Graco 3A6256A, LazerVac de handleiding

Graco 3A6256A, LazerVac de handleiding | Manualzz
Bediening/reparatie/onderdelen
LazerVac™ en Cyclone
3A6256A
NL
Stofzuiger voor droog beton- en asfaltstof. Alleen voor professioneel gebruik.
Vacuüm
Model 25M860 - LazerVac 550 (benzine)
Scheider
Model 25M862 - Cyclone 32 (32 gallon)
Belangrijke veiligheidsinstructies
Lees alle waarschuwingen en instructies in deze handleiding voordat
u de apparatuur gebruikt. Zorg dat u vertrouwd bent met de bediening
en het juiste gebruik van de apparatuur. Bewaar deze instructies.
LazerVac 550
Cyclone 32
??
??
www.graco.com/techsupport
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave
Waarschuwingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Afvoer van accu's . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Onderdelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Onderdelenlijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Bediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
De reservoirs en zakken legen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Uitschakelen en opslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Opslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Onderhoud en reparatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Repareren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Onderdelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Montageschema (LazerVac 550) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Onderdelen bij montage (LazerVac 550) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Schema met accessoires (LazerVac 550) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Onderdelenlijst accessoires (LazerVac 550) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Schema voor afdekking en ontgrendeling stofzuiger (LazerVac 550) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Onderdelenlijst voor afdekking en ontgrendeling stofzuiger (LazerVac 550) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Schema filterzakken (LazerVac 550) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Onderdelenlijst filterzakken (LazerVac 550) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Schema luchtfilter (LazerVac 550) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Onderdelenlijst luchtfilter (LazerVac 550) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Schema Cyclone 32 inclusief accessoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Onderdelenlijst Cyclone 32 inclusief accessoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Standaardgarantievoorwaarden van Graco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
2
3A6256A
Waarschuwingen
Waarschuwingen
De onderstaande waarschuwingen betreffen installatie, gebruik, aarding, onderhoud en reparatie van deze apparatuur.
Het uitroepteken verwijst naar een algemene waarschuwing en het gevarensymbool verwijst naar procedurespecifieke
risico's. Als u deze symbolen in de handleiding of op de waarschuwingslabels ziet, raadpleeg dan deze
Waarschuwingen. Productspecifieke gevaarsymbolen en waarschuwingen die niet in dit hoofdstuk staan beschreven,
staan vermeld in de gehele handleiding waar deze van toepassing zijn.
WAARSCHUWING
GEVAAR VAN STOF
Wanneer beton en andere oppervlakken worden geschuurd, kan er stof ontstaan dat gevaarlijke stoffen
kan bevatten.
Zo vermindert u het risico van ernstig letsel:
• Houd het stof onder controle om aan alle geldende voorschriften voor de werkplek te voldoen.
• Draag een goedgekeurd ademhalingsfilter dat aantoonbaar goed past en dat geschikt is voor
het soort stof bij het legen van het opvangreservoir of bij onderhoud.
• Gebruik het apparaat niet zonder dat de stofzak en filters zijn aangebracht.
GEVAREN VAN VERKEERD GEBRUIK VAN DE APPARATUUR
Verkeerd gebruik kan leiden tot ernstig letsel of de dood.
• Bedien het systeem niet als u moe bent of onder invloed bent van alcohol of geneesmiddelen.
• Verlaat de werkplaats niet wanneer de apparatuur in werking is. Schakel alle apparatuur uit wanneer
deze niet gebruikt wordt.
• Controleer de apparatuur dagelijks. Repareer of vervang versleten of beschadigde onderdelen
onmiddellijk en vervang ze uitsluitend door originele reserveonderdelen van de fabrikant.
• Breng geen veranderingen of wijzigingen in de apparatuur aan.
• Gebruik apparatuur alleen voor het beoogde doel. Neem contact op met uw leverancier voor
meer informatie.
• Houd kinderen en dieren weg uit het werkgebied.
• Houd u aan alle geldende veiligheidsvoorschriften.
• Blijf op een veilige afstand van andere mensen in de werkzone.
GEVAAR VAN VERSTRIKKING
Draaiende onderdelen kunnen vingers en andere lichaamsdelen snijden of amputeren.
• Blijf uit de buurt van draaiende onderdelen.
• Laat de apparatuur niet werken als de beschermkappen of deksels zijn weggehaald.
• Draag geen loszittende kleding, juwelen of lang haar los terwijl u de apparatuur bedient.
• Ontkoppel de accu voordat u het apparaat inspecteert, verplaatst of onderhoudt.
GEVAAR VAN BRANDWONDEN
De ventilator, vernevelaar en motor kunnen tijdens het gebruik erg heet worden. Voorkom ernstige
brandwonden en raak de apparatuur niet aan.
PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN
U moet geschikte beschermingsmiddelen dragen als u de apparatuur bedient en onderhoudt, en als
u in het werkgebied aanwezig bent; deze beschermen u tegen ernstig letsel, inademing van stof of
chemicaliën, en gehoorverlies. Dergelijke apparatuur is onder meer (maar is hier niet tot beperkt):
• Een veiligheidsbril.
• Gehoorbescherming.
• Een goedgekeurd ademhalingsfilter dat aantoonbaar goed past en dat geschikt is voor het soort stof
3A6256A
3
Waarschuwingen
WAARSCHUWING
BRAND- EN EXPLOSIEGEVAAR
Ontvlambare dampen in het werkgebied kunnen ontbranden of exploderen. Voorkom brand en
explosies onder meer als volgt:
• Gebruik het apparaat niet om ontvlambare of brandbare vloeistoffen, zoals benzine, op te zuigen of
in gebieden waar deze aanwezig kunnen zijn.
• Gebruik de apparatuur alleen in goed geventileerde ruimtes.
• Vul de brandstoftank niet als de motor draait of als hij heet is; schakel de motor uit en laat hem
afkoelen. Brandstof is zeer brandbaar en kan ontbranden of exploderen als deze op een heet
oppervlak wordt gemorst.
• Houd het werkgebied vrij van afval, inclusief oplosmiddelen, poetslappen en benzine.
• Zorg dat er altijd een brandblusapparaat op de werkplek aanwezig is.
GEVAAR VAN KOOLMONOXIDE
Uitlaatgassen bevatten giftig kooldioxide, dit is kleurloos en reukloos. Inademing van koolmonoxide kan
tot de dood leiden.
• Werk niet in een besloten ruimte.
GEVAAR IN VERBAND MET DE ACCU
Loodzuuraccu's produceren explosieve gassen en bevatten zwavelzuur dat ernstige brandwonden kan
veroorzaken. Voorkom vonken en letsel bij het hanteren van of werken met een loodzuuraccu door het
volgende:
• Lees de waarschuwingen van de fabrikant van de accu en volg deze op.
• Wees voorzichtig wanneer u met metalen gereedschappen of geleiders werkt om kortsluiting
en vonken te voorkomen.
• Houd alle vonken, vlammen en sigaretten uit de buurt van accu's.
• Draag altijd oogbescherming en beschermende uitrusting voor gezicht, handen en lichaam.
• Wanneer u in direct contact met accuvloeistof bent geweest, spoel met water en raadpleeg
onmiddellijk een arts.
• Installatie en onderhoud mogen uitsluitend door deskundig personeel worden uitgevoerd.
PROPOSITION 65 (WET IN CALIFORNIË)
De motoruitlaat van dit product bevat een chemische stof waarvan in de staat California bekend is dat
het kanker, geboorteafwijkingen of andere reproductieve schade veroorzaakt.
Dit product bevat een chemische stof waarvan in de staat Californië bekend is dat ze kanker en
geboorteafwijkingen of andere reproductieve schade veroorzaakt. Was uw handen nadat u ermee in
aanraking bent gekomen.
4
3A6256A
Afvoer van accu's
Afvoer van accu's
Gooi accu's niet bij het afval. Voer accu's af volgens de lokale voorschriften. In de VS en Canada kunt u met het
nummer 1-800-822-8837 bellen voor een recyclinglocatie bij u in de buurt of ga naar www.call2recycle.org.
3A6256A
5
Onderdelen
Onderdelen
LazerVac 550
Cyclone 32
Onderdelenlijst
Onderdeel
Onderdeel
6
A
Behuizing luchtfilter
L
Uitlaatstof zuiger
B
Vernevelaar
M
Hoofdbehuizing (met filterzakken)
C
Motorchoke, brandstofklep en gasregeling
N
Afdekking scheider
D
Motor
O
E
Sleutel elektrische start
Lange stofzuigerslang (voor aansluiting
van LazerVac of Cyclone op GrindLazer)
F
Stofzak stofzuiger
P
Korte stofzuigerslang (voor aansluiting
van LazerVac op Cyclone)
G
Accu
R
Ventilator
H
Klittenband (voor bevestiging van stofzak
stofzuiger)
S
Ontgrendelhendel stofzuiger
J
Aansluiting stofzuiger
T
Stofreservoir (de stofzakhouder bevindt zich
in de tank, niet weergegeven)
K
Inlaat stofzuiger
V
Ontlastventiel (beschermt luchtfilters tegen
schade)
3A6256A
Instellen
Instellen
1. Monteer stofzakken in de stofzuiger en in de
afscheider.
a. Schuif de stofzak van de stofzuiger op de
adapter van de continue stofzak. Monteer de
zakeenheid in de onderkant van de
hoofdbehuizing van de LazerVac. Wikkel het
klittenband rond de bovenkant van de zak zodat
deze luchtdicht is. Trek de zak omlaag totdat
deze op de bodem van het wagentje rust en bind
dan een kabelbinder rond de onderkant van de
zak.
b. Wanneer u een Cyclone-afscheider gebruikt,
verwijder de afdekking van de afscheider en
steek de stofzak in het reservoir. Steek de
stofzakhouder in de zak. Wikkel de zak rond de
lip van het reservoir en plaats de afdekking van
de afscheider op het reservoir.
2. Sluit de slangen aan.
Bij gebruik van een Cyclone-afscheider:
• Sluit één uiteinde van de korte stofzuigerslang aan
op de inlaat van de LazerVac. Sluit het andere einde
van de korte stofzuigerslang aan op de uitlaat van de
Cyclone-afscheider.
•
Sluit één uiteinde van de lange stofzuigerslang aan
op de inlaat van de Cyclone-afscheider. Sluit het
andere uiteinde van de lange stofzuigerslang aan op
de aansluiting voor de stofzuiger op de GrindLazer.
Wanneer u geen Cyclone-afscheider gebruikt:
• Sluit één uiteinde van de lange stofzuigerslang aan
op de inlaat van de LazerVac. Sluit het andere
uiteinde van de lange stofzuigerslang aan op de
aansluiting voor de stofzuiger op de GrindLazer.
OPMERKING: Gebruik de Y-connector om eventueel
2 slangen op de stofzuiger of de afscheider aan te
sluiten.
3A6256A
7
Bediening
Bediening
4. Draai de sleutel van de elektrische start naar START.
1. Schuif de brandstof op de motor naar ON.
5. Als de motor is opgewarmd, zet de choke open
en zet de gashendel op de gewenste snelheid.
2. Schuif de motorchoke naar gesloten.
6. De LazerVac is nu klaar om stof van de GrindLazer
op te vangen.
7. Trek de ontgrendelhendel van de stofzuiger elke
10 minuten van gebruik omlaag terwijl de motor
van de LazerVac draait zodat het stof goed wordt
opgevangen. Zo worden stof en vuil uit de
filterzakken verwijderd en naar de stofzak
van de stofzuiger gevoerd.
3. Zet de gashendel op 1/3.
8
3A6256A
Bediening
De reservoirs en zakken legen
LazerVac
1. Wanneer de stofzak ongeveer 20 kg (45 lbs) stof
heeft verzameld, moet de zak worden vervangen.
Trek de ontgrendelhendel van de stofzuiger kort
omlaag en schakel de LazerVac uit.
GEVAAR VAN STOF
Wanneer beton en andere oppervlakken worden
geschuurd, kan er stof ontstaan dat gevaarlijke
stoffen kan bevatten. Zo vermindert u het risico
van ernstig letsel:
• Draag een ademhalingsfilter wanneer u de
stofreservoirs of -zakken leegt of reinigt.
• Volg de lokale voorschriften en/of bepalingen voor
het weggooien.
2. Trek de continue zak omlaag totdat 15 - 30 cm
(6 - 12”) van de nieuwe, ongebruikte zak zichtbaar is.
3. Gebruik een kabelbinder om de bovenkant van
de zaak dicht te binden. Bevestig een andere
kabelbinder 5 cm (2”) boven de eerste kabelbinder.
4. Draag een ademhalingsmasker en knip de zak door
tussen de twee kabelbinders.
Cyclone-afscheider
1. Wanneer het stofreservoir vol is, schakel de
stofzuiger uit. Draag een ademhalingsmasker
en verwijder de afdekking van de afscheider en
de stofzakhouder uit het reservoir.
2. Doe de bovenkant van de zak bij elkaar en sluit deze.
Til de zak op en verwijder deze. Bind de zak dicht en
gooi hem weg. Volg de lokale voorschriften en/of
bepalingen voor het weggooien.
5. Gooi de stofzak weg. Volg de lokale voorschriften
en/of bepalingen voor het weggooien.
6. Trek de nieuwe zak op de stofzuiger omlaag totdat de
onderkant van de zak op de bodem van het
stofzuigerwagentje rust. Zorg dat de onderkant van
de zak stevig is vastgebonden met de kabelbinder.
3. Plaats een nieuwe zak in het reservoir en plaats de
stofzakhouder en de afdekking van de afscheider
op het reservoir.
3A6256A
9
Uitschakelen en opslag
Uitschakelen en opslag
Uitschakelen
1. Terwijl de motor draait, trekt u de ontgrendelhendel
van de stofzuiger kort omlaag.
Schuif de brandstof op de motor naar ON.
Bewaar binnenshuis.
LET OP
Plaats het apparaat niet op een locatie met hoge
temperaturen of een te hoge vochtigheidsgraad,
om schade aan de onderdelen van de LazerVac
te voorkomen.
2. Zet de gashendel in de laagste stand.
3. Draai de sleutel van de elektrische start naar OFF.
Opslag
10
3A6256A
Onderhoud en reparatie
Onderhoud en reparatie
Wekelijks
Zo vermindert u het risico van ernstig letsel:
• Draag tijdens alle onderhouds- en
reparatiewerkzaamheden een
ademhalingsmasker.
• Volg de lokale voorschriften en bepalingen voor
het weggooien van stof.
• Ontkoppel de bougiekabel en de zwarte kabel
uit de accu voordat u onderhoud uitvoert.
Inspecteer de afdichtingen op schade. Vervang de
afdichting bij schade. Zorg dat de afdichtingen goed
zijn gemonteerd en goed zijn afgedicht
Onderhoud
De volgende stappen moeten worden uitgevoerd,
zodat de LazerVac goed blijft werken en een lange
levensduur heeft.
Dagelijks
•
•
•
•
Controleer alle slangen vóór gebruik op gaatjes.
Repareer of vervang beschadigde slangen.
Voor een goede werking en een goede afvoer
van stof moeten zakfilters en/of luchtfilters in
de volgende gevallen worden vervangen:
- De filters zijn gescheurd of verstopt.
- Er hangt stof in de lucht tijdens het gebruik
van de
LazerVac.
- Er komt de stof uit de vernevelaar tijdens
het gebruik van de LazerVac.
Controleer de riemspanning op slippen en/of
overmatige slijtage. Span de riem of vervang
deze waar nodig.
Controleer of het ontlastventiel niet open gaat als
de motor draait. Als het ontlastventiel open gaat,
reinig of vervang de luchtfilters.
Repareren
De filterzak vervangen
1. Haal de trommelvergrendelingen van de
hoofdbehuizing los voor toegang tot de filterzakken.
Til de afdekking van de behuizing eraf.
2. Haal de knopen uit de bovenkant van de filterzakken.
GEVAAR VAN STOF
De stofzuiger gaat minder goed werken als de
aandrijfriem overmatig is versleten of niet goed is
gespannen.
3A6256A
11
Onderhoud en reparatie
3. Druk op de draadvorm aan de onderkant van de
filterzak.
4. Haal het filter uit de opening door de filterzak
omhoog te tillen.
7. Druk op de draad en plaats de nieuwe filterzak in de
opening.
8. Zorg dat de afdichtingen goed zijn geplaatst en goed
zijn afgedicht wanneer u de hoofdbehuizing weer
monteert.
V-riem vervangen en spannen
Voer de volgende instructies uit om een nieuwe V-riem te
monteren of de huidige riemen te spannen.
1. Haal de vier bouten (A) los waarmee de ventilator op
de bevestigingsplaat is gemonteerd.
5. Verwijder de oude filterzak uit de stofzuiger.
6. Plaats de nieuwe filterzak en knoop de nieuwe
filterzak vast aan het bovenste draadrek.
12
3A6256A
Onderhoud en reparatie
2. Maak de twee bouten (B) los en verwijder de
riemkap.
3. Wanneer u een nieuwe V-riem monteert, gebruik een
3/4” inbussleutel op C om de riemschijf van de
ventilator dichter bij de riemschijf van de motor te
plaatsen. Vervang de riem.
5. Zorg dat de riemschijven na het spannen goed zijn
uitgelijnd. Als ze niet goed zijn uitgelijnd, haal de
spanning van de riem, haal de stelschroeven van de
riemschijf voor de motor los en lijn de riemschijven
uit. Controleer de uitlijning na het spannen van de
V-riem.
6. Wanneer de V-riem goed is uitgelijnd en gespannen,
draai de vier bouten (A) vast om de ventilator op de
bevestigingsplaat te monteren. Laat de riemkap terug
met de twee bouten uit stap 2 ( B).
4. Wanneer u de riem opnieuw moet spannen, gebruik
een 3/4” inbussleutel op C om de riemschijf van de
ventilator verder bij de riemschijf van de motor
vandaan te bewegen. Blijf de riem spannen totdat de
riem ongeveer 3 mm (1/8") doorbuigt wanneer u er
met uw hand op drukt.
3A6256A
13
Onderdelen
Onderdelen
Montageschema (LazerVac 550)
14
3A6256A
Onderdelen
Onderdelen bij montage (LazerVac 550)
Ref
Onderdeelnummer
1
Zie pagina 17
2
Beschrijving
Aantal
Afdekking en plunjer voor afvoer stofzuiger
1
17X196
Afdichting hoofdbehuizing
1
3
17X197
Afdichtring hoofdbehuizing
1
4
17X198
Filterbehuizing/hoofdbehuizing
1
5
Zie pagina 18
Filterzakeenheid
1
6
17X199
Verbindingsslang
1
7
Zie pagina 19
Complete filterbehuizing
1
8
17X200
Hoofdframe
1
9*
17X154
Klittenband
1
10*
17W295
Stofzak stofzuiger (continu, 20 m)
1
17X925
Riemschijf ventilator, 3"
1
17X927
Bus, riemschijf ventilator
1
12
17X202
Riemkap
1
13
17X924
V-riem
1
17W966
Riemschijf motor, 5"
1
17X926
Bus, riemschijf motor
1
15
17W422
Honda-motor, 13 pk
1
16
17X204
Meter
1
17
17X205
Trommelvergrendeling
7
18L
17W132
Waarschuwingslabel, meerdere, pictogrammen
1
19L
194126
Waarschuwing, brand en explosie
1
20L
16D646
Waarschuwing, hete oppervlakken
2
21L
16C394
Waarschuwing, verstrikking
2
22
17X930
Adapter continue stofzak
1
24
N.v.t.
Kabelbinders (voor dichtknopen zak)
N.v.t.
25
17X928
Ventilator
1
26
17X929
Vernevelaar uitlaat
1
27
115753
Afgedichte accu, 33 ampère-uur (niet weergegeven)
1
11
14
L Vervangende waarschuwings-/veiligheidslabels, -plaatjes en -kaarten zijn gratis verkrijgbaar.
* De LazerVac 550 wordt verzonden met een extra exemplaar van onderdelen 9 en 10.
3A6256A
15
Onderdelen
Schema met accessoires (LazerVac 550)
Onderdelenlijst accessoires (LazerVac 550)
Onderdeelnummer
Beschrijving
Aantal
17X156
Lange stofzuigerslang, standaard, 2"" (inclusief onderdeel 19)
1
9
17X704
Lange stofzuigerslang, zwaar uitgevoerd, bestand tegen hoge
temperaturen, 2"
1
10
17X158
Verlengstuk stofzuiger (set van 2 stuks)
1
11
17X162
Grote borstel stofzuiger
1
12
17X161
Kleine borstel stofzuiger
1
13
17X160
Vloermondstuk stofzuiger
1
14
17X159
Elleboog stofzuiger
1
18
17X163
Y-connector
1
19
17X164
2" slangconnector voor standaardslang (LazerVac wordt verzonden met 2
extra connectors)
4
17X693
Korte stofzuigerslang, standaard, 2" (inclusief onderdeel 19)
1
17W154
Korte stofzuigerslang, zwaar uitgevoerd, hoge temperaturen, 2"
1
20
16
3A6256A
Onderdelen
Schema voor afdekking en ontgrendeling stofzuiger (LazerVac 550)
Onderdelenlijst voor afdekking en ontgrendeling stofzuiger
(LazerVac 550)
Onderdeelnummer
Beschrijving
Aantal
1
17X220
Ontgrendelhendel stofzuiger
1
8
17X227
Onderste afdekking
1
9
17X168
1/4-20 dopmoer
4
10
17W228
1/4” borgring
4
11
17X174
1/4-20 wartelmoer
4
12
17W259
1/4-20 zeskantsmoer
4
13
17X233
1/4-20x1 1/4 zeskantbout
4
3A6256A
17
Onderdelen
Schema filterzakken (LazerVac 550)
Onderdelenlijst filterzakken (LazerVac 550)
Onderdeelnummer
18
Beschrijving
Aantal
1
17X235
Trechtervoet filter
1
2
17X236
Filterafdichting
1
3
17X237
Onderplaat filter
1
4
17X238
Filterzak (set van 7 stuks)
1
10
17X244
Set met draadnet en veren
1
3A6256A
Onderdelen
Schema luchtfilter (LazerVac 550)
Onderdelenlijst luchtfilter (LazerVac 550)
Onderdeelnummer
Beschrijving
Aantal
1
17X245
Hoofdbehuizing filter
1
2
17X246
Afdekking filterbehuizing
1
3
17X247
PTFE-luchtfilter, set van 2
1
4
17X248
Ontlastventiel
1
3A6256A
19
Onderdelen
Schema Cyclone 32 inclusief accessoires
20
3A6256A
Onderdelen
Onderdelenlijst Cyclone 32 inclusief accessoires
Onderdeelnummer
Beschrijving
Aantal
1
17X206
Afdekking trechter
1
4
17X209
Afdekkingsplaat
1
8
17X196
Cyclone-ring, metaal
1
9
17X197
Afdichting Cyclone, rubber
1
10
17X215
Houder stofzak
1
11
17X216
Stofzak (35” x 47”) (set van 20)
1
12
17X217
Hoofdframe afscheider
1
24*
17X693
Korte stofzuigerslang, standaard, 2" (voor aansluiting op LazerVac)
1
* slang van 2”, zwaar uitgevoerd, bestand tegen hoge temperaturen ook verkrijgbaar (O/N 17W154)
3A6256A
21
Technische gegevens
Technische gegevens
LazerVac 550 (25M860), 13 pk benzine
Luchttoevoer (maximale stand, zonder slang) - 295 cfm (501 m3/uur)
Luchttoevoer (maximale stand, met slang van 2"x 30') - 216 cfm (367 m3/uur)
Zuigdruk (zonder toevoer) - 148” H20 (276 mm Hg, 0,37 bar)
Maximaal luchtvermogen (zonder slang) - 2045 Lucht-Watt
Filtering - 99,3% bij deeltjes van 0,3 μm
Afmetingen/gewicht (zonder verpakking)
VS
Metrisch
Hoogte
72 in
183 cm
Lengte
48 in
122 cm
Breedte
35 in
89 cm
Gewicht
575 lb
260 kg
Alle (geregistreerde) handelsmerken die in deze handleiding worden genoemd, zijn eigendom van de betreffende
eigenaars.
22
3A6256A
Standaardgarantievoorwaarden van Graco
Standaardgarantievoorwaarden van Graco
Graco garandeert dat alle in dit document genoemde en door Graco vervaardigde apparatuur waarop de naam Graco vermeld staat, op de datum
van verkoop voor gebruik door de oorspronkelijke koper vrij is van materiaal- en fabricagefouten. Met uitzondering van speciale, uitgebreide,
of beperkte garantie zoals gepubliceerd door Graco, zal Graco, gedurende een periode van twaalf maanden na verkoopdatum, elk onderdeel
van de apparatuur dat naar het oordeel van Graco gebreken vertoont herstellen of vervangen. Deze garantie is alleen van toepassing op voorwaarde
dat de apparatuur conform de schriftelijke aanbevelingen van Graco geïnstalleerd, bediend en onderhouden is.
Normale slijtage en veroudering, of slecht functioneren, beschadiging of slijtage veroorzaakt door onjuiste installatie, verkeerde toepassing, slijtend
materiaal, corrosie, onvoldoende of onjuist uitgevoerd onderhoud, nalatigheid, ongeval, eigenmachtige wijzigingen aan de apparatuur, of het
vervangen van Graco-onderdelen door onderdelen van andere herkomst, vallen niet onder de garantie en Graco is daarvoor niet aansprakelijk.
Graco is ook niet aansprakelijk voor slecht functioneren, beschadiging of slijtage veroorzaakt door de onverenigbaarheid van Graco-apparatuur
met constructies, toebehoren, apparatuur of materialen die niet door Graco geleverd zijn, en ook niet voor fouten in het ontwerp, bij de fabricage
of het onderhoud van constructies, toebehoren, apparatuur of materialen die niet door Graco geleverd zijn.
Deze garantie wordt verleend onder de voorwaarde dat de apparatuur waarvan de koper stelt dat die een defect vertoont gefrankeerd wordt
verzonden naar een erkende Graco dealer opdat de aanwezigheid van het beweerde defect kan worden geverifieerd. Indien het beweerde defect
inderdaad wordt vastgesteld, zal Graco de defecte onderdelen kosteloos herstellen of vervangen. De apparatuur zal gefrankeerd worden
teruggezonden naar de oorspronkelijke koper. Indien bij de inspectie geen materiaal- of fabricagefouten worden geconstateerd, dan zullen
de herstellingen worden uitgevoerd tegen een redelijke vergoeding, in welke vergoeding de kosten van onderdelen, arbeid en vervoer begrepen
kunnen zijn.
DEZE GARANTIE IS EXCLUSIEF, EN TREEDT IN DE PLAATS VAN ENIGE ANDERE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET,
DAARONDER INBEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN
BEPAALDE TOEPASSING.
De enige verplichting van Graco en het enige verhaal van de klant bij schending van de garantie is zoals hierboven bepaald is. De koper gaat ermee
akkoord dat geen andere verhaalmogelijkheid (waaronder, maar niet beperkt tot vergoeding van incidentele schade of van vervolgschade door
winstderving, gemiste verkoopopbrengsten, letsel aan personen of materiële schade, of welke andere incidentele verliezen of vervolgverliezen
dan ook) aanwezig is. Elke klacht wegens inbreuk op de garantie moet binnen twee (2) jaar na aankoopdatum kenbaar worden gemaakt.
GRACO GEEFT GEEN GARANTIE EN WIJST ELKE IMPLICIETE GARANTIE AF BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID
VOOR EEN BEPAALDE TOEPASSING, MET BETREKKING TOT TOEBEHOREN, APPARATUUR, MATERIALEN OF COMPONENTEN DIE
GRACO GELEVERD, MAAR NIET VERVAARDIGD HEEFT. Deze items die wel verkocht, maar niet vervaardigd zijn door Graco (zoals
elektromotoren, schakelaars en slangen) vallen, waar van toepassing, onder de garantie van de fabrikant. Graco zal aan de koper redelijke
ondersteuning verlenen bij het aanspraak maken op die garantie.
Graco is in geen geval aansprakelijk voor indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die het gevolg is van het feit dat Graco dergelijke
apparatuur heeft geleverd, of van de uitrusting, de werking, of het gebruik van producten of andere goederen op deze wijze verkocht, ongeacht of die
ontstaat door inbreuk op een contract, inbreuk op garantie, nalatigheid van Graco, of anderszins.
Graco-informatie
Voor de meest recente informatie over Graco-producten verwijzen we u naar www.graco.com.
Kijk voor informatie over patenten op www.graco.com/patents.
OM EEN BESTELLING TE PLAATSEN neemt u contact op met uw Graco-distributeur of belt u op het nummer
1-800-690-2894 voor meer informatie over het dichtstbijzijnde verkooppunt.
3A6256A
23
Alle geschreven en afgebeelde gegevens in dit document geven de meest recente
productinformatie weer zoals bekend op het tijdstip van publicatie.
Graco behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving.
Vertaling van de originele instructies. This manual contains Dutch. MM 3A5577
Hoofdkantoor Graco: Minneapolis
Kantoren in het buitenland: België, China, Japan, Korea
GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA
Copyright 2018, Graco Inc. All Graco manufacturing locations are registered to ISO 9001.
www.graco.com
Revisie A, juli 2018
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement