AEG HK654070FB Handleiding


Add to my manuals
16 Pages

advertisement

AEG HK654070FB Handleiding | Manualzz

HK654070FB

Gebruiksaanwijzing Glaskeramische kookplaat

2 Inhoud

Wij danken u voor uw keuze voor een van onze producten van hoogwaardige kwaliteit.

Lees deze gebruiksaanwijzing alstublieft zorgvuldig door, zo kunt u zeker zijn van optimale en professionele prestaties van uw apparaat. De handleiding zal u in staat stellen om alle processen perfect en op de meest efficiënte wijze te laten verlopen.

Wij adviseren u deze handleiding op een veilige plaats te bewaren, dan kunt u hem te allen tijde raadplegen. Geef deze handleiding ook aan een eventuele toekomstige eigenaar van het apparaat.

Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe apparaat.

Inhoud

Veiligheidsinformatie

Montage-instructies

Beschrijving van het product

Bedieningsinstructies

In- en uitgeschakeld

Automatische uitschakeling

Temperatuurinstelling

/ De buitenste ring in- en uitschakelen

Automatisch opwarmen

Timer gebruiken

Het starten van STOP+GO

6

7

7

7

8

2

4

8

8

9

9

Bedieningspaneel vergrendelen/ ontgrendelen

De kinderbeveiliging

OffSound Control (In- en uitschakelen)

10

10

10

Nuttige aanwijzingen en tips 11

Onderhoud en reiniging 12

Problemen oplossen 13

Milieubescherming 14

Verpakkingsmateriaal 14

Wijzigingen voorbehouden

Veiligheidsinformatie

Lees voor uw eigen veiligheid en correcte werking van het apparaat eerst deze handleiding aandachtig door, alvorens het apparaat te installeren. Bewaar deze instructies altijd bij het apparaat, zelfs wanneer u deze verplaatst of verkoopt. Gebruikers moeten volledig op de hoogte zijn van de bediening en veiligheidsfuncties van het apparaat.

Algemene veiligheid

WAARSCHUWING!

Mensen (met inbegrip van kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis mogen dit apparaat niet gebruiken. Zij moeten onder toezicht staan of instructies krijgen over het gebruik van dit apparaat van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Veiligheidsinformatie 3

Veiligheid kinderen

• Dit apparaat is alleen bedoeld voor gebruik door volwassenen. Kinderen moeten in de gaten gehouden worden om te voorkomen dat zij met het apparaat gaan spelen.

• Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen. Gevaar voor verstikking.

• Houd kinderen uit de buurt van het apparaat als het aan staat.

WAARSCHUWING!

Om te voorkomen dat kleine kinderen of dieren per ongeluk het apparaat inschakelen, adviseren wij de kinderbeveiliging te activeren.

Veiligheid tijdens het gebruik

• Verwijder al het verpakkingsmateriaal, stickers en folie van het apparaat, voordat u het in gebruik neemt.

• Schakel de kookzones na ieder gebruik uit.

• Gevaar voor brandwonden! Plaats geen metalen bestek of deksels op de kookplaat, want deze kunnen erg heet worden.

WAARSCHUWING!

Brandgevaar!

Oververhitte vetten en oliën kunnen snel in brand vliegen.

Gebruik conform de voorschriften

• Controleer het apparaat altijd tijdens gebruik.

• Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik!

• Het apparaat mag niet worden gebruikt als werkblad of aanrecht.

• Plaats geen brandbare vloeistoffen, licht ontvlambare materialen of voorwerpen die kunnen smelten (bijv. plastic folie, plastic, aluminium) op of in de buurt van het apparaat.

• Pas op als u het apparaat aansluit in de buurt van een stopcontact. Voorkom contact tussen elektrische verbindingen en het apparaat of heet kookgerei. Voorkom dat elek trische verbindingen verstrikt raken.

Voorkoming van beschadiging van het apparaat

• Het glaskeramische oppervlak kan beschadigd raken als er voorwerpen op vallen.

• Kookgerei dat gemaakt is van gietijzer, aluminium of met beschadigde bodems, kunnen krassen veroorzaken op de glaskeramische plaat als deze over het oppervlak worden geschoven.

• Laat kookgerei niet droogkoken, om schade aan het kookgerei en het glaskeramische oppervlak te voorkomen.

• Gebruik de kookzones niet met leeg kookgerei of zonder kookgerei erop.

• Leg nooit aluminiumfolie over welk deel van het apparaat ook.

WAARSCHUWING!

Als er een scheur in het oppervlak zit, haalt u de stekker uit het stopcontact om elektrische schokken te voorkomen.

4 Montage-instructies

Montage-instructies

Noteer vóór het installeren de volgende gegevens van het typeplaatje:

• Modelbeschrijving (model)................

• Productnummer (prod. nr.) ............. ....

• Serienummer (ser. nr.) ...............

Het typeplaatje van het apparaat bevindt zich aan de onderkant van de behuizing.

HK654070F-B

58 HAD 56 A0 220-240 V 50-60-Hz

949 593 242 00

7,1 kW

AEG-ELECTROLUX

Veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING!

Lees deze zorgvuldig!

Controleer of het apparaat niet beschadigd is tijdens het transport. Sluit een beschadigd apparaat niet aan. Neem indien nodig contact op met de leverancier.

Alleen een geautoriseerde onderhoudstechnicus kan dit apparaat installeren, aansluiten of repareren. Gebruik alleen originele reserveonderdelen.

Inbouwapparaten mogen alleen worden gebruikt nadat zij ingebouwd zijn in geschikte inbouwunits of werkbladen die aan de normen voldoen.

Verander de specificaties van dit product niet en wijzig het niet. Gevaar voor letsel en schade aan het apparaat.

De wetten, voorschriften, richtlijnen en normen die van kracht zijn in het land waar het apparaat wordt gebruikt dienen in acht genomen te worden (veiligheidsvoorschriften, cor recte recycling overeenkomstig de voorschriften, veiligheidsvoorschriften met betrekking tot elektrische installaties, enz.)!

Houd de minimumafstanden naar andere apparaten en units in acht!

Tijdens de installatie moet een antistootbescherming zijn aangebracht, bijv. lades mogen alleen worden aangebracht als er onder het apparaat een beschermende vloer aanwezig is!

De uitgezaagde oppervlakken van het werkblad moeten beschermd worden tegen vocht met een geschikte afdichting!

Het juiste afdichtmiddel moet worden gebruikt om de opening tussen het apparaat en het werkblad af te dichten!

Bescherm de onderkant van het apparaat tegen stoom en vocht, bijv. van een afwasmachine of oven!

Installeer het apparaat niet naast deuren of onder ramen! Anders kan het hete kookgerei van de kookplaat worden gestoten, als de deuren of ramen worden geopend.

WAARSCHUWING!

Risico van verwonding door elektrische stroom. Volg de instructies voor de elektrische aansluitingen nauwkeurig op.

• De netaansluiting staat onder stroom.

• Schakel de stroomtoevoer naar de netaansluiting uit.

• Garandeer de bescherming tegen aanraking door een vakkundige inbouw.

• Loszittende en onvakkundig aangebrachte stekkerverbindingen kunnen oververhitting van de aansluiting veroorzaken.

Montage-instructies 5

• Laat de klemaansluitingen correct installeren door een gekwalificeerde elektricien.

• Zorg ervoor dat het snoer niet wordt belast door trekken.

• In het geval van een eenfase- of tweefase-aansluiting, moet het geschikte netsnoer van het type H05BB-F Tmax. 90°C (of hoger) worden gebruikt.

• Vervang een voedingskabel door een speciale kabel (type H05BB-F Tmax 90°C; of hoger).

Neem contact op met onze serviceafdeling.

Er moet een voorziening in de elektrische installatie aanwezig zijn die het mogelijk maakt om het apparaat los te koppelen van alle polen van de netvoeding, met een contactopening van minstens 3 mm.

U dient te beschikken over de juiste scheidingsvoorzieningen: stroomonderbrekers, zeke ringen (schroefzekeringen moeten uit de houder worden verwijderd), aardlekstrips en con tacten.

Montage

min. 500 mm

=

R 5 mm

490 +1mm 560 +1mm

=

600 mm

min.

25 mm min.

30 mm

6 Beschrijving van het product

Als u een beschermdoos gebruikt (extra toebeho ren), dan is een beschermmat onder het apparaat niet nodig.

Beschrijving van het product

Indeling kookplaat

1 2

145 mm

170 mm

265 mm

5

120/175/

210 mm

145 mm

4

Indeling bedieningspaneel

1 2 3 4

3

5 6

1 Enkele zone 1200 W

2 Ovale braadzone 1500/2400 W

3 Enkele zone 1200 W

4 Bedieningspaneel

5 Drievoudige kookzone 800/1600/2300

W

7 8

12 11 10 9

Gebruik de sensorvelden om het apparaat te bedienen.

3

4

1

2

Sensorveld

een vergrendeling met indicatie lampje

met indicatielampje

Functie schakelt de kookplaat in en uit schakelt de toetsblokkering of het kinderslot in en uit schakelt STOP+GO in en uit activeert de automatische opwarmfunctie

Bedieningsinstructies 7

5

6

7

8

9

10

11

12

Sensorveld

Timerdisplay timerindicaties van de kookzones

Een display met de temperatuurin stelling

met indicatielampje een bedieningsbalk

/

met indicatielampje

Functie toont de tijd in minuten tonen voor welke zone u de tijd instelt toont de temperatuurinstelling schakelt de ovale zone in en uit om de temperatuur in te stellen tijdsinstellingen verhogen of verlagen

Kookzone selecteren schakelt de buitenste ringen in en uit

Display kookstand

Displays tonen de actieve functies

Display

-

Kookzone is uitgeschakeld

De kookzone wordt gebruikt

Beschrijving

Warmhouden

+ cijfer

/ /

De automatische opwarmfunctie is ingeschakeld

Er is een storing

OptiHeat Control (restwarmte-indicatie in 3 stappen): kookzone is nog warm / warmhoudstand / restwarmte

Vergrendeling/kinderslot is ingeschakeld

De automatische uitschakeling is actief

OptiHeat Control (3-staps restwarmte-indicatie)

WAARSCHUWING!

/ / Gevaar van brandwonden door restwarmte!

OptiHeat Control geeft het niveau restwarmte aan.

Bedieningsinstructies

In- en uitgeschakeld

Raak gedurende 1 seconde aan om het apparaat in- en uit te schakelen.

Automatische uitschakeling

De functie schakelt de kookplaat automatisch uit als:

• alle kookzones uitgeschakeld zijn .

• u de temperatuur niet hebt ingesteld nadat u de kookplaat hebt ingeschakeld.

8 Bedieningsinstructies

• u een of meer sensorvelden langer dan 10 seconden met een voorwerp (een pan, een doek, enz.) hebt afgedekt. Het geluidssignaal klinkt enige tijd en de kookplaat wordt uitgeschakeld. Verwijder het voorwerp of reinig het bedieningspaneel.

• u een kookzone niet uitschakelt of de temperatuurinstelling verandert. Na enige tijd gaat

branden en wordt de kookplaat uitgeschakeld. Zie tabel.

Automatische uitschakeltijden

Temperatuurinstelling

Stopt na

-

6 uur

-

5 uur

-

4 uur

-

1,5 uur

Temperatuurinstelling

Raak de bedieningsstrip daar aan waar de gewenste kookstand zich bevindt. Corrigeer naar links of rechts, indien nodig Laat niet los voordat de juiste kookstand is bereikt. Het display toont de kookstand.

A

/ De buitenste ring in- en uitschakelen

Het verwarmingsvlak kan worden aangepast aan de grootte van het kookgerei.

Sensorveld / aanraken om buitenste verwarmingskring in te schakelen. Het con trolelampje gaat branden. Voor meer buitenste verwarmingskringen hetzelfde sensorveld opnieuw aanraken. Het volgende controlelampje gaat branden.

Voer de procedure opnieuw uit om de buitenste verwarmingskring uit te schakelen. Het lampje dooft.

Automatisch opwarmen

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

U kunt een gewenste kookstand sneller verkrijgen als u de functie Automatisch opwarmen inschakelt. Deze functie schakelt even de hoogste kookstand in (zie grafiek), en verlaagt dan naar de gewenste kookstand.

Bedieningsinstructies 9

De functie Automatisch opwarmen starten voor een kookzone:

1. Raak ( aan verschijnt op het display).

2. Raak meteen de benodigde kookstand aan. Na 3 seconden verschijnt op het display.

Verander de kookstand om de functie te stoppen.

Timer gebruiken

Timer met aftelfunctie

Gebruik de timer met aftelfunctie om in te stellen hoe lang de kookzone wordt gebruikt voor één kooksessie.

Stel de timer met aftelfunctie in nadat de kookzone is geselecteerd.

U kunt de kookstand instellen voordat of nadat u de timer hebt ingesteld.

• Kookzone selecteren: blijf aanraken totdat het lampje van een vereiste kookzone gaat branden.

• De timer met aftelfunctie starten: Raak van de timer aan om de tijd in te stellen

( 00 - 99 telt af tot

minuten). Wanneer het lampje van de kookzone langzamer gaat knipperen, telt de tijd terug.

• Resterende tijd weergeven: selecteer de kookzone met . Het lampje van de kookzone knippert sneller. De resterende tijd verschijnt.

• De timer met aftelfunctie wijzigen: selecteer de kookzone met raak of aan .

• Timer uitschakelen: selecteer de kookzone met . Raak aan . De resterende tijd

00 . Het lampje van de kookzone dooft. Om de kookzone uit te schakelen kunt u ook en gelijktijdig aanraken.

Als de ingestelde tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en gaat

Kookzone wordt uitgeschakeld.

00 knipperen.

• Geluid uitschakelen: raak aan

CountUp Timer (Timer met optelfunctie)

Gebruik de CountUp Timer om te controleren hoe lang de kookzone wordt gebruikt.

• Selectie van de kookzone (indien er meer dan 1 kookzone actief is): blijf aan raken totdat het lampje van een vereiste kookzone gaat branden.

• Starten van CountUp Timer: door van de timer aan te raken gaat branden. Wan neer het lampje van de kookzone langzamer gaat knipperen, telt de tijd op, waarbij het display schakelt tussen en verstreken tijd (minuten)

• Verstreken tijd controleren: selecteer de kookzone met . Het lampje van de kook zone knippert sneller. De verstreken tijd verschijnt.

• Stoppen van CountUp Timer: selecteer de kookzone met en raak of aan om de timer uit te schakelen. Het lampje van de kookzone dooft.

Kookwekker

U kunt de timer als kookwekker gebruiken als de kookzones uitgeschakeld zijn. Raak aan . Raak of van de timer aan om de tijd te selecteren. Als de ingestelde tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en gaat 00 knipperen.

Het starten van STOP+GO

De functie stelt alle kookzones in op een warmhoudstand.

stopt de timerfunctie niet.

vergrendelt de bedieningsstrip.

10 Bedieningsinstructies

• Raak aan om deze functie te starten. Het controlelampje gaat branden.

• Raak aan om deze functie te stoppen. De eerder ingestelde temperatuurinstelling gaat branden.

Bedieningspaneel vergrendelen/ontgrendelen

U kunt het bedieningspaneel vergrendelen, maar niet . U kunt het apparaat uitschakelen.

Raak het symbool aan. Het symbool gaat gedurende 4 seconden branden.

De timer wordt nog steeds gebruikt.

Raak het symbool aan om deze functie uit te schakelen. De eerder ingestelde kookstand gaat branden.

Als u het apparaat uitschakelt, schakelt u ook deze functie uit.

De kinderbeveiliging

Deze functie voorkomt het ongewenste gebruik van de kookplaat.

Kinderbeveiliging inschakelen

• Schakel de kookplaat in met . Stel de kookstand niet in .

• 4 seconden aanraken Het symbool gaat branden.

• Schakel de kookplaat uit met .

Kinderbeveiliging uitschakelen

• Schakel de kookplaat in met . Stel de kookstand niet in . 4 seconden aanraken

Het symbool gaat branden.

• Schakel de kookplaat uit met .

Kinderbeveiliging tijdelijk uitschakelen voor een enkele kooksessie

• Schakel de kookplaat in met . Het symbool gaat branden.

• 4 seconden aanraken Stel de kookstand binnen 10 seconden in.

U kunt het ap paraat inschakelen.

• Wanneer u de kookplaat uitschakelt met , wordt de kinderbeveiliging weer geacti veerd.

OffSound Control (In- en uitschakelen)

Geluiden uitschakelen

Het apparaat uitschakelen.

Raak 3 seconden aan. De displays gaan aan en uit. Raak 3 seconden aan. gaat branden, het apparaat staat in standaard modus. Door aan te raken gaat branden, het geluid wordt uitgeschakeld.

Wanneer het geluid uit is, hoort u alleen als u aanraakt, de kookwekker of timer met aftelfunctie aftelt of wanneer u het bedieningspaneel afdekt.

Geluiden inschakelen

Het apparaat uitschakelen.

Raak 3 seconden aan. De displays gaan aan en uit. Raak 3 seconden aan. gaat branden, omdat het geluid is uitgeschakeld. Raak aan, gaat branden, gaat branden, het apparaat staat in standaard modus. Het geluid is aan.

Nuttige aanwijzingen en tips 11

Nuttige aanwijzingen en tips

Kookgerei

• De bodem van het kookgerei moet zo dik en vlak mogelijk zijn.

• Kookgerei gemaakt van geëmailleerd staal of met aluminium of kopperen bodems, kun nen tot verkleuringen leiden van de glazen keramische kookplaat.

Energie besparen

• Plaats, indien mogelijk, altijd een deksel op het kookgerei.

• Plaats het kookgerei altijd op de kookzone voordat u deze inschakelt.

• Schakel voor het einde van de bereidingstijd de kookzones uit, om gebruik te maken van de restwarmte.

• De bodems van de pannen en kookzones dienen dezelfde afmeting te hebben.

Öko Timer (Eco-timer)

Om energie te besparen schakelt het verwarmingselement van de kookzone zichzelf eerder uit dan het signaal van de timer met aftelfunctie klinkt. De verwarmingstijdreductie wordt bepaald door het kookniveau en de kooktijd.

Voorbeelden van kooktoepassingen

De gegevens in de volgende tabel dienen slechts als richtlijn.

Tem pera tuurin stel ling

Gebruik om: Tijdstip

1 Bereide gerechten warmhouden Afdekken

1-3

1-3

Hollandaise saus, smelten: boter, cho colade, gelatine

Stollen: luchtige omeletten, gebakken eieren naar be hoefte

5-25 min

10-40 min

Tips

Tussendoor mengen

Met deksel bereiden

3-5

5-7

Zachtjes aan de kook brengen van rijst en gerechten op melkbasis Reeds berei de gerechten opwarmen

Groenten stomen, vis smoren vlees

25-50 min

Voeg minstens tweemaal zoveel vloeistof toe als rijst, melkgerechten tijdens het bereiden tussendoor roeren

Voeg een paar eetlepels vocht toe

7-9

7-9

Aardappelen stomen

Bereiden van grotere hoeveelheden voedsel, stoofschotels en soepen

20-45 min

20-60 min

60-150 min

Gebruik max. ¼ l water voor 750 g aardappelen

Tot 3 l vloeistof plus ingrediënten

12 Onderhoud en reiniging

Tem pera tuurin stel ling

Gebruik om:

9-12 Licht gebraden: kalfsoester, kalfs cor donbleu, koteletten, rissoles, worstjes, lever, roux, eieren, pannenkoeken, do nuts

12-13

14

Door-en-door gebraden, opgebakken aardappelen, lendenbiefstukken, steaks

Tijdstip naar be hoefte

5-15 min

-

Tips

Halverwege de bereidingstijd om draaien

-

Halverwege de bereidingstijd om draaien

Aan de kook brengen van grotere hoeveelheden water, pasta koken, aanbraden van vlees

(goulash, stoofvlees), frituren van patates frites

Informatie over acrylamide

Volgens recente wetenschappelijke informatie kan het intensief bruinen van levensmidde len (met name in producten die zetmeel bevatten), een gezondheidsrisico vormen tenge volge van acrylamides. Om die reden adviseren wij levensmiddelen zoveel mogelijk bij lage temperaturen gaar te laten worden en de gerechten niet te veel te bruinen.

Onderhoud en reiniging

Reinig het apparaat na elk gebruik.

Gebruik altijd kookgerei met een schone bodem.

WAARSCHUWING!

Scherpe voorwerpen en schurende reinigingsmiddelen beschadigen het apparaat.

Het reinigen van het apparaat met een stoomstraal- of hogedrukreiniger is om veiligheids redenen verboden.

Krassen of donkere vlekken in de glaskeramiek hebben geen invloed op de werking van het apparaat.

Verwijderen van vuil:

1. – Verwijder direct: gesmolten plastic, gesmolten folie en suikerhoudende gerechten.

Gebruik een speciale schraper voor de glazen keramische plaat. Plaats een schraper schuin op de glazen keramische plaat en verwijder resten door het blad over het oppervlak te schuiven.

– Schakel het apparaat uit en laat het afkoelen voordat u het schoonmaakt: kalken waterkringen, vetspatten en metaalachtig glanzende verkleuringen. Gebruik een speciaal schoonmaakmiddel voor glaskeramiek of roestvrij staal.

2. Reinig het apparaat met een vochtige doek en een beetje afwasmiddel.

3. Wrijf het apparaat ten slotte droog met een schone doek.

Problemen oplossen 13

Problemen oplossen

Probleem

U kunt het apparaat niet inscha kelen of bedienen.

Er klinkt een geluid als het ap paraat uit staat.

De restwarmte-indicator gaat niet aan.

-

Mogelijke oorzaak en oplossing

• Schakel het apparaat opnieuw in en stel de kookstand binnen

10 seconden in.

• De kinderbeveiliging of is ingeschakeld . Stop de kin derbeveiliging of . Zie het hoofdstuk “Kinderbeveiliging” of "Stoppen en verdergaan".

• U hebt twee of meer sensorvelden tegelijk aangeraakt. Raak slechts één sensorveld tegelijk aan.

• Er staat water op het bedieningspaneel of het paneel is met vetspatten bedekt. Reinig het bedieningspaneel.

U hebt een of meer sensorvelden afgedekt. Maak de sensorvelden vrij. Reinig het bedieningspaneel.

De kookzone is niet heet, omdat hij slechts kortstondig is be diend. Als de kookzone heet moet zijn, neem dan contact op met de klantenservice.

Schakel eerst de binnenring aan.

U kunt de buitenring niet in schakelen.

Er klinkt een geluid en het ap paraat schakelt in en weer uit.

Na vijf seconden klinkt er nog een geluid.

U hebt afgedekt. Maak het sensorveld vrij.

gaat branden De automatische uitschakeling is in werking getreden. Schakel het apparaat uit en weer in.

en een getal gaan branden.

Er heeft zich een fout in het apparaat voorgedaan.

Koppel het apparaat enige tijd van het lichtnet los. Verwijder de zekering uit het elektrische systeem van de huisinstallatie. Sluit het apparaat weer aan. Als de toets weer gaat branden, neem dan contact op met de klantenservice.

Er klinkt geen signaal wanneer u de toetsen van het bedienings paneel aanraakt

De signalen gaan uit.

Schakel de signalen in.

Als u door het volgen van de bovenstaande suggesties het probleem niet kunt oplossen, dient u contact op te nemen met uw vakhandelaar of de klantenservice. Geef de gegevens door van het typeplaatje, een driecijferige code voor de glaskeramische plaat (bevindt zich op de hoek van de kookplaat) en de foutmelding die wordt weergegeven.

Bij foutieve bediening van het apparaat wordt het bezoek van de technicus van de klan tenservice of de vakhandelaar in rekening gebracht, zelfs tijdens de garantieperiode. De instructies over de klantenservice en de garantiebepalingen vindt u in het garantieboekje.

14 Milieubescherming

Milieubescherming

Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit product, kunt u contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Verpakkingsmateriaal

De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en herbruikbaar. De kunststof onderdelen zijn gemarkeerd, bijv.: >PE<,>PS<, etc. Gooi het verpakkingsmateriaal weg in de juiste afvalcontainer bij uw plaatselijke afvalverwerkingsdienst.

15

www.electrolux.com

Voor het on-line bestellen van accessoires, consumables en onderdelen gaat u naar de ’webwinkel’ op: www.aeg-electrolux.nl

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement