevřeno) a aktivujte čerpadla otevřením
hydraulických ventilů.
6. Do prázdné nádoby vložte zpětné vedení barvy.
11. Když začne ze stříkacích pistolí vytékat voda/
rozpouštědlo, nastavte hydraulické ventily čerpadla
barvy do polohy OFF.
7. Všechny plnicí/stříkací ventily nastavte do polohy
PRIME (plnit, otevřeno).
12. Všechny plnicí/stříkací ventily otočte do polohy
SPRAY (stříkat, uzavřeno).
ti16551a
ti16552a
3A5673B
29
Ovládání
13. Otevřete pouze kulové ventily stříkacích pistolí
příslušných čerpadel nebo používaných barev.
POZNÁMKA: U pistole na dvě barvy nikdy neotvírejte
oba ventily najednou. Mohlo by dojít ke znečištění barvy.
14. Pod stříkací pistole umístěte prázdnou nádobu
na zachycení vytékající kapaliny.
15. Prostřednictvím programovatelného regulátoru
přerušování čáry zapněte pistole.
16. Obtokový ventil otočte do polohy RUN (spustit,
otevřeno) a aktivujte čerpadla otevřením
hydraulických ventilů.
30
17. Když začne ze stříkacích pistolí vytékat
voda/rozpouštědlo, nastavte hydraulické ventily
čerpadla barvy do polohy OFF.
18. Pomocí programovatelného regulátoru přerušování
čáry vypněte pistole.
19. Vypněte motor a programovatelný regulátor
přerušování čáry.
20. Plnicí/stříkací ventily čerpadla barvy a kulové
ventily stříkací pistole ponechte otevřené.
21. Odstraňte kostřicí pásek od povrchu země
a zajistěte jej.
3A5673B
Ovládání
Zajištění ramene pistole pro
přepravu
4. Kolík závěsu ramene pistole prostrčte podpěrou
ramene a zajišťovacím držákem. Kolíkem prostrčte
sponu.
POZNÁMKA: Systém RoadLazer nikdy nepřepravujte,
když jsou kulové ventily stříkací pistole otevřeny, systém
je pod tlakem a motor běží, mohlo by dojít k poškození
součástí.
1. Odjistěte svorku s červenou rukojetí, což umožní
posun pistole podél posuvného nosníku.
5. Odjistěte dvě svorky s červenou rukojetí a umístěte
posuvný nosník na střed vozidla.
2. Zvedněte rameno pistole ze země, zatlačte je do
středu podpěry pro seřízení výšky a zarovnejte je
se zajišťovacím držákem.
6. Zablokujte tři svorky s červenou rukojetí a zajistěte
tak posuvný nosník a rameno pistole.
3. Vytáhněte kolík závěsu ramene pistole ze
zajišťovacího držáku.
3A5673B
31
Technické údaje
Technické údaje
RoadPak
US (metrické jednotky)
Maximální pracovní tlak
Barva
Hydraulika
Systém nanášení skleněných zrnek
Maximální průtok barvy
Provozní tlak vzduchového spouštěče
Minimální
Maximální
RoadPak HD
US (metrické jednotky)
2900 psi (200 barů)
1950 psi (134 barů)
75 psi (5 barů)
5 gal./min (18,9 l/min) při 2000 psi
10 gal./min (37,9 l/min) při
(14 MPa, 138 barů)
1600 psi (11,2 MPa, 110 barů)
80 psi (5,5 barů)
200 psi (1,4 MPa, 14 barů)
Úrovně akustického výkonu dle směrnice ISO 3744
Hladina akustického výkonu
111,7 dB(A)
112,8 dB(A)
Hladina akustického tlaku
91,7 dB(A)
95,2 dB(A)
Hmotnost
25M701 (Systém RoadPak s jedním
850 lb (386 kg)
-čerpadlem)
25M702 (Systém RoadPak s jedním
742 lb (337 kg)
-čerpadlem, bez nádrže na skleněná zrnka)
25M703 (Systém RoadPak se dvěma
950 lb (431 kg)
-čerpadly)
25M704 (Systém RoadPak se dvěma
čerpadly)
1280 lb (581 kg)
-*(nádrž na skleněná zrnka, 1350 lb (612 kg))
25M705 (Systém RoadPak se dvěma
842 lb (382 kg)
-čerpadly, bez nádrže na skleněná zrnka)
25M706 (Systém RoadPak HD se dvěma
-1317 lb (597 kg)
čerpadly)
25M707 (Systém RoadPak HD se dvěma
-885 lb (401 kg)
čerpadly, bez nádrže na skleněná zrnka)
25M708 (1 čerpadlo/2 ramena pistole)
128 lb (58 kg)
-25M709 (2 čerpadla/2 ramena pistole)
132 lb (60 kg)
-25M710 (2 čerpadla/3 ramena pistole HD)
-182 lb (83 kg)
25D932 (2 čerpadla/3 ramena pouze na
164 lb (74 kg)
-pistoli na barvu)
Zasunovací montážní rám 24G627
170 lb (77 kg)
24G626 Montážní rám se závěsem
120 lb (54 kg)
®
Motor
Kohler® 26,5 HP (19,8 kW)
Kohler 19 HP (14,2 kW)
Objem nádržky na hydraulický olej
Kompresorový olej
Hydraulický olej
Objem skleněných zrnek
4 galony (15 litrů)
8 galonů (30 litrů)
Olej bez detergentů 9502 SAE 30W
ISO třída 46, s indexem viskozity 154 nebo vyšším
450 lb (204 kg)/36 gal. (136 l)
1350 lb (612 kg)/120 gal. (454 l)
Kohler® je registrovaná ochranná známka
společnosti Kohler Co.
32
3A5673B
Standardní záruka společnosti Graco
Standardní záruka společnosti Graco
Společnost Graco zaručuje, že veškeré zařízení uváděné v tomto dokumentu, které společnost Graco vyrábí a nese její jméno, je bez vady na
materiálu a řemeslném zpracování ke dni prodeje původnímu kupujícímu k používání. Společnost Graco po dobu dvanácti měsíců ode dne
prodeje opraví nebo vymění jakoukoli součást zařízení označenou společností Graco jako vadnou, a to s výjimkou případné speciální, rozšířené
nebo omezené záruky zveřejněné společností Graco. Tato záruka platí pouze v případě, že je zařízení nainstalováno, provozováno a udržováno
v souladu s písemnými doporučeními společnosti Graco.
Tato záruka nekryje běžné opotřebení nebo jakoukoli poruchu, škodu či opotřebení způsobené nesprávnou instalací, nesprávným používáním,
abrazí, korozí, nedostatečnou či nesprávnou údržbou, nedbalostí, nehodou, nedovolenou manipulací nebo použitím dílů, které nedodává
společnost Graco, a společnost Graco v těchto případech nenese žádnou odpovědnost. Společnost Graco rovněž neponese odpovědnost za
poruchy, poškození nebo opotřebení způsobené neslučitelností zařízení společnosti Graco s konstrukcemi, příslušenstvím, zařízením nebo
materiály nedodanými společností Graco nebo nevhodnou konstrukcí, výrobou, instalací, provozem a údržbou konstrukcí, příslušenství, zařízení
nebo materiálů nedodaných společností Graco.
Tato záruka je podmíněna tím, že zařízení s reklamovanou vadou bude na náklady odesílatele vráceno oprávněnému distributorovi společnosti
Graco k ověření reklamované vady. Pokud se reklamovaná vada potvrdí, společnost Graco zdarma opraví či vymění jakékoli vadné díly. Zařízení
bude na náklady odesílatele vráceno původnímu kupujícímu. Jestliže kontrola zařízení neodhalí žádnou vadu na materiálu nebo dílenském
zpracování, opravy budou provedeny za přiměřenou cenu, kdy tyto poplatky mohou zahrnovat náklady na součásti, práci a přepravu.
TATO ZÁRUKA JE VÝLUČNÁ A NAHRAZUJE VŠECHNY OSTATNÍ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO ODVOZENÉ, KROMĚ JINÉHO ZÁRUKU
PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO SPECIFICKÝ ÚČEL.
Jediný závazek společnosti Graco a jediný opravný prostředek kupujícího v případě porušení záruky je uveden výše. Kupující souhlasí s tím, že
nebude mít k dispozici žádný jiný opravný prostředek (včetně například náhodné či následné škody z titulu ušlého zisku, ušlého prodeje, poranění
osob či poškození majetku nebo jakékoli jiné náhodné či následné ztráty). Jakýkoli krok kvůli porušení záruky musí být učiněn do dvou (2) let ode
dne prodeje.
SPOLEČNOST GRACO NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU A ODMÍTÁ VŠECHNY PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI
A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL V SOUVISLOSTI S PŘÍSLUŠENSTVÍM, ZAŘÍZENÍM, MATERIÁLY NEBO SOUČÁSTMI, KTERÉ
BYLY PRODÁNY SPOLEČNOSTÍ, ALE NEBYLY TOUTO SPOLEČNOSTÍ GRACO VYROBENY. Na položky prodávané, ale nevyráběné
společností Graco (například elektromotory, vypínače, hadice atd.) se vztahuje případná záruka jejich výrobce. Společnost Graco poskytne
kupujícímu přiměřenou pomoc při uplatňování jakékoliv reklamace při porušení těchto záruk.
Společnost Graco nebude v žádném případě odpovědná za nepřímé, náhodné, zvláštní či následné škody vyplývající z dodání zde uvedeného
zařízení společností Graco či z poskytnutí, fungování nebo používání jakýchkoli výrobků nebo jiného zboží prodávaného k tomuto účelu, ať už
z důvodu porušení smlouvy, porušení záruky, nedbalosti společnosti Graco či jinak.
3A5673B
33
Informace společnosti Graco
Nejnovější informace o produktech společnosti Graco naleznete na adrese www.graco.com.
Informace o patentech naleznete na adrese www.graco.com/patents.
CHCETE-LI ZADAT OBJEDNÁVKU obraťte se na distributora společnosti Graco nebo zavolejte na
číslo +1 800 690 2894, kde získáte informace o nejbližším distributorovi.
Všechny písemné a obrazové materiály v tomto dokumentu odpovídají stavu v době odevzdání dokumentu do tisku.
Společnost Graco si vyhrazuje právo kdykoli provést změny bez předchozího upozornění.
Překlad původních pokynů. This manual contains Czech. MM 3A5384
Sídlo společnosti Graco: Minneapolis
Mezinárodní kanceláře: Belgie, Čína, Japonsko, Korea
GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA
Copyright 2017, Graco Inc. Všechny výrobní závody společnosti mají registraci v souladu s normou ISO 9001.
www.graco.com
Revize B, March 2018

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement