Graco 332951A, DCM and ADCM Handleiding

Add to my manuals
20 Pages

advertisement

Graco 332951A, DCM and ADCM Handleiding | Manualzz

Instructies

DCM en ADCM

332951A

NL

Displaybesturingsmodule (DCM) en geavanceerde displaybesturingsmodule (ADCM) voor het bewaken en regelen van het debiet en het bijhouden van het materiaalgebruik. Alleen voor professioneel gebruik.

Belangrijke veiligheidsinstructies

Lees alle waarschuwingen en instructies in deze handleiding. Bewaar deze instructies.

Zie pagina 3 voor setinformatie, inclusief goedkeuringen.

PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.

Contents

DCM- en ADCM-modellen....................................... 3

Waarschuwingen .................................................. 4

Installatie............................................................. 7

Intrinsiek veilig................................................ 7

Elektrische aansluitingen .................................. 7

Aarding ......................................................... 8

Aansluitingspoorten ......................................... 9

Onderhoud .......................................................... 10

Software bijwerken .......................................... 10

Batterij vervangen ........................................... 10

Diagnostische informatie......................................... 11

Onderdelen.......................................................... 12

Bijlage A - Controletekening 16M169......................... 13

Montageafmetingen ............................................... 19

Technische informatie ............................................ 19

Standaardgarantie van Graco .................................. 20

2 332951A

DCM- en ADCM-modellen

DCM- en ADCM-modellen

De DCM en ADCM zijn niet goedgekeurd voor gebruik op gevaarlijke locaties, tenzij de module, alle toebehoren en alle bedrading voldoen aan de lokale, regionale en nationale normen.

Modelnr.

24L096*

24N671*

24L097*

24N672*

Serie

A

A

A

A

Goedgekeurd voor gevaarlijke locatie

Klasse

I

, Div.

1, Groep D, T3 (Noord-Amerika);

Klasse

I

, Zone 0, Groep IIA , T3 (Europa)

Beschrijving

Displaybesturingsmodule (DCM)

DCM met steun

Geavanceerde displaybesturingsmodule (ADCM)

ADCM met steun

9902471

Klasse I , Div.1,

Groep D T3

Ex ia [ia]

Ta= 0 °C tot 50 °C

Intrinsiek veilig apparaat

Onderdeel van een intrinsiek veilig systeem.

Voor gebruik op gevaarlijke locaties van Klasse I , Divisie 1, Groep D T3.

Zie

Bijlage A - Controletekening 16M169, page 13

voor entiteitsparameters.

* OPMERKING: deze modellen zijn niet te koop. Het zijn de basismodellen die worden gebruikt in andere Graco-systemen.

Raadpleeg uw systeemhandleiding voor informatie over sets en onderdelen.

332951A 3

4

Waarschuwingen

Waarschuwingen

De onderstaande waarschuwingen betreffen de installatie, het gebruik, de aarding, het onderhoud en de reparatie van deze apparatuur. Het symbool met het uitroepteken in de tekst van deze handleiding verwijst naar een algemene waarschuwing en het gevarensymbool verwijst naar procedurespecifieke risico's. Als u deze symbolen in de handleiding of op de waarschuwingslabels ziet, raadpleeg dan deze Waarschuwingen. Productspecifieke gevaarsymbolen en waarschuwingen die niet in dit hoofdstuk staan beschreven, staan vermeld in de gehele handleiding waar deze van toepassing zijn.

WAARSCHUWING

BRAND- EN EXPLOSIEGEVAAR

Ontvlambare dampen in het werkgebied, zoals die van oplosmiddelen en verf, kunnen ontbranden of exploderen.

Ter voorkoming van brand en explosies:

• Gebruik de apparatuur alleen in goed geventileerde ruimtes.

• Zorg dat er geen ontstekingsbronnen zijn, zoals waakvlammen, sigaretten, draagbare elektrische lampen en kunststof druppelvangers (deze kunnen statische vonkoverslag geven).

• Houd het werkgebied vrij van afval, inclusief oplosmiddelen, poetslappen en benzine.

• Haal geen stekkers uit stopcontacten, steek geen stekkers in stopcontacten en doe geen lampen aan of uit als er brandbare dampen aanwezig zijn.

• Aard alle apparatuur in de werkomgeving. Zie de instructies onder Aarding.

• Gebruik alleen geaarde slangen.

• Houd het pistool stevig tegen de zijkant van een geaarde emmer gedrukt terwijl u in de emmer spuit. Gebruik geen gevoerde emmers tenzij ze antistatisch of geleidend zijn.

• Stop onmiddellijk met de bediening als er statische vonken ontstaan of als u een schok ervaart. Gebruik de apparatuur pas weer als u de oorzaak van het probleem kent en het hebt verholpen.

• Zorg dat er altijd een werkend brandblusapparaat op de werkplek aanwezig is.

SPECIALE VOORWAARDEN VOOR VEILIG GEBRUIK

De DCM en ADCM bieden geen 500 VAC-isolatie via de wartelmoeren op de behuizing. Het bijbehorende apparaat en de kabelbeschermingen voor veldapparaten mogen niet verbonden zijn met de wartelmoeren van de DCM of ADCM. Om brand, explosies en elektrische schokken te helpen voorkomen, moet de apparatuur aan de volgende voorwaarden voldoen.

• Volg alle instructies voor isolatie en aarding. Zie

Aarding, page 8

.

Tijdens het reinigen kan zich statische lading opbouwen op kunststof onderdelen en deze kan zich ontladen op brandbare dampen en die doen ontbranden. Ter voorkoming van brand en explosies:

• Reinig kunststof onderdelen alleen in een goed geventileerde omgeving.

• Reinig onderdelen niet met een droge doek.

332951A

332951A

Waarschuwingen

WAARSCHUWING

GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN

Deze apparatuur moet worden geaard. Een verkeerde aarding, een onjuiste instelling of een verkeerd gebruik van het systeem kan elektrische schokken veroorzaken.

• U dient de stroom bij de hoofdschakelaar uit te zetten en los te koppelen alvorens enige kabels los te maken en voordat u de apparatuur een onderhoudsbeurt geeft of installeert.

• Sluit alleen op een geaard stopcontact aan.

• Alle elektrische bedrading moet worden verzorgd door een gediplomeerd elektricien en moet voldoen aan alle ter plaatse geldende verordeningen en regelgeving.

• Stel niet bloot aan regen. Bewaar binnenshuis.

INTRINSIEKE VEILIGHEID

Intrinsiek veilige apparatuur die onjuist wordt geïnstalleerd of wordt aangesloten op niet-intrinsiek veilige apparatuur leidt tot een gevaarlijke toestand en kan brand, explosie of elektrische schokken veroorzaken. Volg de lokale voorschriften en de volgende veiligheidsvereisten.

• De installatie moet plaatsvinden overeenkomstig ANSI/ISA RP12.06.01 — installatie van intrinsiek veilige systemen voor gevaarlijke (geclassificeerde) locaties — en overeenkomstig de National Electrical Code® van de VS (ANSI/NFPA 70).

• De installatie in Canada moet in overeenstemming zijn met de Canadese Electrical Code, CSA C22.1, Deel

1, Aanhangsel F.

• Voor ATEX: installeer volgens EN 60079-14 en volgens de toepasselijke plaatselijke en nationale normen.

• Apparatuur die in aanraking komt met intrinsiek veilige klemmen moet voldoen aan de parametereisen die gespecificeerd zijn in controletekening 16M169. Zie bijlage A van handleiding 332013. Het betreft beveiligingen, gelijkspanningsmeters, ohmmeters, kabels en aansluitingen. Verwijder de eenheid tijdens het onderhoud uit het gevaarlijke gebied.

• Als een printer, computer of ander elektrisch onderdeel is aangesloten, moet deze worden gebruikt in combinatie met een beveiliging.

• Zonder de beveiliging is de apparatuur niet langer intrinsiek veilig en mag deze niet worden bediend in gevaarlijke omgevingen volgens de definitie van artikel 500 van de National Electrical Code van de VS of uw plaatselijke elektriciteitswet.

• Installeer apparatuur die alleen is goedgekeurd voor niet-gevaarlijke locaties niet op een gevaarlijke locatie.

Zie het identificatielabel voor de intrinsieke veiligheidscategorie van uw model.

• Gebruik intrinsiek veilige uitrusting niet met een voeding zonder beveiliging. Dit kan de intrinsieke veiligheid in gevaar brengen.

• Aard de voeding. Een spanningsbeperkende beveiliging moet naar behoren worden geaard om doeltreffend te zijn. Voor een goede aarding gebruikt u een aardedraad van minimaal 12 gauge (2,05 mm). De aarding van de beveiliging moet binnen 1 ohm van het echte aardpunt liggen.

• Verwijder geen enkel deksel tot de stroom is uitgeschakeld.

• Vervang geen systeemonderdelen, aangezien dit een negatieve uitwerking kan hebben op de intrinsieke veiligheid.

5

6

Waarschuwingen

WAARSCHUWING

GEVAAR VAN APPARATUUR ONDER DRUK

Vloeistof uit de apparatuur, uit lekken of beschadigde onderdelen kan in de ogen of op de huid spatten en ernstig letsel veroorzaken.

• Volg altijd de Drukontlastingsprocedure wanneer u ophoudt met spuiten/doseren en vóór reiniging en controle van of onderhoud aan de apparatuur.

• Draai steeds alle vloeistofkoppelingen goed vast voordat u de apparatuur gaat bedienen.

• Controleer slangen, buizen en koppelingen dagelijks. Vervang versleten of beschadigde onderdelen onmiddellijk.

VERKEERD GEBRUIK VAN DE APPARATUUR

Verkeerd gebruik kan de dood of ernstig letsel veroorzaken.

• Bedien het systeem niet als u moe bent of onder invloed bent van alcohol of geneesmiddelen.

• Overschrijd nooit de maximale werkdruk en de maximale bedrijfstemperatuur van het zwakste onderdeel in uw systeem. Zie de Technische gegevens van alle apparatuurhandleidingen.

• Gebruik vloeistoffen en oplosmiddelen die compatibel zijn met de bevochtigde onderdelen van de apparatuur.

Zie de Technische gegevens van alle apparatuurhandleidingen. Lees de waarschuwingen van de fabrikant van de vloeistoffen en oplosmiddelen. Vraag de leverancier of de verkoper van het materiaal om het veiligheidsinformatieblad (VIB of MSDS) voor alle informatie over het materiaal dat u gebruikt.

• Verlaat de werkplaats niet als de apparatuur in werking is of onder druk staat.

• Schakel alle apparatuur uit en volg de Drukontlastingsprocedure wanneer de apparatuur niet wordt gebruikt.

• Controleer de apparatuur dagelijks. Repareer of vervang versleten of beschadigde onderdelen onmiddellijk; vervang ze enkel door originele reserveonderdelen van de fabrikant.

• Breng geen veranderingen of wijzigingen in de apparatuur aan. Veranderingen of aanpassingen kunnen veiligheidsrisico's inhouden en ertoe leiden dat de goedkeuringen van agentschappen ongeldig worden.

• Zorg dat alle apparaten gekeurd en goedgekeurd zijn voor de omgeving waarin u ze gebruikt.

• Gebruik apparatuur alleen voor het beoogde doel. Neem contact op met uw leverancier voor meer informatie.

• Houd slangen en kabels uit de buurt van plaatsen met druk verkeer, scherpe randen, bewegende onderdelen en hete oppervlakken.

• Zorg dat er geen kink in slangen komt en buig ze niet te ver door; verplaats het apparaat nooit door aan de slang te trekken.

• Houd kinderen en dieren weg uit het werkgebied.

• Houd u aan alle geldende veiligheidsvoorschriften.

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

Draag gepaste beschermingsmiddelen wanneer u zich in de werkruimte bevindt om ernstige letsels zoals oogletsel, gehoorverlies, inademing van giftige dampen en brandwonden te voorkomen. Deze beschermingsmiddelen bestaan onder andere uit:

• Gezichts- en gehoorbescherming.

• Ademhalingstoestellen, beschermende kleding en handschoenen, zoals aanbevolen door de fabrikant van de vloeistof en oplosmiddelen.

332951A

Installatie

Intrinsiek veilig

Vervang geen systeemonderdelen, aangezien dit een negatieve uitwerking kan hebben op de intrinsieke veiligheid. Lees de instructiehandleidingen met betrekking tot de installatie, het onderhoud en de bedieningsinstructies. Installeer apparatuur die alleen is goedgekeurd voor niet-gevaarlijke locaties niet op een gevaarlijke locatie. Zie het identificatielabel voor de intrinsieke veiligheidscategorie van uw model.

De DCM en ADCM zijn ontworpen voor gebruik met systemen op basis van de Graco Control Architecture, die bovendien een compatibel ontwerp hebben. Zie

Bijlage A - Controletekening 16M169, page 13

voor

Installatie installatievereisten en entiteitsparameters. Volg alle installatie-instructies in uw systeemhandleiding.

• Intrinsiek veilige ofwel IS-apparatuur mag niet worden gebruikt met een voeding zonder beveiliging.

• Verplaats units niet van een niet-intrinsiek veilige

(niet-IS)-installatie naar een IS-installatie.

• IS-apparatuur die gebruikt is met een niet-IS-voeding mag niet worden teruggeplaatst op een gevaarlijke locatie.

• Gebruik een IS-voeding altijd met IS-apparatuur.

Elektrische aansluitingen

Installeer overeenkomstig de controletekening in

Bijlage A.

332951A 7

Installatie

Aarding

De apparatuur moet worden geaard om het risico op statische vonken en elektrische schokken te verminderen. Elektrische of statische vonken kunnen tot gevolg hebben dat dampen ontbranden of ontploffen.

Een onjuiste aarding kan elektrische schokken veroorzaken. Aarden biedt de elektrische stroom een ontsnappingsdraad.

Nietgevaarlijke locatie

De DCM en ADCM worden gebruikt in uiteenlopende systemen met verschillende eisen op het gebied van aarding. Volg alle instructies in uw systeemhandleiding.

Niet-gevaarlijke locatie

Gevaarlijke locatie

Gevaarlijke locatie

A

B

Voeding bevindt zich op een niet-gevaarlijke locatie Voeding bevindt zich op een gevaarlijke locatie

VERKLARING

DCM of ADCM

Voeding en beveiliging

De kabelbescherming van de elektriciteitskabel mag NIET zijn verbonden met de wartelmoer.

Er is een 500 VAC-isolatie vereist. De elektriciteitskabel en de printplaat zijn geïsoleerd van de

DCM-/ADCM-behuizing. Ze hebben geleidingsbanen naar AFZONDERLIJKE aardes.

De kabelbescherming van de elektriciteitskabel KAN verbonden zijn met de wartelmoer. De wartelmoer van de elektriciteitskabel en de DCM/ADCM hebben een geleidingsbaan naar een

GEMEENSCHAPPELIJKE aarde.

8 332951A

Aansluitingspoorten

Figure 1 Displaybesturingsmodule (DCM)

Figure 2 Geavanceerde displaybesturingsmodule

(ADCM)

6

7

8

4

5

9

10

2

3

Poort

1

Beschrijving

Optische vezelontvanger

Optische vezelzender

Ingangsvermogen/CAN-data

Digitale ingang/uitgang

Optische vezelontvanger

Optische vezelzender

Analoge ingang

Analoge uitgang

Analoge uitgang

Analoge ingang

332951A

Installatie

9

Onderhoud

Onderhoud

Software bijwerken

Handleiding 3A1244 begeleidt u bij eventuele benodigde software-updates. Volg alle instructies en waarschuwingen in handleiding 3A1244 om uw

DCM- of ADCM-software bij te werken.

Batterij vervangen

Vervang de batterij alleen als de klok niet meer werkt na het afsluiten van de stroom of na een stroomstoring.

Bij het vervangen van de batterij kunnen vonken ontstaan. Vervang de batterij alleen op een niet-gevaarlijke locatie, uit de buurt van brandbare vloeistoffen of dampen.

LET OP

Draag een aardingsriem om te voorkomen dat de printplaat beschadigd raakt.

1. Schakel de voeding uit.

2. Haal de module van de steun.

3. Bevestig de aardingsriem.

4. Verwijder 4 schroeven en verwijder dan de afdekkap.

5. Gebruik een platte schroevendraaier om de oude batterij eruit te wrikken.

OPMERKING: voer de batterij naar behoren af, in een goedgekeurde container en overeenkomstig de toepasselijke plaatselijke richtlijnen.

6. Vervang door de nieuwe batterij. Zorg ervoor dat de batterij onder de aansluitlipjes past alvorens het andere uiteinde op zijn plaats te duwen.

OPMERKING: gebruik enkel Panasonic

CR2032-batterijen ter vervanging.

7. Plaats de afdekkap van de schakelaar en de schroeven terug.

8. Duw de module terug in de steun tot deze vastklikt.

10 332951A

Diagnostische informatie

Diagnostische informatie

De leds onderaan de DCM of ADCM geven belangrijke informatie over de werking van het systeem.

Led-signalen

Signaal

Groen aan

Geel

Ononderbroken rood

Knipperend rood

Langzaam knipperend rood

Beschrijving

DCM of ADCM is ingeschakeld.

Interne communicatie bezig.

Storing in DCM of ADCM. Zie Opheffen van storingen in uw systeemhandleiding.

Software is bezig met updaten.

Tokenfout: verwijder de token en upload de softwaretoken opnieuw.

332951A 11

Onderdelen

Onderdelen

Figure 3

Ref.

1

4

5

2

3 ▲

Onderdeel

24L096

24L097

277853

16P265

Beschrijving

MODULE

DCM

ADCM

STEUN, montage

LABEL, waarschuwings-

LABEL, set-

LABEL, identificatie-

▲ Vervangende waarschuwings- en gevarenlabels, -plaatjes en -kaarten zijn gratis verkrijgbaar.

1

1

1

1

Aantal

1

12 332951A

Bijlage A - Controletekening 16M169

Bijlage A - Controletekening 16M169

9902471

Klasse

I

, Div. 1,

Groep D T3

Ex ia [ia]

Ta= 0 °C tot 50 °C

0359

GRACO INC

P.O. Box 1441

Minneapolis, MN 55440 VS

OPMERKINGEN:

1. niet-intrinsiek veilige klemmen (stroomrail) mogen niet worden bevestigd aan een apparaat dat meer dan 250 VRMS of gelijkstroom gebruikt of genereert, tenzij is vastgesteld dat de spanning adequaat is geïsoleerd.

2. De installatie moet plaatsvinden overeenkomstig ANSI/ISA

RP12.06.01 — installatie van intrinsiek veilige systemen voor gevaarlijke (geclassificeerde) locaties — en overeenkomstig de

National Electrical Code® van de VS (ANSI/NFPA 70).

3. De installatie in Canada moet in overeenstemming zijn met de

Canadese Electrical Code, CSA C22.1, Deel 1, Aanhangsel F.

4. Voor ATEX: installeer volgens EN 60079-14 en volgens de toepasselijke plaatselijke en nationale normen.

5. Meervoudige aarding van componenten is alleen toegestaan als er sprake is van een equipotentiaal systeem met een hoge integriteit tussen de verbonden punten.

6. Verwijder geen enkel deksel tot de stroom is uitgeschakeld.

7. Lithiumklokcel: Fabrikanten: Panasonic, Onderdeelnummer:

CR2032; Geen beperkingen m.b.t. de oriëntering.

8. Lees de instructiehandleiding voor installatie-, onderhouds- en bedieningsinstructies.

Waarschuwing: vervanging van onderdelen kan een negatieve uitwerking hebben op de intrinsieke veiligheid.

Avertissement : La substitution de composants peut compromettre la securite intrinseque.

332951A 13

Bijlage A - Controletekening 16M169

Figure 4 DCM-weergave

Figure 5 ADCM-weergave

14 332951A

A

=Optische vezelaansluiting

B

=Niet-gespecificeerd apparaat met geschikte entiteitsparameters

Voc ≤ Vmax

I sc ≤

I max

Po ≤ Pi

Ca ≥ Ci + Ccable

La ≥ Li + Lcable

La/Ra ≥ Li/Ri

Divisies

A

B

4

5

1

2

3

Bijlage A - Controletekening 16M169

DCM of ADCM

1

2

3

4

5

4

5

1

2

3

B

A

6

7

4

5

1

2

3 B

8

9

10

4

5

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

B

B

B

Berekeningsprocedures

Uo ≤ Ui

I o ≤

I i

Po ≤ Pi

Co ≥ Ci + Ccable

Lo ≥ Li + Lcable

Lo/Ro ≥ Li/Ri

Zones

332951A 15

Bijlage A - Controletekening 16M169

1, 2, 5 en 6: Optische vezel

Optische vezelontvanger A (1) en B (5)

Optische vezelzender A (2) en B (6)

3: CAN-data/entiteitsparameters vermogen in en uit

PEN

CAN-data/vermogensingangsbelastingen

Ui

I i Pi Li Ci

IEC (zones)

ISA (divisies) Vmax

I max Pi Li Ci

Eenheden V mA mW μH μF

CAN-data uitgangsbeveiligingen

Uo

I o Po Lo

Voc

I sc Pt

V

La mA mW μH

Co

Ca

μF

3

4

1

2

5

1±4

CAN-data laag 6.0

VIN 17.9

— VIN-aarde

CAN-data hoog

Aarde

CAN-data

6.0

6.0

780 1170

725 2900

— —

780 1170

— —

780 1170

70 80 5.0

65 35

50 2.3

— — —

— — — — —

70 80 5.0

65 35

— — — — —

70 80 5.0

65 35

50000

50000

50000

Lo/Ro

La/Ra

μH/Ω

700 3540

— —

— —

700 3540

— —

700 3540

4: Digitale I/O A uitgangsbeveiligingen

IEC (zones)

ISA (divisies)

Digitale I/O A uitgangsbeveiligingen

Uo

I o Po Lo

Voc

I sc Pt La

Co

Ca

Lo/Ro

La/Ra

PEN

1

5

1±2

2±4

2

3

4

1±2±4

1±2±3±4

Eenheden

DIO_4_1: Elektrische voeding

DIO_4_2: In

DIO_4_3: Uit

DIO_4_4: Uit

DIO_4_5: Aarde

DIO_4: Meteruitgangen

DIO_4: Regelaaruitgangen

DIO_4: Meter en solenoïde

DIO_4: Alle uitgangen

V

17.9

17.9

17.9

17.9

17.9

17.9

17.9

17.9

mA

100

1

101

101

101

101

168

217 mW

441

1

442

442

442

442

731

937

μH

20000

20000

20000

20000

20000

20000

5000

5000

μF

4.8

4.8

4.8

4.8

4.8

4.8

4.8

4.8

μH/Ω

635

875000

634

634

634

634

378

292

16 332951A

Bijlage A - Controletekening 16M169

7: Differentiële analoge ingang A

IEC (zones)

ISA (divisies)

Differentiële I/O A uitgangsbeveiligingen

Uo

I o Po Lo

Voc

I sc Pt La

Co

Ca

Lo/Ro

La/Ra

PEN

1

4

5

2

3

1±2±4

Eenheden mV_7_1: Elektrische voeding mV_7_2: Neg mV_7_3: Aarde mV_7_4: Pos mV_7_5: Bescherming mV_7: Alle uitgangen

V

5.88

5.88

5.88

5.88

mA

60

1

1

61

— mW

88

1

1

90

μH μF

50000 700

50000 700

— —

50000 700

— —

50000 700

μH/Ω

3250

325000

325000

3190

8: Debietregeling A uitgangsbeveiligingen

IEC (zones)

ISA (divisies)

Debietregeling A uitgangsbeveiligingen

Uo

I o Po Lo

Voc

I sc Pt La

Co

Ca

Lo/Ro

La/Ra

6

7

4

5

8

PEN

1

2

3

Eenheden

FC_8_1: Aarde

FC_8_2: Aarde

FC_8_3: Aarde

FC_8_4: Aarde

FC_8_5: FCA

FC_8_6: Aarde

FC_8_7: Aarde

FC_8_8: Aarde

V

17.9

— mA

124

— mW

540

μH

15000

μF

2

μH/Ω

516

332951A 17

Bijlage A - Controletekening 16M169

9: Debietregeling B uitgangsbeveiligingen

IEC (zones)

ISA (divisies)

Debietregeling B uitgangsbeveiligingen

Uo

I o Po Lo

Voc

I sc Pt La

Co

Ca

Lo/Ro

La/Ra

PEN

1

2

5

6

3

4

7

8

Eenheden

FC_9_1: Aarde

FC_9_2: Aarde

FC_9_3: Aarde

FC_9_4: Aarde

FC_9_5: FCB

FC_9_6: Aarde

FC_9_7: Aarde

FC_9_8: Aarde

V

17.9

— mA

124

— mW

540

μH

15000

μF

2

μH/Ω

516

10: Digitale I/O B uitgangsbeveiligingen

IEC (zones)

ISA (divisies)

Digitale I/O B uitgangsbeveiligingen

Uo

I o Po Lo

Voc

I sc Pt La

Co

Ca

Lo/Ro

La/Ra

PEN

1

4

5

2

3

1±2±4

Eenheden mV_10_1: Elektrische voeding mV_10_2: Neg mV_10_3: Aarde mV_10_4: Pos mV_10_5: Bescherming mV_10: Alle uitgangen

V

5.88

5.88

5.88

5.88

mA

60

1

1

61

— mW

88

1

1

90

μH

50000

50000

50000

50000

μF μH/Ω

700 3250

700 325000

— —

700 325000

— —

700 3190

18 332951A

Montageafmetingen

Montageafmetingen

A

Totale breedte mm (in.)

7.2 (183)

B

Totale hoogte mm (in.)

6.0 (152)

Totale diepte mm (in.)

2.8 (71)

Montageafmetingen breedte (C) x hoogte (D) mm (in.)

64 x 76

(2,5 x 3,0)

E

Formaat montageopening mm (in.)

0.28 (7)

Technische informatie

Bedrijfstemperatuur

Opslagtemperatuur

Gewicht

DCM

ADCM

Montagesteun

Materiaal montagesteun

Vochtigheid

Displaybehuizing is oplosmiddelbestendig.

VS

32 ° tot 122 °F

–22 ° to 140 °F

Metrisch

0 ° tot 50 °C

–30 ° tot 60 °C

1 lb

1,5 lb

0,45 kg

0,68 kg

1 lb 0,45 kg

Geverfd en verzinkt koolstofstaal.

Bevat minder dan 10 massaprocent aluminium+magnesium+titanium+zirkoon,

EN

Bevat minder dan 7,5 massaprocent magnesium+titanium+zirkoon

0 tot 95 procent, niet condenserend

332951A 19

Standaardgarantie van Graco

Graco garandeert dat alle in dit document genoemde en door Graco vervaardigde apparatuur waarop de naam

Graco vermeld staat, op de datum van verkoop voor gebruik door de oorspronkelijke koper vrij is van materiaal- en zal Graco, gedurende een periode van twaalf maanden na verkoopdatum, elk onderdeel van de apparatuur dat naar het oordeel van Graco gebreken vertoont herstellen of vervangen. Deze garantie is alleen van toepassing

Normale slijtage en veroudering, of slecht functioneren, beschadiging of slijtage veroorzaakt door onjuiste installatie, verkeerde toepassing, slijpend materiaal, corrosie, onvoldoende of onjuist uitgevoerd onderhoud, nalatigheid, ongeval, eigenmachtige wijzigingen aan de apparatuur, of het vervangen van Graco-onderdelen door onderdelen van andere herkomst, vallen niet onder de garantie en Graco is daarvoor niet aansprakelijk. Graco is van Graco-apparatuur met constructies, toebehoren, apparatuur of materialen die niet door Graco geleverd zijn, en ook niet voor fouten in het ontwerp, bij de fabricage of het onderhoud van constructies, toebehoren, apparatuur of materialen die niet door Graco geleverd zijn.

Deze garantie wordt verleend onder de voorwaarde dat de apparatuur waarvan de koper stelt dat die een defect vertoont gefrankeerd wordt verzonden naar een erkende Graco-dealer opdat de aanwezigheid van het beweerde defect kan worden geverifieerd. Indien het beweerde defect inderdaad wordt vastgesteld, zal Graco de defecte onderdelen kosteloos herstellen of vervangen. De apparatuur zal gefrankeerd worden teruggezonden naar de zullen de herstellingen worden uitgevoerd tegen een redelijke vergoeding, in welke vergoeding de kosten van onderdelen, arbeid en vervoer begrepen kunnen zijn.

De enige verplichting van Graco en het enige verhaal van de klant bij schending van de garantie is zoals hierboven bepaald is. De koper gaat ermee akkoord dat geen andere verhaalsmogelijkheid (waaronder, maar niet beperkt tot vergoeding van incidentele schade of van vervolgschade door winstderving, gemiste verkoopopbrengsten, letsel aan personen of materiële schade, of welke andere incidentele verliezen of vervolgverliezen dan ook) aanwezig is.

Elke klacht wegens inbreuk op de garantie moet binnen twee (2) jaar na aankoopdatum kenbaar worden gemaakt.

VERVAARDIGD HEEFT. Deze items, die verkocht, maar niet vervaardigd worden door Graco (zoals elektrische motoren, schakelaars, slangen, enz.) zijn, indien van toepassing, onderhevig aan de garantie van de fabrikant.

Graco zal aan de koper redelijke ondersteuning verlenen bij het aanspraak maken op die garantie.

Graco is in geen geval aansprakelijk voor indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die het gevolg is van het feit dat Graco dergelijke apparatuur heeft geleverd, of van de uitrusting, de werking, of het gebruik van producten of andere goederen op deze wijze verkocht, ongeacht of die ontstaat door inbreuk op een contract, inbreuk op garantie, nalatigheid van Graco, of anderszins.

Graco-informatie

Alle geschreven en afgebeelde gegevens in dit document geven de meest recente productinformatie weer zoals bekend op het tijdstip van publicatie.

Graco behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving.

Vertaling van de originele instructies. This manual contains Dutch. MM 332013

Hoofdkantoor Graco: Minneapolis

Kantoren in het buitenland: België, China, Japan, Korea www.graco.com

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals