Graco 332476D - Sports Field Marker Brugervejledning

Graco 332476D - Sports Field Marker Brugervejledning | Manualzz
Betjening – reparation – reservedele
Stribemaskine til afstribning
af sportsanlæg
332476D
DA
– Må kun anvendes til opmærkning af sportspladser –
VIGTIG SIKKERHEDSVEJLEDNING
Læs alle advarsler og vejledninger i denne
brugerhåndbog. Gem denne vejledning.
Alle modeller:
Maksimalt arbejdstryk 8,3 MPa (83 bar, 1.200 psi)
Model
Opladningsspænding
24N950
120 V
24R023
240 V
24R370
240 V
24R371
120 V/240 V
ti20180a
ADVARSEL
WARNING
BRAND- OG EKSPLOSIONSFARE
Dampe fra opløsningsmidler og malinger kan
eksplodere eller antændes.
•
Brug kun vandbaserede materialer.
•
Undlad at sprøjte eller gennemskylle med
brandfarlige materialer.
Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse
Advarsler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Komponentoversigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Opladning af batteriet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Indikatorlys for opladningsstatus . . . . . . . . . . . . .6
Almindelige procedurer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Spæde-/sprøjteventil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Trykaflastningsprocedure . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Montér sprøjtedysen/dyseholderen
(hvis den ikke er monteret) . . . . . . . . . . . . . .7
Vendbar sprøjtedyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Afmontering/rengøring af filter . . . . . . . . . . . . . . .8
Sprøjtning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Tømning af malingsbeholder . . . . . . . . . . . . . . . .9
Påbegyndelse af et nyt projekt . . . . . . . . . . . . . . .10
Tilpasning af linjebredde . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Nedlukning og rengøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Gennemskylning af stribemaskine . . . . . . . . . . .12
Valgfri rengøring: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Fjernelse af tilstopning fra
sprøjtedysen/dyseholderen . . . . . . . . . . . . .14
Opbevaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Reparation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Afmontering/rengøring af dyse . . . . . . . . . . . . . .16
Rengøring af CleanShot™ . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Udskiftning af sikringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Udskiftning af batteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Udskiftning af printkort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Afmontering af pumpe/motor . . . . . . . . . . . . . . .22
Fejlfinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Ledningsdiagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Komponenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Delliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Komponenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Delliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Komponenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Delliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Noter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Noter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Graco Standardgaranti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
2
332476D
Advarsler
Advarsler
Følgende advarsler gælder opsætning, brug, jording, vedligeholdelse og reparation af dette udstyr. Udråbstegnet
informerer dig om en generel advarsel, og faresymbolerne henviser til procedurespecifikke risici. Når disse symboler
fremgår i denne håndbogs hovedtekst eller på advarselsmærkater, henvises der til disse advarsler. Der kan fremgå
produktspecifikke faresymboler og advarsler, der ikke er gennemgået i dette afsnit, overalt i denne brugerhåndbogs
hovedtekst, hvor det er relevant.
ADVARSEL
WARNING
FARE FOR INJICERING GENNEM HUDEN
Højtrykssprøjtning kan injicere giftstoffer ind i kroppen og forårsage alvorlige kvæstelser. I tilfælde
af injicering skal der øjeblikkeligt søges kirurgisk behandling.
• Ret ikke materialedispenseren mod og sprøjt ikke på mennesker eller dyr.
• Hold hænder og andre kropsdele væk fra udløbsåbningen. Du må f.eks. aldrig forsøge at stoppe
utætheder med nogen dele af kroppen.
• Brug altid dyseholderen. Der må ikke udføres sprøjtearbejde, hvis dyseholderen ikke er påmonteret.
• Brug Graco-dyser.
• Der skal udvises forsigtighed ved rengøring og udskiftning af dyser. Hvis dysen tilstoppes under
sprøjtearbejdet, skal Trykaflastningsproceduren følges for at slukke for enheden og fjerne trykket,
før dysen afmonteres og renses.
• Enheden må ikke efterlades uden opsyn, når den er aktiveret eller under tryk. Når enheden ikke
anvendes, så sluk for enheden og følg Trykaflastningsproceduren.
• Inspicér slanger og dele for tegn på skader. Udskift alle slidte eller beskadigede slanger og dele.
• Systemet kan generere 8,3 MPa (83 bar, 1.200 psi). Brug reservedele og ekstraudstyr fra Graco,
der er normeret til mindst 8,3 MPa (83 bar, 1.200 psi).
• Kontrollér, at alle tilslutninger er sikre, før enheden tages i brug.
• Du skal vide, hvordan du hurtigt stopper enheden og fjerner trykket. Du skal være fortrolig med
kontrolenhederne.
FARE VED UHENSIGTSMÆSSIG ANVENDELSE AF UDSTYR
Forkert anvendelse kan forårsage død eller alvorlig personskade.
• Betjen aldrig enheden, hvis du er træt eller har indtaget medicin eller alkohol.
• Overskrid aldrig det maksimale arbejdstryk eller den maksimalt tilladte temperatur for den svageste
system komponent. Se afsnittet Tekniske data i alle udstyrshåndbøgerne.
• Anvend væsker og opløsningsmidler, der er kemisk forenelige med dette udstyrs våddele.
Se afsnittet Tekniske data i alle udstyrshåndbøgerne. Læs advarslerne fra producenterne af
væske- og opløsningsmidler. Fuldstændige oplysninger om det pågældende materiale fås ved
at bede producenten eller forhandleren om det relevante materialesikkerhedsdataark (MSDS).
• Undgå at forlade arbejdsområdet, når udstyret er forsynet med strøm eller under tryk.
• Sluk for al udstyret, og følg Proceduren for trykaflastning, når udstyret ikke er i brug.
• Kontrollér udstyret dagligt. Reparer eller udskift nedslidte eller beskadigede dele øjeblikkeligt,
og benyt kun originale dele fra fabrikanten.
• Foretag aldrig ændringer eller modifikationer på udstyret. Ændringer eller modifikationer kan
annullere agentens godkendelser og resultere i sikkerhedsfarer.
• Vær sikker på, at alt udstyr er bedømt og godkendt til det miljø, du benytter det i.
• Anvend kun udstyret til dets påtænkte formål. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse
til Graco-forhandleren.
• Slanger og kabler skal altid føres i sikker afstand fra trafikerede områder, skarpe kanter,
bevægelige dele og varme overflader.
• Slangerne må ikke knækkes eller bøjes for meget, og slangerne må ikke anvendes til at trække
udstyret.
• Der må ikke opholde sig børn eller dyr i arbejdsområdet.
• Overhold alle gældende sikkerhedsbestemmelser.
332476D
3
Advarsler
ADVARSEL
WARNING
FARER I FORBINDELSE MED BATTERIET
Batteriet kan blive utæt, eksplodere, forårsage forbrændinger eller forårsage en eksplosion, hvis det ikke
håndteres korrekt.
• Brug kun den angivne batteritype sammen med udstyret. Se Tekniske data.
• Kortslut ikke batteriterminalerne. Brug udelukkende værktøj med isoleringshåndtag. Undlad at lægge
værktøj og metaldele ovenpå batteriet.
• Batteriet må ikke brændes eller opvarmes over 50 °C (122 °F). Batteriet kan eksplodere.
• Følg lokale forordninger og/eller bestemmelser vedrørende bortskaffelse.
• Undlad at åbne eller udøve vold mod batteriet. Akkumulatorvæske kan være skadelig for øjnene
og huden og er giftig.
• Må kun oplades med en oplader godkendt af Graco, som anført i denne vejledning.
FARE FOR ELEKTRISK STØD FRA OPLADER, ILD OG EKSPLOSION
Uretmæssig opsætning eller brug kan forårsage elektrisk stød, ild og eksplosion.
• Må kun bruges i tørre omgivelser. Må ikke eksponeres for vand eller regn. Kun til indendørs brug.
• Anvend kun med et 12 V genopladeligt jævnstrømsbatteri af typen blysyre.
• En oplader, der er revnet eller beskadiget, må ikke bruges.
• Hvis strømforsyningsledningen er beskadiget, udskiftes opladeren.
• Tag opladeren ud af stikkontakten inden rengøring.
• Opladeren må ikke skilles ad.
FARE I FORBINDELSE MED TRYKSATTE ALUMINIUMSDELE
Brug af væsker, der er inkompatible med aluminium i tryksat udstyr, kan medføre en alvorlig kemisk
reaktion og brud på udstyret. Hvis denne advarsel ikke følges, kan det medføre død, alvorlig
personskade eller ejendomsskade.
• Der må ikke anvendes 1,1,1–trikloroethan, methylenklorid, andre halogenerede
kulbrinteopløsningsmidler eller -væsker, der indeholder sådanne opløsningsmidler.
• Mange andre væsker kan indeholde kemikalier, der kan reagere med aluminium. Kontakt
din materiale leverandør for kompatibilitet.
FARE FOR GIFTIGE VÆSKER ELLER DAMPE
Giftige væsker eller dampe kan forårsage alvorlig personskade eller i værste fald døden, hvis væsken
sprøjtes i øjnene eller på huden, indåndes eller sluges.
• Læs MSDS'erne for at blive bekendt med de konkrete farer ved den væske, du arbejder med.
• Opbevar farlige væsker i godkendte beholdere, og bortskaf dem i henhold til gældende retningslinjer.
PERSONLIGT BESKYTTELSESUDSTYR
Brug passende beskyttelsesudstyr, når du opholder dig i arbejdsområdet for at undgå alvorlig
personskade som f.eks. øjenskader, høreskader, indånding af farlige dampe samt forbrændinger.
Sådant udstyr inkluderer, men er ikke begrænset til:
• Øjen- og hørebeskyttelse.
• Åndedrætsværn, beskyttelsesbeklædning og handsker som anbefalet af væske- og
opløsningsmiddelsproducenten.
4
332476D
Komponentoversigt
Komponentoversigt
T
A
S
W
B
12
R
C
P
D
E
N
ti20210a
F
G
H
J
K
L
M
Sprøjteknap
K
Justeringsknap til materialedoseringshøjde
B
Batterihylster (batteri indsat)
L
Justeringsknap til materialedoseringsarm
C
Batteriopladerens tilslutningport
M
Sprøjteskærme
D
Spæde-/sprøjteventil
N
Motorstik
E
Materialedispenser
P
Sprøjteknapsstik
F
Filter
R
Malingsbeholderafskærmning
G
Sprøjtedysen/dyseholder
S
Malingsbeholder med vippehældefunktion
H
Spædeslange
T
Justerbar styrknap
J
Højdejusteringsbeslag
W
Malingsbeholderlåg
A
332476D
5
Opladning af batteriet
Opladning af batteriet
4. Tilslut 12 V-opladeren til batteriforbindelsesport (C)
på stribemaskinen.
BEMÆRK: Batteriet skal oplades 100 % inden brug
første gang.
1. Anbring stribemaskinen på et tørt sted med god
udluftning og ikke i nærheden af brændbare eller
letantændelige materialer, inklusive maling og
opløsningsmidler.
2. Inden opladning skal du sørge for, at sprøjteknappen
(A) befinder sig i (FRA position).
12
V
Batteriopladeren må kun anvendes indendørs. Udsæt
ikke opladeren for regn eller sne. Oplad batteri med
oplader godkendt af Graco.
C
ti20190a
5. Når opladning er færdig, trækkes stikket ud af
stikkontakten. Afbryd derefter opladeren fra
batteriforbindelsesporten på stribemaskinen.
A
ti7949a
ti20194a
3. Tilslut opladeren til en stikkontakt.
ti2810a
Indikatorlys for opladningsstatus
Visning
Beskrivelse
RØD
Batteriet oplades.
GRØN
Opladning er færdig.
BEMÆRK: Det er acceptabelt at lade opladeren være tilsluttet til stribemaskinen uden risiko for at overoplade
batteriet. Opladningstider varierer fra 0-14 timer afhængigt af afladningsniveauet.
BEMÆRK: Det grønne lys på opladeren er tændt, hvis:
• Opladning er færdig.
• Opladeren IKKE er tilsluttet en stikkontakt, men er tilsluttet batteriopladerens forbindelsesport på stribemaskinen.
• Opladeren er tilsluttet en stikkontakt, men IKKE er tilsluttet batteriopladerens forbindelsesport på stribemaskinen.
6
332476D
Almindelige procedurer
Almindelige procedurer
Spæde-/sprøjteventil
ti20183a
Positionen OP
(Til spædning og
udløsningti14999a
af pumpetryk)
Montér sprøjtedysen/
dyseholderen (hvis den
ikke er monteret)
ti20184a
Positionen NED
(Klar til at sprøjte)
Udfør Trykaflastningsproceduren før montering
af sprøjtedysen/dyseholderen.
1. Stil spæde-/sprøjteventilen (D) OP for at frigøre
trykket.
Følg Trykaflastningsproceduren
når som helst, du ser dette symbol.
D
Trykaflastningsprocedure
Der må ikke udføres sprøjtearbejde i nærheden af
børn. Stribemaskinen må ikke rettes mod, og der må
ikke sprøjtes på, mennesker eller dyr. Hold hænder
og andre kropsdele væk fra udløbsåbningen. Du må
eksempelvis aldrig forsøge at stoppe malingtilførslen
med nogen kropsdele.
Stribemaskinen opbygger et indre tryk på 8,3 MPa
(83 bar, 1.200 psi) under betjening. Følg denne
Trykaflastningsprocedure, når du standser
sprøjtearbejdet, og før du rengør, undersøger,
efterser eller transporterer udstyret for at undgå
alvorlig personskade.
ti20183a
Anbring IKKE hænderne foran dysen.
2. Skru sprøjten/dyseholderspidsen (G) fast på
stribemaskinen. Stram spændeskruen, indtil den er
helt fastspændt på stribemaskinen. Overspænd ikke
skruen.
G
1. Stil spæde-/sprøjteventilen (D) OP for at frigøre
trykket.
ti20215a
D
ti14997a
ti20183a
332476D
7
Almindelige procedurer
Vendbar sprøjtedyse
Afmontering/rengøring af filter
Udfør altid Trykaflastningsproceduren,
før sprøjtedysens position justeres.
Udfør altid Trykaflastningsprocedure før
afmontering af filteret.
I tilfælde af at partikler eller snavs tilstopper
sprøjtedysen, er denne stribemaskine designet med
en vendbar sprøjtedyse, der kan bruges til at fjerne
partiklerne hurtigt og nemt og genoptage sprøjtningen
så hurtigt som muligt.
•
Peg altid den vendbare sprøjtedyse nedad, når der
sprøjtes.
•
Når partikler eller snavs bliver fanget i dysen, kan
den vendes for hurtigt at rense dysen.
•
Betjen kun stribemaskinen med sprøjtedysen
i fremadvendt eller omvendt position.
ti20191a
1.
Følg den anviste Trykaflastningsprocedure,
side 7.
ti20183a
2. Skru af for at afmontere filteret.
ti20192a
Sprøjtedyse,
Sprøjtedyse, omvendt
(Positionen FJERN
fremadvendt
(SPRØJTEPOSITION) TILSTOPNING)
ti21416a
ti20182a
3. Udtag filteret (F).
F
ti20185a
4. Rengør filteret med vand. Udskift filteret, hvis det
er beskadiget eller ikke kan rengøres.
5. Sæt filteret i igen.
6. Montér og fastspænd filterhuset.
8
332476D
Almindelige procedurer
Sprøjtning
Tømning af malingsbeholder
Tryk på sprøjteknappen (A) for at sprøjte. Sprøjtningen
fortsætter, indtil der igen trykkes på sprøjteknappen for
at stoppe.
1. Anbring stribemaskinen tæt på materialecontaineren.
A
2. Fjern låget på malingsbeholderen.
3. Tag fat i beholderens (S) forkant og løft langsomt.
Materialet løber tilbage i materialecontaineren.
S
ti20212a
ti20193a
332476D
9
Påbegyndelse af et nyt projekt
Påbegyndelse af et nyt projekt
4. Sæt spæde-/sprøjteventilen (D) i positionen NED.
1. Udfør Trykaflastningsprocedure, side 7.
D
ti20184a
5. Vend sprøjtedysen (X) til positionen FJERN
TILSTOPNING, sprøjt i to sekunder og stop
derefter.
ti20183a
2. Hæld maling i malingsbeholderen (S).
BEMÆRK: Hvis dette ikke gøres, kunne det
medføre et dårligt sprøjtemønster.
X
S
ti20214a
ti20213a
3. Spæd pumpen:
ti20192a
a. For at fylde stribemaskinen med væske tryk på
sprøjteknappen (A), og lad stribemaskinen køre,
indtil der flyder materiale gennem spædeslangen.
A
6. Stil spæde-/sprøjteventilen (D) OP for at frigøre
trykket. Drej sprøjtedysen (X) tilbage til
sprøjteposition.
X
D
ti20183a
ti20191a
ti21316a
ti20212a
b. Stands stribemaskinen ved at trykke på
sprøjteknappen.
7. Stil spæde-/sprøjteventilen (D) NED, hvorefter du er
klar til at sprøjte.
BEMÆRK
Hvis materialet ikke flyder gennem spædeslangen,
kan indløbskuglekontraventilen være tilstoppet pga.
ukorrekt rengøring og opbevaring. Afmontér (R)
malingsbeholderafskærmningen. Brug en tynd pind
til at frigøre indløbskuglen.
D
ti20184a
ti22136a
10
ti22137a
332476D
Påbegyndelse af et nyt projekt
Tilpasning af linjebredde
5. Montér den ydre sprøjteskærmssamling (M) ved at
klemme fjederen sammen og skubbe skærmen ind
på den horisontale D-barre.
Med skærme
1.
Følg den anviste Trykaflastningsprocedure, side 7.
M
ti20187a
ti20183a
2. Afmontér højdejusteringsbeslaget (J) og samlingen
på materialedoseringsarmen.
6. Justér skærmene til den ønskede linjebredde.
Sprøjtedysen skal centreres mellem skærmene.
Sprøjtemønstret bør berøre skærmene lige over
skærmenes bund.
J
ti21320a
ti20187a
3. Montér den indre sprøjteskærmssamling (M) ved at
klemme fjederen sammen og skubbe skærmen ind
på den horisontale D-barre.
Uden skærme
1. Følg den anviste Trykaflastningsprocedure, side 7.
M
2. Flyt holderen til den vertikale materialedispenserbarre
til den ydre position.
ti21319a
4. Montér højdejusteringsholderen (J) og samlingen
på materialedoseringsarmen.
J
ti21321a
ti20189a
3. Justér dysehøjden for at tilpasse linjebredden (øget
dysehøjde vil skabe bredere linjer).
BEMÆRK: Der fås andre dysestørrelser til linjer,
der er bredere end 15 cm (6 tommer). Anvend
Graco-delnummer LL5417 for bredere linjer.
332476D
11
Nedlukning og rengøring
Nedlukning og rengøring
BEMÆRK
Ukorrekt rengøring af stribemaskinen efter hver brug vil
resultere i størknede materialer, beskadigelse af
stribemaskinen, og garantien vil bortfalde. Undlad at
opbevare opløsningsmidler i stribemaskinen. Rens altid
med Graco Pump Armor før opbevaring.
4.
Rens beholderens indvendige side med vand. Valgfrit:
Vip beholderen tilbage, og spul den indeni med vand.
5.
Fyld beholderen med 2 liter (1/2 gallon) vand.
Gennemskylning
af stribemaskine
ti20211a
Brug kun vandbaserede materialer. Brug ikke
materialer mærket med påskriften "BRANDFARLIG" på
emballagen. For yderligere oplysninger om dit materiale
skal du bede om at få udleveret dets MSDS fra
distributøren eller forhandleren.
Der må ikke udføres sprøjtearbejde i nærheden af børn.
Stribemaskinen må ikke rettes mod, og der må ikke
sprøjtes på, mennesker eller dyr. Hold hænder og andre
kropsdele væk fra udløbsåbningen. Du må eksempelvis
aldrig forsøge at stoppe malingtilførslen med nogen
kropsdele.
6.
Stil spæde-/sprøjteventilen (D) OP for at rense
spædeslangen.
7.
Tryk på sprøjteknappen (A) for at pumpe vand gennem
spædeslangen. Pump, indtil vandet er rent.
A
ti20212a
8.
Tryk på sprøjteknappen for at pumpe vand gennem
spædeslangen.
9.
Stil spæde-/sprøjteventilen (D) NED til sprøjtepositionen.
Stribemaskinen opbygger et indre tryk på 8,3 MPa
(83 bar, 1.200 psi) under betjening. Følg denne
Trykaflastningsprocedure, når du standser
sprøjtearbejdet, og før du rengør, undersøger, efterser
eller transporterer udstyret for at undgå alvorlig
personskade.
1.
Følg den anviste Trykaflastningsprocedure, side 7.
D
ti20184a
10. Tryk på sprøjteknappen for at sprøjte vand gennem
dysen. Sprøjt, indtil vandet er rent.
11. Tryk på sprøjteknappen for at ophøre at sprøjte vand
gennem dysen.
12. Tøm malingsbeholderen, se side 9.
ti20183a
2.
Tøm malingsbeholderen (S), se side 9.
S
13. Gentag trin 5-10, indtil vandet løber rent.
14. Stil spæde-/sprøjteventilen (D) OP for at frigøre
trykket.
D
ti20183a
ti20193a
3.
12
15. Afmontér og rengør filteret, side 8.
Afmontér malingsbeholderafskærmningen,
og rengør den.
332476D
Nedlukning og rengøring
Valgfri rengøring:
•
Følg den anviste Trykaflastningsprocedure, side 7.
•
Rengør malingsbeholderen i en håndvask.
•
Tøm malingsbeholderen, se side 9.
•
Montér malingsbeholderen på stribemaskinen.
•
Træk motorstikket (N) ud, og afmontér materiale
dispenseren (E) fra højdejusteringsbeslaget.
•
Montér materialedispenseren (E), og tilslut
motorstikket (N).
E
N
ti21484a
N
E
ti21483a
ti21485a
•
Afmontér malingsbeholderen (S) fra stribemaskinen.
S
ti21487a
•
Foretag Gennemskylning af stribemaskine
proceduretrinene 5-15, side 12.
ti21363a
332476D
13
Nedlukning og rengøring
Fjernelse af tilstopning fra sprøjtedysen/dyseholderen
5. Tryk på sprøjteknappen igen for at stoppe
stribemaskinen.
Udfør altid Trykaflastningsprocedure før fjernelse
af tilstopning fra sprøjtedysen/dyseholderen.
6. Følg den anviste Trykaflastningsprocedure, side 7.
7. Drej dysen (X) tilbage til sprøjtepositionen.
X
1. Følg den anviste Trykaflastningsprocedure, side 7.
ti20191a
ti20183a
2. Drej sprøjtedysen (X) til positionen FJERN
TILSTOPNING.
X
8. Sæt spæde-/sprøjtesventilen NED til
SPRØJTEPOSITIONEN.
9. Tryk på spæde-/sprøjteknappen for at starte
sprøjten og genoptage sprøjtning.
10. Hvis sprøjtedysen stadig er tilstoppet, er du måske
nødt til at gentage trin 1-9 flere gange.
ti20192a
3. Stil spæde-/sprøjteventilen (D) NED til
sprøjtepositionen.
11. Hvis der stadig ikke kan sprøjtes materiale, udfør
Trykaflastningsprocedure, side 7.
12. Foretag Afmontering/rengøring af dyse, side 16.
13. Foretag Afmontering/rengøring af filter, side 8.
14. Udfør CleanShot rengøring, side 16.
D
ti20184a
4. Tryk på sprøjteknappen (A) for at starte
stribemaskinen og fjerne tilstopningen.
A
ti20212a
14
332476D
Opbevaring
Opbevaring
5. Tryk på sprøjteknappen for at stoppe, når Pump
Armor strømmer gennem spædeslangen.
6. Sæt spæde-/sprøjteventilen (D) NED til
sprøjtepositionen.
BEMÆRK
Hvis ikke stribemaskinen opbevares med Pump
Armor, vil det medføre driftsmæssige problemer,
næste gang du sprøjter. Sæt altid Pump Armor i
omløb gennem stribemaskinen efter rengøring. Hvis
der efterlades vand i stribemaskinen, kan
pumpen blive beskadiget pga. frysning.
1. Rengør stribemaskine. Se afsnittet Nedlukning og
rengøring på side 12.
2. Løft spæde-/sprøjteventil (D) OP til spædepositionen.
D
ti20183a
3. Hæld en smule Pump Armor ned i bunden af
malingsbeholderen.
D
ti20184a
7. Tryk på sprøjteknappen for at sprøjte materialet.
8. Tryk på sprøjteknappen for at stoppe pumpen, når
Pump Armor sprøjtes gennem dysen.
9. Tilslut oplader til stribemaskinen. Se Opladning af
batteri, side 6. Oplad til fuld opladning, og afbryd.
10. Opbevar stribemaskinen indendørs på et tørt og
køligt sted. Opbevar altid stribemaskinen med noget
Pump Armor i malingsbeholderen/-pumpen.
Opbevar aldrig stribemaskinen tom eller med maling
i malingsbeholderen/-pumpen.
4. Tryk på sprøjteknappen (A) for at pumpe materialet.
A
ti20212a
332476D
15
Reparation
Reparation
Afmontering/rengøring af dyse
Rengøring af CleanShot™
1. Følg den anviste Trykaflastningsprocedure, side 7.
1. Følg den anviste Trykaflastningsprocedure,
side 7.
2. Afmontér sprøjtedysen/dyseholderen (G).
ti20183a
G
2. Drej sprøjtedysen (X) 1/4 omdrejning, og afmontér.
X
ti21382a
3. Afmontér CleanShot-samlingen (Y).
ti21497a
X
3. Vask dysen i en håndvask under rindende vand.
Brug en børste eller en pind til at fjerne
overskydende eller størknet materiale.
Y
ti21383a
4. Brug to skruenøgler til at fjerne kanylesædet.
ti21361a
4. Brug en trykluftsslange til at blæse eventuelt
tilbageværende materiale ud af dysen. BEMÆRK:
Du bør kunne se tydeligt gennem dysehullet efter
rengøringen.
5. Sæt dysen (X) på plads, og placér den til sprøjtning
som vist nedenfor.
ti21384a
5. CleanShot rengøres under rindende vand. Arbejd
sædeventilen ind og ud for at rense CleanShot for
overskydende eller størknet materiale.
X
ti21360a
16
ti21385a
332476D
Reparation
6. Brug to skruenøgler til at montere kanylesædet.
9. Montér sprøjtedysen/dyseholderen (G).
G
ti21501a
ti21402a
7. Rengør filteret. Se Afmontering/rengøring af filter,
side 8.
8. Montér CleanShot-samlingen.
ti21395a
332476D
17
Reparation
Udskiftning af sikringer
Montering
1. Indsæt en ny standardsikring 30 A i sikringsrummet.
Afmontering
1. Følg den anviste Trykaflastningsprocedure,
side 7.
2. Anbring de forreste tapper på batterihylsteret
i sprækkerne, og vip derefter den bagerste del
af batterihylsteret ned. Brug en skruenøgle til at
spænde to bolte og fæstne hylsteret på plads.
ti21368a
ti20183a
BEMÆRK
2. Udtag motorstik og sprøjteknapstik.
Når batterihylsteret monteres, kan ledninger blive
klemt mellem hylsteret og rammen og blive
beskadiget. For at undgå beskadigelse skal du sørge
for, at alle ledninger holdes foran batteriet, når
hylsteret monteres.
ti21362a
Motorstik
Sprøjteknapsstik
3. Afmontér materialedispenseren (E) og
malingsbeholderen (S).
3. Montér malingsbeholderen (S) og
materialedispenseren (E).
S
S
E
E
ti21486a
ti21485a
ti21363a
4. Brug en skruenøgle til at løsne to bolte og fjerne
batterihylsteret (B).
B
ti21487a
4. Tilslut sprøjteknapstikket og motorstikket.
ti21362a
ti21369a
Motorstik
Sprøjteknapsstik
5. Åbn sikringsrummet, og tag den gamle sikring ud.
ti21364a
18
332476D
Reparation
Udskiftning af batteri
4. Brug en skruenøgle til at løsne to bolte og fjerne
batterihylsteret (B).
B
Afmontering
1. Følg den anviste Trykaflastningsprocedure,
side 7.
ti21369a
5. Brug to skruenøgler til at fjerne den takkede bolt
på den negative (sorte) batteripost. Brug to
skruenøgler til at fjerne den takkede bolt på den
positive (røde) batteripost.
Sort
ti20183a
2. Udtag motorstik og sprøjteknapstik.
Orange
eller gul
ti21365a
ti21362a
ti21366a
6. Afklip plastikstropperne, der bruges under
forsendelse, hvis de er monteret. Løsn velcrobåndet
fra batteriet. Fjern batteriet.
Sprøjteknapsstik
Motorstik
3. Afmontér materialedispenseren (E) og
malingsbeholderen (S).
S
E
ti21482a
7. Afmontér bolt og møtrik fra hver batteripost.
ti21485a
332476D
ti21363a
19
Reparation
Montering
1. Montér det nye batteri. Montér bolte og møtrikker på
batteriposter, således at terminalerne vender ud
mod stribemaskinen. Spænd velcrobåndet omkring
batteriet for at fæstne det på sin plads.
BEMÆRK
Når batterihylsteret monteres, kan ledninger blive klemt
mellem hylsteret og rammen og blive beskadiget. For
at undgå beskadigelse skal du sørge for, at alle
ledninger holdes foran batteriet, når hylsteret
monteres.
4. Montér malingsbeholderen (S) og
materialedispenseren (E).
S
E
ti21367a
2. Brug to skruenøgler til at spænde den takkede
bolt på den positive (røde) batteripost. Brug to
skruenøgler til at spænde den takkede bolt på
den negative (sorte) batteripost.
ti21486a
ti21487a
Sort
Orange
eller gul
ti21366a
5. Tilslut sprøjteknapstikket og motorstikket.
ti21365a
3. Anbring de forreste tapper på batterihylsteret
i sprækkerne, og vip derefter den bagerste del
af batterihylsteret ned. Brug en skruenøgle til
at spænde to bolte og fæstne hylsteret på plads.
ti21362a
Motorstik
Sprøjteknapsstik
ti21368a
20
332476D
Reparation
Udskiftning af printkort
Montering
1. Montér den nye tavle i batterihylsteret. Spænd de
seks torx-skruer på tavlen.
Afmontering
1. Afbryd batteriets ledninger. Se Batteri udtagnings
trin 1-5, side 19.
2. Afbryd to ledninger fra batteriopladeren
tilslutningsporten.
2. Tilslut den negative ledning (sort) til det yderste
stikben på opladerstikket. Tilslut den positive ledning
(rød) til det inderste stikben på opladerstikket.
Rød
Sort
Ledning Ledning
Rød
Sort
Ledning Ledning
+
+
ti21371a
ti21371a
3. Forbind batteriledningerne. Se Batteri monterings
trin 2-5, side 20.
3. Fjern de seks torx-skruer fra tavlen. Fjern tavlen fra
batterihylsteret.
ti21370a
332476D
21
Reparation
Afmontering af pumpe/motor
6. Tag motorledningerne af, og fjern strømledningen.
Afmontering
1. Følg den anviste Trykaflastningsprocedure,
side 7.
ti21374a
7. Brug en skruenøgle til at løsne skotmøtrikken.
ti20183a
2. Træk motorstikket ud (N).
ti21377a
8. Løsn slangeklemmen under malingsbeholderen.
N
ti21484a
3. Brug en skruenøgle til at afmontere slangen
til materiale dispenseren.
ti21376a
9. Fjern fire skruer fra beholderbeslaget.
ti21375a
4. Afmonter malingbeholderen (S).
S
10. Fjern malingsbeholderen (S) fra pumpe-/
motorsamlingen.
S
ti21389a
ti21363a
11. Fjern pumpe-/motorsamlingen fra beholderbeslaget.
5. Fjern seks torx-skruer fra motorshylsteret.
Afmontér motorhylsteret.
ti21378a
ti21373a
22
332476D
Reparation
Montering
1. Montér slangeklemmen løst på pumpen før
montering af pumpe-/motorsamlingen på
pumpebeslaget. Montér den nye pumpe-/
motorsamling på pumpebeslaget.
6. Montér strømledningen og tilslut motorledningerne.
Tilslut den hvide ledning til posten med rødt
indikatormærke. Tilslut den sorte ledning til den
ydre post.
Sort
Ledning
Hvid
Ledning
ti21374a
ti21378a
2. Montér pumpe-/motorsamlingen
på malingsbeholderen (S).
7. Monter motorhylsteret, fasthold aflastning på kablet,
og stram de seks torx-skruer.
S
ti21401a
ti21394a
3. Montér og stram de fire skruer.
8. Montér malingsbeholderen (S).
S
ti21400a
4. Montér og stram slangeklemmen
på malingsbeholderen.
ti21403a
5. Montér og stram skotmøtrikken.
ti21486a
9. Gentilslut slangen til pumpe-/motorudgang.
ti21398a
10. Tilslut motorstikket (N).
N
ti21483a
ti21377a
332476D
23
Fejlfinding
Fejlfinding
Problem
Pumpe/motor kører, men
materialet sprøjtes ikke
Årsag
Løsning
Malingsbeholderen er tom.
Fyld malingsbeholderen med sprøjtemateriale.
Stribemaskine er ikke spædet.
Spæd stribemaskine. Se Påbegyndelse af nyt projekt, side 10.
Der er fremmedlegemer i stribemaskinens
indløbskuglekontraventil.
Fjern fremmedlegemer i stribemaskinens
indløbskuglekontraventil ved at:
Stribemaskinens indløbskuglekontraventil
er tilstoppet grundet ukorrekt rengøring og
opbevaring.
1.
Tømme malingsbeholderen.
2.
Afmontere malingsbeholderafskærmningen.
3.
Tilsætte 2 liter (1/2 gallon) vand i malingsbeholderen.
4.
Bruge en tynd pind til at bevæge indløbskuglen op og ned.
BEMÆRK: Hvis der ser ud til at aflejres malingspartikler i
malingbeholderskærmen, skal du si malingen med en
malersok, inden du fylder malingsbeholderen.
Pumpen/motoren kører, men
materialet kommer ud af
spædeslangen
Spæde-/sprøjteventilen vender OP.
Flyt ventilhåndtaget NED til sprøjteposition.
Materialedispenserdysen er tilstoppet.
Rens materialedispenseren med omvendt sprøjtning.
Se Vendbar sprøjtedysespids, side 8.
Materialedispenserdysen og/eller filteret
er tilstoppet.
Rens materialedispenserdysen med omvendt sprøjtning, og
rens filteret. Se Fjernelse af tilstopning fra sprøjtedyse/
dyseholder samlingen, side 14.
Hvis dysen ikke bliver ren ved hjælp af proceduren Vendbar
sprøjtedyse, skal dysen fjernes og renses med et rensekabel,
vand og trykluft eller vand (trykluft eller postevand med
jetmundstykke). Hvis dysen ikke kan renses, udskift dysen.
Se Afmontering/rengøring af dyse, side 16.
Pumpen/motoren kører ikke,
når sprøjteknappen er trykket
ind
CleanShot har fremmedlegemer
i passagen.
Se Afmontering/rengøring af CleanShot, side 16.
Batteriet er afladt. Sprøjteknappen lyser
rødt, når knappen er trykket ind.
Tilslut batteriopladeren, og oplad batteriet. Se Opladning af
batteri, side 6.
Motorstikket er frakoblet.
Tilslut motorstikket på batterihylsteret. Se (N)
Komponentoversigt, side 5.
Sprøjteknapstikket er frakoblet.
Tilslut sprøjteknappen på batterihylsteret. Se (P)
Komponentoversigt, side 5.
Batterisikringen er gået, så kredsløbet
er brudt (sprungen sikring).
Fjern batterihylsteret, og kontrollér, om ledningerne er klemte
eller kortsluttede, inden sikringen udskiftes. Se Udskiftning af
sikringer, side 18.
Ledningerne til batteriet er blevet løse,
frakoblet eller beskadiget.
Stram ledningsforbindelsen eller tilslut igen. See Udskiftning
af batteri, side 19.
Stribemaskinens flydevej er tilstoppet
mellem pumpe og spæde-/sprøjteventil.
Følg den anviste Trykaflastningsprocedure, side 7. Hvis
trykket ikke kan lettes, således at der flyder materiale ud af
spædeslangen, STOP og kontakt Gracos tekniske support, eller
bring stribemaskinen hen til Graco-distributøren til reparation.
BEMÆRK: Den røde lampe på sprøjteknappen blinker.
Pumpe/motor kører, men den
røde lampe på sprøjteknappen
lyser
24
Pumpe/motor er beskadiget.
Udtag pumpe/motor til reparation. Se Afmontering af
pumpe/motor, side 22. Kontakt Gracos tekniske support,
eller bring sprøjten hen til Graco-distributøren til reparation.
Batteriet er blevet afladt til et niveau, hvor
brugeren informeres om, at batteriet er
afladt.
Oplad batteriet. Tilslut batteriopladeren, og oplad batteriet. Se
Opladning af batteri, side 6. BEMÆRK: Når den røde lampe lyser,
kan stribemaskinen køre i cirka 15 minutter endnu.
332476D
Fejlfinding
Problem
Sprøjtemønsterbredden
reduceres
Årsag
Løsning
Ukorrekt højdeposition for
materialedispenserholderen.
Genjustér materialedispenserholderen, indtil den ønskede
bredde opnås. Se Tilpasning af linjebredde, side 11.
Materialedispenserdysen er slidt.
Udskift dysen. Se Afmontering/rengøring af dyse, side 16.
Materialet er for tykt og/eller for viskøst.
Genjustér materialedispenserholderen, indtil den ønskede
bredde opnås. Se Tilpasning af linjebredde, side 11. Fortynd
materialet efter behov.
Pumpe/motor fungerer ikke ved det
korrekte antal omdrejninger/min.
Kontrollér sprøjtemønstret udelukkende med vand. Hvis
sprøjtemønsteret er tilfredsstillende, så fortynd materialet efter
behov. Hvis sprøjtemønsteret ikke er tilfredsstillende med vand,
kontakt Gracos tekniske support, eller bring stribemaskinen hen
til Graco-distributøren til reparation.
Pumpe/motor stopper tilfældigt,
og der kan ikke opnås fuldt
sprøjtemønster
Materialet skal sigtes for at fjerne faste
stoffer.
Brug en malersok til at filtrere materialet, mens det hældes
i malingsbeholderen.
Materialet vedbliver med at
flyde ud af dysen efter standset
sprøjtning
Fremmedlegemer i CleanShot.
Afmonter og rengør CleanShot. Se Rengøring af
CleanShot, side 16.
CleanShot er beskadiget.
Kontakt Gracos tekniske support, eller bring sprøjten hen
til Graco-distributøren til reparation.
Batteriet blev ikke helt opladt
Batterioplader blev frakoblet for tidligt
(opladningen blev afbrudt, før den var
færdig).
Afbryd opladeren fra stribemaskinen. Træk stikket til opladeren
ud af stikkontakten, og lad opladeren være uden strøm i
5-10 minutter.
Se Udskiftning af batteri, side 6.
Ledningsterminaler er løse eller afbrudt på
batteriopladerens forbindelsesport (C).
Tilslut terminaler igen, eller udskift terminaler på batteriporten
(C). Se afsnittet Udskiftning af printkort, side 21.
Batteriet er beskadiget, eller batteriets
levetid er ved at være udløbet.
Udskift batteriet. See Udskiftning af batteri, side 19.
Opladeren er beskadiget.
Udskift oplader. Kontakt din Graco-distributør for korrekt
udskiftning.
Pakninger på pumpen er slidte.
Afmontér pumpe-/motorsamlingen.
Der kommer maling ud af
pumpen/motorhylsteret
332476D
25
Ledningsdiagram
Ledningsdiagram
HVID
SORT
RØD PRIK
MOTOR
KONTAKT
30A
ORANGE eller GUL
SIKRING
SORT
KONTROLTAVLE
BATTERI
ti21412a
RØD
SORT
OPLADNINGSSTIK
26
332476D
Komponenter
Komponenter
27
4
113
99
28
27
52
98
48
49
97
102
9
96
3
2
40
17
110
111
33
32
43
14
1
15
16
28 ref
18
45
19
109
6
103a
21
5
103b
46
7
103c
39
7
11
8
10
39
ti21266a
332476D
13
7
8
20
27
Komponenter
Delliste
Ref.
1
2
3
4
5
6
7
8
Del
16U476
16U478
16U477
24R069
16U580
126946
195367
126947
9
24R882
10
11
13
14†
15
16
17
18a
16U229
16U230
15D862
16U231
15F142
15F143
126951
126948
18b
18c
16V456
16V458
18d
16V447
19
24R792
20
21
27
28
127052
126949
114659
24P924
28
Beskrivelse
Antal
RAMME, stemplet, S90
1
BESLAG, ramme, højre
1
BESLAG, ramme, venstre
1
STYR, håndtag, svejsning
1
AKSEL, bag-, S90
1
BOLT, maskin-, sekskanthoved
1
AFSTANDSSTYKKE
4
DÆK, 25,4 cm (10 tommer),
3
pneumatisk
SÆT, hylster, batteri
1
(indeholder 96, 97a, 97b, 98, 102)
BARRE, støtte1
BARRE, justerings-, højde
1
MØTRIK, hånd1
SKÆRM, sprøjte, guide, plastik
2
GUIDE, ledning, højre skærm
1
GUIDE, ledning, venstre skærm
1
STIK, oplader-, 12 volt
1
OPLADER, 120 V vekselstrøm,
1
USA
SÆT, oplader-, S90, 240 V, Euro
1
SÆT, oplader-, S90, 240 V, UK
1
(inkluderer 103b)
SÆT, oplader-, S90, 240 V,
1
Asien/Aus. (inkluderer 103a, 103c)
SÆT, tavle, kontrol, S90
1
(inkluderer 43)
KNAP, T-håndtag
1
REM, batteri1
GREB, håndtag
2
KONTAKT, trykknaps1
Ref.
32
33
39
40
43
45
46
48
49
52
Del
16U160
16U707
119547
100270
119236
111570
115942
24R664
115480
16U680
96
97a
97b
98
99
102
16V158
16V162
16V507
16V161
16V157
16D576
103a
103b
103c
109
110
111
113
124783
124507
127155
108774
113505
125857
16V701
Beskrivelse
Antal
BATTERI, 18 ah, forseglet
1
LEDNINGSBUNDT, motorledning
1
BOLT, sekskantet, lås, nylon, tynd
3
SKRUE, hoved-, sekskanthoved
2
SKRUE, maskin-, torx panhoved
6
BOLT, vogn
6
MØTRIK, sekskantet, flangehoved
6
SÆT, styrstrammer
1
KNAP, til håndtag
2
MÆRKAT, mærke, S90, håndtag,
2
lodret
MÆRKAT, 12 V batteriopladning
1
MÆRKAT, advarsel, iso, flere
1
MÆRKAT, advarsel, iso, Europa
1
MÆRKAT, kvikstartinstruktioner
1
MÆRKAT, indikatorlys
1
MÆRKAT, Fremstillet i USA
1
m/global komp
STIK, konverter, Asien/Aus.
1
STIK, konverter, UK
1
STIK, konverter, Japan
1
REM, stramme, ledninger
2
BATTERI, terminalmøtrik
4
BATTERI, terminalbolt
2
BOOT, udskiftning
1
† 24P894 SÆT, sprøjteskærm, S90 (indeholder 14, 15, 16)
 Ekstra advarsels- og sikkerhedsmærkater fås uden
beregning.
332476D
Komponenter
Komponenter
24
22
25
49
54
25
53
55
26
35
33
43
84
56
90
62
ti21267c
85
29
92
26
94
41
37
93
44
31
36
30
42
332476D
29
Komponenter
Delliste
Ref.
22‡
24
25
26
29
30
31
33
35
36
37
41
42
43
44
49
53
54
55
56
30
Del
Beskrivelse
Antal
24R795 KIT, hopper, S90
1
(includes 24, 25, 53, 54)
16U373 SEAL, lid, hopper
2
126108 SCREW, shoulder, socket head
2
24R883 KIT, cover, S90 pump (includes 43)
1
16T186 BRACKET, pump
1
126954 FITTING, elbow, 45 deg, 1/4 npt
1
277183 HOSE, cpld, 3/16 in. x 6 ft, 3300 wp
1
16U707 HARNESS, motor wire
1
126955 BUSHING, strain relief
1
113817 BUMPER
1
16T185 FITTING, pump adapter
1
100071 NUT, hex
1
117791 SCREW, cap, tri lobe
1
119236 SCREW, mach, torx pan hd
6
111800 SCREW, cap, hex hd
4
16U370 FILTER, hopper
1
16U679 LABEL, brand, S90, hopper, lside
1
16U677 LABEL, brand, S90, hopper, rside
1
16U602 HOUSING, inlet assembly
1
16T184 VALVE, outlet, ball check
1
Ref.
62
84
85
90
Del
109576
117464
104765
24R787
Beskrivelse
Antal
PACKING, o-ring
1
CLAMP, hose, micro 1.75 max dia.
1
PLUG, pipe headless
1
KIT, motor, DC, S90 (includes
1
reciprocator assembly, housing
drive, gear and pinion)
92
115478 SCREW, mach, torx/slt pan hd
4
93
24R786 KIT, pump housing only, S90
1
(includes 55, 56, 85)
94
24R172 KIT, complete pump and motor,
1
(includes 85, 86, 90, 92, 93)
114 865663 STRAINER, mesh, hopper, 5 gal1
lon (12 pack) (item not shown)
‡ Lid Kit 24R820 is available (includes 24)
332476D
Komponenter
Komponenter
31
65
64
63
66
62
60
67
13
61
79
62
76
71
68
30
72
95
62
69
73
75
74
70
78
70a
77
ti21268b
332476D
31
Komponenter
Delliste
Ref.
13
30
31
60
61
62
63
64
65
66
67
32
Del
Beskrivelse
15D862 MØTRIK, hånd24P124 SÆT, holder, dyse
(inkluderer 31-79)
277183 SLANGE, cpld, 0,5 cm x 183 cm
(3/16 tomme x 6 fod), 3.300 wp
16T159 MANIFOLD, filter16U255 HOLDER, dyse109576 PAKNING, O-rings24R790 SÆT, ventil, spæde-, S90
(inkluderer 62-65)
119956 SPLIT, lige
HÅNDTAG, drænventil162453 FITTING, (1/4 npsm x 1/4 npt)
103147 PROP, rør-
Antal
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
Ref.
68
69
70
70a
71
72
73
74
75
76
77
78
79
95
Del
16T160
287033
24P969
104319
103875
16U667
16C645
196467
104893
195400
LL5315
243161
112774
Beskrivelse
RØR, filterFILTER, 100 maske
VENTIL, CleanShot, bane
O-RING, pakning
ADAPTER, slange, modhager
RØR, drænRØR, drænVENTIL
PAKNING, O-ringsCLIPS, fjederDYSE, sprøjte, RAC 5, stribning
SIKRING, RAC IV/5
SKRUE, maskin-, sekskantet
hovedspændeskive m. slids
16V159 MÆRKAT, pistol, filter
Antal
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
332476D
Tekniske data
Tekniske data
Amerikansk
Metrisk
Maksimalt arbejdstryk
1.200 psi
8,3 MPa, 83 bar
Anbefalet dysestørrelse
LL5315
LL5315
Maksimal dysestørrelse
LL5417
LL5417
Vægt
60 pund
27,2 kg
Længde
40 tommer
101,6 mm
Bredde
23 tommer
58,4 cm
Højde
36 tommer
91,4 cm
Opbevaringstemperaturområde 
33° til 120 °F
1° til 48 °C
Driftstemperaturområde 
33° til 120 °F
1° til 48 °C
Lydtryksniveau
79,2 dBa† lydtryksniveau
93,8 dBa† lydstyrkeniveau
79,2 dBa† lydtryksniveau
93,8 dBa† lydstyrkeniveau
Acceleration af vibrationsniveau
Mindre end 5,5 fod/s2 ††
Mindre end 1,7 m/s2††
Opladetid
6 timer til 80 %,
6 til 14 til 100 %
6 timer til 80 %,
6 til 14 til 100 %
Strømkilde
120 volt vekselstrøm
120 volt vekselstrøm
Spænding (jævnstrøm)
12 V maksimum
12 V maksimum
Kapacitet
18 Ah, 43,2 Wh
18 Ah, 43,2 Wh
Dimensioner:
Oplader:
Batteri (forseglet bly/syre):
 Pumpen bliver beskadiget, hvis væske fastfryses inde i pumpen.
 Plastikdelene kan blive beskadiget ved stød under forhold med lave temperaturer.
 Ændringer i malingens viskositet ved meget lave eller meget høje temperaturer kan påvirke stribemaskinens ydelse.
† i henhold til ISO 3744; målt ved en afstand på 1 m (3,3 fod)
†† i henhold til ISO 5349, uden belastning
332476D
33
Noter
Noter
34
332476D
Noter
Noter
332476D
35
Graco Standardgaranti
Graco garanterer, at alt det udstyr, der henvises til i nærværende dokument, som er fremstillet af Graco, og som bærer Gracos navn, er fri for
materiale- eller fabrikationsfejl på den dato, hvor det sælges af den autoriserede Graco-forhandler til den oprindelige køber med anvendelse for
øje. Med undtagelse af eventuelle særlige, udvidede eller begrænsede garantier, der er udstedt af Graco, påtager Graco sig i en periode på tolv
måneder fra købsdatoen at reparere eller udskifte enhver del af udstyret, som Graco finder at være fejlbehæftet. Denne garanti gælder kun, når
udstyret installeres, betjenes og vedligeholdes i henhold til de af Graco anbefalede skriftlige anvisninger.
Denne garanti dækker ikke, og Graco påtager sig intet ansvar for almindelig slitage eller eventuelle funktionsfejl, beskadigelse eller slitage, der
skyldes ukorrekt installation, anvendelse til forkerte formål, slid, korrosion, utilstrækkelig eller forkert vedligeholdelse, forsømmelighed, uheld,
ukorrekte teknisk indgreb eller udskiftning med komponentdele, der ikke er fremstillet af Graco. Graco påtager sig endvidere intet ansvar for
funktionsfejl, beskadigelse eller slitage, der måtte skyldes, at det af Graco leverede udstyr ikke er foreneligt med konstruktioner, tilbehør, udstyr
eller materialer, der ikke er leveret af Graco, eller som måtte skyldes ukorrekt konstruktion, fremstilling, installation, betjening eller vedligeholdelse
af systemer, tilbehør, udstyr og materialer, der ikke er leveret af Graco.
Denne garanti er betinget af, at det udstyr, der hævdes at være fejlbehæftet, indsendes frankeret til en autoriseret Graco-distributør til
undersøgelse af den påståede fejl. Hvis den påståede fejl kan accepteres, foretager Graco reparation eller udskiftning af alle defekte dele uden
beregning. Udstyret vil derefter blive sendt franko til den oprindelige køber. Såfremt en undersøgelse af udstyret ikke måtte afsløre nogen
materiale- eller fabrikationsfejl, vil reparationen blive udført mod et rimeligt gebyr, der kan omfatte udgifter til dele, arbejdsløn og forsendelse.
DENNE GARANTI ER DEN ENESTE, OG DEN TRÆDER I STEDET FOR ENHVER ANDEN GARANTI, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIG
ELLER STILTIENDE, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL GARANTI OM SALGBARHED ELLER GARANTI OM EGNETHED TIL ET
BESTEMT FORMÅL.
Gracos eneste forpligtelse og købers eneste afhjælpningsret i tilfælde af garantibrud skal være som ovenfor beskrevet. Køberen accepterer, at
denne ikke har nogen anden afhjælpningsret (herunder, men ikke begrænset til, dermed forbunden eller deraf følgende erstatning for driftstab,
mistet omsætning, personskade eller tingsskade eller noget andet deraf afledt eller følgende tab). Ethvert søgsmål for garantibrud skal anlægges
inden to (2) år fra købsdatoen.
GRACO GIVER INGEN GARANTI OG FRASIGER SIG ENHVER STILTIENDE GARANTI OM SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET
BESTEMT FORMÅL I FORBINDELSE MED TILBEHØR, UDSTYR, MATERIALER ELLER KOMPONENTER, DER SÆLGES AF, MEN IKKE
ER FREMSTILLET AF GRACO. Sådanne genstande, der sælges, men ikke er fremstillet af Graco (som f.eks. elektriske motorer, kontakter,
slanger, etc.), er omfattet af sådanne eventuelle garantier, som ydes af producenterne af disse. Graco vil i rimelig omfang bistå køberen i
forbindelse med krav, der rejses som følge af brud på sådanne garantiforpligtelser.
Graco påtager sig under ingen omstændigheder erstatningsansvar for indirekte, afledte, særlige eller sekundære skader som følge af Gracos
levering af udstyr i forbindelse hermed eller som følge leverance, ydelse eller anvendelse af produkter eller andre varer, der sælges i forbindelse
hermed, uanset om sådanne skader skyldes kontraktbrud, garantibrud, forsømmelighed fra Gracos side eller andre forhold.
Oplysninger om Graco
For at få de seneste nyheder om Gracos produkter, bedes du venligst besøge www.graco.com.
FOR AT AFGIVE EN ORDRE: Kontakt din Graco-forhandler, eller ring for at få oplyst nærmeste forhandler.
Telefon: 612-623-6926 eller gratis på: 1-800-690-2894 Fax: 612-623-6893 Gratis fax: 1-800-334-6955
Dette dokument - såvel tekst som illustrationer - afspejler de senest tilgængelige produktoplysninger på tidspunktet for offentliggørelsen heraf.
Graco forbeholder sig ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel.
For patentoplysninger bedes du se www.graco.com/patents.
Oversættelse af originale instruktioner. This manual contains Danish. MM 332119
Graco hovedkvarter: Minneapolis
Internationale kontorer: Belgien, Kina, Japan, Korea
GRACO INC. AND SUBSIDARIES P.O. BOX 1441 MINNEAPOLIS, MN 55440-1441 USA
Copyright 2008, Graco Inc. Alle Gracos produktionssteder er registreret iht. I.S. EN ISO 9001.
www.graco.com
Revision D January 2014
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement