Graco 3A6255E, LazerVac og Cyclone Brugervejledning

Add to my manuals
26 Pages

advertisement

Graco 3A6255E, LazerVac og Cyclone Brugervejledning | Manualzz

Betjening, Reparation, Reservedele

LazerVac ™ og Cyclone

3A6255E

DA

Støvsuger til opsamling af tør beton og asfaltstøv. Kun til erhvervsmæssig brug.

Støvsuger

Model 25M860 - LazerVac 550 (benzin)

Separator

Model 25M862 - Cyclone 32 (32 gallon)

Model 25R090 - Cyclone LP

Vigtige sikkerhedsforskrifter

Læs alle advarsler og vejledninger i denne håndbog, før du bruger udstyret.

Bliv bekendt med betjeningsgrebene og korrekt brug af udstyret.

Gem disse vejledninger.

LazerVac 550 Cyclone 32

??

??

www.graco.com/techsupport

Cyclone LP

2

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Advarsler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Komponentoversigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

LazerVac 550 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Cyclone 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Cyclone LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Opstilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Betjening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

Tømning af opsamlingsbeholdere og poser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

Standsning og opbevaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

Standsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

Opbevaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

Vedligeholdelse og reparation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Vedligeholdelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Reparation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Genbrug og bortskaffelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

Bortskaffelse af genopladeligt batteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

Når produktet er udtjent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

Dele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

Diagram over hovedsamlingen (LazerVac 550) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

Primære monteringsdele (LazerVac 550) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

Tilbehørsdiagram (LazerVac 550) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

Reservedelsliste over tilbehør (LazerVac 550) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

Diagram over samling af låg og vakuumudløsning (LazerVac 550) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

Reservedelsliste over samling af låg og vakuumudløsning (LazerVac 550) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

Diagram over samling af filterpose (LazerVac 550) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

Reservedelsliste over samling af filterpose (LazerVac 550) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

Diagram over samling af luftfilter (LazerVac 550) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

Reservedelsliste over samling af luftfilter (LazerVac 550) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

Cyclone 32, Diagram over samling og tilbehør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

Cyclone 32, Montering og tilbehør, delliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

Cyclone LP, Montering og tilbehør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

Cyclone LP, Montering og tilbehør, delliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

Californiens forslag 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

Gracos Standardgaranti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

3A6255E

Advarsler

Advarsler

Følgende advarsler gælder for opstilling, brug, jordforbindelse, vedligeholdelse og reparation af dette udstyr.

Udråbstegnet indikerer en generel advarsel, og faresymbolerne henviser til procedurespecifikke risici. Når disse symboler forekommer i denne brugermanuals hovedtekst eller på advarselsmærkater, henvises der til disse advarsler. Der kan fremgå produktspecifikke faresymboler og advarsler, der ikke er gennemgået i dette afsnit, overalt i denne brugermanuals hovedtekst, hvor det er relevant.

ADVARSEL

STØVFARE

Skæring i beton og andre flader kan skabe støv, der indeholder farlige stoffer.

Forebyggelse af risikoen for alvorlig personskade:

• Bekæmp støvet for at opfylde alle gældende bestemmelser for arbejdspladsen.

• Anvend et korrekt, myndighedsgodkendt, tilpasset åndedrætsværn, der er egnet til støvede arbejdsforhold under tømning af opsamlingsbeholder eller ved udførelse af vedligeholdelse.

• Dette produkt må ikke bruges, uden at støvpose og filtre er monteret.

FARE VED FORKERT ANVENDELSE AF UDSTYR

Forkert anvendelse kan medføre død eller alvorlig personskade.

• Betjen aldrig enheden, hvis du er træt eller har indtaget medicin eller alkohol.

• Undgå at forlade arbejdsområdet, når der er tilsluttet strøm til udstyret. Sluk for alt udstyr, når ikke det er i brug.

• Kontroller udstyret dagligt. Reparer eller udskift nedslidte eller beskadigede dele øjeblikkeligt, og benyt kun originale dele fra producenten.

• Foretag aldrig ændringer eller modifikationer på udstyret.

• Anvend kun udstyret til det formål, det er beregnet til. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Graco-forhandleren.

• Der må ikke opholde sig børn eller dyr i arbejdsområdet.

• Overhold alle gældende bestemmelser vedrørende sikkerhed.

• Overhold en sikkerhedsafstand til andre personer på arbejdsområdet.

FARE FOR SAMMENFILTRING

Fingre og andre kropsdele kan blive skåret over af de bevægelige dele.

• Hold afstand til roterende dele.

• Anvend ikke udstyret, uden at afskærmninger eller dæksler er påmonteret.

• Undlad løstsiddende tøj, smykker og langt hår under betjening af udstyret.

• Fjern batteriet, før du kontrollerer, flytter eller udfører vedligeholdelse eller fejlfinding på udstyret.

FARE FOR FORBRÆNDINGER

Blæser, diffuser og motor kan blive meget varme under brug. Undgå forbrændinger – rør ikke ved varmt udstyr.

PERSONBESKYTTELSESUDSTYR

For at beskytte dig selv mod personskade skade, såsom indånding af støv eller kemikalier og høretab, er det nødvendigt, at du bruger passende sikkerhedsudstyr, når du betjener, reparerer eller er i nærheden af udstyret. Sådant udstyr inkluderer, men er ikke begrænset til:

• Beskyttelsesbriller.

• Høreværn.

• Behørigt pasformtestet og myndighedsgodkendt åndedrætsværn, der er egnet til støvede arbejdsforhold.

3A6255E 3

4

Advarsler

ADVARSEL

BRAND- OG EKSPLOSIONSFARE

Brændbare dampe i arbejdsområdet kan antændes eller eksplodere. Forebyggelse af brand- og eksplosion:

• Dette produkt må ikke bruges til at suge antændelige eller brændbare væsker op, som f.eks. benzin, eller bruges i områder, hvor dette kan være til stede.

• Anvend kun udstyret på et sted med god udluftning.

• Fyld aldrig brændstof på tanken, når motoren kører eller er varm. Sluk motoren, og lad den afkøle. Brændstof er brændbart og kan eksplodere eller antændes, hvis det spildes på en varm overflade.

• Sørg for, at arbejdsområdet er ryddeligt, samt at der ikke forefindes f.eks. opløsningsmidler, klude og benzin.

• Opbevar en brandslukker i arbejdsområdet.

FARE I FORBINDELSE MED KULILTE

Udstødningen indeholder giftig kulilte, som er farveløs og lugtfri. Inhalering af kulilte kan forårsage død.

• Benyt ikke køretøjet i et lukket rum.

FARER I FORBINDELSE MED BATTERIET

Blysyrebatterier genererer eksplosive gasser og indeholder svovlsyre, der kan forårsage alvorlige forbrændinger. Tag følgende forholdsregler for at undgå gnister og personskade, når du håndterer eller arbejder med et blysyrebatteri:

• Læs og følg batteriproducentens advarsler.

• Vær forsigtig, når der arbejdes med værktøj eller ledere, for at forhindre kortslutninger og gnister.

• Hold alle gnister, flammer og cigaretter væk fra batterier.

• Bær altid beskyttelsesbriller og beskyttelsesudstyr på ansigt, hænder og krop.

• Hvis du kommer i direkte kontakt med batterivæske, skal du skylle med vand og straks kontakte en læge.

• Installation og vedligeholdelse må kun udføres af kyndigt personale.

3A6255E

Komponentoversigt

LazerVac 550 Cyclone 32

Komponentoversigt

Cyclone LP

Komponent

A Luftfilterhus

B Diffuser

C Motorchoker, brændstofventil og gashåndtag

D Motor

E Elektrisk startnøgle

F Vakuumstøvopsamlingspose

G Batteri

H Velcro

®

-bånd (til at lukke vakuumstøvopsamlingsposen)

J Støvsugerforbindelse

K Støvsugerindtag

L Støvsugerudgang

M Hovedkabinet (indeholder filterposer)

N Separatorlåg

O Lang slange (til tilslutning af LazerVac eller Cyclone til GrindLazer)

P Kort slange (til tilslutning af LazerVac til Cyclone)

3A6255E

Komponent

R Blæser

S Vakuumudløserhåndtag

T Støvopsamlingsbeholder (støvpose inde i beholderen, ikke vist)

U Poseadapter

V Sikkerhedsventil (beskytter luftfiltre mod skader)

W GrindLazer-forbindelse

X Separator, midterdel

Y Separator, nederste del

Z 10” hjul

AA 4” hjul

BB Værktøjskasse

CC Værktøjstaske

DD Tromlelås

5

Opstilling

Opstilling

1. nstallér støvopsamlingsposer på støvsuger og i separator.

a. Skub vakuumstøvopsamlingsposen på den kontinuerlige støvposeadapter. Monter posesamlingen nederst på hovedkabinettet på LazerVac. Sæt velcrobåndet rundt om det øverste af posen for at sikre en lufttæt forsegling. Træk tilstrækkeligt ned i posen, så den hviler på bunden af støvsugervognen, og bind en kabelstrip om bunden af posen.

2. Tilslut slangerne.

Hvis du bruger en Cyclone-separator:

• Tilslut den ene ende af den korte støvsugerslange til indtaget på LazerVac. Tilslut den anden ende af den korte vakuumslange til udtaget på

Cyclone-separatoren.

• Tilslut den ene ende af den lange støvsugerslange til Cyclone-separatoren. Tilslut den anden ende af den lange vakuumslange til støvsugerforbindelsen på GrindLazer.

6 b. Hvis du bruger en Cyclone-separator, skal du fjerne separatorlåget, og indsætte opsamlingsposen i beholderen. Sæt støvposeholderen i posen. Sæt posen rundt om beholderens læbe, og geninstaller separatorlåget på beholderen.

Hvis du ikke bruger en Cyclone-separator:

• Tilslut den ene ende af den lange støvsugerslange til indtaget på LazerVac. Tilslut den anden ende af den lange vakuumslange til støvsugerforbindelsen på GrindLazer.

NB! Brug Y-forbindelsen til at tilslutte 2 slanger til støvsugeren eller separatoren, om ønsket.

3A6255E

Betjening

1. Skub brændstofventilen på motoren til ON.

4. Drej den elektriske startknap til START.

Betjening

2. Skub motorchokeren til lukket.

5. Når motoren er varm, skal du flytte motorchokeren for at åbne og justere gashåndtaget til den ønskede hastighed.

6. LazerVac er nu klar til støvopsamling fra GrindLazer.

7. For at hjælpe med at sikre korrekt støvopsamling skal du trykke hurtigt ned på vakuumudløserhåndtaget efter hver 10 minutters drift, mens LazerVac-motoren kører. Dette hjælper med at rense filterposerne for ophobet støv og affald og overfører det til støvsugerens opsamlingspose.

3. Indstil gashåndtaget til 1/3 hastighed.

3A6255E 7

8

Betjening

Tømning af opsamlingsbeholdere og poser

STØVFARE

Skæring i beton og andre flader kan skabe støv, der indeholder farlige stoffer. Forebyggelse af risikoen for alvorlig personskade:

• Der skal bruges åndedrætsværn, når støvopsamlingsbeholdere eller -poser tømmes eller rengøres.

• Følg lokale forordninger og bestemmelser vedrørende bortskaffelse.

Cyclone-separator

1. Når støvopsamlingsbeholderen er fuld, skal du slukke for støvsugeren. Tag åndedrætsværn på.

Fjern separatorlåget og støvposeholderen fra beholderen.

2. Saml og luk for toppen af opsamlingsposen.

Løft, og fjern støvopsamlingsposen, bind den, og bortskaf den derefter. Følg lokale forordninger og bestemmelser vedrørende bortskaffelse.

LazerVac og Cyclone LP

1. Når vakuumopsamlingsposen har opsamlet ca. 20 kg (45 lbs) støv, skal posen udskiftes.

Tryk hurtigt ned på vakuumudløserhåndtaget, og sluk derefter for LazerVac.

2. Træk ned på den kontinuerlige pose for at frigøre

15 - 30 cm (6 - 12”) ny ubrugt pose.

3. Brug en strip til at lukke toppen af posen. Fastgør en anden strip 5 cm (2”) over den første strip.

4. Tag åndedrætsværn på. Skær posen mellem de to kabelstrips.

5. Bortskaf støvposen. Følg lokale forordninger og bestemmelser vedrørende bortskaffelse.

6. Træk den nye pose fast i vakuummet, indtil bunden af posen hviler på bunden af vakuumvognen.

Sørg for, at bunden af posen er fastgjort fast med strippen.

3. Indsæt en ny pose i opsamlingsbeholderen, og sæt støvposeholderen og separatorlåget på beholderen igen.

3A6255E

Standsning og opbevaring

Standsning og opbevaring

Standsning

1. Mens motoren kører, skal du trykke hurtigt ned på vakuumudløserhåndtaget.

3. Drej den elektriske startnøgle til OFF.

2. Flyt gashåndtaget til minimumsindstillingen.

Opbevaring

Skub brændstofventilen på motoren til OFF.

Skal opbevares indendørs.

BEMÆRK

For at undgå at beskadige LazerVac-komponenterne må du ikke opbevare den i omgivelser med høj temperatur eller megen fugtighed.

3A6255E 9

Vedligeholdelse og reparation

Vedligeholdelse og reparation

Ugentligt

Efterse pakningerne for beskadigelse. Hvis den er beskadiget, skal pakningen udskiftes. Sørg for, at pakningerne er monteret korrekt og slutter godt til. For at forebygge risikoen for alvorlig personskade:

• Der skal bæres åndedrætsværn under al vedligeholdelse og reparation.

• Følg lokale forordninger og bestemmelser vedrørende bortskaffelse af støv.

• Afbryd tændrørskablet og det sorte kabel fra batteriet inden vedligeholdelse.

Låg til ng på hovedlegeme

Forsegling på hovedle -

Vedligeholdelse

Følgende trin bør foretages for at opretholde korrekt drift og bevare levetiden på LazerVac.

Hovedhu

Dagligt

• Undersøg alle slanger for huller, før du bruger støvsugeren. Reparér, eller udskift slangerne.

• For at hjælpe med at opretholde ydeevne og støvkontrol skal du udskifte posefiltre og/eller luftfiltre, når:

Filtre er slidte eller tilstoppede.

Luftbåren støv er synlig, når LazerVac bruges.

Luftbåren støv kommer ud af diffuseren, når du bruger LazerVac.

• Kontroller remspændingen for udskridning og/eller for meget slitage. Stram eller udskift rem, hvis det er nødvendigt.

• Kontroller, at sikkerhedsventilen ikke åbnes, når motoren kører. Hvis sikkerhedsventilen åbner, skal du rengøre eller udskifte luftfiltrene.

Hovedhu

Filttragte ns bund

Filterpakni

Tragthu s

Reparation

Udskiftning af filterpose

1. Frigør tromlelåsene fra hovedkabinettet for at få adgang til filterposerne. Løft låget på huset af.

STØVFARE

Vakuumydelsen forringes, hvis drivremmen har for meget slitage eller ikke er korrekt spændt.

10 3A6255E

2. Løsn knuderne fra toppen af filterposerne.

Vedligeholdelse og reparation

5. Fjern den gamle filterpose fra støvsugeren.

6. Indsæt en ny filterpose, og bind en knude fra den nye filterpose til topstativet.

3. Tryk på kablet nederst på filterposen.

7. Tryk på kablet, og indsæt en ny filterpose i hullet.

4. Fjern filteret fra hullet ved at trække op i filterposen.

8. Sørg for, at alle pakninger er korrekt installeret og korrekt forseglet, når du samler hovedkabinettet igen.

Udskiftning og stramning af kilerem

Følg disse instruktioner for at installere en ny V-rem eller efterspænde aktuelle remme.

3A6255E 11

Vedligeholdelse og reparation

1. Løsn de fire bolte (mærket »A«), der fastgør blæseren på monteringspladen.

4. For at spænde remmen skal du bruge en 3/4” unbrakonøgle på »C« for at flytte blæserens remskive tættere på motorremskiven. Fortsæt med at stramme remmen, indtil remmen afbøjer ca. 3mm

(1/8”), når den klemmes sammen med hånden.

2. Løsn de to bolte (mærket »B«) og fjern remafskærmningen.

5. Sørg for at justere remskiverne efter spænding.

Hvis de ikke er justeret, skal du løsne remspændingen, løsne skruerne til motorskiven og justere remskiverne. Kontrollér justeringen efter kileremmen er spændt.

3. For at installere en ny V-rem skal du bruge en

3/4« unbrakonøgle på »C« til at flytte blæserens remskive tættere på motorremskiven. Udskift remmen.

6. Når V-remmen er korrekt justeret og spændt, skal du stramme de fire bolte (mærket »A«) for at fastgøre blæseren på monteringspladen.

Montér remafskærmningen igen med de to bolte (mærket »B« i trin 2).

12 3A6255E

Genbrug og bortskaffelse

Genbrug og bortskaffelse

Bortskaffelse af genopladeligt batteri

Batterier må ikke smides ud. Batterier genbruges i overensstemmelse med lokal lovgivning. For at finde genbrugsstationer i USA og Canada, ring til

1-800-822-8837 eller besøg www.call2recycle.org

.

Batterier må ikke smides ud. Batterier genbruges i overensstemmelse med lokal lovgivning.

Når produktet er udtjent

Ved afslutningen af et produkts levetid, genanvend det på en ansvarlig måde

3A6255E 13

Dele

Dele

Diagram over hovedsamlingen (LazerVac 550)

14 3A6255E

Dele

Primære monteringsdele (LazerVac 550)

Ref Varenummer Beskrivelse

9*

10*

7

8

5

6

3

4

1

2

11

12

13

14

se side 17

17X196

17X197

17X198

se side 18

17X199

se side 19

17X200

17X154

17W295

17X925

17X927

17X202

17X924

17W966

17X926

Låg og vakuumudløsningsstempel

Forsegling på hovedlegeme

Forseglingsring på hovedlegeme

Filterkabinet/hovedlegeme

Samling af filterpose

Slangemuffe

Samling af filterhus

Hovedstel

Velcrobånd

Vakuumstøvopsamlingspose (kontinuerlig, 20 meter)

Blæserremskive, 3”

Bøsning, blæserremskive

Remafskærmning

V-rem

Motorremskive, 5”

Bøsning, motorremskive

19 s

20 s

21 s

22

15

16

17

18 s

17W422

17X204

17X205

17W132

194126

16D646

16C394

17X930

13 hp Honda-motor

Vakuummåler

Tromlelås

Advarselsmærkat, flere, ikoner

Advarsel, brand og eksplosion

Advarsel, varm overflade

Advarsel, indvikling

Adapter til kontinuerlig støvpose

24

25

Ikke relevant Strips (til at binde posen)

17X928 Blæser

26 17Y255 Udstødningsdiffuser

27 115753 33 amperetimers forseglet batteri (ikke synligt) s Ekstra advarselsmærkater, -skilte og -kort fås uden beregning.

* LazerVac 550 leveres med en ekstra af delene 9 og 10.

Stk

2

1

1

3

7

1

1

1

1

1

Ikke relevant

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3A6255E 15

Dele

Tilbehørsdiagram (LazerVac 550)

Reservedelsliste over tilbehør (LazerVac 550)

Varenummer

9

17X156

17X704

10 17X158

11 17X162

12 17X161

13 17X160

14 17X159

18 17X163

19 17X164

17X693

20

17W154

Beskrivelse Stk

Lang støvsugerslange, standard, 2” (inkluderer del 19)

Lang vakuumslange, slidstærk, høj temperaturmodstand, 2”

Støvsugerforlænger (sæt med 2)

Stor støvsugerbørste

Lille støvsugerbørste

Gulvdyse til støvsuger

Støvsugervinkel

Y-stik

2” slangetilslutning til standard slange (LazerVac leveres med 2 ekstra tilslutninger) 4

Kort vakuumslange, standard, 2” (inkluderer del 19) 1

Kort vakuumslange, slidstærk, høj temperaturmodstand, 2” 1

1

1

1

1

1

1

1

1

16 3A6255E

Dele

Diagram over samling af låg og vakuumudløsning (LazerVac 550)

Reservedelsliste over samling af låg og vakuumudløsning

(LazerVac 550)

11

12

13

9

10

1

8

Varenummer

17X220

17X227

17X168

17W228

17X174

17W259

17X233

Beskrivelse

Samling af vakuumudløserhåndtag

Nedre låg

1/4-20 Møtrik

1/4” låseskive

1/4-20 Koblingsmøtrik

1/4-20 Sekskantet møtrik

1/4-20x1 1/4 Sekskantet bolt

Stk

4

4

4

4

4

1

1

3A6255E 17

Dele

Diagram over samling af filterpose (LazerVac 550)

Reservedelsliste over samling af filterpose (LazerVac 550)

3

4

1

2

10

Varenummer

17X235

17X236

17X237

17X238

17X244

Filttragtens bund

Filterpakning

Filterbundplade

Filterpose (sæt med 7 stk.)

Ledningsnet og fjedersæt

Beskrivelse Stk

1

1

1

1

1

18 3A6255E

Diagram over samling af luftfilter (LazerVac 550)

Dele

Reservedelsliste over samling af luftfilter (LazerVac 550)

Varenummer

3*

4

1

2

17X245

17X246

17X247

17X248

Filterets hovedkabinet

Lås til filterkabinet

Luftfilter (sæt med 2 stk.)

Sikkerhedsventil

* HEPA-filtersæt tilgængeligt (17Y254)

Beskrivelse Stk

1

1

1

1

3A6255E 19

Dele

Cyclone 32, Diagram over samling og tilbehør

20 3A6255E

Cyclone 32, Montering og tilbehør, delliste

Varenummer Beskrivelse

8

9

1

4

17X206

17X209

17X196

17X197

Lågtragt

Lågsokkel

Cyclone-ring, metal

Cyclone-pakning, gummi

10

11

17X215

17X216

Støvposeholder

Støvpose (35” x 47”) (sæt med 20)

12 17X217 Separatorhovedstel

24* 17X693 Kort vakuumslange, standard 2” (for at forbinde til LazerVac)

* 2” kraftig slange til høj temperatur tilgængelig (P/N 17W154)

Dele

Stk

1

1

1

1

1

1

1

1

3A6255E 21

Dele

Cyclone LP, Montering og tilbehør

22 3A6255E

Cyclone LP, Montering og tilbehør, delliste

Varenummer Beskrivelse

17X196

17X197

19B343

17X235

19B342

19B341

17X693

19B779

17X205

19B348

19B345

19B344

17X930

19B350

19B346

17X154

17W295

17

18

19*

20

21

13

14

15

16

10

12

8

9

6

7

3

4

Værktøjskasse

10” hjul

Separator, nederste del

Poseadapter

Afdækning til støvklap

4” hjul

Bånd (til at lukke vakuumstøvopsamlingsposen)

Plastpose

Metalring (forsegling på hoveddel)

Gummiforsegling (hoveddel)

Separator, midterdel

Filttragtens bund

Låg

Slangeindtag

Vakuumslange, kort

Værktøjstaske

Tromlelås

* 2” kraftig slange til høj temperatur tilgængelig: P/N 17W154

Dele

Stk

1

1

1

1

6

1

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

2

3A6255E 23

Tekniske data

Tekniske data

LazerVac 550 (25M860), 13 HK benzin

Luftstrøm (fuld gas, uden slange) - 295 cfm (501 m 3 /time)

Luftstrøm (fuld gas, med 2” x 30’ slange, intet Y-stik) - 216 cfm (367 m 3 /time)

Vakuumtryk (ingen strømning) - 148” H

2

0 (276 mm Hg, 0,37 bar)

Maksimal luftkraft (uden slange) - 2045 luft-watt

Filtrering – 99,3 % ved 0,3 μm partikelstørrelse

Dimensioner/vægt (uindpakket)

LazerVac 550 (25M860)

Højde

Længde

Width

Vægt

Cyclone 32 (25M862)

Højde

Længde

Width

Vægt

Cyclone LP (25R090)

Højde

Længde

Width

Vægt

Amerikansk

72 tommer

48 tommer

35 tommer

575 pund

58 tommer

26 tommer

26 tommer

90 pund

62 tommer

28 tommer

32 tommer

125 pund

Alle varemærker eller registrerede varemærker tilhører deres respektive ejere.

Californiens forslag 65

INDBYGGERE I CALIFORNIEN

ADVARSEL: Cancer og skader på forplantningsevnen – www.P65warnings.ca.gov.

Metrisk

183 cm

122 cm

89 cm

260 kg

147 cm

66 cm

66 cm

41 kg

157 cm

71 cm

81 cm

57 kg

24 3A6255E

Gracos Standardgaranti

Gracos Standardgaranti

Graco garanterer, at alt udstyr, der henvises til i dette dokument, og som er fremstillet af Graco, og som bærer Gracos navn, er fri for materiale- eller fabrikationsfejl på den dato, hvor det sælges til den oprindelige køber med anvendelse for øje. Med undtagelse af eventuelle særlige, udvidede eller begrænsede garantier, der måtte blive udstedt af Graco, påtager Graco sig i en periode på tolv måneder fra købsdatoen at reparere eller udskifte enhver del af udstyret, som Graco finder at være fejlbehæftet. Denne garanti gælder kun, når udstyret installeres, betjenes og vedligeholdes i henhold til de af Graco anbefalede, skriftlige anvisninger.

Denne garanti dækker ikke, og Graco påtager sig intet ansvar for, almindelig slitage eller eventuelle funktionsfejl, beskadigelse eller slitage, der skyldes ukorrekt installation, anvendelse til forkerte formål, slid, korrosion, utilstrækkelig eller forkert vedligeholdelse, forsømmelighed, uheld, ukorrekte tekniske indgreb eller udskiftning med komponentdele, der ikke er fremstillet af Graco. Graco påtager sig endvidere intet ansvar for funktionsfejl, beskadigelse eller slitage, der måtte skyldes, at det af Graco leverede udstyr ikke er foreneligt med konstruktioner, tilbehør, udstyr eller materialer, der ikke er leveret af Graco, eller som måtte skyldes ukorrekt konstruktion, fremstilling, installation, betjening eller vedligeholdelse af systemer, tilbehør, udstyr og materialer, der ikke er leveret af Graco.

Denne garanti er betinget af, at det udstyr, der hævdes at være fejlbehæftet, indsendes franko til en autoriseret Graco-forhandler til bekræftelse af den påståede fejl. Hvis den påståede fejl kan accepteres, foretager Graco reparation eller udskiftning af alle defekte dele uden beregning. Udstyret vil derefter blive sendt franko til den oprindelige køber. Såfremt en undersøgelse af udstyret ikke måtte afsløre nogen materiale- eller fabrikationsfejl, vil reparationen blive udført mod et rimeligt gebyr, der kan omfatte udgifter til dele, arbejdsløn og forsendelse.

DENNE GARANTI ER DEN ENESTE, OG DEN TRÆDER I STEDET FOR ENHVER ANDEN GARANTI, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIG

ELLER STILTIENDE, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL GARANTI OM SALGBARHED ELLER GARANTI OM EGNETHED TIL

ET BESTEMT FORMÅL .

Gracos eneste forpligtelse og købers eneste afhjælpningsret i tilfælde af garantibrud skal være som ovenfor beskrevet. Køberen accepterer, at denne ikke har nogen anden afhjælpningsret (herunder, men ikke begrænset til, erstatning for utilsigtet eller følgemæssigt driftstab, mistet omsætning, personskade eller tingsskade eller noget andet deraf afledt eller følgende tab). Ethvert søgsmål for garantibrud skal anlægges inden to (2) år fra købsdatoen.

GRACO GIVER INGEN GARANTI OG FRASIGER SIG ENHVER STILTIENDE GARANTI OM SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET

BESTEMT FORMÅL I FORBINDELSE MED TILBEHØR, UDSTYR, MATERIALER ELLER KOMPONENTER, DER SÆLGES AF, MEN

IKKE ER FREMSTILLET AF GRACO . Sådanne genstande, der sælges men ikke er fremstillet af Graco (f.eks. elektromotorer, kontakter, slanger osv.), er omfattet af sådanne eventuelle garantier, som ydes af producenterne af disse genstande. Graco vil i rimeligt omfang bistå køberen i forbindelse med krav, der rejses som følge af brud på sådanne garantiforpligtelser.

Graco påtager sig under ingen omstændigheder erstatningsansvar for indirekte, utilsigtede, særlige eller følgemæssige skader som følge af

Gracos levering af udstyr i forbindelse hermed eller som følge af leverance, ydelse eller anvendelse af produkter eller andre varer, der sælges i forbindelse hermed, uanset om sådanne skader skyldes kontraktbrud, garantibrud, forsømmelighed fra Gracos side eller andre forhold.

Oplysninger om Graco

For at få de seneste nyheder om Gracos produkter, bedes du venligst besøge www.graco.com.

For patentoplysninger, se www.graco.com/patents

FOR AT AFGIVE EN ORDRE, kan du kontakte Graco-forhandleren eller ringe til +1-800-690-2894 for at få oplyst nærmeste forhandler.

3A6255E 25

Dette dokument – såvel tekst som illustrationer – afspejler de senest tilgængelige produktoplysninger på tidspunktet for offentliggørelsen heraf.

Graco forbeholder sig ret til at foretage ændringer når som helst uden varsel.

Oversættelse af originale instruktioner. This manual contains Danish. MM 3A5577

Gracos hovedkvarter: Minneapolis

Internationale kontorer: Belgien, Kina, Japan, Korea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Copyright 2018, Graco Inc. Alle Gracos produktionssteder er registreret iht. ISO 9001.

www.graco.com

Revision E , juni 2022

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals