Graco 3A6265A, LazerVac og Cyclone, Bruk – Reparasjon – Deler Brugervejledning

Add to my manuals
24 Pages

advertisement

Graco 3A6265A, LazerVac og Cyclone, Bruk – Reparasjon – Deler Brugervejledning | Manualzz

Bruk – Reparasjon – Deler

LazerVac

og Cyclone

3A6265A

NO

Støvsuger for oppsamling av tørt betong- og asfaltstøv. Kun til profesjonell bruk.

Vakuum

Modell 25M860 - LazerVac 550 (bensin)

Separator

Modell 25M862 - Cyclone 32 (32 gallon)

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Les alle advarsler og instruksjoner i denne håndboken før du bruker enheten. Gjør deg kjent med kontrollene og riktig bruk av utstyret.

Ta vare på disse instruksjonene.

LazerVac 550

??

??

www.graco.com/techsupport

Cyclone 32

2

Innhold

Innhold

Advarsler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Avhending av batteriet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Identifikasjon av komponenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Deleliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Oppstilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

Tømme oppsamlingstanker og -poser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

Avstenging og lagring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Avstengning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Lagring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Vedlikehold og reparasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

Vedlikehold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

Reparasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

Deler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

Hovedmonteringsdiagram (LazerVac 550) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

Deler på hovedmontasje (LazerVac 550) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

Tilbehørsdiagram (LazerVac 550) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

Deleliste tilbehør (LazerVac 550) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

Monteringsdiagram for lokk og vakuumutløser (LazerVac 550) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

Deleliste for montering av lokk og vakuumutløser (LazerVac 550) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

Monteringsdiagram for filterpose (LazerVac 550) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

Deleliste for montering av filterpose (LazerVac 550) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

Monteringsdiagram for luftfilter (LazerVac 550) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

Deleliste for montering av luftfilter (LazerVac 550) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

Cyclone 32 Monterings- og tilbehørsdiagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

Cyclone 32 Deleliste for montering og tilbehør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

Graco standardgaranti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

3A6265A

Advarsler

Advarsler

Følgende sikkerhetsadvarsler er for montering, bruk, jording, vedlikehold og reparasjon av dette utstyret. Utropstegnet gjør deg oppmerksom på en generell advarsel og faresymbolene viser til risikoer forbundet med prosedyren. Når disse symbolene vises i denne håndboken eller på advarselsskilt, kan du se tilbake på disse advarslene. Produktspesifikke faresymboler og advarsler som ikke beskrives i denne delen kan vises i disse instruksjonene når det er aktuelt.

ADVARSEL

STØVFARE

Sliping av betong og andre overflater kan skape støv som inneholder farlige stoffer.

For å redusere faren for å bli alvorlig skadet:

• Kontroller støvet for å oppfylle alle gjeldende arbeidsplassforskrifter.

• Bruk riktig tilpasningstestet respirator godkjent av myndighetene som er egnet for støvforholdene når du tømmer oppsamlingstanken eller utfører vedlikehold.

• Må ikke brukes uten at støvpose og filtre er på plass.

FARE VED FEIL BRUK AV UTSTYRET

Feil bruk av utstyret kan forårsake dødsulykker eller alvorlige personskader.

• Ikke bruk utstyret hvis du er sliten eller påvirket av alkohol eller rusmidler.

• Forlat ikke arbeidsområdet mens utstyret er aktivert. Slå av alt utstyr når det ikke er i bruk.

• Kontroller utstyret hver dag. Reparer eller skift ut slitte eller ødelagte deler øyeblikkelig, og bruk bare originale reservedeler fra produsenten.

• Utstyret må ikke endres eller modifiseres.

• Dette utstyret må kun brukes til sitt tiltenkte formål. Ta kontakt med distributøren for å få informasjon.

• Barn og dyr må holdes unna arbeidsområdet.

• Følg alle gjeldende sikkerhetsforskrifter.

• Hold en trygg avstand fra andre folk i arbeidsområdet.

FARE FOR INNVIKLING

Roterende deler kan kutte eller amputere fingre eller andre kroppsdeler.

• Hold deg unna roterende deler.

• Utstyret må ikke brukes hvis beskyttelsesanordninger eller deksler er fjernet.

• Ikke ha på deg løstsittende klesplagg, smykker eller ha utslått, langt hår når du bruker utstyret.

• Koble fra batteriet før du kontrollerer, flytter eller utfører service på utstyret.

FARE FOR FORBRENNING

Blåser, spreder og motor kan bli veldig varme under bruk. Ikke rør varmt utstyr for å unngå alvorlige forbrenninger.

PERSONLIG VERNEUTSTYR

Du må bruke egnet verneutstyr når du bruker, utfører service på utstyret eller oppholder deg i området der utstyret brukes, for å beskytte deg mot alvorlige skader, innånding av støv eller kjemikalier eller hørselsskader. Dette utstyret inkluderer, men er ikke begrenset til:

• Øyenbeskyttelse.

• Øreklokker.

• Riktig tilpassingstestet respirator med offentlig godkjennelse som er egnet til støvforholdene.

BRANN- OG EKSPLOSJONSFARE

Brannfarlige gasser på arbeidsplassen kan antennes eller eksplodere. For å unngå brann og eksplosjon:

• Må ikke brukes til å samle opp brannfarlige eller lettantennelige væsker, som bensin, eller brukes i områder hvor de kan være tilstede.

• Utstyret må kun brukes på steder med god ventilasjon.

• Drivstofftanken må ikke fylles når motoren kjører eller er varm. Slå av og nedkjøl motoren først.

Drivstoff er lett antennelig og kan antenne eller eksplodere hvis det søles utover varme overflater.

• Arbeidsområdet må holdes fritt for malingsrester, løsemidler, filler og bensin.

• Sørg for å ha en brannslukker som fungerer i arbeidsområdet.

3A6265A 3

4

Advarsler

ADVARSEL

FARE FOR KARBONMONOKSID

Eksos inneholder giftig karbonmonoksid som er fargeløs og luktfri. Innånding av karbonmonoksid kan forårsake dødsfall.

• Bruk ikke utstyret i et avlukket område.

BATTERIFARE

Blybatterier produserer eksplosive gasser og inneholder svovelsyre som kan forårsake alvorlige brannskader. For å unngå gnister og skader når du håndterer eller jobber med et blybatteri:

• Les og følg batteriprodusentens advarsler.

• Vær forsiktig når du jobber med metallverktøy eller ledere for å forhindre kortslutninger og gnister.

• Hold alle gnister, flammer og sigaretter unna batteriene.

• Bruk alltid vernebriller og verneutstyr for ansikt, hender og kroppen.

• Hvis du kommer i direkte kontakt med batterivæske, må du skylle med vann og kontakte lege umiddelbart.

• Installasjon og vedlikehold må kun utføres av kunnskapsrikt personell.

CALIFORNIA PROPOSISJON 65

Eksos fra dette produktet inneholder et kjemikalie som er kjent i delstaten California som årsak til kreft, fødselsskader eller andre forplantningsskader.

Dette produktet inneholder et kjemikalie som er kjent i California for å forårsake kreft og fosterskader eller andre reproduksjonsskader. Vask hendene etter håndtering.

3A6265A

Avhending av batteriet

Avhending av batteriet

Kast ikke batterier i søppelet. Batterier skal gjenvinnes i henhold til lokale forskrifter. I USA og Canada ringer du 1-800-822-8837 for å finne en gjenvinningsstasjon eller går til www.call2recycle.org.

3A6265A 5

Identifikasjon av komponenter

Identifikasjon av komponenter

LazerVac 550

Cyclone 32

6

Deleliste

Komponent

A Luftfilterhus

B Spreder

C Motorchoke, drivstoffventil og gassregulering

D Motor

E Elektrisk startnøkkel

F Oppsamlingspose for støv fra støvsuger

G Batteri

H Velcro

®

-belte (til å feste oppsamlingspose for støv fra støvsuger)

J Støvsugeroppkobling

K Støvsugerinntak

L Støvsugerutløp

Komponent

M Hovedhus (inneholder filterposer)

N Separatorlokk

O Lang støvsugerslange (til å koble LazerVac eller

Cyclone til GrindLazer)

P Kort støvsugerslange (til å koble LazerVac til

Cyclone)

R Blåser

S Vakuumutløserhåndtak

T Støvoppsamlingstank (Støvposeholder er inne i tanken, ikke vist)

V Avlastningsventil (beskytter luftfiltrene mot skader)

3A6265A

Oppstilling

Oppstilling

1.

Sett inn støvoppsamlingsposer i støvsugeren og i separatoren.

a.

Skyv oppsamlingsposen for støv fra støvsugeren på den kontinuerlige støvposeadapteren. Sett inn posemontasjen i bunnen av hovedhuset på

LazerVac. Pakk borrelåsbeltet rundt toppen av posen for å sikre lufttett forsegling. Trekk nok av posen ned slik at den hviler på bunnen av støvsugervognen, deretter knyter du et buntebånd rundt bunnen av posen.

2.

Koble til slangene.

Hvis du bruker en Cyclone separator:

• Koble én ende av den korte støvsugerslangen til inntaket på LazerVac. Koble den andre enden av den korte støvsugerslangen til utløpet på Cyclone separatoren.

• Koble én ende av den lange støvsugerslangen til inntaket på Cyclone separatoren. Koble den andre enden av den lange støvsugerslangen til støvsugeroppkoblingen på GrindLazer.

b.

Hvis du bruker en Cyclone separator, fjerner du separatorlokket og setter inn støvposen inn i tanken. Sett inn støvposeholderen i posen.

Pakk posen rundt kanten på tanken og sett på separatorlokket på tanken igjen.

Hvis du ikke bruker en Cyclone separator:

• Koble én ende av den lange støvsugerslangen til inntaket på LazerVac. Koble den andre enden av den lange støvsugerslangen til støvsugeroppkoblingen på

GrindLazer.

MERK: Bruk Y-kontakten til å koble to slanger til støvsugeren eller separatoren, hvis ønskelig.

3A6265A 7

8

Drift

Drift

1.

Skyv drivstoffventilen på motoren til ON.

4.

Drei den elektriske startnøkkelen til START.

2.

Skyv motorchoken til lukket.

3.

Juster gassreguleringen til 1/3 hastighetsinnstilling.

5.

Etter at motoren er oppvarmet, flytter du motorchoken til åpen og justerer gassreguleringen til

ønsket hastighet.

6.

LazerVac er nå klar for støvoppsamling fra

GrindLazer.

7.

For å bidra til å sikre ordentlig støvoppsamling, trekker du midlertidig ned vakuumutløserhåndtaket hvert 10. minutter ved bruk mens LazerVac-motoren er i gang. Dette hjelper til med å rengjøre filterposene for oppsamling støv og skrot, og overfører dem til oppsamlingsposen for støv.

3A6265A

Drift

Tømme oppsamlingstanker og -poser

STØVFARE

Sliping av betong og andre overflater kan skape støv som inneholder farlige stoffer. For å redusere faren for

å bli alvorlig skadet:

• Respirator må brukes når du tømmer eller rengjøring støvoppsamlingstanker og -poser.

• Følg lokale pålegg og/eller forskrifter ved avhending.

Cyclone Separator

1.

Når støvoppsamlingstanken er tom, slår du av støvsugeren. Mens du bruker respirator, fjerner du separatorlokket og støvposeholderen fra tanken.

2.

Samle sammen og sikre toppen av oppsamlingsposen. Løft og fjern oppsamlingsposen, knyt den sammen og kasser den deretter. Følg lokale pålegg og/eller forskrifter ved avhending.

LazerVac

1.

Når støvoppsamlingsposen har samlet rundt 20 kg

(45 lbs) med støv, skal posen skiftes. Trekk midlertidig ned vakuumutløserhåndtaket, og slå deretter av LazerVac.

2.

Trekk ned den kontinuerlige posen for å eksponere

15 - 30 cm (6 - 12”) med ny, ubrukt pose.

3.

Bruk buntebånd til å knytte sammen toppen av posen. Fest med nok et buntebånd 5 cm (2”) over det første buntebåndet.

4.

Bruk respirator mens du kutter posen mellom de to buntebåndene.

5.

Kasser støvposen. Følg lokale pålegg og/eller forskrifter ved avhending.

6.

Trekk ned den nye posen som er festet til støvsugeren til bunnen av posen hviler på bunnen av støvsugervognen. Påse at bunnen av posen er godt strammet med buntebåndet.

3.

Sett inn ny pose i oppsamlingstanken og sett på plass støvposeholderen og separatorlokket igjen i tanken.

3A6265A 9

Avstenging og lagring

Avstenging og lagring

Avstengning

1.

Mens motoren er i gang, trekker du midlertidig ned vakuumutløserhåndtaket.

Lagring

Skyv drivstoffventilen på motoren til OFF. Lagres innendørs.

MERKNAD

Må ikke oppbevares på et sted med høy temperatur eller høy fuktighet, for å forhindre skader på

LazerVac-komponentene.

2.

Flytt gassreguleringen til minimumsinnstillingen.

3.

Drei den elektriske startnøkkelen til OFF.

10 3A6265A

Vedlikehold og reparasjoner

Vedlikehold og reparasjoner

Ukentlig

Undersøk om det er skade på tetningene. Skift tetningen hvis den er skadet. Påse at tetninger er korrekt installert og ordentlig forseglet. For å redusere faren for å bli alvorlig skadet:

• Respirator må brukes under alt vedlikehold og alle reparasjoner.

• Følg lokale pålegg og/eller forskrifter ved avhending av støv.

• Koble fra tennpluggen og den sorte kabelen fra batteriet før vedlikehold.

Vedlikehold

Følgende trinn skal utføres for å bidra til å opprettholde riktig bruk og bevare LazerVacs levetid.

Daglig

• Inspiser alle slanger etter hull før bruk. Reparer eller skift skadde slanger.

• For å bidra til å opprettholde ytelsen og støvkontroll, må du skifte posefiltre og/eller luftfiltre når:

Filtrene har rifter eller er tilstoppet.

Luftbåren støv er synlig ved bruk av

LazerVac.

Luftbåren støv kommer ut av sprederen ved bruk av LazerVac.

• Kontroller beltespenning for sluring og/eller omfattende slitasje. Stram eller skift beltet ved behov.

• Bekreft at avlastningsventilen ikke åpnes mens motoren er i gang. Hvis avlastningsventilen åpner seg, må du rengjøre eller skifte luftfilterne.

Reparasjon

Utskifting av filterpose

1.

Løsne trommellåsene fra hovedhuset for å få tilgang til filterposene. Løft huslokket av.

2.

Knyt opp knutene fra toppen av filterposene.

STØVFARE

Støvsugerens ytelse vil svekkes hvis drivbeltet har omfattende slitasje eller ikke er ordentlig strammet.

3A6265A 11

Vedlikehold og reparasjoner

3.

Trykk ledningsform på bunnen av filterposen.

7.

Trykk ledningen og sett inn ny filterpose i hullet.

4.

Separer filteret fra hullet ved å løfte opp filterposen.

8.

Påse at tetninger er korrekt installert og ordentlig forseglet ved remontering av hovedhuset.

Utskiftning og stramming av V-remmen

Følg disse instruksjonene for å installere en ny V-rem eller

å stramme nåværende remmer på nytt.

1.

Løsne de fire boltene (merket “A”) som fester blåseren til monteringsplaten.

5.

Fjerne den gamle filterposen fra støvsugeren.

6.

Sett inn ny filterpose og knyt en knute fra den nye filterposen på toppen av ledningsholderen.

12 3A6265A

2.

Løsne de to boltene (merket “B”) og fjern beltebeskyttelsen.

Vedlikehold og reparasjoner

5.

Påse at platene er innrettet etter stramming. Hvis de ikke er innrettet, løsner du remstrammingen, løsner motorskivens setteskruer og innretter skivene.

Kontroller innretting etter stramming av V-remmen.

3.

Du installerer en ny V-rem ved å bruke 3/4” sekskantnøkkel på “C” for å flytte blåserskiven nærmere motorskiven. Skift ut remmen.

4.

Du strammer remmen ved å bruke 3/4” sekskantnøkkel på “C” for å flytte blåserskiven bort fra motorskiven. Fortsett å stramme remmen til remmen avbøyes cirka 3 mm (1/8”) når du klemmer på den for hånd.

6.

Når V-remmen er ordentlig innrettet og strammet, strammer du de fire boltene (merket “A”) for å feste blåseren til monteringsplaten. Remonter rembeskyttelsen med de to boltene (merket “B” i trinn 2).

3A6265A 13

Deler

Deler

Hovedmonteringsdiagram (LazerVac 550)

14 3A6265A

Deler

Deler på hovedmontasje (LazerVac 550)

Ref.

Delenummer Beskrivelse Antall

7

8

5

6

3

4

1

2

9*

10*

se side 17

17X196

17X197

17X198

se side 18

17X199

se side 19

17X200

17X154

17W295

Lokk og vakuumutløserstempel

Hovedhustetning

Tetningsring på hovedhus

Filterhus/hovedhus

Montering av filterpose

Slange med koblinger

Montering av filterhus

Hovedramme

Borrelåsrem

Oppsamlingspose for støv fra støvsuger (kontinuerlig, 20 meter)

11

12

13

17X925

17X927

17X202

17X924

Blåserskive, 3”

Foring, blåserskive

Rembeskyttelse

V-rem

14

15

16

17

18 L

19 L

20 L

21 L

22

24

25

17W966

17X926

17W422

17X204

17X205

17W132

194126

16D646

16C394

17X930 i/a

17X928

Motorskive, 5”

Foring, motorskive

13 hp Honda motor

Trommellås

Advarselsmerke, flere, ikoner

Advarsel, brann og eksplosjon

Advarsel, varm overflate

1

1

1

1

1

Vakuummåler 1

Advarsel, innvikling

Adapter til kontinuerlig støvpose

Buntebånd (for å knyte igjen posen)

Blåser

26 17X929 Utløpsspreder

27 115753 33 Amp-time forseglet batteri (ikke vist)

L Ekstra varsel- og sikkerhetsetiketter, merkelapper og kort leveres gratis.

* LazerVac 550 leveres med en reservedel av hver av artiklene 9 og 10.

1

2

7

1

2

1

I/A

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3A6265A 15

Deler

Tilbehørsdiagram (LazerVac 550)

Deleliste tilbehør (LazerVac 550)

Delenummer

9

17X156

17X704

10 17X158

11 17X162

12 17X161

13 17X160

14 17X159

18 17X163

19 17X164

17X693

20

17W154

Beskrivelse

Lang støvsugerslange, Standard, 2” (inkludert artikkel 19)

Lang støvsugerslange, Heavy Duty, høy temp, 2”

Vakuumforlengelse (sett med 2)

Vakuum stor børste

Vakuum liten børste

Vakuum gulvdyse

Vakuumbøyeledd

Y-kobling

2” slangekontakt for standardslange (LazerVac leveres med 2 ekstra kontakter)

Kort støvsugerslange, Standard, 2” (inkludert artikkel 19)

Kort støvsugerslange, Heavy Duty, høy temp, 2”

Antall

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

16 3A6265A

Monteringsdiagram for lokk og vakuumutløser (LazerVac 550)

Deler

Deleliste for montering av lokk og vakuumutløser (LazerVac 550)

11

12

13

1

8

9

10

Delenummer

17X220

17X227

17X168

17W228

17X174

17W259

17X233

Beskrivelse

Vakuumutløserhåndtakmontasje

Nedre lokk

1/4-20 Acorn-mutter

1/4” låseskive

1/4-20 koblingsmutter

1/4-20 sekskantmutter

1/4-20x1 1/4 sekskantskrue

Antall

4

4

4

4

4

1

1

3A6265A 17

Deler

Monteringsdiagram for filterpose (LazerVac 550)

Deleliste for montering av filterpose (LazerVac 550)

Beskrivelse

3

4

1

2

10

Delenummer

17X235

17X236

17X237

17X238

17X244

Filtertrekkbase

Filtertetning

Filter baseplate

Filterpose (sett med 7)

Wirenett og fjærsett

Antall

1

1

1

1

1

18 3A6265A

Monteringsdiagram for luftfilter (LazerVac 550)

Deler

Deleliste for montering av luftfilter (LazerVac 550)

Beskrivelse

3

4

1

2

Delenummer

17X245

17X246

17X247

17X248

Filter hoveddeksel

Filterdeksellokk

PTFE luftfilter, sett med 2

Avlastningsventil

Antall

1

1

1

1

3A6265A 19

Deler

Cyclone 32 Monterings- og tilbehørsdiagram

20 3A6265A

Cyclone 32 Deleliste for montering og tilbehør

Delenummer Beskrivelse

8

9

1

4

17X206

17X209

17X196

17X197

Lokktrakt

Lokkbase

Cyclone-ring, metall

Cyclone-tetning, gummi

10

11

17X215

17X216

Støvposeholder

Støvpose (35” x 47”) (sett med 20)

12 17X217 Separator hovedramme

24* 17X693 Kort støvsugerslange, Standard, 2” (for å koble til LazerVac)

* 2” Heavy Duty, høy temperatur slange tilgjengelig (P/N 17W154)

Deler

Antall

1

1

1

1

1

1

1

1

3A6265A 21

Tekniske data

Tekniske data

LazerVac 550 (25M860), 13 HP bensin

Luftstrøm (full gass, uten slange) - 295 cfm (501 m

3

/time)

Luftstrøm (full gass, med 2” x 30’ slange, ingen Y-kobling) - 216 cfm (367 m

3

/time)

Vakuumtrykk (ingen strøm) - 148” H

2

0 (276 mm Hg, 0,37 bar)

Maksimal luftkraft (uten slange) - 2045 Air-Watts

Filtrering - 99,3 % ved 0,3 μm partikkelstørrelse

Dimensjoner/vekt (uten emballasje)

Høyde

Lengde

Bredde

Vekt

USA

72 in.

48 in.

35 in.

575 lb

Alle varemerker eller registrerte varemerker som nevnes heretter tilhører de respektive eierne.

Metrisk

183 cm

122 cm

89 cm

260 kg

22 3A6265A

Graco standardgaranti

Graco standardgaranti

Graco garanterer at alt utstyr henvist til i dette dokumentet som er produsert av Graco og som bærer dets navn er fritt for defekter på materiale og utførelse på den salgsdatoen den opprinnelige kjøperen kjøpte utstyret for bruk. Med unntak av alle spesielle, forlengede eller begrensede garantier utgitt av Graco, vil Graco i en periode på tolv måneder fra innkjøpsdato, reparere eller bytte ut nødvendige deler av utstyret forutsatt av at Graco har påvist at det foreligger en feil. Denne garantien gjelder kun når utstyret er installert, drevet og vedlikeholdt i samsvar med Gracos skriftlige anbefalinger.

Denne garantien dekker ikke, og Graco skal ikke holdes ansvarlig for generell slitasje, eller feil, skader eller slitasje som forårsakes av feilaktig installering, feil bruk, avsliting, korrosjon, utilstrekkelig eller feilaktig vedlikehold, uaktsomhet, ulykker, sabotasje, eller erstatning av komponenter som ikke lages av Graco. Graco skal heller ikke holdes ansvarlig for feil, skader eller slitasje som forårsakes av uforenlighet av Graco utstyr med strukturer, tilbehør, utstyr eller materialer som ikke er levert av Graco, eller feilaktig utforming, produksjon, installering, drift eller vedlikehold av strukturer, tilbehør, utstyr eller materialer som ikke er levert av Graco.

Denne garantien er gyldig under forutsetning av at utstyret som hevdes å være defekt sendes til en autorisert Graco-distributør med forhåndsbetalt returfrakt for verifikasjon av hevdet defekt. Hvis defekten som hevdes er bekreftet, vil Graco reparere eller erstatte eventuelle defekte deler kostnadsfritt. Utstyret vil bli returnert til opprinnelig kjøper når transporten er forhåndsbetalt. Hvis inspeksjon av utstyret ikke avslører noen feil i materiale eller utførelse, vil reparasjonene gjøres på en rimelig kostnad, og slike kostnader kan omfatte kostnader til deler, arbeid og transport.

DENNE GARANTIEN ER EKSKLUSIV, OG ER I STEDET FOR ALLE ANDRE GARANTIER, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT,

MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTI FOR SALGBARHET ELLER GARANTI FOR EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL.

Gracos eneste forpliktelse og kjøperens eneste rettighet ved brudd på garantien er som beskrevet ovenfor. Kjøperen samtykker i at ingen andre midler (inkludert, men ikke begrenset til, tilfeldige eller følgeskader for tapt fortjeneste, tapt omsetning, skade på person eller eiendom, eller andre følgeskader eller tilfeldige tap) skal være tilgjengelig. Enhver sak for brudd på garantien må fremsettes innen to (2) år etter salgsdatoen.

GRACO GIR INGEN GARANTI, OG FRASKRIVER SEG ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET

BESTEMT FORMÅL I FORBINDELSE MED TILBEHØR, UTSTYR, MATERIALER ELLER KOMPONENTER SOLGT, MEN IKKE PRODUSERT AV

GRACO. Disse artiklene som selges av, men er ikke produsert av Graco (for eksempel elektriske motorer, brytere, slanger osv.), er underlagt eventuelle garantier fra deres respektive produsenter. Graco vil gi kjøperen rimelig assistanse med å gjøre ethvert krav ved brudd på disse garantiene.

Graco skal ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for indirekte, tilfeldige, spesielle eller følgeskader som skyldes Gracos leveranse av utstyr herunder, eller forsyning, ytelse eller bruk av produkter eller andre varer som selges under dette, enten som følge av kontraktbrudd, brudd på garanti, uaktsomhet av Graco, eller på annen måte.

Informasjon om Graco

Gå til www.graco.com for den nyeste informasjonen om Graco-produkter.

For patentinformasjon, se www.graco.com/patents.

FOR BESTILLING ta kontakt med din Graco-distributør eller ring oss på 1-800-690-2894 for å finne en distributør i nærheten av deg.

3A6265A 23

All data i bilder og tekst i dette dokumentet er basert på produktinformasjonen som var tilgjengelig da dokumentet ble publisert.

Graco forbeholder rettigheten til å foreta endringer når som helst uten forvarsel.

Originale instruksjoner.

Denne håndboken inneholder norsk. MM 3A5577

Graco Hovedkontor: Minneapolis

Internasjonale kontorer: Belgia, Kina, Japan, Korea

GRACO INC. OG DATTERSELSKAP • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Opphavsrett 2018, Graco Inc. Alle Graco produksjonsavdelinger er ISO 9001-godkjente.

www.graco.com

Revisjon A, juli 2018

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement