Graco 3A6255B, LazerVac og Cyclone Brugervejledning

Graco 3A6255B, LazerVac og Cyclone Brugervejledning | Manualzz
Betjening, reparation, reservedele
LazerVac™ og Cyclone
3A6255B
Støvsuger til opsamling af tør beton og asfaltstøv. Kun til erhvervsmæssig brug.
Støvsuger
Model 25M860 - LazerVac 550 (benzin)
Separator
Model 25M862 - Cyclone 32 (32 gallon)
Vigtige sikkerhedsforskrifter
Læs alle advarsler og vejledninger i denne håndbog, før du bruger
udstyret. Lær kontrolenhederne at kende, og lær at bruge udstyret
korrekt. Gem disse vejledninger.
LazerVac 550
Cyclone 32
??
??
www.graco.com/techsupport
DA
Indhold
Indhold
Indhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Advarsler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Bortskaffelse af batteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Komponentoversigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Delliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Opsætning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Betjening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Tømning af opsamlingsbeholdere og poser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Standsning og opbevaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Nedlukning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Opbevaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Vedligeholdelse og reparation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Vedligeholdelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Reparation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Dele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Diagram over hovedsamlingen (LazerVac 550) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Primære monteringsdele (LazerVac 550) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Tilbehørsdiagram (LazerVac 550) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Reservedelsliste over tilbehør (LazerVac 550) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Diagram over samling af låg og vakuumudløsning (LazerVac 550) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Reservedelsliste over samling af låg og vakuumudløsning (LazerVac 550) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Diagram over samling af filterpose (LazerVac 550) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Reservedelsliste over samling af filterpose (LazerVac 550) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Diagram over samling af luftfilter (LazerVac 550) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Reservedelsliste over samling af luftfilter (LazerVac 550) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Cyclone 32 Diagram over samling og tilbehør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Cyclone 32, montering og tilbehør, delliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Gracos standardgaranti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
2
3A6255B
Advarsler
Advarsler
Følgende advarsler gælder installation, brug, jordforbindelse, vedligeholdelse og reparation af dette udstyr.
Udråbstegnet varskor dig om en generel advarsel, og faresymbolerne henviser til procedurespecifikke risici. Når disse
symboler fremgår i denne håndbogs hovedtekst eller på advarselsmærkater, henvises der til disse advarsler. Der kan
blive vist produktspecifikke faresymboler og advarsler, der ikke er gennemgået i dette afsnit, overalt i denne
brugerhåndbogs hovedtekst, hvor det er relevant.
ADVARSEL
STØVFARE
Skæring i beton og andre flader kan skabe støv, der indeholder farlige stoffer.
Sådan reduceres risikoen for alvorlig personskade:
• Sørg for, at støvet opfylder alle gældende arbejdspladsregulativer.
• Anvend et korrekt, myndighedsgodkendt, tilpasset åndedrætsværn, der er egnet til støvede
arbejdsforhold under tømning af opsamlingsbeholder eller ved udførelse af vedligeholdelse.
• Dette produkt må ikke bruges, uden at støvpose og filtre er monteret.
FARE VED FORKERT ANVENDELSE AF UDSTYR
Forkert anvendelse kan forårsage død eller alvorlig personskade.
• Betjen aldrig enheden, hvis du er træt eller har indtaget medicin eller alkohol.
• Undgå at forlade arbejdsområdet, når der er tilsluttet strøm til udstyret. Sluk for alt udstyr, når ikke
det er i brug.
• Kontrollér udstyret dagligt. Reparer, eller udskift slidte eller beskadigede dele øjeblikkeligt, og benyt
kun originale dele fra fabrikanten.
• Foretag aldrig ændringer eller modifikationer på udstyret.
• Anvend kun udstyret, til det formål det er beregnet til. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse
til forhandleren.
• Der må ikke opholde sig børn eller dyr i arbejdsområdet.
• Overhold alle gældende bestemmelser vedrørende sikkerhed.
• Overhold en sikkerhedsafstand til andre personer på arbejdsområdet.
FARE FOR SAMMENFILTRING
Bevægelige dele kan klemme, afskære eller amputere fingre og andre kropsdele.
• Hold sikker afstand til alle bevægelige dele.
• Anvend ikke udstyret, uden at afskærmninger eller dæksler er påmonteret.
• Undlad løstsiddende tøj, smykker og langt hår under betjening af udstyret.
• Fjern batteriet, før du kontrollerer, flytter eller udfører vedligeholdelse eller fejlfinding på udstyret.
FARE FOR FORBRÆNDINGER
Blæser, diffuser og motor kan blive meget varme under brug. Undgå forbrændinger – rør ikke ved
varmt udstyr.
PERSONLIGT SIKKERHEDSUDSTYR
For at beskytte dig selv mod personskade skade, såsom indånding af støv eller kemikalier og høretab,
er det nødvendigt, at du bruger passende sikkerhedsudstyr, når du betjener, reparerer eller er i
nærheden af udstyret. Sådant udstyr inkluderer, men er ikke begrænset til:
• Beskyttelsesbriller
• Høreværn.
• Behørigt, myndighedsgodkendt og tilpasset åndedrætsværn, der er egnet til støvede arbejdsforhold.
3A6255B
3
Advarsler
ADVARSEL
BRAND- OG EKSPLOSIONSFARE
Brændbare dampe i arbejdsområdet kan antændes eller eksplodere. Sådan forebygges brand- og
eksplosion:
• Dette produkt må ikke bruges til at suge antændelige eller brændbare væsker op, som f.eks. benzin,
eller bruges i områder, hvor dette kan være til stede.
• Anvend kun udstyret på et sted med god udluftning.
• Fyld aldrig brændstof på tanken, når motoren kører eller er varm; sluk motoren og lad den afkøle.
Brændstof er brandbart og kan eksplodere eller antændes, hvis det spildes på en varm overflade.
• Sørg for, at arbejdsområdet er ryddeligt, samt at der ikke forefindes f.eks. opløsningsmidler, klude
og benzin.
• Opbevar en brandslukker i arbejdsområdet.
KULILTEFARE
Udstødningen indeholder giftig kulilte, som er farveløs og lugtfri. Inhalering af kulilte kan forårsage død.
• Betjen ikke køretøjet i et lukket rum.
FARER I FORBINDELSE MED BATTERIET
Blysyreholdige batterier producerer eksplosive gasser og indeholder svovlsyre, der kan
forårsagealvorlige forbrændinger. For at undgå gnister og skader ved håndtering eller arbejde med
etblysyreholdigt batteri skal du gøre følgende:
• Læs og følg batteriproducentens advarsler.
• Vær forsigtig, når du arbejder med metalværktøjer eller ledere for at undgå kortslutninger og gnister.
• Hold alle gnister, flammer og cigaretter væk fra batterier.
• Brug altid beskyttelsesbriller og beskyttelsesudstyr til ansigt, hænder og krop.
• Hvis du har haft direkte kontakt med batterivæske, skal du skylle med vand og straks kontaktedin
læge.
• Installation og vedligeholdelse må kun udføres af faguddannet personale.
CALIFORNIENS FORSLAG 65
Motorudstødningen fra dette produkt indeholder kemikalier, der er kendt i den amerikanske delstat,
Californien, som værende kræftfremkaldende, og forårsage fødselsdefekter eller anden reproduktiv
skade.
Dette produkt indeholder mindst ét kemikalie, der er kendt i den amerikanske delstat, Californien, som
en årsag til kræft og fødselsdefekter eller anden reproduktiv skade. Vask hænderne omhyggeligt efter
berøring.
4
3A6255B
Bortskaffelse af batteri
Bortskaffelse af batteri
Batterier må ikke smides ud. Batterier genbruges i overensstemmelse med lokal lovgivning. For genbrugsstationer i
USA og Canada, ring til 1-800-822-8837 eller gå til www.call2recycle.org.
3A6255B
5
Komponentoversigt
Komponentoversigt
LazerVac 550
Cyclone 32
Delliste
Komponent
Komponent
6
A
Luftfilterhus
L
Støvsugerudgang
B
Diffuser
M
Hovedkabinet (indeholder filterposer)
C
Motorchoker, brændstofventil og gashåndtag
N
Separatorlåg
D
Motor
O
E
Elektrisk startnøgle
Lang vakuumslange (til at forbinde LazerVac
eller Cyclone til GrindLazer)
F
Vakuumstøvopsamlingspose
P
Kort vakuumslange (til at forbinde LazerVac til
Cyclone)
G
Batteri
R
Blæser
H
Velcro®-bånd (til at lukke
vakuumstøvopsamlingsposen)
S
Vakuumudløserhåndtag
J
Støvsugerforbindelse
T
Støvopsamlingsbeholder (støvpose inde i
beholderen, ikke vist)
K
Støvsugerindtag
V
Sikkerhedsventil (beskytter luftfiltre mod skader)
3A6255B
Opsætning
Opsætning
1. Installer støvopsamlingsposer på vakuum og
i separator.
a. Skub vakuumstøvopsamlingsposen på den
kontinuerlige støvposeadapter. Monter
posesamlingen nederst på hovedkabinettet på
LazerVac. Sæt velcrobåndet rundt om det
øverste af posen for at sikre en lufttæt forsegling.
Træk tilstrækkeligt ned i posen, så den hviler på
bunden af vakuumvognen, og bind en strip om
bunden af posen.
b. Hvis du bruger en Cyclone-separator,
skal du fjerne separatorlåget, og indsætte
opsamlingsposen i beholderen. Sæt
støvposeholderen i posen. Hvis du bruger en
Cyclone-separator, skal du fjerne separatorlåget
og indsætte støvposen i beholderen.
2. Tilslut slangerne.
Hvis du bruger en Cyclone-separator:
• Tilslut den ene ende af den korte støvsugerslange til
indtaget på LazerVac. Tilslut den anden ende af den
korte vakuumslange til udtaget på
Cyclone-separatoren.
•
Tilslut den ene ende af den lange støvsugerslange til
Cyclone-separatoren. Tilslut den anden ende af den
lange vakuumslange til støvsugerforbindelsen på
GrindLazer.
Hvis du ikke bruger en Cyclone-separator:
• Tilslut den ene ende af den lange støvsugerslange til
indtaget på LazerVac. Tilslut den anden ende af den
lange vakuumslange til støvsugerforbindelsen på
GrindLazer.
BEMÆRK: Brug Y-forbindelsen til at tilslutte 2 slanger til
støvsugeren eller separatoren, om ønsket.
3A6255B
7
Betjening
Betjening
4. Drej den elektriske startknap til START.
1. Skub brændstofventilen på motoren til ON.
2. Skub motorchokeren til lukket.
5. Når motoren er varm, skal du flytte motorchokeren
for at åbne og justere gashåndtaget til den ønskede
hastighed.
6. LazerVac er nu klar til støvopsamling fra GrindLazer.
7. For at hjælpe med at sikre korrekt støvopsamling skal
du trykke hurtigt ned på vakuumudløserhåndtaget
efter hver 10 minutters drift, mens LazerVac-motoren
kører. Dette hjælper med at rense filterposerne fra
akkumuleret støv og affald og overfører det til
vakuumstøvopsamlingsposen.
3. Indstil gashåndtaget til 1/3 hastighed.
8
3A6255B
Betjening
Tømning af opsamlingsbeholdere
og poser
STØVFARE
Skæring i beton og andre flader kan skabe støv, der
indeholder farlige stoffer. Sådan reduceres risikoen
for alvorlig personskade:
• Du skal bruge åndedrætsværn, når du tømmer
eller rengør støvopsamlingsbeholdere eller
-poser.
• Følg lokale forordninger og bestemmelser
vedrørende bortskaffelse.
LazerVac
1. Når vakuumopsamlingsposen har opsamlet ca. 20 kg
(45 lbs) støv, skal posen udskiftes. Tryk hurtigt ned
på vakuumudløserhåndtaget, og sluk derefter for
LazerVac.
2. Træk ned på den kontinuerlige pose for at frigøre
15 - 30 cm (6 - 12") ny ubrugt pose.
3. Brug en strip til at lukke toppen af posen. Fastgør en
anden strip 5 cm (2") over den første strip.
4. Brug åndedrætsværn, og skær posen mellem de to
strips.
Cyclone-separator
1. Når støvopsamlingsbeholderen er fuld, skal du
slukke for støvsugeren. Brug åndedrætsværn, fjern
separatorlåget og støvposeholderen fra beholderen.
2. Saml og luk for toppen af opsamlingsposen. Løft, og
fjern støvopsamlingsposen, bind den, og bortskaf
den derefter. Følg lokale forordninger og
bestemmelser vedrørende bortskaffelse.
5. Bortskaf støvposen. Følg lokale forordninger og
bestemmelser vedrørende bortskaffelse.
6. Træk den nye pose fast i vakuummet, indtil bunden
af posen hviler på bunden af vakuumvognen. Sørg
for, at bunden af posen er fastgjort fast med strippen.
3. Indsæt en ny pose i opsamlingsbeholderen, og sæt
støvposeholderen og separatorlåget på beholderen
igen.
3A6255B
9
Standsning og opbevaring
Standsning og opbevaring
Nedlukning
Opbevaring
1. Mens motoren kører, skal du trykke hurtigt ned på
vakuumudløserhåndtaget.
Skub brændstofventilen på motoren til OFF.
Skal opbevares indendørs.
BEMÆRK
For at undgå at beskadige LazerVac-komponenterne
må du ikke opbevare den i omgivelser med høj
temperatur eller megen fugtighed.
2. Flyt gashåndtaget til minimumsindstillingen.
3. Drej den elektriske startnøgle til OFF.
10
3A6255B
Vedligeholdelse og reparation
Vedligeholdelse og reparation
Ugentligt
Sådan reduceres risikoen for alvorlig personskade:
• Der skal bæres åndedrætsværn under al
vedligeholdelse og reparation.
• Følg lokale forordninger og bestemmelser
vedrørende bortskaffelse af støv.
• Afbryd tændrørskablet og det sorte kabel fra
batteriet inden vedligeholdelse.
Efterse pakningerne for beskadigelse. Hvis den er
beskadiget, skal pakningen udskiftes. Sørg for, at
pakningerne er monteret korrekt og slutter godt til.
Låg på hus
Forseglingsring på hovedlegeme
Vedligeholdelse
Forsegling
på hovedlegeme
Hovedhus
Følgende trin bør foretages for at opretholde korrekt drift
og bevare levetiden på LazerVac.
Dagligt
•
•
•
•
Undersøg alle slanger for huller, før du bruger
støvsugeren. Reparér, eller udskift slangerne.
For at hjælpe med at opretholde ydeevne og
støvkontrol skal du udskifte posefiltre og/eller
luftfiltre, når:
- Filtre er slidte eller tilstoppede.
- Der ses luftbårent støv, når du bruger LazerVac.
- Luftbåren støv kommer ud af diffuseren, når du
bruger LazerVac.
Kontroller remspændingen for udskridning og/eller
for meget slitage. Stram eller udskift rem, hvis det er
nødvendigt.
Kontroller, at sikkerhedsventilen ikke åbnes, når
motoren kører. Hvis sikkerhedsventilen åbner, skal
du rengøre eller udskifte luftfiltrene.
Hovedhus
Filttragtens
bund
Filterpakning
Tragthus
Reparation
Udskiftning af filterpose
1. Frigør tromlelåsene fra hovedkabinettet for at få
adgang til filterposerne. Løft låget på huset af.
2. Løsn knuderne fra toppen af filterposerne.
STØVFARE
Vakuumydelsen forringes, hvis drivremmen har for
meget slitage eller ikke er korrekt spændt.
3A6255B
11
Vedligeholdelse og reparation
3. Tryk på kablet nederst på filterposen.
7. Tryk på kablet, og indsæt en ny filterpose i hullet.
8. Sørg for, at alle pakninger er korrekt installeret og
korrekt forseglet, når du samler hovedkabinettet igen.
4. Fjern filteret fra hullet ved at trække op i filterposen.
Udskiftning og stramning af V-rem
Følg disse instruktioner for at installere en ny V-rem eller
efterspænde aktuelle remme.
1. Løsn de fire bolte (mærket ”A”), der fastgør blæseren
på monteringspladen.
5. Fjern den gamle filterpose fra vakuummet.
6. Indsæt en ny filterpose, og bind en knude fra den nye
filterpose til topstativet.
12
3A6255B
Vedligeholdelse og reparation
2. Løsn de to bolte (mærket ”B”) og fjern
remafskærmningen.
5. Sørg for at justere remskiverne efter spænding. Hvis
de ikke er justeret, skal du løsne remspændingen,
løsne skruerne til motorskiven og justere
remskiverne. Kontroller justeringen efter V-remmen
er spændt.
6. Når V-remmen er korrekt justeret og spændt, skal du
stramme de fire bolte (mærket ”A”) for at fastgøre
blæseren på monteringspladen. Monter remmen igen
med de to bolte (mærket ”B” i trin 2).
3. For at installere en ny V-rem skal du bruge en 3/4"
unbrakonøgle på ”C” til at flytte blæserens remskive
tættere på motorremskiven. Udskift remmen.
4. For at spænde remmen skal du bruge en 3/4"
unbrakonøgle på ”C” for at flytte blæserens remskive
tættere på motorremskiven. Fortsæt med at stramme
remmen, indtil remmen afbøjer ca. 3mm (1/8"), når
den klemmes sammen manuelt.
3A6255B
13
Dele
Dele
Diagram over hovedsamlingen (LazerVac 550)
14
3A6255B
Dele
Primære monteringsdele (LazerVac 550)
Ref.
Delnummer
1
se side 17
2
Beskrivelse
Stk.
Låg og vakuumudløsningsstempel
1
17X196
Forsegling på hovedlegeme
1
3
17X197
Forseglingsring på hovedlegeme
1
4
17X198
Filterkabinet/hovedlegeme
1
5
se side 18
Samling af filterpose
1
6
17X199
Slangemuffe
1
7
se side 19
Samling af filterhus
1
8
17X200
Hovedstel
1
9*
17X154
Velcrobånd
1
10*
17W295
Vakuumstøvopsamlingspose (kontinuerlig, 20 meter)
1
17X925
Blæserremskive, 3"
1
17X927
Bøsning, blæserremskive
1
12
17X202
Remafskærmning
1
13
17X924
V-rem
1
17W966
Motorremskive, 5"
1
17X926
Bøsning, motorremskive
1
15
17W422
13 hp Honda-motor
1
16
17X204
Vakuummåler
1
17
17X205
Tromlelås
7
18L
17W132
Advarselsmærkat, flere, ikoner
1
19L
194126
Advarsel, brand og eksplosion
1
20L
16D646
Advarsel, varm overflade
3
21L
16C394
Advarsel, indvikling
2
22
17X930
Adapter til kontinuerlig støvpose
1
24
Ikke relevant
Strips (til at binde posen)
Ikke relevant
25
17X928
Blæser
1
26
17Y255
Udstødningsdiffuser
1
27
115753
33 amperetimers forseglet batteri (ikke synligt)
1
11
14
L Ekstra advarselsmærkat, sikkerhedskilte og -kort fås uden beregning.
* LazerVac 550 leveres med en ekstra af delene 9 og 10 .
3A6255B
15
Dele
Tilbehørsdiagram (LazerVac 550)
Reservedelsliste over tilbehør (LazerVac 550)
Delnummer
Beskrivelse
Stk.
17X156
Lang støvsugerslange, standard, 2” (inkluderer del 19)
1
17X704
Lang vakuumslange, slidstærk, høj temperaturmodstand, 2"
1
10
17X158
Støvsugerforlænger (sæt med 2)
1
11
17X162
Stor støvsugerbørste
1
12
17X161
Lille støvsugerbørste
1
13
17X160
Gulvdyse til støvsuger
1
14
17X159
Støvsugervinkel
1
18
17X163
Y-stik
1
19
17X164
2" slangetilslutning til standard slange (LazerVac leveres med 2 ekstra tilslutninger)
4
17X693
Kort vakuumslange, standard, 2" (inkluderer del 19)
1
17W154
Kort vakuumslange, slidstærk, høj temperaturmodstand, 2"
1
9
20
16
3A6255B
Dele
Diagram over samling af låg og vakuumudløsning (LazerVac 550)
Reservedelsliste over samling af låg og vakuumudløsning
(LazerVac 550)
Delnummer
Beskrivelse
Stk.
1
17X220
Samling af vakuumudløserhåndtag
1
8
17X227
Nedre låg
1
9
17X168
1/4-20 Møtrik
4
10
17W228
1/4" Låseskive
4
11
17X174
1/4-20 Koblingsmøtrik
4
12
17W259
1/4-20 Sekskantet møtrik
4
13
17X233
1/4-20x1 1/4 Sekskantet bolt
4
3A6255B
17
Dele
Diagram over samling af filterpose (LazerVac 550)
Reservedelsliste over samling af filterpose (LazerVac 550)
Delnummer
18
Beskrivelse
Stk.
1
17X235
Filttragtens bund
1
2
17X236
Filterpakning
1
3
17X237
Filterbundplade
1
4
17X238
Filterpose (sæt med 7 stk.)
1
10
17X244
Ledningsnet og fjedersæt
1
3A6255B
Dele
Diagram over samling af luftfilter (LazerVac 550)
Reservedelsliste over samling af luftfilter (LazerVac 550)
Delnummer
Beskrivelse
Stk.
1
17X245
Filterets hovedkabinet
1
2
17X246
Lås til filterkabinet
1
3
17Y254
Luftfilter (sæt med 2 stk.)
1
4
17X248
Sikkerhedsventil
1
3A6255B
19
Dele
Cyclone 32 Diagram over samling og tilbehør
20
3A6255B
Dele
Cyclone 32, montering og tilbehør, delliste
Delnummer
Beskrivelse
Stk.
1
17X206
Lågtragt
1
4
17X209
Lågsokkel
1
8
17X196
Cyclone-ring, metal
1
9
17X197
Cyclone-pakning, gummi
1
10
17X215
Støvposeholder
1
11
17X216
Støvpose (35” x 47”) (sæt med 20)
1
12
17X217
Separatorhovedstel
1
24*
17X693
Kort vakuumslange, standard 2" (for at forbinde til LazerVac)
1
* 2" slidstærk slange med højtemperaturmodstand er tilgængelig (P/N 17W154)
3A6255B
21
Tekniske data
Tekniske data
LazerVac 550 (25M860), 13 HP Benzin
Luftstrøm (fuld gas, uden slange) - 295 cfm (501 m3 /time)
Luftstrøm (fuld gas, med 2" x 30' slange, intet Y-stik) - 216 cfm (367 m3 /time)
Vakuumtryk (ingen strømning) - 148" H20 (276 mm Hg, 0,37 bar)
Maksimal luftkraft (uden slange) - 2045 luft-watt
Filtrering – 99,3 % ved 0,3 μm partikelstørrelse
Dimensioner/vægt (uden emballage)
USA
Højde
72"
Længde
48"
Bredde
35"
Vægt
575 lb
Alle varemærker eller registrerede varemærker tilhører deres respektive ejere.
22
Metrisk
183 cm
122 cm
89 cm
260 kg
3A6255B
Gracos standardgaranti
Gracos standardgaranti
Graco garanterer, at alt det udstyr, der henvises til i nærværende dokument, som er fremstillet af Graco, og som bærer Gracos navn, er fri for
materiale- eller fremstillingsfejl på den dato, hvor det sælges til den oprindelige køber. Med undtagelse af eventuelle særlige, udvidede eller
begrænsede garantier, der er udstedt af Graco, påtager Graco sig i en periode på tolv måneder fra købsdatoen at reparere eller udskifte enhver del
af udstyret, som Graco finder at være fejlbehæftet. Denne garanti gælder kun, når udstyret installeres, betjenes og vedligeholdes i henhold til de af
Graco anbefalede skriftlige anvisninger.
Denne garanti dækker ikke, og Graco påtager sig intet ansvar for almindelig slitage eller eventuelle funktionsfejl, beskadigelse eller slitage, der
skyldes ukorrekt installation, anvendelse til forkerte formål, slid, korrosion, utilstrækkelig eller forkert vedligeholdelse, forsømmelighed, uheld,
ukorrekte teknisk indgreb eller udskiftning med komponentdele, der ikke er fremstillet af Graco. Graco påtager sig heller intet ansvar for funktionsfejl,
beskadigelse eller slitage, der måtte skyldes, at det af Graco leverede udstyr ikke er foreneligt med konstruktioner, tilbehør, udstyr eller materialer,
der ikke er leveret af Graco, eller som måtte skyldes ukorrekt konstruktion, fremstilling, installation, betjening eller vedligeholdelse af konstruktioner,
tilbehør, udstyr og materialer, der ikke er leveret af Graco.
Denne garanti er betinget af, at det udstyr, der hævdes at være fejlbehæftet, indsendes frankeret til en autoriseret Graco-distributør til undersøgelse
af den påståede fejl. Hvis den påståede fejl kan accepteres, foretager Graco reparation eller udskiftning af alle defekte dele uden beregning. Udstyret
vil derefter blive sendt tilbage franko til den oprindelige køber. Såfremt en undersøgelse af udstyret ikke måtte afsløre nogen materiale- eller
fabrikationsfejl, vil reparationen blive udført mod et rimeligt gebyr, der kan omfatte udgifter til dele, arbejdsløn og forsendelse.
DENNE GARANTI ER DEN ENESTE, OG DEN TRÆDER I STEDET FOR ENHVER ANDEN GARANTI, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIG ELLER
STILTIENDE, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL GARANTI OM SALGBARHED ELLER GARANTI OM EGNETHED TIL ET BESTEMT
FORMÅL.
Gracos eneste forpligtelse og købers eneste afhjælpningsret i tilfælde af garantibrud skal være som ovenfor beskrevet. Køber accepterer, at denne
ikke har nogen anden afhjælpningsret (herunder, men ikke begrænset til, dermed forbunden eller deraf følgende erstatning for overskudstab, mistet
omsætning, personskade eller tingsskade eller noget andet deraf afledt eller følgende tab). Ethvert søgsmål for garantibrud skal anlægges inden to
(2) år fra salgsdatoen.
GRACO GIVER INGEN GARANTI OG FRASIGER SIG ENHVER STILTIENDE GARANTI OM SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT
FORMÅL I FORBINDELSE MED TILBEHØR, UDSTYR, MATERIALER ELLER KOMPONENTER, DER SÆLGES AF, MEN IKKE ER
FREMSTILLET AF GRACO. Sådanne genstande, der sælges men ikke er fremstillet af Graco (f.eks. elektromotorer, kontakter, slanger osv.), er
omfattet af sådanne eventuelle garantier, som ydes af producenterne af disse genstande. Graco vil i rimeligt omfang bistå køberen i forbindelse med
krav, der rejses som følge af brud på sådanne garantiforpligtelser.
Graco påtager sig under ingen omstændigheder erstatningsansvar for indirekte, afledte, særlige skader eller følgeskader, som er et resultat af
Gracos levering af udstyr i forbindelse hermed eller som følge af leverance, ydelse eller anvendelse af produkter eller andre varer, der sælges i
forbindelse hermed, uanset om sådanne skader skyldes kontraktbrud, garantibrud, forsømmelighed fra Gracos side eller andre forhold.
Oplysninger om Graco
For at få de seneste nyheder om Gracos produkter bedes du besøge www.graco.com
For patentoplysninger, se www.graco.com/patents
FOR AT AFGIVE EN ORDRE, kan du kontakte Graco-forhandleren eller ringe til +1-800-690-2894 for at få oplyst
nærmeste forhandler.
3A6255B
23
Dette dokument – såvel tekst som illustrationer – afspejler de senest tilgængelige produktoplysninger på tidspunktet for offentliggørelsen heraf.
Graco forbeholder sig ret til at foretage ændringer når som helst uden varsel.
Oversættelse af originale instruktioner. This manual contains Danish. MM 3A5577
Graco Headquarters: Minneapolis
International Offices: Belgium, China, Japan, Korea
GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA
Copyright 2018, Graco Inc. Alle Gracos produktionssteder er registreret iht. ISO 9001.
www.graco.com
Revision B, september 2018
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement