Dell Inspiron 2500 laptop Brugervejledning

Add to My manuals
2 Pages

advertisement

Dell Inspiron 2500 laptop Brugervejledning | Manualzz

D e l l

I n s p i r o n

fold

Start Here

Begin hier

Begynd her

Start her

Börja här

Swapping Modules

To swap media bay devices, use the latch release on the bottom of the computer. See “Setting Up” in the Dell

Solutions Guide for additional information.

Modules verwisselen

Gebruik het schuifje aan de onderkant van de computer om mediahouderapparaten te wisselen.

Zie “Instellen” in de Dell-handleiding

Probleemoplossing voor meer informatie.

Sådan skifter du moduler

Brug låsehåndtaget i bunden af computeren til at skifte enhed i mediebåsen. I afsnittet “Opsætning” i Dells Løsningshåndbog kan du finde yderligere instruktioner om opsætning.

Bytte moduler

Hvis du vil bytte mediebrønnenheter, bruker du låsutløseren nederst på datamaskinen. Se “Installasjon” i

Løsningshåndboken fra Dell hvis du vil ha ytterligere informasjon.

Byta moduler

Byt mediefack genom att använda frigöringsspärren på datorns undersida.

Mer information finns i “Setting Up” i Dells Lösningshandbok .

fold

What's Next?

See “Setting Up” in the Dell Solutions

Guide for additional setup instructions, including how to connect a printer.

Volgende stap

Zie “Instellen” in de Dell-handleiding

Probleemoplossing voor extra informatie over het aansluiten van printers.

Hvad nu?

Hva kommer nå?

I afsnittet “Opsætning” i Dells

Løsningshåndbog kan du finde yderligere instruktioner om opsætning og tilslutning af en printer.

Se “Installasjon” i løsningshåndboken fra Dell for mer informasjon om installering, inkludert hvordan du kobler til en skriver.

Vad kommer sedan?

Titta i “Setting Up” i Dells

Lösningshandbok om du vill ha ytterligare installationsinformation, t ex hur du ansluter en skrivare.

Finding Answers

Press this button to find support and educational resources that Dell has installed on your computer, including the Dell Tell Me How help file.

If your computer is running the

Microsoft ® Windows ® XP operating system, view the tour of Windows XP for instructions and an overview of new features.

Help opvragen

Klik op deze knop om educatieve en ondersteuningsbronnen te verkennen die door Dell op uw computer zijn geïnstalleerd, inclusief het Help-bestand

Meer informatie van Dell.

Als uw computer gebruikmaakt van het besturingssysteem Microsoft ®

Windows ® XP, kunt u de rondleiding van Windows XP gebruiken voor instructies en voor een overzicht van nieuwe functies.

Sådan får du svar Finne svar

Tryk på denne knap for at finde supportog undervisningsressourcer, som Dell har installeret på computeren, herunder

Dells hjælpefil Sådan gør du.

Hvis computeren kører med operativsystemet Microsoft ®

Windows ® XP, kan du gennemgå præsentationen af Windows XP for at få vejledning og overblik over nye funktioner.

Trykk denne knappen hvis du vil finne støtte- og opplæringsmuligheter som

Dell har installert på datamaskinen, inkludert Dell-hjelpefilen Fortell meg hvordan .

Hvis datamaskinen kjører operativsystemet Microsoft ®

Windows ® XP, ser du innføringen i Windows XP for instruksjoner og en oversikt over nye funksjoner.

Hitta svar

Om du trycker på den här knappen finner du resurser för support och utbildning som Dell har installerat på datorn, t ex hjälpfilen Berätta mer .

Om din dator har operativsystemet

Microsoft ® Windows ® XP kan du få anvisningar och en översikt av nya funktioner i rundturen i Windows XP.

Printed in Ireland.

Information in this document is subject to change without notice.

© 2001 Dell Computer Corporation. All rights reserved.

Reproduction in any manner whatsoever without the written permission of Dell

Computer Corporation is strictly forbidden.

Dell, the DELL logo, and Inspiron are trademarks of Dell Computer Corporation;

Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation. Dell disclaims proprietary interest in the marks and names of others.

September 2001

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

© 2001 Dell Computer Corporation. Alle rechten voorbehouden.

Verveelvoudiging van dit materiaal, op welke wijze dan ook, is alleen toegestaan na uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Dell Computer Corporation.

Dell, het DELL-logo en Inspiron zijn handelsmerken van Dell Computer

Corporation; Microsoft en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken van

Microsoft Corporation. Overige merken en namen zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

September 2001

Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel.

© 2001 Dell Computer Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.

Enhver form for reproduktion er strengt forbudt uden skriftligt samtykke fra

Dell Computer Corporation.

Dell, DELL-logoet og Inspiron er varemærker tilhørende Dell Computer

Corporation. Microsoft og Windows er registrerede varemærker tilhørende

Microsoft Corporation. Dell fraskriver sig al ejerinteresse i andre virksomheders varemærker og navne.

September 2001

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forhåndsvarsel.

© 2001 Dell Computer Corporation. Med enerett.

Enhver form for reproduksjon uten skriftlig tillatelse fra Dell Computer

Corporation er strengt forbudt.

Dell, DELL-logoen og Inspiron er varemerker for Dell Computer Corporation.

Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation.

Dell fraskriver seg eiendomsinteresser i varemerker og navn som tilhører andre.

September 2001

04J182 A00

P/N 4J182 Rev. AOO

Informationen i det här dokumentet kan förändras utan förvarning.

© 2001 Dell Computer Corporation. Med ensamrätt.

All form av reproduktion är förbjuden utan skriftligt tillstånd från Dell

Computer Corporation.

Dell, DELL-logotypen och Inspiron är varumärken som tillhör Dell Computer

Corporation, Microsoft och Microsoft Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Dell avsäger sig allt ägarintresse gällande varumärken och namn utöver sina egna.

September 2001

4J182em0.qxd 10/17/2003 9:16 AM Page 1

4J182em0.qxd 10/17/2003 9:17 AM Page 2

D e l l

I n s p i r o n

1 fold

2

3

4 w w w . d e l l . c o m | s u p p o r t . d e l l . c o m

1

2

3

4

Connect the AC adapter.

De stroomadapter aansluiten.

Tilslutning af vekselstrømsadapter.

Koble til strømadapteren.

Anslut AC-adaptern.

If your computer has an internal modem, connect the telephone cable to the modem connector and connect the other end of the cable to a telephone wall jack.

NOTICE: If the connector has a plastic cover, do not remove it; your computer does not have an internal modem.

Als uw computer een interne modem heeft, moet u de telefoonkabel met de modemconnector verbinden en het andere uiteinde van de telefoonkabel met de telefoonaansluiting.

KENNISGEVING: Als de connector een plastic huls heeft, mag u deze niet verwijderen. Uw computer heeft geen interne modem.

Hvis computeren har et internt modem, skal du tilslutte telefonkablet til modemstikket og tilslutte den anden ende af kablet til et telefonstik i væggen.

MEDDELELSE: Hvis stikket har et plastikdæksel, betyder det, at computeren ikke har et internt modem. Du må ikke fjerne dækslet.

Hvis datamaskinen har et internt modem, kobler du telefonledningen til modemkontakten, og den andre enden av ledningen til en telefonkontakt i veggen.

MERKNAD: Hvis kontakten har plastdeksel, må du ikke fjerne dette. Det betyr at datamaskinen ikke har internt modem.

Om datorn har ett internt modem ansluter du telefonkabeln till modemanslutningen och ansluter den andra änden av kabeln till telefonjacket i väggen.

Obs! Om det sitter ett plastskydd på porten ska du inte ta bort det. Datorn har då inte något internt modem.

fold

If your computer has a networking option, connect a separately purchased network cable to the network connector.

NOTICE: Do not plug a telephone cable into the network connector.

NOTICE: If the connector has a plastic cover, do not remove it; your computer does not have the internal networking option.

Als uw computer een netwerkoptie heeft, moet u een apart verkrijgbare netwerkkabel met de netwerkconnector verbinden.

KENNISGEVING: Sluit geen telefoonkabel aan op de netwerkconnector.

KENNISGEVING: Als de connector een plastic huls heeft, mag u deze niet verwijderen. Uw computer heeft geen interne netwerkoptie.

Hvis computeren har en netværksindstilling, skal du tilslutte et separat anskaffet netværkskabel til netværksstikket.

MEDDELELSE: Du må ikke tilslutte et telefonkabel i netværksstikket.

MEDDELELSE: Hvis stikket har et plastikdæksel, betyder det, at computeren ikke har en intern netværksindstilling.

Du må ikke fjerne dækslet.

Hvis datamaskinen kan kobles til et nettverk, kobler du til en nettverkskabel (kjøpes separat) i nettverkskontakten.

MERKNAD: Plugg ikke en telefonkabel inn i nettverkskontakten.

MERKNAD: Hvis kontakten har et plastdeksel, må du ikke fjerne det. Datamaskinen har ikke det interne nettverksalternativet.

Om datorn har en port för nätverksanslutning ansluter du en nätverkskabel som inköpts separat till porten.

Obs! Anslut inte telefonkabeln till nätverksuttaget.

Obs! Om kontakten är täckt med ett plastlock ska du inte ta bort det, det innebär att din dator inte är utrustad med ett internt nätverkskort.

Open the display, and press the power button to turn on the computer. Follow the prompts on the screen to complete the operating system setup.

HINT: The touch pad will not work when you first start the computer. Press any key when prompted.

Open de display en druk op de aan/uit-knop om de computer in te schakelen.

Volg de instructies op het scherm om de installatie van het besturingssysteem te voltooien.

SUGGESTIE: De touch pad werkt niet als u de computer voor de eerste keer start.

Druk op een toets als u daarom wordt gevraagd.

Åbn skærmen på computeren, og tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde computeren. Følg instruktionerne på skærmen for at afslutte installationen af operativsystemet.

TIP! Pegepladen fungerer ikke, når du starter computeren første gang. Tryk på en tast, når du bliver bedt om det.

Åpne skjermen og trykk på strømknappen for å slå på datamaskinen. Følg anvisningene på skjermen for å fullføre konfigurasjonen av operativsystemet.

TIPS: Berøringsputen virker ikke umiddelbart etter at du har startet datamaskinen.

Trykk en tast når du blir bedt om det.

Öppna skärmen och tryck på strömknappen för att slå på datorn. Slutför installationen av operativsystemet genom att följa uppmaningarna på skärmen.

Tips! Pekplattan fungerar inte när du slår på datorn första gången. Tryck på en tangent när du uppmanas till det.

advertisement

Related manuals

advertisement