Concept2 OPK3160 Manual

Add to My manuals
44 Pages

advertisement

Concept2 OPK3160 Manual | Manualzz

Odsavač par komínový

Odsávač pár komínový

Wyciąg kuchenny kominowy

Vapor chimney absorber

CZ SK PL EN

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme Vám, abyste byli s naším výrobkem spokojeni po celou dobu jeho používání.

Před prvním použitím prostudujte pozorně celý návod k obsluze a potom si jej uschovejte. Zajistěte, aby i ostatní osoby, které budou s výrobkem manipulovat, byly seznámeny s tímto návodem.

OBSAH

Technické parametry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

Důležitá upozornění. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

Popis výrobku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Popis ovládacího panelu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Návod k obsluze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

Čištění a údržba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

Instalace spotřebiče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

Ochrana životního prostředí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

Napětí

Příkon

Provedení

Montáž

Šířka

Hloubka

Výška

Průměr výstupního potrubí

Počet ventilátorů

Počet stupňů výkonu ventilátorů

Kapacita

Počet tukových filtrů

Režim

Osvětlení

Hmotnost

Hlučnost, odvětrávání/recirkulace

Technické parametry

230 V ~ 50 Hz

150 W

Komínový na zeď

600 mm

500 mm

740 - 1080 mm

150 / 120 mm

1

3 max. 450 m 3 /h

2 odvětrávání nebo recirkulace

2 x 20 W žárovka

10 kg

< 54/56 dB(A)

Výrobce si vyhrazuje právo na  případné technické změny, tiskové chyby a  odlišnosti ve  vyobrazení bez předchozího upozornění.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

Při dodání spotřebiče t *IOFEQPʸEPEÈOÓ[LPOUSPMVKUFPCBMBʸTQPUżFCJŘ[EBOFW[OJLMZÝLPEZQżJQżFQSBWŞ t 1PLVEKFTQPUżFCJŘQPÝLP[FOOF[QSPWP[ŵVKUFIP$POFKEżÓWFTFTQPKUFTʸEPEBWBUFMFN t 1żFEQSWOÓNQPVäJUÓNPETUSBŵUF[FTQPUżFCJŘFWÝFDIOZPCBMZBʸNBSLFUJOHPWÏNBUFSJÈMZ t 0CBMPWâNBUFSJÈMżÈEOŞ[MJLWJEVKUF

Při instalaci t 4QPUżFCJŘKFVSŘFOâLʸNPOUÈäJQPEIPSOÓTLżÓŵLVLVDIZŵTLÏIPOÈCZULV t 1żJJOTUBMBDJBʸQżJQPKFOÓTFżJśUFNPOUÈäOÓNOÈWPEFN t 1żJJOTUBMBDJNVTÓCâUTQPUżFCJŘPEQPKFOPEʸFMFLUSJDLÏTÓUŞ t 1żFE QSWOÓN VWFEFOÓN TQPUżFCJŘF EPʸ QSPWP[V TF QżFTWŞEŘUF [EB KF WBÝF EPNÈDÓ FMFLUSPJOTUBMBDF V[FNOŞOB a zda odpovídá všem platným bezpečnostním předpisům. t 0WŞżUF[EBQżJQPKPWBOÏOBQŞUÓBʸQSPVEPWÏKJÝUŞOÓPEQPWÓEÈIPEOPUÈNOBʸUZQPWÏNÝUÓULVTQPUżFCJŘF1PVäÓWFKUF pouze přívod elektrického napětí s uzemněním.

t 1PʸJOTUBMBDJNVTÓCâUWPMOŞQżÓTUVQOÈFMFLUSJDLÈ[ÈTUSŘLBOFCPKJTUJŘTQPUżFCJŘF t 7ÈÝTQPUżFCJŘNVTÓJOTUBMPWBUBʸQżJQPKPWBUUFDIOJLTʸQżÓTMVÝOâNPQSÈWOŞOÓN t 7ʸQżÓQBEŞäFTQPUżFCJŘOFCVEFTQSÈWOŞQżJQPKFOOFCPCVEFVWFEFOEPʸQSPWP[VCF[PECPSOÏJOTUBMBDFNƉäFTF vyskytnout nebezpečí těžkých zranění nebo usmrcení osob.

t 7âSPCDF OFQżFCÓSÈ [ÈSVLV [Bʸ ÝLPEZ LUFSÏ W[OJLOPV OFPECPSOâN QPVäÓWÈOÓN TQPUżFCJŘF OFCP OFTQSÈWOâN elektrickým připojením.

V běžném provozu t /FQPVäÓWFKUFTQPUżFCJŘKJOBLOFäKFQPQTÈOPWʸUPNUPOÈWPEV t 4QPUżFCJŘ VäÓWFKUF KFO Wʸ EPNÈDOPTUJ Bʸ QPV[F Lʸ PETÈWÈOÓ QBS W[OJLMâDI QżJ WBżFOÓ QPLSNƉ OFCP Lʸ SFDJSLVMBDJ a pohlcování pachů vznikajících při vaření pokrmů.

t 4QPUżFCJŘ JOTUBMVKUF NJOJNÈMOŞ NN OBE FMFLUSJDLÏ TQPSÈLZ OFCP FMFLUSJDLÏ WBSOÏ EFTLZ Bʸ NJOJNÈMOŞ

750 mm nad plynové sporáky (nebo plynové varné desky).

t /FTBIFKUFOBʸTQPUżFCJŘWMILâNBOFCPNPLSâNBSVLBNB t 1żFEŘJÝUŞOÓNBʸÞESäCPVOFCPWʸQżÓQBEŞQPSVDIZWZQOŞUFTQPUżFCJŘBʸWZUÈIOŞUF[ÈTUSŘLV[F[ÈTVWLZFMFLUSJDLÏIP napětí nebo vypněte příslušný jistič.

t 1żJWZQPKPWÈOÓTQPUżFCJŘF[F[ÈTVWLZFMFLUSJDLÏIPOBQŞUÓOJLEZOFUBIFKUF[BʸQżÓWPEOÓLBCFMBMFVDIPQUF[ÈTUSŘLV a tahem ji vypojte.

t 1SBWJEFMOŞLPOUSPMVKUFTQPUżFCJŘJʸQżÓWPEOÓLBCFM[ʸEƉWPEVQPÝLP[FOÓ/F[BQÓOFKUFQPÝLP[FOâTQPUżFCJŘ t /FQPOPżVKUFQżÓWPEOÓLBCFMOFCP[ÈTUSŘLVEPʸWPEZBOJEPʸKJOÏLBQBMJOZ t /FOÓMJTQPUżFCJŘWʸQSPWP[VECFKUFOBʸUPBCZCZMZWÝFDIOZKFIPPWMÈEBDÓQSWLZWFʸWZQOVUÏQPMP[F t 1PE TQPUżFCJŘFN OFNBOJQVMVKUF Tʸ PUFWżFOâN PIOŞN OBQż GMBNCPWÈOÓ 1PLVE TVOEÈUF WBSOPV OÈEPCV

[ʸQMZOPWÏIPIPżÈLVTOJäUFKFIPQMBNFOOBʸNJOJNVNOFCPIPWZQOŞUF t %CFKUF BCZ QSƉNŞS IPżÈLV OBʸ QMZOPWÏN TQPSÈLV OFCP QMZOPWÏ WBSOÏ EFTDF PEQPWÓEBM QPVäJUÏNV WBSOÏNV nádobí. Při použití nádob menších než doporučených by plamen hořel i  po  stranách nádoby a  hrozilo by

OFCF[QFŘÓSP[UBWFOÓQMBTUPWâDIESäBEFMBʸOFCF[QFŘÓQPäÈSV t 1PLVEGSJUVKFUFOFCPTNBäÓUFQPLSNZNŞKUFKFTUÈMFQPEEPIMFEFN1żJQżFIżÈUÓPMFKFISP[ÓOFCF[QFŘÓQPäÈSV t %PESäVKUFJOUFSWBMZQSPWâNŞOVBʸŘJÝUŞOÓGJMUSƉ NJOJNÈMOŞLBäEÏNŞTÓDF1żJOFEPESäFOÓUŞDIUPQPäBEBWLƉ

W[OJLÈWMJWFNVTB[PWÈOÓUVLVWFʸGJMUSFDIOFCF[QFŘÓQPäÈSV t 1żJPEWÈEŞOÓPETÈWBOÏIPW[EVDIVKFOVUOÏEPESäPWBUWÝFDIOZPEQPWÓEBKÓDÓQMBUOÏOPSNZBʸÞżFEOÓQżFEQJTZ

t 1żJ PEWŞUSÈWBDÓN SFäJNV CZ NŞM CâU QSƉNŞS PEWŞUSÈWBDÓIP QPUSVCÓ QżJCMJäOŞ TUFKOâ KBLP QSƉNŞS WâTUVQOÓIP potrubí odsavače.

t 0ETÈWBOâ W[EVDI OFTNÓ CâU [BWFEFO EPʸ LPNÓOB QSP PEWPE TQBMJO Bʸ [QMPEJO OFCP EPʸ ÝBDIUZ LUFSÈ TMPVäÓ k odvětrávání místností, v nichž jsou instalována topeniště.

t 1żJ QSPWP[V TQPUżFCJŘF Wʸ PEWŞUSÈWBDÓN SFäJNV KF UżFCB [BKJTUJU EPTUBUFŘOâ PUWPS QSP QżJWÈEŞOâ W[EVDI KFIP velikost by měla být přibližně stejná nebo větší, než velikost otvoru pro odsávaný vzduch.

t 1żJTPVŘBTOÏNQSPWP[VTQPUżFCJŘFWʸPEWŞUSÈWBDÓNSFäJNVBʸUPQFOJÝƃOFTNÓCâUWʸNÓTUOPTUJQPEUMBLWŞUÝÓOFä

Pa (0,04 mbar).

t /FQPVäÓWFKUFKJOÏQżÓTMVÝFOTUWÓOFäKFEPQPSVŘFOPWâSPCDFN

Jsou-li v domácnosti děti t /FEPWPMUFEŞUFNBʸOFTWÏQSÈWOâNPTPCÈNTFTQPUżFCJŘFNNBOJQVMPWBUQPVäÓWFKUFIPNJNPKFKJDIEPTBIV t 0TPCZ TF TOÓäFOPV QPIZCPWPV TDIPQOPTUÓ TF TOÓäFOâN TNZTMPWâN WOÓNÈOÓN Tʸ OFEPTUBUFŘOPV EVÝFWOÓ způsobilostí nebo osoby neseznámené s  obsluhou musí používat spotřebič jen pod dozorem zodpovědné seznámené osoby.

t %CFKUF[WâÝFOÏPQBUSOPTUJQPLVEKFTQPUżFCJŘQPVäÓWÈOWʸCMÓ[LPTUJEŞUÓ t /FEPWPMUFBCZCZMTQPUżFCJŘQPVäÓWÈOKBLPISBŘLB

POPIS VÝROBKU

A Horní komínový kryt

B Dolní komínový kryt Kryt filtru

C Tělo spotřebiče

D Ovládací panel

A

B

C

D

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

1. Přepínač pro nastavení stupně výkonu ventilátoru

2. Vypínač osvětlení

1 2

NÁVOD K OBSLUZE

Před prvním použitím

Než uvedete nový spotřebič do provozu, měli byste jej otřít vlhkým hadříkem.

1żFEQSWOÓN[BQOVUÓNTQPUżFCJŘF[LPOUSPMVKUFTQSÈWOPTUVQFWOŞOÓUFYUJMOÓIPUVLPWÏIPGJMUSV

Režim odvětrávání

V tomto režimu jsou odsávané páry odvětrávány výstupním potrubím do odvětrávací šachty ven z místnosti. Pokud

KFWFʸTQPUżFCJŘJJOTUBMPWBOâVIMÓLPWâGJMUS vyjměte jej (viz odstavec Čištění a údržba).

1. Přepínačem pro nastavení stupně výkonu ventilátoru (1) zvolte požadovaný výkon ventilátoru (1 - 3).

2. Po použití spotřebič vypněte nastavením přepínače pro nastavení stupně výkonu ventilátoru (1) do polohy „0“

(vypnuto).

Režim recirkulace

Pokud nemáte možnost odvádět odsávané páry ven z místnosti, lze zvolit režim recirkulace. V tomto režimu jsou

PETÈWBOÏQÈSZGJMUSPWÈOZQżFTUVLPWâGJMUSBʸQżFTVIMÓLPWâGJMUS"LUJWOÓVIMÓLWʸUPNUPGJMUSVQPIMDVKFQBDIZBʸWZŘJÝUŞOâ vzduch proudí zpět do místnosti. Pro tento režim je nutné dokoupit a namontovat PEQPWÓEBKÓDÓVIMÓLPWâGJMUS WJ[ odstavec Čištění a  údržba), zaslepit výstupní otvor a  přepnout klapku výstupu vzduchu (viz odstavec Instalace spotřebiče).

1. Přepínačem pro nastavení stupně výkonu ventilátoru (1) zvolte požadovaný výkon ventilátoru (1 - 3).

2. Po použití spotřebič vypněte nastavením přepínače pro nastavení stupně výkonu ventilátoru (1) do polohy „0“

(vypnuto).

Zapnutí/vypnutí osvětlení

Vypínačem (2) zapnete nebo vypnete osvětlení.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

t 1żFEÞESäCPVBʸŘJÝUŞOÓNWZQPKUFQżÓWPEOÓLBCFM[F[ÈTVWLZFMFLUSJDLÏIPOBQŞUÓOFCPWZQOŞUFKJTUJŘFMFLUSJDLÏ zásuvky spotřebiče.

t /FQPOPżVKUFQżÓWPEOÓLBCFM[ÈTUSŘLVOFCPTQPUżFCJŘEPʸWPEZBOJEPʸKJOÏLBQBMJOZ t 7ÝFDIOZPWMÈEBDÓQSWLZOBTUBWUFEPʸWZQOVUÏQPMPIZ t 7OŞKÝÓQPWSDITQPUżFCJŘFŘJTUŞUFWMILâNIBEżÓLFNQżÓQQPVäJKUFOFVUSÈMOÓŘJTUJDÓQSPTUżFEFL t /FQPVäÓWFKUF Lʸ ŘJÝUŞOÓ ESÈUŞOLV ESTOÏ IPVCJŘLZ BCSB[JWOÓ QSPTUżFELZ SP[QPVÝUŞEMB OFCP BHSFTJWOÓ ŘJTUJDÓ prostředky.

t ,ʸŘJÝUŞOÓTQPUżFCJŘFOFQPVäÓWFKUFQBSOÓŘJTUJŘ

Čištění a výměna filtrů a) Kovové tukové filtry

Při normálním používání spotřebiče by kovové tukové filtry měly být

WZŘJÝUŞOZLBäEÏNŞTÓDF7QżÓQBEŞŘBTUŞKÝÓIPTNBäFOÓOFCPGSJUPWÈOÓUFOUP

JOUFSWBM[LSBƃUF

/FQPVäÓWFKUFTQPUżFCJŘCF[żÈEOŞOBTB[FOâDILPWPWâDIUVLPWâDImMUSƉ

1. Kovové filtry vyjměte (Obr. 1). Pokud jsou osazeny uhlíkovými filtry, tak tyto odstraňte.

2. Nechte kovové filtry odmočit v teplé vodě s přídavkem saponátu. Vyčistěte je jemným kartáčkem, opláchněte čistou vodou a nechte oschnout.

3. Úplně suché filtry opačným postupem nasaďte zpět.

Obr. 1

C6IMÓLPWâGJMUS OVUOPEPLPVQJU

5FOUPGJMUSTFQPVäÓWÈQPV[FWʸSFäJNVSFDJSLVMBDF

Filtr obsahuje aktivní uhlík, který pohlcuje odsávané pachy. Po  určité době se aktivní uhlík nasytí a  ztratí

BCTPSQŘOÓGVOLDJ5FOUPGJMUSOFM[FVNâWBUOFCPKJOBLŘJTUJU

1żJ OPSNÈMOÓN QPVäÓWÈOÓ TQPUżFCJŘF CZ VIMÓLPWâ GJMUS NŞM CâU WZNŞOŞO LBäEÏ ʸ NŞTÓDF7ʸ QżÓQBEŞ ŘBTUŞKÝÓIP

TNBäFOÓOFCPGSJUPWÈOÓUFOUPJOUFSWBM[LSBƃUF

1. Posunutím plastových západek demontujte spodní kovový kryt spotřebiče (Obr. 1).

6WPMOŞUFESÈUŞOâESäÈLGJMUSVBʸ[OFIPEOPƃUFQPVäJUâVIMÓLPWâGJMUS

/BTBśUFOPWâVIMÓLPWâGJMUSB[BKJTUŞUFIPESÈUŞOâNESäÈLFNGJMUSV

4. Opačným postupem upevněte spodní kovový kryt spotřebiče.

Obr. 2

INSTALACE SPOTŘEBIČE

t Připojení spotřebiče by měl provádět kvalifikovaný odborník!

t 0EQPWŞEOPTU[BʸJOTUBMBDJTQPUżFCJŘFNÈLVQVKÓDÓOFWâSPCDF/Bʸ[ÈWBEZ[QƉTPCFOÏ nesprávnou instalací se nevztahuje záruka.

t 1żFE QSWOÓN QPVäJUÓN PETUSBŵUF [F TQPUżFCJŘF WÝFDIOZ PCBMZ Bʸ NBSLFUJOHPWÏ materiály.

t %PQPSVŘVKFNFJOTUBMBDJTWŞżJUPECPSOÏGJSNŞ t 7âSPCDFOFOFTFKBLPVLPMJWPEQPWŞEOPTU[BʸÝLPEZ[QƉTPCFOÏOBʸPTPCÈDI[WÓżBUFDI a věcech v důsledku nesprávné instalace.

Při instalaci spotřebiče dodržujte následující postup:

7ZKNŞUFUVLPWâ QżÓQJʸVIMÓLPWâGJMUS

2. Pro režim recirkulace uzavřete přiloženou záslepkou výstupní otvor.

3. Přiložte spotřebič na spodní stranu horní skříňky kuchyňského nábytku. Zkontrolujte podle Obr. 3 minimální požadovanou montážní výšku spotřebiče (650 mm pro elektrické a 750 mm pro plynové varné desky).

4. Spodním otvorem ve spotřebiči uvidíte upevňovací otvory pro zavěšení. Vyznačte si jejich polohu na stěně a na spodní stěně skříňky.

5. Vyznačte si polohu a průměr otvoru pro výstupní potrubí.

6. Vyvrtejte otvory pro zavěšení na zeď, příp. i pro výstupní potrubí.

7. Upevněte spotřebič hmoždinkami a vruty na stěnu (Obr. 4).

8. Upevněte spotřebič vruty na spodní desku skříňky.

Obr. 3

4QPKUFQSVäOâNQPUSVCÓNWâTUVQOÓPUWPSWFOUJMÈUPSVT PUWPSFNWF TUŞOŞ

Pozn.: Pružné potrubí není součástí dodávky.

/BTBśUFUVLPWâ QżÓQJ VIMÓLPWâGJMUS

11. Připojte přívodní kabel do zásuvky elektrického napětí.

Obr. 4

Demontáž

Při demontáži nejdříve odpojte přívodní kabel od elektrické sítě, pak opačným postupem demontujte jednotlivé části spotřebiče.

DOKOUPITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

5FYUJMOÓUVLPWâGJMUSLT

6IMÓLPWâGJMUSLT

DFOBEMFQMBUOÏIPDFOÓLV

DFOBEMFQMBUOÏIPDFOÓLV

SERVIS

Výměna žárovky

1żFEWâNŞOPVOFDIUFäÈSPWLVWZDIMBEOPVU)SP[ÓOFCF[QFŘÓQPQÈMFOÓ

Výměnu proveďte následujícím způsobem: t 7ZQPKUFQżÓWPEOÓLBCFM[F[ÈTVWLZFMFLUSJDLÏIPOBQŞUÓOFCPWZQOŞUFKJTUJŘFMFLUSJDLÏ[ÈTVWLZTQPUżFCJŘF t %FNPOUVKUFLSZDÓTLMPB QSPWFśUFWâNŞOVäÈSPWLZ[B OPWPVTUFKOÏIPUZQV NBY8 t 6QFWOŞUFLSZDÓTLMP[QŞU

Pozn.: Žárovku lze také vyměnit po demontáži spodního kovového krytu spotřebiče.

0$)3"/"Ç*705/¶)013045Ļ&%¶ t 1SFGFSVKUFSFDZLMBDJPCBMPWâDINBUFSJÈMƉBʸTUBSâDITQPUżFCJŘƉ t ,SBCJDFPEʸTQPUżFCJŘFNƉäFCâUEÈOBEPʸTCŞSVUżÓEŞOÏIPPEQBEV t 1MBTUPWÏTÈŘLZ[ʸQPMZFUZMÏOV 1&PEFW[EFKUFEPʸTCŞSVNBUFSJÈMVLʸSFDZLMBDJ

Recyklace spotřebiče na konci jeho životnosti:

Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které

CZ KJOBL CZMZ [QƉTPCFOZ OFWIPEOPV MJLWJEBDÓ UPIPUP WâSPCLV 1PESPCOŞKÝÓ JOGPSNBDF P SFDZLMBDJ UPIPUP výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

POĎAKOVANIE

Ďakujeme vám, že ste si kúpili výrobok značky Concept, a prajeme vám, aby ste boli s naším výrobkom spokojní po celý čas jeho používania.

Pred prvým použitím si pozorne preštudujte celý návod na obsluhu a potom si ho uschovajte. Zabezpečte, aby aj ostatné

PTPCZLUPSÏCVEÞNBOJQVMPWBƃTʸWâSPCLPNCPMJPCP[OÈNFOÏTʸUâNUPOÈWPEPN

OBSAH

Technické parametre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

Dôležité upozornenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Popis výrobku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Popis ovládacieho panela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Návod na obsluhu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

Čistenie a údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

Inštalácia spotrebiča . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

Servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

Ochrana životného prostredia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

Napätie

Príkon

Vyhotovenie

Montáž

Šírka

Hĺbka

Výška

Priemer výstupného potrubia

Technické parametre

Počet ventilátorov

Počet stupňov výkonu ventilátorov

Kapacita

Počet tukových filtrov

Režim

Osvetlenie

)NPUOPTƃ

)MVŘOPTƃPEWFUSÈWBOJFSFDJSLVMÈDJB

230 V ~ 50 Hz

150 W

Komínový na stenu

600 mm

500 mm

740 - 1080 mm

150 / 120 mm

1

3 max. 450 m 3 /h

2 odvetrávanie alebo recirkulácia

2 x 20 W žiarovka

10 kg

< 54/56 dB(A)

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohoto spotrebiča je < 54/56 dB(A) , čo predstavuje hladinu A  akustického

WâLPOV W[IŰBEPN OBʸ SFGFSFOŘOâ akustický výkon 1 pW.

Výrobca si vyhradzuje právo na prípadné technické zmeny, tlačové chyby a odlišnosti v zobrazení bez predchádzajúceho upozornenia.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA:

Pri dodaní spotrebiča t *IOFśQPʸEPEBOÓTLPOUSPMVKUFPCBMBʸTQPUSFCJŘBʸQSFTWFEŘUFTBŘJQPŘBTQSFQSBWZOFW[OJLMJÝLPEZ t "LKFTQPUSFCJŘQPÝLPEFOâOFVWÈE[BKUFIPEPʸQSFWÈE[LZėPOBKTLÙSTBTQPKUFTʸEPEÈWBUFűPN t 1SFEʸQSWâNQPVäJUÓNPETUSÈŵUF[PʸTQPUSFCJŘBWÝFULZPCBMZBʸNBSLFUJOHPWÏNBUFSJÈMZ t 0CBMPWâNBUFSJÈMSJBEOF[MJLWJEVKUF

Pri inštalácii t 4QPUSFCJŘKFVSŘFOâOBʸNPOUÈäQPEʸIPSOÞTLSJOLVLVDIZOTLÏIPOÈCZULV t 1SJʸJOÝUBMÈDJJBʸQSJQPKFOÓTBSJBśUFNPOUÈäOZNOÈWPEPN t 1SJʸJOÝUBMÈDJJNVTÓCZƃTQPUSFCJŘPEQPKFOâ[ʸFMFLUSJDLFKTJFUF t 1SFEʸ QSWâN VWFEFOÓN TQPUSFCJŘB EPʸ QSFWÈE[LZ TB QSFTWFEŘUF ŘJ KF WBÝB EPNÈDB FMFLUSPJOÝUBMÈDJB V[FNOFOÈ Bʸ ŘJ zodpovedá všetkým platným bezpečnostným predpisom.

t 0WFSUFŘJQSJQÈKBOÏOBQÊUJFBʸQSÞEPWÈPDISBOB[PEQPWFEBKÞIPEOPUÈNVWFEFOâNOBʸUZQPWPNÝUÓULVTQPUSFCJŘB

Používajte iba prívod elektrického napätia s uzemnením.

t 1PʸJOÝUBMÈDJJNVTÓCZƃWPűOFQSÓTUVQOÈFMFLUSJDLÈ[ÈTUSŘLBBMFCPJTUJŘTQPUSFCJŘB t 5FOUPTQPUSFCJŘNÙäFJOÝUBMPWBƃBʸQSJQÈKBƃMFOUFDIOJLTʸQSÓTMVÝOâNPQSÈWOFOÓN t 7ʸQSÓQBEFäFʸTQPUSFCJŘOFCVEFTQSÈWOFQSJQPKFOâBMFCPCVEFVWFEFOâEPʸQSFWÈE[LZCF[ʸPECPSOFKJOÝUBMÈDJFNÙäF

TBWZTLZUOÞƃOFCF[QFŘFOTUWPƃBäLâDI[SBOFOÓBMFCPVTNSUFOJBPTÙC t 7âSPCDBOFQSFCFSÈ[ÈSVLV[BʸÝLPEZLUPSÏW[OJLOÞOFPECPSOâNQPVäÓWBOÓNTQPUSFCJŘBBMFCPOFTQSÈWOZNFMFLUSJDLâN pripojením.

V bežnej prevádzke t /FQPVäÓWBKUFTQPUSFCJŘJOBLBLPKFPQÓTBOÏWʸUPNUPOÈWPEF t 4QPUSFCJŘQPVäÓWBKUFMFOWʸEPNÈDOPTUJBʸMFOWʸTÞWJTMPTUJTʸWBSFOÓNQPLSNPWoOBʸPETÈWBOJFQÈSBMFCPSFDJSLVMÈDJV a pohlcovanie pachov.

t 4QPUSFCJŘJOÝUBMVKUFNJOJNÈMOFʸNNOBEʸFMFLUSJDLÏTQPSÈLZ BMFCPFMFLUSJDLÏWBSOÏEPTLZBʸNJOJNÈMOFʸNN nad plynové sporáky (alebo plynové varné dosky).

t /FEPUâLBKUFTBTQPUSFCJŘBWMILâNJBMFCPʸNPLSâNJSVLBNJ t 1SFEʸŘJTUFOÓNBʸÞESäCPVBMFCPWʸQSÓQBEFQPSVDIZWZQOJUFTQPUSFCJŘBʸWZUJBIOJUF[ÈTUSŘLV[Pʸ[ÈTVWLZFMFLUSJDLÏIP napätia alebo vypnite príslušný istič.

t 1SJʸ WZQÈKBOÓ [Pʸ [ÈTVWLZ FMFLUSJDLÏIP OBQÊUJB TQPUSFCJŘ OJLEZ OFƃBIBKUF [Bʸ QSÓWPEOâ LÈCFM BMFʸ VDIPQUF [ÈTUSŘLV

BʸƃBIPNKVWZQPKUF t 1SBWJEFMOFLPOUSPMVKUFTQPUSFCJŘBKQSÓWPEOâLÈCFMLWÙMJNPäOÏNVQPÝLPEFOJV1PÝLPEFOâTQPUSFCJŘOF[BQÓOBKUF t /FQPOÈSBKUFQSÓWPEOâLÈCFMBMFCPʸ[ÈTUSŘLVEPʸWPEZBOJEPʸJOFKLWBQBMJOZ t "LTQPUSFCJŘOJFKFWʸQSFWÈE[LFECBKUFOBʸUPBCZCPMJWÝFULZKFIPPWMÈEBDJFQSWLZWPʸWZQOVUFKQPMPIF t 1PEʸ TQPUSFCJŘPN OFNBOJQVMVKUF Tʸ PUWPSFOâN PIŵPN OBQS nBNCPWBOJF "L [MPäÓUF WBSOÞ OÈEPCV [ʸ QMZOPWÏIP

IPSÈLB[OÓäUFQMBNFŵOBʸNJOJNVNBMFCPIPSÈLÞQMOFWZQOJUF t %CBKUF OBʸ UP BCZ QSJFNFS IPSÈLB OBʸ QMZOPWPN TQPSÈLV BMFCP QMZOPWFK WBSOFK EPTLF [PEQPWFEBM QPVäJUÏNV varnému riadu. Pri použití nádob menších než sú odporúčané by plameň horel aj po bokoch nádoby a hrozilo by

OFCF[QFŘFOTUWPSP[UBWFOJBQMBTUPWâDIESäBEJFMBʸOFCF[QFŘFOTUWPQPäJBSV t 1PLJBű GSJUVKFUF BMFCP TNBäÓUF QPLSNZ NBKUF JDI TUÈMF QPEʸ EPIűBEPN 1SJʸ QSFISJBUÓ PMFKB ISP[Ó OFCF[QFŘFOTUWP

QPäJBSV t %PESäJBWBKUF JOUFSWBMZ WâNFOZ Bʸ ŘJTUFOJB mMUSPW NJOJNÈMOF LBäEÏ NFTJBDF 1SJʸ OFEPESäBOÓ UâDIUP QPäJBEBWJFL

W[OJLÈWQMZWPNVTBE[PWBOJBUVLVWPʸmMUSPDIOFCF[QFŘFOTUWPQPäJBSV

t 1SJʸPEWÈE[BOÓPETÈWBOÏIPW[EVDIVKFOVUOÏEPESäJBWBƃWÝFULZ[PEQPWFEBKÞDFQMBUOÏOPSNZBʸÞSBEOÏQSFEQJTZ t 1SJʸ PEWFUSÈWBDPN SFäJNF CZ NBM CZƃ QSJFNFS PEWFUSÈWBDJFIP QPUSVCJB QSJCMJäOF SPWOBLâ BLP QSJFNFS WâTUVQOÏIP potrubia odsávača.

t 0ETÈWBOâ W[EVDI TB OFTNJF QSJWÈE[Bƃ EPʸ LPNÓOB OBʸ PEWÈE[BOJF TQBMÓO Bʸ TQMPEÓO BOJ EPʸ ÝBDIUZ LUPSÈ TMÞäJ na odvetrávanie miestností, v ktorých sú inštalované kúreniská.

t 1SJʸQSFWÈE[LPWBOÓTQPUSFCJŘBWʸSFäJNFPEWFUSÈWBOJBKFQPUSFCOÏ[BCF[QFŘJƃEPTUBUPŘOâPUWPSQSFʸQSJWÈE[BOâW[EVDI

LUPSÏIPWFűLPTƃTBNVTÓQSJCMJäOFSPWOBƃBMFCPNVTÓCZƃWÊŘÝJBOFäWFűLPTƃPUWPSVQSFʸPETÈWBOâW[EVDI t 1SJʸTÞŘBTOFKQSFWÈE[LFTQPUSFCJŘBWʸPEWFUSÈWBDPNSFäJNFBʸLÞSFOÓTLOFTNJFCZƃWʸNJFTUOPTUJQPEUMBLWÊŘÝÓOFäʸ1B

(0,04 mbar).

t /FQPVäÓWBKUFJOÏQSÓTMVÝFOTUWPOFäPEQPSÞŘBWâSPCDB

Ak sú v domácnosti deti t /FEPWPűUFEFƃPNBʸOFTWPKQSÈWOZNPTPCÈNNBOJQVMPWBƃTPʸTQPUSFCJŘPNQPVäÓWBKUFIPNJNPJDIEPTBIV t 0TPCZ TPʸ [OÓäFOPV QPIZCPWPV TDIPQOPTƃPV TPʸ [OÓäFOâN [NZTMPWâN WOÓNBOÓN Tʸ OFEPTUBUPŘOPV EVÝFWOPV

TQÙTPCJMPTƃPV BMFCP PTPCZ OFPCP[OÈNFOÏ Tʸ PCTMVIPV NVTJB QPVäÓWBƃ TQPUSFCJŘ JCB QPEʸ EP[PSPN [PEQPWFEOFK osoby, oboznámenej s obsluhou.

t %CBKUFOBʸ[WâÝFOÞPQBUSOPTƃQPLJBűTBTQPUSFCJŘQPVäÓWBWʸCMÓ[LPTUJEFUÓ t /FEPWPűUFBCZCPMTQPUSFCJŘQPVäÓWBOâBLPISBŘLB

POPIS VÝROBKU

A Horný komínový kryt

B Dolný komínový kryt Kryt filtra

C Telo spotrebiča

D Ovládací panel

A

B

C

D

POPIS OVLÁDACIEHO PANELA

1. Prepínač pre nastavenie stupňa výkonu ventilátora

2. Vypínač osvetlenia

1 2

NÁVOD NA OBSLUHU

Pred prvým použitím

4LÙSBLPVWFEJFUFOPWâTQPUSFCJŘEPʸQSFWÈE[LZNBMJCZTUFIPVUSJFƃWMILPVIBOESJŘLPV

1SFEQSWâN[BQOVUÓNTQPUSFCJŘBTLPOUSPMVKUFTQSÈWOPTƃVQFWOFOJBUFYUJMOÏIPUVLPWÏIPGJMUSB

Režim odvetrávania

V tomto režime je odsávaná para odvetrávaná cez výstupné potrubie do odvetrávacej šachty a von z miestnosti. Ak

KFWʸTQPUSFCJŘJOBJOÝUBMPWBOâVIMÓLPWâGJMUFS vyberte ho (pozri odsek Čistenie a údržba).

1SFQÓOBŘPNQSFʸOBTUBWFOJFTUVQŵBWâLPOVWFOUJMÈUPSB [WPűUFQPäBEPWBOâWâLPOWFOUJMÈUPSB ʸoʸ

2. Po použití spotrebič vypnite nastavením prepínača pre nastavenie stupňa výkonu ventilátora (1) do polohy „0“

(vypnuté).

Režim recirkulácie

7ʸQSÓQBEFäFʸOFNÈUFNPäOPTƃPEWÈE[BƃPETÈWBOÞQBSVWPO[ʸNJFTUOPTUJKFNPäOÏ[WPMJƃSFäJNSFDJSLVMÈDJF7ʸUPNUP

SFäJNFKFPETÈWBOÈQBSBGJMUSPWBOÈDF[UVLPWâGJMUFSBʸDF[VIMÓLPWâGJMUFS"LUÓWOZVIMÓLWʸUPNUPGJMUSJQPIMDVKFQBDIZ

Bʸ WZŘJTUFOâ W[EVDI QSÞEJ TQÊƃ EPʸ NJFTUOPTUJ 1SFʸ UFOUP SFäJN KF OVUOÏ dokúpiť a namontovať zodpovedajúci

VIMÓLPWâGJMUFS QP[SJPETFLėJTUFOJFBʸÞESäCB[BTMFQJƃWâTUVQOâPUWPSBʸQSFQOÞƃLMBQLVWâTUVQVW[EVDIV QP[SJ odsek Inštalácia spotrebiča).

1SFQÓOBŘPNQSFʸOBTUBWFOJFTUVQŵBWâLPOVWFOUJMÈUPSB [WPűUFQPäBEPWBOâWâLPOWFOUJMÈUPSB ʸoʸ

2. Po použití spotrebič vypnite nastavením prepínača pre nastavenie stupňa výkonu ventilátora (1) do polohy „0“

(vypnuté).

Zapnutie/vypnutie osvetlenia

Vypínačom (2) zapnete alebo vypnete osvetlenie.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

t 1SFEʸ ÞESäCPV Bʸ ŘJTUFOÓN PEQPKUF QSÓWPEOâ LÈCFM [ʸ FMFLUSJDLFK [ÈTVWLZ BMFCP WZQOJUF JTUJŘ FMFLUSJDLFK [ÈTVWLZ spotrebiča.

t /FQPOÈSBKUFQSÓWPEOâLÈCFM[ÈTUSŘLVBMFCPTQPUSFCJŘEPʸWPEZBOJEPʸJOFKLWBQBMJOZ t 7ÝFULZPWMÈEBDJFQSWLZOBTUBWUFEPʸWZQOVUFKQPMPIZ t 7POLBKÝÓQPWSDITQPUSFCJŘBŘJTUJUFWMILPVIBOESJŘLPVQSÓQQPVäJUFOFVUSÈMOZŘJTUJBDJQSÓQSBWPL t /Bʸ ŘJTUFOJF OFQPVäÓWBKUF ESÙUFOLV ESTOÏ ÝQPOHJF BCSB[ÓWOF QSPTUSJFELZ SP[QÞÝƃBEMÈ BOJ BHSFTÓWOF ŘJTUJBDF prostriedky.

t /BʸŘJTUFOJFTQPUSFCJŘBOFQPVäÓWBKUFQBSOâŘJTUJŘ

Čistenie a výmena filtrov a) Kovové tukové filtre

1SJ OPSNÈMOPN QPVäÓWBOÓ TQPUSFCJŘB CZ LPWPWÏ UVLPWÏ mMUSF NBMJ CZƃ WZŘJTUFOÏ

LBäEÏ NFTJBDF7 QSÓQBEF ŘBTUFKÝJFIP TNBäFOJB BMFCP GSJUPWBOJB UFOUP JOUFSWBM

TLSÈƃUF

/FQPVäÓWBKUFTQPUSFCJŘCF[SJBEOFOBTBEFOâDILPWPWâDIUVLPWâDImMUSPW

,PWPWÏ mMUSF WZCFSUF 0CS 1PLJBű TÞ PTBEFOÏ VIMÓLPWâNJ mMUSBNJ UBL UJFUP odstráňte.

/FDIBKUFLPWPWÏmMUSFPENPŘJƃWUFQMFKWPEFTQSÓEBWLPNTBQPOÈUV7ZŘJTUJUFJDI

KFNOPVLFGLPVPQMÈDIOJUFŘJTUPVWPEPVBOFDIBKUFVTDIOÞƃ

Obr. 1

ÁQMOFTVDIÏmMUSFPQBŘOâNQPTUVQPNOBTBśUFOBTQÊƃ

C6IMÓLPWÏGJMUSF OVUOÏEPLÞQJƃ

5FOUPGJMUFSTBQPVäÓWBMFOWʸSFäJNFSFDJSLVMÈDJF

Filter obsahuje aktívny uhlík, ktorý pohlcuje odsávané pachy. Po určitej dobe sa aktívny uhlík nasýti a stratí

BCTPSQŘOÞGVOLDJV'JMUFSTBOFTNJFVNâWBƃBOJJOBLŘJTUJƃ

1SJʸOPSNÈMOPNQPVäÓWBOÓTQPUSFCJŘBCZTBVIMÓLPWâGJMUFSNBMWZNFOJƃLBäEÏʸNFTJBDF7ʸQSÓQBEFŘBTUFKÝJFIP

TNBäFOJBBMFCPGSJUPWBOJBUFOUPJOUFSWBMTLSÈƃUF

1. Posunutím plastových západiek demontujte spodný kovový kryt spotrebiča (obr. 1).

6WPűOJUFESÙUFOâESäJBLGJMUSBBʸ[OFIPEOPƃUFQPVäJUâVIMÓLPWâGJMUFS

/BTBśUFOPWâVIMÓLPWâGJMUFSBʸ[BJTUJUFIPESÙUFOâNESäJBLPNGJMUSB

4. Opačným postupom upevnite spodný kovový kryt spotrebiča.

Obr. 2

INŠTALÁCIA SPOTREBIČA

t Pripojenie spotrebiča by mal vykonávať len kvalifikovaný odborník!

t ;PEQPWFEOPTƃ [Bʸ JOÝUBMÈDJV TQPUSFCJŘB NÈ LVQVKÞDJ OJF WâSPCDB /Bʸ DIZCZ

TQÙTPCFOÏOFTQSÈWOPVJOÝUBMÈDJPVTB[ÈSVLBOFW[ƃBIVKF t 1SFEʸ QSWâN QPVäJUÓN PETUSÈŵUF [Pʸ TQPUSFCJŘB WÝFULZ PCBMZ Bʸ NBSLFUJOHPWÏ materiály.

t 0EQPSÞŘBNF[WFSJƃJOÝUBMÈDJVPECPSOFKGJSNF t 7âSPCDBOFOFTJFäJBEOV[PEQPWFEOPTƃ[BʸÝLPEZTQÙTPCFOÏOBʸPTPCÈDI[WJFSBUÈDI a veciach, ktoré vznikli v dôsledku nesprávnej inštalácie.

Pri inštalácii spotrebiča dodržiavajte nasledujúci postup:

7ZCFSUFUVLPWâ QSÓQJVIMÓLPWâGJMUFS

2. Pre režim recirkulácie uzatvorte priloženou záslepkou výstupný otvor.

3. Priložte spotrebič na  spodnú stranu hornej skrinky kuchynského nábytku.

4LPOUSPMVKUF QPEűB PCS NJOJNÈMOV QPäBEPWBOÞ NPOUÈäOV WâÝLV TQPUSFCJŘB

(650 mm pre elektrické a 750 mm pre plynové varné dosky).

4. Spodným otvorom v spotrebiči uvidíte upevňovacie otvory pre zavesenie. Vyznačte si ich polohu na stene a na spodnej stene skrinky.

5. Vyznačte si polohu a priemer otvoru pre výstupné potrubie.

6. Vyvŕtajte otvory pre zavesenie na stenu, príp. i pre výstupné potrubie.

7. Upevnite spotrebič príchytkami a skrutkami na stenu (obr. 4).

Obr. 3

8. Upevnite spotrebič skrutkami na spodnú dosku skrinky.

/BTBśUF OBʸ [WPMFOâ WâTUVQOâ PUWPS WFOUJMÈUPSB TQÊUOÞ LMBQLV Bʸ TQPKUF QSVäOâN QPUSVCÓN WâTUVQOâ PUWPS ventilátora s otvorom v stene.

Pozn.: 1SVäOÏQPUSVCJFOJFKFTÞŘBTƃPVEPEÈWLZ

7ʸSFäJNFSFDJSLVMÈDJFCVEFWâTUVQOâW[EVDIWZGVLPWBOâPUWPSNJWʸIPSOFKQSFEOFKŘBTUJTQPUSFCJŘB

/BTBśUFUVLPWâ QSÓQJVIMÓLPWâGJMUFS

12. Pripojte prívodný kábel do zásuvky elektrického napätia.

Obr. 4

Demontáž

Pri  demontáži najskôr odpojte prívodný kábel z  elektrickej siete a  potom opačným postupom odmontujte jednotlivé časti spotrebiča.

DOKÚPITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

5FYUJMOâUVLPWâGJMUFSLT

6IMÓLPWâGJMUFSLT

DFOBQPEűBQMBUOÏIPDFOOÓLB

DFOBQPEűBQMBUOÏIPDFOOÓLB

SERVIS

Výmena žiarovky

1SFEWâNFOPVOFDIBKUFäJBSPWLVWZDIMBEOÞƃ/FCF[QFŘFOTUWPQPQÈMFOJB

Výmenu vykonajte týmto spôsobom: t 7ZQPKUFQSÓWPEOâLÈCFM[Pʸ[ÈTVWLZFMFLUSJDLÏIPOBQÊUJBBMFCPWZQOJUFJTUJŘFMFLUSJDLFK[ÈTVWLZTQPUSFCJŘB t %FNPOUVKUFLSZDJFTLMPBʸWZLPOBKUFWâNFOVäJBSPWLZ[BʸOPWÞSPWOBLÏIPUZQV NBYʸ8 t 6QFWOJUFLSZDJFTLMPTQÊƃ

Pozn.: ÇJBSPWLVKFNPäOÏUJFäWZNFOJƃQPʸEFNPOUÈäJTQPEOÏIPLPWPWÏIPLSZUVTQPUSFCJŘB

0$)3"/"Ç*705/²)0130453&%*" t 1SFGFSVKUFSFDZLMÈDJVPCBMPWâDINBUFSJÈMPWBʸTUBSâDITQPUSFCJŘPW t ÀLBUVűBPEʸTQPUSFCJŘBTBNÙäFEBƃEPʸ[CFSVUSJFEFOÏIPPEQBEV t 1MBTUPWÏWSFDLÈ[ʸQPMZFUZMÏOV 1&PEPW[EBKUFEPʸ[CFSVNBUFSJÈMVOBʸSFDZLMÈDJV

Recyklácia spotrebiča na konci jeho životnosti:

Symbol na  výrobku alebo jeho balení udáva, že tento výrobok nepatrí do  domáceho odpadu. Je nutné

PEWJF[ƃIPOBʸ[CFSOÏNJFTUPQSFʸSFDZLMÈDJVFMFLUSJDLÏIPBʸFMFLUSPOJDLÏIP[BSJBEFOJB;BJTUFOÓNTQSÈWOFK

MJLWJEÈDJFUPIUPWâSPCLVQPNÙäFUF[BCSÈOJƃOFHBUÓWOZNEÙTMFELPNQSFʸäJWPUOÏQSPTUSFEJFBʸűVETLÏ[ESBWJF

LUPSÏ CZ JOBL TQÙTPCJMB OFWIPEOÈ MJLWJEÈDJB UPIUP WâSPCLV 1PESPCOFKÝJF JOGPSNÈDJF Pʸ SFDZLMÈDJJ UPIUP výrobku vám poskytne príslušný miestny úrad, služba pre likvidáciu domáceho odpadu alebo obchod, kde ste výrobok zakúpili.

PODZIĘKOWANIE

%[JŢLVKFNZ[B[BLVQQSPEVLUVNBSLJ$PODFQUJƒZD[ZNZ1BŴTUXVQF’OFKTBUZTGBLDKJQPED[BTKFHPVƒZULPXBOJB

1S[FE QJFSXT[ZN VƒZDJFN OBMFƒZ VXBƒOJF QS[FD[ZUBŗ DB’ŕ JOTUSVLDKŢ PCT’VHJ [BDIPXVKŕD Kŕ OB QS[ZT[’Pžŗ 1SPTJNZ

[BECBŗPUPBCZUBLƒFQP[PTUB’FPTPCZLUØSFCŢEŕQPT’VHJXB’ZTJŢVS[ŕE[FOJFN[BQP[OB’ZTJŢ[OJOJFKT[ŕJOTUSVLDKŕ

41*453&Ľ$*

Parametry techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

0TUS[FƒFOJB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

Opis produktu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

Opis panelu sterowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

Instrukcja obsługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

Czyszczenie i konserwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

Instalacja urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Serwis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

Ochrona środowiska naturalnego . . . . . . . . . . . . . . . . .21

Parametry techniczne

Napięcie

1PCØSNPDZ

Rodzaj

.POUBƒ

Szerokość

Głębokość

Wysokość

Średnica rury wylotowej

*MPžŗXFOUZMBUPSØX

Ilość stopni wydajności wentylatora

Wydajność

*MPžŗmMUSØXU’VT[D[PXZDI

Funkcja

Oświetlenie

$JŢƒBS

Poziom hałasu, wyciąg/recyrkulacja

230 V ~ 50 Hz

150 W kominowy na ścianie

600 mm

500 mm

740 - 1080 mm

150 / 120 mm

1

3 max. 450 m 3 /h

2 wyciągowa lub recyrkulacyjna

Y8ƒBSØXLB

10 kg

< 54/56 dB(A)

1SPEVDFOU[BTUS[FHBTPCJFQSBXPEPLPOZXBOJB[NJBOUFDIOJD[OZDICF[VQS[FEOJFHPJOGPSNPXBOJBOJFPEQPXJBEB[B

C’ŢEZXESVLVPSB[S؃OJDFXXZHMŕE[JFQSPEVLUVXQPSØXOBOJV[JMVTUSBDKŕ

OSTRZEŻENIA:

Przy dostarczeniu urządzenia t /BUZDINJBTU QP EPTUBSD[FOJV OBMFƒZ TQSBXE[Jŗ PQBLPXBOJF PSB[ VS[ŕE[FOJF D[Z OJF EPT[’P EP JDI VT[LPE[FOJB podczas transportu.

t +FƒFMJVS[ŕE[FOJFKFTUVT[LPE[POFOJFOBMFƒZHPVƒZXBŗ/BMFƒZCF[[X’PD[OJFTLPOUBLUPXBŗTJŢ[EPTUBXDŕ t 1S[FE SP[QPD[ŢDJFN VƒZULPXBOJB OBMFƒZ VTVOŕŗ [ VS[ŕE[FOJB XT[ZTULJF FMFNFOUZ PQBLPXBOJB J XZKŕŗ NBUFSJB’Z marketingowe.

t 0QBLPXBOJFOBMFƒZXFX’BžDJXZTQPTØC[VUZMJ[PXBŗ

*OTUBMBDKB t 6S[ŕE[FOJFQS[F[OBD[POFKFTUEP[BCVEPXZQPEHØSOŕT[BGLŕNFCMJLVDIFOOZDI t 1PED[BTJOTUBMBDKJJQPE’ŕD[BOJBVS[ŕE[FOJBOBMFƒZQPTUŢQPXBŗXFE’VHJOTUSVLDKJNPOUBƒV t 1PED[BTJOTUBMBDKJVS[ŕE[FOJFNVTJCZŗPE’ŕD[POFPETJFDJFMFLUSZD[OFK t 1S[FEQJFSXT[ZNVƒZDJFNVS[ŕE[FOJBOBMFƒZVQFXOJŗTJŢD[ZJOTUBMBDKBFMFLUSZD[OBXCVEZOLVKFTUV[JFNJPOBJD[Z

TQF’OJBXZNPHJXT[ZTULJDIPCPXJŕ[VKŕDZDIQS[FQJTØXCF[QJFD[FŴTUXB t /BMFƒZTQSBXE[JŗD[ZOBQJŢDJFXTJFDJPSB[[BCF[QJFD[FOJFQSŕEPXFPEQPXJBEBKŕXBSUPžDJPNQPEBOZNOBUBCMJD[DF

[OBNJPOPXFKVS[ŕE[FOJB/BMFƒZLPS[ZTUBŗXZ’ŕD[OJF[V[JFNJPOFHPQS[Z’ŕD[BFMFLUSZD[OFHP t 1P[BJOTUBMPXBOJVVS[ŕE[FOJBKFHPXUZD[LBFMFLUSZD[OBMVC[BCF[QJFD[FOJFNVT[ŕCZŗEPTUŢQOF t *OTUBMBDKJJQS[Z’ŕD[FOJBVS[ŕE[FOJBEPNFEJØXNVTJEPLPOBŗUFDIOJLQPTJBEBKŕDZPEQPXJFEOJFVQSBXOJFOJB t +FƒFMJVS[ŕE[FOJFOJF[PTUBOJFQS[Z’ŕD[POFEPNFEJØXJ[BJOTUBMPXBOFXFX’BžDJXZTQPTØCNPƒFHSP[JŗUPQPXBƒOZN urazem lub śmiercią.

t 1SPEVDFOU OJF PEQPXJBEB [B T[LPEZ QPXTUB’F X XZOJLV OJFPEQPXJFEOJFHP VƒZULPXBOJB VS[ŕE[FOJB MVC KFHP niewłaściwego podłączenia do sieci elektrycznej.

Użytkowanie urządzenia t /JFOBMFƒZVƒZXBŗVS[ŕE[FOJBXTQPTØCJOOZOJƒQPEBOPXOJOJFKT[FKJOTUSVLDKJ t 6S[ŕE[FOJF QS[F[OBD[POF KFTU EP FLTQMPBUBDKJ X HPTQPEBSTUXJF EPNPXZN EP XZDJŕHBOJB PQBSØX QPXTUB’ZDI X

D[BTJFHPUPXBOJBƒZXOPžDJMVCEPQPDI’BOJBOJB[BQBDIØXXD[BTJFSFDZSLVMBDKJ t 6S[ŕE[FOJFOBMFƒZ[BJOTUBMPXBŗNJOJNBMOJFNNOBELVDIFOLŕFMFLUSZD[Oŕ MVCFMFLUSZD[OŕQ’ZUŕHS[FXD[ŕJ minimalnie 750 mm nad kuchenką gazową (lub gazową płytą grzewczą).

t /JFXPMOPEPUZLBŗVS[ŕE[FOJBXJMHPUOZNJMVCNPLSZNJSŢLBNJ t 1S[FED[ZT[D[FOJFNJLPOTFSXBDKŕMVCXQS[ZQBELVBXBSJJOBMFƒZXZ’ŕD[ZŗVS[ŕE[FOJFJXZKŕŗXUZD[LŢ[HOJB[ELB elektrycznego lub wyłączyć odpowiednie zabezpieczenie.

t 8Z’ŕD[BKŕDVS[ŕE[FOJF[HOJB[ELBOJFXPMOPT[BSQBŗ[BQS[FXØE[BTJMBKŕDZOBMFƒZDIXZDJŗXUZD[LŢJQPDJŕHOŕŗ[BOJŕ t /BMFƒZ SFHVMBSOJF LPOUSPMPXBŗ VS[ŕE[FOJF J QS[FXØE [BTJMBKŕDZ QPE LŕUFN FXFOUVBMOZDI VT[LPE[FŴ /JF XPMOP włączać uszkodzonego urządzenia elektrycznego.

t /JFOBMFƒZ[BOVS[BŗQS[FXPEV[BTJMBKŕDFHPBOJXUZD[LJXXPE[JFMVCJOOZDIDJFD[BDI t +FƒFMJVS[ŕE[FOJFOJFKFTUVƒZXBOFXT[ZTULJFFMFNFOUZTUFSPXBOJBQPXJOOZCZŗXQP’PƒFOJVvXZ’ŕD[POFw t 1PE VS[ŕE[FOJFN OJF XPMOP NBOJQVMPXBŗ PUXBSUZN PHOJFN OQ nBNCPXBOJF8 QS[ZQBELV [EKŢDJB OBD[ZOJB [

QBMOJLBHB[PXFHPOBMFƒZ[NOJFKT[ZŗKFHPQ’PNJFŴEPNJOJNVNMVCHPXZ’ŕD[Zŗ t /BMFƒZ [BECBŗ BCZ žSFEOJDB QBMOJLB OB LVDIFODF HB[PXFK MVC HB[PXFK Q’ZDJF HS[FXD[FK PEQPXJBEB’B VƒZUFNV

OBD[ZOJV EP HPUPXBOJB 8 QS[ZQBELV VƒZXBOJB OBD[ZŴ P žSFEOJDZ NOJFKT[FK OJƒ [BMFDBOB Q’PNJFŴ NPƒF QF’[Bŗ

QP CPLBDI OBD[ZOJB J TQPXPEPXBŗ OJFCF[QJFD[FŴTUXP TUPQJFOJB TJŢ VDIXZUØX [ UXPS[ZX T[UVD[OZDI PSB[

OJFCF[QJFD[FŴTUXPQPƒBSV t 8D[BTJFGSZUPXBOJBMVCTNBƒFOJBQPUSBXUS[FCBKFTUBMFEPHMŕEBŗ1S[ZQS[FHS[BOJVPMFKVHSP[JOJFCF[QJFD[FŴTUXP

QPƒBSV t /BMFƒZ QS[FTUS[FHBŗ UFSNJOØX XZNJBOZ J PD[ZT[D[BOJB mMUSØX NJOJNBMOJF DP NJFTJŕDF 8 QS[ZQBELV

OJFQS[FTUS[FHBOJB UZDI XZNBHBŴ X XZOJLV PTBE[BOJB TJŢ U’VT[D[V X mMUSBDI NPƒF QPXTUBŗ OJFCF[QJFD[FŴTUXP

QPƒBSV

t 1S[ZPEQSPXBE[BOJVXZDJŕHBOFHPQPXJFUS[BOBMFƒZEPUS[ZNZXBŗXT[ZTULJDIPEQPXJFEOJDIPCPXJŕ[VKŕDZDIOPSN

JQS[FQJTØXQSBXB t 8USZCJFXZDJŕHPXZNžSFEOJDBSVSZXZDJŕHPXFKQPXJOOBCZŗXQS[ZCMJƒFOJVUBLBTBNBKBLžSFEOJDBSVSZXZMPUPXFK wyciągu.

t 8ZDJŕHBOFQPXJFUS[FOJFNPƒFCZŗXQSPXBE[BOFEPLPNJOBPEQSPXBE[BKŕDFHPTQBMJOZJHB[ZTQBMJOPXFMVCEP

T[ZCVT’VƒŕDFHPEPXFOUZMPXBOJBQPNJFT[D[FŴXLUØSZDI[BJOTUBMPXBOFTŕQBMFOJTLB t 8D[BTJFVƒZULPXBOJBVS[ŕE[FOJBXGVOLDKJXZDJŕHPXFKOBMFƒZ[BCF[QJFD[ZŗPEQPXJFEOJPUXØSOBXJFXPXZLUØSFHP

XJFMLPžŗQPXJOOBCZŗXQS[ZCMJƒFOJVUBLBTBNBMVCXJŢLT[BKBLPUXØSXZDJŕHPXZQPXJFUS[B t 1S[ZKFEOPD[FTOZNVƒZULPXBOJVVS[ŕE[FOJBXGVOLDKJXZDJŕHPXFKJQBMFOJTLXQPNJFT[D[FOJVOJFNPƒFQPXTUBXBŗ

XJŢLT[FQPEDJžOJFOJFOJƒ1B NCBSB t /JFOBMFƒZVƒZXBŗBLDFTPSJØXJOOZDIOJƒ[BMFDBOFQS[F[QSPEVDFOUB

Kiedy w domu są dzieci t 6S[ŕE[FOJBOBMFƒZVƒZXBŗXNJFKTDVOJFEPTUŢQOZNEMBE[JFDJJPTØCOJFPEQPXJFE[JBMOZDI/JFOBMFƒZQP[XPMJŗJNOB posługiwanie się urządzeniem.

t 0TPCZ OJFQF’OPTQSBXOF SVDIPXP MVC VNZT’PXP PTPCZ OJFPEQPXJFE[JBMOF MVC PTPCZ LUØSF OJF [BQP[OB’Z TJŢ

[ʸOJOJFKT[ŕJOTUSVLDKŕNPHŕVƒZXBŗVS[ŕE[FOJBUZMLPQPEOBE[PSFNPEQPXJFE[JBMOFKQPJOGPSNPXBOFKPTPCZ t +FƒFMJXUSBLDJFQSBDZVS[ŕE[FOJBXQPCMJƒV[OBKEVKŕTJŢE[JFDJOBMFƒZ[BDIPXBŗT[D[FHØMOŕPTUSPƒOPžŗ t /JFOBMFƒZQP[XPMJŗOBUPBCZVS[ŕE[FOJFT’VƒZ’PE[JFDJPNEP[BCBXZ

OPIS PRODUKTU

A Górna osłona kominowa

B Dolna osłona kominowa Osłona filtra

C Korpus urządzenia

D Panel sterowania

A

B

C

D

OPIS PANELU STEROWANIA

1. Przełącznik ustawienia wydajności wentylatora

2. Wyłącznik oświetlenia

1 2

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed pierwszym uruchomieniem

1S[FESP[QPD[ŢDJFNVƒZULPXBOJBOPXFHPVS[ŕE[FOJBOBMFƒZPCNZŗKFXJMHPUOŕžDJFSFD[Lŕ

1S[FEQJFSXT[ZNVSVDIPNJFOJFNOBMFƒZTLPOUSPMPXBŗQSBXJE’PXPžŗ[BNPDPXBOJBUFLTUZMOFHPmMUSBU’VT[D[PXFHP

Funkcja wyciągowa

W tym trybie wyciągane opary są wydmuchiwane poprzez rurę wyjściową do szybu wyciągowego, a następnie

OB [FXOŕUS[ +FƒFMJ X VS[ŕE[FOJV [BJOTUBMPXBOZ KFTU mMUS XŢHMPXZ należy go wyjąć (patrz rozdział Czyszczenie i konserwacja).

1S[F’ŕD[OJLJFNEPVTUBXJBOJBTUPQOJBNPDZXFOUZMBUPSB OBMFƒZXZCSBŗKFHPXZNBHBOŕXZEBKOPžŗ o

1P[BLPŴD[FOJVQSBDZVS[ŕE[FOJFOBMFƒZXZ’ŕD[ZŗQPQS[F[VTUBXJFOJFQS[F’ŕD[OJLBTUPQOJBNPDZXFOUZMBUPSB

OBvw XZ’ŕD[POP

Funkcja recyrkulacji

+FƒFMJOJFNBNPƒMJXPžDJPEQSPXBE[BOJBPQBSØXOB[FXOŕUS[QPNJFT[D[FOJBOBMFƒZXZCSBŗUSZCSFDZSLVMBDKJ8USZCJF tym wyciągane opary są filtrowane przez filtr tłuszczowy i przez filtr węglowy. Węgiel aktywny w tym filtrze wychwytuje

[BQBDIZBPD[ZT[D[POFQPXJFUS[FLJFSVKFQPOPXOJFEPQPNJFT[D[FOJB%PUFKGVOLDKJOBMFƒZ dokupić i zamontować

PEQPXJFEOJmMUSXŢHMPXZ QBUS[SP[E[JB’$[ZT[D[FOJFJLPOTFSXBDKB[BžMFQJŗPUXØSXZKžDJPXZJQS[F’ŕD[ZŗLMBQŢXZKžDJB powietrza (patrz rozdział Instalacja urządzenia).

1S[F’ŕD[OJLJFNEPVTUBXJBOJBTUPQOJBNPDZXFOUZMBUPSB OBMFƒZXZCSBŗKFHPXZNBHBOŕXZEBKOPžŗ o

1P[BLPŴD[FOJVQSBDZVS[ŕE[FOJFOBMFƒZXZ’ŕD[ZŗQPQS[F[VTUBXJFOJFQS[F’ŕD[OJLBTUPQOJBNPDZXFOUZMBUPSB OB vw XZ’ŕD[POP

Włączenie/wyłączenie oświetlenia

8Z’ŕD[OJLJFN NPƒOBX’ŕD[ZŗMVCXZ’ŕD[ZŗPžXJFUMFOJF

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

t 1S[FELPOTFSXBDKŕJD[ZT[D[FOJFNOBMFƒZPE’ŕD[ZŗQS[FXØE[BTJMBKŕDZ[HOJB[ELBMVCXZ’ŕD[ZŗXZ’ŕD[OJLVS[ŕE[FOJB t /JFXPMOP[BOVS[BŗQS[FXPEV[BTJMBKŕDFHPXUZD[LJBOJTBNFHPVS[ŕE[FOJBXXPE[JFBOJJOOZDIDJFD[BDI t 8T[ZTULJFFMFNFOUZTUFSVKŕDFOBMFƒZVTUBXJŗOBXBSUPžDJXZ’ŕD[POF t ;FXOŢUS[Oŕ QPXJFS[DIOJŢ VS[ŕE[FOJB OBMFƒZ D[ZžDJŗ XJMHPUOŕ žDJFSFD[Lŕ FXFOUVBMOJF NPƒOB VƒZŗ OFVUSBMOFHP środka czyszczącego.

t /JFXPMOPEPD[ZT[D[FOJBVƒZXBŗESVDJBLBT[PSTULJDIHŕCFLžSPELØXžDJFSOZDISP[QVT[D[BMOJLØXMVCBHSFTZXOZDI žSPELØXD[ZT[D[ŕDZDI t %PD[ZT[D[FOJBVS[ŕE[FOJBOJFXPMOPVƒZXBŗD[ZžDJLØXQBSPXZDI

Czyszczenie i wymiana filtrów a) Metalowe filtry tłuszczowe

Przy normalnej eksploatacji urządzenia metalowe filtry tłuszczowe winny być

D[ZT[D[POFDPNJFTJŕDF8QS[ZQBELVD[ŢTUFHPTNBƒFOJBMVCGSZUPXBOJBPLSFT

UFOOBMFƒZTLSØDJŗ

/JF XPMOP VƒZXBŗ VS[ŕE[FOJB CF[ QSBXJE’PXP [B’PƒPOZDI NFUBMPXZDI mMUSØX

U’VT[D[PXZDI

8ZKŕŗmMUSZNFUBMPXF 3ZT+FƒFMJX’PƒPOFTŕmMUSZXŢHMPXFOBMFƒZKFSØXOJFƒ wyjąć.

'JMUSZNFUBMPXFOBMFƒZPENPD[ZŗXDJFQ’FKXPE[JF[EPEBULJFNžSPELBNZKŕDFHP Rys. 1

Wyczyścić je miękką szczoteczką, opłukać czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia.

$B’LJFNTVDIFmMUSZOBMFƒZX’PƒZŗXPEXSPUOZTQPTØC

C'JMUSXŢHMPXZ OBMFƒZEPLVQJŗ

5FOmMUSVƒZXBOZKFTUUZMLPXUSZCJFSFDZSLVMBDKJ

'JMUS[BXJFSBXŢHJFMBLUZXOZLUØSZQPDI’BOJBXZTZTBOF[BQBDIZ1PQFXOZND[BTJFXŢHJFMBLUZXOZTJŢOBTZDJJTUSBDJ

X’BžDJXPžDJBCTPSQDZKOF5FHPmMUSBOJFNPƒOBNZŗBOJD[ZžDJŗXJOOZTQPTØC

Przy normalnej eksploatacji urządzenia filtr węglowy powinien być wymieniany, co 2 miesiące. W przypadku częstego

TNBƒFOJBMVCGSZUPXBOJBPLSFTUFOOBMFƒZTLSØDJŗ

1S[FTVXBKŕDQMBTUJLPXF[BQBELJOBMFƒZ[EFNPOUPXBŗEPMOŕPT’POŢVS[ŕE[FOJB 3ZTʸ

;XPMOJŗESVDJBOZVDIXZUmMUSBJXZS[VDJŗ[VƒZUZmMUSXŢHMPXZ

3. Osadzić nowy filtr węglowy i zabezpieczyć go drucianym uchwytem filtra.

1PTUŢQVKŕDXTQPTØCPEXSPUOZ[BNPDPXBŗNFUBMPXŕPT’POŢVS[ŕE[FOJB

Rys. 2

INSTALACJA URZĄDZENIA

t 1PE’ŕD[FOJFVS[ŕE[FOJBQPXJOJFOXZLPOBŗXZLXBMJmLPXBOZTQFDKBMJTUB t 0EQPXJFE[JBMOPžŗ[BJOTUBMBDKŢVS[ŕE[FOJBQPOPTJOBCZXDBOJFQSPEVDFOU(XBSBODKB nie obejmuje wad powstałych w wyniku nieprawidłowej instalacji.

t 1S[FE SP[QPD[ŢDJFN VƒZULPXBOJB OBMFƒZ VTVOŕŗ [ VS[ŕE[FOJB XT[ZTULJF FMFNFOUZ opakowania i wyjąć materiały marketingowe.

t ;BMFDBNZQPXJFS[FOJFJOTUBMBDKJTQFDKBMJTUZD[OFKmSNJF t 1SPEVDFOUOJFQPOPTJPEQPXJFE[JBMOPžDJ[BT[LPEZEPUZLBKŕDFPTPCZ[XJFS[ŢUBJS[FD[Z powstałe w wyniku nieprawidłowej instalacji.

*OTUBMBDKŢVS[ŕE[FOJBOBMFƒZXZLPOBŗXOBTUŢQVKŕDZTQPTØC

1. Wyjąć filtr tłuszczowy (ew. węglowy).

8USZCJFSFDZSLVMBDKJOBMFƒZ[BNLOŕŗ[B’ŕD[POŕ[BžMFQLŕPUXØSXZMPUPXZ

1S[Z’PƒZŗVS[ŕE[FOJFEPEPMOFKQ’ZUZXJT[ŕDFKT[BGLJNFCMJLVDIFOOZDI4LPOUSPMPXBŗ

[HPEOJF[3ZTNJOJNBMOŕXZNBHBOŕXZTPLPžŗNPOUBƒPXŕVS[ŕE[FOJB NNEMB elektrycznych i 750 mm dla gazowych płyt grzewczych).

1PQS[F[EPMOZPUXØSXVS[ŕE[FOJVXJEBŗCŢE[JFPUXPSZNPOUBƒPXFEP[BXJFT[FOJB

/BMFƒZXZ[OBD[ZŗJDIQP’PƒFOJFOBžDJBOJFJOBEPMOFKQ’ZDJFT[BGLJ

/BMFƒZSØXOJFƒP[OBD[ZŗQP’PƒFOJFJžSFEOJDŢPUXPSVSVSZXZMPUPXFK

8ZXJFSDJŗPUXPSZEP[BXJFT[FOJBOBžDJBOJFFXFOUVBMOJFSØXOJFƒEMBSVSZXZMPUPXFK

6NPDPXBŗVS[ŕE[FOJFEPžDJBOZQS[ZQPNPDZLP’LØXJXLSŢUØX 3ZT

6NPDPXBŗVS[ŕE[FOJF[BQPNPDŕXLSŢUØXEPEPMOFKQ’ZUZT[BGLJ

Rys. 3

Rys. 4

;B’PƒZŗOBXZCSBOZPUXØSXZMPUPXZXFOUZMBUPSBLMBQŢ[XSPUOŕJQP’ŕD[ZŗHPSVSŕHJŢULŕ[PUXPSFNXžDJBOJF

Uwaga: Rura giętka nie wchodzi w skład dostawy.

8 USZCJF SFDZSLVMBDKJ QPXJFUS[F XZKžDJPXF CŢE[JF XZENVDIJXBOF QS[F[ PUXPSZ X HØSOFK QS[FEOJFK D[ŢžDJ urządzenia.

8’PƒZŗmMUSU’VT[D[PXZ FXSØXOJFƒXŢHMPXZ

/BTUŢQOJFOBMFƒZQPE’ŕD[ZŗLBCFM[BTJMBKŕDZEPHOJB[ELBFMFLUSZD[OFHP

Demontaż

1S[ZEFNPOUBƒVOBKQJFSXOBMFƒZPE’ŕD[ZŗLBCFM[BTJMBKŕDZ[TJFDJBOBTUŢQOJF[EFNPOUPXBŗQPT[D[FHØMOFD[ŢžDJ urządzenia.

AKCESORIA (DO ZAKUPU)

5FLTUZMOZGJMUSU’VT[D[PXZT[U

'JMUSXŢHMPXZT[U

DFOBXHPCPXJŕ[VKŕDFHPDFOOJLB

DFOBXHPCPXJŕ[VKŕDFHPDFOOJLB

SERWIS

Wymiana żarówki

1S[FEXZNJBOŕPED[FLBŗBƒƒBSØXLBXZTUZHOJF/JFCF[QJFD[FŴTUXPQPQBS[FOJB

8ZNJBOŢOBMFƒZQS[FQSPXBE[JŗXTQPTØCOBTUŢQVKŕDZ t 8Z’ŕD[ZŗQS[FXØE[BTJMBKŕDZ[HOJB[ELBMVCXZ’ŕD[ZŗXZ’ŕD[OJLVS[ŕE[FOJB t ;EFNPOUPXBŗT[ZCLŢPT’POPXŕJEPLPOBŗXZNJBOZƒBSØXLJOBOPXŕUFHPTBNFHPUZQV NBLT8 t ;BNPDPXBŗ[QPXSPUFNT[ZCLŢPT’POPXŕ

Uwaga: őBSØXLŢNPƒOBSØXOJFƒXZNJFOJŗQP[EFNPOUPXBOJVEPMOFKNFUBMPXFKPCVEPXZVS[ŕE[FOJB

0$)30/"Ľ30%08*4,"/"563"-/&(0 t 0JMFUPUZMLPNPƒMJXFNBUFSJB’ZPQBLPXBOJPXFJTUBSFVS[ŕE[FOJBFMFLUSZD[OFQPXJOOZCZŗPEEBXBOFEPPE[ZTLV t ,BSUPOQPVS[ŕE[FOJVNPƒOBPEEBŗXQVOLDJFPECJPSVTVSPXDØXXUØSOZDI t 5PSFCLJGPMJPXF[QPMJFUZMFOV 1&OBMFƒZPEEBŗXQVOLDJFPECJPSVNBUFSJB’ØXEPPE[ZTLV

Recykling urządzenia po upływie jego żywotności:

4ZNCPM [OBKEVKŕDZ TJŢ OB QSPEVLDJF MVC KFHP PQBLPXBOJV P[OBD[B Jƒ VS[ŕE[FOJB OJF OBMFƒZ MJLXJEPXBŗ

SB[FN[F[XZL’ZNPEQBEFNEPNPXZN/BMFƒZQS[FLB[BŗHPEPQVOLUVPECJPSVVS[ŕE[FŴFMFLUSZD[OZDI i elektronicznych do recyklingu. Zapewniając właściwą likwidację urządzenia, pomagamy zapobiegać

OFHBUZXOZN PEE[JB’ZXBOJPN OB žSPEPXJTLP J [ESPXJF MVE[LJF 4[D[FHؒPXF JOGPSNBDKF P SFDZLMJOHV

VS[ŕE[FOJBV[ZTLBŗNPƒOBXPEQPXJFEOJNVS[ŢE[JFHNJOOZNQS[FETJŢCJPSTUXJF[BQFXOJBKŕDZNVT’VHJ likwidacji odpadu domowego lub w sklepie, gdzie zakupiono produkt.

ACKNOWLEDGMENT

5IBOLZPVGPSQVSDIBTJOHB$PODFQUQSPEVDU8FIPQFZPVXJMMCFTBUJTmFEXJUIPVSQSPEVDUUISPVHIPVUJUTTFSWJDFMJGF

1MFBTFSFBEDBSFGVMMZUIFXIPMFJOTUSVDUJPONBOVBMCFGPSFZPVVTFUIFBQQMJBODFGPSUIFmSTUUJNFBGUFSSFBEJOHTUPSF

BOELFFQUIFJOTUSVDUJPONBOVBMJOBTBGFBOEIBOEZQMBDF.BLFTVSFUIBUBMMPUIFSQFSTPOTVTJOHUIFBQQMJBODFLOPX

UIFDPOUFOUTPGUIFJOTUSVDUJPONBOVBM

$0/5&/54

Technical Parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

Important Notices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

Product Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

%FTDSJQUJPOPGUIF$POUSPM1BOFM . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

Operating Instructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

Cleaning and Maintenance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

Appliance Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

Servicing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

&OWJSPONFOUBM1SPUFDUJPO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

5&$)/*$"-1"3".&5&34

Voltage

Power input

Version

"44&.#-:

Width

Depth

Height

Output piping diameter

/VNCFSPGGBOT

/VNCFSPGGBOQPXFSMFWFMT

Capacity

/VNCFSPGGBUmMUFST

Mode

-JHIUJOH

Weight

Noise level, airing/re-circulation

230 V ~ 50 Hz

150 W

Chimney

Wall

600 mm

500 mm

740 - 1080 mm

150 / 120 mm

1

3 max. 450 m 3

2

/h

Airing or re-circulation

2 x 20 W bulb

10 kg

< 54/56 dB(A)

5IFNBOVGBDUVSFSSFTFSWFTUIFSJHIUUPQFSGPSNUFDIOJDBMNPEJmDBUJPOTBOEUIFQPTTJCMFPDDVSSFODFPGQSJOUFSSPSTBOE differences in the figures provided without previous notice.

IMPORTANT NOTICES:

On appliance delivery t $IFDL UIF QBDLBHF BOE VOJU JNNFEJBUFMZ BGUFS EFMJWFSZ GPS BOZ EBNBHF UIBU NBZ IBWF PDDVSSFE EVSJOH shipping.

t *GUIFVOJUJTEBNBHFEEPOPUPQFSBUFJU$POUBDUUIFTVQQMJFSBTTPPOBTQPTTJCMF t 3FNPWFBMMQBDLJOHBOENBSLFUJOHNBUFSJBMGSPNUIFBQQMJBODFCFGPSFZPVVTFJUGPSUIFGJSTUUJNF t %JTQPTFPGUIFQBDLBHJOHNBUFSJBMQSPQFSMZ

During installation t 5IFVOJUJTEFTJHOFEUPCFBTTFNCMFEVOEFSUIFVQQFSDVQCPBSEPGBLJUDIFOTFU t 'PMMPXUIFJOTUSVDUJPOTGPSUIFBQQMJBODFDPOOFDUJPOBOEJOTUBMMBUJPO t 5IFVOJUIBTUPCFEJTDPOOFDUFEGSPNUIFQPXFSPVUMFUEVSJOHJOTUBMMBUJPO t 1SJPSUPUIFGJSTUPQFSBUJPOPGUIFBQQMJBODFNBLFTVSFUIBUZPVSMPDBMDPOOFDUJPOJTFBSUIFEBOEDPNQMJBOUXJUI

BMMBQQMJDBCMFTBGFUZSFHVMBUJPOT t .BLFTVSFUIFNBJOTWPMUBHFBOEDVSSFOUQSPUFDUJPODPSSFTQPOEUPUIFWBMVFTPOUIFSBUJOHQMBUF6TFFBSUIFE

wall outlets only.

t "GUFSJOTUBMMBUJPOPGUIFBQQMJBODFUIFQMVHPSDJSDVJUCSFBLFSNVTUCFGSFFMZBDDFTTJCMF t 0OMZBQSPQFSMZBVUIPSJTFEUFDIOJDJBONVTUJOTUBMMBOEDPOOFDUZPVSBQQMJBODF t 5IFBQQMJBODFJODPSSFDUMZDPOOFDUFEPSPQFSBUFEBGUFSBOJODPNQFUFOUJOTUBMMBUJPONBZDBVTFTFSJPVTJOKVSZPS death to persons.

t 5IFNBOVGBDUVSFSUBLFTOPSFTQPOTJCJMJUZGPSBOZEBNBHFJODVSSFEEVFUPJNQSPQFSJOTUBMMBUJPOPSVTF

*OSFHVMBSPQFSBUJPO t %POPUVTFUIFBQQMJBODFEJGGFSFOUMZUIBOEFTDSJCFEJOUIJTNBOVBM t 6TFUIFBQQMJBODFPOMZJOBIPVTFIPMETPMFMZGPSUIFQVSQPTFPGBCTPSCJOHWBQPSDSFBUFEEVSJOHDPPLJOHPS

SFDJSDVMBUJPOBOEBCTPSQUJPOPGPEPVSTDSFBUFEEVSJOHDPPLJOH t *OTUBMMUIFBQQMJBODFBUMFBTUNNBCPWFUIFFMFDUSJDTUPWF PSIPUQMBUFBOEBUMFBTUNNBCPWFUIFHBT stove (or gas hotplate).

t %POPUUPVDIUIFBQQMJBODFXJUINPJTUPSXFUIBOET t *ODBTFPGBOZGBJMVSFBOEQSJPSUPNBJOUFOBODFBOEDMFBOJOHUVSOPGGUIFBQQMJBODFBOEEJTDPOOFDUUIFQMVH

GSPNUIFNBJOTPVUMFUPSTXJUDIPGGUIFDJSDVJUCSFBLFS t /FWFSIPMEUIFTVQQMZDBCMFXIFOEJTDPOOFDUJOHUIFBQQMJBODFGSPNUIFFMFDUSJDWPMUBHFTPDLFUCZQVMMJOHIPME the plug instead.

t 3FHVMBSMZ DIFDL UIF BQQMJBODF BOE UIF TVQQMZ DBCMF GPS BOZ EBNBHF /FWFS UVSO UIF BQQMJBODF PO XIFO damaged.

t %POPUJNNFSTFUIFQPXFSDPSEPSQMVHJOXBUFSPSBOZPUIFSMJRVJE t .BLFTVSFUIBUBMMDPOUSPMTBSFJOUIF0''QPTJUJPOXIFOUIFBQQMJBODFJTOPUJOVTF t %POPUIBOEMFBOPQFOGMBNFVOEFSUIFVOJU FHGMBNJOH*GZPVSFNPWFBDPPLJOHWFTTFMGSPNUIFHBTTUPWF

UVSOEPXOUIFGMBNFUPUIFNJOJNVNPSUVSOJUPGG t .BLFTVSFUIFEJBNFUFSPGUIFCVSOFSPGUIFHBTTUPWFPSHBTIPUQMBUFDPSSFTQPOETUPUIFDPPLJOHLJUDIFOXBSF

VTFE8IFO VTJOH TNBMMFS UIBO SFDPNNFOEFE WFTTFMT UIF GMBNFT DPVME UPVDI UIF TJEFT BOE QMBTUJD IBOEMFT

DPVMECFTDPSDIFEoSJTLPGGJSF t 8IFOZPVEFFQGSZPSGSZGPPELFFQJUVOEFSDPOUJOVPVTTVQFSWJTJPO8IFOPJMJTPWFSIFBUFEUIFSFJTBSJTLPG

GJSF t ,FFQUIFJOUFSWBMTGPSSFQMBDFNFOUBOEDMFBOJOHPGUIFGJMUFST FWFSZNPOUITBUNJOJNVN*GUIFTFJOTUSVDUJPOT

BSFOPUGPMMPXFEUIFSFJTBSJTLPGGJSFEVFUPGBUTFEJNFOUTJOUIFGJMUFST

t 5BLJOHPGGUIFFYIBVTUFEBJSNVTUPCTFSWFBMMUIFBQQMJDBCMFTUBOEBSETBOESFHVMBUJPOT t *OUIFBJSJOHNPEFUIFFYIBVTUEVDUEJBNFUFSTIPVMECFBQQSPYJNBUFMZUIFTBNFBTUIFWBQPSBCTPSCFSATPVUQVU piping.

t 5IFBJSNVTUOPUCFFYIBVTUFEUISPVHIBDIJNOFZVTFEGPSDPNCVTUJPOHBTFTPSJOBTIBGUVTFEGPSBJSJOHSPPNT where combustion chambers are installed.

t %VSJOH UIF PQFSBUJPO JO BJSJOH NPEF B TVGGJDJFOU PQFOJOH GPS JOMFU BJS NVTU CF NBEF JUT TJ[F TIPVME CF

BQQSPYJNBUFMZUIFTBNFBTPSCJHHFSUIBOUIBUPGUIFIPMFGPSFYIBVTUFEBJS t %VSJOHTJNVMUBOFPVTPQFSBUJPOPGUIFBQQMJBODFJOUIFBJSJOHNPEFBOEUIFTUPWFUIFVOEFSQSFTTVSFJOUIF room must not exceed 4 Pa (0.04 mbar).

t %POPUVTFBOZPUIFSBDDFTTPSJFTFYDFQUUIPTFSFDPNNFOEFECZUIFNBOVGBDUVSFS

Children in the household t %POPUBMMPXDIJMESFOPSJSSFTQPOTJCMFQFPQMFUPIBOEMFUIFBQQMJBODF6TFUIFBQQMJBODFPVUPGUIFSFBDIPG these persons.

t )BOEJDBQQFEQFSTPOTQFSTPOTXJUIJNQBJSFETFOTBUJPONFOUBMDBQBCJMJUJFTPSQFSTPOTOPUGBNJMJBSXJUIUIF appliance operation are only allowed to use it when supervised by responsible knowledgeable persons.

t 5BLFFYUSBDBSFXIFOVTJOHUIFBQQMJBODFOFBSDIJMESFO t %POPUBMMPXUIFBQQMJBODFUPCFVTFEBTBUPZ

PRODUCT DESCRIPTION

A Upper chimney cover

#-PXFSDIJNOFZDPWFS'JMUFSDBTJOH

C Body of the unit

D Control panel

A

B

C

D

DESCRIPTION OF THE

CONTROL PANEL

1. Fan power level switch

-JHIUJOHTXJUDI

1 2

OPERATING INSTRUCTIONS

Prior to first use

1SJPSUPPQFSBUJOHBOFXBQQMJBODFGPSUIFGJSTUUJNFXJQFJUXJUIBXFUBOEUIFOBESZDMPUI

1SJPS UP TXJUDIJOH UIF BQQMJBODF PO GPS UIF GJSTU UJNF DIFDL XIFUIFS UIF UFYUJMF GBU SFUFOUJPO GJMUFS JT GJYFE properly.

Airing mode

*OUIJTNPEFUIFFYIBVTUFEWBQPSTBSFWFOUJMBUFEUISPVHIUIFPVUQVUQJQFJOUPUIFBJSJOHTIBGUBOEPVUPGUIFSPPN

*GUIFDBSCPOGJMUFSJTJOTUBMMFEJOUIFBQQMJBODF remove it 3FGFSUPUIF$MFBOJOHBOE.BJOUFOBODFDIBQUFS

6TJOHUIFGBOQPXFSMFWFMBEKVTUNFOUTXJUDI TFMFDUUIFGBOQPXFSSFRVJSFE o

"GUFSZPVTUPQVTJOHJUUVSOPGGUIFBQQMJBODFCZTFUUJOHUIFGBOQPXFSMFWFMBEKVTUNFOUTXJUDI UPUIFvi

QPTJUJPO 5VSOFEPGG

Re-circulation mode

*GZPVIBWFOPQPTTJCJMJUZUPFYIBVTUUIFBJSPVUPGUIFSPPNUIFSFDJSDVMBUJPONPEFDBOCFTFMFDUFE*OUIJTNPEF

UIFWBQPSTFYIBVTUFEBSFGJMUFSFEUISPVHIUIFGBUSFUFOUJPOGJMUFSBOEUIFDBSCPOGJMUFS5IFBDUJWFDBSCPOQSFTFOU

JOUIJTGJMUFSBCTPSCTPEPVSTBOEUIFDMFBOFEBJSGMPXTCBDLJOUPUIFSPPN'PSUIJTNPEFZPVIBWFUP buy and mount BDPSSFTQPOEJOHDBSCPOGJMUFS 3FGFSUPUIF$MFBOJOHBOE.BJOUFOBODFDIBQUFSCMJOEUIFPVUQVUPQFOJOH

BOETXJUDIUIFBJSPVUQVUDMBDL 3FGFSUPUIF"QQMJBODF*OTUBMMBUJPODIBQUFS

6TJOHUIFGBOQPXFSMFWFMBEKVTUNFOUTXJUDI TFMFDUUIFGBOQPXFSSFRVJSFE o

"GUFSZPVTUPQVTJOHJUUVSOPGGUIFBQQMJBODFCZTFUUJOHUIFGBOQPXFSMFWFMBEKVTUNFOUTXJUDI UPUIFvi

QPTJUJPO 5VSOFEPGG

-JHIUJOHPOPGGTXJUDIJOH

1SFTTUIFTXJUDI UPUVSOUIFMJHIUPOPSPGG

CLEANING AND MAINTENANCE

t #FGPSF BOZ NBJOUFOBODF BOE DMFBOJOH EJTDPOOFDU UIF QPXFS DPSE GSPN UIF NBJOT PS TXJUDI PGG UIF DJSDVJU

CSFBLFSPGUIFBQQMJBODFNBJOTPVUMFU t %POPUJNNFSTFUIFTVQQMZDBCMFUIFQMVHPSUIFBQQMJBODFJUTFMGJOXBUFSPSBOZPUIFSMJRVJE t 4FUBMMDPOUSPMTJOUIF0''QPTJUJPO t $MFBOUIFPVUFSTVSGBDFPGUIFBQQMJBODFXJUIBXFUDMPUIPSVTFBOFVUSBMDMFBOJOHBHFOU t %POPUVTFTUFFMXPPMDPBSTFTQPOHFTBCSBTJWFDMFBOFSTTPMWFOUTPSBHHSFTTJWFDMFBOJOHBHFOUT t %POPUVTFBOBVUPDMBWFUPDMFBOUIFBQQMJBODF

$-&"/*/("/%3&1-"$*/(5)&'*-5&34

B.FUBMMJDGBUmMUFST

6OEFSOPSNBMVTFUIFNFUBMMJDGBUmMUFSTTIPVMECFDMFBOFEFWFSZNPOUIT*O

DBTFPGNPSFGSFRVFOUGSZJOHPSEFFQGSZJOHNBLFUIFJOUFSWBMTIPSUFS

%POPUVTFUIFVOJUXJUIPVUQSPQFSMZNPVOUFENFUBMMJDGBUmMUFST

1. Remove the metallic filters (Fig. 1). In case there are carbon filters mounted, remove them.

1VUUIFNFUBMMJDmMUFSTJOXBSNXBUFSXJUIBEFUFSHFOU$MFBOUIFNXJUIBTPGU brush, rinse with clean water and let dry.

3FNPVOUDPNQMFUFMZESZmMUFSTGPMMPXJOHUIFSFWFSTFTUFQT

Fig. 1

b) Carbon filter (must be separately bought)

This filter is used only in the re-circulation mode.

5IFmMUFSDPOUBJOTBDUJWFDBSCPOUIBUBCTPSCTUIFWFOUJMBUFEPEPVST"GUFSBXIJMFUIFBDUJWFDBSCPOJTTBUVSBUFEBOE

MPTFTJUTBCTPSQUJPOBCJMJUZ5IFmMUFSDBOAUCFXBTIFEPSPUIFSXJTFDMFBOFE

6OEFSSFHVMBSVTFUIFDBSCPOmMUFSTIPVMECFSFQMBDFEFWFSZNPOUIT*ODBTFPGNPSFGSFRVFOUGSZJOHPSEFFQGSZJOH shorten the replacement interval.

#ZTIJGUJOHUIFQMBTUJDTUPQQFSTEFNPVOUUIFCPUUPNNFUBMDPWFSPGUIFBQQMJBODF 'JH

3FMFBTFUIFmMUFSXJSFIPMEFSBOEEJTQPTFPGUIFVTFEDBSCPOmMUFS

3. Mount the new carbon filter and fix it with the filter wire holder.

'JYUIFCPUUPNNFUBMDPWFSPGUIFBQQMJBODFCZSFWFSTFNPVOUJOH

Fig. 2

APPLIANCE INSTALLATION

t 0OMZBOBVUIPSJTFEQSPGFTTJPOBMDBOJOTUBMMUIFBQQMJBODFQPXFSDPOOFDUJPO t 0OMZUIFDVTUPNFSOPUUIFNBOVGBDUVSFSJTSFTQPOTJCMFGPSUIFBQQMJBODFJOTUBMMBUJPO

%FGFDUTDBVTFECZJODPSSFDUJOTUBMMBUJPOBSFOPUDPWFSFECZUIFXBSSBOUZ t 3FNPWFBMMQBDLJOHBOENBSLFUJOHNBUFSJBMGSPNUIFBQQMJBODFCFGPSFZPVVTFJUGPS

UIFGJSTUUJNF t 8FSFDPNNFOEUIBUZPVMFUBTQFDJBMJTFEDPNQBOZQFSGPSNUIFJOTUBMMBUJPO t 5IFNBOVGBDUVSFSCFBSTOPSFTQPOTJCJMJUZGPSEBNBHFDBVTFEUPQFPQMFBOJNBMTPS

PCKFDUTBTBSFTVMUPGJODPSSFDUJOTUBMMBUJPO

Follow the installation instructions below:

3FNPWFUIFGBUSFUFOUJPO PSBMTPUIFDBSCPOGJMUFS

2. For the re-circulation mode, blind the output opening with the blinding cap enclosed.

1VU UIF BQQMJBODF PO UIF MPXFS FEHF PG UIF VQQFS DVQCPBSE PG UIF LJUDIFO TFU

$IFDLUIFNJOJNVNSFRVJSFEIFJHIUBDDPSEJOHUP'JH NNGPSFMFDUSJDBOE

NNGPSHBTIPUQMBUFT

:PVXJMMTFFUIFGJYFEIBOHJOHIPMFTUISPVHIUIFMPXFSPQFOJOHJOUIFBQQMJBODF

.BSLUIFQPTJUJPOTPGUIFTFIPMFTPOUIFXBMMBOEUIFDVQCPBSECPUUPNTJEF

.BSLUIFQPTJUJPOBOEEJBNFUFSPGUIFIPMFGPSUIFPVUQVUQJQJOH

%SJMMUIFGJYJOHIPMFTJOUIFXBMMQPTTJCMZBMTPGPSUIFPVUQVUQJQJOH

7. Fix the appliance to the wall using the wall plugs and screws (Fig. 4).

Fig. 3

8. Fix the appliance to the cupboard bottom side using the screws.

.PVOUUIFDMBDLWBMWFPOUIFGBOPVUQVUIPMFTFMFDUFEBOEDPOOFDUUIFGBOPVUQVUIPMFUPUIFIPMFJOUIFXBMM

VTJOHBGMFYJCMFQJQF

/PUF 'MFYJCMFQJQJOHJTOPUQBSUPGEFMJWFSZ

*OUIFSFDJSDVMBUJPONPEFUIFPVUQVUBJSXJMMCFCMPXOUISPVHIUIFIPMFTJOUIFBQQMJBODFVQQFSGSPOUQBOFM

5IFGPMMPXJOHBEKVTUNFOUNVTUCFNBEFGPSUIFSFDJSDVMBUJPONPEF

1MBDFUIFGBUSFUFOUJPO PSBMTPUIFDBSCPOGJMUFS

12. Plug the supply cable into the wall outlet.

Fig. 4

Disassembly

1SJPS UP EJTBTTFNCMZ EJTDPOOFDU UIF QPXFS DBCMF GSPN UIF XBMM PVUMFU GPMMPX UIF SFWFSTF TUFQT UP SFNPWF UIF

TJOHMFQBSUTPGUIFBQQMJBODF

SUPPORTED ACCESSORIES

5FYUJMFGBUSFUFOUJPOGJMUFSVOJU

$BSCPOGJMUFSVOJU

1SJDFEQFSUIFQSJDFMJTUJOGPSDF

1SJDFEQFSUIFQSJDFMJTUJOGPSDF

SERVICING

Bulb replacement

#FGPSFSFQMBDFNFOUMFUUIFCVMCDPPMEPXO#VSOEBOHFS

'PSUIFSFQMBDFNFOUQSPDFFEBTGPMMPXT t 1VMMUIFQPXFSDPSEPVUPGUIFNBJOTPVUMFUPSTXJUDIPõUIFDJSDVJUCSFBLFSPGUIFBQQMJBODFATNBJOTPVUMFU t %FNPVOUUIFQSPUFDUJPOHMBTTBOESFQMBDFUIFCVMCGPSBOFXPOFPGUIFTBNFUZQF .BY8

t 3FNPVOUUIFDPWFSJOHQSPUFDUJPOHMBTT

/PUF :PVDBOBMTPEFNPVOUUIFCVMCBGUFSEFNPVOUJOHUIFBQQMJBODFCPUUPNNFUBMDPWFS

&/7*30/.&/51305&$5*0/ t 3FDZDMFQBDLBHJOHNBUFSJBMTBOEPMEBQQMJBODFTSBUIFSUIBOUISPXJOHUIFNBXBZ t :PVDBOEJTQPTFPGUIFBQQMJBODFQBDLJOHCPYBUBTPSUFEXBTUFDPMMFDUJPOQPJOU t %FMJWFSQMBTUJDQPMZFUIZMFOF 1&CBHTUPBXBTUFDPMMFDUJPOGBDJMJUZGPSSFDZDMJOH

Appliance end-of-service-life recycling

5IFTZNCPMPOUIFBQQMJBODFPSJUTQBDLJOHJOEJDBUFTUIBUJUJTOPUUPCFEJTQPTFEPGBTIPVTFIPMEXBTUF:PV

IBWFUPIBOEJUPWFSBUUIFDPMMFDUJPOQPJOUGPSSFDZDMJOHFMFDUSJDBMBOEFMFDUSPOJDFRVJQNFOU#ZUIFQSPQFS

EJTQPTBMPGUIFBQQMJBODFZPVDBOIFMQQSFWFOUOFHBUJWFFõFDUTPOUIFFOWJSPONFOUBOEIVNBOIFBMUIUIBU

XPVMEPUIFSXJTFSFTVMUGSPNJOBQQSPQSJBUFEJTQPTBMPGUIJTBQQMJBODF:PVDBOMFBSONPSFBCPVUSFDZDMJOH

PGUIJTBQQMJBODFGSPNZPVSMPDBMBVUIPSJUJFTBIPVTFIPMEXBTUFEJTQPTBMTFSWJDFPSJOUIFTIPQXIFSFZPV bought this appliance.

CZ

SK

PL

EN

Záruční podmínky

Záručné podmienky

Karta gwarancyjna

Warranty Certificate www.my-concept.com

CZ

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Výrobce (příp. dovozce) odpovídá za vlastnosti výrobku stanovené příslušnými technickými normami a podmínkami po dobu záruky. Záruční doba trvá 24 měsíců od data prodeje výrobku spotřebiteli.

Spotřebitel má v rámci záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění vady (viz níže), popřípadě, není-li to vzhledem k  povaze vady neúměrné, právo na  výměnu vadné součásti výrobku. Právo na  výměnu výrobku nebo odstoupení od kupní smlouvy lze uplatnit jen při splnění všech zákonných předpokladů, a to pouze tehdy, nebyl-li výrobek nadměrně opotřeben nebo poškozen.

Platnost záruky je podmíněna:

- dodržením pokynů uvedených v návodu k obsluze výrobku,

- předložením dokladu o koupi výrobku.

Právo odpovědnosti za vady výrobku uplatňuje spotřebitel u prodejce, u kterého výrobek zakoupil.

Právo na  opravu lze uplatnit v  místě, kde jste výrobek zakoupili, nebo u  některého autorizovaného servisního střediska, jejichž seznam je součástí balení výrobku nebo ho naleznete na internetu na adrese www.my-concept.

com . Pokud spotřebitel zvolí jiný než nejbližší autorizovaný servis, ponese v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Upozornění pro spotřebitele

Spotřebitel je povinen uschovat doklad o zaplacení výrobku.

Při reklamaci výrobku je nutno výrobek řádně očistit a bezpečně zabalit tak, aby nedošlo k poškození při případné přepravě do  autorizovaného servisu. Převzetí znečištěného výrobku, může prodejce odmítnout, případně budou spotřebiteli naúčtovány náklady za jeho vyčištění.

Výrobce (příp. dovozce) si vyhrazuje právo nehradit náklady spojené s  neoprávněnou reklamací a  vyžadovat náhradu od reklamujícího za nezbytné náklady spojené se zjišťováním oprávněnosti a řešením reklamace.

Právo na bezplatné provedení opravy výrobku, resp. vrácení výrobku nelze uplatnit v těchto případech:

- nebyly dodrženy podmínky pro instalaci, provoz a  obsluhu výrobku, které jsou uvedeny v  návodu k  obsluze výrobku,

- k  závadě došlo vlivem mechanického, tepelného nebo chemického poškození, zkratem, přepětím v  síti nebo nesprávnou instalací,

- k závadě došlo neodborným zásahem třetí osoby,

- k závadě došlo při živelné události,

- k  závadě došlo nedostatečnou nebo nevhodnou údržbou v  rozporu s  návodem k  obsluze včetně závad způsobených vodními a jinými usazeninami,

- opotřebení výrobku nebo jeho částí způsobené jeho obvyklým používáním,

- změna barvy topných ploch nebo poškrábání ploch v souvislosti s jejich obvyklým používáním,

- vzhledové a funkční změny způsobené slunečním zářením, tepelným zářením nebo vodními a jinými usazeninami,

- uplynutí životnosti některých částí výrobku, např. akumulátory, žárovky atd.

To, jaké povahy je vzniklá vada, je oprávněn posoudit pouze výrobce, dovozce, autorizovaný servis, popř. soudní znalec, nikoliv prodejce nebo spotřebitel.

Na vadné náhradní díly vyměněné v rámci záruční opravy nevzniká spotřebiteli nárok.

Pokud dojde k odstoupení od kupní smlouvy, je spotřebitel povinen vrátit kompletní výrobek včetně příslušenství a dokumentů dodaných s výrobkem.

Na dárky, přidané k výrobku při prodeji a jejichž cena nebyla spotřebiteli účtována, není poskytována záruka.

OPK3160

Pozn.: Reklamace výrobku poškozeného při přepravě se řídí reklamačním řádem přepravce.

Výrobce:

Jindřich Valenta - ELKO Valenta, Vysokomýtská 1800, 565 01 Choceň, Česká republika, tel: +420 465 471 433, fax: +420 465 473 304, IČO 13216660 email: [email protected], www.my-concept.com

OPK3160

SK

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Predajca je povinný zoznámiť spotrebiteľa s funkciou a parametrami výrobku.

Výrobca (príp. dovozca) zodpovedá za  vlastnosti výrobku stanovené príslušnými technickými normami a podmienkami po dobu záruky. Záručná doba trvá 24 mesiacov od dátumu predaja, pokiaľ výrobca (príp. dovozca) nestanovil inak.

Spotrebiteľ má v rámci záruky právo na bezplatné, včasné a riadne odstránenie chyby (viď nižšie), prípadne, ak to nie je vzhľadom na povahu chyby neúmerné, právo na výmenu chybnej súčasti výrobku. Právo na výmenu výrobku alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy je možné uplatniť iba pri splnení všetkých zákonných predpokladov, a to iba vtedy, ak nebol výrobok nadmerne opotrebený alebo poškodený.

Platnosť záruky je podmienená:

- dodržaním pokynov uvedených v návode na obsluhu výrobku,

- dokladom o kúpe výrobku

Právo zodpovednosti za chyby výrobku uplatňuje spotrebiteľ u predajcu, u ktorého výrobok zakúpil.

Právo na  opravu je možné uplatniť v  mieste, kde ste výrobok kúpili alebo v  niektorom autorizovanom stredisku, ktorých zoznam je súčasťou balenia výrobku alebo ho nájdete na internete na adrese www.my-concept.sk

.

Upozornenie pre spotrebiteľa

Spotrebiteľ je povinný uschovať doklad o zaplatení výrobku. Pri reklamácii výrobku je nutné výrobok riadne očistiť a  bezpečne zabaliť tak, aby nedošlo k  poškodeniu pri prípadnej preprave do  autorizovaného servisu. Prevzatie znečisteného výrobku, môže predajca odmietnuť, prípadne budú spotrebiteľovi naúčtované náklady za  jeho vyčistenie.

Výrobca (príp. dovozca) si vyhradzuje právo nehradiť náklady spojené s  neoprávnenou reklamáciou a  vyžadovať náhradu od reklamujúceho za nevyhnutné náklady spojené so zisťovaním oprávnenosti a riešením reklamácie.

Právo na bezplatné vykonanie opravy výrobku, resp. vrátenie výrobku, nie je možné uplatniť v týchto prípadoch:

- neboli dodržané podmienky na inštaláciu, prevádzku a obsluhu výrobku, ktoré sú uvedené v návode na obsluhu výrobku,

- k chybe došlo vplyvom mechanického, tepelného alebo chemického poškodenia, skratom alebo prepätím v sieti,

- k chybe došlo neodborným zásahom tretej osoby,

- k chybe došlo pri živelnej udalosti,

- k  chybe došlo nedostatočnou alebo nevhodnou údržbou v  rozpore s  návodom na  obsluhu, vrátane chýb spôsobených vodnými a inými usadeninami,

- opotrebenie výrobku alebo jeho častí spôsobené jeho obvyklým používaním,

- zmena farby vykurovacích plôch alebo poškrabanie plôch v súvislosti s ich obvyklým používaním,

- vzhľadové a  funkčné zmeny spôsobené slnečným žiarením, tepelným žiarením alebo vodnými a  inými usadeninami,

- uplynutia životnosti niektorých častí výrobku, napr. akumulátory, žiarovky, atď.

To, akej povahy je vzniknutá chyba, je oprávnený posúdiť iba výrobca, dovozca, autorizovaný servis, príp. súdny znalec, nie však predajca alebo spotrebiteľ.

Na chybné náhradné diely vymenené v rámci záručnej opravy nevzniká spotrebiteľovi nárok.

Pokiaľ dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy, je spotrebiteľ povinný vrátiť kompletný výrobok vrátane príslušenstva a dokumentov dodaných s výrobkom.

Na darčeky pridané k výrobku pri predaji, a ktorých cena nebola spotrebiteľovi účtovaná, nie je poskytovaná záruka.

OPK3160

Pozn.: Reklamácia výrobku poškodeného pri preprave sa riadi reklamačným poriadkom prepravcu.

Výrobca:

Jindřich Valenta - ELKO Valenta, Vysokomýtská 1800, 565 01 Choceň, Česká republika, tel: +420 465 471 433, fax: +420 465 473 304, IČO 13216660 email: [email protected], www.my-concept.com

Dovozca:

ELKO Valenta Slovakia s.r.o., Hurbanova 1563/23, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, tel.: +421 326 583 465, fax: +421 326 583 466, email: [email protected], web: www.my-concept.sk

OPK3160

PL

KARTA GWARANCYJNA

DANE PRODUKTU:

Model:

Numer fabryczny:

Data sprzedaży: Pieczątka i podpis sprzedawcy:

Sprzedawca ma obowiązek poinformowania konsumenta o funkcjach i parametrach produktu oraz powinien kompletnie i czytelnie wypisać kartę gwarancyjną w dniu sprzedaży produktu.

Bez kompletnie wypełnionych informacji w koniecznym zakresie karta gwarancyjna jest nieważna!

Producent (ewentualnie importer) odpowiada za to, aby właściwości produktu były zgodne z odpowiednimi normami i  warunkami technicznymi przez cały okres gwarancyjny. Okres gwarancyjny wynosi 24 miesięcy od  daty sprzedaży, jeżeli producent (lub importer) nie określi innych warunków.

Na podstawie gwarancji użytkownikowi przysługuje prawo do bezpłatnego, szybkiego i skutecznego usunięcia wady

(patrz poniżej), ewentualnie, jeżeli nie jest to niewspółmierne ze względu na charakter wady, do wymiany wadliwych części produktu. Prawo do wymiany produktu lub odstąpienia od umowy kupna przysługuje w przypadku spełnienia wszystkich przesłanek wynikających z przepisów prawa, wyłącznie wtedy, jeżeli produkt nie jest nadmiernie zużyty lub uszkodzony.

Ważność gwarancji jest uwarunkowana:

- przestrzeganiem wskazówek podanych w instrukcji obsługi produktu,

- przedstawieniem dowodu sprzedaży z wszystkimi wymaganymi elementami lub ważnej karty gwarancyjnej.

Użytkownik może dochodzić praw gwarancyjnych dotyczących wad produktu tylko u sprzedawcy, u którego zakupiony został dany produkt.

Prawa do  naprawy można dochodzić w miejscu, gdzie produkt został zakupiony, lub w jednym z  autoryzowanych ośrodków serwisowych, których lista dostarczana jest razem z  produktem. Listę można znaleźć również na  stronie internetowej www.my-concept.pl

.

Uwagi dla użytkownika

Użytkownik zobowiązany jest do zachowania karty gwarancyjnej i dowodu sprzedaży produktu. Reklamowany produkt powinien być odpowiednio oczyszczony i  bezpiecznie zapakowany, aby nie doszło do  jego uszkodzenia w trakcie ewentualnego transportu do  autoryzowanego serwisu. W przypadku jeżeli reklamowane urządzenie będzie brudne, serwis może odmówić naprawy i odesłać urządzenia na koszt klienta lub doliczyć koszty czyszczenia.

Gwarancją nie są objęte ruchome elementy wyposażenia wyrobu (akcesoria) przeznaczone do samodzielnego montażu przez użytkownika, np: węże, rury, ssawko-szczotki, worki, filtry (do odkurzaczy); sita, miski (do sokowirówek); trzepaki, nasadki, kubki miksujące, sprzęgła (do mikserów i blenderów); głowice ubijające, mieszaki hakowe, tarcze tnące (do robotów); sprzęgła, sita, nożyki (do maszynek do mięsa), baterie zasilające.

Producent (ewentualnie importer) zastrzega sobie prawo do obciążenia klienta kosztami związanymi z nieuzasadnioną reklamacją i dochodzenia u reklamującego zwrotu kosztów, których poniesienie było konieczne w związku z weryfikacją uzasadnienia reklamacji i jej rozpatrzeniem.

OPK3160

Prawo do bezpłatnej naprawy produktu, ewentualnie do jego wymiany, nie przysługuje w następujących przypadkach:

- nieprzestrzeganie warunków instalacji, eksploatacji i obsługi produktu, które podano w instrukcji obsługi produktu,

- wada jest skutkiem uszkodzenia mechanicznego, termicznego lub chemicznego, zwarcia lub przepięcia w sieci,

- wada jest skutkiem niefachowej ingerencji w urządzenie,

- wada jest skutkiem działania siły wyższej,

- wada jest skutkiem niedostatecznej lub nieodpowiedniej konserwacji sprzecznej z  instrukcją obsługi, łącznie z usterkami spowodowanymi osadami wodnymi i innymi,

- zużycie produktu lub jego części spowodowane jego standardowym użytkowaniem,

- zmiana koloru powierzchni grzewczych lub porysowanie powierzchni w związku z użytkowaniem produktu,

- zmiany wyglądu i  funkcjonalności spowodowane promieniowaniem słonecznym, ciepłem lub osadami wodnymi i innymi,

- zużycie niektórych części produktu, np. akumulatory, żarówki itd.

O charakterze powstałej wady może orzekać wyłącznie producent, importer, autoryzowany serwis, ewentualnie biegły sądowy, jednak nie sprzedawca lub użytkownik.

Użytkownik nie ma prawa do zwrotu wadliwych zamiennych części, wymienionych w ramach naprawy gwarancyjnej.

W przypadku odstąpienia od  umowy kupna użytkownik powinien zwrócić kompletny produkt łącznie z  akcesoriami i dokumentacją dostarczoną z produktem.

Prezenty dołączone do produktu przy sprzedaży, za które nabywca nie zapłacił, nie są objęte gwarancją.

Użytkownik ma wszystkie minimalne prawa wynikające z przepisów prawa.

Gwarancja na  sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnie kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Uwaga: Reklamacja produktu uszkodzonego przy transporcie podlega regulaminowi reklamacji przewoźnika.

CZ Tento zarůční list platí pouze pro prodej v Polsku.

SK Tento záručný list platí iba pri predaji v Poľsku.

PL Ta karta gwarancyjna obowiązuje tylko w POLSCE.

Producent:

Jindřich Valenta - ELKO Valenta, Vysokomýtská 1800, 565 01 Choceň, Republika Czeska, tel: +420 465 471 433, fax: +420 465 473 304, email: [email protected], www.my-concept.com

Importer:

Elko Valenta Polska Sp. Z. o. o., Ostrowskiego 30, 53-238 Wroclaw

Tel.: +48 71 339 04 44, Fax: 71 339 04 14, email: [email protected], www.my-concept.pl

OPK3160

EN

WARRANTY CERTIFICATE

PRODUCT DATA:

Model:

Production number:

Date of purchase: Seal and signature of vendor:

The vendor is obliged to inform the consumer of the features and parameters of the product and fill in the Warranty

Certificate fully and legibly on the day of purchase.

The Certificate is not valid without all the prescribed data correctly filled in!

The manufacturer (or importer) is responsible for the features of the product under the applicable technical standards and conditions for the warranty period.

The warranty period is 24 months from the date of purchase, unless stated otherwise by the manufacturer (or importer).

Under the warranty the consumer is entitled to the free, timely and duly executed remedy of faults (see below), or to receive a replacement of the defective part of the product, provided it is not disproportionate with regards to the nature of the fault. The right to replacement of the product or termination of the purchase contract can be exercised only if all the legal preconditions have been met, on the condition that the product was not excessively worn or damaged.

The validity of the guarantee is subject to:

- Observance of the instructions mentioned in the Operating Manual;

- A document proving payment including all the prerequisites, or a valid Warranty Certificate;

Any claims with regards to product liability shall be exercised by the consumer with the vendor where the product was purchased.

The right to repair can be exercised at the location where you purchased the product or at an authorized service centre; a list of the centres is included in the product package or you may find it on the website www.my-concept.com

.

Notice for consumers

The consumer is obliged to keep the Warranty Certificate and cash voucher to demonstrate payment for the product.

When exercising a claim on a product, it has to be cleaned and packed in order to prevent any damage during transport to an authorized centre. The manuacturer (or importer) reserves the right not to accept a product which is not cleaned duly. Additional cleaning of the product will be charged.

The manufacturer (or importer) reserves the right not to pay the cost of false claims and to require that the claiming party cover all the necessary costs related to the examination of the qualification and solution of the claim.

The right to free repair of the product, or refund, shall not be exercised in the following cases:

- The conditions of the installation, operation and handling of the product, mentioned in the Operating Manual, were not observed;

OPK3160

- The fault occurred due to mechanical, thermal or chemical damage, short circuit or overvoltage;

- The fault is due to the unauthorized intervention of a third party;

- The fault is due to force majeure;

- The fault is due to insufficient or undue maintenance in conflict with the Operating Manual, including faults caused by limescale and other sediments;

- Wear and tear of the product, or its part, caused by regular use;

- Change of the colour of heating surfaces, or scratched surfaces due to regular use;

- Changes of appearance and function due to sunshine, thermal radiation, or limescale and other sediments;

- Expired service life of some parts of the product, e.g. accumulators, bulbs etc.

The nature of the fault can be determined only by the manufacturer, importer, authorized centre, or authorized expert, not by the vendor or consumer.

The consumer shall have no claim to faulty spare parts replaced within a warranty repair.

In the case of termination of the purchase contract, the consumer is obliged to return the complete product, including the accessories and documents supplied.

There is no warranty related to promotional items supplied with the product, the price of which was not charged to the consumer.

The consumer has all the minimum rights under the applicable laws.

Note: Claims regarding products damaged during transport shall be governed by the complaint procedure of the freight forwarder.

Manufacturer:

Jindřich Valenta - ELKO Valenta, Vysokomýtská 1800, 565 01 Choceň, Czech Republic, tel: +420 465 471 433, fax: +420 465 473 304, email: [email protected], www.my-concept.com

Importer:

Jindřich Valenta - ELKO Valenta Czech Republic, Vysokomýtská 1800,

565 01 Choceň, Tel. +420 465 471 400, Fax: 465 473 304, www.my-concept.com

OPK3160

CZ

SK

PL

SEZNAM SERVISNÍCH MÍST

ZOZNAM SERVISNÝCH STREDISIEK

WYKAZ PUNKTÓW SERVISOVYCH

OPK3160

www.my-concept.com

39

Česká republika

Název

ELKO VALENTA-SERVIS

Ulice

Vysokomýtská 1800

PSČ

565 01

Město

CHOCEŇ

Telefon

465 471 433

Fax

465 473 304

E-mail [email protected]

Slovenská republika

Názov

ABC-SERVIS Jozef Abel

D-J SERVIS

ELEKTRA - D.Valach

HOSPOL elektro spol.s r.o

M-SERVIS Mareš Jaroslav

T.V.A. servis s.r.o.

VILLA MARKET s.r.o.

X-TECH ,s.r.o.

ZMJ elektroservis

ELSPO

Ulica

Štefánikova 50

Šebastovska 17

Kožušnícka 34

Rustaveliho 7

Komenského 38

Južná trieda 48/D

Odborárov 49

Gorkého 2

Hatalova 341

Spojová 19

040 01

052 01

036 01

029 01

974 01

PSČ

949 03

080 06

911 05

831 06

010 01

Mesto

Nitra

Prešov

Trenčín

Bratislava

Žilina

Telefón Fax E-mail

037/6526063 037/7413098 [email protected]

051/7767666 051/7767666 [email protected]

032/6523806 [email protected]

02/44889832 02/44873078 [email protected]

041/5640627 041/5640627 [email protected]

Košice 055/6338501 055/6233537 [email protected]

Spišská Nová Ves 053/4421857 053/4426030 [email protected]

Martin 043/4288211 043/4308993 [email protected]

Námestovo

Banská Bystrica

0905/247408 043/5522056 [email protected]

048/4135535 048/4135521 [email protected]

Distribútor: ELKO Valenta - Slovakia, s.r.o., Hurbanova 1563/23, 911 01 Trenčín, Slovenská republika tel.: +421 326 583 465, fax: +421 326 583 466, email: [email protected], www.my-concept.sk

Polska

SERWIS CENTRALNY

Nazwa

Elko Valenta Polska sp. z o.o.

Ulica

Ostrowskiego 30

Kod pocztowy

53-238

Miasto Telefon

WROCŁAW 071/339-04-44 w. 27

Fax E-mail [email protected]

40 OPK3160

Jindřich Valenta - ELKO Valenta Czech Republic, Vysokomýtská 1800,

565 01 Choceň, Tel. +420 465 471 400, Fax: 465 473 304, www.my-concept.com

ELKO Valenta – Slovakia, s.r.o., Hurbanova 1563/23, 911 01 Trenčín

Tel.: +421 326 583 465, Fax: +421 326 583 466, www.my-concept.sk

Elko Valenta Polska Sp. Z. o. o., Ostrowskiego 30, 53-238 Wroclaw

Tel.: +48 71 339 04 44, Fax: 71 339 04 14, www.my-concept.pl

SIA Verners VT Latvia, Piedrujas 5a, Riga LV - 1073,

Tel. +371 67 021 021, Fax. + 371 67 021 000, www.verners.lv

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement