OBH Nordica Pure White Owner Manual

Add to My manuals
24 Pages

advertisement

OBH Nordica Pure White Owner Manual | Manualzz

9836_ES_UVN_0915.indd 1 2015-09-16 15:43:52

Bruksanvisning – svenska ........................... sida 3 – 6

Brugsanvisning – dansk ................................ side 7 – 10

Bruksanvisning – norsk .................................. side 11 – 14

Käyttöohjeet – suomi .......................................sivu 15 – 18

Instruction manual – english ....................page 19 – 22

9836_ES_UVN_0915.indd 2 2015-09-16 15:43:52

Säkerhetsanvisningar

1. Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning och spar den för framtida bruk.

2. Apparaten får inte sänkas ned i vatten eller andra vätskor. Skulle den bli våt skall den torkas av omgående eftersom vätska innehåller mineraler som kan göra så att de elektroniska delarna rostar eller förstör elektroniken i apparaten.

3. Om apparaten blir dammig torkas den av med en lätt fuktig trasa varefter den torkas torr.

4. Denna apparat kan användas av barn och personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som har brist på kunskap/ erfarenhet av apparaten, om användning sker under övervakning eller efter instruktion hur apparaten används på ett säkert sätt och att de är medvetna om möjliga risker.

5. Barn bör vara under uppsikt för att försäkra att de inte leker med apparaten.

6. Sätt aldrig apparaten på eller i närheten av kokplattor, öppen eld eller liknande.

7. Apparaten får endast användas under uppsikt.

8. Apparaten är inte för utomhusbruk.

9. Apparaten får inte användas om den tappats i golvet eller visar synliga tecken på skada.

10. Använd endast nya batterier i korrekt storlek.

Förbrukade batterier bör alltid avlägsnas eftersom de kan läcka kemikalier som skadar apparatens elektriska kretslopp.

11. Batterierna måste avlägsnas från apparaten innan den kasseras.

12. Om batteriläckage uppstår, undvik hudkontakt och kassera batterierna enligt gällande lag.

9836_ES_UVN_0915.indd 3

3

2015-09-16 15:43:52

13. Apparaten är endast för privat bruk.

14. Om produkten används till annat än den

är till för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten därav täcks inte av reklamationsrätten.

Lite fakta om vågar

Det finns olika typer av vågar.

1. Den traditionella, mekaniska vågen som registrerar vikten med hjälp av påverkan av en fjäder, varefter vikten kan avläsas på en skiva.

2. Digitalvågen, som också är en mekanisk våg, där enda skillnaden är att vikten läses av på en display.

3. Den moderna, elektroniska vågen som gör en vägning via en elektronisk sensor som omsätter vikten elektroniskt för avläsning på en display.

Fördelen med den elektroniska vågen jämfört med den mekaniska eller digitala är framför allt att den är mycket mer precis i mätningen av vikten

– och fortsätter att vara precis. De mekaniska och digitala vågarna blir däremot med tiden mindre och mindre precisa, eftersom bland annat fjädern i dessa vågar åldras.

Något man dock ska vara uppmärksam på med en elektronisk våg, är att den

är känslig mot stora temperatursvängningar. Differenser kan förekomma om vågen är kall, och därför fungerar den bäst vid vanlig rumstemperatur.

Montering och byte av batteri

Vågen drivs av 1 st 3V litiumbatterier typ CR2032, som ska aktiveras innan vågen tas i bruk. Aktivera batteriet genom att försiktigt dra bort den lilla plastfliken från batteriutrymmet. Låt köksvågen anpassa sig till rumstemperaturen innan användning.

Vid byte av batteri avlägsnas först batteriluckan på vågens undersida. Batteriet byts ut genom ta bort det gamla och sätta i det nya så att det ligger fastspänt

– kom ihåg att lägga batteriet rättvänt. Luckan sätts därefter på plats igen.

Batteriet ska bytas när displayen visar ”Lo”.

Vägning

Ställ vågen på ett plant underlag och starta vågen med ett lätt tryck på ON/

OFF/TARE knappen nederst till höger på vågen. Vågen klarar vikter upp till 5 kg.

Genom att trycka på UNIT knappen nederst till vänster kan man skifta mellan visning i g, fl.oz, lb oz och ml.

4

9836_ES_UVN_0915.indd 4 2015-09-16 15:43:52

Nollställning

Denna köksvåg är försedd med en praktisk nollställningsfunktion, så att alla ingredienser kan vägas i en och samma skål, en åt gången. Efter vägningen av första ingrediensen nollställs vågen med ett kort tryck på ON/OFF/TARE knappen. Om ingrediensen väger mindre än 2 g visar displayen 0 g. Väger ingrediensen mer än 600 g +-20 g, visas ”TARE” i displayens nedre vänstra hörn efter nollställning.

Efter nollställningen är vågen klar för vägning av nästa ingrediens. I tillfälle av att den senast vägda ingrediensen tas bort igen efter nollställning, visas den vikten som ett negativt tal. Tryck på nollställning och vågen är åter igen klar för vägning. Om vågen inte är nollställd efter vägning av den senaste ingrediensen och ingrediensen tas bort, kommer vågen åter igen att visa ”0”.

Om vågen överbelastas (belastning över 5 kg) kommer den att visa ”EEEE” i displayen. Tag bort de lite ingredienser från vågen och den är åter klar för en ny vägning.

Avstängning

För att spara på batteriet stängs vågen av automatiskt efter ca 60 sekunder efter den sista aktiveringen, men vågen kan även stängas av manuellt genom att hålla ON/OFF/TARE knappen nedtryckt i några sekunder.

Rengöring och underhåll

Vågen kan torkas av med en trasa fuktad med lite diskmedel och vatten, eftertorka med handduk eller hushållspapper. Använd aldrig starka och repande rengöringsmedel som kan repa höljet på vågen. Vågen får aldrig nedsänkas i vatten eller andra vätskor och får inte placeras i starkt solljus eller värme, t ex i närheten av spisen eller ett element.

Miljöhänsyn vid kassering av batterier

Vid kassering av batterier är det nödvändigt att tänka på miljön.

Förbrukade batterier får aldrig slängas tillsammans med hushållsavfall utan ska slängas på avsedda insamlingsstationer. Batterierna ska alltid avlägsnas innan apparaten kasseras. Samtidigt bör man sörja för att inte låta batterierna bli för gamla och förbrukade eftersom det finns risk att de börjar läcka. Kontrollera hållbarhetsdatum på batterierna och ta ur batterierna innan de blir för gamla.

Kassering av förbrukad apparatur

Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delar av apparaterna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkt med symbolen för avfallshantering ska kasseras på en kommunal

återvinningsstation.

9836_ES_UVN_0915.indd 5

5

2015-09-16 15:43:52

Reklamationsrätt

Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt.

OBH Nordica AB

Löfströms Allé 5

172 66 Sundbyberg

Tel: 08-629 25 00 www.obhnordica.se

Tekniska data

OBH Nordica 9836

Max. vikt 5 kg med 1 grams intervall

Apparaten ska bortskaffas som elektronikavfall

Nollställningsfunktion

LCD digitaldisplay

Automatisk avstängning efter ca 60 sekunder

1 st 3V litiumbatterier CR2032

Precision: +/- 1.0%

Vi förbehåller oss rätten till löpande ändringar och förbättringar.

6

9836_ES_UVN_0915.indd 6 2015-09-16 15:43:52

Sikkerhed og el-apparater

1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug.

2. Apparatet må ikke neddyppes i vand eller andre væsker. Skulle det blive vådt, skal det tørres af omgående, idet væsker indeholder mineraler, som kan få de elektroniske dele til at ruste eller helt

ødelægge elektronikken.

3. Hvis apparatet bliver snavset, kan det tørres af med en let fugtig klud, og derefter tørres med en tør klud.

4. Dette apparat kan anvendes af børn og personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring med eller kendskab til apparatet, såfremt disse er bevidste om mulige risici, er under opsyn eller får instruktion i sikker brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.

5. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

6. Sæt aldrig apparatet på eller i nærheden af kogeplader, åben ild eller lignende.

7. Apparatet bør kun anvendes under opsyn.

8. Apparatet er ikke beregnet til udendørs brug.

9. Apparatet må ikke anvendes, hvis det har været tabt på gulvet eller viser synlige tegn på beskadigelse.

10. Brug kun nye batterier i den korrekte størrelse.

Brugte batterier skal altid fjernes, da de kan lække kemikalier, som kan beskadige apparatets elektriske kredsløb.

11. Batterier skal altid fjernes fra apparatet, inden apparatet bortskaffes.

9836_ES_UVN_0915.indd 7

7

2015-09-16 15:43:52

12. Undgå kontakt med huden i tilfælde af batterilækage. Batterierne bortskaffes i henhold til gældende regler.

13. Apparatet er kun til husholdningsbrug.

14. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten.

Lidt om vægte

Der findes flere forskellige typer vægte:

1. Den traditionelle, mekaniske vægt, der registrerer vægten ved hjælp af en fjederpåvirkning, hvorefter vægten aflæses på en skive.

2. Digitalvægten, som også er en mekanisk vægt med den ene forskel, at vægten her aflæses på et display.

3. Den moderne, elektroniske vægt, som foretager vejning via en elektronisk føler og omsætter vægten elektronisk til aflæsning på et display. Fordelen ved den elektroniske vægt frem for den mekaniske eller digitale er først og fremmest, at den foretager en langt mere præcis måling af vægten – og vedbliver at gøre det. De mekaniske og digitale vægte derimod bliver med tiden mere og mere unøjagtige, da bl.a. fjederen i disse vægte ældes.

En ting, man skal tage højde for ved en elektronisk vægt er, at den er følsom overfor store temperatursvingninger. Unøjagtigheder kan forekomme, hvis vægten er kold. Således fungerer den bedst ved almindelig stuetemperatur.

Aktivering og udskiftning af batteri

Vægten bruger 1 stk. 3V litiumbatteri type CR2032, som skal aktiveres før vægten tages i brug. Batteriet aktiveres ved forsigtigt at fjerne den klare plastik slip fra batterihuset. Lad køkkenvægten tilpasse sig rumtemperatur før brug.

Ved udskiftning af batteri fjernes batteridækslet på bagsiden af vægten.

Batteriet kan nu udskiftes ved at fjerne det gamle og ilægge det nye batteri i batterihuset, således at det sidder i spænd - husk at vende batteriet korrekt.

Batteridækslet sættes på plads igen. Når batteriet skal skiftes, vil der stå ”Lo” i displayet.

Vejning

Køkkenvægten tændes ved at trykke på ON/OFF/TARE knappen nederst til højre. Der kan vejes op til 5 kg på vægten.

8

9836_ES_UVN_0915.indd 8 2015-09-16 15:43:52

Ved at trykke på UNIT knappen nederst til venstre, kan man skifte mellem visning i g, fl.oz., lb oz og ml.

Nulstilling

Denne køkkenvægt er forsynet med praktisk nulstillingsfunktion, så alle ingredienser kan vejes direkte i én og samme skål, én ad gangen. Efter vejning af første ingrediens nulstilles vægten ved et kort tryk på ON/OFF/TARE knappen. Hvis ingrediensen vejer mindre end 2 g viser displayet ”0 g”. Vejer ingrediensen mere end 600 g ±20 g, vil der stå ”TARE” i displayets nederste venstre hjørne efter nulstilling.

Efter nulstillingen er vægten atter klar til vejning af den næste ingrediens.

Husk at nulstille efter vejning af hver enkelt ingrediens. Såfremt den sidst vejede ingrediens fjernes igen efter nulstilling, vises dennes vægt med negativt fortegn. Tryk på nulstilling og vægten er atter klar til brug. Er vægten ikke nulstillet efter vejning af sidste ingrediens, og denne fjernes, vil vægten atter vise ”0”.

Overbelastes vægten (belastning over 5 kg) vil den vise ”EEEE” i displayet.

Fjern de overskydende ingredienser fra vægten og den er klar til ny vejning.

Sluk

For at spare på batteriet, slukker vægten automatisk ca. 60 sekunder efter den sidste aktivering, men vægten kan også slukkes manuelt ved at holde ON/

OFF/TARE knappen inde et par sekunder.

Rengøring og vedligeholdelse

Overfladen kan tørres af med en klud fugtet i lidt sulfovand og tørres efter med en blød, tør klud eller køkkenrulle. Anvend aldrig stærke, ætsende skuremidler, som kan ridse vægtens overflade. Vægten må aldrig nedsænkes i vand eller andre væsker og må ikke placeres ved stærk varme, som f.eks. på et komfur eller en radiator.

Miljøhensyn og bortskaffelse af batterier

Ved bortskaffelse af batterier er det nødvendigt at tænke på miljøet.

Brugte batterier må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.

Brugte batterier skal afleveres på et af de specielt autoriserede indsamlingssteder. Batterierne skal udtages, inden apparatet bortskaffes.

Sørg også for at batterierne ikke bliver for gamle eller opbrugte, idet der derved kan være risiko for, at batterierne begynder at lække med syre.

Kontroller holdbarhedsdatoen angivet på batterierne.

Bortskaffelse af apparatet

Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsplads.

9836_ES_UVN_0915.indd 9

9

2015-09-16 15:43:52

Reklamation

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt.

OBH Nordica Denmark A/S

Delta Park 37

2665 Vallensbæk Strand

Tlf.: 43 350 350 www.obhnordica.dk

Tekniske data

OBH Nordica 9836

Maks. vægt 5 kg med 1 grams interval

Apparatet skal bortskaffes som elektronikaffald

Nulstillingsfunktion

LCD digitaldisplay

Automatisk sluk ca. 60 sekunder efter seneste aktivering

1 stk. 3V CR2032 litiumbatteri

Nøjagtighed: +/- 1.0%

Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes

10

9836_ES_UVN_0915.indd 10 2015-09-16 15:43:52

Sikkerhet og el-apparater

1. Les gjennom bruksanvisningen før bruk og spar den til senere bruk.

2. Apparatet må ikke senkes i vann eller andre væsker. Skulle det bli vått, skal det tørkes umiddelbart ettersom væske inneholder mineraler som kan gjøre at de elektroniske delene ruster eller forstyrrer elektronikken i apparatet.

3. Hvis apparatet blir støvet skal den tørkes med en fuktig klut og deretter med en tørr klut.

4. Dette apparatet kan brukes av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på kunskap/erfaring med apparatet. Hvis bruken skjer under tilsyn eller instruksjon om hvordan apparatet skal brukes på en sikker måte av en person som har ansvaret for deres sikkerhet og at de er klar over mulig fare ved bruken.

5. Barn bør være under tilsyn for å forsikre seg om at de ikke leker med apparatet.

6. Sett aldri apparatet på eller i nærheten av kokeplater, åpen ild eller lignende.

7. Apparatet må kun brukes under tilsyn.

8. Apparatet må ikke brukes utendørs.

9. Apparatet må ikke brukes hvis det har vært mistet i gulvet eller viser synlige skader.

10. Bruk kun nye batterier i korrekt størrelse. Brukte batterier bør allatid avleveres, da de kan lekke kjemikalier som skader apparatets elektronikk.

11. Batteriene må tas ut før apparatet avleveres.

12. Skulle det oppstå batterilekkasje skal man unngå hudkontakt og avlevere batteriene som beskrevet lengre ned i bruksanvisningen.

9836_ES_UVN_0915.indd 11

11

2015-09-16 15:43:52

13. Apparatet er kun beregnet til privat forbruk.

14. Hvis produktet brukes til annet enn det den er beregnet for og ikke brukes i hendhold til bruksanvisningen bærer brukeren selv ansvaret for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller annet herunder dekkes ikke av reklamasjonsretten.

Litt om vekten

Det finnes flere forskjellige type vekter:

1. Den tradisjonelle mekaniske vekten som registrerer vekten ved hjelp av en fjær hvor vekten avleses på en skive.

2. Digitalvekten som også er en mekanisk vekt men med forskjellen at den leses av i displayet.

3. Den moderne elektroniske vekten som foretar veiing via en elektronisk føler og viser vekten elektronisk for avlesning i et display. Fordelen med en elektronisk vekt fremfor den mekaniske eller digitale er først og fremst at den foretar en langt mer presis måling av vekten. De mekaniske og digitale vektene derimot blir med tiden mer og mer unøyaktig da fjæren i disse vektene blir gamle.

En ting man bør ta høyde for med en elektronisk vekt er at den er veldig følsom ovenfor store temperatursvigninger. Unøyaktigheter kan forekomme hvis vekten er kald, den fungerer best ved vanlig romtemperatur.

Aktivering og bytting av batterier

Vekten bruker 1 stk. 3V litium batteri type CR2032 som skal settes i kjøkkenvekten før den tas i bruk. La kjøkkenvekten stå i romtemperatur før den tas i bruk.

Batteriet settes i vekten ved å fjerne det lille dekselet på baksiden av vekten,

Batteriet kan nå settes på plass i batterihuset, slik at batteriet sitter i spenn.

Husk å sette batteriet riktig vei.

Batterilokket settes på plass igjen. Når batteriet skal byttes vil det vise ”LO” i displayet.

Veiing

Kjøkkenvekten slås på med å trykke på ”ON/OFF/TARA” knappen nederst til høyre og det vil synes i displayet. Det kan veies opptil 5 kg på vekten.

Ved å trykke på UNIT knappen nederst til venstre kan man bytte mellom visning av g, fl.oz., lb oz og ml.

12

9836_ES_UVN_0915.indd 12 2015-09-16 15:43:52

Nullstilling

Denne kjøkkenvekten er utstyrt med en praktisk nullstillings funksjon, slik at alle ingredienser kan veies i samme bolle, men en om gangen. Etter veiing av første ingrediens nullstilles vekten med et lett trykk på ON/TARE/OFF knappen. Hvis ingrediensene veier mindre enn 2 gr. vises det i displayet ”0 gr”. Veier ingrediensene mer enn 600 gr +20 gr. vil det stå ”TARA” i displayet nederst i venstre hjørnet etter nullstilling.

Etter nullstilling er vekten igjen klar til veiing av neste ingrediens. Husk å nullstille etter veiing av hver enkelt ingrediens. Hvis den sist veide ingrediens fjernes igjen etter nullstilling vises denne vekt med negativt fortegn. Trykk på nullstilling og vekten er klar til bruk igjen. Er vekten ikke nullstilt etter veiing av siste ingrediens og den fjernes vil vekten igjen vise ”0”.

Overbelastes vekten (belastning over 5 kg) vil den vise ”EEEE” i displayet. Fjern de overskytende ingredienser fra vekten og den er klar til ny veiing.

Slå av

For å spare batteriet slår vekten seg av automatisk etter ca. 60 sekunder etter siste aktivering. Vekten kan også slås av manuelt ved å holde ON/TARE/OFF knappen inne i noen sekunder.

Rengjøring og vedlikehold

Overflaten kan tørkes med en fuktig klut og tørkes deretter med en tørr klut eller tørkepapir. Bruk aldri sterke eller etsende skuremidler som kan ripe vektens overflate. Vekten må aldri dyppes i vann eller andre væsker og må aldri plasseres ved sterk varme som f.eks komfyr eller radiator.

Miljøhensyn og avlevering av batterier

Ved avlevering av batterier bør man tenke på miljøet. Brukte batterier må aldri kastes sammen med husholdningsavfallet. Brukte batterier skal avleveres på en miljøstasjon. Batteriene skal tas ut før apparatet avleveres. Pass også på at batteriene ikke blir for gamle eller oppbrukte, da det er fare for at de kan lekke syre. Kontroller holdbarhetsdatoen angitt på batteriene.

Avlevering av apparatet

Loven krever at elektriske og elektroniske apparater innsamles og deler av de gjenvinnes. Elektriske og elektroniske apparater merket med symbolet for avfallshåndtering skal avlevers på en kommunal gjenvinningsplass.

Reklamasjonsrett

Reklamasjonsrett i henhold til Forbrukerkjøpsloven. Stemplet kassa/ kjøpskvittering med kjøpsdato skal vedlegges i tilfelle reklamasjon. Ved reklamasjon skal apparatet leveres inn der hvor det er kjøpt.

9836_ES_UVN_0915.indd 13

13

2015-09-16 15:43:53

OBH Nordica AS

Maridalsveien 15 E

0178 Oslo

Tlf: 22 96 39 30 www.obhnordica.no

Tekniske data

OBH Nordica 9836

Maks. vekt 5 kg med 1 g intervall

Apparatet skal avleveres som elektronisk avfall.

Nullstillingsfunksjon.

LCD digitaldisplay

Slår seg av automatisk etter ca. 60 sekunder

1 stk 3V litium CR2032 batterier

Nøyaktighet: +/- 1%

Rett till løpende endringer og forbedringer forbeholdes.

14

9836_ES_UVN_0915.indd 14 2015-09-16 15:43:53

Turvallisuusohjeet

1. Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se myöhempää tarvetta varten.

2. Laitetta ei saa upottaa veteen tai muihin nesteisiin.

Jos laite kastuu, se on kuivattava välittömästi.

Nesteiden sisältämät mineraalit voivat nimittäin aiheuttaa laitteen elektronisten osien ruostumisen tai tuhota ne kokonaan.

3. Jos laite likaantuu, se on pyyhittävä ensin nihkeällä ja sen jälkeen kuivalla liinalla.

4. Lapset sekä henkilöt, jotka ovat fyysisesti, henkisesti tai aisteiltaan rajoitteisia tai joilla ei ole riittävästi tietoa tai kokemusta laitteen käytöstä, voivat käyttää tätä laitetta, mikäli käyttö tapahtuu heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa tai tämä henkilö on opettanut heitä käyttämään laitetta turvallisella tavalla ja tiedostamaan käyttöön mahdollisesti liittyvät riskit.

5. Valvo, etteivät lapset leiki laitteella.

6. Älä sijoita laitetta keittolevylle tai keittolevyn, avotulen tai muun lämmönlähteen läheisyyteen.

7. Laitteen käyttöä on aina valvottava.

8. Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkotiloissa.

9. Laitetta ei saa käyttää, jos se on pudonnut lattialle tai jos se on vahingoittunut näkyvästi.

10. Käytä vain oikean kokoisia uusia paristoja.

Käytetyt paristot on aina poistettava laitteesta, sillä niistä voi vuotaa laitteen virtapiirejä vaurioittavia kemikaaleja.

11. Poista laitteesta paristot ennen laitteen hävittämistä.

9836_ES_UVN_0915.indd 15

15

2015-09-16 15:43:53

12. Jos paristo vuotaa, vältä sen joutumista kosketuksiin ihon kanssa ja hävitä se paikallisen lainsäädännön mukaan.

13. Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.

14. Jos laitetta käytetään muuhun kuin sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen tai käyttöohjeen vastaisesti, laitteen käyttäjä kantaa täyden vastuun mahdollisista seurauksista. Tällöin takuu ei kata tuotteelle tai muulle kohteelle mahdollisesti aiheutuneita vaurioita.

Vaakatyyppejä

Markkinoilla on useita erilaisia vaakoja:

1. Perinteinen mekaaninen vaaka punnitsee painon jousituksen avulla, jolloin paino näkyy vaa’an asteikolla.

2. Digitaalinen vaaka toimii mekaanisen vaa’an tavoin sillä erotuksella, että laitteessa on näyttöruutu, josta paino on luettavissa.

3. Nykyaikainen elektroninen vaaka punnitsee painon elektronisen tunnistimen avulla ja siirtää elektronisesti punnitustiedon luettavaksi näyttöruudulta. Elektronisen vaa’an ensisijaisena etuna mekaanisiin tai digitaalisiin vaakoihin nähden on se, että vaa’an antama punnitustulos on huomattavasti tarkempi jopa pitkänkin käytön jälkeen. Mekaaniset ja digitaaliset vaa’at menettävät ajan myötä tarkkuuttaan muun muassa jousituksensa heikkenemisen vuoksi.

Elektronisen vaa’an käytössä tulee kuitenkin aina ottaa huomioon, että vaaka on herkkä suurille lämpötilanvaihteluille. Jos vaaka on kylmä, punnitustulokset voivat olla epätarkkoja. Elektroninen vaaka toimii parhaiten tasaisessa huoneenlämmössä.

Pariston aktivointi ja vaihto

Vaaka toimii yhdellä CR2032-litiumparistolla, joka on aktivoitava ennen vaa’an käyttöönottoa. Paristo aktivoidaan poistamalla kirkas muoviliuska varovasti paristolokerosta. Vaa’an tulee antaa mukautua huoneenlämpöön ennen käyttöönottoa.

Paristo vaihdetaan avaamalla vaa’an takaosassa oleva paristolokeron kansi. Paristo vaihdetaan poistamalla vanha ja asentamalla uusi paristo paristolokeroon niin, että se on tukevasti paikoillaan. Tarkista, että paristo on asennettu oikein päin.

Aseta paristolokeron kansi takaisin paikoilleen. Kun pariston virta on vähissä, näyttöön tulee merkki Lo.

16

9836_ES_UVN_0915.indd 16 2015-09-16 15:43:53

Punnitus

Käynnistä vaaka painamalla oikealla alhaalla olevaa ON/OFF/TARE-painiketta.

Vaa’an punnituskyky on enintään 5 kg.

Jos haluat vaihtaa punnitusyksikön, paina vasemmalla alhaalla olevaa UNITpainiketta. Vaihtoehtoiset yksiköt ovat grammat (g), unssit (fl. oz.), paunat (lb. oz.) ja millilitrat (ml).

Nollaanasetustoiminto

Talousvaa’assa on käytännöllinen nollaanasetustoiminto, jonka ansiosta eri aineksia voidaan punnita samassa kulhossa yksi kerrallaan. Ensimmäisen punnittavan aineksen jälkeen vaaka nollataan painamalla lyhyesti ON/OFF/

TARE-painiketta. Jos punnittava ainesmäärä painaa alle 2 grammaa, näytössä lukee 0 g. Jos punnittava ainesmäärä painaa yli 600 grammaa ±20 grammaa, näytön vasemmassa alakulmassa lukee nollaanasetuksen jälkeen TARE.

Nollaanasetuksen jälkeen vaaka on valmis seuraavan aineksen punnitukseen.

Muista nollata vaaka jokaisen punnituskerran jälkeen. Kun viimeisenä punnittu aines otetaan nollaanasetuksen jälkeen pois vaa’alta, etumerkki vaihtuu negatiiviseksi.

Nollaanasetuspainikkeen painamisen jälkeen vaaka on jälleen käyttövalmis. Jos vaakaa ei nollata viimeisen aineksen punnituksen jälkeen ja aines otetaan pois vaa’alta, näytössä näkyy jälleen 0 g.

Jos vaakaa kuormitetaan liikaa (yli 5 kg), näyttöön tulee ilmoitus EEEE. Poista vaa’alta liika paino. Tämän jälkeen vaaka on jälleen käyttövalmis.

Virrankatkaisu

Pariston säästämiseksi vaa’an virta kytkeytyy automaattisesti pois noin 60 sekunnin kuluttua edellisestä toiminnosta. Vaaka voidaan kytkeä pois myös manuaalisesti pitämällä ON/OFF/TARE-painiketta pohjassa muutaman sekunnin ajan.

Puhdistus ja hoito

Vaa’an pinnan voi pyyhkiä astianpesuaineella kostutetulla liinalla, minkä jälkeen vaaka kuivataan pehmeällä, kuivalla liinalla tai talouspaperilla. Älä käytä puhdistamiseen voimakkaita, syövyttäviä puhdistusaineita, jotka voivat naarmuttaa vaa’an pintaa. Vaakaa ei saa upottaa veteen tai muihin nesteisiin eikä sijoittaa kuumaan paikkaan, esimerkiksi lieden tai lämpöpatterin läheisyyteen.

9836_ES_UVN_0915.indd 17

17

2015-09-16 15:43:53

Paristojen hävittämistä koskevat ympäristönäkökohdat

Ajattele ympäristöä hävittäessäsi paristoja. Älä koskaan hävitä käytettyjä paristoja kotitalousjätteiden mukana. Toimita kierrätystä osoittavalla merkillä varustetut käytetyt paristot asianmukaiseen kierrätyspisteeseen.

Paristot on aina poistettava ennen laitteen hävittämistä. Varmista, etteivät paristot ole liian vanhoja tai heikkoja, koska niistä voi tällöin vuotaa happoa. Tarkista paristoihin merkitty viimeinen käyttöpäivä ja poista yliikäiset paristot.

Käytetyn laitteen hävittäminen

Lainsäädäntö edellyttää, että kaikki sähköiset ja elektroniset laitteet kerätään uusiokäyttöön ja kierrätykseen. Sähköiset ja elektroniset laitteet, jotka on varustettu kierrätystä osoittavalla merkillä, on kerättävä erikseen ja toimitettava kunnalliseen kierrätyspisteeseen.

Takuu

Laitteella on voimassa olevan lain mukainen raaka-aine- ja valmistusvirhetakuu.

Liitä päivätty ostokuitti mahdollisen tuotevalituksen yhteyteen. Toimita laite tällöin liikkeeseen, josta se on ostettu.

OBH Nordica Finland Oy

Äyritie 12 C

01510 Vantaa

Puh. (09) 894 6150 www.obhnordica.fi

Tekniset tiedot

OBH Nordica 9836

Punnituskyky enintään 5 kg, askelarvo 1 g

Laite on hävitettävä elektroniikkajätteenä

Nollaanasetustoiminto

Digitaalinen LCD-näyttö

Automaattinen virrankatkaisu noin 60 sekunnin kuluttua viimeisestä toiminnosta

1 kpl 3V CR2032-litiumparisto

Tarkkuus: +/-1,0 %

Oikeus muutoksiin pidätetään.

18

9836_ES_UVN_0915.indd 18 2015-09-16 15:43:53

Safety instructions

1. Read the instruction manual carefully before use, and save it for future use.

2. The appliance must not be immersed into water or other liquids. Should it get wet, it must be wiped off immediately, as liquids contain minerals which may result in rust in the electronic parts or which may totally destroy the electronic parts.

3. If the appliance gets dirty, the dirt can be wiped off with a slightly humid cloth, and then wiped with a dry cloth.

4. This appliance can be used by children and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way by a person responsible for their safety and they understand the hazards involved.

5. Children shall be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

6. Do not place the appliance on or near hotplates, open fire or the like.

7. The appliance should only be used under supervision.

8. The appliance is not for outdoor use.

9. The appliance must not be used if it has been dropped on the floor, or if it is clear that the appliance is damaged.

10. Use only new batteries of the correct size. Used batteries should always be removed, as they may leak chemicals which may damage the circuits of the appliance.

9836_ES_UVN_0915.indd 19

19

2015-09-16 15:43:53

11. The batteries must be removed from the appliance before it is scrapped.

12. In the event of battery leakage, prevent skin contact and dispose batteries according to local law

13. The appliance is for domestic use only.

14. If the appliance is used for other purposes than intended, or is it not handled in accordance with the instruction manual, the full responsibility for any consequences will rest with the user. Any damages to the product or other things are not covered by the warranty.

Some information about scales

There are various kinds of scales:

1. The traditional, mechanical scale that registers the weight by means of a spring. The weight can be read on a disc.

2. The digital scale is also a mechanical scale. The only difference is the reading of the weight on a display.

3. The modern, electronic scale, where the weighing is controlled by an electronic sensor that transmits the weight electronically for reading on a display. The advantage of the electronic scale as compared to the mechanical or digital scale is first of all the fact that the registration of the weight is far more exact – and the accuracy is eternal. The mechanical and digital scales, however, will over time be more imprecise due to the wear and tear of the spring.

You have to consider the fact that an electronic scale is sensitive to serious temperature fluctuations. Inaccuracies may occur if the scale is cold.

Consequently, the scale should be used at room temperature.

Activation and changing of battery

The scale takes 1 pc 3V lithium battery type CR2032. The battery shall be activated before use. This is done by carefully removing the transparent plastic slip from the battery housing. Let the scale get room temperature before use.

When changing the battery, remove the battery housing on the back of the scale. You can now change the old battery and insert the new battery in the housing in such a way that it is firmly fixed – remember to position the battery correctly.

Mount the battery cover again. “Lo” will be displayed when the battery needs to be changed.

20

9836_ES_UVN_0915.indd 20 2015-09-16 15:43:53

Weighing

Switch on the kitchen scale by pressing the ON/OFF/TARE button at the bottom to the right. The scale registers up to 5 kg.

By pressing the UNIT button at the bottom to the left, you can switch among g, fl.oz., lb oz and ml.

Resetting

This kitchen scale comprises a practical resetting function to make it possible to weigh all ingredients in just one bowl, one at a time. After weighing of the first ingredient, press shortly the ON/OFF/TARE button to reset the scale.

If the weight of the ingredient exceeds 2 g, the display will show ”0 g”. If the weight of the ingredient exceeds 600 g ±20 g ”TARE” will be displayed at the lower left corner after resetting.

After resetting the scale is ready for weighing the next ingredient. Remember to reset after weighing of each individual ingredient. If the last weighed ingredient is removed after resetting, its weight will be displayed with a minus sign. Press reset and the scale is ready for use. If the scale has not been reset after weighing of the last ingredient and the ingredient is removed,”0” will again be displayed on the scale.

If the scale is overloaded (more than 5 kg) ”EEEE” will be displayed. Remove the exceeding ingredients from the scale and it will be ready for the next weighing.

Switch off

In order to save the battery, the scale will automatically switch off about 60 seconds after the last operation, but you can also switch off the scale manually be pressing the ON/OFF/TARE button for a few seconds.

Cleaning and maintenance

Wipe the surface with a damp cloth with a little detergent water and wipe dry with a soft, dry cloth or kitchen towel. Never use aggressive, corrosive scouring means that may scratch the surface of the scale. Never immerse the scale into water or any other liquid and do not place it close to strong heat such as e.g. a cooking table or a radiator.

Environmental considerations and disposal of batteries

When disposing of batteries it is essential to take the environment into consideration. Used batteries must never be disposed of with domestic garbage. Used batteries marked with the icon indicating separate waste collection must be returned to one of the authorized collection points.

Batteries must be removed from the appliance before it is disposed of.

Also take care that the batteries are not expired or become worn-out since there may then be a risk that the batteries will leak acid. Check the validity date printed on the batteries.

9836_ES_UVN_0915.indd 21

21

2015-09-16 15:43:53

Disposal of the appliance

Legislation requires that all electrical and electronic equipment must be collected for reuse and recycling. Electrical and electronic equipment marked with the symbol indicating separate collection of such equipment must be returned to a municipal waste collection point.

Warranty

Warranty according to current law. Any claim shall be accompanied by the cash receipt with purchase date. When raising a claim the appliance must be returned to the store of purchase.

OBH Nordica AB

Löfströms Allé 5

SE-172 66 Sundbyberg

Tel: +46 08-629 25 00 www.obhnordica.se

Technical data

OBH Nordica 9836

Max weight 5 kg with 1 g intervals

Disposal of the appliance as for electronic waste

Resetting function

LCD digital display

Automatic switch off about 60 seconds after the latest operation

1 3V CR2032 lithium battery

Accuracy: +/- 1.0%

These instructions are subject to alterations or improvements

22

9836_ES_UVN_0915.indd 22 2015-09-16 15:43:53

9836_ES_UVN_0915.indd 23 2015-09-16 15:43:53

9836_ES_UVN_0915.indd 24

SE/ES/9836/UVN/160915

2015-09-16 15:43:54

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement