Graco 308112g , Hogedruk afgiftekraan de handleiding

Add to my manuals
8 Pages

advertisement

Graco 308112g , Hogedruk afgiftekraan de handleiding | Manualzz

BEDIENINGSINSTRUCTIES --

ONDERDELENLIJST

INSTRUCTIES

Deze handleiding bevat belangrijke aanwijzingen en waarschuwingen.

ZORGVULDIG LEZEN EN BEWAREN ALS

NASLAGWERK.

Hogedruk afgiftekraan

Maximum werkdruk: 55 MPa (552 bar)

Model 223903, serie B, 1/4 npt materiaalinlaat

Model 224132, serie B, 3/8 npt materiaalinlaat

Eerste keuze als kwaliteit telt.

Z

308112H

Rev. G

06634

GRACO N.V.; Industrieterrein — Oude Bunders;

Slakweidestraat 31, 3630 Maasmechelen, Belgium

Tel.: 32 89 770 700 -- Fax: 32 89 770 777

.

COPYRIGHT 1990, GRACO INC.

Inhoudsopgave

Waarschuwingen

Bediening

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

4

Onderdelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Graco-garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

8

Symbolen

Waarschuwingssymbool

WAARSCHUWING

Dit symbool waarschuwt u voor de mogelijkheid van zware verwondingen of de dood als u de aanwijzingen niet opvolgt.

Voorzichtig-symbool

VOORZICHTIG

Dit symbool waarschuwt u voor de mogelijkheid van beschadiging of vernietiging van apparatuur als u de aanwijzingen niet opvolgt.

WAARSCHUWING

GEVAREN VAN MISBRUIK VAN APPARATUUR

Door verkeerd gebruik kan de apparatuur scheuren of defect raken, wat kan leiden tot ernstig letsel.

INSTRUCTIES

-

Deze apparatuur is uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

-

Lees alle bedieningsvoorschriften, typeplaatjes en labels, voordat u de apparatuur in gebruik neemt.

-

Gebruik de apparatuur uitsluitend voor de toepassing waarvoor ze bedoeld is. Als u twijfelt, bel dan uw

Graco-dealer.

-

Breng geen wijzigingen of modificaties aan de apparatuur aan.

-

Overschrijd niet de maximum werkdruk van de zwakste component in uw systeem. Deze apparatuur heeft een maximum vloeistofwerkdruk van 55 MPa (552 bar).

-

Controleer de apparatuur dagelijks. Repareer of vervang versleten of beschadigde onderdelen meteen.

-

Ga voorzichtig om met slangen. Trek niet aan slangen om apparatuur te verplaatsen.

-

Leg slangen zo dat ze niet in de buurt kunnen komen van transportmiddelen, scherpe randen, bewegende delen of hete oppervlakken. Graco-slangen mogen niet worden blootgesteld aan temperaturen boven 66

E

C of onder --40

E

C.

-

Houd u aan alle van toepassing zijnde plaatselijke en landelijke voorschriften van de brandweer, van de elektriciteitsmaatschappij, en aan overige veiligheidsvoorschriften.

-

Gebruik in een hogedruk-installatie nooit een buigbare verlengslang die bedoeld is voor lagedruk toepassingen.

-

Niet proberen om smeermiddel in een fitting te persen.

2 308112

WAARSCHUWING

INJECTIEGEVAAR

Materiaal uit de afgiftekraan, lekkages of beschadigde onderdelen kunnen er de oorzaak van zijn dat er materiaal door de huid naar binnen dringt in het lichaam, hetgeen uitermate ernstig letsel kan veroorzaken, mogelijk zelfs verlies van lichaamsdelen. Ook kan materiaal dat in de ogen of op de huid spuit of valt ernstig letsel veroorzaken.

-

Als er materiaal door de huid lijkt te zijn gedrongen, kan dat eruit zien als een gewone snijwond, maar er is sprake van ernstig letsel. Raadpleeg onmiddellijk een arts.

-

De kraan niet op een persoon of enig lichaamsdeel richten.

-

Nooit uw hand of vingers over de vetkoppeling heenleggen.

-

Nooit proberen lekkages te stoppen met uw handen, het lichaam, handschoenen of een doek.

-

Draai steeds eerst alle materiaalkoppelingen goed vast, voordat u de apparatuur gaat bedienen.

-

Kijk de slangen, buizen en koppelingen elke dag na. Vervang versleten of beschadigde onderdelen onmiddellijk. Nooit hogedrukkoppelingen herstellen; vervang de hele slang.

-

Gebruik alleen door Graco goedgekeurde slangen.

GEVAREN VAN GIFTIGE MATERIALEN

Gevaarlijke spuitmaterialen of giftige dampen kunnen ernstig letsel of zelfs de dood veroorzaken als deze in de ogen of op de huid spatten, worden ingeademd of ingeslikt.

-

Zorg dat u op de hoogte bent van de specifieke gevaren van het materiaal dat u gebruikt.

-

Bewaar gevaarlijk materiaal in een goedgekeurde materiaalhouder. Voer gevaarlijke materialen af conform alle geldende voorschriften en richtlijnen.

-

Draag altijd een veiligheidsbril, handschoenen, beschermende kleding en een ademhalingsfilter, zoals aanbevolen door de fabrikant van de gebruikte materialen en oplosmiddelen.

Drukontlastingsprocedure

WAARSCHUWING

INJECTIEGEVAAR

Materiaal onder hoge druk kan door de huid heen binnendringen en ernstig letsel veroorzaken. Om het risico te verminderen van verwondingen door materiaalinjectie, spattend materiaal, of bewegende delen, moet u de

Drukontlastingsprocedure volgen steeds wanneer u:

leest dat de druk moet worden ontlast,

ophoudt met vloeistof afgeven,

het systeem of een deel van het apparaat nakijkt of er onderhoud aan pleegt,

of de tuit installeert of reinigt.

1.

Schakel de aandrijving van de pomp uit.

2.

Trek aan de trekker van de afgiftekraan en laat het materiaal in een opvangbak lopen om de druk te ontlasten.

3.

Open alle zelfontlastende luchtkranen en materiaalaftapkranen in het systeem.

4.

Laat de aftapkraan open staan, zolang u niet opnieuw gaat spuiten.

308112 3

Bediening/Onderhoud

Deze afgiftekraan maakt het mogelijk de toevoer van smeermiddelen onder hoge druk nauwkeurig te regelen. Als lucht aan de pomp wordt toegevoerd, zal de pomp starten als de afgiftekraan wordt aangetrokken, en zal weer stoppen door de tegendruk als de trekker weer wordt losgelaten.

OPMERKING: Controleer alle onderdelen grondig tijdens de demontage en vervang alle beschadigde of versleten onderdelen nauwkeurig.

1 4,7 mm speling.

1.

Ontlast de druk.

2.

Koppel de slang af van de afgiftekraan.

3.

Schroef het onderste huis (11) van het bovenste huis (14). Verwijder de kogel (2) en de ventielzitting (10).

De ventielzitting kan omgedraaid worden, om de andere kant als nieuwe zitting te gebruiken.

2 Aandraaien tot 40--47 N.m.

OORZAAK 2: De ventielkogel of de zitting is geblokkeerd of versleten, of de veer is verslapt.

1

3

4.

Als de veer (6) vervangen moet worden, schroef dan de uitlaatnippel (7) los en plaats de nieuwe veer.

Zie de Onderdelentekening op blz. 5.

7

1

5.

Zet de kraan weer in elkaar in de omgekeerde volgorde als bij het uit elkaar halen. Draai het onderste huis (11) aan tot 40--47 N.m.

PROBLEEM B: Het smeervet lekt langs de o-ring en de ringsteun van de ventielas.

11

2

13

OORZAAK: De ventielas of de O-ring kan versleten of beschadigd zijn.

06634

1.

Ontlast de druk.

Afb. 1

2.

Koppel de slang af van de afgiftekraan.

PROBLEEM A: Het smeervet blijft stromen nadat de trekker is losgelaten.

OORZAAK 1: De kraan is niet goed afgesteld.

WAARSCHUWING

Om het risico te verminderen van ernstige verwonding moet u steeds als u de instructie krijgt de druk te ontlasten de Drukontlastingsprocedure, op blz. 3, volgen.

3.

Schroef het onderste huis (11) van het bovenste huis (14). Verwijder de kogel (2).

4.

Draai de borgmoer (1) los en verwijder de stelschroef (3). Duw een dunne staaf door het gat van de stelschroef en duw de ventielas (8) uit het huis. Gebruik een draad met omgebogen eind om de O-ring (5) en de ringsteun (9) uit het huis te halen, als dat nodig is.

1.

Ontlast de druk.

2.

Controleer of er minstens 4,7 mm ruimte is tussen de trekker (13) en de uitlaatnippel (7). Zie Afb. 1.

3.

Voor het afstellen van de ruimte draait u de borgmoer (1) los, en draait u de stelschroef (3) in of uit. Houdt de stelschroef in de gevonden juiste stand vast, en draai de borgmoer goed vast.

OPMERKING: Raak de kleine kogel niet kwijt als u de as verwijdert.

5.

Positioneer de steunrIng en de O-ring een voor een met behulp van een staaf met een doorsnee van 6,4 mm

(0,25 in.) volledig in de holte. Steek de ventielas er zo in dat hij gelijk is met de bovenkant van het bovenste huis (14). Breng de kogel aan. Breng de stelschroef weer aan. Ga door met de herassemblage van het ventiel. Draai het onderste huis (11) aan tot 40--47 N.m.

Stel de speling van de trekker af. Zie Probleem A links.

4 308112

24b

24a

Onderdelenlijst en -tekening

13

22

3

1

12

6

7

16 22

14

9

5

8

2

10

4

21

15

11

1

2†

3

4†

5†

6

7*

8†

9†

10†

11

Ref.

Onder-

Nr.

deelnr.

100015

111519

101618

151222

157628

160804

160805

160806

160807

191603

12

13

186525

186786

164386

186651

Omschrijving Aantal

MOER, zeskant; 1/4--20 1

KOGEL, staal; 3,2 mm (1/8”) diameter 1

STELSCHROEF, inbus; 1/4--20 x 5/8 1

PAKKING; koper 1

O-RING; nitrilrubber

DRUKVEER

VERLOOPSTUK, uitlaat-; 1/8 npt

AS, ventiel-

RINGSTEUN; leer

ZITTING, ventiel

HUIS, onderste

Alleen Model 223903

Alleen Model 224132

PLAAT, druk-

TREKKER

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

06635

Ref.

Onder-

Nr.

deelnr.

Omschrijving Aantal

14

15

16

21

22

24

24a

24b

165594

109018

186523

186524

111280

200389

200325

HUIS, bovenste

O-RING; nitrilrubber

PEN, draai-

AFSTANDSBUS

MOER, borg-

VERLOOPSTUK

Bevat onderdelen 24a, 24b

. BUIS (niet afzonderlijk leverbaar)

. KOPPELING zie handleiding 306708 voor de onderdelen

* Aanbevolen gereedschapskist voor reserveonderdelen.

Houd deze reserveonderdelen bij de hand, om tijdverlies door onderhoud te beperken.

1

1

1

2

1

1

1

1

† Deze onderdelen zitten in reparatieset 204161.

308112 5

6 308112

Aantekeningen

Overzicht van de wijzigingen

Deze handleiding is van revisie F naar G gegaan om nummer 21 op de onderdelenlijst op pagina 5 toe te voegen.

308112 7

Graco-garantie en uitsluitingen

GARANTIE

Graco garandeert dat alle door Graco vervaardigde apparatuur die in deze handleiding staat en waarop de naam Graco vermeld staat, op de datum van verkoop door een geautoriseerde Graco dealer voor gebruik door de oorspronkelijke koper, vrij is van materiaal- en fabricagefouten. Graco zal, gedurende een periode van twaalf maanden na verkoopdatum, elk onderdeel van de apparatuur dat naar het oordeel van Graco gebreken vertoont herstellen of vervangen. Deze garantie geldt alleen indien de apparatuur is geïnstalleerd, gebruikt en onderhouden in overeenstemming met de door Graco schriftelijk verstrekte aanbevelingen.

Normale slijtage en veroudering, of slecht functioneren, beschadiging of slijtage veroorzaakt door onjuiste installatie, verkeerde toepassing, slijpend materiaal, corrosie, onvoldoende of onjuist uitgevoerd onderhoud, nalatigheid, ongeval, eigenmachtige wijzigingen aan de apparatuur, of het vervangen van Graco-onderdelen door onderdelen van andere herkomst, vallen niet onder de garantie en Graco is daarvoor niet aansprakelijk. Graco is ook niet aansprakelijk voor slecht functioneren, beschadiging of slijtage veroorzaakt door de onverenigbaarheid van Graco-apparatuur met constructies, toebehoren, apparatuur of materialen die niet door

Graco geleverd zijn, en ook niet voor ondeugdelijk ontwerp, fabricage of onderhoud van constructies, toebehoren, apparatuur of materialen die niet door Graco geleverd zijn.

Deze garantie wordt verleend onder de voorwaarde dat de apparatuur waarvan de koper stelt dat die een defect vertoont gefrankeerd wordt verzonden naar een erkende Graco-dealer opdat de aanwezigheid van het beweerde defect kan worden geverifieerd. Indien het beweerde defect inderdaad wordt vastgesteld zal Graco de defecte onderdelen kosteloos herstellen of vervangen. De apparatuur zal gefrankeerd worden teruggezonden naar de oorspronkelijke koper. Indien bij de inspectie geen materiaal- of fabricagefouten worden geconstateerd, dan zullen de herstellingen worden uitgevoerd tegen een redelijke vergoeding, in welke vergoeding de kosten van onderdelen, arbeid en vervoer begrepen kunnen zijn.

DEZE GARANTIE IS EXCLUSIEF, EN TREEDT IN DE PLAATS VAN ENIGE ANDERE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF

IMPLICIET, DAARONDER MEDEBEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID

OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALDE TOEPASSING.

Gracos enige verplichting en de enige verhaalsmogelijkheid van de koper in geval van een inbreuk op de garantie is hetgeen hierboven is beschreven. De koper gaat ermee akkoord dat geen andere verhaalsmogelijkheid (daarin medebegrepen, maar niet beperkt tot vergoeding van incidentele schade of van vervolgschade door winstderving, gemiste verkoopopbrengsten, letsel aan personen of materiële schade, of welke andere incidentele verliezen of vervolgverliezen dan ook) aanwezig is. Elke klacht wegens inbreuk op de garantie moet binnen twee (2) jaar na aankoopdatum worden kenbaar gemaakt.

GRACO GEEFT GEEN GARANTIE EN WIJST ELKE IMPLICIETE GARANTIE AF BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID OF

GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALDE TOEPASSING, MET BETREKKING TOT TOEBEHOREN, APPARATUUR,

MATERIALEN OF COMPONENTEN DIE GRACO GELEVERD, MAAR NIET VERVAARDIGD HEEFT. Deze onderdelen die door

Graco geleverd, maar niet vervaardigd zijn (zoals elektromotoren, schakelaars, slangen, etc.), zijn onderworpen aan de garantie, indien verleend, van de fabrikant ervan. Graco zal aan de koper redelijke ondersteuning verlenen bij het aanspraak maken op deze garanties.

Voor verkoop aan klanten in Canada:

Met uitzondering van de uitdrukkelijk hier vermelde gevallen, biedt Graco geen voorstellingen, garanties of voorwaarden, expliciet, impliciet of secundair betreffende verkochte goederen of diensten en GRACO ZAL OP GEEN ENKELE WIJZE AANSPRAKELIJK

ZIJN VOOR enige andere zekerheid voorstelling, garantie of voorwaarde, of die nu voortvloeit uit de wet of anderszins, daaronder medebegrepen maar niet beperkt tot GARANTIES BETREFFENDE VERKOOPBARE KWALITEIT OF GESCHIKTHEID VOOR

EEN BEPAALDE TOEPASSING

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Graco is in geen geval aansprakelijk voor indirecte, incidentele of speciale schade of vervolgschade die het gevolg is van het feit dat

Graco zulke apparatuur heeft geleverd, of van de uitrusting, de werking, of VOOR het gebruik van producten of andere goederen op deze wijze verkocht, ongeacht of die ontstaat door inbreuk op een contract, inbreuk op garantie, nalatigheid van Graco, of anderszins.

Alle teksten en illustraties in dit document geven de laatst bekende productinformatie op het moment van publicatie weer.

Graco behoudt zich het recht voor om op ieder moment wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving.

Verkoopkantoren: Minneapolis, MN; Plymouth.

Kantoren in buitenland: België; China; Japan; Korea

GRACO N.V.; Industrieterrein — Oude Bunders;

Slakweidestraat 31, 3630 Maasmechelen, Belgium

Tel.: 32 89 770 700 -- Fax: 32 89 770 777

GEDRUKT IN BELGIE 308112 02/00

8 308112

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement