Graco 333133A - FinishPro II 395/595 Airless/Air-Assisted Repair Omaniku manuaal

Add to my manuals
42 Pages

advertisement

Graco 333133A - FinishPro II 395/595 Airless/Air-Assisted Repair Omaniku manuaal | Manualzz

Korjaus

FinishPro II 395/595

Ilmaton/Ilmapaineistettu ruisku

333133A

FI

Rakennusmaaleille ja -pinnoitteille tarkoitettuihin sovelluksiin.

Vain ammattikäyttöön.

Ei hyväksytty käytettäväksi räjähdysherkissä ympäristöissä tai vaarallisissa paikoissa.

Suurin nesteen käyttöpaine: 3 300 psi (227 bar, 22,7 MPa)

Suurin ilman käyttöpaine: 35 psi (2,4 bar, 0,24 MPa)

TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA!

Lue kaikki tässä oppaassa olevat varoitukset ja ohjeet. Säilytä nämä ohjeet.

Mallit:

Alue

USA

Eurooppa, CEE

7/7

Eurooppa, monijohto

UK

FinishPro II 395 FinishPro II 595

24U065 24U073

24U067

24U069

24U070

24U075

24U077

---------

FinishPro II 395

Aasia/Australia 24U071 24U071 ti22591a

FinishPro II 595

Muita käyttöoppaita:

333120

309250

333182

333154 ti22592a

2

Sisällysluettelo

Sisällysluettelo

Sisällysluettelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Varoitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Muistiinpanoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Osat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Osat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Maadoitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Paineenpoistotoimet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Yleisiä korjausohjeita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Vianetsintä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Mäntäpumpun vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Vaihdekotelon vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Pyörintätesti (vain 395) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Tuulettimen vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Moottorin hiilien vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

(vain FinishPro II 395) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Ohjainkortin vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

FinishPro II 395 ja 595 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Virtakytkimen vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Ilmansuodattimen irrotus ja asennus . . . . . . . . . 26

Kompressorin vaihto ja korjaus . . . . . . . . . . . . . . 27

Moottorin ohjainkortin vianmääritys . . . . . . . . . . 28

Digitaaliset näyttöilmoitukset:

FinishPro II 395 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Digitaaliset näyttöilmoitukset:

FinishPro II 595 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Paineensäätimen muunnin . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Paineensäätöpotentiometri . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Tallennetut tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Tyhjennysventtiilin vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Tyhjennysputken poisto/vaihto . . . . . . . . . . . . . . 34

Moottorin vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

FinishPro II 395 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Moottorin vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

FinishPro II 595 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Kytkentäkaaviot (mallit 395) . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Kytkentäkaaviot (mallit 595) . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Takuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

333133A

Varoitus

Varoitus

Seuraavat varoitukset koskevat laitteen asennusta, käyttöä, maadoitusta, kunnossapitoa ja korjausta. Huutomerkki tarkoittaa yleisluontoista varoitusta ja vaarasymbolit toimenpidekohtaista vaaraa. Lue nämä varoitukset, kun nämä symbolit ovat esillä tässä käyttöohjekirjassa tai varoituskilvissä. Tästä osasta puuttuvat tuotekohtaiset vaara- ja varoitussymbolit saattavat esiintyä tarvittaessa muualla tässä ohjeessa.

MAADOITUS

Tuotteen on oltava maadoitettu. Oikosulun sattuessa maadoitus vähentää sähköiskun vaaraa tarjoten sähkövirralle poistumistien. Tämä tuote on varustettu johdolla, jossa on maadoitusjohto ja sopiva maadoitusliitin. Pistoke on kytkettävä pistorasiaan, joka on asennettu ja maadoitettu kaikkien paikallisten säännösten ja määräysten mukaisesti.

• Maadoitusliittimen virheellinen asennus voi aiheuttaa sähköiskuvaaran.

• Jos johto tai liitin vaatii korjausta tai vaihtoa, älä yhdistä maadoitusjohtoa kumpaankaan litteäpäiseen napaan.

• Eristetty johto, jonka vihreässä ulkopinnassa on tai ei ole keltaisia raitoja, on maadoitusjohto.

• Tarkista asia valtuutetun sähköasentajan tai huoltomiehen kanssa, jos maadoitusohjeet ovat epäselvät tai jos epäilet laitteen kunnollista maadoitusta.

• Älä muuta liitintä. Jos se ei sovi pistorasiaan, anna valtuutetun sähköasentajan asentaa pistorasia.

• Tätä tuotetta käytetään nimellisjännitteellä 120 V tai 230 V ja siinä on samanlainen maadoitusliitin, kuin alla olevassa kuvassa on esitetty.

120V US 230V

• Liitä tuote vain sellaiseen pistorasiaan, jossa on sama kokoonpano kuin liittimessä.

• Älä käytä tämän tuotteen kanssa sovitinta.

Jatkojohdot:

• Käytä ainoastaan 3-johtoista jatkojohtoa, jossa on maadoitusliitin ja pistorasiaa, johon tuotteen liitin sopii.

• Varmista, että jatkojohto ei ole vaurioitunut. Jos jatkojohto on välttämätön, käytä vähintään

12 AWG:tä (2,5 mm 2 ) johtamaan tuotteen vaatimaa virtaa.

• Liian pieni johto aiheuttaa häviön verkkojännitteessä sekä tehohäviön ja ylikuumenemista.

333133A 3

Varoitus

TULIPALON JA RÄJÄHDYKSEN VAARA

Syttyvät höyryt, kuten liuotin- ja maalihöyryt, voivat syttyä tai räjähtää. Estä tulipalo ja räjähdys seuraavasti:

• Älä ruiskuta syttyviä tai tulenarkoja materiaaleja lähellä avotulta tai tulenlähteitä kuten savukkeet, moottorit ja sähkölaitteet.

• Laitteen läpi virtaava maali tai liuotin voi aiheuttaa staattista sähköä. Staattinen sähkö aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen vaaran maalien tai liuotinaineiden höyryjen lähellä. Kaikkien ruiskutusjärjestelmän osien, kuten pumpun, letkukokoonpanon, ruiskutuspistoolin ja ruiskutusalueella ja sen lähellä olevien kohteiden tulee olla asianmukaisesti maadoitettuja ja suojattuja staattista sähköpurkausta ja kipinöintiä vastaan. Käytä Gracon sähköä johtavia tai maadoitettuja korkeapaineisten, ilmattomien maaliruiskujen letkuja.

• Varmista, että kaikki säiliöt ja keräysjärjestelmät on maadoitettu staattista sähköpurkausta vastaan.

Älä käytä astioissa tiivisteitä, elleivät ne ole antistaattisia tai johtavia.

• Yhdistä maadoitettuun pistorasiaan ja käytä maadoitettuja jatkojohtoja. Älä käytä 3-2-sovitinta.

• Älä käytä halogenoitua hiilivetyä sisältävää maalia tai liuotinta.

• Pidä ruiskutusalue hyvin tuuletettuna. Huolehdi, että raitista ilmaa on koko työskentelyalueella. Pidä pumppukokoonpano hyvin tuuletetulla alueella. Älä ruiskuta pumppukokoonpanoa.

• Älä tupakoi ruiskutusalueella.

• Älä käytä valokytkimiä, moottoreita tai muita kipinöitä synnyttäviä tuotteita ruiskutusalueilla.

• Pidä alue puhtaana ja vapaana maali- tai liuotinsäiliöistä, räteistä tai muista syttyvistä materiaaleista.

• Tutustu ruiskuttamasi maalin tai liuottimen ominaisuuksiin. Tutustu käyttöturvatiedotteeseen (MSDS) ja maali- ja liuotinsäiliöiden tarroihin. Noudata maalin tai liuottimen valmistajan turvaohjeita.

• Sammuttimet on pidettävä käsillä koko työskentelyn ajan.

• Ruisku aiheuttaa kipinöitä. Jos palavaa nestettä käytetään laitteen lähellä tai sen huuhteluun tai puhdistukseen, ruisku on pidettävä vähintään 6 metrin päässä räjähtävistä kaasuista.

SÄHKÖISKUN VAARA

Laitteiston on oltava maadoitettu. Väärin tehty maadoitus, valmistelut tai järjestelmän käyttö väärällä tavalla voivat aiheuttaa sähköiskun.

• Sulje virta ja kytke sähköjohto irti ennen laitteen huoltoa.

• Liitä ainoastaan maadoitettuun sähköpistorasiaan.

• Käytä ainoastaan 3-johtoisia jatkojohtoja.

• Varmista, että virta- ja jatkojohtojen maadoitetut pistokkeet ovat ehjiä.

• Älä altista sateelle. Säilytä sisätiloissa.

4 333133A

333133A

Varoitus

NESTEEN TUNKEUTUMISVAARA

Korkeapaineruisku voi ruiskuttaa myrkkyjä kehon sisälle ja aiheuttaa vakavia ruumiinvammoja. Jos näin tapahtuu, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon .

• Älä suuntaa pistoolia tai ruiskuta ihmisiin tai eläimiin päin.

• Pidä kädet ja muut kehon osat poissa poistoyksiköstä. Älä esimerkiksi yritä tukkia vuotoja millään kehon osalla.

• Käytä aina ruiskutussuuttimen suojusta. Älä ruiskuta ilman suuttimen suojusta.

• Käytä Gracon suuttimia.

• Ole varovainen puhdistaessasi ja vaihtaessasi suuttimia. Jos suutin tukkeutuu ruiskutettaessa, noudata paineenpoistotoimia laitteen sammuttamisessa ja paineen poistamisessa, ennen kuin irrotat suuttimen puhdistamista varten.

• Älä jätä laitetta jännitteisenä tai paineisena ilman valvontaa. Kun laite ei ole käytössä, sammuta se ja noudata paineenpoistotoimia laitteen sammuttamisessa.

• Tarkista letkut ja osat vaurioiden varalta. Vaihda kaikki vaurioituneet letkut tai osat.

• Tämä järjestelmä pystyy tuottamaan 22,7 Mpa:n (227 bar, 3 300 psi) paineen. Käytä Gracon varaosia tai varusteita, joiden nimellispaine on vähintään 22,7 MPa (227 bar, 3 300 psi).

• Lukitse aina liipaisimen lukko, kun et käytä ruiskua. Varmista, että liipaisimen lukko toimii kunnolla.

• Varmista, että kaikki liitännät ovat kunnolla kiinni ennen laitteen käyttöä.

• Opettele miten laite sammutetaan ja paine poistetaan nopeasti. Tutustu kunnolla kaikkiin säätimiin.

LAITTEISTON VÄÄRINKÄYTÖN VAARA

Väärinkäyttö voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan henkilövahingon.

• Käytä aina maalatessasi asianmukaisia käsineitä, suojalaseja ja hengityssuojaimia tai maskia.

• Älä työskentele tai ruiskuta lasten lähellä. Pidä lapset aina poissa laitteen lähettyviltä.

• Älä kurottele tai seiso epävakaalla alustalla. Seiso tukevasti ja pidä tasapaino koko ajan.

• Pysy valppaana ja katso mitä olet tekemässä.

• Älä jätä laitetta jännitteisenä tai paineisena ilman valvontaa. Kun laite ei ole käytössä, sammuta se ja noudata paineenpoistotoimia laitteen sammuttamisessa.

• Älä käytä yksikköä väsyneenä tai huumaavien aineiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena.

• Älä taivuta tai väännä letkua.

• Älä altista letkua lämpötiloille tai paineille, jotka ylittävät Gracon mainitsemat arvot.

• Älä käytä letkua laitteiston nostamiseen tai vetämiseen.

• Älä ruiskuta alle 7,6 metrin pituisella letkulla.

• Älä muuta laitetta millään tavalla. Muutokset voivat mitätöidä liikkeen hyväksynnät ja aiheuttaa turvallisuusvaaran.

• Varmista, että kaikki laitteet on normitettu ja hyväksytty siihen ympäristöön, jossa käytät niitä.

PAINEISTETTUJEN ALUMIINIOSIEN AIHEUTTAMAT VAARAT

Paineistetuille alumiinilaitteille sopimattomat nesteet voivat aiheuttaa vakavia kemiallisia reaktioita ja laitteen vaurioitumisen. Tämän varoituksen laiminlyönti voi johtaa kuolemaan, vakavaan vammaan tai omaisuusvahinkoon.

• Älä käytä 1,1,1-trikloorietaania, metyylikloridia, muita halogenoituja hiilivetyliuottimia tai niitä sisältäviä nesteitä.

• Monet muut nesteet voivat sisältää kemikaaleja, jotka saattavat reagoida alumiinin kanssa. Selvitä yhteensopivuus materiaalintoimittajan kanssa.

5

Varoitus

PALOVAMMAN VAARA

Laitteen pinnat ja lämmitetty neste voivat kuumentua erittäin voimakkaasti käytön yhteydessä. Noudata seuraavia ohjeita, jotta vältyt vakavilta palovammoilta:

• Älä kosketa kuumaa nestettä tai laitteistoa.

LIIKKUVIEN OSIEN AIHEUTTAMA VAARA

Liikkuvat osat voivat puristaa tai katkaista sormia tai muita ruumiinosia.

• Pysy kaukana liikkuvista osista.

• Älä käytä laitetta ilman suojuksia ja suojakansia.

• Paineistettu laite saattaa käynnistyä vahingossa. Noudata paineenpoistotoimia ennen laitteen tarkastamista, siirtämistä tai huoltoa. Irrota kaikki virtalähteet.

MYRKYLLISTEN NESTEIDEN JA HÖYRYJEN AIHEUTTAMA VAARA

Myrkylliset nesteet tai höyryt voivat aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman sisään hengitettynä tai nieltynä tai jos niitä roiskuu silmiin tai iholle.

• Lue läpi käyttöturvallisuustiedote (MSDS), jotta tiedät käyttämiisi nesteisiin liittyvät erityiset vaarat.

• Säilytä vaarallista nestettä hyväksytyissä astioissa. Hävitä vaarallinen neste sovellettavien ohjeiden mukaisesti.

HENKILÖKOHTAISET SUOJAVARUSTEET

Käytä työskentelyalueella sopivia suojavarusteita, jotka auttavat estämään vakavan vamman, mukaan lukien silmävamman, kuulon menetyksen, myrkyllisten höyryjen hengittämisen ja palovammat. Tämä suojalaitteisto sisältää muun muassa seuraavaa:

• Suojalasit ja kuulosuojaimet.

• Neste- ja liuotinvalmistaja suosittelee hengityssuojaimien sekä suojavaatteiden ja -käsineiden käyttöä.

KALIFORNIAN EHDOTUS 65

Tämä tuote sisältää kemikaalia, joka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttaa syöpää, synnynnäisiä vaurioita tai muita hedelmällisyysongelmia. Pese kädet käsittelyn jälkeen.

6 333133A

Muistiinpanoja

Muistiinpanoja

333133A 7

8

Osat

Osat

FinishPro II 395

12

17

7

1

5

9

10

8

4

14

16

2

3 ti22593a

FinishPro II 595

6

11

9

10

8

4

12

5

1

17

7

14

6

16 ti22594a

2

3

11

333133A

Osat

Osa Kuvaus

1 Tyhjennysputki/-letku

8

9

6

7

4

5

2

3

Ilmaletkun liitäntä

Esitäyttö-/ruiskutusventtiili

Nesteen ulostuloaukko

Ilman-/nesteensyöttöletku

Mäntäpumppu

Pistooli (katso käyttöohjekirja)

Suodattimen jakoputki

Nestepaineen säätö

10 Virta-/toimintovalitsin

11 Imuputki

12 Pistoolin ilmasäädin

14 Ruiskun ilmanpaineen säädin

15 Digitaalinäyttö

16 Ilmanpainemittari

17 Pistoolin suodatin

Osat

333133A 9

Maadoitus

Maadoitus

Jatkojohdot

Ground

Laite täytyy olla maadoitettu, jotta voidaan vähentää kipinöinnin ja sähköiskun vaaraa. Sähköinen tai staattinen kipinöinti voi aiheuttaa syttyviä tai räjähtäviä höyryjä. Virheellinen maadoitus voi aiheuttaa sähköiskun. Maadoitus tarjoaa sähkövirralle poistumistien.

Ruiskun johdoissa on maadoitusjohto, jossa on asianmukainen maadoitusliitäntä. Älä käytä ruiskua, jos sähköjohdon maadoitus on viallinen.

Käytä jatkojohtoa, jossa on vahingoittumaton maakytkentäliitin. Jos jatkojohtoa tarvitaan, käytä johtoa, jossa on kolme johdinta, vähintään 12 AWG

(2,5 mm 2 ). Pidemmät johdot heikentävät ruiskun tehoa.

Astiat

Liuotteet ja öljypohjaiset nesteet: noudata paikallisia ohjeita. Käytä ainoastaan sähköä johtavia metalliastioita, jotka asetetaan maadoitetulle alustalle, kuten betonille.

Ruiskun vaatimukset:

110–120 VAC -ruiskut: 100–120 VAC, 50/60 Hz, 15 A, yksivaihe, piiri, jossa on maadoitusrasia.

230 VAC -ruiskut: 230 VAC, 50/60 Hz, 10 A, yksivaihe, piiri, jossa on maadoitusrasia.

Pistoke tulee kytkeä pistorasiaan, joka on asennettu oikein ja maadoitettu paikallisten määräysten ja asetusten mukaisesti.

ti5850a

Älä aseta astiaa eristävälle alustalle, kuten paperin tai pahvin päälle, koska silloin maadoitus katkeaa.

Metalliastian maadoittaminen: liitä maadoitusjohto astiaan kiinnittämällä sen toinen pää astiaan ja toinen pää sähköiseen maahan, kuten vesiputkeen.

ti2810a

Älä käytä ruiskua, jos sähköjohdon maadoitus on viallinen. Käytä vain jatkojohtoja, joiden maadoitus on kunnossa. ti5851a

Maadoituksen jatkuvuuden ylläpitäminen huuhtelun tai paineenpoiston aikana: pidä ruiskutuspistoolin metalliosaa tukevasti maadoitettua metalliastiaa vasten ja vedä pistoolin liipaisimesta.

ti4297a

10 333133A

Paineenpoistotoimet

Noudata paineenpoistotoimia aina, kun näet tämän symbolin.

4. Käännä esitäyttöventtiili alas.

Paineenpoistotoimet

Tämä laite pysyy paineistettuna, kunnes paine poistetaan käsin. Voit estää paineistetun nesteen aiheuttamat vakavat vammat, kuten nesteen tunkeutuminen, roiskuminen ja liikkuvat osat, noudattamalla paineenpoistotoimia, kun lopetat ruiskutuksen ja ennen laitteen puhdistusta, tarkastusta tai huoltoa.

1. Siirrä toimintovalitsimen kytkin OFF-asentoon ja irrota ruisku pistorasiasta.

395 595

AA

(Air-Assisted)

OFF

AIRLESS

ti22599a ti22596a

2. Säädä paine alimpaan asetukseen.

3. Pidä pistoolia maadoitetun metallihuuhteluastian reunaa vasten. Poista paine painamalla liipaisinta.

ti2719a

Jos epäilet, että suutin tai letku on tukossa tai että paine ei ole täysin poistunut yllä esitettyjen toimien jälkeen, löysää ensin HYVIN HITAASTI suuttimen suojuksen kiinnitysmutteria tai letkuliitintä paineen poistamiseksi vähitellen ja löysää ne sitten kokonaan. Poista suuttimen tai letkun tukos.

5. Lukitse liipaisimen lukko.

ti22566a

333133A 11

Yleisiä korjausohjeita

Yleisiä korjausohjeita

Kuuman, paljaan moottorin pinnalle roiskuneet herkästi syttyvät materiaalit saattavat aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen. Vähentääksesi palamisvammojen, tulipalon tai räjähdyksen vaaraa älä käytä ruiskua, ellei moottorin kansi ole paikallaan.

• Säilytä kaikki korjauksen aikana irrotetut ruuvit, mutterit, aluslaatat, tiivisteet ja sähköliittimet. Näitä osia ei yleensä toimiteta korjaussarjojen mukana.

• Kun ongelmat on korjattu, testaa korjausten toimivuus.

Jos ruisku ei toimi kunnolla, käy korjaustoimet läpi uudelleen varmistaaksesi, että kaikki on tehty oikein.

Katso Vianetsintä

, sivu 13.

• Ilmakanaviin voi muodostua ruiskutussumua. Poista mahdollinen ruiskutussumu ja ruiskutusjäänteet ilmakanavista ja suojusten rei’istä aina, kun huollat ruiskua.

• Älä käytä ruiskua, ellei moottorin suojus ole paikallaan. Vaihda, jos huomaat vaurioita.

Moottorisuojus ohjaa jäähdytysilmaa moottoriin estäen sitä kuumenemasta liikaa.

Voit vähentää vakavan tapaturman vaaraa, mukaan lukien sähköiskut, toimimalla seuraavasti:

• Älä kosketa mitään liikkuvaa tai sähköistä osaa sormella tai työkalulla tarkistuksen tai korjauksen aikana.

• Irrota ruisku pistorasiasta silloin, kun testaukseen ei tarvita sähkövirtaa.

• Asenna kaikki kannet, tiivisteet, ruuvit ja aluslaatat paikoilleen, ennen kuin käytät ruiskua.

ILMOITUS

• Älä käytä ruiskua kuivana pitempään kuin 30 sekuntia, jotta pumpun tiivisteet eivät vaurioituisi.

• Suojele ruiskun sisäiset osat vedeltä. Kannen reiät päästävät jäähdytysilmaa sisäosan mekaanisiin ja elektronisiin osiin. Jos näihin reikiin pääsee vettä, ruisku saattaa joutua epäkuntoon tai vaurioitua lopullisesti.

• Vältä pumpun ruostuminen ja jäätymisen aiheuttamat vauriot. Älä jätä vettä tai vesipohjaista maalia ruiskuun kylmällä säällä. Jäätyessään nesteet voivat vaurioittaa ruiskua vakavasti. Suojaa ruisku säilytyksen aikana pumppusuojalla.

• Älä anna materiaalin kuivua pistoolin ilmasuuttimeen.

Seurauksena voi olla huono ruiskutusjälki.

12 333133A

Vianetsintä

Vianetsintä

Ongelma

Tarkistettava kohde

(Jos kohde on OK, siirry seuraavaan)

Toimenpiteet

(Jos kohde ei ole OK, katso tästä sarakkeesta)

Ruisku ei toimi

Perusnestepaine

2.

Ruiskutussuutin tai nestesuodatin saattaa olla tukossa.

Perusmekaniikka 1.

Jäätynyt pumppu tai kovettunut maali.

Perusilmanpaine

1.

Tarkista paineensäätönupin asetus.

Moottori ei käy, jos paine on säädetty pienimpään asetukseen (kierretty täysin vastapäivään).

Lisää paineasetusta hitaasti nähdäksesi, käynnistyykö moottori.

2.

Mäntäpumpun kiertokangen tappi.

Sen täytyy olla täysin kiertokangen sisällä ja pidätinjousen täytyy olla tukevasti kiertokangen urassa tai tapissa.

3.

Moottori. Irrota vaihdekotelon

kokoonpano. Katso sivu 20,

Vaihdekotelon vaihto . Yritä pyörittää moottorin tuuletinta käsin.

1.

Virta-/toimintovalitsin.

Poista paine

, sivu 11. Poista sitten tukos ja puhdista

pistoolin suodatin. Katso pistoolin käyttöohjekirjaa.

Sulata maaliruisku, jos vettä tai vesiohenteista maalia on jäätynyt sen sisään. Laita maaliruisku sulamaan lämpimään. Älä käynnistä maaliruiskua, ennen kuin se on sulanut täysin. Jos maalia on kovettunut (kuivunut) maaliruiskuun, vaihda pumpun

tiivisteet. Katso sivu 18,

Mäntäpumpun vaihto .

Työnnä tappi paikalleen ja kiinnitä se pidätinjousella.

Katso sivu 18,

Mäntäpumpun vaihto .

Vaihda moottori uuteen, ellei tuuletin pyöri.

Katso sivu 35,

Moottorin vaihto .

Varmista, että valitsin on asennossa AA.

2.

Ruiskutusilman ilmanpainesäädin voi olla suljettu.

Vapauta ilmasäädin vetämällä ja avaa se kääntämällä sitä myötäpäivään.

3.

Pistoolin ilmaventtiili voi olla suljettu. Avaa ilmasäädin kääntämällä sitä vastapäivään.

333133A 13

Vianetsintä

Ongelma

Perussähköjärjestelmä

Katso kytkentäkaavio, sivu 36

Tarkistettava kohde

(Jos kohde on OK, siirry seuraavaan)

Toimenpiteet

(Jos kohde ei ole OK, katso tästä sarakkeesta)

1.

Sähkönsyöttö jännitemittarilla.

Mittarin tulee näyttää 105–130 VAC, jos laite on VAC-malli 110–120, ja 210–255 VAC, jos laite on

VAC 230 -malli.

Nollaa rakennuksen automaattivaroke tai vaihda sulake. Käytä toista pistorasiaa.

2.

Jatkojohto. Tarkista jatkojohdon sähköinen jatkuvuus jännitemittarilla.

Vaihda jatkojohto. Käytä lyhyempää jatkojohtoa.

3.

Maaliruiskun virtajohto. Tarkista vaurioiden varalta, esim. rikkoutuneet eristeet tai johtimet.

4.

Moottorin johtimet ovat tiiviisti kiinni ja kunnolla kytkettyinä ohjainkorttiin.

Virtajohdon vaihto. Katso sivu 25,

Virtajohdon vaihto .

Vaihda löysät liittimet; purista ne johtimiin. Varmista, että liittimet on liitetty toisiinsa tukevasti.

Puhdista piirikortin liittimet. Kytke johtimet kunnolla kiinni.

Vaihda moottori. Katso sivu 35,

Moottorin vaihto .

5.

Moottorin lämpökytkin. Moottorin keltaiset johtimet on yhdistettävä lämpökytkimen kautta.

6.

Hiilen kansi puuttuu tai hiilen johdinyhteydet ovat löysällä

(vain FinishPro II 395).

Aseta hiilen kansi tai vaihda hiilet uuteen, jos

johtimet ovat vaurioituneet. Katso sivu 23,

Moottorin hiilien vaihto .

7.

Hiilen pituus, jonka täytyy olla vähintään 6 mm (vain FinishPro II 395).

Vaihda hiilet uuteen. Katso sivu 23,

Moottorin hiilien vaihto .

HUOMAUTUS: Hiilet eivät kulu samalla tavoin moottorin eri puolilla.

Tarkasta kumpikin hiili.

8.

Tarkista moottorin kommutaattori palamisjälkien, kovertumisen ja liiallisen epätasaisuuden varalta.

Irrota moottori ja anna moottorikorjaamon pinnoittaa kommutaattori uudelleen, mikäli mahdollista. Katso

sivu 35,

Moottorin vaihto .

9.

Tarkista moottorin ankkuri oikosulkujen varalta ankkuritesterillä

tai suorita pyöritystesti. Katso sivu 21.

Vaihda moottori. Katso sivu 35,

Moottorin vaihto .

10. Paineensäädintä ei ole kytketty ohjainkorttiin.

Kytke paineensäätimen liitin ohjainkorttiin.

14 333133A

Ongelma

Heikko nesteen tuotto

Vianetsintä

Tarkistettava kohde

(Jos kohde on OK, siirry seuraavaan)

Toimenpiteet

(Jos kohde ei ole OK, katso tästä sarakkeesta)

1.

Kulunut ruiskutussuutin.

2.

Varmista, että pumppu ei jatka toimintaansa liipaisimen vapauttamisen jälkeen.

3.

Esitäyttöventtiili vuotaa.

Poista paine

, sivu 11. Vaihda suutin. Noudata

pistoolin käyttöoppaassa 311937 annettuja ohjeita.

Huolla pumppu. Katso sivu 18,

vaihto .

Mäntäpumpun

4.

Imuputken liitokset.

Poista paine

, sivu 11. Korjaa sitten esitäyttöventtiili.

Katso sivu 31,

Paineensäätimen vaihto .

Kiristä mahdolliset löysät liitokset. Tarkista imuletkun nivelen O-renkaat.

5.

Tarkasta sähkönsyöttö jännitemittarilla. Mittarin tulee näyttää

105–130 VAC 110–120 VAC:n malleissa ja 210–255 VAC 240 VAC:n malleissa. Pieni jännite heikentää maaliruiskun suorituskykyä.

Nollaa rakennuksen automaattivaroke tai vaihda sulake. Korjaa pistorasia tai käytä toista pistorasiaa.

6.

Jatkojohdon koko ja pituus.

7.

Tarkista johtimet moottorista paineensäätimen piirikorttiin vaurioituneiden tai löysien johdinten ja liitinten varalta. Tarkista, onko eristeissä ja liittimissä merkkejä ylikuumenemisesta.

Vaihda oikeanlaiseen, maadoitettuun jatkojohtoon.

Katso sivu 10

, Maadoitus ja sähköiset vaatimukset.

Varmista, että urosliitinten liuskat ovat keskellä ja kunnolla kiinni naarasliittimissä. Vaihda löysät liittimet tai vaurioituneet johdot. Yhdistä liittimet uudelleen tiukasti.

8.

Tarkista moottorin hiilet, joiden täytyy olla vähintään 6 mm.

Vaihda hiilet. Katso sivu 23.

Moottorin hiilien vaihto.

9.

Tarkista, ovatko moottorin hiilet takertuneet pitimiin.

10. Matala nollavirtauksen paine.

Käännä paineensäätönuppi kokonaan myötäpäivään.

Puhdista hiilten pitimet. Poista hiilipöly puhaltamalla paineilmalla.

Vaihda painesäädin. Katso sivu 31,

Painesäätimen vaihto .

11. Tarkista moottorin ankkuri oikosulkujen varalta ankkuritesterillä

tai suorita pyöritystesti, sivu 21.

Vaihda moottori. Katso sivu 35,

Moottorin vaihto .

333133A 15

Vianetsintä

Ongelma

Tarkistettava kohde

(Jos kohde on OK, siirry seuraavaan)

Toimenpiteet

(Jos kohde ei ole OK, katso tästä sarakkeesta)

Moottori käy ja pumppu toimii 1.

Esitäyttöventtiili auki.

2.

Maalin syöttö.

3.

Imusiivilä tukossa.

4.

Imuletkusta vuotaa ilmaa.

Kiristä mutteri. Tarkista nivelen O-renkaat.

5.

Tarkista, ovatko imuventtiilin kuula ja männän kuula kunnolla paikoillaan.

Katso pumpun käyttöopasta 309250. Siivilöi maali ennen käyttöä poistaaksesi siitä pumppua tukkivat hiukkaset.

Katso pumpun käyttöopasta 309250.

6.

Kaulatiivisteen mutterin lähellä on vuotoa, mikä voi olla merkkinä kuluneista tai vaurioituneista tiivisteistä.

Moottori käy, mutta pumppu ei toimi

7.

Pumpputanko on vaurioitunut.

1.

Mäntäpumpun tappi vaurioitunut tai puuttuu.

2.

3.

Tarkista kiertokangen kokoonpano vaurioiden varalta.

Hammaspyörät tai vaihdekotelo.

Katso pumpun käyttöopasta 309250.

Vaihda uusi pumppu, jos mäntäpumpun tappi puuttuu. Varmista, että pidätinjousi on kunnolla

kiertokangen urassa. Katso sivu 18,

Mäntäpumpun vaihto .

Vaihda kiertokangen kokoonpano. Katso sivu 18,

Mäntäpumpun vaihto .

Tarkista vaihdekotelon kokoonpano ja hammaspyörät vaurioiden varalta ja vaihda

tarvittaessa. Katso sivu 20,

Vaihdekotelon vaihto .

Moottori on kuuma ja käy ajoittain

Sulje esitäyttöventtiili.

Lisää maalia ja esitäytä pumppu.

Irrota, puhdista ja asenna takaisin.

Pistoolin heikko ilman tuotto

1.

Varmista, ettei ruiskun sijaintipaikan lämpötila ole enempää kuin 46°C

(115°F) ja ettei ruisku ole suorassa auringonpaisteessa.

Siirrä ruisku varjoon ja viileään, mikäli mahdollista.

2.

Moottorin kierteet ovat palaneet.

Merkkinä siitä ovat palaneet kommutaattoriliuskat, jotka näkyvät, kun positiivinen (punainen) hiili irrotetaan.

3.

Pumpun tiivistemutterin kireys.

Liika tiukkuus kiristää tiivisteet kiertokankeen, vaikeuttaa pumpun toimintaa ja vaurioittaa tiivisteitä.

Vaihda moottori. Katso sivu 35,

Moottorin vaihto

Löysää tiivistemutteria. Tarkista, onko kaulan ympärillä vuotoa. Vaihda pumpun tiivisteet tarvittaessa. Katso pumpun käyttöopasta 309250.

1.

Pistoolin ilmaventtiili voi olla suljettu. Avaa ilmaventtiili kääntämällä sitä vastapäivään.

.

Pistoolin heikko ilman tuotto

2.

Ruiskun ilmasäädin voi olla suljettu.

Vapauta ilmasäädin vetämällä ja avaa se kääntämällä sitä myötäpäivään.

3.

Ilmaliitännät voivat olla löysällä.

4.

Vaurioitunut ilmansyöttöletku

(vuotaa).

5.

Ilmanoton suodatin tukossa.

Tarkista kaikki liitännät ilmavuotojen varalta.

Vaihda ilmansyöttöletku.

Puhdista tai vaihda ilmanoton suodatinpakkaus.

Korjaa mekaaninen ilman purkauslaite.

6.

Mekaaninen ilman purkauslaite juuttunut auki.

7.

Sähköinen ilman purkauslaite juuttunut auki.

Vaihda sähköinen ilman purkauslaite.

16 333133A

Vianetsintä

Ongelma

Tarkistettava kohde

(Jos kohde on OK, siirry seuraavaan)

Toimenpiteet

(Jos kohde ei ole OK, katso tästä sarakkeesta)

Ilmakompressori ei toimi

8.

Kompressorin lämpökytkin on auki.

Varmista, että ympäristön lämpötila on alle 46 °C (115 °F).

9.

Kompressorin suorituskyky on heikko.

Ilmaruiskutuskuvio on huono 1.

Ilmasuuttimen ilma-aukot tukossa.

2.

Kulunut ilmasuutin .

3.

Kulunut ruiskutussuutin.

Vesikuvio

Kompressori ei sammu, kun pistoolin liipaisimesta ei vedetä.

1.

Virta-/toimintovalintakytkin .

2.

110–120 VAC -mallisen kompressorin jännite alle 105 VAC tai 240 VAC -mallisen alle 210 VAC.

3.

Virtaliitännät löysiä.

4.

Liiallinen pääpaine

(kompressori humisee).

5.

Liiallinen pääpaine

(kompressori humisee).

6.

Liiallinen pääpaine

(kompressori humisee).

7.

Liiallinen pääpaine

(kompressori humisee).

Aseta toimintovalintakytkin asentoon AA; vaihda kytkin.

Koeta toista pistorasiaa. Käytä lyhyempää tai paksumpaa jatkojohtoa.

Varmista, että liitännät ovat tiukat.

Syöttöilmajohdossa on jäätynyttä kosteutta.

Odota, että ilmanpaine laskee nollaan.

Sähköinen ilman purkauslaite juuttunut kiinni.

Vaihda sähköinen ilman purkauslaite.

Avaa ilmasäädin.

Asenna ilmaletku.

Suorita Käynnistys , Käyttöopas 311905.

Siirrä ruisku varjoon ja viileään.

1.

Vettä ilmaletkussa.

1.

Vuoto ilmaletkussa.

2.

Painekytkin on kulunut.

3.

Varoventtiili on kulunut.

Kulunut kompressori; korjaus kompressori käyttäen kompressorin huoltosarjaa 288723.

Puhdista liottamalla liuottimessa.

Vaihda ilmasuutin.

Poista paine

, sivu 11. Vaihda suutin. Katso pistoolin

käyttöohjekirjaa.

Lisää veden erotussarja 289535 ilmajohtoon ja sisääntuloveden suodatin sarjaan 24U981

(5 pakettia), 24U982 (25 pakettia).

Tarkista kaikki ilmaliitännät. Varmista, että vuotoja ei ole.

Vaihda painekytkin.

Vaihda varoventtiili.

333133A 17

Mäntäpumpun vaihto

Mäntäpumpun vaihto

Katso pumpun korjausohjeet käyttöoppaasta 309250.

Poistaminen

6. Paina tasapäisellä ruuvitaltalla pidätinjousi ylös (C).

Paina mäntäpumpun tappi (32) ulos.

C

1.

Poista paine

, sivu 11. Irrota ruisku pistorasiasta.

2. Löysää kaksi ruuvia (30) ja käännä kansi (44) tieltä.

32

44

30 ti6140a

3. Löysää mutteri (A) ja irrota imuputki (35). Löysää mutteri (B) ja irrota korkeapaineletku (14).

TIA

7. Löysää pumpun vastamutteri (11). Irrota pumpun ruuvit ja pumppu (9).

9

11

14

B

A

35 ti6105b

4. Pyöritä pumppua, kunnes pumpun tappi (32) on kohdassa, josta se voidaan poistaa.

5. Irrota virtajohto pistorasiasta.

11 ti6107b

18 333133A

Asennus

Mäntäpumpun vaihto

5. Kierrä pumppua, kunnes kierteet ovat vaihdekotelon aukon yläosan tasalla.

Jos pumpun tappi löystyy, osia saattaa irrota pumppauksen voimasta. Osat voivat sinkoutua ilmaan ja aiheuttaa vakavan vamman tai omaisuusvahingon. Tapin täytyy olla täysin kiertokangen sisällä ja pidätinjousen täytyy olla tukevasti pumpun tapin yläpuolella olevassa urassa.

ILMOITUS

Jos pumpun vastamutteri löystyy käytön aikana, vaihdekotelon kierteet vahingoittuvat.

1. Suorista koko pumpun männän varsi. Rasvaa pumpputangon yläosa kohdasta (D) tai kiertokangen

(7) sisäpuolelta. Asenna vastamutteri (11) pumpun kierteisiin.

ti6111a

6. Suuntaa pumpun ulostuloaukko (E) taaksepäin.

E

11

7

D

11 ti ti6112c

7. Kierrä vastamutteria (11) alas pumppua kohti, kunnes se pysähtyy. Kiristä vastamutteri käsin ja naputa sitä 1/8–1/4 kierrosta 570 g (enintään) vasaralla noin 102N•m:iin.

.

8. Asenna imuputki (35) ja korkeapaineletku (14).

Kiristä mutterit (A) ja (B). ti5732b

2. Asenna pumpputanko (D) kiertokankeen (7).

3. Asenna mäntäpumpun tappi (32). Varmista, että pidätinjousi (C) on pumpun tapin urassa.

14

B

7

C

32

A

35 ti6105b

9. Täytä tiivistemutteri Gracon TSL-kaulatiivistenesteellä, kunnes nestettä tulee tiivisteen päälle. Kierrä kansi paikalleen (44). Kiristä ruuvit (30).

9 ti6108b

4. Työnnä pumppua (9) ylöspäin, kunnes pumppu kytkeytyy kierteisiin. ti5735b

333133A 19

Vaihdekotelon vaihto

Vaihdekotelon vaihto

Poistaminen

1.

Poista paine

, sivu 11.

2. Irrota pumppu (9). Mäntäpumpun vaihto

, sivu 18.

3. Irrota virtajohto pistorasiasta.

3

5

7

6

32

Asennus

1. Levitä runsaasti rasvaa hammaspyöriin ja neulalaakerien pinnoille. Asenna säteisvierintälaakeri (4) ja hammaspyörät (2) ja (3) päätylevyyn.

3

Neulalaakerien pinnat

4

4 ti8329b

2

2. Työnnä vaihdekotelo päätylevyyn. Asenna vaihteistokampi (3) kiertokangessa (7) olevan reiän läpi.

2 ti9268a 6 30

4. Irrota kaksi ruuvia (30) ja kansi (32).

5. Irrota neljä ruuvia (6).

6. Vedä vaihdekotelo (5) ulos moottorin päätylevystä.

7. Irrota hammaspyörästö (2) ja (3) ja työnnä säteisvierintälaakeri (4) ulos vaihdekotelosta.

ILMOITUS

Älä pudota hammaspyörästöä (3) ja (2) vaihdekoteloa

(5) poistettaessa. Hammaspyörästö saattaa jäädä kiinni moottorin päätylevyyn tai vaihdekoteloon.

3

7 ti9267a

3. Asenna neljä ruuvia (6).

4. Asenna kansi (32) ja sen kaksi ruuvia (30).

5. Asenna pumppu (9). Mäntäpumpun vaihto ,

sivu 18.

20 333133A

Pyörintätesti (vain 395)

Pyörintätesti (vain 395)

Katso Kytkentäkaavio, sivu 36.

Tarkista ankkuri, moottorin käämitys ja hiilien sähköinen jatkuvuus seuraavasti:

1.

Paineen poisto

, sivu 11. Irrota virtajohto pistorasi-

asta.

2. Irrota kaksi ruuvia (30) ja suojus (29).

3. Irrota vaihdekotelo (5), sivu 20.

4. Irrota moottorin liitin (F).

Ankkurin oikosulkutesti

Pyöritä moottorin tuuletinta nopeasti käsin. Jos moottori rullaa kaksi tai kolme kierrosta ennen kuin pysähtyy, oikosulkua ei ole. Jos moottori ei pyöri vapaasti, ank-

kurissa on oikosulku. Vaihda moottori; sivu 35.

Ankkurin, hiilien ja moottorikäämityksen avoimen piirin testi (jatkuvuus)

1. Kytke moottorin punainen ja musta johdin yhteen testijohtimella. Pyöritä moottorin tuuletinta käsin noin kaksi kierrosta sekunnissa.

2. Jos tuntuu epätasainen pyörimisvastus tai sitä ei tunnu lainkaan, tarkista seuraavat: puuttuvat hiilen kannet, katkenneet hiilien jouset, hiilien johtimet,

kuluneet hiilet. Vaihda osat tarvittaessa; sivu 23.

3. Jos pyörintä on yhä epätasaista tai pyörintävastusta

ei ole lainkaan, vaihda moottori; sivu 35.

4. Kiinnitä moottorin liitin takaisin (F).

5. Vaihda vaihdekotelo, sivu 20.

6. Vaihda suojus (29) ja kaksi ruuvia (30).

F ti2572b

333133A 21

Tuulettimen vaihto

Tuulettimen vaihto

Finish Pro 395

1.

Paineen poisto

, sivu 11. Irrota virtajohto

pistorasiasta.

2. Irrota neljä ruuvia (12) ja suojus (23).

3. Irrota tuulettimen (125) pidätinrengas (126).

4. Vedä tuuletin pois.

Asennus

1. Liu’uta uusi tuuletin (125) moottorin taakse.

Tarkista, että tuulettimen siivet osoittavat moottoriin päin, kuten kuvassa.

2. Asenna pidätinrengas (126).

3. Asenna suojus (23) ja neljä ruuvia (12) takaisin paikoilleen.

12

23 ti9604a

126 125

Finish Pro 595

12

23

125

126 ti9604a

22 333133A

Moottorin hiilien vaihto

Moottorin hiilien vaihto

(vain FinishPro II 395)

Poistaminen

Vaihda hiilet, jotka ovat kuluneet alle 12,7 mm:iin. Hiilet kuluvat eri tavalla moottorin eri puolilla; tarkista molemmat puolet. Saatavissa on hiilien korjaussarja 287735.

1. Lue Yleiset korjausohjeet; sivu 12.

kommutaattori moottorikorjaamossa, jos hiilet näyttävät kuluvan liian nopeasti.

Asennus

ILMOITUS

Noudata hiiliä asentaessasi kaikkia ohjeita huolellisesti, jottet vahingoita osia.

2. Katkaise virta.

3.

Poista paine

, sivu 11.

4. Irrota moottorisuojus ja kaksi tarkistusluukkua (A).

A ti7386a

5. Irrota koukku (C) hiilen pitimestä (D) painamalla jousipidikettä (B). Vedä jousipidike (B) ulos.

6. Vedä hiilen johdin (E) irti liittimestä (F). Irrota hiili (G).

1

2

3

Moottorin johdin; älä irrota

Vähintään 12,5 mm

Sisältyy hiilien korjaussarjaan

C E

2

D

3

B

G

F ti7387a

7. Tarkista kommutaattori liiallisen kuoppautumisen, palamisen tai kovertumisen varalta. Musta väri kommutaattorissa on normaalia. Pinnoituta

1

C

D

B

E

F

G ti7388a

1. Asenna uusi hiili (G) siten, että johdin on hiilen pitimessä (D).

2. Työnnä hiilen johdin (E) liittimeen (F).

3. Asenna jousipidike (B). Aseta koukku (C) hiilen pitimeen (D) painamalla alaspäin.

4. Toista sama toiselle puolelle.

5. Testaa hiilet.

a. Irrota pumppu. Mäntäpumpun vaihto

, sivu 18.

b. Maaliruiskun virtakytkimen ollessa OFF- asennossa käännä paineensäätimen nuppi täysin vastapäivään paineen minimoimiseksi.

Kytke johto pistorasiaan.

c. Laita maaliruiskun virtakytkin ON-asentoon.

Lisää painetta hitaasti, kunnes moottori käy täydellä nopeudella.

ILMOITUS

Älä käytä ruiskutuslaitetta kuivana hiiliä tarkistettaessa enempää kuin 30 sekuntia, jotta pumpun tiivisteet eivät vaurioituisi.

6. Asenna hiilien tarkistusluukut (A) ja tiivisteet paikoilleen.

7. Suorita hiilien sisäänajo.

a. Käytä maaliruiskua tunnin ajan ilman kuormaa.

b. Asenna pumppu. Mäntäpumpun vaihto

, sivu 18.

333133A 23

Ohjainkortin vaihto

Ohjainkortin vaihto

FinishPro II 395 ja 595

Katso Kytkentäkaavio

, sivu 37.

Poistaminen

1.

Paineen poisto

, sivu 11. Irrota virtajohto

pistorasiasta.

2. Irrota neljä ruuvia (12) ja kansi (50).

3. Irrota kaikki moottorin ohjainkorttiin tulevat johdot (49).

4. Irrota ruuvit (6) ja moottorin ohjainkortti.

Asennus

1. Puhdista moottorin ohjainkortin (49) takana oleva laatta. Laita vähän lämpötahnaa laatalle.

2. Asenna moottorin ohjainkortti ruuveilla (6).

3. Liitä kaikki johdot moottorin ohjainkorttiin.

4. Niputa ja sido kaikki irtonaiset johdot kiinni, jotteivät ne pääse koskettamaan kelaa.

5. Asenna kansi (50) neljällä ruuvilla (6).

24 333133A

Virtakytkimen vaihto

Virtakytkimen vaihto

Katso Kytkentäkaavio, sivu 37.

Irrottaminen

1. Katkaise virta.

2.

Poista paine

, sivu 11.

3. Irrota neljä ruuvia (12) ja paineensäätimen kansi (50).

HUOM: Huomautus: merkitse johdot ennen irrottamista niin, että ne on helppo tunnistaa asennettaessa.

4. Irrota kolme johtoa (A) virtakytkimestä (58).

5. Irrota katkaisinvivun mutteri (30) (120V models only).

6. Irrota kaksi keltaista johtoa (B) virtakytkimestä.

Irrota virtakytkin.

Asennus

1. Liitä kaksi keltaista johtoa (B) virtakytkimeen (58).

2. Asenna uusi virtakytkin (58). Asenna katkaisinvivun mutteri (30).

3. Liitä kolme johtoa (A) virtakytkimeen.

4. Asenna paineensäätimen kansi (50) neljällä ruuvilla (12).

FinishPro II 395 (120 V:n malli)

58

B

12

A

50

30 ti22704a

FinishPro II 595

B

A ti22705a

333133A 25

Ilmansuodattimen irrotus ja asennus

Ilmansuodattimen irrotus ja asennus

1. Irrota neljä ruuvia (12) säleikkötakakannesta (64).

2. Irrota suodatin (D) ruiskun takaa. Asenna uusi suodatin kompressorin suodatinsarjasta 288724.

3. Asenna takakansi (64) neljällä ruuvilla (12).

D ti22706a

64

12

12

26 333133A

Kompressorin vaihto ja korjaus

Kompressorin vaihto ja korjaus

Käytä kompressorin korjaukseen kompressorin huoltosarjaa 288723. Katso ohjeet

Thomas-kompressorin käyttöoppaasta. Vaihda kompressorin mäntäkokoonpano, käytä sarjaa 288723.

Kompressorin irrottaminen ruiskusta

1.

Poista paine

, sivu 11. Irrota sähköjohto

pistorasiasta.

2. Irrota ruiskun etu- ja takasäleiköt.

6. Kytke sähköliitos irti solenoidiventtiilistä ruiskun takaosasta.

ti22707a

7. Irrota äänenvaimennin kompressorin takaosasta.

8. Irrota ruiskun neljä ruuvia, jotka sijaitsevat irrotetun työkalulaatikon alapuolella

Etusäleiköt ti9259a

Takasäleiköt ti22706a

3. Irrota työkalulaatikko ruiskusta.

4. Ruuvaa kompressorin liittimet auki ruiskun etu- ja takaosasta.

ti9262a

5. Irrota putki.

ILMOITUS

Jotta putken vaurioituminen voidaan välttää, kompressorin liittimet tulee poistaa.

ti9263a

HUOMAUTUS: Irrota pohjaruuvit ensin. Kun jäljellä on enää yksi ruuvi, pidä kompressorista kiinni, jottei se pääse putoamaan.

9. Irrota kompressori ruiskusta.

10. Kytke sähköliitos irti.

333133A 27

Moottorin ohjainkortin vianmääritys

Moottorin ohjainkortin vianmääritys

ILMOITUS

Älä anna maaliruiskun kehittää nestepainetta ilman että muunnin on asennettuna. Jätä tyhjennysventtiili auki, jos käytät testimuunninta.

• Pidä uutta muunninta varalla testausta varten.

Katso Digitaalinäytön ilmoitukset, sivu 29.

1.

Poista paine

, sivu 11, ja irrota maaliruisku

pistorasiasta.

2. Irrota ruuvit ja kansi.

3. Laita virtakytkin asentoon ON.

4. Tarkastele merkkivalon toimintaa ja katso seuraavaa taulukkoa:

Valo vilkkuu Ruiskun toiminta

Kerran Ruisku käy

Kaksi kertaa toistuvasti Maaliruisku sammuu ja valo jatkaa vilkkumista kaksi kertaa toistuvasti

Kolme kertaa toistuvasti

Ruisku sammuu ja valo jatkaa vilkkumista kolme kertaa toistuvasti

Merkitys

Normaali toiminta

Ryntäyspaine. Painetta yli 4 500 psi

(310 bar) tai vioittunut paineenmuunnin

Paineenmuunnin on viallinen tai se puuttuu

Toimenpiteet

Älä tee mitään

Vaihda moottorin ohjainkortti tai paineenmuunnin

Tarkasta muuntimen liitäntä.

Avaa tyhjennysventtiili. Korvaa maaliruiskussa oleva muunnin uudella. Jos maaliruisku käy, vaihda muunnin

Tarkasta jännitteen syöttöongelmat

Neljä kertaa toistuvasti Ruisku sammuu ja valo jatkaa vilkkumista neljä kertaa toistuvasti

Viisi kertaa toistuvasti Ruisku ei käynnisty tai se sammuu, ja LED-valo jatkaa vilkkumista viisi kertaa toistuvasti

Verkkojännite on liian korkea

Moottorivika Tarkista, onko roottori jumissa, johdot oikosulussa tai moottori irronnut. Korjaa tai vaihda vialliset osat

28 333133A

Digitaaliset näyttöilmoitukset: FinishPro II 395

Moottorin ohjainkortin vianmääritys

NESTEEN TUNKEUTUMISVAARA

”Ei näyttöä” ei tarkoita, etteikö maaliruisku olisi paineistettu. Poista paine ennen korjausta.

Näyttö

Ei näyttöä

3 000 psi

210 bar

21 MPa

E=02

E=03

E=04

E=05

- - - -

EMPTY

Ruiskun toiminta

Maaliruisku pysähtyy. Virtaa ei ole.

Maaliruisku voi olla paineistettuna.

Maaliruisku on paineistettuna. Virta on päällä. (Paine vaihtelee suuttimen koon ja paineensäätimen asetuksen mukaan).

Maaliruisku saattaa jatkaa toimintaansa.

Virta on päällä.

Maaliruisku pysähtyy. Virta on päällä.

Maaliruisku pysähtyy. Virta on päällä.

Maaliruisku ei käynnisty tai se pysähtyy.

Virta on päällä.

Virta on päällä.

Maaliruisku pysähtyy. Virta on päällä.

Merkitys

Virtaa ei tule.

Normaali toiminta.

Toimenpiteet

Tarkista virtalähde. Poista paine ennen korjausta tai purkamista.

Ruiskuta.

Painetta yli 4 500 psi

(310 bar, 31 MPa) tai viallinen paineenmuunnin.

Paineenmuunnin viallinen, liitos huono tai johto rikkoutunut.

Verkkojännite on liian korkea.

Moottorivika.

Paine on alle 200 psi

(14 bar, 1,4 MPa).

Tyhjennä maaliastia.

Painehäviö.

Vaihda paineensäätimen kortti tai paineenmuunnin.

Tarkasta muuntimen liitäntä.

Avaa tyhjennysventtiili. Korvaa maaliruiskussa oleva muunnin uudella. Jos maaliruisku käy, vaihda muunnin.

Tarkasta jännitteen syöttöongelma.

Tarkista, onko roottori jumissa, johdot oikosulussa tai moottori irronnut. Korjaa tai vaihda vialliset osat.

Lisää painetta tarpeen mukaan.

Tyhjennysventtiili saattaa olla auki.

Täytä maaliastia uudelleen.

Tarkista, näkyykö vuotoja tai onko pumpun tuloaukko tukkeutunut. Toista kohdassa

Käynnistys kuvatut toimet.

333133A 29

Moottorin ohjainkortin vianmääritys

Digitaaliset näyttöilmoitukset: FinishPro II 595

• Pidä uutta muunninta varalla testausta varten.

• ”Ei näyttöä” ei tarkoita, etteikö ruisku olisi

paineistettu. Poista paine ennen korjausta, sivu 11.

HUOMAUTUS: Älä anna ruiskun kehittää nestepainetta ilman, että muunnin on asennettuna. Jätä tyhjennysventtiili auki, jos käytät testimuunninta.

1. Katso digitaalinäytöllä varustettujen ruiskujen osalta

Digitaalinäytön ilmoitukset.

2. Irrota ruuvit (12) ja kansi (50).

3. Käännä virtakytkin ON-asentoon.

4. Tarkastele merkkivalon toimintaa ja katso seuraavaa taulukkoa:

Näyttö

Ei näyttöä psi/bar/MPa

E=02

E=03

E=04

E=05

E=06

- - - -

TYHJÄ

E=10

Ruiskun toiminta

Ruisku pysähtyy. Virtaa ei ole.

Ruisku saattaa olla paineistettu.

Ruisku on paineistettu. Virta on päällä. (Paine vaihtelee suuttimen koon ja paineensäätimen asetuksen mukaan.)

Ruisku saattaa jatkaa toimintaansa. Virta on päällä.

Ruisku sammuu ja merkkivalo jatkaa vilkkumista kolme kertaa toistuvasti. Virta on päällä.

Ilmoittaa

Virtaa ei tule.

Normaali toiminta.

Ryntäyspaine. Painetta yli 4 500 psi (310 bar,

31 MPa) tai vioittunut paineenmuunnin

Paineenmuunnin on viallinen tai se puuttuu.

Toimenpiteet

Tarkasta virtalähde. Poista paine ennen korjausta tai purkamista.

Älä tee mitään

Vaihda moottorin ohjainkortti tai paineenmuunnin.

Ruisku sammuu ja merkkivalo jatkaa vilkkumista neljä kertaa toistuvasti. Virta on päällä.

Ruisku ei käynnisty tai se sammuu, ja merkkivalo jatkaa vilkkumista viisi kertaa toistuvasti. Virta on päällä.

Ruisku sammuu ja merkkivalo vilkkuu kuusi kertaa toistuvasti.

Virta on päällä.

Verkkojännite on liian suuri.

Moottorivika.

Moottori on liian kuuma tai moottorin lämpölaitteessa on vika.

Virta on päällä.

Ruisku pysähtyy. Virta on päällä.

Ruisku ei käynnisty tai se sammuu, ja merkkivalo jatkaa vilkkumista 10 kertaa toistuvasti. Virta on päällä.

Paine on alle 1,4 Mpa

(14 bar, 200 psi)

Tyhjennä maaliastia.

Painehäviö.

Ohjainkortin korkea lämpötila.

Tarkasta muuntimen liitäntä. Avaa tyhjennysventtiili. Korvaa ruiskussa oleva muunnin uudella. Jos ruisku käy, vaihda muunnin.

Tarkista jännitteen syöttöongelmat.

Tarkista, onko roottori jumissa, johdot oikosulussa tai moottori irronnut. Korjaa tai vaihda vialliset osat.

Anna ruiskun jäähtyä. Jos ruisku toimii jäähdyttyään oikein, tarkista moottorin tuulettimen toiminta ja ilmavirtaus. Säilytä ruiskua viileässä paikassa. Jos ruisku ei toimi jäähdyttyäänkään ja merkkivalo jatkaa vilkkumista kuusi kertaa toistuvasti, vaihda moottori.

Lisää painetta tarpeen mukaan.

Tyhjennysventtiili saattaa olla auki.

Täytä maaliastia uudelleen. Tarkista, näkyykö vuotoja tai onko pumpun tuloaukko tukkeutunut. Toista käynnistysmenettely.

Varmista, että moottorin ilmanottoaukko ei ole tukkeutunut.

Varmista, että ohjainkortti on liitetty asianmukaisesti taustalevyyn ja tehokomponenteissa on käytetty johtavaa lämpötahnaa.

30 333133A

Paineensäätimen muunnin

Paineensäätimen muunnin Paineensäätöpotentiometri

Poistaminen

1.

Poista paine

, sivu 11. Irrota ruisku pistorasiasta.

2. Irrota ruuvit ja kansi.

3. Irrota johto (E) moottorin ohjainkortista.

4. Irrota kaksi ruuvia ja suodatinkotelo.

5. Pujota muuntimen johdon muoviliitin alaspäin muuntimen läpivientiliittimen läpi.

6. Irrota paineensäätimen muunnin ja O-rengastiiviste suodattimen kotelosta.

Asennus

1. Asenna tiivisteen O-rengas ja paineensäätimen muunnin suodattimen koteloon. Kiristä 41–47 Nm:iin.

2. Pujota muuntimen johdon muoviliitin ylöspäin muuntimen läpivientiliittimen läpi.

3. Asenna suodatinkotelo kahdella ruuvilla.

4. Liitä johto moottorin ohjainkorttiin.

5. Asenna kansi ruuveilla.

Poistaminen

1.

Poista paine

, sivu 11. Irrota ruisku pistorasiasta.

2. Irrota ruuvit ja kansi.

3. Irrota kaikki moottorin ohjainkortista lähtevät johdot.

4. Irrota potentiometrin nuppi, mutteri ja paineensäätöpotentiometri.

Asennus

1. Asenna paineensäätöpotentiometri, mutteri ja potentiometrin nuppi.

a. Kierrä potentiometri kokonaan myötäpäivään.

b. Asenna nuppi tässä asennossa.

2. Kytke kaikki johtimet moottorin ohjainkorttiin.

3. Asenna kansi ruuveilla.

333133A 31

Tallennetut tiedot

Tallennetut tiedot

SmartControl sisältää tallennettuja tietoja, jotka auttavat vianetsinnässä ja huollossa. Saat tallennetut tiedot digitaalinäyttöön seuraavasti:

1.

Poista paine

, sivu 11.

2. Kytke maaliruisku pistorasiaan.

3. Pidä digitaalinäyttöpainiketta alhaalla ja kytke virta maaliruiskuun.

4. Vapauta näyttöpainike noin 1 sekunnin kuluttua virran kytkemisestä.

Maaliruiskun mallinumero on näkyvissä muutaman sekunnin ajan, jonka jälkeen näkyviin tulee ensimmäinen tieto.

5. Näyttöpainiketta painamalla seuraava tieto tulee näkyviin.

6. Katkaise virta maaliruiskusta ja kytke uudelleen päälle poistuaksesi tallennettujen tietojen toimintatilasta.

Tieto

1

2

3

4

Määritys

Tuntimäärä, jonka virtakytkin on ollut päällä virta kytkettynä

Tuntimäärä, jonka moottori on ollut käynnissä

Edellinen virhekoodi. Poista edellinen virhekoodi E=00-asetukseen pitämällä näyttöpainiketta painettuna

Ohjelmistoversio

32 333133A

Tyhjennysventtiilin vaihto

Tyhjennysventtiilin vaihto

Poistaminen

1.

Paineen poisto

, sivu 11. Irrota virtajohto

pistorasiasta.

2. Naputa tappi (26) ulos tyhjennyskahvasta (25) tuurnan ja vasaran avulla.

3. Vedä tyhjennyskahva (25) ja kanta (24) tyhjennysventtiilistä (23).

4. Löysää tyhjennysventtiiliä (23) momenttiavaimella ja irrota se jakoputkesta (15).

Asennus

HUOM: Varmista ennen uuden tyhjennysventtiilin asennusta, etteivät vanha tiiviste (23a) ja istukka (23b) ole yhä jakoputken sisällä.

1. Kierrä tyhjennysventtiili (23) jakoputken (15) aukkoon.

2. Kiristä käsin tiukalle. Kiristä momenttiavaimella

13,6–14,7 Nm:n tiukkuuteen.

3. Työnnä kanta (24) tyhjennysventtiilin (23) päälle ja sitten tyhjennyskahva (25) kannan (24) päälle.

4. Vaihda tyhjennyskahvan (25) tappi (26). Naputa se tarvittaessa kunnolla paikalleen vasaralla.

25

26

24

23

23a

23b ti8384a

333133A 33

Tyhjennysputken poisto/vaihto

Tyhjennysputken poisto/vaihto

Poistaminen: Irrota vuotojohto (55) suodattimen jakoputkesta (15).

Asennus: Ruuvaa vuotojohto (55) suodattimen jakoputkeen (15).

ti9603a

55

15

34 333133A

Moottorin vaihto

Moottorin vaihto

FinishPro II 395

Katso Kytkentäkaavio, sivu 36.

ILMOITUS

Älä pudota hammaspyörästöä (44) ja (40) poistaessasi sitä vaihdekotelosta (42). Hammaspyörästö saattaa jäädä kiinni moottorin päätylevyyn tai vaihdekoteloon.

Poistaminen

1. Katkaise virta.

2.

Poista paine

, sivu 11.

3. Irrota pumppu (41); Mäntäpumpun vaihto

, sivu 18.

4. Irrota vaihdekotelo (42); Vaihdekotelon vaihto ,

sivu 20.

5. Irrota ruuvit (12) kannesta (50).

6. Irrota kaikki johtimet kortista (49). Irrota ruuvit (6) ja kortti.

7. Irrota ruuvit (47) ja ohjainkotelo (48).

8. Irrota ruuvit (47) ja jakoputki (15).

9. Irrota ruuvit (47) ja moottori (54) rungosta (59).

Asennus

1. Asenna uusi moottori (54) runkoon (59) ruuveilla (47).

2. Asenna jakoputki (15) ruuveilla (47).

3. Asenna ohjainkotelo (48) ruuveilla (47).

4. Asenna kortti (49) ruuveilla (6). Kytke kaikki johtimet

korttiin. Katso ruiskumallin kytkentäkaavio sivulta 36.

5. Asenna vaihdekotelo (42); Vaihdekotelon vaihto ,

sivu 20.

6. Asenna pumppu (41). Mäntäpumpun vaihto ,

sivu 18.

54

48

6

49

15

47

59

50

12

47

47 ti9605a

333133A 35

Moottorin vaihto

Moottorin vaihto

FinishPro II 595

Katso kytkentäkaavio, sivu 36.

ILMOITUS

Älä pudota hammaspyörästöä (44) ja (40) poistaessasi sitä vaihdekotelosta (42).

Hammaspyörästö saattaa jäädä kiinni moottorin päätylevyyn tai vaihdekoteloon.

Irrottaminen

1. Katkaise virta.

2.

Paineenpoistotoimet,

sivu 11.

3. Irrota neljä ruuvia (12) ja suojus (23).

4. Irrota kaksi ruuvia (12) ja etukansi (22).

5. Irrota pumppu (41); Mäntäpumpun vaihto

, sivu 18.

6. Irrota vaihdekotelo (42); Vaihdekotelon vaihto ,

sivu 20.

7. Irrota moottorin johtimet.

8. Irrota ruuvit (47) ja jakoputki (15).

9. Irrota ruuvit (47) ja ohjainkotelo (48).

10. Irrota ruuvit (47) ja moottori (54) rungosta (59).

Asennus

1. Asenna uusi moottori (54) runkoon (59) ruuveilla

(47).

2. Asenna ohjainkotelo (48) ruuveilla (47).

3. Asenna jakoputki (15) ruuveilla (47).

4. Kytke moottorin johtimet. Katso kytkentäkaavio

sivulla 36.

5. Asenna vaihdekotelo (42); Vaihdekotelon vaihto ,

sivu 20.

6. Asenna pumppu (41). Mäntäpumpun vaihto ,

sivu 18.

7. Asenna etukansi (22) ja ruuvit (12) takaisin paikoilleen. Kiristä ruuvit tiukasti.

8. Asenna suojus (23) ja neljä ruuvia (12) takaisin paikoilleen. Kiristä ruuvit tiukasti.

12

23

54

22

12

49

48

12

47 59

50

47

15 47 ti74 3 4a

36 333133A

Kytkentäkaaviot (mallit 395)

120V

Kytkentäkaaviot (mallit 395)

RED (+)

BLACK/

WHITE (-) ti22727a

240V

RED (+)

BLACK/

WHITE (-)

333133A ti22728a

37

Kytkentäkaaviot (mallit 595)

Kytkentäkaaviot (mallit 595)

120V

ON/OFF

SWITCH

ORANGE

ORANGE

POTENTIOMETER

AASA

GROUND

CONNECTS

TO CASTING

AASB

TRANSDUCER

LIB

L2B

L2B1 ti22659a

240V

COMPRESSOR

GROUND

BLUE

WHITE

ECM FILTER

BLACK

SOLENOID

WHITE

FROM

MOTOR

BLACK

TIMER

DIGITAL DISPLAY

BROWN

POTENTIOMETER

BLUE

BROWN

BROWN

POWER

PLUG

BLUE

GREEN/YELLOW

GROUND

CONNECTS

TO CASTING

TRANSDUCER ti22660a

PRESSURE

SWITCH

L1B

L2B

L2B1

BROWN

BLACK

ON/OFF

SWITCH

COMPRESSOR CORD

38 333133A

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Finish Pro II 395 -ruiskut

Ruisku

Tehovaatimukset

Suuttimen enimmäiskoko

USA  / Iso-Britannia 

Eurooppa  / Aasia/Australia 

Suurin materiaalin ulostulo (lpm)

0,021

0,023

USA  / Iso-Britannia 

Eurooppa  / Aasia/Australia 

Materiaalin suurin paine – Ilmaton

USA 

0,47 gpm

0,54 gpm

Iso-Britannia 

Eurooppa  / Aasia/Australia 

Materiaalin suurin paine – AA

USA  / Iso-Britannia 

3 300 psi

2 800 psi

3 300 psi

Eurooppa  / Aasia/Australia 

Hajotusilman tulo

USA  / Iso-Britannia 

Eurooppa / Aasia/Australia

2 800 psi

3 300 psi

3,2 cfm

2,9 cfm

Ilmanpaine 35 psi

Runko Hi-boy

Mitat

Pituus

Leveys

Korkeus

Paino (yksin)

Pumppumoottori

Kompressorimoottori

Aineletku

Ilmaletku

Pistooli

Märät osat

USA

 100/120 V AC, 50/60 Hz, 15 A, yksivaihe

32,5 tuumaa

21 tuumaa

40,5 tuumaa

110 lb

Metrinen

 230 V AC, 50/60 Hz, 10 A, yksivaihe

0,021

0,023

1,8 lpm

2,0 lpm

227 bar

193 bar

227 bar

193 bar

227 bar

3,2 cfm

2,9 cfm

2,4 bar

Hi-boy

82,5 cm

53,3 cm

102,8 cm

49,9 kg

TEFC 7/8 HP DC

1.0 HP AC -induktio

TEFC 7/8 HP DC

1.0 HP AC -induktio

1/4 tuumaa x 50 jalkaa (sininen) 1/4 tuumaa x 15,2 m (sininen)

3/8 tuumaa x 50 jalkaa (läpinäkyvä) 3/8 tuumaa x 15,2 m (läpinäkyvä)

G40 w RAC X -suutin G40 w RAC X -suutin sinkitty hiiliteräs, nailon, ruostumaton teräs, PTFE, asetaali, kromaus, nahka, UHMWPE, alumiini, volframikarbidi

333133A 39

Tekniset tiedot

Finish Pro II 595 Sprayers

USA

Ruisku

Tehovaatimukset  100/120 V AC, 50/60 Hz, 15 A, yksivaihe

Suuttimen enimmäiskoko

Eurooppa  / Aasia/Australia 

Suurin materiaalin ulostulo (lpm)

USA  / Iso-Britannia 

0,027

Eurooppa  / Aasia/Australia 

Materiaalin suurin paine – Ilmaton

USA 

Iso-Britannia 

0,68 gpm

0,68 gpm

3 300 psi

2 800 psi

3 300 psi Eurooppa  / Aasia/Australia 

Materiaalin suurin paine – AA

USA  / Iso-Britannia

Eurooppa 

/ Aasia/Australia 

2 800 psi

3 300 psi

Hajotusilman tulo

USA  / Iso-Britannia 

Eurooppa / Aasia/Australia

Ilmanpaine

3,2 cfm

2,9 cfm

35 psi

Runko Hi-boy

Mitat

Pituus

Leveys

Korkeus

Paino (yksin)

Pumppumoottori

Kompressorimoottori

Aineletku

Ilmaletku

Pistooli

Märät osat

32,5 tuumaa

21 tuumaa

40,5 tuumaa

112 lb

Metrinen

 230 V AC, 50/60 Hz, 10 A, yksivaihe

0,027

2,5 lpm

2,5 lpm

227 bar

193 bar

227 bar

193 bar

227 bar

3,2 cfm

2,9 cfm

2,4 bar

Hi-boy

82,5 cm

53,3 cm

102,8 cm

50,8 kg

TEFC 7/8 HP DC

1.0 HP AC -induktio

9110 HP harjaton

1.0 HP AC -induktio

1/4 tuumaa x 50 jalkaa (sininen) 1/4 tuumaa x 15,2 m (sininen)

3/8 tuumaa x 50 jalkaa (läpinäkyvä) 3/8 tuumaa x 15,2 m (läpinäkyvä)

G40 w RAC X -suutin G40 w RAC X -suutin sinkitty hiiliteräs, nailon, ruostumaton teräs, PTFE, asetaali, kromaus, nahka, UHMWPE, alumiini, volframikarbidi

40 333133A

Muistiinpanoja

Muistiinpanoja

333133A 41

Gracon normaali takuu

Graco takaa, että kaikki tässä käyttöoppaassa mainitut Gracon valmistamat ja sen nimellä varustetut laitteet ovat materiaalin ja työn osalta virheettömiä sinä päivänä, jolloin ne on myyty alkuperäisen ostajan käyttöön. Lukuun ottamatta Gracon myöntämiä erityisiä, jatkettuja tai rajoitettuja takuita, Graco korjaa tai vaihtaa vialliseksi toteamansa laitteen osan yhden vuoden ajan myyntipäiväyksestä. Tämä takuu on voimassa vain silloin, kun laitteen asennuksessa, käytössä ja kunnossapidossa noudatetaan Gracon kirjallisia suosituksia.

Tämä takuu ei koske yleistä kulumista tai sellaista vikaa, vauriota tai kulumista, joka johtuu virheellisestä asennuksesta, väärästä käytöstä, hankauksesta, korroosiosta, riittämättömästä tai sopimattomasta kunnossapidosta, laiminlyönnistä, onnettomuudesta, laitteen muuttamisesta tai osien vaihtamisesta muihin kuin Gracon osiin, eikä Graco ole näistä vastuussa. Graco ei myöskään ole vastuussa viasta, vauriosta tai kulumisesta, joka johtuu

Gracon laitteiden ja muiden kuin Gracon toimittamien rakenteiden, lisävarusteiden tai materiaalien välisestä yhteensopimattomuudesta, tai muiden kuin

Gracon toimittamien rakenteiden, lisävarusteiden tai materiaalien sopimattomasta suunnittelusta, valmistuksesta, asennuksesta, käytöstä tai kunnossapidosta.

Tämän takuun ehtona on vialliseksi väitetyn laitteen palauttaminen asiakkaan kustannuksella valtuutetulle Graco-jälleenmyyjälle väitetyn vian varmistamista varten. Jos väitetty vika todetaan, Graco korjaa tai vaihtaa veloituksetta vialliset osat. Laite palautetaan alkuperäiselle ostajalle ilman kuljetuskustannuksia. Jos laitteen tarkistuksessa ei löydetä materiaali- tai työvirhettä, korjaus tehdään kohtuullista maksua vastaan, johon voi sisältyä kustannukset osista, työstä ja kuljetuksesta.

TÄMÄ TAKUU ON YKSINOMAINEN JA KORVAA KAIKKI MUUT ILMAISTUT TAI OLETETUT TAKUUT, MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA

TAKUU MARKKINOITAVUUDESTA TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN.

Gracon ainoa velvoite ja ostajan ainoa korvaus takuukysymyksissä on yllä esitetyn mukainen. Ostaja suostuu siihen, että mitään muuta korvausta

(mukaan lukien mm. satunnaiset tai välilliset vahingonkorvaukset menetetyistä voitoista, menetetystä myynnistä, henkilö- tai omaisuusvahingoista tai muista satunnaisista tai välillisistä menetyksistä) ei ole saatavissa. Takuuvaade on nostettava kahden (2) vuoden kuluessa myyntipäiväyksestä.

GRACO EI MYÖNNÄ MITÄÄN TAKUUTA JA TORJUU KAIKKI OLETETUT TAKUUT MARKKINOITAVUUDESTA JA SOPIVUUDESTA

TIETTYYN TARKOITUKSEEN SELLAISTEN LISÄVARUSTEIDEN, LAITTEIDEN, MATERIAALIEN TAI OSIEN YHTEYDESSÄ, JOTKA

GRACO ON MYYNYT MUTTEI VALMISTANUT.

Näitä Gracon myymiä, mutta ei valmistamia nimikkeitä (kuten sähkömoottorit, kytkimet, letku jne.) koskee niiden valmistajan mahdollinen takuu. Graco tarjoaa ostajalle kohtuullista tukea näiden takuiden rikkomisen vuoksi tehdyissä vaateissa.

Missään tapauksessa Graco ei ole vastuussa epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingonkorvauksista, jotka aiheutuvat Gracon laitetoimituksista tai niihin myytyjen tuotteiden tai muiden tavaroiden hankkimisesta, toimivuudesta tai käytöstä, olipa kyseessä sopimusrikkomus, takuunalainen virhe, Gracon laiminlyönti tai jokin muu syy.

Graco-tiedot

Uusimmat tiedot Gracon tuotteista löytyvät sivustosta www.graco.com

.

Katso patenttitiedot osoitteesta www.graco.com/patents .

TILAUS TEHDÄÄN ottamalla yhteyttä Graco-jälleenmyyjään tai soittamalla numeroon 1-800-690-2894 lähimmän jälleenmyyjän selvittämiseksi.

Kaikki tämän asiakirjan sisältämät tekstit ja kuvat ovat viimeisimpien painatushetkellä käytettävissä olevien tuotetietojen mukaiset.

Graco varaa oikeuden muutoksiin ilman eri ilmoitusta.

Käännös alkuperäisistä ohjeista.

This manual contains Finnish. MM 333126

Gracon pääkonttori: Minneapolis

Kansainväliset toimistot: Belgia, Kiina, Japani, Korea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Copyright 2014, Graco Inc. Kaikki Gracon valmistuspaikat on ISO 9001 -rekisteröity.

www.graco.com

Tarkistus A - 2014

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals