Graco 313413B FinishPro HVLP 7.0/9.0/9.5 Omaniku manuaal

Graco 313413B FinishPro HVLP 7.0/9.0/9.5 Omaniku manuaal | Manualzz
Käyttö - Korjaus - Osat
FinishPro™ HVLP 7.0/9.0/9.5
313413B
– Maalauspinnoitteille tarkoitettuihin kannettaviin ruiskusovelluksiin –
120 V:n mallit: 256847, 256848, 256849
240 V:n mallit: 256851, 256852, 256853
Suurin käyttöpaine: 10 psi (0,07 MPa, 0,7 baaria)
Tärkeitä turvaohjeita
Lue kaikki tämän käyttöohjeen varoitukset
ja ohjeet. Säilytä nämä ohjeet.
313324
313440
313441
ti12834a
Graco Inc. P.O. Box 1441 Minneapolis, MN 55440-1441
Copyright 2009, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001
Sisällysluettelo
Sisällysluettelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Varoitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Maadoitus ja sähköiset vaatimukset . . . . . . . . . . 5
Osat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Valmistelut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Nesteen valmistelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Liitä nesteen ja ilman syöttö . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Paineenpoistotoimet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Käyttövihjeitä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Kunnossapito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Vianetsintä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Korjaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Maaliruiskun purkaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Maaliruiskun kokoaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Moottorin hiilien vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Moottorin vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Johdotuskaaviot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Osat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Osaluettelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Osapiirustus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Osaluettelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Gracon normaali takuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Varoitus
Varoitus
Seuraavat varoitukset koskevat laitteen asennusta, käyttöä, maadoitusta, kunnossapitoa ja korjausta. Huutomerkki
tarkoittaa yleisluontoista varoitusta ja vaaran merkki toimenpidekohtaista vaaraa. Lue varoitukset. Lisäksi tämä käyttöohje voi sisältää tuotekohtaisia varoituksia.
Maadoitusohjeet
Tämä tuote on maadoitettava. Oikosulun sattuessa maadoitus pienentää sähköiskuvaaraa tarjoamalla pakojohdon sähkövirralle. Tässä tuotteessa on maadoitusjohdolla varustettu johto, jossa on asianmukainen maadoituspistoke. Pistoke
on kytkettävä pistorasiaan, joka on asennettu ja maadoitettu asianmukaisesti paikallisten säädösten mukaisesti.
VAARA
MAADOITUS
• Maadoituspistokkeen väärä asennus johtaa sähköiskuvaaraan.
• Kun johto tai pistoke on korjattava tai vaihdettava, älä liitä maadoitusjohtoa kumpaankaan litteään
siipiliittimeen.
• Maadoitusjohto on eristetty johto, jonka ulkopinta on vihreä tai vihreä, jossa on keltaisia raitoja.
• Pyydä lisätietoja pätevältä sähköasentajalta tai huoltomieheltä, jos et ymmärrä maadoitusohjeita
täysin tai jos on epäilyksiä siitä, onko tuote maadoitettu asianmukaisesti.
• Älä muuta mukana toimitettua pistoketta. Jos pistoke ei sovi pistorasiaan, pyydä pätevää sähköasentajaa asentamaan asianmukainen pistorasia.
• Tuote on tarkoitettu käytettäväksi standardimallisessa 120 V:n virtapiirissä, ja sen maadoituspistoke
on samankaltainen kuin alla olevan kuvan pistoke.
•
•
Liitä tuote ainoastaan sellaiseen pistorasiaan, jonka rakenne vastaa pistokkeen rakennetta.
Älä käytä sovitinta tämän tuotteen kanssa.
Jatkojohdot:
• Käytä ainoastaan 3-johtimisia jatkojohtoja, joissa on 3-napainen maadoituspistoke, ja 3-reikäistä pistorasiaa, johon tuotteen pistoke voidaan liittää.
• Varmista, että jatkojohto ei ole vaurioitunut. Jos jatkojohto on tarpeellinen, käytä vähintään 12 AWG
(2,5 mm2) -johtoa, joka on riittävän tehokas tuotteen käyttämää virtaa varten.
• Jos johto ei ole riittävän tehokas, se saattaa aiheuttaa jännitteen laskua, tehonhäviötä ja ylikuumenemista.
313413B
3
Varoitus
VAARA
TULIPALON JA RÄJÄHDYKSEN VAARA
Syttyvät höyryt, kuten liuotin- ja maalihöyryt, voivat syttyä tai räjähtää. Estä tulipalo ja räjähdys seuraavasti:
•
Älä ruiskuta syttyviä tai räjähtäviä materiaaleja avotulen tai sytytyslähteiden, kuten savukkeiden, moottoreiden
tai sähkölaitteiden, läheisyydessä.
•
Laitteiston läpi virtaava maali tai liuotin aiheuttaa staattista sähköä. Staattinen sähkö aiheuttaa tulipalon tai
räjähdyksen vaaran maali- tai liuotinhöyryjen läheisyydessä. Kaikki ruiskutusjärjestelmän osat, mukaan lukien
pumppu, letkun kokoonpano, ruiskutuspistooli ja ruiskutusalueella ja sen lähistöllä olevat osat, on maadoitettava
asianmukaisesti staattisten purkausten ja kipinöiden estämiseksi. Käytä Gracon sähköä johtavia tai maadoitettuja korkeapaineisia ilmattomia maalinruiskutusletkuja.
•
Tarkista, että kaikki säiliöt ja keräysjärjestelmät on maadoitettu asianmukaisesti purkausten estämiseksi.
•
Liitä laite maadoitettuun pistorasiaan ja käytä maadoitettuja jatkojohtoja. Älä käytä minkäänlaista sovitinta.
•
Älä käytä maalia tai liuotinta, joka sisältää halogenoitua hiilivetyä.
•
Huolehdi, että ruiskutusalueella on hyvä ilmanvaihto. Alueen läpi tulee virrata runsaasti raikasta ilmaa. Pidä
pumpun kokoonpano alueella, jossa on hyvä ilmanvaihto. Älä ruiskuta pumpun kokoonpanoa.
•
Älä tupakoi ruiskutusalueella.
•
Älä käytä ruiskutusalueella valokatkaisimia, moottoreita tai muita vastaavia kipinöintiä aiheuttavia tuotteita.
•
Pidä alue puhtaana äläkä säilytä alueella maali- tai liuotinastioita, rättejä tai muita syttyviä materiaaleja.
•
Ota selvää ruiskutettavien maalien ja liuottimien sisällöstä. Lue kaikki maalien ja liuottimien mukana tuleva käyttöturvallisuustiedote (MSDS) ja etikettien tiedot. Noudata maalin ja liuottimien valmistajan turvallisuusohjeita.
•
Tilassa on oltava toimivat sammutinlaitteet.
•
Ruisku aiheuttaa kipinöitä. Jos palavaa nestettä käytetään laitteen lähellä tai sen huuhteluun tai puhdistukseen,
ruisku on pidettävä vähintään 6 metrin päässä räjähtävistä huuruista.
SÄHKÖISKUN VAARA
Väärin tehty maadoitus, asennus tai järjestelmän käyttö väärällä tavalla voivat aiheuttaa sähköiskun.
•
Sammuta virta ja irrota virtajohto, ennen kuin huollat laitetta.
•
Käytä vain maadoitettuja pistorasioita.
•
Käytä vain 3-johtimisia jatkojohtoja.
•
Varmista, että ruiskun ja jatkojohtojen maadoitetut jatkojohdot ovat kunnossa.
MYRKYLLISTEN NESTEIDEN JA HÖYRYJEN AIHEUTTAMA VAARA
Myrkylliset nesteet tai huurut voivat aiheuttaa vaarallisen tapaturman tai hengenvaaran sisään hengitettynä tai nieltynä
tai jos niitä roiskuu silmiin tai iholle.
•
Lue läpi käyttöturvallisuustiedote (MSDS), jotta tiedät käyttämiisi nesteisiin liittyvät erityiset vaarat.
•
Säilytä vaarallista nestettä asianmukaisessa, hyväksytyssä astiassa. Hävitä vaarallinen neste
noudattamalla vaarallisia nesteitä koskevia ohjeita.
LAITTEISTON VÄÄRINKÄYTÖN VAARA
Väärinkäyttö saattaa aiheuttaa kuoleman tai vakavia vammoja.
•
Käytä aina sopivia käsineitä, silmäsuojia ja hengityssuojaa tai -naamaria maalatessa.
•
Älä käytä ruiskua lasten lähettyvillä. Pidä lapset aina poissa laitteen ulottuvilta.
•
Älä kurkota tai seiso epävakaan tason päällä. Säilytä aina tasapaino ja pidä jalat tukevalla alustalla.
•
Pysy valppaana ja mieti, mitä teet.
•
Älä käytä yksikköä väsyneenä tai huumaavien aineiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena.
•
Älä kierrä tai taivuttele letkua.
•
Älä altista letkua Gracon ohjeet ylittäville lämpötiloille tai paineille.
•
Älä vedä tai nosta yksikköä letkusta.
PAINEISTETTUJEN ALUMIINIOSIEN AIHEUTTAMAT VAARAT
Älä käytä paineistetuissa alumiinivälineissä 1,1,1-trikloorietaani- tai metyleenikloridiliuottimia äläkä muita halogenoituja hiilivetyliuottimia tai nesteitä, jotka sisältävät tällaisia liuottimia. Se saattaa aiheuttaa
vakavia kemiallisia reaktioita ja välineiden hajoamisen ja johtaa kuolemaan, vakaviin vammoihin
ja omaisuusvahinkoihin.
HENKILÖKOHTAISET SUOJAVARUSTEET
Käytä asianmukaisia suojavarusteita käyttäessäsi ja huoltaessasi laitetta ja ollessasi sen käyttöalueella. Varusteet
suojaavat sinua vakavilta vammoilta, kuten silmävammoilta, myrkkyhöyryjen hengittämiseltä
ja palovammoista johtuvilta vammoilta ja kuulovaurioilta. Suojavarusteisiin kuuluvat, niihin kuitenkaan rajoittumatta,
seuraavat varusteet:
•
Suojalasit ja kuulosuojaimet.
•
Nesteen ja liuotinaineen valmistajan suosittelemat hengityssuojaimet, suojakäsineet ja suojavaatetus.
4
313413B
Varoitus
Maadoitus ja sähköiset vaatimukset
Älä muuta maadoituspistotulppaa tai käytä mitään sovitinta.
Käytä 3-johtimista, 2,5 mm:n, 15 m-pituista (50 ft)
tai lyhyempää, maadoitettua jatkojohtoa.
Tämä laite vaatii 120 V, 60 Hz, 15 A vaihtovirtaverkon
ja maadoitetun pistorasian.
Maaliruiskun osataulukko
Maaliruisku
Malli
Letku
Pistooli
Suutinsarjat
FinishPro 7.0
256847
9 m (30 ft)
256855 EDGE
#3
FinishPro 9.0
256848
9 m (30 ft)
256855 EDGE
#3, #4
FinishPro 9.5
256849
9 m (30-ft)
ja 1,20 m (4-ft)
256855 EDGE
#2, #3, #4
313413B
5
Osat
Osat
G
S
T
C
R
E
L
M
U
N
A
D
B
K
H
F
J
P
ti12858a
Osa
Maaliruiskun
A ilmanpoistoaukko
HVLP –ilmansyöttöliitin
HVLP-ruiskupistoolia varten
Nollattava
K virrankatkaisin
Maaliruiskun
B virtakytkin
Maaliruiskun moottorin
virtakytkin
L
Suutinsarjojen
C säilytystila
Voit säilyttää täällä jopa
neljää eri suutinsarjaa
Maaliruiskun
D kahva
Alas taittuva kahva vie vähän
tilaa
Kuvaus
Suojaa moottoria
Pika liitin
Ruiskupistoolin nopeaa
kytkemistä varten
Ilmaventtiili
FinishPro 9.0- ja 9.5maaliruiskuissa katkaisee
ilmansyötön ruiskupistooliin
Ilmaletku
Ruiskupistoolin ja maaliruiskun
väliin liitettävä letku, 9 m x
2,5 cm (30 ft x 1 in.).
Letkunpidike
M
E
Virtajohdon
säilytyslokero
Voit säilyttää virtajohtoa
täällä
N
Esisuodatin ja pääsuodatin
syöttävät suodatettua ilmaa
ruiskupistooliin ja moottoriin
P
Ilmaletkun säilytykseen
kun se ei ole käytössä.
F
Ilmansuodattimet
(esi- ja
pääsuodatin)
R Säilytyslokerot
Tarjoavat lisää säilytystilaa
Ruiskupistooli
Puhdistusastian
pidike
Puhdistusastian säilytyspaikka
S
G
EasyGlide™ -liipasimella
varustettu Graco EDGE™
-ruiskupistooli
Ilmansuodattimen
H merkkivalo
Syttyy kun ilmansuodatin on
puhdistettava tai vaihdettava
Pidikkeessä voidaan säilyttää
ruiskupistoolia laitteen päällä
T
EDGE
-ruiskupistoolin
pidike
Pistotulppa
ja virtajohto
Syöttää virtaa maaliruiskulle
(virtajohto toimitetaan
maaliruiskun mukana)
Letku - 1,2 m
Lisää FinishPro
9.5-maaliruiskun
käyttömahdollisuuksia
J
6
Osa
Kuvaus
U
313413B
Valmistelut
Valmistelut
Nesteen valmistelu
•
Siivilöi nesteet ennen ruiskutusta. Tämä koskee väriä,
ohentimia ja kovettimia, jos niitä käytetään.
•
Käytä hitaammin kuivuvaa ohenninta, jolla kompensoidaan
turbiinin lämpimän ilman aiheuttamaa nopeampaa
kuivumista. Älä ohenna liikaa.
•
Maaliruiskun suorituskyky vaihtelee ruiskutettavan
aineen viskositeetin ja letkun pituuden mukaan. Jotta
paine ei pääse laskemaan, käytä maaliruiskun
mukana toimitettua letkua.
•
Useimmat materiaalitoimittajat antavat suosituksia
materiaaliensa käytöstä. Noudata näitä suosituksia.
Paineenpoistotoimet
Pistoolin ilmansyöttö paineistaa ruiskutuspistoolin
imuputkisäiliön. Vähennä paineistetun nesteen
tai pistoolista vahingossa lähtevän suihkun aiheuttamaa
tapaturman vaaraa katkaisemalla aina pistoolin
ilmansyötön ennen imuputkisäiliön poistamista.
1. Sammuta maaliruisku.
Liitä nesteen ja ilman syöttö
2. Irrota maaliruisku pistorasiasta.
Imuputkisäiliöllä varustettu
ruiskupistooli
3. Avaa kannen salpa; poista painetta löysäämällä
säiliötä tai irrottamalla se kannesta.
1. Liitä ilmaletku maaliruiskuun.
Kiristä käsin.
Käyttövihjeitä
ti13082a
2. Liitä maaliruiskusta tuleva
ilmaletku ruiskupistoolin
tuloliittimeen.
Moottorin normaalissa käytössä syntyy kipinöitä. Ne voivat
sytyttää palavien nesteiden huurut, pölyhiukkaset tai
muut herkästi syttyvät aineet ruiskutusalueella.
• Käytä jatkoilmaletkua tarvittaessa, ja varmista, että
maaliruiskua käytetään puhtaissa, kuivissa ja hyvin
tuuletetuissa tiloissa.
• Älä koskaan käytä maaliruiskua ruiskutuskaapissa!
ti12797a
3. Lisää säiliöön 3/4 säiliöllistä
maalia. Asenna kansi paikalleen.
Kiinnitä ruiskupistoolin säiliön kansi
salvoilla kiinni imuputkisäiliöön.
Katso HVLP EDGE –ruiskupistoolin
käyttöoppaasta 313317 ohjeet
pistoolin käytöstä.
•
Kytke maaliruisku päälle muutama minuutti ennen
ruiskutusta, jotta se ehtii lämmetä.
•
Varmista ennen käyttöä, että maaliruiskun suodatin
on puhdas. Puhdista suodatin sivulla 8 olevien ohjeiden
mukaisesti.
•
Katso ohjeet ruiskutuspistoolin kuvion säätämisestä
HVLP EDGE-pistoolin käsikirjasta 313317.
•
Kunnollisen tarttuvuuden aikaansaamiseksi varmista,
että ruiskutettava pinta on aivan puhdas.
•
Ruiskuta aina käyttäen mahdollisimman pientä säiliön
painetta, jolla saat aikaiseksi haluamasi ruiskutuskuvion
ja mahdollisimman pientä syöttöpainetta. Tarpeettoman
suurella säiliöpaineella ruiskuttaminen tuhlaa maalia
ja tuloksena voi olla appelsiinipinta.
ti12872a
Liittäminen sähköverkkoon
Kytke maaliruiskun virtajohto maadoitettuun liittimeen.
Katso maadoitus- ja sähkövaatimukset sivulta 5.
313413B
7
Kunnossapito
Kunnossapito
Maaliruisku on kestovoideltu. Ainoa tarvittava huolto
on suodattimen puhdistus ja vaihto.
•
•
Suodattimen toiminta
Maaliruiskun suodattimen on oltava aina puhdas,
jotta riittävästi ilmaa pääsee virtaamaan moottorin jäähdyttämiseksi ja nesteen hajottamiseksi.
•
Kopauta suodatinta varovasti tasaista pintaa
vasten, likainen puoli alaspäin.
Puhalla paineilmaa (enintään 100 psi (7 baaria,
70 MPa) suodatinkotelon läpi suodattimen
vastakkaiseen suuntaan sivulla olevien nuolien
kanssa (puhtaalta puolelta likaiselle puolelle).
Upota suodatin 15 minuutiksi veteen, jossa
on mietoa pesuainetta. Huuhtele suodatin
puhtaaksi. Anna kuivua.
Ruiskupistoolin etupaneelissa on ilmansuodattimen
merkkivalo. Jos suodatin on tukkeutunut tai ilmavirtaus
on heikko, merkkivalo syttyy.
Älä koskaan asenna kosteaa suodatinta turbiiniin, jottei
turbiini vaurioidu ja jottet saa sähköiskuja. Kostean
suodattimen asentaminen maaliruiskuun saattaa
myös vaurioittaa turbiinia.
8049a
Suodattimen puhdistus
1. Kytke ruisku pois päältä ja irrota pistorasiasta.
2. Löysää neljä ruuvia (18) ja irrota suodattimen pidin (17)
ja esisuodatin (20).
21
20
3. Irrota pääsuodatin (21) ja puhdista se jollakin
seuraavista menetelmistä:
17
18
8
ti13061a
313413B
Vianetsintä
Vianetsintä
Ongelma
Maaliruiskusta ei tule nestettä
Syy
Ratkaisu
Aine loppunut, erillisessä säiliössä ei Tarkista, onko kupissa ainetta.
ole painetta, letku tai imuputki tukossa Tarkista, vuotaako säiliön tiiviste
(1,9 litran erillissäiliön kansi). Kiristä
kansi, mikäli se on löysällä.
Tarkasta ulkokierteisen pikaliittimen
ilmanvirtaus Compact-ruiskun ulostuloaukosta (sen tulisi olla noin 7 l/min).
Kierrä painesäädintä myötäpäivään.
Katso painetta mittarista. (Jos mittari
ei näytä painetta, tarkasta ilmajohto
ja liittimet).
Tarkista 1,9 litran erillissäiliössä oleva
aukon kautta onko neulaventtiilissä
tukkeumia tai likaa. Puhdista tarpeen
vaatiessa.
Tarkista, onko jossakin esteitä.
Tarkista, onko nesteen imuputki
löysällä. Kiristä.
Puhalla aineletku auki.
Puhdista vastaventtiili. Katso käsikirja
313317.
Maaliruisku ei käynnisty
Ei virtaa
Tarkista pistorasia. Painele punaista
keinukytkintä.
Tarkista, että käytössä on oikea
IEC-johto ja että se on kytketty
paikalleen.
Tarkista virrankatkaisin (38).
Nollaa se painamalla.
Huono hajotus
Virrankatkaisin laukeaa
313413B
Likainen suodatin
Puhdista suodatin ja vaihda
tarvittaessa.
Jatkojohto liian pitkä
Jatkojohdon tulee olla 3-johtiminen,
2,5 mm paksu, 15 m pitkä
tai lyhyempi.
Liian pitkä letku
Vaihda tilalle lyhyempi letku.
Katso letkun osanumerot Graco Fine
Finish Solutions-esitteestä 300564.
Suodatin tukossa
Puhdista suodatin ja vaihda
tarvittaessa
Korkea ympäristölämpötila
Siirrä maaliruisku viileämmälle
alueelle.
Hiilet kuluneet liiaksi
Irrota kansi ja maaliruisku sekä
tarkista, pyöriikö moottori vapaasti
ja tarkasta hiilien kulumisaste. Vaihda
moottorin hiilet tarvittaessa. Palauta
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Liiallinen virrankulutus
Vie valtuutettuun huoltoon.
9
Korjaus
Korjaus
Maaliruiskun purkaminen
3. Aseta maaliruisku ylösalaisin. Irrota neljä ruuvia (77)
maaliruiskun pohjalevystä (2).
77
2
Välttääksesi vammoja tai sähköiskuja, sammuta
maaliruisku ja irrota verkkojohto ennen minkään
turbiinin korjaustoimenpiteen suorittamista.
1. Irrota neljä siipiruuvia (18) ja irrota suodattimen
pidin (17), esisuodatin (20) ja pääsuodatin (16).
Katso osat, sivu 13.
ti12973a
4. Vedä maaliruiskun pohjalevy ja siinä kiinni olevat osat
ylös. Pujota verkkojohdon liittimessä kiinni olleet johdot
matalapaineruiskun rungossa olevan aukon läpi.
5. Korjaa tai vaihda tarvittavat osat.
18
Maaliruiskun kokoaminen
1. Pujota verkkojohdon liittimessä kiinni olleet johdot
matalapaineruiskun rungossa olevan aukon läpi.
Aseta maaliruiskun pohjalevy ja siinä kiinni olevat
osat matalapaineruiskun rungon päälle.
16
20
17
ti13061a
2. Irrota kaksi ruuvia (45) ja verkkojohdon liitin (36)
matalapaineruiskun rungosta (1). Irrota neljä
moottorin johtoliitintä verkkojohdon liittimestä (36).
2. Kiinnitä neljä ruuvia (77) maaliruiskun pohjalevyyn (2).
3. Kiinnitä kolme moottorin johtoliitintä verkkojohdon
liittimeen (36). Kiinnitä verkkojohdon liitin (36) kahdella
ruuvilla (45) matalapaineruiskun runkoon (1).
4. Irrota neljä siipiruuvia (18) ja kiinnitä suodattimen
tiivisteet (19), pääsuodatin (16), esisuodatin (20)
ja suodattimen pidike (17) neljällä siipiruuvilla (18).
ti13063a
36
10
45
ti13062a
313413B
Moottorin vaihto
Moottorin hiilien vaihto
8. Asenna uudet moottorin hiilet päinvastaisessa
järjestyksessä. Pidä johdot irti kaikista pyörivistä
osista ja moottorin rungosta.
Huom: Suosittelemme, että annat valtuutetun
huoltoteknikon suorittaa tämän toimenpiteen.
1
VAROITUS
Älä käytä moottoria, jos ilman imu- tai poistoaukkoa
ei ole tukittu.
Noudata maaliruiskun purkuohjeita, sivu 10.
5. Noudata moottorin vaihto-ohjeita, sivu 11.
6. Irrota muovinen tuulettimen kotelo.
9. Kokoa moottori.
7. Poista hiilet. Tarkista, onko kommutaattori kulunut liikaa.
Huom: Älä asenna uusia hiiliä moottoriin, jonka kommutaattoria
hiilien pitimet ovat vaurioittaneet. Tällä tavoin vaurioitunutta
moottoria ei voida korjata.
10. Käytä moottoria 30–45 minuuttia puolella jännitteellä,
jotta hiilet asettuvat paikoilleen.
Huom: Jos puolta jännitettä ei ole saatavissa,
käytä korjattua laitetta sarjassa toisen moottorin
kanssa 30–45 minuuttia.
Moottorin vaihto
6. Pyöritä moottoria (24) ulostuloliittimestä (18)
ja nosta ylös välituista (23).
Katso osapiirros, sivu 13.
1. Noudata maaliruiskun purkuohjeita, sivu 10.
7. Asenna uudet tiivisteet (25 ja 41).
2. Irrota tiiviste (25).
8. Kokoa moottori.
3. Irrota kolme ruuvia (6).
9. Liitä maadoitusjohto moottorin koteloon.
4. Irrota levy (82) ja kolme välilevyä (83).
10. Kytke johdot.
5. Irrota moottorin johdot lattaliittimistä.
Johdotuskaaviot
USA
7
3
4
N
L
G
MAADOITUS
GROUND
1
8
G
BK
2
W
9
L
G
N
12
Ref
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Part
244273
15W486
15W485
15W484
257333
240256
114064
114403
15V923
114280
114293
114279
Description
Qty
Conductor, BK
1
Conductor, BK
1
Conductor, G/Y
1
Conductor, W
1
Conductor, W, BK, G
1
Conductor, W
1
Plug, inlet
1
Circuit Breaker, 15A
1
Plug, outlet, CompPack 1
Light, indicator, 120V
1
Switch, rocker
1
Sensor, pressure
1
6
16
5
3
6
2
5
10
ti12765a
313413B
11
Tekniset tiedot
KansainvÐê¬ßli
10
3
4
N
L
G
MAADOITUS
GROUND
BK
G
W
15
16
L1
LG G
LOAD
LINE
L2
L2
8
1
Ref
1
2
3
4
11 5
6
2
7
8
12
9
10
L
G 11
N
12
13
14
15
5 16
Part
Description
Qty
244273 Conductor, BK
1
15W486 Conductor, BK
1
15W485 Conductor, G/Y
1
15W484 Conductor, W
1
257333 Conductor, W, BK, G
1
15W488 Conductor, W
1
15W487 Conductor, BK
1
240558 Conductor, G/Y
1
240256 Conductor, W
1
114064 Plug, inlet
1
114290 Circuit Breaker, 8A
1
15V923 Plug, outlet, CompPack 1
114286 Light, Indicator, 240V
1
114293 Switch, rocker
1
114279 Sensor, pressure
1
116168 Filter, suppression
1
7
3
6
6
2
5
13
14 9
ti12770a
Tekniset tiedot
120 V 60 Hz
Ampeeria
Wattia
Letkun
enimmäispituus
ft (m)
FinishPro 7.0
11,0
200
40 (12,2)
28 (12,7)
38 (17,2)
100 dBa
86 dBa
FinishPro 9.0
11,0
250
60 (18,3)
29 (13,2)
39 (17,7)
100 dBa
86 dBa
FinishPro 9.5
13,6
300
60 (18,3)
30 (13,6)
40 (18,1)
100 dBa
86 dBa
Ampeeria
Wattia
Letkun
enimmäispituus
ft (m)
Maaliruiskun
paino lb (kg)
Kokonaispaino
lb (kg)
Äänitaso*
Äänenpaine*
FinishPro 7.0
5,40
200
40 (12,2)
28 (12,7)
38 (17,2)
100 dBa
86 dBa
FinishPro 9.0
5,93
250
60 (18,3)
29 (13,2)
39 (17,7)
100 dBa
86 dBa
FinishPro 9.5
7,07
300
60 (18,3)
30 (13,6)
40 (18,1)
100 dBa
86 dBa
Maaliruiskun
paino lb (kg)
Kokonaispaino
lb (kg)
Äänitaso*
Äänenpaine*
240 V 50 Hz
* Äänitaso ja äänenpaine on mitattu 1 metrin
etäisyydeltä ISO 3744-normin mukaisesti
12
313413B
Osat
Osat
Mallit 256847, 256848, 256849, 256851, 256852, 256853
4
103
3
33
102
34
6
104
100
30
105
49
89
30
8
1
63
13
62
87
25
18
77
61
101
88
19
16
20
17
18
35
77
ti12835a
313413B
13
Osaluettelo
Osaluettelo
Mallit 256847, 256848, 256849, 256851, 256852, 256853
Ref
1
3
4
6
8
13
16
17
18
19
20
25
30
33
34
35
49
14
Part
277934
24B055
15V791
15V771
15V926
257159
240273
197057
15W897
15W217
240274
113817
15W505
256855
114271
15V862
Description
BOX, HVLP
COVER, HVLP, includes 6
HANDLE
LID, accessory
LATCH
HOSE, air, 30 ft, black
FILTER, main
RETAINER, filter
SCREW, captive
GASKET, filter
FILTER, foam
BUMPER
SCREW, mach, phillips pan hd
GUN, HVLP, with cup
STRAP, retaining
HOSE, rack
VALVE, air control
FinishPro 7.0 (not included)
240065 FinishPro 9.0
240065 FinishPro 9.5
Qty
1
1
1
1
2
1
1
1
4
2
1
4
2
1
1
1
1
1
Ref
61
62 ▲
63 ▲
77
87
88
89
100
101
102
103
104
105
Part
15V923
15W100
15W223
15W359
15W635
15W636
15W637
15W638
257161
15V927
117317
15X227
102040
116234
M70402
Description
PLUG, inlet
LABEL, safety
LABEL, safety
SCREW, mach, hex, washer hd
LABEL, FinishPro, HVLP
LABEL, FinishPro, HVLP
LABEL, FinishPro, HVLP 7.0
LABEL, FinishPro, HVLP 9.0
LABEL, FinishPro, HVLP 9.5
HOSE, 4 ft, FinishPro 9.5
HINGE
SCREW, plastite, pan hd
SCREW, cap, hex hd
NUT, lock, hex
BOTTLE
QUICK DISCONNECT
Qty
1
1
1
8
1
▲ Ylimääräisiä hengenvaaran ja vaaran kylttejä
on saatavissa veloituksetta.
313413B
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
Osapiirustus
Osapiirustus
Mallit 256847, 256848, 256849, 256851, 256852, 256853
21
14
15
11
109
38
107
9
29
108
48
24
41
5
31
90
22
2
39
37
64
45
106
86
30
23
42
44
46
36
45
58
110
32
27
57
28
45
53
14
57, 53
313413B
56
ti12836a
15
Osaluettelo
Osaluettelo
Mallit 256847, 256848, 256849, 256851, 256852, 256853
Ref
2
5
9
11
14
15
21
22
23
24
27
28
29
30
31
32
36
37
38
Part
257066
114279
156698
15W024
15W026
15W028
15W025
15W027
15W029
114670
194094
15W153
15W152
15W151
15W274
192846
192845
114293
114280
114286
15W272
114669
193059
114403
114290
114064
192905
15W148
15W149
16
Description
PLATE, base, turbine, painted
SENSOR, pressure
O-RING
TURBINE*
FinishPro 7.0, 3-stage, 120v
FinishPro 9.0, 4-stage, 120v
FinishPro 9.5, 5-stage, 120v
FinishPro 7.0, 3-stage, 240v
FinishPro 9.0, 4-stage, 240v
FinishPro 9.5, 5-stage, 240v
SCREW, cap, hex hd
PLATE, turbine
GASKET, turbine, 0.55
FinishPro 7.0
FinishPro 9.0
FinishPro 9.5
DUCT, turbine
GASKET, DUCT
GASKET, DUCT
SWITCH, rocker
LIGHT, indicator
120V
240V
FITTING, outlet
SCREW, mach, phillips pan hd
GASKET, sensor
CIRCUIT Breaker
120V, 15A
240V, 8A
PLUG, INLET
PLATE, deflector
SPACER, turbine
FinishPro 7.0
FinishPro 9.0
Qty
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
3
3
Ref
39
41
42
44
45
Part
15W150
192810
192780
111593
102063
15W998
15W998
46
15W126
116281
48
114287
53
290101
56
186620
57
15E968
58 ▲ 15K616
64 ▲ 15W224
86
15W640
90
114689
106 116168
107 242001
108 243280
108a
108b
108c
108d
109
110
242002
242003
242004
242005
195551
15X254
Description
FinishPro 9.5
HOSE, air
SPACER, turbine
SCREW, grounding
WASHER, lock, ext
SCREW, mach, torx pan hd
120V
240V
CORD, power
USA, 6 ft. 15A, 120V
Euro, 2 m, 8A, 240V
FITTING, barbed
LABEL, serial
LABEL, ground
LABEL, transparent
LABEL, brand, hot surface
LABEL, safety
LABEL, brand, TurboForce
BUSHING, strain relief
FILTER, suppression, EMI, 240V
CORDSET, adapter, Europe
CORDSET, adapter, 220V, global,
includes 108a through 108d
CORDSET, adapter, Italy
CORDSET, adapter, Denmark
CORDSET, adapter, Switzerland
CORDSET, adapter, Australia
RETAINER, plug adapter
SWITCH INDICATOR
Qty
3
1
3
1
1
*
Moottorin hiilisarjoja 256953 ja 256954 on myös
saatavissa.
▲ Ylimääräisiä hengenvaaran ja vaaran kylttejä
on saatavissa veloituksetta.
313413B
4
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Osaluettelo
313413B
17
Osaluettelo
18
313413B
Osaluettelo
313413B
19
Gracon normaali takuu
Gracon normaali takuu
Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by Graco and bearing its name to be free from defects in material
and workmanship on the date of sale to the original purchaser for use. With the exception of any special, extended, or limited warranty published by
Graco, Graco will, for a period of twelve months from the date of sale, repair or replace any part of the equipment determined by Graco to be defective.
This warranty applies only when the equipment is installed, operated and maintained in accordance with Graco’s written recommendations.
This warranty does not cover, and Graco shall not be liable for general wear and tear, or any malfunction, damage or wear caused by faulty
installation, misapplication, abrasion, corrosion, inadequate or improper maintenance, negligence, accident, tampering, or substitution of non-Graco
component parts. Nor shall Graco be liable for malfunction, damage or wear caused by the incompatibility of Graco equipment with structures,
accessories, equipment or materials not supplied by Graco, or the improper design, manufacture, installation, operation or maintenance of structures,
accessories, equipment or materials not supplied by Graco.
This warranty is conditioned upon the prepaid return of the equipment claimed to be defective to an authorized Graco distributor for verification of the
claimed defect. If the claimed defect is verified, Graco will repair or replace free of charge any defective parts. The equipment will be returned to the
original purchaser transportation prepaid. If inspection of the equipment does not disclose any defect in material or workmanship, repairs will be made
at a reasonable charge, which charges may include the costs of parts, labor, and transportation.
THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE, AND IS IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
Graco’s sole obligation and buyer’s sole remedy for any breach of warranty shall be as set forth above. The buyer agrees that no other remedy
(including, but not limited to, incidental or consequential damages for lost profits, lost sales, injury to person or property, or any other incidental or
consequential loss) shall be available. Any action for breach of warranty must be brought within two (2) years of the date of sale.
GRACO MAKES NO WARRANTY, AND DISCLAIMS ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE, IN CONNECTION WITH ACCESSORIES, EQUIPMENT, MATERIALS OR COMPONENTS SOLD BUT NOT MANUFACTURED BY
GRACO. These items sold, but not manufactured by Graco (such as electric motors, switches, hose, etc.), are subject to the warranty, if any, of their
manufacturer. Graco will provide purchaser with reasonable assistance in making any claim for breach of these warranties.
In no event will Graco be liable for indirect, incidental, special or consequential damages resulting from Graco supplying equipment hereunder, or the
furnishing, performance, or use of any products or other goods sold hereto, whether due to a breach of contract, breach of warranty, the negligence of
Graco, or otherwise.
GRACON SUOMEN ASIAKKAAT
Osapuolet myöntävät vaatineensa, että nykyinen asiakirja sekä kaikki siihen suoraan tai epäsuorasti liittyvät asiakirjat, tiedotukset ja käynnistettyjen,
tiedoksiannettujen tai vireille pantujen oikeustoimien asiakirjat laaditaan englanniksi.
ADDITIONAL WARRANTY COVERAGE
Graco does provide extended warranty and wear warranty for products described in the “Graco Contractor Equipment Warranty Program”.
TO PLACE AN ORDER, contact your Graco distributor or call 1-800-690-2894 to identify the nearest distributor.
All written and visual data contained in this document reflects the latest product information available at the time of publication.
Graco reserves the right to make changes at any time without notice.
MM 313406
This manual contains Finnish
Graco Headquarters: Minneapolis
International Offices: Belgium, China, Japan, Korea
GRACO INC. P.O. BOX 1441 MINNEAPOLIS, MN 55440-1441
www.graco.com
11/2008
20
313413B
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement