AEG T65175BV Droogkast met luchtafvoer Benutzerhandbuch


Add to My manuals
68 Pages

advertisement

AEG T65175BV Droogkast met luchtafvoer Benutzerhandbuch | Manualzz

T65175BV

USER

MANUAL

NL

Gebruiksaanwijzing

Droogautomaat

FR

Notice d'utilisation

Sèche-linge

DE

Benutzerinformation

Wäschetrockner

2

23

44

2 www.aeg.com

INHOUDSOPGAVE

1. VEILIGHEIDSINFORMATIE......................................................................................... 3

2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.................................................................................6

3. ACCESSOIRES............................................................................................................. 7

4. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT........................................................................8

5. BEDIENINGSPANEEL................................................................................................. 9

6. PROGRAMMATABEL.................................................................................................. 9

7. OPTIES........................................................................................................................10

8. INSTELLINGEN.......................................................................................................... 12

9. VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT....................12

10. DAGELIJKS GEBRUIK............................................................................................. 12

11. AANWIJZINGEN EN TIPS...................................................................................... 13

12. ONDERHOUD EN REINIGING...............................................................................14

13. PROBLEEMOPLOSSING.........................................................................................15

14. TECHNISCHE GEGEVENS..................................................................................... 16

15. MONTAGE...............................................................................................................18

16. PRODUCTINFORMATIEBLAD CONFORM E.U.-VERORDENING 1369/2017... 21

VOOR PERFECTE RESULTATEN

Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen maken met functies die gewone apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt profiteren.

Ga naar onze website voor:

Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en onderhoudsinformatie: www.aeg.com/webselfservice

Registreer uw product voor een betere service: www.registeraeg.com

Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw apparaat: www.aeg.com/shop

KLANTENSERVICE

Gebruik altijd originele onderdelen.

Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens bij de hand hebt: model, productnummer, serienummer.

Deze informatie wordt vermeld op het typeplaatje.

Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie

Algemene informatie en tips

Milieu-informatie

Wijzigingen voorbehouden.

NEDERLANDS

1.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Lees voor gebruik zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat.

De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel of schade veroorzaakt door een verkeerde installatie of verkeerd gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige en toegankelijke plaats voor toekomstig gebruik.

1.1

Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen

WAARSCHUWING!

Gevaar voor verstikking, letsel of permanente invaliditeit.

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.

Kinderen tussen de 3 en 8 jaar oud en personen met zware en complexe beperkingen dienen altijd uit de buurt van het apparaat te worden gehouden, tenzij ze voortdurend onder toezicht staan.

Kinderen jonger dan 3 jaar dienen, mits zij voortdurend onder toezicht staan, bij het apparaat uit de buurt te worden gehouden.

Laat kinderen niet met het apparaat spelen.

Houd alle verpakkingen uit de buurt van kinderen en verwijder ze op gepaste wijze.

Houd reinigingsmiddelen uit de buurt van kinderen.

Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als de deur open is.

Als het apparaat is voorzien van een kinderslot, dient dit te worden geactiveerd.

Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat uitvoeren.

3

4 www.aeg.com

1.2

Algemene veiligheid

De specificatie van dit apparaat niet wijzigen.

Als de droogautomaat bovenop een wasautomaat wordt geplaatst, moet u hiervoor het tussenstuk gebruiken. De stapelkit, beschikbaar bij uw erkende verkoper, mag uitsluitend gebruikt worden met het apparaat dat vermeld is in de instructies, die bij het accessoire geleverd worden. Lees deze aandachtig alvorens het accessoire te monteren (raadpleeg de montagebrochure).

Installeer het apparaat niet achter een vergrendelbare deur, een schuifdeur of een deur met een scharnier aan de tegenovergestelde zijde, waardoor de deur van het apparaat niet volledig geopend kan worden.

De ventilatie-openingen in de onderkant mogen niet worden afgedekt door tapijt, een mat of andere soorten vloerbedekking.

LET OP: Het apparaat mag niet van stroom worden voorzien door een extern schakelapparaat, zoals een tijdklok, of aangesloten worden op een circuit dat door het elektriciteitsbedrijf regelmatig aan en uit wordt geschakeld.

Steek de stekker pas in het stopcontact als de installatie is voltooid. Zorg ervoor dat de hoofdstekker na installatie toegankelijk is.

Zorg voor een goede luchtventilatie in de ruimte waar het apparaat geïnstalleerd is, om het terugstromen van ongewenste gassen van apparaten in de ruimte die op gas of andere brandstoffen werken, zoals open haarden, te voorkomen.

De lucht mag niet worden afgevoerd via een kanaal dat wordt gebruikt voor uitlaatgassen van apparaten die gas of andere brandstoffen verbranden.

Als het netsnoer beschadigd is, moet de fabrikant, een erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.

NEDERLANDS

Overschrijd het maximale laadvermogen van 7 kg niet

(raadpleeg hoofdstuk "Programmaschema").

Het apparaat mag niet worden gebruikt als de items vervuild zijn met industriële chemische reinigingsmiddelen.

Veeg eventuele pluisjes of verpakkingsafval die zich rondom het apparaat hebben opgehoopt, weg.

Gebruik het apparaat niet zonder een filter. Reinig het pluisfilter voor of na elk gebruik.

Droog geen ongewassen artikelen in de wasdroger.

Artikelen die zijn bevuild met stoffen als spijsolie, aceton, alcohol, benzine, kerosine, vlekkenverwijderaars, terpentine, boenwas en boenwasverwijderaars dienen alvorens in de was/ droogcombinatie te worden gedroogd, te worden gewassen in heet water met een extra hoeveelheid wasmiddel.

Artikelen van schuimrubber (latexschuim), douchemutsjes, waterdichte kleding, artikelen met een rubberen binnenkant en kleding of kussens met een vulling van schuimrubber dienen niet in de droogtrommel te worden gedroogd.

Wasverzachters of soortgelijke producten dienen te worden gebruikt zoals aangegeven in de instructies van de fabrikant van het product.

Verwijder alle voorwerpen van items die een ontstekingsbron kunnen zijn zoals aanstekers of lucifers.

WAARSCHUWING: Stop een wasdroger nooit voor het einde van een droogcyclus, tenzij alle voorwerpen snel uit de trommel verwijderd en uitgehangen worden, zodat de hitte snel verdwijnt.

Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.

5

6 www.aeg.com

2.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

2.1 Montage

• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.

• Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.

• Volg de installatie-instructies op die zijn meegeleverd met het apparaat.

• Pas altijd op bij verplaatsing van het apparaat, want het is zwaar. Gebruik altijd veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.

• Installeer of gebruik het apparaat niet op een plek waar de temperatuur onder 5 °C of boven 35 °C kan komen.

• Zorg ervoor dat de vloer van de plaats waar u het apparaat installeert, vlak, stabiel, hittebestendig en schoon is.

• Zorg dat er lucht tussen het apparaat en de vloer kan circuleren.

• Houd het apparaat tijdens het verplaatsen altijd verticaal.

• De achterkant van het apparaat moet tegen een muur worden geplaatst.

• Als het apparaat op zijn permanente plaats wordt geplaatst, moet u nagaan of het waterpas staat. Is dit niet het geval, stel de stelpootjes hier dan op af.

2.2 Aansluiting op het elektriciteitsnet

WAARSCHUWING!

Gevaar voor brand en elektrische schokken.

• Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact.

• Zorg ervoor dat de parameters op het vermogensplaatje overeenkomen met elektrische vermogen van de netstroom.

• Gebruik altijd een juist geïnstalleerd schokbestendig stopcontact.

• Gebruik geen meerwegstekkers en verlengsnoeren.

• Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de stekker.

• Raak de stroomkabel of stekker niet aan met natte handen.

• Dit apparaat voldoet aan de EEG richtlijnen.

2.3 Gebruik

WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel, elektrische schokken, brand, brandwonden en schade aan het apparaat.

• Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik.

• Droog geen beschadigde

(gescheurde, gerafelde) kleding met vulling of voering.

• Indien wasgoed is gewassen met een vlekkenverwijderaar, dient er een extra spoelcyclus te worden uitgevoerd voordat u gaat drogen.

• Droog uitsluitend textiel dat in het apparaat mag worden gedroogd.

Volg de instructies op het wasvoorschrift in de kleding.

• Het gecondenseerde/gedistilleerde water mag niet worden gebruikt voor het bereiden van eten en drinken. Het kan gezondheidsproblemen veroorzaken bij mensen en dieren.

• Ga niet op de open deur zitten of staan

• Droog geen druipnatte kledingstukken in het apparaat.

2.4 Onderhoud en reiniging

WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel of schade aan het apparaat.

• Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat te reinigen.

• Reinig het apparaat met een vochtige zachte doek. Gebruik alleen neutrale reinigingsmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen.

2.5 Verwijdering

WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel of verstikking.

• Haal de stekker uit het stopcontact en koppel het apparaat los van de watertoevoer.

• Snijd het netsnoer vlak bij het apparaat af en gooi het weg.

3.

ACCESSOIRES

3.1 Tussenstuk

NEDERLANDS

• Verwijder de deurvergrendeling om te voorkomen dat kinderen of huisdieren binnen in de trommel vast komen te zitten.

• Gooi het apparaat weg conform de lokale voorschriften voor de verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).

7

3.2 Voetstuk met de lade

Productnaam: SKP11.

Verkrijgbaar bij uw geautoriseerde verkooppunt. Het tussenstuk kan alleen worden gebruikt met de in de folder gespecificeerde wasautomaten. Zie bijgesloten folder. Lees de bij de kit geleverde gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.

Productnaam: PDSTP10.

Verkrijgbaar bij uw geautoriseerde verkooppunt. Om het apparaat hoger te plaatsen op het niveau dat het vullen met en het verwijderen van het wasgoed helpt vergemakkelijken.

De lade kan worden gebruikt voor het opbergen van wasproducten bijv.: handdoeken, wasmiddelen enz. Lees de met het accessoire meegeleverde instructies zorgvuldig door.

3.3 Ventilatiekit

Universele kit voor geventileerde droogtrommels waarvoor er geen uitlaat naar buiten beschikbaar is. Het reservoir verzamelt pluizen en condenswater, en vermijdt dus vuil en schade door vocht in de kamer waar de droogtrommel werd geplaatst.

Lees de bij de kit geleverde gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.

8 www.aeg.com

4.

BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

1

2

7

6

5

1 Bedieningspaneel

2 Deur apparaat (omkeerbaar)

3 Primaire filter

4 Verstelbare pootjes

5 Plastic ring

6 Zij/achter ventilatieopening

7 Typeplaatje

3

4

5.

BEDIENINGSPANEEL

1

NEDERLANDS 9

2

9 8 7 6 5 4 3

1

Programmaknop en UITschakelaar

2 Drukknop Startuitstel (Delay Start)

3 Controlelampje: maak de filter schoon

4 Drukknop Start/Pauze

6.

PROGRAMMATABEL

5 Functiestatuslampje

6 Drukknop Zoemer

7 Drukknop Anti-kreuk

8 Drukknop Sensitive

9 Drukknop Behoedzaam

Programma’s Type belading

Extra Droog

Katoen

Droogniveau: extra droog

Intensief Droog

Kastdroog (Cupboard)

2) 3)

Strijkdroog

2)

Droogniveau: zeer droog

Droogniveau: klaar voor de linnenkast

Droogniveau: geschikt om te strijken

Extra Droog

Synthetica

Droogniveau: extra droog

Kastdroog (Cupboard)

2) Droogniveau: klaar voor de linnenkast

Strijkdroog Droogniveau: geschikt om te strijken

Speciaal

Lading (max.)

1)

/

Textielmarkering

7 kg/

7 kg/

7 kg/

7 kg/

3 kg/

3 kg/

3 kg/

10 www.aeg.com

Programma’s Type belading

Lading (max.)

1)

/

Textielmarkering

30 min

Opfrissen

Beddengoed (Bed Linen)

Programma voor tijd om aparte wasdingen te drogen.

Om textiel fris te maken die lang in de kast gelegen hebben.

Bedlinnen zoals lakens voor een eenpersoonsbed en voor een tweepersoonsbed, kussens, overtrekken.

1 kg/

1 kg

2 kg/

Jeans

Sportkleding

Strijkvrij

Vrijetijdskleding zoals een spijkerbroek, sweaters van dikte met verschillende materiaal (bijvoorbeeld bij de nek, aan de mouwen en zomen).

Sportkleding, dunne en lichte weefsels, microvezel, polyester

Weefsels die gemakkelijk te onderhouden zijn en die minimaal gestreken dienen te worden. De droogresultaten kunnen per weefsel verschillen. Schud de dingen goed door elkaar voordat u ze in de machine stopt. Als het programma voltooid is, verwijdert u de dingen en gebruikt u er een hanger voor.

7 kg/

2 kg/

1 kg (of 5 overhemden)/

Wol Opfrissen

Wollen weefsels fris maken Wollen kleding wordt zacht en knus. Verwijder de kleding onmiddellijk, als het programma klaar is.

1 kg

1)

Het maximale gewicht verwijst naar droge kledingstukken.

2) Uitsluitend voor testinstituten:

Standaardprogramma's voor tests worden gespecificeerd in het EN

61121-document.

3)

Het programma Katoen Kastdroog (Cupboard) ECO is het 'standaard katoenprogramma' volgens de regelgeving van de Europese Commissie nr. 392/2012. Het is geschikt voor het drogen van normale natte katoenen wasgoed en is het efficiëntste programma wat betreft het energieverbruik voor het drogen van natte katoenen wasgoed.

7.

OPTIES

7.1 Behoedzaam

Met deze optie kunt u een droogprogramma met een lage temperatuur instellen voor fijne was.

Gebruik deze optie voor stoffen met het symbool op het etiket (bijv. acryl, viscose).

7.2 Sensitive

Voor het voorzichtig drogen van weefsels die vaak gedragen worden. Het programma begint op de volle warmteinstelling, die vervolgens verlaagd wordt naarmate het programma vordert.

7.3 Anti-kreuk

Verlengt de anti-kreukfase met 60 minuten na afloop van de droogcyclus.

Deze functie vermindert kreukels. Tijdens de anti-kreukfase mag het wasgoed worden uitgenomen.

7.4 Zoemer

De zoemer klinkt met intervallen.

7.5 Optiestabel

NEDERLANDS 11

• aan het einde van de cyclus

• begin en einde van de anti-kreukfase

• bij een cyclusonderbreking

Standaard staat de zoemer altijd aan. U kunt deze functie gebruiken om het geluid in- of uit te schakelen.

U kunt de optie Zoemer activeren bij alle programma's.

Programma's

1)

Extra Droog

Intensief Droog

Kastdroog (Cupboard)

Behoedzaam

Katoen

Sensitive

■ ■

Strijkdroog ■ ■

Synthetica

Extra Droog

Kastdroog (Cupboard)

Strijkdroog

Speciaal

30 min

Opfrissen

Beddengoed (Bed Linen)

Jeans

Sportkleding

Strijkvrij

Wol Opfrissen

1)

De functies Behoedzaam en Sensitive kunnen niet gelijktijdig worden ingesteld.

Anti-kreuk

12 www.aeg.com

8.

INSTELLINGEN

F

A B C D E

A.

Drukknop Behoedzaam

B.

Drukknop Sensitive

C.

Drukknop Anti-kreuk

D.

Drukknop Zoemer

E.

Drukknop Start/Pauze

F.

Drukknop Startuitstel (Delay Start)

8.1 Afstelling van de resterende vochtgraad van het wasgoed

Het wijzigen van de standaardgraad van het restvocht van het wasgoed:

1.

Gebruik de programmakeuzeknop om een programma te kiezen.

10.1 Een programma starten zonder een uitgestelde start

1.

Bereid het wasgoed voor en plaats de kledingstukken in het apparaat.

LET OP!

Zorg bij het sluiten van de deur dat het wasgoed niet tussen de deur van het apparaat en de rubber pakking terecht komt.

2.

Wacht ongeveer 8 seconden.

3.

Houd ( A ) en ( D ) tegelijkertijd ingedrukt.

Eén van deze lampjes gaat branden:

• Einde - maximum droge wasgoed

• Afkoelen - droger wasgoed

• Einde en Afkoelen het standaard droge wasgoed

4.

Blijf op de toets ( E ) drukken totdat het indicatielampje van het correcte niveau aan gaat.

5.

Houd de toetsen ( A ) en ( D ) gedurende ongeveer 2 seconden tegelijk ingedrukt om de aanpassing te bevestigen.

8.2 Zoemer permanent uit

Houd om de geluidssignalen in en uit te schakelen ongeveer 2 seconden de tiptoetsen ( A ) en ( B ) gelijktijdig ingedrukt.

9.

VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE

KEER GEBRUIKT

Voordat u het apparaat voor het eerst in gebruik neemt:

• Maak de trommel van de droogautomaat schoon met een vochtige doek.

10.

DAGELIJKS GEBRUIK

• Start een programma van 1 uur met nat wasgoed.

2.

Stel het correcte programma en de gewenste opties voor dit type wasgoed in.

3.

Druk op de tiptoets Start/Pauze.

Het programma wordt gestart.

10.2 Startuitstel van een programma

1.

Stel het correcte programma en de gewenste opties voor dit type wasgoed in.

2.

Druk zo nodig herhaaldelijk op de toets uitgestelde start.

U kunt de start van een programma 3, 6 of 9 uur uitstellen.

3.

Druk op de knop Start/Pauze.

De lampjes (9U, 6U, 3U) veranderen elke drie uur.

10.3 Een programma wijzigen

1.

Draai de programmaknop naar

OFF

2.

Stel het programma in.

10.4 Aan het einde van het programma

Als het programma is voltooid:

• U hoort met tussenpozen een geluidssignaal (als de zoemerfunctie aan is).

• De indicatielampjes Einde en Filter gaan branden.

• Het Start/Pauze-lampje brandt.

Het apparaat blijft nog ongeveer 30 minuten in de anti-kreukbeveiligingfase werken.

In de anti-kreukbeveiligingfase worden de kreukels uit uw kleding gehaald.

11.

AANWIJZINGEN EN TIPS

11.1 Wasgoed voorbereiden

• Sluit de ritsen.

• Sluit de drukknoopjes van dekbedovertrekken.

• Droog geen losse bandjes of linten

(bijvoorbeeld de koorden van een schort). Maak ze aan elkaar vast voordat u het programma start.

• Maak alle zakken leeg.

• Draai de kledingstukken met een katoenen voering binnenstebuiten.

Het katoen moet aan de buitenkant zitten.

• Stel altijd het programma in dat geschikt is voor het soort wasgoed.

• Doe lichte en donkere kleuren niet samen.

NEDERLANDS 13

U kunt het wasgoed uit de machine halen voordat deze fase is voltooid. Wij adviseren u voor de beste resultaten het wasgoed pas te verwijderen als de fase bijna of volledig is voltooid.

Na afloop van de antikreukbeveiligingfase:

• Start/Pauze-indicatielampje gaat uit.

1.

Draai de programmaknop naar

OFF

2.

Open de deur van het apparaat.

3.

Haal het wasgoed uit de trommel.

4.

Sluit de deur van het apparaat.

Reinig altijd het filter als het programma is voltooid.

10.5 Stand-byfunctie

Om het energieverbruik te verlagen, schakelt deze functie het apparaat automatisch uit:

• Als na 5 minuten geen programma start.

• 5 minuten na afloop van het wasprogramma.

• Gebruik een geschikt programma voor katoen, jersey en gebreide kleding om krimp te verminderen.

• Overschrijd de maximale lading niet die in het programmahoofdstuk wordt aangegeven of wordt getoond op het scherm.

• Droog alleen wasgoed dat geschikt is voor machinedrogen. Zie de wasvoorschriften op de kledingstukken.

• Droog grote en kleine items niet samen. Kleine items kunnen in de grote verstrikt raken en ongedroogd blijven.

14 www.aeg.com

Wasvoorschrift Beschrijving

Wasgoed is geschikt voor machinedrogen.

Wasgoed is geschikt voor machinedrogen op hogere temperaturen.

Wasgoed is allen geschikt voor machinedrogen op lage temperaturen.

Wasgoed is niet geschikt voor machinedrogen.

12.

ONDERHOUD EN REINIGING

12.1 Het filter schoonmaken

Aan het einde van elke cyclus zal het filterlampje branden om u te laten weten dat het filter moet worden gereinigd.

Het filter vangt de pluizen op. De pluizen ontstaan tijdens het drogen van de kleding in de droogautomaat.

1.

Open de deur.

3.

Open het filter.

4.

Maak het filter schoon met een vochtige hand.

2.

Trek aan het filter.

5.

Maak, indien nodig, het filter schoon met warm water en een borstel.

6.

Sluit het filter.

7.

Verwijder de pluizen uit de filterhouder. Hiervoor kan een stofzuiger worden gebruikt.

8.

Zet het filter in de filterhouder.

12.2 De trommel reinigen

WAARSCHUWING!

Ontkoppel het apparaat voordat u het reinigt.

Gebruik een gewone zeepreiniger om de binnenzijde van de trommel en de

13.

PROBLEEMOPLOSSING

Probleem

U kunt het apparaat niet activeren.

Het programma start niet.

De deur van het apparaat gaat niet dicht.

Op het display verschijnt een lange programmaduur.

1)

NEDERLANDS 15 trommelhouders te reinigen. Droog het gereinigde oppervlak met een zachte doek.

LET OP!

Gebruik geen schuurmiddelen of staalwol om de trommel schoon te maken.

12.3 Het bedieningspaneel en de behuizing reinigen

Gebruik een standaard zeepsop om het bedieningspaneel en de behuizing te reinigen.

Gebruik een vochtige doek om te reinigen. Droog het gereinigde oppervlak met een zachte doek.

LET OP!

Gebruik geen schoonmaakmiddelen voor meubels of schoonmaakmiddelen die roest kunnen veroorzaken.

Mogelijke oplossing

Zorg dat de stekker in het stopcontact zit.

Controleer de zekering in de zekeringenkast

(huisinstallatie).

Druk op Start/Pauze.

Zorg dat de deur van het apparaat is gesloten.

Zorg dat het filters op de juiste wijze is geïnstalleerd.

Zorg dat het wasgoed niet tussen de deur van het apparaat en de rubber pakking terecht komt.

Verzeker u ervan dat het gewicht van het wasgoed geschikt is voor de duur van het programma.

Zorg dat het filter schoon is.

Het wasgoed is te nat. Centrifugeer het wasgoed nogmaals in de wasautomaat.

16 www.aeg.com

Probleem Mogelijke oplossing

Zorg ervoor dat de kamertemperatuur niet te hoog is.

Stel het programma Tijd of Extra Droog in.

Op het display verschijnt een korte programmaduur.

Op het display verschijnt Err 2) .

Als u een nieuw programma wilt instellen, moet u eerst het apparaat uit- en inschakelen.

Zorg dat de opties geschikt zijn voor het programma.

Op het display verschijnt (bijv. E51 )

2)

.

Het apparaat uit en weer aanzetten. Start een nieuw programma. Als het probleem opnieuw optreedt, neemt u contact op met onze service-afdeling.

1)

Na ongeveer 5 uur stopt het programma automatisch.

2) alleen drogers met het display.

Als de droogresultaten niet naar tevredenheid zijn.

• Het ingestelde programma was onjuist.

• Het filter is verstopt.

• Er zat te veel wasgoed in het apparaat.

14.

TECHNISCHE GEGEVENS

• De trommel is vuil.

• Verkeerde instelling van de geleidingssensor.

• De luchtcirculatiesleuven zijn verstopt.

Hoogte x breedte x diepte

Maximale diepte met de apparaatdeur open

Maximale breedte met de apparaatdeur open

Afstelbare hoogte

Trommelinhoud

Maximaal laadvolume

Spanning

Frequentie

Niveau geluidsvermogen

Totaal vermogen

Energie-efficiëntieklasse

850 x 600 x 600 mm (maximaal 630 mm)

1090 mm

950 mm

850 mm (+ 15 mm - afstellen van voeten)

108 l

7 kg

230V

50 Hz

66 dB

2600 W

C

NEDERLANDS 17

Energieverbruik bij het standaard katoenprogramma en een volle lading.

1)

Energieverbruik bij het standaard katoenprogramma en een deellading. 2)

4,25

2,35

kWh

kWh

Jaarlijks energieverbruik

3) 510,00 kWh

Links-aan modus stroomverbruik 4)

0,90 W

Uit-modus stroomverbruik

4)

Type gebruik

0,10 W

Huishoudelijk

Toegestane omgevingstemperatuur + 5°C tot + 35°C

Het beschermdeksel biedt bescherming tegen vaste stoffen en vochtigheid, behalve op plaatsen waar de laagspanningsapparatuur geen bescherming tegen vocht biedt

IPX4

1)

Overeenkomstig EN 61121. 7 kg katoen gecentrifugeerd op 1000 tpm.

2)

Overeenkomstig EN 61121. 3,5 kg katoen gecentrifugeerd op 1000 tpm.

3)

Energieverbruik per jaar in kWh, gebaseerd op 160 droogcycli van het standaardkatoenprogramma bij volledige en gedeeltelijke lading, en het verbruik van de lage-stroommodi. Daadwerkelijke energieverbruik per cyclus hangt af van hoe het apparaat wordt verbruikt (REGELGEVING (EU) nr. 392/2012).

4)

In overeenstemming met EN 61121.

De gegevens in de bovenstaande grafiek zijn in overeenstemming met de EU verordening

392/2012 die richtlijn 2009/125/EC implementeert.

14.1 Verbruiksgegevens

Programma Centrifugeren op / restvocht

Droogtijd

1)

Energieverbruik 2)

Katoen Eco 7 kg

Kastdroog (Cupboard)

Strijkdroog

1400 tpm / 50%

1000 tpm / 60%

1400 tpm / 50%

1000 tpm / 60%

Katoen Eco 3,5 kg

100 min.

115 min.

75 min.

87 min.

3,70 kWh

4,25 kWh

2,55 kWh

3,20 kWh

Kastdroog (Cupboard)

1400 tpm / 50%

1000 tpm / 60%

Synthetica 3 kg

61 min.

70 min.

2,05 kWh

2,35 kWh

18 www.aeg.com

Programma Centrifugeren op / restvocht Droogtijd 1)

Energieverbruik

2)

Kastdroog (Cupboard)

1200 tpm / 40% 40 min.

1,20 kWh

800 tpm / 50% 46 min.

1,47 kWh

1)

Voor deelladingen is de cyclusduur korter en verbruikt het apparaat minder energie.

2)

Een ongeschikte omgevingstemperatuur en/of slecht gecentrifigureerd wasgoed kunnen de cyclusduur verlengen en het energieverbruik verhogen.

15.

MONTAGE

15.1 Ontpakken

LET OP!

Voordat u de droger in gebruik neemt, moeten alle transportbeveiligingen verwijderd worden.

1.

Open de vuldeur.

2.

Trek de stroken plakband los van de binnenkant van de machine, bovenop de trommel.

3.

Verwijder de plastic folie en de polystyreen vulling van de machine.

15.2 Ventilatieslang

Wat betreft de uitlaat zelf, als u heeft gekozen voor een vast rooster aan de wand of het raam, kan een goede plaatselijke doe-het-zelfzaak u de benodigde fittingen en installatieadvies verschaffen.

Zorg ervoor dat de lengte van de ventilatieslag kleiner is dan 2 m en dat deze maximaal 2 bochten bevat.

WAARSCHUWING!

Het is belangrijk om de ventilatieslang niet te bevestigen aan bijvoorbeeld een afzuigkap, een schoorsteen of een rookkanaal dat ontworpen is om uitlaatgassen van een apparaat dat brandstof verbruikt af te voeren.

NEDERLANDS 19

Merk op dat om condensatieproblemen te vermijden het van belang is dat de droger is uitgerust met de flexibele slang om zijn “uitlaatgassen” ten minste tot voorbij keukenonderdelen af te voeren.

Om te voorkomen dat het apparaat oververhit raakt, is het van belang dat de stoomafvoer niet wordt belemmerd. Als er een permanente slang aan een externe muur of plafond is bevestigd, moet men ervoor zorgen dat deze over een minimale capaciteit van 150 m3/u beschikt. Als de droogtrommel zich naast de koken bevindt, moet u ervoor zorgen dat de ventilatieslang niet gekneld wordt. Als de slang gedeeltelijk wordt platgedrukt, zal de droogefficiëntie worden verminderd, wat leidt tot langere droogtijden en een hoger energieverbruik. Als de slang volledig wordt platgedrukt kan de veiligheidsuitschakeling waarmee het apparaat is uitgerust in werking treden.

Bij het bedienen van de wasdroger mag de kamertemperatuur niet lager liggen dan +5° C en niet hoger dan +35° C, omdat dit de prestaties van het apparaat kan beïnvloeden.

Als de slang te lang is en de kamertemperatuur laag is, kan het vocht in de slang condenseren tot water. Dit is normaal. Om te voorkomen dat dit water in de slang komt, wordt het aangeraden om een klein gat (dia. 3 mm) te boren in het laagste punt van de slang en er een kleine bak onder te plaatsen.

(Zie afbeelding, punt B ).

Montage

B

Er zijn 3 ventilatie-uitgangen: links, rechts en aan de achterzijde.

1.

Verwijder de ringmoer A van de ventilatie-uitgang aan de achterzijde.

2.

Schroef de ringmoer aan de slang en druk deze op zijn plaats.

3.

De niet gebruikte ventilatieopeningen moeten met de

A

20 www.aeg.com

meegeleverde afdichtingen worden afgeschermd.

15.3 Omdraaien van de vuldeur

WAARSCHUWING!

Voordat de draairichting van de deur veranderd wordt, de stekker uit het stopcontact halen.

Opmerking betreffende contactbescherming: Het apparaat kan alleen veilig gebruikt worden nadat alle kunststof onderdelen gemonteerd zijn.

1.

Open de vuldeur.

2.

Schroef het scharnier A aan de voorkant van het apparaat los en verwijder de vuldeur.

3.

Verwijder de afdekplaten B . Om dit te doen, een dunne schroevendraaier in de openingen steken, zoals afgebeeld, een klein stukje naar beneden duwen en de afdekplaten loswrikken.

vergrendelblok C . Om alle onderdelen correct te monteren, raadpleegt u de afbeeldingen:

A

A

4.

Gebruik een geschikt gereedschap en voer druk uit op onderdeel C , verwijder de deur en draai deze 180°, bevestig de deur op de andere kant.

Er bevindt zich een kleine veer onder

B

C

B

5.

Schroef het scharnier A van de vuldeur los, draai het 180°, monteer het op de andere kant en schroef het vast.

6.

Draai de afdekplaten B 180° en plaats ze op de andere kant.

7.

Schroef de afdekplaat D los van de voorkant van het apparaat, draai hem

180° en schroef hem vast op de andere kant.

NEDERLANDS 21

E

D

E

D

F

F

8.

Schroef de deurvergrendeling E los, duw hem enigszins naar beneden en verwijder hem van de voorkant van het apparaat.

9.

Druk de knop F in en naar beneden, duw het deksel enigszins naar beneden en verwijder het van de voorkant van het apparaat.

10.

Monteer de bovenstaande deurvergrendeling E aan de andere kant, plaats de kabelverbinding en schroef de vergrendeling vast.

11.

Plaats de afdekplaat F aan de andere kant en laat de knop op zijn plaats vergrendelen.

12.

Plaats de vuldeur en scharnieren in de openingen aan de voorkant van het apparaat en schroef ze vast.

16.

PRODUCTINFORMATIEBLAD CONFORM E.U.-

VERORDENING 1369/2017

Productinformatieblad

Handelsmerk

Model

Nominale capaciteit in kg

Droogtrommel met luchtafvoer of condensatie

Energie-efficiëntieklasse

AEG

T65175BV PNC916095312

7

Luchtopening

C

Energieverbruik in kWh per jaar, gebaseerd op 160 droogcycli met het standaard katoenprogramma bij volledige en gedeeltelijke lading, en het verbruik in de energiebesparende standen. Het werkelijke verbruik hangt af van de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt.

Automatische of niet-automatische droogtrommel

510,00

Automatisch

4,25 Het energieverbruik van het standaard katoenprogramma bij volledige lading in kWh

Het energieverbruik van het standaard katoenprogramma bij gedeeltelijke lading in kWh

Energieverbruik in de uitstand in W

Energieverbruik in de sluimerstand in W

De duur van de sluimerstand in minuten

2,35

0,90

0,10

10

22 www.aeg.com

Het "standaard katoenprogramma", gebruikt bij volledige en gedeeltelijke lading, het standaard droogprogramma is waarop de op het etiket en de productkaart vermelde informatie betrekking heeft, dat dit programma geschikt is voor het drogen van normaal vochtig katoenen wasgoed en dat dit voor katoen het efficiëntste programma is in termen van energieverbruik

De gewogen programmaduur van het "standaard katoenprogramma bij volledige en gedeeltelijke lading" in minuten

De programmaduur van het "standaard katoenprogramma bij volledige lading" in minuten

89

115

De programmaduur van het "standaard katoenprogramma bij gedeeltelijke lading" in minuten

Condensatie-efficiëntieklasse op een schaal van G (minst efficiënt) tot A (meest efficiënt)

-

70

Gemiddelde condensatie-efficiëntie van het standaard katoenprogramma bij volledige lading aangegeven als percentage

Gemiddelde condensatie-efficiëntie van het standaard katoenprogramma bij gedeeltelijke lading aangegeven als percentage

Gewogen condensatie-efficiëntie van het "standaard katoenprogramma bij volledige en gedeeltelijke lading"

Geluidsvermogensniveau in dB

Ingebouwde apparatuur J/N

-

-

66

Nee

De gegevens in de bovenstaande grafiek zijn in overeenstemming met de EU verordening

392/2012 die richtlijn 2009/125/EC implementeert.

17.

MILIEUBESCHERMING

Recycleer de materialen met het symbool . Gooi de verpakking in een geschikte afvalcontainer om het te recycleren. Bescherm het milieu en de volksgezondheid en recycleer op een correcte manier het afval van elektrische en elektronische apparaten. Gooi apparaten gemarkeerd met het symbool

niet weg met het huishoudelijk afval.

Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente.

FRANÇAIS 23

TABLE DES MATIÈRES

1. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ...............................................................................24

2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ......................................................................................27

3. ACCESSOIRES........................................................................................................... 28

4. DESCRIPTION DE L'APPAREIL.................................................................................29

5. BANDEAU DE COMMANDE....................................................................................30

6. TABLEAU DES PROGRAMMES................................................................................30

7. OPTIONS....................................................................................................................31

8. RÉGLAGES................................................................................................................. 33

9. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION....................................................................... 33

10. UTILISATION QUOTIDIENNE................................................................................33

11. CONSEILS................................................................................................................ 34

12. ENTRETIEN ET NETTOYAGE................................................................................ 35

13. DÉPANNAGE...........................................................................................................36

14. DONNÉES TECHNIQUES...................................................................................... 37

15. INSTALLATION........................................................................................................39

16. FICHE D'INFORMATION PRODUIT EN RÉFÉRENCE AU RÈGLEMENT

1369/2017 DE L'UE.........................................................................................................42

POUR DES RÉSULTATS PARFAITS

Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour qu'il vous offre des performances irréprochables pour longtemps, en intégrant des technologies innovantes qui vous simplifient la vie grâce à des caractéristiques que vous ne trouverez pas forcément sur des appareils ordinaires. Veuillez prendre quelques instants pour lire cette notice afin d'utiliser au mieux votre appareil.

Visitez notre site Internet pour :

Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations : www.aeg.com/webselfservice

Enregistrez votre produit pour obtenir un meilleur service : www.registeraeg.com

Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour votre appareil : www.aeg.com/shop

SERVICE APRÈS-VENTE

Utilisez toujours des pièces d'origine.

Avant de contacter le service après-vente, assurez-vous de disposer des informations suivantes : Modèle, PNC, numéro de série.

Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique.

Avertissement/Consignes de sécurité

Informations générales et conseils

Informations en matière de protection de l'environnement

Sous réserve de modifications.

24 www.aeg.com

1.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Avant de commencer à installer et utiliser cet appareil, lisez soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne pourra être tenu pour responsable des blessures et dégâts résultant d'une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours les instructions dans un lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.

1.1

Sécurité des enfants et des personnes vulnérables

AVERTISSEMENT!

Risque d'asphyxie, de blessure ou d'invalidité permanente.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans, ainsi que des personnes dont les capacités physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou dont les connaissances et l'expérience sont insuffisantes, à condition d'être surveillés ou d'avoir reçu des instructions concernant l'utilisation sécurisée de l'appareil et de comprendre les risques encourus.

Les enfants entre 3 et 8 ans et les personnes ayant un handicap très important et complexe doivent être tenus à l'écart de l'appareil, à moins d'être surveillés en permanence.

Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart de l'appareil, à moins d'être surveillés en permanence.

Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.

Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants et jetez-les convenablement.

Ne laissez pas les détergents à la portée des enfants.

Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil lorsque la porte est ouverte.

Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité enfants, nous vous recommandons de l'activer.

FRANÇAIS 25

Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre une opération de maintenance sur l'appareil sans surveillance.

1.2

Sécurité générale

Ne modifiez pas les caractéristiques de cet appareil.

Si le sèche-linge est placé au-dessus d'un lave-linge, utilisez le kit de superposition. Le kit de superposition, disponible auprès d'un revendeur agréé, ne peut être utilisé qu'avec l'appareil indiqué dans les instructions

(fournies avec l'accessoire). Lisez attentivement les instructions avant de procéder à l'installation

(reportez-vous au livret d'installation).

L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte

à serrure, une porte coulissante ni une porte battante dotée d'une charnière du côté opposé à l'appareil qui pourrait empêcher l'ouverture complète de la porte.

Les orifices d'aération situés à la base ne doivent pas

être obstrués par de la moquette, un tapis, ou tout type de revêtement de sol.

ATTENTION : L'appareil ne doit pas être branché à l'alimentation en utilisant un appareil de connexion externe comme un minuteur, ou branché à un circuit qui est régulièrement activé/désactivé par un fournisseur d'énergie.

Ne branchez la fiche d'alimentation à la prise de courant qu'à la fin de l'installation. Après l'installation, assurez-vous que la prise est accessible.

Aérez suffisamment la pièce où est installé l'appareil pour éviter le reflux de gaz provenant d'appareils utilisant d'autres combustibles, y compris les flammes nues.

L'air rejeté ne doit pas être évacué dans une

évacuation utilisée pour les fumées rejetées provenant des appareils brûlant du gaz ou d'autres combustibles.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un service de maintenance

26 www.aeg.com

• agréé ou un technicien qualifié afin d'éviter tout danger lié à l'électricité.

Respectez la charge maximale de 7 kg (reportez-vous au chapitre « Tableau des programmes »).

N'utilisez pas l'appareil si certains articles ont été salis par des produits chimiques industriels.

Retirez les peluches ou morceaux d'emballage accumulés autour de l'appareil.

N'utilisez pas l'appareil sans filtre. Nettoyez le filtre à peluches avant ou après chaque utilisation.

N'introduisez que du linge propre dans le sèche-linge.

Il convient que les articles qui ont été salis par des substances telles que l’huile de cuisson, l’acétone, l’alcool, l’essence, le kérosène, les détachants, la térébenthine, la cire et les substances pour retirer la cire soient lavés dans de l’eau chaude avec une quantité supplémentaire de détergent avant d’être séchés dans le sèche-linge à tambour.

Il convient que les articles comme le caoutchouc mousse (mousse de latex), les bonnets de douche, les textiles étanches, les articles doublés de caoutchouc et les vêtements ou les oreillers comprenant des parties en caoutchouc mousse ne soient pas séchés dans le sèche-linge.

Les assouplissants ou autres produits similaires doivent être utilisés conformément aux instructions de leur fabricant.

Retirez des vêtements tous les objets pouvant provoquer un incendie comme les briquets ou les allumettes.

AVERTISSEMENT : N'arrêtez jamais le sèche-linge avant la fin du cycle de séchage à moins de sortir immédiatement tout le linge et de le déplier pour mieux dissiper la chaleur.

Avant toute opération d'entretien, éteignez l'appareil et débranchez la fiche de la prise secteur.

FRANÇAIS 27

2.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

2.1 Installation

• Retirez l'intégralité de l'emballage.

• N'installez pas et ne branchez pas un appareil endommagé.

• Suivez scrupuleusement les instructions d'installation fournies avec l'appareil.

• Soyez toujours vigilants lorsque vous déplacez l'appareil car il est lourd.

Utilisez toujours des gants de sécurité et des chaussures fermées.

• N'installez pas l'appareil ou ne l'utilisez pas dans un endroit où la température ambiante est inférieure à

5 °C ou supérieure à 35 °C.

• L'appareil doit être installé sur un sol plat, stable, résistant à la chaleur et propre.

• Assurez-vous que de l'air circule entre l'appareil et le sol.

• Déplacez toujours l'appareil en position verticale.

• La surface arrière de l'appareil doit

être positionnée contre le mur.

• Une fois l'appareil installé à son emplacement permanent, vérifiez qu'il est bien de niveau à l'aide d'un niveau à bulle. S'il n'est pas de niveau, réglez les pieds jusqu'à ce qu'il le soit.

2.2 Branchement électrique

AVERTISSEMENT!

Risque d'incendie ou d'électrocution.

• L’appareil doit être relié à la terre.

• Vérifiez que les paramètres figurant sur la plaque signalétique correspondent aux données

électriques de votre réseau.

• Utilisez une prise correctement installée et protégée contre les chocs.

• L’appareil ne doit pas être raccordé à l’aide d'une prise multiple ou d'un prolongateur.

• Ne tirez jamais sur le câble d’alimentation électrique pour débrancher l’appareil. Tirez toujours sur la fiche de la prise secteur.

• Ne touchez jamais le câble d’alimentation ni la fiche avec des mains mouillées.

• Cet appareil est conforme aux directives CEE

2.3 Utilisation

AVERTISSEMENT!

Risque de blessure, de choc

électrique, d'incendie, de brûlures ou de dommage matériel à l'appareil.

• Cet appareil est exclusivement destiné à une utilisation domestique.

• Ne séchez pas d'articles endommagés (déchirés, effiloché) contenant un rembourrage ou un garnissage.

• Si le linge a été lavé avec un détachant, effectuez un cycle de rinçage supplémentaire avant de lancer le cycle de séchage.

• Séchez uniquement les textiles adaptés au séchage dans un sèchelinge. Suivez les instructions de lavage figurant sur l'étiquette des textiles.

• N'utilisez pas l'eau de condensation/ distillée pour préparer des boissons ni pour cuisiner. Elle peut entraîner des problèmes de santé chez les personnes et les animaux domestiques.

• Ne montez pas sur la porte ouverte de l'appareil et ne vous asseyez pas dessus.

• N'introduisez pas de linge non essoré dans l'appareil.

2.4 Entretien et nettoyage

AVERTISSEMENT!

Risque de blessure corporelle ou de dommages matériels.

• Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer l'appareil.

• Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide. Utilisez uniquement des produits de lavage neutres.

N'utilisez pas de produits abrasifs, de

28 www.aeg.com

tampons à récurer, de solvants ni d'objets métalliques.

2.5 Mise au rebut

AVERTISSEMENT!

Risque de blessure ou d'asphyxie.

• Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et de l'arrivée d'eau.

3.

ACCESSOIRES

3.1 Kit de superposition

• Coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil et mettez-le au rebut.

• Retirez le dispositif de verrouillage du hublot pour empêcher les enfants et les animaux de s'enfermer dans le tambour.

• Jetez l'appareil en vous conformant aux exigences locales relatives à la mise au rebut des Déchets d'équipements électriques et

électroniques (DEEE).

3.2 Socle à tiroir

Nom du produit : SKP11.

Disponible auprès de votre magasin vendeur. Le kit de superposition ne peut

être utilisé qu'avec les lave-linge indiqués dans le livret. Voir le livret joint.

Lisez attentivement la notice fournie avec le kit.

Nom du produit : PDSTP10.

Disponible auprès de votre magasin vendeur. Sert à surélever l'appareil à un niveau permettant la charge et le retrait aisés du linge.

Le tiroir peut servir au stockage du linge comme par ex. : les serviettes ainsi que des produits de nettoyage et autres.

Lisez attentivement la notice fournie avec l'accessoire.

3.3 Kit d'aération

Kit universel pour sèche-linge à

évacuation pour lesquels une évacuation vers l'extérieur n'est pas possible. Le réservoir recueille les peluches et la condensation, évitant ainsi la saleté et les dégâts dus à l'humidité dans la pièce où le sèche-linge est installé.

Lisez attentivement la notice fournie avec le kit.

FRANÇAIS 29

4.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

1

2

7

6

5

1 Bandeau de commande

2 Porte de l'appareil (réversible)

3 Filtre principal

4 Pieds réglables

3

5 Bague en plastique

6 Orifice d'aération latéral/arrière

7 Plaque signalétique

4

30 www.aeg.com

5.

BANDEAU DE COMMANDE

1 2

9 8 7 6 5 4 3

1

Sélecteur de programme et touche ARRÊT

2 Touche Départ différé

3 Voyant : nettoyez le filtre

4 Touche Départ/Pause

5 Voyant de statut de fonction

6 Touche Alarme

7 Touche Anti-froissage

8 Touche Sensible

9 Touche Délicat

6.

TABLEAU DES PROGRAMMES

Programmes Type de charge

Charge (max.)

1)

/

Étiquette d'entretien des textiles

Très Sec

Sec

Coton

Degré de séchage : très sec.

Degré de séchage : sec.

Prêt à Ranger

Prêt à repasser 2)

Très Sec

2) 3) Degré de séchage : prêt à ranger.

Degré de séchage : vêtements à repasser.

Synthétiques

Degré de séchage : très sec.

Prêt à Ranger 2)

Prêt à repasser

Degré de séchage : prêt à ranger.

Degré de séchage : vêtements à repasser.

Spécial

7 kg /

7 kg/

7 kg/

7 kg/

3 kg/

3 kg/

3 kg/

FRANÇAIS 31

Programmes

Minuterie 30'

Rafraîchir

Draps

Type de charge

Charge (max.)

1)

/

Étiquette d'entretien des textiles

Réglez une durée pour le séchage d'articles séparés.

1 kg/

Pour rafraîchir des textiles qui étaient rangés.

Linge de lit comme des draps simples et doubles, des taies d'oreillers, des couvrelits.

1 kg

2 kg/

Jeans

Textiles Sports

Repassage Facile

Vêtements décontractés tels que les jeans, les sweats, avec différentes épaisseurs de tissu (par ex. au niveau du poignet, du col ou des coutures).

Tenues de sport, textiles fins et légers, en microfibres, en polyester.

7 kg/

2 kg/

Vêtements faciles à entretenir demandant un minimum de repassage. Les résultats de séchage peuvent varier en fonction du type de textile. Dépliez-les le plus possible avant de les placer dans l'appareil. Une fois le programme terminé, sortez immédiatement les articles et accrochez-les sur un cintre.

1 kg (ou 5 chemises) /

Rafraîchir Laine

Pour rafraîchir des articles en laine. Les vêtements en laine seront doux et confortables. Sortez immédiatement les vêtements sitôt le programme terminé.

1 kg

1)

Poids maximal des articles secs.

2) Uniquement pour les instituts de test :

Les programmes de test standard sont indiqués dans le document EN 61121.

3)

Le programme Coton Prêt à Ranger ECO est le « programme coton standard » selon la réglementation de la Commission UE n° 392/2012. Il est adapté pour le séchage de linge en coton humide normal. Il s'agit du programme le plus économe en termes de consommation d'énergie pour sécher du linge en coton humide.

7.

OPTIONS

7.1 Délicat

Cette option vous permet de régler un programme de séchage délicat à basse température. Utilisez cette option avec des textiles dont l'étiquette porte le symbole (par ex. acrylique, viscose).

7.2 Sensible

Ce programme permet de sécher en douceur des textiles fréquemment portés. Le programme démarre à pleine chaleur, celle-ci diminuant ensuite tandis que le programme poursuit le séchage en douceur du linge.

32 www.aeg.com

7.3 Anti-froissage

Prolonge la phase anti-froissage de

60 minutes à la fin du cycle de séchage.

Cette fonction réduit les plis. Le linge peut être retiré durant la phase antifroissage.

7.4 Alarme

L'alarme sonore retentit :

• à la fin du cycle

7.5 Tableau des options

• au début et à la fin de la phase antifroissage

• lors de l'interruption du cycle

Par défaut, les signaux sonores sont activés. Vous pouvez utiliser cette fonction pour activer ou désactiver les signaux sonores.

Vous pouvez activer l'option

Alarme avec tous les programmes.

Programmes

1) Délicat Sensible

Coton

Très Sec

Sec

Prêt à Ranger

■ ■

Prêt à repasser ■ ■

Synthétiques

Très Sec

Prêt à Ranger

Prêt à repasser

Spécial

Minuterie 30'

Rafraîchir

Draps

Jeans

Textiles Sports

Repassage Facile ■

Rafraîchir Laine

1)

Vous ne pouvez pas sélectionner simultanément les fonctions Délicat et Sensible.

Anti-froissage

FRANÇAIS 33

8.

RÉGLAGES

F

A B C D

A.

Touche Délicat

B.

Touche Sensible

C.

Touche Anti-froissage

D.

Touche Alarme

E.

Touche Départ/Pause

F.

Touche Départ différé

E

8.1 Réglage du degré d'humidité résiduelle dans le linge

Pour modifier le degré d'humidité résiduelle dans le linge par défaut :

1.

Utilisez le sélecteur de programme pour sélectionner un programme.

9.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

2.

Attendez environ 8 secondes.

3.

Appuyez simultanément sur les touches ( A ) et ( D ) et maintenez-les enfoncées.

L'un des voyants suivants s'allume :

• Fin - linge séché au maximum

• Refroidissement - linge le plus sec

• Fin et Refroidissement séchage du linge standard

4.

Appuyez à plusieurs reprises sur la touche ( E ) jusqu'à ce que le voyant du niveau correct s'allume.

5.

Pour confirmer le réglage, appuyez simultanément sur les touches ( A ) et

( D ) et maintenez-les enfoncées pendant environ 2 secondes.

8.2 Alarme toujours désactivée

Pour activer ou désactiver les signaux sonores, appuyez simultanément sur les touches ( A ) et ( B ) et maintenez-les enfoncées pendant environ 2 secondes.

Avant la première utilisation de l'appareil :

• Nettoyez le tambour du sèche-linge avec un chiffon humide.

• Lancez un programme d'une heure avec du linge humide.

10.

UTILISATION QUOTIDIENNE

10.1 Démarrage d'un programme sans départ différé

1.

Préparez le linge et chargez l'appareil.

ATTENTION!

Assurez-vous que le hublot est fermé et que le linge n'est pas coincé entre le hublot de l'appareil et le joint en caoutchouc.

2.

Réglez le programme et les options adaptés au type de charge.

3.

Appuyez sur la touche Départ/Pause.

Le programme démarre.

10.2 Démarrage du programme avec départ différé

1.

Réglez le programme et les options adaptés au type de charge.

2.

Appuyez sur la touche Départ différé

à plusieurs reprises autant que nécessaire.

Vous pouvez différer de

3, 6 ou 9 heures le départ d'un programme.

3.

Appuyez sur la touche Départ/Pause.

Les voyants (9h, 6h et 3h) changent toutes les 3 heures.

34 www.aeg.com

10.3 Changement de programme

1.

Tournez le sélecteur de programme sur la position ARRÊT

2.

Sélectionnez le programme.

10.4 À la fin du programme

Une fois le programme terminé :

• Un signal sonore intermittent retentit

(si la fonction Alarme est activée).

• Les voyants Fin et Filtre s'allument.

• Le voyant Départ/Pause est allumé.

L'appareil continue à effectuer la phase anti-froissage pendant environ

30 minutes.

La phase anti-froissage évite les plis du linge.

Vous pouvez retirer le linge avant la fin de la phase anti-froissage. Pour de meilleurs résultats, nous vous recommandons de ne retirer le linge que lorsque la phase est terminée ou presque.

Lorsque la phase anti-froissage est terminée :

• Départ/Pause s'éteint.

1.

Tournez le sélecteur de programme sur la position ARRÊT

2.

Ouvrez le hublot de l'appareil.

3.

Sortez le linge.

4.

Fermez le hublot de l'appareil.

Nettoyez toujours le filtre dès qu'un programme est terminé.

10.5 Fonction de veille

Pour réduire la consommation d'énergie, cette fonction éteint automatiquement l'appareil :

• Au bout de 5 minutes si vous ne lancez aucun programme.

• Au bout de 5 minutes après la fin du programme de lavage.

11.

CONSEILS

11.1 Préparation du linge

• Fermez le fermetures à glissière.

• Fermez les boutons des housses de couette.

• Ne laissez pas de cordons ni de rubans dénoués pour le séchage (par exemple des cordons de tablier).

Nouez-les avant de démarrer le programme.

• Videz les poches.

• Retournez les articles ayant un revêtement intérieur en coton. Le revêtement en coton doit être tourné vers l'extérieur.

• Sélectionnez toujours le programme le plus adapté au type de linge.

• Ne mélangez pas les couleurs foncées et les couleurs claires.

• Utilisez un programme adapté pour le coton, le jersey et la bonneterie pour

éviter qu'ils ne rétrécissent.

• Ne dépassez pas la charge maximale indiquée dans le chapitre des programmes ou sur l'affichage.

• Séchez uniquement du linge adapté au sèche-linge. Reportez-vous aux

étiquettes des vêtements.

• Ne séchez pas les grands articles et les petits articles ensemble. Les petits articles peuvent se coincer dans les grands et ne pas sécher correctement.

Étiquette d'entretien du textile

Description

Linge adapté au sèche-linge.

Linge adapté au sèche-linge à haute température.

FRANÇAIS 35

Étiquette d'entretien du textile

Description

Linge adapté au sèche-linge à basse température uniquement.

Linge non adapté au sèche-linge.

12.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

3.

Ouvrez le filtre.

12.1 Nettoyage du filtre

À la fin de chaque cycle, le voyant du filtre s'allume pour vous indiquer qu'il faut nettoyer le filtre.

Le filtre recueille les peluches. Des peluches apparaissent lors du séchage des textiles dans le sèche-linge.

1.

Ouvrez la porte.

4.

Nettoyez le filtre après vous être humecté la main.

2.

Retirez le filtre.

5.

Au besoin, nettoyez le filtre à l'eau tiède à l'aide d'une brosse.

6.

Refermez le filtre.

36 www.aeg.com

7.

Enlevez les peluches du logement du filtre. Un aspirateur peut être utilisé à cet effet.

8.

Insérez le filtre dans son logement.

12.2 Nettoyage du tambour

AVERTISSEMENT!

Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.

Utilisez un détergent savonneux doux standard pour nettoyer la surface interne du tambour et ses aubes. Séchez les surfaces nettoyées avec un chiffon doux.

ATTENTION!

N'utilisez pas de matières abrasives ou de laine d'acier pour nettoyer le tambour.

13.

DÉPANNAGE

12.3 Nettoyage du bandeau de commande et de l'enveloppe

Utilisez un détergent savonneux neutre standard pour nettoyer le bandeau de commande et le boîtier.

Nettoyez-les à l'aide d'un chiffon humide. Séchez les surfaces nettoyées avec un chiffon doux.

ATTENTION!

Ne nettoyez pas l'appareil à l'aide de produits de nettoyage pour meubles ou autres pouvant entraîner une corrosion.

Problème

L'appareil ne s'allume pas.

Le programme ne démarre pas.

Le hublot de l'appareil ne ferme pas.

Solution possible

Assurez-vous que la fiche du câble d'alimentation est bien insérée dans la prise de courant.

Vérifiez le fusible dans la boîte à fusibles (installation domestique).

Appuyez sur Départ/Pause.

Vérifiez que le hublot de l'appareil est fermé.

Vérifiez que le filtre est correctement installé.

Assurez-vous que le linge n'est pas coincé entre le hublot de l'appareil et le joint en caoutchouc.

Assurez-vous que le poids du linge est adapté à la durée du programme.

L'affichage indique une durée du programme longue.

1)

Assurez-vous que le filtre est propre.

Le linge est trop mouillé. Essorez une nouvelle fois le linge dans le lave-linge.

Assurez-vous que la température ambiante n'est pas trop élevée.

FRANÇAIS 37

Problème

L'affichage indique une durée du programme courte.

L'écran affiche Err

2)

.

Solution possible

Réglez le programme Minuterie ou Très

Sec.

Si vous souhaitez sélectionner un nouveau programme, vous devez éteindre puis rallumer l'appareil.

Assurez-vous que les options sont compatibles avec le programme.

L'écran affiche (ex. : E51 )

2)

.

Éteignez puis rallumez l'appareil. Démarrez un nouveau programme. Si le problème se produit à nouveau, contactez le service après-vente.

1)

Le programme s'arrête automatiquement au bout de 5 heures

2) uniquement les sèche-linges avec l'écran

Si les résultats de séchage ne sont pas satisfaisants

• Le programme réglé n'était pas adapté.

• Le filtre est obstrué.

• Vous avez introduit trop de linge dans l'appareil.

14.

DONNÉES TECHNIQUES

• Le tambour est sale.

• Mauvais réglage du capteur de conductivité.

• Les fentes de circulation d'air sont obstruées.

Hauteur x Largeur x Profondeur

Profondeur max. avec hublot ouvert

Largeur max. avec hublot ouvert

Hauteur réglable

Capacité du tambour

Charge maximale

Tension

Fréquence

Niveau de puissance sonore

Puissance totale

Classe d'efficacité énergétique

Consommation énergétique du programme standard pour le coton avec une charge complète. 1)

2600 W

C

4,25 kWh

850 x 600 x 600 mm (maximum 630 mm)

1090 mm

950 mm

850 mm (+ 15 mm - réglage des pieds)

108 l

7 kg

230 V

50 Hz

66 dB

38 www.aeg.com

Consommation énergétique du programme standard pour le coton avec une charge partielle.

2)

2,35 kWh

Consommation énergétique annuelle 3)

510,00 kWh

Puissance absorbée en mode « Veille »

4) 0,90 W

Puissance absorbée en mode éteint 4)

0,10 W

Type d'utilisation

Température ambiante permise

Domestique

+ 5 °C à + 35 °C

Niveau de protection contre l'infiltration de particules solides et d'humidité assuré par le couvercle de protection, excepté là où l'équipement basse tension ne dispose d'aucune protection contre l'humidité

IPX4

1)

Conformément à la norme EN 61121. 7 kg de coton, essoré à 1 000 tr/min.

2)

Conformément à la norme EN 61121. 3,5 kg de coton, essoré à 1 000 tr/min.

3)

Consommation énergétique annuelle en kWh basée sur 160 cycles de séchage du programme standard pour le coton, avec une charge complète ou partielle, et la consommation des modes basse consommation. La consommation énergétique réelle par cycle dépendra de l'utilisation de l'appareil (NOR-

ME (EU) No 392/2012).

4)

Conformément à la norme EN 61121.

Les informations fournies dans le tableau ci-dessus sont conformes à la directive d'application 392/2012 de la réglementation 2009/125/EC de la commission européenne.

14.1 Données de consommation

Programme

Prêt à Ranger

Prêt à repasser

Prêt à Ranger

Vitesse d'essorage / humidité résiduelle

Temps de séchage

1)

Consommation

énergétique

2)

Coton Eco 7 kg

1400 tr/min / 50%

1000 tr/min / 60%

1400 tr/min / 50%

1000 tr/min / 60%

Coton Eco 3,5 kg

1400 tr/min / 50%

1000 tr/min / 60%

Synthétiques 3 kg

100 min.

115 min.

75 min.

87 min.

61 min.

70 min.

3,70 kWh

4,25 kWh

2,55 kWh

3,20 kWh

2,05 kWh

2,35 kWh

FRANÇAIS 39

Programme

Vitesse d'essorage / humidité résiduelle

1200 tr/min / 40%

Temps de séchage

1)

40 min.

Consommation

énergétique

2)

1,20 kWh Prêt à Ranger

800 tr/min / 50% 46 min.

1,47 kWh

1)

Pour les charges partielles, la durée du cycle est plus courte et l'appareil utilise moins d'énergie.

2)

Si la température ambiante n'est pas adaptée et/ou si le linge est mal essoré, la durée du cycle peut-

être prolongée et la consommation d'énergie peut augmenter.

15.

INSTALLATION

15.1 Déballage

ATTENTION!

Avant de mettre l'appareil en service, il est impératif d'enlever tous les éléments de protection de transport.

1.

Ouvrez la porte.

3.

Enlevez la gaine en plastique avec le rembourrage en polystyrène de l'appareil.

2.

Retirez les rubans adhésifs à l'intérieur de la machine, au-dessus du tambour.

15.2 Tuyau d'évacuation

En ce qui concerne le conduit en lui-même, si vous avez décidé de l'installer sur un mur ou une fenêtre grillagée, faites appel à un vendeur de matériaux de construction local pour obtenir les accessoires nécessaires et des conseils en matière d'installation.

Veillez à ce que la longueur du tuyau d'évacuation soit inférieure à 2 m et qu'il ne comporte pas plus de

2 coudes.

40 www.aeg.com

AVERTISSEMENT!

Veillez à ne pas raccorder le tuyau d'évacuation à, par exemple, une hotte, une cheminée ou un tuyau de fumée conçu pour l'évacuation d'un appareil à combustion.

Si le tuyau est long et si l'appareil est placé dans un local froid, l'humidité risque de se condenser à l'intérieur du tuyau. Ce phénomène est normal. Pour éviter cette accumulation d'eau dans le tuyau, nous vous conseillons de percer un petit trou

(diam. 3 mm) au point le plus bas du tuyau et de mettre un petit récipient au dessous.

(voir figure, point B ).

Notez que pour éviter tout problème de condensation, il est essentiel que le sèche-linge soit équipé d'un tuyau flexible pouvant évacuer l'air humide audelà des éléments de cuisine, de préférence à l'extérieur de cette dernière. Pour empêcher toute surchauffe de l'appareil, il est important de ne pas bloquer la sortie d'évacuation de la vapeur. Ainsi, en cas d'installation permanente d'un tuyau en direction d'un mur extérieur ou d'un plafond, assurezvous que le débit d'évacuation est d'au moins 150 m3/h. Si le sèche-linge est installé à proximité d'éléments de cuisine, assurez-vous que le tuyau d'évacuation n'est pas écrasé. Si le tuyau est partiellement écrasé, l'efficacité du séchage sera réduite, le temps de séchage plus long et la consommation d'énergie plus élevée. Si le tuyau est complètement écrasé, le disjoncteur automatique dont l'appareil est équipé risque de se déclencher. Pendant le fonctionnement du sèche-linge, la température ambiante ne doit pas être inférieure à +5 °C ou supérieure à +35 °C pour ne pas compromettre les performances de l'appareil.

B

Installation

L'appareil est doté de

3 orifices d'évacuation : à gauche, à droite et à l'arrière.

1.

Retirez la bague de serrage A de l'orifice d'évacuation à l'arrière.

2.

Vissez la bague de serrage sur le tuyau et appuyez dessus pour le

FRANÇAIS 41 maintenir en position.

A

A

3.

Les orifices non utilisés doivent être bouchés avec les caches fournis.

15.3 Réversibilité de la porte

AVERTISSEMENT!

Avant d'inverser le sens d'ouverture de la porte, débranchez la fiche d'alimentation.

Remarque concernant la sécurité : L'appareil ne peut

être utilisé en toute sécurité que lorsque toutes les pièces en plastique ont été remises en place.

1.

Ouvrez la porte.

2.

Dévissez la charnière A de la façade avant de l'appareil et retirez la porte.

3.

Retirez les caches B . Pour ce faire, introduisez un tournevis dans les encoches comme illustré, enfoncezle doucement puis retirez les caches.

A

B

4.

Utilisez un outil adapté et exercez une pression pour débloquer la pièce C , retirez-la, tournez-la de

180 degrés et placez-la de l'autre côté. Un petit ressort est inséré sous le cran C . Pour replacer correctement toutes les pièces, reportez-vous aux illustrations :

B

C

42 www.aeg.com

E

D

F

F

E

D

5.

Dévissez la charnière A de la porte, tournez-la de 180 degrés, placez-la de l'autre côté, puis vissez-la.

6.

Faites pivoter les caches B de

180 degrés et placez-les de l'autre côté.

7.

Dévissez les caches D de la façade avant de l'appareil, pivotez-les de

180° et revissez-les sur le côté opposé.

8.

Dévissez le dispositif de verrouillage de la porte E , poussez légèrement vers le bas et enlevez-le de la façade avant de l'appareil.

9.

Enfoncez le fermoir F vers le bas, abaissez légèrement le cache et détachez-le de la façade de l'appareil.

10.

Montez le dispositif de verrouillage de la porte E du côté opposé et vissez l'interverrouillage de la porte.

11.

De l'autre côté, fixez le cache F jusqu'à enclenchement du fermoir.

12.

Insérez la porte et les charnières dans les encoches sur la façade de l'appareil et vissez-les.

16.

FICHE D'INFORMATION PRODUIT EN RÉFÉRENCE

AU RÈGLEMENT 1369/2017 DE L'UE

Marque

Modèle

Fiche d’informations produit

AEG

T65175BV PNC916095312

Capacité nominale en kg

Sèche-linge domestique à tambour est à évacuation d’air ou à condensation

7

Aération

Classe d’efficacité énergétique

Consommation énergétique annuelle en kWh basée sur

160 cycles de séchage du programme standard pour le coton, avec une charge complète ou partielle, et la consommation des modes basse consommation. La consommation énergétique réelle par cycle dépendra de l'utilisation de l'appareil.

C

510,00

Sèche-linge domestique à tambour automatique ou sèche-linge domestique à tambour non automatique

Automatique

Consommation d’énergie pour le programme coton standard

à pleine charge en kWh

4,25

FRANÇAIS 43

Consommation d’énergie pour le programme coton standard

à demi-charge en kWh

2,35

Consommation d’énergie en mode arrêt en W 0,90

Consommation d’électricité en mode laissé sur marche en W 0,10

Durée du mode laissé sur marche en minutes

Le « programme standard pour le coton » utilisé avec une charge complète et partielle est le programme de séchage standard utilisé pour les informations de l'étiquette énergétique et de la fiche produit. ll est adapté au séchage du linge en coton normalement humide et est le programme le plus efficace en termes de consommation d'énergie pour le coton.

10

Durée pondérée du « programme standard pour le coton avec une charge complète et partielle » en minutes

Durée du « programme standard pour le coton avec une charge complète » en minutes

89

115

Durée du « programme standard pour le coton avec une charge partielle » en minutes

70

Classe de taux de condensation sur une échelle allant de G

(appareils les moins efficaces) à A (appareils les plus efficaces)

Taux de condensation moyen du programme coton standard

à pleine charge en pourcentage

-

-

Taux de condensation moyen du programme coton standard

à demi-charge en pourcentage

Efficacité de la condensation pondérée du « programme standard pour le coton avec une charge complète et partielle »

Niveau de puissance acoustique en dB

-

-

66

Appareil intégrable O/N Non

Les informations fournies dans le tableau ci-dessus sont conformes à la directive d'application 392/2012 de la réglementation 2009/125/EC de la commission européenne.

17.

EN MATIÈRE DE PROTECTION DE

L'ENVIRONNEMENT

Recyclez les matériaux portant le symbole . Déposez les emballages dans les conteneurs prévus à cet effet.

Contribuez à la protection de l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et

électroniques. Ne jetez pas les appareils portant le symbole avec les ordures ménagères. Emmenez un tel produit dans votre centre local de recyclage ou contactez vos services municipaux.

44 www.aeg.com

INHALTSVERZEICHNIS

1. SICHERHEITSHINWEISE........................................................................................... 45

2. SICHERHEITSANWEISUNGEN.................................................................................48

3. ZUBEHÖR...................................................................................................................49

4. GERÄTEBESCHREIBUNG......................................................................................... 50

5. BEDIENFELD..............................................................................................................51

6. PROGRAMMTABELLE...............................................................................................51

7. OPTIONEN.................................................................................................................52

8. EINSTELLUNGEN...................................................................................................... 54

9. VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME................................................................... 54

10. TÄGLICHER GEBRAUCH........................................................................................55

11. TIPPS UND HINWEISE............................................................................................ 55

12. REINIGUNG UND PFLEGE.....................................................................................56

13. FEHLERSUCHE........................................................................................................ 58

14. TECHNISCHE DATEN.............................................................................................59

15. MONTAGE...............................................................................................................61

16. PRODUKTDATENBLATT GEMÄSS EU-VERORDNUNG 1369/2017................... 64

FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE

Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können.

Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden sind. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum Lesen, um seine Vorzüge kennen zu lernen.

Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:

Sich Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs- und Service-

Informationen zu holen: www.aeg.com/webselfservice

Ihr Produkt für einen besseren Service zu registrieren: www.registeraeg.com

Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät zu kaufen: www.aeg.com/shop

REPARATUR- UND KUNDENDIENST

Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile für Ihre Produkte.

Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst wenden: Modell, Produktnummer (PNC), Seriennummer.

Diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild.

Warnungs-/Sicherheitshinweise

Allgemeine Informationen und Empfehlungen

Informationen zum Umweltschutz

Änderungen vorbehalten.

DEUTSCH 45

1.

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie die mitgelieferte Gebrauchsanleitung sorgfältig vor Montage und Inbetriebnahme dieses

Geräts. Bei Verletzungen oder Schäden infolge nicht ordnungsgemäßer Montage oder Verwendung des

Geräts übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Bewahren Sie die Anleitung immer an einem sicheren und zugänglichen Ort zum späteren Nachschlagen auf.

1.1

Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen

Personen

WARNUNG!

Erstickungs- und Verletzungsgefahr sowie

Gefahr einer dauerhaften Behinderung.

Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und

Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen nur dann verwendet werden, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die mit dem Gerät verbundenen Gefahren verstanden haben.

Kinder zwischen 3 und 8 Jahren und Personen mit schweren Behinderungen oder Mehrfachbehinderung müssen vom Gerät ferngehalten werden, wenn sie nicht ständig beaufsichtigt werden.

Halten Sie Kinder unter 3 Jahren vom Gerät fern, wenn sie nicht ständig beaufsichtigt werden.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von

Kindern fern und entsorgen Sie es auf angemessene

Weise.

Halten Sie alle Wasch- und Reinigungsmittel von

Kindern fern.

Halten Sie Kinder und Haustiere vom geöffneten

Gerät fern.

46 www.aeg.com

Falls Ihr Gerät mit einer Kindersicherung ausgestattet ist, empfehlen wir, diese einzuschalten.

Kinder dürfen keine Reinigung und Wartung ohne

Beaufsichtigung durchführen.

1.2

Allgemeine Sicherheit

Nehmen Sie keine technischen Änderungen am Gerät vor.

Wenn der Wäschetrockner auf einer Waschmaschine aufgestellt wird, muss die Befestigung mithilfe des

Bausatzes Wasch-Trocken-Säule erfolgen. Der Bausatz

Wasch-Trocken Säule, der bei Ihrem autorisierten

Lieferanten erhältlich ist, kann nur für die in der mitgelieferten Anleitung aufgeführten Geräte verwendet werden. Lesen Sie die Anleitung aufmerksam vor der Montage (siehe

Montageanleitung).

Das Gerät darf nicht hinter einer verschließbaren Tür, einer Schiebetür oder einer Tür mit einem Scharnier auf der gegenüberliegenden Seite aufgestellt werden, wenn dadurch eine vollständige Öffnung der

Gerätetür verhindert wird.

Die Lüftungsöffnung im Gerätesockel darf nicht von einem Teppich, einer Matte oder einem Bodenbelag blockiert werden.

VORSICHT: Das Gerät darf nicht durch ein externes

Schaltgerät, wie einer Zeitschaltuhr, mit Strom versorgt oder an einen Schaltkreis angeschlossen werden, der vom einem Programm regelmäßig einund ausgeschaltet wird.

Stecken Sie den Netzstecker erst nach Abschluss der

Montage in die Steckdose. Stellen Sie sicher, dass der

Netzstecker nach der Montage des Geräts zugänglich ist.

Der Raum, in dem das Gerät aufgestellt wird, muss gut belüftet sein, damit keine Gase in den Raum zurückströmen, die von offenem Feuer oder von

DEUTSCH 47

• anderen Geräten stammen, die mit Brennstoffen arbeiten.

Die Abluft darf nicht über denselben Abzug abgeleitet werden, über den der Dunstabzug von mit Gas oder sonstigen Brennstoffen betriebenen Geräten erfolgt.

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom

Hersteller, seinem autorisierten Kundenservice oder einer gleichermaßen qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren durch elektrischen

Strom zu vermeiden.

Überschreiten Sie nicht die maximale

Beladungsmenge von 7 kg (siehe Kapitel

„Programmübersicht“).

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Teile davon mit industriellen Chemikalien verschmutzt sind.

Wischen Sie die um das Gerät ggf. angesammelten

Flusen und/oder Verpackungsrückstände weg.

Benutzen Sie das Gerät niemals ohne Sieb. Reinigen

Sie das Flusensieb vor oder nach jedem Gebrauch.

Trocknen Sie keine ungewaschenen Wäschestücke im

Trockner.

Wäschestücke, die mit Speiseöl verschmutzt sind oder die mit Aceton, Alkohol, Kerosin, Fleckentfernern,

Terpentin und Wachsentfernern behandelt worden sind, müssen vor dem Trocknen in dem

Wäschetrockner in heißem Wasser und zusätzlichem

Waschmittel gewaschen werden.

Artikel wie Schaumgummi (Latexschaumgummi),

Duschhauben, imprägnierte Textilien, gummibeschichtete Wäschestücke, Kleider oder

Kissen mit Schaumgummipolstern dürfen in dem

Gerät nicht getrocknet werden.

Weichspüler oder ähnliche Produkte dürfen nur entsprechend den Herstelleranweisungen benutzt werden.

Entfernen Sie alle Gegenstände aus der Wäsche, die eine Entzündungsquelle darstellen könnten, z. B.

Feuerzeuge oder Streichhölzer.

48 www.aeg.com

WARNUNG: Wenn Sie den Wäschetrockner vor dem

Ende des Trockengangs anhalten müssen, entnehmen

Sie sofort die gesamte Wäsche und breiten Sie diese zur Wärmeableitung aus.

Schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie den

Netzstecker aus der Steckdose, bevor

Reinigungsarbeiten durchgeführt werden.

2.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

2.1 Installation

• Entfernen Sie das gesamte

Verpackungsmaterial.

• Montieren Sie ein beschädigtes Gerät nicht und benutzen Sie es nicht.

• Halten Sie sich an die mitgelieferte

Montageanleitung.

• Seien Sie beim Umsetzen des Gerätes vorsichtig, da es sehr schwer ist.

Tragen Sie stets

Sicherheitshandschuhe und festes

Schuhwerk.

• Das Gerät darf nicht an einem Ort aufgestellt oder verwendet werden, an dem die Temperatur unter 5 °C absinken oder auf über 35°C steigen kann.

• Der Bodenbereich, auf dem das Gerät aufgestellt wird, muss eben, stabil, hitzebeständig und sauber sein.

• Stellen Sie sicher, dass die Luft zwischen dem Gerät und dem Boden zirkulieren kann.

• Das Gerät muss stets in aufrechter

Lage transportiert werden.

• Die Geräterückseite muss gegen eine

Wand zeigen.

• Überprüfen Sie den waagrechten

Stand des Geräts mit einer

Wasserwaage, wenn es an seinen endgültigen Platz gestellt wird.

Richten Sie es gegebenenfalls mit den Schraubfüßen entsprechend aus.

2.2 Elektrischer Anschluss

WARNUNG!

Brand- und

Stromschlaggefahr.

• Das Gerät muss geerdet sein.

• Stellen Sie sicher, dass die Daten auf dem Typenschild mit den elektrischen

Nennwerten der Netzspannung

übereinstimmen.

• Schließen Sie das Gerät nur an eine ordnungsgemäß installierte

Schutzkontaktsteckdose an.

• Verwenden Sie keine

Mehrfachsteckdosen oder

Verlängerungskabel.

• Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn

Sie das Gerät von der

Stromversorgung trennen möchten.

Ziehen Sie stets am Netzstecker.

• Fassen Sie das Netzkabel oder den

Netzstecker nicht mit nassen Händen an.

• Das Gerät entspricht den EC-

Richtlinien.

2.3 Gebrauch

WARNUNG!

Verletzungs-, Stromschlag-,

Brand-, Verbrennungsgefahr sowie Risiko von Schäden am Gerät.

• Dieses Gerät ist ausschließlich zur

Verwendung im Haushalt bestimmt.

• Trocknen Sie keine beschädigten

(zerrissenen/ausgefransten)

Wäschestücke mit Wattierungen oder

Füllungen im Gerät.

• Wenn die Wäsche mit einem

Fleckentferner gewaschen wurde, führen Sie vor Beginn des

Trockengangs einen zusätzlichen

Spülgang durch.

• Trocknen Sie nur Textilien, die für den

Trockner geeignet sind. Beachten Sie die Waschhinweise auf dem

Textiletikett.

• Das Kondensat/destillierte Wasser darf nicht getrunken oder für das

Zubereiten von Speisen verwendet werden. Dies kann bei Mensch und

Tier gesundheitliche Schäden hervorrufen.

• Setzen oder stellen Sie sich niemals auf die geöffnete Gerätetür.

• Trocknen Sie keine tropfnassen

Wäschestücke im Gerät.

2.4 Reinigung und Pflege

WARNUNG!

Verletzungsgefahr sowie

Risiko von Schäden am

Gerät.

• Reinigen Sie das Gerät nicht mit

Wasserspray oder Dampf.

• Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden

Sie ausschließlich Neutralreiniger.

Benutzen Sie keine Scheuermittel,

3.

ZUBEHÖR

3.1 Wasch-Trocken-Säule

DEUTSCH 49 scheuernde

Reinigungsschwämmchen,

Lösungsmittel oder

Metallgegenstände.

2.5 Entsorgung

WARNUNG!

Verletzungs- und

Erstickungsgefahr.

• Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und von der Wasserversorgung.

• Schneiden Sie das Netzkabel in der

Nähe des Geräts ab, und entsorgen

Sie es.

• Entfernen Sie das Türschloss, um zu verhindern, dass sich Kinder oder

Haustiere in der Trommel einschließen.

• Entsorgen Sie das Gerät nach den lokalen Vorschriften zur Rücknahme und Entsorgung von Elektroaltgeräten

(WEEE).

3.2 Sockel mit Schublade

Produktbezeichnung: SKP11.

Sie erhalten den Bausatz bei Ihrem autorisierten Händler. Der Bausatz

Wasch-Trocken Säule kann nur für die in der Broschüre aufgeführten Geräte verwendet werden. Siehe beiliegende

Broschüre. Lesen Sie aufmerksam die dem Bausatz beiliegende Anleitung.

Produktbezeichnung: PDSTP10.

Sie erhalten den Bausatz bei Ihrem autorisierten Händler. Damit wird das

Gerät auf eine höhere Ebene gebracht und das Be- und Entladen erleichtert.

Die Schublade kann zur Aufbewahrung von Wäsche benutzt werden, z. B. für

Handtücher, Reinigungsprodukte usw.

Lesen Sie die mit dem Zubehör gelieferte Gebrauchsanleitung sorgfältig durch.

50 www.aeg.com

3.3 Abluft-Bausatz

Universeller Bausatz für Ablufttrockner, bei denen die Luft nicht nach Draußen abgeführt werden kann. Der Behälter fängt Flusen und das Kondensat auf. So entsteht in dem Raum, in dem der

4.

GERÄTEBESCHREIBUNG

Wäschetrockner aufgestellt ist, keine

Feuchtigkeit, die zu einer Verschmutzung oder Schäden führen könnte.

Lesen Sie aufmerksam die dem Bausatz beiliegende Anleitung.

1

2

7

6

5

3

1 Bedienfeld

2 Gerätetür (Türanschlag wechselbar)

3 Hauptfilter

4 Schraubfüße

5 Kunststoffring

6 Seitliche/hintere Lüftungsöffnung

7 Typenschild

4

5.

BEDIENFELD

1 2

DEUTSCH 51

9 8 7 6 5 4 3

1

Programmwahlschalter und Aus-

Schalter

2 Taste Startuitstel (Zeitvorwahl)

3 Kontrolllampe: Sieb reinigen

4 Taste Start/Pauze (Start/Pause)

5 Funktions-Kontrolllampen

6.

PROGRAMMTABELLE

6 Taste Zoemer (Summer)

7 Taste Anti-kreuk (Knitterschutz )

8 Taste Sensitive (Sensitiv)

9 Taste Behoedzaam (Feinwäsche)

Programme Beladung

Katoen (Baumwolle)

Extra Droog (Extra Trocken)

Trockengrad: Extra Trocken.

Intensief Droog (Starktrocken)

Trockengrad: Starktrocken.

Kastdroog (Schranktrocken) 2) 3)

Trockengrad: Schranktrocken

Strijkdroog (Bügeltrocken)

2)

Trockengrad: Bügeltrocken.

Synthetica (Pflegeleicht)

Extra Droog (Extra Trocken)

Trockengrad: Extra Trocken.

Kastdroog (Schranktrocken) 2)

Trockengrad: Schranktrocken

Beladung (max.)

1)

/

Pflegesymbol

7 kg/

7 kg/

7 kg/

7 kg/

3 kg/

3 kg/

52 www.aeg.com

Programme Beladung

Beladung (max.)

1)

Pflegesymbol

/

Strijkdroog (Bügeltrocken)

Trockengrad: Bügeltrocken.

3 kg/

30 min

Opfrissen (Auffrischen)

Beddengoed (Bettwäsche)

Jeans

Speciaal (Spezial)

Zeitprogramm zum Trocknen einzelner Wäschestücke.

1 kg/

Auffrischen von Textilien nach längerer Lagerung.

Bettwäsche, wie Einzel-/Doppelbettlaken,

Kopfkissen, Bettbezüge, Tagesdecken.

Freizeitkleidung wie Jeans oder Sweatshirts mit unterschiedlicher Materialstärke (z. B.

am Kragen, an den Manschetten und Nähten).

1 kg

2 kg/

7 kg/

Sportkleding (Sportkleidung)

Strijkvrij (Leichtbügeln)

Sportbekleidung, dünne und leichte Gewebe, Mikrofaser, Polyester.

Pflegeleichte Textilien, die nur leicht gebügelt werden müssen. Das Trocknungsergebnis kann je nach Gewebeart unterschiedlich ausfallen. Schütteln Sie jedes

Wäschestück leicht aus, bevor Sie es in das

Gerät legen. Nehmen Sie die Wäsche unmittelbar nach Abschluss des Programms aus dem Gerät und hängen Sie sie auf Kleiderbügel.

2 kg/

1 kg (oder 5 Hemden)/

Wol Opfrissen (Wolle auffrischen)

Auffrischen von Wolltextilien. Die Wolltextilien werden weich und anschmiegsam.

Nehmen Sie die Wäsche unmittelbar nach

Abschluss des Programms aus dem Gerät.

1 kg

1)

Die Angabe des maximalen Gewichts bezieht sich auf trockene Wäsche.

2) Nur für Prüfinstitute:

Standardprogramme für Prüfungen sind im Dokument EN 61121 angegeben.

3)

Das Programm Katoen (Baumwolle) Kastdroog (Schranktrocken) ECO ist gemäß der Verordnung der Kommission EU Nr. 392/2012 das „Standard-Baumwollprogramm“. Es eignet sich zum Trocknen normaler nasser Baumwolltextilien und ist in Bezug auf den Energieverbrauch für das Trocknen von nasser

Baumwollwäsche am effizientesten.

7.

OPTIONEN

7.1 Behoedzaam (Feinwäsche)

Mit dieser Option können Sie ein schonendes Trockenprogramm mit einer niedrigeren Temperatur auswählen.

Verwenden Sie diese Option für Wäsche mit dem Pflegekennzeichen (z.B.

Textilien aus Acryl, Viskose).

7.2 Sensitive (Sensitiv)

Für leichtes Trocknen häufig getragener

Kleidungsstücke. Das Programm beginnt mit voller Heizleistung, die dann während des Programmverlaufs reduziert wird, um die Textilien zu schonen.

7.3 Anti-kreuk (Knitterschutz )

Verlängert die Knitterschutzphase um 60

Minuten am Ende des

Trockenprogramms. Diese Funktion verringert die Faltenbildung. Während der Knitterschutzphase kann die Wäsche entnommen werden.

7.5 Tabelle der Optionen

DEUTSCH 53

7.4 Zoemer (Summer)

Es ertönt ein Signalton:

• Am Programmende

• Zu Beginn und am Ende der

Knitterschutzphase

• Bei einer Programmunterbrechung

Das Signal ist standardmäßig aktiviert.

Mit dieser Funktion können Sie den Ton ein- oder ausschalten.

Die Option Zoemer

(Summer) kann für alle

Programme eingestellt werden.

Programme 1)

Extra Droog (Extra Trocken)

Intensief Droog (Starktrocken)

Kastdroog (Schranktrocken)

Strijkdroog (Bügeltrocken)

Behoedzaam (Feinwäsche)

Sensitive (Sensitiv)

Katoen (Baumwolle)

Anti-kreuk (Knitterschutz )

■ ■ ■

Synthetica (Pflegeleicht)

Extra Droog (Extra Trocken)

Kastdroog (Schranktrocken)

Strijkdroog (Bügeltrocken)

30 min

Opfrissen (Auffrischen)

Beddengoed (Bettwäsche)

Jeans

Speciaal (Spezial)

■ ■

54 www.aeg.com

Programme

1)

Behoedzaam (Feinwäsche)

Sensitive (Sensitiv)

Anti-kreuk (Knitterschutz )

Sportkleding (Sportkleidung)

■ ■

Strijkvrij (Leichtbügeln) ■ ■

Wol Opfrissen (Wolle auffrischen)

1)

Die Funktionen Behoedzaam (Feinwäsche) und Sensitive (Sensitiv) können nicht zusammen gewählt werden.

8.

EINSTELLUNGEN

F

A B C D E

A.

Taste Behoedzaam (Feinwäsche)

B.

Taste Sensitive (Sensitiv)

C.

Taste Anti-kreuk (Knitterschutz )

D.

Taste Zoemer (Summer)

E.

Taste Start/Pauze (Start/Pause)

F.

Taste Startuitstel (Zeitvorwahl)

3.

Halten Sie die Tasten ( A ) und ( D ) gleichzeitig gedrückt.

Eine der folgenden Kontrolllampen wird aufleuchten:

• Einde (Ende) - maximaler

Trockengrad

• Afkoelen (Abkühlen) - stärkerer

Trockengrad

• Einde (Ende) und Afkoelen

(Abkühlen) voreingestellter

Trockengrad

4.

Drücken Sie die Taste ( E ) wiederholt, bis die Kontrolllampe des gewünschten Grads leuchtet.

5.

Zur Bestätigung der Einstellung halten Sie die Tasten ( A ) und ( D ) ca. 2

Sekunden lang gleichzeitig gedrückt.

8.1 Einstellen des

Restfeuchtegrads der Wäsche

Ändern des voreingestellten

Restfeuchtegrads der Wäsche:

1.

Wählen Sie das gewünschte

Programm mit dem

Programmwahlschalter aus.

2.

Warten Sie etwa 8 Sekunden.

8.2 Signal dauerhaft deaktivieren

Zum Ein- und Ausschalten der akustischen Signale halten Sie die

Touchpads ( A ) und ( B ) ca. 2 Sekunden gleichzeitig gedrückt.

9.

VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME

Vor der ersten Inbetriebnahme:

• Reinigen Sie die Trommel des

Wäschetrockners mit einem feuchten

Tuch.

• Starten Sie ein 1-Std.-Programm mit feuchter Wäsche.

DEUTSCH 55

10.

TÄGLICHER GEBRAUCH

10.1 Starten eines Programms ohne Zeitvorwahl

1.

Bereiten Sie die Wäsche vor und füllen Sie sie in das Gerät.

VORSICHT!

Achten Sie beim

Schließen der Tür darauf, dass die Wäsche nicht zwischen der Tür und der Gummidichtung eingeklemmt ist.

2.

Stellen Sie je nach Beladung das passende Programm und die entsprechenden Optionen ein.

3.

Drücken Sie die Sensortaste Start/

Pauze (Start/Pause).

Das Programm wird gestartet.

10.2 Starten des Programms mit Zeitvorwahl

1.

Stellen Sie je nach Beladung das passende Programm und die entsprechenden Optionen ein.

2.

Drücken Sie bei Bedarf die

Zeitvorwahl-Taste mehrmals.

Der Start eines

Programms kann um 3, 6 oder 9 Stunden verzögert werden.

3.

Drücken Sie die Taste Start/Pauze

(Start/Pause).

Die Kontrolllampen (9H, 6H, 3H) ändern sich alle 3 Stunden.

10.3 Ändern eines Programms

1.

Drehen Sie den

Programmwahlschalter auf AUS.

2.

Wählen Sie das Programm.

10.4 Am Programmende

Am Ende eines Programms passiert

Folgendes:

11.

TIPPS UND HINWEISE

11.1 Vorbereiten der Wäsche

• Schließen Sie die Reißverschlüsse.

• Es ertönt eine Signalfolge (wenn der

Summer eingeschaltet ist).

• Die Anzeigen Einde (Ende) und Filtre

(Sieb) leuchten auf.

• Die Kontrolllampe Start/Pauze (Start/

Pause) leuchtet.

Der Gerätebetrieb wird ca. weitere 30

Minuten in der Knitterschutzphase fortgeführt.

Dadurch werden Wäschefalten beseitigt.

Sie haben die Möglichkeit, die Wäsche vor dem Ablauf der Knitterschutzphase aus dem Gerät zu nehmen. Für ein optimales Ergebnis empfehlen wir jedoch, die Knitterschutzphase möglichst vollständig durchzuführen.

Am Ende der Knitterschutzphase passiert

Folgendes:

• Die Kontrolllampe Start/Pauze (Start/

Pause) erlischt.

1.

Drehen Sie den

Programmwahlschalter auf AUS.

2.

Öffnen Sie die Gerätetür.

3.

Entnehmen Sie die Wäsche.

4.

Schließen Sie die Gerätetür.

Reinigen Sie nach

Programmende stets das

Sieb.

10.5 Standby-Funktion

Um den Energieverbrauch zu senken, wird das Gerät über diese Funktion in folgenden Fällen automatisch ausgeschaltet:

• Wenn innerhalb von 5 Minuten nach dem Einschalten des Geräts kein

Programm gestartet wird.

• 5 Minuten nach Programmende.

• Schließen Sie Bettbezüge.

• Trocknen Sie keine Krawatten oder lose Bänder (z.B. von Schürzen).

56 www.aeg.com

Binden Sie sie zusammen, bevor Sie ein Programm starten.

• Entfernen Sie alle Gegenstände aus den Taschen.

• Drehen Sie Kleidungsstücke mit einem Innenfutter aus Baumwolle auf links. Das Baumwollfutter muss nach außen zeigen.

• Stellen Sie ein Programm ein, dass sich für die Wäscheart eignet.

• Mischen Sie nicht helle mit dunklen

Textilien.

• Achten Sie auf die Auswahl von geeigneten Programmen für

Baumwolle, Trikotwäsche und

Strickwaren, um das Einlaufen der

Wäsche zu verringern.

• Überschreiten Sie nicht die maximale

Beladungsmenge, die im Kapitel

Programmübersicht oder auf dem

Display angegeben ist.

• Trocknen Sie nur Textilien, die für

Wäschetrockner geeignet sind.

Beachten Sie das Pflegeetikett der

Textilien.

• Trocknen Sie nicht große und kleine

Wäschestücke zusammen. Kleine

Wäschestücke können sich in den großen verfangen und werden nicht getrocknet.

Pflegeetikett Beschreibung

Die Wäsche ist trocknergeeignet.

Die Wäsche kann bei höheren Temperaturen getrocknet werden.

Die Wäsche darf nur bei niedrigeren Temperaturen getrocknet werden.

Die Wäsche ist nicht trocknergeeignet.

12.

REINIGUNG UND PFLEGE

12.1 Reinigen des Siebs

Am Ende eines jeden Programms leuchtet die Sieb-Anzeige, um Sie darauf hinzuweisen, dass das Sieb gereinigt werden muss.

Das Sieb hält Flusen zurück.

Die Flusen lösen sich während des Trockengangs von der Wäsche.

1.

Öffnen Sie die Tür.

2.

Ziehen Sie das Sieb heraus.

3.

Öffnen Sie das Sieb.

4.

Reinigen Sie das Sieb mit der feuchten Hand.

5.

Reinigen Sie das Sieb bei Bedarf mit einer Bürste und warmem Wasser.

DEUTSCH 57

6.

Schließen Sie das Sieb.

7.

Entfernen Sie die Flusen vom

Siebsockel. Hierfür können Sie einen

Staubsauger benutzen.

8.

Setzen Sie das Sieb in seine

Aufnahme ein.

12.2 Reinigen der Trommel

WARNUNG!

Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung von der

Stromversorgung.

Verwenden Sie zur Reinigung der

Trommelinnenfläche und der Abweiser einen handelsüblichen neutralen

Reiniger. Trocknen Sie die gereinigten

Flächen mit einem weichen Tuch.

VORSICHT!

Verwenden Sie zur

Reinigung der Trommel keine Scheuermittel oder

Metallschwämmchen.

12.3 Reinigen des Bedienfelds und Gehäuses

Verwenden Sie zur Reinigung des

Bedienfelds und Gehäuses einen handelsüblichen neutralen Reiniger.

Verwenden Sie zur Reinigung ein feuchtes Tuch. Trocknen Sie die gereinigten Flächen mit einem weichen

Tuch.

VORSICHT!

Verwenden Sie keine

Möbelreiniger oder

Reinigungsmittel, die eine

Korrosion des Geräts verursachen können.

58 www.aeg.com

13.

FEHLERSUCHE

Problem

Das Gerät lässt sich nicht einschalten.

Das Programm startet nicht.

Die Gerätetür schließt nicht.

Im Display wird eine zu lange Programmdauer angezeigt. 1)

Mögliche Abhilfe

Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker in die Netzsteckdose eingesteckt ist.

Kontrollieren Sie die Sicherung der Hausinstallation.

Drücken Sie Start/Pauze (Start/Pause).

Vergewissern Sie sich, dass die Tür geschlossen ist.

Vergewissern Sie sich, dass das Sieb ordnungsgemäß eingesetzt ist.

Stellen Sie sicher, dass die Wäsche nicht zwischen der Gerätetür und der Gummidichtung eingeklemmt ist.

Vergewissern Sie sich, dass das Wäschegewicht mit der Programmdauer übereinstimmt.

Vergewissern Sie sich, dass der Filter sauber ist.

Die Wäsche ist zu feucht. Schleudern Sie die

Wäsche noch einmal in der Waschmaschine.

Vergewissern Sie sich, dass die Raumtemperatur nicht zu hoch ist.

Im Display wird eine zu kurze Programmdauer angezeigt.

Das Display zeigt Err 2) .

Wählen Sie das Programm Tijd (Zeitgesteuertes Trocknen) oder Extra Droog (Extra

Trocken).

Wenn Sie ein neues Programm einstellen möchten, schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.

Vergewissern Sie sich, dass die gewählten

Zusatzoptionen für das eingestellte Programm geeignet sind.

Das Display zeigt (z. B. E51 ) 2)

Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.

Starten Sie ein neues Programm. Tritt das

Problem erneut auf, wenden Sie sich an den

Kundendienst.

1)

Nach spätestens 5 Stunden wird das Programm automatisch beendet.

2) bei den Trocknern an, die mit einem Display ausgerüstet sind.

Nicht zufriedenstellende

Trocknungsergebnisse

• Sie haben ein falsches Programm gewählt.

• Das Sieb ist verstopft.

• Das Gerät war überladen.

• Die Trommel ist schmutzig.

• Der Leitfähigkeitssensor ist nicht richtig eingestellt.

14.

TECHNISCHE DATEN

Höhe x Breite x Tiefe

Max. Tiefe bei geöffneter Gerätetür

Max. Breite bei geöffneter Gerätetür

Einstellbare Höhe

Trommelvolumen

Maximale Beladungsmenge

Spannung

Frequenz

Schallleistungspegel

Gesamtleistungsaufnahme

Energieeffizienzklasse

Energieverbrauch beim Standard-Bauwollprogramm bei voller Beladung.

1)

Energieverbrauch beim Standard-Bauwollprogramm bei Teilbeladung. 2)

Jährlicher Energieverbrauch

3)

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand 4)

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand

4)

Einsatzgebiet

Zulässige Umgebungstemperatur

DEUTSCH 59

• Die Lüftungsschlitze sind verstopft.

850 x 600 x 600 mm (max. 630 mm)

1090 mm

950 mm

850 mm (+ 15 mm - Fußeinstellung)

108 l

7 kg

230 V

50 Hz

66 dB

2600 W

C

4,25 kWh

2,35 kWh

510,00 kWh

0,90 W

0,10 W

Haushalt

+5 °C bis +35 °C

60 www.aeg.com

Die Schutzverkleidung gewährleistet einen

Schutz gegen das Eindringen von festen

Fremdkörpern und Spritzwasser (Feuchtigkeit), außer an den Stellen, an denen das

Niederspannungsgerät keinen Schutz gegen Feuchtigkeit besitzt.

IPX4

1)

Gemäß EN 61121; bei einer Beladung von 7 kg Baumwolle und einer Schleuderdrehzahl von 1000 U/ min.

2)

Gemäß EN 61121; bei einer Beladung von 3,5 kg Baumwolle und einer Schleuderdrehzahl von 1000 U/ min.

3)

Jährlicher Energieverbrauch in kWh, ausgehend von 160 Trockenprogrammen mit dem Standard-

Baumwollprogramm bei voller Beladung und bei Teilbeladung und beim Verbrauch der energiesparenden Betriebsmodi. Der tatsächliche Energieverbrauch pro Trockenprogramm hängt davon ab, wie das

Gerät verwendet wird (VERORDNUNG (EU) Nr. 392/2012).

4)

Gemäß EN 61121.

Die in der Tabelle oben enthaltenen Informationen erfüllen die Verordnung (EU) 392/2012 der Kommission zur Durchführung der Richtlinie EG/2009/125.

14.1 Verbrauchswerte

Programm U/min/Restfeuchte

Trockenzeit

1)

Energieverbrauch

2)

Katoen (Baumwolle) Eco 7 kg

Kastdroog (Schranktrocken)

1400 U/min/ 50%

1000 U/min/ 60%

Strijkdroog (Bügeltrocken)

1400 U/min/ 50%

100 Min.

115 Min.

75 Min.

1000 U/min/ 60%

Katoen (Baumwolle) Eco 3,5 kg

87 Min.

3,70 kWh

4,25 kWh

2,55 kWh

3,20 kWh

Kastdroog (Schranktrocken)

1400 U/min/ 50% 61 Min.

2,05 kWh

1000 U/min/ 60%

Synthetica (Pflegeleicht) 3 kg

70 Min.

2,35 kWh

Kastdroog (Schranktrocken)

1200 U/min/ 40% 40 Min.

1,20 kWh

800 U/min/ 50% 46 Min.

1,47 kWh

1)

Bei Teilbeladung ist die Zykluszeit kürzer und das Gerät verbraucht weniger Energie.

2)

Unsachgemäße Umgebungstemperatur und/oder schlecht geschleuderte Wäsche können die Zykluszeit verlängern und den Energieverbrauch erhöhen.

DEUTSCH 61

15.

MONTAGE

15.1 Auspacken

VORSICHT!

Entfernen Sie vor dem

Gebrauch das gesamte

Verpackungsmaterial.

1.

Öffnen Sie die Einfülltür.

2.

Ziehen Sie die Klebebänder innerhalb der Maschine oben von der

Trommel ab.

15.2 Entlüftungsschlauch

Falls Sie sich bezüglich der

Entlüftungsöffnung für das feste Gitter in der Wand/im

Fenster entschieden haben, sollten Sie sich in Ihrer

Baustoffhandlung über die notwendigen Anschlüsse und

Installationsmöglichkeiten informieren.

Achten Sie darauf, dass der

Entlüftungsschlauch nicht länger als 2 m ist und nicht mehr als 2 Krümmungen aufweist.

WARNUNG!

Es muss beachtet werden, dass der

Entlüftungsschlauch nicht beispielsweise an eine

Dunstabzugshaube, einen

Kamin oder ein Abgasrohr angeschlossen wird, durch den auch die Abgase eines

Gerätes abgeleitet werden, das mit Brennstoffen betrieben wird.

3.

Entfernen Sie den Folienschlauch und den Styroporblock aus dem

Gerät.

Um Kondensationsprobleme zu vermeiden, ist es unerlässlich, den

Trockner mit einem flexiblen

Entlüftungsschlauch auszustatten, dessen

„Auslassöffnung“ mindestens hinter die

Küchenmöbel reicht, noch besser aber aus der Küche selbst hinaus führt. Damit

62 www.aeg.com

das Gerät nicht überhitzt, muss dieser

Dampfauslass stets frei von

Verstopfungen sein. Wird der

Entlüftungsschlauch an der Außenwand oder an der Decke fest installiert, muss eine Absaugleistung von mindestens 150 m³/Std. gewährleistet sein. Wird der

Trockner neben einem Küchenmöbel installiert, achten Sie darauf, dass der

Schlauch nicht eingeklemmt wird. Wird der Entlüftungsschlauch teilweise eingeklemmt, reduziert sich die

Trockenleistung, und es kommt zu längeren Trockenzeiten und einem höheren Energieverbrauch. Wird der

Entlüftungsschlauch komplett eingeklemmt, werden möglicherweise die Sicherheitsausschalter aktiviert, mit denen das Gerät ausgestattet ist.

Während des Betriebs des

Wäschetrockners muss die

Raumtemperatur im Bereich von +5 °C und +35 °C liegen, anderenfalls wird die

Geräteleistung beeinträchtigt.

Ist der Entlüftungsschlauch lang und die

Raumtemperatur niedrig, kann die Feuchtigkeit im

Schlauchinneren kondensieren. Dies ist normal. Um eine

Wasseransammlung im

Schlauch zu verhindern, wird empfohlen, an der niedrigsten Stelle des

Schlauchs ein kleines Loch

(Durchmesser 3 mm) zu bohren. Stellen Sie dann einen kleinen Behälter unter dieses Loch. (Siehe

Abbildung, Punkt B ).

Montage

Das Gerät besitzt 3

Luftaustrittsöffnungen: auf der linken und rechten Seite sowie auf der Rückseite.

1.

Ziehen Sie die Ringmutter A aus der hinteren Luftaustrittsöffnung heraus.

2.

Schrauben Sie die Ringmutter auf den Schlauch und setzen Sie ihn in die Öffnung ein.

A

3.

Die nicht benutzten

Austrittsöffnungen müssen mit den mitgelieferten Abdeckungen verschlossen werden.

15.3 Wechseln des

Einfülltüranschlags

WARNUNG!

Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie den Türanschlag wechseln.

B

DEUTSCH 63

Hinweise zum

Kontaktschutz: Das Gerät ist nur nach dem Einsetzen aller Kunststoffteile wieder betriebssicher.

1.

Öffnen Sie die Einfülltür.

2.

Schrauben Sie das Türscharnier A von der Frontseite des Geräts ab und nehmen Sie die Einfülltür ab.

3.

Entfernen Sie die Abdeckplatten B .

Stecken Sie dazu einen

Schraubendreher in die Schlitze

(siehe Abbildung), drücken Sie leicht nach unten und entfernen Sie die

Abdeckplatten.

A

B

C

B

A

4.

Üben Sie mit einem Werkzeug Druck aus, um das Teil C zu entriegeln, entfernen Sie es und drehen Sie es um 180°. Setzen Sie es dann in der gegenüberliegenden Seite ein. Unter dem Verriegelungsblock C befindet sich eine kleine Feder. Den richtigen

Einbau der Teile entnehmen Sie bitte den Abbildungen:

5.

Schrauben Sie das Scharnier A von der Einfülltür ab, drehen Sie es um

180° und schrauben Sie es auf der gegenüberliegenden Seite wieder an.

6.

Drehen Sie die Abdeckplatten B um

180° und bringen Sie sie an der gegenüberliegenden Seite an.

7.

Schrauben Sie die Abdeckplatten D von der Gerätefrontseite ab, drehen

Sie sie um 180° und schrauben Sie sie auf der gegenüberliegenden

Seite an.

64 www.aeg.com

E

D

E

D

F

F

8.

Schrauben Sie das Türschloss E ab, drücken Sie es etwas nach unten und nehmen Sie es von der

Gerätefrontseite ab.

9.

Drücken Sie den Rastknopf F nach innen und unten, schieben Sie die

Abdeckung etwas nach unten und nehmen Sie das Teil aus der

Gerätefrontseite heraus.

10.

Setzen Sie das Türschloss E auf der gegenüberliegenden Seite ein und schrauben Sie die Türverriegelung fest.

11.

Setzen Sie die Abdeckung F auf der gegenüberliegenden Seite ein und lassen Sie den Rastknopf einrasten.

12.

Setzen Sie die Einfülltür mit den

Scharnieren in die Aussparungen auf der Gerätefrontseite ein und schrauben Sie sie fest.

16.

PRODUKTDATENBLATT GEMÄSS EU-

VERORDNUNG 1369/2017

Warenzeichen

Modellkennung

Nennkapazität in kg

Produktdatenblatt

Abluft- oder Kondensationswäschetrockner

Energieeffizienzklasse

Energieverbrauch in kW/Jahr auf der Grundlage von 160

Trocknungszyklen für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie des Verbrauchs der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme.

Der tatsächliche Energieverbrauch je Zyklus hängt von der Art er Nutzung des Geräts ab.

Wäschetrockner mit Automatik oder Wäschetrockner ohne

Automatik

AEG

T65175BV PNC916095312

7

Belüftet

C

510,00

Automatisch

Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung in kWh

4,25

Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei

Teilbefüllung in kWh

2,35

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W

Leistungsaufnahme im nichtausgeschalteten Zustand in W

Dauer de unausgeschalteten Zustands in Minuten

0,90

0,10

10

DEUTSCH 65

Das „Standard-Baumwollprogramm“, das bei vollständiger

Befüllung und Teilbefüllung das Standardtrocknungsprogramm ist jenes, auf das sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen; dieses Programm ist zum

Trocknen normaler nasser Baumwolltextilien geeignet und in

Bezug auf den Energieverbrauch für Baumwolle am effizientesten

Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung

Programmdauer des „Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung in Minuten

89

115

Programmdauer des „Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung in Minuten

70

Kondensationseffizienzklasse auf einer Skala von G (geringste

Effizienz) bis A (höchste Effizienz)

-

durchschnittliche Kondensationseffizienz und des Standard-

Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung als Prozentsatz

Durchschnittliche Kondensationseffizienz und des Standard-

Baumwollprogramms bei Teilbefüllung als Prozentsatz

Gewichtete Kondensationseffizienz für das „Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung"

-

-

Schallleistungspegel in dB

Einbaugerät J/N

66

Nein

Die in der Tabelle oben enthaltenen Informationen erfüllen die Verordnung (EU) 392/2012 der Kommission zur Durchführung der Richtlinie EG/2009/125.

17.

UMWELTTIPPS

Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol

. Entsorgen Sie die Verpackung in den entsprechenden Recyclingbehältern.

Recyceln Sie zum Umwelt- und

Gesundheitsschutz elektrische und elektronische Geräte. Entsorgen Sie

Geräte mit diesem Symbol nicht mit dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu

Ihrer örtlichen Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt.

*

66 www.aeg.com

DEUTSCH 67

www.aeg.com/shop

advertisement

Related manuals