Electrolux EOE7P31X Rúry Používateľská príručka | Manualzz
COE7P31X2
EOE7P31X
SK
Rúra
Návod na používanie
2
www.electrolux.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.......................................................................3
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.............................................................................. 4
3. POPIS VÝROBKU.............................................................................................. 7
4. OVLÁDACÍ PANEL.............................................................................................8
5. PRED PRVÝM POUŽITÍM................................................................................10
6. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE.......................................................................... 10
7. ČASOVÉ FUNKCIE.......................................................................................... 12
8. AUTOMATICKÉ PROGRAMY..........................................................................14
9. POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA..................................................................... 15
10. DOPLNKOVÉ FUNKCIE.................................................................................17
11. TIPY A RADY................................................................................................. 19
12. OŠETROVANIE A ČISTENIE.........................................................................32
13. RIEŠENIE PROBLÉMOV............................................................................... 36
14. INŠTALÁCIA...................................................................................................38
15. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ.......................................................................... 39
MYSLÍME NA VÁS
Ďakujeme, že ste si kúpili spotrebič značky Electrolux. Vybrali ste si výrobok,
ktorý v sebe skrýva desaťročia odborných skúseností a inovácií. Je dômyselný a
štýlový a pri jeho navrhovaní sme mysleli predovšetkým na vás. Pri každom
použití si tak môžete byť istí, že dosiahnete vynikajúce výsledky.
Vitajte vo svete Electrolux.
Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, pokyny na riešenie problémov a informácie o
údržbe:
www.electrolux.com/webselfservice
Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby:
www.registerelectrolux.com
Môžete si kúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely
pre váš spotrebič:
www.electrolux.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť
nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Tieto informácie nájdete na typovom štítku.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny
Všeobecné informácie a tipy
Ochrana životného prostredia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
SLOVENSKY
1.
3
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca
nezodpovedá za telesnú ujmu ani za škody spôsobené
nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny
uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste
do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom
skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou
osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a
rozumejú prípadným rizikám.
Deti medzi 3 a 8 rokmi a osoby s veľmi rozsiahlymi a
zložitými hendikepmi nesmú mať prístup k spotrebiču,
pokiaľ nie sú pod nepretržitým dozorom.
Deti do 3 rokov smú mať prístup k spotrebiču iba ak
sú nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k
spotrebiču, keď pracuje alebo keď sa chladí.
Prístupné časti sú horúce.
Ak má spotrebič detskú poistku, mala by byť zapnutá.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať
žiadnu údržbu na spotrebiči.
1.2 Všeobecná bezpečnosť
•
•
Nainštalovať tento spotrebič a vymeniť kábel smie iba
kvalifikovaná osoba.
VAROVANIE: Spotrebič a jeho prístupné časti sa
počas používania môžu značne zahriať. Nedotýkajte
sa ohrevných článkov.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pri vyberaní alebo vkladaní príslušenstva alebo nádob
na pečenie vždy používajte kuchynské rukavice.
Pred akoukoľvek údržbou spotrebič odpojte od
elektrickej siete.
Dbajte na to, aby bol spotrebič pred výmenou žiarovky
vypnutý, aby bolo vylúčené nebezpečenstvo zásahu
elektrickým prúdom.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
Na čistenie skla dvierok nepoužívajte abrazívne
prostriedky ani ostré kovové škrabky, pretože by mohli
poškrabať povrch, čo môže spôsobiť rozbitie skla.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho
dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom
stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
Vyliate zvyšky treba odstrániť pred pyrolytickým
čistením. Z rúry vyberte všetky súčasti.
Ak chcete vybrať zasúvacie lišty, najprv potiahnite
prednú časť zasúvacích líšt a potom zadný koniec
smerom od bočnej steny a vyberte ich. Pri inštalácii
zasúvacích líšt zvoľte opačný postup.
Používajte iba teplotnú sondu odporúčanú pre tento
spotrebič.
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2.1 Inštalácia
VAROVANIE!
Tento spotrebič smie
nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
•
•
•
•
•
Odstráňte všetky obaly.
Neinštalujte ani nepoužívajte
poškodený spotrebič.
Dodržiavajte pokyny na inštaláciu
dodané so spotrebičom.
Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
používajte ochranné rukavice a
uzavretú obuv.
Spotrebič neťahajte za rukoväť.
•
•
•
Dodržiavajte požadovanú minimálnu
vzdialenosť od iných spotrebičov a
nábytku.
Spotrebič nainštalujte na bezpečné a
vhodné miesto, ktoré spĺňa
požiadavky na inštaláciu.
Spotrebič je vybavený elektrickým
chladiacim systémom. Musí sa
používať s napájaním z elektrickej
siete.
2.2 Zapojenie do elektrickej
siete
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo požiaru a
zásahu elektrickým prúdom.
SLOVENSKY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Všetky elektrické zapojenia by mal
vykonať kvalifikovaný
elektroinštalatér.
Spotrebič musí byť uzemnený.
Uistite sa, že parametre na typovom
štítku sú kompatibilné s elektrickým
napätím zdroja napájania.
Vždy používajte správne inštalovanú
uzemnenú zásuvku.
Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry
a predlžovacie káble.
Uistite sa, že zástrčka a prívodný
elektrický kábel nie sú poškodené. Ak
prívodný elektrický kábel spotrebiča
treba vymeniť, túto operáciu smie
urobiť iba pracovník autorizovaného
servisného strediska.
Nedovoľte, aby sa napájacie
elektrické káble dotkli alebo dostali do
blízkosti dvierok spotrebiča najmä
vtedy, keď sú dvierka horúce.
Zariadenie na ochranu pred dotykom
elektrických častí pod napätím a
izolovaných častí treba namontovať
tak, aby sa nedalo odstrániť bez
nástrojov.
Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej
zásuvky až po dokončení inštalácie.
Po inštalácii sa uistite, že máte
prístup k sieťovej zástrčke.
Ak je sieťová zásuvka uvoľnená,
nezapájajte do nej sieťovú zástrčku.
Spotrebič neodpájajte potiahnutím za
sieťové káble. Vždy ťahajte za
zástrčku.
Použite iba správne odpájacie
zariadenia: ochranné ističe alebo
poistky (skrutkovacie poistky treba
vybrať z držiaka), uzemnenia a
stýkače.
Elektrická sieť v domácnosti musí
mať odpájacie zariadenie, ktoré
umožní odpojenie spotrebiča od
elektrickej siete na všetkých póloch.
Vzdialenosť kontaktov odpájacieho
zariadenia musí byť minimálne 3 mm.
Skôr ako zapojíte sieťovú zástrčku do
sieťovej zásuvky, úplne zavrite
dvierka spotrebiča.
Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.
5
2.3 Používanie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia, popálenín,
zásahu elektrickým prúdom
alebo výbuchu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič je určený iba na
použitie v domácnosti.
Nemeňte technické parametre tohto
spotrebiča.
Zabezpečte, aby boli vetracie otvory
voľné.
Počas činnosti nenechávajte
spotrebič bez dozoru.
Po každom použití spotrebič vypnite.
Keď je spotrebič v činnosti, pri
otváraní dvierok postupujte opatrne.
Môže dôjsť k úniku horúceho
vzduchu.
Spotrebič nepoužívajte, keď máte
mokré ruky, ani keď je v kontakte s
vodou.
Na otvorené dvierka netlačte.
Nepoužívajte spotrebič ako pracovný
alebo odkladací povrch.
Dvierka spotrebiča otvárajte opatrne.
Použitím prísad s obsahom alkoholu
môže vzniknúť zmes alkoholu so
vzduchom.
Pri otváraní dvierok sa do kontaktu so
spotrebičom nesmú dostať iskry ani
otvorený plameň.
Horľavé produkty alebo predmety,
ktoré obsahujú horľavé látky,
nevkladajte do spotrebiča, do jeho
blízkosti ani naň.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poškodenia spotrebiča.
•
Aby ste predišli poškodeniu alebo
zmene farby smaltu:
– nádoby na pečenie ani iné
predmety neklaďte priamo na dno
spotrebiča,
– priamo na dno dutiny spotrebiča
nedávajte alobal,
– do horúceho spotrebiča nelejte
vodu,
– po ukončení prípravy pokrmu v
spotrebiči nenechávajte vlhký riad
ani potraviny,
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
– pri vyberaní alebo vkladaní
príslušenstva postupujte opatrne.
Zmena farby smaltu alebo ušľachtilej
ocele nemá žiadny vplyv na výkon
spotrebiča.
Na prípravu vlhkých koláčov
používajte hlboký pekáč. Ovocné
šťavy spôsobujú škvrny, ktoré môžu
byť trvalé.
Tento spotrebič je určený iba na
varenie. Nesmie byť použitý na iné
účely, napríklad na vykurovanie
miestnosti.
Rúru používajte vždy so zatvorenými
dvierkami.
Pri inštalácii spotrebiča za nábytkový
panel (napr. dvere) zabezpečte, aby
dvere neboli počas prevádzky
spotrebiča nikdy zatvorené. Za
zatvoreným nábytkovým panelom sa
môže vytvoriť teplo a vlhkosť a môžu
spôsobiť následné poškodenie
spotrebiča, kuchynskej jednotky alebo
podlahy. Nábytkový panel
nezatvárajte, kým spotrebič po použití
úplne nevychladne.
2.4 Starostlivosť a čistenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia, požiaru alebo
poškodenia spotrebiča.
•
•
•
•
•
•
Pred vykonávaním údržby spotrebič
vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo
sieťovej zásuvky.
Skontrolujte, či je spotrebič studený.
Existuje riziko, že sklenené panely
môžu prasknúť.
Ak sú sklenené panely dvierok
poškodené, bezodkladne ich nechajte
vymeniť. Obráťte sa na autorizované
servisné stredisko.
Pri vyberaní dvierok zo spotrebiča
postupujte opatrne. Dvierka sú ťažké!
Spotrebič pravidelne čistite, aby ste
predišli znehodnoteniu povrchového
materiálu.
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou
handričkou. Používajte iba neutrálne
saponáty. Nepoužívajte abrazívne
prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani
kovové predmety.
•
•
Ak používate sprej na čistenie rúr,
dodržiavajte bezpečnostné pokyny na
jeho obale.
Katalytický smalt (ak je k dispozícii)
nečistite žiadnym čistiacim
prostriedkom.
2.5 Pyrolytické čistenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia / požiaru /
chemických emisií (výparov)
v pyrolytickom režime.
•
•
•
•
•
Pred vykonaním funkcie pyrolytického
samočistenia alebo postupu na prvé
použitie odstráňte z vnútra rúry:
– všetky zvyšky jedla, oleja alebo
tuku a iné nečistoty.
– všetky vyberateľné predmety
(vrátane roštov, bočných
zásuvných mriežok a pod., ktoré
boli dodané s produktom),
predovšetkým však nepriľnavé
hrnce, panvice, pekáče, nástroje
a pod.
Pozorne si prečítajte všetky pokyny
týkajúce sa pyrolytického čistenia.
Keď je spustené pyrolytické čistenie,
nepúšťajte deti k spotrebiču.
Spotrebič sa veľmi zohreje a z
predných chladiacich otvorov uniká
horúci vzduch.
Pyrolytické čistenie je proces
využívajúci veľmi vysokú teplotu, pri
ktorom môže dôjsť k tvorbe dymu zo
zvyškov jedla a konštrukčných
materiálov, preto používateľom
dôrazne odporúčame:
– v priebehu pyrolytického čistenia
a po ňom zabezpečiť dobré
vetranie.
– počas prvého použitia pri
maximálnej teplote a po ňom
zabezpečiť dobré vetranie.
Na rozdiel od ľudí môžu byť niektoré
vtáky a plazy extrémne citlivé na
prípadné výpary vznikajúce počas
čistiaceho procesu všetkých
pyrolytických rúr.
– V priebehu pyrolytického čistenia
sa domáce zvieratá (najmä vtáky)
nesmú dostať do blízkeho okolia
spotrebiča a pri prvom použití
funkcie pyrolytického čistenia
SLOVENSKY
•
•
•
alebo maximálnej teploty
zabezpečte dostatočné vetranie.
Malé zvieratá môžu byť tiež veľmi
citlivé na lokálne zmeny teploty v
blízkosti všetkých pyrolytických rúr
počas programu pyrolytického
samočistenia.
Nelepivé povrchy hrncov, panvíc,
plechov, kuchynského riadu a pod. sa
môžu poškodiť vysokou teplotou pri
pyrolytickom čistení vo všetkých
pyrolytických rúrach a môžu byť tiež
zdrojom nízkej úrovne škodlivých
výparov.
Opísané výpary, ktoré sa uvoľňujú zo
všetkých pyrolytických rúr/zvyškov po
varení, nie sú škodlivé pre ľudí
vrátane dojčiat ani ľudí so
zdravotnými problémami.
•
•
2.7 Servis
•
•
•
Ak treba dať spotrebič opraviť,
obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
Používajte iba originálne náhradné
súčiastky.
2.8 Likvidácia
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia alebo udusenia.
2.6 Vnútorné osvetlenie
•
•
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zásahu elektrickým prúdom.
•
Žiarovka alebo halogénová žiarovka
používaná v tomto spotrebiči je
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Prívodný elektrický kábel odrežte
blízko pri spotrebiči a zlikvidujte ho.
Odstráňte západku dvierok, aby ste
zabránili uviaznutiu detí a domácich
zvierat v spotrebiči.
3. POPIS VÝROBKU
3.1 Celkový prehľad
1
8
2
3
4
5
5
4
3
2
1
6
1
2
3
4
5
6
7
8
Ovládací panel
Elektronický programátor
Zásuvka teplotnej sondy
Ohrevný článok
Osvetlenie
Ventilátor
Zasúvacia lišta, vyberateľná
Úrovne v rúre
7
3.2 Príslušenstvo
•
•
•
Drôtený rošt
Na kuchynský riad, formy na koláče,
pečené pokrmy.
7
určená len pre domáce spotrebiče.
Nepoužívajte ju na osvetlenie
domácnosti.
Pred výmenou žiarovky odpojte
spotrebič od zdroja napájania.
Používajte žiarovky s rovnakými
technickými parametrami .
Plech na pečenie
Na koláče a sušienky.
Hlboký pekáč
8
www.electrolux.com
•
Na pečenie mäsa a múčnych
pokrmov alebo ako nádoba na
zachytávanie tuku.
Teplotná sonda
Na meranie, do akej miery je pokrm
upečený.
•
Teleskopické lišty
Pre rošty a plechy.
4. OVLÁDACÍ PANEL
4.1 Elektronický programátor
1
2 3
4 5
6
7 8 9 10 11
Spotrebič sa ovláda senzorovými tlačidlami.
Senzo‐ Funkcia
rové tla‐
čidlo
Popis
ZAP/VYP
Zapnutie a vypnutie rúry.
2
VOLITEĽNÉ
FUNKCIE
Ak chcete nastaviť funkciu ohrevu, funkciu či‐
stenia alebo automatický program.
3
OSVETLENIE RÚ‐ Zapnutie a vypnutie osvetlenia rúry.
RY
4
TEPLOTA/RÝCH‐ Nastavenie a kontrola teploty vo vnútri rúry
LE ZOHRIEVANIE alebo teploty teplotnej sondy (ak je k dispozí‐
cii). Keď tlačidlo stlačíte a podržíte tri sekun‐
dy, funkcia rýchleho zohrievania sa ZAPNE
alebo VYPNE.
1
5
6
7
8
9
-
MÔJ OBĽÚBENÝ
PROGRAM
Uloženie vášho obľúbeného programu. Po‐
mocou tejto funkcie sa môžete priamo dostať
k obľúbenému programu, a to aj vtedy, ak je
rúra vypnutá.
DISPLEJ
Zobrazuje aktuálne nastavenia rúry.
NAHOR
Pohyb nahor v ponuke.
NADOL
Pohyb nadol v ponuke.
HODINY
Nastavenie časových funkcií.
SLOVENSKY
Senzo‐ Funkcia
rové tla‐
čidlo
10
11
9
Popis
ČASOMER
Nastavenie funkcie Kuchynský časomer.
OK
Potvrdenie výberu alebo nastavenia.
4.2 Displej
A
B
C
E
A. Symbol funkcie ohrevu
B. Počet funkcií ohrevu/programov
C. Ukazovatele časových funkcií
(pozrite si tabuľku Časové funkcie)
D. Zobrazenie hodín/zvyškového tepla
E. Zobrazenie teploty/denného času
D
Iné ukazovatele na displeji:
Symbol
/
/
Názov
Popis
Automatický program
Môžete si zvoliť automatický program.
Môj obľúbený program
Je spustený obľúbený program.
kg/g
Je spustený automatický program, pri
ktorom sa zadáva hmotnosť.
h/min
Je spustená časová funkcia.
Ukazovateľ ohrevu/zvyškové‐ Zobrazuje aktuálne teplotné nastavenie
ho tepla
rúry.
Teplota/Rýchle zohrievanie
Je zapnutá táto funkcia.
Teplota
Môžete skontrolovať alebo zmeniť te‐
plotu.
Teplotná sonda
Teplotná sonda je pripojená do zásuvky
na teplotnú sondu.
Zámok dverí
Je zapnutá funkcia zámku dverí.
Kuchynský časomer
Je zapnutá funkcia kuchynského časo‐
mera.
4.3 Ukazovateľ ohrevu
Ak zapnete funkciu ohrevu, zobrazí sa
. Tieto prúžky zobrazujú, ako sa
teplota v rúre zvyšuje alebo znižuje.
Keď teplota v rúre dosiahne nastavenú
hodnotu, čiarky na displeji zhasnú.
10
www.electrolux.com
5. PRED PRVÝM POUŽITÍM
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
Pre nastavenie denného
času si pozrite kapitolu
„Časové funkcie“.
5.1 Prvé čistenie
Vyberte z rúry vyberateľné zasúvacie
lišty a príslušenstvo.
Pozrite si kapitolu „Ošetrovanie a
čistenie“.
Pred prvým použitím rúru a príslušenstvo
vyčistite.
Príslušenstvo a zasúvacie lišty dajte späť
na ich pôvodné miesto.
5.2 Prvé zohriatie rúry
Pred prvým použitím prázdnu rúru
predhrejte.
a maximálnu
1. Nastavte funkciu:
teplotu.
2. Rúru nechajte spustenú jednu
hodinu.
3. Nastavte funkciu
a maximálnu
teplotu.
4. Rúru nechajte v činnosti 15 minút.
Príslušenstvo sa môže zohriať viac než
zvyčajne. Rúra môže počas
predhrievania produkovať zápach a dym.
Zabezpečte dostatočné vetranie v
miestnosti.
6. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
6.1 Funkcie ohrevu
Funkcia rúry Použitie
Na pečenie až na troch
úrovniach a sušenie po‐
travín.
Teplovzdušné Nastavte teplotu o
Pečenie
20-40 °C nižšiu ako pre
Tradičné pečenie.
Pizza
Tradičné pe‐
čenie (Horný/
Dolný Ohrev)
Na prípravu pizze. Na
intenzívnejšie zhnednu‐
tie povrchu a chrumka‐
vú spodnú časť.
Na pečenie múčnych je‐
dál a mäsa na jednej
úrovni.
Funkcia rúry Použitie
Pomalé Pe‐
čenie
Dolný Ohrev
Na prípravu jemného a
šťavnatého pečeného
mäsa.
Na pečenie koláčov s
chrumkavým korpusom
a na zaváranie.
SLOVENSKY
Funkcia rúry Použitie
Táto funkcia je určená
na úsporu energie po‐
čas pečenia. Pokyny
Vlhký Horúci ohľadom pečenia nájde‐
Vzduch
te v kapitole „Rady a ti‐
py“, Vlhký Horúci
Vzduch. Dvierka rúry
majú byť počas pečenia
zatvorené, aby nebola
prerušená funkcia a aby
bola zabezpečená pre‐
vádzka s najvyššou
možnou energetickou
účinnosťou. Keď použi‐
jete túto funkciu, teplota
v dutine sa môže líšiť
od nastavenej teploty.
Používa sa zvyškové
teplo.Výkon ohrevu sa
môže znížiť. Všeobecné
odporúčania ohľadne
úspory energie nájdete
v kapitole „Energetická
účinnosť", Úspora ener‐
gie.Táto funkcia bola
použitá na určenie trie‐
dy energetickej účinno‐
sti podľa normy EN
60350-1. Keď použijete
túto funkciu, osvetlenie
sa po 30 sekundách au‐
tomaticky vypne.
Na rozmrazenie potra‐
vín (zeleniny a ovocia).
Čas rozmrazovania zá‐
Rozmrazova‐ visí od množstva a veľ‐
nie
kosti mrazených potra‐
vín.
Na udržiavanie teploty
pokrmov.
Funkcia rúry Použitie
Rýchly Gril
Turbo Gril
Na grilovanie plochých
jedál vo väčších množ‐
stvách a prípravu hria‐
nok.
Na pečenie väčších ku‐
sov mäsa alebo hydiny
s kosťami na jednej
úrovni. Na gratinovanie
a zapekanie.
6.2 Nastavenie funkcie ohrevu
1. Zapnite rúru pomocou .
Na displeji sa zobrazuje nastavená
teplota, symbol a číslo funkcie ohrevu.
2. Funkciu ohrevu nastavte pomocou
tlačidiel
alebo
.
3. Stlačte tlačidlo
alebo sa funkcia
TRVANIE spustí automaticky po
piatich sekundách.
Ak ste zapli rúru a nenastavili funkciu
ohrevu ani program rúry, rúra sa po 20
sekundách automaticky vypne.
6.3 Zmena teploty
Stlačte tlačidlo
alebo
, aby ste
zmenili teplotu v krokoch: 5 °C.
Keď rúra dosiahne nastavenú teplotu,
zaznie zvukový signál a ukazovateľ
ohrevu zhasne.
6.4 Kontrola teploty
Aktuálnu teplotu v rúre môžete
skontrolovať pri zapnutej funkcii a
programe.
1. Stlačte tlačidlo .
Na displeji sa zobrazí teplota v rúre.
2. Stlačte tlačidlo
alebo displej po
piatich sekundách opäť automaticky
zobrazí nastavenú teplotu.
Uchovať Tep‐
lé
Gril
11
Na grilovanie plochých
jedál a na prípravu hria‐
nok.
6.5 Rýchle zohrievanie
Počas funkcie rýchleho
zohrievania nesmie byť v
rúre jedlo.
12
www.electrolux.com
Funkcia rýchleho zohrievania je k
dispozícii iba pre niektoré funkcie rúry.
Ak je v ponuke nastavení zapnutý
chybový tón, signál zaznie ak nie je
rýchle zohrievanie dostupné pre
nastavenú funkciu. Pozrite si časť
Používanie ponuky nastavení v kapitole
„Doplnkové funkcie“.
Funkciu rýchleho zohrievania zapnete
stlačením a podržaním tlačidla na viac
ako tri sekundy.
Ak je zapnuté rýchle zohrievanie, na
displeji sa zobrazí: blikajúce vodorovné
pásiky
.
Funkcia rýchleho zohrievania skracuje
čas ohrevu.
7. ČASOVÉ FUNKCIE
7.1 Tabuľka s časovými funkciami
Časová funkcia
00:00
Použitie
DENNÝ ČAS
Zobrazenie alebo zmena denného času. Presný čas
môžete zmeniť iba pri vypnutej rúre.
TRVANIE
Nastavenie, ako dlho bude rúra pracovať.
KONIEC
Nastavenie kedy sa má rúra vypnúť.
POSUNUTÝ
ŠTART
Kombinácia funkcií TRVANIE A KONIEC.
ČASOMER
Slúži na nastavenie odpočítavania času. Táto funkcia
nemá vplyv na činnosť rúry. KUCHYNSKÝ ČASO‐
MER môžete použiť kedykoľvek, aj vtedy, keď je rúra
vypnutá.
ČASOVAČ ODPO‐ Na nastavenie časovača odpočítavajúceho smerom
ČÍTAVAJÚCI SME‐ nahor, ktorý zobrazuje dobu prevádzky rúry. Táto
ROM NAHOR
funkcia nemá vplyv na činnosť rúry. Zapne sa okam‐
žite, keď rúra začne zohrievať. ČASOVAČ ODPOČÍ‐
TAVAJÚCI SMEROM NAHOR nie je zapnutý, ak sú
nastavené funkcie TRVANIE a KONIEC.
7.2 Nastavenie a zmena času
Po prvom zapojení do elektrickej siete
počkajte, kým sa na displeji nezobrazí
a 12:00. "12" bliká.
1. Dotknite sa
hodiny.
alebo
2. Dotknite sa
.
3. Dotknite sa
minúty.
alebo
4. Dotknite sa symbolu
symbolu
.
a nastavte
Na displeji sa zobrazí aktuálny
nastavený čas.
Ak chcete zmeniť denný čas, dotýkajte
sa
, kým
nezačne blikať.
7.3 Nastavenie funkcie
TRVANIE
1. Nastavte funkciu ohrevu a teplotu.
a nastavte
alebo
2. Opakovane stláčajte
nezačne blikať
, kým
.
alebo
nastavte
3. Pomocou
minúty funkcie TRVANIE.
SLOVENSKY
4. Dotknite sa
alebo sa funkcia
TRVANIE spustí automaticky po
piatich sekundách.
5. Pomocou
alebo
nastavte
hodiny funkcie TRVANIE.
6. Stlačte tlačidlo
. Funkcia
TRVANIE sa spustí automaticky po
piatich sekundách.
Po uplynutí času na 2 minúty zaznie
zvukový signál. Na displeji bliká
a
nastavenie času. Rúra sa vypne.
7. Ak chcete vypnúť zvukový signál,
dotknite sa senzorového tlačidla
alebo otvorte dvierka rúry.
8. Vypnite rúru.
7.4 Nastavenie funkcie
KONIEC
1. Nastavte funkciu a teplotu rúry na
pečenie.
2. Opakovane stláčajte
, kým
.
nezačne blikať
3. Na nastavenie funkcie KONIEC
použite
alebo
a nastavenie
. Najprv
potvrďte stlačením
nastavíte minúty a potom hodiny.
Po uplynutí času na 2 minúty zaznie
zvukový signál. Na displeji bliká
a
nastavenie času. Spotrebič sa vypne
automaticky.
4. Ak chcete vypnúť zvukový signál,
dotknite sa senzorového tlačidla
alebo otvorte dvierka rúry.
5. Vypnite spotrebič.
7.5 Nastavenie funkcie
POSUNUTÝ ŠTART
1. Nastavte funkciu a teplotu rúry na
pečenie.
2. Opakovane stláčajte
nezačne blikať
, kým
.
3. Pomocou
alebo
nastavte
minúty funkcie TRVANIE.
4. Dotknite sa
.
alebo
nastavte
5. Pomocou
hodiny funkcie TRVANIE.
13
6. Dotknite sa
, spotrebič sa prepne
na nastavenie funkcie KONIEC.
Na displeji bliká symbol
.
7. Na nastavenie funkcie KONIEC
použite
alebo
a nastavenie
. Najprv
potvrďte stlačením
nastavíte minúty a potom hodiny.
Spotrebič sa neskôr automaticky zapne
na nastavený čas funkcie TRVANIE a
vypne sa pri nastavenom čase funkcie
KONIEC. V nastavený čas na 2 minúty
zaznie zvukový signál. Na displeji bliká
a nastavenie času. Spotrebič sa
vypne automaticky.
8. Ak chcete vypnúť zvukový signál,
dotknite sa senzorového tlačidla
alebo otvorte dvierka rúry.
9. Vypnite spotrebič.
Ak je funkcia posunutého
štartu zapnutá, na displeji sa
zobrazí statický symbol
funkcie rúry
s bodkou a
. Bodka indikuje aktívnu
časovú funkciu na displeji
času / zvyškového tepla.
7.6 Nastavenie
KUCHYNSKÉHO ČASOMERA
1. Dotknite sa
.
a "00".
Na displeji bliká
2. Na prepínanie medzi funkciami slúži
. Najprv nastavte sekundy, potom
minúty a hodiny.
3. KUCHYNSKÝ ČASOMER nastavte
pomocou
alebo
potvrďte pomocou
a nastavenie
.
alebo sa
4. Dotknite sa
KUCHYNSKÝ ČASOMER spustí
automaticky po piatich sekundách.
Po uplynutí nastaveného času znie dve
minúty zvukový signál a na displeji bliká
čas 00:00 a .
5. Ak chcete vypnúť zvukový signál,
dotknite sa senzorového tlačidla
alebo otvorte dvierka rúry.
14
www.electrolux.com
7.7 ČASOVAČ
ODPOČÍTAVAJÚCI SMEROM
NAHOR
2. Keď sa na displeji zobrazí "00:00",
časovač odpočítavajúci smerom
nahor sa spustí odznova.
1. Na resetovanie časovača
odpočítavajúceho smerom nahor
opakovanie stláčajte:
a
.
8. AUTOMATICKÉ PROGRAMY
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
Máte k dispozícii 9 automatických
programov. Automatický alebo receptový
program použite vtedy, ak nemáte s
prípravou pokrmov v rúre skúsenosti
alebo vám chýbajú potrebné znalosti. Na
displeji sa zobrazia predvolené časy
prípravy pre všetky automatické
programy.
8.1 Automatické programy
Číslo programu
Názov programu
1
HOVÄDZIE PEČENÉ
2
PEČENÉ BRAVČOVÉ
3
CELÉ KURA
4
PIZZA
5
MUFFINY
6
SLANÝ LOTRINSKÝ KOLÁČ
7
BIELY CHLIEB
8
ZAPEČENÉ ZEMIAKY
9
LASAGNE
8.2 Automatické programy
1. Spotrebič zapnite.
2. Dotknite sa .
Displej zobrazuje číslo automatického
programu (1 – 9).
3. Automatický program zvoľte dotykom
alebo
.
4. Dotknite sa
alebo počkajte päť
sekúnd, kým sa spotrebič
automaticky nespustí.
5. Po uplynutí nastaveného času znie
dve minúty zvukový signál. Symbol
začne blikať.
6. Ak chcete vypnúť zvukový signál,
dotknite sa senzorového tlačidla
alebo otvorte dvierka rúry.
7. Spotrebič vypnite.
8.3 Automatické programy so
zadávaním hmotnosti
Keď nastavíte hmotnosť mäsa, spotrebič
vypočíta čas pečenia.
1. Spotrebič zapnite.
2. Dotknite sa .
3. Program so zadávaním hmotnosti
nastavte pomocou dotykových
tlačidiel
alebo
.
SLOVENSKY
Displej zobrazuje: čas prípravy, symbol
trvania
, predvolenú hmotnosť,
jednotku hmotnosti (kg, g).
4. Dotknite sa symbolu
alebo sa
nastavenia automaticky uložia po
piatich sekundách.
Spotrebič sa zapne.
5. Predvolenú hmotnosť môžete zmeniť
s
alebo
. Dotknite sa
.
6. Po uplynutí nastaveného času znie
dve minúty zvukový signál. Symbol
bliká.
7. Ak chcete vypnúť zvukový signál,
dotknite sa senzorového tlačidla
alebo otvorte dvierka rúry.
8. Spotrebič vypnite.
8.4 Automatické programy s
teplotnou sondou (vybrané
modely)
15
nastavená. Program skončí, keď pokrm
dosiahne nastavenú vnútornú teplotu.
1. Spotrebič zapnite.
2. Dotknite sa .
3. Nainštalujte teplotnú sondu. Pozrite
si časť „Teplotná sonda“.
4. Dotykom
alebo
nastavte
program s teplotnou sondou.
Na displeji sa zobrazí čas pečenia,
symboly
a
.
alebo sa
5. Dotknite sa symbolu
nastavenia automaticky uložia po
piatich sekundách.
Po uplynutí nastaveného času znie dve
bliká.
minúty zvukový signál. Symbol
6. Dotknite sa ľubovoľného
senzorového tlačidla alebo otvorte
dvierka, čím zvukový signál vypnete.
7. Spotrebič vypnite.
Pri programoch s teplotnou sondou je
vnútorná teplota predvolená a pevne
9. POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
3. Konektor teplotnej sondy zapojte do
zásuvky vo vrchnej časti dutiny rúry.
9.1 Teplotná sonda
Treba nastaviť dve teploty: teplotu rúry a
vnútornú teplotu.
Teplotná sonda meria teplotu vo vnútri
mäsa. Keď má mäso nastavenú teplotu,
spotrebič sa vypne.
UPOZORNENIE!
Používajte iba dodanú
teplotnú sondu alebo
príslušné náhradné diely.
Počas pečenia musí teplotná
sonda zostať zasunutá v
mäse a zapojená v zásuvke
na teplotnú sondu.
1. Zapnutie spotrebiča.
2. Hrot teplotnej sondy (so symbolom
na rukoväti) zasuňte do stredu
mäsa.
Na displeji bliká
a predvolená
vnútorná teplota. Pri prvom spustení sa
zobrazí teplota 60 °C, pri každom
ďalšom spustení sa zobrazí naposledy
nastavená teplota.
Zapojením teplotnej sondy
do príslušnej zásuvky zrušíte
nastavenia časových funkcií.
4. Tlačidlom
alebo
vnútornú teplotu.
nastavte
16
www.electrolux.com
5. Dotknite sa tlačidla
, inak sa
nastavenia automaticky uložia o 5
sekúnd.
Vnútornú teplotu môžete
nastaviť iba vtedy, keď
bliká symbol
. Ak sa
symbol
zobrazí na
displeji, ale nebliká, a vy
ste ešte nenastavili
vnútornú teplotu,
dotknite sa
a teplotu
nastavte pomocou
alebo
.
6. Nastavte funkciu rúry a teplotu v nej.
Na displeji sa zobrazí aktuálna teplota v
8. Vytiahnite teplotnú sondu zo zásuvky
a vyberte mäso z rúry.
VAROVANIE!
Pri vyberaní teplotnej sondy
postupujte veľmi opatrne. Je
horúca. Hrozí
nebezpečenstvo popálenia.
9.2 Vkladanie príslušenstva
Drôtený rošt:
Rošt zasuňte medzi vodiace tyče
zasúvacích líšt a uistite sa, že nožičky
smerujú nadol.
strede pokrmu a symbol ohrevu
.
Kým spotrebič vypočíta približnú dobu
pečenia, displej zobrazí uplynutý čas. Po
prvej kalkulácii sa na displeji zobrazí
približná doba trvania pečenia.
Spotrebič počas pečenia naďalej
prepočítava trvanie. Trvanie pečenia sa
na displeji aktualizuje v pravidelných
intervaloch.
Ak pečiete s teplotnou
sondou, môžete teplotu
zobrazenú na displeji
zmeniť. Po zapojení
teplotnej sondy do príslušnej
zásuvky a nastavení funkcie
a teploty rúry sa na displeji
zobrazí aktuálna vnútorná
teplota pokrmu.
Opakovaným stláčaním
tlačidla zobrazíte tri ďalšie
teploty:
• nastavená teplota
vnútri mäsa
• aktuálna teplota v
rúre
• aktuálna teplota
vnútri mäsa.
Keď mäso dosiahne nastavenú vnútornú
teplotu, na 2 minúty zaznie zvukový
signál a na displeji bude blikať teplota v
strede pokrmu a
. Spotrebič sa
vypne.
7. Ak chcete zvukový signál vypnúť,
dotknite sa senzorového tlačidla.
Plech na pečenie/hlboký pekáč:
Plech na pečenie /hlboký pekáč zasuňte
medzi vodiace lišty zvolenej úrovne rúry.
Drôtený rošt spolu s plechom na pečenie
alebo hlbokým pekáčom:
Plech na pečenie /hlboký pekáč zasuňte
medzi vodiace lišty zvolenej úrovne rúry
a drôtený rošt na vodiacich lištách.
SLOVENSKY
17
°C
Malé zarážky na vrchu
zvyšujú bezpečnosť. Tieto
zarážky zároveň zabraňujú
prevrhnutiu. Vysoký okraj
okolo roštu zabraňuje
zošmyknutiu kuchynského
riadu z roštu.
2. Drôtený rošt položte na teleskopické
lišty a opatrne ich zasuňte do rúry.
°C
9.3 Teleskopické lišty
Pokyny pre inštaláciu
teleskopických líšt si odložte
na budúce použitie.
Pomocou teleskopických líšt môžete
ľahšie zasúvať a vyberať rošty.
UPOZORNENIE!
Teleskopické lišty
neumývajte v umývačke
riadu. Teleskopické lišty
nemažte.
Pred zatvorením dvierok rúry zatlačte
teleskopické lišty úplne do rúry.
1. Vytiahnite ľavú a pravú teleskopickú
lištu.
10. DOPLNKOVÉ FUNKCIE
10.1 Použitie funkcie Môj
obľúbený program
•
Ak chcete zapnúť túto funkciu,
dotknite sa symbolu
. Spotrebič
spustí váš obľúbený program.
Túto funkciu použite, ak chcete uložiť
obľúbené nastavenie teploty a času pre
funkciu alebo program rúry.
Ak je funkcia spustená,
môžete meniť čas aj
teplotu.
Ak chcete túto funkciu vypnúť,
1. Nastavte teplotu a čas pre funkciu
alebo program rúry.
•
a podržte na
2. Dotknite sa symbolu
ňom prst aspoň tri sekundy. Zaznie
zvukový signál.
3. Spotrebič vypnite.
10.2 Používanie detskej poistky
dotknite sa symbolu . Spotrebič
vypne váš obľúbený program.
Funkcia Detská poistka zabraňuje
náhodnému zapnutiu rúry.
18
www.electrolux.com
Ak je zapnutá funkcia
Pyrolýzy, dvierka sú
zablokované. Po stlačení
senzorového tlačidla sa na
displeji zobrazí hlásenie.
1. Túto funkciu môžete zapnúť aj keď je
rúra vypnutá. Nenastavujte funkciu
ohrevu.
2. Zapnite funkciu rúry alebo
nastavenie.
3. Dotknite sa súčasne
a
a
podržte ich 2 sekundy.
Zaznie zvukový signál.
Na displeji sa rozsvieti blokovanie.
Ak chcete blokovanie ovládania vypnúť,
zopakujte krok 3.
Ak je zapnutá funkcia
Pyrolýzy, dvierka sú
zablokované. Po stlačení
senzorového tlačidla sa na
displeji zobrazí hlásenie.
2. Stlačte tlačidlo
a podržte ho
stlačené 3 sekundy.
3. Súčasne stlačte a podržte tlačidlá
a
na 2 sekundy.
Zaznie zvukový signál.
Na displeji sa zobrazí symbol SAFE.
Dvierka sú zablokované.
Ak chcete vypnúť funkciu detskej poistky,
zopakujte krok 3.
10.3 Používanie funkcie
Blokovanie ovládania
Túto funkciu môžete zapnúť iba pri
spustenej rúre.
Funkcia blokovania ovládania zabraňuje
náhodnej zmene nastavení rúry.
1. Na zapnutie tejto funkcie zapnite
rúru.
Rúru je možné vypnúť, aj
keď je nastavená funkcia
blokovania ovládania. Keď
rúru vypnete, blokovanie
ovládania sa vypne.
10.4 Používanie ponuky
nastavení
Ponuka nastavení vám umožní zapnúť
alebo vypnúť funkcie v hlavnej ponuke.
Na displeji sa zobrazí SET a číslo
nastavenia.
Popis
Hodnota, ktorú možno nastaviť
1
UKAZOVATEĽ ZVYŠKOVÉHO TEP‐
LA
ZAP/VYP
2
PRIPOMIENKA ČISTENIA
ZAP/VYP
3
TÓN TLAČIDLA1)
KLIKNUTIE/PÍPNUTIE/VYPNÚŤ
4
CHYBOVÝ TÓN
ZAP/VYP
5
REŽIM DEMO
Aktivačný kód: 2468
6
PONUKA SERVIS
-
7
PÔVODNÉ NASTAVENIA
ÁNO/NIE
1) Tón senzorového tlačidla ZAP/VYP nie je možné vypnúť.
1. Stlačte tlačidlo
a podržte ho
stlačené 3 sekundy.
Na displeji sa zobrazí SET1 a bliká „1“.
3. Stlačte tlačidlo
2. Stlačením
nastavenie.
5. Stlačte tlačidlo
alebo
upravte
.
4. Stlačením
alebo
môžete
zmeniť hodnotu daného nastavenia.
.
SLOVENSKY
Ak chcete opustiť ponuku nastavení,
stlačte
alebo stlačte a podržte
.
10.5 Automatické vypnutie
Ak je zapnutá funkcia rúry a nastavenie
nezmeníte, spotrebič sa z
bezpečnostných dôvodov po určitom
čase vypne.
Teplota (°C)
Čas vypnutia
(hod.)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - maximum
1.5
•
Po automatickom vypnutí môžete
spotrebič znovu spustiť stlačením
dotykového tlačidla.
Funkcia automatického
vypnutia nebude fungovať
pri týchto funkciách:
Teplotná sonda, Osvetlenie,
Pomalé pečenie, Trvanie,
Koniec, Posunutý štart.
10.6 Jas displeja
Existujú dva režimy jasu displeja:
•
19
Nočný jas – ak je spotrebič vypnutý,
jas displeja je nižší v čase 22:00 až
06:00.
Denný jas:
– keď je spotrebič zapnutý,
– ak sa dotknete senzorového
tlačidla počas funkcie nočného
jasu (s výnimkou ZAPNÚŤ /
VYPNÚŤ), displej sa na 10
sekúnd prepne späť do denného
jasu,
– ak je spotrebič vypnutý a
nastavíte kuchynský časomer. Po
skončení funkcie kuchynského
časomera sa displej vráti späť do
režimu nočného jasu.
10.7 Chladiaci ventilátor
Ak je rúra zapnutá, automaticky sa
aktivuje chladiaci ventilátor, aby udržal
povrch rúry chladný. Ak rúru vypnete,
chladiaci ventilátor pokračuje v činnosti,
až kým sa rúra neochladí.
10.8 Bezpečnostný termostat
Nesprávna prevádzka rúry alebo chybné
súčasti môžu spôsobiť nebezpečné
prehriatie. Aby sa tomu predišlo, rúra je
vybavená bezpečnostným termostatom,
ktorý preruší dodávku energie. Po
poklese teploty sa rúra opäť automaticky
zapne.
11. TIPY A RADY
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
Teploty a časy pečenia
uvedené v tabuľkách sú iba
orientačné. Závisia od
konkrétneho receptu,
množstva a kvality použitých
prísad.
11.1 Odporúčania pre pečenie
Rúra ponúka päť úrovní zasunutia
roštov.
Úrovne roštov počítajte od dna vnútra
rúry.
Vaša rúra môže pri pečení fungovať inak
ako rúra, ktorú ste používali doteraz.
Tabuľky nižšie vám poskytujú štandardné
nastavenia pre teplotu, čas pečenia a
úroveň rúry.
Ak nie je k dispozícii nastavenie pre
konkrétny recept, vyhľadajte nastavenie
pre podobný recept.
Rúra je vybavená špeciálnym systémom,
ktorý zabezpečuje cirkuláciu vzduchu a
neustále recyklovanie pary. Pomocou
tohto systému môžete piecť v parnom
prostredí a pripravovať pokrmy jemné vo
vnútri a chrumkavé na povrchu. To
skracuje čas varenia aj spotrebu energie.
20
www.electrolux.com
Pečenie koláčov
Neotvárajte dvierka rúry pred uplynutím
3/4 nastaveného času pečenia.
Ak pri pečení používate súčasne dva
plechy, nechávajte medzi nimi jednu
voľnú úroveň.
Pečenie mäsa a rýb
Na prípravu nadmerne mastných
pokrmov použite hlboký pekáč, aby ste
predišli vytvoreniu škvŕn, ktoré môžu byť
trvalé.
Pred krájaním mäsa ho nechajte odstáť
približne 15 minút, aby z neho nevytiekla
šťava.
Aby počas pečenia v rúre nevznikalo
príliš mnoho dymu, pridajte do hlbokého
pekáča trochu vody. Kondenzácii dymu
zabránite, ak vodu pridáte vždy, keď sa
odparí.
Čas pečenia
Čas pečenia závisí od typu pokrmu, jeho
konzistencie a objemu.
Spočiatku sledujte priebeh pečenia. Pri
používaní spotrebiča sami zistíte
najvhodnejšie nastavenia (varný stupeň,
čas pečenia, atď.) pre kuchynský riad,
recepty a množstvá, ktoré používate.
11.2 Pečenie mäsa a nemäsových pokrmov
Koláče
Pokrm
Tradičné pečenie
Teplovzdušné Peče‐
nie
Čas (min) Poznám‐
ky
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Šľahané
cestá
170
2
160
3 (2 a 4)
45 - 60
Vo forme
na koláče
Linecké
cesto
170
2
160
3 (2 a 4)
20 - 30
Vo forme
na koláče
Tvarohový 170
koláč
1
165
2
80 - 100
V 26 cm
forme na
koláče
Závin
175
3
150
2
60 - 80
Na plechu
na peče‐
nie
Torta s
džemom
170
2
165
2 (vľavo a
vpravo)
30 - 40
V 26 cm
forme na
koláče
Vianočná
štóla/
Koláč so
sušeným
ovocím
160
2
150
2
90 - 120
V 20 cm
forme na
koláče.
Rúru pred‐
hrievajte
10 minút
Slivkový
koláč
175
1
160
2
50 - 60
Vo forme
na chlieb.
Rúru pred‐
hrievajte
10 minút
SLOVENSKY
Pokrm
21
Tradičné pečenie
Teplovzdušné Peče‐
nie
Čas (min) Poznám‐
ky
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Sušienky/ 140
pásy slad‐
kého peči‐
va
3
140 - 150
3
25 - 45
Na plechu
na peče‐
nie
Snehové
120
pusinky –
jedna úro‐
veň
3
120
3
80 - 100
Na plechu
na peče‐
nie
Snehové
pusinky –
dve úrov‐
ne
-
-
120
2a4
80 - 100
Na plechu
na peče‐
nie.
Rúru pred‐
hrievajte
10 minút
Buchtičky
190
3
190
3
12 - 20
Na plechu
na peče‐
nie.
Rúru pred‐
hrievajte
10 minút
Veterníky
– jedna
úroveň
190
3
170
3
25 - 35
Na plechu
na peče‐
nie
Veterníky
– dve
úrovne
-
-
170
2a4
35 - 45
Na plechu
na peče‐
nie
Plochý ko‐ 180
láč
2
170
2
45 - 70
V 20 cm
forme na
koláče
Koláč so
sušeným
ovocím
160
1
150
2
110 - 120
V 24 cm
forme na
koláče
Viktóriin
koláč
170
1
160
2 (vľavo a
vpravo)
30 - 50
V 20 cm
forme na
koláče
22
www.electrolux.com
Chlieb a pizza
Pokrm
Tradičné pečenie
Teplovzdušné Peče‐
nie
Čas (min) Poznám‐
ky
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Biely
chlieb
190
1
190
1
60 - 70
1 – 2 kusy,
hmotnosť
jedného
kusa 0,5
kg
Rúru pred‐
hrievajte
10 minút
Ražný
chlieb
190
1
180
1
30 - 45
Vo forme
na chlieb
Pečivo z
chlebové‐
ho cesta
190
2
180
2 (2 a 4)
25 - 40
6 – 8 rož‐
kov na
plechu na
pečenie.
Rúru pred‐
hrievajte
10 minút
Pizza
230 - 250
1
230 - 250
1
10 - 20
V plechu
na peče‐
nie alebo
hlbokom
pekáči.
Rúru pred‐
hrievajte
10 minút
Pagáče
200
3
190
3
10 - 20
Na plechu
na peče‐
nie.
Rúru pred‐
hrievajte
10 minút
Zapekané jedlá
Pokrm
Tradičné pečenie
Teplovzdušné Peče‐
nie
Čas (min) Poznám‐
ky
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Zapekané
cestoviny
200
2
180
2
40 - 50
Vo forme
Zapekaná
zelenina
200
2
175
2
45 - 60
Vo forme
SLOVENSKY
Pokrm
23
Tradičné pečenie
Teplovzdušné Peče‐
nie
Čas (min) Poznám‐
ky
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Slané ko‐
láče
180
1
180
1
50 - 60
Vo forme.
Rúru pred‐
hrievajte
10 minút
Lasagne
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Vo forme.
Rúru pred‐
hrievajte
10 minút
Cannelloni 180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Vo forme.
Rúru pred‐
hrievajte
10 minút
Mäso
Pokrm
Tradičné pečenie
Teplovzdušné Peče‐
nie
Čas (min) Poznám‐
ky
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Hovädzie
200
2
190
2
50 - 70
Na drôte‐
nom rošte
Bravčové
180
2
180
2
90 - 120
Na drôte‐
nom rošte
Teľacie
190
2
175
2
90 - 120
Na drôte‐
nom rošte
Krvavý an‐ 210
glický roz‐
bif
2
200
2
50 - 60
Na drôte‐
nom rošte
Stredne
210
prepečený
anglický
rozbif
2
200
2
60 - 70
Na drôte‐
nom rošte
Prepečený 210
anglický
rozbif
2
200
2
70 - 75
Na drôte‐
nom rošte
Bravčové
pliecko
180
2
170
2
120 - 150
s kožou
Bravčové
koleno
180
2
160
2
100 - 120
2 kusy
Jahňacie
190
2
175
2
110 - 130
Stehno
24
www.electrolux.com
Pokrm
Tradičné pečenie
Teplovzdušné Peče‐
nie
Čas (min) Poznám‐
ky
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Kurča
220
2
200
2
70 - 85
Vcelku
Morka
180
2
160
2
210 - 240
Vcelku
Kačka
175
2
220
2
120 - 150
Vcelku
Hus
175
2
160
1
150 - 200
Vcelku
Králik
190
2
175
2
60 - 80
Porciova‐
ný
Zajac
190
2
175
2
150 - 200
Porciova‐
ný
Bažant
190
2
175
2
90 - 120
Vcelku
Ryby
Pokrm
Tradičné pečenie
Teplovzdušné Peče‐
nie
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Pstruh/
pražma
morská
190
2
175
2
40 - 55
3 – 4 ryby
Tuniak/
losos
190
2
175
2
35 - 60
4 – 6 filiet
11.3 Gril
Čas (min) Poznám‐
ky
Nastavte maximálnu teplotu.
Rúru predhrievajte 3 minúty.
Použite štvrtú úroveň v rúre.
Pokrm
Množstvo
Čas (min)
Kusy
Množstvo
(kg)
1. strana
2. strana
Steaky z filiet
4
0.8
12 - 15
12 - 14
Hovädzie steaky
4
0.6
10 - 12
6-8
Klobásy
8
-
12 - 15
10 - 12
Bravčové kotlety
4
0.6
12 - 16
12 - 14
Kurča (rozdelené na 2
časti)
2
1
30 - 35
25 - 30
SLOVENSKY
Pokrm
Množstvo
Čas (min)
Kusy
Množstvo
(kg)
1. strana
2. strana
Kebaby
4
-
10 - 15
10 - 12
Kuracie prsia
4
0.4
12 - 15
12 - 14
Hamburger
6
0.6
20 - 30
-
Fileta z ryby
4
0.4
12 - 14
10 - 12
Zapekané sendviče
4-6
-
5-7
-
Hrianky
4-6
-
2-4
2-3
11.4 Turbo Gril
Použite prvú alebo druhú úroveň v rúre.
Hovädzie
Rúru predhrejte.
Na výpočet času pečenia vynásobte čas
uvedený v tabuľke nižšie centimetrami
hrúbky filety.
Pokrm
Teplota
(°C)
Čas (min)
Neprepeče‐
ný rozbif
alebo fileta
190 - 200
5-6
6-8
Prepečený
rozbif alebo
fileta
8 - 10
170 - 180
Čas (min)
Sekaná,
0,75 – 1 kg
160 - 170
50 - 60
Bravčové
150 - 170
koleno
(predvare‐
né), 0,75 – 1
kg
90 - 120
Teľacie
Teplota
(°C)
Čas (min)
Pečené teľa‐ 160 - 180
cie, 1 kg
90 - 120
Teľacie
stehno, 1,5
– 2 kg
160 - 180
120 - 150
Pokrm
Teplota
(°C)
Čas (min)
Jahňacie
stehno, pe‐
čené jahňa‐
cie, 1 – 1,5
kg
150 - 170
100 - 120
Jahňací
chrbát, 1 –
1,5 kg
160 - 180
40 - 60
Jahňacie
Bravčové
Pliecko,
krkovička,
šunka, 1 –
1,5 kg
Teplota
(°C)
Pokrm
Stredne pre‐ 180 - 190
pečený roz‐
bif alebo file‐
ta
Pokrm
Pokrm
Teplota
(°C)
Čas (min)
160 - 180
90 - 120
Kotleta, sek‐ 170 - 180
aná, 1 – 1,5
kg
60 - 90
25
26
www.electrolux.com
Hydina
Pokrm
Teplota
(°C)
Čas (min)
Pokrm
Kúsky hydi‐
ny, 0,2 –
0,25 kg kus
200 - 220
30 - 50
Morka, 2,5 – 160 - 180
3,5 kg
120 - 150
35 - 50
Morka, 4 – 6 140 - 160
kg
150 - 240
Kurča, polo‐ 190 - 210
vica, 0,4 –
0,5 kg kus
Kurča, kŕm‐
ne kurča, 1
– 1,5 kg
190 - 210
50 - 70
Kačica, 1,5
– 2 kg
180 - 200
Hus, 3,5 – 5 160 - 180
kg
Teplota
(°C)
Čas (min)
Ryba (v pare)
80 - 100
120 - 180
Pokrm
Teplota
(°C)
Celá ryba, 1 210 - 220
– 1,5 kg
Čas (min)
40 - 60
11.5 Vlhký Horúci Vzduch
V záujme čo najlepších
výsledkov sa riaďte tipmi v
tabuľke nižšie.
Pokrm
Príslušenstvo
Teplota (°C)
Úroveň
v rúre
Čas (min)
Sladké rožky,
12 kusov
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
180
2
20 - 30
Rožky, 9 kusov plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
180
2
30 - 40
Pizza, mraze‐
ná, 0,35 kg
drôtený rošt
220
2
10 - 15
Piškótová rolá‐
da
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
170
2
25 - 35
Brownies - čo‐
koládový koláč
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
175
3
25 - 30
Nákyp/suflé, 6
kusov
keramické zapekacie
formy na drôtenom ro‐
šte
200
3
25 - 30
Piškótový kor‐
pus
forma na korpus na drô‐ 180
tenom rošte
2
15 - 25
Viktóriin koláč
forma na pečenie na
drôtenom rošte
2
40 - 50
170
SLOVENSKY
Pokrm
Príslušenstvo
Teplota (°C)
Úroveň
v rúre
Čas (min)
Pošírované ry‐
by, 0,3 kg
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
180
3
20 - 25
Celá ryba, 0,2
kg
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
180
3
25 - 35
Rybie filé, 0,3
kg
forma na pizzu na drô‐
tenom rošte
180
3
25 - 30
Pošírované
mäso, 0,25 kg
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
200
3
35 - 45
Šašlík, 0,5 kg
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
200
3
25 - 30
Sušienky, 16
kusov
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
180
2
20 - 30
Mandľové su‐
šienky, 20 ku‐
sov
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
180
2
25 - 35
Muffiny, 12 ku‐
sov
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
170
2
30 - 40
Slané pečivo,
16 kusov
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
180
2
25 - 30
Sušienky z tre‐
ného cesta, 20
kusov
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
150
2
25 - 35
Ovocné koláči‐
ky, 8 kusov
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
170
2
20 - 30
Pošírovaná ze‐ plech na pečenie alebo
lenina, 0,4 kg
pekáč na zachytávanie
tuku
180
3
35 - 45
Vegetariánska
omeleta
forma na pizzu na drô‐
tenom rošte
200
3
25 - 30
Zelenina, stre‐
dozemská, 0,7
kg
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
180
4
25 - 30
27
28
www.electrolux.com
11.6 Pomalé Pečenie
Túto funkciu použite na prípravu
chudých, jemných kúskov mäsa a rýb pri
maximálnej teplote 65 °C. Túto funkciu
nemôžete použiť pre niektoré recepty
ako napr. dusené mäso alebo mastné
bravčové pečené. Pomocou teplotnej
sondy môžete zabezpečiť správnu
vnútornú teplotu mäsa (pozrite si tabuľku
pre teplotnú sondu).
2. Mäso vložte do horúceho pekáča a
vložte ho do rúry na drôtený rošt.
3. Do mäsa zastrčte teplotnú sondu.
4. Zvoľte funkciu: Pomalé Pečenie a
nastavte správnu koncovú teplotu.
Teplotu nastavte na 120 °C.
Počas prvých 10 minút môžete nastaviť
teplotu rúry v rozsahu od 80 °C do 150
°C. Predvolená teplota je 90 °C. Po
nastavení teploty bude rúra ďalej piecť
pri 80 °C. Pri príprave hydiny
nepoužívajte túto funkciu.
Pokrm
Čas
(min)
Hovädzie pe‐
čené, 1 – 1,5
kg
120 - 150 1
Hovädzie filety, 90 - 150
1 – 1,5 kg
Pri použití tejto funkcie
pripravujte vždy pokrm bez
pokrievky.
Úroveň
v rúre
3
Teľacie peče‐
né, 1 – 1,5 kg
120 - 150 1
Steaky, 0,2 –
0,3 kg
20 - 40
3
1. Mäso prudko opečte na pekáči na
varnom paneli pri vysokej teplote –
asi 1 až 2 minúty zo všetkých strán.
11.7 Rozmrazovanie
Pokrm
Množstvo Čas roz‐
Dodatočný čas
(kg)
mrazovania rozmrazovania
(min.)
(v min.)
Poznámky
Kurča
1.0
100 - 140
20 - 30
Kurča položte na obrá‐
tený tanierik vložený do
veľkého taniera. Po
uplynutí polovice času
obráťte.
Mäso
1.0
100 - 140
20 - 30
Po uplynutí polovice ča‐
su obráťte.
Mäso
0.5
90 - 120
20 - 30
Po uplynutí polovice ča‐
su obráťte.
Pstruh
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Jahody
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Maslo
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Smotana
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Smotana sa dá výborne
vyšľahať, aj keď je čia‐
stočne zamrznutá.
Torta
1.4
60
60
-
SLOVENSKY
11.8 Zaváranie
29
Poháre rovnomerne naplňte a zatvorte.
Používajte len zaváracie poháre rovnakej
veľkosti dostupné na trhu.
Nepoužívajte poháre so skrutkovacím
viečkom ani s bajonetovým uzáverom ani
plechovky.
Pri tejto funkcii použite prvú úroveň
zdola.
Na plech na pečenie nedávajte viac než
šesť litrových zaváracích pohárov.
Poháre sa nesmú navzájom dotýkať.
Do plechu na pečenie nalejte približne
1/2 litra vody, aby sa v rúre vytvorila
dostatočná vlhkosť.
Keď sa tekutina v pohároch začne variť
(asi po 35 – 60 minútach pri
jednolitrových pohároch), rúru vypnite
alebo znížte teplotu na 100 °C (pozrite si
tabuľku).
Mäkké ovocie
Pokrm
Teplota (°C)
Jahody/čučoriedky/ 160 - 170
maliny/zrelé egreše
Čas varenia, kým
tekutina nezačne
slabo vrieť (v
min.)
Ďalšie varenie pri
100 °C (min.)
35 - 45
-
Kôstkovice
Pokrm
Teplota (°C)
Čas varenia, kým
tekutina nezačne
slabo vrieť (v
min.)
Ďalšie varenie pri
100 °C (min.)
Hrušky/dule/slivky
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Pokrm
Teplota (°C)
Čas varenia, kým
tekutina nezačne
slabo vrieť (v
min.)
Ďalšie varenie pri
100 °C (min.)
Mrkva1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Uhorky
160 - 170
50 - 60
-
Miešaná zelenina
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kaleráb/hrášok/
špargľa
160 - 170
50 - 60
15 - 20
Zelenina
1) Po vypnutí rúry nechajte odstáť.
11.9 Sušenie
Plechy pokryte papierom odolným voči
tuku alebo papierom na pečenie.
Aby ste dosiahli lepší výsledok, po
uplynutí polovice času sušenia rúru
vypnite, otvorte dvierka, pokrm nechajte
na jednu noc vychladnúť a až potom
dokončite sušenie.
30
www.electrolux.com
Zelenina
Pred jeden plech na pečenie použite tretiu úroveň v rúre.
Pre 2 plechy použite prvú a štvrtú úroveň v rúre.
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (hod.)
Strukoviny
60 - 70
6-8
Paprika
60 - 70
5-6
Zelenina na kvasenie
60 - 70
5-6
Huby
50 - 60
6-8
Bylinky
40 - 50
2-3
Ovocie
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (hod.)
Úroveň v rúre
1 úroveň
2 úrovne
Slivky
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Marhule
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Jablkové plátky 60 - 70
6-8
3
1/4
Hrušky
6-9
3
1/4
60 - 70
11.10 Tabuľka vnútornej teploty
pri použití teplotnej sondy
Pokrm
Teplota vo vnútri
pokrmu (°C)
Pokrm
Teplota vo vnútri
pokrmu (°C)
Bravčové kole‐
no
75 - 80
Teľacie pečené
75 - 80
Jahňacie
70 - 75
Teľacie koleno
85 - 90
Kurča
98
Krvavý anglický
rozbif
45 - 50
Zajac
70 - 75
Stredne prepe‐
čený anglický
rozbif
60 - 65
Pstruh/pražma
morská
65 - 70
Tuniak/losos
65 - 70
Prepečený an‐
glický rozbif
70 - 75
Bravčové pliec‐
ko
80 - 82
11.11 Informácie pre skúšobne
Testy podľa IEC 60350-1.
SLOVENSKY
Úro‐ Teplo‐ Čas (min)
veň
ta (°C)
v rúre
31
Pokrm
Funkcia
Príslu‐
šenstvo
Poznámky
Malý ko‐
láč
Tradičné
pečenie
Plech na 3
pečenie
170
20 - 30
Na jeden plech
na pečenie polo‐
žte 20 malých
koláčov.
Malý ko‐
láč
Teplo‐
vzdušné
Pečenie /
Ventilátor
pečenie
Plech na 3
pečenie
150 160
20 - 35
Na jeden plech
na pečenie polo‐
žte 20 malých
koláčov.
Malý ko‐
láč
Teplo‐
vzdušné
Pečenie /
Ventilátor
pečenie
Plech na 2 a 4
pečenie
150 160
20 - 35
Na jeden plech
na pečenie polo‐
žte 20 malých
koláčov.
Jablkový Tradičné
koláč
pečenie
Drôtený
rošt
2
180
70 - 90
Použite 2 formy
(s priemerom 20
cm), rozmiestne‐
né diagonálne.
Jablkový Teplo‐
koláč
vzdušné
Pečenie /
Ventilátor
pečenie
Drôtený
rošt
2
160
70 - 90
Použite 2 formy
(s priemerom 20
cm), rozmiestne‐
né diagonálne.
Piškóto‐
vý koláč
bez tuku
Tradičné
pečenie
Drôtený
rošt
2
170
40 - 50
Použite formu na
koláč (o prieme‐
re 26 cm).
Rúru predhrie‐
vajte 10 minút.
Piškóto‐
vý koláč
bez tuku
Teplo‐
vzdušné
Pečenie /
Ventilátor
pečenie
Drôtený
rošt
2
160
40 - 50
Použite formu na
koláč (o prieme‐
re 26 cm).
Rúru predhrie‐
vajte 10 minút.
Piškóto‐
vý koláč
bez tuku
Teplo‐
vzdušné
Pečenie /
Ventilátor
pečenie
Drôtený
rošt
2a4
160
40 - 60
Použite formu na
koláč (o prieme‐
re 26 cm). Prieč‐
ne pootočená.
Rúru predhrie‐
vajte 10 minút.
Linecké
koláčiky
Teplo‐
vzdušné
Pečenie /
Ventilátor
pečenie
Plech na 3
pečenie
140 150
20 - 40
-
32
www.electrolux.com
Pokrm
Funkcia
Príslu‐
šenstvo
Úro‐ Teplo‐ Čas (min)
veň
ta (°C)
v rúre
Poznámky
Linecké
koláčiky
Teplo‐
vzdušné
Pečenie /
Ventilátor
pečenie
Plech na 2 a 4
pečenie
140 150
25 - 45
-
Linecké
koláčiky
Tradičné
pečenie
Plech na 3
pečenie
140 150
25 - 45
-
Hrianky
4-6 ku‐
sov
Gril
Drôtený
rošt
4
max.
2-3 minúty pr‐ Rúru predhrie‐
vá strana; 2-3 vajte 3 minúty.
minúty druhá
strana
Hovädzí
burger
6 kusov,
0,6 kg
Gril
Drôtený 4
rošt a
pekáč na
zachytá‐
vanie tu‐
ku
max.
20 - 30
Drôtený rošt
vložte do štvrtej
a pekáč na za‐
chytávanie tuku
do tretej úrovne
rúry. V polovici
pečenia otočte
pokrm na druhú
stranu.
Rúru predhrie‐
vajte 3 minúty.
12. OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
12.1 Poznámky k čisteniu
Prednú stranu rúry očistite mäkkou
tkaninou namočenou v teplej vode s
prídavkom mierneho čistiaceho
prostriedku.
Na čistenie kovových povrchov použite
príslušný čistiaci prostriedok.
Vnútro rúry vyčistite po každom použití.
Hromadenie tuku alebo zvyškov jedál
môže mať na následok vznik požiaru.
Riziko je vyššie pri grilovacom pekáči.
Po každom použití vyčistite všetko
príslušenstvo a nechajte ho uschnúť.
Použite mäkkú handričku namočenú v
teplej vode s prídavkom čistiaceho
prostriedku. Príslušenstvo sa nesmie
umývať v umývačke riadu.
Odolné nečistoty odstráňte špeciálnym
čistiacim prostriedkom pre rúry na
pečenie.
Ak máte príslušenstvo s nelepivým
povrchom, nečistite ho agresívnymi
prostriedkami, ostrými predmetmi ani v
umývačke riadu. Môže to spôsobiť
poškodenie nepriľnavého povrchu.
V rúre alebo na sklenených paneloch
dvierok sa môže kondenzovať vlhkosť.
Aby ste obmedzili kondenzáciu, zapnite
rúru na 10 minút pred pečením.Po
každom použití vyčistite vlhkosť z dutiny.
12.2 Antikorové alebo hliníkové
rúry
Dvierka rúry čistite iba vlhkou handričkou
alebo špongiou. Vysušte ich mäkkou
handričkou.
SLOVENSKY
Nikdy nepoužívajte oceľové drôtenky,
kyseliny ani abrazívne materiály, ktoré by
mohli poškodiť povrch rúry. S rovnakou
obozretnosťou čistite aj ovládací panel
rúry.
12.3 Vybratie zasúvacích líšt
Pri čistení rúry z nej vyberte zasúvacie
lišty.
UPOZORNENIE!
Pri vyberaní zasúvacích líšt
postupujte veľmi opatrne.
1. Odtiahnite prednú časť zasúvacích
líšt od bočnej steny.
33
Pyrolytické čistenie sa
nemôže spustiť:
• ak ste nevytiahli konektor
teplotnej sondy z
príslušnej zásuvky, Pri
niektorých modeloch sa v
prípade tejto chyby na
displeji zobrazí kód C2.
• ak ste nezavreli úplne
dvierka rúry. Pri
niektorých modeloch sa v
prípade tejto chyby na
displeji zobrazí kód C3.
UPOZORNENIE!
Ak sú v tej istej kuchynskej
skrinke nainštalované ďalšie
spotrebiče, nepoužívajte ich
súčasne s funkciou
Pyrolýza. Spôsobilo by to
poškodenie rúry.
Počas pyrolytického čistenia sú dvierka
2. Zadnú časť líšt odtiahnite od bočnej
steny a lišty vyberte.
1
a pásiky
zablokované. Symbol
ukazovateľa ohrevu svietia, kým sa
dvierka neodistia. Dvierka sa odistia, keď
bude teplota vnútri rúry bezpečná a keď
sa ukončí pyrolytické čistenie.
2
Počas pyrolytického čistenia nesvieti
osvetlenie rúry.
Pri inštalácii odstráneného príslušenstva
zvoľte opačný postup.
1. Hrubé nečistoty očistite ručne.
2. Vnútornú stranu dvierok umyte
horúcou vodou, tak aby sa zvyšky
nepripálili vplyvom horúceho
vzduchu.
3. Zapnite rúru.
Upevňovacie kolíky na
teleskopických lištách musia
smerovať dopredu.
12.4 Pyrolýza
UPOZORNENIE!
Vyberte všetko príslušenstvo
a vysúvacie lišty.
4. Opakovane stláčajte tlačidlo , až
kým sa na displeji nezobrazí "Pyro" a
číslo programu čistenia.
5. Stlačte tlačidlo
.
6. Stlačte tlačidlo
alebo
a
nastavte trvanie procesu čistenia:
Voliteľná
funkcia
Popis
1
1:00 pre
slabé znečis‐
tenie
34
www.electrolux.com
2
1:30 pre
bežné zne‐
čistenie
3
2:30 pre
silné znečis‐
tenie
2. Pomocou skrutkovača nadvihnite a
plne otočte príchytku na pravom
závese.
Funkciu Koniec môžete použiť na
posunutie štartu procesu čistenia.
7. Nastavenie potvrďte stlačením
tlačidla
.
12.5 Pripomienka čistenia
Po každom vypnutí spotrebiča bude na
najbližších 10 sekúnd na displeji blikať
ako
symbol pripomienky čistenia
pripomenutie potreby pyrolytického
čistenia.
3. Nájdite záves na ľavej strane dvierok.
Pripomienka čistenia
zhasne:
• po dokončení funkcie
pyrolytického čistenia,
• keď ju vypnete v
základnom nastavení.
Pozrite si časť
„Používanie ponuky
nastavení“.
12.6 Odstránenie a montáž
dvierok
Dvierka rúry sa skladajú z troch
sklenených panelov. Dvierka rúry a
vnútorné sklenené panely môžete vybrať
a vyčistiť. Pred odstránením sklenených
panelov si prečítajte celý pokyn
„Odstránenie a montáž dvierok“.
4. Nadvihnite a plne otočte príchytku na
ľavom závese.
Ak by ste sa pokúšali
sklenené panely vybrať, kým
sú dvierka namontované,
mohli by sa dvierka zatvoriť.
UPOZORNENIE!
Rúru nepoužívajte bez
sklenených panelov.
1. Úplne otvorte dvierka a nájdite záves
na pravej strane dvierok.
5. Dvierka rúry privrite do polovice, aby
zostali v prvej otvorenej polohe.
SLOVENSKY
Potom ich nadvihnite a potiahnite
vpred a vyberte z lôžka.
35
Po dokončení čistenia namontujte
sklenené panely a dvierka rúry.
Dbajte na to, aby ste sklenené panely (A
a B) namontovali späť v správnom
poradí. Skontrolujte symbol/potlač na
bočnej strane skleneného panela, každý
zo sklenených panelov vyzerá odlišne,
aby boli demontáž a montáž
jednoduchšie.
Pri správnej montáži rám dvierok
zacvakne.
A
B
6. Dvierka položte na mäkkú tkaninu na
stabilný povrch.
7. Uchopte rám dvierok (B) na hornom
okraji dvierok po oboch stranách a
zatlačte ho dovnútra, aby sa uvoľnili
upevňovacie západky.
2
Uistite sa, že stredný sklenený panel je
namontovaný správne.
B
1
8. Rám dvierok vyberte potiahnutím
dopredu.
9. Sklenené panely dvierok uchopte za
horné okraje a opatrne ich vytiahnite
jeden za druhým. Začnite vrchným
panelom. Uistite sa, že sklenený
panel sa úplne vysunie z podpier.
A
B
12.7 Výmena osvetlenia
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zásahu elektrickým prúdom.
Žiarovka môže byť horúca.
1. Vypnite rúru.
Počkajte, kým rúra vychladne.
2. Rúru odpojte zo siete.
3. Na dno dutiny položte handričku.
10. Panely umyte vodou s prídavkom
saponátu. Sklenené panely opatrne
osušte. Sklenené panely neumývajte
v umývačke riadu.
UPOZORNENIE!
Halogénovú žiarovku vždy
držte cez tkaninu, aby ste
predišli pripáleniu zvyškov
mastnoty na žiarovke.
36
www.electrolux.com
Zadné svetlo
1. Sklenený kryt otočte a vyberte ho.
2. Sklenený kryt vyčistite.
3. Nahraďte žiarovku inou vhodnou
žiarovkou odolnou teplotám do 300
°C .
4. Nasaďte sklenený kryt.
13. RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
13.1 Čo robiť, keď...
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Rúra sa nedá zapnúť ani
používať.
Rúra nie je pripojená ku
zdroju elektrického napája‐
nia alebo je pripojená ne‐
správne.
Skontrolujte, či je rúra
správne pripojená ku zdro‐
ju elektrického napájania
(pozrite si schému pripoje‐
nia).
Rúra sa nezohrieva.
Rúra je vypnutá.
Rúru zapnite.
Rúra sa nezohrieva.
Dvierka spotrebiča nie sú
správne zatvorené.
Úplne zatvorte dvierka.
Rúra sa nezohrieva.
Nie sú nastavené hodiny.
Nastavte čas.
Rúra sa nezohrieva.
Nie sú nastavené potrebné Skontrolujte, či sú nastave‐
nastavenia.
nia správne.
Rúra sa nezohrieva.
Aktivovalo sa automatické
vypínanie.
Rúra sa nezohrieva.
Je zapnutá detská poistka. Pozrite si časť „Používanie
funkcie Detská poistka“.
Rúra sa nezohrieva.
Poistka je vypálená.
Skontrolujte, či je príčinou
poruchy práve poistka. Ak
sa poistka vypáli opakova‐
ne, obráťte sa na kvalifiko‐
vaného elektrikára.
Nesvieti žiarovka.
Žiarovka je vypálená.
Vymeňte žiarovku.
Displej pri vypnutom spo‐
trebiči nezobrazuje čas.
Displej je vypnutý.
Ak chcete displej opäť za‐
Pozrite si časť „Automatic‐
ké vypínanie“.
pnúť, dotknite sa naraz
a
.
Teplotná sonda nefunguje. Konektor teplotnej sondy
Konektor teplotnej sondy
nie je správne nainštalova‐ zasuňte do príslušnej zá‐
ný do zásuvky.
suvky až na doraz.
Príprava jedla trvá veľmi dl‐ Teplota je príliš nízka ale‐
ho alebo naopak, jedlá sú bo príliš vysoká.
hotové príliš rýchlo.
V prípade potreby upravte
teplotu. Postupujte podľa
pokynov v návode.
SLOVENSKY
37
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Vnútri rúry a na jedlách sa
zráža para a vytvára sa
skondenzovaná voda.
Jedlo ste nechali v rúre prí‐ Po ukončení pečenia ne‐
liš dlho.
nechávajte jedlá v rúre dlh‐
šie ako 15 – 20 minút.
Na displeji sa zobrazí „C2“. Chcete spustiť funkciu Py‐
rolýza alebo Rozmrazova‐
nie, ale nevybrali ste zo
zásuvky konektor teplotnej
sondy.
Konektor teplotnej sondy
odpojte zo zásuvky.
Na displeji sa na niekoľko
sekúnd zobrazí „C3“.
Funkcia čistenia vôbec ne‐ Úplne zatvorte dvierka.
pracuje. Nezavreli ste úpl‐
ne dvierka rúry alebo je
nefunkčné blokovanie dve‐
rí.
Na displeji sa zobrazí
„F102“.
•
•
Nezavreli ste úplne
•
dvierka rúry.
•
Zámok dverí je nefunkč‐
ný.
•
Na displeji je zobrazený
chybový kód, ktorý nie je v
tabuľke.
Došlo k poruche elektriky.
•
•
Spotrebič je zapnutý, ale
sa nezohrieva. Ventilátor
nefunguje. Na displeji sa
zobrazí symbol "Demo".
Úplne zatvorte dvierka.
Pomocou domovej po‐
istky alebo bezpečnost‐
ného vypínača v poist‐
kovej skrini vypnite rúru
a znovu ju zapnite.
Ak sa na displeji znovu
zobrazí „F102“, obráťte
sa na oddelenie staro‐
stlivosti o zákazníka.
Pomocou domovej po‐
istky alebo bezpečnost‐
ného vypínača v poist‐
kovej skrini vypnite rúru
a znovu ju zapnite.
Ak sa na displeji znovu
zobrazí chybový kód,
obráťte sa na oddelenie
starostlivosti o zákazní‐
ka.
Je aktivovaný ukážkový re‐ Pozrite si časť „Používanie
žim.
ponuky nastavení“ v kapi‐
tole „Doplnkové funkcie“.
13.2 Servisné údaje
Ak problém nedokážete odstrániť sami,
kontaktujte predajcu alebo autorizované
servisné stredisko.
Údaje potrebné pre autorizované
servisné stredisko nájdete na typovom
štítku. Typový štítok sa nachádza na
prednom ráme vnútorného priestoru rúry.
Neodstraňujte typový štítok z dutiny rúry.
38
www.electrolux.com
Odporúčame, aby ste si sem zapísali tieto údaje:
Model (MÓD.)
.........................................
Číslo výrobku (PNC)
.........................................
Sériové číslo (S.N.)
.........................................
14. INŠTALÁCIA
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
14.1 Zabudovanie
548
21
min. 550
80
60
520
600
114
18
20
589
594
min. 560
595+-1
198
60
5
3
523
20
548
70
60
21
min. 550
20
520
18
590
114
min. 560
589
594
198
60
595+-1
5
3
20
523
SLOVENSKY
14.2 Upevnenie spotrebiča k
linke
A
B
14.3 Elektrická inštalácia
Výrobca nenesie
zodpovednosť v prípade, že
nedodržíte bezpečnostné
pokyny uvedené v
príslušných kapitolách.
14.4 Kábel
Typy káblov použiteľných pre inštaláciu
alebo výmenu:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Prierez kábla určite podľa celkového
výkonu uvedeného na typovom štítku.
Môžete si tiež pozrieť údaje uvedené v
tabuľke:
Celkový výkon
(W)
Prierez kábla
(mm²)
maximálne 1 380
3 x 0.75
maximálne 2 300
3x1
maximálne 3 680
3 x 1.5
Uzemňovací kábel (zeleno/žltý kábel)
musí byť o 2 cm dlhší ako fázový a
nulový kábel (modrý a hnedý kábel).
Tento spotrebič sa dodáva s napájacou
zástrčkou a káblom.
15. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ
15.1 Dátový list produktu a informácie o produkte podľa EU
65-66/2014
Názov dodávateľa
Electrolux
Model
COE7P31X2
EOE7P31X
Index energetickej účinnosti
81.2
Energetická trieda
A+
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, tra‐
dičný režim
0.93 kWh/cyklus
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, režim 0.69 kWh/cyklus
s ventilátorom
Počet dutín
1
Zdroj tepla
Elektrina
Hlasitosť
72 l
Typ rúry
Zabudovateľná rúra
39
40
www.electrolux.com
Hmotnosť
EN 60350-1 - Elektrické varné spotrebiče
pre domácnosť. Časť 1: Sporáky, rúry,
parné rúry a grily. Metódy merania
výkonových parametrov.
15.2 Úspora energie
COE7P31X2
31.5 kg
EOE7P31X
31.1 kg
Zvyškové teplo
Pri niektorých funkciách rúry sa ohrevné
články automaticky vypnú skôr, ak je
zapnutý program s časovou funkciou
Trvanie alebo Koniec a čas pečenia je
dlhší ako 30 minút.
Ventilátor a osvetlenie budú naďalej v
činnosti.
Rúra má funkcie, ktoré vám
pomôžu usporiť energiu pri
každodennom pečení.
Všeobecné rady
Uistite sa, že sú dvierka rúry počas
prevádzky rúry zatvorené. Počas
pečenia neotvárajte príliš často dvierka.
Tesnenie dvierok udržiavajte čisté a
uistite sa, že je upevnené na svojom
mieste.
V záujem vyššej úspory energie použite
kovový riad.
Ak je to možné, rúru pred vložením jedla
dovnútra nepredhrievajte.
Ak proces pečenia pokrmu trvá viac ako
30 minút, 3-10 minút pred ukončením
pečenia (v závislosti od času pečenia)
znížte teplotu v rúre na minimum. Pokrm
sa bude naďalej piecť vďaka
zvyškovému teplu v rúre.
Zvyškové teplo použite na ohrev
ostatných pokrmov.
Keď pripravujete niekoľko pokrmov
naraz, zachovajte čo najkratšie prestávky
medzi pečením.
Uchovanie teploty jedla
Ak chcete jedlo uchovať teplé pomocou
zvyškového tepla, zvoľte najnižšie možné
nastavenie teploty. Na displeji sa zobrazí
ukazovateľ zvyškového tepla alebo
teplota.
Pečenie s vypnutým osvetlením
Počas pečenia vypnite osvetlenie.
Zapnite ho iba v prípade potreby.
Vlhký Horúci Vzduch
Funkcia určená na úsporu energie počas
pečenia.
Keď použijete túto funkciu, osvetlenie sa
po 30 sekundách automaticky vypne.
Osvetlenie môžete opäť zapnúť, ale
tento úkon zníži očakávanú úsporu
energie.
Vypnutie displeja
Displej môžete vypnúť. Naraz stlačte a
podržte tlačidlá
a
zopakujte tento krok.
. Pre zapnutie
Pečenie s ventilátorom
Ak je to možné, použite funkcie pečenia
s ventilátorom, aby ste dosiahli úsporu
energie.
16. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
spotrebiče označené symbolom spolu s
odovzdajte na recykláciu. . Obal hoďte
do príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí
a recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
*
SLOVENSKY
41
42
www.electrolux.com
SLOVENSKY
43
867355049-A-472018
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement