Graco 307552f , FOAM-CAT SYÖTTÖPUMPPU Omaniku manuaal

Graco 307552f , FOAM-CAT SYÖTTÖPUMPPU Omaniku manuaal | Manualzz
KÄYTTÖOHJEET–OSALUETTELO
Tämä käyttöohjekirja sisältää
tärkeitä varoituksia ja tietoja.
LUE JA SÄILYTÄ
307–552B
F-versio
Korvaa D-version
ja PCN E-version
KÄYTTÖOHJEET
1:1-SUHTEEN, 210 LITRAN
FOAM-CAT SYÖTTÖPUMPPU
12,4 bar SUURIN PAINEILMAN KÄYTTÖPAINE
12,4 bar SUURIN AINEEN KÄYTTÖPAINE
Tarkoitettu käytettäväksi polyuretaanikemikaalien tynnyreissä
Malli 226–946, B-sarja
Sisältää ilmatiiviin tynnyriliittimen
Syöttöpumppusarja 217–381
Sisältää kaksi 226–946 syöttöpumppua,
ilmankuivaimen sekä ilma- ja nesteletkut
Sisällysluettelo
Symbolit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Varoitukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Kunnossapito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Vianetsintä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Huolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Osapiirustus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Osaluettelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Takuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
GRACO N.V.; Industrieterrein — Oude Bunders;
Slakweidestraat 31, 3630 Maasmechelen, Belgium
Tel.: 32 89 770 700 – Fax: 32 89 770 777
COPYRIGHT 1995, GRACO INC.
05217
Symbolit
Vaaran symboli
Varoitussymboli
VAARA
VAROITUS
Tämä symboli merkitsee vakavan tapaturman vaaraa tai hengenvaaraa, jos käyttöohjeita ei noudateta.
Tämä symboli merkitsee laitteiden vaurioitumis- tai tuhoutumisvaaraa, jos käyttöohjeita ei noudateta.
VAARA
VAARA
LAITTEIDEN VÄÄRINKÄYTÖN VAARA
KÄYTTÖOHJEET
Laitteiden väärinkäyttö saattaa aiheuttaa niiden särkymisen tai epäkuntoon menemisen ja johtaa vakavaan tapaturmaan.
Tämä laite on tarkoitettu vain ammattikäyttöön.
Lue kaikki käyttöohjekirjat, kyltit ja tarrat ennen laitteen käyttöä.
Käytä laitetta ainoastaan sille määrättyyn tarkoitukseen. Jos olet epävarma käyttötarkoituksesta, ota yhteys
Gracon tekniseen neuvontaan.
Älä muuta laitetta millään lailla.
Tarkasta laite päivittäin. Korjaa tai vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat välittömästi.
Älä ylitä alimman nimellispaineen kestävän järjestelmäkomponentin suurinta käyttöpainetta. Tämän laitteen
suurin käyttöpaine on 12,4 baria 12,4 barin suurimmalla ilman tulopaineella.
Käytä sellaisia nesteitä ja liuottimia, jotka ovat yhteensopivia laitteen nesteen kanssa tekemisiin joutuvien
osien kanssa. Tutustu kaikkien laitekäsikirjojen tekniset tiedot -osuuteen. Lue nesteen ja liuottimen valmistajan varoitusohjeet.
Älä vedä laitetta letkuista.
Kierrätä letkut kulkuväylien, terävien kulmien, liikkuvien osien ja kuumien pintojen ulkopuolelta. Älä altista
Graco-letkuja yli 82C: een tai alle –40C: een lämpötiloille.
2
Kiinnitä pumppu tukevasti. Älä yritä käyttää sitä pitäessäsi siitä kiinni.
Älä nosta paineenalaista laitetta.
Noudata kaikkia paikallisia ja kansallisia palo-, sähkö- ja turvallisuusmääräyksiä.
Graco Inc. ei valmista eikä toimita tässä laitteessa käytettäviä reaktiivisia kemikaaleja eikä ole vastuussa
niiden vaikutuksista. Käytettävissä olevien kemikaalien suuresta määrästä ja niiden moninaisista kemiallisista reaktioista johtuen ostajan ja käyttäjän tulee olla perillä kaikista käytettävään aineeseen liittyvistä seikoista,
myöskin niiden mahdollisista vaaroista, ennen tämän laitteen käyttämistä. Erityisesti on otettava selvää mahdollisista vaaroista, jotka liittyvät myrkyllisiin huuruihin, tulipaloihin, räjähdyksiin, reaktioaikoihin ja yksittäisten
ainekomponenttien tai niistä tehtyjen seosten ihmisille aiheuttamaan altistumiseen. Graco ei ota mitään vastuuta menetyksistä, vahingoista, kustannuksista eikä suorista tai epäsuorista tapaturma- tai omaisuusvahinkovaateista, jotka aiheutuvat tällaisten kemiallisten komponenttien käytöstä.
307–552
VAARA
VAARA
MYRKYLLISTEN NESTEIDEN VAARA
Vaaralliset nesteet tai myrkylliset huurut saattavat aiheuttaa vakavan tapaturman tai kuoleman, jos niitä roiskuu
silmiin tai iholle tai jos niitä joutuu hengityselimiin tai ruoansulatuskanavaan.
Tunne käyttämiesi nesteiden erityisvaarat.
Säilytä vaarallista nestettä sopivassa säiliössä. Hävitä vaarallinen neste kaikkien paikallisten ja kansallisten
ohjeiden mukaisesti.
Ilmansyöttöön lisätyt lisäaineet, kuten öljy tai pakkasneste, purkautuvat takaisin ilmaan.
Käytä aina nesteen ja liuotinaineen valmistajan suosittelemia suojalaseja, käsineitä, suojavaatteita ja
hengityssuojainta.
TULIPALON JA RÄJÄHDYKSEN VAARA
Puutteellinen maadoitus, huono ilmanvaihto, avotuli tai kipinät saattavat aiheuttaa vaarallisen tilanteen ja johtaa
tulipaloon ja räjähdykseen sekä vakavaan tapaturmaan.
Maadoita laitteet. Katso maadoitus sivulta 5.
Jos havaitset staattista kipinöintiä tai sähköiskun laitteiston käytön aikana, lopeta pumppaus välittömästi.
Älä käytä järjestelmää uudelleen ennen kuin ongelma on paikallistettu ja korjattu.
Järjestä raittiin ilman tuuletus, jottei ruiskutettavista liuottimista tai nesteistä keräänny syttyviä huuruja.
Pidä työskentelyalue puhtaana roskista, mukaan lukien liuottimet, rätit ja bensiini.
Katkaise virta kaikista työskentelyalueella olevista laitteista.
Sammuta avotuli tai sytytysliekit työskentelyalueelta.
Älä tupakoi työskentelyalueella.
Älä käytä valokatkaisijoita työskentelyalueella laitteen käytön aikana tai jos huuruja on ilmassa.
Älä käytä bensiinimoottoria työskentelyalueella.
LIIKKUVIEN OSIEN AIHEUTTAMA VAARA
Liikkuvat osat voivat saada sormet puristuksiin ja jopa katkaista ne.
Pysy etäällä kaikista liikkuvista osista pumppua käynnistettäessä tai käytettäessä.
Ennen kuin huollat tätä laitetta, noudata paineenpoistomenettelyjä sivulta 7 estääksesi laitetta
käynnistymästä odottamatta.
307–552
3
Asennus
HUOM:
Tekstissä käytetään termejä ISO ja RES viittaamaan polyuretaanivaahtokemikaaleihin, isosyanaattiin ja hartsiin.
HUOM:
Tekstissä sulkeissa olevat viitenumerot ja kirjaimet
viittaavat kuvateksteihin ja osapiirustukseen.
8
VAARA
Järjestelmään vaaditaan ilman pääventtiili (E)
vähentämään vakavan tapaturman vaaraa, mukaan lukien nesteen roiskuminen silmiin tai iholle sekä liikkuvien
osien aiheuttamat vaarat, jos säädät tai korjaat pumppua.
38
Ilman pääventtiilillä (E) poistetaan ilma, joka on jäänyt
tämän venttiilin ja pumpun välille, kun pumppu on pysäytetty. Välille jäänyt ilma voi saada pumpun toimimaan
odottamatta, mikä voi aiheuttaa vakavan tapaturman,
jopa amputaation. Sijoita venttiili lähelle pumppua.
40
Syöttöpumppujen asennus
1.
Kierrä tynnyriliitin (40) ja pumppu tiukasti tynnyrin kanteen.
Ks. kuva 1.
2.
Kiristä pidike (38) tukevasti paikalleen, jotta liitos tulee ilmatiiviiksi.
3.
Erota tunnistustarran (15) kaksi puoliskoa toisistaan pitkin
rei’itystä. Puhdista ilmamoottorin pinta liuottimella ja kiinnitä sopiva tarra (RES tai ISO) siihen merkiksi pumpattavan aineen tyypistä.
4
307–552
05217
Kuva 1
4.
Asenna ilmansäädin syöttöpumpun ilmanottoon pumpun
nopeuden säätämiseksi. Irrota asennusta varten ilmaventtiili (8) ja käytä sopivia liittimiä säätimen ja tapin liitäntään.
Käytä kierrelukitetta ulkokierteissä.
Asennus
5.
Liitä ilmansyöttöletku 1/4 npt ilmajohdon liittimeen (13). Ilmansyöttöletkut (103) toimitetaan sarjassa 217–381. Ks.
kuva 3, sivu 6.
6.
Liitä nesteen syöttöletku 3/4 npt(f) ISO-syöttöpumpun nesteen ulostulosta ISO-annostelupumpun tuloliittimeen
käyttäen sovitusliittimiä tarpeen mukaan. Liitä sitten nesteen syöttöletku RES-syöttöpumpun ja RES-annostelupumpun väliin.
2.
Liitä johtimen toinen pää sähköiseen maahan. Tarkista
asia paikallisista sähkömääräyksistä. Tilausnumero
237–569.
Y
VAROITUS
Varmista, että polyuretaanivaahdon ruiskutusjärjestelmän
kaikkiin letkuliitoksiin on selvästi merkitty ISO tai RES ja
kytke vain samoin merkityt osat toisiinsa, jottet sekoita aineita keskenään.
Polyuretaaniaineiden sekoittaminen keskenään saa aineen
kovettumaan laitteessa ja vaurioittaa sitä pysyvästi.
Maadoitus
VAAR
Staattista sähköä syntyyA
nesteen virratessa suurella nopeudella pumpun ja letkujen läpi. Jos ruiskutusjärjestelmän jokaista osaa ja kaikkia ruiskutusalueella olevia
esineitä ei ole kunnolla maadoitettu, staattinen sähkö voi
aiheuttaa kipinöintiä. Kipinät voivat sytyttää liuotinhuurut
ja ruiskutettavan nesteen, pölyhiukkaset ja muut herkästi
syttyvät aineet ja aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen ja vakavia vammoja sekä omaisuusvahinkoja.
Vähennä staattisen kipinöinnin vaaraa käyttämällä vain
sähköä johtavia ilma- ja nesteletkuja sekä varmistamalla,
että koko järjestelmä on kunnolla maadoitettu. Maadoita
syöttöpumput alla esitetyllä tavalla.
1.
Löysää maadoitustapin lukkomutteria (W) ja aluslaattaa (X). Työnnä poikkipinta-alaltaan vähintään 1,5 mm2
maadoitusjohdin (Y) tapissa olevaan aukkoon (Z). Kiristä
lukkomutteri (W) tiukasti. Ks. kuva 2.
Kuva 2
Z X
W
Syöttöpumppusarjan asennus
Seuraavissa ohjeissa oletetaan, että käytät tätä sarjaa Gracon Foam-Cat -ruiskun kanssa.
1.
Asenna syöttöpumput kohdissa 1–4, sivulla 4 kuvatulla
tavalla.
2.
Kiinnitä ilmankuivain (105) sopivaan paikkaan. Katso kiinnitysreikäkaaviota käsikirjasta 307–548. Ks. kuva 3.
3.
Ruuvaa ilmankuivaimen rengas (F) irti ja poista malja.
Ks. kuva 3. Poista suodatin ja lisää maljaan mukana toimitettua kuivatusainetta. Kokoa ilmankuivain.
VAROITUS
Kunkin nesteletkun päässä sekä kunkin tynnyriliittimen (H)
nipassa (G) on ISO- tai RES-merkintä. Varmista, että teet
vain ISO - ISO ja RES - RES -liitäntöjä välttääksesi sekoittamatta aineita toisiinsa.
4.
Asenna tynnyriliittimet (H) oikean tynnyrin 3/4” aukkoon.
307–552
5
Asennus
SELITE
A
B
E
F
G
H
J
K
L
M
N
Ilmajohto
Ilmajohdon suodatin
Ilman pääventtiili
Ilmankuivaimen rengas
Nippa
Tynnyrin ilmaliittimet
Tappiliitin
Palloventtiili
Holkki
Ilmaletku (ilmankuivain)
Erityinen paineilman
liitoskappale
7
Tappiliitin
M
8
Ilmansäätöventtiili
13 Ilmajohdon liitoskappale
103 Ilmaletkut (pumppu)
104 Holkki
105 Ilmankuivain
E
E
B J
A
104
105
103
104
F
N
J
K
H
G
13
7
8
L
0521
Kuva 3
5.
Liitä kuivan ilman letkut (M) samoin merkittyihin tynnyrin liittimiin käyttäen erityistä tappiliitintä (J) ja liitoskappaletta
(N). Ks. kuva 3.
VAAR
Erityisen ilmajohdon liittimen
A (J) ja liitoskappaleen (N)
avulla estetään säätelemättömän ilmansyöttöletkun
liittäminen vahingossa säiliöön. Säätelemätön ilma voi
paineistaa säiliötä liikaa ja rikkoa sen, mistä on seurauksena vakava tapaturma ja omaisuusvahinkoja. Jos liitoskappale ja liitin on joskus vaihdettava käytä ainoastaan
alkuperäisiä Graco-osia. Älä koskaan vaihda tilalle
erityyppistä liitoskappaletta ja liitintä!
6
307–552
6.
Kiinnitä holkki (104) ilmansyöttöletkun (103) toi-seen
päähän ja kiinnitä holkki kolmannen ilmaletkun kumpaankin päähän. Katso osapiirustusta sivulla 13.
7.
Liitä yksi ilmaletku syöttöpumpun ja 1/2 npt(f) ilmanjakoputkiston väliin Foam-Cat -ruiskutuspumpputelineen puolelle. Toista sama toisen syöttöpumpun osalta.
8.
Liitä kahdella holkilla varustettu letku 1/2 npt(f) ilmankuivaimen ilmanoton ja pakollisen ilman pääventtiilin (E) väliin.
Liitä sitten ilmansyöttöjohto ilmaventtiiliin.
9.
Liitä ISO-nesteletku 3/4 npt(f) ISO-syöttöpumpun nesteen
ulostulon ja vastaavan mäntäpumpun 3/4 npt(f) sisääntulon väliin. Toista sama RES-pumppujen osalta.
Käyttö
Paineenpoistomenettely
VAAR
A
PAINEISTETUN LAITTEISTON
VAARA
Järjestelmän paine täytyy poistaa käsin, jotta järjestelmä
ei käynnisty tai ala ruiskuttaa vahingossa. Vähennä tapaturman vaaraa, joka aiheutuu pistoolista tulevasta suihkusta, nesteen roiskumisesta tai liikkuvista osista, noudattamalla paineenpoistomenettelyjä aina kun:
sinua kehotetaan poistamaan paine,
ilmansyöttö keskeytyy,
lopetat ruiskuttamisen,
tarkastat tai huollat järjestelmän laitteita,
tai asennat tai puhdistat ruiskutussuutinta.
Laite suljetaan irrottamalla ilmajohdon liitoskappale (13). Ks.
kuva 4.
Älä koskaan anna pumpun käydä, jos tynnyri on tyhjä. Kuiva
pumppu kiihtyy nopeasti liian korkeille kierroksille ja se vaurioituu. Jos pumppu käy liian nopeasti, pysäytä se välittömästi ja
tarkasta aineen syöttö, lisää ainetta tai huuhtele pumppu sopivalla liuottimella, jos lopetat ruiskutuksen siltä päivältä. Esitäytä
aina koko järjestelmä nesteellä, jotta järjestelmään pumppautunut ilma poistuu. Katso ohjeita käsikirjasta 307–541 tai
307–542. Älä anna aineen kovettua pumppuun.
Syöttöpumppusarja
Katso käyttöohjeita ilmankuivaimen mukana toimitetun käsikirjan 307–548 sivulta 2 sekä yllä olevia ohjeita syöttöpumppujen
käytöstä.
Tynnyreiden vaihto
VAROITUS
Pumpun käynnistys ja käyttö
Tämä pumppu on suunniteltu Gracon Foam-Cat -ruiskun
kanssa käytettäväksi. Jos olet hankkinut tällaisen ruiskun,
täydelliset varoitus- ja käyttöohjeet ovat ruiskun mukana toimitetussa käsikirjassa (307–541 tai 307–542). Jos olet hukannut
käsikirjat, hanki lisäkappaleita ottamalla yhteyttä Gracon
asiakaspalveluun.
Yleiskäytössä, kun pumppua käytetään nesteen siirtoon ja
syöttöön ilman annosteluventtiiliä, pumppu käy aina kun se saa
paineilmaa.
Normaalisti syöttöpumpun ilmaventtiili avataan ennen kuin muita ruiskutusjärjestelmän laitteita kytketään päälle. Näin nestettä
saadaan laitteille välittömästi.
Välttääksesi sekoittamasta aineita keskenään tynnyreitä
vaihdettaessa suorita toisen ainetyypin vaihto loppuun
ennen kuin alat vaihtaa toista tyyppiä.
1.
Irrota letkun liitoskappale (N) ilmankuivaimen tynnyriliittimistä (H). Ks. kuva 3.
2.
Jätä palloventtiili (K) auki muutamaksi minuutiksi, jotta
ilmanpaine tynnyristä poistuu, ja sulje sitten venttiilit.
3.
Irrota pumppu ja tynnyriliittimet tynnyrin kannesta ja
asenna ne uuteen tynnyriin.
4.
Toista samat toimenpiteet toisen aineen osalta.
307–552
7
Kunnossapito
Tynnyriliitin
Ilman voitelu
Jos ISO-aine osoittaa kiteytymisen merkkejä, ja aina kun poistat pumpun tynnyristä, tarkasta O-rengas (39) ja tiiviste (41) kulumisen tai vaurioiden varalta ja vaihda tarvittaessa. Katso osapiirustusta.
Jos ilma on kuivaa, öljyä ilmamoottori säännöllisesti. Kun voitelet sen käsin, kytke paineilma pois päältä ja laita noin 15 tippaa
kevyttä moottoriöljyä ilmanottoon (7), liitä letku paikalleen ja
kytke paineilma päälle. Ks. kuva 4.
ISO-pumpun tiivisteen suojaus ja voitelu
VAROITUS
Käytä vain IPL-voiteluainetta (isosyanaattipumpun voiteluaine) syöttöpumpun tiivisteiden voiteluun. Muut voiteluainetyypit eivät estä tiivisteiden vaurioita yhtä tehokkaasti.
1.
2.
3.
4.
Laita 310 g:n patruuna (16) IPL-voiteluainetta tavalliseen
rasvauspuristimeen.
Pysäytä pumppu työpäivän päätteeksi varsi (34) ala-asentoon ja voitele tiivisteet kunnolla IPL-voiteluaineella
rasvanipan (36) kautta. Kunnollinen voitelu estää pumppua tarttumasta kiinni. Ks. kuva 4.
Pyyhi ylimääräinen ja likainen IPL-voiteluaine tiivistemutterin (28) päältä ja männänvarresta (34).
5.
Pysäytä ja irrota ilmaletku.
6.
Varmista, että nestepaine on poistettu.
7.
Työnnä imuventtiilin (35) tarkastuslevyä ylöspäin, jotta
pumpun alaosa tyhjenee. Ks. kuva 5.
8.
Käännä pumppu ympäri, jotta pumpun yläosa tyhjenee.
35
03765
Kuva 5
Tiivistemutterin säätö
VAROITUS
Varmista, että käytetty liuotin on yhteensopiva pumpattavan
aineen kanssa, jottei aine likaannu.
Tarkasta säännöllisesti tiivistemutterin (28) tiukkuus. Sen tulee olla riittävän tiukalla vuotojen estämiseksi; ei sitä tiukemmalla. Ks. kuva 4. Jos vuoto ei lakkaa, vaihda tiivisteet, jottei
voiteluaine sekoitu pumpattavaan nesteeseen.
7
8
34
28
36
05219
Kuva 4
307–552
VAARA
Noudata paineenpoistemenettelyjä sivulta 7 ennen
tiivistemutterin säätämistä.
Liitä lyhyt letku pumpun ulostuloaukkoon.
Työnnä pumpun imuputki liuotinaineastiaan.
Ohjaa nesteletku astiaan.
13
8
Käynnistä pumppu avaamalla ilmaventtiili (8) tai säädin.
Anna pumpun käydä hitaasti ainakin 5 minuuttia.
Peitä männänvarsi tuoreella IPL-voiteluaineella.
Huuhtelu
1.
2.
3.
4.
Vianetsintä
VAARA
Tarkasta kaikki mahdolliset korjausratkaisut ennen pumpun
purkamista.
Noudata paineenpoistemenettelyjä sivulta 7 ennen pumpun
huoltamista.
ONGELMA
SYY
RATKAISU
Pumppu ei toimi
Aine kiteytynyt
Puhdista pumppu, käytä IPL-voiteluainetta enemmän
Ilmamoottorin osat likaiset tai kuluneet
Puhdista ilmamoottori, korjaa
Riittämätön ilmansyöttö tai ahtautunut johto
Selvitä linja, katso TEKNISET TIEDOT
Riittämätön ilmanpaine, ilmaventtiilit suljettu tai tukossa
Tarkasta venttiilit; lisää painetta
Aineen letku tai venttiili tukossa
Selvitä tukos
Venttiilit tai tiivisteet kuluneet tai vaurioituneet
Huolla pumppu
Aineen letku tai venttiili tukossa
Selvitä tukos
Aine loppunut
Lisää ainetta
Venttiilit tai tiivisteet kuluneet tai vaurioituneet
Huolla pumppu
Pumppu toimii, mutta tuotto
on pieni alaiskulla
Venttiilit tai tiivisteet kuluneet tai vaurioituneet
Huolla pumppu
Imuventtiili jää auki
Selvitä venttiili, huolla pumppu
Pumppu toimii, mutta tuotto
on pieni yläiskulla
Venttiilit tai tiivisteet kuluneet tai vaurioituneet
Huolla pumppu
Männän venttiili jää auki
Selvitä venttiili, huolla pumppu
Käynti epäsäännöllistä
tai liian nopeaa
Aine loppunut
Lisää ainetta
Ilmamoottorin puristusjousi rikki
Vaihda jousi
Pumppu toimii, mutta tuotto
on pieni molemmilla iskuilla
HUOM: Äänenvaimentimen (P, kuva 6) poistaminen lisää pumpun virtausnopeutta ja poistoilman melua ja vähentää jäätymistä.
307–552
9
Huolto
Ilmamoottorin irrotus
Imuventtiili
Huuhtele pumppu, irrota ilmansyöttö ja poista kaikki paineet
järjestelmästä. Irrota pumppu kiinnityksestään.
Irrota vaarnaruuvin lukkomutterit (3), irrota liitintappi (4) ja nosta
ilmamoottori pois. Ruuvaa varsi (34) irti. Ks. kuva 6.
Männän venttiili
Ilmamoottorin kiinnitys
Laita litiumpohjaista rasvaa varren (34) kierteisiin. Asenna
äänenvaimennin (P) kuvan mukaisesti. Kiristä varsi (34) käsin
ilmamoottorin kiertokankeen. Asenna tappi (4). Voitele vaarnaruuvin kierteet. Varmista kohdistus kiertämällä lukkomutterit (3)
löysästi vaarnaruuveihin, ja kiristä sitten tasaisesti 11 Nm momenttiin. Ks. kuva 6.
1
Ruuvaa imuventtiilin pesä (35) irti. Pura, puhdista ja tarkista
kaikki osat. Vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat. Ks. kuva 7.
Kiinnitä vanneavain sylinteriin (25) läheltä pesää (24) ja ruuvaa
se irti ulostulopesästä. Vedä sylinteri alas ja irrota sitten alamutteri (19). Ruuvaa männän pesä (33) irti. Puhdista ja tarkista
kaikki osat. Vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat. Ruuvaa kiertokanki koko matkan männän pesään (33). Kiristä ylämutteri
(19) männän pesää vasten ja säädä alamutteria (19), jotta
männän levyllä (29) on 3,1 mm vapaa liikkumaväli. Ks. kuva 7.
3
Kaulatiivisteet
Irrota sylinteri (25). Löysää tiivistemuuteria (28). Vedä männänvarsi (34) alas ja pois männästä. Irrota tiivisteholkit (21, 22)
ja tiivisteet (32). Puhdista ja tarkista kaikki osat. Vaihda kuluneet
tai vaurioituneet osat.
O
4
P
Kokoa pumppu. Asenna tiivisteet yksi kerrallaan, jotta ne menevät kunnolla paikoilleen. Jätä tiivistemutteri (28) löysälle,
kunnes männänvarsi (34) on asennettu paikalleen. Kiristä sitten tiivistemutteri tiukkaan, jotta tiivisteet tiivistävät kunnolla.
34
HUOM:
1
Kiristä 11 Nm
03766
Kuva 6
10
Laita männänvarsi ulostulopesään (24) yläkautta,
jotteivät tiivisteet vaurioidu.
307–552
Avaa tiivistemutteria, kunnes se ei enää ote kiinni tiivisteisiin, ja
kiristä sitä sen verran, että se juuri koskettaa tiivisteisiin.
Huolto
30
28
21
4
*32
34
*22
19
2
24
36
18
38
39
26
19
33
29
40
41
23
31*
27
3
18
25
35
2
Kiristä 31 Nm
3
Kiristä 33 Nm
4
Huulet alaspäin.
05221
Kuva 7
307–552
11
Osapiirustus
14
15
10
13
11
12
7
8
3
42
9
4
28
30
21
17
*32
34
*22
24
18
19
36
26
38
19
39
33
29
37
40
23
31*
27
41
03768
18
25
35
05221
12
307–552
Osaluettelo
Malli 226–946, B-sarja, syöttöpumppu
sisältää osat 1–42
Viite
nro
Osanro
Kuvaus
1
2
100–508
215–960
AHTORUUVI, #4 x 3/16”, U-tyyppi
2
KIINNITYSSARJA
sisältää osat 3–13
1
.LUKKOMUTTERI, M8 w/nailonsisus 3
.LIITINTAPPI
1
.VAARNARUUVI
3
.LIITIN, ilmajohto
1
.NEULAVENTTIILIN KOKOONPANO
sisältää osat 9–12
1
.TIIVISTE, O-rengas, nitriilikumi
1
.RUNKO
1
.RENGAS, kitkalaatta
1
.NEULA
1
.LIITINKAPPALE, ilmajohto
1
ILMAMOOTTORI
ks. käsikirja 307–456
1
TARRA, ISO/RES
3
ISO-PUMPUN NESTE, 310 g
1
MÄNTÄPUMPPU
sisältää osat 18–36
1
O-RENGAS, PTFE
2
MUTTERI, kuusio, M14 x 1,5
2
.TIIVISTEHOLKKI, naarastiiviste, PTFE
3
4
6
7
8
104–541
178–923
177–171
169–969
206–264
9
10
11
12
13
14
157–628
165–722
166–531
206–263
208–536
215–963
15
16
17
178–600
106–565
217–383
18
19
21*
1
22*
23
24
25
26
27
28
29
30
31*
32
33
34
35
36
37
104–537
105–775
178–543
38
39
178–576
106–536
40
41
42
178–575
106–537
180–166
*
172–385
172–393
178–542
172–416
177–150
177–151
177–152
177–155
177–156
172–489
172–487
177–168
217–189
217–102
101–281
217–359
Kpl
.TIIVISTEHOLKKI, urostiiviste, rst
.ALUSLAATTA, RST
.PESÄ, ulostulo
.SYLINTERI
.KIERTOKANKI
.MÄNTÄ, pumppu
.MUTTERI, tiiviste
.LEVY, mäntä
.O-RENGAS, Viton
.KUPPI, mäntä
.V-TIIVISTE
.PESÄ, männän venttiili
.VARSI, mäntä
.IMUVENTTIILI
.LIITIN, rasva
TYNNYRIN LIITIN
sisältää osat 38–41
.PIDIKE, O-rengas
TIIVISTE, O-rengas,
eteenipropyleeni
.LIITIN, tynnyri, 2” npsm(m)
.TIIVISTE, polyetyleeni
PIDIKE, jousi
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
Viite
nro
Osanro
Kuvaus
101
226–946
102
103
104
105
217–382
200–991
100–206
217–341
1:1-SUHTEEN FAST-FLO
SYÖTTÖPUMPPU Ks. osat oikealta.
LETKU, neste, kytk. 3/4 npt(f), 3 m
LETKU, ilma, kytk. 1/4 npt(fbe), 3 m
HOLKKI, 1/2 x 1/4 npt
ILMANKUIVAIN; ks. osat 307–548
Kpl
1
1
1
4
1
105
E
104
F
103
104
103
104
104
05222
1
1
1
1
1
1
Nämä osat sisältyvät korjaussarjaan 213–013, joka voidaan ostaa erikseen.
Pidä näitä varaosia käsillä seisokkiajan vähentämiseksi.
307–552
13
Muistiinpanoja
14
307–552
Tekniset tiedot
Suositeltu ilman käyttöpainealue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3–12 bar
Ilmakulutus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . noin 0,05 m3/min 4 l/min tuotolla ja 5,5 bar ottopaineella
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . enint. 0,2 m3/min 20 l/min tuotolla ja 6,9 bar ottopaineella
Suurin suositeltu pumpun nopeus (jatkuva käyttö) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 iskua/min
20 litraa/min
Nesteen ulostulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3/4 npt(f)
Ilmanotto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/4 npt(f)
Nesteen imuaukko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Märät osat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hiiliteräs, 300-sarjan ruostumaton teräs, nahka,
kadmioitu valurauta, kromattu ja sinkitty teräs, PTFE
Polyetyleeni, Tefzel
Paino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,5 kg
Korkein käyttölämpötila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49C
Äänenpaineen taso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 dB(A)
Mitattu 7 barin ilmanottopaineella ja 40 iskulla/min
1,3 m
ULOSTULO
3/4 npt(f)
905 mm
307–552
15
Gracon takuu
Graco takaa, että tällä lomakkeella mainitut, Gracon valmistamat ja sen nimellä varustetut laitteet ovat materiaalien ja työn osalta virheettömiä sinä päivänä, kun valtuutettu Graco-jälleenmyyjä on ne myynyt alkuperäisen ostajan käyttöön. Graco korjaa tai vaihtaa
kahdentoista kuukauden aikana myyntipäivästä lukien laitteen osan, jonka Graco on todennut vialliseksi. Tämä takuu on voimassa
vain silloin, kun laitteen asennuksessa, käytössä ja kunnossapidossa on noudatettu Gracon kirjallisia ohjeita.
Tämä takuu ei koske normaalia kulumista eikä virheellisestä asennuksesta, väärästä käytöstä, hankautumisesta, korroosiosta,
riittämättömästä tai sopimattomasta kunnossapidosta, laiminlyönnistä, onnettomuudesta, osien muuttamisesta tai muiden kuin
Gracon osien käyttämisestä aiheutunutta toimintahäiriötä, vahinkoa tai kulumista, eikä Graco ole vastuussa edellä mainituista. Graco
ei myöskään ole vastuussa toimintahäiriöstä, vahingosta tai kulumisesta, joka aiheutuu Gracon laitteiden yhteensopimattomuudesta
kolmannen osapuolen toimittamiin rakenteisiin, lisävarusteisiin, laitteisiin tai materiaaleihin tai kolmannen osapuolen toimittamien
rakenteiden, lisävarusteiden, laitteiden tai materiaalien sopimattomasta suunnittelusta, valmistuksesta, asennuksesta, käytöstä tai
kunnossapidosta.
Tämän takuun ehtona on vialliseksi väitetyn laitteen palauttaminen lähettäjän kustannuksella valtuutetulle Graco-jälleenmyyjälle vian
toteamiseksi. Jos vika todetaan aiheelliseksi, Graco korjaa tai vaihtaa veloituksetta vialliset osat. Laite palautetaan alkuperäiselle
ostajalle rahtivapaasti. Jos laitteen tarkastuksessa ei löydetä mitään materiaali- tai työvirhettä, korjaukset tehdään kohtuullista veloitusta vastaan, joihin kuuluvat osiin, työhön ja kuljetukseen sisältyvät kustannukset.
Edellä mainittu muodostaa Gracon ainoan velvoitteen ja ostajan saaman ainoan korvauksen takuuvaatimuksen osalta. Ostaja
hyväksyy sen, ettei hän saa muuta korvausta (mukaan lukien satunnaiset tai välilliset vahingonkorvaukset menetyistä voitoista, menetetystä myynnistä, henkilö- tai omaisuusvahingoista tai muusta satunnaisesta tai välillisestä menetyksestä). Takuuta koskevat
vaateet on esitettävä kahden (2) vuoden kuluessa myyntipäiväyksestä.
Graco ei anna takuuta eikä vastaa lisävarusteista, laitteista, materiaaleista tai komponenteista, jotka Graco on myynyt mutta ei valmistanut. Näihin Gracon myymiin toisten valmistajien tuotteisiin sovelletaan asianomaisen valmistajan antamaa takuuta. Graco antaa
ostajalle kohtuullisessa määrin apua näitä koskevien takuuvaatimusten tekemisessä.
Seuraavat kohdat eivät kuulu Gracon takuuseen:
Kaulatiivisteen säätö
Normaalista kulumisesta johtuva tiivisteen vaihto.
Normaalia kulumista ei katsota materiaalin tai työn virheellisyydeksi.
VASTUUN RAJOITUS
Missään tapauksessa Graco ei vastaa epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat laitteiden toimittamisesta tai myytyjen tuotteiden tai muiden tavaroiden hankkimisesta, suorituskyvystä tai käytöstä, olipa kyseessä sopimuksen
rikkominen, takuuvaatimus, Gracon laiminlyönti tai jokin muu syy.
USA:n myyntipisteet: Atlanta, Chicago, Dallas, Detroit, Los Angeles, Mt. Arlington (N.J.)
Ulkomaiset toimistot: Kanada; Englanti; Korea; Sveitsi; Ranska, Saksa; Hongkong; Japani
GRACO N.V.; Industrieterrein — Oude Bunders;
Slakweidestraat 31, 3630 Maasmechelen, Belgium
Tel.: 32 89 770 700 – Fax: 32 89 770 777
PAINETTU BELGIASSA 307–552 11/94
16
307–552
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement