Graco 3A5675B, RoadLazer™- RoadPak™ de handleiding

Add to my manuals
34 Pages

advertisement

Graco 3A5675B, RoadLazer™- RoadPak™ de handleiding | Manualzz

Installatie en Bediening

RoadLazer

- RoadPak

- en

RoadPak HD-belijningssysteem

Voor het aanbrengen van wegmarkeringen en reflecterende coatings.

Alleen voor professioneel gebruik.

Lijst met modellen (zie pagina 2)

Maximumwerkdruk 2900 psi (20 MPa, 200 bar)

Belangrijke veiligheidsinstructies

Lees alle waarschuwingen en instructies in deze handleiding en de bijbehorende handleidingen. Zorg dat u vertrouwd bent met de bediening en het juiste gebruik van de apparatuur. Bewaar deze instructies.

Bijbehorende handleidingen:

3A5385 Reparatie

3A5386 Onderdelen

??

??

www.graco.com/techsupport

3A5675B

NL

2

Volledige assemblages

Volledige assemblages

Onderdeelnummer Beschrijving

25D276

25D277

25D278

25D279

25D280

25D281

25D282

25D283

25D268

25D269

25D270

25D271

25D272

25D273

25D274

25D275

RoadPak-systeem optie 1 (1, 6, 7, 10, 12)

RoadPak-systeem optie 2 (1, 6, 7, 10, 11, 12)

RoadPak-systeem optie 3 (1, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15)

RoadPak-systeem optie 4 (1, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15)

RoadPak-systeem optie 5 (2, 6, 8, 10, 12)

RoadPak-systeem optie 6 (2, 6, 8, 10, 11, 12)

RoadPak-systeem optie 7 (2, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15)

RoadPak-systeem optie 8 (2, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15)

RoadPak-systeem optie 9 (3, 6, 8, 10, 12)

RoadPak-systeem optie 10 (3, 6, 8, 10, 11, 12)

RoadPak-systeem optie 11 (3, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15)

RoadPak-systeem optie 12 (3, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15)

RoadPak-systeem optie HD1 (4, 6, 9, 10, 12, 14)

RoadPak-systeem optie HD2 (4, 6, 9, 10, 11, 12, 14)

RoadPak-systeem optie HD3 (4, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15)

RoadPak-systeem optie HD4 (4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)

Modellen

2

3

6

7

8

13

14

15

9

10

11

12

Ref.

Modelnummer Beschrijving

1

4

24G627

25M708

25M709

25D932

25M710

25M711

24G633

24G634

25M701

25M702

25M703

25M704

25M705

25M706

25M707

24G626

25M712

25M713

25M716

RoadPak met 1 pomp (glasparelreservoir van 450 lb (204 kg), 5 g/min (18,9 l/min))

RoadPak met 1 pomp (geen glasparelreservoir, 5 g/min (18,9 l/min))

RoadPak met 2 pompen (450 lb (204 kg) van 450 lb (204 kg), 5 g/min (18,9 l/min))

RoadPak met 2 pompen (1350 lb (612 kg) van 450 lb (204 kg), 5 g/min (18,9 l/min))

RoadPak met 2 pompen (geen glasparelreservoir, 5 g/min (18,9 l/min))

RoadPak met 2 pompen (glasparelreservoir van 1350 lb (612 kg), 10 g/min (37,9 l/min))

RoadPak HD met 2 pompen (geen glasparelreservoir, 10 g/min (37,9 l/min))

Bevestigingsframe met enkelvoudige bevestiging

RoadPak inschuifbaar bevestigingsframe

Pistoolarm RoadPak met 1 pomp

Pistoolarm RoadPak met 2 pompen

Pistoolarm RoadPak met 2 pompen (geen glasparelpistolen)

Pistoolarm RoadPak HD met 2 pompen

RoadLazer-/RoadPak-bediening

RoadView-camerasysteem

RoadPak-richtsysteem

Stuurbare wagen

Lierset

Zittingset

3A5675B

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Volledige assemblages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Modellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Inhoudsopgave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Waarschuwingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Inleiding en algemene informatie . . . . . . . . . . . . . 7

Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Algemene informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Optionele sets met toebehoren . . . . . . . . . . . . . 7

Identificatie van de onderdelen . . . . . . . . . . . . . . . 8

Functie van de onderdelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Opstelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Batterij opladen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Installatie van de RoadLazer in het voertuig . . 10

De RoadPak installeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Steunconsole pistoolarm . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Slangrouting naar pompen en reservoirs . . . . . 18

Installatie-instructies voorste richtinstrument . . 21

Bediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Aarding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Drukontlastingsprocedure . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

NOODSTOP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Reflecteerbare materialen laden . . . . . . . . . . . . 23

Stel de schuifbalk en de pistoolarm in. . . . . . . . 24

Het systeem voorbereiden om te verven. . . . . . 24

Start de motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Begin te spuiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Het systeem spoelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Pistoolarm bevestigen voor vervoer . . . . . . . . . 31

Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Standaardgarantie van Graco . . . . . . . . . . . . . . . 33

Graco-informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

3A5675B 3

4

Waarschuwingen

Waarschuwingen

De onderstaande waarschuwingen betreffen de installatie, het gebruik, de aarding, het onderhoud en de reparatie van deze apparatuur. Het symbool met het uitroepteken verwijst naar een algemene waarschuwing en de gevarensymbolen verwijzen naar procedurespecifieke risico's. Als u deze symbolen in de handleiding of op de waarschuwingsetiketten ziet, raadpleeg dan deze Waarschuwingen. Productspecifieke gevaarsymbolen en waarschuwingen die niet in dit hoofdstuk staan beschreven, staan vermeld in de gehele handleiding waar deze van toepassing zijn.

WAARSCHUWING

BRAND- EN EXPLOSIEGEVAAR

Ontvlambare dampen in het werkgebied , zoals die van oplosmiddelen en verf, kunnen ontbranden of exploderen. Verf of oplosmiddelen die door het apparaat stromen, kunnen statische elektriciteit opwekken. Ter voorkoming van brand en explosies:

• Gebruik de apparatuur alleen in goed geventileerde ruimtes.

• Vul de brandstoftank niet als de motor draait of heet is; zet de motor uit en laat deze afkoelen.

Brandstof is zeer brandbaar en kan ontbranden of exploderen als deze op een heet oppervlak wordt gemorst.

• Zorg dat er geen ontstekingsbronnen zijn, zoals waakvlammen, sigaretten, draagbare elektrische lampen en kunststof druppelvangers (deze kunnen statische vonkoverslag geven).

• Aard alle apparatuur in de werkomgeving. Zie de instructies onder Aarding .

• Spuit of spoel nooit oplosmiddelen onder hoge druk.

• Houd het werkgebied vrij van afval, inclusief oplosmiddelen, poetslappen en benzine.

• Haal geen stekkers uit stopcontacten, steek geen stekkers in stopcontacten en doe geen lampen aan of uit als er brandbare dampen aanwezig zijn.

• Gebruik alleen geaarde slangen.

• Houd het pistool stevig tegen de zijkant van een geaarde emmer gedrukt terwijl u in de emmer spuit.

Gebruik geen voeringen, tenzij ze antistatisch of geleidend zijn.

• Stop onmiddellijk met de bediening van het systeem wanneer er zich statische vonken voordoen of u een schok voelt. Gebruik het apparaat pas weer als u de oorzaak van het probleem kent en het probleem is verholpen.

• Zorg dat er altijd een werkend brandblusapparaat op de werkplek aanwezig is.

GEVAAR VOOR INJECTIE DOOR DE HUID

Spuiten onder hoge druk kan giftige stoffen in het lichaam spuiten en ernstige verwondingen veroorzaken die tot amputatie kunnen leiden. Indien er zich een injectie voordoet, laat u dan onmiddellijk behandelen door een chirurgisch specialist.

• Richt het pistool niet op mensen of dieren en spuit niet op mensen of dieren.

• Houd uw handen en andere lichaamsdelen uit de buurt van de plaats waar het materiaal uit het apparaat komt. Probeer bijvoorbeeld niet om gelekte verf te stoppen met een van uw lichaamsdelen.

• Gebruik steeds de spuittipbeschermer. Spuit nooit zonder dat de spuittipbeschermer is aangebracht.

• Gebruik Graco-spuittips.

• Wees voorzichtig bij het reinigen en vervangen van de spuittips. Als de spuittip verstopt raakt tijdens het spuiten, volg dan de Drukontlastingsprocedure om de eenheid uit te schakelen en de druk te ontlasten alvorens u de spuittip verwijdert om deze te reinigen.

• De apparatuur blijft onder druk staan nadat de spanning is uitgeschakeld. Laat de apparatuur nooit in werking of onder druk staan als er geen toezicht is. Volg de Drukontlastingsprocedure wanneer de apparatuur niet onder toezicht staat of gebruikt wordt en voordat u er onderhoud aan pleegt, deze reinigt of onderdelen verwijdert.

• Dit systeem kan 2900 psi (200 bar, 20 MPa) produceren. Gebruik reserveonderdelen of hulpstukken van Graco die zijn goedgekeurd voor minimaal 2900 psi (200 bar, 20 MPa).

• Vergrendel de trekker altijd wanneer u niet bezig bent met spuiten. Controleer of de vergrendeling van de trekker correct werkt.

• Controleer of alle aansluitingen stevig vastzitten voordat u het apparaat gebruikt.

• Zorg ervoor dat u weet hoe u snel het apparaat kunt stopzetten en de druk kunt ontlasten. Zorg ervoor dat u grondig vertrouwd bent met de bediening van het apparaat.

3A5675B

Waarschuwingen

3A5675B

WAARSCHUWING

GEVAAR VAN VERKEERD GEBRUIK VAN APPARATUUR

Verkeerd gebruik kan leiden tot dodelijke ongevallen of ernstig letsel.

• Bedien het systeem niet als u moe bent of onder invloed van alcohol of geneesmiddelen.

• Overschrijd nooit de maximale werkdruk of de maximale bedrijfstemperatuur van het zwakste onderdeel in uw systeem. Zie de Technische specificaties van alle apparatuurhandleidingen.

• Gebruik vloeistoffen en oplosmiddelen die geschikt zijn voor de bevochtigde onderdelen van de apparatuur. Zie de Technische specificaties van alle apparatuurhandleidingen. Lees de waarschuwingen van de fabrikant van de gebruikte vloeistoffen en oplosmiddelen. Vraag de leverancier of verkoper van het materiaal om het veiligheidsinformatieblad (MSDS) voor de complete informatie.

• Verlaat de werkplaats niet als de apparatuur in werking is of onder druk staat.

• Schakel alle apparatuur uit en volg de Drukontlastingsprocedure wanneer de apparatuur niet wordt gebruikt.

• Controleer de apparatuur dagelijks. Repareer of vervang versleten of beschadigde onderdelen onmiddellijk en vervang ze uitsluitend door originele reserveonderdelen van de fabrikant.

• Breng geen veranderingen of wijzigingen in de apparatuur aan. Veranderingen of wijzigingen kunnen veiligheidsrisico's inhouden en ertoe leiden dat de goedkeuringen van agentschappen ongeldig worden.

• Zorg dat alle apparatuur gekeurd en goedgekeurd is voor de omgeving waarin u deze gebruikt.

• Gebruik de apparatuur alleen voor het beoogde doel. Neem contact op met uw leverancier voor meer informatie.

• Houd slangen en kabels uit de buurt van plaatsen met druk verkeer, scherpe randen, bewegende onderdelen en hete oppervlakken.

• Zorg dat er geen kink in slangen komt en buig ze niet te ver door; verplaats het apparaat nooit door aan de slang te trekken.

• Houd kinderen en dieren weg uit het werkgebied.

• Houd u aan alle geldende veiligheidsvoorschriften.

GEVAAR VAN BEWEGENDE ONDERDELEN

Bewegende onderdelen kunnen vingers en andere lichaamsdelen afknellen, amputeren of snijwonden veroorzaken.

• Blijf uit de buurt van bewegende onderdelen.

• Bedien de apparatuur niet als de beschermwanden of -kappen zijn verwijderd.

• Apparatuur die onder druk staat, kan zonder waarschuwing starten. Voordat u de apparatuur controleert, verplaatst of er onderhoud aan uitvoert, moet u eerst de Drukontlastingsprocedure volgen en alle voedingsbronnen loskoppelen.

VERSTRIKKINGSGEVAAR

Draaiende onderdelen kunnen ernstig letsel veroorzaken.

• Blijf uit de buurt van bewegende onderdelen.

• Bedien de apparatuur niet als de beschermwanden of -kappen zijn verwijderd.

• Draag geen loszittende kleding, juwelen of lang haar los terwijl u de apparatuur bedient.

• De apparatuur kan zonder waarschuwing starten. Voordat u de apparatuur controleert, verplaatst of er onderhoud aan uitvoert, moet u eerst de Drukontlastingsprocedure volgen en alle voedingsbronnen loskoppelen.

GEVAAR VOOR KOOLMONOXIDE

Uitlaatgassen bevatten giftig koolmonoxide, een kleurloos en reukloos gas. Inademing van koolmonoxide kan tot de dood leiden.

• Gebruik deze apparatuur niet in een ingesloten ruimte.

GEVAAR VAN GIFTIGE VLOEISTOFFEN OF DAMPEN

Giftige vloeistoffen of dampen kunnen ernstig letsel of zelfs de dood veroorzaken als deze in de ogen of op de huid spatten of ingeademd of ingeslikt worden.

• Lees de veiligheidsinformatiebladen (MSDS) zodat u de specifieke gevaren kent van de gebruikte vloeistoffen.

• Bewaar gevaarlijke vloeistoffen in goedgekeurde vaten en voer ze af conform alle geldende richtlijnen.

GEVAAR VOOR BRANDWONDEN

Het oppervlak van de apparatuur en de vloeistof die wordt verhit, kunnen zeer heet worden tijdens het gebruik. Om ernstige brandwonden te vermijden:

• Raak de warme vloeistof of de apparatuur niet aan.

5

Waarschuwingen

WAARSCHUWING

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

Draag de juiste beschermingsmiddelen als u in het werkgebied aanwezig bent om ernstige letsels zoals oogletsels, gehoorbeschadiging, inademing van giftige dampen en brandwonden te voorkomen. Deze beschermingsmiddelen bestaan uit (maar zijn niet beperkt tot):

• Gezichts- en gehoorbescherming.

• Ademhalingstoestellen, beschermende kleding en handschoenen, zoals aanbevolen door de fabrikant van de vloeistof en oplosmiddelen.

PROPOSITION 65 (WET IN CALIFORNIË)

De motoruitlaat van dit product bevat chemische stoffen waarvan in de staat California bekend is dat ze kanker, geboorteafwijkingen of andere reproductieve schade veroorzaken.

6 3A5675B

Inleiding en algemene informatie

Inleiding en algemene informatie

Inleiding

Deze en de hieronder opgesomde handleidingen bevatten vereisten vóór het instellen, lijsten met onderdelen en instellings-, bedienings- en onderhoudsinstructies voor de

RoadLazer-, RoadPak- en RoadPak HD-systemen. Deze handleiding bevat instructies voor een systeem met 2 pompen.

Voor systemen met 1 pomp blijven alle onderdelen dezelfde, met uitzondering van opgevulde poorten voor ontbrekende pompen en slangen.

Algemene informatie

De RoadLazer wordt gemonteerd op een voertuig en wordt gebruikt om tot vijf strepen aan te brengen in een of twee kleuren met glasparels.

De RoadLazer RoadPak bestaat uit een programmeerbare lijnregeling, verdringerpompen, twee spuitpistolen voor verf en twee spuitpistolen voor glasparels. De RoadPak HD wordt geleverd met drie spuitpistolen voor verf en drie spuitpistolen voor glasparels.

Programmeerbare lijnregeling

De programmeerbare lijnregeling bestaat uit de bedieningsdoos en een kabel van 30 ft (10 m). Het is de belangrijkste regeling voor het RoadLazer-systeem, waarmee de spuitpistolen en toebehoren in- en uitgeschakeld worden.

RPS 2900 hydraulische pompen

De RPS 2900 hydraulische pomp voorziet de spuitpistolen van verf. Er zijn twee verschuivingspompen. Dankzij de twee verschuivingspompen kan de gebruiker een tweekleurig systeem instellen.

Spuitpistolen voor verf

De spuitpistolen voor verf worden pneumatisch overgehaald om verflijnen te spuiten wanneer ze bediend worden door de programmeerbare lijnregeling.

Spuitpistolen voor parels

De spuitpistolen voor parels worden pneumatisch overgehaald om reflecterende materialen te spuiten wanneer ze bediend worden door de programmeerbare lijnregeling.

Optionele sets met toebehoren

Lierset

De RoadPak-lierset wordt gebruikt om de pistoolarm tijdens het spuiten te heffen.

Zittingset

Met de zittingset kan er een zitplaats voor een bediener worden toegevoegd aan het laadbed van het voertuig. Dit maakt een betere controle over de pistolen en de stuurbare wagen mogelijk.

Aanvullende pistoolset

De aanvullende pistoolset bestaat uit één glasparelpistool en één spuitpistool en bevat de nodige fittingen, slangen, luchtleidingen en montagemiddelen om de pistolen te bevestigen aan de pistoolarmwagen.

Laserset

De laserset biedt de gebruiker een heldergroene lijn die kan worden gevolgd voor het richten van het voertuig en spuitpistool.

Stuurbare-wagenset

De stuurbare wagen wordt gemonteerd op de bestaande pistoolarmwagen, zodat de bediener de wagen op een gekozen snelheid naar links of rechts kan sturen. De besturing kan gemonteerd worden op de regelarm van de zittingset of als handbesturing worden gebruikt.

Drukbalansset

Met de drukbalansset kan de bediener de twee verfpompen bij de uitlaten aan elkaar koppelen om de druk tussen beide pompen in evenwicht te brengen. Dit zorgt ervoor dat elk spuitpatroon bij elk pistool gelijk is.

Set voor 2 soorten parels

De set voor 2 soorten parels bestaat uit één glasparelpistool,

één glasparelslang en de fittingen om de onderdelen aan elkaar te bevestigen. Deze wordt gebruikt voor toepassingen met 2 soorten parels.

Videogeleidingssysteem

Het videogeleidingssysteem biedt de gebruiker videobeelden van een richtas om te kunnen richten op de linker- of rechterzijde van het voertuig. Het systeem bestaat uit een scherm van 9 inch, gekoppelde kabels, een videocamera en een bevestigingsconsole.

Voorste geleidingssysteem

Het voorste mechanische geleidingssysteem biedt de gebruiker een richtsysteem op de linker- of rechterzijde van het voertuig.

3A5675B 7

Identificatie van de onderdelen

Identificatie van de onderdelen

8 3A5675B

Functie van de onderdelen

Functie van de onderdelen

A Luchtregelaar Maakt het mogelijk om de luchtdruk in het parelreservoir te regelen

B Parelreservoir

Glasparelreservoir van 36 gallon (136 liter) of 120 gallon (454 liter). Bevat reflecterende materialen of element voor toepassingen met één of twee soorten parels

Draagt bij aan de handhaving van een gelijkmatige luchtstroom naar de toebehoren C Luchtaccumulatorreservoir

D Hydraulisch ventiel

E Vloeistoffilter

F Vul-/spuitventiel

G RPS 2900-verfpomp

H Vloeistofuitlaat

Ventiel om de hydraulische stroom naar de hydraulische motor af of aan te sluiten

Filtert de vloeistof tussen de vloeistofbron en het spuitpistool

Wordt gebruikt om te schakelen tussen vullen en spuiten

Voert de vloeistof aan die via het spuitpistool wordt gespoten

J Vloeistofinlaat

Levert vloeistof van de verschuivingspomp naar het spuitpistool

Ingang op verschuivingspomp voor vloeistof van de verftrommels (verftrommels niet getoond)

K Elektrische verbindingsdoos

L Motor van 18 pk

M

2 inch Bevestigingsontvanger

(niet bijgeleverd)

N Brandstoftank

Maakt gebruikerstoegang tot het elektrisch systeem mogelijk

Drijft de hydraulische pomp en de luchtcompressor aan

Vereist om de pistoolarm aan de achterzijde van een vrachtwagen op te hangen

Bevat 6 gallon (23 liter) benzine

P Knop hydraulische drukregeling

Voor het afstellen van de hydraulische druk (de druk wordt verhoogd in de richting van de wijzers van de klok)

Levert energie om de motor en de bedieningsdoos op te starten Q Batterij

R Compressor Levert een luchttoevoer voor de solenoïdes en regelt de druk van de parelreservoirs

S

T

Hydraulisch reservoir

I/O-kabel

RoadPak bevat 4 gallon (15,1 liter) hydraulische olie voor de hydraulische pomp.

RoadPak HD bevat 8 gallon (30,28 liter) hydraulische olie voor de hydraulische pomp.

Draagt elektronische bedieningssignalen over van het controlemechanisme naar de RoadLazer

Stelt de gebruiker in staat om de bediening van de RoadLazer te programmeren W Programmeerbare lijnregeling

X Ventilatieopening

Biedt een manier om het hydraulisch reservoir te ventileren, de olie te controleren en bij te vullen

Stelt de gebruiker in staat om onder druk staande lucht te gebruiken Y Snelkoppelstuk voor luchtdruk

Z Bevestigingsstuk

AA Montagesteun

AB Pin vastzetbeugel

AC Pistoolarmsteun

AD Schuifbalk

AK Steunwiel voor pistoolarm

Stelt de gebruiker in staat om de pistoolarmsteun op een optimale hoogte in te stellen

Bevestigt de boomarm van het spuitpistool wanneer de RoadLazer vervoerd wordt

Ondersteunt de grootste balk en de pistoolarm

Ondersteunt de boomarm van het spuitpistool

AE Boomarm van het spuitpistool

Maakt het mogelijk om aan elke zijde van het voertuig strepen aan te brengen op afstelbare afstanden

AF Spuitpistool voor parels

AG Spuitpistool voor verf

Spuit parels wanneer het bediend wordt door het controlemechanisme

Spuit vloeistof wanneer het bediend wordt door het controlemechanisme

AH Inschuifbaar bevestigingsframe Stelt de gebruiker in staat om de pistoolarm te verbinden aan het frame van de RoadPak

AJ RoadPak-richtsysteem Biedt de gebruiker een richtinstrument

Steunt de pistoolarm indien nodig voor brede patronen of patronen met meerdere pistolen

AL Motor van 26,5 pk

AM Luchtkoeler/-droger

AN Aardingsklem

Stelt de gebruiker in staat om de pistoolarm aan een voertuig vast te maken via een enkelvoudige bevestiging

Drijft de hydraulische pomp en de luchtcompressor op de RoadPak HD aan

Koelt en droogt de lucht naar het glasparelreservoir en de toebehoren

Voert statische elektriciteit af tijdens het spoelen

3A5675B 9

Opstelling

Opstelling

Batterij opladen

Als de batterij nieuw is of lange tijd niet is gebruikt, dient u een standaard auto-acculader (12 VDC) te gebruiken om deze op te laden voor gebruik.

Installatie van de RoadLazer in het voertuig

ti16653a

VERBRIJZELINGSGEVAAR

De RoadLazer moet zorgvuldig vastgemaakt worden om te verhinderen dat hij beweegt tijdens het vervoer en de bediening.

Verftrommels zijn zwaar en kunnen van de ene naar de andere zijde schuiven wanneer het voertuig een bocht neemt. De verftrommels kunnen van het voertuig vallen en letsels of dood veroorzaken. Maak de trommels vast wanneer het voertuig zich voortbeweegt of spuit.

De RoadPak installeren

Laad de RoadPak in het voertuig aan de hand van een vorklift of een hijstoestel aangepast aan het gewicht van de RoadPak. Voor informatie over het gewicht van de

RoadPak: zie de Technische gegevens

, pagina 32.

ti16654a ti16664a

Nadat u de RoadPak op het voertuig gemonteerd hebt, bevestigt u de RoadPak veilig aan het voertuig aan de hand van de neerklaphaken in de vier hoeken of door de

RoadPak doorheen het laadbed van de vrachtwagen te bevestigen aan de hand van bouten op alle vier de posities.

ti16442a ti16443a ti16665a

De RoadPak kan vooraan of achteraan het laadbed van de voertuig gemonteerd worden, evenals in elke gewenste richting. Het voetstuk van de RoadPak meet 39,5 in, x 49,5 in. (1,0 m x 1,25 m).

10 ti16599a

3A5675B

Opstelling

De richting van de filter

Plaats na het monteren en bevestigen van de RoadPak aan het voertuig de filterassemblages in de gewenste positie.

1. Gebruik een hamer om de grote borgmoer op de pompassemblage los te draaien.

2. Draai de moer vast totdat het bevestigingsstuk veilig in de richting van de ontvanger geduwd wordt en er geen speling meer te zien is tussen de twee onderdelen. ti16782a

2. Draai de filterassemblage in de gewenste richting en gebruik een hamer om de borgmoer vast te draaien en de assemblage op zijn plaats te bevestigen. ti16785a

3. Installeer de hoogteafstellingsconsole (303) op de console van het bevestigingsstuk met bouten (312), afdichtingsringen (307) en moeren (315). Zorg ervoor dat de hoogteafstellingsconsole waterpas geplaatst is.

315

307

307

312 ti16784a ti16783a

303 ti15956a

Steunconsole pistoolarm

Installatie bevestigingsconsole met enkelvoudige bevestiging (24G626) (Optie 1)

4. Installeer de vastzetbeugel (302) op de hoogteafstellingsconsole (303) met bouten (312), afdichtingsringen (307) en moeren (315). Plaats de onderzijde van de vastzetbeugel op 21 inch tot

25 inch (53 cm - 63 cm) van de grond. Zorg ervoor dat de vastzetbeugel waterpas geplaatst is.

315

307

312 ti15839a

1. Plaats de console van het bevestigingsstuk (A) in de ontvanger (C). Zorg ervoor dat de trekpen (B) door de aanspanningsholte van de stang (D) steekt.

302

302 ti16648a

A D C

B ti15955a

21 inch - 25 inch

(53 cm - 63 cm) ti15957a

3A5675B 11

Opstelling

Installatie bevestigingsconsole RoadPak

(24G627) (Optie 2)

1. Schuif de bevestigingsarmen van de RoadPak (304) tussen de twee kanalen van de vorklift in het frame.

304 ti16917a ti16441a

OPMERKING: Het afzagen van de

RoadPak-bevestigingsarmen en het bevestigen ervan aan het frame van het voertuig via bouten doorheen het laadbed is een optie ter aanvulling van de volgende bevestigingstechnieken:

2. De locatie van de RoadPak op het voertuig bepaalt doorheen welke gaten van het frame van de

RoadPak er bouten bevestigd moeten worden.

Er zijn 8 mogelijke bevestigingsgaten voor elke bevestigingsarm. Bevestig minstens twee gaten aan elke zijde.

ti16661a ti16659a

3. Draai de bouten (312), moeren (315) en afdichtingsringen (307) handmatig vast op de omlijsting.

Smalle montagerichting

307

312

315 ti16660a ti16656a

12 3A5675B

Opstelling

4. Installeer de hoogteafstellingsconsole (303) op de bevestigingsarmen van de RoadPak (304) met bouten

(312), afdichtingsringen (307) en moeren (315).

315

OPMERKING: Het is aanbevolen om de bevestigingsconsole door het laadbed van het voertuig heen te bevestigen aan het frame van het voertuig.

307

312 ti16912a

303

5. Draai alle bouten vast tot een koppel van 28 ft-lb.

6. Installeer de vastzetbeugel (302) op de hoogteafstellingsconsole (303). Plaats de onderzijde van de vastzetbeugel op 21 inch tot

25 inch (53 cm - 63 cm) van de grond. Zorg ervoor dat de vastzetbeugel waterpas geplaatst is.

302 ti16916a

21 inch - 25 inch

53 cm - 63 cm ti16787a

3A5675B 13

Opstelling

Brede montagerichting

3. Installeer de hoogteafstellingsconsole op de bevestigingsarmen van de RoadPak (303).

315

307

312 ti16657a

1. Bevestig de consoles (316) op vier plaatsen aan de

RoadPak met bouten (312), afdichtingsringen (307) en moeren (315). Ideaal is om de consoles zo ver mogelijk uit elkaar te plaatsen om een optimale steun te bieden. De montageplaats van de consoles zal afhangen van de plaats waar de RoadPak zich op het voertuig bevindt.

315

316 ti16921a

303

4. Draai alle bouten vast tot een koppel van 28 ft-lb.

307 ti16786a

318

2. Schuif de bevestigingsconsoles van de RoadPak

(304) doorheen de uitgesneden gaten in het frame en bevestig de bevestigingsarmen handmatig aan de consoles met bouten (312), afdichtingsringen

(307) en moeren (315).

316

304 ti16924a ti16911a

315

307 ti16913a 312

14 3A5675B

Opstelling

5. Installeer de vastzetbeugel (302) op de hoogteafstellingsconsole (303). Plaats de onderzijde van de vastzetbeugel op 21 inch tot

25 inch (53 cm - 63 cm) van de grond. Zorg ervoor dat de vastzetbeugel waterpas geplaatst is.

Installatie van de schuifbalk (24G630)

De schuifbalk is 87,75 inch (2,2 m) lang. De schuifbalk wordt geleverd om bredere voertuigen uit te rusten. De balk kan ingekort worden op 75,75 inch (1,9 m) lang of

60 inch (1,5 m) lang om de verschillende voertuiggroottes uit te rusten.

1. Om de balk te verkorten tot een lengte van

75,75 inch, zaagt u 12 inch van het uiteinde van de balk in de richting van het volgende gat in de balk.

Om de balk te verkorten tot een lengte van 60 inch, zaagt u 27,75 inch van het uiteinde van de balk in de richting van het derde gat zoals hieronder getoond.

27,75 inch

12 inch ti16960a

302

21 inch - 25 inch

53 cm - 63 cm ti16787a

OPMERKING: Het is aanbevolen om de bevestigingsconsole door het laadbed van het voertuig heen te bevestigen aan het frame van het voertuig.

ti16600a

2. Nadat u de gewenste lengte bepaald heeft, schuift u de balk in het kanaal op de console.

ti16647a ti16916a

3A5675B 15

Opstelling

Installatie van de pistoolarm (25M708,

25M709, 25M710)

1. Plaats de pistoolarmassemblage naast het voertuig.

2. Trek de schuifbalk uit aan de zijde van het voertuig waar de pistoolarm zich bevindt. Til de pistoolarm op en houd de dwarse console in de positie zoals hieronder getoond. Schuif de balk door de wielen, zodat ze in de gleuf van de schuifbalk bevestigd zitten zoals hieronder getoond.

4. Stel indien nodig de rollen af om eventuele speling in de dwarse console/pistoolarmwagen weg te nemen.

Draai de rolmoeren net voldoende los. Dit is het geval wanneer de rollen gecontroleerd naar binnen of buiten bewegen wanneer u aan de stelbout draait.

Draai de rolmoeren weer aan om ze op hun plaats vast te zetten. De afstelling is correct wanneer de dwarse console/pistoolarmwagen onbelemmerd glijdt en er geen speling is tussen de rollen en de balk.

0

3. Bevestig de hendel (702) aan elk uiteinde van de schuifbalk. Duw de splitpen (707) door de hendel om hem op zijn plaats te houden. Bevestig moer

(706) en bout (705) doorheen de schuifbalk aan beide uiteinden om te dienen als begrenzers in het kanaal.

5. Stuur de slangen vóór de pistoolarm voordat u de arm verplaatst om te verhinderen dat de slangen lek raken.

707

708 ti16662a

706

705

704

16 3A5675B

6. Plaats de pistoolarm aan het uiteinde van de schuifbalk en bevestig de slangbundel aan de hoogteafstellingsconsole met een rubberen pad en een slangklem (320).

320

Opstelling

8. Laat de pistoolarm op de vastzetbeugel rusten en plaats de begrenzer op die manier dat ze naar behoren op de vastzetbeugel past. Schuif de pin

(321) door de console van de pistoolarm en door de vastzetbeugel om de pistoolarm te bevestigen.

Steek de clip door de pin. Draai de twee bouten

(579) vast om de pistoolarmconsole op haar plaats te bevestigen.

ti16788a

7. Til de pistoolarm in een verticale positie en schuif hem over de vastzetbeugel.

ti16918a

3A5675B 17

Opstelling

Slangrouting naar pompen en reservoirs

18 3A5675B

Opstelling

Slangrouting

1. Trek de schuifbalk uit naar een zijde van het voertuig. Trek de pistoolarm uit en verlaag hem om er zeker van te zijn dat de slangbundel op de juiste plaats bevestigd werd om de volledige bewegingsvrijheid te waarborgen, waardoor de pistoolarm van de ene naar de andere zijde kan bewegen. Pas indien nodig de slangklem die de bundel samenhoudt aan.

Slangverbinding

1. Installeer aanzuigbuizen op de RPS 2900-pomp en leid naar de verftrommel of materiaalbak.

ti16444a ti16445a

2. Installeer de retourleiding vanuit de filterassemblage van de RPS 2900 en leid terug naar de verftrommel of materiaalbak.

2. Til de pistoolarm weer in de stuwpositie. Trek de schuifbalk uit naar de andere zijde van het voertuig en til de pistoolarm naar die zijde om er zeker van te zijn dat de slanglengte aangepast is voor een volledige bewegingsvrijheid. ti16597a

3. Installeer verflijnen op de filterassemblages van de RPS 2900. Bij een tweekleurensysteem: leid de slang van verfpistool 1 naar pomp 1 en leid een slang van verfpistool 2 naar pomp 1. Leid de tweede slang van verfpistool 2 naar pomp 2.

3. Plaats de pistoolarm weer in de stuwpositie en bevestig op zijn plaats met een pin. Plaats de schuifbalk in het midden van het voertuig. Bevestig de schuifbalk en pistoolarm op hun plaats door de klem van elk van hen vast te maken.

3A5675B 19

Opstelling

4. Parellijnen op het parelreservoir installeren.

2. Verbind de besturingskabel met de verbindingsdoos.

Bevestig de kabel aan de kabelklem voor trekontlasting (SR) op de verbinding.

5. Installeer een luchtslang van de pistoolarm naar de snelkoppelfitting op het luchtreservoir.

Elektrische kabelaansluitingen

1. Sluit de kabel van de pistoolarm aan op de contactdoos. Bevestig de kabel aan de kabelklem voor trekontlasting (SR) op de verbinding.

3. Leid de besturingskabel naar de cabine van het voertuig zonder de kabel te beknellen of naar de regelarm van de zittingset. Verbind de besturingskabel met de verbindingsdoos.

20 3A5675B

Opstelling

Installatie-instructies voorste richtinstrument

1. Bepaal een zone op het voertuig om het

RoadPak-richtsysteem te bevestigen, waarmee de gebruiker de indicatiestok kan zien vanuit rijpositie of met behulp van het camerasysteem voor zicht op de weg.

5. Schuif de draagbalk (351) door de consoles (355) en maak de bevestigingen vast om het veilig op zijn plaats te houden.

355

351 ti17000a

6. Monteer de verlengklem op de draagbalk.

ti16408a

2. Boor indien nodig twee gaten van 9/16 inch op de gewenste locatie.

3. Monteer de bevestigingsconsole (355) op de gewenste locatie met bout (359), afdichtingsring

(360) en moer (361).

361

354 ti16925a

7. Schuif de indicatiestok (362) in de geleidende verlengarm (352) en bevestig met de knop (354).

360

355

359 ti16927a

4. Bevestig de grendelstang (356) handmatig aan de bevestigingsconsole (355) met bouten (357) en moeren (358).

3A5675B

354

362 ti32980a

8. Stel de indicatiestok af door de verlengklemmen losser te maken en de geleidende verlengarm (352) in de gewenste positie te schuiven. Bevestig door de knop vast te draaien (354).

Sets (optioneel)

Raadpleeg de handleidingen van de sets voor installatie- en gebruiksinstructies.

• Voorste geleidingssysteem

• Videogeleidingssysteem

• Lierset

• Zittingset

• Aanvullende pistoolset

• Laserset

• Stuurbare-wagenset

• Drukbalansset

• Set voor 2 soorten parels

21

Bediening

Bediening

Aardingsprocedure

(Alleen voor ontvlambare spoelvloeistoffen)

Drukontlastingsprocedure

Volg altijd de Drukontlastingsprocedure als u dit symbool ziet.

De apparatuur moet worden geaard om het risico op statische vonken te beperken. Statische vonken kunnen tot gevolg hebben dat dampen ontbranden of ontploffen. Aarden biedt de elektrische stroom een ontsnappingsdraad.

1. Bevestig de RoadLazer met de aardingsklem aan de aarding tijdens het spoelen.

Deze apparatuur blijft onder druk staan totdat de druk handmatig wordt ontlast. Om ernstig letsel veroorzaakt door vloeistof onder druk te voorkomen, zoals injectie door de huid, opspattende vloeistof en bewegende onderdelen, dient u de Drukontlastingsprocedure te volgen wanneer u stopt met spuiten en voordat u de apparatuur reinigt, controleert of er onderhoud aan pleegt.

RPS 2900 pompvloeistof drukontlasting

1. Zet het hydraulisch ventiel in de UIT-stand.

TI3058A

22

2. Laat de motor op half vermogen draaien.

3. Plaats een lege emmer onder de verfpistolen om de afvoer op te vangen.

4. Ontlast de slangdruk doorheen de pistolen. Gebruik de programmeerbare lijnregeling om elk pistool minstens 3 seconden over te halen.

KENNISGEVING

Ontlast de druk steeds met de pistolen, niet met de afvoerventielen van de filter. Als u de afvoerventielen van de filter gebruikt, kan dit schade veroorzaken en ertoe leiden dat ze niet meer goed afsluiten in de gesloten stand en spuitstand.

3A5675B

5. Sluit de kogelventielen van het verfpistool.

Bediening

Drukontlasting luchtsysteem en afvoer van condensaat

1. Ontlast de luchtdruk en voer het condensaat in het luchtreservoir af door het luchtventiel naar de geopende stand te draaien.

ti15953a

6. Open alle afvoerventielen één voor één.

7. Sluit de ventielen onmiddellijk om te voorkomen dat de verf in het systeem opdroogt.

8. Als u vermoedt dat de spuittip of de slang verstopt is of dat de druk niet helemaal is ontlast: a. Maak HEEL LANGZAAM de borgmoer van de tipbeschermer of de koppeling aan het uiteinde van de slang los om de druk stapsgewijs te ontlasten. b. Draai de moer of de koppeling volledig los.

c. Verwijder de verstopping uit de slang of tip.

Drukontlasting parelsysteem

1. Ontlast de luchtdruk in het parelreservoir door het ventiel van het parelsysteem in de UIT-stand te zetten.

ti16550a ti16961a

NOODSTOP

Om het volledige RoadLazer-systeem uit te schakelen, zet u de STROOM AAN/UIT op de programmeerbare lijnregeling in de UIT-stand.

Reflecteerbare materialen laden

1. Stel de STROOM AAN/UIT op de programmeerbare lijnregeling in de UIT-stand.

2. Stel de ontstekingsknop van de RoadLazer-motor in op UIT.

3. Ontlast de luchtsysteemdruk door het kogelventiel op het luchtreservoir te openen totdat het peil

0 aangeeft.

4. Ontlast de luchtdruk in het parelreservoir door het ventiel van het parelsysteem in de UIT-stand te zetten.

5. Verwijder het deksel van het parelreservoir.

6. Zeef de reflecterende materialen om te vermijden dat er puin in het reservoir terecht komt.

7. Draai de T-greep linksom om de glasparelvulpoort te openen.

8. Het parelreservoir met reflecterende materialen laden.

9. Draai de T-greep na het vullen rechtsom en plaats het deksel op het reservoir.

3A5675B 23

Bediening

Stel de schuifbalk en de pistoolarm in.

1. Ontgrendel de klem van de pistoolarm en de schuifbalkklemmen.

Het systeem voorbereiden om te verven.

KENNISGEVING

Er kan verf van de afsluitadapters van de verftrommels spatten als de verftrommels vol zitten en het voertuig zich voortbeweegt. Doe de verftrommels niet te vol.

Initiële instellingen

1. Bevestig de RoadLazer met de aardingsklem aan de aarding. Zie Aarding , pagina 22.

2. Vul de halspakkingmoer met TSL om te voorkomen dat de pakking voortijdig slijt. Doe dit telkens wanneer u gaat spuiten en wanneer u het apparaat opbergt.

2. Verplaats de schuifbalk naar de linker- of rechterzijde van het voertuig. Vergrendel de schuifbalkklemmen.

3. Verwijder de pistoolarm uit de rechtstaande stuwpositie en schuif naar het uiteinde van de boom. Verlaag de pistoolarm traag en bevestig op zijn plaats met de klem.

Approximate

Fill Level ti5240a

3. Controleer het oliepeil terwijl de motor koud is.

Voeg eventueel een olie toe die geschikt is voor de luchttemperatuur tijdens de bediening.

24

KENNISGEVING

De motor kan worden gestart terwijl het oliepeil laag is en slaat mogelijk niet af wanneer een laag oliepeil wordt gedetecteerd. Er kan schade optreden als de olie niet op het juiste peil is vóór het starten van en tijdens het gebruik van de apparatuur.

3A5675B

Bediening

4. Vul de brandstoftank.

5. Controleer het oliepeil van de hydraulische olie.

Gebruik alleen synthetische hydraulische olie

(ISO 46) met een viscositeitsindex (VI) van 154 of hoger. De capaciteit van het hydraulisch reservoir bedraagt ongeveer 4,0 gallon (15,14 liter) voor

RoadPak-modellen en ongeveer 8,0 gallon

(30,28 liter) voor RoadPak HD-modellen.

9. Draai de ventielhendel van de pistolen 1/4 rechtsom naar de OFF-stand.

ti15953a

10. Plaats de aanzuigbuis en de afvoerbuis in een geaarde metalen emmer die deels is gevuld met spoelvloeistof. Verbind de aardingsdraad aan de emmer en met de aarde. ti5243a

Safe Range (cold)

6. Controleer het oliepeil in de compressor.

OPMERKING: Als u een rode stip ziet, dient u luchtcompressorolie zonder detergent SAE 30W toe te voegen. ti16547a

11. Draai het vul-/spuitventiel omlaag. ti16789a

7. Controleer of alle slang/fittingverbindingen goed vast zitten.

8. Draai de hydraulische ventielen van de verfpomp naar OFF (gesloten stand) en het bypassventiel naar START.

ti16552a

12. Breng een schone inlaatzeef aan.

OPMERKING: Er moet minimum 0,5 inch vrij blijven tussen de onderkant van de zeef en de aanzuigbuis.

ti16553a

1,3 cm (0,5 inch)

3A5675B 25

Bediening

13. Draai de drukregelaar linksom op de laagste druk.

Pompen selecteren/vullen

1. Draai het bypassventiel naar de RUN-stand

(draaien) en open het hydraulische ventiel of de hydraulische ventielen om de pompen te activeren.

Start de motor

1. Zet de STROOM AAN/UIT op de programmeerbare lijnregeling in de AAN-stand.

2. Zet de motorchoke op de ON-stand (alleen 19 pk).

3. Schakel de regelklep in half vermogen en draai aan de sleutel.

2. Draai de drukregeling in de richting van de wijzers van de klok tot de pomp aanslaat.

4. Zet de choke na het starten van de motor op OFF

(alleen 19 pk).

3. Wanneer er spoelvloeistof uit de retourleidingen komt, zet u het hydraulisch ventiel in de UIT-stand.

26 3A5675B

4. Plaats aanzuigslangen in de verftrommels.

Bediening

2. Open enkel de kogelventielen van het spuitpistool die overeenstemmen met de te gebruiken verfpompen en/of kleur.

ti16645a

5. Open het hydraulische ventiel of de hydraulische ventielen om de pompen te activeren.

6. Als er verf uit de retourleidingen komt, zet u het hydraulisch ventiel in de UIT-stand.

7. Draai alle afvoerventielen naar de SPRAY-stand

(gesloten stand).

OPMERKING: Open nooit de beide kogelventielen van een tweekleurig pistool tegelijkertijd. Dit kan leiden tot het vermengen van de verfkleuren.

3. Plaats een lege emmer onder de verfpistolen om de afvoer op te vangen.

4. Schakel de pistolen in met de programmeerbare lijnregeling (zie handleiding lijnregeling).

5. Open het hydraulische ventiel of de hydraulische ventielen om de pompen te activeren.

ti16551a

8. Plaats de retourleidingen in de verftrommel.

Pistolen vullen

1. Sluit het luchtventiel om de druk van het luchtsysteem te regelen.

6. Schakel de pistolen uit met de programmeerbare lijnregeling. ti16959a

3A5675B 27

28

Bediening

Het parelsysteem inschakelen

1. Draai het ventiel van het parelsysteem naar de

ON-stand om de glasparelreservoirs onder druk te zetten.

2. Stel de gewenste parelreservoirdruk in door aan de regelingsknop te draaien.

+ ti16549a ti16910a

3. Verwijder en beveilig de aardingsbeugel van de aarding.

4. Het systeem is nu klaar om te verven. Selecteer de pistolen met de programmeerbare lijnregeling.

Begin te spuiten

Selecteer de geschikte procedure uit het menu op het bedieningssysteem van de RoadLazer. Zie handleiding lijnregeling.

3A5675B

Bediening

Het systeem spoelen

Zowel de aardingsklem als de aardband zijn vereist voor een veilige bediening. De aardingsklem is voor stationair gebruik.

1. Voer uit

Drukontlastingsprocedure , pagina 22.

2. Spoel het systeem met een geschikt oplosmiddel.

Controleer het systeem onder druk op lekken. Als u lekken vindt, moet u de druk ontlasten en de lekken dichten. Plaats het systeem opnieuw onder druk en controleer op lekken.

3. Bevestig de RoadLazer met de aardingsklem aan de aarding. Zie Aarding , pagina 22.

4. Zet het hydraulische ventiel of de hydraulische ventielen van de verfpomp in de OFF-stand

(gesloten stand).

8. Schakel de programmeerbare lijnregeling in.

OPMERKING: De eenheid zal niet starten zolang de regeling ingeschakeld is.

9. Start de motor als volgt: a. Zet de choke op AAN (alleen 19 pk).

b. Stel de regelklep in op halve snelheid.

c. Draai aan de sleutel.

d. Zet de choke na het starten van de motor op OFF (alleen 19 pk).

BRAND- EN EXPLOSIEGEVAAR

Om vonkoverslag door statische elektriciteit en spatten te verminderen, moet u de spuittip altijd van het pistool halen en een metalen deel van het pistool stevig tegen de zijkant van een geaarde metalen opvangbak drukken tijdens het spoelen.

10. Draai het bypassventiel naar de RUN-stand

(draaien) en open het hydraulische ventiel of de hydraulische ventielen om de pompen te activeren.

5. Vul een emmer van 5 gallon (18,9 liter) met water of een geschikt oplosmiddel. Plaats de verfaanzuigslang in de emmer.

6. Plaats de verfretourleidingen in een lege emmer.

7. Draai alle vul-/spuitventielen naar de PRIME-stand

(geopende stand).

11. Wanneer er water/oplosmiddel uit het spuitpistool of de spuitpistolen komt, zet u het hydraulische ventiel of de hydraulische ventielen van de verfpomp in de

UIT-stand.

12. Draai alle vul-/spuitventielen naar de SPRAY-stand

(gesloten stand).

ti16551a ti16552a

3A5675B 29

Bediening

13. Open enkel de kogelventielen van het spuitpistool die overeenstemmen met de gebruikte verfpompen of kleur.

OPMERKING: Open nooit de beide kogelventielen van een tweekleurig pistool tegelijkertijd. Dit kan leiden tot het vermengen van de verfkleuren.

14. Plaats een lege emmer onder de spuitpistolen om afvoer van spuitpistolen op te vangen.

15. Schakel de pistolen in met de programmeerbare lijnregeling.

16. Draai het bypassventiel naar de RUN-stand

(draaien) en open het hydraulische ventiel of de hydraulische ventielen om de pompen te activeren.

17. Wanneer er water/oplosmiddel uit het spuitpistool of de spuitpistolen komt, zet u het hydraulische ventiel of de hydraulische ventielen van de verfpomp in de

UIT-stand.

18. Schakel de pistolen uit met de programmeerbare lijnregeling.

19. Schakel de motor en de programmeerbare lijnregeling uit.

20. Laat het (de) vul-/spuitventiel(en) van de verfpompen en het (de) kogelventiel(en) van de spuitpistolen open.

21. Verwijder en beveilig de aardingsbeugel van de aarding.

30 3A5675B

Bediening

Pistoolarm bevestigen voor vervoer

OPMERKING: Vervoer de RoadLazer nooit terwijl de kogelventielen van de verfpistolen geopend zijn, het systeem onder druk staat en/of de motor draait. Dit kan schade veroorzaken aan de componenten.

1. Ontgrendel de klem met rode handgreep om de pistoolarm langs de schuifbalk te laten bewegen.

4. Schuif de trekpen door de pistoolarmconsole en de vastzetbeugel. Steek de clip door de pin.

2. Til de pistoolarm op van de grond, duw deze in het midden van de hoogteafstellingsconsole en richt deze met de vastzetbeugel.

5. Maak de twee klemmen met rode hendel los en plaats de schuifbalk in het midden van het voertuig.

6. Bevestig de drie klemmen met rode hendel om de schuifbalk en pistoolarm stevig vast te maken.

3. Trek de trekpen van de pistoolarm uit de vastzetbeugel.

3A5675B 31

Technische gegevens

Technische gegevens

RoadPak

US (metrisch)

RoadPak HD

US (metrisch)

Maximale werkdruk

Verf

Hydraulica

Glasparelsysteem

Maximale verfstroom

Werkdruk van luchtgedreven trekker

Minimum

Maximum

Geluidsniveaus volgens ISO 3744

Geluidsvermogenniveau

Geluidsdrukniveau

Gewicht

25M701 (RoadPak met 1 pomp)

25M702 (RoadPak met 1 pomp, geen glasparelreservoir)

25M703 (RoadPak met 2 pompen)

25M704 (RoadPak met 2 pompen)

*(glasparelreservoir van 1350 lb (612 kg))

25M705 (RoadPak met 2 pompen, geen glasparelreservoir)

25M706 (RoadPak HD met 2 pompen)

25M707 (RoadPak HD met 2 pompen, geen glasparelreservoir)

25M708 (1 pomp, arm 2 pistolen)

25M709 (2 pompen, arm 2 pistolen)

25M710 (2 pompen, HD-arm 3 pistolen)

25D932 (2 pompen/3 verfpistolen,

1 pistoolarm)

24G627 Inschuifbaar bevestigingsframe

24G626 Vastkoppelend bevestigingsframe

Motor

Inhoud hydraulisch oliereservoir

Compressorolie

Hydraulisch olie

Inhoud glasparels

(138 bar)

111,7 dB(A)

91,7 dB(A)

2900 psi (200 bar)

1950 psi (134 bar)

75 psi (5 bar)

5 g/min (18,9 l/min) bij 2000 psi 10 g/min (37,9 l/min) bij 1600 psi

80 psi (5,5 bar)

200 psi (14 bar)

(110 bar)

112,8 dB(A)

95,2 dB(A)

850 lb (386 kg)

742 lb (337 kg)

950 lb (431 kg)

1280 lb (581 kg)

--

--

--

--

842 lb (382 kg)

--

--

--

1317 lb (597 kg)

885 lb (401 kg)

128 lb (58 kg)

132 lb (60 kg)

--

164 lb (74 kg)

--

--

182 lb (83 kg)

--

170 lb (77 kg)

120 lb (54 kg)

Kohler ® 19 pk (14,2 kW) Kohler ® 26,5 pk (19,8 kW)

4 gallon (15 liter)

9502 SAE 30W olie zonder detergent

8 gallon (30 liter)

ISO 46 synthetisch met een VI van 154 of hoger

450 lb (204 kg)/36 gal (136 l) 1350 lb (612 kg)/120 gal (454 l)

Kohler ® is een geregistreerd handelsmerk van

Kohler Co.

32 3A5675B

Standaardgarantie van Graco

Standaardgarantie van Graco

Graco garandeert dat alle in dit document genoemde en door Graco vervaardigde apparatuur waarop de naam Graco vermeld staat, op de datum van verkoop voor gebruik door de oorspronkelijke koper vrij is van materiaal- en fabricagefouten. Met uitzondering van speciale, uitgebreide of beperkte garantie zoals gepubliceerd door Graco, zal Graco, gedurende een periode van twaalf maanden na verkoopdatum, elk onderdeel van de apparatuur dat naar het oordeel van Graco gebreken vertoont, herstellen of vervangen. Deze garantie is alleen van toepassing op voorwaarde dat de apparatuur conform de schriftelijke aanbevelingen van Graco werd geïnstalleerd, bediend en onderhouden.

Normale slijtage en veroudering, of slecht functioneren, beschadiging of slijtage veroorzaakt door onjuiste installatie, verkeerde toepassing, slijtend materiaal, corrosie, onvoldoende of onjuist uitgevoerd onderhoud, nalatigheid, ongeval, eigenmachtige wijzigingen aan de apparatuur, of het vervangen van Graco-onderdelen door onderdelen van andere herkomst, vallen niet onder de garantie en Graco is daarvoor niet aansprakelijk. Graco is ook niet aansprakelijk voor slecht functioneren, beschadiging of slijtage veroorzaakt door de incompatibiliteit van

Graco-apparatuur met constructies, toebehoren, apparatuur of materialen die niet door Graco geleverd zijn, en ook niet voor fouten in het ontwerp, bij de fabricage of het onderhoud van constructies, toebehoren, apparatuur of materialen die niet door Graco geleverd zijn.

Deze garantie wordt verleend onder de voorwaarde dat de apparatuur waarvan de koper stelt dat die een defect vertoont gefrankeerd wordt verzonden naar een erkende Graco-leverancier opdat de aanwezigheid van het beweerde defect kan worden geverifieerd. Indien het beweerde defect inderdaad wordt vastgesteld, zal Graco de defecte onderdelen kosteloos herstellen of vervangen. De apparatuur zal gefrankeerd worden teruggezonden naar de oorspronkelijke koper. Indien bij de inspectie geen materiaal- of fabricagefouten worden geconstateerd, dan zullen de herstellingen worden uitgevoerd tegen een redelijke vergoeding, in welke vergoeding de kosten van onderdelen, arbeid en vervoer begrepen kunnen zijn.

DEZE GARANTIE IS EXCLUSIEF, EN TREEDT IN DE PLAATS VAN ENIGE ANDERE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET,

DAARONDER INBEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR

EEN BEPAALDE TOEPASSING.

De enige verplichting van Graco en het enige verhaal van de klant bij schending van de garantie is zoals hierboven bepaald is. De koper gaat ermee akkoord dat geen andere verhaalmogelijkheid (waaronder, maar niet beperkt tot vergoeding van incidentele schade of van vervolgschade door winstderving, gemiste verkoopopbrengsten, letsel aan personen of materiële schade, of welke andere incidentele verliezen of vervolgverliezen dan ook) aanwezig is. Elke klacht wegens inbreuk op de garantie moet binnen twee (2) jaar na aankoopdatum kenbaar worden gemaakt.

GRACO GEEFT GEEN GARANTIE EN WIJST ELKE IMPLICIETE GARANTIE AF BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID OF

GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALDE TOEPASSING, MET BETREKKING TOT TOEBEHOREN, APPARATUUR, MATERIALEN OF

COMPONENTEN DIE GRACO GELEVERD, MAAR NIET VERVAARDIGD HEEFT.

Deze items, die verkocht, maar niet vervaardigd worden door

Graco (zoals elektrische motoren, schakelaars, slangen, enz.) zijn, indien van toepassing, onderhevig aan de garantie van de fabrikant. Graco zal aan de koper redelijke ondersteuning verlenen bij het aanspraak maken op die garantie.

Graco is in geen geval aansprakelijk voor indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die het gevolg is van het feit dat Graco dergelijke apparatuur heeft geleverd, of van de uitrusting, de werking, of het gebruik van producten of andere goederen op deze wijze verkocht, ongeacht of die ontstaat door inbreuk op een contract, inbreuk op garantie, nalatigheid van Graco, of anderszins.

3A5675B 33

Graco-informatie

Voor de meest recente informatie over Graco-producten verwijzen we u naar www.graco.com

.

Kijk voor informatie over patenten op www.graco.com/patents .

OM EEN BESTELLING TE PLAATSEN neemt u contact op met uw Graco-distributeur of belt u op het nummer

1-800-690-2894 voor meer informatie over de dichtstbijzijnde distributeur.

Alle geschreven en afgebeelde gegevens in dit document geven de meest recente productinformatie weer zoals bekend op het tijdstip van publicatie. Graco behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving.

Vertaling van de originele instructies. This manual contains Dutch. MM 3A5384

Hoofdkantoor Graco: Minneapolis (VS)

Kantoren in het buitenland: België, China, Japan, Korea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Copyright 2017, Graco Inc. Alle productielocaties van Graco zijn ISO 9001-gecertificeerd.

www.graco.com

Revisie B, March 2018

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals