KitchenAid KCBPZ 18120 2 Freezer Användarguide | Manualzz
Bruksanvisning
Viktiga säkerhetsinstruktioner
4
Miljöråd
6
Innan apparaten används
6
Försiktighetsåtgärder och allmänna råd
7
Tips för energibesparing
7
Vid första användning
8
Installation
9
Lysdiodssystem
9
Om apparaten inte används
9
Vid strömavbrott
9
Funktioner
10
Användning
12
Tips för förvaring av livsmedel
13
Funktionsljud
15
Råd att följa om apparaten inte används
16
Underhåll och rengöring
16
Felsökning
17
Kundservice
18
Viktiga säkerhetsinstruktioner
• VARNING: Apparaten ska
installeras i enlighet med
tillverkarens anvisningar för att
undvika säkerhetsrisker på grund
av instabilitet.
• VARNING: Se till att apparatens
ventilationsöppningar inte
blockeras.
• VARNING: Se till att
rörledningarna i apparatens
kylkrets inte skadas.
• VARNING: Använd inga
mekaniska, elektriska och
kemiska metoder utöver de som
rekommenderas av tillverkaren
för att påskynda avfrostningen.
• VARNING: Använd inte och
placera inte elektriska enheter
inuti produkten, såvida de inte
är av en typ som uttryckligen är
godkänd av tillverkaren.
• VARNING: (I förekommande
fall) ismaskiner och/eller
vattenautomater som inte
är direkt kopplade till en
vattenledning får endast fyllas
med dricksvatten.
• VARNING: (I förekommande fall)
automatiska ismaskiner och/eller
vattenautomater ska anslutas till
en vattenledning som levererar
dricksvatten enbart och vars
vattentryck är mellan 0,17 och
0,81 MPa (1,7 och 8,1 bar).
Information: Den här apparaten
innehåller inte CFC. Kylkretsen
innehåller R600a (HC).
• För apparater med isobutan
(R600a): isobutan är en
miljövänlig naturgas, men den
är brandfarlig. Se därför noga till
att kylkretsens rörledningar inte
skadas. Var extra uppmärksam
på skadade rörledningar som
tömmer kylkretsen.
• C-pentan används som
blåsmedel i isoleringsskummet
och är en lättantändlig gas. Var
uppmärksam vid kassering.
• Denna produkt är avsedd att
användas i hushåll och för
liknande användningar så som:
- I personalrum i butiker, kontor
och andra arbetsplatser
- bondgårdar, hotell, motell och
andra bostadsmiljöer
- gästhem med rum inklusive
frukost.
- catering och liknande ickekommersiella syften
• Förvara inte explosiva ämnen
eller föremål (t.ex. aerosolburkar
med brandfarliga drivmedel) inuti
apparaten.
• Den här apparaten får användas
av barn från 8 års ålder och av
personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga,
eller bristande erfarenhet och
kunskap, om de fått handledning
eller instruktioner om hur
apparaten används på ett säkert
sätt och förutsatt att de förstår
vilka faror det innebär.
• Rengöring och underhåll får inte
utföras av barn utan uppsikt.
4
• Se till att nätkabeln inte kommer
i kläm och skadas av apparaten
under installationen.
• Dra inte i apparatens elsladd
• För att hantera och installera
apparaten krävs minst två
personer.
• Installation och underhåll,
t.ex. byte av elsladd, ska
utföras av tillverkaren
eller en behörig fackman i
enlighet med tillverkarens
anvisningar och gällande lokala
säkerhetsbestämmelser. Undvik
farliga situationer: reparera eller
byt inte ut delar på apparaten,
t.ex. elsladden, om detta
inte direkt rekommenderas i
bruksanvisningen.
• För att undvika risken för att
barn blir instängda, med risk att
kvävas, låt inte barn leka med
apparaten eller gömma sig i den.
• Det måste vara möjligt att skilja
apparaten från elnätet, antingen
genom att lossa stickkontakten
från eluttaget eller genom att
bryta eluttagets strömförsörjning
med hjälp av en flerpolig
strömbrytare som är installerad
i enlighet med nationella
säkerhetsföreskrifter.
• Anslut apparaten till ett
jordat uttag: apparaten ska
vara ansluten till ett godkänt
jordningssystem.
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
5
Miljöråd
1. Förpackning
Förpackningsmaterialet kan återvinnas till 100
% och är märkt med återvinningssymbolen
. Kassera materialet i enlighet med lokala
bestämmelser. Håll förpackningsmaterialen
(plastpåsar, delar av styrenplast, osv.) utom
räckhåll för barn eftersom de kan vara farliga att
leka med.
Skrota apparaten i enlighet med lokala
bestämmelser om avfallshantering, ta den till en
särskild insamlingscentral; Lämna inte apparaten
utan tillsyn, inte ens i några få dagar, eftersom den
är en riskkälla för barn.
För mer information om hantering, återvinning
och återanvändning av den här apparaten,
kontakta de lokala myndigheterna, ortens
sophanteringstjänst eller butiken där apparaten
inhandlades.
2. Skrotning/kassering
Den här apparaten är tillverkad av material som
kan återvinnas.
Apparaten är märkt enligt EU-direktiv 2002/96/EG
beträffande elektrisk och elektronisk utrustning
(Waste Electrical and Electronic Equipment,
WEEE). Genom att säkerställa en korrekt kassering
av den här apparaten bidrar du till att förhindra
potentiella negativa konsekvenser för vår miljö
och vår hälsa.
Försäkran om överensstämmelse
• Denna apparat är utformad för förvaring av
livsmedel och är tillverkad i enlighet med
förordning nr 1935/2004 (EG).
• Produkten är utformad och tillverkad och
marknadsförs enligt:
- säkerhetskraven i lågspänningsdirektivet
2006/95/EG (som ersätter 73/23/EEG och
påföljande tillägg)
- skyddskraven i EMC-direktivet 2004/108/EG.
Symbolen på apparaten eller i medföljande
dokument anger att denna apparat inte får
hanteras som vanligt hushållsavfall utan måste
lämnas in hos en speciell uppsamlingsstation
för återvinning av elektrisk och elektronisk
utrustning. När du skrotar apparaten, gör den
oanvändbar genom att klippa av strömkabeln och
ta bort dörrar och hyllor så att barn inte lätt kan
klättra in i och fastna.
Innan apparaten används
Läs noga igenom den här bruksanvisningen
för att kunna använda din apparat på bästa
möjliga sätt. Bruksanvisningen innehåller en
produktbeskrivning och värdefulla tips. Spara
bruksanvisningen för framtida referens.
1. Ta av emballaget och försäkra dig om att
apparaten inte har skadats under transporten
och att dörren stänger ordentligt. Alla skador
måste rapporteras till återförsäljaren inom 24
timmar efter apparatens leverans.
2. Vänta minst två timmar innan du slår
på apparaten, för att säkerställa att
köldmediekretsen är helt effektiv.
3. Rengör apparatens insida före användning.
6
Försiktighetsåtgärder och allmänna råd
INSTALLATION
• Var försiktig så att golvet (t.ex. parkettgolv) inte
skadas när du flyttar apparaten.
• Kontrollera att apparaten inte placeras nära en
värmekälla.
• Installera apparaten på ett golv som klarar att
bära upp dess tyngd och på en plats som är
lämplig för produktens storlek och användning.
Se också till att apparaten står i våg.
• Apparaten är avsedd att användas på platser
där temperaturen ligger inom följande
temperaturområden i enlighet med klimatklassen
som anges på märkskylten. Apparaten kanske
inte fungerar korrekt om den står länge vid en
temperatur utanför det specificerade området.
Klimatklass
SN
N
ST
T
eller explosioner.
• Svälj inte innehållet (icke-giftigt) i ispaketen (på
vissa modeller).
• Ät inte isbitar eller isglassar direkt efter att
de har tagits ut ur frysen eftersom den låga
temperaturen kan orsaka köldskador.
• På produkter som är avsedda att användas med
luftfilter inuti ett åtkomligt fläktlock ska filtret
alltid vara installerat när kylskåpet är igång.
• Koppla bort apparaten från eluttaget före
rengöring eller underhåll.
• Använd kyldelen till att förvara färska livsmedel
och frysdelen till att förvara frysta livsmedel, frysa
in färska livsmedel och för att tillverka isbitar.
• Förvara inte glasbehållare som innehåller vätska i
frysdelen eftersom de kan spricka.
• Undvik att förvara ej inslagna livsmedel i
direktkontakt med de invändiga ytorna i kyl- eller
frysdelen.
• Lampan inuti apparaten är avsedd att användas
i hushållsapparater och lämpar sig inte för
användning i hushållsbelysning (EG-direktiv
244/2009).
Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för skador
på person, djur eller egendom om ovanstående
anvisningar och säkerhetsföreskrifter inte följs.
Miljö T. (°C)
10–32
16–32
16–38
16–43
• Kontrollera att nätspänningen i ditt hem
överensstämmer med apparatens märkspänning
som anges på märkskylten.
SÄKER ANVÄNDNING
• Förvara inte och använd inte bensin eller
brandfarliga vätskor eller gaser i närheten
av den här apparaten eller andra elektriska
hushållsapparater. Ångorna kan orsaka bränder
Tips för energibesparing
livsmedlen kalla i kylskåpet.
• Specialavdelningar kan finnas på vissa apparater
(avdelning för färsk mat, låda för nollgradig
förvaring...). Om inget annat anges i produktbladet
kan de tas bort utan att apparatens prestanda
påverkas.
• Hyllornas placering i kylskåpet har ingen inverkan
på energiförbrukningen. Matvarorna ska placeras
på hyllorna på ett sådant sätt att luften kan
cirkulera fritt (matvaror ska inte läggas tätt intill
varandra eller den bakre panelen).
• Du kan öka förvaringsutrymmet för fryst mat
genom att ta ut korgar och antifrosthyllan,
i förekommande fall, utan att det påverkar
energiförbrukningen.
• Skadade tätningar ska bytas ut så snabbt som
möjligt.
• Produkter med hög energiklass är utrustade med
högeffektiva motorer som har längre funktionstid,
men lägre energiförbrukning. Därför gör det inget
om motorn är igång under en längre tid.
• Installera apparaten på en torr, välventilerad plats
där den inte utsätts för direkt solljus eller andra
värmekällor (t.ex. värmeelement, spisar osv.).
Använd en isolerande platta vid behov.
• Se till att följa installationsanvisningarna för att
säkerställa en fullgod ventilation.
• Otillräcklig ventilation på baksidan av apparaten
bidrar till ökad energiförbrukning och minskad
kyleffekt.
• Apparatens invändiga temperatur kan variera
beroende på rumstemperaturen, hur ofta
dörren öppnas och på apparatens placering.
Temperaturinställningen bör beakta dessa faktorer.
• Låt varm mat och varma drycker svalna innan du
lägger in dem i apparaten.
• Blockera inte fläkten (finns på vissa modeller) med
matvaror.
• Kontrollera att dörrarna, särskilt frysens dörr,
stängs ordentligt efter att du har lagt in
matvarorna.
• Öppna dörren så sällan som möjligt.
• Placera fryst mat i kylskåpet vid upptining. Frysta
matvarors låga temperatur hjälper till att hålla
7
Vid första användning
Observera: När kylskåpet slås på tar det 6 timmar
innan det uppnår korrekt förvaringstemperatur
för ett normalfyllt kylskåp.
Anslut apparaten till elnätet.
På modeller med elektroniskt övervakningssystem
kan en signal ljuda, vilket betyder att
temperaturlarmet har aktiverats: tryck på knappen
för avaktivering av larm. Placera det antibakteriella
filtret med lukthämmande effekt i fläkten enligt
anvisningarna på filterförpackningen.
8
1. INSTALLING TWO APPLIANCES
Installation
During installing the freezer
and the fridge
together
that the freezer
located
on the left and
För att säkerställa
braensure
ventilation
måsteisdet
finnas
INSTALLATION
the fridge on the right (as shown on the drawing). Left side
tillräckligt med
utrymme
omkring
apparaten,
of refrigerator is equipped with special device in order to
både ovanföravoid
och condensation
på sidorna. problems between appliances.
Avståndet mellan baksidan av apparaten och
guarantee
väggen skaTovara
minstadequate
50 mm.ventilation, leave a space on
both sides and above the appliance.
Om avståndet är mindre kommer apparaten att
Theenergi.
distance between the rear of the appliance and the
förbruka mer
50mm
50mm
wall behind the appliance should be at least 50mm.
A reduction of this space will
the Energy
1. increase
INSTALLING
TWO
consumption of product.
APPLIANCES
INSTALLERA TVÅ APPARATER
During installing the freezer
and the fridge
together
ensure that the freezer is located on the left and
När frys 1 och kylskåp 2 installeras
bredvid
the fridge on the right (as shown on the drawing). Left side
refrigerator isom
equipped with special device in order to
varandra ska frysen placeras tillofvänster
INSTALLING
TWO APPLIANCES
We recommended
installing
two appliances
together
avoid condensation
problems between
appliances.
kylskåpet (se bilden).
usinginstalling
the linking-kit
on the
Kylskåpet ärDuring
utrustat
med
särskild
anordning
1(as
2 drawing).
theen
freezer
andshown
the fridge
You can
buy that
it in the
Service.
together
freezer
is located bildas
on the left
på vänster sida
förensure
att undvika
att kondens
and the fridge on the right (as shown on the drawing).
mellan apparaterna.
Left side of refrigerator is equipped with special device
in order to avoid condensation problems between
appliances.
Vi rekommenderar att länksats 3 används om
We recommended installing two appliances together
apparaternaWeinstalleras
bredvid
varandra
(se together
recommended
installing
two appliances
using the linking-kit
(as shown on the drawing).
can buy
in Service.
using the linking-kit 3 (asYou
shown
onit the
drawing).
bilden).
2. FUNCTIONS
2.1. SMART DISPLAY*
2.2. 6th SENSE
2. FUNCTIONS
Lysdiodssystem
This function can be used to save energy.
2.1. SMART DISPLAY
* in the Quick
Please follow the instructions
contained
Start Guide to activate/deactivate the function.
This function can be used to save energy.
Till kylskåpetsTwo
invändiga
belysning
används
seconds after
activation
of the
theinstructions
Smart Display,
Please follow
contained inthe
the Quick
Start Guide
activate/deactivate
function.
display
goes
off.
To
adjust
the totemperature
or the
use
other
lysdioder som ger en effektiv belysning
och
Two seconds after activation of the Smart Display, the
functions, it is necessary
to
activate
the
display
by
display goes off. To adjust the temperature or use other
mycket låg energiförbrukning.
it is necessary
to activate
the display by
pressing any button. functions,
After about
15 seconds
without
pressing any button. After about 15 seconds without
Om belysningssystemet
inte
fungerar
ska dugoes off again.
performing any
action,
the display
performing any action, the display goes off again.
When
is ut
deactivated
normal the
display
When functionthe
is deactivated
normal is
display is
kontakta service
förfunction
att byta
det.
restored. The Smart Display is automatically disabled
restored. The Smart Display is automatically disabled
after a power failure. Remember that this function does
after a power failure. Remember
thatappliance
this function
not disconnect the
from the does
power supply,
but only reduce
energy
consumed
by external
not disconnect the appliance
fromthethe
power
supply,
display.
but only reduce the energy consumed by external
Note: The declared appliance energy consumption
display.
refers to operation with the Smart Display function
activated.
Om apparaten inte används
/
GREEN INTELLIGENCE
2.2. 6th SENSE
/
GREEN
INTELLIGENCE
The 6th
Sense/
Green Intelligence function works to
maintain the right temperature in the following cases:
The 6th Sense/ Green Intelligence function works to
- Door
opened
for
a while
maintain the right temperature
in the following cases:
- Door
opened activates
for a while when door opening causes the
The
function
The function activates when door opening causes the
internal
temperature
to
increase
to values that do not
internal temperature to increase to values that do not
ensure
storage
of and
food
andactive
remains
active until
ensure safe
safe storage
of food
remains
until
optimal storage
storage conditions
have been
restored.
optimal
conditions
have
been restored.
- Fresh food stored in the freezer
- Fresh
foodactivates
stored
infresh
thefood
freezer
The function
when
is placed in the
freezer
and remains
active
until fresh
optimal food
freezing
The
function
activates
when
is placed in the
conditions are reached so as to ensure the best
freezer
and with
remains
until optimal freezing
freezing quality
the lowest active
power consumption.
conditions are reached so as to ensure the best
Note: Besides the quantity of food loaded into the
freezing
quality with the lowest power consumption.
freezer, ambient temperature and the quantity of food
Note: The declared This
appliance
energyonlyconsumption
function is available
on the model with User
already inside the freezer affect the duration of the 6th
Interface
on the
door. Display function
Sense/Besides
Green Intelligence
function.
Therefore
refers to operation with
the
Smart
Note:
the quantity
of food
loaded into the
significant duration variations are quite normal.
activated.
freezer, ambient temperature and the quantity of food
This functionfrån
is available
already
durationi of the 6th
Koppla bort apparaten
elnätet,only
ta on
ut the model with User
Lämna dörren
på inside
gläntthe
så freezer
att luftaffect
kan the
cirkulera
Interface on the door.
Sense/ Green Intelligence function. Therefore
produkterna, avfrosta apparaten vid behov och
utrymmena.
Luftcirkulationen
motverkar
significant duration variations are quitemögel
normal.
rengör den.
och dålig lukt.
*Available on selected models only. Please on the QUICK START GUIDE if this function is actually available on your model.
4
*Available on selected models only. Please on the QUICK START GUIDE if this function is actually available on your model.
Vid strömavbrott
Håll dörrarna stängda så att matvarorna förblir
kalla så länge som möjligt. Frys inte in delvis
upptinade matvaror igen. Vid längre strömavbrott
kan strömavbrottslarmet aktiveras (finns på
modeller med elektroniskt övervakningssystem).
9
4
Funktioner
SMART DISPLAY
Använd den här funktionen för att spara energi.
Se anvisningarna i Snabbguiden för att aktivera
och avaktivera funktionen. Displayen släcks två
sekunder efter att Smart Display aktiverats.
För att ställa in temperatur eller för att använda
andra funktioner måste du först aktivera displayen
genom att trycka på någon av knapparna. Efter
15 minuters inaktivitet släcks displayen igen.
När funktionen avaktiveras återgår displayen
till normal funktion. Smart Display avaktiveras
automatiskt efter ett strömavbrott. Den här
funktionen skiljer inte apparaten från elnätet
utan används bara för att minska displayens
strömförbrukning.
Anmärkningar: Märkvärdet för apparatens
strömförbrukning har beräknats med funktionen
Smart Display aktiverad. Funktionen är endast
tillgänglig på modeller med display på dörren.
inom 24 timmar.
- Om matvarorna i frysen är frysta betyder det
att de tinades upp och sedan frystes in igen
när strömmen återställdes. Detta kan påverka
matens smak, kvalitet och näringsvärde.
Matvarorna kan även vara olämpliga att
konsumera. Vi rekommenderar att man inte
förbrukar maten utan kastar bort hela innehållet
i frysen. Strömavbrottslarmet har som syfte
att vara till hjälp för att bedöma matvarornas
kvalitet efter ett strömavbrott. Systemet
garanterar inte matvarornas kvalitet eller att
maten är lämplig att konsumera. Användaren
uppmanas att använda sitt eget förnuft i att
utvärdera matvarornas kvalitet i frysen.
TEMPERATURLARM
Ljudsignalen aktiveras och temperaturikonen (°C)
blinkar. Larmet aktiveras när:
- Apparaten ansluts till elnätet efter att ha varit
frånkopplad en längre tid
PÅ/STAND BY
Använd denna funktion för att slå på frysen eller
aktivera standbyläget. Aktivera standby-läget
genom att hålla knappen På/Standby intryckt i 3
sekunder. När apparaten är i Standby är lampan
i frysen släckt. Tänk på att detta inte medför att
apparaten kopplas bort från elnätet. Du slår på
produkten igen genom att trycka på och hålla
knappen intryckt i 3 sekunder.
- Frysens temperatur är för hög
- En större mängd färsk mat än den som anges på
typskylten har lagts in i frysen
- Frysdörren har stått öppen alltför länge.
Tryck på larmknappen
en gång för att stänga
slocknar automatiskt
av larmet. Larmikonen
när temperaturen i frysdelen når -10 °C och ikonen
för inställd temperatur (°C) slutar att blinka och
visar den valda inställningen.
STRÖMAVBROTTSLARM
I händelse av strömavbrott är apparaten utformad
för att automatiskt övervaka temperaturen
i frysdelen när strömmen kommer tillbaka.
Om temperaturen inuti frysen stiger över
frystemperatur tänds strömavbrottsikonen
, larmikonen
blinkar och larmet ljuder när
strömförsörjningen återställs.
en gång för att
Tryck på larmknappen
återställa larmet.
Om strömavbrottslarmet utlöses rekommenderas
följande:
- Om matvarorna i frysen är upptinade men
fortfarande kalla ska matvarorna konsumeras
LARM FÖR ÖPPEN DÖRR
blinkar och larmet ljuder. Larmet
Larmikonen
aktiveras när dörren har stått öppen längre
än 2 minuter. Stäng dörren för att avaktivera
dörrlarmet eller tryck en gång på larmknappen
för att tysta larmet.
PROFREEZE-TEKNIKEN
Tekniken ProFreeze arbetar automatiskt för att
garantera optimala förvaringsförhållanden för
maten.
10
- Om fläktarna i utrymmet Shock Freeze inte
startar
Efter att funktionen "Shock Freeze" (ultrasnabb
infrysning) har aktiverats kan det hända att
indikatorlampan
tänds som vanligt, men att
fläktarna inte sätts igång. Detta är normalt och
innebär att avfrostning pågår. När avfrostningen
är klar (max. 1,5 timmar) slås fläktarna på
automatiskt och funktionen aktiveras som
vanligt.
ULTRASNABB INFRYSNING
Shock Freeze-utrymmet är speciellt utformat för
att snabbt frysa in upp till 2 kg färska matvaror.
Shock Freeze-funktionen minskar bildning av
iskristaller i matvaror som fryses in. Matvarorna
har därför bra kvalitet när de tinas upp igen.
När funktionen inte är aktiverad kan utrymmet
användas för normal infrysning av matvaror eller
för förvaring av redan infrysta matvaror.
Anmärkningar: När funktionen är aktiverad kan
ett surrande ljud höras. Detta är normalt och
orsakas av luftflödet som ger effektiv kylning inuti
utrymmet.
inte tänds
- Om indikatorn
Om symbolen
tänds efter att man har tryckt
på knapp : knappen
trycktes in för länge.
För att aktivera funktionen Shock Freeze ska man
först avaktivera funktionen Snabbinfrysning
(tryck in och håll kvar knappen i 3 sekunder
och tryck sedan kortvarigt på
knappen, inte
längre än 1 sekund).
Aktivera och avaktivera Shock Freeze:
1. Se till att minst 12 timmar har gått sedan
Shock Freeze aktiverades senast. Aktivera inte
funktionen oftare än en gång per 12 timmar.
2. Försäkra dig om att funktionen “Freeze control”
(infrysningskontroll) inte är aktiv. Shock
Freeze och Snabbinfrysning kan inte aktiveras
samtidigt.
SNABBINFRYSNING
Mängden färska matvaror (kg) som kan frysas
in under 24 timmar visas på typskylten.
För att infrysningen ska ske på bästa sätt ska
du trycka in knappen Shock Freeze/Fast Freeze
(tills
(ultrasnabb infrysning/snabbinfrysning)
indikatorlampan för snabbinfrysning tänds)
24 timmar innan du lägger in färska livsmedel i
frysen. Vanligtvis är det tillräckligt att funktionen
Fast Freeze är på i 24 timmar efter att livsmedlen
lagts in för infrysning funktionen Fast Freeze
stängs av automatiskt efter 50 timmar.
3. Töm Shock Freeze-utrymmet.
4. Aktivera Shock Freeze genom att peka
på kontrollpanelen:
kortvarigt på knappen
ikonen tänds och fläktarna längst bak i
utrymmet slås på för att cirkulera luften och ge
snabbare infrysning.
5. Placera maten som ska frysas in i utrymmet och
håll ett avstånd på några centimeter (minst 2
cm) från fläktarna längst bak i utrymmet så att
kalluften kan cirkulera fritt.
Observera:
Om en liten mängd matvaror ska frysas in kan
funktionen avaktiveras efter några timmar för att
spara energi.
- Funktionen är inkompatibel med funktionen
"Shock Freeze" (ultrasnabb infrysning)
För att garantera optimal prestanda kan inte
Shock Freeze och Snabbinfrysning aktiveras på
en och samma gång. Om Snabbinfrysning redan
har aktiveras måste funktionen först avaktiveras
innan funktionen Shock Freeze aktiveras (eller vice
versa).
6. Låt funktionen vara på tills den avaktiveras
automatiskt och undvik att öppna dörren för
bästa infrysningsresultat
7. Funktionen avaktiveras automatiskt efter 4–5
släcks och fläktarna
timmar: indikatorn
avaktiveras. Shock Freeze kan även avaktiveras
manuellt genom att snabbt trycka på knappen
på kontrollpanelen: indikatorn
släcks
och fläktarna avaktiveras.
Observera:
- Oförenlighet med funktionen Fast Freeze
För att garantera optimal prestanda kan inte
funktionerna "Shock Freeze" (ultrasnabb
infrysning) och "Fast Freeze" (snabbinfrysning)
aktiveras samtidigt. Om Snabbinfrysning redan
har aktiveras måste funktionen först avaktiveras
innan funktionen Shock Freeze aktiveras (eller
vice versa).
11
AUTOMATISK AVFROSTNING (NO FROST)
Denna produkt avfrostas automatiskt beroende
på användningsförhållanden och omgivningens
luftfuktighet.
Apparater med funktionen No Frost har luft som
cirkulerar i förvaringsutrymmena för att förhindra
isbildning och ge automatisk avfrostning. Infrysta
matvaror fastnar inte vid väggarna, etiketter
förblir läsbara och förvaringsutrymmen hålls rena.
I kombination med 6th Sense styr den inte bara
sensorn utan fördelar även kyleffekten där den
behövs, vilket ger optimerad energiförbrukning.
(NATTAXA)
KNAPPEN OPT TARIFF
Funktionen Opt Tariff används för att aktivera
apparaten när det finns ett överskott av ström
(ofta på natten) och elpriserna är billigare (gäller
endast för länder med tidsbunden prissättning
– kontakta din lokala elleverantör för mer
när den lägre taxan
information). Tryck på
träder i kraft för att aktivera funktionen (tiden
kan variera mellan olika elleverantörer). Om den
reducerade taxan gäller från exempelvis kl. 20:00
ska du trycka på
vid den tiden. Funktionen är
Opt Tariff-indikatorn
är PÅ, är funktionen PÅ.
När funktionen är aktiverad anpassar apparaten
automatiskt energiförbrukningen i enlighet med
tiden som har ställts in, t.ex. förbrukar mindre
energi på dagen än på natten.
VIKTIGT: För att fungera korrekt måste funktionen
vara på både dag och natt. Funktionen förblir på
tills den avaktiveras (den avaktiveras automatiskt
vid strömavbrott eller när apparaten stängs av).
igen för att avaktivera funktionen.
Tryck på
är AV, är
Funktionen är Opt Tariff-indikatorn
funktionen AV.
Anmärkningar: Märkvärdet för apparatens
strömförbrukning har beräknats med funktionen
Opt Tariff inaktiverad.
Användning
ÖKA FÖRVARINGSUTRYMMET I FRYSEN
Du kan öka förvaringsutrymmet i frysen genom
att:
- ta ut korgar/luckor* för att få plats med
skrymmande livsmedel.
- Om frysen har en lucka kan du öka
förvaringsutrymmet genom att ta bort den.
- Samtliga hyllor, luckor och korgar är avtagbara.
- Apparatens invändiga temperatur kan variera
beroende på rumstemperaturen, hur ofta dörren
öppnas och var apparaten har placerats. Vid
inställning av temperaturen bör man ha hänsyn
till dessa faktorer.
- Placera matvarorna direkt på frysens hyllor.
- ta ut flaskstället*.
3.1. ANMÄRKNINGAR
Blockera inte luftutloppet (på apparatens bakre
panel) med matvaror.
- Apparatens tillbehör får inte diskas i diskmaskin
om inte annat anges.
12
Tips för förvaring av livsmedel
Frysen passar utmärkt för förvaring av fryst mat,
göra iskuber och för att frysa in färska matvaror.
Mängden färsk mat som kan frysas in under
en 24-timmarsperiod anges på typskylten (…
kg/24h).
Om du förvarar lite mat i frysen rekommenderar
vi att använda den övre eller mittre delen av
frysen beroende på modell (se produktbladet
för mer information om vilket område som
rekommenderas för att frysa in färsk mat).
LIVSMEDEL
Fisk
Fläsk, kalv
6-9
Lamm
6-8
Kanin
4-6
Färs/inälvsmat
2-3
Korv
1-2
5-7
Kalkon
6
Krås
2-3
1-2
Krabba, hummer
1-2
Skaldjur
Ostron utan skal
2-3
Smör
6
Ost
3
Grädde
1-2
Glass
2-3
Ägg
8
Soppa
2-3
Köttsås
2-3
Pastej
1
Ratatouille
8
Bakverk och bröd
Kräftdjur
Blötdjur, krabba, hummer
3-4
Soppor och såser
Kyckling
Kyckling
Mager (torsk, sjötunga)
Mejeriprodukter
Kött
8-12
2-3
Kött, fågel
FÖRVARINGSTID
(månader)
Nöt
Fet
(lax, sill, makrill)
Grytor
FÖRVARING AV FRYST MAT
I tabellen anges rekommenderad förvaringstid för
färsk mat.
LIVSMEDEL
FÖRVARINGSTID
(månader)
1-2
13
Bröd
1-2
Kakor (enkel)
4
Bakverk (tårta)
2-3
Crêpes
1-2
Deg
2-3
Quiche
1-2
Pizza
1-2
FRUKT OCH GRÖNSAKER
LIVSMEDEL
Vi rekommenderar att märka den frysta maten
med innehållstyp och datum. Märkningen
hjälper dig att ta reda på förpackningens innehåll
och matens sista förbrukningsdag. Frys inte in
upptinad mat igen.
FÖRVARINGSTID
(månader)
Frukt
Äpplen
12
Aprikoser
8
Björnbär
8-12
Svarta/röda vinbär
8-12
Körsbär
10
Persikor
10
Päron
8-12
Plommon
10
Hallon
8-12
Jordgubbar
10
Rabarber
10
Fruktjuicer
(apelsin, citron,
grapefrukt)
4-6
TIPS FÖR INFRYSNING OCH FÖRVARING AV
FÄRSKA LIVSMEDEL
Före infrysning, slå in och förslut färska livsmedel
i: aluminiumfolie, plastfolie, plastförpackningar,
plastburkar med lock eller frysbehållare, förutsatt
att dessa är lämpliga för infrysning av livsmedel.
- För bästa infrysningsresultat ska matvarorna
vara färska och av hög kvalitet.
- Färska grönsaker och färsk frukt bör frysas in
direkt efter att de har plockats för att behålla
samma näringsvärde, konsistens, färg och smak.
Vissa typer av kött, särskilt vilt, bör hängas före
infrysning.
Anmärkningar:
- Låt alltid varm mat svalna innan du lägger in i
frysen.
- Konsumera livsmedel som tinat helt eller delvis
omedelbart. Frys inte in upptinade livsmedel
på nytt såvida de inte först har tillagats. När
upptinade livsmedel har tillagats kan de frysas
in på nytt.
- Frys inte flaskor som innehåller vätska.
grönsaker
Sparris
8-10
Basilika
6-8
Bönor
12
Kronärtskocka
8-10
Broccoli
8-10
Brysselkål
8-10
Blomkål
8-10
Morötter
10-12
Selleri
6-8
Svamp (champinjon)
8
Persilja
6-8
Paprika
10-12
Ärtor
12
Rosenbönor
12
Spenat
12
Tomater
8-10
Squash
8-10
ANVÄNDNING AV FRYSKLAMPARNA
Frysklamparna motverkar upptining av matvaror
vid strömavbrott. Placera dem ovanpå maten på
den översta hyllan för optimal effekt.
FRYST MAT: TIPS NÄR DU HANDLAR
Att tänka på när du köper fryst mat:
- Se till att förpackningen inte är skadad (fryst mat
i skadad förpackning kan ha försämrats). Om
förpackningen är svullen eller har fuktiga fläckar
kanske den inte har förvarats under optimala
förhållanden och upptiningen kan redan ha
börjat.
- Planera din runda i livsmedelsaffären så att du
går till frysdisken det sista du gör och använd
fryspåsar för hemtransporten.
- Lägg in frysta livsmedel i frysen så fort du
kommer hem.
- Inte ens delvis tinade livsmedel får frysas om,
utan ska förtäras inom 24 timmar.
- Se till så att temperaturvariationerna i
matvarorna minimeras i så stor mån som möjligt.
Respektera den datummärkning som anges på
förpackningen.
- Följ alltid anvisningarna om frysförvaring som
finns på matförpackningen.
14
Funktionsljud
Det är normalt att produkten avger ljud
eftersom flera fläktar och motorer används
för att reglera funktioner som slås på och av
automatiskt.
Vissa av funktionsljuden kan dämpas genom
att:
- Nivellera apparaten och placera den på en plan
yta
Vissa av funktionsljuden kan ändå höras:
- Ett väsande ljud när du sätter på apparaten
första gången eller efter ett långt uppehåll.
- Ett gurglande ljud när kylvätska rinner in i
ledningarna.
- Ett surrande ljud när vattenventilen eller fläkten
börjar arbeta.
- Ett knakande ljud när kompressorn startar eller
när färdiga iskuber faller ned i isbehållaren.
- Undvik att apparaten kommer i direkt kontakt
med möbler.
- Se till att invändiga komponenter är placerade
på rätt sätt.
- Se till att flaskor och behållare inte kommer i
kontakt med varandra.
15
Råd att följa om apparaten inte används
FRÅNVARO/SEMESTER
Vid längre tids frånvaro bör du tömma apparaten
och koppla bort den från elnätet för att spara
energi.
Om iskristaller fortfarande är synliga på
livsmedlen, kan de frysas om trots att smaken och
aromen kan påverkas.
Om matvarorna är i dåligt skick är det bäst att
slänga dem.
VID FLYTT
1. Ta ut alla invändiga delar.
Vid strömavbrott som varar upp till 24 timmar.
1. Kontrollera att dörren är helt stängd. Detta
håller förvarade livsmedel kalla så länge som
möjligt.
2. Förpacka dem väl och fäst ihop dem med tejp
så att de inte slår emot varandra eller tappas
bort.
3. Skruva på de justerbara fötterna så att de inte
vidrör stödytan.
Vid strömavbrott som varar längre än 24
timmar.
1. Töm frysdelen och placera maten i en bärbar
frysbox. Om du inte har någon frysbox och inte
heller några kylklampar ska du konsumera den
mat som lättast blir förstörd.
4. Stäng dörren och använd tejp för att fixera den.
Använd också tejp för att fästa nätkabeln vid
apparaten.
STRÖMAVBROTT
Vid strömavbrott, kontakta elleverantören på
din hemort och fråga hur länge strömavbrottet
förväntas pågå.
Anmärkningar: Tänk på att apparaten håller sig
kall längre om den är helt fylld än om den bara är
delvis fylld.
2. Töm iskubslådan.
Underhåll och rengöring
Dra alltid ut stickkontakten från eluttaget eller
koppla bort apparaten från elnätet på annat sätt
innan någon typ av rengöring och underhåll
utförs.
Rengör apparaten regelbundet med en duk,
ljummet vatten och ett milt rengöringsmedel
som är avsett för invändig rengöring av kylskåp.
Använd aldrig slipande rengöringsprodukter.
Rengör aldrig kylskåpets delar med lättantändliga
vätskor. Ångorna kan orsaka brand eller explosion.
Rengör utsidan av apparaten och dörrlisten med
en fuktig trasa och torka av med en mjuk duk.
Använd inte ångrengöring.
Rengör regelbundet kondensorn på baksidan av
apparaten med en dammsugare.
Viktigt:
- Knapparna och kontrollpanelens display får inte
rengöras med alkohol eller liknande ämnen utan
med en torr trasa.
- Kylsystemets rör är placerade i närheten av
skålen för avfrostningsvattnet och kan bli
mycket heta. Rengör dem regelbundet med en
dammsugare.
- För att ta ut och sätta i glashyllan, vinkla den
främre delen uppåt så att den passerar stoppet.
16
Felsökning
INNAN DU KONTAKTAR KUNDSERVICE...
Problem är oftast lätta att åtgärda och ibland du kan lösa problemet själv utan några som helst verktyg.
PROBLEM
MÖJLIGA ÅTGÄRDER
Apparaten fungerar inte:
- Är nätkabeln ansluten till ett eluttag med
korrekt spänning?
- Har du kontrollerat skyddsanordningarna och
elsystemets säkringarna i ditt hem?
Om det finns vatten i avfrostningsskålen:
- Detta är helt normalt vid varmt och fuktigt
väder. Även om skålen är fylld till hälften
tyder det på normal funktion. Kontrollera att
apparaten står i våg så att vattnet inte rinner ur
skålen.
Om ytorna som kommer i kontakt med
dörrlisten är varma:
- Detta är normalt vid varmt väder när
kompressorn är igång.
Om lampan inte fungerar:
- Har du kontrollerat skyddsanordningarna och
elsystemets säkringarna i ditt hem?
- Är nätkabeln ansluten till ett eluttag med
korrekt spänning?
- Om LED-lamporna är trasiga ska du kontakta
service för att byta mot lampor av samma typ.
Lamporna är endast tillgängliga via kundtjänst
eller auktoriserade återförsäljare.
Om motorn är aktiverad under lång tid:
- Hur länge motorn är igång beror på
olika omständigheter: Hur ofta dörren
öppnas, mängden mat, rumstemperatur,
temperaturreglagens inställningar.
- Är kondensorn (på baksidan av apparaten) täckt
med damm eller ludd?
- Är dörren ordentligt stängd?
- Sitter dörrtätningarna korrekt?
- Under varma dagar när rumstemperaturen är
varm är det normalt att motorn är igång längre.
- Om dörren har lämnats öppen under en längre
tid eller om en stor mängd mat har placerats i
apparaten aktiveras motorn under en längre tid
för att kyla av apparaten invändigt.
Om apparatens temperatur är för hög:
- Är apparatens reglage korrekt inställda?
- Har en stor mängd livsmedel lagts in i
apparaten?
- Kontrollera att dörren inte öppnas för ofta.
- Kontrollera att dörren stängs ordentligt.
Om dörrarna inte öppnas och stängs
ordentligt:
- Kontrollera att inga matförpackningar blockerar
dörren.
- Kontrollera att de interna delarna eller den
automatiska ismaskinen inte är ur läge.
- Kontrollera att dörrlisterna inte är smutsiga eller
klibbiga.
- Se till att apparaten står i våg.
17
FELFUNKTION
Kontakta kundtjänst och uppge larmkoden om funktionslarm visas på displayen (t.ex. Fel 1, Fel 2 etc.).
Ring eftermarknadsavdelningen och uppge larmkoden. Larmet ljuder, larmikonen
tänds och
bokstaven F blinkar på displayen i enlighet med felkoderna som visas här:
Felkod
Visualisering
Fel 2
Bokstaven F blinkar på/av i 0,5 sek.
Blinkar PÅ två gånger och förblir sedan avstängd i fem
sekunder.
Mönstret upprepas.
Fel 3
Bokstaven F blinkar på/av i 0,5 sek.
Blinkar PÅ tre gånger och förblir sedan avstängd i fem
sekunder.
Mönstret upprepas.
Fel 6
Bokstaven F blinkar på/av i 0,5 sek.
Blinkar PÅ sex gånger och förblir sedan avstängd i fem
sekunder.
Mönstret upprepas.
x2
x3
x6
Kundservice
Innan du kontaktar kundtjänsten:
Sätt på apparaten igen för att kontrollera om felet har åtgärdats. Om så inte är fallet drar du ut kontakten
ur eluttaget, låter kylskåpet stå i en timme och gör sedan om försöket.
Om apparaten inte fungerar som den ska trots att du har utfört kontrollerna som beskrivs i avsnittet
Felsökning och startat om apparaten, ska du kontakta kundtjänst och beskriva problemet.
Uppge:
• apparatens modell och serienummer (finns på typskylten),
• vilken typ av problem det rör sig om,
• servicenumret (numret efter ordet SERVICE på typskylten på insidan
av apparaten),
• fullständig adress,
• telefon- och riktnummer.
Anmärkningar:
Dörren kan hängas om till öppning på andra sidan. Omhängning av dörrar som utförs av vår
serviceorganisation täcks inte av garantin.
18
Tryckt i Italien
04/17
400004595601
SV
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement