Graco 308627 Omaniku manuaal

Graco 308627 Omaniku manuaal | Manualzz
KÄYTTÖOHJEET--OSALUETTELO
308--627B
B-versio
Tämä käyttöohjekirja sisältää
tärkeitä varoituksia ja tietoja.
LUE JA SÄILYTÄ
KÄYTTÖOHJEET
HIILITERÄKSINEN 56:1 KINGZ
Ilmaton ruiskutuslaite ja
pyöräteline
VARUSTETTUNA DURA-FLOZ 900 -MÄNTÄPUMPULLA
Suurin käyttöpaine 345 bar
Suurin ilman tulopaine 6,3 bar
Osanro 238--262, A-sarja
Varustettuna suurpainenestesuodattimella
Osanro 238--264, A-sarja
Varustettuna
suurpainenestesuodattimella,
letkulla ja pistoolilla
Osanro 238--263, A-sarja
Varustettuna suurpaineen kestävällä
paineentasaussäiliöllä
Ks. sisällysluettelo sivulta 2.
Malli 238-- 264 kuvassa
GRACO N.V.; Industrieterrein — Oude Bunders;
Slakweidestraat 31, 3630 Maasmechelen, Belgium
Tel.: 32 89 770 700 -- Fax: 32 89 770 777
.COPYRIGHT 1995, GRACO INC.
05740
Sisällysluettelo
Merkinnät
Varoitukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Valmistelut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Osat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Mitat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Takuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Vaaran merkki
VAARA
Tällä merkinnällä varoitetaan vakavasta tapaturmasta tai
hengenvaarasta, jos ohjeita ei noudateta.
Varoituksen merkki
VAROITUS
Tällä merkinnällä varoitetaan laitevauriosta tai laitteiden
tuhoutumisvaarasta, jos ohjeita ei noudateta.
VAARA
LAITTEISTON VÄÄRINKÄYTÖN VAARA
Laitteiston väärinkäyttö voi rikkoa laitteet tai saada ne epäkuntoon ja johtaa vakavaan taparturmaan.
KÄYTTÖOHJEET
- Tämä laite on tarkoitettu vain ammattikäyttöön.
- Lue kaikki käyttöohjeet, tarrat ja kyltit ennen laitteen käyttöä.
- Käytä laitetta vain sille määrättyyn tarkoitukseen. Jos et ole asiasta varma, ota yhteys Graco-jälleenmyyjään.
- Älä muuta tätä laitetta millään tavoin.
- Tarkasta laite päivittäin. Korjaa tai vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat välittömästi.
- Älä ylitä minkään järjestelmässä käytettävän komponentin suurinta käyttöpainetta. Katso tämän laitteen suurin
käyttöpaine teknisistä tiedoista sivulta 18.
- Käytä nesteitä ja liuottimia, jotka soveltuvat nesteiden kanssa kosketuksissa oleviin laitteen osiin. Katso ohjeita
kaikkien laitekäsikirjojen teknisistä tiedoista. Lue nesteen ja liuottimen valmistajan varoitukset.
- Älä vedä laitteita letkuista.
- Reititä letkut kauaksi kulkuväyliltä, terävistä kulmista, liikkuvista osista ja kuumista pinnoista. Älä altista Gracoletkuja lämpötiloille, jotka ovat yli 82EC tai alle -40EC.
- Pidä kuulosuojaimia käyttäessäsi tätä laitetta.
- Älä nosta paineistettua laitetta.
- Noudata kaikkia palo-, sähkö- ja turvamääräyksiä.
2
308--627
VAARA
NESTEEN TUNKEUTUMISVAARA
Suihku pistoolista, vuodot tai särkyneet komponentit voivat ruiskuttaa nestettä kehoon ja aiheuttaa hyvin vakavan
vamman, joka saattaa johtaa amputointiin. Myös silmiin tai iholle suihkuava neste voi aiheuttaa vakavia vammoja.
- Nesteen tunkeutuminen ihoon saattaa näyttää tavalliselta haavalta, mutta kyseessä on vakava tapaturma.
Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
- Älä osoita pistoolia ketään kohti tai mihinkään kehon osaan.
- Älä laita kättä tai sormia ruiskutussuuttimen eteen.
- Älä yritä pysäyttää tai estää vuotoja kädelläsi, kehollasi, käsineellä tai rätillä.
- Älä “puhalla” nestettä takaisin; tämä ei ole ilmaruiskutusjärjestelmä.
- Pidä aina suuttimen ja liipaisimen suojukset paikoillaan pistoolissa ruiskutuksen aikana.
- Tarkasta pistoolin hajottimen toiminta viikoittain. Katso ohjeita pistoolin käsikirjasta.
- Varmista liipaisimen varmistussalvan toiminta ennen ruiskutusta.
- Lukitse liipaisimen varmistussalpa, kun lopetat ruiskuttamisen.
- Noudata paineenpoistotoimia sivulta 8, jos ruiskutussuutin tukkeutuu, sekä aina ennen laitteen
puhdistamista, tarkistamista tai huoltamista.
- Kiristä kaikki nesteliitännät ennen laitteen käyttöä.
- Tarkasta letkut, putket ja liittimet päivittäin. Vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat välittömästi. Älä korjaa
suurpaineliittimiä, vaan vaihda koko letku.
LIIKKUVIEN OSIEN AIHEUTTAMA VAARA
Liikkuvat osat, kuten ilmamoottorin mäntä, voivat jättää sormet puristuksiin ja jopa katkaista ne.
- Pysy etäällä kaikista liikkuvista osista pumppua käynnistäessäsi ja käyttäessäsi.
- Ennen laitteen huoltamista noudata paineenpoistotoimia sivulta 8 estääksesi laiteen odottamattoman
käynnistymisen.
308--627
3
VAARA
TULIPALON JA RÄJÄHDYKSEN VAARA
Huono maadoitus, huono ilmanvaihto, avotuli tai kipinät voivat aiheuttaa vaaratilanteen ja johtaa tulipaloon tai
räjähdykseen ja vakavaan tapaturmaan.
- Maadoita laite ja ruiskutettava kohde. Ks. kohta Maadoitus sivulta 5.
- Jos havaitset staattista kipinöintiä tai sähköiskun laitteiston käytön aikana, lopeta ruiskutus välittömästi. Älä
käytä laitteistoa ennen kuin ongelma on paikallistettu ja korjattu.
- Järjestä raittiin ilman saanti, jottei liuottimista tai ruiskutettavasta nesteestä keräänny syttyviä huuruja.
- Pidä ruiskutusalue puhtaana roskista, mukaan lukien liuottimet, rätit ja bensiini.
- Irrota kaikki ruiskutusalueen laitteet pistorasioista.
- Sammuta avotuli tai sytytysliekit ruiskutusalueelta.
- Älä tupakoi ruiskutusalueella.
- Älä sytytä äläkä sammuta valoja ruiskutusalueella olevasta valokatkaisijasta käytön aikana tai jos huuruja on
ilmassa.
- Älä käytä bensiinimottoria ruiskutusalueella.
MYRKYLLISTEN NESTEIDEN VAARA
Vaaralliset nesteet tai myrkylliset huurut voivat aiheuttaa vakavan tapaturman tai hengenvaaran, jos niitä roiskuu
silmiin tai iholle tai jos niitä hengitetään tai niellään.
- Tunne käyttämäsi nesteen erikoisvaarat.
- Säilytä vaarallista nestettä hyväksytyssä säiliössä. Hävitä vaarallinen neste noudattaen kaikkia voimassa
olevia varomääräyksiä.
- Käytä aina nesteen ja liuottimen valmistajan suosittelemia suojalaseja, -käsineitä, -vaatteita ja hengityssuojainta.
4
308--627
Valmistelut
Yleistä
Maadoitus
VAARA
HUOM: Tekstin suluissa olevat numerot ja kirjaimet viittaavat
kuvateksteihin ja osapiirustuksiin.
TULIPALON JA RÄJÄHDYKSEN
VAARA
HUOM: Käytä aina alkuperäisiä Gracon osia ja lisävarusteita,
joita on saatavissa Graco-jälleenmyyjältä. Katso
pumpun tuotetietoja, lomake nro 305--755. Jos käytät
omia lisävarusteita, varmista, että niiden koko on
riittävä ja että ne kestävät järjestelmässä käytetyn
paineen.
Maadoita järjestelmä alla esitetyllä tavalla
ennen pumpun käyttöä. Lue myös kohta
TULIPALON JA RÄJÄHDYKSEN VAARA
sivulta 4.
1.
Kuva 2 on ainoastaan ohjeellinen järjestelmän osien ja
lisävarusteiden valitsemiseksi ja asentamiseksi. Ota yhteys
Graco-jälleenmyyjään saadaksesi apua omiin erityistarpeisiisi
sopivan järjestelmän suunnitteluun.
Pumppu: käytä maadoitusjohtoa ja pidikettä (toimitettu).
Ks. kuva 1. Löysää maadoitustapin lukkomutteria (W) ja
aluslaattaa (X). Työnnä maadoitusjohdon (34) toinen pää
tapin (Z) rakoon ja kiristä lukkomutteri kunnolla. Liitä
johdon toinen pää maadoittavaan kohteeseen.
W
Kouluta käyttäjä
34
Laitteiston käyttäjät on koulutettava käyttämään kaikkia
järjestelmän komponentteja turvallisesti ja tehokkaasti sekä
käsittelemään kaikkia nesteitä asianmukaisesti. Kaikkien
käyttäjien on luettava perusteellisesti kaikki käyttöohjekirjat,
tarrat ja merkinnät ennen laitteen käyttöä.
Valmistele ruiskutuspaikka
Pumppu vaatii 4,2 m/min paineilmaa toimiessaan 6,3 barin
ilmanpaineella ja 60 toimintajaksolla minuutissa. Varmista,
että paineilman syöttö on riittävä.
Katso kuva 2. Vedä paineilmasyötön johto (A) paineilmakompressorista pumpun sijaintipaikalle. Varmista, että kaikki
ilmaletkut (A) ovat riittävän kokoisia ja kestävät järjestelmän
paineen. Käytä vain sähköä johtavia letkuja. Ilmaletkussa
tulee olla 3/4 npt(m) kierre.
Asenna sulkuventtiili (B) ilmajohtoon ilmajohdossa olevien
osien eristämiseksi huoltoa varten. Asenna ilmajohdon
kosteudenerotin ja tyhjennysventtiili (C), jotka auttavat
poistamaan kosteutta paineilmasta.
Pidä käyttöpaikka vapaana muista esteistä tai roskista, jotka
voivat haitata ruiskuttajan liikkumista.
Pidä maadoitettu metalliastia käyttövalmiina huuhdellessasi
järjestelmää tai tyhjentäessäsi nestesuodatinta.
X
Z
Kuva 1
2.
Ilma- ja nesteletkut: käytä vain sähköä johtavia letkuja.
3.
Ilmakompressori: noudata valmistajan suosituksia.
4.
Ruiskutuspistooli: maadoita liittämällä kunnolla
maadoitettuun nesteletkuun ja pumppuun.
5.
Nesteen syöttöastia: noudata paikallisia määräyksiä.
6.
Ruiskutettava kohde: noudata paikallisia määräyksiä.
7.
Käytettävät liuotinastiat huuhtelun aikana: noudata
paikallisia määräyksiä. Käytä vain sähköä johtavia
metalliastioita, jotka asetetaan maadoitetulle alustalle.
Älä aseta astiaa sähköä johtamattomalle alustalle, esim.
paperin tai pahvin päälle, joka katkaisee maadoituksen
jatkuvuuden.
8.
Säilytä maadoituksen jatkuvuus huuhtelun tai paineenpoiston aikana pitämällä ruiskutuspistoolin metalliosaa
tukevasti maadoitettua metalliastiaa vasten, ja liipaise
vasta sitten pistooli.
306--627
5
Valmistelut
Toimitetut osat
-
Nestesuodatin (7) tai paineentasaussäiliö sisältää
ruostumattomasta teräksestä olevan 250 mikronin
suodatinelementin, joka suodattaa hiukkasia pumpusta
tulevasta nesteestä. Siinä on myös nesteen tyhjennysventtiili (D), joka vaaditaan järjestelmään poistamaan
nestepaine letkusta ja pistoolista (ks. vasemmalta kohta
VAARA).
-
Imuletkulla (8) ja putkella (11) pumppu imee nestettä
19 litran astiasta (E).
-
Kaksi nesteen sulkuventtiiliä (9) on toimitettu nestesuodattimen ulostuloja varten. Kiinnitä nesteletku (103) toiseen näistä venttiileistä. Pidä toinen venttiili tulpattuna ja
suljettuna aina muulloin paitsi jos käytät toista letkua ja
pistoolia.
Katso kuva 2.
VAARA
Laitteen mukana tulee punakahvainen ilman poistoventtiili (35) ja nesteen tyhjennysventtiili (D). Näillä lisävarusteilla vähennetään vakavan tapaturman vaaraa pumpun
säätämisen tai korjaamisen aikana, mukaan lukien
nesteen tunkeutuminen ihoon, nesteen roiskuminen
silmiin ja iholle sekä liikkuvien osien aiheuttamat
tapaturmat.
Kun ilman pääpoistoventtiili suljetaan, poistuu tämän
venttiilin ja pumpun välille jäänyt ilma. Välille jäänyt ilma
voi saada pumpun käymään odottamatta. Venttiili sijoitetaan pumpun lähelle.
Nesteen tyhjennysventtiilillä poistetaan nestepaine
mäntäpumpusta, letkusta ja pistoolista. Pistoolin liipaiseminen paineen poistamiseksi ei ehkä riitä.
Liitä imuletku
Laita kierretiivistettä imuletkuun (8) ja kierrä se pumpussa
olevan nesteen imuaukon liittimeen (5). Kierrä imuputki (11)
letkun toiseen päähän.
Liitä nesteletkut ja pistooli
-
Punakahvainen ilman pääpoistoventtiili (35) vaaditaan
järjestelmään poistamaan paine, joka jää kyseisen venttiilin
ja ilmamoottorin välille, kun venttiili suljetaan (ks. yllä oleva
VAARA). Varmista, että poistoventtiiliin pääsee pumpusta
helposti käsiksi, ja että se sijaitsee järjestelmässä ilmasuodattimen/säätimen (41) jälkeen.
HUOM: Malli 238--264 sisältää letku- ja pistoolisarjan (101)
nesteletkuineen, ruiskutuspistooleineen ja liitäntäosineen (viitenumerot 102--106). Jos käytät omia nesteletkuja ja pistoolia, varmista, että ne ovat riittävän
kokoisia ja kestävät järjestelmän paineen. Käytä vain
sähköä johtavia letkuja.
-
Löysää avaimella ilmajohdon naarasliitin (38) ja poista
se. Kierrä se pääilmaletkuun (A). Jätä vastakappale (37)
kiinni ilmasuodattimeen/säätimeen (41).
1.
Liitä päänesteletku (103) toiseen sulkuventtiiliin (9), joka
on nestesuodattimen (7) ulostulossa.
2.
Kierrä liitin (105) päänesteletkun (103) toiseen päähän.
3.
Kierrä lyhyt liitosletku (104) liittimeen (105).
4.
Kierrä liitosletku (104) pistoolin kiertoliittimeen (106).
5.
Kierrä pistoolin kiertoliitin (106) ruiskutuspistoolissa (102)
olevaan nesteen sisääntuloaukkoon.
-
-
Ilmasuodatin/säädin (41) ohjaa pumpun nopeutta ja
ulostulopainetta säätämällä pumppuun menevää ilmanpainetta. Se poistaa myös haitallista likaa ja kosteutta
paineilmasta. Sijoita se pumpun lähelle, mutta ennen
ilman pääpoistoventtiiliä (35).
Ilman jakokappaleessa (47) on aukkoja, joihin liitetään
johdot paineilmakäyttöisiä lisävarusteita varten.
Kokoa malli 238--264
-
Paineenrajoitusventtiili (48) avautuu automaattisesti ja
estää pumpun ylipaineistuksen.
1.
Kokoa nesteletkut ja pistooli edellisessä kappaleessa
kuvatulla tavalla.
-
Tuoreöluyvoitelu (43) voitelee automaattisesti ilmamoottoria.
2.
Merkitse kokoamispäiväys nimikilpeen (107) ja asenna
kilpi erillisen ohjeen mukaisesti.
6
308--627
Valmistelut
SELITE
TOIMITETAAN VAIN MALLIIN 238-- 264
TOIMITETAAN KAIKKIIN MALLEIHIN
1
Pumppu
102 Ilmaton ruiskutuspistooli
2
Pyöräteline
103 Maadoitettu nesteen
5
Pumpun imun läpivientiliitin
syöttöletku
7
Nestesuodatin (sisältää tyhjennysventtiilin)
104 Maadoitettu nesteen liitosletku
(paineentasaussäiliö mallissa 238--263)
105 Liitin
D
Nesteen tyhjennysventtiili (vaaditaan)
106 Pistoolin kiertoliitin
8
Imuletku
9
Nesteen sulkuventtiilit
11 Imuputki
34 Maadoitusjohto (vaaditaan; katso
asennusohjeet sivulta 5)
35 Punakahvainen ilman
pääpoistoventtiili
(vaaditaan pumppua varten)
37 Ilmajohdon urosliitin
38 Ilmajohdon naarasliitin
41 Pumpun ilmasuodatin/säädin
Yksityiskohta ilmajohdon liitännöistä
43 Ilmajohdon voitelulaite
47 Ilman jakokappale
48 Paineenrajoitusventtiili (osittain piilossa)
ITSE HANKITTAVAT OSAT
A
B
C
E
Sähköä johtava ilman syöttöletku
Ilman pääpoistoventtiili
(lisävarusteita varten)
Ilmajohdon kosteuserotin ja
tyhjennysventtiili
Maadoitettu 19 litran astia
B
41
C
Pidä tämä venttiili tulpattuna ja suljettuna muulloin
paitsi jos käytät toista letkua ja pistoolia.
47
34
102
A
35
38
106
35
37
43
48
1
104
2
8
11
105
7
1
E
9
9
D
103
5
Kuva 2
Malli 238-- 264 kuvassa
05742
306--627
7
Käyttö
Paineenpoistotoimet
VAARA
NESTEEN TUNKEUTUMISVAARA
Järjestelmän paine on poistettava käsin, jottei
järjestelmä käynnisty tai ala ruiskuttaa vahingossa. Suurpaineinen neste voi tunkeutua
ihon läpi ja aiheuttaa vakavan vamman. Vähentääksesi
nesteen tunkeutumisesta, nesteen roiskumisesta tai liikkuvista osista aiheutuvaa tapaturmavaaraa noudata
paineenpoistotoimia aina kun:
- ohjeissa kehotetaan poistamaan paine,
- lopetat ruiskuttamisen,
- tarkastat tai huollat jotakin järjestelmä laitetta,
- tai asennat tai puhdistat ruiskutussuuttimia.
1.
Lukitse liipaisimen varmistussalpa.
2.
Sulje punakahvainen ilman pääpoistoventtiili (35, vaaditaan järjestelmään).
3.
Avaa nesteen sulkuventtiili (9).
4.
Avaa liipaisimen varmistussalpa.
5.
Pidä pistoolin metalliosaa tukevasti maadoitettua metalliastiaa vasten ja liipaise pistooli paineen poistamiseksi.
6.
Lukitse liipaisimen varmistussalpa.
7.
Avaa tyhjennysventtiili (D, vaaditaan järjestelmään), ja
pidä astia valmiina ulosvuotavaa nestettä varten.
8.
Jätä tyhjennysventtiili auki, kunnes alat ruiskuttaa uudelleen.
8
308--627
Jos epäilet, että ruiskutussuutin tai letku on täysin tukossa tai
ettei paine ole poistunut kokonaan yllä mainittuja ohjeita noudattaen, löysää hyvin hitaasti suuttimen suojuksen kiinnitysmutteria tai letkun pään liitintä ja poista paine vähitellen, ja
irrota sitten osat kokonaan. Nyt voit puhdistaa suuttimen tai
letkun.
Tiivistemutteri/nestekuppi
Täytä ennen käynnistystä tiivistemutteri (F) 1/3-täyteen Gracon
kaulatiivistenesteellä (TSL) tai vastaavalla liuottimella. Ks.
kuva 3.
VAARA
Vähentääksesi vakavan tapaturman vaaraa noudata aina
vasemmalla olevia paineenpoistotoimia, kun ohjeissa
kehotetaan poistamaan paine.
Tiivistemutteri on kiristetty tehtaalla käyttövalmiiksi. Jos se on
löysällä ja kaulatiivisteet vuotavat, poista paine ja kiristä mutteri
136--149 N.m:n momenttiin mukana toimitetulla avaimella. Tee
sama aina tarvittaessa. Älä kiristä tiivistemutteria liikaa.
Huuhtele pumppu ennen ensimmäistä
käyttökertaa
Pumppu on testattu kevyellä öljyllä, joka on jätetty sisään
suojaamaan pumpun osia. Jos öljy likaa käyttämääsi nestettä,
huuhtele öljy pois sopivalla liuottimella. Ks. kohta Huuhtelu
sivulta 10.
Ilmattoman ruiskutuspistoolin käyttö
Lue pistoolin mukana toimitettu käyttöohje ennen laitteen
käyttöä.
Ruiskuta muutamia testikuvioita ennen viimeistelytyöhön ryhtymistä. Katso oikeaa ruiskutustekniikkaa koskevia tarkempia
ohjeita pistoolin käyttöohjeesta.
Käyttö
VAROITUS
Asettele ilman ja nesteen paineet
VAARA
Pyörätelineen tulee olla tasaisella ja vaakasuoralla alustalla
kaatumisen välttämiseksi. Tämän varoitusohjeen laiminlyönti voi johtaa tapaturmaan tai laitevaurioon.
Vähentääksesi vakavan tapaturman vaaraa noudata aina
paineenpoistotoimia sivulta 8, kun ohjeissa kehotetaan poistamaan paine.
Esitäytä pumppu
1.
Ks. kuva 3. Poista suuttimen suojus ja ruiskutussuutin
pistoolista (102). Katso ohjeita pistoolin käyttöohjeesta.
2.
Sulje ilmasuodatin/säädin (41) ja ilman pääpoistoventtiilit
(B, 35).
3.
Sulje nesteen tyhjennysventtiili (D).
4.
Kytke ilmajohdon liitin (38) vastaliittimeen (37), joka on
kiinnitetty ilmasuodattimen/säätimen (41) sisääntuloon,
ja lukitse avaimella kiertäen.
5.
Tarkasta, että kaikki järjestelmän liittimet on kiristetty
kunnolla.
6.
Laita imuputki (11) nesteen syöttöastiaan.
7.
Avaa nesteen sulkuventtiili (9).
8.
Avaa ilman pääventtiilit (B, 35).
9.
Pidä pistoolin (102) metalliosaa tukevasti maadoitettua
metalliastiaa vasten ja vedä liipaisin pohjaan.
1.
Poista paine. Asenna suuttimen suojus ja ruiskutussuutin pistooliin pistoolin käyttöohjeiden mukaisesti.
2.
Avaa ilmasuodatin/säädin (41) hitaasti. Säätimellä
säädetään pumpun käyntinopeutta ja nestepainetta.
Käytä aina mahdollisimman pientä ilmanpainetta, joka
riittää haluttujen tulosten aikaansaamiseksi. Korkeammat
paineet kuluttavat suutinta ja pumppua ennenaikaisesti.
HUOM: Avaa ilmasuodatin/säädin kääntämällä T-kahvaa
(myötäpäivään). Sulje säädin kääntämällä kahvaa
vastapäivään. Lukitse säätimen asetus paikalleen
kiristämällä lukitusmutteri.
VAARA
OSIEN RIKKOUTUMISVAARA
Vähentääksesi järjestelmän ylipaineistuksen
vaaraa, mikä voi johtaa osien rikkoutumiseen
ja vakavaan tapaturmaan, älä koskaan ylitä
pumppuun tulevaa suurinta ilmanpainetta (ks. tekniset
tiedot sivulta 18).
10. Avaa hitaasti ilmasuodatinta/säädintä (41), kunnes
pumppu käynnistyy.
11. Anna pumpun käydä hitaasti, kunnes kaikki ilma on tullut
ulos ja pumppu ja letkut ovat täyttyneet nesteestä.
12. Vapauta pistoolin liipaisin ja lukitse varmistussalpa.
Pumpun tulee pysähtyä paineen vaikutuksesta.
13. Jos pumppu ei täyty kunnolla, avaa tyhjennysventtiili (D).
Käytä tyhjennysventtiiliä esitäyttöventtiilinä, kunnes
neste alkaa virrata venttiilistä. Sulje venttiili.
HUOM: Kun vaihdat nestesäiliöitä letkun ja pistoolin ollessa
esitäytettyinä, avaa tyhjennysventtiili (D), jotta pumppu
täyttyy ja ilma poistuu ennen letkuun joutumistaan.
Sulje tyhjennysventtiili, kun kaikki ilma on poistunut.
3.
Kun pumppu ja letkut on esitäytetty ja käytössä on tarpeeksi ilmaa riittävällä ilmanpaineella, pumppu käynnistyy ja
pysähtyy pistoolia avattaessa ja suljettaessa.
VAROITUS
Älä anna pumpun käydä kuivana. Sen nopeus kiihtyy pian
liian suureksi ja aiheuttaa vaurioita. Jos pumppu käy liian
nopeasti, pysäytä se välittömästi ja tarkasta nestesyöttö.
Jos säiliö on tyhjä ja ilmaa on päässyt letkuihin, täytä säiliö
ja esitäytä pumppu ja letkut tai suorita huuhtelu ja jätä
pumppu täyteen sopivaa liuotinta. Poista ilma kokonaan
järjestelmästä.
306--627
9
Käyttö
Ruiskutuksen lopetus ja pumpun hoito
VAARA
Vähentääksesi vakavan tapaturman vaaraa noudata aina
paineenpoistotoimia sivulta 8, kun ohjeissa kehotetaan
poistamaan paine.
VAROITUS
Älä koskaan jätä vettä tai vesipohjaista nestettä pumppuun
yön yli. Jos pumppaat vesipohjaista nestettä, huuhtele
ensin vedellä, ja sitten korroosionestoaineella, esim. mineraalitärpätillä. Poista paine, mutta jätä korroosionestoaine
pumppuun suojaamaan osia ruostumiselta.
Kun lopetat ruiskutuksen työpäivän päättyessä, pysäytä
pumppu iskun pohjaan, jottei nestettä kuivu esille jäävään
männänvarteen ja vaurioita kaulatiivisteitä. Poista paine.
VAARA
Vähentääksesi vakavan tapaturman vaaraa noudata aina
paineenpoistotoimia sivulta 8, kun ohjeissa kehotetaan
poistamaan paine.
Huuhtele aina pumppu ennen kuin neste ehtii kuivua
männänvarteen. Ks. kohta Huuhtelu.
Huuhtelu
1.
Poista paine.
VAARA
2.
Poista suuttimen suojus ja ruiskutussuutin pistoolista.
Katso ohjeita pistoolin käyttöohjeesta.
TULIPALON JA RÄJÄHDYKSEN
VAARA
3.
Lue ennen huuhtelua kohta TULIPALON JA
RÄJÄHDYKSEN VAARA sivulta 4. Varmista,
että koko järjestelmä ja huuhteluastiat on
maadoitettu kunnolla. Katso kohta Maadoitus
sivulta 5.
Poista suodatinelementti nestesuodattimesta (7) tai paineentasaussäiliöstä. Asenna suodattimen tai paineentasaussäiliön kotelo paikalleen.
4.
Laita imuputki (11) liuotinainesäiliöön.
5.
Pidä pistoolin metalliosaa tukevasti maadoitettua metalliastiaa vasten.
6.
Käynnistä pumppu. Käytä aina mahdollisimman pientä
painetta huuhtelun aikana.
7.
Liipaise pistooli.
8.
Huuhtele järjestelmää, kunnes pistoolista virtaa puhdasta liuotinainetta.
9.
Poista paine.
Huuhtele pumppu:
- Ennen ensimmäistä käyttökertaa
- Vaihdettaessa värejä tai nesteitä
- Ennen kuin neste kuivuu tai jähmettyy seisovaan pumppuun (tarkista katalysoivien nesteiden käyttöaika)
- Ennen pumpun varastointia.
Huuhtele nesteellä, joka sopii yhteen pumpattavan nesteen
kanssa ja järjestelmän märkien osien kanssa. Kysy suositellut huuhtelunesteet ja huuhteluvälit nesteen valmistajalta tai
toimittajalta.
10
308--627
10. Puhdista suuttimen suojus, ruiskutussuutin ja nestesuodattimen elementti erikseen, ja asenna ne sitten takaisin
paikoilleen.
11. Puhdista imuputki (11) sisä- ja ulkopuolelta.
Käyttö
Malli 238-- 264 kuvassa
SELITE
7
8
9
11
35
Nestesuodatin (paineentasaussäiliö mallissa 238--263)
Imuletku
Nesteen sulkuventtiili
Imuputki
Yksityiskohta
Punakahvainen ilman pääpoistoventtiili
(vaaditaan pumppua varten)
37 Ilmajohdon urosliitin
38 Ilmajohdon naarasliitin
41 Pumpun ilmasuodatin/säädin
102 Ilmaton ruiskutuspistooli
103 Sähköä johtava nesteen syöttöletku
B
Ilman pääpoistoventtiili (lisävarusteita varten)
D
Nesteen tyhjennysventtiili (vaaditaan)
F
Tiivistemutteri/nestekuppi
B
ilmajohdon liitännöistä
41
Kiristä 136--149 N.m:iin
102
35
38
35
37
1
8
F
11
7
9
D
103
Malli 238-- 264 kuvassa
05742
Kuva 3
306--627
11
Osat
Osanro 238--262, A-sarja (sisältää osat 1--50)
Osanro 238--264, A-sarja (sisältää osat 1--107)
38 37
41
49
18 (viite)
39 23
18
46
44
34
40
35
1
102
2c
4
106
10
45
2
47 39
48
36
43
42
3
14
104
21
20
19
22
13
105
103
2a
9
50
9
7
2b
103
(viite)
6
5
8
11
12
308--627
05739
Osat
Osanro 238--262, A-sarja (sisältää osat 1--50)
Osanro 238--264, A-sarja (sisältää osat 1--107)
Viite
nro
Osanro
Kuvaus
1
236--475
PUMPPU, King, suhde 56:1;
Ks. osat käyttöohjekirjasta 308--353
PYÖRÄTELINE, siirrettävä
Sisältää vaihdettavat osat 2a--2c
. PYÖRÄ
. KIINNITYSRENGAS
. SUOJUS
LUKITUSLAATTA,
ulk. hammastus; 3/8”
KANTARUUVI,
kuusiokanta; 3/8--16 unc-2a;
31 mm pitkä
LÄPIVIENTIHOLKKI, supistus;
2” npt(m) x 1” npt(f);
sinkitty takorauta
KÄYRÄ, 90E; 1 ” npt(m x f);
kromattu takorauta
NESTESUODATIN, 250 mikronia
ruostumaton teräselementti ja
tyhjennysventtiili
Ks. osat käyttöohjekirjasta 307--296
IMULETKU; nailon; 25 mm sisähalk.;
1” npt(mbe); 1,8 m pitkä
PALLOVENTTIILI; 3/8 npt(mbe)
RUUVI, kuusiokanta;
5/16--18 x 19 mm pitkä
IMUPUTKI; alumiini
SUOJAÖLJY TIIVISTEILLE;
0,5 litraa; ei kuvassa
LUKKOMUTTERI; nailonsisus;
5/16--18
MUTTERI, kuusiokanta;
3/8--16 unc-2b
LETKU, ilma; 19 mm sisähalk.;
3/4 npt(mbe); 559 mm pitkä
NIPPA; 1” npt x 1--3/8 unf-2a;
hiiliteräs
O-RENGAS; PTFE
ADAPTERI; 3/4 npt(m); hiiliteräs
MUTTERI; 1--3/8 unf-2b; hiiliteräs
TULPPA, putki; 1/4 npt
2
238--271
2a
2b
2c
3
113--362
113--436
113--361
113--427
4
100--004
6
112--839
5
100--467
7
8
238--620
237--522
9
10
238--612
100--057
11
12
169--528
206--994
13
111--040
14
100--131
18*
238--374
19
190--439
20
21
22
23*
112--973
190--411
190--412
100--721
Viite
nro
Osanro
Kuvaus
34
35*
237--569
113--218
36*
37*
38*
39*
40*
41*
100--549
113--429
113--430
113--431
113--432
113--494
1
42
43*
44
191--383
113--435
113--428
1
45
102--040
1
46*
47*
48
112--123
113--442
103--347
49*
50
101
113--444
113--562
238--614
102
238--591
103
238--396
104
238--383
105
106
107
150--287
189--018
238--131
MAADOITUSJOHTO JA PIDIKE
POISTOVENTTIILI, punakahvainen;
3/4 npt(m x f)
KÄYRÄ, 90E; 3/4 npt(m x f)
LIITIN, ilmajohto; 3/4 npt(m)
LIITIN, ilmajohto; 3/4 npt(f)
PIDIKE, ilmasäädin
KANNATIN, kiinnitys
ILMASUODATIN/SÄÄDIN;
3/4 npt(f) sisääntulo ja ulostulo;
0,3--10 barin painealue;
40 mikronin polypropeenisuodatin
KANNATIN, kiinnitys
VOITELULAITE, ilmajohto
RUUVI, kuusiokolo;
1/4--20 x 25 mm pitkä
LUKKOMUTTERI,
kuusiokanta; 1/4--20
MITTARI, ilma
JAKOKAPPALE, ilma; 1/4 npt(f)
PAINEENRAJOITUSVENTTIILI,
ilma; 7 bar
KÄYRÄ, 45E; 1/4 npt(m x f)
SUOJUS, venttiili
LETKU- JA PISTOOLISARJA
Sisältää osat 102--106
. ILMATON RUISKUTUSPISTOOLI
Ks. osat käyttöohjekirjasta
308--236
. LETKU, neste; nailon;
9,5 mm sisähalk.;
3/8 npt(m) x 3/8 npsm(f);
15,2 m pitkä
. LETKU, neste; nailon;
6,3 mm sisähalk.;
1/4 npsm(fbe); 1,8 m pitkä
. LIITIN; 1/4 npt(m) x 3/8 npt(f)
. KIERTOLIITIN, pistooli
SARJA, nimikilpi (ei kuvassa)
Kpl
1
1
2
2
2
4
4
1
2
4
1
1
4
4
1
1
1
1
1
1
Kpl
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
* Nämä osat sisältyvät ilmasäädinsarjaan 238--590.
308--627
13
Osat
Osanro 238--263, A-sarja
38 37
41
49
18 (viite)
39 23
46
18
44
34
40
35
1
2c
4
21
2
10
26
25
19
20
36
47 39
24
48
43
45
27
42
3
14
22
13
2a
9
50 9
7
2b
6
5
8
11
14
308--627
05738
Osat
Osanro 238--263, A-sarja
Viite
nro
Osanro
Kuvaus
1
236--475
PUMPPU, King, suhde 56:1;
Ks. osat käyttöohjekirjasta 308--353
PYÖRÄTELINE, siirrettävä
Sisältää vaihdettavat osat 2a--2c
. PYÖRÄ
. KIINNITYSRENGAS
. SUOJUS
LUKITUSLAATTA,
ulk. hammastus; 3/8”
KANTARUUVI, kuusiokanta;
3/8--16 unc-2a;
31 mm pitkä
LÄPIVIENTIHOLKKI, supistus;
2” npt(m) x 1” npt(f);
sinkitty takorauta
KÄYRÄ, 90E; 1 ” npt(m x f);
kromattu takorauta
SUURPAINEENKESTÄVÄ
PAINEENTASAUSSÄILIÖ,
250 mikronin
ruostumaton teräselementti ja
tyhjennysventtiili
Ks. osat käyttöohjekirjasta 307--296
IMULETKU; nailon; 25 mm sisähalk.;
1” npt(mbe); 1,8 m pitkä
PALLOVENTTIILI; 3/8 npt(mbe)
RUUVI, kuusiokanta;
5/16--18 x 19 mm pitkä
IMUPUTKI; alumiini
SUOJAÖLJY TIIVISTEILLE;
0,5 litraa; ei kuvassa
LUKKOMUTTERI; nailonsisus;
5/16--18
MUTTERI, kuusiokanta; 3/8--16
unc-2b
LETKU, ilma; 19 mm sisähalk.;
3/4 npt(mbe); 559 mm pitkä
2
238--271
2a
2b
2c
3
113--362
113--436
113--361
113--427
4
100--004
6
112--839
5
100-467
7
238--623
8
237--522
9
10
238--612
100--057
11
12
169--528
206--994
13
111--040
14
100--131
18*
238--374
Viite
nro
Osanro
Kuvaus
19
190--439
20
21
22
23*
24
25
112--973
190--411
190--412
100--721
238--630
100--902
26
27
34
35*
100--015
100--016
237--569
113--218
36*
37*
38*
39*
40*
41*
100--549
113--429
113--430
113--431
113--432
113--494
42
43*
44
191--383
113--435
113--428
45
102--040
46*
47*
48
112--123
113--442
103--347
4
49*
50
113--444
113--562
NIPPA; 1” npt x 1--3/8 unf-2a;
hiiliteräs
O-RENGAS; PTFE
ADAPTERI; 3/4 npt(m); hiiliteräs
MUTTERI; 1--3/8 unf-2b; hiiliteräs
TULPPA, putki; 1/4 npt
PIDIKE, paineentasaussäiliö
KONERUUVI, kupukanta;
1/4--20; 38 mm pitkä
MUTTERI, kuusiokanta; 1/4--20
LUKITUSLAATTA, jousi; 1/4”
MAADOITUSJOHTO JA PIDIKE
POISTOVENTTIILI, punakahvainen;
3/4 npt(m x f)
KÄYRÄ, 90E; 3/4 npt(m x f)
LIITIN, ilmajohto; 3/4 npt(m)
LIITIN, ilmajohto; 3/4 npt(f)
PIDIKE, ilmasäädin
KANNATIN, kiinnitys
ILMASUODATIN/SÄÄDIN;
3/4 npt(f) sisääntulo ja ulostulo;
0,3--10 barin painealue;
40 mikronin polypropeenisuodatin
KANNATIN, kiinnitys
VOITELULAITE, ilmajohto
RUUVI, kuusiokanta;
1/4--20 x 25 mm pitkä
LUKKOMUTTERI, kuusiokanta;
1/4--20
MITTARI, ilma
JAKOKAPPALE, ilma; 1/4 npt(f)
PAINEENRAJOITUSVENTTIILI, ilma;
7 bar
KÄYRÄ, 45E; 1/4 npt(m x f)
SUOJUS, venttiili
1
* Nämä osat sisältyvät ilmasäädinsarjaan 238--590.
Kpl
1
1
2
2
2
4
4
1
1
1
1
2
4
1
1
4
Kpl
308--627
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
4
4
1
1
1
1
1
15
Muistiinpanoja
16
308--627
Muistiinpanoja
308--627
17
Tekniset tiedot
Nimike
Tiedot
Suurin nesteen käyttöpaine
345 bar
Suurin ilman sSUOJAÖLJY
TIIVISTEILLEyöttöpaine
6,3 bar
Suhde
56:1
Pumpun tekniset tiedot
Ks. pumpun käyttöohjekirja 308--353
Ilmankulutus
Ks. pumpun käyttöohjekirja 308--353
Ilman sisääntuloaukon koko
3/4 npsm(f)
Nesteen ulostuloaukon koko
(nestesuodattimessa)
3/8 npt(m)
Nesteen sisääntuloaukon koko
2” npt(f)
Korkein käyttölämpötila
82EC
*
Äänitaso 6,3 barin paineella,
25 toimintajaksolla/min
98 dBa
*
Äänenpaineen taso 6,3 barin paineella,
25 toimintajaksolla/min
113 dBa
Nesteen kanssa kosketuksiin joutuvat osat
*
18
Testattu ISO 3744:n mukaan.
308--627
Pumppu: Ks. pumpun käyttöohjekirja 308--353
Nestesuodatin/paineentasaussäiliö: Ks. käyttöohjekirja 307--296
Imuletku ja -putki: nailon, alumiini
Nesteliittimet: sinkitty takorauta, sinkitty hiiliteräs
Tyhjennysputki, nesteletkut: nailon
Mitat
Malli 238-- 262 kuvassa
A
B
C
05741
Pumppumalli
A
B
C
Pyöräväli
Paino
238--262
1276 mm
724 mm
787 mm
660 mm
123 kg
238--264
1276 mm
724 mm
787 mm
660 mm
128 kg
238--263
1276 mm
724 mm
787 mm
660 mm
133 kg
308--627
19
Gracon takuu
Graco takaa, että tällä lomakkeella mainitut, Gracon valmistamat ja sen nimellä varustetut laitteet ovat materiaalien ja työn osalta virheettömiä sinä päivänä, kun valtuutettu Graco-jälleenmyyjä on ne myynyt alkuperäisen ostajan käyttöön. Graco korjaa tai vaihtaa
kahdentoista kuukauden aikana myyntipäivästä lukien laitteen osan, jonka Graco on todennut vialliseksi. Tämä takuu on voimassa
vain silloin, kun laitteen asennuksessa, käytössä ja kunnossapidossa on noudatettu Gracon kirjallisia ohjeita.
Tämä takuu ei koske normaalia kulumista eikä virheellisestä asennuksesta, väärästä käytöstä, hankautumisesta, korroosiosta,
riittämättömästä tai sopimattomasta kunnossapidosta, laiminlyönnistä, onnettomuudesta, osien muuttamisesta tai muiden kuin
Gracon osien käyttämisestä aiheutunutta toimintahäiriötä, vahinkoa tai kulumista, eikä Graco ole vastuussa edellä mainituista. Graco
ei myöskään ole vastuussa toimintahäiriöstä, vahingosta tai kulumisesta, joka aiheutuu Gracon laitteiden yhteensopimattomuudesta
kolmannen osapuolen toimittamiin rakenteisiin, lisävarusteisiin, laitteisiin tai materiaaleihin tai kolmannen osapuolen toimittamien
rakenteiden, lisävarusteiden, laitteiden tai materiaalien sopimattomasta suunnittelusta, valmistuksesta, asennuksesta, käytöstä tai
kunnossapidosta.
Tämän takuun ehtona on vialliseksi väitetyn laitteen palauttaminen lähettäjän kustannuksella valtuutetulle Graco-jälleenmyyjälle vian
toteamiseksi. Jos vika todetaan aiheelliseksi, Graco korjaa tai vaihtaa veloituksetta vialliset osat. Laite palautetaan alkuperäiselle
ostajalle rahtivapaasti. Jos laitteen tarkastuksessa ei löydetä mitään materiaali- tai työvirhettä, korjaukset tehdään kohtuullista veloitusta vastaan, joihin kuuluvat osiin, työhön ja kuljetukseen sisältyvät kustannukset.
Edellä mainittu muodostaa Gracon ainoan velvoitteen ja ostajan saaman ainoan korvauksen takuuvaatimuksen osalta. Ostaja
hyväksyy sen, ettei hän saa muuta korvausta (mukaan lukien satunnaiset tai välilliset vahingonkorvaukset menetetyistä voitoista,
menetetystä myynnistä, henkilö- tai omaisuusvahingoista tai muusta satunnaisesta tai välillisestä menetyksestä). Takuuta koskevat
vaateet on esitettävä kahden (2) vuoden kuluessa myyntipäiväyksestä.
Graco ei anna takuuta eikä vastaa lisävarusteista, laitteista, materiaaleista tai komponenteista, jotka Graco on myynyt mutta ei valmistanut. Näihin Gracon myymiin toisten valmistajien tuotteisiin sovelletaan asianomaisen valmistajan antamaa takuuta. Graco antaa
ostajalle kohtuullisessa määrin apua näitä koskevien takuuvaatimusten tekemisessä.
Seuraavat kohdat eivät kuulu Gracon takuuseen:
- Kaulatiivisteen säätö
- Normaalista kulumisesta johtuva tiivisteen vaihto.
Normaalia kulumista ei katsota materiaalin tai työn virheellisyydeksi.
VASTUUN RAJOITUS
Missään tapauksessa Graco ei vastaa epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat laitteiden toimittamisesta tai myytyjen tuotteiden tai muiden tavaroiden hankkimisesta, suorituskyvystä tai käytöstä, olipa kyseessä sopimuksen
rikkominen, takuuvaatimus, Gracon laiminlyönti tai jokin muu syy.
USA:n myyntipisteet: Atlanta, Chicago, Dallas, Detroit, Los Angeles, Mt. Arlington (N.J.)
Ulkomaiset toimistot: Kanada; Englanti; Korea; Sveitsi; Ranska, Saksa; Hongkong; Japani
GRACO N.V.; Industrieterrein — Oude Bunders;
Slakweidestraat 31, 3630 Maasmechelen, Belgium
Tel.: 32 89 770 700 -- Fax: 32 89 770 777
PAINETTU BELGIASSA 308--627 12/95
20
308--627
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement