Graco 308652r , Paineilmakäyttöiset Husky 205 -kalvopumput Omaniku manuaal | Manualzz
Käyttöohjeet – Osaluettelo
Paineilmakäyttöiset Huskyt
205 -kalvopumput
308652B
Suurin tuloilman paine 0,7 MPa (7 baaria)
Nesteen suurin käyttöpaine 0,7 MPa (7 baaria)
R-versio
Tärkeitä turvaohjeita
Lue kaikki tämän käyttöohjeen varoitukset ja
ohjeet. Säilytä nämä ohjeet.
Osanro D120XX
Polypropeenipumppu ja paineilmakäyttöinen
moottori
Osanro D110XX
Asetaalipumppu ja paineilmakäyttöinen
moottori
II 2 G
Osanro D150XX
Kynar-pumppu ja paineilmakäyttöinen moottori
Osanro D220XX
06176A
Polypropeenipumppu magneettiventtiiliaukoin
Osanro D210XX
Asetaalipumppu magneettiventtiiliaukoin
II 2 G
Osanro D250XX
Kynar-pumppu magneettiventtiiliaukoin
Patenttinro
CN ZL94102643.4
EU 0942171
US 5 860 794
AR AR006617B1
KP 461707
CH ZL01124998.6
BR PI9701779_5
GRACO N.V.; Industrieterrein — Oude Bunders;
Slakweidestraat 31, 3630 Maasmechelen, Belgium
COPYRIGHT 1996, GRACO INC.
TAATTUA LAATUA, JOHTAVAA
TEKNOLOGIAA.
Sisältö
Varoitukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Kunnossapito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Vianetsintä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Huolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Osataulukko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Huoltosarjataulukko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Osaluettelot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Osapiirustus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Momenttijärjestys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Mitat ja kiinnitysreikien paikat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Suorituskykytaulukot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Gracon normaali takuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2
308652
Merkinnät
Vaaran merkki
Varoituksen merkki
VAARA
VAROITUS
Tällä merkinnällä varoitetaan vakavasta tapaturmasta tai
hengenvaarasta, jos ohjeita ei noudateta.
Tällä merkillä varoitetaan laitevauriosta tai laitteiden tuhoutumisvaarasta, jos ohjeita ei noudateta.
VAARA
LAITTEIDEN VÄÄRINKÄYTÖN VAARA
KÄYTTÖOHJEET
Laitteen tai lisävarusteiden väärinkäyttö, kuten ylipaineistus, osien muuttaminen, sopimattomien kemikaalien ja
nesteiden käyttö tai kuluneiden tai vaurioituneiden osien käyttö, voi rikkoa ne ja johtaa nesteen roiskumiseen
silmiin tai iholle, muihin vakaviin tapaturmiin tai tulipaloon, räjähdykseen tai omaisuusvahinkoihin.
Tämä laite on tarkoitettu vain ammattikäyttöön. Noudata kaikkia varoituksia. Lue tarkkaan kaikki käyttöohjekirjat, varoituskyltit ja -tarrat ennen laitteen käyttöä. Jos olet epätietoinen tai sinulla on kysymyksiä asennuksesta tai käytöstä, ota yhteys Graco-jälleenmyyjään.
Älä koskaan muuta mitään laitteen osaa, koska laite saattaa mennä epäkuntoon. Käytä ainoastaan aitoja
Graco-osia ja -lisätarvikkeita.
Tarkasta kaikki laitteet säännöllisesti ja korjaa tai vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat välittömästi.
Älä koskaan ylitä suositeltua käyttöpainetta tai suurinta ilman tulopainetta, jotka on mainittu pumpussa tai
Teknisissä tiedoissa sivulla 20.
Älä ylitä alimman nimellispaineen kestävän osan suurinta käyttöpainetta. Tämän laitteen suurin käyttöpaine
on 0,7 MPa (7 baaria) suurimmalla tuloilman paineella, joka on 0,7 MPa (7 baaria).
Varmista, että kaikki käytössä olevat nesteet ja liuottimet ovat kemiallisesti yhteensopivia Teknisissä tiedoissa sivulla 20 mainittujen kastuvien osien kanssa. Lue aina valmistajan ohjeet, ennen kuin käytät
nestettä tai liuotinainetta pumpussa.
Älä koskaan siirrä tai nosta paineenalaista pumppua. Jos se putoaa, nesteosa saattaa rikkoutua. Noudata
aina Paineenpoistotoimia sivulta 9 ennen pumpun siirtämistä tai nostamista.
Älä koskaan käytä polypropeeni- tai Kynar-pumppua palomääräyksissä mainittujen sähköä johtamattomien, tulenarkojen nesteiden kanssa. Katso lisätietoja kohdasta Maadoitus sivulta 5. Kysy nesteen sähkönjohtavuus tai ominaisvastus nesteen toimittajalta.
Järjestä raittiin ilman tuuletus, jottei pumpattavista liuottimista tai nesteistä keräänny syttyviä huuruja.
308652
3
VAARA
VAARALLISET NESTEET
Vaarallisten nesteiden väärä käsittely tai myrkyllisten huurujen hengittäminen voi aiheuttaa erittäin vakavan tapaturman tai hengenvaaran, jos niitä roiskuu silmiin, joutuu ruoansulatuselimiin tai keholle. Noudata seuraavia
varotoimia, kun käsittelet vaarallisia tai mahdollisesti vaarallisia nesteitä.
Ota selville, mitä nestettä pumppaat sekä sen erityisvaarat. Ryhdy varotoimiin myrkyllisen nestevuodon
välttämiseksi.
Suojaa itsesi käyttämällä aina sopivia vaatteita ja laitteita, kuten silmäsuojaimia ja hengityslaitteita.
Säilytä vaarallista nestettä asianmukaisessa, hyväksytyssä astiassa. Hävitä vaarallinen neste noudattaen
vaarallisille nesteille annettuja ohjeita.
Kiinnitä nesteen poistoletku tukevasti astiaan, jottei letku irtoa ja nestettä pääse vuotamaan ympäristöön.
Johda poistoilma putkia pitkin turvallisesti kauas ihmisistä, eläimistä ja elintarvikkeiden käsittelyalueilta.
Jos kalvo rikkoutuu, nestettä pääsee ulos poistoilman mukana. Katso Poistoilman tuuletus sivulta 6.
TULIPALON JA RÄJÄHDYKSEN VAARA
Pumpun ja letkun läpi virtaava neste muodostaa staattista sähköä. Jos laitteita ei ole maadoitettu kunnolla, saattaa esiintyä kipinöintiä. Kipinät voivat sytyttää liuottimista ja pumpattavista nesteestä tulevat höyryt, pölyhiukkaset ja muut tulenarat aineet sisällä tai ulkona pumpattaessa, ja aiheuttaa tulipalon ja räjähdyksen sekä vakavan
tapaturman ja omaisuusvahinkoja.
Vähennä staattisen kipinöinnin vaaraa maadoittamalla pumppu ja kaikki muut ruiskutusalueella käytettävät
tai sijaitsevat laitteet. Tarkista paikallisista sähkömääräyksistä yksityiskohtaiset maadoitusohjeet ja laitetyyppi. Katso Maadoitus sivulta 5.
Jos havaitset staattista kipinöintiä tai jopa heikon sähköiskun laitteiston käytön aikana, lopeta pumppaus
välittömästi. Tarkista koko järjestelmän maadoitus. Älä käytä järjestelmää uudelleen, ennen kuin ongelma
on paikallistettu ja korjattu.
Johda poistoilma putkia pitkin turvallisesti kauaksi kaikista sytytyslähteistä. Jos kalvo rikkoutuu, nestettä
pääsee ulos poistoilman mukana. Katso Poistoilman tuuletus sivulta 6.
Älä tupakoi työskentelyalueella. Älä käytä laitetta sytytyslähteiden tai avotulen, kuten sytytysliekkien
läheisyydessä.
Työturvallisuus- ja työterveyslain nojalla noudatetaan USA:n turvallisuusstandardeja. Tutustu näihin standardeihin
— erityisesti yleisstandardeihin, osa 1910, ja rakennusstandardeihin, osa 1926.
4
308652
Asennus
Kierteisten kiinnittimien kiristys ennen
ensimmäistä käyttökertaa
Kun pumppu on purettu pakkauksestaan ja ennen kuin sitä
käytetään ensimmäistä kertaa, tarkasta ja kiristä kaikki ulkoiset kiinnittimet. Katso kiristysmomentit kohdasta Huolto. Katso momenttijärjestys kohdasta Momenttijärjestys sivulla 19.
Kiristä kaikki kiinnittimet ensimmäisen käyttöpäivän jälkeen
uudelleen. Vaikka pumpun käyttö vaihtelee, yleisohjeena on
kiinnittimien kiristys kahden kuukauden välein.
Käytä sopivaa kierrelukitetta kaikissa ulkokierteissä. Kiristä
kaikki liitokset tiukasti ilma- tai nestevuotojen välttämiseksi.
VAROITUS
Älä kiristä pumpun liittimiä liikaa pumppuvaurioiden
välttämiseksi.
Staattisen kipinöintivaaran vähentämiseksi pumppu ja kaikki
muut pumppausalueella käytettävät tai sijaitsevat laitteet on
maadoitettava. Tarkista laitetyyppiä koskevat yksityiskohtaiset maadoitusohjeet paikallisista sähkömääräyksistä.
Asetaalipumpun maadoitusohjeet
Katso polypropeeni- ja Kynar pumppujen osalta yllä
olevaa varoitusta.
Maadoita tämä laite kokonaisuudessaan:
Pumppu: Liitä maadoitusjohto (A) ja pidike, osanro 222011.
Ks. kuva 1. Pumpun maadoituskohdat ovat jakoputkessa
imu- ja poistoaukkojen välissä. Käytä pumpun mukana toimitettua mutteria (B) ja ruuvia (C) ja asenna ne seuraavasti:
1.
Aseta mutteri reikäänsä jakoputken alapuolelle.
2.
Työnnä ruuvi maadoitusjohdon silmukan läpi.
3.
Työnnä ruuvi pumpun jakoputken reikään ja kiristä se
mutteriin, jonka asensit kohdassa 1.
4.
Liitä maadoitusjohdon pidikepää varsinaiseen maahan.
Maadoitus
VAARA
B
TULIPALON JA RÄJÄHDYKSEN
VAARA
Tämä pumppu on maadoitettava. Maadoita järjestelmä alla esitetyllä tavalla
ennen pumpun käyttämistä. Lue myös
kohta TULIPALON JA RÄJÄHDYKSEN
VAARA sivulta 4.
maadoitusreikä
C
Asetaalipumppu sisältää ruostumattomia teräskuituja,
jotka tekevät kastuvista osista sähköä johtavia. Maadoitusjohdon kiinnittäminen johonkin maadoituskohtaan
maadoittaa kastuvat osat.
Polypropeeni- ja Kynar-pumput eivät ole sähköä
johtavia. Pumpattaessa sähköä johtavia tulenarkoja
nesteitä maadoita aina koko nestejärjestelmä varmistamalla nesteen sähköinen jatkuvuus varsinaiseen
maahan. Ks. kuva 1. Älä koskaan käytä polypropeenitai Kynar-pumppua sähköä johtamattomien, tulenarkojen nesteiden kanssa (ks. paikalliset palomääräykset).
Ota yhteys nesteen toimittajaan saadaksesi tietoa
käytetyn nesteen sähkönjohtavuudesta tai ominaisvastuksesta.
USA:n staattista sähköä koskevissa määräyksissä
(NFPA 77 Static Electricity) suositellaan sähkönjohtavuudeksi yli 50 x 10–12 Siemans/metri (mhos/metri)
käyttölämpötila-alueella tulipalovaaran vähentämiseksi.
Ota yhteys nesteen toimittajaan saadaksesi tietoa
käytetyn nesteen sähkönjohtavuudesta tai ominaisvastuksesta. Ominaisvastuksen tulee olla alle 2 x 1012
ohmisenttimetriä.
A
06179A
Kuva
Kuva 11
Ilma- ja nesteletkut: käytä vain maadoitettuja letkuja,
joiden yhteenlaskettu pituus on enintään 150 m maadoituksen jatkuvuuden turvaamiseksi.
Ilmakompressori: noudata valmistajan suosituksia.
Kaikki huuhtelun aikana käytettävät liuotinastiat: noudata
paikallisia määräyksiä. Käytä vain sähköä johtavia ja
maadoitettuja metalliastioita Älä laita astiaa sähköä johtamattomalle alustalle, kuten paperin tai pahvin päälle, joka
katkaisee maadoituksen jatkuvuuden.
Nesteen syöttösäiliö: Noudata paikallisia määräyksiä.
308652
5
Asennus
Poistoilman tuuletus
Ilmalinja
VAARA
VAARA
MYRKYLLISTEN NESTEIDEN VAARA
Tyhjentävä pääilmaventtiili ja nesteen tyhjennysventtiili
Lue MYRKYLLISTEN NESTEIDEN KÄYTTÖ
ja TULIPALON JA RÄJÄHDYKSEN VAARA
sivulta 4 ennen tämän pumpun käyttämistä.
Järjestelmään vaaditaan tyhjentävä pääilmaventtiili ja
nesteen tyhjennysventtiili.
Varmista, että järjestelmän tuuletus on riittävä
kyseistä asennustyyppiä varten. Poistoilma
on johdettava turvalliseen paikkaan kauas
ihmisistä, eläimistä tai elintarvikkeiden käsittelyalueilta pumpattaessa herkästi syttyviä
tai vaarallisia nesteitä.
Jos kalvo rikkoutuu, pumpattavaa nestettä
poistuu ilman mukana. Aseta sopiva säiliö
poistoilmalinjan päähän keräämään nestettä
kalvon rikkoutumisen varalta, ja sammuta
pumppu.
Nesteen tyhjennysventtiili vähentää vakavan
ruumiillisen vamman vaaraa, mukaan lukien nesteroiskeet silmiin tai iholle, tai vaarallisten nesteiden
aiheuttamien päästöjen vaaraa. Asenna nesteen
tyhjennysventtiili lähelle pumpun poistoaukkoa paineen
poistamiseksi tukkeutuneesta letkusta.
1. Kiinnitä ilmajohdon lisävarusteet seinälle tai kannattimelle. Varmista, että lisävarusteille ilmaa syöttävä ilmajohto on maadoitettu.
Kiinnitykset
VAROITUS
Pumpun poistoilma saattaa sisältää päästöjä. Järjestä
tarvittaessa poistoilman tuuletus kauas, jottei neste pääse likaantumaan. Ks. Poistoilman tuuletus sivulta 6.
Varmista, että kiinnitys kestää pumpun, letkujen ja lisävarusteiden painon sekä käytön aiheuttaman rasituksen.
Varmista, että pumppu on kaikissa asennuksissa kiinnitetty ruuveilla ja muttereilla.
VAARA
Vähentääksesi vakavan tapaturman vaaraa, nesteen roiskumista silmiin tai iholle ja myrkyllisiä
nestevuotoja älä koskaan siirrä tai nosta paineenalaista pumppua. Jos se putoaa, nesteosa saattaa rikkoutua. Noudata aina Paineenpoistotoi mia sivulta 9 ennen pumpun siirtämistä tai
nostamista.
6
Tyhjentävä pääilmaventtiili poistaa sen itsensä ja
pumpun väliin jääneen ilman. Väliin jäänyt ilma voi
saada pumpun toimimaan odottamatta, mikä voi johtaa
vakavaan ruumiilliseen vammaan, mukaan lukien
nesteen roiskuminen silmiin, liikkuvien osien aiheuttamat tapaturmat tai vaarallisten nesteiden päästöt.
308652
a. Pumpun nopeutta voidaan ohjata kahdella tavalla: Jos sitä ohjataan ilmapuolelta, asenna
ilmansäädin. Jos sitä ohjataan nestepuolelta,
asenna nesteventtiili lähelle poistoaukkoa.
b. Asenna tyhjentävä pääilmaventtiili ilmansäätimen jälkeen ja poista sen avulla sisään jäänyt
ilma. Katso vaaran ohje edeltä kohdasta
Tyhjentävä pääilmaventtiili ja nesteen
tyhjennysventtiili. Sijoita toinen tyhjentävä
pääilmaventtiili ennen kaikkia ilmajohdon
lisävarusteita ja eristä sillä lisävarusteiden
ilmansaanti puhdistuksen ja korjauksen ajaksi.
c.
Ilmajohdon suodatin poistaa haitallista likaa ja
kosteutta paineilmasta.
2. Asenna joustava ilmaletku lisävarusteiden ja
pumpun ilmanoton väliin. Kierrä ilmajohdon liitin
ilmanottoaukkoon.
3. Älä pienennä poistoilma-aukkoa. Liiallinen
poistoilman rajoittaminen saattaa saada pumpun
toimimaan arvaamattomasti.
Asennus
Nestejohdot
Tyypillinen asennus
Kuva 2. Nesteen yhdysputken kummassakin päässä on nesteen tuloaukko (IN) ja poistoaukko (OUT). HUOM.: Varmista,
että yhdysputken poistoaukko (OUT) on yläpuolella. Näin
varmistetaan pumpun kunnollinen esitäyttö. Nesteen tulo- ja
poistojohdot voidaan liittää samaan päähän tai yhdysputken
vastakkaisiin päihin. Sulje käyttämättömät aukot (tulpat sisältyvät toimitukseen).
Kuvassa 3 näkyvä asennus on vain ohjeellinen. Sen on tarkoitus auttaa pumpun valinnassa ja asennuksessa; kyseessä
ei ole varsinainen järjestelmäpiirustus.
Tyypillisen asennuksen sisältö (ei kuulu Gracon toimitukseen):
Magneettiventtiilikäytössä: 5-porttinen ja 3-asentoinen
4-tiemagneettiventtiili 6,35 mm:n aukoin tai kaksi 3-asentoista 3-tieventtiiliä. Mac-sarjat 44 (4-tie) tai sarjat 35
(3-tie). Oli käytössä kumpi tahansa, ilmanpaineen tulee
vapautua, ellei sitä kierrätetä.
Ohjelmoitava logiikka tai ajastin. Ota yhteys paikalliseen
teollisten ohjainlaitteiden jälleenmyyjään.
VAROITUS
Magneettiventtiilikäytössä pumpun poistoilma tulee johtaa magneettiventtiilin kautta. Muussa tapauksessa
kalvot voivat rikkoutua.
Kuva 2
06179A
308652
7
Asennus
SELITE
A
B
Husky 205 -pumppu
Tyhjentävä pääilmaventtiili
(vaaditaan pumpulle)
Ilmajohto
Pääilmaventtiili (lisävarusteille)
Ilmajohdon suodatin
Äänenvaimennin
Pumpun ilmansäädin
Nesteen tyhjennysventtiili (vaaditaan pumpun
nesteenpoistopuolelle)
Nesteen imujohto
Nesteensyöttöletku
Tynnyriliitin
4-tiemagneettiventtiili
Maadoitusjohto (vaaditaan)
Ks. asennusohjeet sivulta 5.
C
E
F
G
H
J
L
N
T
U
Y
C
A
L
E
N
Sisäisen ilmaventtiilin kuva
H
J
G
U
Ilmajohto aukkoon A
B
C
F
A
Y
C
Ilmajohto aukkoon B
Kauko-ohjatun magneettiventtiilin käyttö
T
Ilmajohdon
ilmanottoaukko
L
Kauko-ohjatun magneettiventtiilin kuva
N
J
Sisäisen ilmaventtiilin käyttö
L
Kuva
3
8
308652
06504
Käyttö
Paineenpoistotoimet
VAARA
Vähentääksesi vakavan tapaturman vaaraa, mukaan
lukien nesteen roiskuminen silmiin tai iholle, noudata
näitä toimia aina, kun ohjeissa kehotetaan poistamaan
paine, kun sammutat pumpun ja ennen kuin tarkastat,
säädät, puhdistat, siirrät tai korjaat jotakin järjestelmän
laitetta.
1.
Katkaise pumpun ilmanotto ja varailma.
2.
Avaa ruiskutusventtiili, jos järjestelmässä on sellainen.
3.
Avaa nesteen tyhjennysventtiili kaiken nestepaineen
poistamiseksi ja pidä astia valmiina ulostulevaa nestettä
varten.
Pumpun huuhtelu ennen ensimmäistä käyttökertaa
Pumppu on testattu vedessä. Jos vesi likaa pumpattavan
nesteen, huuhtele pumppu perusteellisesti sopivalla liuottimella. Noudata ohjeita, jotka on annettu kohdassa Pumpun
käynnistys ja säätö.
Pumpun käynnistys ja säätö
VAARA
Vähentääksesi vakavan tapaturman vaaraa,
nesteen roiskumista silmiin tai iholle ja myrkyllisiä
nestevuotoja älä koskaan siirrä tai nosta
paineenalaista pumppua. Jos se putoaa,
nesteosa saattaa rikkoutua. Noudata aina yllä
olevia Paineenpoistotoimia ennen pumpun
siirtämistä tai nostamista.
3. Laita imuputki (jos sellaista käytetään) pumpattavaan nesteeseen.
4. Laita poistoletkun pää sopivaan astiaan.
5. Sulje nesteen tyhjennysventtiili.
6. Kun ilmansäädin on kiinni, avaa kaikki tyhjentävät
pääilmaventtiilit.
7. Jos poistoletkussa on ruiskutuslaite, pidä sitä
avoinna samalla, kun jatkat kohtaan 8.
8. Avaa hitaasti ilmansäädintä, kunnes pumppu alkaa
käydä. Anna pumpun käydä, kunnes kaikki ilma on
poistunut linjoista ja pumppu on täyttynyt nesteestä.
HUOM.: Esitäytä magneettiventtiilikäyttöinen ilmaventtiili käyttämällä pumppua vähintään 60 työjaksolla/
min, kunnes pumppu on täyttynyt nesteestä.
Pumpun sammutus
Kun työvuoro on päättynyt ja ennen kuin tarkastat, säädät,
puhdistat tai korjaat järjestelmää, poista neste- ja ilmanpaineet.
VAARA
Vähentääksesi vakavan tapaturman vaaraa aina kun
ohjeissa kehotetaan poistamaan paine, noudata vasemmalla olevia Paineenpoistotoimia.
1. Varmista, että pumppu on maadoitettu kunnolla.
Lue ohjeet kohdasta Maadoitus sivulta 5 ja noudata niitä.
2. Tarkasta, että kaikki liittimet ovat tiiviit. Käytä
sopivaa nestemäistä kierrelukitetta kaikissa
ulkokierteissä. Kiristä nesteen imu- ja poistoliittimet
ja tulpat kunnolla. Kiristä kaikki kiinnittimet
uudelleen ennen käynnistystä.
308652
9
Kunnossapito
Voitelu
Huuhtelu ja säilytys
Ilmaventtiili on voideltu tehtaalla, eikä se tarvitse lisävoitelua.
Jos halutaan antaa lisävoitelua 500 käyttötunnin välein (tai
kuukausittain), irrota letku pumpun ilmanottoaukosta ja lisää
kaksi tippaa koneöljyä ilmanottoaukkoon.
VAROITUS
Älä voitele pumppua liikaa. Liika öljy poistuu äänenvaimentimen kautta, jolloin nesteensyöttö tai muut laitteet
voivat likaantua.
Huuhtele pumppu, jottei pumpattava neste kuivu tai jäädy
pumppuun ja vaurioita sitä. Huuhtele pumppu ja poista
paine aina, ennen kuin laitat sen varastoon ajan pituudesta
riippumatta. Käytä nesteeseen sopivaa liuotinta.
VAARA
Vähentääksesi vakavan tapaturman vaaraa aina kun
ohjeissa kehotetaan poistamaan paine, noudata Paineenpoistotoimia sivulta 9.
Kierreliitosten kiristäminen
Tarkasta kaikki letkut kulumisen ja vaurioiden varalta ennen
jokaista käyttökertaa ja vaihda tarvittaessa. Varmista, että
kaikki kierreliitokset ovat tiukalla ja vuotamattomia.
Tarkasta kiinnittimet. Kiristä tarpeen vaatiessa. Vaikka pumpun käyttö vaihtelee, yleisohjeena on kiinnittimien kiristys
kahden kuukauden välein. Katso kiristysmomentit kohdasta
Huolto. Katso momenttijärjestys kohdasta Momenttijärjestys sivulla 19.
10
308652
Jos olet huuhtelemassa, käytä pumppua riittävän pitkään,
jotta pumppu ja letkut puhdistuvat. Sulje ilmansäädin ja ota
imuletku pois liuottimesta ja laita se pumpattavaan nesteeseen.
Jos olet sammuttamassa pumppua, poista imuletku nesteastiasta, anna pumpun käydä, kunnes neste on poistunut järjestelmästä ja katkaise sitten ilmansyöttö välittömästi.
Vianetsintä
Poista paine ennen laitteen tarkastamista tai huoltamista.
Tarkasta kaikki mahdolliset ongelmat ja syyt ennen pumpun
purkamista.
VAARA
Vähentääksesi vakavan tapaturman vaaraa aina kun
ohjeissa kehotetaan poistamaan paine, noudata
Paineenpoistotoimia sivulta 9.
Sisäisellä ilmaventtiilillä ja kauko-ohjattavalla magneettiventtiilillä toimivat pumput
ONGELMA
SYY
Pumppu käy, vaikka ilmantarvetta ei Vastaventtiilit (20) tai O-renkaat
ole, tai se ei pidä painetta pysähty- (21) vuotavat.
neenä.
RATKAISU
Vaihda vastaventtiilit ja/tai O-renkaat. Ks. sivu 15.
Vastaventtiilit (20) ovat kuluneet.
Vaihda vastaventtiilit. Ks. sivu 15.
Vastaventtiilin (20) ja sen pesän väliin on juuttunut roska.
Puhdista vastaventtiilin ja pesän
alue. Ks. sivu 15.
Imuletku on tukkeutunut.
Tarkista ja puhdista johto.
Vastaventtiilit (20) takertelevat tai
vuotavat.
Vaihda vastaventtiilit tai puhdista ja
tarkasta venttiilin ja pesän alue.
Ks. sivu 15.
Kalvo (30) on rikkoutunut.
Vaihda rikkoutunut kalvo.
Ks. sivu 14.
Imuletku on löysällä.
Kiristä imujohto.
Kalvo (30) on rikkoutunut.
Vaihda rikkoutunut kalvo.
Ks. sivu 14.
Yhdysputki (52) on löysällä tai
O-renkaat (21) ovat vaurioituneet.
Kiristä yhdysputken ruuvit (58).
Vaihda O-renkaat (21). Ks. sivu 15.
Nestekannet (51) ovat löysällä.
Kiristä nestekansien ruuvit (58).
Ks. sivu 14.
Kalvo (30) on rikkoutunut.
Vaihda rikkoutunut kalvo.
Ks. sivu 14.
Kalvolevy (50) on löysällä.
Kiristä kalvolevy.
Ks. sivu 14.
Pumpusta vuotaa ilmaa nestekansien läheltä.
Nestekannet (51) ovat löysällä tai
O-renkaat (57) ovat vaurioituneet.
Kiristä nestekansien ruuvit (58) tai
vaihda O-renkaat. Ks. sivu 14.
Pumpusta vuotaa ilmaa ilmaventtiilin läheltä.
Ilmaventtiilin kannen ruuvit (14) ovat Kiristä ruuvit. Ks. sivu 13.
löysällä.
Pumppu toimii epäsäännöllisesti.
Nesteessä on ilmakuplia.
Poistoilmassa on nestettä.
Pumpun vastaventtiileistä vuotaa
nestettä.
Ylimmän (5) ja/tai sivulla olevan
ilmaventtiilin O-renkaat (6) ovat
vaurioituneet.
Vaihda nämä O-renkaat.
Ks. osapiirustus sivulta 18.
O-renkaat (21) vuotavat tai ruuvit
(58) ovat löysällä.
Vaihda nämä O-renkaat ja kiristä
ruuvit. Ks. sivu 15.
308652
11
Vianetsintä
Vain sisäisellä ilmaventtiilillä toimivat pumput
ONGELMA
SYY
RATKAISU
Pumppu ei pumppaa, tai se pumppaa kerran ja pysähtyy.
Ilmaventtiili on tukossa tai likainen.
Irrota ja puhdista tai vaihda ilmaventtiili. Ks. sivu 13.
Käytä suodatettua ilmaa.
Ilmanpaine ei ole riittävä.
Lisää ilmanpainetta. Älä ylitä suurinta sallittua tulopainetta.
Vain kauko-ohjatulla magneettiventtiilillä toimivat pumput
ONGELMA
SYY
RATKAISU
Pumppu ei täyty tai se menettää
täytöksen.
Käyntinopeus on liian hidas.
Nosta käyttönopeus nopeuteen
60 työjaksoa/min.
Vastaventtiilit (20) eivät tiivistä.
Tarkista vastaventtiilit ja vaihda ne,
jos ne ovat kuluneet tai vaurioituneet. Ks. sivu 15.
Nesteen yhdysputkea ei ole
asennettu ULOS-portti ylöspäin.
Asenna nesteen yhdysputki siten,
että ULOS-portti on ylöspäin.
Ilmaa menee A- ja B-aukkoon yhtä
aikaa.
Vaihda molemmat kalvot (30).
Ks. sivu 14.
Pumpusta vuotaa ilmaa tai se ei
toimi.
Tarkista asennus. Ks. sivu 8.
Solenoidityhjennys on tukossa.
12
308652
Varmista, ettei tyhjennyksessä
(G sivulla 8) ole esteitä.
Huolto
Huoltosarjat
2.
Irrota neljä ruuvia (14), joilla venttiilin kansi (7) on kiinni
keskikotelossa (1).
3.
Irrota venttiililohko (4) ja venttiilivaunu (2) ja vaihda
U-kupit (3). Laita venttiilivaunu ja venttiililohko paikoilleen. Asentaessasi venttiilivaunua työnnä se perille
saakka jommallekummalle puolelle.
Huoltosarjoja voi tilata erikseen.
Ilmaventtiilin korjaukseen tilataan osanro 238853.
Ilmaventtiilin huoltosarjaan sisältyvät osat on merkitty
tähdellä Osapiirustukseen sivulle 18, esimerkiksi (3*).
Katso nesteosan korjausosia Huoltosarjakaaviosta
sivulta 16. Nesteosan huoltosarjaan sisältyvät osat
on merkitty ristillä Osapiirustukseen sivulle 18,
esimerkiksi (4).
HUOM: Kuvassa 4 näkyvä venttiililohko on ilmakäyttöisellä ilmamoottorilla varustetuille pumpuille. Jos pumpussa on magneettiventtiilikäyttöinen ilmamoottori, tämä
kohta ei koske sitä. Osia 2, 3, 4, 16 ja 17 ei tarvita.
Ilmaventtiilin huolto
4.
Puhdista likaiset osat.
5.
Kun vaihdat venttiilin kannen (7), vedä kantta riittävästi
erilleen, jotta neliönmuotoiset rengastiivisteet (6) eivät
vaurioidu, ja liu’uta kansi (7) keskiosaan.
6.
Vaihda ruuvit (14) ja kiristä ruuvit 4,5 Nm:n kiristysmomenttiin. Katso Momenttijärjestys sivulla 19.
7.
Liitä pumppu paikalleen.
Huolla ilmaventtiili seuraavasti. Ks. kuva 4.
1.
Poista nestepaine ja irrota ilmajohto pumpusta.
VAARA
Vähentääksesi vakavan tapaturman vaaraa aina kun
ohjeissa kehotetaan poistamaan paine, noudata
Paineenpoistotoimia sivulta 9.
14
1
U-kuppien (3) huulten täytyy olla toisiaan
päin (kohti venttiilivaunun (2) keskustaa).
7
14
6
1
4
3
2
17
3
1
16
6
1
06177C
Kuva 4
308652
13
Huolto
Kalvojen vaihto
Vaihda kalvot seuraavasti. Ks. kuvat 5 ja 6.
1.
Poista paine ja irrota ilmajohto pumpusta.
VAARA
Vähentääksesi vakavan tapaturman vaaraa aina kun
ohjeissa kehotetaan poistamaan paine, noudata
Paineenpoistotoimia sivulta 9.
2.
Irrota kahdeksan ruuvia (58), joilla kaksi nestekantta (51)
on kiinnitetty jakoputkeen (52), ja irrota nestekannen ja
keskikotelon kokoonpano jakoputkesta.
3.
Irrota kuusi ruuvia (58), joilla kukin nestekansi (51) on
kiinnitetty keskikoteloon (1), ja vedä nestekannet irti
keskikotelosta.
4.
5.
Irrota kalvojen tapit (8), irrota ja vaihda O-renkaat (9),
ja asenna kalvojen tapit takaisin keskikoteloon (1).
6.
Asenna kalvoakseli (10) takaisin paikalleen.
7.
Asenna uudet kalvot (30) siten, että kovera puoli on
keskikoteloon (1) päin.
8.
Kierrä kalvolevyt (50) akselille (10) ja kiristä 4,5 Nm:n
kiristysmomenttiin.
9.
Kiinnitä nestekannet (51) keskikoteloon (1) ruuveilla (58)
ja kiristä ruuvit 4,5 Nm:n kiristysmomenttiin. Katso
Momenttijärjestys sivulla 19.
10. Kiinnitä jakoputken kansien ja keskikotelon kokoonpano
jakoputkeen (52) ruuveilla (58) ja kiristä ruuvit 4,5 Nm:n
kiristysmomenttiin. Katso Momenttijärjestys sivulla 19.
Irrota kalvolevyt (50) akselista (10) ja irrota kalvot (30) ja
ilmapuolen kalvolevyt (11).
11. Liitä pumppu paikalleen.
9
8
1
12
13
10
11
58
57
30
50
51
58
06180C
Kuva 5
14
308652
Huolto
Vastaventtiilien vaihto
Vaihda kukin vastaventtiilipari seuraavasti. Ks. kuva 6.
1
51
1.
Poista paine ja irrota ilmajohto pumpusta.
58
VAARA
58
Vähentääksesi vakavan tapaturman vaaraa aina kun
ohjeissa kehotetaan poistamaan paine, noudata
Paineenpoistotoimia sivulta 9.
20
2.
Irrota kahdeksan ruuvia (58), joilla nestekannen ja keskikotelon kokoonpano on kiinnitetty jakoputkeen (52),
ja nosta kansien ja keskikotelon kokoonpano irti jakoputkesta (52).
3.
Irrota ja vaihda vastaventtiilit (20) pitäen huolta siitä,
että kukin vastaventtiili tulee täsmälleen samaan
asentoon kuin entinen. Varmista, että vastaventtiili
ja sen pesä on puhdas.
4.
Irrota ja vaihda O-rengastiivisteet (21). Kerran puristuneena olleita O-renkaita ei saa käyttää uudelleen.
Varmista, että vastaventtiili ja sen pesä on puhdas.
20
21
21
52
5.
6.
Kiinnitä jakoputken kansien ja keskikotelon kokoonpano
jakoputkeen (52) ruuveilla (58) ja kiristä ruuvit 4,5 Nm:n
kiristysmomenttiin. Katso Momenttijärjestys sivulla 19.
06178A
Kuva 6
Liitä pumppu paikalleen.
308652
15
Osataulukko
Husky 205 polypropeeni-, asetaali- ja Kynar
pumput
Mallinumero on merkitty pumpun tyyppikilpeen. Saadaksesi selville pumpun mallinumeron seuraavasta taulukosta
valitse pumppua kuvaavat kuusi merkkiä edeten vasemmalta oikealle. Ensimmäinen merkki on aina D, joka
osoittaa sen olevan Husky-kalvopumppu. Loput viisi merkkiä määrittelevät rakenteen materiaalit. Esimerkiksi
pumppu, jossa Husky 205 -ilmamoottori on polypropeenista, nesteosa polypropeenista, vastaventtiilit
polypropeenista ja jossa on PTFE-kalvot, on malli D 1 2 0 9 1. Voit tilata varaosia sivujen 17 ja 18
osaluetteloiden perusteella. Taulukon merkit eivät vastaa tekstin, osapiirustusten tai osaluetteloiden
viitenumeroita.
Kalvopumppu
Ilmamoottori
Nesteosa
Pesät ja ohjaimet
Vastaventtiilit
Kalvot
D (kaikki pumput)
1 (Husky 205;
polypropeeni,
vakio)
1 (asetaali)*
0 (ei pesiä/ohjaimia)
2 (asetaali)
1 (PTFE)
A (PVDF)
6 (Santoprene)
2 (Husky 205; polypropeeni, magneettiventtiilikäyttöön)
2 (polypropeeni)
3 (ei käytössä)
9 (polypropeeni)
4 (ei käytössä)
5 (PVDF)
*
II 2 G sertifioitu
Huoltosarjataulukko
Ilmaventtiilien ja nesteosien huoltosarjat Husky 205 pumppuihin
Saadaksesi selville huoltosarjan mallinumeron seuraavasta taulukosta valitse pumppua kuvaavat kuusi merkkiä
edeten vasemmalta oikealle. Ensimmäinen merkki on aina D, joka osoittaa sen olevan Husky kalvopumppu. Toinen
merkki on aina 0 (nolla), ja kolmas merkki on aina 1 (yksi). Loput viisi merkkiä määrittelevät rakenteen materiaalit.
Jos esimerkiksi pumpussa on vastaventtiilit polypropeenista ja PTFE kalvot, tilaa korjaussarja D 0 1 0 9 1. Jos
vain tietyt osat on vaihdettava (esimerkiksi kalvot), käytä kuulien kohdalla merkkinä 0:a (tyhjä) ja tilaa korjaussarja
D 0 1 0 0 1. Varaosia tilataan viittaamalla sivujen 17 ja 18 osaluetteloihin. Taulukon merkit eivät vastaa tekstin,
osapiirustusten tai osaluetteloiden viitenumeroita.
Kalvopumppu
Ilmamoottori
O-renkaat
Kuulapesät
Vastaventtiilit
Kalvot
D (kaikki pumput)
0 (kaikki pumput)
1 (kaikki pumput)
0 (kaikki pumput)
0 (tyhjä)
0 (tyhjä)
A (PVDF)
1 (PTFE)
2 (asetaali)
6 (Santoprene)
9 (polypropeeni)
16
308652
Osat
Ilmamoottori (taulukkosarake 2)
50
191553
LEVY, kalvo; asetaali
2
Mer
kki
Viite
nro
51
276474
KANSI, neste; asetaali
2
Osa nro
Kuvaus
Lkm
52
276471
YHDYSPUTKI; asetaali
1
1
1
276572
KESKIKOTELO
1
53
113576
TULPPA, aukko; asetaali
2
2
191157
VENTTIILIVAUNU
1
54
100264
MAADOITUSRUUVI
2
3
113869
TIIVISTE, U-kuppi
2
55
100179
194533
VENTTIILILOHKO
(pumppuun, jossa
ilmakäyttöinen
ilmamoottori)
1
KUUSIOMUTTERI,
maadoitus
2
4
57
113570
O-RENGAS, tiiviste
2
58
113341
RUUVI, torx
20
2
5
191160
MUOTOTIIVISTE
1
59
115055
O-RENGAS, ilmanpoisto
1
6
115056
O-RENGAS, tiiviste
2
60
194986
KANNATIN, kiinnitys
1
8
191021
TAPPI, toimilaite
2
61
111630
KONERUUVI, kartiopää
4
9
113565
O-RENGAS, tiiviste
2
7
191140
KANSI, venttiili
1
10
193778
KALVOAKSELI
1
49
290229
KYLTTI, vaara
1
11
193775
LEVY, kalvo, ilmapuoli
2
50
191141
2
12
114710
O-RENGAS, kalvoakseli
2
51
276473
13
114711
KIINNITYSRENGAS
2
52
276470
LEVY, kalvo;
polypropeeni
KANSI, neste;
polypropeeni
PUTKI; polypropeeni
14
113341
RUUVI, torx
4
53
113577
2
15
114174
ÄÄNENVAIMENNIN,
huokoinen muovi
1
TULPPA, aukko;
polypropeeni
57
113570
O-RENGAS, tiiviste
2
16
194386
TIIVISTE, venttiililevy
1
58
113341
RUUVI, torx
20
17
194384
VENTTIILILEVY
1
59
115055
O-RENGAS, ilmanpoisto
1
1
193772
KESKIKOTELO
1
60
194986
KANNATIN, kiinnitys
1
10
193778
KALVOAKSELI
1
61
111630
KONERUUVI, kartiopää
4
11
193775
LEVY, kalvo, ilmapuoli
1
7
191140
KANSI, venttiili
1
12
114710
O-RENGAS, kalvoakseli
2
49
290229
KYLTTI, vaara
1
13
114711
KIINNITYSRENGAS
2
50
191554
LEVY, kalvo; Kynar
2
14
113341
RUUVI, torx
4
51
276475
KANSI, asetaali; Kynar
2
15
114174
ÄÄNENVAIMENNIN,
huokoinen muovi
1
52
276472
YHDYSPUTKI; Kynar
1
53
113447
TULPPA, aukko; Kynar
2
57
113570
O-RENGAS, tiiviste
2
58
113341
RUUVI, torx
20
Nesteosa (taulukkosarake 3)
2
5
2
1
Mer
kki
Viite
nro
Osa nro
Kuvaus
Lkm
59
115055
O-RENGAS, ilmanpoisto
1
1
7
191140
KANSI, venttiili
1
60
194986
KANNATIN, kiinnitys
1
49
290229
KYLTTI, vaara
1
61
111630
KONERUUVI, kartiopää
4
308652
17
Osat
Vastaventtiili (taulukkosarake 5)
Kalvo (taulukkosarake 6)
Mer
kki
Viite
nro
Osa nro
Kuvaus
2
20
241134
VASTAVENTTIILI;
asetaali
4
21
113566
O-RENGAS, tiiviste
4
20
240896
VASTAVENTTIILI;
polypropeeni
4
21
113566
O-RENGAS, tiiviste
4
20
240897
VASTAVENTTIILI;
Kynar
4
21
113566
O-RENGAS, tiiviste
4
9
A
Lkm
3
51
58
3
3
Mer
kki
Viite
nro
Osa nro
Kuvaus
Lkm
1
30
191402
KALVO; PTFE
(kaikkiin Husky 205
-pumppuihin)
2
6
30
196385
KALVO; Santoprene
2
14
7
61
14
5
50
3
6
17
4*
30
16
60
57
3*
11
59
4
2
20
3*
21
4
8
6
53
5
13
1
49
50
10
55
Käytetään vain asetaalimalleissa.
3
4
U-kuppien (3) huulten täytyy olla toisiaan päin eli kohti venttiilivaunun (2) keskustaa.
5
Kiristä 2,2 Nm:iin.
9
Ei asennettuna. Nämä tulpat on tarkoitettu sulkemaan jakoputken kaksi aukkoa, joita ei käytetä.
*
Nämä osat sisältyvät ilmaventtiilin huoltosarjaan 238853, joka voidaan ostaa erikseen.
Nämä osat sisältyvät nesteosan huoltosarjaan D010XX, joka voidaan ostaa erikseen.
Nämä osat sisältyvät pumppuun, jossa on vain sisäinen ilmaventtiili.
Tätä osaa käytetään osassa numero 240899, johon on asennettu akselin tiivisteet (12).
308652
51
54
1
Kiristä 4,5 Nm:n kiristysmomenttiin. Katso Momenttijärjestys sivulla 19.
p
3
11
1
18
57
30
9
12
52
1
15
9
3
58
58
3
06175C
Momenttijärjestys
Noudata momenttijärjestystä aina, kun sinua neuvotaan
kiristämään ruuveja.
1. Venttiilin kansi
2. Vasen/oikea nestekansi
3
1
8
2
10
6
5
9
7
4
3. Yhdysputki keskiosaan
16
17
11, 19
12, 20
13
14
15
18
Näkymä takaa
Näkymä edestä
308652
19
Tekniset tiedot
Suurin nesteen käyttöpaine . . . . . . 0,7 MPa (7 baaria)
Suurin/pienin ilmanpaine . . . . . . . 0,7 MPa (7 baaria) /
0,14 MPa (1,4 baaria)
Suurin nestevirtaama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,9 l/min
Suurin pumpun
nopeus . . . . . . . . . . . . 320 (kuiva) työjaksoa minuutissa
250 (märkä) työjaksoa minuutissa
Tilavuus iskua kohti* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 cc
Tilavuus työjaksoa kohti* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 cc
Suurin imukorkeus kuivana . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5–3 m
Pumpattavien kiintoaineiden suurin koko . . . . . 1,5 mm
Korkein käyttölämpötila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 C
Suurin ilmankulutus . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,252 m3/min.
Ilmanottoaukon koko** . . . . . . . . . . 1/4 npt(f)/1/4 bsp(f)
Nesteen imuaukon koko** . . . . . . . 1/4 npt(f)/1/4 bsp(f)
Nesteen poistoaukon koko** . . . . . 1/4 npt(f)/1/4 bsp(f)
Ilmanpoistoaukon koko** . . . . . . . . 1/4 npt(f)/1/4 bsp(f)
Paino
Polypropeenipumppu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,9 kg
Asetaalipumppu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,1 kg
Kynar-pumppu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3 kg
Kastuvat osat (kotelot, kalvot, vastaventtiilit)
Polypropeenipumppu:
Lasitäytteinen polypropeeni, PTFE, polypropeeni
Asetaalipumppu:
Asetaali, jossa RST-kuituja, PTFE, asetaali
Kynar-pumppu:
Kynar, PTFE, Kynar
Äänen tehotaso (paine) (ANSI STD S12.1 mukaan)
0,7 MPa:n (7 baarin) paineella . . . . . . . . . . 75,5 dBa
0,49 MPa:n (4,9 baarin) paineella . . . . . . . . 72,0 dBa
0,28 MPa:n (2,8 baarin) paineella . . . . . . . . 68,2 dBa
Äänen tehotaso (voimakkuus) (ANSI STD S12.1
mukaan)
0,7 MPa:n (7 baarin) paineella . . . . . . . . . . 84,5 dBa
0,49 MPa:n (4,9 baarin) paineella . . . . . . . . 81,1 dBa
0,28 MPa:n (2,8 baarin) paineella . . . . . . . . 76,6 dBa
* Tilavuus työjaksoa kohti saattaa vaihdella imuolojen, antopaineen, ilmanpaineen ja nesteen mukaan.
** Hybridikierre mahdollistaa joko 1/4 npt:n tai 1/4 bsp:n liittimen.
Kynar on Atochem North America, Incorporated -yhtiön rekisteröimä tavaramerkki.
Schrader Bellows on Schrader Bellowsin rekisteröimä tavaramerkki.
Santoprener on Monsanto Companyn rekisteröimä tavaramerkki.
20
308652
Mitat ja kiinnitysreikien paikat
152,4 mm
94 mm
173 mm
73,66 mm
51,816 mm
Neljä halkaisijaltaan/syvyydeltään
4,445 mm x 21,59 mm
(0,175 in. x 0,85”) olevaa reikää
Neljä halkaisijaltaan
7,137 mm:n
(0,281”) reikää
60,071 mm
7449B
152,40 mm
308652
21
Suorituskykytaulukot
Husky 205:n nesteen ulostulopaine
Testiolot: Pumppu testattu vedessä imuaukko pinnan alla.
NESTEEN ULOSTULOPAINE (MPa (baaria))
0,7
(7)
0,62
(6,2)
Nestepainekäyrät
A 0,7 MPa:n (7 bar) ilmanpaineella
B 0,48 MPa:n (4,8 bar) ilmanpaineella
C 0,28 MPa:n (2,8 bar) ilmanpaineella
0,55
(5,5)
0,48
(4,8)
0,41
(4,1)
0,35
(3,5)
A
0,28
(2,8)
B
0,21
(2,1)
C
0,14
(1,4)
0,07
(0,7)
0
0
1,9
3,8
5,7
7,6
9,5
NESTEVIRTAUS (l/min)
Nesteen ulostulopaineen määritys (MPa/baaria) tietyllä
nestevirtauksella (l/min) ja käyttöilmanpaineella (MPa/baaria):
1. Etsi nestevirtaus taulukon alaosasta.
2. Seuraa pystysuoraa viivaa nesteen lähtöpainekäyrän
leikkauskohtaan.
3. Lue nesteen lähtöpaine asteikon vasemmalta puolelta.
22
308652
11,4
13,3
Suorituskykytaulukot
Husky 205:n ilmankulutus
Testiolot: Pumppu testattu vedessä imuaukko pinnan alla.
0,17
A
ILMANKULUTUS (kuutiometriä/min)
0,14
Ilmankulutuskäyrät
A 0,7 MPa:n (7 bar) ilmanpaineella
B 0,48 MPa:n (4,8 bar) ilmanpaineella
C 0,28 MPa:n (2,8 bar) ilmanpaineella
0,11
B
0,09
0,06
C
0,03
0
0
1,9
3,8
5,7
7,6
9,5
11,4
13,3
NESTEVIRTAUS (l/min)
Pumpun ilmankulutuksen määritys (m /min) tietyllä
nestevirtauksella (l/min) ja ilmanpaineella (MPa/baaria):
1. Etsi nestevirtaus taulukon alaosasta.
2. Seuraa pystysuoraa viivaa valitun ilmankulutuskäyrän leikkauskohtaan.
3. Lue ilmankulutus asteikon vasemmalta puolelta.
308652
23
Gracon takuut
Graco Husky vakiopumpun takuu
Graco takaa, että kaikki tässä käyttöoppaassa mainitut Gracon valmistamat ja sen nimellä varustetut laitteet ovat materiaalin ja työn
osalta virheettömiä sinä päivänä, jolloin valtuutettu Graco-jälleenmyyjä on myynyt ne alkuperäisen ostajan käyttöön. Lukuun ottamatta Gracon myöntämiä erityisiä, jatkettuja tai rajoitettuja takuita Graco korjaa tai vaihtaa vialliseksi toteamansa laitteen osan viiden
vuoden aikana myyntipäiväyksestä. Tämä takuu on voimassa vain silloin, kun laitteen asennuksessa, käytössä ja kunnossapidossa
noudatetaan Gracon kirjallisia suosituksia.
Tämä takuu ei koske normaalia kulumista eikä sellaista vikaa, vauriota tai kulumista, joka johtuu virheellisestä asennuksesta, väärästä käytöstä, hankauksesta, korroosiosta, riittämättömästä tai sopimattomasta kunnossapidosta, laiminlyönnistä, onnettomuudesta,
laitteen muuttamisesta tai osien vaihtamisesta muihin kuin Gracon osiin, eikä Graco ole näistä vastuussa. Graco ei myöskään ole
vastuussa viasta, vauriosta tai kulumisesta, joka johtuu Gracon laitteiden ja muiden kuin Gracon toimittamien rakenteiden, lisävarusteiden tai materiaalien välisestä yhteensopimattomuudesta, tai muiden kuin Gracon toimittamien rakenteiden, lisävarusteiden tai materiaalien sopimattomasta suunnittelusta, valmistuksesta, asennuksesta, käytöstä tai kunnossapidosta.
Tämän takuun ehtona on vialliseksi väitetyn laitteen palauttaminen asiakkaan kustannuksella valtuutetulle Graco-jälleenmyyjälle väitetyn vian varmistamista varten. Jos väitetty vika todetaan, Graco korjaa tai vaihtaa veloituksetta vialliset osat. Laite palautetaan alkuperäiselle ostajalle ilman kuljetuskustannuksia. Jos laitteen tarkistuksessa ei löydetä materiaali- tai työvirhettä, korjaus tehdään kohtuullista maksua vastaan, johon voi sisältyä kustannukset osista, työstä ja kuljetuksesta.
TÄMÄ TAKUU ON YKSINOMAINEN JA KORVAA KAIKKI MUUT ILMAISTUT TAI OLETETUT TAKUUT, MUKAAN LUKIEN MUUN
MUASSA TAKUU MARKKINOITAVUUDESTA TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN.
Gracon ainoa velvoite ja ostajan ainoa korvaus takuukysymyksissä on yllä esitetyn mukainen. Ostaja suostuu siihen, että mitään
muuta korvausta (mukaan lukien mm. satunnaiset tai välilliset vahingonkorvaukset menetetyistä voitoista, menetetystä myynnistä,
henkilö- tai omaisuusvahingoista tai muista satunnaisista tai välillisistä menetyksistä) ei ole saatavissa. Takuuvaade on nostettava
kuuden vuoden kuluessa myyntipäiväyksestä.
Graco ei myönnä mitään takuuta ja torjuu kaikki oletetut takuut markkinoitavuudesta ja sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen sellaisten
lisävarusteiden. laitteiden, materiaalien tai osien yhteydessä, jotka Graco on myynyt, mutta ei valmistanut. Tällaisiin osiin, jotka Graco
on myynyt, mutta ei valmistanut (kuten sähkömoottorit, kytkimet, letkut jne.), sovelletaan näiden valmistajien mahdollisesti antamia
takuita. Graco tarjoaa ostajalle kohtuullisessa määrin apua takuuvaateen nostamisessa.
In no event will Graco be liable for indirect, incidental, special or consequential damages resulting from Graco supplying equipment
hereunder, or the furnishing, performance, or use of any products or other goods sold hereto, whether due to a breach of contract,
breach of warranty, the negligence of Graco, or otherwise.
FOR GRACO CANADA CUSTOMERS
The parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents, notices and legal proceedings
entered into, given or instituted pursuant hereto or relating directly or indirectly hereto, be drawn up in English. Les parties reconnaissent avoir convenu que la rédaction du présente document sera en Anglais, ainsi que tous documents, avis et procédures judiciaires
exécutés, donnés ou intentés à la suite de ou en rapport, directement ou indirectement, avec les procedures concernées.
Laajennettu tuotetakuu
Gracon takuu kattaa kaikki Husky-mallien 205, 307, 515, 716, 1040, 1590, 2150 ja 3275 ilmaventtiilien keskiosien materiaali- ja valmistusvirheet 15 vuoden ajan, alkaen päivästä, jolloin tuote on asennettu käyttöön sen alkuperäiselle ostajalle. Tiettyjen osien, kuten
esimerkiksi erilaisten tiivisteiden, normaalia kulumista ei katsota materiaali- tai valmistusvirheeksi.
Viiden vuoden ajan
Gracon takuu kattaa osat ja työt.
Kuudesta viiteentoista vuoden ajan Gracon takuu kattaa vain osat, joissa on valmistusvirhe.
Kaikki tämän asiakirjan kirjoitetut ja kuvalliset tiedot vastaavat julkaisuhetkellä tiedossa olevia viimeisimpiä tuotetietoja.
Graco pidättää itselleen oikeuden muutoksiin.
MM 308652
Gracon pääkonttori: Minneapolis
Kansainväliset toimistot: Belgia, Kiina, Japani, Korea
GRACO N.V.; Industrieterrein — Oude Bunders;
Slakweidestraat 31, 3630 Maasmechelen, Belgium
Tel.: 32 89 770 700 – Fax: 32 89 770 777
PAINETTU BELGIASSA 308652 10/1996, Päivitetty 12/2005
24
308652
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement