Graco 313506D - FinishPro CompPack Compressor Repair Owner's Manual

Add to My manuals
8 Pages

advertisement

Graco 313506D - FinishPro CompPack Compressor Repair Owner's Manual | Manualzz

Oprava

Kompresor FinishPro CompPack

- Pre prenosné striekacie aplikácie jemných dokonèovacích náterov -

313506D

SK

Model na striedavé napätie 120 Vac: 256850

Model na striedavé napätie 240 Vac: 256854

Maximálny prevádzkový tlak: 10 psi (0,07 MPa, 0,7 bar)

Dôležité bezpeènostné pokyny

Preèítajte si všetky upozornenia a pokyny v návode na používanie striekaèky è. 313406. Tieto pokyny si odložte.

313317

313406

313441 ti12757b

2

Nastavenie

Inštalácia kompresora CompPack

Odkazy (1) až (99) nájdete v èasti Diely , príruèka

è. 313406. Odkazy èíslo (101) až (199) nájdete v èasti

Diely na strane 7.

1.

Vypnite a odpojte striekaèku.

2.

Uvo¾nite štyri skrutky (18), odstráòte držiak hadice (35), držiak filtra (17), predfilter (20) a hlavný filter (21).

Striekacia pišto¾ s volite¾nou vzdialenou nádobkou

Nastavenie

A

C

B

35

21

20

17

18 ti13061a

3.

Nainštalujte kompresor CompPack (A) na striekaèku.

A ti12798a

Volite¾ná vzdialená nádobka sa dodáva s dvomi

1,5-metrovými hadicami.

1.

Pripojte 1,5-metrové hadice k ich prislúchajúcim

9-metrovým hadiciam striekaèky.

2.

Vykonajte konverziu striekacej pištole z prevádzky s nasávacou nádobkou na prevádzku so vzdialenou nádobkou. Pozrite si èasž Konverzia pištole z nasávacej nádobky na volite¾nú vzdialenú nádobku.

3.

Pripojte vzduchovú hadicu (A) k striekaèke. Dotiahnite rukou.

4.

Pripojte vzduchovú hadicu (A) zo striekaèky k prívodnej prípojke striekacej pištole.

ti13082a

35

21

20

17 ti12857a 105

4.

Nainštalujte hlavný filter (21), predfilter (20), držiak filtra (17) a držiak hadice (35) pomocou štyroch skrutiek (105).

5.

Pripojte vzduchovú hadicu (B) medzi výstup kompresora

CompPack a prívod vzduchu do vzdialenej nádobky.

6.

Pripojte hadicu na prívod kvapaliny (C) z výstupu kvapaliny vzdialenej nádobky k prívodu kvapaliny striekacej pištole.

ti12797a ti13151a ti13149a

313506D

7.

Naplòte nádobku do 3/4.

Namontujte kryt. Pevne naskrutkujte kryt vzdialenej nádobky k vzdialenej nádobke.

8.

Pokyny na striekanie nájdete v návode na používanie striekacej pištole è. 313317.

2.

Odpojte striekaèku.

Prevádzkové tipy

Nastavenie

3.

Vytoète gombík na uvo¾òovanie tlaku (113) o jednu otáèku. Pred odstránením krytu poèkajte, kým sa

úplne neuvo¾ní tlak. Zatvorte gombík.

ti13152a

Konverzia pištole z nasávacej nádobky na volite¾nú vzdialenú nádobku

1.

Odstráòte vzduchové tlakové potrubie zo vzduchovej prípojky.

2.

Odstráòte kryt nasávacej nádobky z pištole.

3.

Odstráòte vzduchovú prípojku z pištole.

4.

Na zaistenie skrutky použite stredne silný poisžovaè závitov.

Nainštalujte nastavovaciu skrutku do pištole zarovno s telom pištole.

ti12915a

5.

Pripojte hadicu na prívod kvapaliny.

Poznámka: Pri konverzii zo vzdialenej nádobky na nasávaciu nádobku vykonajte tieto pokyny v opaènom poradí.

Pripojte k prívodu elektriny

Napájací kábel striekaèky zapojte do uzemnenej zásuvky.

Požiadavky týkajúce sa uzemnenia a napájania nájdete na strane 4 v príruèke è. 313406.

Postup pri znižovaní tlaku

VAROVANIE

Volite¾ná vzdialená nádobka zostane pod tlakom, až kým manuálne neuvo¾níte tlak.

Pred uvo¾nením alebo odstránením krytu vždy uvo¾nite tlak vo vzdialenej nádobke, aby sa znížilo riziko závažného poranenia vplyvom tlakovej kvapaliny alebo náhodného vystreknutia z pištole. Tiež uvo¾nite tlak , ak sa upchá kvapalinová dýza; a pred èistením, kontrolou alebo údržbou zariadenia.

1.

Vypnite striekaèku.

Poèas normálnej prevádzky motora môže dochádzaž k iskreniu. Tieto iskry môžu zapáliž výpary z hor¾avých kvapalín, prachové èastice a iné hor¾avé látky, ktoré sa nachádzajú v mieste striekania.

• V prípade potreby použite ïalšiu hadicu a uistite sa, èi bude striekaèka pracovaž v èistom, suchom a dobre vetranom priestore.

• Striekaèku nikdy nepoužívajte v striekacej kabíne.

• Striekaèku zapnite nieko¾ko minút pred striekaním, aby sa zohriala.

• Pred zapnutím sa uistite, èi je filter striekaèky èistý.

Vyèistite filter pod¾a pokynov na strane 7 príruèky

è. 313406.

• Informácie o nastavení striekacieho vzoru striekacej pištole nájdete v príruèke k pištoli HVLP EDGE 313317.

• Aby farba dobre pri¾nula, dbajte, aby bol povrchu

úplne èistý.

• Ak sa vzdialená nádobka náhodne prevráti alebo ak ju podržíte pod príliš ve¾kým uhlom, kvapalina môže unikaž do vzduchového regulátora a spôsobiž poškodenie. Vykonajte preventívne opatrenia, aby sa tomu zabránilo. Ak sa kvapalina dostane do regulátora, hneï ho vyèistite.

• Kryt vzdialenej nádobky dotiahnite iba rukou.

Nadmerné dotiahnutie môže poškodiž tesnenie krytu.

• Vždy striekajte s èo najnižším tlakom potrebným na dosiahnutie požadovaného striekacieho vzoru a rýchlosti aplikácie, obvykle 10 psi. Pri striekaní s vyšším tlakom, ako je potrebné, sa míòa zbytoène ve¾a farby a môže vzniknúž povrch podobný pomaranèovej kôre.

• Z¾ahka namažte závity krytu vazelínou.

313506D 3

4

Oprava

Oprava

Odstránenie kompresora

Odkazy (1) až (99) nájdete v èasti Diely , príruèka

è. 313406. Odkazy èíslo (101) až (199) nájdete v èasti

Diely na strane 7.

Z dôvodu zabránenia zraneniam vrátane úrazu elektrickým prúdom je nutné pred akouko¾vek opravou vypnúž striekaèku a odpojiž napájací kábel.

1.

Odstráòte štyri krídlové skrutky (105), držiak hadice (35), držiak filtra (17), predfilter (20), hlavný filter (16) a tesnenia filtra (19).

2.

Odstráòte kompresor CompPack (A).

4.

Odpojte tri nožové konektory (B) zo zadnej èasti prívodnej zástrèky (102).

5.

Odstráòte tri skrutky (104) zo skrine kompresora (112) a odstráòte kompresor (111).

111

107

112

109

B

102

A

35

21

20

17 ti12857a 105

3.

Odstráòte vzduchové potrubie (107) z tàòovej prípojky rýchloupínacieho konektora (109).

104

Inštalácia kompresora

1.

Nainštalujte kompresor (111) do skrine kompresora (112) pomocou troch skrutiek (104).

2.

Pripojte tri nožové konektory (B) k zadnej èasti prívodnej zástrèky (102).

3.

Nainštalujte vzduchové potrubie (107) na tàòovú prípojku rýchloupínacieho konektora (109).

4.

Nainštalujte kompresor CompPack (A).

5.

Nainštalujte hlavný filter (21), predfilter (20), držiak filtra (17) a držiak hadice (35) pomocou štyroch skrutiek (105).

313506D

Schéma zapojenia

BK

W

G

Schéma zapojenia ti13144a

313506D 5

6

Technické údaje

120 Vac, 60 Hz

CompPack

Ampéry Watty

1,5 80

Hmotnosž lb (kg)

5 (2,7)

Akustický výkon*

100 dBa

Akustický tlak*

86 dBa

230 Vac, 50 Hz

CompPack

Ampéry Watty

0,8 80

Hmotnosž lb (kg)

5 (2,7)

Akustický výkon*

100 dBa

Akustický tlak*

86 dBa

* Akustický výkon a akustický tlak sú merané vo vzdialenosti 1 meter pod¾a normy ISO 3744

Technické údaje

313506D

Nákres dielov

Nákres dielov

Modely: 256850, 256854

101

102

103

Zoznam dielov

Modely: 256850, 256854

Ref Part Description

101 15Y858 KIT, compressor box HVLP, 120V

15Y859 KIT, compressor box HVLP, 240V

102 257098 KIT CUP, 1 qt complete

103 240488 COMPRESSOR, hose

104 256959 STRAP, remote, cup

Qty

1

1

1

1

1

104

313506D ti12908b

7

Štandardná záruka Graco

Štandardná záruka Graco

Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by Graco and bearing its name to be free from defects in material and workmanship on the date of sale to the original purchaser for use. With the exception of any special, extended, or limited warranty published by

Graco, Graco will, for a period of twelve months from the date of sale, repair or replace any part of the equipment determined by Graco to be defective.

This warranty applies only when the equipment is installed, operated and maintained in accordance with Graco’s written recommendations.

This warranty does not cover, and Graco shall not be liable for general wear and tear, or any malfunction, damage or wear caused by faulty installation, misapplication, abrasion, corrosion, inadequate or improper maintenance, negligence, accident, tampering, or substitution of non-Graco component parts. Nor shall Graco be liable for malfunction, damage or wear caused by the incompatibility of Graco equipment with structures, accessories, equipment or materials not supplied by Graco, or the improper design, manufacture, installation, operation or maintenance of structures, accessories, equipment or materials not supplied by Graco.

This warranty is conditioned upon the prepaid return of the equipment claimed to be defective to an authorized Graco distributor for verification of the claimed defect. If the claimed defect is verified, Graco will repair or replace free of charge any defective parts. The equipment will be returned to the original purchaser transportation prepaid. If inspection of the equipment does not disclose any defect in material or workmanship, repairs will be made at a reasonable charge, which charges may include the costs of parts, labor, and transportation.

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE, AND IS IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED

TO WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Graco’s sole obligation and buyer’s sole remedy for any breach of warranty shall be as set forth above. The buyer agrees that no other remedy

(including, but not limited to, incidental or consequential damages for lost profits, lost sales, injury to person or property, or any other incidental or consequential loss) shall be available. Any action for breach of warranty must be brought within two (2) years of the date of sale.

GRACO MAKES NO WARRANTY, AND DISCLAIMS ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A

PARTICULAR PURPOSE, IN CONNECTION WITH ACCESSORIES, EQUIPMENT, MATERIALS OR COMPONENTS SOLD BUT NOT

MANUFACTURED BY GRACO . These items sold, but not manufactured by Graco (such as electric motors, switches, hose, etc.), are subject to the warranty, if any, of their manufacturer. Graco will provide purchaser with reasonable assistance in making any claim for breach of these warranties.

In no event will Graco be liable for indirect, incidental, special or consequential damages resulting from Graco supplying equipment hereunder, or the furnishing, performance, or use of any products or other goods sold hereto, whether due to a breach of contract, breach of warranty, the negligence of

Graco, or otherwise.

PRE SLOVENSKÝCH ZÁKAZNÍKOV GRACO

Strany potvrdzujú, že požiadali, aby tento dokument rovnako ako všetky dokumenty, oznámenia a súdne konania ktoré sa zaèali, poskytli alebo stanovili v súvislosti s týmto dokumentom alebo sa ho priamo alebo nepriamo týkajú, boli vyhotovené v anglickom jazyku.

ADDITIONAL WARRANTY COVERAGE

Graco does provide extended warranty and wear warranty for products described in the “Graco Contractor Equipment Warranty Program”.

For the latest information about Graco products, visit www.graco.com.

TO PLACE AN ORDER, contact your Graco distributor or call 1-800-690-2894 to identify the nearest distributor.

8

All written and visual data contained in this document reflects the latest product information available at the time of publication.

Graco reserves the right to make changes at any time without notice.

Informácie o patente si pozrite na www.graco.com/patents.

Preklad pôvodných pokynov.

This manual contains Slovakian. MM 313440

Graco Headquarters: Minneapolis

International Offices: Belgium, China, Japan, Korea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Copyright 2009, Graco Inc. All Graco manufacturing locations are registered to ISO 9001.

www.graco.com

Revised September 2012

313506D

advertisement

Related manuals

advertisement