Electrolux EOE7P31Z Rúry Používateľská príručka | Manualzz
EOC45752OX
EOC5751FAV
EOC5751FAX
EOC5751FOV
EOC5751FOX
EOC5751FOZ
SK
Rúra
Návod na používanie
2
www.electrolux.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.......................................................................3
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.............................................................................. 4
3. POPIS VÝROBKU.............................................................................................. 7
4. OVLÁDACÍ PANEL.............................................................................................8
5. PRED PRVÝM POUŽITÍM................................................................................10
6. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE.......................................................................... 10
7. ČASOVÉ FUNKCIE.......................................................................................... 12
8. AUTOMATICKÉ PROGRAMY..........................................................................14
9. POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA..................................................................... 16
10. DOPLNKOVÉ FUNKCIE.................................................................................19
11. TIPY A RADY................................................................................................. 21
12. OŠETROVANIE A ČISTENIE.........................................................................37
13. RIEŠENIE PROBLÉMOV............................................................................... 40
14. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ.......................................................................... 42
MYSLÍME NA VÁS
Ďakujeme, že ste si kúpili spotrebič značky Electrolux. Vybrali ste si výrobok,
ktorý v sebe skrýva desaťročia odborných skúseností a inovácií. Je dômyselný a
štýlový a pri jeho navrhovaní sme mysleli predovšetkým na vás. Pri každom
použití si tak môžete byť istí, že dosiahnete vynikajúce výsledky.
Vitajte vo svete Electrolux.
Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, pokyny na riešenie problémov a informácie o
údržbe:
www.electrolux.com/webselfservice
Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby:
www.registerelectrolux.com
Môžete si kúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely
pre váš spotrebič:
www.electrolux.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť
nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Tieto informácie nájdete na typovom štítku.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny
Všeobecné informácie a tipy
Ochrana životného prostredia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
SLOVENSKY
1.
3
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca
nezodpovedá za telesnú ujmu ani za škody spôsobené
nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny
uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste
do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom
skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou
osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a
rozumejú prípadným rizikám.
Deti medzi 3 a 8 rokmi a osoby s veľmi rozsiahlymi a
zložitými hendikepmi nesmú mať prístup k spotrebiču,
pokiaľ nie sú pod nepretržitým dozorom.
Deti do 3 rokov smú mať prístup k spotrebiču iba ak
sú nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k
spotrebiču, keď pracuje alebo keď sa chladí.
Prístupné časti sú horúce.
Ak má spotrebič detskú poistku, mala by byť zapnutá.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať
žiadnu údržbu na spotrebiči.
1.2 Všeobecná bezpečnosť
•
•
Nainštalovať tento spotrebič a vymeniť kábel smie iba
kvalifikovaná osoba.
VAROVANIE: Spotrebič a jeho prístupné časti sa
počas používania môžu značne zahriať. Nedotýkajte
sa ohrevných článkov.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pri vyberaní alebo vkladaní príslušenstva alebo nádob
na pečenie vždy používajte kuchynské rukavice.
Pred akoukoľvek údržbou spotrebič odpojte od
elektrickej siete.
Dbajte na to, aby bol spotrebič pred výmenou žiarovky
vypnutý, aby bolo vylúčené nebezpečenstvo zásahu
elektrickým prúdom.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
Na čistenie skla dvierok nepoužívajte abrazívne
prostriedky ani ostré kovové škrabky, pretože by mohli
poškrabať povrch, čo môže spôsobiť rozbitie skla.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho
dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom
stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
Vyliate zvyšky treba odstrániť pred pyrolytickým
čistením. Z rúry vyberte všetky súčasti.
Ak chcete vybrať zasúvacie lišty, najprv potiahnite
prednú časť zasúvacích líšt a potom zadný koniec
smerom od bočnej steny a vyberte ich. Pri inštalácii
zasúvacích líšt zvoľte opačný postup.
Používajte iba teplotnú sondu odporúčanú pre tento
spotrebič.
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2.1 Inštalácia
VAROVANIE!
Tento spotrebič smie
nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
•
•
•
•
•
Odstráňte všetky obaly.
Neinštalujte ani nepoužívajte
poškodený spotrebič.
Dodržiavajte pokyny na inštaláciu
dodané so spotrebičom.
Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
používajte ochranné rukavice a
uzavretú obuv.
Spotrebič neťahajte za rukoväť.
•
•
•
Dodržiavajte požadovanú minimálnu
vzdialenosť od iných spotrebičov a
nábytku.
Spotrebič nainštalujte na bezpečné a
vhodné miesto, ktoré spĺňa
požiadavky na inštaláciu.
Spotrebič je vybavený elektrickým
chladiacim systémom. Musí sa
používať s napájaním z elektrickej
siete.
2.2 Zapojenie do elektrickej
siete
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo požiaru a
zásahu elektrickým prúdom.
SLOVENSKY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Všetky elektrické zapojenia by mal
vykonať kvalifikovaný
elektroinštalatér.
Spotrebič musí byť uzemnený.
Uistite sa, že parametre na typovom
štítku sú kompatibilné s elektrickým
napätím zdroja napájania.
Vždy používajte správne inštalovanú
uzemnenú zásuvku.
Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry
a predlžovacie káble.
Uistite sa, že zástrčka a prívodný
elektrický kábel nie sú poškodené. Ak
prívodný elektrický kábel spotrebiča
treba vymeniť, túto operáciu smie
urobiť iba pracovník autorizovaného
servisného strediska.
Nedovoľte, aby sa napájacie
elektrické káble dotkli alebo dostali do
blízkosti dvierok spotrebiča najmä
vtedy, keď sú dvierka horúce.
Zariadenie na ochranu pred dotykom
elektrických častí pod napätím a
izolovaných častí treba namontovať
tak, aby sa nedalo odstrániť bez
nástrojov.
Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej
zásuvky až po dokončení inštalácie.
Po inštalácii sa uistite, že máte
prístup k sieťovej zástrčke.
Ak je sieťová zásuvka uvoľnená,
nezapájajte do nej sieťovú zástrčku.
Spotrebič neodpájajte potiahnutím za
sieťové káble. Vždy ťahajte za
zástrčku.
Použite iba správne odpájacie
zariadenia: ochranné ističe alebo
poistky (skrutkovacie poistky treba
vybrať z držiaka), uzemnenia a
stýkače.
Elektrická sieť v domácnosti musí
mať odpájacie zariadenie, ktoré
umožní odpojenie spotrebiča od
elektrickej siete na všetkých póloch.
Vzdialenosť kontaktov odpájacieho
zariadenia musí byť minimálne 3 mm.
Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.
2.3 Používanie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia, popálenín,
zásahu elektrickým prúdom
alebo výbuchu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Tento spotrebič je určený iba na
použitie v domácnosti.
Nemeňte technické parametre tohto
spotrebiča.
Zabezpečte, aby boli vetracie otvory
voľné.
Počas činnosti nenechávajte
spotrebič bez dozoru.
Po každom použití spotrebič vypnite.
Keď je spotrebič v činnosti, pri
otváraní dvierok postupujte opatrne.
Môže dôjsť k úniku horúceho
vzduchu.
Spotrebič nepoužívajte, keď máte
mokré ruky, ani keď je v kontakte s
vodou.
Na otvorené dvierka netlačte.
Nepoužívajte spotrebič ako pracovný
alebo odkladací povrch.
Dvierka spotrebiča otvárajte opatrne.
Použitím prísad s obsahom alkoholu
môže vzniknúť zmes alkoholu so
vzduchom.
Pri otváraní dvierok sa do kontaktu so
spotrebičom nesmú dostať iskry ani
otvorený plameň.
Horľavé produkty alebo predmety,
ktoré obsahujú horľavé látky,
nevkladajte do spotrebiča, do jeho
blízkosti ani naň.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poškodenia spotrebiča.
•
•
•
Aby ste predišli poškodeniu alebo
zmene farby smaltu:
– nádoby na pečenie ani iné
predmety neklaďte priamo na dno
spotrebiča,
– priamo na dno dutiny spotrebiča
nedávajte alobal,
– do horúceho spotrebiča nelejte
vodu,
– po ukončení prípravy pokrmu v
spotrebiči nenechávajte vlhký riad
ani potraviny,
– pri vyberaní alebo vkladaní
príslušenstva postupujte opatrne.
Zmena farby smaltu alebo ušľachtilej
ocele nemá žiadny vplyv na výkon
spotrebiča.
Na prípravu vlhkých koláčov
používajte hlboký pekáč. Ovocné
šťavy spôsobujú škvrny, ktoré môžu
byť trvalé.
6
www.electrolux.com
•
•
•
Tento spotrebič je určený iba na
varenie. Nesmie byť použitý na iné
účely, napríklad na vykurovanie
miestnosti.
Rúru používajte vždy so zatvorenými
dvierkami.
Pri inštalácii spotrebiča za nábytkový
panel (napr. dvere) zabezpečte, aby
dvere neboli počas prevádzky
spotrebiča nikdy zatvorené. Za
zatvoreným nábytkovým panelom sa
môže vytvoriť teplo a vlhkosť a môžu
spôsobiť následné poškodenie
spotrebiča, kuchynskej jednotky alebo
podlahy. Nábytkový panel
nezatvárajte, kým spotrebič po použití
úplne nevychladne.
2.5 Pyrolytické čistenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia / požiaru /
chemických emisií (výparov)
v pyrolytickom režime.
•
2.4 Starostlivosť a čistenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia, požiaru alebo
poškodenia spotrebiča.
•
•
•
•
•
•
•
•
Pred vykonávaním údržby spotrebič
vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo
sieťovej zásuvky.
Skontrolujte, či je spotrebič studený.
Existuje riziko, že sklenené panely
môžu prasknúť.
Ak sú sklenené panely dvierok
poškodené, bezodkladne ich nechajte
vymeniť. Obráťte sa na autorizované
servisné stredisko.
Pri vyberaní dvierok zo spotrebiča
postupujte opatrne. Dvierka sú ťažké!
Spotrebič pravidelne čistite, aby ste
predišli znehodnoteniu povrchového
materiálu.
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou
handričkou. Používajte iba neutrálne
saponáty. Nepoužívajte abrazívne
prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani
kovové predmety.
Ak používate sprej na čistenie rúr,
dodržiavajte bezpečnostné pokyny na
jeho obale.
Katalytický smalt (ak je k dispozícii)
nečistite žiadnym čistiacim
prostriedkom.
•
•
•
•
•
Pred vykonaním funkcie pyrolytického
samočistenia alebo postupu na prvé
použitie odstráňte z vnútra rúry:
– všetky zvyšky jedla, oleja alebo
tuku a iné nečistoty.
– všetky vyberateľné predmety
(vrátane roštov, bočných
zásuvných mriežok a pod., ktoré
boli dodané s produktom),
predovšetkým však nepriľnavé
hrnce, panvice, pekáče, nástroje
a pod.
Pozorne si prečítajte všetky pokyny
týkajúce sa pyrolytického čistenia.
Keď je spustené pyrolytické čistenie,
nepúšťajte deti k spotrebiču.
Spotrebič sa veľmi zohreje a z
predných chladiacich otvorov uniká
horúci vzduch.
Pyrolytické čistenie je proces
využívajúci veľmi vysokú teplotu, pri
ktorom môže dôjsť k tvorbe dymu zo
zvyškov jedla a konštrukčných
materiálov, preto používateľom
dôrazne odporúčame:
– v priebehu pyrolytického čistenia
a po ňom zabezpečiť dobré
vetranie.
– počas prvého použitia pri
maximálnej teplote a po ňom
zabezpečiť dobré vetranie.
Na rozdiel od ľudí môžu byť niektoré
vtáky a plazy extrémne citlivé na
prípadné výpary vznikajúce počas
čistiaceho procesu všetkých
pyrolytických rúr.
– V priebehu pyrolytického čistenia
sa domáce zvieratá (najmä vtáky)
nesmú dostať do blízkeho okolia
spotrebiča a pri prvom použití
funkcie pyrolytického čistenia
alebo maximálnej teploty
zabezpečte dostatočné vetranie.
Malé zvieratá môžu byť tiež veľmi
citlivé na lokálne zmeny teploty v
blízkosti všetkých pyrolytických rúr
SLOVENSKY
počas programu pyrolytického
samočistenia.
Nelepivé povrchy hrncov, panvíc,
plechov, kuchynského riadu a pod. sa
môžu poškodiť vysokou teplotou pri
pyrolytickom čistení vo všetkých
pyrolytických rúrach a môžu byť tiež
zdrojom nízkej úrovne škodlivých
výparov.
Opísané výpary, ktoré sa uvoľňujú zo
všetkých pyrolytických rúr/zvyškov po
varení, nie sú škodlivé pre ľudí
vrátane dojčiat ani ľudí so
zdravotnými problémami.
•
•
•
•
2.7 Servis
•
•
Ak treba dať spotrebič opraviť,
obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
Používajte iba originálne náhradné
súčiastky.
2.8 Likvidácia
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia alebo udusenia.
2.6 Vnútorné osvetlenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zásahu elektrickým prúdom.
•
•
•
Žiarovka alebo halogénová žiarovka
používaná v tomto spotrebiči je
určená len pre domáce spotrebiče.
Nepoužívajte ju na osvetlenie
domácnosti.
•
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Prívodný elektrický kábel odrežte
blízko pri spotrebiči a zlikvidujte ho.
Odstráňte západku dvierok, aby ste
zabránili uviaznutiu detí a domácich
zvierat v spotrebiči.
3. POPIS VÝROBKU
3.1 Celkový prehľad
1
2
3
4
5
5
4
8
3
6
2
1
7
7
Pred výmenou žiarovky odpojte
spotrebič od zdroja napájania.
Používajte žiarovky s rovnakými
technickými parametrami .
1
2
3
4
5
6
7
8
Ovládací panel
Elektronický programátor
Zásuvka teplotnej sondy
Ohrevný článok
Osvetlenie
Ventilátor
Zasúvacia lišta, vyberateľná
Úrovne v rúre
8
www.electrolux.com
3.2 Príslušenstvo
Na pečenie mäsa a múčnych pokrmov
alebo ako nádoba na zachytávanie tuku.
Drôtený rošt
Teplotná sonda
Na kuchynský riad, formy na koláče,
pečené pokrmy.
Na meranie teploty vnútri jedla.
Plech na pečenie
Teleskopické lišty
Na koláče a sušienky.
Pre rošty a plechy.
Pekáč na grilovanie/pečenie
4. OVLÁDACÍ PANEL
4.1 Elektronický programátor
1
2 3
4 5
6
Spotrebič sa ovláda senzorovými tlačidlami.
Senzo‐ Funkcia
rové tla‐
čidlo
1
ZAP/VYP
Popis
Zapnutie a vypnutie rúry.
7 8 9 10 11
SLOVENSKY
Senzo‐ Funkcia
rové tla‐
čidlo
Popis
2
VOLITEĽNÉ
FUNKCIE
3
OSVETLENIE RÚ‐ Zapnutie a vypnutie osvetlenia rúry.
RY
4
TEPLOTA/RÝCH‐ Nastavenie a kontrola teploty vo vnútri rúry
LE ZOHRIEVANIE alebo teploty teplotnej sondy (ak je k dispozí‐
cii). Keď tlačidlo stlačíte a podržíte tri sekun‐
dy, funkcia rýchleho zohrievania sa ZAPNE
alebo VYPNE.
5
-
6
7
8
9
10
11
Ak chcete nastaviť funkciu ohrevu, funkciu či‐
stenia alebo automatický program.
MÔJ OBĽÚBENÝ
PROGRAM
Uloženie vášho obľúbeného programu. Po‐
mocou tejto funkcie sa môžete priamo dostať
k obľúbenému programu, a to aj vtedy, ak je
rúra vypnutá.
DISPLEJ
Zobrazuje aktuálne nastavenia rúry.
NAHOR
Pohyb nahor v ponuke.
NADOL
Pohyb nadol v ponuke.
HODINY
Nastavenie časových funkcií.
ČASOMER
Nastavenie funkcie Kuchynský časomer.
OK
Potvrdenie výberu alebo nastavenia.
4.2 Displej
A
B
E
C
D
A. Symbol funkcie ohrevu
B. Počet funkcií ohrevu/programov
C. Ukazovatele časových funkcií
(pozrite si tabuľku Časové funkcie)
D. Zobrazenie hodín/zvyškového tepla
E. Zobrazenie teploty/denného času
9
10
www.electrolux.com
Iné ukazovatele na displeji:
Symbol
/
/
Názov
Popis
Automatický program
Môžete si zvoliť automatický program.
Môj obľúbený program
Je spustený obľúbený program.
kg/g
Je spustený automatický program, pri
ktorom sa zadáva hmotnosť.
h/min
Je spustená časová funkcia.
Ukazovateľ ohrevu/zvyškové‐ Zobrazuje aktuálne teplotné nastavenie
ho tepla
rúry.
Teplota/Rýchle zohrievanie
Je zapnutá táto funkcia.
Teplota
Môžete skontrolovať alebo zmeniť te‐
plotu.
Teplotná sonda
Teplotná sonda je pripojená do zásuvky
na teplotnú sondu.
Zámok dverí
Je zapnutá funkcia zámku dverí.
Kuchynský časomer
Je zapnutá funkcia kuchynského časo‐
mera.
4.3 Ukazovateľ ohrevu
Ak zapnete funkciu ohrevu, zobrazí sa
Keď teplota v rúre dosiahne nastavenú
hodnotu, čiarky na displeji zhasnú.
. Tieto prúžky zobrazujú, ako sa
teplota v rúre zvyšuje alebo znižuje.
5. PRED PRVÝM POUŽITÍM
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
Pre nastavenie denného
času si pozrite kapitolu
„Časové funkcie“.
5.1 Prvé čistenie
Vyberte z rúry vyberateľné zasúvacie
lišty a príslušenstvo.
6. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
Pozrite si kapitolu
„Ošetrovanie a čistenie“.
Pred prvým použitím rúru a príslušenstvo
vyčistite.
Príslušenstvo a zasúvacie lišty dajte späť
na ich pôvodné miesto.
SLOVENSKY
6.1 Funkcie ohrevu
Funkcia rúry Použitie
Ak chcete piecť zároveň
až na troch úrovniach a
sušiť potraviny.
Teplovzdušné Nastavte teplotu o
Pečenie
20-40 °C nižšiu ako pre
Tradičné pečenie.
Pizza
Tradičné pe‐
čenie (Horný/
Dolný Ohrev)
Pomalé Pe‐
čenie
Dolný Ohrev
Na prípravu pizze. Na
intenzívnejšie zhnednu‐
tie povrchu a chrumka‐
vú spodnú časť.
Na pečenie múčnych je‐
dál a mäsa na jednej
úrovni.
Na prípravu jemného a
šťavnatého pečeného
mäsa.
Na pečenie koláčov s
chrumkavým korpusom
a na zaváranie.
11
Funkcia rúry Použitie
Táto funkcia je určená
na úsporu energie po‐
čas pečenia. Pokyny
Vlhký Horúci ohľadom pečenia nájde‐
Vzduch
te v kapitole „Rady a ti‐
py“, Vlhký Horúci
Vzduch. Dvierka rúry
majú byť počas pečenia
zatvorené, aby nebola
prerušená funkcia a aby
bola zabezpečená pre‐
vádzka s najvyššou
možnou energetickou
účinnosťou. Keď použi‐
jete túto funkciu, teplota
v dutine sa môže líšiť
od nastavenej teploty.
Používa sa zvyškové
teplo.Výkon ohrevu mô‐
že byť znížený. Všeo‐
becné odporúčania na
úsporu energie nájdete
v kapitole „Energetická
účinnosť", Úspora ener‐
gie.Táto funkcia bola
použitá pre súlad s trie‐
dou energetickej účin‐
nosti podľa normy EN
60350-1. Keď použijete
túto funkciu, osvetlenie
sa po 30 sekundách au‐
tomaticky vypne.
Na rozmrazenie potra‐
vín (zeleniny a ovocia).
Čas rozmrazovania zá‐
Rozmrazova‐ visí od množstva a veľ‐
nie
kosti mrazených potra‐
vín.
Na udržiavanie teploty
pokrmov.
Uchovať Tep‐
lé
Gril
Na grilovanie plochých
jedál a na prípravu hria‐
nok.
12
www.electrolux.com
6.4 Kontrola teploty
Funkcia rúry Použitie
Rýchly Gril
Turbo Gril
Na grilovanie plochých
jedál vo väčších množ‐
stvách a prípravu hria‐
nok.
Na pečenie väčších ku‐
sov mäsa alebo hydiny
s kosťami na jednej
úrovni. Na gratinovanie
a zapekanie.
Pri niektorých funkciách rúry
sa osvetlenie môže
automaticky vypnúť pri
teplote pod 60 °C.
6.2 Nastavenie funkcie ohrevu
1. Zapnite rúru pomocou .
Na displeji sa zobrazuje nastavená
teplota, symbol a číslo funkcie ohrevu.
2. Funkciu ohrevu nastavte pomocou
tlačidiel
alebo
.
3. Stlačte tlačidlo
alebo sa funkcia
TRVANIE spustí automaticky po
piatich sekundách.
Ak ste zapli rúru a nenastavili funkciu
ohrevu ani program rúry, rúra sa po 20
sekundách automaticky vypne.
6.3 Zmena teploty
Aktuálnu teplotu v rúre môžete
skontrolovať pri zapnutej funkcii a
programe.
1. Stlačte tlačidlo .
Na displeji sa zobrazí teplota v rúre.
2. Stlačte tlačidlo
alebo displej po
piatich sekundách opäť automaticky
zobrazí nastavenú teplotu.
6.5 Rýchle zohrievanie
Počas funkcie rýchleho
zohrievania nesmie byť v
rúre jedlo.
Funkcia rýchleho zohrievania je k
dispozícii iba pre niektoré funkcie rúry.
Ak je v ponuke nastavení zapnutý
chybový tón, signál zaznie ak nie je
rýchle zohrievanie dostupné pre
nastavenú funkciu. Pozrite si časť
Používanie ponuky nastavení v kapitole
„Doplnkové funkcie“.
Funkcia rýchleho zohrievania skracuje
čas ohrevu.
Funkciu rýchleho zohrievania zapnete
stlačením a podržaním tlačidla na viac
ako tri sekundy.
Ak je zapnuté rýchle zohrievanie, na
displeji sa zobrazí: blikajúce vodorovné
pásiky
.
Stlačte tlačidlo
alebo
, aby ste
zmenili teplotu v krokoch: 5 °C.
Keď rúra dosiahne nastavenú teplotu,
zaznie zvukový signál a ukazovateľ
ohrevu zhasne.
7. ČASOVÉ FUNKCIE
7.1 Tabuľka s časovými funkciami
Časová funkcia
Použitie
DENNÝ ČAS
Zobrazenie alebo zmena denného času. Presný čas
môžete zmeniť iba pri vypnutej rúre.
TRVANIE
Nastavenie, ako dlho bude rúra pracovať.
KONIEC
Nastavenie kedy sa má rúra vypnúť.
SLOVENSKY
Časová funkcia
00:00
Použitie
POSUNUTÝ
ŠTART
Kombinácia funkcií TRVANIE A KONIEC.
ČASOMER
Slúži na nastavenie odpočítavania času. Táto funkcia
nemá vplyv na činnosť rúry. KUCHYNSKÝ ČASO‐
MER môžete použiť kedykoľvek, aj vtedy, keď je rúra
vypnutá.
ČASOVAČ ODPO‐ Na nastavenie časovača odpočítavajúceho smerom
ČÍTAVAJÚCI SME‐ nahor, ktorý zobrazuje dobu prevádzky rúry. Táto
ROM NAHOR
funkcia nemá vplyv na činnosť rúry. Zapne sa okam‐
žite, keď rúra začne zohrievať. ČASOVAČ ODPOČÍ‐
TAVAJÚCI SMEROM NAHOR nie je zapnutý, ak sú
nastavené funkcie TRVANIE a KONIEC.
7.2 Nastavenie a zmena času
Po prvom zapojení do elektrickej siete
počkajte, kým sa na displeji nezobrazí
a 12:00. "12" bliká.
1. Dotknite sa
hodiny.
alebo
2. Dotknite sa
.
3. Dotknite sa
minúty.
alebo
4. Dotknite sa symbolu
a nastavte
a nastavte
alebo
symbolu .
Na displeji sa zobrazí aktuálny
nastavený čas.
Ak chcete zmeniť denný čas, dotýkajte
sa
, kým
13
nezačne blikať.
7.3 Nastavenie funkcie
TRVANIE
1. Nastavte funkciu ohrevu a teplotu.
2. Opakovane stláčajte
nezačne blikať
, kým
.
3. Pomocou
alebo
nastavte
minúty funkcie TRVANIE.
4. Dotknite sa
alebo sa funkcia
TRVANIE spustí automaticky po
piatich sekundách.
5. Pomocou
alebo
nastavte
hodiny funkcie TRVANIE.
6. Stlačte tlačidlo
. Funkcia
TRVANIE sa spustí automaticky po
piatich sekundách.
Po uplynutí času na 2 minúty zaznie
zvukový signál. Na displeji bliká
a
nastavenie času. Rúra sa vypne.
7. Ak chcete vypnúť zvukový signál,
dotknite sa senzorového tlačidla.
8. Vypnite rúru.
7.4 Nastavenie funkcie
KONIEC
1. Nastavte funkciu a teplotu rúry na
pečenie.
2. Opakovane stláčajte
, kým
.
nezačne blikať
3. Na nastavenie funkcie KONIEC
použite
alebo
a nastavenie
. Najprv
potvrďte stlačením
nastavíte minúty a potom hodiny.
Po uplynutí času na 2 minúty zaznie
zvukový signál. Na displeji bliká
a
nastavenie času. Spotrebič sa vypne
automaticky.
4. Ak chcete vypnúť zvukový signál,
dotknite sa senzorového tlačidla.
5. Vypnite spotrebič.
7.5 Nastavenie funkcie
POSUNUTÝ ŠTART
1. Nastavte funkciu a teplotu rúry na
pečenie.
14
www.electrolux.com
2. Opakovane stláčajte
nezačne blikať
, kým
.
3. Pomocou
alebo
nastavte
minúty funkcie TRVANIE.
.
4. Dotknite sa
alebo
nastavte
5. Pomocou
hodiny funkcie TRVANIE.
6. Dotknite sa
, spotrebič sa prepne
na nastavenie funkcie KONIEC.
Na displeji bliká symbol
.
7. Na nastavenie funkcie KONIEC
použite
alebo
a nastavenie
potvrďte stlačením
. Najprv
nastavíte minúty a potom hodiny.
Spotrebič sa neskôr automaticky zapne
na nastavený čas funkcie TRVANIE a
vypne sa pri nastavenom čase funkcie
KONIEC. V nastavený čas na 2 minúty
zaznie zvukový signál. Na displeji bliká
a nastavenie času. Spotrebič sa
vypne automaticky.
8. Ak chcete vypnúť zvukový signál,
dotknite sa senzorového tlačidla.
9. Vypnite spotrebič.
Ak je funkcia posunutého
štartu zapnutá, na displeji sa
zobrazí statický symbol
funkcie rúry
s bodkou a
. Bodka indikuje aktívnu
časovú funkciu na displeji
času / zvyškového tepla.
7.6 Nastavenie
KUCHYNSKÉHO ČASOMERA
1. Dotknite sa
.
Na displeji bliká
a "00".
2. Na prepínanie medzi funkciami slúži
. Najprv nastavte sekundy, potom
minúty a hodiny.
3. KUCHYNSKÝ ČASOMER nastavte
pomocou
alebo
potvrďte pomocou
a nastavenie
.
alebo sa
4. Dotknite sa
KUCHYNSKÝ ČASOMER spustí
automaticky po piatich sekundách.
Po uplynutí nastaveného času znie dve
minúty zvukový signál a na displeji bliká
čas 00:00 a .
5. Ak chcete vypnúť zvukový signál,
dotknite sa senzorového tlačidla.
7.7 ČASOVAČ
ODPOČÍTAVAJÚCI SMEROM
NAHOR
1. Na resetovanie časovača
odpočítavajúceho smerom nahor
opakovanie stláčajte:
a
.
2. Keď sa na displeji zobrazí "00:00",
časovač odpočítavajúci smerom
nahor sa spustí odznova.
8. AUTOMATICKÉ PROGRAMY
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
Máte k dispozícii 9 automatických
programov. Automatický alebo receptový
program použite vtedy, ak nemáte s
prípravou pokrmov v rúre skúsenosti
alebo vám chýbajú potrebné znalosti. Na
displeji sa zobrazia predvolené časy
prípravy pre všetky automatické
programy.
8.1 Automatické programy
Číslo programu
Názov programu
1
HOVÄDZIE PEČENÉ
2
PEČENÉ BRAVČOVÉ
SLOVENSKY
Číslo programu
Názov programu
3
CELÉ KURA
4
PIZZA
5
MUFFINY
6
SLANÝ LOTRINSKÝ KOLÁČ
7
BIELY CHLIEB
8
ZAPEČENÉ ZEMIAKY
9
LASAGNE
8.2 Online recepty
Recepty pre automatické
programy určené pre túto
rúru nájdete na vašej
webovej stránke. Pri hľadaní
správnej knihy receptov
budete potrebovať číslo
PNC uvedené na typovom
štítku na prednom ráme
dutiny rúry.
8.3 Automatické programy
1. Spotrebič zapnite.
2. Dotknite sa .
Displej zobrazuje číslo automatického
programu (1 – 9).
3. Automatický program zvoľte dotykom
alebo
.
4. Dotknite sa
alebo počkajte päť
sekúnd, kým sa spotrebič
automaticky nespustí.
5. Po uplynutí nastaveného času znie
dve minúty zvukový signál. Symbol
začne blikať.
6. Ak chcete vypnúť signál, dotknite sa
senzorového tlačidla.
7. Spotrebič vypnite.
15
3. Program so zadávaním hmotnosti
nastavte pomocou dotykových
tlačidiel
alebo
.
Displej zobrazuje: čas prípravy, symbol
trvania
, predvolenú hmotnosť,
jednotku hmotnosti (kg, g).
4. Dotknite sa symbolu
alebo sa
nastavenia automaticky uložia po
piatich sekundách.
Spotrebič sa zapne.
5. Predvolenú hmotnosť môžete zmeniť
s
alebo
. Dotknite sa
.
6. Po uplynutí nastaveného času znie
dve minúty zvukový signál. Symbol
bliká.
7. Ak chcete vypnúť signál, dotknite sa
senzorového tlačidla.
8. Spotrebič vypnite.
8.5 Automatické programy s
teplotnou sondou (vybrané
modely)
Pri programoch s teplotnou sondou je
vnútorná teplota predvolená a pevne
nastavená. Program skončí, keď pokrm
dosiahne nastavenú vnútornú teplotu.
1. Spotrebič zapnite.
8.4 Automatické programy so
zadávaním hmotnosti
2. Dotknite sa .
3. Nainštalujte teplotnú sondu. Pozrite
si časť „Teplotná sonda“.
Keď nastavíte hmotnosť mäsa, spotrebič
vypočíta čas pečenia.
alebo
nastavte
4. Dotykom
program s teplotnou sondou.
Na displeji sa zobrazí čas pečenia,
1. Spotrebič zapnite.
2. Dotknite sa
.
symboly
a
.
16
www.electrolux.com
5. Dotknite sa symbolu
alebo sa
nastavenia automaticky uložia po
piatich sekundách.
Po uplynutí nastaveného času znie dve
minúty zvukový signál. Symbol
6. Dotknite sa ľubovoľného
senzorového tlačidla alebo otvorte
dvierka, čím zvukový signál vypnete.
7. Spotrebič vypnite.
bliká.
9. POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
9.1 Teplotná sonda
minimálne 3/4 teplotnej sondy sú
vnútri pokrmu.
3. Konektor teplotnej sondy zapojte do
zásuvky umiestnenej v prednom
ráme spotrebiča.
Teplotná sonda meria teplotu vnútri
pokrmu. Keď pokrm dosiahne nastavenú
teplotu, rúra sa vypne.
Treba nastaviť dve teploty:
•
•
teplotu rúry (minimálne 120 °C),
teplotu vo vnútri pokrmu.
UPOZORNENIE!
Používajte iba dodanú
teplotnú sondu a pôvodné
náhradné diely.
Pokyny pre najlepšie výsledky:
• Prísady by mali mať izbovú teplotu.
• Teplotnú sondu nie je možné použiť
pre tekuté pokrmy.
• Počas pečenia musí teplotná sonda
zostať v pokrme a zástrčka v
zásuvke.
• Použite odporúčané nastavenia
teplotnej sondy. Pozrite si kapitolu
„Tipy a rady“.
Rúra vypočíta približnú dobu
pečenia, môže sa zmeniť.
Zapojením teplotnej sondy
do príslušnej zásuvky zrušíte
nastavenia časových funkcií.
Kategórie pokrmu: mäso,
hydina a ryba
1. Spotrebič zapnite.
2. Špičku teplotnej sondy (s
na
rukoväti) vložte do stredu mäsa alebo
pokrmu, podľa možnosti do
najhrubšej časti. Uistite sa, že
Na displeji bliká
a predvolená
vnútorná teplota. Pri prvom spustení sa
zobrazí teplota 60 °C, pri každom
ďalšom spustení sa zobrazí naposledy
nastavená teplota.
4. Tlačidlom
alebo
vnútornú teplotu.
nastavte
5. Dotknite sa tlačidla
, inak sa
nastavenia automaticky uložia o 5
sekúnd.
SLOVENSKY
Vnútornú teplotu môžete
nastaviť iba vtedy, keď
bliká symbol
Kategória pokrmu: zapekacia
nádoba
. Ak sa
symbol
zobrazí na
displeji, ale nebliká, a vy
ste ešte nenastavili
vnútornú teplotu,
dotknite sa
a teplotu
nastavte pomocou
alebo
.
6. Nastavte funkciu rúry a teplotu v nej.
Na displeji sa zobrazí aktuálna teplota v
strede pokrmu a symbol ohrevu
.
Ak pečiete s teplotnou
sondou, môžete teplotu
zobrazenú na displeji
zmeniť. Po zapojení
teplotnej sondy do príslušnej
zásuvky a nastavení funkcie
a teploty rúry sa na displeji
zobrazí aktuálna vnútorná
teplota pokrmu.
Opakovaným stláčaním
tlačidla zobrazíte tri ďalšie
teploty:
• nastavená teplota
vnútri mäsa
• aktuálna teplota v
rúre
• aktuálna teplota
vnútri mäsa.
Keď pokrm dosiahne nastavenú vnútornú
teplotu, na 2 minúty zaznie zvukový
signál a na displeji bude blikať teplota v
1. Spotrebič zapnite.
2. Polovicu prísad vložte do zapekacej
nádoby.
3. Špičku teplotnej sondy zapichnite
presne do stredu zapekacej nádoby.
Teplotná sonda má byť počas
pečenia stabilne na jednom mieste.
Dosiahnete to použitím pevnej
prísady. Na podoprenie silikónovej
rukoväte teplotnej sondy použite
okraj zapekacej nádoby. Špička
teplotnej sondy by sa nemala dotýkať
dna zapekacej nádoby.
4. Teplotnú sondu prikryte ostatnými
prísadami.
5. Konektor teplotnej sondy zapojte do
zásuvky umiestnenej v prednom
ráme spotrebiča.
strede pokrmu a
. Spotrebič sa
vypne.
7. Ak chcete zvukový signál vypnúť,
dotknite sa senzorového tlačidla.
8. Vytiahnite teplotnú sondu zo zásuvky
a vytiahnite pokrm z rúry.
VAROVANIE!
Keďže sa teplotná sonda
nahreje, hrozí
nebezpečenstvo popálenín.
Pri odpojení a vybraní
teplotnej sondy z pokrmu
buďte opatrní.
17
Na displeji bliká
a predvolená
vnútorná teplota. Pri prvom spustení sa
zobrazí teplota 60 °C, pri každom
18
www.electrolux.com
ďalšom spustení sa zobrazí naposledy
nastavená teplota.
6. Tlačidlom
alebo
vnútornú teplotu.
nastavte
7. Dotknite sa tlačidla
, inak sa
nastavenia automaticky uložia o 5
sekúnd.
Vnútornú teplotu môžete
nastaviť iba vtedy, keď
bliká symbol
. Ak sa
symbol
zobrazí na
displeji, ale nebliká, a vy
ste ešte nenastavili
vnútornú teplotu,
dotknite sa
Plech na pečenie/hlboký pekáč:
Plech na pečenie /hlboký pekáč zasuňte
medzi vodiace lišty zvolenej úrovne rúry.
a teplotu
nastavte pomocou
alebo
.
8. Nastavte funkciu rúry a teplotu v nej.
Na displeji sa zobrazí aktuálna teplota v
strede pokrmu a symbol ohrevu
.
Keď pokrm dosiahne nastavenú vnútornú
teplotu, na 2 minúty zaznie zvukový
signál a na displeji bude blikať teplota v
strede pokrmu a
. Spotrebič sa
vypne.
9. Ak chcete zvukový signál vypnúť,
dotknite sa senzorového tlačidla.
10. Vytiahnite teplotnú sondu zo zásuvky
a vytiahnite pokrm z rúry.
Drôtený rošt spolu s plechom na pečenie
alebo hlbokým pekáčom:
Plech na pečenie /hlboký pekáč zasuňte
medzi vodiace lišty zvolenej úrovne rúry
a drôtený rošt na vodiacich lištách.
VAROVANIE!
Keďže sa teplotná sonda
nahreje, hrozí
nebezpečenstvo popálenín.
Pri odpojení a vybraní
teplotnej sondy z pokrmu
buďte opatrní.
9.2 Vkladanie príslušenstva
Drôtený rošt:
Rošt zasuňte medzi vodiace tyče
zasúvacích líšt .
Malé zarážky na vrchu
zvyšujú bezpečnosť. Tieto
zarážky zároveň zabraňujú
prevrhnutiu. Vysoký okraj
okolo roštu zabraňuje
zošmyknutiu kuchynského
riadu z roštu.
SLOVENSKY
9.3 Teleskopické lišty –
vkladanie príslušenstva
Pomocou teleskopických líšt môžete
ľahšie zasúvať a vyberať rošty.
19
Hlboký pekáč:
Hlboký pekáč položte na teleskopické
lišty.
UPOZORNENIE!
Teleskopické lišty
neumývajte v umývačke
riadu. Teleskopické lišty
nemažte.
UPOZORNENIE!
Pred zatvorením dvierok rúry
zatlačte teleskopické lišty
úplne do rúry.
Drôtený rošt:
Drôtený rošt spolu s hlbokým pekáčom:
Drôtený rošt a hlboký pekáč položte
spolu na teleskopické lišty.
Rošt rúry položte na teleskopické lišty
tak, aby nožičky smerovali nadol.
Vysoký okraj okolo
drôteného roštu rúry je
špeciálne zariadenie, ktoré
zabráni prevrhnutiu varnej
nádoby.
10. DOPLNKOVÉ FUNKCIE
10.1 Použitie funkcie Môj
obľúbený program
•
dotknite sa symbolu
. Spotrebič
spustí váš obľúbený program.
Túto funkciu použite, ak chcete uložiť
obľúbené nastavenie teploty a času pre
funkciu alebo program rúry.
1. Nastavte teplotu a čas pre funkciu
alebo program rúry.
a podržte na
2. Dotknite sa symbolu
ňom prst aspoň tri sekundy. Zaznie
zvukový signál.
3. Spotrebič vypnite.
Ak chcete zapnúť túto funkciu,
•
Ak je funkcia spustená,
môžete meniť čas aj
teplotu.
Ak chcete túto funkciu vypnúť,
dotknite sa symbolu . Spotrebič
vypne váš obľúbený program.
20
www.electrolux.com
10.2 Používanie detskej poistky
Funkcia Detská poistka zabraňuje
náhodnému zapnutiu rúry.
Ak je zapnutá funkcia
Pyrolýzy, dvierka sú
zablokované. Po stlačení
senzorového tlačidla sa na
displeji zobrazí hlásenie.
1. Túto funkciu môžete zapnúť aj keď je
rúra vypnutá. Nenastavujte funkciu
ohrevu.
1. Na zapnutie tejto funkcie zapnite
rúru.
2. Zapnite funkciu rúry alebo
nastavenie.
3. Dotknite sa súčasne
a
a
podržte ich 2 sekundy.
Zaznie zvukový signál.
Na displeji sa rozsvieti blokovanie.
Ak chcete blokovanie ovládania vypnúť,
zopakujte krok 3.
Ak je zapnutá funkcia
Pyrolýzy, dvierka sú
zablokované. Po stlačení
senzorového tlačidla sa na
displeji zobrazí hlásenie.
a podržte ho
2. Stlačte tlačidlo
stlačené 3 sekundy.
3. Súčasne stlačte a podržte tlačidlá
a
na 2 sekundy.
Zaznie zvukový signál.
Na displeji sa zobrazí symbol SAFE.
Dvierka sú zablokované.
Ak chcete vypnúť funkciu detskej poistky,
zopakujte krok 3.
10.3 Používanie funkcie
Blokovanie ovládania
Túto funkciu môžete zapnúť iba pri
spustenej rúre.
Funkcia blokovania ovládania zabraňuje
náhodnej zmene nastavení rúry.
Rúru je možné vypnúť, aj
keď je nastavená funkcia
blokovania ovládania. Keď
rúru vypnete, blokovanie
ovládania sa vypne.
10.4 Používanie ponuky
nastavení
Ponuka nastavení vám umožní zapnúť
alebo vypnúť funkcie v hlavnej ponuke.
Na displeji sa zobrazí SET a číslo
nastavenia.
Popis
Hodnota, ktorú možno nastaviť
1
UKAZOVATEĽ ZVYŠKOVÉHO TEP‐
LA
ZAP/VYP
2
PRIPOMIENKA ČISTENIA
ZAP/VYP
3
TÓN TLAČIDLA1)
KLIKNUTIE/PÍPNUTIE/VYPNÚŤ
4
CHYBOVÝ TÓN
ZAP/VYP
5
PONUKA SERVIS
-
6
PÔVODNÉ NASTAVENIA
ÁNO/NIE
1) Tón senzorového tlačidla ZAP/VYP nie je možné vypnúť.
1. Stlačte tlačidlo
a podržte ho
stlačené 3 sekundy.
Na displeji sa zobrazí SET1 a bliká „1“.
3. Stlačte tlačidlo
2. Stlačením
nastavenie.
5. Stlačte tlačidlo
alebo
upravte
.
4. Stlačením
alebo
môžete
zmeniť hodnotu daného nastavenia.
.
SLOVENSKY
Ak chcete opustiť ponuku nastavení,
stlačte
alebo stlačte a podržte
.
10.6 Jas displeja
Existujú dva režimy jasu displeja:
10.5 Automatické vypnutie
•
Ak je zapnutá funkcia rúry a nastavenie
nezmeníte, spotrebič sa z
bezpečnostných dôvodov po určitom
čase vypne.
•
Teplota (°C)
Čas vypnutia
(hod.)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - maximum
1.5
Po automatickom vypnutí môžete
spotrebič znovu spustiť stlačením
dotykového tlačidla.
Funkcia automatického
vypnutia nebude fungovať
pri týchto funkciách:
Teplotná sonda, Osvetlenie,
Pomalé pečenie, Trvanie,
Koniec, Posunutý štart.
Nočný jas – ak je spotrebič vypnutý,
jas displeja je nižší v čase 22:00 až
06:00.
Denný jas:
– keď je spotrebič zapnutý,
– ak sa dotknete senzorového
tlačidla počas funkcie nočného
jasu (s výnimkou ZAPNÚŤ /
VYPNÚŤ), displej sa na 10
sekúnd prepne späť do denného
jasu,
– ak je spotrebič vypnutý a
nastavíte kuchynský časomer. Po
skončení funkcie kuchynského
časomera sa displej vráti späť do
režimu nočného jasu.
10.7 Chladiaci ventilátor
Ak je rúra zapnutá, automaticky sa
aktivuje chladiaci ventilátor, aby udržal
povrch rúry chladný. Ak rúru vypnete,
chladiaci ventilátor pokračuje v činnosti,
až kým sa rúra neochladí.
11. TIPY A RADY
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
Teploty a časy pečenia
uvedené v tabuľkách sú iba
orientačné. Závisia od
konkrétneho receptu,
množstva a kvality použitých
prísad.
11.1 Odporúčania pre pečenie
Vaša rúra môže pri pečení fungovať inak
ako rúra, ktorú ste používali doteraz.
Tabuľky nižšie vám poskytujú štandardné
nastavenia pre teplotu, čas pečenia a
úroveň rúry.
Ak nie je k dispozícii nastavenie pre
konkrétny recept, vyhľadajte nastavenie
pre podobný recept.
21
11.2 Vnútorná strana dvierok
Na vnútornej strane dvierok môžete
nájsť:
•
•
čísla úrovní roštov.
informácie o funkciách rúry,
odporúčané úrovne a teploty pre
pokrmy.
11.3 Pečenie nemäsových
pokrmov
•
•
•
Po prvýkrát použite nižšiu teplotu.
Ak pečiete koláče na viacerých
úrovniach, čas pečenia môžete
predĺžiť o 10 až 15 minút.
Koláče a pečivo sa pri rôznych
úrovniach neopečú vždy rovnako
dohneda. Ak sa vyskytne
nerovnomerné zhnednutie, nie je
potrebné zmeniť nastavenie teploty.
Rozdiely sa stratia počas pečenia.
22
www.electrolux.com
•
Plechy v rúre sa môžu počas pečenia
vykriviť. Keď plechy znova vychladnú,
deformácia zmizne.
11.4 Tipy na pečenie
Výsledok pečenia
Možné príčiny
Riešenie
Spodok koláča nie je
Úroveň roštu/plechu nie je Koláč vložte do nižšej úrovne v
dostatočne prepečený. správna.
rúre.
Koláč je nízky a vlhký,
zvlnený alebo sú na
ňom vlhké pásy.
Koláč je príliš suchý.
Koláč zhnedol nerov‐
nomerne.
Teplota rúry je príliš vyso‐
ká.
Pri ďalšom pečení nastavte o
niečo nižšiu teplotu v rúre.
Príliš krátky čas pečenia.
Nastavte dlhší čas pečenia.
Čas pečenia nie je možné skrá‐
tiť nastavením vyšších teplôt.
V ceste je príliš veľa teku‐
tiny.
Použite menej tekutiny. Dávajte
pozor na časy miesenia, pred‐
ovšetkým pri použití kuchyn‐
ských spotrebičov.
Teplota rúry je príliš nízka. Pri ďalšom pečení nastavte vyš‐
šiu teplotu v rúre.
Príliš dlhý čas pečenia.
Pri ďalšom pečení nastavte
kratší čas pečenia.
Teplota v rúre je príliš vy‐
soká a čas pečenia je prí‐
liš krátky.
Nastavte nižšiu teplotu pečenia
v rúre a predĺžte čas pečenia.
Zmes nie je rovnomerne
rozložená.
Zmes cesta rozotrite po plechu
rovnomerne.
Koláč sa za nastavený Teplota rúry je príliš nízka. Pri ďalšom pečení nastavte o
čas neupečie.
niečo vyššiu teplotu v rúre.
11.5 Pečenie na jednej úrovni:
Pečenie vo formách
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Kysnutá bábov‐ Teplovzdušné
ka/brioška
Pečenie
150 - 160
50 - 70
1
Koláč Madeira/
ovocné koláče
Teplovzdušné
Pečenie
140 - 160
70 - 90
1
Korpus z kreh‐
kého cesta
Teplovzdušné
Pečenie
170 - 1801)
10 - 25
2
150 - 170
20 - 25
2
Korpus z piškó‐ Teplovzdušné
tového cesta
Pečenie
SLOVENSKY
23
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Tvarohová tor‐
ta/koláč
Horný/Dolný
Ohrev
170 - 190
60 - 90
1
1) Rúru predhrejte.
Koláče/pečivo/žemličky na plechoch
Pokrm
Funkcia
Teplota
(°C)
Čas
(min)
Úroveň
v rúre
Pletenec/veniec z kysnutého Horný/Dolný
cesta
Ohrev
170 - 190
30 - 40
3
Vianočka
160 - 1801)
50 - 70
2
Chlieb (ražný chlieb):
Horný/Dolný
1. Prvá časť procesu peče‐ Ohrev
nia.
2. Druhá časť procesu pe‐
čenia.
1. 2301)
2. 160 180
1. 20
1
2. 30 60
Veterníky/odpaľované cesto
Horný/Dolný
Ohrev
190 - 2101)
20 - 35
3
Piškótová roláda
Horný/Dolný
Ohrev
180 - 2001)
10 - 20
3
Koláč posypaný mrveničkou
(suchý)
Teplovzdušné
Pečenie
150 - 160
20 - 40
3
Mandľový maslový koláč/
cukrové koláče
Horný/Dolný
Ohrev
190 - 2101)
20 - 30
3
Ovocné koláče (z kysnuté‐
ho/piškótového cesta)2)
Teplovzdušné
Pečenie
150
35 - 55
3
Ovocné koláče (z kysnuté‐
ho/piškótového cesta)2)
Horný/Dolný
Ohrev
170
35 - 55
3
Ovocné koláče z krehkého
cesta
Teplovzdušné
Pečenie
160 - 170
40 - 80
3
Kysnutý koláč s jemnou
plnkou (napr. tvarohovou,
smotanovou, pudingovou)
Horný/Dolný
Ohrev
160 - 1801)
40 - 80
3
Horný/Dolný
Ohrev
1) Rúru predhrejte.
2) Použite hlboký pekáč.
Sušienky
Pokrm
Funkcia
Sušienky z
Teplovzdušné
krehkého cesta Pečenie
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
150 - 160
10 - 20
3
24
www.electrolux.com
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Pečivo z piškó‐ Teplovzdušné
tového cesta
Pečenie
150 - 160
15 - 20
3
Bielkové su‐
šienky / pusin‐
ky
Teplovzdušné
Pečenie
80 - 100
120 - 150
3
Mandľové Su‐
šienky
Teplovzdušné
Pečenie
100 - 120
30 - 50
3
Pečivo z kysnu‐ Teplovzdušné
tého cesta
Pečenie
150 - 160
20 - 40
3
Pečivo z lístko‐ Teplovzdušné
vého cesta
Pečenie
170 - 1801)
20 - 30
3
Pečivo
Teplovzdušné
Pečenie
1601)
10 - 25
3
Pečivo
Horný/Dolný
Ohrev
190 - 2101)
10 - 25
3
1) Rúru predhrejte.
11.6 Pečenie zapekaných a gratinovaných pokrmov
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Cestovinový
nákyp
Horný/dolný
ohrev
180 - 200
45 - 60
1
Lasagne
Horný/dolný
ohrev
180 - 200
25 - 40
1
Zapečená zele‐ Turbo gril
nina1)
160 - 170
15 - 30
1
Bagety oblože‐
né roztopeným
syrom
Teplovzdušné
pečenie
160 - 170
15 - 30
1
Sladké nákypy
Horný/dolný
ohrev
180 - 200
40 - 60
1
Zapečené ryby
Horný/dolný
ohrev
180 - 200
30 - 60
1
Plnená zeleni‐
na
Teplovzdušné
pečenie
160 - 170
30 - 60
1
1) Rúru predhrejte.
SLOVENSKY
25
11.7 Vlhký Horúci Vzduch
Pre dosiahnutie najlepších
výsledkov dodržiavajte
návrhy v tabuľke nižšie.
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rú‐
re
Zapečené cestoviny
200 - 220
45 - 55
3
Zapečené zemiaky
180 - 200
70 - 85
3
Moussaka
170 - 190
70 - 95
3
Lasagne
180 - 200
75 - 90
3
Cannelloni
180 - 200
70 - 85
3
Chlebový puding
190 - 200
55 - 70
3
Ryžový puding
170 - 190
45 - 60
3
Jablkový koláč z piškótového ce‐
sta (okrúhla forma na koláče)
160 - 170
70 - 80
3
Biely chlieb
190 - 200
55 - 70
3
11.8 Viacúrovňové pečenie
Použite funkciu:Teplovzdušné Pečenie.
Koláče/pečivo/žemličky na plechoch
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
2 úrovne
3 úrovne
Veterníky/
160 - 1801)
odpaľované ce‐
sto
25 - 45
1/4
-
Suchý koláč s
mrveničkou
30 - 45
1/4
-
150 - 160
1) Rúru predhrejte.
Sušienky/malé koláčiky/pečivo/rožky
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
2 úrovne
3 úrovne
Sušienky z
150 - 160
krehkého cesta
20 - 40
1/4
1/3/5
Pečivo z piškó‐ 160 - 170
tového cesta
25 - 40
1/4
-
26
www.electrolux.com
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
2 úrovne
3 úrovne
Bielkové su‐
šienky, sneho‐
vé pusinky
80 - 100
130 - 170
1/4
-
Mandľové su‐
šienky
100 - 120
40 - 80
1/4
-
Pečivo z kysnu‐ 160 - 170
tého cesta
30 - 60
1/4
-
Pečivo z lístko‐ 170 - 1801)
vého cesta
30 - 50
1/4
-
Pečivo
20 - 30
1/4
-
180
1) Rúru predhrejte.
11.9 Pomalé Pečenie
Túto funkciu použite na prípravu
chudých, jemných kúskov mäsa a rýb pri
maximálnej teplote 65 °C. Túto funkciu
nemôžete použiť pre niektoré recepty
ako napr. dusené mäso alebo mastné
bravčové pečené.Pomocou teplotnej
sondy môžete zabezpečiť správnu
vnútornú teplotu mäsa (pozrite si tabuľku
pre teplotnú sondu).
Počas prvých 10 minút môžete nastaviť
teplotu rúry v rozsahu od 80 °C do 150
°C. Predvolená teplota je 90 °C. Po
nastavení teploty bude rúra ďalej piecť
pri 80 °C. Pri príprave hydiny
nepoužívajte túto funkciu.
Pokrm
Množstvo
Pri použití tejto funkcie
pripravujte vždy pokrm bez
pokrievky.
1. Mäso prudko opečte na pekáči na
varnom paneli pri vysokej teplote –
asi 1 až 2 minúty zo všetkých strán.
2. Mäso v horúcom pekáči vložte do
rúry na drôtený rošt.
3. Do mäsa zastrčte teplotnú sondu.
4. Zvoľte funkciu Pomalé pečenie a
nastavte správnu záverečnú
vnútornú teplotu.
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Hovädzie peče‐ 1 000 – 1 500 g 120
né
120 - 150
1
Hovädzie filety
1 000 – 1 500 g 120
90 - 150
3
Pečené teľacie
1 000 – 1 500 g 120
120 - 150
1
Steaky
200 – 300 g
20 - 40
3
120
SLOVENSKY
27
11.10 Pizza
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Pizza (tenká)
200 - 2301)2)
15 - 20
2
Pizza (s bohatým
obložením)
180 - 200
20 - 30
2
Švajčiarske pečivo
Wähe
180 - 200
40 - 55
1
Špenátový koláč
160 - 180
45 - 60
1
Slaný Lotrinský Ko‐ 170 - 190
láč
45 - 55
1
Švajčiarska torta
170 - 190
45 - 55
1
Tvarohová torta/
koláč
140 - 160
60 - 90
1
Jablkový koláč, ob‐
ložený
150 - 170
50 - 60
1
Zeleninový koláč
160 - 180
50 - 60
1
Nízky chlieb
230 - 2501)
10 - 20
2
Koláč z lístkového
cesta
160 - 1801)
45 - 55
2
Flammekuchen
(jedlo podobné piz‐
ze z Alsaska)
230 - 2501)
12 - 20
2
Pirohy (ruská verzia 180 - 2001)
calzone)
15 - 25
2
1) Rúru predhrejte.
2) Použite hlboký pekáč.
11.11 Pečenie mäsa
Použite teplovzdorný riad do rúr.
Veľké kusy mäsa pečte priamo na plechu
na pečenie alebo na drôtenom rošte
umiestnenom nad plechom.
Na plech na pečenie nalejte malé
množstvo vody, aby ste predišli horeniu
mäsových štiav alebo tuku.
Mäso s kožou môžete piecť v pekáči bez
pokrievky.
Pečené mäso po uplynutí 1/2 až 2/3
doby pečenia obráťte.
Aby bolo mäso šťavnatejšie:
• chudé mäso pečte v pekáči s
pokrievkou alebo vo vrecku na
pečenie.
• pečte mäso a rybu vo veľkých kusoch
(1 kg alebo viac).
• veľké kusy pečeného mäsa a hydinu
niekoľkokrát podlejte počas pečenia
vlastnou šťavou.
28
www.electrolux.com
11.12 Tabuľky pečenia mäsa
Hovädzie
Pokrm
Množstvo
Funkcia
Teplota
(°C)
Dusené mäso
v pekáči
1 – 1,5 kg
Horný/Dolný 230
ohrev
Čas (min)
Úroveň
v rúre
120 - 150
1
Hovädzie pe‐
na cm hrúb‐ Turbo gril
čené alebo ho‐ ky
vädzie filety:
neprepečené
190 - 2001)
5-6
1
Hovädzie pe‐
na cm hrúb‐ Turbo gril
čené alebo ho‐ ky
vädzie filety:
stredne prepe‐
čené
180 - 1901)
6-8
1
Hovädzie pe‐
na cm hrúb‐ Turbo gril
čené alebo ho‐ ky
vädzie filety:
prepečené
170 - 1801)
8 - 10
1
1) Rúru predhrejte.
Bravčové
Pokrm
Množstvo
(kg)
Funkcia
Teplota
(°C)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Pliecko, krko‐
vička, stehno
1 - 1.5
Turbo gril
160 - 180
90 - 120
1
Kotleta/rebier‐
ka
1 - 1.5
Turbo gril
170 - 180
60 - 90
1
Sekaná
0.75 - 1
Turbo gril
160 - 170
50 - 60
1
Bravčové kole‐ 0.75 - 1
no (predvare‐
né)
Turbo gril
150 - 170
90 - 120
1
Teľacie
Pokrm
Množstvo
(kg)
Funkcia
Teplota (°C) Čas (min)
Úroveň
v rúre
Pečené teľa‐ 1
cie
Turbo gril
160 - 180
90 - 120
1
Teľacie kole‐ 1.5 - 2
no
Turbo gril
160 - 180
120 - 150
1
SLOVENSKY
Jahňacie
Pokrm
Množstvo
(kg)
Funkcia
Teplota (°C) Čas (min)
Úroveň
v rúre
Jahňacie
stehno/
pečená jah‐
ňacina
1 - 1.5
Turbo gril
150 - 170
100 - 120
1
Jahňací
chrbát
1 - 1.5
Turbo gril
160 - 180
40 - 60
1
Pokrm
Množstvo
(kg)
Funkcia
Teplota (°C) Čas (min)
Zajačí chrb‐
át/Noha za‐
jaca
do 1
Horný/Dolný 2301)
ohrev
30 - 40
1
Srnčí/jelení
chrbát
1.5 - 2
Horný/Dolný 210 - 220
ohrev
35 - 40
1
Srnčie steh‐
no
1.5 - 2
Horný/Dolný 180 - 200
ohrev
60 - 90
1
Zverina
Úroveň
v rúre
1) Rúru predhrejte.
Hydina
Pokrm
Množstvo
(kg)
Funkcia
Teplota (°C) Čas (min)
Úroveň
v rúre
Časti hydiny 0,2 - 0,25
každá
Turbo gril
200 - 220
30 - 50
1
Polovica ku‐ 0,4 - 0,5
raťa
každá
Turbo gril
190 - 210
35 - 50
1
Kurča, vy‐
kŕmené
1 - 1.5
Turbo gril
190 - 210
50 - 70
1
Kačka
1.5 - 2
Turbo gril
180 - 200
80 - 100
1
Hus
3.5 - 5
Turbo gril
160 - 180
120 - 180
1
Morka
2.5 - 3.5
Turbo gril
160 - 180
120 - 150
1
Morka
4-6
Turbo gril
140 - 160
150 - 240
1
Množstvo
(kg)
Funkcia
Teplota (°C) Čas (min)
Ryba (v pare)
Pokrm
Celá ryba do 1 - 1.5
1 kg
Horný/Dolný 210 - 220
ohrev
40 - 60
Úroveň
v rúre
1
29
30
www.electrolux.com
11.13 Gril
•
•
•
•
•
Grilujte vždy s maximálnou teplotou.
Rošt zasuňte do úrovne rúry
odporúčanej v tabuľke grilovania.
Pekáč vždy zasuňte do prvej úrovne
rúry, aby zachytával tuk.
Grilujte iba ploché kúsky mäsa alebo
ryby.
Prázdnu rúru vždy predhrievajte
pomocou funkcií grilu 5 minút.
UPOZORNENIE!
Grilujte vždy pri zatvorených
dvierkach rúry.
Gril
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
1. strana
2. strana
Pečené hovä‐
dzie mäso
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Hovädzie filety
230
20 - 30
20 - 30
3
Bravčový chrb‐
át
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Teľací chrbát
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Jahňací chrbát
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Celá ryba, 500
– 1 000 g
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
Rýchly gril
Pokrm
Čas (min)
Úroveň v rúre
1. strana
2. strana
Burgers / Fašírky
8 - 10
6-8
4
Bravčová fileta
10 - 12
6 - 10
4
Klobásy
10 - 12
6-8
4
Filety/teľacie steaky 7 - 10
6-8
4
Toast / Hrianky
1-3
1-3
5
Obložené hrianky
6-8
-
4
11.14 Mrazené Pokrmy - Teplovzdušné pečenie
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Pizza, mrazená
200 - 220
15 - 25
2
Americká pizza,
mrazená
190 - 210
20 - 25
2
Pizza, chladená
210 - 230
13 - 25
2
SLOVENSKY
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Malé pizze, mraze‐
né
180 - 200
15 - 30
2
Hranolčeky, tenké
200 - 220
20 - 30
3
Hranolčeky, hrubé
200 - 220
25 - 35
3
Americké Zemiaky,
Krokety
220 - 230
20 - 35
3
Opečené Zemiako‐
vé Pyré
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne/cannelloni, 170 - 190
čerstvé
35 - 45
2
Lasagne/cannelloni, 160 - 180
zmraz.
40 - 60
2
Syr pečený v rúre
170 - 190
20 - 30
3
Kuracie Krídla
190 - 210
20 - 30
2
11.15 Rozmrazovanie
•
•
•
•
Jedlo vyberte z obalu a položte ho na
tanier.
V rúre použite prvú úroveň zdola.
Jedlo nezakrývajte miskou ani
tanierom, pretože by sa tým mohol
predĺžiť čas rozmrazovania.
31
Pri veľkých porciách jedla umiestnite
na dno dutiny rúry prázdny tanier
otočený nadol. Jedlo vložte do
hlbokého taniera alebo nádoby a
následne položte na tanier, ktorý je v
rúre. V prípade potreby vyberte rošty
rúry.
Pokrm
Množstvo
(kg)
Čas roz‐
Dodatočný Poznámky
mrazovania čas rozmra‐
(min.)
zovania (v
min.)
Kurča
1
100 - 140
20 - 30
Kurča položte na prevrátený ta‐
nierik položený vo veľkom tanie‐
ri. Po uplynutí polovice času ob‐
ráťte.
Mäso
1
100 - 140
20 - 30
Po uplynutí polovice času obráť‐
te.
Pstruh
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Jahody
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Maslo
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Smotana 2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Smotanu vyšľahajte, kým je mie‐
stami ešte mierne zmrazená.
Torta
60
60
-
1.4
32
www.electrolux.com
11.16 Zaváranie - Dolný ohrev
•
•
•
•
•
•
•
Používajte len zaváracie poháre
rovnakej veľkosti dostupné na trhu.
Nepoužívajte poháre so skrutkovacím
viečkom ani s bajonetovým uzáverom
ani plechovky.
Pri tejto funkcii použite prvú úroveň
zdola.
Na plech na pečenie nedávajte viac
než šesť litrových zaváracích
pohárov.
•
Poháre rovnomerne naplňte a
zatvorte.
Poháre sa nesmú navzájom dotýkať.
Do plechu na pečenie nalejte približne
1/2 litra vody, aby sa v rúre vytvorila
dostatočná vlhkosť.
Keď tekutina v pohároch začne
vrieť(asi po 35 - 60 minútach pri
jednolitrových pohároch), rúru vypnite
alebo znížte teplotu na 100 °C
(pozrite si tabuľku).
Mäkké ovocie
Pokrm
Teplota (°C)
Jahody/čučoriedky/ 160 - 170
maliny/zrelé egreše
Čas varenia, kým
tekutina nezačne
slabo vrieť (v
min.)
Ďalšie varenie pri
100 °C (min.)
35 - 45
-
Kôstkovice
Pokrm
Teplota (°C)
Čas varenia, kým
tekutina nezačne
slabo vrieť (v
min.)
Ďalšie varenie pri
100 °C (min.)
Hrušky/dule/slivky
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Pokrm
Teplota (°C)
Čas varenia, kým
tekutina nezačne
slabo vrieť (v
min.)
Ďalšie varenie pri
100 °C (min.)
Mrkva1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Uhorky
160 - 170
50 - 60
-
Miešaná zelenina
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kaleráb/hrášok/
špargľa
160 - 170
50 - 60
15 - 20
Zelenina
1) Po vypnutí rúry nechajte odstáť.
11.17 Sušenie
Plechy pokryte papierom odolným voči
tuku alebo papierom na pečenie.
Aby ste dosiahli lepší výsledok, po
uplynutí polovice času sušenia rúru
vypnite, otvorte dvierka, pokrm nechajte
na jednu noc vychladnúť a až potom
dokončite sušenie.
SLOVENSKY
Zelenina
Pred jeden plech na pečenie použite tretiu úroveň v rúre.
Pre 2 plechy použite prvú a štvrtú úroveň v rúre.
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (hod.)
Strukoviny
60 - 70
6-8
Paprika
60 - 70
5-6
Zelenina na kvasenie
60 - 70
5-6
Huby
50 - 60
6-8
Bylinky
40 - 50
2-3
Ovocie
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (hod.)
Úroveň v rúre
1 úroveň
2 úrovne
Slivky
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Marhule
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Jablkové plátky 60 - 70
6-8
3
1/4
Hrušky
6-9
3
1/4
60 - 70
11.18 Tabuľka Teplotná sonda
Hovädzie
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Neprepečený
Stredne Pre‐ Prepečené
pečený
Hovädzie pečené
45
60
70
Roštenka
45
60
70
Hovädzie
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Menej
Stredne Pre‐
pečený
Viac
Sekaná
80
83
86
Bravčové
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Menej
Stredne Pre‐
pečený
Viac
Šunka,
Pečenie mäsa
80
84
88
Kotlety (chrbát),
Údené bravčové karé,
Údené karé, pošírované
75
78
82
33
34
www.electrolux.com
Teľacie
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Menej
Stredne Pre‐
pečený
Viac
Pečené teľacie
75
80
85
Teľacie koleno
85
88
90
Baranina/jahňacina
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Menej
Stredne Prepe‐ Viac
čený
Jahňacie stehno
80
85
88
Baranie stehno
75
80
85
Jahňacie stehno,
Pečené jahňacie
65
70
75
Zverina
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Menej
Stredne Prepe‐ Viac
čený
Zajačí chrbát,
Srnčí/jelení chrbát
65
70
75
Zajačie stehno,
Celý zajac,
Srnčie alebo jelenie stehno
70
75
80
Hydina
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Menej
Stredne Pre‐
pečený
Viac
Kurča (celé/polovica/prsia)
80
83
86
Kačka (celá/polovica),
Morka (celá/prsia)
75
80
85
Kačka (prsia)
60
65
70
Ryba (losos, pstruh, zubáč)
Ryba (celá/veľká/na pare),
Ryba (celá/veľká/pečená)
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Menej
Stredne Prepe‐ Viac
čený
60
64
68
SLOVENSKY
Zapekacia nádoba - predvare‐ Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
ná zelenina
Menej
Stredne Pre‐
pečený
Viac
Cuketa v zapekacej nádobe,
Brokolica v zapekacej nádobe,
Fenikel v zapekacej nádobe
91
85
88
35
Zapekacia nádoba - Slané jed‐ Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
lá
Menej
Stredne Pre‐
Viac
pečený
Cannelloni,
Lasagne,
Cestovinový nákyp
85
Zapekacia nádoba - Sladké
jedlá
Biely chlieb v zapekacej nádobe
s ovocím/bez ovocia,
Ryžová kaša v zapekacej nád‐
obe s ovocím/bez ovocia,
Sladké rezance v zapekacej
nádobe
88
91
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Menej
Stredne Pre‐
pečený
Viac
80
85
90
11.19 Informácie pre skúšobne
Skúšky podľa noriem EN 60350-1:2013 a
IEC 60350-1:2011.
Pečenie na jednej úrovni. Pečenie vo formách
Pokrm
Funkcia
Piškótový koláč bez
tuku
Piškótový koláč bez
tuku
Teplota (°C)
Čas
(min)
Úroveň v rú‐
re
Teplovzdušné Pe‐ 140 - 150
čenie
35 - 50
2
Horný/Dolný
Ohrev
160
35 - 50
2
Jablkový koláč (2
Teplovzdušné Pe‐ 160
formy, priemer 20
čenie
cm, rozmiestnené po
uhlopriečke)
60 - 90
2
Jablkový koláč (2
Horný/Dolný
formy, priemer 20
Ohrev
cm, rozmiestnené po
uhlopriečke)
70 - 90
1
180
36
www.electrolux.com
Pečenie na jednej úrovni. Sušienky
Použite tretiu úroveň v rúre.
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Linecké koláčiky/ploché
pečivo
Teplovzdušné Peče‐
nie
140
25 - 40
Linecké koláčiky/ploché
pečivo
Horný/Dolný Ohrev
1601)
20 - 30
Malé koláčiky (20 ks/
plech)
Teplovzdušné Peče‐
nie
1501)
20 - 35
Malé koláčiky (20 ks/
plech)
Horný/Dolný Ohrev
1701)
20 - 30
1) Rúru predhrejte.
Viacúrovňové pečenie. Sušienky
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas
(min)
Úroveň v rú‐
re
2
3
úrov‐ úrov‐
ne
ne
Linecké koláčiky/
ploché pečivo
Teplovzdušné
Pečenie
140
25 - 45
1/4
1/3/
5
Malé koláčiky (20
ks/plech)
Teplovzdušné
Pečenie
1501)
23 - 40
1/4
-
1) Rúru predhrejte.
Gril
Prázdnu rúru predhrievajte 5 minút.
Grilujte s maximálnou nastavenou teplotou.
Pokrm
Funkcia
Čas (min)
Úroveň v rúre
Hrianky
Gril
1-3
5
Hovädzí steak
Gril
24 - 301)
4
1) Po uplynutí polovice času obráťte.
Rýchly Gril
Prázdnu rúru predhrievajte 3 minúty.
Grilujte s maximálnou nastavenou teplotou.
Použite štvrtú úroveň v rúre.
Pokrm
Hamburgery
Čas (min)
1. strana
2. strana
8 - 10
6-8
SLOVENSKY
Pokrm
37
Čas (min)
Hrianky
1. strana
2. strana
1-3
1-3
12. OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
12.1 Poznámky k čisteniu
Prednú stranu rúry očistite mäkkou
tkaninou namočenou v teplej vode s
prídavkom mierneho čistiaceho
prostriedku.
Na čistenie kovových povrchov použite
príslušný čistiaci prostriedok.
2. Zadnú časť líšt odtiahnite od bočnej
steny a lišty vyberte.
1
Vnútro rúry vyčistite po každom použití.
Hromadenie tuku alebo zvyškov jedál
môže mať na následok vznik požiaru.
Riziko je vyššie pri grilovacom pekáči.
Po každom použití vyčistite všetko
príslušenstvo a nechajte ho uschnúť.
Použite mäkkú handričku namočenú v
teplej vode s prídavkom čistiaceho
prostriedku. Príslušenstvo sa nesmie
umývať v umývačke riadu.
Odolné nečistoty odstráňte špeciálnym
čistiacim prostriedkom pre rúry na
pečenie.
Ak máte príslušenstvo s nelepivým
povrchom, nečistite ho agresívnymi
prostriedkami, ostrými predmetmi ani v
umývačke riadu. Môže to spôsobiť
poškodenie nepriľnavého povrchu.
Po každom použití vyčistite vlhkosť z
dutiny.
12.2 Vybratie zasúvacích líšt
Pri čistení rúry z nej vyberte zasúvacie
lišty.
UPOZORNENIE!
Pri vyberaní zasúvacích líšt
postupujte veľmi opatrne.
1. Odtiahnite prednú časť zasúvacích
líšt od bočnej steny.
2
Pri inštalácii odstráneného príslušenstva
zvoľte opačný postup.
Upevňovacie kolíky na
teleskopických lištách musia
smerovať dopredu.
12.3 Pyrolýza
UPOZORNENIE!
Vyberte všetko príslušenstvo
a vysúvacie lišty.
Pyrolytické čistenie sa
nemôže spustiť:
• ak ste nevytiahli konektor
teplotnej sondy z
príslušnej zásuvky, Pri
niektorých modeloch sa v
prípade tejto chyby na
displeji zobrazí kód C2.
• ak ste nezavreli úplne
dvierka rúry. Pri
niektorých modeloch sa v
prípade tejto chyby na
displeji zobrazí kód C3.
38
www.electrolux.com
UPOZORNENIE!
Ak sú v tej istej kuchynskej
skrinke nainštalované ďalšie
spotrebiče, nepoužívajte ich
súčasne s funkciou
Pyrolýza. Spôsobilo by to
poškodenie rúry.
Počas pyrolytického čistenia sú dvierka
zablokované. Symbol
a pásiky
ukazovateľa ohrevu svietia, kým sa
dvierka neodistia. Dvierka sa odistia, keď
bude teplota vnútri rúry bezpečná a keď
sa ukončí pyrolytické čistenie.
Počas pyrolytického čistenia nesvieti
osvetlenie rúry.
1. Hrubé nečistoty očistite ručne.
2. Vnútornú stranu dvierok umyte
horúcou vodou, tak aby sa zvyšky
nepripálili vplyvom horúceho
vzduchu.
3. Zapnite rúru.
4. Opakovane stláčajte tlačidlo , až
kým sa na displeji nezobrazí "Pyro" a
číslo programu čistenia.
5. Stlačte tlačidlo
pripomenutie potreby pyrolytického
čistenia.
Pripomienka čistenia
zhasne:
• po dokončení funkcie
pyrolytického čistenia,
• keď ju vypnete v
základnom nastavení.
Pozrite si časť
„Používanie ponuky
nastavení“.
12.5 Odstránenie a montáž
dvierok
Dvierka a vnútorné sklenené panely
môžete vybrať a vyčistiť. Počet
sklenených panelov sa líši v závislosti od
modelu.
VAROVANIE!
Dvierka sú ťažké.
1. Dvierka úplne otvorte.
2. Úplne stlačte upínacie páky (A) na
oboch pántoch dvierok.
.
6. Stlačte tlačidlo
alebo
a
nastavte trvanie procesu čistenia:
Voliteľná
funkcia
Popis
1
1 h pre slabé
znečistenie
2
1 h 30 min
pre bežné
znečistenie
3
3 h pre silné
znečistenie
Funkciu Koniec môžete použiť na
posunutie štartu procesu čistenia.
7. Nastavenie potvrďte stlačením
tlačidla
.
12.4 Pripomienka čistenia
Po každom vypnutí spotrebiča bude na
najbližších 10 sekúnd na displeji blikať
symbol pripomienky čistenia
ako
A
A
3. Dvierka rúry privrite, aby zostali v
prvej otvorenej polohe (približne v
70° uhle).
4. Dvierka rúry uchopte po oboch
stranách a potiahnite ich od rúry v
určitom uhle smerom nahor.
5. Dvierka položte vonkajšou stranou
nadol na mäkkú tkaninu na rovný
povrch.
6. Uchopte rám dvierok (B) na hornom
okraji dvierok po oboch stranách a
zatlačte ho dovnútra, aby sa uvoľnili
upevňovacie západky.
SLOVENSKY
ABC
2
B
1
7. Rám dvierok vyberte potiahnutím
dopredu.
8. Sklenené panely dvierok uchopte na
ich hornej hrane a po jednom ich
vytiahnite smerom nahor z úchytiek.
12.6 Výmena osvetlenia
9. Sklenený panel umyte vodou s
prídavkom saponátu. Sklenený panel
dôkladne osušte.
Po dokončení čistenia vykonajte hore
uvedené kroky v opačnom poradí. Najprv
namontujte malý panel, potom väčší a
dvierka.
VAROVANIE!
Uistite sa, že sú sklá vložené
v správnej polohe, inak sa
môže prehriať povrch dierok.
Dbajte na to, aby ste sklenené panely (C,
B a A) namontovali späť v správnom
poradí. Najprv vložte panel C, ktorý má
na ľavej strane vytlačený štvorec a na
pravej strane vytlačený trojuholník. Tieto
symboly nájdete vytlačené aj na ráme
dvierok. Symbol trojuholníka na skle sa
musí zhodovať s trojuholníkom na ráme
dverí, a symbol štvorca sa musí
zhodovať so štvorcom. Následne vložte
zvyšné dva sklenené panely.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zásahu elektrickým prúdom.
Žiarovka môže byť horúca.
1. Vypnite rúru.
Počkajte, kým rúra vychladne.
2. Rúru odpojte zo siete.
3. Na dno dutiny položte handričku.
Horné svetlo
1. Sklenený kryt otočte a vyberte ho.
2. Sklenený kryt vyčistite.
3. Nahraďte žiarovku inou vhodnou
žiarovkou odolnou teplotám do 300
°C .
4. Nasaďte sklenený kryt.
Bočné osvetlenie
1. Aby ste získali prístup k žiarovke
osvetlenia, vyberte ľavé zasúvacie
lišty.
39
40
www.electrolux.com
2. Pomocou úzkeho tupého predmetu
(napr. čajovej lyžičky) odstráňte
sklenený kryt.
3. Sklenený kryt vyčistite.
4. Nahraďte žiarovku inou vhodnou
žiarovkou odolnou teplotám do 300
°C.
5. Nasaďte sklenený kryt.
6. Nainštalujte ľavé zásuvné lišty.
13. RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
13.1 Čo robiť, keď...
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Rúra sa nedá zapnúť ani
používať.
Rúra nie je pripojená ku
zdroju elektrického napája‐
nia alebo je pripojená ne‐
správne.
Skontrolujte, či je rúra
správne pripojená ku zdro‐
ju elektrického napájania
(pozrite si schému pripoje‐
nia).
Rúra sa nezohrieva.
Rúra je vypnutá.
Rúru zapnite.
Rúra sa nezohrieva.
Nie sú nastavené hodiny.
Nastavte čas.
Rúra sa nezohrieva.
Nie sú nastavené potrebné Skontrolujte, či sú nastave‐
nastavenia.
nia správne.
Rúra sa nezohrieva.
Aktivovalo sa automatické
vypínanie.
Rúra sa nezohrieva.
Je zapnutá detská poistka. Pozrite si časť „Používanie
funkcie Detská poistka“.
Rúra sa nezohrieva.
Poistka je vypálená.
Pozrite si časť „Automatic‐
ké vypínanie“.
Skontrolujte, či je príčinou
poruchy práve poistka. Ak
sa poistka vypáli opakova‐
ne, obráťte sa na kvalifiko‐
vaného elektrikára.
SLOVENSKY
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Nesvieti žiarovka.
Žiarovka je vypálená.
Vymeňte žiarovku.
Displej pri vypnutom spo‐
trebiči nezobrazuje čas.
Displej je vypnutý.
Ak chcete displej opäť za‐
41
pnúť, dotknite sa naraz
a
.
Teplotná sonda nefunguje. Konektor teplotnej sondy
Konektor teplotnej sondy
nie je správne nainštalova‐ zasuňte do príslušnej zá‐
ný do zásuvky.
suvky až na doraz.
Príprava jedla trvá veľmi dl‐ Teplota je príliš nízka ale‐
ho alebo naopak, jedlá sú bo príliš vysoká.
hotové príliš rýchlo.
Vnútri rúry a na jedlách sa
zráža para a vytvára sa
skondenzovaná voda.
V prípade potreby upravte
teplotu. Postupujte podľa
pokynov v návode.
Jedlo ste nechali v rúre prí‐ Po ukončení pečenia ne‐
liš dlho.
nechávajte jedlá v rúre dlh‐
šie ako 15 – 20 minút.
Na displeji sa zobrazí „C2“. Chcete spustiť funkciu Py‐
rolýza alebo Rozmrazova‐
nie, ale nevybrali ste zo
zásuvky konektor teplotnej
sondy.
Konektor teplotnej sondy
odpojte zo zásuvky.
Na displeji sa na niekoľko
sekúnd zobrazí „C3“.
Funkcia čistenia vôbec ne‐ Úplne zatvorte dvierka.
pracuje. Nezavreli ste úpl‐
ne dvierka rúry alebo je
nefunkčné blokovanie dve‐
rí.
Na displeji sa zobrazí
„F102“.
•
•
Nezavreli ste úplne
•
dvierka rúry.
•
Zámok dverí je nefunkč‐
ný.
•
Na displeji je zobrazený
chybový kód, ktorý nie je v
tabuľke.
Došlo k poruche elektriky.
•
•
Úplne zatvorte dvierka.
Pomocou domovej po‐
istky alebo bezpečnost‐
ného vypínača v poist‐
kovej skrini vypnite rúru
a znovu ju zapnite.
Ak sa na displeji znovu
zobrazí „F102“, obráťte
sa na oddelenie staro‐
stlivosti o zákazníka.
Pomocou domovej po‐
istky alebo bezpečnost‐
ného vypínača v poist‐
kovej skrini vypnite rúru
a znovu ju zapnite.
Ak sa na displeji znovu
zobrazí chybový kód,
obráťte sa na oddelenie
starostlivosti o zákazní‐
ka.
42
www.electrolux.com
13.2 Servisné údaje
štítku. Typový štítok sa nachádza na
prednom ráme vnútorného priestoru rúry.
Neodstraňujte typový štítok z dutiny rúry.
Ak problém nedokážete odstrániť sami,
kontaktujte predajcu alebo autorizované
servisné stredisko.
Údaje potrebné pre autorizované
servisné stredisko nájdete na typovom
Odporúčame, aby ste si sem zapísali tieto údaje:
Model (MÓD.)
.........................................
Číslo výrobku (PNC)
.........................................
Sériové číslo (S.N.)
.........................................
14. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ
14.1 Dátový list produktu a informácie o produkte podľa EU
65-66/2014
Názov dodávateľa
Electrolux
Model
EOC45752OX
EOC5751FAV
EOC5751FAX
EOC5751FOV
EOC5751FOX
EOC5751FOZ
Index energetickej účinnosti
81.2
Energetická trieda
A+
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, tra‐
dičný režim
0.99 kWh/cyklus
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, režim 0.69 kWh/cyklus
s ventilátorom
Počet dutín
1
Zdroj tepla
Elektrina
Objem
71 l
Typ rúry
Zabudovateľná rúra
SLOVENSKY
Hmotnosť
EN 60350-1 - Elektrické varné spotrebiče
pre domácnosť. Časť 1: Sporáky, rúry,
parné rúry a grily. Metódy merania
výkonových parametrov.
14.2 Úspora energie
Rúra má funkcie, ktoré vám
pomôžu usporiť energiu pri
každodennom pečení.
Všeobecné rady
Uistite sa, že sú dvierka rúry počas
prevádzky rúry zatvorené. Počas
pečenia neotvárajte príliš často dvierka.
Tesnenie dvierok udržiavajte čisté a
uistite sa, že je upevnené na svojom
mieste.
V záujem vyššej úspory energie použite
kovový riad.
Ak je to možné, rúru pred vložením jedla
dovnútra nepredhrievajte.
Ak proces pečenia pokrmu trvá viac ako
30 minút, 3-10 minút pred ukončením
pečenia (v závislosti od času pečenia)
znížte teplotu v rúre na minimum. Pokrm
sa bude naďalej piecť vďaka
zvyškovému teplu v rúre.
Zvyškové teplo použite na ohrev
ostatných pokrmov.
Keď pripravujete niekoľko pokrmov
naraz, zachovajte čo najkratšie prestávky
medzi pečením.
Pečenie s ventilátorom
Ak je to možné, použite funkcie pečenia
s ventilátorom, aby ste dosiahli úsporu
energie.
EOC45752OX
36.5 kg
EOC5751FAV
36.5 kg
EOC5751FAX
36.5 kg
EOC5751FOV
39.5 kg
EOC5751FOX
36.5 kg
EOC5751FOZ
36.5 kg
43
Zvyškové teplo
Pri niektorých funkciách rúry sa ohrevné
články automaticky vypnú skôr, ak je
zapnutý program s časovou funkciou
Trvanie alebo Koniec a čas pečenia je
dlhší ako 30 minút.
Ventilátor a osvetlenie budú naďalej v
činnosti.
Uchovanie teploty jedla
Ak chcete jedlo uchovať teplé pomocou
zvyškového tepla, zvoľte najnižšie možné
nastavenie teploty. Na displeji sa zobrazí
ukazovateľ zvyškového tepla alebo
teplota.
Pečenie s vypnutým osvetlením
Počas pečenia vypnite osvetlenie.
Zapnite ho iba v prípade potreby.
Vlhký Horúci Vzduch
Funkcia určená na úsporu energie počas
pečenia.
Keď použijete túto funkciu, osvetlenie sa
po 30 sekundách automaticky vypne.
Osvetlenie môžete opäť zapnúť, ale
tento úkon zníži očakávanú úsporu
energie.
Vypnutie displeja
Displej môžete vypnúť. Naraz stlačte a
podržte tlačidlá
a
zopakujte tento krok.
. Pre zapnutie
44
www.electrolux.com
15. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
spotrebiče označené symbolom spolu s
odovzdajte na recykláciu. . Obal hoďte
do príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí
a recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
*
SLOVENSKY
45
46
www.electrolux.com
SLOVENSKY
47
867316393-D-192018
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement