Graco 332933H, ProControl 1KE-sets voor beheer van vloeistof de handleiding

Add to my manuals
54 Pages

advertisement

Graco 332933H, ProControl 1KE-sets voor beheer van vloeistof de handleiding | Manualzz

Instructies/onderdelen

ProControl 1KE ® -sets voor beheer van vloeistof en lucht

Belangrijke veiligheidsinstructies

Lees alle waarschuwingen en instructies in deze handleiding.

Bewaar deze instructies.

de G3000-meter (308778) of de maximale werkdruk van de debietmeter.

332933H

NL

PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.

2

Contents

ProControl 1KE-modellen en -sets ....................... 3

Waarschuwingen ................................................ 5

Overzicht ........................................................... 8

Installatie ........................................................... 9

Niet-gevaarlijke locaties................................ 9

Gevaarlijke locaties ...................................... 10

Aarding ....................................................... 12

Kabelaansluitingen....................................... 13

Elektrische aansluitingen .............................. 14

Luchtaansluitingen ....................................... 15

Bediening........................................................... 18

Drukontlastingsprocedure............................. 18

Bediening van de vloeistofregelaar................ 18

Bediening van de debietmeter....................... 18

De meter kalibreren...................................... 18

Modbusadressen instellen ............................ 19

Percentage van het debiet instellen............... 19

De software updaten .................................... 19

Batterij vervangen ........................................ 20

Displaymodule.................................................... 21

Displayinformatie ......................................... 21

Bedieningsmodi ........................................... 21

Over het scherm navigeren/scherm bewerken ....................................... 21

Pictogrammen ............................................. 22

Bedrijfsschermen................................................ 24

Wachtwoordscherm ............................................ 25

Instelschermen................................................... 26

Instelscherm 1 ............................................. 26

Instelscherm 2 ............................................. 27

Instelscherm 3 ............................................. 27

Instelscherm 4 ............................................. 28

Instelscherm 5 ............................................. 28

Instelscherm 6 ............................................. 29

Instelscherm 7 ............................................. 29

Instelscherm 8 ............................................. 30

Instelscherm 9 ............................................. 30

Afwijkingen en adviezen...................................... 31

Opheffen van storingen....................................... 32

Onderdelen ........................................................ 34

Toebehoren........................................................ 43

Montageafmetingen ............................................ 44

Bijlage A − Overzicht Modbus-variabelen ............. 45

Bijlage B - Geavanceerde webinterface................ 48

Technische informatie......................................... 53

332933H

ProControl 1KE-modellen en -sets

ProControl 1KE-modellen en -sets

Alle geavanceerde displaybesturingsmodules (ADCM) hebben het basismodelnummer 24L097 (ref. 1). Model

24L097 en 24N672 (ADCM met steun) zijn niet afzonderlijk te koop. Zie de goedkeuringsinformatie in handleiding

332013 en op deze pagina. Het kleine etiket (ref. 2) aan de achterkant van de module bevat het setnummer van de

ProControl 1KE. De beschikbare sets worden beschreven in de onderstaande tabel.

Modelnr.

24L097

24N672

Serie

A

A

Beschrijving

Geavanceerde displaybesturingsmodule (ADCM), geen software geïnstalleerd. Zie handleiding 332013.

Geavanceerde displaybesturingsmodule (ADCM) met steun, geen software geïnstalleerd. Zie handleiding 332013.

9902471

Klasse I , Div.

1,

Groep D T3

Ex ia [ia]

Ta = 0 °C tot 50 °C

Intrinsiek veilig apparaat

Onderdeel van een intrinsiek veilig systeem.

Voor gebruik op gevaarlijke locaties van Klasse I , Divisie 1, Groep D T3.

Zie handleiding 332013, Bijlage A, Controletekening 16M169 voor entiteitsparameters.

332933H 3

4

ProControl 1KE-modellen en -sets

ProControl 1KE-systemen zijn niet goedgekeurd voor gebruik in gevaarlijke omgevingen tenzij alle toebehoren en alle bedrading voldoen aan de lokale, staats- en nationale voorschriften.

Setnummer

24L083

24L085

24L087

24L091

Serie

A

24R261 A

24R262 A

24R263 A

A

24P593 A

24P595 A

A

24P597 A

24L089 A

A

ProControl

1KE-module met steun

(handleiding

332013)*

Geen vermogen

Sets voor gevaarlijke locaties

Configuratie

AC-vermogen met beveiliging**

G3000meter

(handleiding

308778)*

I/Pomvormer

Vloeistofregelaar

(handleiding

3A0427)*

Drukomvormer

(handleiding

407045)*

* Zie de onderdelenhandleiding voor aanvullende goedkeuringsinformatie.

** Mag niet op een gevaarlijke locatie worden geïnstalleerd.

Setnummer

Serie

24L084 A

24P592 A

24P594 A

24L086 A

24P596 A

24L088 A

24L090 A

ProControl 1KE-module met steun

Sets voor niet-gevaarlijke locaties

Configuratie

AC-vermogen

G3000meter

I/P-omvormer Vloeistofregelaar

Drukomvormer

9902471

Voldoet aan/gecertificeerd volgens UL/CSA-norm 61010–1

332933H

Waarschuwingen

Waarschuwingen

De onderstaande waarschuwingen betreffen de installatie, het gebruik, de aarding, het onderhoud en de reparatie van deze apparatuur. Het symbool met het uitroepteken in de tekst van deze handleiding verwijst naar een algemene waarschuwing en het gevarensymbool verwijst naar procedurespecifieke risico's. Als u deze symbolen in de handleiding of op de waarschuwingslabels ziet, raadpleeg dan deze Waarschuwingen. Productspecifieke gevaarsymbolen en waarschuwingen die niet in dit hoofdstuk staan beschreven, staan vermeld in de gehele handleiding waar deze van toepassing zijn.

WAARSCHUWING

BRAND- EN EXPLOSIEGEVAAR

Ontvlambare dampen in het werkgebied, zoals die van oplosmiddelen en verf, kunnen ontbranden of exploderen. Ter voorkoming van brand en explosies:

• Gebruik de apparatuur alleen in goed geventileerde ruimtes.

• Zorg dat er geen ontstekingsbronnen zijn, zoals waakvlammen, sigaretten, draagbare elektrische lampen en kunststof druppelvangers (deze kunnen statische vonkoverslag geven).

• Houd het werkgebied vrij van afval, inclusief oplosmiddelen, poetslappen en benzine.

• Haal geen stekkers uit stopcontacten, steek geen stekkers in stopcontacten en doe geen lampen aan of uit als er brandbare dampen aanwezig zijn.

• Aard alle apparatuur in de werkomgeving. Zie de instructies onder Aarding.

• Gebruik alleen geaarde slangen.

• Houd het pistool stevig tegen de zijkant van een geaarde emmer gedrukt terwijl u in de emmer spuit. Gebruik geen gevoerde emmers tenzij ze antistatisch of geleidend zijn.

• Stop onmiddellijk met de bediening als er statische vonken ontstaan of als u een schok ervaart.

Gebruik de apparatuur pas weer als u de oorzaak van het probleem kent en het hebt verholpen.

• Zorg dat er altijd een werkend brandblusapparaat op de werkplek aanwezig is.

Tijdens het reinigen kan zich statische lading opbouwen op kunststof onderdelen en deze kan zich ontladen op brandbare dampen en die doen ontbranden. Ter voorkoming van brand en explosies:

• Reinig kunststof onderdelen alleen in een goed geventileerde omgeving.

• Reinig onderdelen niet met een droge doek.

GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN

Deze apparatuur moet worden geaard. Een verkeerde aarding, een onjuiste instelling of een verkeerd gebruik van het systeem kan elektrische schokken veroorzaken.

• U dient de stroom bij de hoofdschakelaar uit te zetten en los te koppelen alvorens enige kabels los te maken en voordat u de apparatuur een onderhoudsbeurt geeft of installeert.

• Sluit alleen aan op een geaarde stroombron of geaarde stopcontacten.

• Gebruik alleen 3-draads verlengkabels.

• Zorg ervoor dat de aardingspennen op het netsnoer en de verlengkabels intact zijn.

• Stel niet bloot aan regen. Bewaar binnenshuis.

• Alle elektrische bedrading moet worden verzorgd door een gediplomeerd elektricien en moet voldoen aan alle ter plaatse geldende verordeningen en regelgeving.

332933H 5

6

Waarschuwingen

WAARSCHUWING

INTRINSIEKE VEILIGHEID

Intrinsiek veilige apparatuur die onjuist wordt geïnstalleerd of wordt aangesloten op niet-intrinsiek veilige apparatuur leidt tot een gevaarlijke toestand en kan brand, explosie of elektrische schokken veroorzaken. Volg de lokale voorschriften en de volgende veiligheidsvereisten.

• Zorg dat uw installatie voldoet aan de nationale, regionale en lokale voorschriften voor de installatie van elektrische apparaten op een gevaarlijke locatie van Klasse I, Groep D, Divisie 1, inclusief alle lokale brandvoorschriften, NFPA 33, NEC 500 en 516 en OSHA 1910.107.

• Apparatuur die in aanraking komt met intrinsiek veilige klemmen moet voldoen aan de parametereisen die gespecificeerd zijn in controletekening 16M169. Zie bijlage A van handleiding

332013. Het betreft beveiligingen, gelijkspanningsmeters, ohmmeters, kabels en aansluitingen.

Verwijder de eenheid tijdens het onderhoud uit het gevaarlijke gebied.

• Als een printer, computer of ander elektrisch onderdeel is aangesloten, moet deze worden gebruikt in combinatie met een beveiliging.

• Zonder de beveiliging is de apparatuur niet langer intrinsiek veilig en mag deze niet worden bediend in gevaarlijke omgevingen volgens de definitie van artikel 500 van de National Electrical Code van de VS of uw plaatselijke elektriciteitswet.

• Installeer apparatuur die alleen is goedgekeurd voor niet-gevaarlijke locaties niet op een gevaarlijke locatie. Zie het identificatielabel voor de intrinsieke veiligheidscategorie van uw model.

• Aard de voeding. Een spanningsbeperkende beveiliging moet naar behoren worden geaard om doeltreffend te zijn. Voor een goede aarding gebruikt u een aardedraad van minimaal 12 gauge

(2,05 mm). De aarding van de beveiliging moet binnen 1 ohm van het echte aardpunt liggen.

• Gebruik de voedingsmodule niet als het deksel is verwijderd.

• Vervang geen systeemonderdelen, aangezien dit een negatieve uitwerking kan hebben op de intrinsieke veiligheid.

GEVAAR VOOR INJECTIE DOOR DE HUID

Vloeistof die onder hoge druk uit het pistool, uit lekkende slangen of uit beschadigde onderdelen komt, dringt door de huid naar binnen in het lichaam. Dit kan eruitzien als een gewone snijwond, maar er is sprake van ernstig letsel dat kan leiden tot amputatie. Raadpleeg onmiddellijk een chirurgisch specialist.

• Vergrendel de veiligheidspal van de trekker altijd wanneer u niet aan het spuiten bent.

• Richt het pistool nooit op iemand of op een lichaamsdeel.

• Plaats uw hand nooit op de spuittip.

• Probeer nooit lekkages te stoppen of af te buigen met uw handen, uw lichaam, handschoenen of een doek.

• Volg altijd de Drukontlastingsprocedure wanneer u ophoudt met spuiten en vóór reiniging en controle van of onderhoud aan de apparatuur.

• Draai steeds alle vloeistofkoppelingen goed vast voordat u de apparatuur gaat bedienen.

• Kijk slangen en koppelingen elke dag na. Vervang versleten of beschadigde onderdelen onmiddellijk.

332933H

332933H

Waarschuwingen

WAARSCHUWING

VERKEERD GEBRUIK VAN DE APPARATUUR

Verkeerd gebruik kan de dood of ernstig letsel veroorzaken.

• Bedien het systeem niet als u moe bent of onder invloed bent van alcohol of geneesmiddelen.

• Overschrijd nooit de maximale werkdruk en de maximale bedrijfstemperatuur van het zwakste onderdeel in uw systeem. Zie de Technische gegevens van alle apparatuurhandleidingen.

• Gebruik vloeistoffen en oplosmiddelen die compatibel zijn met de bevochtigde onderdelen van de apparatuur. Zie de Technische gegevens van alle apparatuurhandleidingen. Lees de waarschuwingen van de fabrikant van de vloeistoffen en oplosmiddelen. Vraag de leverancier of de verkoper van het materiaal om het veiligheidsinformatieblad (VIB of MSDS) voor alle informatie over het materiaal dat u gebruikt.

• Verlaat de werkplaats niet als de apparatuur in werking is of onder druk staat.

• Schakel alle apparatuur uit en volg de Drukontlastingsprocedure wanneer de apparatuur niet wordt gebruikt.

• Controleer de apparatuur dagelijks. Repareer of vervang versleten of beschadigde onderdelen onmiddellijk; vervang ze enkel door originele reserveonderdelen van de fabrikant.

• Breng geen veranderingen of wijzigingen in de apparatuur aan. Veranderingen of aanpassingen kunnen veiligheidsrisico's inhouden en ertoe leiden dat de goedkeuringen van agentschappen ongeldig worden.

• Zorg dat alle apparaten gekeurd en goedgekeurd zijn voor de omgeving waarin u ze gebruikt.

• Gebruik apparatuur alleen voor het beoogde doel. Neem contact op met uw leverancier voor meer informatie.

• Houd slangen en kabels uit de buurt van plaatsen met druk verkeer, scherpe randen, bewegende onderdelen en hete oppervlakken.

• Zorg dat er geen kink in slangen komt en buig ze niet te ver door; verplaats het apparaat nooit door aan de slang te trekken.

• Houd kinderen en dieren weg uit het werkgebied.

• Houd u aan alle geldende veiligheidsvoorschriften.

GIFTIGE VLOEISTOFFEN OF DAMPEN

Giftige vloeistoffen of dampen kunnen ernstig letsel of zelfs de dood veroorzaken als deze in de ogen of op de huid spatten of ingeademd of ingeslikt worden.

• Lees de veiligheidsinformatiebladen zodat u de specifieke gevaren kent van de gebruikte vloeistoffen.

• Bewaar gevaarlijke vloeistof in goedgekeurde houders en voer ze af conform alle geldende richtlijnen.

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

Draag gepaste beschermingsmiddelen wanneer u zich in de werkruimte bevindt om ernstige letsels zoals oogletsel, gehoorverlies, inademing van giftige dampen en brandwonden te voorkomen. Deze beschermingsmiddelen bestaan onder andere uit:

• Gezichts- en gehoorbescherming.

• Ademhalingstoestellen, beschermende kleding en handschoenen, zoals aanbevolen door de fabrikant van de vloeistof en oplosmiddelen.

7

Overzicht

Overzicht

De ProControl 1KE geavanceerde displaybesturingsmodule is een elektronisch stroomregelings- en vloeistofcontrolesysteem. De

ProControl 1KE doet het volgende:

• Beheren van vloeistofdruk of debiet.

• Beheren van de ventilatorlucht.

• Weergeven van het vloeistofdebiet in realtime.

• Weergeven van een resetbare batchtotalisator.

• Bewaken en melden van het totale vloeistofgebruik.

• Alarm slaan als het debiet te hoog of te laag is voor de doelwaarden die de gebruiker heeft ingesteld.

• Alarm slaan wanneer het onderhoudstotaal is bereikt voor de doelwaarde die de gebruiker heeft ingesteld.

• Weergeven van een logboek van de laatste 20 alarmmeldingen.

De ProControl 1KE is verkrijgbaar in configuraties voor installatie op gevaarlijke locaties of niet-gevaarlijke locaties. De voeding voor gevaarlijke locaties wordt geleverd met één beveiliging om één

ProControl 1KE van stroom te voorzien. Er kunnen tot drie extra beveiligingen aan de voeding worden toegevoegd om drie extra ProControl 1KE's van stroom te voorzien. Zie

Toebehoren, page 43

om extra beveiligingen te bestellen. Bestel ProControl

1KE set 24R261, 24R262 of 24R363, afhankelijk van de door u gekozen onderdelen voor vloeistofbeheer.

Deze sets bevatten geen voedingseenheid.

8 332933H

Installatie

Installatie

Niet-gevaarlijke locaties

OPMERKING: Sets met een AC-/DC-omvormer worden verzonden met een Noord-Amerikaanse 120

VAC-elektriciteitskabel (E). Gebruikers in gebieden met een ander standaardvoltage moeten voor een elektriciteitskabel met een vrouwelijke IEC 320-C13-omvormer zorgen. Zie de

Technische gegevens, page 53

voor de eisen m.b.t. de stroomvoorziening.

Verklaring:

A Vloeistofinlaat debietmeter, vrouwelijke inlaat/uitlaat van 1/4 npt.

B

C

ProControl 1KE-module met steun

Voeding en kabel (2 m, 6 ft) naar klem 3. Zie

Kabelaansluitingen, page 13

.

D

E

Meterkabel (15 m, 50 ft) naar klem 4. Zie

Kabelaansluitingen, page 13

.

Netsnoer (3 m, 10 ft), zie OPMERKING hierboven.

M Aardedraad en klem. Onderdeelnr. 244524 wordt geleverd met sets om de ProControl

1KE-module te aarden. Onderdeelnr.

238909 wordt apart verkocht om de meter of andere onderdelen te aarden.

S

T

N

R

U

Vloeistofregelaar, uitlaat (f) van 1/8 npt

Vloeistofcontrolekabel

Drukomvormer

I/P-omvormer (stroom naar druk). Zie

Luchtaansluitingen, page 15

.

Montagepaneel. Zie

Montageafmetingen, page 44 .

X Fitting van drukomvormer, vrouwelijke inlaat en uitlaat van 1/8 npt

AA Lichttoren met splitter (toebehoren)

AE Vloeistofuitlaat debietmeter, 1/4 npt (f)

AF Drukomvormerkabel

332933H 9

Installatie

Gevaarlijke locaties

Vervang geen systeemonderdelen, aangezien dit een negatieve uitwerking kan hebben op de intrinsieke veiligheid. Lees de instructiehandleidingen met betrekking tot de installatie, het onderhoud en de bedieningsinstructies. Installeer apparatuur die alleen is goedgekeurd voor niet-gevaarlijke locaties niet op een gevaarlijke locatie.

Zie het identificatielabel voor de intrinsieke veiligheidscategorie van uw model.

Intrinsiek veilige ofwel IS-apparatuur mag niet worden gebruikt met een voeding zonder beveiliging.

Verplaats eenheden niet van een niet-IS-configuratie naar een IS-configuratie. IS-apparatuur die gebruikt is met een niet-IS-voeding mag niet worden teruggeplaatst op een gevaarlijke locatie. Gebruik altijd een intrinsiek veilige voeding in combinatie met

IS-apparatuur.

Niet-gevaarlijke locatie

• De installatie moet plaatsvinden overeenkomstig

ANSI/ISA RP12.06.01 — installatie van intrinsiek veilige systemen voor gevaarlijke

(geclassificeerde) locaties — en overeenkomstig de National Electrical Code® van de VS

(ANSI/NFPA 70).

• De installatie in Canada moet in overeenstemming zijn met de Canadese Electrical Code, CSA C22.1,

Deel 1, Aanhangsel F.

• Voor ATEX: installeer volgens EN 60079-14 en volgens de toepasselijke plaatselijke en nationale normen.

• Meervoudige aarding van componenten is alleen toegestaan als er sprake is van een equipotentiaal systeem met een hoge integriteit tussen de verbonden punten.

• Verwijder geen enkel deksel tot de stroom is uitgeschakeld.

• Installeer volgens Controletekening 16M169. Zie

Bijlage A in handleiding 332013.

Gevaarlijke locatie

10 332933H

E

F

B

C

Verklaring:

A Debietmeter, vrouwelijke inlaat/uitlaat van

1/4 npt

D

ProControl 1KE-module met steun

Voeding met beveiliging

Meterkabel (15 m, 50 ft) naar klem 4. Zie

Kabelaansluitingen, page 13

.

Netsnoer (niet meegeleverd).

M

Elektriciteitskabel (15 m, 50 ft) naar klem 3.

Zie

Kabelaansluitingen, page 13

.

Aardedraad en klem. Onderdeelnr. 244524 wordt geleverd met sets om de ProControl

1KE-module te aarden. Onderdeelnr.

238909 wordt apart verkocht om de meter of andere onderdelen te aarden.

Installatie

S

T

N

R

U

X

Vloeistofregelaar

Vloeistofcontrolekabel

Drukomvormer

I/P-omvormer (stroom naar druk). Zie

Luchtaansluitingen, page 15

.

Montagepaneel. Zie

Montageafmetingen, page 44 .

Fitting van drukomvormer, vrouwelijke inlaat en uitlaat van 1/8 npt

AE Vloeistofuitlaat debietmeter, 1/4 npt (f)

AF Drukomvormerkabel

332933H 11

Installatie

Aarding

De apparatuur moet worden geaard om het risico op statische vonken en elektrische schokken te verminderen. Elektrische of statische vonken kunnen tot gevolg hebben dat dampen ontbranden of ontploffen. Een onjuiste aarding kan elektrische schokken veroorzaken. Aarden biedt de elektrische stroom een ontsnappingsdraad.

OPMERKING: de ProControl 1KE biedt geen

500 VAC-isolatie via de wartelmoeren op de behuizing. Het bijbehorende apparaat en de kabelbeschermingen voor veldapparaten mogen niet verbonden zijn met de wartelmoeren van de

ProControl 1KE.

1. Voeding 16M167: Sluit de aardedraad van de voeding aan op een echt aardpunt.

2. ProControl 1KE-module: Verbind een aardedraad en klem met de schroef bovenaan de steun. Verbind het andere uiteinde met de aarde.

In een IS-systeem wordt de ProControl 1KE ook geaard door verbinding met de geaarde voeding.

3. Debietmeter: Volg de instructies in handleiding

308778 (G3000) of handleiding 313599 (Coriolis) om de debietmeter te aarden en de elektrische aardingscontinuïteit ervan te controleren.

4. Vloeistof- en luchtregeling: Aard door aansluiting op het montagepaneel dat ook de geaarde debietmeter bevat.

5. Vloeistoftoevoer: Aard de vloeistoftoevoereenheid.

12 332933H

Installatie

Kabelaansluitingen

5

6

7

3

4

8

9

10

Poort

1

2

Beschrijving

Optische vezelzender

Aansluiting

Optische vezelontvanger Rode draad vanaf TX op de optische vezelomvormer (onderdeelnr.

16K465) of vanaf poort 6 op een andere ProControl 1KE (of Informer)

Zwarte draad naar de RX op de optische vezelomvormer (onderdeelnr.

16K465) of naar poort 5 op een andere ProControl 1KE (of Informer)

Elektrische voeding

Digitale ingang/uitgang

Vanaf voeding

Naar/vanaf de meter en lichttoren (toebehoren)

Optische vezelontvanger Zwarte draad vanaf poort 2 op een andere ProControl 1KE (of Informer)

Optische vezelzender Rode draad naar poort 1 op een andere ProControl 1KE (of Informer)

Analoge ingang

Debietregeling

Motorbesturing

Digitale ingang/uitgang

Naar/vanaf drukomvormerkabel

Naar/vanaf debietregelingskabel

Niet gebruikt.

Niet gebruikt.

332933H 13

Installatie

Elektrische aansluitingen

Installeren overeenkomstig Graco-bediening tekening 16M169 in handleiding 332013. Zie ook

Afbeelding 1.

1. Sluit het netsnoer (E, niet meegeleverd) via de trekontlasting aan op klem L en N op de voedingseenheid.

Opmerking: gebruik trekontlasting (5) of (6), afhankelijk van de afmetingen van het snoer.

2. Sluit de aardedraad van het netsnoer (W) aan op het aardingsklemblok (Y).

3. Sluit een IS-elektriciteitskabel (F) aan volgens de onderstaande tabel.

Table 1 Aansluitingen bedrading elektrische beveiliging

Elektriciteitskabeldraden

Bruin (voeding)

Beveiligingsaansluiting

Connector 1

Blauw (gemeenschappelijk)

Connector 2

De glanzend zwarte draad (aarding) en de zwarte draad (afvoer) worden aangesloten op het aardingsblok.

Table 2 I/P Aansluitingen bedrading omzetter;

Kabels 16P790 (niet-IS) en 16V142 (IS)

Functie DIN-connector Snoerkleur bedradingstabel

Grijs Connector 1

Blauw

Bediening

A

Gemeenschappelijk

Connector 2

Figure 1

X

J

5

6

Verklaring

E

F

W

14

Ingaand AC-netsnoer

Elektriciteitskabel

Aardedraden

Beveiliging

Aardingsblok

Fitting van trekontlasting

Fitting van trekontlasting

332933H

Installatie

Luchtaansluitingen

LET OP

Om schade aan de I/P-omvormer te vermijden, dient u schone, droge, olievrije lucht te gebruiken die gefilterd is door een filter van minimaal 40 micron.

1. Sluit de leiding voor inkomende lucht (Q) aan op de inlaat van 1/4 inch npt (f) (AB)op de

I/P-omvormer (T). Sets met een vloeistofregelaar

(zie

Onderdelen, page 34

) bevatten een buisfitting van 3/8 inch (9,53 mm).

2. Sets met een vloeistofregelaar: Controleer of de luchtbuis is aangesloten tussen de

5/32-buisfitting (AC) op de I/P-omvormer en de

5/32-buisfitting (AH) op de vloeistofregelaar (N).

Andere sets: De luchtuitlaat is 1/4 inch npt (f).

De I/P-omvormer neemt een kleine hoeveelheid lucht af wanneer er lucht is aangesloten, ongeacht of het systeem werkt.

OPMERKING:

• De uitlaatopening aan de zijkant (AD) op de vloeistofregelaar kan gebruikt worden voor het spoelen op hoge snelheid met een onafhankelijke luchtbron. Stel de luchtdruk hoger in dan de luchtdruk van de bovenste uitlaatopening (AH) .

• Gespoelde luchtdruk moet uit de uitlaatopening aan de zijkant (AD) verwijderd worden om terug te keren naar de vorige debietinstelling.

Communicatieopties

Graco-toebehoren zijn beschikbaar om communicatie met een programmeerbare logische eenheid (PLC) of personal computer (pc) mogelijk te maken.

• De optische vezelomvormer (Graco-set 24N978) maakt Modbus RTU-communicatie met een door de gebruiker aangeleverde PLC mogelijk via een seriële kabel.

• Een Modbus-gateway (Graco-set 24N977) in combinatie met een optische vezelomvormer

(Graco-set 24N978) maakt Modbus

TCP-communicatie met een door de gebruiker aangeleverde PLC mogelijk.

• Een Modbus-gateway (Graco-set 24N977) kan worden aangesloten op (of geïnstalleerd in) een geavanceerde webinterface (Graco-set 15V377) om communicatie met een pc via een ethernetkabel mogelijk te maken. Zie

Bijlage B - Geavanceerde webinterface, page 48

voor instructies.

Deze communicatiesets worden geleverd met de installatie- en instellingsrichtlijnen die nodig zijn voor gebruik met de ProControl 1KE.

332933H 15

Installatie

Voorbeeld van een installatie

Niet-gevaarlijke locatie

Gevaarlijke locatie

16 332933H

A1 en A2

B1 en B2

C

D1 en D2

E

F

G

H

J

K

L

N1 en N2

P

Q1 en Q2

R1 en R2

S1 en S2

T1 en T2

U1 en U2

V1 en V2

W1 en W2

Installatie

Verklaring

Debietmeter

ProControl 1KE-module met steun

Voeding en beveiliging

Meterkabel (15 m, 50 ft)

Netsnoer (3 m, 10 ft), niet afgebeeld

Elektriciteitskabel (15 m, 50 ft)

Optische vezelkabel (30 m, 100 ft)

Seriële kabel

Geavanceerde webinterface

Ethernetkabel

Personal computer

Vloeistofregelaar

Luchtregelingsmodule

Luchtleidingen

Debietregelingskabel

Drukomvormer

I/P-omvormer (stroom naar druk)

Montagepaneel

Splitter naar meter en lichttoren

(niet-gevaarlijke installaties) of IS-kabelset voor installatie op gevaarlijke locaties.

Drukomvormerkabel.

Inbegrepen in sommige sets. Zie

Onderdelen, page 34 .

Inbegrepen

Inbegrepen in sets voor gevaarlijke locaties

Inbegrepen in sets met meter

Inbegrepen in sets voor niet-gevaarlijke locaties

Inbegrepen

Toebehoren

Toebehoren

Toebehoren

Toebehoren

Niet inbegrepen.

Inbegrepen in sommige sets. Zie

Onderdelen, page 34 .

Toebehoren

Niet inbegrepen.

Inbegrepen

Inbegrepen in sommige sets. Zie

Onderdelen, page 34 .

Inbegrepen

Inbegrepen

Toebehoren

Inbegrepen in sommige sets. Zie

Onderdelen, page 34 .

332933H 17

Bediening

Bediening

Drukontlastingsprocedure

Volg altijd de Drukontlastingsprocedure als u dit symbool ziet.

Het systeem blijft onder druk staan totdat deze handmatig wordt ontlast. Om ernstig letsel veroorzaakt door vloeistof onder druk te voorkomen, zoals injectie door de huid, opspattende vloeistof en bewegende onderdelen, dient u de instructies onder

Drukontlastingsprocedure te volgen wanneer u stopt met spuiten en voordat u de apparatuur reinigt, controleert of er onderhoud aan pleegt.

1. Draai de vloeistoftoevoer naar de meter dicht.

2. Stel het debietpercentage in op minimaal 50 procent.

3. Volg de Drukontlastingsprocedure voor het doseerapparaat van uw vloeistofsysteem.

4. Verlaag het debietpercentage naar 0 procent.

LET OP

Om schade aan de I/P-omvormer te vermijden, dient u het debietpercentage altijd op 0 te zetten voordat u de luchtdruk naar het systeem verlaagt.

Bediening van de vloeistofregelaar

Volg de instructies in de handleiding van uw vloeistofregelaar voor het instellen, spoelen en afstellen van de vloeistofregelaar vóór gebruik.

18

Bediening van de debietmeter

Om het risico op breuk van onderdelen te beperken, wat letsel zou kunnen veroorzaken door opspattende vloeistof, dient u de maximale werkdruk van uw meter of van enig onderdeel of toebehoren in uw systeem niet te overschrijden.

Zie handleiding 308778 voor informatie over de

G3000 Graco-debietmeter. Zie handleiding 313599 voor informatie over de Coriolis-debietmeter.

Kalibreer de meter volgens de instructies voordat u deze gebruikt voor productie.

LET OP

De tandwielen en de lagers van de debietmeter kunnen beschadigd raken als ze op een te hoge snelheid draaien. Om te snel draaien te voorkomen, moet u de vloeistofkraan geleidelijk opendraaien. Het tandwiel niet te snel laten draaien op lucht of oplosmiddel. Om de levensduur van de meter te verlengen, mag u hem niet boven het maximale debiet gebruiken.

De meter kalibreren

OPMERKING: zie Instelscherm 5 voor meer informatie over het scherm, indien nodig.

Wanneer kalibreren

• De eerste keer dat het systeem wordt gebruikt.

• Steeds als er nieuwe materialen worden gebruikt in het systeem, met name als de materialen viscositeitswaarden hebben die aanzienlijk verschillen.

• Als onderdeel van regulier onderhoud om de meter nauwkeurig te houden.

• Telkens als een debietmeter een onderhoudsbeurt krijgt of wordt vervangen.

Lezen vóór kalibreren

• De K-factor van de meter op Instelscherm

5 wordt automatisch bijgewerkt nadat de kalibratieprocedure is voltooid. U kunt de K-factor indien gewenst ook handmatig bewerken.

• Alle waarden in dit scherm worden weergegeven in cc of cc/puls, ongeacht welke eenheden zijn ingesteld in de andere Instelschermen.

• Voordat u de meter kalibreert, dient u te verzekeren dat het systeem is gevuld met materiaal.

• Schakel de alarmen uit voordat u gaat kalibreren.

332933H

Stappen bij het kalibreren

1. Druk op om naar de Instelmodus te gaan.

2. Druk op om naar Instelscherm 5 te gaan.

3. Druk op om het scherm te openen.

4. Druk op om te beginnen met kalibreren.

5. Doseer ongeveer 300 à 500 cc materiaal in een maatcilinder. De hoeveelheid die het systeem meet, wordt weergegeven in het veld voor het gemeten volume .

6. Druk op om te stoppen met kalibreren.

7. Druk op om naar het veld voor het gedoseerde volume te gaan en druk vervolgens op om het veld binnen te gaan.

Voer de hoeveelheid materiaal in de cilinder in.

8. Nadat u het volume hebt ingevoerd, berekent het systeem de nieuwe K-factor getoond op Instelscherm 5.

en wordt deze

OPMERKING: om de teller te wissen en opnieuw te beginnen met kalibreren, drukt u op . Ga even naar een ander scherm, keer dan terug naar Instelscherm 4 en begin opnieuw. Als u op drukt zonder het scherm te verlaten, zal de teller verdergaan vanaf het punt waar deze zich bevindt, zonder te wissen.

9. Druk op om het scherm te verlaten.

10. Druk op om de Instelmodus te verlaten.

Modbusadressen instellen

Zie Instelscherm 7. De Modbus staat standaard op Off (uit) . Als u de Modbus nodig hebt, dient u de Modbus-modus in te stellen op SLAVE

. De adreswaarde ligt tussen 1 en 247. Het

Modbus-adres komt overeen met het adres van de

ProControl 1KE. Zie Bijlage A voor meer informatie.

Bediening

Percentage van het debiet instellen

1. Opstelling van het systeem: Zie

Instelscherm 2, page 27

om de boven- en ondergrens in te stellen waarbinnen de bediener het debiet kan aanpassen. Het instelbare bereik is 0 tot 99,9 procent, maar de

I/P-drukomvormer vereist een doelwaarde van

22 tot 25 debietprocent om de flow te starten.

Daarom is het bedrijfsbereik ongeveer 22 tot

99,9 procent. Zie Tabel 1.

Table 3

Doelwaarde debiet

0 tot ongeveer

20 procent

22%-25%

I/P-stroom

0–4,0 mA

Effect

Geen flow

55% — 60%

99.9%

4,4–5,0 mA

11–12 mA

20 mA

Laagste debiet

Middendebiet

Hoogste debiet

2. Bediener: Zie

Bedrijfsscherm 1, page 24

om het debiet binnen de ingestelde grenzen aan te passen.

De software updaten

Software-updates worden geïnstalleerd met behulp van een softwaretoken (onderdeelnr. 16P892), dat automatisch wordt verzonden wanneer een nieuwe versie van de software wordt uitgegeven.

Handleiding 3A1244 begeleidt u bij eventuele benodigde software-updates. Houd u aan alle instructies en waarschuwingen in handleiding

3A1244 om uw ProControl 1KE-software te updaten.

332933H 19

Bediening

Batterij vervangen

Vervang de batterij alleen als de klok niet meer werkt na het afsluiten van de stroom of na een stroomstoring.

Bij het vervangen van de batterij kunnen vonken ontstaan. Vervang de batterij alleen op een niet-gevaarlijke locatie, uit de buurt van brandbare vloeistoffen of dampen.

LET OP

Om schade aan de printplaat te voorkomen, dient u de aardingsriem met onderdeelnr. 112190 te dragen en voor een goede aarding te zorgen.

1. Schakel de voeding uit.

2. Haal de module van de steun.

3. Bevestig de aardingsriem.

4. Verwijder 4 schroeven en verwijder dan de afdekkap.

5. Gebruik een platte schroevendraaier om de oude batterij eruit te wrikken.

OPMERKING: voer de batterij naar behoren af, in een goedgekeurde container en overeenkomstig de toepasselijke plaatselijke richtlijnen.

6. Vervang door de nieuwe batterij. Zorg ervoor dat de batterij onder de aansluitlipjes past alvorens het andere uiteinde op zijn plaats te duwen.

OPMERKING: gebruik enkel Panasonic

CR2032-batterijen ter vervanging.

7. Plaats de afdekkap van de schakelaar en de schroeven terug.

8. Duw de module terug in de steun tot deze vastklikt.

20 332933H

Displaymodule

Displaymodule

Displayinformatie

De Displaymodule biedt gebruikers een interface om selecties in te voeren en informatie over de installatie en bediening weer te geven.

In de fabriek is ingesteld dat de achtergrondverlichting van het scherm altijd blijft branden, zelfs als er geen activiteit op het scherm plaatsvindt.

Zie het Instelscherm 4 om de timer van de achtergrondverlichting naar wens in te stellen. Druk op een toets om te herstellen.

De toetsen worden gebruikt om numerieke gegevens in te voeren, instelschermen te openen, binnen een scherm te navigeren, door schermen te bladeren en instellingswaarden te selecteren.

LET OP

Om schade aan de tiptoetsen te voorkomen, kunt u beter niet met scherpe voorwerpen zoals pennen, kunststof kaarten of vingernagels op de toetsen drukken.

Bedieningsmodi

De ProControl 1KE heeft twee bedieningsmodi: Bedrijfsmodus en

Instelmodus. Zie

Bedrijfsschermen, page 24

en

Instelschermen, page 26

voor gedetailleerde informatie. Druk op te schakelen.

om tussen deze twee modi

Over het scherm navigeren/scherm bewerken

Raadpleeg dit hoofdstuk als u vragen hebt over het navigeren over schermen of hoe u informatie kunt invoeren en selecties kunt doen.

Alle schermen

1. Gebruik bewegen.

om tussen de schermen te

2. Druk op om een scherm binnen te gaan. Het eerste gegevensveld op het scherm wordt nu gemarkeerd.

3. Gebruik voor het markeren van de gegevens die u wilt veranderen.

4. Druk op om te bewerken.

Vervolgkeuzemenu

1. Gebruik om de gewenste keuze in het vervolgkeuzemenu te markeren.

2. Druk op om te selecteren.

3. Druk op

Cijferveld om te annuleren.

1. Het eerste cijfer is gemarkeerd. Gebruik om het getal te veranderen.

2. Druk op om naar het volgende cijfer te gaan.

3. Wanneer alle cijfers correct zijn, drukt u opnieuw op ter bevestiging.

4. Druk op

Selectievakjes om te annuleren.

Een selectievakje wordt gebruikt om functies in de software in en uit te schakelen.

1. Druk op leeg vakje.

om te wisselen tussen en een

2. De functie is ingeschakeld als er een in het vakje staat.

Resetveld

Het resetveld wordt gebruikt voor totalisators. Druk op om het veld op nul te zetten.

Wanneer alle gegevens correct zijn, drukt u op om het scherm te verlaten. Gebruik vervolgens om naar een nieuw scherm te gaan, of om tussen de Instelmodus en de Bedrijfsmodus te schakelen.

332933H 21

Displaymodule

Pictogrammen

Als u door de ProControl 1KE-schermen bladert, merkt u dat de meeste informatie wordt medegedeeld via pictogrammen in plaats van woorden om de communicatie over de hele wereld te vergemakkelijken. De gedetailleerde schermbeschrijvingen in

Bedrijfsschermen, page 24

en

Instelschermen, page 26

verklaren wat elk pictogram betekent. Op deze en de volgende pagina vindt u bovendien pictogramverwijzingstabellen. Tiptoetsen zijn membraanknoppen waarvan de functies samenhangen met de inhoud van het scherm die u direct links van de knop vindt.

Membraantoetsen

Druk deze toets in om te schakelen tussen de Bedrijfsmodus en de Instelmodus.

Tiptoetsen

Naar het scherm gaan.

Markeer de gegevens die bewerkt kunnen worden. Verandert ook de functie van de pijlen omhoog en omlaag, zodat ze zich tussen gegevensvelden op het scherm verplaatsen in plaats van tussen schermen.

Fouten resetten:

Gebruik deze om een alarm te wissen nadat de oorzaak is hersteld. Wordt ook gebruikt om ingevoerde gegevens ongedaan te maken en terug te keren naar de oorspronkelijke gegevens.

Scherm verlaten.

Stoppen met bewerken van gegevens.

Pijlen omhoog/omlaag:

Gebruik deze om tussen schermen of velden op een scherm te bewegen of om de cijfers in een instelbaar veld te verhogen of verlagen.

Invoeren.

Druk hierop om een veld te activeren voor bewerking of om de gemarkeerde selectie in een vervolgkeuzemenu te bevestigen.

Tiptoetsen:

Gebruik varieert per scherm. Zie de rechterkolom.

Rechts.

Beweeg naar rechts wanneer u cijfervelden bewerkt. Druk opnieuw om de invoer te bevestigen wanneer alle cijfers correct zijn.

Resetten.

Zet de totalisator op nul.

Start

Stop

22 332933H

Schermpictogrammen

Schermnummer. De pijlen geven aan dat u meer schermen kunt bekijken.

Het vergrendelpictogram geeft aan dat de unit in de Instelmodus staat.

Batchtotalisator Batcheenheden

Onderhoudstotalisator

Onderhoudsdoelwaarde

Eindtotalisator Eenheden voor het eindtotaal instellen

Vloeistofdruk

Doelwaarde percentage vloeistofdebiet

Vloeistofdebiet

Modbus-modus instellen

Modbus-adres instellen

Pariteit seriële poort instellen

Overdrachtssnelheid seriële poort instellen

Modbus-functionaliteit is uitgeschakeld

ProControl 1KE is

Modbus-slave

Boven- en ondergrenzen voor vloeistofdebietpercentage instellen

Displaymodule

Schermpictogrammen

Drukeenheden instellen

Debieteenheden instellen

Alarm voor debiet inschakelen

Maximaal en minimaal debiet instellen

Alarm van onderhoudstotalisator inschakelen

Automatisch wissen van alarm instellen

(alarm op toebehoren verwijderen)

Volume gemeten door de meter

Timer voor achtergrondverlichting instellen

Daadwerkelijk gedoseerd volume

Drukomvormer selecteren

Helling van drukomvormer weergeven of aanpassen

MF

Onderhoudsalarm

K-factor

Nulpuntverschuiving instellen

F3

Alarm: debiet te hoog

F2

Alarm: debiet te laag

Juiste datum selecteren

Datumindeling selecteren

Juiste tijd instellen

Door de gebruiker ingesteld wachtwoord invoeren

332933H 23

Bedrijfsschermen

Bedrijfsschermen

In de bedrijfsmodus toont de ProControl 1KE de doelwaarde van het debietpercentage, de werkelijke vloeistofdruk en het huidige debiet op scherm 1.

Scherm 2 toont het batchtotaal en het eindtotaal voor de debietmeter waaraan de ProControl 1KE is verbonden. De schermen 3 tot 6 tonen een logboek van de laatste 20 alarmmeldingen.

Bedrijfsscherm 1

Gebruik dit scherm om de doelwaarde van het debietpercentage te bekijken of te resetten en om de daadwerkelijke vloeistofdruk en het debiet te bekijken. De eenheden worden ingesteld op

Instelscherm 1 en 2.

Bedrijfsscherm 2

Gebruik dit scherm om de batchtotalisator te bekijken of te resetten en om het totale debiet voor het systeem te bekijken. Dit algehele totaal kan niet worden gereset.

Verklaring

Batchtotalisator - Toont de hoeveelheid vloeistof die is gemeten sinds de laatste keer dat het veld op nul is gezet.

Resetten batchtotalisator - Zet de batchtotalisator op nul.

Eindtotalisator - Toont het totale debiet voor het systeem. Deze waarde kan niet gereset worden.

Bewegen tussen bedrijfsschermen.

Verklaring

Het scherm binnengaan.

Doelwaarde debietpercentage — Door de bediener in te stellen binnen het bereik dat is bepaald in Instelscherm 2.

Toont de huidige vloeistofdruk indien de module is uitgerust en ingesteld met een drukomvormer. Anders toont dit veld alleen 3 afbreekstreepjes.

Toont het huidige debiet.

Bewegen tussen bedrijfsschermen.

24 332933H

Bedrijfsscherm 3-6

Gebruik scherm 3 t/m 6 om een logboek van de recente alarmmeldingen te bekijken.

Wachtwoordscherm

vanuit een willekeurig bedrijfsscherm. Voer het wachtwoord in om toegang tot de Instelschermen te krijgen. Stel het wachtwoord in op 0000 om de wachtwoordbescherming uit te schakelen. Zie

Instelscherm 9 om het wachtwoord in te stellen of te wijzigen.

Verklaring

Datum waarop het afwijkings- of adviesalarm plaatsvond.

Tijd waarop het afwijkings- of adviesalarm plaatsvond.

Algemeen symbool dat wijst op een afwijkings- of adviesalarm. MF is het onderhoudsalarm. F2 is het alarm voor een te laag debiet. F3 is het alarm voor een te hoog debiet. Zie

Afwijkingen en adviezen, page 31

voor meer informatie.

Bewegen tussen bedrijfsschermen.

Wachtwoordscherm

Als er een wachtwoord is ingesteld, verschijnt het

Wachtwoordscherm wanneer wordt ingedrukt

Verklaring

Het scherm binnengaan om een wachtwoord in te voeren.

Druk hierop om een veld te activeren voor bewerking.

Naar rechts bewegen wanneer u cijfervelden bewerkt. Druk opnieuw om de invoer te bevestigen wanneer alle cijfers correct zijn.

Het door de gebruiker ingestelde wachtwoord voor het systeem invoeren.

Verhogen/verlagen van de cijfers wanneer u cijfervelden bewerkt.

332933H 25

Instelschermen

Instelschermen

De Instelmodus wordt gebruikt om een wachtwoord in te stellen (indien gewenst) en om de parameters voor het controleren en bewaken van het debiet met de ProControl 1KE in te stellen. Zie

Over het scherm navigeren/scherm bewerken, page 21

voor informatie over selecteren en het invoeren van gegevens.

Instelscherm 1

Gebruik dit scherm om de onderhoudstotalisator te bekijken, de doelwaarde voor het onderhoud in te stellen en de op de Bedrijfsschermen getoonde eenheden voor de batch- en eindtotalisators in te stellen. De eenheid voor de onderhoudstotalisator, getoond op dit Instelscherm, is altijd cc.

Verklaring

Het scherm binnengaan om voorkeuren in te stellen of te wijzigen.

Druk hierop om een veld te activeren voor bewerking of om de gemarkeerde selectie in een vervolgkeuzemenu te bevestigen.

Naar rechts bewegen wanneer u cijfervelden bewerkt. Druk opnieuw om de invoer te bevestigen wanneer alle cijfers correct zijn.

Onderhoudstotalisator resetten - zet de onderhoudstotalisator op nul.

Onderhoudstotalisator - Toont het huidige onderhoudstotaal in kubieke centimeter.

Stel de gewenste doelwaarde voor het onderhoudstotaal in dit veld in vierkante centimeters in. Zie

Instelscherm 4, page 28

om het onderhoudsalarm in te stellen of uit te schakelen.

Eenheden batchtotalisator - Kies uit de volgende opties van het vervolgkeuzemenu.

Kubieke centimeter

Liter

Gallon

Eenheden eindtotalisator - Kies uit de volgende opties van het vervolgkeuzemenu.

Kubieke centimeter

Liter

Gallon

Stoppen met bewerken van gegevens.

Bewegen tussen Instelschermen of velden op een scherm of verhogen/verlagen van de cijfers bij het bewerken van cijfervelden.

26 332933H

Instelscherm 2

Gebruik dit scherm om de boven- en ondergrenzen aan te geven waarbinnen de bediener het debietpercentage kan aanpassen en om de gewenste drukeenheden te selecteren.

Instelschermen

Instelscherm 3

Gebruik dit scherm om uw maximum- en minimumwaarden voor het debiet in te stellen en om de gewenste eenheden voor het debiet te selecteren.

332933H

Verklaring

Het scherm binnengaan om voorkeuren in te stellen of te wijzigen.

Druk hierop om een veld te activeren voor bewerking of om de gemarkeerde selectie in een vervolgkeuzemenu te bevestigen.

Naar rechts bewegen wanneer u cijfervelden bewerkt. Druk opnieuw om de invoer te bevestigen wanneer alle cijfers correct zijn.

Stel de gewenste bovengrens

(eerste gegevensveld) en ondergrens

(tweede gegevensveld) voor het debietpercentage in. De bediener kan het percentage op Bedrijfsscherm 1 slechts binnen deze grenzen aanpassen.

Drukeenheden - Kies uit de volgende opties van het vervolgkeuzemenu.

Selecteren als het systeem geen drukomvormer heeft.

Stoppen met bewerken van gegevens.

Bewegen tussen Instelschermen of velden op een scherm of verhogen/verlagen van de cijfers bij het bewerken van cijfervelden.

Verklaring

Het scherm binnengaan om voorkeuren in te stellen of te wijzigen.

Druk hierop om een veld te activeren voor bewerking of om de gemarkeerde selectie in een vervolgkeuzemenu te bevestigen.

Naar rechts bewegen wanneer u cijfervelden bewerkt. Druk opnieuw om de invoer te bevestigen wanneer alle cijfers correct zijn.

Stel het gewenste maximum (eerste gegevensveld) en minimum (tweede gegevensveld) voor het debiet in.

Als het debiet buiten deze waarden valt, treedt een alarm in werking.

Zie

Instelscherm 4, page 28

om de debietalarmen in te stellen of uit te schakelen.

Debieteenheden - Kies uit de volgende opties van het vervolgkeuzemenu.

Selecteren als het systeem geen drukomvormer heeft.

Stoppen met bewerken van gegevens.

Bewegen tussen Instelschermen of velden op een scherm of verhogen/verlagen van de cijfers bij het bewerken van cijfervelden.

27

Instelschermen

Instelscherm 4

Gebruik dit scherm om uw alarmvoorkeuren in te stellen. Selecteer om het alarm in te schakelen of laat het vakje leeg om het alarm uit te schakelen.

Instelscherm 5

Gebruik dit scherm om uw meter te kalibreren en om de K-factor van uw meter te bekijken of in te stellen.

Zie

De meter kalibreren, page 18

voor de procedure.

Verklaring

Het scherm binnengaan om voorkeuren in te stellen of te wijzigen.

Druk hierop om te wisselen tussen en blanco.

Alarm van onderhoudstotalisator inschakelen

Alarm voor debiet inschakelen

Alarm voor Auto Clear (automatisch wissen) inschakelen. Als het debietalarm is ingeschakeld, verdwijnt het van het scherm en de eventuele toebehoren

(zoals een lichttoren) zodra het debiet weer binnen de ingestelde grenswaarden valt.

Instellen timer voor achtergrondverlichting. Voer "00" in om de achtergrondverlichting te laten branden.

Stoppen met bewerken van gegevens.

Bewegen tussen Instelschermen of velden op een scherm of verhogen/verlagen van de cijfers bij het bewerken van cijfervelden.

Verklaring

Het scherm binnengaan om voorkeuren in te stellen of te wijzigen.

Druk hierop om een veld te activeren voor bewerking of om de gemarkeerde selectie in een vervolgkeuzemenu te bevestigen.

Naar rechts bewegen wanneer u cijfervelden bewerkt. Druk opnieuw om de invoer te bevestigen wanneer alle cijfers correct zijn.

Starten met kalibreren.

Stoppen met kalibreren.

Toont het volume dat het systeem heeft gemeten voor de kalibratietest.

Invoeren van het werkelijke volume dat in de cilinder is gedaan voor de kalibratietest.

Toont de K-factor van de meter. De gebruiker kan de K-factor handmatig instellen. Het systeem wordt automatisch bijgewerkt naar de juiste K-factor wanneer de meter wordt gekalibreerd.

Stoppen met bewerken van gegevens.

Bewegen tussen Instelschermen of velden op een scherm of verhogen/verlagen van de cijfers bij het bewerken van cijfervelden.

28 332933H

Instelscherm 6

Gebruik dit scherm om uw drukomvormer te specificeren en de verschuiving en helling van uw drukomvormer in te stellen.

Instelschermen

Instelscherm 7

Gebruik dit scherm om uw Modbus-voorkeuren voor poort 1 en 2 in te stellen. Let op: poort 5 en 6 worden gebruikt als Modbus-masterapparaten voor aansluiting op andere ProControl 1KE (of Informer)

-modules.

Verklaring

Het scherm binnengaan om voorkeuren in te stellen of te wijzigen.

Druk hierop om een veld te activeren voor bewerking of om de gemarkeerde selectie in een vervolgkeuzemenu te bevestigen.

Naar rechts bewegen wanneer u cijfervelden bewerkt. Druk opnieuw om de invoer te bevestigen wanneer alle cijfers correct zijn.

Selecteren van de juiste drukomvormer.

Instellen van de nulpuntverschuiving (de waarde op de meter wanneer er geen druk op het systeem staat).

Helling van drukomvormer. Dit getal is een constante die het aantal millivolt per bar weergeeft. De standaardwaarde komt overeen met de geselecteerde drukomvormer. Door de bediener aan te passen.

Stoppen met bewerken van gegevens.

Bewegen tussen Instelschermen of velden op een scherm of verhogen/verlagen van de cijfers bij het bewerken van cijfervelden.

Verklaring

Modbus-modus. Selecteer 'uit' of 'Slave' uit de opties in het vervolgkeuzemenu.

Schakel de Modbus-functie uit als deze niet wordt gebruikt.

ProControl 1KE als

Modbus-slaveapparaat gebruiken.

Invoeren of veranderen van het

Modbus-adres. De waarde ligt tussen 1 en 247.

Selecteren van een overdrachtssnelheid voor de seriële poort uit de opties in het vervolgkeuzemenu: 9600, 19200,

38400, 57600 of 115200.

Selecteren van een pariteit voor de seriële poort uit de opties in het vervolgkeuzemenu: GEEN, ONEVEN of

EVEN.

Stoppen met bewerken van gegevens.

Bewegen tussen Instelschermen of velden op een scherm of verhogen/verlagen van de cijfers bij het bewerken van cijfervelden.

332933H 29

Instelschermen

Instelscherm 8

Gebruik dit scherm om uw datumindeling, datum en tijd in te stellen.

Instelscherm 9

Gebruik dit scherm om een wachtwoord in te voeren dat nodig is om toegang te krijgen tot de Instelschermen. Dit scherm toont ook de softwareversie.

Verklaring

Het scherm binnengaan om voorkeuren in te stellen of te wijzigen.

Druk hierop om een veld te activeren voor bewerking of om de gemarkeerde selectie in een vervolgkeuzemenu te bevestigen.

Naar rechts bewegen wanneer u cijfervelden bewerkt. Druk opnieuw om de invoer te bevestigen wanneer alle cijfers correct zijn.

De gewenste datumindeling selecteren in het vervolgkeuzemenu.

MM/DD/JJ

DD/MM/JJ

JJ/MM/DD

Instellen van de huidige datum.

Instellen van het huidige tijdstip.

Stoppen met bewerken van gegevens.

Bewegen tussen Instelschermen of velden op een scherm of verhogen/verlagen van de cijfers bij het bewerken van cijfervelden.

Verklaring

Het scherm binnengaan om het wachtwoord in te stellen.

Druk hierop om het veld te kunnen bewerken.

Naar rechts bewegen wanneer u cijfervelden bewerkt. Druk opnieuw om de invoer te bevestigen wanneer alle cijfers correct zijn.

Het gewenste wachtwoord invoeren.

Voer "0000" in om het wachtwoord uit te schakelen.

Stoppen met bewerken van gegevens.

Bewegen tussen Instelschermen of velden op een scherm of verhogen/verlagen van de cijfers bij het bewerken van cijfervelden.

30 332933H

Afwijkingen en adviezen

Afwijkingen en adviezen

Er kunnen twee soorten fouten optreden. Fouten worden aangegeven op de display.

Afwijkingen, aangegeven met aandacht, maar niet onmiddellijk.

, vereisen

Adviezen, aangegeven met speciale aandacht.

, vereisen geen

Bij een afwijking of advies blijft het systeem werken.

Alarmlogboek Logic: Als 'Alarm Auto Clear' is ingeschakeld, zal het systeem niet twee keer hetzelfde alarm registreren. Als het systeem bijvoorbeeld heen en weer gaat tussen een laag debiet (F2) en een normaal debiet, zal het systeem deze fout slechts één keer registreren. Dit voorkomt dat het logboek vol raakt voordat de bediener het probleem heeft verholpen.

Als 'Alarm Auto Clear' is uitgeschakeld, wordt elk alarm slechts eenmaal geregistreerd als de bediener het probleem herstelt en vervolgens het alarm ongedaan maakt. Het alarm wordt tweemaal geregistreerd als de bediener het alarm ongedaan maakt voordat het probleem is verholpen.

In de volgende tabel ziet u welk fouttype bij elke foutcode en elk pictogram hoort.

De foutcode en de of de knipperen op het scherm. Als er meerdere alarmen zijn, hebben F2 en F3 een hogere prioriteit dan MF. Zij verschijnen als eerste en moeten als eerste worden verholpen.

Pictogram en code

MF

F2

F3

Beschrijving

Afwijkingen en adviezen

Verhelpen en wissen

Adviesalarm. Als dit alarm is ingeschakeld, verschijnt het alarm van de onderhoudstotalisator zodra de door de gebruiker ingestelde onderhoudsdoelwaarde wordt bereikt.

Afwijkingsalarm. Als dit alarm is ingeschakeld, verschijnt het alarm voor een te laag debiet wanneer het debiet lager is dan het door de gebruiker ingestelde minimum.

Afwijkingsalarm. Als dit alarm is ingeschakeld, verschijnt het alarm voor een te hoog debiet wanneer het debiet hoger is dan het door de gebruiker ingestelde maximum.

Zet de onderhoudstotalisator op nul (zie

Instelscherm 1, page 26 ). Voer onderhoud uit.

Druk op om het alarm te wissen. Het alarm verdwijnt niet voordat de onderhoudstotalisator op nul is gezet.

Wijzig het debiet, stel de minimale doelwaarde voor het debiet opnieuw in (zie

Instelscherm 3, page 27

) of schakel het alarm uit (zie

Instelscherm 4, page 28 ).

Druk op om het scherm te verwijderen. Het alarm verdwijnt niet als het debiet nog steeds lager is dan de door de gebruiker ingestelde doelwaarde.

Wijzig het debiet, stel de maximale doelwaarde voor het debiet opnieuw in (zie

Instelscherm 3, page 27

) of schakel het alarm uit (zie

Instelscherm 4, page 28 ).

Druk op om het alarm te wissen. Het alarm verdwijnt niet als het debiet nog steeds hoger is dan de door de gebruiker ingestelde doelwaarde.

332933H 31

Opheffen van storingen

Opheffen van storingen

Probleem

ProControl 1KE is geheel zwart.

Oorzaak

Stroom is niet ingeschakeld.

Losse of ontkoppelde elektriciteitskabel.

Hardwarestoring.

Oplossing

Schakel de voeding in.

Zet de kabel vast of sluit deze aan.

ProControl 1KE staat onder stroom, maar werkt niet.

De druk- of debietwaarde is 0 terwijl de vloeistof stroomt.

De druk- of debietwaarde staat voortdurend op — — —.

Onjuiste aanduiding van het debiet

Verkeerd drukbereik

Verkeerde afleeswaarden op display.

Communicatiestoring

Er stroomt geen vloeistof.

Laag debiet

Vervang de ProControl 1KE.

Losse of ontkoppelde debietmeter/drukomvormerkabel.

De eenheden zijn ingesteld op GEEN in de Instelschermen. Dit betekent dat het systeem geen drukomvormer en/of vloeistofmeter heeft.

Controleer de digitale I/O-kabel die vanaf/naar de meter loopt.

Kies de gewenste eenheden voor elk apparaat. Zie

Instelscherm 2, page 27

voor de druk en

Instelscherm 3, page 27

voor het debiet.

Defecte debietmetersensor of meter. Vervang de sensor of de meter.

De meter moet worden gekalibreerd. Kalibreer de meter. Zie

De meter kalibreren, page 18

.

Verkeerde omvormer geselecteerd.

Kies de juiste omvormer uit de opties in

Instelscherm 6, page 29

.

De verschuiving of helling zijn verkeerd ingesteld.

Bekijk en corrigeer de instellingen voor de drukverschuiving (mV) en de helling (mV/bar). Zie

Instelscherm 6, page 29

.

Te sterke statische ontlading.

Omgevingstemperatuur te hoog.

Onjuiste gegevensadressen.

Onjuiste communicatieparameters.

Vervang de ProControl 1KE.

Verlaag de omgevingstemperatuur.

Controleer de adresconfiguratie.

Controleer de communicatieparameters.

Verkeerde bekabeling.

Verstoppingen in de vloeistofleiding of de meter.

Controleer de bekabeling en bedrading. Zie

Installatie, page 9 .

Reinig de vloeistofleiding en/of de meter. Zie de handleiding van de meter.

Tandwielen versleten of beschadigd. Geef de meter een servicebeurt. Zie de handleiding van de meter.

Ontoereikende luchttoevoer door de

I/P-omvormer.

Verhoog de inkomende luchtdruk.

32 332933H

Opheffen van storingen

Diagnostische informatie

De leds onderaan de ProControl 1KE geven belangrijke informatie over de werking van het systeem.

Led-signalen

Signaal

Groen aan

Geel

Ononderbroken rood

Knipperend rood

Langzaam knipperend rood

Beschrijving

ProControl 1KE is ingeschakeld.

Interne communicatie bezig.

Storing in 1KE. Zie Opheffen van storingen.

Software is bezig met updaten.

Tokenfout: verwijder de token en upload de softwaretoken opnieuw.

332933H 33

Onderdelen

Onderdelen

Sets voor gevaarlijke locaties

24L085, 24P593, 24P595, 24L087, 24P597, 24L089, 24L091

34 332933H

Onderdelen

Table 4 Onderdelen van de sets voor gevaarlijke locaties

Ref.

1

Onderdeel

16M167

Beschrijving

VOEDING; ingangsspanning 90–264 VAC, uitgangsspanning 15

VDC.

Zie handleiding 332196. Niet inbegrepen bij set 24R261,

24R262 en 24R263.

MODULE, ProControl 1KE, bevat 3a-3c

6

8

4

5

3

3a

3b

3c▲

24L083

— — —

277853

16P265

16V142

— — —

16K509

16V381

MODULE, ProControl 1KE, met software

STEUN

LABEL, waarschuwings-, niet afgebeeld

KABEL, intrinsiek veilig*, vloeistofregelings-, 16 m (52,5 ft)

Zie

Onderdelen vloeistof- en luchtregeling, page 38 .

KABEL, voedings-, intrinsiek veilig*, 15 m (50 ft)

KABEL, intrinsiek veilig*, drukomvormer; inbegrepen bij set 24L089,

24P593 en 24P597

9 244524 AARDEDRAAD, constructie met klem

* Intrinsiek veilige kabels zijn te herkennen aan de blauwe plaatjes op de kabels.

Vervangende waarschuwings- en gevarenlabels, -plaatjes en -kaarten zijn gratis verkrijgbaar.

1

1

Aantal

1

1

1

1

332933H 35

Onderdelen

Sets voor niet-gevaarlijke locaties

24L084, 24L086, 24L088, 24L090, 24P592, 24P594, 24P596

36 332933H

Table 5 Onderdelen van de sets voor niet-gevaarlijke locaties

Ref.

2

7

8

4

5

3

3a

3b

3c▲

9

Onderdeel

16V680

24L083

— — —

277853

16P265

16P790

— — —

245202

16V380

244524

Beschrijving

VOEDING; ingangsspanning 90–264 VAC, uitgangsspanning 15

VDC.

MODULE, ProControl 1KE, bevat 3a-3c

MODULE, ProControl 1KE, met software

STEUN

LABEL, waarschuwings-, niet afgebeeld

KABEL, vloeistofregelings-

Zie

Onderdelen vloeistof- en luchtregeling, page 38

.

SNOER, set, stroom-, 3 m (10 ft), 13 amp, 120 V

KABEL, drukomvormer-, inbegrepen in set 24L088, 24P592 en

24P596

AARDEDRAAD, constructie met klem

Vervangende waarschuwings- en gevarenlabels, -plaatjes en -kaarten zijn gratis verkrijgbaar.

Onderdelen

1

1

1

1

1

Aantal

1

1

332933H 37

Onderdelen

Onderdelen vloeistof- en luchtregeling

38 332933H

Onderdelen

Table 6 Onderdelen vloeistof- en luchtregeling, model 24L084, 24L085, 24L086, 24L087

Ref.

Onderdeel

201 16E841

202 16P784

4 16P790

16V142

204 121141

205 15T937

206

207

208

104371

104116

– — —

209 289813

210 501867

211 15U749

212 114182

213 114339

214 - — —

215 24C375

216

217

— — —

112310

218

219

220

100079

109466

— —

221 24P600

222

223

224

225

– — —

124843

16K483

16V074

113116

Beschrijving

PANEEL, montage1

OMVORMER, I/P, bevat ref. 208 1

KABEL, vloeistofregelings-

KABEL, vloeistofregelings-, IS

WARTEL, kniestuk-

WARTEL, kniestuk-

SCHROEF, #10

SLUITRING, #10

STEUN, omvormer-

METER, G3000

KLEP, keer-

STEUN, meter-

SCHROEF, M6`

WARTEL, eenheid

MOER, zeskant-, 1-12 unf

REGELAAR, vloeistof-, bevat ref.

214, 216 en 217

STEUN, regelaar-

SCHROEF, #8

RING, borg-, #8

MOER, #8

BUIS, lucht-

OMVORMER, druk-, incl. fitting

(ref. 222) en

O-ring (ref. 225)

FITTING, drukomvormer-

FITTING

KABEL, meter-

KABEL, meter-, IS

O-RING

1

1

1

2

1

1

1

Aantal 24L084,

24R263

1

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2 of 6 ✔

2 of 6 ✔

1

24L085

24L086

24L087,

24R262

332933H 39

Onderdelen

Table 7 Onderdelen vloeistof- en luchtregeling, model 24L088, 24L089, 24L090, 24L091

207

208

209

210

219

220

221

222

Ref.

Onderdeel Beschrijving

201 16E841 PANEEL, montage-

202

4

16P784

16P790

OMVORMER, I/P, bevat ref. 208

KABEL, vloeistofregelings-

204

205

206

211

212

213

214

215

216

217

218

223

224

225

16V142

121141

15T937

104371

104116

– — —

289813

501867

15U749

114182

114339

— — —

24C375

— — —

112310

100079

109466

— —

16H282

24P600

– — —

16K483

16V074

111316

KABEL, vloeistofregelings-, IS

WARTEL, kniestuk-

WARTEL, kniestuk-

SCHROEF, #10

SLUITRING, #10

STEUN, omvormer-

METER, G3000

KLEP, keer-

STEUN, meter-

SCHROEF, M6`

WARTEL, eenheid

MOER, zeskant-, 1-12 unf

REGELAAR, vloeistof-, bevat ref.

214, 216 en 217

STEUN, regelaar-

SCHROEF, #8

RING, borg-, #8

MOER, #8

BUIS, lucht-

OMVORMER, druk-

OMVORMER, druk-, incl. fitting

(ref. 222) en O-ring (ref. 225)

FITTING, drukomvormer-

KABEL, meter-

KABEL, meter-, IS

O-RING

1

1

1

2

1

1

6

1

1

6

1

1

Aantal 24L088

1 ✔

1 ✔

1 ✔

1 ✔

1

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

24L089

24L090

24L091

40 332933H

Onderdelen

Table 8 Onderdelen vloeistof- en luchtregeling, model 24P592, 24P593, 24P594

Ref.

201

202

4

216

217

218

219

220

221

208

209

210

211

212

204

205

206

207

213

214

215

222

223

224

225

Onderdeel

16E841

16P784

16P790

16V142

121141

15T937

104371

104116

– — —

289813

501867

15U749

114182

114339

— — —

24C375

— — —

112310

100079

109466

— —

24P600

– — —

124843

16K483

16V074

111316

Beschrijving

PANEEL, montage-

OMVORMER, I/P, bevat ref. 208

KABEL, vloeistofregelings-

KABEL, vloeistofregelings-, IS

WARTEL, kniestuk-

WARTEL, kniestuk-

SCHROEF, #10

SLUITRING, #10

STEUN, omvormer-

METER, G3000

KLEP, keer-

STEUN, meter-

SCHROEF, M6`

WARTEL, eenheid

MOER, zeskant-, 1-12 unf

REGELAAR, vloeistof-, bevat ref. 214,

216 en 217

STEUN, regelaar-

SCHROEF, #8

RING, borg-, #8

MOER, #8

BUIS, lucht-

OMVORMER, druk-, incl. fitting (ref.

222) en O-ring (ref. 225)

FITTING, drukomvormer-

FITTING

KABEL, meter-

KABEL, meter-, IS

O-RING

Aantal

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

6

1

1

6

1

2

2

2

1

1

24P592

24P593

24P594

332933H 41

Onderdelen

Table 9 Onderdelen vloeistof- en luchtregeling, model 24P595, 24P596, 24P597

Ref.

201

202

4

216

217

218

219

220

221

209

210

211

212

204

205

206

207

208

213

214

215

222

223

224

225

Onderdeel

16E841

16P784

16P790

16V142

121141

15T937

104371

104116

– — —

289813

501867

15U749

114182

114339

— — —

24C375

— — —

112310

100079

109466

— —

24P600

– — —

124843

16K483

16V074

111316

Beschrijving

PANEEL, montage-

OMVORMER, I/P, bevat ref. 208

KABEL, vloeistofregelings-

KABEL, vloeistofregelings-, IS

WARTEL, kniestuk-

WARTEL, kniestuk-

SCHROEF, #10

SLUITRING, #10

STEUN, omvormer-

METER, G3000

KLEP, keer-

STEUN, meter-

SCHROEF, M6`

WARTEL, eenheid

MOER, zeskant-, 1-12 unf

REGELAAR, vloeistof-, bevat ref. 214,

216 en 217

STEUN, regelaar-

SCHROEF, #8

RING, borg-, #8

MOER, #8

BUIS, lucht-

OMVORMER, druk-, incl. fitting (ref.

222) en O-ring (ref. 225)

FITTING, drukomvormer-

FITTING

KABEL, meter-

KABEL, meter-, IS

O-RING

Aantal

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

6

6

1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

24P595,

24R261

Table 10 Aansluitpunten I/P-omvormer

Pen

(Ref. 4, F/C-kabel)

5

7

Draadkleur

Grijs

Blauw

Functie

Bediening A

Gemeenschappelijk

24P596

24P597

1

2

Pen

(Ref. 202, omvormer)

42 332933H

Toebehoren

Niet alle toebehoren en sets zijn geschikt voor gebruik op gevaarlijke locaties. Raadpleeg de handleidingen van de specifieke toebehoren en sets voor goedkeuringsdetails.

Goedgekeurd voor gebruik op gevaarlijke locaties

Onderdeelnr.

Beschrijving

16V077 Verlengkabel, 15 m (50 ft), voor meter

16K615 Elektriciteitskabel, 30 m (100 ft), voor voeding

16K509 Elektriciteitskabel, 15 m (50 ft), voor voeding

16M172 Optische vezelkabel, 15 m (50 ft)

16M173 Optische vezelkabel, 30 m (100 ft)

16V381 Kabel, M12, haaks, 5-pens

289814 G3000HR-meter, positieve verdringing, tandwieldebietmeter, 38 tot 1900 cc/min.

(0,01 tot 0,5 gpm), voor materialen met een lage tot gemiddelde viscositeit

280560 HG6000-meter, positieve verdringing, spiraalvormige tandwieldebietmeter, 50 tot 22.712 cc/min. (0,013 tot 6,0 gpm) voor materialen met een hoog debiet en een hoge viscositeit

258718 S3000-oplosmiddelmeter, positieve verdringing, tandwieldebietmeter, 38 tot

1900 cc/min. (0,01 tot 0,5 gpm) voor materialen met een lage viscositeit

24N525 Coriolis-meter, niet-intrusieve massadebietmeter, voor abrasieve en gevulde materialen, diverse stroomsnelheden en materialen

24C471 Vloeistofregelaar, 1:2, laag debiet

Toebehoren

24C472 Vloeistofregelaar, 1:3, laag debiet

570122 Luchtfilter en regelaarconstructie, inclusief montagesteun

24P600 Drukomvormer (lage druk). Koop ook de kabel voor gevaarlijke locaties 16V381* om de drukomvormer aan te sluiten op de ProControl 1KE

24R906 Drukomvormer (hoge druk), bevat omvormer, O-ring en fitting. Koop ook de kabel voor gevaarlijke locaties

16V381* om de drukomvormer aan te sluiten op de ProControl 1KE

* Als u de drukomvormer op een niet-gevaarlijke locatie gebruikt, koop dan kabel 16V380.

Toebehoren voor niet-gevaarlijke locaties

Onderdeelnr.

Beschrijving

16P467 Stroombeveiligingsset, bevat stroombeveiliging, aansluitblokken, bedrading en elektriciteitskabel.

Toevoegen aan de voeding om een extra ProControl 1KE (of Informer) van stroom te voorzien.

16K484 Verlengkabel, 15 m (50 ft), voor meter

16K465 Optische-vezel-naar-serieel-omvormer, te gebruiken voor communicatie tussen de ProControl 1KE en een PLC via ethernet.

15V337 Geavanceerde webinterfacemodule, te gebruiken voor communicatie tussen de ProControl 1KE en een PLC via ethernet.

24N807 Lichttorenset, bevat een lichttoren en een splitterkabel

16V380 Kabel, M12, haaks, 5-pens

24P006 Digitale I/O-toebehorenkabelset, bevat een kabel en een splitterkabel om een lichttoren of ander toebehoren aan te sluiten op het ProControl 1KE-systeem.

332933H 43

Montageafmetingen

Montageafmetingen

Voeding 16M167

ProControl 1KE-module

Montagepaneel voor vloeistof- en luchtregeling

Onderdeel

Montagepaneel voor vloeistof- en luchtregeling

Voeding

16M167

ProControl

1KE

A

Totale breedte mm (in.)

9.5 (241.3)

16.6 (420.9)

7.2 (183)

B

Totale hoogte mm (in.)

9.0 (228.6)

8.7 (221.2)

6.0 (152)

Totale diepte mm (in.)

0.5 (12.7)

4.5 (114.8)

2.8 (71)

Montageafmetingen breedte (C) x hoogte (D) mm (in.)

212,5 x instelbaar van 127,0–203,2

(8,5 x 5,0–8,0)

382,8 x 170,2

(15,1 x 6,7}

64 x 76

(2,5 x 3,0)

E

Formaat montageopening mm (in.)

0.5 (12.7)

0.31 (7.9)

0.28 (7)

44 332933H

Bijlage A − Overzicht Modbus-variabelen

Bijlage A − Overzicht Modbus-variabelen

Table 11 Apparaatidentificatieregisters

Registervergunningen

Alleen lezen

Alleen lezen

Alleen lezen

Alleen lezen

Alleen lezen

Alleen lezen

Alleen lezen

Alleen lezen

Alleen lezen

Alleen lezen

Alleen lezen

Informer-

Modbusregister

401040

401042

401044

401072

401074

401076

401078

401080

401082

401084

401086

Beschrijving

Primaire softwareversie

Secundaire softwareversie

Softwareversie build

Serienummerreeks - Bytes 0-3

Serienummerreeks - Bytes 4-7

Serienummerreeks - Bytes 8-11

Serienummerreeks - Bytes 12-15

Serienummerreeks - Bytes 16-19

Serienummerreeks - Bytes 20-23

Serienummerreeks - Bytes 24-27

Serienummerreeks - Bytes 28-31

Grootte Eenheden

32-bits Reeks, 4 bytes

32-bits Reeks, 4 bytes

32-bits Reeks, 4 bytes

32-bits Reeks, 4 bytes

32-bits Reeks, 4 bytes

32-bits Reeks, 4 bytes

32-bits Reeks, 4 bytes

32-bits Reeks, 4 bytes

32-bits Reeks, 4 bytes

32-bits Reeks, 4 bytes

32-bits Reeks, 4 bytes

Table 12 Uitvoeringsregisters

Registervergunningen

Lezen/Schrijven

Lezen/Schrijven

Lezen/Schrijven

Lezen/Schrijven

Lezen/Schrijven

Lezen/Schrijven

Lezen/Schrijven

Informer-

Modbus-

Beschrijving register

402000 Datum, jaar

Grootte

402001

402002

402003

Datum, maand

Datum, dag

Tijd, uur

16-bits

16-bits

16-bits

16-bits

402004

402005

Tijd, minuut

Tijd, seconde

16-bits

16-bits

402006 Alarmen die bevestiging vereisen 32-bits

Eenheden Ondergrens

JJ

MM

DD

UU

MM

SS

Bitveldalarmen

1

1

1

0

0

0

0

Bovengrens

99

12

31

23

60

60

0

Aantekeningen

0b0001–Alarm hoog debiet;

0b0010 —

Alarm laag debiet;

0b0100

— Doelwaarde onderh.

Zet bit op

0 om te resetten

Alleen lezen 402008 Huidig eindtotaal

Lezen/Schrijven

Lezen/Schrijven

402010

402012

Huidig batchtotaal

Huidig onderhoudstotaal

Alleen lezen 402014 Huidig debiet

332933H

32-bits

32-bits

32-bits

32-bits cc cc cc cc/min

0

0

0

0

32-bits

999999

999999

65536

Schrijf 0 om te resetten

Schrijf 0 om te resetten

45

Bijlage A − Overzicht Modbus-variabelen

Registervergunningen

Informer-

Modbus-

Beschrijving register

Alleen lezen 402016 Huidige druk

Lezen 402018 Huidige richtdruk

Lezen/Schrijven

Lezen/Schrijven

Lezen/Schrijven

402019 Kalibratiemodus

402020 Kalibratie, gemeten volume

402022 Kalibratie, daadwerkelijk gedoseerd volume

Grootte

Eenheden

32-bits

16-bits

16-bits

32-bits

32-bits bar procent

0=uit,

1=aan pulsen cc

Ondergrens

0

0

0

0

0

Bovengrens

65536

999

1

32-bits

32-bits

Aantekeningen x 1000

0 tot 99,9 procent

Table 13 Instelregisters

Registervergunningen

Informer-

Modbusregister

Beschrijving

403000 Communicatie, Modbus-modus Lezen/Schrijven

Lezen/Schrijven

Lezen/Schrijven

Lezen/Schrijven

403001 Communicatie, Modbus-adres

403003 Communicatie, Modbusoverdrachtssnelheid

403004 Communicatie, Modbus-pariteit

Lezen/Schrijven

Lezen/Schrijven

403005 Communicatie, Modbus-stopbits

403006 Display, datumindeling

Lezen/Schrijven

Lezen/Schrijven

Lezen/Schrijven

Lezen/Schrijven

Lezen/Schrijven

Lezen/Schrijven

Lezen/Schrijven

Lezen/Schrijven

Lezen/Schrijven

Lezen/Schrijven

Lezen/Schrijven

Lezen/Schrijven

Grootte

16-bits

32-bits

16-bits

16-bits

16-bits

16-bits

403007 Display, timer van achtergrondverlichting

403008 Display, alarm van onderhoudstotalisator inschakelen

403009 Display, debietalarm inschakelen

16-bits

16-bits

403010 Display, Alarm automatisch wissen 16-bits

403011 Debietmeter inschakelen

16-bits

403012 Drukomvormer inschakelen

403013 Eenheden, debiet

16-bits

16-bits

16-bits

403014 Eenheden, druk

403015 Eenheden, batchvolume

16-bits

16-bits

403016 Eenheden, Eindvolume 16-bits

403017 Systeem, onderhoudsdoelwaarde 32-bits

403019 Systeem, maximaal instelpunt vloeistofdebietpercentage

16-bits

Eenheden

0=uit, 1=aan 0

1-247

0=9600,

1=19200,

2=38400,

3=578600,

4=115200

0=geen,

1=oneven,

2=even

Geen

0=mm/dd/jj,

1=dd/mm/jj,

2=jj/mm/dd min

0=uit, 1=aan 0

0=uit, 1=aan 0

0=uit, 1=aan 0

0=uit, 1=aan 0

0=uit, 1=aan 0

0=cc/min,

1=l/min,

2=gal/min

0=psi, 1=bar,

2=MPa

0=cc, 1=l,

2=gal

0=cc, 1=l,

2=gal cc procent

Ondergrens

Bovengrens

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

247

4

2

2

2

99

1

1

1

1

1

2

2

2

(/1000)

2

999999

999

46

Aantekeningen

0 tot 99,9 procent

332933H

Registervergunningen

Lezen/Schrijven

Lezen/Schrijven

Lezen/Schrijven

Lezen/Schrijven

Lezen/Schrijven

Informer-

Modbusregister

Beschrijving

403020 Systeem, minimaal instelpunt debietpercentage

403021 Systeem, maximaal debiet

403023 Systeem, minimaal debiet

403025 Systeem, K-factor van meter

403026 Systeem, type drukomvormer

Lezen/Schrijven

Lezen/Schrijven

403027 Systeem, verschuiving drukomvormer

403029 Systeem, drukomvormerschaal

Bijlage A − Overzicht Modbus-variabelen

Grootte

Eenheden

16-bits

32-bits

32-bits

16-bits

16-bits

32-bits

32-bits procent cc cc cc

0=Type 1,

1=Type 2 mV mV/bar

0

0

0

0

Ondergrens

Bovengrens

0 999

999000

Aantekeningen

0 tot 99,9 procent

999000

10

0

5000

1

0,010 tot 5000 cc

Type 1. 100 psi

Type 2. 7500 psi

999999 0 tot 9999,99 mV

999999 0 tot 9,99999 mV/bar

332933H 47

Bijlage B - Geavanceerde webinterface

Bijlage B - Geavanceerde webinterface

Overzicht

De geavanceerde webinterface (AWI) is

Graco-onderdeelnr. 15V337. Het is een toebehoren dat met veel Graco-apparaten gecombineerd kan worden om communicatie met een pc via ethernet mogelijk te maken. De set bevat handleiding 332459 met installatie- en instellingsinformatie die voor alle apparaten geldt. Deze bevat hoofdstukken over het configureren van uw computer, het initialiseren van het systeem, het configureren van de belangrijkste systeeminstellingen en het instellen van uw netwerk.

Raadpleeg eerst handleiding 332459 en daarna deze bijlage voor specifieke informatie over de ProControl

1KE.

OPMERKING: er zijn een Modbus-gateway

(Graco-onderdeelnr. 24N977, afzonderlijk te koop) en een optische-vezel-naar-serieel-omvormer

(Graco-onderdeelnr. 24N978, afzonderlijk te koop) vereist om de ProControl 1KE te laten communiceren met de AWI.

OPMERKING: u hebt een AWI met versie 3.01.001

of hoger nodig.

Netwerktabblad

Wanneer u klaar bent met het instellen van het systeem volgens de aanwijzingen van handleiding

332459, selecteert u het Netwerktabblad.

Er moet minstens één ProControl 1KE in de lijst met netwerkapparaten aanwezig zijn. Klik op het pictogram voor de gewenste ProControl 1KE.

OPMERKING: als u nog moet zoeken naar

ProControl 1KE-systemen of deze handmatig moet toevoegen, verwijzen we naar de instructies voor het

Netwerktabblad in handleiding 332459.

48 332933H

Controletabblad

Gebruik het Monitor-tabblad (controletabblad) om het huidige apparaat in realtime te controleren. De enige wijziging die aan dit tabblad mogelijk is, is het resetten van het batchtotaal. Klik op Reset om het batchtotaal onmiddellijk op nul te zetten.

Bijlage B - Geavanceerde webinterface

332933H 49

Bijlage B - Geavanceerde webinterface

Instellingstabblad

Klik op Setup (instellen). Gebruik dit tabblad om de instellingen van uw ProControl 1KE te bekijken of te wijzigen. Voor onderdelen met een veld typt u het gewenste nummer in het veld en drukt u op Enter op uw toetsenbord. De verandering treedt in werking zodra u op Enter drukt. Bij vervolgkeuzemenu's klikt u op de gewenste optie. De verandering treedt meteen in werking.

50 332933H

Doel

In het schermgedeelte 'Target' (doel) kunt u uw

'Maintenance target' (onderhoudsdoelwaarde) bekijken of aanpassen, evenals de 'Min Flow

Target/Max Flow Target' (boven- en ondergrenzen voor aanpassing van het debiet door de bediener) en de 'Maximum Flow/Minimum Flow' (minimale en maximale debietwaarden). Type het gewenste getal in het veld. Veranderingen aan de boven- en ondergrenzen voor het debiet treden in werking zodra de bediener een nieuwe debietwaarde invoert op de

ProControl 1KE-module.

Bijlage B - Geavanceerde webinterface

Naam van apparaat

In het schermgedeelte 'Device name' (naam van apparaat) kunt u een naam in het veld intypen om het verschil tussen uw ProControl 1KE's te zien als u er meerdere gebruikt.

Gebeurtenissen

In het schermgedeelte 'Events' (gebeurtenissen) kunt u de alarminstellingen en de timer van de achtergrondverlichting bekijken of aanpassen.

Gebruik de vervolgkeuzemenu's om te wisselen tussen On (aan) en Off (uit) voor het 'Maintenance

Alarm' (onderhoudsalarm), het 'Flow Alarm'

(debietalarm) en de 'Auto Clear'-functie (automatisch wissen). Voor de timer van de achtergrondverlichting typt u een getal in het veld, dat overeenkomt met het aantal minuten dat de display ongebruikt moet zijn voordat het licht dooft om energie te besparen.

Eenheden

In het schermgedeelte 'Units' (eenheden) kunt u de gewenste eenheden voor 'Pressure' (druk), 'Flow

Rate' (debiet), 'Batch Total' (batchtotaal) en 'Grand

Total' (eindtotaal) raadplegen en aanpassen. Ook kunt u de 'Pressure sensor' (druksensor) en 'Flow

Meter' (debietmeter) in- of uitschakelen. Gebruik het vervolgkeuzemenu om verschillende eenheden te selecteren of om te wisselen tussen Enable

(inschakelen) en Disable (uitschakelen), indien gewenst.

Modbus

In dit schermgedeelte kunt u de 'Modbus mode' (Modbus-modus), het 'Modbus Address'

(Modbus-adres), de 'Modbus Baudrate'

(Modbus-overdrachtssnelheid) en de 'Modbus Parity'

(Modbus-pariteit) raadplegen. De Modbus-informatie moet worden aangepast op de ProControl 1KE. Als u deze op uw pc zou aanpassen, zou deze wijziging een storing in uw verbinding veroorzaken.

K-factor

In dit schermgedeelte kunt u de K-factor voor de systeemmeter bekijken of aanpassen. Zie

De meter kalibreren, page 18 .

332933H 51

Bijlage B - Geavanceerde webinterface

Datum en tijd

In het schermgedeelte 'Date and Time' (datum en tijd) kunt u de 'Date Format' (de datumindeling), de 'Date'

(datum) en de 'Time' (tijd) raadplegen en aanpassen.

Gebruik het vervolgkeuzemenu om een nieuwe datumindeling te selecteren als u dat wenst. Voor de datum en tijd typt u de juiste informatie in het veld.

52 332933H

Technische informatie

Maximale druk:

Maximale inlaatluchtdruk I/P-omvormer

Maximale vloeistofwerkdruk

289813 G3000-meter

24C375 Vloeistofregelaar

Maximale vloeistofinlaatdruk

24C375 Vloeistofregelaar

Vereisten ingangsvermogen:

Voltage:

Frequentie:

Fase:

Ampère:

Vereisten uitgangsvermogen:

Voeding 16V680

Voeding 16M167

Omgeving

Bedrijfstemperatuur

Opslagtemperatuur

Vochtigheid

Displaybehuizing is oplosmiddelbestendig.

Bevochtigde delen

Meter

Vloeistofregelaar

Fittingen

Gewicht

ProControl 1KE

Montagesteun

Voeding 16M167

Vloeistofplaat (volledig benut)

Technische informatie

VS

130 psig

4000 psi

100 psi

Metrisch

10,3 bar

28 MPa, 276 bar

0,7 MPa, 7 bar

300 psi 2,1 MPa, 21 bar

90-264 VAC

50-60 Hz

1 maximaal 1,25 A

Maximaal 15 VDC, 1,2 A

Maximaal 15 VDC, 160 mA

32 °- 122 °F

–22 °- 140 °F

0 °- 50 °C

–30 °- 60 °C

0 tot 95 procent, niet condenserend

Zie de handleiding van de G3000-meter (308778) of de handleiding van de Coriolis-meter (313599)

Zie de handleiding van de vloeistofregelaar (3A0427)

Roestvrij staal

1,5 lb

1 lb

9 lb

10,5 lb

0,68 kg

0,45 kg

4,1 kg

4,76 kg

332933H 53

Standaardgarantie van Graco

Graco garandeert dat alle in dit document genoemde en door Graco vervaardigde apparatuur waarop de naam Graco vermeld staat, op de datum van verkoop voor gebruik door de oorspronkelijke koper vrij is van materiaal- en fabricagefouten. Met uitzondering van speciale, uitgebreide, of beperkte garantie zoals gepubliceerd door Graco, zal Graco, gedurende een periode van twaalf maanden na verkoopdatum, elk onderdeel van de apparatuur dat naar het oordeel van Graco gebreken vertoont herstellen of vervangen. Deze garantie is alleen van toepassing op voorwaarde dat de apparatuur conform de schriftelijke aanbevelingen van Graco geïnstalleerd, bediend en onderhouden werd.

Normale slijtage en veroudering, of slecht functioneren, beschadiging of slijtage veroorzaakt door onjuiste installatie, verkeerde toepassing, slijpend materiaal, corrosie, onvoldoende of onjuist uitgevoerd onderhoud, nalatigheid, ongeval, eigenmachtige wijzigingen aan de apparatuur, of het vervangen van Graco-onderdelen door onderdelen van andere herkomst, vallen niet onder de garantie en Graco is daarvoor niet aansprakelijk. Graco is ook niet aansprakelijk voor slecht functioneren, beschadiging of slijtage veroorzaakt door de onverenigbaarheid van Graco-apparatuur met constructies, toebehoren, apparatuur of materialen die niet door Graco geleverd zijn, en ook niet voor fouten in het ontwerp, bij de fabricage of het onderhoud van constructies, toebehoren, apparatuur of materialen die niet door Graco geleverd zijn.

Deze garantie wordt verleend onder de voorwaarde dat de apparatuur waarvan de koper stelt dat die een defect vertoont gefrankeerd wordt verzonden naar een erkende Graco-dealer opdat de aanwezigheid van het beweerde defect kan worden geverifieerd. Indien het beweerde defect inderdaad wordt vastgesteld, zal Graco de defecte onderdelen kosteloos herstellen of vervangen.

De apparatuur zal gefrankeerd worden teruggezonden naar de oorspronkelijke koper. Indien bij de inspectie geen materiaal- of fabricagefouten worden geconstateerd, dan zullen de herstellingen worden uitgevoerd tegen een redelijke vergoeding, in welke vergoeding de kosten van onderdelen, arbeid en vervoer begrepen kunnen zijn.

UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, DAARONDER MEDEBEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT

TOEPASSING.

De enige verplichting van Graco en het enige verhaal van de klant bij schending van de garantie is zoals hierboven bepaald is. De koper gaat ermee akkoord dat geen andere verhaalsmogelijkheid

(waaronder, maar niet beperkt tot vergoeding van incidentele schade of van vervolgschade door winstderving, gemiste verkoopopbrengsten, letsel aan personen of materiële schade, of welke andere incidentele verliezen of vervolgverliezen dan ook) aanwezig is. Elke klacht wegens inbreuk op de garantie moet binnen twee (2) jaar na aankoopdatum kenbaar worden gemaakt.

VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALDE TOEPASSING, MET

BETREKKING TOT TOEBEHOREN, APPARATUUR, MATERIALEN OF COMPONENTEN DIE

GRACO GELEVERD, MAAR NIET VERVAARDIGD HEEFT. Deze items, die verkocht, maar niet vervaardigd worden door Graco (zoals elektrische motoren, schakelaars, slangen, enz.) zijn, indien van toepassing, onderhevig aan de garantie van de fabrikant. Graco zal aan de koper redelijke ondersteuning verlenen bij het aanspraak maken op die garantie.

Graco is in geen geval aansprakelijk voor indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die het gevolg is van het feit dat Graco dergelijke apparatuur heeft geleverd, of van de uitrusting, de werking, of het gebruik van producten of andere goederen op deze wijze verkocht, ongeacht of die ontstaat door inbreuk op een contract, inbreuk op garantie, nalatigheid van Graco, of anderszins.

Graco-informatie

Bezoek www.graco.com voor de meest recente informatie over Graco-producten.

Kijk op www.graco.com/patents voor patentinformatie.

Voor het plaatsen van een bestelling neemt u contact op met uw Graco-leverancier of belt u de dichtstbijzijnde distributeur.

Telefoon: 612-623-6921 of gratis: 1-800-328-0211 Fax: 612-378-3505

Alle geschreven en afgebeelde gegevens in dit document geven de meest recente productinformatie weer zoals bekend op het tijdstip van publicatie.

Graco behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving.

Vertaling van de originele instructies. This manual contains Dutch. MM 3A2614

Hoofdkantoor Graco: Minneapolis

Kantoren in het buitenland: België, China, Japan, Korea

GRACO INC. EN DOCHTERONDERNEMINGEN • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • VS

Copyright 2013, Graco Inc. Alle productielocaties van Graco zijn ISO 9001-gecertificeerd.

www.graco.com

Revisie H, februari 2018

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents