Graco 3A6172E, LazerVac og Cyclone Brugervejledning

Graco 3A6172E, LazerVac og Cyclone Brugervejledning | Manualzz
Betjening, dele
LazerVac™ og Cyclone
3A6172E
DA
Støvsuger til opsamling af tør beton og asfaltstøv. Kun til erhvervsmæssig brug.
Støvsugere
25M858
Beskrivelse
LazerVac 230 (120V)
25E237
LazerVac 330 (230V)
Separatorer
25M861
25M862
25R090
Cyclone 20 (20 gallon)
Cyclone 32 (32 gallon)
Cyclone LP
Godkendelser
Vigtige sikkerhedsforskrifter
Læs alle advarsler og vejledninger i denne håndbog, før du bruger
udstyret. Bliv bekendt med betjeningselementerne og korrekt brug
af udstyret. Gem disse vejledninger.
LazerVac
Cyclone 20 og 32
??
??
www.graco.com/techsupport
Cyclone LP
Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse
Advarsler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Komponentoversigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
LazerVac 230 og 330 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Cyclone 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Cyclone 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Cyclone LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Opstilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Betjening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Tømning af opsamlingsbeholdere og poser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Standsning og opbevaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Standsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Opbevaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Vedligeholdelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Genbrug og bortskaffelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Når produktet er udtjent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Dele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Diagram over montering af hovedenhed (LazerVac) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Dele til montering af hovedenhed (LazerVac) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Diagram over montering af motorhus (LazerVac 230) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Delliste til montering af motorhus (LazerVac 230) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Diagram over montering af motorhus (LazerVac 330) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Delliste til montering af motorhus (LazerVac 330) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Montering af automatisk filterrenser (LazerVac) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Noter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Cyclone 20, montering og tilbehør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Cyclone 20 , montering og tilbehør, delliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Cyclone 32, montering og tilbehør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Cyclone 32 , montering og tilbehør, delliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Cyclone LP montering og tilbehør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Cyclone LP, montering og tilbehør, delliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Californiens forslag 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Gracos Standardgaranti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2
3A6172E
Advarsler
Advarsler
Følgende advarsler gælder for opstilling, brug, jordforbindelse, vedligeholdelse og reparation af dette udstyr.
Udråbstegnet indikerer en generel advarsel, og faresymbolerne henviser til procedurespecifikke risici.
Når disse symboler forekommer i denne brugermanuals hovedtekst eller på advarselsmærkater, henvises
der til disse advarsler. Der kan fremgå produktspecifikke faresymboler og advarsler, der ikke er gennemgået
i dette afsnit, overalt i denne brugermanuals hovedtekst, hvor det er relevant.
ADVARSEL
STØVFARE
Skæring i beton og andre flader kan skabe støv, der indeholder farlige stoffer.
Forebyggelse af risikoen for alvorlig personskade:
• Bekæmp støvet for at opfylde alle gældende bestemmelser for arbejdspladsen.
• Anvend et korrekt, myndighedsgodkendt, tilpasset åndedrætsværn, der er egnet til støvede
arbejdsforhold under tømning af opsamlingsbeholder eller ved udførelse af vedligeholdelse.
• Dette produkt må ikke bruges, uden at støvpose og filtre er monteret.
FARE FOR ELEKTRISK STØD
Dette udstyr skal jordes. Forkert jordforbindelse, opstilling eller brug af systemet kan medføre
elektrisk stød.
• Sluk for udstyret, og tag stikket ud af kontakten, før der foretages eftersyn på udstyret.
• Brug kun stikkontakter med jordforbindelse.
• Brug kun 3-ledede forlængerledninger.
• Jordbenene på ledninger og forlængerledninger skal være ubeskadigede.
• Må ikke udsættes for regn. Skal opbevares indendørs.
• Ledningen må ikke ødelægges. Ledningen må aldrig bruges til at bære eller trække noget i eller
til at trække udstyret ud af stikket. Hold ledningen væk fra varme, skarpe kanter eller bevægelige
dele.
• Dette produkt må ikke bruges på våde overflader.
PERSONBESKYTTELSESUDSTYR
For at beskytte dig selv mod personskade skade, såsom indånding af støv eller kemikalier og
høretab, er det nødvendigt, at du bruger passende sikkerhedsudstyr, når du betjener, reparerer
eller er i nærheden af udstyret. Sådant udstyr omfatter, men er ikke begrænset til:
• Beskyttelsesbriller.
• Høreværn.
• Behørigt pasformtestet og myndighedsgodkendt åndedrætsværn, der er egnet til støvede
arbejdsforhold.
3A6172E
3
Advarsler
ADVARSEL
JORDFORBINDELSE
Dette produkt skal jordforbindes. I tilfælde af en elektrisk kortslutning nedsætter jordforbindelsen
risikoen for elektrisk stød ved at fungere som en afleder for den elektriske strøm. Dette produkt
er udstyret med et kabel, der har en jordledning med et tilsvarende jordstik. Stikket skal altid
sættes i en kontakt, som er korrekt installeret og jordforbundet i overensstemmelse med alle
lokale retningslinjer og bestemmelser.
•
•
•
•
•
•
Ukorrekt installation af jordforbindelsesstikket kan resultere i risiko for elektrisk stød.
Når ledningen eller stikket skal repareres, må jordledningen ikke tilsluttes til hverken
den ene eller den anden terminal med fladt blad.
Jordledningen med isolering har en ydre grøn overflade med eller uden gule striber.
Spørg en autoriseret elektriker eller servicetekniker, hvis instruktionerne vedr. jordforbindelse
ikke er forstået helt, eller spørg hvis du er i tvivl om, hvorvidt produktet er korrekt jordforbundet.
Det leverede stik må ikke modificeres. Hvis det ikke passer til stikkontakten, skal du få en
kvalificeret elektriker til at installere den rigtige stikkontakt.
Dette produkt er beregnet til brug med et nominelt kredsløb på 120V eller 230V og har et
jordforbundet stik, der ligner det, der er vist på figuren herunder.
120 V USA
230 V
• Produktet må kun tilsluttes til en stikkontakt, der har samme konfiguration som stikket.
• Dette produkt må ikke bruges med adapter.
Forlængerledninger:
• Brug kun en forlængerledning med 3 ledere med et jordforbundet stik og en jordforbundet
stikkontakt, der passer til produktets stik.
• Kontroller, at forlængerkablet ikke er beskadiget. Hvis det er nødvendigt at bruge en
forlængerledning, skal den som minimum bruge 12 AWG (2,5 mm2) for at kunne bære
den strøm, som produktet kræver.
• En ledning, der er for lille, vil resultere i et fald i linjespænding, tabt ydeevne og overophedning.
4
3A6172E
Advarsler
ADVARSEL
FARE VED FORKERT ANVENDELSE AF UDSTYR
Forkert anvendelse kan medføre død eller alvorlig personskade.
• Betjen aldrig enheden, hvis du er træt eller har indtaget medicin eller alkohol.
• Undgå at forlade arbejdsområdet, når der er tilsluttet strøm til udstyret. Sluk for alt udstyr, når
ikke det er i brug.
• Kontroller udstyret dagligt. Reparer eller udskift nedslidte eller beskadigede dele øjeblikkeligt,
og benyt kun originale dele fra producenten.
• Foretag aldrig ændringer eller modifikationer på udstyret.
• Anvend kun udstyret til det formål, det er beregnet til. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse
til Graco-forhandleren.
• Der må ikke opholde sig børn eller dyr i arbejdsområdet.
• Overhold alle gældende bestemmelser vedrørende sikkerhed.
• Overhold en sikkerhedsafstand til andre personer på arbejdsområdet.
FARE FOR SAMMENFILTRING
Bevægelige dele kan forårsage alvorlig personskade.
• Hold sikker afstand til alle bevægelige dele.
• Anvend ikke udstyret, uden at afskærmninger eller dæksler er påmonteret.
• Undlad løstsiddende tøj, smykker og langt hår under betjening af udstyret.
BRAND- OG EKSPLOSIONSFARE
Brændbare dampe i arbejdsområdet kan antændes eller eksplodere. Forebyggelse af brand- og
eksplosion:
• Dette produkt må ikke bruges til at suge antændelige eller brændbare væsker op, som f.eks.
benzin, eller bruges i områder, hvor dette kan være til stede.
3A6172E
5
Komponentoversigt
Komponentoversigt
LazerVac 230 og 330
Cyclone 20 Cyclone 32
Komponent
Komponent
6
Cyclone LP
P
Kort slange
(til tilslutning af LazerVac til Cyclone)
Q
Vakuumstøvopsamlingspose
R
Velcro®-bånd
(til at lukke vakuumstøvopsamlingsposen)
S
Tromlelås
T
GrindLazer forbindelse
U
Poseadapter
X
Separator, midterdel
Y
Separator, nederste del
Støvsugerforbindelse
Z
10” hjul
K
Støvsugerindtag
AA
4” hjul
L
Støvsugerudgang
BB
Værktøjskasse
N
Separatorlåg
CC
Værktøjstaske
O
Lang slange
(til tilslutning af LazerVac eller Cyclone
til GrindLazer)
A
Afbryder til automatisk filterrenser
B
Afbryder til støvsugermotor
C
Afbryder til støvsugermotor
D
Afbryder til støvsugermotor
(kun LazerVac 330)
E
Montering af motorhus
F
Starthåndtag
G
Filterhus
H
Støvopsamlingsbeholder
(støvpose inde i beholderen, ikke vist)
J
3A6172E
Opstilling
Opstilling
1. Indsæt støvopsamlingsposerne i
støvopsamlingsbeholderne.
a. Fjern støvopsamlingsbeholderen ved at trække
op i starthåndtaget, og indsæt opsamlingsposen
i beholderen. Sæt posen rundt om kanten på
beholderen, og sæt støvposeholderen øverst
på posen. Sæt beholderen tilbage i bunden af
LazerVac. Lås beholderen ved at trykke ned
på starthåndtaget.
2. Tilslut slangerne.
Hvis du bruger en Cyclone-separator:
• Tilslut den ene ende af den korte støvsugerslange
til indtaget på LazerVac. Tilslut den anden ende
af den korte slange til Cyclone-separatoren.
•
Tilslut den ene ende af den lange støvsugerslange
til Cyclone-separatoren. Tilslut den anden ende
af den lange slange til støvsugerforbindelsen på
GrindLazer.
Hvis du ikke bruger en Cyclone-separator:
• Tilslut den ene ende af den lange støvsugerslange
til indtaget på LazerVac. Tilslut den anden ende
af den lange slange til støvsugerforbindelsen på
GrindLazer.
b. Hvis du bruger en Cyclone-separator,
skal du fjerne separatorlåget, og
indsætte opsamlingsposen i beholderen.
Sæt støvposeholderen øverst på posen.
Sæt posen rundt om kanten på beholderen,
og sæt separatorlåget tilbage på beholderen.
NB: Brug Y-forbindelsen (kun LazerVac 330) til at
tilslutte 2 slanger til støvsugeren eller separatoren,
om ønsket.
3A6172E
7
Betjening
Betjening
1. Kontrollér, at alle motorafbryderne til LazerVac står
på »OFF«. Sæt støvsugeren ind i en
jordforbundet strømkilde.
2. Sæt afbryder til automatisk filterrenser over
på »ON«. Kontrollér, at du kan høre lyden af
filterrensebjælken har kontakt med indersiden
af filteret. Hvis du ikke kan høre noget, skal du
udskifte plastikindlæggene på rensebjælken.
Se side 18.
Tømning af
opsamlingsbeholdere og poser
STØVFARE
Skæring i beton og andre flader kan skabe støv, der
indeholder farlige stoffer. Forebyggelse af risikoen
for alvorlig personskade:
• Der skal bruges åndedrætsværn, når
støvopsamlingsbeholdere eller -poser
tømmes eller rengøres.
• Følg lokale forordninger og bestemmelser
vedrørende bortskaffelse.
LazerVac og Cyclone 20 og 32
1. Når støvopsamlingsbeholderne er fulde, skal du
slå alle støvsugermotorer fra, og sætte afbryder
til automatisk filterrenser hen på »ON«. Efter
2 minutters rensning af støvsugerfiltrene, skal
du slå renseafbryderen fra og tage støvsugeren
ud af strømkilden.
2. Tag åndedrætsværn på.
3. Hvis LazerVac er fuld, skal du fjerne
støvopsamlingsbeholderen ved at trække
op i starthåndtaget.
4. Hvis Cyclone-separatoren er fuld, skal du fjerne
separatorlåget.
5. Fjern støvposeholderen fra beholderen.
3. Efter 10 sekunder skal du tænde for en afbryder til
støvsugermotor. Tænd for flere støvsugermotorer,
hvis du har behov for mere sugekraft.
6. Saml og luk for toppen af opsamlingsposen.
Løft, og fjern støvopsamlingsposen, bind den,
og bortskaf den derefter. Følg lokale forordninger
og bestemmelser vedrørende bortskaffelse.
4. LazerVac er nu klar til at suge støv fra GrindLazer
eller andet fjernelsesudstyr.
5. Brug det støvsugertilbehør, der er vist i afsnittet
med titlen Diagram over montering af
hovedenhed (LazerVac), side 12 til at
suge støv op fra jorden mellem slibeperioder.
8
3A6172E
Betjening
7. Sæt nye poser i indsamlingsbeholderne, og sæt
støvposeholderen øverst på posen. Derefter sætter
du beholderne tilbage i Cyclone-separatorerne
og i bunden af LazerVac. Sørg for, at
støvopsamlingsbeholderen sidder godt fast på
støvsugerhuset ved at trykke ned på starthåndtaget.
Cyclone LP
1. Når vakuumopsamlingsposen har opsamlet
ca. 20 kg (45 lbs) støv, skal posen udskiftes.
2. Træk ned på den kontinuerlige pose for at
frigøre 15 - 30 cm (6 - 12") ny ubrugt pose.
4. Tag åndedrætsværn på. Skær posen mellem
de to kabelstrips.
5. Bortskaf støvposen. Følg lokale forordninger
og bestemmelser vedrørende bortskaffelse.
6. Træk den nye pose fast i vakuummet, indtil bunden
af posen hviler på bunden af vakuumvognen. Sørg
for, at bunden af posen er fastgjort fast med
strippen.
3. Brug en strip til at lukke toppen af posen.
Fastgør en anden strip 5 cm (2") over den
første strip.
3A6172E
9
Standsning og opbevaring
Standsning og opbevaring
Standsning
Opbevaring
1. Sluk for alle støvsugermotorerne, og sæt afbryderen
til automatisk filterrenser hen på ON.
Tag elkablet ud af stikkontakten før opbevaring.
Skal opbevares indendørs.
BEMÆRK
For at undgå at beskadige LazerVac-komponenterne
må du ikke opbevare den i omgivelser med høj
temperatur eller megen fugtighed.
2. Vent 2 minutter på, at den automatiske filterrenser
kører, og sæt den derefter hen på OFF.
3. Fjern LazerVac fra strømkilden, og fjern slangerne
fra støvsugeren.
10
3A6172E
Vedligeholdelse
Vedligeholdelse
Ugentligt
•
FARE FOR STØV OG STØD
Forebyggelse af risikoen for alvorlig personskade:
• Der skal altid bæres åndedrætsværn under
al vedligeholdelse.
• Følg lokale forordninger og bestemmelser
vedrørende bortskaffelse af støv.
• Tag støvsugeren ud af strømkilden, før der
udføres vedligeholdelse.
Undersøg pakningen på filterringen for skade.
Hvis den er beskadiget, skal pakningen udskiftes.
Sørg for, at pakningerne er monteret korrekt og
slutter godt til.
Følgende trin bør foretages for at opretholde korrekt
drift og bevare levetiden på LazerVac.
Dagligt
•
•
Motordæksel
Undersøg alle slanger for huller, før du bruger
støvsugeren. Reparér, eller udskift slangerne.
For at opretholde drift og støvkontrol, skal du
udskifte filtrene, når:
- Der er revet hul i støvsugerfiltrene, eller hvis
de er tilstoppede.
- Luftbåren støv er synlig, når LazerVac bruges
Pakninger på
filterringen
Filter
Filterophæng
Filterhus
•
Efterse plastikindlæggene på filterrenseren for
slitage og beskadigelse. Udskift indlæggende
regelmæssigt for at opretholde drift og støvkontrol.
Genbrug og bortskaffelse
Når produktet er udtjent
Ved afslutningen af et produkts levetid, genanvend
det på en ansvarlig måde.
3A6172E
11
Dele
Dele
Diagram over montering af hovedenhed (LazerVac)
12
3A6172E
Dele
Dele til montering af hovedenhed (LazerVac)
Ref
Varenummer
Beskrivelse
Stk
1
Se side 14-16
Montering af motorhus
1
2
Se side 18
Montering af automatisk filterrenser
1
3
17X185
Filter (indeholder del 4)
1
4
17X197
Tætning til filterring
2
5
17X187
Hovedstel
1
6
17X188
Opsamlingsbeholder
1
9*
17X156
Lang støvsugerslange, standard, 2” (inkluderer del 19)
1
10
17X158
Støvsugerforlænger (sæt med 2)
1
11
17X162
Stor støvsugerbørste
1
12
17X161
Lille støvsugerbørste
1
13
17X160
Gulvdyse til støvsuger
1
14
17X159
Støvsugervinkel
1
17X522
Advarselsmærkat (engelsk, fransk, spansk)
1
17X523
Advarselsmærkat (engelsk, kinesisk, koreansk)
1
17X524
Advarselsmærkat (ikoner)
1
16
17X696
Støvposeholder
1
17
17X695
Støvpose (sæt med 20)
1
18
17X163
Y-stik (kun LazerVac 330)
1
19
17X164
2” slangestudser
2
15
(ikke vist)
 Ekstra advarselsmærkater, -skilte og -kort fås uden beregning.
* 2” kraftig slange til høj temperatur tilgængelig: P/N 17X704
3A6172E
13
Dele
Diagram over montering af motorhus (LazerVac 230)
14
3A6172E
Dele
Delliste til montering af motorhus (LazerVac 230)
Varenummer
Beskrivelse
Stk
1
17X168
Topmøtrik
6
2
17X382
Dæksel til motorhus (inkluderer strømkabel)
1
3
17X170
Sekskantet afstandsstykke, langt (ikke vist, placeret inde i del 2)
6
4
17W092
Sæt med motorgummiringe og plastiknet
2
6
17X381
Motor, 120V
2
7
17X174
Sekskantet afstandsstykke, kort
6
10
17W102
Motorbord
1
11
17X178
Flad skive
6
12
17X179
Sekskantet cylinderskrue
6
3A6172E
15
Dele
Diagram over montering af motorhus (LazerVac 330)
16
3A6172E
Dele
Delliste til montering af motorhus (LazerVac 330)
Varenummer
Beskrivelse
Stk
1
17X168
Topmøtrik
6
2
17X169
Dæksel til motorhus (inkluderer IEC-strømkabel)
1
3
17X170
Sekskantet afstandsstykke, langt (ikke vist, placeret inde i del 2)
6
4
17W092
Sæt med motorgummiringe og plastiknet
3
6
17X173
Motor, 230V
3
7
17X174
Sekskantet afstandsstykke, kort
6
10
17X177
Motorbord
1
11
17X178
Flad skive
6
12
17X179
Sekskantet cylinderskrue
6
20
17Y218
IEC-strømkabel
1
21†
17Y089
Kabeladapter, USA, NEMA
1
22†
17A242
Kabeladapter, Australien
1
23†
15G961
Kabeladapter, Schweiz
1
24†
15G960
Kabeladapter, Danmark
1
25†
15G959
Kabeladapter, Italien
1
26†
15G958
Kabeladapter, Europa, Schuko
1
Kabelholder til kabeladaptere
1
27
121249
(ikke vist)
† Kabeladaptere sælges separat fra LazerVac 330 (25E237)
3A6172E
17
Dele
Montering af automatisk filterrenser (LazerVac)
‡
Varenummer
1
Beskrivelse
Stk
17X182
Motorstøtte til montering af automatisk filterrenser
1
17X383
120V montering af motor til filterrenser
1
17X181
230V montering af motor til filterrenser
1
3*
17X180
Filterrenserbjælke, støtte (sæt med 2)
1
4†
17X183
Plastikindlæg til filterrenser
1
2
* LazerVac 230 og 330 leveres med et ekstra sæt af del 3
† LazerVac 230 og 330 leveres med tre ekstra sæt af del 4
18
3A6172E
Dele
Noter
3A6172E
19
Dele
Cyclone 20, montering og tilbehør
20
3A6172E
Dele
Cyclone 20 , montering og tilbehør, delliste
Varenummer
Beskrivelse
Stk
11*
17X693
Kort støvsugerslange, standard, 2” (til tilslutning til LazerVac)
1
12
17X694
Affaldsbeholder
1
13
17X695
Støvpose (sæt med 20)
1
14
17X696
Støvposeholder
1
15
17X197
Cyclone-pakning, gummi
1
16
17X196
Cyclone-ring, metal
1
17
17X206
Cyclone-hoved
1
18
17X209
Lågsokkel
1
* 2” kraftig slange til høj temperatur tilgængelig: P/N 17W154
3A6172E
21
Dele
Cyclone 32, montering og tilbehør
22
3A6172E
Dele
Cyclone 32 , montering og tilbehør, delliste
Varenummer
Beskrivelse
Stk
1
17X206
Lågtragt
1
4
17X209
Lågsokkel
1
8
17X196
Cyclone-ring, metal
1
9
17X197
Cyclone-pakning, gummi
1
10
17X215
Støvposeholder
1
11
17X216
Støvpose (35” x 47”) (sæt med 20)
1
12
17X217
Separatorhovedstel
1
24*
17X693
Kort støvsugerslange, standard, 2” (til tilslutning til LazerVac)
1
* 2” kraftig slange til høj temperatur tilgængelig: P/N 17W154
3A6172E
23
Dele
Cyclone LP montering og tilbehør
24
3A6172E
Dele
Cyclone LP, montering og tilbehør, delliste
Varenummer
Beskrivelse
Stk
3
19B348
Værktøjskasse
1
4
19B345
10” hjul
2
6
19B344
Separator, nederste del
1
7
17X930
Poseadapter
1
8
19B350
Afdækning til støvklap
1
9
19B346
4” hjul
2
10
17X154
Bånd (til at lukke vakuumstøvopsamlingsposen)
1
12
17W295
Plastpose
1
13
17X196
Metalring (forsegling på hoveddel)
1
14
17X197
Gummiforsegling (hoveddel)
2
15
19B343
Separator, midterdel
1
16
17X235
Filttragtens bund
1
17
19B342
Låg
1
18
19B341
Slangeindtag
1
19*
17X693
Støvsugerslange, kort
1
20
19B779
Værktøjstaske
1
21
17X205
Tromlelås
6
* 2” kraftig slange til høj temperatur tilgængelig: P/N 17W154
3A6172E
25
Tekniske data
Tekniske data
LazerVac 230 (25M858)
Krav til elektrisk installation - 120 Vac, 60 Hz, 20 A, 1Ø
Luftgennemstrømning (uden slange) – 1 støvsugermotor: 135 cfm (kubikfod luft pr. minut),
2 støvsugermotorer: 262 cfm (kubikfod luft pr. minut)
Luftgennemstrømning (med 2” x 30’ slange) – 1 støvsugermotor: 93 cfm (kubikfod luft pr. minut),
2 støvsugermotorer: 178 cfm (kubikfod luft pr. minut)
Filtrering – 99,3 % ved 0,3 μm partikelstørrelse
Dimensioner/vægt (uindpakket)
Amerikansk
Metrisk
Højde
43 tommer
109 cm
Længde
27 tommer
69 cm
Width
27 tommer
69 cm
Vægt
175 lb
79 kg
LazerVac 330 (25E237)
Krav til elektrisk installation - 230 Vac, 50/60 Hz, 16 A, 1Ø
Luftgennemstrømning (uden slange) – 1 støvsugermotor: 139 cfm (kubikfod luft pr. minut),
2 støvsugermotorer: 263 cfm (kubikfod luft pr. minut), 3 støvsugermotorer: 386 cfm (kubikfod luft pr. minut)
Luftgennemstrømning (med 2” x 30’ slange) – 1 støvsugermotor: 77 cfm (kubikfod luft pr. minut),
2 støvsugermotorer: 147 cfm (kubikfod luft pr. minut), 3 støvsugermotorer: 202 cfm (kubikfod luft pr. minut)
Filtrering – 99,3 % ved 0,3 μm partikelstørrelse
Støjniveau (dBa)
Lydeffekt
100 dBa, ifølge ISO 3744
Lydtryk
Dimensioner/vægt (uindpakket)
Højde
Længde
Width
Vægt
83 dBa, målt ved 1m
Amerikansk
43 tommer
27 tommer
27 tommer
180 lb
Metrisk
109 cm
69 cm
69 cm
81 kg
Cyclone 20 (25M861)
Dimensioner/vægt (uindpakket)
Højde
Længde
Width
Vægt
Amerikansk
44 in.
23 tommer
23 tommer
50 pund
Metrisk
112 cm
58 cm
58 cm
23 kg
Cyclone 32 (25M862)
Dimensioner/vægt (uindpakket)
Højde
Længde
Width
Vægt
Amerikansk
58 in.
26 tommer
26 tommer
90 pund
Metrisk
147 cm
66 cm
66 cm
41 kg
Cyclone LP(25R090)
Dimensioner/vægt (uindpakket)
Amerikansk
Højde
62 in.
Længde
28 tommer
Width
32 tommer
Vægt
125 lb
Alle varemærker eller registrerede varemærker tilhører deres respektive ejere.
26
Metrisk
157 cm
71 cm
81 cm
57 kg
3A6172E
Californiens forslag 65
Californiens forslag 65
INDBYGGERE I CALIFORNIEN
ADVARSEL: Cancer og skader på forplantningsevnen – www.P65warnings.ca.gov.
3A6172E
27
Gracos Standardgaranti
Graco garanterer, at alt udstyr, der henvises til i dette dokument, og som er fremstillet af Graco, og som bærer Gracos navn, er fri for materialeeller fabrikationsfejl på den dato, hvor det sælges til den oprindelige køber med anvendelse for øje. Med undtagelse af eventuelle særlige, udvidede
eller begrænsede garantier, der måtte blive udstedt af Graco, påtager Graco sig i en periode på tolv måneder fra købsdatoen at reparere eller
udskifte enhver del af udstyret, som Graco finder at være fejlbehæftet. Denne garanti gælder kun, når udstyret installeres, betjenes og vedligeholdes
i henhold til de af Graco anbefalede, skriftlige anvisninger.
Denne garanti dækker ikke, og Graco påtager sig intet ansvar for, almindelig slitage eller eventuelle funktionsfejl, beskadigelse eller slitage,
der skyldes ukorrekt installation, anvendelse til forkerte formål, slid, korrosion, utilstrækkelig eller forkert vedligeholdelse, forsømmelighed, uheld,
ukorrekte tekniske indgreb eller udskiftning med komponentdele, der ikke er fremstillet af Graco. Graco påtager sig endvidere intet ansvar for
funktionsfejl, beskadigelse eller slitage, der måtte skyldes, at det af Graco leverede udstyr ikke er foreneligt med konstruktioner, tilbehør, udstyr
eller materialer, der ikke er leveret af Graco, eller som måtte skyldes ukorrekt konstruktion, fremstilling, installation, betjening eller vedligeholdelse
af systemer, tilbehør, udstyr og materialer, der ikke er leveret af Graco.
Denne garanti er betinget af, at det udstyr, der hævdes at være fejlbehæftet, indsendes franko til en autoriseret Graco-forhandler til bekræftelse af
den påståede fejl. Hvis den påståede fejl kan accepteres, foretager Graco reparation eller udskiftning af alle defekte dele uden beregning. Udstyret vil
derefter blive sendt franko til den oprindelige køber. Såfremt en undersøgelse af udstyret ikke måtte afsløre nogen materiale- eller fabrikationsfejl,
vil reparationen blive udført mod et rimeligt gebyr, der kan omfatte udgifter til dele, arbejdsløn og forsendelse.
DENNE GARANTI ER DEN ENESTE, OG DEN TRÆDER I STEDET FOR ENHVER ANDEN GARANTI, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIG
ELLER STILTIENDE, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL GARANTI OM SALGBARHED ELLER GARANTI OM EGNETHED TIL ET
BESTEMT FORMÅL.
Gracos eneste forpligtelse og købers eneste afhjælpningsret i tilfælde af garantibrud skal være som ovenfor beskrevet. Køberen accepterer, at denne
ikke har nogen anden afhjælpningsret (herunder, men ikke begrænset til, erstatning for utilsigtet eller følgemæssig driftstab, mistet omsætning,
personskade eller tingsskade eller noget andet deraf afledt eller følgende tab). Ethvert søgsmål for garantibrud skal anlægges inden to (2) år fra
købsdatoen.
GRACO GIVER INGEN GARANTI OG FRASIGER SIG ENHVER STILTIENDE GARANTI OM SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET
BESTEMT FORMÅL I FORBINDELSE MED TILBEHØR, UDSTYR, MATERIALER ELLER KOMPONENTER, DER SÆLGES AF, MEN IKKE
ER FREMSTILLET AF GRACO. Sådanne genstande, der sælges men ikke er fremstillet af Graco (f.eks. elektromotorer, kontakter, slanger osv.),
er omfattet af sådanne eventuelle garantier, som ydes af producenterne af disse genstande. Graco vil i rimeligt omfang bistå køberen i forbindelse
med krav, der rejses som følge af brud på sådanne garantiforpligtelser.
Graco påtager sig under ingen omstændigheder erstatningsansvar for indirekte, utilsigtede, særlige eller følgemæssige skader som følge af Gracos
levering af udstyr i forbindelse hermed eller som følge af leverance, ydelse eller anvendelse af produkter eller andre varer, der sælges i forbindelse
hermed, uanset om sådanne skader skyldes kontraktbrud, garantibrud, forsømmelighed fra Gracos side eller andre forhold.
Oplysninger om Graco
For at få de seneste nyheder om Gracos produkter, bedes du venligst besøge www.graco.com.
For patentoplysninger, se www.graco.com/patents.
FOR AT AFGIVE EN ORDRE, kan du kontakte Graco-forhandleren eller ringe til +1-800-690-2894 for at få oplyst
nærmeste forhandler.
Dette dokument – såvel tekst som illustrationer – afspejler de senest tilgængelige produktoplysninger på tidspunktet for offentliggørelsen heraf.
Graco forbeholder sig ret til at foretage ændringer når som helst uden varsel.
Oversættelse af originale instruktioner. This manual contains Danish. MM 3A5576
Gracos hovedkvarter: Minneapolis
Internationale kontorer: Belgien, Kina, Japan, Korea
GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA
Copyright 2018, Graco Inc. Alle Gracos produktionssteder er registreret iht. ISO 9001.
www.graco.com
Revision E, november 2020
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement