AEG T3DBN79V Afvoerdroger Handleiding


Add to my manuals
28 Pages

advertisement

AEG T3DBN79V Afvoerdroger Handleiding | Manualzz

LAVATHERM T3DBN79V

NL Gebruiksaanwijzing

Droogautomaat

USER

MANUAL

2 www.aeg.com

INHOUDSOPGAVE

1. VEILIGHEIDSINFORMATIE......................................................................................... 3

2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.................................................................................6

3. ACCESSOIRES............................................................................................................. 7

4. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT........................................................................8

5. BEDIENINGSPANEEL................................................................................................. 9

6. PROGRAMMATABEL................................................................................................ 10

7. OPTIES........................................................................................................................11

8. INSTELLINGEN.......................................................................................................... 12

9. VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT....................13

10. DAGELIJKS GEBRUIK............................................................................................. 13

11. AANWIJZINGEN EN TIPS...................................................................................... 14

12. ONDERHOUD EN REINIGING...............................................................................15

13. PROBLEEMOPLOSSING.........................................................................................17

14. TECHNISCHE GEGEVENS..................................................................................... 18

15. MONTAGE...............................................................................................................19

16. PRODUCTINFORMATIEBLAD CONFORM E.U.-VERORDENING 1369/2017... 22

VOOR PERFECTE RESULTATEN

Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen maken met functies die gewone apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt profiteren.

Ga naar onze website voor:

Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en onderhoudsinformatie: www.aeg.com/webselfservice

Registreer uw product voor een betere service: www.registeraeg.com

Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw apparaat: www.aeg.com/shop

KLANTENSERVICE

Gebruik altijd originele onderdelen.

Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens bij de hand hebt: model, productnummer, serienummer.

Deze informatie wordt vermeld op het typeplaatje.

Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie

Algemene informatie en tips

Milieu-informatie

Wijzigingen voorbehouden.

NEDERLANDS

1.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Lees voor gebruik zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat.

De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel of schade veroorzaakt door een verkeerde installatie of verkeerd gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige en toegankelijke plaats voor toekomstig gebruik.

1.1

Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen

WAARSCHUWING!

Gevaar voor verstikking, letsel of permanente invaliditeit.

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.

Kinderen tussen de 3 en 8 jaar oud en personen met zware en complexe beperkingen dienen altijd uit de buurt van het apparaat te worden gehouden, tenzij ze voortdurend onder toezicht staan.

Kinderen jonger dan 3 jaar dienen, mits zij voortdurend onder toezicht staan, bij het apparaat uit de buurt te worden gehouden.

Laat kinderen niet met het apparaat spelen.

Houd alle verpakkingen uit de buurt van kinderen en verwijder ze op gepaste wijze.

Houd reinigingsmiddelen uit de buurt van kinderen.

Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als de deur open is.

Als het apparaat is voorzien van een kinderslot, dient dit te worden geactiveerd.

Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat uitvoeren.

3

4 www.aeg.com

1.2

Algemene veiligheid

De specificatie van dit apparaat niet wijzigen.

Als de droogautomaat bovenop een wasautomaat wordt geplaatst, moet u hiervoor het tussenstuk gebruiken. De stapelkit, beschikbaar bij uw erkende verkoper, mag uitsluitend gebruikt worden met het apparaat dat vermeld is in de instructies, die bij het accessoire geleverd worden. Lees deze aandachtig alvorens het accessoire te monteren (raadpleeg de montagebrochure).

Installeer het apparaat niet achter een vergrendelbare deur, een schuifdeur of een deur met een scharnier aan de tegenovergestelde zijde, waardoor de deur van het apparaat niet volledig geopend kan worden.

De ventilatie-openingen in de onderkant mogen niet worden afgedekt door tapijt, een mat of andere soorten vloerbedekking.

LET OP: Het apparaat mag niet van stroom worden voorzien door een extern schakelapparaat, zoals een tijdklok, of aangesloten worden op een circuit dat door het elektriciteitsbedrijf regelmatig aan en uit wordt geschakeld.

Steek de stekker pas in het stopcontact als de installatie is voltooid. Zorg ervoor dat de hoofdstekker na installatie toegankelijk is.

Zorg voor een goede luchtventilatie in de ruimte waar het apparaat geïnstalleerd is, om het terugstromen van ongewenste gassen van apparaten in de ruimte die op gas of andere brandstoffen werken, zoals open haarden, te voorkomen.

De lucht mag niet worden afgevoerd via een kanaal dat wordt gebruikt voor uitlaatgassen van apparaten die gas of andere brandstoffen verbranden.

Als het netsnoer beschadigd is, moet de fabrikant, een erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.

NEDERLANDS

Overschrijd het maximale laadvermogen van 7 kg niet

(raadpleeg hoofdstuk "Programmaschema").

Het apparaat mag niet worden gebruikt als de items vervuild zijn met industriële chemische reinigingsmiddelen.

Veeg eventuele pluisjes of verpakkingsafval die zich rondom het apparaat hebben opgehoopt, weg.

Gebruik het apparaat niet zonder een filter. Reinig het pluisfilter voor of na elk gebruik.

Droog geen ongewassen artikelen in de wasdroger.

Artikelen die zijn bevuild met stoffen als spijsolie, aceton, alcohol, benzine, kerosine, vlekkenverwijderaars, terpentine, boenwas en boenwasverwijderaars dienen alvorens in de was/ droogcombinatie te worden gedroogd, te worden gewassen in heet water met een extra hoeveelheid wasmiddel.

Artikelen van schuimrubber (latexschuim), douchemutsjes, waterdichte kleding, artikelen met een rubberen binnenkant en kleding of kussens met een vulling van schuimrubber dienen niet in de droogtrommel te worden gedroogd.

Wasverzachters of soortgelijke producten dienen te worden gebruikt zoals aangegeven in de instructies van de fabrikant van het product.

Verwijder alle voorwerpen van items die een ontstekingsbron kunnen zijn zoals aanstekers of lucifers.

WAARSCHUWING: Stop een wasdroger nooit voor het einde van een droogcyclus, tenzij alle voorwerpen snel uit de trommel verwijderd en uitgehangen worden, zodat de hitte snel verdwijnt.

Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.

5

6 www.aeg.com

2.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

2.1 Montage

• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.

• Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.

• Volg de installatie-instructies op die zijn meegeleverd met het apparaat.

• Pas altijd op bij verplaatsing van het apparaat, want het is zwaar. Gebruik altijd veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.

• Installeer of gebruik het apparaat niet op een plek waar de temperatuur onder 5 °C of boven 35 °C kan komen.

• Zorg ervoor dat de vloer van de plaats waar u het apparaat installeert, vlak, stabiel, hittebestendig en schoon is.

• Zorg dat er lucht tussen het apparaat en de vloer kan circuleren.

• Houd het apparaat tijdens het verplaatsen altijd verticaal.

• De achterkant van het apparaat moet tegen een muur worden geplaatst.

• Als het apparaat op zijn permanente plaats wordt geplaatst, moet u nagaan of het waterpas staat. Is dit niet het geval, stel de stelpootjes hier dan op af.

2.2 Aansluiting op het elektriciteitsnet

WAARSCHUWING!

Gevaar voor brand en elektrische schokken.

• Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact.

• Zorg ervoor dat de parameters op het vermogensplaatje overeenkomen met elektrische vermogen van de netstroom.

• Gebruik altijd een juist geïnstalleerd schokbestendig stopcontact.

• Gebruik geen meerwegstekkers en verlengsnoeren.

• Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de stekker.

• Raak de stroomkabel of stekker niet aan met natte handen.

• Dit apparaat voldoet aan de EEG richtlijnen.

2.3 Gebruik

WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel, elektrische schokken, brand, brandwonden en schade aan het apparaat.

• Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik.

• Droog geen beschadigde

(gescheurde, gerafelde) kleding met vulling of voering.

• Indien wasgoed is gewassen met een vlekkenverwijderaar, dient er een extra spoelcyclus te worden uitgevoerd voordat u gaat drogen.

• Droog uitsluitend textiel dat in het apparaat mag worden gedroogd.

Volg de instructies op het wasvoorschrift in de kleding.

• Het gecondenseerde/gedistilleerde water mag niet worden gebruikt voor het bereiden van eten en drinken. Het kan gezondheidsproblemen veroorzaken bij mensen en dieren.

• Ga niet op de open deur zitten of staan

• Droog geen druipnatte kledingstukken in het apparaat.

2.4 Onderhoud en reiniging

WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel of schade aan het apparaat.

• Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat te reinigen.

• Reinig het apparaat met een vochtige zachte doek. Gebruik alleen neutrale reinigingsmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen.

2.5 Verwijdering

WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel of verstikking.

• Haal de stekker uit het stopcontact en koppel het apparaat los van de watertoevoer.

• Snijd het netsnoer vlak bij het apparaat af en gooi het weg.

3.

ACCESSOIRES

3.1 Tussenstuk

NEDERLANDS

• Verwijder de deurvergrendeling om te voorkomen dat kinderen of huisdieren binnen in de trommel vast komen te zitten.

• Gooi het apparaat weg conform de lokale voorschriften voor de verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).

7

3.2 Voetstuk met de lade

Productnaam: SKP11.

Verkrijgbaar bij uw geautoriseerde verkooppunt. Het tussenstuk kan alleen worden gebruikt met de in de folder gespecificeerde wasautomaten. Zie bijgesloten folder. Lees de bij de kit geleverde gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.

Productnaam: PDSTP10.

Verkrijgbaar bij uw geautoriseerde verkooppunt. Om het apparaat hoger te plaatsen op het niveau dat het vullen met en het verwijderen van het wasgoed helpt vergemakkelijken.

De lade kan worden gebruikt voor het opbergen van wasproducten bijv.: handdoeken, wasmiddelen enz. Lees de met het accessoire meegeleverde instructies zorgvuldig door.

3.3 Ventilatiekit

Universele kit voor geventileerde droogtrommels waarvoor er geen uitlaat naar buiten beschikbaar is. Het reservoir verzamelt pluizen en condenswater, en vermijdt dus vuil en schade door vocht in de kamer waar de droogtrommel werd geplaatst.

Lees de bij de kit geleverde gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.

8 www.aeg.com

4.

BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

1

2

7

6

5

1 Bedieningspaneel

2 Deur apparaat (omkeerbaar)

3 Primaire filter

4 Verstelbare pootjes

5 Plastic ring

6 Zij/achter ventilatieopening

7 Typeplaatje

3

4

5.

BEDIENINGSPANEEL

1

NEDERLANDS 9

2 3

1

Programmaknop en UITschakelaar

2 Weergave

3 Drukknop Startuitstel

4 Drukknop Start/Pauze

5 Drukknop Tijd

5.1 Weergave

9 8 7 6 5 4

6 Drukknop Zoemer

7 Drukknop Anti-kreuk

8 Drukknop Lage Temp.

9 Drukknop Behoedzaam

Indicatielampjes m / m

Beschrijving

Droogfase

Afkoelfase

Kreukbeveiliging

Lange anti-kreukbeveiliging

Anti-kreuktijd

Filter

10 www.aeg.com

Indicatielampjes

-

-

6.

PROGRAMMATABEL

Programma’s

Extra Droog

Kastdroog+

Kastdroog

Strijkdroog

2)

2) 3)

Extra Droog

Kastdroog

2)

Strijkdroog

Tijd

Opfrissen

Beddengoed

Jeans

Beschrijving

Uitgestelde start

Kinderslot

Programmaduur

Interval tijdsprogramma (10 min. - 3 u.)

Interval uitgestelde start (30 min. - 20 u.)

Type belading

Lading (max.) 1) /

Textielmarkering

Katoen

Droogniveau: extra droog

7 kg/

Droogniveau: zeer droog

7 kg/

Droogniveau: klaar voor de linnenkast

7 kg/

Droogniveau: geschikt om te strijken

Synthetica

7 kg/

Droogniveau: extra droog

3 kg/

Droogniveau: klaar voor de linnenkast

3 kg/

Droogniveau: geschikt om te strijken 3 kg/

Speciaal

Met dit programma kunt u de optie Tijd gebruiken en de duur van het programma instellen.

7 kg/

Om textiel fris te maken die lang in de kast gelegen hebben.

Bedlinnen zoals lakens voor een eenpersoonsbed en voor een tweepersoonsbed, kussens, overtrekken.

Vrijetijdskleding zoals een spijkerbroek, sweaters van dikte met verschillende materiaal (bijvoorbeeld bij de nek, aan de mouwen en zomen).

1 kg

2 kg/

7 kg/

NEDERLANDS 11

Programma’s Type belading

Lading (max.)

1)

/

Textielmarkering

Sportkleding

Sportkleding, dunne en lichte weefsels, microvezel, polyester

2 kg/

Strijkvrij

Weefsels die gemakkelijk te onderhouden zijn en die minimaal gestreken dienen te worden. De droogresultaten kunnen per weefsel verschillen. Schud de dingen goed door elkaar voordat u ze in de machine stopt. Als het programma voltooid is, verwijdert u de dingen en gebruikt u er een hanger voor.

1 kg (of 5 overhemden)/

Wol opfrissen

Wollen weefsels fris maken Wollen kleding wordt zacht en knus. Verwijder de kleding onmiddellijk, als het programma klaar is.

1 kg

1)

Het maximale gewicht verwijst naar droge kledingstukken.

2) Uitsluitend voor testinstituten:

Standaardprogramma's voor tests worden gespecificeerd in het EN

61121-document.

3)

Het programma Katoen Kastdroog ECO is het 'standaard katoenprogramma' volgens de regelgeving van de Europese Commissie nr. 392/2012. Het is geschikt voor het drogen van normale natte katoenen wasgoed en is het efficiëntste programma wat betreft het energieverbruik voor het drogen van natte katoenen wasgoed.

7.

OPTIES

7.1 Behoedzaam

Met deze optie kunt u een droogprogramma met een lage temperatuur instellen voor fijne was.

Gebruik deze optie voor stoffen met het symbool op het etiket (bijv. acryl, viscose).

7.4 Zoemer

De zoemer klinkt met intervallen.

• aan het einde van de cyclus

• begin en einde van de anti-kreukfase

• bij een cyclusonderbreking

Standaard staat de zoemer altijd aan. U kunt deze functie gebruiken om het geluid in- of uit te schakelen.

U kunt de optie Zoemer activeren bij alle programma's.

7.2 Lage Temp.

Voor het voorzichtig drogen van weefsels die vaak gedragen worden. Het programma begint op de volle warmteinstelling, die vervolgens verlaagd wordt naarmate het programma vordert.

7.3 Anti-kreuk

Verlengt de anti-kreukfase met 60 minuten na afloop van de droogcyclus.

Deze functie vermindert kreukels. Tijdens de anti-kreukfase mag het wasgoed worden uitgenomen.

7.5 Tijd

Deze optie is alleen van toepassing op het Tijd programma. U kunt de duur van het programma instellen tussen 10 minuten en 3 uur. De instelling van de duur heeft betrekking op de hoeveelheid wasgoed in het apparaat.

12 www.aeg.com

Wij adviseren de duur bij kleinere hoeveelheden wasgoed of bij slechts één kledingstuk kort te houden.

7.6 Optietabel

Programma's

1) Behoedzaam Lage Temp.

Anti-kreuk

Extra Droog

Kastdroog+

Katoen

Kastdroog

Strijkdroog

Extra Droog

Kastdroog

Strijkdroog

Synthetica

Speciaal

Tijd

Opfrissen

Beddengoed

Jeans

■ ■

Sportkleding

Strijkvrij

Wol opfrissen ■

1)

De functies Behoedzaam en Lage Temp. kunnen niet gelijktijdig worden ingesteld.

8.

INSTELLINGEN

A B C D E

A.

Drukknop Behoedzaam

B.

Drukknop Lage Temp.

C.

Drukknop Anti-kreuk

G

F

Tijd

D.

Drukknop Zoemer

E.

Drukknop Tijd

F.

Drukknop Start/Pauze

G.

Drukknop Startuitstel

8.1 Afstelling van de resterende vochtgraad van het wasgoed

Het wijzigen van de standaardgraad van het restvocht van het wasgoed:

NEDERLANDS 13

1.

Gebruik de programmakeuzeknop om een programma te kiezen.

2.

Wacht ongeveer 8 seconden.

3.

Houd ( A ) en ( E ) tegelijkertijd ingedrukt.

Eén van deze lampjes gaat branden:

• maximum droge wasgoed

• droger wasgoed

• het standaard droge wasgoed

4.

Blijf op de toets ( F ) drukken totdat het indicatielampje van het correcte niveau aan gaat.

5.

Houd de toetsen ( A ) en ( E ) gedurende ongeveer 2 seconden tegelijk ingedrukt om de aanpassing te bevestigen.

8.2 Kinderslotfunctie

Deze optie voorkomt dat kinderen met het apparaat spelen terwijl een programma in werking is. De programmaknop en de tiptoetsen zijn vergrendeld.

Enkel de UIT-schakelaar in ontgrendeld.

De kinderslotoptie inschakelen:

1.

Gebruik de programmakeuzeknop om een programma te kiezen.

2.

Wacht ongeveer 8 seconden.

3.

De tiptoetsen ( C ) en ( D ) tegelijkertijd ingedrukt houden. Het indicatielampje kinderslot gaat branden:

Het indicatielampje kinderslot gaat branden:

U kunt het kinderslot tijdens een programma uitschakelen. Houd dezelfde tiptoetsen ingedrukt totdat het lampje voor het kinderslot uit gaat.

8.3 Zoemer permanent uit

Houd om de geluidssignalen in en uit te schakelen ongeveer 2 seconden de tiptoetsen ( A ) en ( B ) gelijktijdig ingedrukt.

9.

VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE

KEER GEBRUIKT

Voordat u het apparaat voor het eerst in gebruik neemt:

• Maak de trommel van de droogautomaat schoon met een vochtige doek.

• Start een programma van 1 uur met nat wasgoed.

10.

DAGELIJKS GEBRUIK

10.1 Een programma starten zonder een uitgestelde start

1.

Bereid het wasgoed voor en plaats de kledingstukken in het apparaat.

LET OP!

Zorg bij het sluiten van de deur dat het wasgoed niet tussen de deur van het apparaat en de rubber pakking terecht komt.

2.

Stel het correcte programma en de gewenste opties voor dit type wasgoed in.

14 www.aeg.com

Op het display wordt de programmaduur weergegeven.

De droogtijd die u ziet op het display, wanneer het katoenprogramma is geselecteerd, heeft betrekking op de waslading van 5 kg en standaardomstandigheden.

De werkelijke droogtijd hangt af van het type van de lading (hoeveelheid en samenstelling), de kamertemperatuur en de vochtigheid van uw wasgoed na het centrifugeren.

3.

Druk op de tiptoets Start/Pauze.

Het programma wordt gestart.

10.2 Startuitstel van een programma

1.

Stel het correcte programma en de gewenste opties voor dit type wasgoed in.

2.

Blijf op de startuitsteltoets drukken totdat de tijd die u wilt instellen, op het display wordt weergegeven.

U kunt de start van een programma uitstellen tussen 30 minuten en 20 uur.

3.

Druk op de Start/Pauze-aanraaktoets.

Het aftellen van de uitgestelde start wordt op het display weergegeven.

Als het aftelproces voltooid is, wordt het programma gestart.

10.3 Een programma wijzigen

1.

Draai de programmaknop naar

OFF

2.

Stel het programma in.

10.4 Aan het einde van het programma

Als het programma is voltooid:

11.

AANWIJZINGEN EN TIPS

11.1 Wasgoed voorbereiden

• Sluit de ritsen.

• Het indicatielampje knippert.

• U hoort met tussenpozen een geluidssignaal (als de zoemerfunctie aan is).

• Het indicatielampje Filter gaat branden.

• Het Start/Pauze-lampje brandt.

Het apparaat blijft nog ongeveer 30 minuten in de anti-kreukbeveiligingfase werken.

In de anti-kreukbeveiligingfase worden de kreukels uit uw kleding gehaald.

U kunt het wasgoed uit de machine halen voordat deze fase is voltooid. Wij adviseren u voor de beste resultaten het wasgoed pas te verwijderen als de fase bijna of volledig is voltooid.

Na afloop van de antikreukbeveiligingfase:

• Het indicatielampje brandt, maar knippert niet.

• Start/Pauze-indicatielampje gaat uit.

1.

Draai de programmaknop naar

OFF

2.

Open de deur van het apparaat.

3.

Haal het wasgoed uit de trommel.

4.

Sluit de deur van het apparaat.

Reinig altijd het filter als het programma is voltooid.

10.5 Stand-byfunctie

Om het energieverbruik te verlagen, schakelt deze functie het apparaat automatisch uit:

• Als na 5 minuten geen programma start.

• 5 minuten na afloop van het wasprogramma.

• Sluit de drukknoopjes van dekbedovertrekken.

• Droog geen losse bandjes of linten

(bijvoorbeeld de koorden van een schort). Maak ze aan elkaar vast voordat u het programma start.

• Maak alle zakken leeg.

• Draai de kledingstukken met een katoenen voering binnenstebuiten.

Het katoen moet aan de buitenkant zitten.

• Stel altijd het programma in dat geschikt is voor het soort wasgoed.

• Doe lichte en donkere kleuren niet samen.

• Gebruik een geschikt programma voor katoen, jersey en gebreide kleding om krimp te verminderen.

NEDERLANDS 15

• Overschrijd de maximale lading niet die in het programmahoofdstuk wordt aangegeven of wordt getoond op het scherm.

• Droog alleen wasgoed dat geschikt is voor machinedrogen. Zie de wasvoorschriften op de kledingstukken.

• Droog grote en kleine items niet samen. Kleine items kunnen in de grote verstrikt raken en ongedroogd blijven.

Wasvoorschrift Beschrijving

Wasgoed is geschikt voor machinedrogen.

Wasgoed is geschikt voor machinedrogen op hogere temperaturen.

Wasgoed is allen geschikt voor machinedrogen op lage temperaturen.

Wasgoed is niet geschikt voor machinedrogen.

12.

ONDERHOUD EN REINIGING

12.1 Het filter schoonmaken

Aan het einde van elke cyclus zal het filterlampje branden om u te laten weten dat het filter moet worden gereinigd.

Het filter vangt de pluizen op. De pluizen ontstaan tijdens het drogen van de kleding in de droogautomaat.

1.

Open de deur.

16 www.aeg.com

2.

Trek aan het filter.

3.

Open het filter.

4.

Maak het filter schoon met een vochtige hand.

5.

Maak, indien nodig, het filter schoon met warm water en een borstel.

6.

Sluit het filter.

7.

Verwijder de pluizen uit de filterhouder. Hiervoor kan een stofzuiger worden gebruikt.

8.

Zet het filter in de filterhouder.

12.2 De trommel reinigen

WAARSCHUWING!

Ontkoppel het apparaat voordat u het reinigt.

Gebruik een gewone zeepreiniger om de binnenzijde van de trommel en de trommelhouders te reinigen. Droog het gereinigde oppervlak met een zachte doek.

LET OP!

Gebruik geen schuurmiddelen of staalwol om de trommel schoon te maken.

12.3 Het bedieningspaneel en de behuizing reinigen

Gebruik een standaard zeepsop om het bedieningspaneel en de behuizing te reinigen.

Gebruik een vochtige doek om te reinigen. Droog het gereinigde oppervlak met een zachte doek.

LET OP!

Gebruik geen schoonmaakmiddelen voor meubels of schoonmaakmiddelen die roest kunnen veroorzaken.

NEDERLANDS 17

13.

PROBLEEMOPLOSSING

Probleem

U kunt het apparaat niet activeren.

Het programma start niet.

De deur van het apparaat gaat niet dicht.

Op het display verschijnt een lange programmaduur. 1)

Mogelijke oplossing

Zorg dat de stekker in het stopcontact zit.

Controleer de zekering in de zekeringenkast

(huisinstallatie).

Druk op Start/Pauze.

Zorg dat de deur van het apparaat is gesloten.

Zorg dat het filters op de juiste wijze is geïnstalleerd.

Zorg dat het wasgoed niet tussen de deur van het apparaat en de rubber pakking terecht komt.

Verzeker u ervan dat het gewicht van het wasgoed geschikt is voor de duur van het programma.

Zorg dat het filter schoon is.

Het wasgoed is te nat. Centrifugeer het wasgoed nogmaals in de wasautomaat.

Zorg ervoor dat de kamertemperatuur niet te hoog is.

Op het display verschijnt een korte programmaduur.

Stel het programma Tijd of Extra Droog in.

Op het display verschijnt Err 2) .

Als u een nieuw programma wilt instellen, moet u eerst het apparaat uit- en inschakelen.

Zorg dat de opties geschikt zijn voor het programma.

Op het display verschijnt (bijv. E51 ) 2) .

Het apparaat uit en weer aanzetten. Start een nieuw programma. Als het probleem opnieuw optreedt, neemt u contact op met onze service-afdeling.

1)

Na ongeveer 5 uur stopt het programma automatisch.

2) alleen drogers met het display.

Als de droogresultaten niet naar tevredenheid zijn.

• Het ingestelde programma was onjuist.

• Het filter is verstopt.

• Er zat te veel wasgoed in het apparaat.

• De trommel is vuil.

• Verkeerde instelling van de geleidingssensor.

• De luchtcirculatiesleuven zijn verstopt.

18 www.aeg.com

14.

TECHNISCHE GEGEVENS

Hoogte x breedte x diepte

Maximale diepte met de apparaatdeur open

Maximale breedte met de apparaatdeur open

Afstelbare hoogte

Trommelinhoud

Maximaal laadvolume

Spanning

Frequentie

850 x 600 x 600 mm (maximaal 630 mm)

1090 mm

950 mm

850 mm (+ 15 mm - afstellen van voeten)

108 l

7 kg

230V

50 Hz

Niveau geluidsvermogen

Totaal vermogen

Energie-efficiëntieklasse

Energieverbruik bij het standaard katoenprogramma en een volle lading.

1)

Energieverbruik bij het standaard katoenprogramma en een deellading. 2)

66 dB

2600 W

C

4,25

2,35

kWh

kWh

Jaarlijks energieverbruik

3) 510,00 kWh

Links-aan modus stroomverbruik

4)

0,90 W

Uit-modus stroomverbruik

4)

Type gebruik

0,10 W

Huishoudelijk

Toegestane omgevingstemperatuur + 5°C tot + 35°C

Het beschermdeksel biedt bescherming tegen vaste stoffen en vochtigheid, behalve op plaatsen waar de laagspanningsapparatuur geen bescherming tegen vocht biedt

IPX4

1)

Overeenkomstig EN 61121. 7 kg katoen gecentrifugeerd op 1000 tpm.

2)

Overeenkomstig EN 61121. 3,5 kg katoen gecentrifugeerd op 1000 tpm.

3)

Energieverbruik per jaar in kWh, gebaseerd op 160 droogcycli van het standaardkatoenprogramma bij volledige en gedeeltelijke lading, en het verbruik van de lage-stroommodi. Daadwerkelijke energieverbruik per cyclus hangt af van hoe het apparaat wordt verbruikt (REGELGEVING (EU) nr. 392/2012).

4)

In overeenstemming met EN 61121.

De gegevens in de bovenstaande grafiek zijn in overeenstemming met de EU verordening

392/2012 die richtlijn 2009/125/EC implementeert.

NEDERLANDS 19

14.1 Verbruiksgegevens

Programma Centrifugeren op / restvocht Droogtijd 1)

Energieverbruik

2)

Kastdroog

Strijkdroog

Katoen Eco 7 kg

1400 tpm / 50%

1000 tpm / 60%

1400 tpm / 50%

1000 tpm / 60%

Katoen Eco 3,5 kg

100 min.

115 min.

75 min.

87 min.

3,70 kWh

4,25 kWh

2,55 kWh

3,20 kWh

Kastdroog 1400 tpm / 50%

1000 tpm / 60%

61 min.

70 min.

2,05 kWh

2,35 kWh

Kastdroog

Synthetica 3 kg

1200 tpm / 40% 40 min.

1,20 kWh

800 tpm / 50% 46 min.

1,47 kWh

1)

Voor deelladingen is de cyclusduur korter en verbruikt het apparaat minder energie.

2)

Een ongeschikte omgevingstemperatuur en/of slecht gecentrifigureerd wasgoed kunnen de cyclusduur verlengen en het energieverbruik verhogen.

15.

MONTAGE

15.1 Ontpakken

LET OP!

Voordat u de droger in gebruik neemt, moeten alle transportbeveiligingen verwijderd worden.

1.

Open de vuldeur.

3.

Verwijder de plastic folie en de polystyreen vulling van de machine.

2.

Trek de stroken plakband los van de binnenkant van de machine, bovenop de trommel.

20 www.aeg.com

15.2 Ventilatieslang

Wat betreft de uitlaat zelf, als u heeft gekozen voor een vast rooster aan de wand of het raam, kan een goede plaatselijke doe-het-zelfzaak u de benodigde fittingen en installatieadvies verschaffen.

Zorg ervoor dat de lengte van de ventilatieslag kleiner is dan 2 m en dat deze maximaal 2 bochten bevat.

WAARSCHUWING!

Het is belangrijk om de ventilatieslang niet te bevestigen aan bijvoorbeeld een afzuigkap, een schoorsteen of een rookkanaal dat ontworpen is om uitlaatgassen van een apparaat dat brandstof verbruikt af te voeren.

Merk op dat om condensatieproblemen te vermijden het van belang is dat de droger is uitgerust met de flexibele slang om zijn “uitlaatgassen” ten minste tot voorbij keukenonderdelen af te voeren.

Om te voorkomen dat het apparaat oververhit raakt, is het van belang dat de stoomafvoer niet wordt belemmerd. Als er een permanente slang aan een externe muur of plafond is bevestigd, moet men ervoor zorgen dat deze over een minimale capaciteit van 150 m3/u beschikt. Als de droogtrommel zich naast de koken bevindt, moet u ervoor zorgen dat de ventilatieslang niet gekneld wordt. Als de slang gedeeltelijk wordt platgedrukt, zal de droogefficiëntie worden verminderd, wat leidt tot langere droogtijden en een hoger energieverbruik. Als de slang volledig wordt platgedrukt kan de veiligheidsuitschakeling waarmee het apparaat is uitgerust in werking treden.

Bij het bedienen van de wasdroger mag de kamertemperatuur niet lager liggen dan +5° C en niet hoger dan +35° C, omdat dit de prestaties van het apparaat kan beïnvloeden.

Als de slang te lang is en de kamertemperatuur laag is, kan het vocht in de slang condenseren tot water. Dit is normaal. Om te voorkomen dat dit water in de slang komt, wordt het aangeraden om een klein gat (dia. 3 mm) te boren in het laagste punt van de slang en er een kleine bak onder te plaatsen.

(Zie afbeelding, punt B ).

B

Montage

Er zijn 3 ventilatie-uitgangen: links, rechts en aan de achterzijde.

1.

Verwijder de ringmoer A van de ventilatie-uitgang aan de achterzijde.

NEDERLANDS 21

Opmerking betreffende contactbescherming: Het apparaat kan alleen veilig gebruikt worden nadat alle kunststof onderdelen gemonteerd zijn.

1.

Open de vuldeur.

2.

Schroef het scharnier A aan de voorkant van het apparaat los en verwijder de vuldeur.

3.

Verwijder de afdekplaten B . Om dit te doen, een dunne schroevendraaier in de openingen steken, zoals afgebeeld, een klein stukje naar beneden duwen en de afdekplaten loswrikken.

2.

Schroef de ringmoer aan de slang en druk deze op zijn plaats.

A

A

A

3.

De niet gebruikte ventilatieopeningen moeten met de meegeleverde afdichtingen worden afgeschermd.

15.3 Omdraaien van de vuldeur

WAARSCHUWING!

Voordat de draairichting van de deur veranderd wordt, de stekker uit het stopcontact halen.

4.

Gebruik een geschikt gereedschap en voer druk uit op onderdeel C , verwijder de deur en draai deze 180°, bevestig de deur op de andere kant.

Er bevindt zich een kleine veer onder vergrendelblok C . Om alle onderdelen correct te monteren, raadpleegt u de afbeeldingen:

B

C

B

22 www.aeg.com

het op de andere kant en schroef het vast.

6.

Draai de afdekplaten B 180° en plaats ze op de andere kant.

7.

Schroef de afdekplaat D los van de voorkant van het apparaat, draai hem

180° en schroef hem vast op de andere kant.

E

D

F

F

E

D

8.

Schroef de deurvergrendeling E los, duw hem enigszins naar beneden en verwijder hem van de voorkant van het apparaat.

9.

Druk de knop F in en naar beneden, duw het deksel enigszins naar beneden en verwijder het van de voorkant van het apparaat.

10.

Monteer de bovenstaande deurvergrendeling E aan de andere kant, plaats de kabelverbinding en schroef de vergrendeling vast.

11.

Plaats de afdekplaat F aan de andere kant en laat de knop op zijn plaats vergrendelen.

12.

Plaats de vuldeur en scharnieren in de openingen aan de voorkant van het apparaat en schroef ze vast.

5.

Schroef het scharnier A van de vuldeur los, draai het 180°, monteer

16.

PRODUCTINFORMATIEBLAD CONFORM E.U.-

VERORDENING 1369/2017

Handelsmerk

Model

Productinformatieblad

Nominale capaciteit in kg

Droogtrommel met luchtafvoer of condensatie

Energie-efficiëntieklasse

AEG

LAVATHERM T3DBN79V

PNC 916095310

7

Luchtopening

C

NEDERLANDS 23

Energieverbruik in kWh per jaar, gebaseerd op 160 droogcycli met het standaard katoenprogramma bij volledige en gedeeltelijke lading, en het verbruik in de energiebesparende standen. Het werkelijke verbruik hangt af van de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt.

510,00

Automatische of niet-automatische droogtrommel

Het energieverbruik van het standaard katoenprogramma bij volledige lading in kWh

Automatisch

4,25

2,35 Het energieverbruik van het standaard katoenprogramma bij gedeeltelijke lading in kWh

Energieverbruik in de uitstand in W

Energieverbruik in de sluimerstand in W

De duur van de sluimerstand in minuten

Het "standaard katoenprogramma", gebruikt bij volledige en gedeeltelijke lading, het standaard droogprogramma is waarop de op het etiket en de productkaart vermelde informatie betrekking heeft, dat dit programma geschikt is voor het drogen van normaal vochtig katoenen wasgoed en dat dit voor katoen het efficiëntste programma is in termen van energieverbruik

0,90

0,10

10

De gewogen programmaduur van het "standaard katoenprogramma bij volledige en gedeeltelijke lading" in minuten

De programmaduur van het "standaard katoenprogramma bij volledige lading" in minuten

89

115

De programmaduur van het "standaard katoenprogramma bij gedeeltelijke lading" in minuten

Condensatie-efficiëntieklasse op een schaal van G (minst efficiënt) tot A (meest efficiënt)

Gemiddelde condensatie-efficiëntie van het standaard katoenprogramma bij volledige lading aangegeven als percentage

-

-

70

Gemiddelde condensatie-efficiëntie van het standaard katoenprogramma bij gedeeltelijke lading aangegeven als percentage

Gewogen condensatie-efficiëntie van het "standaard katoenprogramma bij volledige en gedeeltelijke lading"

Geluidsvermogensniveau in dB

Ingebouwde apparatuur J/N

-

-

66

Nee

De gegevens in de bovenstaande grafiek zijn in overeenstemming met de EU verordening

392/2012 die richtlijn 2009/125/EC implementeert.

24 www.aeg.com

17.

MILIEUBESCHERMING

Recycleer de materialen met het symbool . Gooi de verpakking in een geschikte afvalcontainer om het te recycleren. Bescherm het milieu en de volksgezondheid en recycleer op een correcte manier het afval van elektrische en elektronische apparaten. Gooi apparaten gemarkeerd met het symbool

niet weg met het huishoudelijk afval.

Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente.

*

NEDERLANDS 25

26 www.aeg.com

NEDERLANDS 27

www.aeg.com/shop

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement

Table of contents