Graco 313426A FinishPro HVLP 7.0/9.0/9.5 Návod na obsluhu

Add to my manuals
16 Pages

advertisement

Graco 313426A FinishPro HVLP 7.0/9.0/9.5 Návod na obsluhu | Manualzz

Prevádzka – Oprava – Súèasti

FinishPro

HVLP 7.0/9.0/9.5

313426A

- Pre prenosné striekacie aplikácie jemných dokonèovacích náterov -

Modely na striedavé napätie 120 V: 256847, 256848, 256849

Modely na striedavé napätie 240 V: 256851, 256852, 256853

Maximálny prevádzkový tlak: 10 psi (0,07 MPa, 0,7 bar)

Dôležité bezpeènostné inštrukcie

Preèítajte si všetky upozornenia a inštrukcie v tomto manuáli. Uložte tieto inštrukcie.

313317

313440

313441 ti12834a

Graco Inc. P.O. Box 1441 Minneapolis, MN 55440-1441

Copyright 2009, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001

Obsah

Obsah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Varovania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Požiadavky na uzemnenie a el. zapojenie . . . . . 4

Identifikácia komponentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Nastavenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Príprava tekutiny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Pripojenie prívodu tekutiny a vzduchu . . . . . . . . 6

Postup pri znižovaní tlaku . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Prevádzkové tipy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Riešenie problémov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Oprava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Demontáž striekaèky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Montáž striekaèky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Výmena kefiek motora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Výmena motora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Súèiastky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Štandardná záruka Graco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

313426A

Varovania

Varovania

VAROVANIA

NEBEZPEÈENSTVO OHÒA A VÝBUCHU

Hor¾avé výpary, ako napríklad výpary z rozpúšžadla a farby sa môžu na pracovisku vznietiž alebo explodovaž.

Ako pomáhaž pri predchádzaní požiaru a výbuchu:

• Zariadenie používajte iba v dobre vetraných priestoroch.

• Keï sa vznetlivá kvapalina rozstrieka alebo použije na preplachovanie alebo èistenie, udržujte rozstrekovaè minimálne 20 stôp (6 m) od výbušných pár.

• Odstráòte všetky zdroje vznietenia, napr. kontrolné žiarovky, cigarety, prenosné elektrické lampy a plastové plachty (možné riziko statickej elektriny).

• Udržujte pracovisko èisté, t.j. bez rozpúšžadiel, handier a benzínu.

• Nezapájajte a neodpájajte siežové šnúry ani nezapínajte a nevypínajte vypínaèe svetiel, keï sú prítomné hor¾avé výpary.

• Na pracovisku uzemnite zariadenie a vodivé objekty. Pozri Pokyny oh¾adom uzemnenia .

• Ak sa vyskytne statický elektrický výboj alebo ucítite úder, okamžite zastavte èinnosž . Zariadenie nepoužívajte, kým problém nezistíte a nenapravíte ho.

NEBEZPEÈENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM

Zlé uzemnenie, nastavenie alebo používanie systému môže spôsobiž zásah elektrickým prúdom.

• Pred servisom zariadenie vypnite a odpojte kábel napájania.

• Používajte iba uzemnené elektrické zásuvky.

• Používajte iba trojžilové predlžovacie káble.

• Zabezpeète, aby boli jednotlivé zemniace kontakty na striekaèke a predlžovacích kábloch neporušené.

NEBEZPEÈENSTVO TOXICKEJ TEKUTINY ALEBO PÁR

Pri poliatí oèí alebo pokožky, pri vdýchnutí alebo prehltnutí môžu toxické tekutiny alebo pary spôsobiž vážne poranenia alebo smrž.

• Preèítajte si MSDS, aby ste sa oboznámili so špecifickými rizikami tekutín, ktoré používate.

• Uchovávajte nebezpeèné tekutiny v nádobách a zneškodnite ich v súlade s príslušnými pokynmi.

RIZIKO NESPRÁVNEHO POUŽITIA ZARIADENIA

Nesprávne použitie môže spôsobiž smrž alebo vážne poranenie.

• Neprekraèujte maximálny pracovný tlak ani teplotu danú pre komponenty systému. Pozri Technické

údaje vo všetkých návodoch zariadenia.

• Používajte kvapaliny a rozpúšžadlá kompatibilné s dielmi zariadenia, ktoré s nimi prichádzajú do styku.

Pozrite si Technické údaje vo všetkých manuáloch k zariadeniu. Preèítajte si upozornenia výrobcu oh¾adom kvapalín a rozpúšžadiel.

• Zariadenie denne kontrolujte. Okamžite opravte alebo vymeòte opotrebované alebo poškodené diely.

• Zariadenie nemeòte ani neupravujte.

• Len pre profesionálne použitie.

• Zariadenie používajte len na jeho urèený úèel. Ak chcete viac informácií, kontaktujte svojho distribútora

Graco.

• Veïte hadice a káble mimo dopravných oblastí, ostrých hrán, pohybujúcich sa dielov a horúcich povrchov.

• Nepoužívajte hadice na žahanie zariadenia.

• Dodržujte všetky platné bezpeènostné predpisy.

NEBEZPEÈENSTVO PRETLAKOVÝCH HLINÍKOVÝCH ÈASTÍ

Nepoužívajte 1,1,1-trichlóretán, metylén chlorid a iné halogénované uh¾ovodíkové rozpúšžadlá alebo kvapaliny obsahujúce takéto rozpúšžadlá v pretlakovom hliníkovom zariadení. Takéto použitie môže spôsobiž prudkú chemickú reakciu a prasknutie zariadenia a môže maž za následok smrž, vážne zranenie a poškodenie majetku.

OSOBNÉ OCHRANNÉ VYBAVENIE

Pri obsluhe, servise alebo poèas zdržovania sa na pracovisku, kde sa nachádza zariadenie, musíte nosiž vhodné prostriedky osobnej ochrany, ktoré vás budú chrániž pred vážnym zranením, vrátane zranenia oèí, vdýchnutia jedovatých výparov, popálenín a straty sluchu. Toto zariadenie pozostáva, ale neobmedzuje sa na:

• Ochrana oèí a sluchu.

• Rukavice, obleèenie a respirátor pod¾a odporúèaní výrobcu kvapaliny a rozpúšžadla.

3

Varovania

Požiadavky na uzemnenie a el. zapojenie

Uzemòovací kolík neupravujte ani nepoužívajte adaptér.

Používajte 3-žilové predlžovacie káble (12 awg) s dåžkou

15 metrov (50 ft) alebo kratšie s uzemòovacím kolíkom.

Toto zariadenie vyžaduje siežové napájanie 120 V AC,

60 Hz, 15 A s uzemnenou zásuvkou.

Tabu¾ka súèastí striekaèky

Striekaèka

FinishPro 7.0

FinishPro 9.0

FinishPro 9.5

Model

256847

256848

256849

Hadica

30-ft

30-ft

30-ft a 4-ft

Pišto¾

256855 EDGE

256855 EDGE

256855 EDGE

Kvapalinové súpravy

#3

#3, #4

#2, #3, #4

4 313426A

Identifikácia komponentu

Identifikácia komponentu

G

S

R

T C

E

L

M

U

N

A

B

H

Položka

Vzduchový výstup striekaèky

A

B

C

D

E

F

Vypínaè napájania striekaèky

Priestor na skladovanie kvapaliny

Rukoväž striekaèky

Úložný priestor pre napájací kábel

Vzduchové filtre

(predfilter a hlavný filter)

Striekacia pišto¾

G

H

Indikátor vzduchového filtra

Popis

Konektor HVLP pre prívod vzduchu do striekacej pištole

HVLP

Vypínaè motora striekaèky

Poskytuje úložný priestor pre maximálne štyri kvapalinové súpravy

Sklápa sa kvôli jednoduchšiemu skladovaniu

Poskytuje úložný priestor pre napájací kábel

Poskytuje filtrovaný vzduch pre striekaciu pišto¾ a motor

Striekacia pišto¾ Graco

EDGE

™ so

EasyGlide

spúšžaèom

Svieti pri potrebe vyèistenia alebo výmeny vzduchového filtra

313426A

F

P

D

K

J ti12858a

J

K

L

M

N

P

R

S

T

U

Položka Popis

Konektor a napájací kábel

Obal na hadicu

Slúži na napájanie striekaèky

(napájací kábel sa dodáva so striekaèkou)

Poskytuje ochranu pre motor Resetovate¾ný elektrický istiè

Rýchloupínacia spojka

Umožòuje rýchle pripojenie k striekacej pištoli

Vzduchový ventil Umožòuje striekaèkám

FinishPro 9.0 a 9.5 vypnúž prívod vzduchu do striekacej pištole

Vzduchová hadica

Hadica, 30 ft x 1 in., ktorá slúži na pripojenie striekacej pištole k striekaèke

Poskytuje úložný priestor pre vzduchovú hadicu, keï sa nepoužíva

Poskytuje extra úložný priestor Odkladací zásobník

Držiak èistiacej nádobky

Držiak striekacej pištole EDGE

Hadica, 4-ft

Poskytuje úložný priestor pre

èistiacu nádobku

Poskytuje externý úložný priestor pre striekaciu pišto¾

Umožòuje lepšiu flexibilitu pre

FinishPro 9.5

5

Nastavenie

Nastavenie

Príprava tekutiny

• Pred striekaním kvapaliny vždy prefiltrujte.

Vrátane farieb, riedidiel a látok na tuhnutie.

• Používajte pomaly schnúce riedidlo alebo rozpúšžadlo, aby sa vykompenzovala kratšia doba schnutia spôsobená teplým vzduchom vychádzajúcim z turbíny. Nerieïte nadmerne.

• Výkonnosž striekacieho zariadenia závisí od viskozity striekaného materiálu a od dåžky hadice. Z dôvodu zabránenia poklesu tlaku používajte hadicu dodanú so striekaèkou.

• Väèšina výrobcov materiálov poskytuje odporúèania pre ich materiály. Dodržiavajte tieto odporúèania.

Pripojenie prívodu tekutiny a vzduchu

Striekacia pišto¾ s nasávacou nádobkou

1.

Pripojte vzduchovú hadicu k striekaèke. Dotiahnite rukou.

Postup pri znižovaní tlaku

Nasávacia nádobka striekacej pištole je natlakovaná prívodom vzduchu do pištole. Z dôvodu zníženia rizika vážneho zranenia vplyvom kvapaliny pod tlakom alebo náhodného vystreknutia z pištole vždy vypnite prívod vzduchu do striekacej pištole pred vyberaním nasávacej nádobky.

1.

Vypnite striekaèku.

2.

Odpojte striekaèku.

3.

Odistite kryt nádobky; nádobku uvo¾nite alebo vyberte z krytu, aby sa uvo¾nil tlak.

Prevádzkové tipy

2.

Pripojte vzduchovú hadicu zo striekaèky k prívodnej prípojke pištole.

ti13082a

Poèas normálnej prevádzky motora môže dochádzaž k iskreniu. Tieto iskry môžu zapáliž výpary z hor¾avých kvapalín, prachové èastice a iné hor¾avé látky, ktoré sa nachádzajú v mieste striekania.

• V prípade potreby použite ïalšiu hadicu a uistite sa, èi bude striekaèka pracovaž v èistom, suchom a dobre vetranom priestore.

• Striekaèku nikdy nepoužívajte v striekacej kabíne.

3.

Naplòte nádobku do 3/4.

Namontujte kryt. Pripevnite kryt nádobky pištole k nasávacej nádobke a zaistite ho. Pozrite si príruèku k pištoli HVLP EDGE 313317, kde nájdete návod na použitie.

ti12797a ti12872a

Pripojte k prívodu elektriny

Napájací kábel striekaèky zapojte do uzemnenej zásuvky.

Požiadavky týkajúce sa uzemnenia a napájania nájdete

na strane 4.

• Striekaèku zapnite nieko¾ko minút pred striekaním, aby sa zohriala.

• Pred zapnutím sa uistite, èi je filter striekaèky èistý.

Vyèistite filter pod¾a pokynov na strane 7.

• Informácie o nastavení striekacieho vzoru striekacej pištole nájdete v príruèke k pištoli HVLP EDGE 313317.

• Aby farba dobre pri¾nula, dbajte, aby bol povrchu

úplne èistý.

• Vždy striekajte s èo najnižším tlakom potrebným na dosiahnutie požadovaného striekacieho vzoru a rýchlosti aplikácie. Pri striekaní s vyšším tlakom, ako je potrebné, sa míòa zbytoène ve¾a farby a môže vzniknúž povrch podobný pomaranèovej kôre.

6 313426A

Údržba

Údržba

Systém striekaèky je namazaný na celú dobu životnosti.

V rámci údržby sa vyžaduje iba èistenie a výmena filtra.

Používanie filtra

Filter striekaèky sa musí vždy èistiž, aby poskytoval dostatoèný prietok vzduchu na chladenie motora a rozprašovanie kvapaliny.

Striekacie zariadenie má na prednom paneli kontrolku stavu vzduchového filtra. Ak je filter zanesený alebo cezeò preteká málo vzduchu, táto kontrolka sa rozsvieti.

• Filter jemne vyklepte na rovnom povrchu –

špinavou stranou dole.

• Stlaèený vzduch (maximálne 100 psi (7 barov,

70 MPa)) striekajte cez panel filtra v opaènom smere ako ukazujú šípky na boku filtra (z èistej na zneèistenú stranu.

• Filter namoète na 15 minút do vody s jemným

èistiacim prostriedkom. Filter oplachujte, až kým nie je èistý. Vysušte ho na vzduchu.

Z dôvodu zabránenia úrazu elektrickým prúdom do turbíny nikdy nevkladajte vlhký filter. Inštalácia vlhkého filtra do striekaèky by mohla tiež poškodiž turbínu.

8049a

Èistenie filtra

1.

Vypnite a odpojte striekaèku.

2.

Uvo¾nite štyri skrutky (18), odstráòte držiak filtra (17) a predfilter (20).

3.

Zložte hlavný filter (21) a pri èistení postupujte pod¾a jedného z nasledujúcich postupov:

21

20

17

18 ti13061a

313426A 7

8

Riešenie problémov

Riešenie problémov

Problém

Nedodáva sa žiadna tekutina

Striekaèka sa nezapne

Slabé rozprašovanie

Elektrický istiè sa vypína

Príèina Riešenie

Žiadny materiál, žiadny tlak vo vzdialenej nádobke, upchatá hadica alebo zberná trubica

Skontrolujte, èi nádobka obsahuje materiál.

Skontrolujte, èi tesnenie nádobky neprepúšža (kryt 1-kvartovej vzdialenej nádobky). Ak je kryt uvo¾nený, dotiahnite ho.

Žiadne napätie

Skontrolujte prietok vzduchu cez zástrèkovú rýchlospojku na kompaktnom výstupe (má byž približne 1/4 CFM

(kubické stopy/minútu)).

Regulátor tlaku otoète v smere hodinových ruèièiek. Overte tlak na meraèi. (Ak na meraèi nie je tlak, skontrolujte prípojky vzduchového potrubia).

Skontrolujte, èi nie je upchatý alebo zneèistený otvor na kryte 1-kvartovej vzdialenej nádobky. V prípade potreby ho vyèistite.

Skontrolujte, èi nedošlo k upchaniu.

Skontrolujte, èi zberná kvapalinová rúrka nie je uvo¾nená. Dotiahnite ju.

Prefúknite oèistite materiálovú hadicu.

Vyèistite spätný ventil. Pozrite si príruèku

313317.

Skontrolujte, èi je v zásuvke napätie.

Prepnite èervený kolískový vypínaè.

Skontrolujte, èi sa používa správny IEC

(modulárny) kábel a èi je zapojený.

Skontrolujte elektrický istiè (38).

Resetujte ho stlaèením.

Zneèistený filter

Predlžovací kábel je príliš dlhý

Hadica je príliš dlhá

Filter je upchaný

Vysoká teplota prostredia

Nadmerné opotrebovanie kefiek

Nadmerná spotreba prúdu

Vyèistite filter a v prípade potreby ho vymeòte.

Predlžovací kábel musí byž 3-žilový,

12 AWG, dlhý 50 stôp (15 m) alebo kratší.

Vymeòte za kratšiu hadicu. Katalógové

èísla hadíc nájdete v brožúre jemných dokonèovacích náterov Graco 300564.

Vyèistite filter a v prípade potreby ho vymeòte.

Premiestnite striekaèku na chladnejšie miesto.

Zložte kryt a striekaèku a skontrolujte,

èi sa motor vo¾ne otáèa a èi nie sú opotrebované kefky. V prípade potreby vymeòte kefky motora. Zariadenie zaneste do autorizovaného servisného strediska.

Zariadenie zaneste do autorizovaného servisného strediska.

313426A

Oprava

Oprava

Demontáž striekaèky

3.

Prevrážte striekaèku naopak. Odstráòte štyri skrutky

(77) zo základòovej dosky striekaèky (2).

77

2

Z dôvodu zabránenia zraneniam vrátane úrazu elektrickým prúdom je nutné pred akouko¾vek opravou turbíny vypnúž striekaèku a odpojiž napájací kábel.

1.

Odstráòte štyri krídlové skrutky (18) a držiak filtra (17),

predfilter (20) a hlavný filter (16). Diely – strana 12.

ti12973a

18

16

20

17 ti13061a

2.

Odstráòte dve skrutky (45) a prívodnú zástrèku (36) zo skrine HVLP (1). Odstráòte štyri konektory kábla motora z prívodnej zástrèky (36).

4.

Potiahnite nahor základòovú dosku striekaèky a pripojené diely. Prevleète káble motora pripojené k prívodnej zástrèke cez prístupový otvor v skrini

HVLP.

5.

Pod¾a potreby diely opravte alebo vymeòte.

Montáž striekaèky

1.

Prevleète káble motora pripojené k prívodnej zástrèke cez prístupový otvor v skrini HVLP. Vložte základòovú dosku striekaèky a pripojené diely smerom nadol do skrine HVLP.

2.

Namontujte štyri skrutky (77) do základòovej dosky striekaèky (2).

3.

Namontujte tri konektory kábla motora na prívodnú zástrèku (36). Namontujte prívodnú zástrèku (36) s dvomi skrutkami (45) do skrine HVLP (1).

4.

Odstráòte štyri krídlové skrutky (18) a namontujte tesnenia filtra (19), hlavný filter (16), predfilter (20) a držiak filtra (17) so štyrmi krídlovými skrutkami (18).

36

45 ti13062a ti13063a

313426A 9

Výmena kefiek motora

Poznámka: Odporúèa sa, aby tento úkon vykonal technik autorizovaného servisného strediska.

1.

Postupujte pod¾a návodu na demontáž striekacieho

zariadenia na strane 9.

2.

Postupujte pod¾a návodu na výmenu motora

na strane 10.

3.

Zložte umelohmotný kryt ventilátora.

4.

Vyberte kefky. Skontrolujte, èi preraïovaè nie je ve¾mi opotrebovaný.

Poznámka: Do motora, v ktorom bol komutátor poškodený držiakmi kefiek, neinštalujte nové kefky.

Takto poškodený motor sa nedá opraviž.

Výmena motora

Pozrite si nákres dielov, strana 12.

1.

Postupujte pod¾a návodu na demontáž striekacieho

zariadenia na strane 9.

2.

Odstráòte tesnenie (25).

3.

Odstráòte tri skrutky (6).

4.

Odstráòte dosku (82) a tri dištanèné podložky (83).

Výmena motora

5.

Pri inštalácií nových kefiek motora postupujte opaèným spôsobom. Dbajte, aby sa elektrické vodièe nedotýkali žiadnej pohyblivej èasti ani rámu motora.

UPOZORNENIE

Motor nezapínajte, ak je otvor pre vstup alebo výstup vzduchu zablokovaný.

6.

Znova zmontujte motor.

7.

Motor nechajte bežaž 30 až 45 minút pri poloviènom nominálnom napätí, aby kefky dobre dosadli.

Poznámka: Ak nie je možné nastaviž polovièné nominálne napätie, opravené zariadenie zapnite sériovo k inému motoru na 30 až 45 minút.

5.

Z nožových konektorov odstráòte vodièe motora.

6.

Motor (24) vytoète z výstupnej prípojky (18) a zdvihnite z dištanèných podložiek (23).

7.

Namontujte nové tesnenia (25 a 41).

8.

Znova zmontujte motor.

9.

Uzemòovací vodiè pripojte ku krytu motora.

10. Znova zapojte vodièe.

Schémy zapojenia

USA

3

4

7

12

G

W

BK

L

G

N

1

9

2

8

L

G

N

Ref Part Description Qty

1 244273 Conductor, BK

2 15W486 Conductor, BK

3 15W485 Conductor, G/Y

4 15W484 Conductor, W

5 257333 Conductor, W, BK, G

6 240256 Conductor, W

7 114064 Plug, inlet

8 114403 Circuit Breaker, 15A

9 15V923 Plug, outlet, CompPack 1

10 114280 Light, indicator, 120V 1

11 114293 Switch, rocker

12 114279 Sensor, pressure

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

16

3

6

2

5 10

5

10 ti12765a

313426A

Technické údaje

Medzinárodné

3

15

G

BK

W

16

4

10

LG G

LINE

L2

L1

LOAD

L2

L

G

N

1

2

12

11

5

L

G

N

Ref Part Description Qty

1 244273 Conductor, BK

2 15W486 Conductor, BK

3 15W485 Conductor, G/Y

4 15W484 Conductor, W

5 257333 Conductor, W, BK, G

6 15W488 Conductor, W

7 15W487 Conductor, BK

8 240558 Conductor, G/Y

9 240256 Conductor, W

10 114064 Plug, inlet

11 114290 Circuit Breaker, 8A

12 15V923 Plug, outlet, CompPack 1

13 114286 Light, Indicator, 240V 1

14 114293 Switch, rocker

15 114279 Sensor, pressure

16 116168 Filter, suppression 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

8 7

3

6

2

5

14 9 13

6 ti12770a

Technické údaje

120 Vac, 60 Hz

FinishPro 7.0

FinishPro 9.0

FinishPro 9.5

Ampéry Watty

11,0 200

11,0

13,6

250

300

Maximálna dåžka hadice ft (m)

40 (12,2)

60 (18,3)

60 (18,3)

Hmotnosž striekaèky lb (kg)

28 (12,7)

29 (13,2)

30 (13,6)

230 Vac, 50 Hz

FinishPro 7.0

FinishPro 9.0

FinishPro 9.5

Ampéry Watty

5,40 200

5,93

7,07

250

300

Maximálna dåžka hadice ft (m)

40 (12,2)

60 (18,3)

60 (18,3)

Hmotnosž striekaèky lb (kg)

28 (12,7)

29 (13,2)

30 (13,6)

* Akustický výkon a akustický tlak sú merané vo vzdialenosti 1 meter pod¾a normy ISO 3744

Celková hmotnosž lb (kg)

38 (17,2)

39 (17,7)

40 (18,1)

Akustický výkon*

100 dBa

100 dBa

100 dBa

Akustický tlak*

86 dBa

86 dBa

86 dBa

Celková hmotnosž lb (kg)

38 (17,2)

39 (17,7)

40 (18,1)

Akustický výkon*

100 dBa

100 dBa

100 dBa

Akustický tlak*

86 dBa

86 dBa

86 dBa

313426A 11

Súèiastky

Súèiastky

Modely 256847, 256848, 256849, 256851, 256852, 256853

4

103

102

3

6 34 100

30

1

30

8

63

62

33

105

49

89

13

104

12

87

25

77

88

61 101

19

16

20

17

35

77

18

18 ti12835a

313426A

Zoznam dielov

Zoznam dielov

Modely 256847, 256848, 256849, 256851, 256852, 256853

Ref Part

25

30

33

34

17

18

19

20

35

49

1

3

4

6

8

13

16

Description

277934 BOX, HVLP

24B055 COVER, HVLP, includes 6

15V791 HANDLE

15V771 LID, accessory

15V926 LATCH

257159 HOSE, air, 30 ft, black

240273 FILTER, main

197057 RETAINER, filter

15W897 SCREW, captive

15W217 GASKET, filter

240274 FILTER, foam

113817 BUMPER

15W505 SCREW, mach, phillips pan hd

256855 GUN, HVLP, with cup

114271 STRAP, retaining

15V862 HOSE, rack

VALVE, air control

FinishPro 7.0 (not included)

240065 FinishPro 9.0

240065 FinishPro 9.5

Qty

1

1

4

2

1

2

1

1

4

1

1

1

2

1

1

1

1

1

Ref Part Description

61 15V923 PLUG, inlet

62 s 15W100 LABEL, safety

63 s 15W223 LABEL, safety

77

87

88

15W359 SCREW, mach, hex, washer hd

15W635 LABEL, FinishPro, HVLP

LABEL, FinishPro, HVLP

15W636 LABEL, FinishPro, HVLP 7.0

15W637 LABEL, FinishPro, HVLP 9.0

15W638 LABEL, FinishPro, HVLP 9.5

89 257161 HOSE, 4 ft, FinishPro 9.5

100 15V927 HINGE

101 117317 SCREW, plastite, pan hd

102 15X227 SCREW, cap, hex hd

103 102040 NUT, lock, hex

104 116234 BOTTLE

105 M70402 QUICK DISCONNECT

2

1

1

2

1

1

1

1

1

1

Qty

1

1

1

8

1 s Ïalšie výstražné a varovné štítky sú k dispozícii zdarma.

313426A 13

Nákres dielov

Nákres dielov

Modely 256847, 256848, 256849, 256851, 256852, 256853

14

21

15

11

29

38

9

109

107

108

30

86

106

48

41

39

23

22

42

44

37

24

5

31

90

2

64

45

36

45

46

58

110

32

27

28

45

14

57, 53

57

53

56 ti12836a

14 313426A

Zoznam dielov

Zoznam dielov

Modely 256847, 256848, 256849, 256851, 256852, 256853

22

23

24

27

28

Ref Part

14

15

21

29

30

31

32

2

5

9

11

36

37

38

Description

257066 PLATE, base, turbine, painted

114279 SENSOR, pressure

156698 O-RING

TURBINE*

15W024 FinishPro 7.0, 3-stage, 120v

15W026 FinishPro 9.0, 4-stage, 120v

15W028 FinishPro 9.5, 5-stage, 120v

15W025 FinishPro 7.0, 3-stage, 240v

15W027 FinishPro 9.0, 4-stage, 240v

15W029 FinishPro 9.5, 5-stage, 240v

114670 SCREW, cap, hex hd

194094 PLATE, turbine

GASKET, turbine, 0.55

15W153 FinishPro 7.0

15W152 FinishPro 9.0

15W151 FinishPro 9.5

15W274 DUCT, turbine

192846 GASKET, DUCT

192845 GASKET, DUCT

114293 SWITCH, rocker

LIGHT, indicator

114280 120V

114286 240V

15W272 FITTING, outlet

114669 SCREW, mach, phillips pan hd

193059 GASKET, sensor

CIRCUIT Breaker

114403 120V, 15A

114290 240V, 8A

114064 PLUG, INLET

192905 PLATE, deflector

SPACER, turbine

15W148 FinishPro 7.0

15W149 FinishPro 9.0

Qty

1

1

1

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

Ref Part Description

39

41

42

44

45

15W150 FinishPro 9.5

192810 HOSE, air

192780 SPACER, turbine

111593 SCREW, grounding

102063 WASHER, lock, ext

SCREW, mach, torx pan hd

15W998 120V

46

15W998 240V

CORD, power

15W126 USA, 6 ft. 15A, 120V

116281 Euro, 2 m, 8A, 240V

48

53

114287 FITTING, barbed

290101 LABEL, serial

56

57

186620 LABEL, ground

15E968 LABEL, transparent

58 s 15K616 LABEL, brand, hot surface

64 s 15W224 LABEL, safety

86

90

15W640 LABEL, brand, TurboForce

114689 BUSHING, strain relief

106 116168 FILTER, suppression, EMI, 240V

107 242001 CORDSET, adapter, Europe

108 243280 CORDSET, adapter, 220V, global, includes 108a through 108d

108a 242002 CORDSET, adapter, Italy

108b 242003 CORDSET, adapter, Denmark

108c 242004 CORDSET, adapter, Switzerland

108d 242005 CORDSET, adapter, Australia

109 195551 RETAINER, plug adapter

110 15X254 SWITCH INDICATOR

Qty

3

1

3

1

1

4

6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

* K dispozícii sú aj súpravy kefiek 256953 a 256954.

s Ïalšie výstražné a varovné štítky sú k dispozícii zdarma.

313426A 15

Štandardná záruka Graco

Štandardná záruka Graco

Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by Graco and bearing its name to be free from defects in material and workmanship on the date of sale to the original purchaser for use. With the exception of any special, extended, or limited warranty published by Graco, Graco will, for a period of twelve months from the date of sale, repair or replace any part of the equipment determined by Graco to be defective. This warranty applies only when the equipment is installed, operated and maintained in accordance with Graco’s written recommendations.

This warranty does not cover, and Graco shall not be liable for general wear and tear, or any malfunction, damage or wear caused by faulty installation, misapplication, abrasion, corrosion, inadequate or improper maintenance, negligence, accident, tampering, or substitution of non-Graco component parts. Nor shall Graco be liable for malfunction, damage or wear caused by the incompatibility of Graco equipment with structures, accessories, equipment or materials not supplied by Graco, or the improper design, manufacture, installation, operation or maintenance of structures, accessories, equipment or materials not supplied by Graco.

This warranty is conditioned upon the prepaid return of the equipment claimed to be defective to an authorized Graco distributor for verification of the claimed defect. If the claimed defect is verified, Graco will repair or replace free of charge any defective parts. The equipment will be returned to the original purchaser transportation prepaid. If inspection of the equipment does not disclose any defect in material or workmanship, repairs will be made at a reasonable charge, which charges may include the costs of parts, labor, and transportation.

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE, AND IS IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED

TO WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Graco’s sole obligation and buyer’s sole remedy for any breach of warranty shall be as set forth above. The buyer agrees that no other remedy

(including, but not limited to, incidental or consequential damages for lost profits, lost sales, injury to person or property, or any other incidental or consequential loss) shall be available. Any action for breach of warranty must be brought within two (2) years of the date of sale.

GRACO MAKES NO WARRANTY, AND DISCLAIMS ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR

PURPOSE, IN CONNECTION WITH ACCESSORIES, EQUIPMENT, MATERIALS OR COMPONENTS SOLD BUT NOT MANUFACTURED BY

GRACO. These items sold, but not manufactured by Graco (such as electric motors, switches, hose, etc.), are subject to the warranty, if any, of their manufacturer. Graco will provide purchaser with reasonable assistance in making any claim for breach of these warranties.

In no event will Graco be liable for indirect, incidental, special or consequential damages resulting from Graco supplying equipment hereunder, or the furnishing, performance, or use of any products or other goods sold hereto, whether due to a breach of contract, breach of warranty, the negligence of

Graco, or otherwise.

PRE SLOVENSKÝCH ZÁKAZNÍKOV GRACO

Strany potvrdzujú, že požiadali, aby tento dokument rovnako ako všetky dokumenty, oznámenia a súdne konania ktoré sa zaèali, poskytli alebo stanovili v súvislosti s týmto dokumentom alebo sa ho priamo alebo nepriamo týkajú, boli vyhotovené v anglickom jazyku.

ADDITIONAL WARRANTY COVERAGE

Graco does provide extended warranty and wear warranty for products described in the “Graco Contractor Equipment Warranty Program”.

TO PLACE AN ORDER, contact your Graco distributor or call 1-800-690-2894 to identify the nearest distributor.

All written and visual data contained in this document reflects the latest product information available at the time of publication.

Graco reserves the right to make changes at any time without notice.

MM 313406

This manual contains English

Graco Headquarters: Minneapolis

International Offices: Belgium, China, Japan, Korea

GRACO INC. P.O. BOX 1441 MINNEAPOLIS, MN 55440-1441 www.graco.com

11/2008

16 313426A

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals