Graco 313413K, Fine Finish HVLP 7.0/9.0/9.5 Omaniku manuaal

Graco 313413K, Fine Finish HVLP 7.0/9.0/9.5 Omaniku manuaal | Manualzz
Käyttö - Korjaus - Osat
313413K
Fine FinishHVLP
FI
– Maalauspinnoitteille tarkoitettuihin kannettaviin ruiskusovelluksiin. Vain ammattimaiseen
käyttöön.–
240 V:n mallit kanssa ProComp: 25A187
240 V:n mallit: 257829, 257830, 257831, 25A186
120 V:n mallit: 257833, 257834, 257835
Suurin käyttöpaine: 10 psi (0,07 MPa, 0,7 baaria)
Tärkeitä turvaohjeita
Lue tämän ja muiden käyttöohjeiden sisältämät varoitukset ja ohjeet. Tutustu laitteiston
hallintalaitteisiin ja asianmukaiseen käyttöön. Säilytä nämä ohjeet.
ti13853a
Sisällysluettelo
Sisällysluettelo
Sisällysluettelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Varoitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Maadoitus ja sähköiset vaatimukset . . . . . . . . . . 5
Osat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Valmistelut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Nesteen valmistelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Liitä nesteen ja ilman syöttö . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Paineenpoistotoimet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Käyttövihjeitä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Kunnossapito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Vianetsintä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Korjaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Maaliruiskun purkaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Ruiskun kokoaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Turbiinin vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Johdotuskaaviot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2
Osat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Mallit 257833, 257834, 257835, 257829, 257830,
257831, 25A186 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Osaluettelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Mallit 257833, 257834, 257835, 257829, 257830,
257831, 25A186 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Osat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Mallit 25A187 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Osaluettelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Mallit 25A187 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Osat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Mallit 257833, 257834, 257835, 257829, 257830,
257831, 25A186, 25A187 . . . . . . . . . . . . . . 18
Osaluettelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Mallit 257833, 257834, 257835, 257829, 257830,
257831, 25A186, 25A187 . . . . . . . . . . . . . . 19
Gracon normaali takuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
313413K
Varoitus
Varoitus
Seuraavat varoitukset koskevat laitteen asennusta, käyttöä, maadoitusta, kunnossapitoa ja korjausta. Huutomerkki tarkoittaa yleisluontoista varoitusta ja vaaran merkki toimenpidekohtaista vaaraa. Lue varoitukset. Lisäksi tämä käyttöohje
voi sisältää tuotekohtaisia varoituksia.
Maadoitusohjeet
VAARA
MAADOITUS
Tämä tuote on maadoitettava. Oikosulun sattuessa maadoitus pienentää sähköiskuvaaraa tarjoamalla
pakojohdon sähkövirralle. Tässä tuotteessa on maadoitusjohdolla varustettu johto, jossa on asianmukainen maadoituspistoke. Pistoke on kytkettävä pistorasiaan, joka on asennettu ja maadoitettu asianmukaisesti paikallisten säädösten mukaisesti.
• Maadoituspistokkeen väärä asennus johtaa sähköiskuvaaraan.
• Kun johto tai pistoke on korjattava tai vaihdettava, älä liitä maadoitusjohtoa kumpaankaan litteään
siipiliittimeen.
• Maadoitusjohto on eristetty johto, jonka ulkopinta on vihreä tai vihreä, jossa on keltaisia raitoja.
• Pyydä lisätietoja pätevältä sähköasentajalta tai huoltomieheltä, jos et ymmärrä maadoitusohjeita
täysin tai jos on epäilyksiä siitä, onko tuote maadoitettu asianmukaisesti.
• Älä muuta mukana toimitettua pistoketta. Jos pistoke ei sovi pistorasiaan, pyydä pätevää sähköasentajaa asentamaan asianmukainen pistorasia.
• Tuote on tarkoitettu käytettäväksi standardimallisessa 120 V/ 240 V:n virtapiirissä, ja sen maadoituspistoke on samankaltainen kuin alla olevan kuvan pistoke.
•
•
Liitä tuote ainoastaan sellaiseen pistorasiaan, jonka rakenne vastaa pistokkeen rakennetta.
Älä käytä sovitinta tämän tuotteen kanssa.
Jatkojohdot:
• Käytä ainoastaan 3-johtimisia jatkojohtoja, joissa on 3-napainen maadoituspistoke, ja 3-reikäistä pistorasiaa, johon tuotteen pistoke voidaan liittää.
• Varmista, että jatkojohto ei ole vaurioitunut. Jos jatkojohto on tarpeellinen, käytä vähintään 12 AWG
(2,5 mm2) -johtoa, joka on riittävän tehokas tuotteen käyttämää virtaa varten.
• Jos johto ei ole riittävän tehokas, se saattaa aiheuttaa jännitteen laskua, tehonhäviötä ja ylikuumenemista.
313413K
3
Varoitus
VAARA
TULIPALON JA RÄJÄHDYKSEN VAARA
Syttyvät höyryt, kuten liuotin- ja maalihöyryt, voivat syttyä tai räjähtää. Estä tulipalo ja räjähdys seuraavasti:
•
Älä ruiskuta syttyviä tai räjähtäviä materiaaleja avotulen tai sytytyslähteiden, kuten savukkeiden, moottoreiden
tai sähkölaitteiden, läheisyydessä.
•
Laitteiston läpi virtaava maali tai liuotin aiheuttaa staattista sähköä. Staattinen sähkö aiheuttaa tulipalon tai
räjähdyksen vaaran maali- tai liuotinhöyryjen läheisyydessä. Kaikki ruiskutusjärjestelmän osat, mukaan lukien
pumppu, letkun kokoonpano, ruiskutuspistooli ja ruiskutusalueella ja sen lähistöllä olevat osat, on maadoitettava asianmukaisesti staattisten purkausten ja kipinöiden estämiseksi. Käytä Gracon sähköä johtavia tai maadoitettuja korkeapaineisia ilmattomia maalinruiskutusletkuja.
•
Tarkista, että kaikki säiliöt ja keräysjärjestelmät on maadoitettu asianmukaisesti purkausten estämiseksi.
•
Liitä laite maadoitettuun pistorasiaan ja käytä maadoitettuja jatkojohtoja. Älä käytä minkäänlaista sovitinta.
•
Älä käytä maalia tai liuotinta, joka sisältää halogenoitua hiilivetyä.
•
Huolehdi, että ruiskutusalueella on hyvä ilmanvaihto. Alueen läpi tulee virrata runsaasti raikasta ilmaa. Pidä
pumpun kokoonpano alueella, jossa on hyvä ilmanvaihto. Älä ruiskuta pumpun kokoonpanoa.
•
Älä tupakoi ruiskutusalueella.
•
Älä käytä ruiskutusalueella valokatkaisimia, moottoreita tai muita vastaavia kipinöintiä aiheuttavia tuotteita.
•
Pidä alue puhtaana äläkä säilytä alueella maali- tai liuotinastioita, rättejä tai muita syttyviä materiaaleja.
•
Ota selvää ruiskutettavien maalien ja liuottimien sisällöstä. Lue kaikki maalien ja liuottimien mukana tuleva
käyttöturvallisuustiedote (MSDS) ja etikettien tiedot. Noudata maalin ja liuottimien valmistajan turvallisuusohjeita.
•
Tilassa on oltava toimivat sammutinlaitteet.
•
Ruisku aiheuttaa kipinöitä. Jos palavaa nestettä käytetään laitteen lähellä tai sen huuhteluun tai puhdistukseen,
ruisku on pidettävä vähintään 6 metrin päässä räjähtävistä huuruista.
SÄHKÖISKUN VAARA
Väärin tehty maadoitus, asennus tai järjestelmän käyttö väärällä tavalla voivat aiheuttaa sähköiskun.
•
Sammuta virta ja irrota virtajohto, ennen kuin huollat laitetta.
•
Käytä vain maadoitettuja pistorasioita.
•
Käytä vain 3-johtimisia jatkojohtoja.
•
Varmista, että ruiskun ja jatkojohtojen maadoitetut jatkojohdot ovat kunnossa.
MYRKYLLISTEN NESTEIDEN JA HÖYRYJEN AIHEUTTAMA VAARA
Myrkylliset nesteet tai huurut voivat aiheuttaa vaarallisen tapaturman tai hengenvaaran sisään hengitettynä tai nieltynä
tai jos niitä roiskuu silmiin tai iholle.
•
Lue läpi käyttöturvallisuustiedote (MSDS), jotta tiedät käyttämiisi nesteisiin liittyvät erityiset vaarat.
•
Säilytä vaarallista nestettä asianmukaisessa, hyväksytyssä astiassa. Hävitä vaarallinen neste
noudattamalla vaarallisia nesteitä koskevia ohjeita.
LAITTEISTON VÄÄRINKÄYTÖN VAARA
Väärinkäyttö saattaa aiheuttaa kuoleman tai vakavia vammoja.
•
Käytä aina sopivia käsineitä, silmäsuojia ja hengityssuojaa tai -naamaria maalatessa.
•
Älä käytä ruiskua lasten lähettyvillä. Pidä lapset aina poissa laitteen ulottuvilta.
•
Älä kurkota tai seiso epävakaan tason päällä. Säilytä aina tasapaino ja pidä jalat tukevalla alustalla.
•
Pysy valppaana ja mieti, mitä teet.
•
Älä käytä yksikköä väsyneenä tai huumaavien aineiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena.
•
Älä kierrä tai taivuttele letkua.
•
Älä altista letkua Gracon ohjeet ylittäville lämpötiloille tai paineille.
•
Älä vedä tai nosta yksikköä letkusta.
PAINEISTETTUJEN ALUMIINIOSIEN AIHEUTTAMAT VAARAT
Älä käytä paineistetuissa alumiinivälineissä 1,1,1-trikloorietaani- tai metyleenikloridiliuottimia äläkä muita halogenoituja hiilivetyliuottimia tai nesteitä, jotka sisältävät tällaisia liuottimia. Se saattaa aiheuttaa
vakavia kemiallisia reaktioita ja välineiden hajoamisen ja johtaa kuolemaan, vakaviin vammoihin
ja omaisuusvahinkoihin.
HENKILÖKOHTAISET SUOJAVARUSTEET
Käytä asianmukaisia suojavarusteita käyttäessäsi ja huoltaessasi laitetta ja ollessasi sen käyttöalueella. Varusteet
suojaavat sinua vakavilta vammoilta, kuten silmävammoilta, myrkkyhöyryjen hengittämiseltä
ja palovammoista johtuvilta vammoilta ja kuulovaurioilta. Suojavarusteisiin kuuluvat, niihin kuitenkaan rajoittumatta,
seuraavat varusteet:
•
Suojalasit ja kuulosuojaimet.
•
Nesteen ja liuotinaineen valmistajan suosittelemat hengityssuojaimet, suojakäsineet ja suojavaatetus.
4
313413K
Varoitus
Maadoitus ja sähköiset vaatimukset
Älä muuta maadoituspistotulppaa tai käytä mitään sovitinta.
Käytä 3-johtimista, 2,5 mm:n, 15 m-pituista (50 ft)
tai lyhyempää, maadoitettua jatkojohtoa.
Tämä laite vaatii 240 V, 50 Hz, 15 A vaihtovirtaverkon
ja maadoitetun pistorasian.
Maaliruiskun osataulukko
Maaliruisku
Malli
Letku
Pistooli
Suutinsarjat
HVLP 7.0
257829, 257833
9 m (30 ft)
257827 EDGE
#3
HVLP 9.0
257830, 257834
9 m (30 ft)
257827 EDGE
#3, #4
HVLP 9.5
257831, 257835
9 m (30-ft)
ja 1,20 m (4-ft)
257827 EDGE
#2, #3, #4
HVLP
25A186
9 m (30-ft)
ja 1,20 m (4-ft)
257827
#3
HVLP
25A187
6 m (20-ft)
ja 1,20 m (4-ft)
24Y630
#3
313413K
5
Osat
Osat
G
S
T
C
R
E
L
M
U
N
A
D
B
K
H
F
J
P
ti13854a
Osa
Maaliruiskun
A ilmanpoistoaukko
HVLP –ilmansyöttöliitin
HVLP-ruiskupistoolia varten
Nollattava
K virrankatkaisin
Maaliruiskun
B virtakytkin
Maaliruiskun moottorin
virtakytkin
L
Suutinsarjojen
C säilytystila
Voit säilyttää täällä jopa neljää eri suutinsarjaa
Maaliruiskun
D kahva
Alas taittuva kahva vie vähän
tilaa
Kuvaus
Suojaa moottoria
Pika liitin
Ruiskupistoolin nopeaa
kytkemistä varten
Ilmaventtiili
Fine Finish 9.0- ja 9.5maaliruiskuissa katkaisee
ilmansyötön ruiskupistooliin
Ilmaletku
Ruiskupistoolin ja maaliruiskun
väliin liitettävä letku, 9 m x
2,5 cm (30 ft x 1 in.).
Letkunpidike
M
E
Virtajohdon
säilytyslokero
Voit säilyttää virtajohtoa
täällä
N
Esisuodatin ja pääsuodatin
syöttävät suodatettua ilmaa
ruiskupistooliin ja moottoriin
P
Ilmaletkun säilytykseen
kun se ei ole käytössä.
F
Ilmansuodattimet
(esi- ja
pääsuodatin)
R Säilytyslokerot
Tarjoavat lisää säilytystilaa
Ruiskupistooli
Puhdistusastian
pidike
Puhdistusastian säilytyspaikka
S
G
EasyGlide™ -liipasimella
varustettu Graco EDGE™
-ruiskupistooli
Ilmansuodattimen
H merkkivalo
Syttyy kun ilmansuodatin on
puhdistettava tai vaihdettava
Pidikkeessä voidaan säilyttää
ruiskupistoolia laitteen päällä
T
EDGE
-ruiskupistoolin
pidike
Letku - 1,2 m
Lisää Fine Finish
9.5-maaliruiskun
käyttömahdollisuuksia
Pistotulppa
ja virtajohto
J
6
Osa
Kuvaus
Syöttää virtaa maaliruiskulle
(virtajohto toimitetaan
maaliruiskun mukana)
U
313413K
Valmistelut
Valmistelut
Nesteen valmistelu
•
Siivilöi nesteet ennen ruiskutusta. Tämä koskee väriä,
ohentimia ja kovettimia, jos niitä käytetään.
•
Käytä hitaammin kuivuvaa ohenninta, jolla kompensoidaan turbiinin lämpimän ilman aiheuttamaa nopeampaa kuivumista. Älä ohenna liikaa.
•
Maaliruiskun suorituskyky vaihtelee ruiskutettavan
aineen viskositeetin ja letkun pituuden mukaan. Jotta
paine ei pääse laskemaan, käytä maaliruiskun
mukana toimitettua letkua.
•
Useimmat materiaalitoimittajat antavat suosituksia
materiaaliensa käytöstä. Noudata näitä suosituksia.
Pistoolin ilmansyöttö paineistaa ruiskutuspistoolin
imuputkisäiliön. Vähennä paineistetun nesteen
tai pistoolista vahingossa lähtevän suihkun aiheuttamaa
tapaturman vaaraa katkaisemalla aina pistoolin
ilmansyötön ennen imuputkisäiliön poistamista.
1. Sammuta maaliruisku.
Liitä nesteen ja ilman syöttö
2. Irrota maaliruisku pistorasiasta.
Imuputkisäiliöllä varustettu
ruiskupistooli
1. Liitä ilmaletku maaliruiskuun.
Kiristä käsin. Älä liitä piiskapääilmaletkua suoraan ruiskuun. Liitä
piiskapääilmaletku ainoastaan
letkun pistoolin puoleiseen
päähän.
Paineenpoistotoimet
3. Avaa kannen salpa; poista painetta löysäämällä
säiliötä tai irrottamalla se kannesta.
Käyttövihjeitä
ti13082a
2. Liitä maaliruiskusta tuleva ilmaletku ruiskupistoolin
tuloliittimeen.
Moottorin normaalissa käytössä syntyy kipinöitä. Ne voivat
sytyttää palavien nesteiden huurut, pölyhiukkaset tai
muut herkästi syttyvät aineet ruiskutusalueella.
• Käytä jatkoilmaletkua tarvittaessa, ja varmista, että
maaliruiskua käytetään puhtaissa, kuivissa ja hyvin
tuuletetuissa tiloissa.
• Älä koskaan käytä maaliruiskua ruiskutuskaapissa!
ti12797a
3. Lisää säiliöön 3/4 säiliöllistä
maalia. Asenna kansi paikalleen.
Kiinnitä ruiskupistoolin säiliön kansi
salvoilla kiinni imuputkisäiliöön.
Katso HVLP EDGE –ruiskupistoolin
käyttöoppaasta ohjeet
pistoolin käytöstä.
•
Kytke maaliruisku päälle muutama minuutti ennen
ruiskutusta, jotta se ehtii lämmetä.
•
Varmista ennen käyttöä, että maaliruiskun suodatin
on puhdas. Puhdista suodatin sivulla 8 olevien ohjeiden
mukaisesti.
•
Katso ohjeet ruiskutuspistoolin kuvion säätämisestä
HVLP EDGE-pistoolin käsikirjasta.
•
Kunnollisen tarttuvuuden aikaansaamiseksi varmista,
että ruiskutettava pinta on aivan puhdas.
•
Ruiskuta aina käyttäen mahdollisimman pientä säiliön
painetta, jolla saat aikaiseksi haluamasi ruiskutuskuvion
ja mahdollisimman pientä syöttöpainetta. Tarpeettoman
suurella säiliöpaineella ruiskuttaminen tuhlaa maalia
ja tuloksena voi olla appelsiinipinta.
ti12872a
Liittäminen sähköverkkoon
Kytke maaliruiskun virtajohto maadoitettuun liittimeen.
Katso maadoitus- ja sähkövaatimukset sivulta 5.
313413K
7
Kunnossapito
Kunnossapito
Maaliruisku on kestovoideltu. Ainoa tarvittava huolto
on suodattimen puhdistus ja vaihto.
•
•
Suodattimen toiminta
Maaliruiskun suodattimen on oltava aina puhdas,
jotta riittävästi ilmaa pääsee virtaamaan moottorin jäähdyttämiseksi ja nesteen hajottamiseksi.
•
Kopauta suodatinta varovasti tasaista pintaa
vasten, likainen puoli alaspäin.
Puhalla paineilmaa (enintään 100 psi (7 baaria,
70 MPa) suodatinkotelon läpi suodattimen
vastakkaiseen suuntaan sivulla olevien nuolien
kanssa (puhtaalta puolelta likaiselle puolelle).
Upota suodatin 15 minuutiksi veteen, jossa
on mietoa pesuainetta. Huuhtele suodatin puhtaaksi. Anna kuivua.
Ruiskupistoolin etupaneelissa on ilmansuodattimen
merkkivalo. Jos suodatin on tukkeutunut tai ilmavirtaus
on heikko, merkkivalo syttyy.
Älä koskaan asenna kosteaa suodatinta turbiiniin, jottei
turbiini vaurioidu ja jottet saa sähköiskuja. Kostean
suodattimen asentaminen maaliruiskuun saattaa
myös vaurioittaa turbiinia.
8049a
Suodattimen puhdistus
1. Kytke ruisku pois päältä ja irrota pistorasiasta.
2. Löysää neljä ruuvia (18) ja irrota suodattimen pidin (17)
ja esisuodatin (20).
21
20
3. Irrota pääsuodatin (21) ja puhdista se jollakin
seuraavista menetelmistä:
17
18
8
ti13061a
313413K
Vianetsintä
Vianetsintä
Ongelma
Maaliruiskusta ei tule nestettä
Syy
Ratkaisu
Aine loppunut, erillisessä säiliössä ei Tarkista, onko kupissa ainetta.
ole painetta, letku tai imuputki tukossa Tarkista, vuotaako säiliön tiiviste
(1,9 litran erillissäiliön kansi). Kiristä
kansi, mikäli se on löysällä.
Tarkasta ulkokierteisen pikaliittimen
ilmanvirtaus Compact-ruiskun ulostuloaukosta (sen tulisi olla noin 7 l/min).
Kierrä painesäädintä myötäpäivään.
Katso painetta mittarista. (Jos mittari
ei näytä painetta, tarkasta ilmajohto
ja liittimet).
Tarkista 1,9 litran erillissäiliössä
oleva aukon kautta onko neulaventtiilissä tukkeumia tai likaa. Puhdista
tarpeen vaatiessa.
Tarkista, onko jossakin esteitä.
Tarkista, onko nesteen imuputki
löysällä. Kiristä.
Puhalla aineletku auki.
Puhdista vastaventtiili. Katso
käsikirja.
Maaliruisku ei käynnisty
Ei virtaa
Tarkista pistorasia. Painele punaista
keinukytkintä.
Tarkista, että käytössä on oikea
IEC-johto ja että se on kytketty
paikalleen.
Tarkista virrankatkaisin (38).
Nollaa se painamalla.
Huono hajotus
Virrankatkaisin laukeaa
313413K
Likainen suodatin
Puhdista suodatin ja vaihda
tarvittaessa.
Jatkojohto liian pitkä
Jatkojohdon tulee olla 3-johtiminen,
2,5 mm paksu, 15 m pitkä
tai lyhyempi.
Liian pitkä letku
Vaihda tilalle lyhyempi letku.
Katso letkun osanumerot Graco Fine
Finish Solutions-esitteestä.
Suodatin tukossa
Puhdista suodatin ja vaihda
tarvittaessa
Korkea ympäristölämpötila
Siirrä maaliruisku viileämmälle
alueelle.
Liiallinen virrankulutus
Vie valtuutettuun huoltoon.
9
Korjaus
Korjaus
3. Aseta maaliruisku ylösalaisin. Irrota neljä ruuvia (77)
maaliruiskun pohjalevystä (2).
Maaliruiskun purkaminen
77
2
Välttääksesi vammoja tai sähköiskuja, sammuta
maaliruisku ja irrota verkkojohto ennen minkään
turbiinin korjaustoimenpiteen suorittamista.
1. Irrota neljä siipiruuvia (18) ja irrota suodattimen
pidin (17), esisuodatin (20) ja pääsuodatin (16).
Katso osat, sivu 14.
ti12973a
4. Vedä maaliruiskun pohjalevy ja siinä kiinni olevat
osat ylös. Pujota verkkojohdon liittimessä kiinni olleet
johdot matalapaineruiskun rungossa olevan aukon
läpi.
5. Korjaa tai vaihda tarvittavat osat.
18
Ruiskun kokoaminen
16
20
17
ti13061a
2. Poista HVLP-kotelosta (1) kaksi ruuvia (101) ja
syöttötulppa (61). Poista syöttötulpasta (36) kolme
moottorin liitäntäjohtoa.
1. Vaihda kanavan tiivisteet (59, 60) ja kaikki muutkin
vioittuneet tai kuluneet osat. Vaihda suojakatkaisin
(32), jos se on lauennut. Poista edellisten tiivisteiden
liimajäämät pyyhkimällä tahmeat pinnat
lakkabensiiniliuottimella (toiselta nimeltään
mineraalitärpätti). Anna liuottimen haihtua kokonaan
ennen uuden tiivisteen asentamista.
2. Käytä kanavan (22) pisimmän sivun mittaista
säädettävää kulmaviivainta kanavan asentamiseen
kohtisuoraan alustaansa (2). Pidä kanavaa
paikallaan kohtisuoraan alustan reunaan nähden ja
poista kulmaviivain varovasti.
3. Käännä ruisku ylösalaisin. Liu'uta alusta ja siihen
kiinnitetyt osat varovasti alas HVLP-koteloon (1).
HUOMAUTUS: Varmista, että kanava pysyy
linjassaan.
4. Pujota tulppaan (61) kiinnitettävät moottorin johdot
HVLP-kotelossa olevan aukon kautta.
ti13063a
36
45
ti13062a
5. Kiinnitä alusta HVLP-koteloon (1) neljällä ruuvilla
(77). Tarvittaessa käytä säädettävää pidintä
HVLP-kotelon (1) ulkopuolella ruuvien aukkojen
linjaukseen.
6. Asenna tulppaan (61) kolme moottorin liitäntäjohtoa.
Asenna tulppa (61) kahdella ruuvilla (101)
HVLP-koteloon (1).
7. Asenna suodattimen tiivisteet (19), pääsuodatin (16)
siten, että nuoli on HVLP-koteloon (1) päin,
esisuodatin (20), suodattimen pidin (17) ja letkuteline
(35) neljällä siipiruuvilla (18).
10
313413K
Turbiinin vaihto
Turbiinin vaihto
NOTICE
On tärkeää, että turbiinin kokoamiseen käytetään kierrekiinnitintä.
Katso osapiirustus, sivu 16.
1. Noudata ruiskun purkuohjeita, sivu 10.
2. Poista tiiviste (21).
3. Irrota kolme ruuvia (14) välikappaleesta (38).
4. Irrota levy (15) ja kolme välikappaletta (38).
5. Irrota moottorin johdot lattaliittimistä.
6. Pyöritä turbiinia (11) ulostuloliittimestä (29) ja nosta
se irti välikappaleista (41).
7. Irrota kolme ruuvia (14) välikappaleesta (41).
8. Irrota kolme välikappaletta (41).
9. Asenna uudet tiivisteet (21, 23, 24, 59 ja 60). Poista
vanhojen tiivisteiden liimajäämät
lakkabensiiniliuottimella (toiselta nimeltään
mineraalitärpätti).
Aseta kierrekiinnitin myös välikappaleiden kierteiden
sisäpuolelle (38).
HUOMAUTUS: Varmista, että maadoitusjohto on kytketty entiseen paikkaan turbiinin (11) läpi menevän
reiän ja välikappaleen (41) väliin.
NOTICE
Käytä turbiinin vaihtosarjan mukana toimitettua kierrekiinnitintä turbiinin tärinästä aiheutuvan välikappaleiden löystymisen estämiseksi. Jos kierrekiinnitintä ei
käytetä, seurauksena voi olla turbiinin ennenaikainen
rikkoontuminen.
11. Käytä kanavan (22) pisimmän sivun mittaista
säädettävää kulmaviivainta kanavan asentamiseen
kohtisuoraan alustaansa (2). Pidä kanavaa
paikallaan kohtisuoraan alustan reunaan nähden ja
poista kulmaviivain varovasti. Käännä ruisku
ylösalaisin ja liu'uta alusta ja siihen kiinnitetyt osat
(katso sivu 14) varovasti alas HVLP-koteloon (1).
HUOMAUTUS: Varmista, että kanava pysyy
linjassaan.
12. Liitä johdot paikoilleen. Kiinnitä tulppa (61) kahdella
ruuvilla (101) HVLP-koteloon.
10. Kokoa turbiini punaisen, erikoislujan ja primerittömän
kierrekiinnittimen avulla kolmen ruuvin kierteisiin (14).
313413K
11
Johdotuskaaviot
Johdotuskaaviot
110V
7
3
4
N
L
G
1
MAADOITUS
GROUND
8
G
BK
2
W
9
L
G
N
12
Ref
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Part
244273
15W486
15W485
15W484
257333
240256
114064
114403
15V923
114280
120660
114279
Description
Qty
Conductor, BK
1
Conductor, BK
1
Conductor, G/Y
1
Conductor, W
1
Conductor, W, BK, G
1
Conductor, W
1
Plug, inlet
1
Circuit Breaker, 15A
1
Plug, outlet, CompPack 1
Light, indicator, 120V
1
Switch, rocker
1
Sensor, pressure
1
6
16
5
3
6
2
5
10
ti12765a
240V
10
3
4
N
L
G
1
MAADOITUS
GROUND
11
2
BK
G
12
W
15
L
G
N
16
L1
LG G
L2
L2
8
6
5
LOAD
LINE
Ref
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Part
Description
Qty
244273 Conductor, BK
1
15W486 Conductor, BK
1
15W485 Conductor, G/Y
1
15W484 Conductor, W
1
257333 Conductor, W, BK, G
1
15W488 Conductor, W
1
15W487 Conductor, BK
1
240558 Conductor, G/Y
1
240256 Conductor, W
1
114064 Plug, inlet
1
16A348 Circuit Breaker, 8A
1
15V923 Plug, outlet, CompPack 1
114286 Light, Indicator, 240V
1
120660 Switch, rocker
1
114279 Sensor, pressure
1
116168 Filter, suppression
1
7
3
6
2
5
14 9
13
ti12770a
12
313413K
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
120 V 60 Hz
Ampeeria
Letkun
enimmäispituus
ft (m)
Maaliruiskun
paino lb (kg)
Kokonaispain
o lb (kg)
Äänitaso*
Äänenpaine*
HVLP 7.0
11,0
40 (12,2)
28 (12,7)
38 (17,2)
94,9 dBa
82 dBa
HVLP 9.0
12,0
60 (18,3)
29 (13,2)
39 (17,7)
95,9 dBa
83 dBa
HVLP 9.5
13,6
60 (18,3)
30 (13,6)
40 (18,1)
96,3 dBa
83,4 dBa
Ampeeria
Letkun
enimmäispituus
ft (m)
Maaliruiskun
paino lb (kg)
Kokonaispain
o lb (kg)
Äänitaso*
Äänenpaine*
HVLP 7.0
5,40
40 (12,2)
28 (12,7)
38 (17,2)
94,9 dBa
82 dBa
HVLP 9.0
5,93
60 (18,3)
29 (13,2)
39 (17,7)
95,9 dBa
83 dBa
HVLP 9.5
7,07
60 (18,3)
30 (13,6)
40 (18,1)
96,3 dBa
83,4 dBa
HVLP
25A186
5,40
40 (12,2)
28 (12,7)
39 (17,7)
94,9 dBa
82 dBa
HVLP
25A187
7,00
40 (12,2)
34 (15,4)
50 (22,7)
94,9 dBa
82 dBa
240 V 50 Hz
* Äänitaso ja äänenpaine on mitattu 1 metrin etäisyydeltä ISO 3744-normin mukaisesti.
313413K
13
Osat
Osat
Mallit 257833, 257834, 257835, 257829, 257830, 257831, 25A186
4
103
33
102
3
34
6
100
104
30
105
49
89
30
51
8
1
52
63
13
62
87
25
18
77
88
61
101
19
16
20
17
18
35
77
ti13855a
14
313413K
Osaluettelo
Osaluettelo
Mallit 257833, 257834, 257835, 257829, 257830, 257831, 25A186
Ref
1
3
4
6
8
13
16
17
18
19
20
25
30
33
34
35
49
51
Part
277934
24B055
15V791
15V771
15V926
257159
240273
15W794
15W897
15W217
15W909
113817
15W505
256855
257827
114271
15V862
240065
240065
17K432
313413K
Description
BOX, HVLP
COVER, HVLP, includes 6
HANDLE
LID, accessory
LATCH
HOSE, air
30 ft, black
FILTER, main
RETAINER, filter
SCREW, captive
GASKET, filter
FILTER, foam
BUMPER
SCREW, mach, phillips pan hd
GUN
HVLP, with cup
MEGA 2.0, with cup
STRAP, retaining
HOSE, rack
VALVE, air control
HVLP 7.0 (not included)
HVLP 9.0
HVLP 9.5
LABEL, safety (25A186)
Qty
1
1
1
1
2
1
1
1
4
2
1
4
2
1
1
1
1
1
1
Ref
52
61
62 
63 
77
87
Part
197629
15V923
15W100
15W223
15W359
15W639
17H664
88
89
100
101
102
103
104
105
15W636
15W637
15W638
17H662
257161
15V927
117317
15X227
102040
116234
M70402
Description
LABEL, safety (25A186)
PLUG, inlet
LABEL, safety
LABEL, safety
SCREW, mach, hex, washer hd
LABEL
Fine Finish
25A186
LABEL, HVLP
HVLP 7.0
HVLP 9.0
HVLP 9.5
25A186
HOSE, 4 ft, HVLP 9.5, 25A186
HINGE
SCREW, plastite, pan hd
SCREW, cap, hex hd
NUT, lock, hex
BOTTLE
QUICK DISCONNECT
Qty
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
 Ylimääräisiä hengenvaaran ja vaaran kylttejä
on saatavissa veloituksetta.
15
Osat
Osat
Mallit 25A187
4
6
103
3
33
102
34
100 30
105
49
108
89
106
30
63
8
51
1
52
107
62
13
87
25
77
61
101
88
18
109
19
16
20
6
17
35
18
ti13855c
16
313413K
Osaluettelo
Osaluettelo
Mallit 25A187
Ref
1
3
4
6
8
13
16
17
18
19
20
25
30
33
34
35
49
51
52
61
Part
277934
24B055
15V791
15V771
15V926
17H702
240273
15W794
15W897
15W217
15W909
113817
15W505
24Y630
114271
15V862
240065
17K432
197629
15V923
313413K
Description
BOX, HVLP
COVER, HVLP, includes 6
HANDLE
LID, accessory
LATCH
HOSE, 15 ft, air
FILTER, main
RETAINER, filter
SCREW, captive
GASKET, filter
FILTER, foam
BUMPER
SCREW, mach, phillips pan hd
GUN, no cup
STRAP, retaining
HOSE, rack
VALVE, air control
LABEL, safety
LABEL, safety
PLUG, inlet
Qty
1
1
1
1
2
1
1
1
4
2
1
4
2
1
1
1
1
1
1
1
Ref
62 
63 
77
87
88
89
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
Part
15W100
15W223
15W359
17H664
17H663
257161
15V927
117317
15X227
102040
116234
M70402
240475
17J918
114958
15Y859
Description
LABEL, safety
LABEL, safety
SCREW, mach, hex, washer hd
LABEL
LABEL
HOSE, 4 ft
HINGE
SCREW, plastite, pan hd
SCREW, cap, hex hd
NUT, lock, hex
BOTTLE
QUICK DISCONNECT
HOSE, fluid, 20 ft.
HOSE, air, clear, 4 ft.
STRAP, tie
PRO COMP
Qty
1
1
8
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
11
1
 Ylimääräisiä hengenvaaran ja vaaran kylttejä
on saatavissa veloituksetta.
17
Osat
Osat
Mallit 257833, 257834, 257835, 257829, 257830, 257831, 25A186, 25A187
21
14
15
109
38
11
9
107
29
108
48
41
24
5
59
31
24
2
39
64
46
22
86
106
45
60
44
42
30
36
58
45
110
27
32
23
ti12836e
18
45
56
14
313413K
Osaluettelo
Osaluettelo
Mallit 257833, 257834, 257835, 257829, 257830, 257831, 25A186, 25A187
Ref
2
5
9
11*+
Part
257066
114279
156698
15Y812
15Y813
15Y814
15Y815
14
15+
21+
15Y816
15Y817
114670
194094
15W153
15W152
192788
22
15W274
23+ 16P954
24+
192845
27
120660
28
114280
114286
29
15W272
30
114669
31
193059
32
114403
16A348
36
114064
37
192905
38+
15W148
15W149
15W150
39
192810
41+
15X722
313413K
Description
PLATE, base, turbine, painted
SENSOR, pressure
O-RING
TURBINE
HVLP 7.0, 3-stage, 120V
HVLP 9.0, 4-stage, 120V
HVLP 9.5, 5-stage, 120V
HVLP 7.0, 3-stage, 240V
25A186, 3-stage, 240V
25A187, 3-stage, 240V
HVLP 9.0, 4-stage, 240V
HVLP 9.5, 5-stage, 240V
SCREW, cap, hex hd
PLATE, turbine
GASKET, turbine
HVLP 7.0, 25A186, 25A187
HVLP 9.0
HVLP 9.5
DUCT, turbine
GASKET, DUCT
GASKET, DUCT
SWITCH, rocker
LIGHT, indicator
120V
240V
FITTING, outlet
SCREW, mach, phillips pan hd
GASKET, sensor
CIRCUIT Breaker
120V, 15A
240V, 8A
PLUG, INLET
PLATE, deflector
SPACER, turbine
HVLP 7.0, 25A186, 25A187
HVLP 9.0
HVLP 9.5
HOSE, air
SPACER, turbine
Qty
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
3
3
3
1
3
Ref
42
44
45
Part
Description
Qty
111593 SCREW, grounding
1
102063 WASHER, lock, ext
1
SCREW, mach, torx pan hd
15W998 120V
4
15W998 240V
6
46
CORD, power
15W126 USA, 6 ft. 15A, 120V
1
116281 Euro, 2 m, 8A, 240V
1
128206 Euro, 6 ft, 240V (257829, 25A186,
1
25A187)
48
114287 FITTING, barbed
1
56
186620 LABEL, ground
1
58
15K616 LABEL, brand, hot surface
1
59+ 16E351 GASKET, duct, left
1
60+ 16E353 GASKET, duct, right
1
64
15W224 LABEL, safety
1
86
15W640 LABEL, brand, TurboForce
1
90
114689 BUSHING, strain relief
1
106
116168 FILTER, suppression, EMI, 240V
1
107
242001 CORDSET, adapter, Europe
1
(257830, 257831)
108
287121 CORDSET, adapter, 220V, global,
1
includes 108a through 108d
108a
CORDSET, adapter, Italy
1
108b
CORDSET, adapter, Denmark
1
108c
CORDSET, adapter, Switzerland
1
109
195551 RETAINER, plug adapter
1
110
15X254 SWITCH INDICATOR LABEL
1
*
Moottorin hiilisarjoja 256953 ja 256954 on myös
saatavissa.
 Ylimääräisiä hengenvaaran ja vaaran kylttejä
on saatavissa veloituksetta.
+ Turbine kit sisältää kohteet 9, 15, 21, 23, 24, 38, 41, 59 and
60
 Gasket/Breaker Kit 15 Amp 24F670 sisältää kohteet 23,
32, 59, 60
 Gasket/Breaker Kit 10 Amp 24F671 sisältää kohteet 23,
32, 59, 60
19
Gracon normaali takuu
Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by Graco and bearing its name to be free from defects in material
and workmanship on the date of sale to the original purchaser for use. With the exception of any special, extended, or limited warranty published by
Graco, Graco will, for a period of twelve months from the date of sale, repair or replace any part of the equipment determined by Graco to be
defective. This warranty applies only when the equipment is installed, operated and maintained in accordance with Graco’s written recommendations.
This warranty does not cover, and Graco shall not be liable for general wear and tear, or any malfunction, damage or wear caused by faulty
installation, misapplication, abrasion, corrosion, inadequate or improper maintenance, negligence, accident, tampering, or substitution of non-Graco
component parts. Nor shall Graco be liable for malfunction, damage or wear caused by the incompatibility of Graco equipment with structures,
accessories, equipment or materials not supplied by Graco, or the improper design, manufacture, installation, operation or maintenance of structures,
accessories, equipment or materials not supplied by Graco.
This warranty is conditioned upon the prepaid return of the equipment claimed to be defective to an authorized Graco distributor for verification of the
claimed defect. If the claimed defect is verified, Graco will repair or replace free of charge any defective parts. The equipment will be returned to the
original purchaser transportation prepaid. If inspection of the equipment does not disclose any defect in material or workmanship, repairs will be made
at a reasonable charge, which charges may include the costs of parts, labor, and transportation.
THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE, AND IS IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
Graco’s sole obligation and buyer’s sole remedy for any breach of warranty shall be as set forth above. The buyer agrees that no other remedy
(including, but not limited to, incidental or consequential damages for lost profits, lost sales, injury to person or property, or any other incidental or
consequential loss) shall be available. Any action for breach of warranty must be brought within two (2) years of the date of sale.
GRACO MAKES NO WARRANTY, AND DISCLAIMS ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE, IN CONNECTION WITH ACCESSORIES, EQUIPMENT, MATERIALS OR COMPONENTS SOLD BUT NOT
MANUFACTURED BY GRACO. These items sold, but not manufactured by Graco (such as electric motors, switches, hose, etc.), are subject to the
warranty, if any, of their manufacturer. Graco will provide purchaser with reasonable assistance in making any claim for breach of these warranties.
In no event will Graco be liable for indirect, incidental, special or consequential damages resulting from Graco supplying equipment hereunder, or the
furnishing, performance, or use of any products or other goods sold hereto, whether due to a breach of contract, breach of warranty, the negligence of
Graco, or otherwise.
GRACON SUOMEN ASIAKKAAT
Osapuolet myöntävät vaatineensa, että nykyinen asiakirja sekä kaikki siihen suoraan tai epäsuorasti liittyvät asiakirjat, tiedotukset ja käynnistettyjen,
tiedoksiannettujen tai vireille pantujen oikeustoimien asiakirjat laaditaan englanniksi.
ADDITIONAL WARRANTY COVERAGE
Graco does provide extended warranty and wear warranty for products described in the “Graco Contractor Equipment Warranty Program”.
Graco Information
For the latest information about Graco products, visit www.graco.com.
For patent information, see www.graco.com/patents.
TO PLACE AN ORDER, contact your Graco distributor or call 1-800-690-2894 to identify the nearest distributor.
All written and visual data contained in this document reflects the latest product information available at the time of publication.
Graco reserves the right to make changes at any time without notice.
Käännös alkuperäisistä ohjeista. This manual contains Finnish. MM 313753
Graco Headquarters: Minneapolis
International Offices: Belgium, China, Japan, Korea
GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA
Copyright 2008, Graco Inc. All Graco manufacturing locations are registered to ISO 9001.
www.graco.com
Revised K, November 2015
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement