Graco 3A4542F, . e-Xtreme Driver Handleiding

Add to My manuals
12 Pages

advertisement

Graco 3A4542F, . e-Xtreme Driver Handleiding | Manualzz
Installation
e-Xtreme® Driver
3A4542F
NL
Elektrische driver voor het aanbrengen van afwerkmaterialen en beschermende coatings met behulp
van e-Xtreme
Xtreme--spuittoestellen.
Alleen voor professioneel gebruik.
Belangrijke veiligheidsinstructies
Lees alle waarschuwingen en instructies in deze handleiding en de
systeemhandleiding. Bewaar alle instructies.
Zie pagina 3 voor de modellen en
goedkeuringsinformatie.
PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.
Contents
Model informatie ................................................. 3
Modellen Driver ........................................... 3
Waarschuwingen ................................................ 4
Vereisten stroomvoorziening......................... 8
Bekabeling- en leidingvereisten in
hoog-risicogebieden ....................... 8
Aarding ....................................................... 9
De voeding aansluiten .................................. 10
De onderdelen.................................................... 7
Algemene informatie over reparaties.................... 11
Installatie ........................................................... 8
Graco-informatie................................................. 12
Bijbehorende handleidingen ................................ 3
2
3A4542F
Model informatie
Model informatie
Modellen Driver
Onderdeel
Serie
Omschrijving
Gewicht
24X901
A
e-Xtreme Driver
110 lb (50 kg)
2575
II 2 G
Ex db IIA T4 -5°C≤Ta≤50°C
FM15ATEX0060X
IECEx FMG 15.0035X
Voor klasse I, Div. 1, Groep D T4.
Klasse 1, Zone 1, AEx db IIA T4 -5 °C≤Ta≤50 °C
Ex d IIA T4 Gb -5 °C≤Ta≤50 °C
Bijbehorende
handleidingen
Identificatielabel Driver
ti28402a
Handleiding in
het Nederlands
Omschrijving
3A5124
Bediening, reparatie en
probleemoplossing van de e-Xtreme
Driver
3A3164
e-Xtreme Ex35/Ex45-spuittoestel
311619
Handleiding set pompbevestiging
Lijst met normen
• IEC 60079–0: 2011 (Ed. 6)
• IEC 60079-1: 2014 (Ed. 7)
• EN 60079–0: 2012 +A11:2013 (Ed 6)
• EN 60079-1: 2014 (Ed. 7)
• ANSI/ISA 60079–0: 2013 (Ed. 6)
• ANSI/UL 60079–1: 2015 (Ed. 7)
• FM 3600: 2011
• FM 3615: 2006
• FM 3810: 2005
• CSA C22.2 No. 0.4:2004 (R2013)
• CSA C22.2 No. 0.5:82 (R2012)
• CSA C22.2 No. 30:M86 (R2012)
• CAN/CSA C22.2 60079–0:2011
• CAN/CSA C22.2 60079-1:2011
• CAN/CSA C22.2 No. 61010.1:2004
OPMERKING: Raadpleeg als informatie nodig is
over brandvrije verbindingen, Graco Technische
Ondersteuning of uw Graco-verdeler.
3A4542F
3
Waarschuwingen
Waarschuwingen
De onderstaande waarschuwingen betreffen de installatie, het gebruik, de aarding, het onderhoud en de
reparatie van deze apparatuur. Het symbool met het uitroepteken verwijst naar een algemene waarschuwing
en de gevarensymbolen verwijzen naar procedurespecifieke risico's. Als u deze symbolen in de handleiding of
op de waarschuwingsetiketten ziet, raadpleeg dan deze Waarschuwingen. Productspecifieke gevaarsymbolen
en waarschuwingen die niet in dit hoofdstuk staan beschreven, staan vermeld in de gehele handleiding
waar deze van toepassing zijn.
WAARSCHUWING
BRAND-- EN EXPLOSIEGEVAAR
BRAND
Ontvlambare dampen in het werkgebied, zoals die van oplosmiddelen en verf, kunnen
ontbranden of exploderen. Verf of oplosmiddelen die door het apparaat stromen, kunnen
statische elektriciteit opwekken. Voorkom brand en explosies onder meer als volgt:
• Gebruik de apparatuur alleen in goed geventileerde ruimtes.
• Zorg dat er geen ontstekingsbronnen zijn, zoals waakvlammen, sigaretten, draagbare
elektrische lampen en kunststof druppelvangers (deze kunnen statische vonkoverslag geven).
aarding.
• Aard alle apparatuur in de werkomgeving. Zie de instructies over aarding
• Spuit of spoel nooit oplosmiddelen onder hoge druk.
• Houd het werkgebied vrij van afval, inclusief oplosmiddelen, poetslappen en benzine.
• Haal geen stekkers uit stopcontacten, steek geen stekkers in stopcontacten en doe geen
lampen aan of uit als er brandbare dampen aanwezig zijn.
• Gebruik alleen geaarde slangen.
• Houd het pistool stevig tegen de zijkant van een geaarde emmer gedrukt terwijl u in de
emmer spuit. Gebruik geen emmervoeringen, tenzij ze antistatisch of geleidend zijn.
• Stop onmiddellijk met werken als u statische vonken ziet of een schok voelt. Gebruik het
systeem pas weer als u de oorzaak van het probleem kent en het probleem verholpen is.
• Zorg dat er altijd een werkend brandblusapparaat in het werkgebied is.
Tijdens het reinigen kan er zich statische lading opbouwen op kunststof onderdelen en deze
kan zich ontladen op brandbare dampen en die doen ontbranden. Voorkom brand en explosies
onder meer als volgt:
• Reinig kunststof onderdelen alleen in een goed geventileerde omgeving.
• Reinig onderdelen niet met een droge doek.
• Bedien geen elektrostatische pistolen in het werkgebied van de apparatuur.
SPECIALE VOORWAARDEN VOOR VEILIG GEBRUIK
• Vermijd het risico van elektrostatische vonken door niet-metalen onderdelen van de
apparatuur alleen met een vochtige doek te reinigen.
• De aluminium behuizing kan vonken afgeven bij botsing of bij contact met bewegende
onderdelen, waardoor er brand of een explosie kan ontstaan. Neem voorzorgsmaatregelen
om dergelijke botsingen en dergelijk contact te vermijden.
• Alle brandveilige verbindingen zijn cruciaal voor de betrouwbaarheid van de aandrijving. Ze
zijn goedgekeurd voor gevaarlijke omgevingen en kunnen niet worden gerepareerd wanneer
ze zijn beschadigd. Beschadigde onderdelen mogen enkel worden vervangen door originele
Graco-onderdelen; andere vervangingen zijn niet toegestaan.
4
3A4542F
Waarschuwingen
WAARSCHUWING
GEVAAR VAN ELEKTRISCHE SCHOKKEN
Deze apparatuur moet geaard worden. Slechte aarding, onjuiste installatie of onjuist gebruik
van het systeem kan elektrische schokken veroorzaken.
• Zet het apparaat uit via de stroomschakelaar en haal de stekker uit het stopcontact voordat u
kabels ontkoppelt of onderhoud aan de apparatuur uitvoert of apparatuur installeert.
• Aansluiten mag alleen op een geaard aansluitpunt.
• Alle elektrische bedrading moet worden verzorgd door een gediplomeerd elektricien en moet
voldoen aan alle ter plaatse geldende verordeningen en regelgeving.
• Stel niet bloot aan regen. Bewaar binnenshuis.
• Wanneer de voeding is losgekoppeld, moet u vijf minuten wachten voordat u met onderhoud
begint.
GEVAAR VAN BRANDWONDEN
Oppervlak van de apparatuur en de verhitte vloeistoffen kunnen tijdens gebruik zeer heet
worden. Vermijd ernstige brandwonden door het volgende aan te houden:
• Raak de warme vloeistof of de apparatuur niet aan.
GEVAREN VAN BEWEGENDE ONDERDELEN
Bewegende onderdelen kunnen vingers en andere lichaamsdelen afknellen, amputeren of
snijwonden veroorzaken.
• Blijf uit de buurt van bewegende onderdelen.
• Laat de apparatuur niet werken als de beschermkappen of deksels zijn weggehaald.
• Apparatuur die onder druk staat kan zonder waarschuwing gaan werken. Voordat u
de apparatuur controleert, verplaatst of er onderhoud aan uitvoert, moet u eerst de
Drukontlastingsprocedure opvolgen en alle voedingsbronnen loskoppelen.
GEVAAR VAN INJECTIE DOOR DE HUID
Vloeistof onder hoge druk dat uit een pistool, lekkende slangen of beschadigde onderdelen
komt, dringt door de huid naar binnen in het lichaam. Dit kan eruitzien als een gewone
snijwond, maar het gaat om ernstig letsel dat zelfs kan leiden tot amputatie. Raadpleeg
onmiddellijk een chirurgisch specialist.
•
•
•
•
•
•
Spuit niet als de spuittipbeveiliging en trekkerbeschermer niet zijn aangebracht.
Vergrendel de veiligheidspal van de trekker altijd wanneer u niet aan het spuiten bent.
Richt het pistool niet op iemand of op een lichaamsdeel.
Houd nooit uw hand voor de spuittip.
Probeer nooit lekkages te stoppen met uw handen, het lichaam, handschoenen of een doek.
Volg altijd de Drukontlastingsprocedure wanneer u ophoudt met spuiten en vóór reiniging,
controle, of onderhoud aan de apparatuur.
• Draai steeds eerst alle vloeistofkoppelingen goed vast voordat u de apparatuur gaat bedienen.
• Controleer de slangen en koppelingen elke dag. Vervang versleten of beschadigde
onderdelen onmiddellijk.
3A4542F
5
Waarschuwingen
WAARSCHUWING
GIFTIGE VLOEISTOFFEN OF DAMPEN
Giftige vloeistoffen of dampen kunnen ernstig letsel of zelfs de dood veroorzaken als deze in de
ogen of op de huid spatten of ingeademd of ingeslikt worden.
• Lees de veiligheidsinformatiebladen (MSDS of VIB) zodat u de specifieke gevaren kent van
de gebruikte vloeistoffen.
• Bewaar gevaarlijke vloeistof in goedgekeurde containers en voer ze af conform alle geldende
richtlijnen.
PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN
Draag de juiste beschermingsmiddelen als u in het werkgebied aanwezig bent, om ernstig
letsel zoals oogletsel, gehoorbeschadiging, inademing van giftige dampen en brandwonden te
voorkomen. Deze beschermingsmiddelen bestaan uit (maar zijn niet beperkt tot):
• Gezichts- en gehoorbescherming.
• Ademhalingstoestellen, beschermende kleding en handschoenen, zoals aanbevolen door de
fabrikant van vloeistof en oplosmiddelen.
GEVAREN BIJ VERKEERD GEBRUIK VAN DE APPARATUUR
Verkeerd gebruik kan leiden tot dodelijke ongevallen of ernstig letsel.
• Bedien het systeem niet als u moe bent of onder invloed bent van alcohol of geneesmiddelen.
• Overschrijd nooit de maximale werkdruk en de maximale bedrijfstemperatuur van het zwakste
onderdeel in uw systeem. Zie de Technische gegevens van alle apparatuurhandleidingen.
• Gebruik vloeistoffen en oplosmiddelen die geschikt zijn voor de bevochtigde onderdelen
van de apparatuur. Zie Technische gegevens van alle apparatuurhandleidingen. Lees
de waarschuwingen van de fabrikant van de vloeistoffen en oplosmiddelen. Vraag de
leverancier of verkoper van het materiaal om het veiligheidsinformatieblad (MSDS) voor de
complete informatie.
• Verlaat het werkgebied niet als de apparatuur in werking is of onder druk staat.
• Schakel alle apparatuur uit en volg de Drukontlastingsprocedure wanneer de apparatuur
niet wordt gebruikt.
• Controleer de apparatuur dagelijks. Repareer of vervang versleten of beschadigde
onderdelen onmiddellijk; vervang ze enkel door originele reserveonderdelen van de fabrikant.
• Breng geen veranderingen of wijzigingen in de apparatuur aan. Door veranderingen of
wijzigingen kunnen goedkeuringen door instanties ongeldig worden en kan er gevaar voor de
veiligheid ontstaan.
• Zorg dat alle apparatuur gekeurd en goedgekeurd is voor de omgeving waarin u ze gebruikt.
• Gebruik apparatuur alleen voor het beoogde doel. Neem contact op met uw distributeur
voor meer informatie.
• Leid slangen en kabels uit de buurt van plaatsen waar gereden wordt, scherpe randen,
bewegende onderdelen en hete oppervlakken.
• Zorg dat er geen kink in slangen komt en buig ze niet te ver door; trek het apparaat nooit
vooruit aan de slang.
• Houd kinderen en dieren weg uit het werkgebied.
• Houd u aan alle geldende veiligheidsvoorschriften.
6
3A4542F
De onderdelen
De onderdelen
Ref.
Omschrijving
A
Driver
C
Hefring
G
Olieaftapplug
H
Uitgangsas van de Driver.
K
Oliekijkglas
L
Statuslampje (led)
N
Drukregelingsknop
P
Olievuldop (met ontluchting)
S
Hoofdschakelaar (geschikt voor
lock-out/tag-out)
Y
Elektrische verbindingsdoos
X
Leidingdoorvoer
Z
Deksel van elektrische aansluitdoos
ZZ
Aardingsschroeven
3A4542F
7
Installatie
Installatie
Bekabeling-- en leidingvereisten in
Bekabeling
hoog--risicogebieden
hoog
Explosieveilig
Voor de installatie van deze apparatuur moet
u potentieel gevaarlijke procedures uitvoeren.
Alleen opgeleid en gekwalificeerd personeel dat de
informatie in deze handleiding heeft gelezen en
begrepen, mag deze apparatuur installeren.
OPMERKING: Zie de bedieningshandleiding van de
Driver voor volledige Technische specificaties.
Vereisten stroomvoorziening
Alle elektrische bedrading in het gevaarlijke gebied
moet omsloten worden door een explosieveilige
leiding die is goedgekeurd volgens Klasse I, Divisie
I, Groep D. Volg alle nationale, lokale en regionale
elektriciteitsvoorschriften.
Voor de VS en Canada is een leidingafdichting
binnen 457 mm (18 inch) van de motor vereist.
Zie De voeding aansluiten, page 10 .
Alle kabels moeten zijn goedgekeurd voor een
temperatuur van 70 °C.
Brandveilig (ATEX)
Onjuiste bedrading kan een elektrische schok
of ander ernstig letsel veroorzaken als het
werk niet correct wordt verricht. Laat alle
elektrische werkzaamheden verrichten door een
gediplomeerde elektricien. Zorg dat uw installatie
aan alle lokale, regionale en nationale voorschriften
inzake veiligheid en brand voldoet.
Gebruik de juiste leiding, aansluitingen en
kabelpakkingen met ATEX-certificering II 2
G. Volg alle nationale, lokale en regionale
elektriciteitsvoorschriften.
Alle kabelpakkingen en kabels moeten zijn
goedgekeurd voor een temperatuur van 70 °C.
Zie de onderstaande tabel voor de vereisten voor de
stroomvoorziening. Het Driver vereist moet op een
eigen, gezekerde groep zitten.
Model
Spanning
Fase
Hz
kVA
24X901
200–240 V
AC
1
50/60
2.5*
OPMERKING: Vereiste zekeringwaarde 15
*OPMERKING:
ampère.
Selecteer de minimale kabeldiameter op basis van
de lengte volgens de onderstaande tabel.
Lengte
Meter
mm2
15,2 m (50 ft)
12 AWG
3.3
100 ft (30,4 m)
10 AWG
5.3
200 ft (61 m)
8 AWG
13.3
8
3A4542F
Installatie
Aarding
Deze apparatuur moet worden geaard om het
risico op statische vonken en elektrische schokken
te verminderen. Door elektrische of statische
vonken kunnen dampen ontbranden of ontploffen.
Een onjuiste aarding kan elektrische schokken
veroorzaken. Door aarding kan elektrische
spanning afvloeien.
Driver:
De Driver is geaard via de elektrische voedingskabel.
Driver (optionele extra):
Aarddraad van de pomp – Er worden twee
aardklemmen geleverd als de lokale regelgeving
redundante aardverbindingen eist.
Draai de aardingsschroef (ZZ) los en sluit een
aarddraad aan (Graco-onderdeelnummer 244524 –
niet bijgeleverd). Draai de aardschroef goed aan.
Sluit het andere uiteinde van de aarddraad aan op
een echt aardingspunt.
3A4542F
9
Installatie
De voeding aansluiten
3. Bevestig de aarddraad aan de gelabelde
aardaansluiting achterin de aansluitdoos.
Zie Aarding, page 9 .
Onjuiste bedrading kan leiden tot elektrische
schokken, brand en explosies, en kan ernstig
letsel veroorzaken als het werk niet correct wordt
uitgevoerd. Laat alle elektrische werkzaamheden
verrichten door een gediplomeerde elektricien.
Zorg dat uw installatie aan alle lokale, regionale en
nationale voorschriften inzake veiligheid en brand
voldoet.
1. Schakel de elektrische voeding uit met de
gezekerde veiligheidsschakelaar (B) en werk
volgens lock-out/tag-out (vergrendelen en
labelen van de schakelaar).
Hieronder ziet u een typisch voorbeeld van een
wandgemonteerd systeem:
4. Sluit de inkomende netspanningsdraden aan de
andere kant aan op de punten 2T1 en 4T2. Draai
de schroeven aan het 0,8 N•m (7 in-lb).
5. Breng het deksel (Z) van de aansluitdoos weer
aan en draai de schroeven (J) vast. Draai aan tot
21-27 N•m (15-20 ft-lb).
OPMERKING: Twee draden worden aangesloten
op de beide klemmen 1L1 en 3L2.
Let op dat bij het weer aanbrengen van kappen
en deksels, geen draden afgekneld raken.
Door afknellen beschadigde draden leveren
gevaar op, door mogelijke schokken en door
de kans op brand en explosies.
Aansluitingen schakelblok
1
Draai de schroeven van het schakelblok aan
met 0,8 N•m (7 in-lb). Draai niet te strak aan.
2
Draai de schroeven van het deksel aan tot
20,3 N•m (15 ft-lb).
3
Voor de VS en Canada is een leidingafdichting
(D) binnen 457 mm (18 inch) van de motor
vereist.
4
Maximaal 1,7 N•m (15 in-lb) (aansluitbussen)
2. Voor het aansluiten van bedrading moet u weten
waar de elektrische aansluitdoos (Y) zich bevindt.
Haal de vier schroeven (J) los en verwijder het
deksel (Z) van de aansluitdoos. Aan de voorkant
van het schakelblok zitten al draden aangesloten,
bij de aanduidingen 1L1 en 3L2.
10
† Doorvoer niet meegeleverd.
‡ Netsnoer niet meegeleverd.
3A4542F
Algemene informatie over reparaties
Algemene informatie over
reparaties
OPMERKING: Zie de reparatiehandleiding van de
Driver voor specifieke instructies.
Ter voorkoming van elektrische schokken, brand,
ontploffingen en verwondingen door bewegende
delen, moet u vóór het uitvoeren van reparaties
eerst de apparatuur uitschakelen en ook de
hoofdschakelaar/zekering uitzetten. Draag de
juiste persoonlijke beschermingsmiddelen als u in
de werkruimte aanwezig bent. Wacht vijf minuten
voordat u met onderhoudswerkzaamheden begint.
Let op dat bij het weer aanbrengen van kappen
en deksels, geen draden afgekneld raken. Door
afknellen beschadigde draden leveren gevaar op,
door mogelijke schokken en door de kans op brand
en explosies.
OPMERKING: Raadpleeg voor origineel
bevestigingsmateriaal de Technische ondersteuning
van Graco of uw Graco-verdeler. M8 x 30
inbusbouten, staalklasse 12,9 of hoger, met
een minimale rekgrens van 1100 MPa (160.000
psi) zijn een aanvaardbaar alternatief. Al het
bevestigingsmateriaal met inbuskop moet worden
aangedraaid met 20,3 N•m (15 ft-lb).
3A4542F
11
Graco-informatie
OPMERKING: Voor de Graco-garantiebepalingen zie de Bedieningshandleiding van de Driver.
Voor de meest recente informatie over Graco-producten verwijzen we u naar www.graco.com. Kijk op www.graco.com/patents voor
patentinformatie.
Voor het plaatsen van een bestelling neemt u contact op met uw Graco-leverancier of belt u de dichtstbijzijnde distributeur. Telefoon:
+1-612-623-6921 of gratis in de VS: +1-800-328-0211 Fax: 612-378-3505
Alle geschreven en afgebeelde gegevens in dit document geven de meest recente productinformatie weer zoals bekend op het
tijdstip van publicatie.
Graco behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. Vertaling van de
originele instructies. This manual contains English. MM 3A3165
Graco Headquarters: Minneapolis Internationale kantoren: Belgium, China, Japan, Korea
GRACO INC. EN DOCHTERONDERNEMINGEN • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • VS
Copyright 2016, Graco Inc. Alle productielocaties van Graco zijn ISO 9001-gecertificeerd.
www.graco.com
Revisie F–Juli 2019

advertisement

Related manuals