Küppersbusch IKEF 3080- 3Z3 Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη

Add to my manuals
24 Pages

advertisement

Küppersbusch IKEF 3080- 3Z3 Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη | Manualzz

Notice d'utili‐ sation

Οδηγίες

Χρήσης

Réfrigéra‐ teur/congéla‐ teur

Ψυγειοκαταψ ύκτης

IKEF3080-3Z3

22

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ

Πληροφορίες για την ασφάλεια

Οδηγίες για την ασφάλεια

Λειτουργία

Καθημερινή χρήση

Υποδείξεις και συμβουλές

22

23

25

28

33

Φροντίδα και καθάρισμα

Αντιμετωπιση προβληματων

Εγκατάσταση

Θόρυβοι

Τεχνικά στοιχεία

Υπόκειται αε αλλαγές χωρίς προειδποίηση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ

Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής,

διαβάστε προσεκτικά τις παρεχόμενες οδηγίες. Ο

κατασκευαστής δεν ευθύνεται αν προκληθεί τραυματισμός ή

ζημιά από λανθασμένη εγκατάσταση και χρήση. Να

φυλάσσετε πάντα αυτές τις οδηγίες μαζί με τη συσκευή για

μελλοντική αναφορά.

Ασφάλεια παιδιών και ευπαθών ατόμων

Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά

ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες

σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή έχουν

λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με

ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που

ενέχονται.

Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν

πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα

παιδιά.

Γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια

Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και

παρόμοιες εφαρμογές, όπως:

Αγροικίες, χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα,

γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα

Από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ, πανσιόν και άλλα

περιβάλλοντα στέγασης

34

36

40

41

43

23

Διατηρείτε ελεύθερα από εμπόδια όλα τα ανοίγματα

αερισμού στο περίβλημα της συσκευής ή την εντοιχισμένη

κατασκευή.

Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή διαφορετικά

τεχνητά μέσα για την επιτάχυνση της διαδικασίας

απόψυξης από εκείνα που συνιστά ο κατασκευαστής.

Μην προκαλείτε ζημιά στο κύκλωμα ψυκτικού υγρού.

Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές στο εσωτερικό του

θαλάμου αποθήκευσης τροφίμων της συσκευής, εκτός αν

είναι συσκευές οι οποίες προτείνονται για αυτή τη χρήση

από τον κατασκευαστή.

Μη χρησιμοποιείτε ψεκασμό με νερό ή ατμό για το

καθάρισμα της συσκευής.

Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό μαλακό πανί.

Χρησιμοποιείτε μόνο ουδέτερα απορρυπαντικά. Μη

χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα, σφουγγαράκια που

χαράσσουν, διαλύτες ή μεταλλικά αντικείμενα.

Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες όπως φιάλες αεροζόλ

με εύφλεκτο προωθητικό σε αυτή τη συσκευή.

Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί φθορές, θα πρέπει

να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το

Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις ή ένα κατάλληλα

καταρτισμένο άτομο, ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι.

ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ

Εγκατάσταση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η

εγκατάσταση αυτής της

συσκευής πρέπει να εκτελείται

μόνο από κατάλληλα

καταρτισμένο άτομο.

• Αφαιρέστε όλα τα υλικά της

συσκευασίας.

• Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά, μην

προβείτε σε εγκατάσταση ή χρήση της.

• Ακολουθείτε τις οδηγίες εγκατάστασης

που παρέχονται με τη συσκευή.

• Να είστε πάντα προσεκτικοί κατά τη

μετακίνηση της συσκευής, καθότι είναι

βαριά. Φοράτε πάντα γάντια ασφαλείας.

• Διασφαλίστε την κυκλοφορία του αέρα

γύρω από τη συσκευή.

• Περιμένετε τουλάχιστον 4 ώρες πριν

συνδέσετε τη συσκευή στην παροχή

ρεύματος. Αυτό είναι απαραίτητο για να

μπορέσει το λάδι να επιστρέψει στο

συμπιεστή.

• Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή κοντά σε

σώματα θέρμανσης, κουζίνες,

φούρνους ή εστίες μαγειρέματος.

• Η συσκευή πρέπει να βρίσκεται με την

πλάτη στον τοίχο.

• Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε θέση όπου εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως.

24

• Μην εγκαθιστάτε αυτή τη συσκευή σε

μέρη με πολύ υγρασία ή κρύο, όπως

αποθήκες, γκαράζ ή κελάρια κρασιού.

• Όταν μετακινείτε τη συσκευή, να την

ανασηκώνετε από το μπροστινό μέρος

για να μη χαράξετε το δάπεδο.

Ηλεκτρική σύνδεση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος

πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας.

• Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη.

• Βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες σχετικά

με το ηλεκτρικό ρεύμα στην πινακίδα

τεχνικών χαρακτηριστικών συμφωνούν

με την παροχή ρεύματος. Αν δεν

συμφωνούν, επικοινωνήστε με

ηλεκτρολόγο.

• Χρησιμοποιείτε πάντα σωστά

εγκατεστημένη πρίζα με προστασία

κατά της ηλεκτροπληξίας.

• Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα και

μπαλαντέζες.

• Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά στα

ηλεκτρικά εξαρτήματα (π.χ. φις

τροφοδοσίας, καλώδιο τροφοδοσίας,

συμπιεστής). Επικοινωνήστε με το

Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις ή με

ηλεκτρολόγο για την αλλαγή των

ηλεκτρικών εξαρτημάτων.

• Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να

παραμένει χαμηλότερα από το ύψος

του φις τροφοδοσίας.

• Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην

πρίζα μόνον αφού έχει ολοκληρωθεί η

εγκατάσταση. Μετά την εγκατάσταση,

βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η

πρόσβαση στο φις τροφοδοσίας.

• Μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος για

να αποσυνδέσετε τη συσκευή. Τραβάτε

πάντα το φις τροφοδοσίας.

Χρήση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος

τραυματισμού, εγκαυμάτων,

ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.

• Μην αλλάζετε τις προδιαγραφές αυτής

της συσκευής.

• Μην τοποθετείτε ηλεκτρικές συσκευές

(π.χ. παγωτομηχανές) μέσα στη

συσκευή, εκτός αν αναφέρονται ως

κατάλληλες για τον σκοπό αυτό από

τον κατασκευαστή.

• Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά στο

κύκλωμα ψυκτικού υγρού. Το κύκλωμα

ψυκτικού υγρού περιέχει ισοβουτάνιο

(R600a), ένα φυσικό αέριο με υψηλό

επίπεδο περιβαλλοντικής

συμβατότητας. Αυτό το αέριο είναι

εύφλεκτο.

• Αν προκληθεί ζημιά στο κύκλωμα

ψυκτικού υγρού, βεβαιωθείτε ότι δεν

υπάρχει παρουσία φλόγας και πηγών

ανάφλεξης στο χώρο. Αερίστε τον

χώρο.

• Μην αφήνετε ζεστά αντικείμενα να έρθουν σε επαφή με τα πλαστικά μέρη

της συσκευής.

• Μην τοποθετείτε αναψυκτικά ποτά στο

θάλαμο του καταψύκτη. Στο θάλαμο

καταψύκτη αναπτύσσεται πίεση στα

δοχεία αυτών των ποτών.

• Μη φυλάσσετε εύφλεκτα αέρια και υγρά

στη συσκευή.

• Μην τοποθετείτε μέσα, κοντά ή επάνω

στη συσκευή εύφλεκτα αντικείμενα ή

αντικείμενα εμποτισμένα με εύφλεκτα

προϊόντα.

• Μην αγγίζετε τον συμπιεστή ή τον

συμπυκνωτή. Αυτά τα εξαρτήματα είναι

ζεστά.

• Εάν τα χέρια σας είναι βρεγμένα ή

νωπά, μην αφαιρείτε ή μην αγγίζετε

προϊόντα από τον θάλαμο του

καταψύκτη.

• Μην καταψύχετε εκ νέου τρόφιμα που έχετε αποψύξει.

• Ακολουθείτε τις οδηγίες αποθήκευσης

στη συσκευασία των κατεψυγμένων

τροφίμων.

Φροντίδα και καθάρισμα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος

τραυματισμού ή βλάβης της

συσκευής.

• Πριν από την πραγματοποίηση

συντήρησης, απενεργοποιήστε τη

συσκευή και αποσυνδέστε το φις

τροφοδοσίας από την πρίζα.

25

• Η συσκευή αυτή περιέχει

υδρογονάνθρακες στην ψυκτική

μονάδα. Η συντήρηση και η

αναπλήρωση του ψυκτικού υγρού της

μονάδας πρέπει να πραγματοποιούνται

μόνο από εξειδικευμένο άτομο.

• Επιθεωρείτε τακτικά την αποστράγγιση

της συσκευής και, αν απαιτείται,

καθαρίζετέ την. Εάν η αποστράγγιση

είναι φραγμένη, το νερό απόψυξης

συσσωρεύεται στο κάτω μέρος της

συσκευής.

Απόρριψη

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος

τραυματισμού ή ασφυξίας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ

Πίνακας χειριστηρίων

• Αποσυνδέστε τη συσκευή από την

τροφοδοσία ρεύματος.

• Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας και

απορρίψτε το.

• Αφαιρέστε την πόρτα για να αποτραπεί

ο εγκλεισμός παιδιών ή ζώων μέσα στη

συσκευή.

• Το κύκλωμα ψυκτικού υγρού και τα

μονωτικά υλικά αυτής της συσκευής

είναι φιλικά προς το όζον.

• Ο αφρός μόνωσης περιέχει εύφλεκτο

αέριο. Επικοινωνήστε με τις δημοτικές

αρχές για πληροφορίες σχετικά με τη

σωστή απόρριψη της συσκευής.

• Μην προκαλείτε ζημιά στο τμήμα της

ψυκτικής μονάδας που βρίσκεται κοντά

στον εναλλάκτη θερμότητας.

1 2

8

1 Κουμπί ON/OFF συσκευής

2 Οθόνη

3 Κουμπί αύξησης θερμοκρασίας

καταψύκτη

4 Κουμπί μείωσης θερμοκρασίας

καταψύκτη

5 Κουμπί OK

7 6 5 4 3

6 Κουμπί Functions

7 Κουμπί αύξησης θερμοκρασίας

ψυγείου

8 Κουμπί μείωσης θερμοκρασίας

ψυγείου

Μπορείτε να αλλάξετε τον

προκαθορισμένο ήχο των κουμπιών σε έναν πιο ηχηρό, πατώντας μαζί το κουμπί

Functions και το κουμπί μείωσης

θερμοκρασίας για μερικά δευτερόλεπτα. Η

αλλαγή είναι αναστρέψιμη.

Οθόνη

A B C D E F

Off min

K J I

G

H

26

A) Ένδειξη θαλάμου ψυγείου

B) Ένδειξη θερμοκρασίας ψυγείου

C) Ένδειξη απενεργοποίησης ψυγείου

D) Λειτουργία IntensiveCooling

E) Ένδειξη NaturaFresh

F) Λειτουργία FastFreeze

G) Ένδειξη θερμοκρασίας καταψύκτη

H) Ένδειξη θαλάμου καταψύκτη

I) Ένδειξη συναγερμού

J) Λειτουργία ChildLock

K) Λειτουργία DrinksChill

Ενεργοποίηση της συσκευής

1. Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην

πρίζα.

2. Πιέστε το κουμπί ON/OFF, εάν η

οθόνη είναι σβηστή.

Μετά από μερικά δευτερόλεπτα,

ενδέχεται να τεθεί σε λειτουργία ο

βομβητής συναγερμού. Εάν εμφανιστεί

η ένδειξη "DEMO" στην οθόνη, η

συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση

επίδειξης. Ανατρέξτε στην ενότητα

«Αντιμετώπιση προβλημάτων...».

Για πληροφορίες σχετικά με τη σίγαση

του συναγερμού, ανατρέξτε στην

ενότητα «Συναγερμός υψηλής

θερμοκρασίας».

Οι ενδείξεις θερμοκρασίας εμφανίζουν την

καθορισμένη προεπιλεγμένη θερμοκρασία.

Για να επιλέξετε διαφορετική

θερμοκρασία, ανατρέξτε στην

ενότητα «Ρύθμιση

θερμοκρασίας».

Απενεργοποίηση της συσκευής

Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή,

ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Πιέστε το κουμπί ON/OFF για 5

δευτερόλεπτα.

2. Η οθόνη σβήνει.

3. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από

το ρεύμα, αποσυνδέστε το φις

τροφοδοσίας από την πρίζα.

Απενεργοποίηση του ψυγείου

1. Πιέστε το Functions μέχρι να

εμφανιστεί το αντίστοιχο εικονίδιο.

Η ένδειξη απενεργοποίησης ψυγείου και η ένδειξη θαλάμου ψυγείου αναβοσβήνουν.

Στην ένδειξη θερμοκρασίας ψυγείου

εμφανίζονται παύλες.

2. Πιέστε το OK για επιβεβαίωση.

Εμφανίζεται η ένδειξη απενεργοποίησης

ψυγείου.

Ενεργοποίηση του ψυγείου

1. Πιέστε το ρυθμιστή θερμοκρασίας

ψυγείου.

Μπορείτε να επιλέξετε έναν

εναλλακτικό τρόπο:

2. Πιέστε το Functions μέχρι να

εμφανιστεί το αντίστοιχο εικονίδιο.

Αναβοσβήνει η ένδειξη απενεργοποίησης

ψυγείου.

3. Πιέστε το OK για επιβεβαίωση.

Η ένδειξη απενεργοποίησης ψυγείου

σβήνει.

Για να επιλέξετε διαφορετική θερμοκρασία,

ανατρέξτε στην ενότητα «Ρύθμιση

θερμοκρασίας».

Ρύθμιση θερμοκρασίας

1. Επιλέξτε τον θάλαμο ψυγείου ή

καταψύκτη.

2. Πιέστε το κουμπί θερμοκρασίας για να

ρυθμίσετε τη θερμοκρασία.

3. Καθορισμένη προεπιλεγμένη

θερμοκρασία: +5°C για το ψυγείο και

-18°C για τον καταψύκτη.

Η καθορισμένη θερμοκρασία θα

επιτευχθεί εντός 24 ωρών.

Οι ενδείξεις θερμοκρασίας εμφανίζουν την

καθορισμένη θερμοκρασία.

Η καθορισμένη θερμοκρασία

παραμένει αποθηκευμένη

ακόμα και μετά από διακοπή

ρεύματος.

27

Λειτουργία ChildLock

Για να κλειδώσετε κάθε δυνατότητα

χειρισμού μέσω των κουμπιών, επιλέξτε τη

λειτουργία ChildLock.

1. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία:

a. Πιέστε το Functions μέχρι να

εμφανιστεί το αντίστοιχο εικονίδιο.

Αναβοσβήνει η ένδειξη ChildLock.

b. Πιέστε το OK για επιβεβαίωση.

Εμφανίζεται η ένδειξη ChildLock.

2. Για να απενεργοποιήσετε τη

λειτουργία:

a. Πιέστε το Functions έως ότου

αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη

ChildLock.

b. Πιέστε το OK για επιβεβαίωση.

Η ένδειξη ChildLock σβήνει.

IntensiveCooling

Εάν θέλετε να τοποθετήσετε στο ψυγείο

μια μεγάλη ποσότητα θερμών τροφίμων,

για παράδειγμα μετά από επίσκεψη στο

παντοπωλείο, συνιστάται η ενεργοποίηση

της λειτουργίας IntensiveCooling για την

πιο γρήγορη ψύξη των προϊόντων και την

αποφυγή θέρμανσης των υπόλοιπων

τροφίμων που βρίσκονται ήδη στο ψυγείο.

Η λειτουργία IntensiveCooling

απενεργοποιείται αυτόματα μετά από

περίπου 6 ώρες.

1. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία:

a. Πιέστε το Functions μέχρι να

εμφανιστεί το αντίστοιχο εικονίδιο.

Αναβοσβήνει η ένδειξη IntensiveCooling.

b. Πιέστε το OK για επιβεβαίωση.

Εμφανίζεται η ένδειξη IntensiveCooling.

2. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία

πριν από την αυτόματη διακοπή της:

a. Αναβοσβήνει η ένδειξη

IntensiveCooling.

b. Πιέστε το OK για επιβεβαίωση.

Η ένδειξη IntensiveCooling σβήνει.

Η λειτουργία απενεργοποιείται

μεταβάλλοντας την

καθορισμένη θερμοκρασία για

το ψυγείο.

Λειτουργία FastFreeze

Αυτή η λειτουργία διακόπτεται αυτόματα

μετά από 52 ώρες.

1. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία:

a. Πιέστε το Functions μέχρι να

εμφανιστεί στην οθόνη το

αντίστοιχο εικονίδιο.

Αναβοσβήνει η ένδειξη FastFreeze.

b. Πιέστε το OK για επιβεβαίωση.

Εμφανίζεται η ένδειξη FastFreeze.

2. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία

πριν από την αυτόματη διακοπή της:

a. Πιέστε το Functions μέχρι να

αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη

FastFreeze.

b. Πιέστε το OK για επιβεβαίωση.

Η ένδειξη FastFreeze σβήνει.

Η λειτουργία απενεργοποιείται

μεταβάλλοντας την

καθορισμένη θερμοκρασία για

τον καταψύκτη.

Ρύθμιση θαλάμου NaturaFresh

1. Πιέστε το Functions μέχρι να

εμφανιστεί το αντίστοιχο εικονίδιο.

Η ένδειξη «3» πρέπει να εμφανιστεί στην ένδειξη ρύθμισης. Αυτή είναι η

καθορισμένη ρύθμιση που διασφαλίζει την

πιο αποτελεσματική απόδοση.

2. Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία,

επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση 1–5 (1

η πιο κρύα, 5 η πιο ζεστή).

3. Πιέστε τα κουμπιά θερμοκρασίας στο

χειριστήριο ώστε να φτάσετε στην

επιθυμητή ρύθμιση.

4. Πιέστε το OK για να επιβεβαιώσετε τη

ρύθμιση.

Η ένδειξη επιστρέφει στη ρύθμιση

θερμοκρασίας ψυγείου μετά από μερικά

δευτερόλεπτα.

Λειτουργία DrinksChill

Η λειτουργία DrinksChill μπορεί να

χρησιμοποιηθεί για να ρυθμίσετε την

ενεργοποίηση ενός ηχητικού συναγερμού

σε επιθυμητό χρόνο, κάτι που μπορεί να

είναι χρήσιμο, για παράδειγμα, όταν

28

απαιτείται η γρήγορη ψύξη τροφίμων για

ορισμένο χρονικό διάστημα.

1. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία

πιέστε το κουμπί Functions μέχρι να

εμφανιστεί στην οθόνη το αντίστοιχο

εικονίδιο.

Αναβοσβήνει η ένδειξη DrinksChill.

Στο χρονοδιακόπτη εμφανίζεται ο

καθορισμένος χρόνος (30 λεπτά) για λίγα

δευτερόλεπτα.

2. Πιέστε τον Χρονοδιακόπτη για να

αλλάξετε τον καθορισμένο χρόνο του

Χρονοδιακόπτη από 1 έως 90 λεπτά.

3. Πιέστε το OK για επιβεβαίωση.

Εμφανίζεται η ένδειξη DrinkChill. Ο

Χρονοδιακόπτης αρχίζει να αναβοσβήνει

(λεπτά).

Στο τέλος της αντίστροφης μέτρησης,

αναβοσβήνει η ένδειξη DrinksChill και

ακούγεται ένας ηχητικός συναγερμός.

4. Πιέστε το OK για να διακόψετε τον ήχο

και να απενεργοποιήσετε τη

λειτουργία.

Μπορείτε να

απενεργοποιήσετε τη

λειτουργία ανά πάσα στιγμή

κατά τη διάρκεια της

αντίστροφης μέτρησης

πιέζοντας το Functions έως ότου η ένδειξη DrinksChill

αρχίσει να αναβοσβήνει και έπειτα πιέζοντας το OK για

επιβεβαίωση.

Μπορείτε να αλλάξετε το

χρόνο κατά τη διάρκεια της

αντίστροφης μέτρησης,

καθώς και στο τέλος,

πιέζοντας το κουμπί

μείωσης θερμοκρασίας και

το κουμπί αύξησης

θερμοκρασίας.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε

στα κεφάλαια σχετικά με την

Ασφάλεια.

Συναγερμός υψηλής

θερμοκρασίας

Τυχόν αύξηση στη θερμοκρασία του

θαλάμου καταψύκτη (π.χ. λόγω

προηγούμενης διακοπής ρεύματος)

υποδηλώνεται από το εικονίδιο

συναγερμού που αναβοσβήνει, τις

ενδείξεις θερμοκρασίας και το ηχητικό

σήμα του βομβητή.

Πιέστε οποιοδήποτε κουμπί.

Ο βομβητής απενεργοποιείται.

Η ένδειξη θερμοκρασίας του καταψύκτη

εμφανίζει για λίγα δευτερόλεπτα τη μέγιστη

θερμοκρασία που επιτεύχθηκε, και στη

συνέχεια εμφανίζει την καθορισμένη

θερμοκρασία ξανά.

Η ένδειξη συναγερμού

συνεχίζει να αναβοσβήνει, έως ότου επανέλθουν οι

φυσιολογικές συνθήκες. Μετά

τη σίγαση του συναγερμού, η ένδειξη συναγερμού

απενεργοποιείται.

Συναγερμός ανοιχτής πόρτας

Αν η πόρτα παραμείνει ανοιχτή για μερικά

λεπτά, ακούγεται ένας ηχητικός

συναγερμός. Ο συναγερμός ανοιχτής

πόρτας υποδεικνύεται από:

• την ένδειξη συναγερμού που

αναβοσβήνει,

• τον βομβητή.

Όταν αποκατασταθούν οι συνθήκες

κανονικής λειτουργίας (δηλ. όταν κλείσει η

πόρτα), ο συναγερμός απενεργοποιείται.

Κατά τη διάρκεια του συναγερμού, ο

βομβητής μπορεί να απενεργοποιηθεί

πιέζοντας οποιοδήποτε κουμπί.

Μετακινούμενα ράφια

Τα τοιχώματα του ψυγείου είναι

εφοδιασμένα με μια σειρά στηριγμάτων ώστε να είναι δυνατή η κατ' επιλογή

τοποθέτηση των ραφιών.

Για καλύτερη αξιοποίηση του χώρου, τα

μισά μπροστινά ράφια (Α) μπορούν να

τοποθετηθούν κάτω από τα πίσω ράφια.

(B)

A

B

29

Θάλαμος NaturaFresh

Η θερμοκρασία αποθήκευσης και η

σχετική υγρασία (μεταξύ 45 και 90 %)

παρέχουν βέλτιστες συνθήκες

αποθήκευσης για διάφορα είδη τροφίμων.

Για να πληροφορηθείτε σχετικά με τις

ρυθμίσεις θερμοκρασίας στον θάλαμο

NaturaFresh, ανατρέξτε στην ενότητα

«Ρύθμιση θαλάμου NaturaFresh»

Ο θάλαμος NaturaFresh είναι κατάλληλος

για την αποθήκευση διάφορων ειδών

φρέσκων τροφίμων καθώς διατηρεί την

υψηλή τους διατροφική αξία και υψηλό

επίπεδο υγρασίας για περισσότερο σε

σύγκριση με το απλό ψυγείο.

Ο θάλαμος NaturaFresh είναι επίσης

κατάλληλος για την απόψυξη τροφίμων.

Τα αποψυγμένα τρόφιμα μπορούν να

αποθηκευτούν για έως και δύο ημέρες.

Χειριστήριο υγρασίας

Τοποθέτηση των ραφιών της

πόρτας

Για να είναι δυνατή η αποθήκευση

συσκευασιών τροφίμων διαφόρων

μεγεθών, τα ράφια της πόρτας μπορούν

να τοποθετούνται σε διαφορετικά ύψη.

1. Τραβήξτε σταδιακά το ράφι προς την

κατεύθυνση των βελών μέχρι να

απελευθερωθεί.

2. Στη συνέχεια, τοποθετήστε το ξανά όπως θέλετε.

Και τα δύο κάτω συρτάρια μπορούν να

χρησιμοποιηθούν ανάλογα με τις

επιθυμητές συνθήκες αποθήκευσης,

ανεξάρτητα το ένα από το άλλο, με

χαμηλότερη ή υψηλότερη υγρασία.

Το κάθε συρτάρι διαθέτει ξεχωριστή

ρύθμιση υγρασίας, η οποία ρυθμίζεται

χρησιμοποιώντας τη συρόμενη βαλβίδα

στο μπροστινό μέρος του συρταριού.

Το τρίτο (επάνω) συρτάρι

διαθέτει μόνο ξηρή ρύθμιση,

επομένως δεν υπάρχει

δυνατότητα ρύθμισης της

υγρασίας.

• «Ξηρή»: χαμηλή υγρασία αέρα - έως

και 50% σχετική υγρασία

Αυτό το επίπεδο υγρασίας

επιτυγχάνεται όταν και οι δύο διακόπτες

30

ολίσθησης ρυθμίζονται στη θέση και

τα ανοίγματα αερισμού είναι τελείως

ανοικτά.

• «Υγρή»: υψηλή υγρασία αέρα - έως και

90%

Αυτό το επίπεδο υγρασίας

επιτυγχάνεται όταν και οι δύο διακόπτες

ολίσθησης ρυθμίζονται στη θέση και

τα ανοίγματα αερισμού είναι κλειστά. Η

επιθυμητή υγρασία παραμένει μέσα στο

συρτάρι.

Χρόνος αποθήκευσης φρέσκων τροφίμων στον θάλαμο

NaturaFresh

Είδος φαγητού Χρόνος αποθήκευσης

Κρεμμύδι

Βούτυρο

Μεγάλα κομμάτια χοιρινού

Βοδινό, ελάφι, μικρά

κομμάτια χοιρινού,

πουλερικά

Σάλτσα ντομάτας

Ψάρι, οστρακοειδή,

προϊόντα μαγειρεμένου

κρέατος

Μαγειρεμένα θαλασσινά

Σαλάτα, λαχανικά Καρότα,

μυρωδικά, λαχανάκια

Βρυξελλών, σέλινο

Αγκινάρες, κουνουπίδι,

αντίδια, μαρούλι iceberg,

αντίβ, βαλεριανέλλα,

μαρούλι, πράσα, ραντίτσιο

Μπρόκολο, κινέζικο

λάχανο, κατσαρό λάχανο

(kale), λάχανο, ραπανάκια,

λάχανο του Μιλάνου

Μπιζέλια, ρέβα

Φρέσκα κρεμμυδάκια,

ραπανάκια, σπαράγγια,

σπανάκι

Ρύθμιση επιπέδου

υγρασίας αέρα

«ξηρό»

«ξηρό»

«ξηρό»

«ξηρό»

«ξηρό»

«ξηρό»

«ξηρό»

«υγρό»

«υγρό»

«υγρό»

«υγρό»

«υγρό» έως και 5 μήνες έως και 1 μήνα έως και 10 ημέρες έως και 7 ημέρες έως και 4 ημέρες έως και 3 ημέρες έως και 2 ημέρες έως και 1 μήνα έως και 21 ημέρες έως και 14 ημέρες έως και 10 ημέρες έως και 7 ημέρες

Είδος φαγητού

Φρούτα

Αχλάδια, χουρμάδες

(φρέσκοι), φράουλες,

ροδάκινα

Δαμάσκηνα

ραβέντι, φραγκοστάφυλα

Μήλα (που δεν είναι

ευαίσθητα στο κρύο),

κυδώνια

Βερίκοκα, κεράσια

Βανίλιες, σταφύλια

Βατόμουρα, μαύρες

σταφίδες

Σύκα (φρέσκα)

Βατόμουρα, σμέουρα

Ρύθμιση επιπέδου

υγρασίας αέρα

«υγρό»

«υγρό»

«υγρό»

«υγρό»

«υγρό»

«υγρό»

Χρόνος αποθήκευσης έως και 1 μήνα έως και 21 ημέρες έως και 20 ημέρες έως και 14 ημέρες έως και 10 ημέρες έως και 8 ημέρες έως και 7 ημέρες έως και 5 ημέρες

«υγρό»

«υγρό»

Κέικ που περιέχουν κρέμα και άλλα είδη γλυκισμάτων

μπορούν να αποθηκευτούν

στον θάλαμο NaturaFresh για 2 ή 3 ημέρες.

Δεν πρέπει να τοποθετούνται

στον θάλαμο NaturaFresh :

• φρούτα ευαίσθητα στο κρύο που

πρέπει να αποθηκεύονται σε

θερμοκρασία κελαριού ή δωματίου όπως ο ανανάς, οι μπανάνες, το

γκρέιπφρουτ, τα πεπόνια, τα μάνγκο, η

παπάγια, τα πορτοκάλια, τα λεμόνια και

τα ακτινίδια.

• Οι τύποι τροφίμων που δεν

αναφέρονται παραπάνω πρέπει να

αποθηκεύονται στον θάλαμο του

ψυγείου (π.χ. όλα τα είδη τυριών,

αλλαντικά, κ.λπ.)

Το επίπεδο της υγρασίας του

αέρα στα συρτάρια εξαρτάται

από την υγρασία που

περιέχουν τα αποθηκευμένα

τρόφιμα, λαχανικά και φρούτα

και από τη συχνότητα

ανοίγματος της πόρτας

Ο θάλαμος NaturaFresh είναι επίσης

κατάλληλος για την αργή απόψυξη

τροφίμων. Σε αυτήν την περίπτωση, τα

αποψυγμένα τρόφιμα μπορούν να

αποθηκευτούν στον θάλαμο NaturaFresh

για έως και δύο ημέρες.

• Προσέξτε τη φρεσκάδα των τροφίμων,

ιδιαίτερα την ημερομηνία λήξης. Η

ποιότητα και η φρεσκάδα επηρεάζουν

το χρόνο αποθήκευσης.

• Όλη η διάρκεια του κύκλου

αποθήκευσης εξαρτάται από τις

συνθήκες διατήρησης που έγιναν πριν

από την τελική αποθήκευση στο

ψυγείο.

31

32

• Τα τρόφιμα, φρούτα ή λαχανικά πρέπει

πάντα να συσκευάζονται ή να

τυλίγονται πριν από την αποθήκευση.

• Τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης πρέπει

πάντα να αποθηκεύονται στεγνά σε

συσκευασία.

• Τα τρόφιμα που είναι πλούσια σε

πρωτεΐνες χαλάνε πιο γρήγορα. Αυτό

σημαίνει ότι τα θαλασσινά θα χαλάσουν

πριν από το ψάρι, το οποίο πάλι θα

χαλάσει πριν από το κρέας. Όταν

αποθηκεύετε τρόφιμα στον θάλαμο

NaturaFresh ο χρόνος αποθήκευσης

για αυτού του είδους τα τρόφιμα μπορεί

να αυξηθεί έως και τρεις φορές χωρίς

καμία απώλεια στην ποιότητα.

• Πρέπει να βγάζετε από τα συρτάρια όλα

τα τρόφιμα που αποθηκεύονται στον

θάλαμο NaturaFresh περίπου 15-30

λεπτά πριν από την κατανάλωση,

ιδιαίτερα τα φρούτα και λαχανικά που

θα καταναλωθούν χωρίς περαιτέρω

διαδικασία μαγειρέματος. Η υφή και η

γεύση των φρούτων και λαχανικών

βελτιώνεται αν τα αφήσετε να

επανέλθουν σε θερμοκρασία δωματίου.

Συρτάρι

Ο θάλαμος διαθέτει αναστολείς για την

αποτροπή πτώσης των συρταριών στην

πλήρη έκτασή τους.

Απόψυξη

Τα τρόφιμα βαθιάς κατάψυξης ή της

κατάψυξης, πριν από τη χρήση τους,

μπορούν να αποψύχονται σε θερμοκρασία

δωματίου.

Τα μικρά κομμάτια μπορούν να

μαγειρεύονται ακόμη και κατεψυγμένα,

απευθείας από τον καταψύκτη: σε αυτήν

την περίπτωση, το μαγείρεμα διαρκεί

περισσότερο.

Παγάκια

Η συσκευή αυτή είναι εξοπλισμένη με μία ή

περισσότερες θήκες για παγάκια. Γεμίστε

αυτές τις θήκες με νερό και στη συνέχεια

βάλτε τις στον θάλαμο του καταψύκτη.

Μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά

αντικείμενα για να αφαιρέσετε

τις θήκες από τον καταψύκτη.

33

ΥΠΟΔΕΊΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ

Κανονικοί ήχοι λειτουργίας

Οι παρακάτω ήχοι είναι φυσιολογικοί κατά

τη διάρκεια της λειτουργίας:

• Ένας αμυδρός ήχος γουργουρίσματος

ακούγεται από τις σερπαντίνες όταν το

ψυκτικό αντλείται.

• Ένα βουητό και ένας παλλόμενος ήχος

ακούγεται από τον συμπιεστή όταν το

ψυκτικό αντλείται.

• Ένας ξαφνικός ήχος σπασίματος από

το εσωτερικό της συσκευής ο οποίος

προκαλείται από τη θερμική διαστολή

(ένα φυσικό και ακίνδυνο φυσικό

φαινόμενο).

• Ένας αμυδρός ήχος κλικ από το

ρυθμιστή θερμοκρασίας όταν ο

συμπιεστής ενεργοποιείται ή

απενεργοποιείται.

Συμβουλές εξοικονόμησης

ενέργειας

• Μην ανοίγετε την πόρτα συχνά και μην

την αφήνετε ανοιχτή για περισσότερο

από ό,τι είναι απολύτως απαραίτητο.

• Μαγειρεμένα τρόφιμα, κρύα πιάτα,

κ.λπ.: αυτά θα πρέπει να καλύπτονται

και μπορούν να τοποθετούνται σε

οποιοδήποτε ράφι.

• Φρούτα και λαχανικά: αυτά θα πρέπει

να πλένονται καλά και να

τοποθετούνται στο(α) ειδικό(ά)

συρτάρι(α) που παρέχεται(ονται).

• Βούτυρο και τυρί: αυτά θα πρέπει να

τοποθετούνται σε ειδικά αεροστεγή

δοχεία ή να τυλίγονται με

αλουμινόχαρτο ή σε πλαστικές

σακούλες αφαιρώντας όσο το δυνατόν

περισσότερο αέρα.

• Μπουκάλια: αυτά θα πρέπει να είναι

ταπωμένα και θα πρέπει να

αποθηκεύονται στο ράφι μπουκαλιών

στην πόρτα ή (αν διατίθεται) στη σχάρα

μπουκαλιών.

• Οι μπανάνες, οι πατάτες, τα κρεμμύδια

και το σκόρδο, εάν δεν είναι

συσκευασμένα, δεν πρέπει να

διατηρούνται στο ψυγείο.

Συμβουλές ψύξης φρέσκων

τροφίμων

Για να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα:

• μην αποθηκεύετε στο ψυγείο ζεστά

τρόφιμα ή υγρά που εξατμίζονται

• καλύπτετε ή τυλίγετε τα τρόφιμα,

ιδιαίτερα εάν μυρίζουν έντονα

• τοποθετείτε τα τρόφιμα με τέτοιο τρόπο ώστε ο αέρας να κυκλοφορεί ελεύθερα

γύρω τους

Συμβουλές ψύξης

Χρήσιμες συμβουλές:

• Κρέας (όλοι οι τύποι): τυλίξτε σε

πλαστικές σακούλες και τοποθετήστε το

στο γυάλινο ράφι επάνω από το

συρτάρι των λαχανικών.

• Για λόγους ασφαλείας, αποθηκεύστε με

αυτό τον τρόπο μόνο για μία ή δύο

ημέρες το πολύ.

Συμβουλές κατάψυξης

Για να σας βοηθήσουμε να εκμεταλλεύεστε

στο έπακρο τη διαδικασία κατάψυξης,

ακολουθούν ορισμένες σημαντικές

συμβουλές:

• η μέγιστη ποσότητα των τροφίμων που

μπορεί να καταψυχθεί μέσα σε 24 ώρες

αναφέρεται στην πινακίδα τεχνικών

χαρακτηριστικών

• η διαδικασία κατάψυξης διαρκεί 24 ώρες, κατά τη διάρκεια αυτής της

περιόδου δεν θα πρέπει να

προστίθενται άλλα τρόφιμα για

κατάψυξη

• καταψύχετε μόνο πρώτης ποιότητας,

φρέσκα και καλά καθαρισμένα τρόφιμα

• αποθηκεύετε τα τρόφιμα σε μικρές

μερίδες ώστε να είναι δυνατή η

γρήγορη και πλήρης κατάψυξή τους και

η μεταγενέστερη απόψυξη μόνο της

απαιτούμενης ποσότητας

• τυλίγετε τα τρόφιμα σε αλουμινόχαρτο ή

πλαστικές σακούλες και εξασφαλίζετε ότι οι συσκευασίες είναι αεροστεγείς

34

• μην αφήνετε φρέσκα, μη κατεψυγμένα

τρόφιμα να έρχονται σε επαφή με ήδη

κατεψυγμένα τρόφιμα, ώστε να

αποτρέπεται η αύξηση της

θερμοκρασίας των δεύτερων

• τα άπαχα τρόφιμα αποθηκεύονται

καλύτερα και για μεγαλύτερο διάστημα

από τα λιπαρά, το αλάτι μειώνει τη

διάρκεια αποθήκευσης των τροφίμων

• οι γρανίτες, εάν καταναλωθούν αμέσως

μετά την έξοδό τους από τον θάλαμο

καταψύκτη, μπορούν να προκαλέσουν

στο δέρμα εγκαύματα από πάγο

• είναι σκόπιμο να γράφετε την

ημερομηνία κατάψυξης σε κάθε

συσκευασία ώστε να μπορείτε να

υπολογίζετε το χρόνο αποθήκευσης.

Συμβουλές για την αποθήκευση

κατεψυγμένων τροφίμων

Για να έχετε την καλύτερη δυνατή

απόδοση της συσκευής αυτής:

ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ

• ελέγχετε ότι οι συνθήκες διατήρησης

των κατεψυγμένων τροφίμων του

εμπορίου ήταν κατάλληλες στο

κατάστημα αγοράς τους,

• εξασφαλίζετε την ταχύτερη δυνατή

μεταφορά των κατεψυγμένων τροφίμων

από το κατάστημα αγοράς τους στον

καταψύκτη,

• μην ανοίγετε την πόρτα συχνά και μην

την αφήνετε ανοιχτή για περισσότερο

από ό,τι είναι απολύτως απαραίτητο,

• μετά την απόψυξη, τα τρόφιμα

αλλοιώνονται γρήγορα και δεν μπορούν

να καταψυχθούν ξανά,

• μην υπερβαίνετε το χρόνο

αποθήκευσης που υποδεικνύεται από

τους παρασκευαστές των τροφίμων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε

στα κεφάλαια σχετικά με την

Ασφάλεια.

Γενικές προειδοποιήσεις

ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν από

οποιαδήποτε εργασία

συντήρησης αποσυνδέετε τη

συσκευή από την πρίζα.

Η συσκευή αυτή περιέχει

υδρογονάνθρακες στη μονάδα

ψύξης της, και για το λόγο αυτό

οι εργασίες συντήρησης και

επαναφόρτισης θα πρέπει να

πραγματοποιούνται μόνο από

εξουσιοδοτημένους τεχνικούς.

Τα αξεσουάρ και μέρη της

συσκευής δεν είναι κατάλληλα

για πλύσιμο στο πλυντήριο

πιάτων.

Τακτικός καθαρισμός

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην τραβάτε,

μετακινείτε ή προκαλείτε ζημιά

σε σωληνώσεις ή/και καλώδια

που βρίσκονται στο εσωτερικό

του θαλάμου.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Προσέξτε να μην

προκληθεί ζημιά στο σύστημα

ψύξης.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Όταν μετακινείτε τη

συσκευή, να την ανασηκώνετε

από το μπροστινό μέρος για να

μη χαράξετε το δάπεδο.

Η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται τακτικά:

1. Καθαρίζετε το εσωτερικό και τα

εξαρτήματα με χλιαρό νερό και λίγο

ουδέτερο σαπούνι.

2. Ελέγχετε και σκουπίζετε τακτικά τα

λάστιχα της πόρτας, ώστε να

35

παραμένουν καθαρά και χωρίς

υπολείμματα.

3. Ξεπλύνετε και σκουπίστε καλά.

4. Αν έχετε πρόσβαση, καθαρίστε το

συμπυκνωτή και το συμπιεστή στο

πίσω μέρος της συσκευής με μια

βούρτσα.

Η διαδικασία αυτή βελτιώνει την

απόδοση της συσκευής και εξοικονομεί

κατανάλωση ρεύματος.

Το χαμηλότερο ράφι, που χωρίζει τον πιο

ψυχρό θάλαμο από το θάλαμο μπορεί να

αφαιρεθεί μόνο για καθάρισμα. Για να το

αφαιρέσετε, τραβήξτε το ράφι ευθεία προς

τα έξω.

Για να εξασφαλίσετε την πλήρη

λειτουργικότητα του θαλάμου

NaturaFresh, το χαμηλότερο

ράφι και τα καλύμματα πρέπει

να τοποθετηθούν πάλι στην

αρχική τους θέση μετά το

καθάρισμα.

Τα καλύμματα πάνω από τα συρτάρια στο

θάλαμο μπορούν να αφαιρεθούν για

καθάρισμα.

Απόψυξη του ψυγείου

Ο πάγος εξαλείφεται αυτόματα από τον

εξατμιστήρα του θαλάμου του ψυγείου

κάθε φορά που σταματά ο συμπιεστής

κινητήρα κατά τη διάρκεια της κανονικής

χρήσης. Το νερό της απόψυξης

αποστραγγίζεται μέσω μιας σκάφης σε ένα

ειδικό δοχείο στο πίσω μέρος της

συσκευής, επάνω από το συμπιεστή, όπου και εξατμίζεται.

Είναι σημαντικό να καθαρίζεται τακτικά η

οπή αποστράγγισης του νερού της

απόψυξης στη μέση του αγωγού του

θαλάμου του ψυγείου, προκειμένου να

αποτρέπεται η υπερχείλιση και το στάξιμο

νερού στα τρόφιμα στο εσωτερικό του

θαλάμου.

Απόψυξη του καταψύκτη

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη χρησιμοποιείτε

ποτέ αιχμηρά μεταλλικά

εργαλεία για την απόξεση του

πάγου από τον εξατμιστήρα,

καθότι μπορεί να του

προκαλέσετε ζημιά. Μη

χρησιμοποιείτε μηχανικές

συσκευές ή άλλα τεχνητά μέσα

για την επιτάχυνση της

διαδικασίας απόψυξης εκτός

από αυτά που συνιστά ο

κατασκευαστής. Η άνοδος της

θερμοκρασίας των

συσκευασιών κατεψυγμένων

τροφίμων κατά τη διάρκεια της

απόψυξης μπορεί να μειώσει τη

διάρκεια της ασφαλούς

αποθήκευσής τους.

Περίπου 12 ώρες πριν από την

απόψυξη, ρυθμίστε χαμηλότερη

θερμοκρασία, για να επιτευχθεί

επαρκής ψύξη, λόγω της

επικείμενης διακοπής της

λειτουργίας.

Κάποια ποσότητα πάγου θα δημιουργείται

πάντα στα ράφια του καταψύκτη και γύρω

από τον επάνω θάλαμο.

Ο καταψύκτης πρέπει να αποψύχεται όταν

το στρώμα πάγου έχει πάχος περίπου 3-5 mm.

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή, ή

βγάλτε το φις από την πρίζα.

2. Αφαιρέστε τα αποθηκευμένα τρόφιμα,

τυλίξτε τα με πολλές εφημερίδες και

τοποθετήστε τα σε δροσερό μέρος.

36

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην

αγγίζετε τα κατεψυγμένα

τρόφιμα με βρεγμένα χέρια.

Τα χέρια σας μπορεί να

παγώσουν πάνω στα

τρόφιμα.

3. Αφήστε την πόρτα ανοιχτή.

Για να επιταχύνετε τη διαδικασία

απόψυξης, τοποθετήστε μια

κατσαρόλα με ζεστό νερό στο θάλαμο

του καταψύκτη. Επιπλέον,

απομακρύνετε τα κομμάτια πάγου που

σπάνε και πέφτουν πριν από την

ολοκλήρωση της απόψυξης.

4. Όταν ολοκληρωθεί η απόψυξη,

σκουπίστε καλά το εσωτερικό.

5. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

Μετά από τρεις ώρες, τοποθετήστε και

πάλι στο θάλαμο του καταψύκτη τα

τρόφιμα που είχατε βγάλει προηγουμένως.

Περίοδοι εκτός λειτουργίας

Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για

μεγάλα χρονικά διαστήματα, λαμβάνετε τις

ακόλουθες προφυλάξεις:

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την

ηλεκτρική τροφοδοσία.

2. Αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα.

3. Κάντε απόψυξη (εάν είναι απαραίτητο)

και καθαρίστε τη συσκευή και όλα τα

εξαρτήματα.

4. Καθαρίστε τη συσκευή και όλα τα

εξαρτήματα.

5. Αφήστε την πόρτα ή τις πόρτες

ανοικτές για να αποτρέψετε τις

δυσάρεστες οσμές.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Εάν ο

θάλαμος πρόκειται να

παραμείνει ενεργοποιημένος,

ζητήστε από κάποιο άτομο να

ελέγχει το θάλαμο κατά

διαστήματα, ώστε να μη

χαλάσουν τα τρόφιμα στο

εσωτερικό σε περίπτωση

διακοπής ρεύματος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε

στα κεφάλαια σχετικά με την

Ασφάλεια.

Τι να κάνετε αν...

Πρόβλημα

Η συσκευή δεν λειτουργεί.

Πιθανή αιτία

Η συσκευή είναι

απενεργοποιημένη.

Δεν έχει συνδεθεί σωστά

το φις τροφοδοσίας στην

πρίζα.

Δεν υπάρχει τάση

ρεύματος στην πρίζα.

Η συσκευή κάνει θόρυβο.

Η συσκευή δεν στηρίζεται

σωστά.

Αντιμετώπιση

Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

Συνδέστε σωστά το φις

τροφοδοσίας στην πρίζα.

Συνδέστε μια άλλη ηλεκτρική

συσκευή στην πρίζα.

Επικοινωνήστε με

πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή

είναι σταθερή.

37

Πρόβλημα

Είναι ενεργοποιημένος ένας

ηχητικός ή οπτικός

συναγερμός.

Αντί για αριθμούς

εμφανίζεται ένα τετράγωνο

σύμβολο στην Οθόνη

Θερμοκρασίας.

Ο λαμπτήρας δεν λειτουργεί.

Ο λαμπτήρας δεν λειτουργεί.

Ο συμπιεστής λειτουργεί

συνεχώς.

Πιθανή αιτία

Ο θάλαμος τέθηκε

πρόσφατα σε λειτουργία ή

η θερμοκρασία είναι ακόμη

πολύ υψηλή.

Η θερμοκρασία στη

συσκευή είναι πολύ

υψηλή.

Η πόρτα έχει μείνει

ανοιχτή.

Η θερμοκρασία στη

συσκευή είναι πολύ

υψηλή.

Αντιμετώπιση

Ανατρέξτε στην ενότητα

«Συναγερμός ανοιχτής

πόρτας» ή «Συναγερμός

υψηλής θερμοκρασίας».

Ανατρέξτε στην ενότητα

«Συναγερμός ανοιχτής

πόρτας» ή «Συναγερμός

υψηλής θερμοκρασίας».

Κλείστε την πόρτα.

Πρόβλημα αισθητήρα

θερμοκρασίας.

Ο λαμπτήρας βρίσκεται σε

κατάσταση αναμονής.

Ο λαμπτήρας είναι

ελαττωματικός.

Δεν έχει ρυθμιστεί σωστά

η θερμοκρασία.

Τοποθετήσατε ταυτόχρονα

μεγάλες ποσότητες

τροφίμων.

Η θερμοκρασία

περιβάλλοντος είναι πολύ

υψηλή.

Τα τρόφιμα που

τοποθετήσατε στη

συσκευή ήταν πολύ ζεστά.

Επικοινωνήστε με

πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο ή

με το πλησιέστερο

Εξουσιοδοτημένο Κέντρο

Σέρβις.

Επικοινωνήστε με το

πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο

Κέντρο Σέρβις (το σύστημα

ψύξης θα συνεχίσει να ψύχει

τα τρόφιμά σας, αλλά δεν θα

είναι δυνατή η ρύθμιση της

θερμοκρασίας).

Κλείστε και ανοίξτε την πόρτα.

Επικοινωνήστε με το

πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο

Κέντρο Σέρβις.

Ανατρέξτε στο κεφάλαιο

«Λειτουργία».

Περιμένετε μερικές ώρες και

ελέγξτε ξανά τη θερμοκρασία.

Ανατρέξτε στον πίνακα

κλιματικής κατηγορίας στην

πινακίδα τεχνικών

χαρακτηριστικών.

Περιμένετε μέχρι τα τρόφιμα να

αποκτήσουν θερμοκρασία

δωματίου πριν τα

αποθηκεύσετε.

38

Πρόβλημα

Ο συμπιεστής δεν ξεκινά

αμέσως μετά το πάτημα του

FastFreeze, ή μετά από την

αλλαγή της θερμοκρασίας.

Ο συμπιεστής δεν ξεκινά

αμέσως μετά το πάτημα του

IntensiveCooling, ή μετά

από την αλλαγή της

θερμοκρασίας.

Υπάρχει ροή νερού στο

εσωτερικό του ψυγείου.

Πιθανή αιτία

Δεν έχει κλείσει σωστά η

πόρτα.

Η λειτουργία FastFreeze

είναι ενεργοποιημένη.

Η λειτουργία Intensive‐

Cooling είναι

ενεργοποιημένη.

Δεν έχει τοποθετηθεί

σωστά το πώμα

αποστράγγισης νερού.

Τα τρόφιμα δεν είναι

συσκευασμένα σωστά.

Δεν έχει ρυθμιστεί σωστά

η θερμοκρασία.

Αυτό είναι φυσιολογικό,

δεν υπάρχει

δυσλειτουργία.

Αυτό είναι φυσιολογικό,

δεν υπάρχει

δυσλειτουργία.

Υπάρχει ροή νερού στο

δάπεδο.

Αντιμετώπιση

Ανατρέξτε στην ενότητα

«Κλείσιμο της πόρτας».

Ανατρέξτε στην ενότητα

«Λειτουργία FastFreeze».

Ανατρέξτε στην ενότητα

«Λειτουργία IntensiveCool‐ ing».

Τοποθετήστε σωστά το πώμα

αποστράγγισης νερού.

Συσκευάστε σωστά τα

τρόφιμα.

Ανατρέξτε στο κεφάλαιο

«Λειτουργία».

Ο συμπιεστής ξεκινά μετά από ένα χρονικό διάστημα.

Ο συμπιεστής ξεκινά μετά από ένα χρονικό διάστημα.

Η έξοδος νερού είναι

φραγμένη.

Υπάρχουν τρόφιμα που

εμποδίζουν τη ροή του

νερού στο συλλέκτη

νερού.

Η έξοδος του νερού

απόψυξης δεν είναι

συνδεδεμένη στον δίσκο

εξάτμισης που βρίσκεται

επάνω από το συμπιεστή.

Καθαρίστε την έξοδο νερού.

Βεβαιωθείτε ότι τα τρόφιμα δεν έρχονται σε επαφή με την

πίσω πλάκα.

Προσαρμόστε την έξοδο του

νερού απόψυξης ώστε να ρέει

μέσα στον δίσκο εξάτμισης.

39

Πρόβλημα

Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση

της θερμοκρασίας.

Η ένδειξη DEMO εμφανίζεται

στην οθόνη.

Η θερμοκρασία στη συσκευή

είναι πολύ χαμηλή/πολύ

υψηλή.

Πιθανή αιτία

Η λειτουργία FastFreeze ή

IntensiveCooling είναι

ενεργοποιημένη.

Η συσκευή βρίσκεται σε

κατάσταση επίδειξης.

Δεν έχει ρυθμιστεί σωστά

ο ρυθμιστής

θερμοκρασίας.

Δεν έχει κλείσει σωστά η

πόρτα.

Η θερμοκρασία των

τροφίμων είναι πολύ

υψηλή.

Αποθηκεύσατε

ταυτόχρονα μεγάλες

ποσότητες τροφίμων.

Το πάχος του πάγου είναι

μεγαλύτερο από 4-5 mm.

Ανοίγετε πολύ συχνά την

πόρτα.

Η λειτουργία FastFreeze

είναι ενεργοποιημένη.

Η λειτουργία Intensive‐

Cooling είναι

ενεργοποιημένη.

Δεν υπάρχει κυκλοφορία

κρύου αέρα στη συσκευή.

Αντιμετώπιση

Απενεργοποιήστε τη

λειτουργία FastFreeze ή Inten‐ siveCooling χειροκίνητα, ή

περιμένετε μέχρι η λειτουργία

να επαναρυθμιστεί αυτόματα

για να ρυθμίσετε τη

θερμοκρασία. Ανατρέξτε στην

ενότητα «Λειτουργία Fast‐

Freeze ή IntensiveCooling».

Κρατήστε πατημένο το OK για

10 δευτερόλεπτα περίπου έως ότου ακουστεί ένα

παρατεταμένο ηχητικό σήμα

και η οθόνη σβήσει για λίγο.

Ρυθμίστε υψηλότερη/

χαμηλότερη θερμοκρασία.

Ανατρέξτε στην ενότητα

«Κλείσιμο της πόρτας».

Αφήστε τη θερμοκρασία των

τροφίμων να μειωθεί στη

θερμοκρασία δωματίου πριν

από την αποθήκευση.

Αποθηκεύστε λιγότερα

τρόφιμα ταυτόχρονα.

Πραγματοποιήστε απόψυξη

της συσκευής.

Ανοίγετε την πόρτα μόνο όταν

είναι απαραίτητο.

Ανατρέξτε στην ενότητα

«Λειτουργία FastFreeze».

Ανατρέξτε στην ενότητα

«Λειτουργία IntensiveCool‐ ing».

Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει

κυκλοφορία κρύου αέρα στη

συσκευή.

40

Εάν το πρόβλημα δεν

αποκατασταθεί, επικοινωνήστε

με το πλησιέστερο

Εξουσιοδοτημένο Κέντρο

Σέρβις.

Κλείσιμο της πόρτας

1. Καθαρίστε τα λάστιχα της πόρτας.

2. Εάν χρειαστεί, προσαρμόστε την

πόρτα. Ανατρέξτε στην ενότητα

«Εγκατάσταση».

3. Εάν χρειαστεί, αντικαταστήστε τα

ελαττωματικά λάστιχα της πόρτας.

ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ

Τοποθέτηση

Η συσκευή αυτή μπορεί να εγκατασταθεί

σε στεγνό, καλά αεριζόμενο εσωτερικό

χώρο όπου η θερμοκρασία περιβάλλοντος

αντιστοιχεί στην κλιματική κατηγορία που

αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών

χαρακτηριστικών της συσκευής:

Κλιματ

ική

κατηγ

ορία

SN

N

ST

T

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

+10°C έως + 32°C

+16°C έως + 32°C

+16°C έως + 38°C

+16°C έως + 43°C

Επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο

Κέντρο Σέρβις.

Αντικατάσταση του λαμπτήρα

Η συσκευή διαθέτει εσωτερικό φωτισμό

LED μακράς διάρκειας.

Μόνο κάποιος αντιπρόσωπος σέρβις

επιτρέπεται να αντικαταστήσει τη διάταξη

φωτισμού. Επικοινωνήστε με το

Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.

Μπορεί να παρουσιαστούν

λειτουργικά προβλήματα σε

ορισμένους τύπους μοντέλων όταν λειτουργούν εκτός αυτού

του εύρους. Η σωστή

λειτουργία μπορεί να

διασφαλιστεί μόνο εντός του

καθορισμένου εύρους

θερμοκρασίας. Εάν έχετε

αμφιβολίες σχετικά με το μέρος

τοποθέτησης της συσκευής,

απευθυνθείτε στον πωλητή, την

εξυπηρέτηση πελατών μας ή

στο πλησιέστερο

Εξουσιοδοτημένο Κέντρο

Σέρβις.

Ηλεκτρική σύνδεση

• Πριν από τη σύνδεση, επαληθεύστε ότι

η τάση και η συχνότητα που

αναγράφονται στην πινακίδα τεχνικών

χαρακτηριστικών αντιστοιχούν στα

χαρακτηριστικά της παροχής σας.

• Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη.

Το φις του καλωδίου τροφοδοσίας

διαθέτει μια επαφή για το σκοπό αυτό.

Εάν η πρίζα δεν είναι γειωμένη,

συνδέστε τη συσκευή σε μια

μεμονωμένη γείωση σύμφωνα με τους

τρέχοντες κανονισμούς, αφού

συμβουλευθείτε έναν επαγγελματία

ηλεκτρολόγο.

• Σε περίπτωση μη τήρησης των

παραπάνω προφυλάξεων ασφαλείας, ο

κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη.

• Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με τις

Οδηγίες της ΕΟΚ.

Απαιτήσεις εξαερισμού

Πρέπει να υπάρχει επαρκής ροή αέρα

πίσω από τη συσκευή.

5 cm min.

200 cm 2

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ανατρέξτε στις

οδηγίες συναρμολόγησης για

την εγκατάσταση.

41 min.

200 cm 2

ΘΌΡΥΒΟΙ

Ακούγονται κάποιοι ήχοι κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας (συμπιεστής,

κυκλοφορία ψυκτικού υγρού).

OK

SSSR

R

R!

HISSS!

BL

UB

B!

CL

IC

K!

BRRR !

CR

AC

K!

42

SSSRRR!

SSSRRR!

CLICK!

CLICK!

HISSS!

HISSS!

BRRR!

BRRR!

BLUBB!

BLUBB!

CRACK!

CRACK!

ΤΕΧΝΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ύψος

Πλάτος

Βάθος

Χρόνος ανόδου

Τάση

Συχνότητα mm mm mm

Ώρες

Volt

Hz

1780

560

550

24

230 - 240

50

Τα τεχνικά δεδομένα αναγράφονται στην

πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών στην

εξωτερική ή εσωτερική πλευρά της

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το

σύμβολο . Τοποθετήστε τα υλικά

συσκευασίας σε κατάλληλα δοχεία για

ανακύκλωση. Συμβάλετε στην προστασία

του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης

υγείας ανακυκλώνοντας τις άχρηστες

ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.

συσκευής και στην ετικέτα ενεργειακής

κατανάλωσης.

Μην απορρίπτετε με τα οικιακά

απορρίμματα συσκευές που φέρουν το

σύμβολο . Επιστρέψτε το προϊόν στην

τοπική σας μονάδα ανακύκλωσης ή

επικοινωνήστε με τη δημοτική αρχή.

43

*

Küppersbusch Hausgeräte GmbH

Postfach 10 01 32, D-45801 Gelsenkirchen, Küppersbuschstr. 16, D-45883 Gelsenkirchen

Telefon: (02 09) 4 01-0, Telefax: (02 09) 4 01-3 03 www.kueppersbusch.de

222371448-A-102015

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement