Graco 313426J, FineFinish HVLP 7.0/9.0/9.5 Návod na obsluhu

Add to My manuals
18 Pages

advertisement

Graco 313426J, FineFinish HVLP 7.0/9.0/9.5 Návod na obsluhu | Manualzz

Prevádzka – Oprava – Súèasti

Fine Finish HVLP

- Pre prenosné striekacie aplikácie jemných dokonèovacích náterov.

Len na profesionálne použitie.-

313426J

SK

Modely na striedavé napätie 240 V s ProComp:

25A187

Modely na striedavé napätie 240 V:

257829, 257830, 257831, 25A186

Modely na striedavé napätie 120 V: 257833, 257834, 257835

Maximálny prevádzkový tlak: 10 psi (0,07 MPa, 0,7 bar)

Dôležité bezpeènostné inštrukcie

Pre č ítajte si všetky varovania a pokyny v tejto príru č ke aj súvisiacich príru č kách. Oboznámte sa s ovládacími prvkami a správnym používaním zariadenia. Uložte tieto pokyny.

ti13853a

Obsah

Obsah

Obsah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Varovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Požiadavky na uzemnenie a el. zapojenie . . . . . 5

Identifikácia komponentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Nastavenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Príprava tekutiny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Pripojenie prívodu tekutiny a vzduchu . . . . . . . . 7

Postup pri znižovaní tlaku . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Prevádzkové tipy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Riešenie problémov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Oprava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Demontáž striekaèky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Zostava striekací pištole . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Výmena turbíny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Schémy zapojenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Súèiastky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Modely 257833, 257834, 257835, 257829, 257830,

257831, 25A186, 25A187 . . . . . . . . . . . . . . 14

Zoznam dielov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Modely 257833, 257834, 257835, 257829, 257830,

257831, 25A186, 25A187 . . . . . . . . . . . . . . 15

Nákres dielov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Zoznam dielov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Štandardná záruka Graco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

2 313426J

Varovanie

Varovanie

Nasledujúce varovania platia pre inštaláciu, používanie, uzemòovanie, údržbu a opravu tohto zariadenia. Symbol výkrièníka upozoròuje na všeobecné varovania a symbol nebezpeèenstva oznaèuje riziká špecifické pre konkrétny postup. Tieto varovania si pozrite znova v prípade potreby. Ïalšie varovania špecifické pre daný produkt môžete nájsœ v celom texte tejto príruèky, kde sú uvádzané pod¾a vhodnosti.

VAROVANIE

UZEMNENIE

Tento výrobok musí byœ uzemnený. V prípade elektrického skratu uzemnenie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom tým, že poskytuje vodiè na odvedenie elektrického prúdu. Tento výrobok je vybavený káblom s uzemòovacím vodièom s príslušnou uzemòovacou zástrèkou. Zástrèka musí byœ pripojená do zásuvky, ktorá je správne nainštalovaná a uzemnená v súlade so všetkými miestnymi predpismi a nariadeniami.

• Nesprávna inštalácia uzemòovacej zástrèky môže spôsobiœ riziko úrazu elektrickým prúdom.

• Ak sa vyžaduje oprava alebo výmena kábla alebo zástrèky, nepripájajte uzemòovací vodiè k žiadnemu z plochých konektorov.

• Vodiè s izoláciou so zeleným vonkajším povrchom so žltými pásikmi alebo bez nich je uzemòovací vodiè.

• Ak vám pokyny na uzemnenie nie sú úplne jasné alebo ak máte pochybnosti o správnom uzemnení tohto výrobku, konzultujte to s kvalifikovaným elektrikárom alebo servisným technikom.

• Neupravuje dodanú zástrèku; ak nepasuje do zásuvky, požiadajte o nainštalovanie správnej zásuvky kvalifikovaného elektrikára.

• Tento výrobok je urèený na použitie v elektrickom obvode s nominálnym napätím 120 V/240 V a má uzemòovaciu zástrèku podobnú zástrèke znázornenej na obrázku uvedenom nižšie.

• Výrobok pripájajte iba do zásuvky s rovnakou konfiguráciou ako zástrèka.

• S týmto výrobkom nepoužívajte adaptér.

Predlžovacie šnúry:

• Používajte iba 3-žilový predlžovací kábel s 3-kolíkovou uzemòovacou zástrèkou a 3-dierovou zásuvkou, ktorá je zhodná so zástrèkou výrobku.

• Skontrolujte, èi predlžovací kábel nie je poškodený. Ak je potrebný predlžovací kábel, na prenos prúdu odoberaného výrobkom použite kábel ve¾kosti minimálne 12 AWG (2,5 mm

2

).

• Nedostatoène dimenzovaný kábel spôsobuje pokles napätia, stratu výkonu a prehrievanie.

313426J 3

4

Varovanie

VAROVANIE

NEBEZPEÈENSTVO OHÒA A VÝBUCHU

Hor¾avé výpary, ako napríklad výpary z rozpúšœadla a farby sa môžu na pracovisku vznietiœ alebo explodovaœ. Pomoc pri predchádzaní ohòa a výbuchu:

• Nestriekajte hor¾avé alebo zápalné materiály v blízkosti otvoreného ohòa ani zdrojov zapálenia, ako sú napríklad cigarety, motory a elektrické zariadenia.

• Farby alebo rozpúšœadlá pretekajúce cez zariadenie môžu spôsobiœ vznik statickej elektriny. Statická elektrina vytvára riziko požiaru alebo výbuchu v prítomnosti výparov z farieb alebo rozpúšœadiel.

Všetky èasti striekacieho systému vrátane èerpadla, hadicovej zostavy, striekacej pištole a predmetov v oblasti striekania a okolo neho musia byœ správne uzemnené, aby sa chránili pred statickými výbojmi a iskrami. Používajte vodivé alebo uzemnené vysokotlakové hadice Graco pre bezvzduchové striekanie farieb.

• Skontrolujte, èi sú všetky nádržky a zberné systémy uzemnené, aby sa zabránilo vzniku statického výboja.

• Pripojte k uzemnenej zásuvke a použite uzemnené predlžovacie káble. Nepoužívajte adaptér „3 na

2“.

• Nepoužívajte farby ani rozpúšœadlá obsahujúce halogenizované uh¾ovodíky.

• Oblasœ striekania udržiavajte dobre vetranú. Udržiavajte dostatoèný prívod èerstvého vzduchu prúdiaceho cez túto oblasœ. Zostavu èerpadla uchovávajte v dobre vetranom priestore. Nestriekajte na zostavu èerpadla.

• V oblasti striekania nefajèite.

• V oblasti striekania nepoužívajte vypínaèe svetiel, motory ani podobné výrobky vytvárajúce iskry.

• Oblasœ udržiavajte v èistote a bez nádob s farbami alebo rozpúšœadlami, handier a iných hor¾avých materiálov.

• Oboznámte sa s obsahom striekaných farieb a rozpúšœadiel. Preèítajte si všetku dokumentáciu o bezpeènosti materiálov (MSDS) a oznaèenia nádob dodané s farbami a rozpúšœadlami. Dodržiavajte bezpeènostné pokyny výrobcu farieb a rozpúšœadiel.

• Musia byœ k dispozícii funkèné hasiace prístroje.

• Striekaèka vytvára iskry. Keï sa v striekaèke alebo v jej blízkosti alebo na preplachovanie alebo èistenie používa hor¾avá kvapalina, udržujte striekaèku minimálne 6 m od výbušných výparov.

NEBEZPEÈENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM

Zlé uzemnenie, nastavenie alebo používanie systému môže spôsobiœ zásah elektrickým prúdom.

• Pred servisom zariadenie vypnite a odpojte kábel napájania.

• Používajte iba uzemnené elektrické zásuvky.

• Používajte iba trojžilové predlžovacie káble.

• Zabezpeète, aby boli jednotlivé zemniace kontakty na striekaèke a predlžovacích kábloch neporušené.

• Nevystavujte dažïu. Skladujte vo vnútri.

NEBEZPEÈENSTVO TOXICKEJ TEKUTINY ALEBO PÁR

Pri poliatí oèí alebo pokožky, pri vdýchnutí alebo prehltnutí môžu toxické tekutiny alebo pary spôsobiž vážne poranenia alebo smrž.

• Preèítajte si MSDS, aby ste sa oboznámili so špecifickými rizikami tekutín, ktoré používate.

• Uchovávajte nebezpeèné tekutiny v nádobách a zneškodnite ich v súlade s príslušnými pokynmi.

RIZIKO NESPRÁVNEHO POUŽITIA ZARIADENIA

Nesprávne použitie môže spôsobiœ smrœ alebo vážne poranenie.

• Pri striekaní farieb vždy noste vhodné rukavice, ochranu oèí a respirátor alebo masku.

• Nepracujte a nestriekajte v blízkosti detí. Deti udržiavajte vždy mimo zariadenia.

• Nesiahajte cez zariadenie a nestúpajte na nestabilnú plochu. Pri práci stojte vždy v stabilnej polohe a udržiavajte rovnováhu.

• Venujte pozornosœ vykonávanej práci.

• Nepracujte so zariadením ak ste unavený alebo pod vplyvom liekov alebo alkoholu.

• Nelámte ani nadmerne neohýnajte hadicu.

• Nevystavujte hadicu teplotám ani tlakom prekraèujúcim špecifikácie spoloènosti Graco.

• Hadice nepoužívajte na œahanie ani zdvíhanie zariadenia.

313426J

Varovanie

VAROVANIE

NEBEZPEÈENSTVO PRETLAKOVÝCH HLINÍKOVÝCH ÈASTÍ

Nepoužívajte 1,1,1-trichlóretán, metylén chlorid a iné halogénované uh¾ovodíkové rozpúšžadlá alebo kvapaliny obsahujúce takéto rozpúšžadlá v pretlakovom hliníkovom zariadení. Takéto použitie môže spôsobiž prudkú chemickú reakciu a prasknutie zariadenia a môže maž za následok smrž, vážne zranenie a poškodenie majetku.

OSOBNÉ OCHRANNÉ VYBAVENIE

Pri obsluhe, servise alebo poèas zdržovania sa na pracovisku, kde sa nachádza zariadenie, musíte nosiž vhodné prostriedky osobnej ochrany, ktoré vás budú chrániž pred vážnym zranením, vrátane zranenia oèí, vdýchnutia jedovatých výparov, popálenín a straty sluchu. Toto zariadenie pozostáva, ale neobmedzuje sa na:

• Ochrana oèí a sluchu.

• Rukavice, obleèenie a respirátor pod¾a odporúèaní výrobcu kvapaliny a rozpúšžadla.

Požiadavky na uzemnenie a el. zapojenie

Uzemòovací kolík neupravujte ani nepoužívajte adaptér.

Používajte 3-žilové predlžovacie káble (12 awg) s dåžkou

15 metrov (50 ft) alebo kratšie s uzemòovacím kolíkom.

Toto zariadenie vyžaduje siežové napájanie 240 V AC,

50 Hz, 15 A s uzemnenou zásuvkou.

Tabu¾ka súèastí striekaèky

Striekaèka

HVLP 7.0

HVLP 9.0

HVLP 9.5

HVLP MEGA 2.0

HVLP MEGA 3.0

Model

257829, 257833

257830, 257834

257831, 257835

25A186

25A187

Hadica

30-ft

30-ft

30-ft a 4-ft

30-ft a 4-ft

20-ft a 4-ft

Pišto¾

257827 EDGE

257827 EDGE

257827 EDGE

257827

24Y630

Kvapalinové súpravy

#3

#3, #4

#2, #3, #4

#3

#3

313426J 5

6

Identifikácia komponentu

Identifikácia komponentu

G

S

R

T C

E

L

M

U

N

A

B

H

F

P

Položka

Vzduchový výstup striekaèky

A

B

C

D

E

F

Vypínaè napájania striekaèky

Priestor na skladovanie kvapaliny

Rukoväž striekaèky

Úložný priestor pre napájací kábel

Vzduchové filtre

(predfilter a hlavný filter)

Striekacia pišto¾

G

H

Indikátor vzduchového filtra

Popis

Konektor HVLP pre prívod vzduchu do striekacej pištole

HVLP

Vypínaè motora striekaèky

Poskytuje úložný priestor pre maximálne štyri kvapalinové súpravy

Sklápa sa kvôli jednoduchšiemu skladovaniu

Poskytuje úložný priestor pre napájací kábel

Poskytuje filtrovaný vzduch pre striekaciu pišto¾ a motor

Striekacia pišto¾ Graco

EDGE

™ so

EasyGlide

spúšžaèom

Svieti pri potrebe vyèistenia alebo výmeny vzduchového filtra

D

K

J ti13854a

J

K

L

M

N

P

R

S

T

U

Položka Popis

Konektor a napájací kábel

Slúži na napájanie striekaèky

(napájací kábel sa dodáva so striekaèkou)

Poskytuje ochranu pre motor Resetovate¾ný elektrický istiè

Rýchloupínacia spojka

Vzduchová hadica

Umožòuje rýchle pripojenie k striekacej pištoli

Vzduchový ventil Umožòuje striekaèkám Fine

Finish 9.0 a 9.5 vypnúž prívod vzduchu do striekacej pištole

Hadica, 30 ft x 1 in., ktorá slúži na pripojenie striekacej pištole k striekaèke

Obal na hadicu Poskytuje úložný priestor pre vzduchovú hadicu, keï sa nepoužíva

Poskytuje extra úložný priestor Odkladací zásobník

Držiak èistiacej nádobky

Držiak striekacej pištole EDGE

Hadica, 4-ft

Poskytuje úložný priestor pre

èistiacu nádobku

Poskytuje externý úložný priestor pre striekaciu pišto¾

Umožòuje lepšiu flexibilitu pre

Fine Finish 9.5

313426J

Nastavenie

Nastavenie

Príprava tekutiny

• Pred striekaním kvapaliny vždy prefiltrujte.

Vrátane farieb, riedidiel a látok na tuhnutie.

• Používajte pomaly schnúce riedidlo alebo rozpúšžadlo, aby sa vykompenzovala kratšia doba schnutia spôsobená teplým vzduchom vychádzajúcim z turbíny. Nerieïte nadmerne.

• Výkonnosž striekacieho zariadenia závisí od viskozity striekaného materiálu a od dåžky hadice. Z dôvodu zabránenia poklesu tlaku používajte hadicu dodanú so striekaèkou.

• Väèšina výrobcov materiálov poskytuje odporúèania pre ich materiály. Dodržiavajte tieto odporúèania.

Pripojenie prívodu tekutiny a vzduchu

Striekacia pišto¾ s nasávacou nádobkou

1.

Pripojte vzduchovú hadicu k striekaèke. Dotiahnite rukou.

Postup pri znižovaní tlaku

Nasávacia nádobka striekacej pištole je natlakovaná prívodom vzduchu do pištole. Z dôvodu zníženia rizika vážneho zranenia vplyvom kvapaliny pod tlakom alebo náhodného vystreknutia z pištole vždy vypnite prívod vzduchu do striekacej pištole pred vyberaním nasávacej nádobky.

1.

Vypnite striekaèku.

2.

Odpojte striekaèku.

3.

Odistite kryt nádobky; nádobku uvo¾nite alebo vyberte z krytu, aby sa uvo¾nil tlak.

Prevádzkové tipy

2.

Pripojte vzduchovú hadicu zo striekaèky k prívodnej prípojke pištole.

3.

Naplòte nádobku do 3/4.

Namontujte kryt. Pripevnite kryt nádobky pištole k nasávacej nádobke a zaistite ho. Pozrite si príruèku k pištoli HVLP EDGE , kde nájdete návod na použitie.

ti13082a ti12797a ti12872a

Pripojte k prívodu elektriny

Napájací kábel striekaèky zapojte do uzemnenej zásuvky.

Požiadavky týkajúce sa uzemnenia a napájania nájdete

na strane 5.

313426J

Poèas normálnej prevádzky motora môže dochádzaž k iskreniu. Tieto iskry môžu zapáliž výpary z hor¾avých kvapalín, prachové èastice a iné hor¾avé látky, ktoré sa nachádzajú v mieste striekania.

• V prípade potreby použite ïalšiu hadicu a uistite sa, èi bude striekaèka pracovaž v èistom, suchom a dobre vetranom priestore.

• Striekaèku nikdy nepoužívajte v striekacej kabíne.

• Striekaèku zapnite nieko¾ko minút pred striekaním, aby sa zohriala.

• Pred zapnutím sa uistite, èi je filter striekaèky èistý.

Vyèistite filter pod¾a pokynov na strane 8.

• Informácie o nastavení striekacieho vzoru striekacej pištole nájdete v príruèke k pištoli HVLP EDGE .

• Aby farba dobre pri¾nula, dbajte, aby bol povrchu

úplne èistý.

• Vždy striekajte s èo najnižším tlakom potrebným na dosiahnutie požadovaného striekacieho vzoru a rýchlosti aplikácie. Pri striekaní s vyšším tlakom, ako je potrebné, sa míòa zbytoène ve¾a farby a môže vzniknúž povrch podobný pomaranèovej kôre.

7

8

Údržba

Údržba

Systém striekaèky je namazaný na celú dobu životnosti.

V rámci údržby sa vyžaduje iba èistenie a výmena filtra.

Používanie filtra

Filter striekaèky sa musí vždy èistiž, aby poskytoval dostatoèný prietok vzduchu na chladenie motora a rozprašovanie kvapaliny.

Striekacie zariadenie má na prednom paneli kontrolku stavu vzduchového filtra. Ak je filter zanesený alebo cezeò preteká málo vzduchu, táto kontrolka sa rozsvieti.

• Filter jemne vyklepte na rovnom povrchu –

špinavou stranou dole.

• Stlaèený vzduch (maximálne 100 psi (7 barov,

70 MPa)) striekajte cez panel filtra v opaènom smere ako ukazujú šípky na boku filtra (z èistej na zneèistenú stranu.

• Filter namoète na 15 minút do vody s jemným

èistiacim prostriedkom. Filter oplachujte, až kým nie je èistý. Vysušte ho na vzduchu.

Z dôvodu zabránenia úrazu elektrickým prúdom do turbíny nikdy nevkladajte vlhký filter. Inštalácia vlhkého filtra do striekaèky by mohla tiež poškodiž turbínu.

8049a

Èistenie filtra

1.

Vypnite a odpojte striekaèku.

2.

Uvo¾nite štyri skrutky (18), odstráòte držiak filtra (17) a predfilter (20).

3.

Zložte hlavný filter (21) a pri èistení postupujte pod¾a jedného z nasledujúcich postupov:

21

20

17

18 ti13061a

313426J

Riešenie problémov

Riešenie problémov

Problém

Nedodáva sa žiadna tekutina

Striekaèka sa nezapne

Slabé rozprašovanie

Elektrický istiè sa vypína

Príèina Riešenie

Žiadny materiál, žiadny tlak vo vzdialenej nádobke, upchatá hadica alebo zberná trubica

Žiadne napätie

Zneèistený filter

Predlžovací kábel je príliš dlhý

Hadica je príliš dlhá

Filter je upchaný

Vysoká teplota prostredia

Nadmerná spotreba prúdu

Skontrolujte, èi nádobka obsahuje materiál.

Skontrolujte, èi tesnenie nádobky neprepúšža (kryt 1-kvartovej vzdialenej nádobky). Ak je kryt uvo¾nený, dotiahnite ho.

Skontrolujte prietok vzduchu cez zástrèkovú rýchlospojku na kompaktnom výstupe (má byž približne 1/4 CFM (kubické stopy/minútu)).

Regulátor tlaku otoète v smere hodinových ruèièiek. Overte tlak na meraèi. (Ak na meraèi nie je tlak, skontrolujte prípojky vzduchového potrubia).

Skontrolujte, èi nie je upchatý alebo zneèistený otvor na kryte 1-kvartovej vzdialenej nádobky. V prípade potreby ho vyèistite.

Skontrolujte, èi nedošlo k upchaniu.

Skontrolujte, èi zberná kvapalinová rúrka nie je uvo¾nená. Dotiahnite ju.

Prefúknite oèistite materiálovú hadicu.

Vyèistite spätný ventil. Pozrite si príruèku.

Skontrolujte, èi je v zásuvke napätie.

Prepnite èervený kolískový vypínaè.

Skontrolujte, èi sa používa správny IEC

(modulárny) kábel a èi je zapojený.

Skontrolujte elektrický istiè (38). Resetujte ho stlaèením.

Vyèistite filter a v prípade potreby ho vymeòte.

Predlžovací kábel musí byž 3-žilový,

12 AWG, dlhý 50 stôp (15 m) alebo kratší.

Vymeòte za kratšiu hadicu. Katalógové èísla hadíc nájdete v brožúre jemných dokonèovacích náterov Graco.

Vyèistite filter a v prípade potreby ho vymeòte.

Premiestnite striekaèku na chladnejšie miesto.

Zariadenie zaneste do autorizovaného servisného strediska.

313426J 9

Oprava

Demontáž striekaèky

Oprava

3.

Prevrážte striekaèku naopak. Odstráòte štyri skrutky

(77) zo základòovej dosky striekaèky (2).

77

2

Z dôvodu zabránenia zraneniam vrátane úrazu elektrickým prúdom je nutné pred akouko¾vek opravou turbíny vypnúž striekaèku a odpojiž napájací kábel.

1.

Odstráòte štyri krídlové skrutky (18) a držiak filtra (17),

predfilter (20) a hlavný filter (16). Diely – strana 14.

ti12973a

4.

Potiahnite nahor základòovú dosku striekaèky a pripojené diely. Prevleète káble motora pripojené k prívodnej zástrèke cez prístupový otvor v skrini

HVLP.

5.

Pod¾a potreby diely opravte alebo vymeòte.

61

101

18

16

20

17 ti13061a

2.

Odskrutkujte dve skrutky (45) a vstupnú prípojku (36) zo skrinky HVLP (1). Odpojte tri konektory káblov motora od vstupnej prípojky (36).

ti13062a ti13063a

Zostava striekací pištole

1.

Vyme ň te plochá tesnenia vedenia (59, 60) a všetky ď alšie poškodené alebo opotrebované diely.

Vyme ň te isti č (32), ak je na konci životnosti.

Odstrá ň te zvyšky lepidla z predchádzajúcich tesnení utretím lepkavých povrchov rozpúš ť adlom na báze lakového benzínu (ozna č ované tiež ako solventní nafta). Pred založením náhradného tesnenia nechajte rozpúš ť adlo úplne odpari ť .

2.

Priložte rameno nastavite ľ ného štvorca s britom na celú d ĺ žku najdlhšej strany vedenia (22) a umiestnite vedenie kolmo na základ ň u (2). Pridržte vedenie na mieste, aby sa nachádzalo kolmo na okraj základne, a opatrne odstrá ň te štvorec.

3.

Oto č te striekaciu pišto ľ hornou stranou nadol.

Opatrne posu ň te plat ň u základne a pripojené č asti nadol do skrinky HVLP (1).

POZNÁMKA: Dbajte na správne zarovnanie vedenia.

4.

Prevle č te káble motora, ktoré sa pripájajú na prípojku, cez prístupový port na skrinke HVLP (61).

5.

Pomocou štyroch skrutiek (77) pripevnite plat ň u základne k skrinke HVLP (1). V prípade potreby použite na zarovnanie otvorov na skrutky nastavite ľ nú svorku na vonkajšej strane skrinky

HVLP (1).

6.

Nainštalujte tri konektory káblov motora na prípojku

(61). Pomocou dvoch skrutiek (101) nainštalujte prípojku (61) na skrinku HVLP (1).

7.

Nainštalujte tesnenia filtra (19), hlavný filter (16) so

šípkou smerom k skrinke HVLP (1), predradený filter

(20), držiak filtra (17) a hadicový stojan (35) pomocou

štyroch skrutiek s krídlovou hlavou (18).

10 313426J

Výmena turbíny

Výmena turbíny

NOTICE

Použitie zais ť ova č a závitov je pri zostavovaní turbíny

KRITICKY DÔLEŽITÉ.

Pozrite si schému sú č astí na strane 16.

1.

Postupujte pod ľ a pokynov na demontáž pištole na

strane 10.

2.

Demontujte ploché tesnenie (21).

3.

Odskrutkujte tri skrutky (14) z vymedzova č a (38).

4.

Demontujte plat ň u (15) a tri vymedzova č e (38).

5.

Odpojte káble motora od plochých konektorov.

6.

Odkrú ť te turbínu (11) z armatúry otvoru (29) a zdvihnite ju z vymedzova č ov (41).

7.

Odskrutkujte tri skrutky (14) z vymedzova č a (41).

8.

Odstrá ň te tri vymedzova č e (41).

9.

Nainštalujte nové ploché tesnenia (21, 23, 24, 59 a

60). Odstrá ň te zvyšky lepidla z predchádzajúcich tesnení utretím lepkavých povrchov rozpúš ť adlom na báze lakového benzínu (ozna č ované tiež ako solventní nafta).

10. Znova zostavte turbínu, pri č om nanášajte č ervený zais ť ova č závitov s vysokou silou bez nutnosti použitia podkladovej vrstvy na závity troch skrutiek

(14). Zais ť ova č závitov naneste aj na vnútorné závity vymedzova č ov (38).

POZNÁMKA: Dbajte na to, aby bol uzem ň ovací vodi č pripojený na rovnaké miesto ako predtým – medzi otvorom turbíny (11) a vymedzova

NOTICE

Použite zais ť ova č závitov, ktorý je sú č as ť ou súpravy na výmenu turbíny, aby ste zabránili uvo ľ neniu vymedzova č ov kvôli vibráciám turbíny. V prípade nepoužitia zais ť ova č a závitov môže dôjs ť k pred č asnej poruche turbíny.

č om (41).

11. Priložte rameno nastavite ľ ného štvorca s britom na celú d ĺ žku najdlhšej strany vedenia (22) a umiestnite vedenie kolmo na základ ň u (2). Pridržte vedenie na mieste, aby sa nachádzalo kolmo na okraj základne, a opatrne odstrá ň te štvorec. Kým je pišto ľ oto č ená naopak, opatrne posu ň te plat ň u základne a pripojené sú č asti (pozrite si stranu 16) nadol do skrinky HVLP

(1). POZNÁMKA: Dbajte na správne zarovnanie vedenia.

12. Znova pripojte káble. Pomocou dvoch skrutiek (101) pripevnite prípojku (61) k skrinke striekacej pištole.

313426J 11

Schémy zapojenia

Schémy zapojenia

110V

3

4

7

12

G

W

BK

L

G

N

1

9

2

8

L

G

N

Ref Part Description Qty

1 244273 Conductor, BK

2 15W486 Conductor, BK

3 15W485 Conductor, G/Y

4 15W484 Conductor, W

5 257333 Conductor, W, BK, G

6 240256 Conductor, W

7 114064 Plug, inlet

8 114403 Circuit Breaker, 15A

9 15V923 Plug, outlet, CompPack 1

10 114280 Light, indicator, 120V 1

11 120660 Switch, rocker 1

12 114279 Sensor, pressure 1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

240V

15

3

16

3

6

2

5

G

BK

W

16

4

10

LG G

LINE

L2

L1

LOAD

L2

L

G

N

1

10

5 ti12765a

2

11

12

5

L

G

N

Ref Part Description Qty

1 244273 Conductor, BK

2 15W486 Conductor, BK

3 15W485 Conductor, G/Y

4 15W484 Conductor, W

5 257333 Conductor, W, BK, G

6 15W488 Conductor, W

7 15W487 Conductor, BK

8 240558 Conductor, G/Y

9 240256 Conductor, W

10 114064 Plug, inlet

11 16A348 Circuit Breaker, 8A

12 15V923 Plug, outlet, CompPack 1

1

1

1

1

1

13 114286 Light, Indicator, 240V

14 120660 Switch, rocker

15 114279 Sensor, pressure

16 116168 Filter, suppression

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

8

6

7

3

6

2

5

14 9 13 ti12770a

12 313426J

Technické údaje

Technické údaje

120 Vac, 60 Hz

HVLP 7.0

HVLP 9.0

HVLP 9.5

Ampéry

11,0

12,0

13,6

Maximálna dåžka hadice ft (m)

40 (12,2)

60 (18,3)

60 (18,3)

Hmotnosž striekaèky lb (kg)

28 (12,7)

29 (13,2)

30 (13,6)

Celková hmotnosž lb (kg)

38 (17,2)

39 (17,7)

40 (18,1)

Akustický výkon*

94.9 dBa

95.9 dBa

96.3 dBa

Akustický tlak*

82 dBa

83 dBa

83.4 dBa

240 Vac, 50 Hz

HVLP 7.0

HVLP 9.0

HVLP 9.5

HVLP MEGA

2.0

HVLP MEGA

3.0

Ampéry

5,40

5,93

7,07

5,40

7,00

Maximálna dåžka hadice ft (m)

40 (12,2)

60 (18,3)

60 (18,3)

40 (12,2)

40 (12,2)

Hmotnosž striekaèky lb (kg)

28 (12,7)

29 (13,2)

30 (13,6)

28 (12,7)

34 (15,4)

Celková hmotnosž lb (kg)

38 (17,2)

39 (17,7)

40 (18,1)

39 (17,7)

50 (22,7)

Akustický výkon*

94.9 dBa

95.9 dBa

96.3 dBa

94.9 dBa

94.9 dBa

Akustický tlak*

82 dBa

83 dBa

83.4 dBa

82 dBa

* Akustický výkon a akustický tlak sú merané vo vzdialenosti 1 meter pod¾a normy ISO 3744

82 dBa

313426J 13

Súèiastky

Modely

257833, 257834, 257835, 257829, 257830, 257831, 25A186, 25A187

6

3

103

4

102

33

34

100 30

104

107

Súèiastky

6

6

6

63

62

106

105

49

89

13

14

87

25

77

88

61

101

19

16

20

17

35

6

18

18

108 ti13855b

313426J

Zoznam dielov

Zoznam dielov

Modely

257833, 257834, 257835, 257829, 257830, 257831, 25A186, 25A187

20

25

30

33

16

17

18

19

Ref Part

4

6

1

3

8

13

34

35

49

61

Description Qty

277934 BOX, HVLP

24B055 COVER, HVLP, includes 6

15V791 HANDLE

15V771 LID, accessory

15V926 LATCH

HOSE, air

257159 30 ft, black

17H702 15 ft. MEGA 3.0

1

240273 FILTER, main

15W794 RETAINER, filter

15W897 SCREW, captive

15W217 GASKET, filter

15W909 FILTER, foam

113817 BUMPER

15W505 SCREW, mach, phillips pan hd 2

GUN 1

1

4

4

2

1

1

1

1

1

1

2

256855 HVLP, with cup

257827 MEGA 2.0, with cup

24Y630 MEGA 3.0, no cup

114271 STRAP, retaining

15V862 HOSE, rack

VALVE, air control

HVLP 7.0 (not included)

240065 HVLP 9.0

240065 HVLP 9.5, MEGA 3.0

15V923 PLUG, inlet

1

1

1

1

1

Ref Part Description

62  15W100 LABEL, safety

63  15W223 LABEL, safety

77 15W359 SCREW, mach, hex, washer hd

87 LABEL

15W639 Fine Finish

17H664 MEGA 2.0, MEGA 3.0

88

89

LABEL, HVLP

15W636 HVLP 7.0

15W637 HVLP 9.0

15W638 HVLP 9.5

17H662 MEGA 2.0,

17H663 MEGA 3.0

257161 HOSE, 4 ft, HVLP 9.5, MEGA 2.0,

MEGA 3.0

100 15V927 HINGE

101 117317 SCREW, plastite, pan hd

102 15X227 SCREW, cap, hex hd

103 102040 NUT, lock, hex

104 116234 BOTTLE

105 M70402 QUICK DISCONNECT

106 240475 HOSE, fluid, 20 ft., MEGA 3.0

107 17J918 HOSE, air, clear, 4 ft., MEGA 3.0

108 404989 STRAP, tie, MEGA 3.0

Qty

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

2

2

2

2

 Ïalšie výstražné a varovné štítky sú k dispozícii zdarma.

313426J 15

Nákres dielov

86

30

58

110

27 ti12836e

Nákres dielov

Modely

257833, 257834, 257835, 257829, 257830, 257831, 25A186, 25A187

14 21

15

29

9

38

11

109

107

48

41

59

39

106

22

60

44 42

24

5

31 24

2

64

45

36

45

46

108

45 14

23 56

32

16 313426J

Zoznam dielov

Zoznam dielov

Modely

257833, 257834, 257835, 257829, 257830, 257831, 25A186, 25A187

Ref Part Description

2

5

9

11* +

257066 PLATE, base, turbine, painted

114279 SENSOR, pressure

156698 O-RING

TURBINE

15Y812 HVLP 7.0, 3-stage, 120V

15Y813 HVLP 9.0, 4-stage, 120V

15Y814 HVLP 9.5, 5-stage, 120V

15Y815 HVLP 7.0, 3-stage, 240V

MEGA 2.0, 3-stage, 240V

MEGA 3.0, 3-stage, 240V

15Y816 HVLP 9.0, 4-stage, 240V

14

15Y817 HVLP 9.5, 5-stage, 240V

114670 SCREW, cap, hex hd

15 + 194094 PLATE, turbine

21 + GASKET, turbine

15W153 HVLP 7.0, MEGA 2.0, MEGA 3.0

15W152 HVLP 9.0

192788 HVLP 9.5

15W274 DUCT, turbine 22

23 +^ ** 16P954 GASKET, DUCT

24 + 192845 GASKET, DUCT

27

28

120660 SWITCH, rocker

LIGHT, indicator

114280 120V

114286 240V

29

30

31

32 ^ **

36

37

38 +

15W272 FITTING, outlet

114669 SCREW, mach, phillips pan hd

193059 GASKET, sensor

CIRCUIT Breaker

114403 120V, 15A

16A348 240V, 8A

114064 PLUG, INLET

192905 PLATE, deflector

39

SPACER, turbine

15W148 HVLP 7.0, MEGA 2.0, MEGA 3.0

15W149 HVLP 9.0

15W150 HVLP 9.5

192810 HOSE, air

Qty

1

1

1

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

Ref Part Description

41 + 15X722 SPACER, turbine

42

44

45

111593 SCREW, grounding

102063 WASHER, lock, ext

SCREW, mach, torx pan hd

15W998 120V

46

15W998 240V

CORD, power

15W126 USA, 6 ft. 15A, 120V

116281 Euro, 2 m, 8A, 240V

128206 MEGA 2.0, MEGA 3.0, Euro, 6 ft,

48

240V (257829)

114287 FITTING, barbed

56 186620 LABEL, ground

58  15K616 LABEL, brand, hot surface

59 +^ ** 16E351 GASKET, duct, left

60 +^ ** 16E353 GASKET, duct, right

64  15W224 LABEL, safety

86 15W640 LABEL, brand, TurboForce

90 114689 BUSHING, strain relief

106 116168 FILTER, suppression, EMI, 240V

107 242001 CORDSET, adapter, Europe

(257830, 257831)

108 287121 CORDSET, adapter, 220V, global,

108a

108b includes 108a through 108d

CORDSET, adapter, Italy

CORDSET, adapter, Denmark

108c CORDSET, adapter, Switzerland

109 195551 RETAINER, plug adapter

110 15X254 SWITCH INDICATOR LABEL

Qty

3

1

1

1

4

6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

* K dispozícii sú aj súpravy kefiek 256953 a 256954.

 Ïalšie výstražné a varovné štítky sú k dispozícii zdarma.

+ Turbine kit obsahuje položky 9, 15, 21, 23, 24, 38, 41, 59 and

60

^ Gasket/Breaker Kit 15 Amp 24F670 obsahuje položky 23,

32, 59, 60

** Gasket/Breaker Kit 10 Amp 24F671 obsahuje položky 23,

32, 59, 60

313426J 17

Štandardná záruka Graco

Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by Graco and bearing its name to be free from defects in material and workmanship on the date of sale to the original purchaser for use. With the exception of any special, extended, or limited warranty published by Graco, Graco will, for a period of twelve months from the date of sale, repair or replace any part of the equipment determined by Graco to be defective. This warranty applies only when the equipment is installed, operated and maintained in accordance with Graco’s written recommendations.

This warranty does not cover, and Graco shall not be liable for general wear and tear, or any malfunction, damage or wear caused by faulty installation, misapplication, abrasion, corrosion, inadequate or improper maintenance, negligence, accident, tampering, or substitution of non-Graco component parts. Nor shall Graco be liable for malfunction, damage or wear caused by the incompatibility of Graco equipment with structures, accessories, equipment or materials not supplied by Graco, or the improper design, manufacture, installation, operation or maintenance of structures, accessories, equipment or materials not supplied by Graco.

This warranty is conditioned upon the prepaid return of the equipment claimed to be defective to an authorized Graco distributor for verification of the claimed defect. If the claimed defect is verified, Graco will repair or replace free of charge any defective parts. The equipment will be returned to the original purchaser transportation prepaid. If inspection of the equipment does not disclose any defect in material or workmanship, repairs will be made at a reasonable charge, which charges may include the costs of parts, labor, and transportation.

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE, AND IS IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED

TO WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE .

Graco’s sole obligation and buyer’s sole remedy for any breach of warranty shall be as set forth above. The buyer agrees that no other remedy

(including, but not limited to, incidental or consequential damages for lost profits, lost sales, injury to person or property, or any other incidental or consequential loss) shall be available. Any action for breach of warranty must be brought within two (2) years of the date of sale.

GRACO MAKES NO WARRANTY, AND DISCLAIMS ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A

PARTICULAR PURPOSE, IN CONNECTION WITH ACCESSORIES, EQUIPMENT, MATERIALS OR COMPONENTS SOLD BUT NOT

MANUFACTURED BY GRACO . These items sold, but not manufactured by Graco (such as electric motors, switches, hose, etc.), are subject to the warranty, if any, of their manufacturer. Graco will provide purchaser with reasonable assistance in making any claim for breach of these warranties.

In no event will Graco be liable for indirect, incidental, special or consequential damages resulting from Graco supplying equipment hereunder, or the furnishing, performance, or use of any products or other goods sold hereto, whether due to a breach of contract, breach of warranty, the negligence of

Graco, or otherwise.

PRE SLOVENSKÝCH ZÁKAZNÍKOV GRACO

Strany potvrdzujú, že požiadali, aby tento dokument rovnako ako všetky dokumenty, oznámenia a súdne konania ktoré sa zaèali, poskytli alebo stanovili v súvislosti s týmto dokumentom alebo sa ho priamo alebo nepriamo týkajú, boli vyhotovené v anglickom jazyku.

ADDITIONAL WARRANTY COVERAGE

Graco does provide extended warranty and wear warranty for products described in the “Graco Contractor Equipment Warranty Program”.

Graco Information

For the latest information about Graco products, visit www.graco.com

.

For patent information, see www.graco.com/patents .

TO PLACE AN ORDER, contact your Graco distributor or call 1-800-690-2894 to identify the nearest distributor.

All written and visual data contained in this document reflects the latest product information available at the time of publication.

Graco reserves the right to make changes at any time without notice.

Preklad pôvodných pokynov.

This manual contains Slovakian. MM 313753

Graco Headquarters: Minneapolis

International Offices: Belgium, China, Japan, Korea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Copyright 2008, Graco Inc. All Graco manufacturing locations are registered to ISO 9001.

www.graco.com

Revised J, October 2015

advertisement

Related manuals