Graco 309045f , Pistolas de pulverización sin aire SG2 & SG3 El manual del propietario


Add to my manuals
22 Pages

advertisement

Graco 309045f , Pistolas de pulverización sin aire SG2 & SG3 El manual del propietario | Manualzz

INSTRUÇÕES / INSTRUCCIONES

ISTRUZIONI / ÏÄÇÃÉÅÓ

3X9045

Rev. F

Áíáè.

F

Pistolas de Pintura a alta pressão SG2, SG3

Pistolas de pulverización sin aire SG2, SG3

Pistole a spruzzo airless SG2, SG3

Ðéóôüëéá ÂáöÞò ×ùñßò ÁÝñá SG2, SG3

Pressão de Trabalho Máxima de 3 600 psi (248 bar, 25 MPa)

Presión máxima de trabajo de 3600 psi (248 bar, 25 MPa)

Pressione massima d’esercizio 248 bar (25 MPa - 3600 psi )

ÌÝãéóôç Ðßåóç Ëåéôïõñãßáò 3600 psi (248 bar, 25 MPa)

243012

SG2 Modelo 243011, A

SG2 Modello 243011, A

SG2 ÌïíôÝëï 243011, A

Protector do Bico Reversível, Bico 515, RAC IV

Protección de boquilla reversible, boquilla 515, RAC IV

Protezione reversibile dell’ugello, Ugello 515, RAC IV

Áíáóôñåöüìåíïò ÐñïöõëáêôÞñáò Ìðåê, Ìðåê 515, RAC IV

SG3 Modelo 243012, A

SG3 Modello 243012, A

SG3 ÌïíôÝëï 243012, A

Protector do Bico Reversível, Bico 515, RAC IV

Protección de boquilla reversible, boquilla 515, RAC IV

Protezione reversibile dell’ugello, Ugello 515, RAC IV

Áíáóôñåöüìåíïò ÐñïöõëáêôÞñáò Ìðåê, Ìðåê 515, RAC IV

SG3 Modelo 246506, A

SG3 Modello 246506, A

SG3 ÌïíôÝëï 246506, A

Protector do Bico Reversível, Bico 515, RAC 5

Protección de boquilla reversible, boquilla 515, RAC 5

Protezione reversibile dell’ugello, Ugello 515, RAC 5

Áíáóôñåöüìåíïò ÐñïöõëáêôÞñáò Ìðåê, Ìðåê 515, RAC 5

SG3--E Modelo 243238, A

SG3-E Modello 243238, A

SG3—E ÌïíôÝëï 243238, A

Protector do Bico Reversível, Bico 515

Protección de boquilla reversible, boquilla 515

Protezione reversibile dell’ugello, Ugello 515

Áíáóôñåöüìåíïò ÐñïöõëáêôÞñáò Ìðåê, Ìðåê 515

SG3--A Modelo 243382, A

SG3-A Modello 243382, A

05963

SG3—A ÌïíôÝëï 243382, A

Protector do Bico Reversível, Bico 515

Protección de boquilla reversible, boquilla 515

Protezione reversibile dell’ugello, Ugello 515

Áíáóôñåöüìåíïò ÐñïöõëáêôÞñáò Ìðåê, Ìðåê 515

Nem todos os modelos se encontram disponíveis em todos os países

Hay modelos que no se distribuyen en todos los países

Non tutti i modelli sono in vendita in tutti i paesi

¼ëá ôá ìïíôÝëá äåí åßíáé äéáèÝóéìá óå üëåò ôéò ÷þñåò

GRACO INC. P.O. BOX 1441 MINNEAPOLIS, MN 55440--1441

Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001

ADVERTÊNCIA

Perigo de incêndio e explosão: os solventes e os vapores da tinta poderão explodir ou incendiar.

Para evitar incêndio e explosão:

D Utilize em áreas extremamente bem ventiladas.

D

Elimine todas as fontes de ignição, tais como luzes piloto, cigarros e arcos de estática resultantes dos plásticos de protecção; não ligue nem desligue os cabos de alimentação ou as luzes numa área de pulverização.

D Ponha em contacto com a terra o equipamento, o objecto a ser pintado, e os baldes de tinta e de solventes.

D Segure a pistola firmemente apoiando-a na parede do balde em contacto com a terra, quando estiver a descarregar para dentro do mesmo.

D Utilize somente tubos flexíveis condutores para pintura a alta pressão.

D Não utilize 1,1,1-tricloroetano, cloreto de metileno, outros solventes de hidrocarbonetos halogenados ou líquidos contendo tais solventes em equipamento de alumínio pressurizado; tal utilização poderá resultar numa reacção química, com possibilidade de explosão.

Perigo de injecção de líquidos a alta pressão: a pintura ou as fugas a alta pressão podem injectar líquido na pele humana.

Para evitar a injecção, faça sempre o seguinte:

D

Engate o dispositivo de segurança do gatilho quando não estiver a pintar.

D

Mantenha-se afastado dos bocais e locais onde houver fugas.

D Nunca pinte sem um protector de bico.

D

Efectue a DESCOMPRESSÃO quando parar de pintar e antes de iniciar a manutenção do equipamento.

D

Não utilize componentes com uma Pressão máxima de trabalho inferior à do equipamento.

D Nunca permita que crianças utilizem esta unidade.

Se o líquido a alta pressão penetrar na pele, o ferimento poderá parecer “simplesmente um corte”. Mas é um ferimento grave! Procure imediatamente assistência médica.

PERICOLO

Pericolo di incendio e di esplosione: Il solvente ed i fumi di vernici possono esplodere o prendere fuoco.

Per prevenire incendi ed esplosioni:

D

Utilizzare in aree estremamente ben ventilate.

D Eliminare tutte le fonti di incendio; come le fiamme pilota, le sigarette e gli archi statici dalle coperture in plastica. Non collegare o scollegare i cavi di alimentazione o accendere o spegnere luci nell’area di spruzzatura.

D

Collegare a terra lo spruzzatore, l’oggetto che viene spruzzato ed i secchi di vernice e di solvente.

D

Tenere ferma la pistola su un lato di un secchio collegato a terra quando si attiva nel secchio.

D Utilizzare solo flessibili della vernice airless conduttivi.

D

Nelle pompe di alluminio pressurizzate non utilizzare mai

1,1,1-tricloroetano, cloruro di metilene, altri solventi a base di idrocarburi alogenati o fluidi contenenti tali solventi. Il loro utilizzo può provocare una reazione chimica con una possibile esplosione.

Pericolo da iniezione di fluido ed alta pressione: Spruzzi o perdite ad alta pressione possono iniettare fluido nel corpo.

Per prevenire le iniezioni di fluido, sempre:

D

Innescare sempre il gancio di sicurezza quando non si spruzza.

D

Tenersi lontano dall’ugello e dalle perdite.

D Non spruzzare mai senza la protezione dell’ugello.

D

SCARICARE LA PRESSIONE se si arresta la spruzzatura o si eseguono interventi di manutenzione sullo spruzzatore.

D Non utilizzare componenti con una pressione inferiore alla massima pressione di esercizio del sistema.

D Non consentire ai bambini di utilizzare questa unità.

Se fluido ad alta pressione ferisce la pelle, la lesione può sembrare un ”semplice taglio”. Ma è una lesione grave. Richiedere assistenza medica immediata.

2 309045

ADVERTENCIA

Peligro de incendio y explosión: Los vapores de disolvente o de pintura pueden incendiarse o explotar.

Para ayudar a evitar que se produzca un incendio o una explosión:

D Utilizar en una zona extremadamente bien ventilada.

D

Elimine toda fuente de ignición; como las luces piloto, los cigarrillos y los arcos estáticos procedentes de cubiertas de plástico. No enchufe ni desenchufe cables de alimentación ni apague ni encienda las luces en un área de pulverización.

D Conecte a tierra el pulverizador, el objeto que esté pintando y las latas de disolvente.

D Sujete firmemente la pistola contra el lateral de una lata conectada a tierra mientras dispara la pistola hacia el interior de la misma.

D Utilice únicamente mangueras de pintura sin aire, conductoras eléctricamente.

D No use 1,1,1 tricloroetano, cloruro de metileno y otros disolventes de hidrocarburos halogenados o productos que contengan dichos disolventes con equipos de aluminio presurizados. Esas sustancias podrían provocar peligrosas reacciones químicas con posibilidad de explosión.

Peligro de inyección de fluido y de alta presión: La pulverización o las fugas a alta presión pueden inyectar fluido en el cuerpo.

Para ayudar a evitar la inyección, siempre:

D

Enganche el seguro del gatillo cuando no esté pulverizando.

D

Manténgase alejado de la boquilla y de las fugas.

D No pulverice sin una protección en la boquilla.

D Realice el procedimiento de DESCOMPRESIÓN si deja de pulverizar fluido o repara el pulverizador.

D No use componentes cuya presión nominal sea menor que la presión máxima de funcionamiento del pulverizador.

D No permita que niños usen esta unidad.

Si el fluido a alta presión penetra la piel, la herida puede parecer

“un simple corte”. ¡Pero se trata de una herida grave! Consiga inmediatamente atención médica.

ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ

Êßíäõíïò áíÜöëåîçò êáé Ýêñçîçò: Ïé áíáèõìéÜóåéò áðü ôï ÷ñþìá

êáé ôï äéáëýôç åíäÝ÷åôáé íá ðñïêáëÝóïõí áíÜöëåîç Þ Ýêñçîç.

Ãéá íá áðïöýãåôå ôõ÷üí áíÜöëåîç êáé Ýêñçîç:

D ×ñçóéìïðïéåßôå ìüíï óå ÷þñïõò ìå Üñéóôï áåñéóìü.

D Åîïõäåôåñþíåôå üëåò ôéò ðéèáíÝò ðçãÝò áíÜöëåîçò, üðùò ëõ÷íßåò

êáèïäÞãçóçò, ôóéãÜñá êáé óôáôéêÜ ôüîá áðü ðëáóôéêÜ õöÜóìáôá. Ìç

óõíäÝåôå Þ áðïóõíäÝåôå ôá êáëþäéá ôñïöïäüôçóçò êáé ìçí áíÜâåôå

Þ óâÞíåôå ôá öþôá óôï ÷þñï ôçò âáöÞò.

D Ãåéþíåôå ôï Ìç÷Üíçìá ÂáöÞò, ôï áíôéêåßìåíï ðïõ âÜöåôå, ôá

äï÷åßá ôïõ ÷ñþìáôïò êáé ôïõ äéáëýôç.

D ¼ôáí ôñáâÜôå ôç óêáíäÜëç óçìáäåýïíôáò ôï äï÷åßï êñáôÜôå ôï ðéóôüëé

óôáèåñÜ óôï ðëÜé ôïõ ãåéùìÝíïõ äï÷åßïõ.

D ×ñçóéìïðïéåßôå ìüíï áãþãéìï óùëÞíá âáöÞò airless.

D Ìç ÷ñçóéìïðïéåßôå 1,1,1-ôñé÷ëùñïåèÜíéï, ÷ëùñéïý÷ï ìåèõëÝíéï,

Üëëïõò äéáëýôåò áëïãïíùìÝíïõ õäñïãïíÜíèñáêá Þ ñåõóôÜ ðïõ

ðåñéÝ÷ïõí ôÝôïéïõò äéáëýôåò óå åîïðëéóìü áëïõìéíßïõ ðïõ âñßóêåôáé

õðü ðßåóç. Óå áíôßèåôç ðåñßðôùóç åíäÝ÷åôáé íá ðñïêëçèåß ÷çìéêÞ

áíôßäñáóç, ìå ðéèáíüôçôá Ýêñçîçò.

Êßíäõíïò Ýã÷õóçò ñåõóôïý êáé êßíäõíïò õøçëÞò ðßåóçò: Øåêáóìüò

Þ äéáññïÝò ìå õøçëÞ ðßåóç åíäÝ÷åôáé íá ðñïêáëÝóïõí Ýã÷õóç ñåõóôïý

óôïí ïñãáíéóìü

Ãéá íá áðïöýãåôå ôçí Ýã÷õóç, öñïíôßæåôå ðÜíôá:

D Íá áóöáëßæåôå ôç óêáíäÜëç ìå ôçí áóöÜëåéá üôáí äåí

÷ñçóéìïðïéåßôå ôï ìç÷Üíçìá âáöÞò.

D Íá áðïöåýãåôå ôçí åðáöÞ ìå ôï ìðåê êáé ôá óçìåßá äéáññïÞò.

D Íá ìçí âÜöåôå ðïôÝ ÷ùñßò ðñïöõëáêôÞñá ãéá ôï ìðåê.

D Íá ðñïâáßíåôå óå ÅÊÔÏÍÙÓÇ ÔÇÓ ÐÉÅÓÇÓ üôáí äéáêüðôåôå

ôçí âáöÞ Þ áñ÷ßæåôå óõíôÞñçóç ôïõ ìç÷áíÞìáôïò âáöÞò.

D Íá ìçí ÷ñçóéìïðïéåßôå åîáñôÞìáôá ìå ïíïìáóôéêÞ ðßåóç

ëåéôïõñãßáò ÷áìçëüôåñç áðü ôç ÌÝãéóôç Ðßåóç Ëåéôïõñãßáò

ôïõ ìç÷áíÞìáôïò âáöÞò.

D Íá ìçí åðéôñÝðåôå ðïôÝ ôç ÷ñÞóç ôçò ðáñïýóáò ìïíÜäáò áðü ðáéäéÜ.

Óå ðåñßðôùóç ðïõ ôï õøçëÞò ðßåóçò ñåõóôü äéáðåñÜóåé ôï

äÝñìá óáò, ç ðëçãÞ ìðïñåß íá öáßíåôáé ùò “Ýíá áðëü êüøéìï”.

Ðñüêåéôáé üìùò ãéá óïâáñü ôñáõìáôéóìü! ÆçôÞóôå áìÝóùò éáôñéêÞ

âïÞèåéá.

Identificação dos componentes / Identificación de los componentes

Identificazione dei componenti / Áíáãíþñéóç Ôáõôüôçôáò ÅîáñôÞìáôïò

Protecção do bico de pulverização

Protector de la boquilla

Protezione della sicura

ÐñïöõëáêôÞñáò ìðåê

Regulação da agulha

Ajuste de la aguja

Regolazione dell’ago

Ñýèìéóç Âåëüíáò

CUIDADO / PRECAUCIÓN

AVVERTENZA /

ÐÑÏÓÏ×Ç

Fecho do gatilho

Seguro del gatillo

Sicura del grilletto

ÁóöÜëåéá ÓêáíäÜëçò

Bico

Boquilla

Ugello

Ìðåê

Gatilho

Gatillo

Grilletto

ÓêáíäÜëç

309045 3

DESCOMPRESSÃO / DESCOMPRESIÓN /

SFOGO DELLA PRESSIONE / ÅÊÔÏÍÙÓÇ ÐÉÅÓÇÓ

Siga os passos de 1 a 7 quando parar de pintar.

Siga los pasos 1--7 cuando deje de usar el pulverizador.

Seguire i passi da 1--7 quando si smette di spruzzare.

ÌåôÜ ôç âáöÞ, áêïëïõèÞóôå ôá âÞìáôá 1—7.

1.

Reduza a pressão para o valor mínimo.

Desligue o equipamento. Retire a ficha da tomada.

Fije la presión en el valor más bajo.

Apague el pulverizador. Desenchúfelo.

Impostare la pressione sul valore più basso. SPEGNERE lo spruzzatore.

Scollegare.

Ñõèìßóôå ôçí ðßåóç óôç ÷áìçëüôåñç

ôéìÞ. ÁðåíåñãïðïéÞóôå ôï ìç÷Üíçìá

âáöÞò (èÝóç OFF). ÁðïóõíäÝóôå áðü

ôçí ðáñï÷Þ éó÷ýïò.

2.

Aplique o fecho do gatilho.

Fije el bloqueo del gatillo.

Inserire la sicura.

Áóöáëßóôå ôç óêáíäÜëç.

3.

Retire o bico.

Desmonte la boquilla.

Rimuovere l’ugello.

ÁöáéñÝóôå ôï ìðåê.

4.

Retire o fecho do gatilho.

Suelte el bloqueo del gatillo.

Rimuovere la sicura.

Áðáóöáëßóôå ôç óêáíäÜëç.

4 309045

5.

Accione a pistola para um balde metálico ligado à terra.

Dispare la pistola hacia el interior de un cubo metálico conectado a tierra.

Azionare la pistola a spruzzo nel secchio di metallo collegato a terra.

ÓôñÝøôå ôï ðéóôüëé óå Ýíá ãåéùìÝíï ìåôáëëéêü

äï÷åßï êáé ðáôÞóôå ôç óêáíäÜëç.

6.

Aplique o fecho do gatilho.

Fije el bloqueo del gatillo.

Inserire la sicura.

Áóöáëßóôå ôç óêáíäÜëç.

7.

Rode o bico do injector para PRIME (ferrar).

Gire la válvula de Cebado/Pulverización hasta la posición CEBAR.

Ruotare la valvola di adescamento/spruzzo su

PRIME (adescamento).

ÓôñÝøôå ôç âáëâßäá ÐñïÝã÷õóçò/Øåêáóìïý óôç

èÝóç ÐÑÏÅÃ×ÕÓÇ.

309045 5

ALINHAR A PULVERIZAÇÃO / ALINEAR PULVERIZACIÓN

ALLINEAMENTO SPRUZZATURA / ÅÕÈÕÃÑÁÌÌÉÓÇ ØÅÊÁÓÌÏÕ

1.

Efectue a descompressão, página 4.

Libere la presión, página 4.

Fare sfogare la pressione, a pagina 4.

Åêôïíþóôå ôçí ðßåóç, óåëßäá 4.

2.

Desaperte a porca de retenção da protecção do bico.

Afloje la tuerca de retención de la protección de la boquilla.

Allentare il dado di ritenzione della protezione dell’ugello.

×áëáñþóôå ôï ðåñéêü÷ëéï óõãêñÜôçóçò

ôïõ ðñïöõëáêôÞñá ìðåê.

3.

Posicione a protecção do bico horizontalmente, caso pretenda um leque horizontal.

Para conseguir un chorro de pulverización horizontal, gire la protección de la boquilla hasta la posición horizontal.

Girare la protezione dell’ugello in senso orizzontale per spruzzare secondo un ventaglio orizzontale.

ÖÝñôå ôïí ðñïöõëáêôÞñá ôïõ ìðåê óå

ïñéæüíôéá èÝóç ãéá ïñéæüíôéá äÝóìç âáöÞò.

4.

Posicione a protecção do bico verticalmente, caso pretenda um leque vertical.

Para conseguir un chorro de pulverización vertical, gire la protección de la boquilla hasta la posición vertical.

Girare la protezione dell’ugello in senso verticale per spruzzare secondo un ventaglio verticale.

ÖÝñôå ôïí ðñïöõëáêôÞñá ôïõ ìðåê óå

êáôáêüñõöç èÝóç ãéá êáôáêüñõöç äÝóìç

âáöÞò.

6 309045

REGULAR A PULVERIZAÇÃO / AJUSTAR PULVERIZACIÓN

REGOLAZIONE SPRUZZATURA / ÑÕÈÌÉÓÇ ØÅÊÁÓÌÏÕ

ADVERTÊNCIA / ADVERTENCIA / PERICOLO /

ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ

1.

Aplique o fecho do gatilho.

Fije el bloqueo del gatillo.

Inserire la sicura.

Áóöáëßóôå ôç óêáíäÜëç.

2.

Instale o bico e a respectiva protecção.

Instale la boquilla y la protección.

Installare ugello e protezione.

ÅãêáôáóôÞóôå ôï ìðåê êáé ôïí

ðñïöõëáêôÞñá.

3.

Aperte a porca de retenção.

Apretar la tuerca de retención.

Serrare il dado di ritenzione

Óößîôå ôï ðåñéêü÷ëéï óõãêñÜôçóçò.

4.

Retire o fecho do gatilho.

Suelte el bloqueo del gatillo.

Rimuovere la sicura.

Áðáóöáëßóôå ôç óêáíäÜëç.

309045 7

8 309045

5.

Accione a pistola.

Dispare la pistola.

Attivare la pistola.

ÐéÝóôå ôç óêáíäÜëç ôïõ ðéóôïëéïý.

6.

Segure a pistola na perpendicular e a cerca de 304 mm da superfície. Movimente primeiro a pistola, accionando depois o gatilho para pintar.

Sujete la pistola perpendicularmente y a una distancia de la superficie de unos

304 mm (12 pulgadas). Mueva primero la pistola, y después apriete el gatillo para comenzar a pulverizar.

Tenere la pistola perpendicolare e a circa

304 mm (12 ”) dalla superficie. Spostare innanzitutto la pistola, quindi tirare il grilletto della pistola per spruzzare.

ÊñáôÞóôå ôï ðéóôüëé óå êáôáêüñõöç

èÝóç êáé óå áðüóôáóç ðåñßðïõ 12 ßíôóåò

(304 mm) áðü ôçí åðéöÜíåéá. ÊéíÞóôå ôï

ðéóôüëé êáé ðéÝóôå ôç óêáíäÜëç ãéá íá

áñ÷ßóåôå ôç âáöÞ.

7.

Aumente lentamente a pressão da bomba, até a cobertura estar uniforme.

Aumente lentamente la presión de la bomba hasta conseguir un abanico uniforme.

Aumentare lentamente la pressione della pompa fino a quando la copertura non

è uniforme.

ÁõîÞóôå áñãÜ ôçí ðßåóç Ýùò üôïõ

ç êÜëõøç ôçò âáììÝíçò åðéöÜíåéáò

íá åßíáé ïìïéüìïñöç.

DESOBSTRUÇÃO / ELIMINAR OBSTRUCCIÓN

PULIZIA DELLE OSTRUZIONI / ÊÁÈÁÑÉÓÌÏÓ ÌÐÅÊ

ADVERTÊNCIA / ADVERTENCIA / PERICOLO / ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ

1.

Efectue a descompressão, página 4.

Libere la presión, página 4.

Fare sfogare la pressione, a pagina 4.

Åêôïíþóôå ôçí ðßåóç, óåëßäá 4.

2.

Aplique o fecho do gatilho.

Fije el bloqueo del gatillo.

Inserire la sicura.

Áóöáëßóôå ôç óêáíäÜëç.

3.

Rode o bico 180 _ .

Gire la boquilla 180 _ .

Ruotare l’ugello di 180 _ .

ÐåñéóôñÝøôå ôï ìðåê êáôÜ 180 _ .

4.

Retire o fecho do gatilho.

Suelte el bloqueo del gatillo.

Rimuovere la sicura.

Áðáóöáëßóôå ôç óêáíäÜëç.

309045 9

10 309045

5.

Accione a pistola para o balde ou para o chão, para remover a obstrução.

Dispare la pistola hacia el interior de un bidón para eliminar la obstrucción.

Premere il grilletto con la pistola verso un secchio metallico o verso terra per rimuovere l’ostruzione.

ÐéÝóôå ôç óêáíäÜëç óçìáäåýïíôáò ìÝóá óå

Ýíá äï÷åßï Þ óôï Ýäáöïò ãéá íá áöáéñÝóåôå

ôá õðïëåßììáôá.

6.

Aplique o fecho do gatilho.

Fije el bloqueo del gatillo.

Inserire la sicura.

Áóöáëßóôå ôç óêáíäÜëç.

7.

Rode o bico 180

_

.

Gire la boquilla 180 _ .

Ruotare l’ugello di 180

_

.

ÐåñéóôñÝøôå ôï ìðåê êáôÜ 180 _ .

SUBSTITUIR AGULHA / REEMPLAZAR AGUJA

SOSTITUIRE L’AGO / ÁÍÔÉÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ÂÅËÏÍÁÓ

ADVERTÊNCIA / ADVERTENCIA / PERICOLO / ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ

1.

Efectue a descompressão, página 4.

Libere la presión, página 4.

Fare sfogare la pressione, a pagina 4.

Åêôïíþóôå ôçí ðßåóç, óåëßäá 4.

2.

Aplique o fecho do gatilho.

Fije el bloqueo del gatillo.

Inserire la sicura.

Áóöáëßóôå ôç óêáíäÜëç.

3.

Retire o bico e a protecção e desligue a mangueira da pistola.

Retire la boquilla y la protección y desconecte la pistola de la manguera de fluido.

Rimuovere il gruppo di protezione e ugello e scollegare la pistola.

ÁöáéñÝóôå ôï ìðåê êáé ôïí ðñïöõëáêôÞñá

êáé áðïóõíäÝóôå ôï ðéóôüëé áðü ôïí

åëáóôéêü óùëÞíá ñåõóôïý.

4.

Solte o fecho do gatilho.

Suelte el bloqueo del gatillo.

Rilasciare la sicura del grilletto.

Áðáóöáëßóôå ôç óêáíäÜëç.

309045 11

USADA

ANTIGUO

VECCHIO

ÐÁËÁÉÁ

12 309045

5.

Aperte o gatilho enquanto desaperta o difusor.

Apriete el gatillo mientras desenrosca el difusor.

Premere il grilletto mentre si svita il diffusore.

ÊñáôÜôå ôç óêáíäÜëç ðáôçìÝíç åíüóù

îåâéäþíåôå ôïí äéá÷õôÞñá.

6.

Retire a contraporca e a tampa da extremidade.

Retire la contratuerca y la tapa.

Rimuovere il controdado ed il tappo.

ÁöáéñÝóôå ôï áóöáëéóôéêü ðåñéêü÷ëéï

êáé ôï êáðÜêé ôïõ Üêñïõ.

7.

Bata de leve para fazer sair a agulha.

Saque la aguja.

Tappare l’ago.

×ôõðÞóôå åëáöñÜ ôç âåëüíá ãéá íá

ôçí áöáéñÝóåôå.

LIMPAR

LIMPIAR

PULIRE

ÊÁÈÁÑÉÓÌÏÓ

SILICONE

SILICIO

SILICONE

ÓÉËÉÊÏÍÇ

LUBRIFICAR

GRASA

LUBRIFICANTE

ËÉÐÁÍÓÇ

NOVA

NUEVO

NUOVO

ÍÅÁ

8.

Limpe as passagens internas da pistola.

Limpie los conductos internos de la pistola.

Pulire i passaggi interni della pistola.

Êáèáñßóôå ôá åóùôåñéêÜ ìÝñç ôïõ

ðéóôïëéïý.

9.

Lubrifique os vedantes da nova agulha, utilizando uma massa lubrificante sem silicone .

Engrase las juntas tóricas de la nueva aguja utilizando una grasa sin silicona .

Lubrificare gli anelli di tenuta del nuovo ago usando un lubrificante non siliconico .

Ëéðáßíåôå ôïõò äáêôõëßïõò-o ôçò

êáéíïýñéáò âåëüíáò ìå ìç óéëéêïíïý÷ï

ëéðáíôéêü.

10.

Introduza a nova agulha na pistola.

Introduzca la nueva aguja en la pistola.

Inserire il nuovo ago nella pistola.

ÔïðïèåôÞóôå ôçí êáéíïýñéá âåëüíá óôï

ðéóôüëé.

309045 13

19--24 N.m

26--32 ft--lb (19--24 N.m)

DESAPERTAR

AFLOJAR

ALLENTARE

×ÁËÁÑÙÓÔÅ

11.

Instale, folgadamente, a tampa da extremidade e a contraporca.

Instale, sin apretar, la tapa y la contratuerca.

Installare il tappo e il blocco, lentamente.

ÔïðïèåôÞóôå, ðéÝæïíôáò åëáöñÜ, ôï

êáðÜêé ôïõ Üêñïõ êáé ôï áóöáëéóôéêü

ðåñéêü÷ëéï.

SILICONE

SILICIO

SILICONE

ÓÉËÉÊÏÍÇ

Lubrificar

Engrasar

Lubrificare

Ëßðáíóç

12.

Lubrifique os vedantes da nova agulha, utilizando uma massa lubrificante sem silicone .

Engrase las juntas tóricas de la nueva aguja utilizando una grasa sin silicona .

Lubrificare gli anelli di tenuta del nuovo ago usando un lubrificante non siliconico .

Ëéðáßíåôå ôïõò äáêôõëßïõò-o ôçò

êáéíïýñéáò âåëüíáò ìå ìç óéëéêïíïý÷ï

ëéðáíôéêü.

Junta

Junta

Guarnizione

ÐáñÝìâõóìá

13.

Lubrifique as roscas do difusor/encaixe.

Coloque a junta no difusor/encaixe.

Engrase las roscas del difusor/asiento.

Coloque la junta en el difusor/asiento.

Ingrassare le filettature del diffusore/sede.

Inserire la guarnizione della sede/diffusore.

Ëéðáßíåôå ôá óðåéñþìáôá ôïõ

äéá÷õôÞñá/ôïõ åäñÜíïõ. ÔïðïèåôÞóôå

ôï ðáñÝìâõóìá óôïí äéá÷õôÞñá/óôï

Ýäñáíï.

14.

Aperte o gatilho ao instalar a junta e o difusor/encaixe. Aplique um binário de aperto de 19--24 N S m.

Apriete el gatillo mientras instala la junta y el difusor/asiento. Apriete a un par de

26--32 ft lb (19--24 N

S m).

Premere il grilletto mentre si installa la guarnizione e il diffusore/sede. Serrare fino a 19--24 N S m (26--32 piedi libbra).

ÊñáôÜôå ðáôçìÝíç ôç óêáíäÜëç åíüóù

ôïðïèåôåßôå ôï ðáñÝìâõóìá êáé ôïí

äéá÷õôÞñá/ôï Ýäñáíï. ÓôñÝøôå ìå

äýíáìç 26—32 ft lb (19—24 NSm).

14 309045

REGULAR AGULHA / AJUSTAR AGUJA

REGOLARE AGO / ÑÕÈÌÉÓÔÅ ÔÇ ÂÅËÏÍÁ

1.

Segure a pistola com o bocal virado para cima.

Sujete la pistola con la tobera hacia arriba.

Tenere la pistola con l’ugello diritto.

ÊñáôÞóôå ôï ðéóôüëé ìå ôï áêñïöýóéï

óôñáììÝíï ðñïò ôá åðÜíù.

3/4 de volta

3/4 de vuelta

3/4 di giro

ÓôñïöÞ êáôÜ 3/4

NOTA: se a agulha estiver correctamente ajustada, o gatilho movimentar-se-á folgadamente.

NOTA: Cuando la aguja está bien ajustada, el gatillo se moverá libremente.

NOTA: Quando l’ago è regolato in modo corretto, il grilletto si muove liberamente.

ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ÅÜí ç âåëüíá ôïðïèåôçèåß óùóôÜ, ç óêáíäÜëç èá

êéíåßôáé åëåýèåñá.

2.

Rode a contraporca no sentido dos ponteiros do relógio até ver e sentir o gatilho a subir ligeiramente.

Gire la contratuerca en sentido horario hasta que vea y sienta que el gatillo sube ligeramente.

Girare il blocco in senso orario fino a quando non si vede e non si sente il grilletto sollevarsi leggermente.

ÓôñÝøôå ôï áóöáëéóôéêü ðåñéêü÷ëéï

äåîéüóôñïöá Ýùò üôïõ äåßôå êáé áéóèáíèåßôå

ôç óêáíäÜëç íá óçêþíåôáé åëáöñþò.

3.

Rode a contraporca 3/4 de volta no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.

Gire la contratuerca 3/4 de vuelta en sentido antihorario.

Girare il blocco di 3/4 di giro in senso antiorario.

ÓôñÝøôå ôï áóöáëéóôéêü ðåñéêü÷ëéï

áñéóôåñüóôñïöá êáôÜ 3/4.

309045 15

16 309045

4.

Ligue a mangueira, instale o bico e a protecção.

Conecte la manguera de fluido, instale la boquilla y la protección.

Collegare il flessibile del fluido, installare l’ugello e la protezione.

ÓõíäÝóôå ôïí åëáóôéêü óùëÞíá ñåõóôïý,

åãêáôáóôÞóôå ôï ìðåê êáé ôïí ðñïöõëáêôÞñá.

APERTAR

APRETAR

SPREMERE

ÐÉÅÓÔÅ

5.

Ferre a bomba. Consulte o manual do equipamento.

Cebe el pulverizador. Consulte el manual del pulverizador.

Adescare lo spruzzatore. Fare riferimento al manuale dello spruzzatore.

Ðñïâåßôå óå ðñïÝã÷õóç ôïõ ìç÷áíÞìáôïò

âáöÞò. Âë. åã÷åéñßäéï ôïõ ìç÷áíÞìáôïò

âáöÞò.

6.

Accione a pistola para um balde metálico ligado

à terra até sair produto desta.

Dispare la pistola hacia el interior de un cubo metálico conectado a tierra hasta que salga fluido.

Attivare la pistola nel secchio di metallo collegato a terra fino a quando il fluido non fluisce dalla pistola.

ÓçìáäÝøôå óå ãåéùìÝíï ìåôáëëéêü äï÷åßï êáé

ðéÝóôå ôç óêáíäÜëç Ýùò üôïõ ôï ñåõóôü áñ÷ßóåé

íá åîÝñ÷åôáé áðü ôï ðéóôüëé.

SOLTAR

SOLTAR

RILASCIARE

ÅËÅÕÈÅÑÙÓÔÅ

7.

Solte o gatilho. A circulação do produto deve ser imediatamente interrompida.

Suelte el gatillo. El caudal de fluido deberá parar inmediatamente.

Rilasciare il grilletto. Il fluido deve fermarsi immediatamente.

ÁöÞóôå ôç óêáíäÜëç. Ç ñïÞ ôïõ ñåõóôïý ðñÝðåé

íá äéáêüðôåôáé áìÝóùò.

8.

Aplique o fecho do gatilho.

Fije el bloqueo del gatillo.

Inserire la sicura.

Áóöáëßóôå ôç óêáíäÜëç.

9.

Tente accionar a pistola. Não deve sair produto.

Intente disparar la pistola. No debería salir fluido.

Tentare di attivare la pistola. Non deve uscire alcun fluido.

ÐñïóðáèÞóôå íá ðéÝóåôå ôç

óêáíäÜëç. Äåí ðñÝðåé íá åîÝñ÷åôáé

ñåõóôü.

10.

Se a pistola falhar qualquer um dos testes, efectue a descompressão , desligue a mangueira, reajuste a agulha e repita os testes.

Si la pistola no pasa una de estas dos pruebas, libere la presión , desconecte la manguera y vuelva a ajustar la aguja; repita las pruebas.

Se la pistola non supera il test, scaricare la pressione , scollegare il flessibile e regolare di nuovo l’ago; ripetere il test.

ÅÜí áðïôý÷ïõí êáé ïé äýï äïêéìÝò,

ðñïâåßôå óå åêôüíùóç ôçò

ðßåóçò , áðïóõíäÝóôå ôïí åëáóôéêü

óùëÞíá, åðáíáôïðïèåôÞóôå ôç

âåëüíá êáé åðáíáëÜâåôå ôéò

äïêéìÝò.

309045 17

Desenho das peças / Diagrama de piezas

Schema delle parti /

Ó÷åäéÜãñáììá ÅîáñôçìÜôùí

10

243011, A

243012, A

246506, A

33

26

9

8

1 32

7 n

Fornecido com 1

Incluida con 1

Incluso con 1

ÓõìðåñéëáìâÜíåôáé óôï 1

15a n

2

6 n 15

12 11

4

1

243012 e 246506 apenas

243012 y 246506 únicamente

Solo 243012 e 246506

243012 & 246506 ìüíï

3

23

22

24

1 5 ti1432b

18 309045

1

2 n

3

4

5

6 n

7 n

8

9

10

11

12

13

Lista de peças / Lista de piezas

Elenco delle parti / ÊáôÜëïãïò ÅîáñôçìÜôùí

Ref.

No.

Part No.

Description Qty.

Ref.

No.

Part No.

Description Qty.

15 n

15a

22

243092

218070

237859

243161

243353

243639

195495

238817

195384

243084

218131

179733

195395

115483

107110

115484

195419

156766

241865

221515

286515

243004

243281

113409

KIT, repair, gun, SG2/SG3 includes 9, 12

KIT, repair, gun SG3--E/SG3--A includes 9, 12

GUARD, tip

RAC IV (243011, 243012)

RAC 5 (246506)

TRIGGER, repair kit includes 32, 33, SG2, SG3, SG3--E

TRIGGER, repair kit

1

1

1 includes 32, 33, SG3A

GUARD, trigger

KIT, swivel (243012, 246506)

ADAPTER, gun inlet (243011)

FILTER, gun, SG2/SG3

FILTER, gun, SG3--E/SG3--A

SEAL, sleeve

CAP, end

LOCKNUT, SG2/SG3

LOCKNUT, SG3--E/SG3--A

PIN, actuator

HOUSING, needle

GASKET

NEEDLE, gun metal seal)

TIP, spray, cylinder

RAC IV, (243011, 243012)

RAC 5, (246506)

KIT, seal

RAC IV (243011, 243012) 1

(inlcudes 2 rubber gasketsand 2 metal seals)

RAC 5 (246506)

(includes 5 rubber gaskets and 5 metal seals)

RETAINER, guard

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

23

24

26

32

33

195393

195788

195920

115485

195389

195390

177538

105334

HANDLE, gun

SG2

SG3, SG3--E

SG3--A

O-RING

HOUSING, fluid

SG2

SG3 ALL

STUD, trigger

NUT, lock, hex

Y

Etiquetas e cartões de perigo e aviso disponíveis gratuitamente.

n

Mantenha estas peças sobressalentes à mão, para minimizar o tempo de paragem.

Y

Se encuentran disponibles etiquetas de peligro y de advertencia, adhesivos y tarjetas de recambio sin cargo alguno.

n Mantenga estas piezas de repuesto disponibles para reducir los períodos de inactividad.

Y

Ulteriori etichette di pericolo e di avvertenza e le schede sono disponibili gratis.

n

Ricambi raccomandati per primo intervento da tenere a portata di mano per ridurre i tempi di fermo macchina.

Y ÅöåäñéêÝò ðéíáêßäåò, åôéêÝôåò êáé óçìáôÜêéá Êéíäýíïõ

êáé Ðñïåéäïðïßçóçò äéáôßèåíôáé äùñåÜí.

n Ãéá ïéêïíïìßá ÷ñüíïõ, Ý÷åôå äéáèÝóéìá ôá óõãêåêñéìÝíá

áíôáëëáêôéêÜ.

1

1

1

1

1

1

1

1

309045 19

20 309045

Notas / Notas / Note /

Óçìåéþóåéò

Garantia Standard da Graco / Garantía estándar Graco

Garanzia standard Graco / ÂáóéêÞ Åããýçóç Graco

Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by Graco and bearing its name to be free from defects in material and workmanship on the date of sale by an authorized Graco distributor to the original purchaser for use. With the exception of any special, extended, or limited warranty published by Graco, Graco will, for a period of twelve months from the date of sale, repair or replace any part of the equipment determined by Graco to be defective. This warranty applies only when the equipment is installed, operated and maintained in accordance with Graco’s written recommendations.

This warranty does not cover, and Graco shall not be liable for general wear and tear, or any malfunction, damage or wear caused by faulty installation, misapplication, abrasion, corrosion, inadequate or improper maintenance, negligence, accident, tampering, or substitution of non-Graco component parts. Nor shall Graco be liable for malfunction, damage or wear caused by the incompatibility of

Graco equipment with structures, accessories, equipment or materials not supplied by Graco, or the improper design, manufacture, installation, operation or maintenance of structures, accessories, equipment or materials not supplied by Graco.

This warranty is conditioned upon the prepaid return of the equipment claimed to be defective to an authorized Graco distributor for verification of the claimed defect. If the claimed defect is verified, Graco will repair or replace free of charge any defective parts. The equipment will be returned to the original purchaser transportation prepaid. If inspection of the equipment does not disclose any defect in material or workmanship, repairs will be made at a reasonable charge, which charges may include the costs of parts, labor, and transportation.

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE, AND IS IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT

NOT LIMITED TO WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Graco’s sole obligation and buyer’s sole remedy for any breach of warranty shall be as set forth above. The buyer agrees that no other remedy (including, but not limited to, incidental or consequential damages for lost profits, lost sales, injury to person or property, or any other incidental or consequential loss) shall be available. Any action for breach of warranty must be brought within two (2) years of the date of sale.

GRACO MAKES NO WARRANTY, AND DISCLAIMS ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR

A PARTICULAR PURPOSE, IN CONNECTION WITH ACCESSORIES, EQUIPMENT, MATERIALS OR COMPONENTS SOLD

BUT NOT MANUFACTURED BY GRACO.

These items sold, but not manufactured by Graco (such as electric motors, switches, hose, etc.), are subject to the warranty, if any, of their manufacturer. Graco will provide purchaser with reasonable assistance in making any claim for breach of these warranties.

In no event will Graco be liable for indirect, incidental, special or consequential damages resulting from Graco supplying equipment hereunder, or the furnishing, performance, or use of any products or other goods sold hereto, whether due to a breach of contract, breach of warranty, the negligence of Graco, or otherwise.

PARA CLIENTES PORTUGUESES DA GRACO

As partes confirmam que solicitaram que o presente documento, assim como todos os demais documentos, notas e processos legais inseridos, atribuídos ou instituídos de acordo com o mesmo ou relacionados directa ou indirectamente com este documento, fossem redigidos em inglês.

PARA LOS CLIENTES DE GRACO QUE HABLAN ESPAÑOL

Las partes reconocen haber convenido que el presente documento, así como todos los documentos, notificaciones y procedimientos judiciales emprendidos, presentados o establecidos que tendan que ver con estas garantías directa o indirectamente, estarán redactados en inglés.

PER I CLIENTI GRACO ITALIANI

Le controparti riconosco di aver richiesto che il presente documento, e tutti gli altri documenti, avvisi e informazioni di natura legale sottoscritti, conferiti o istituiti direttamente o indirettamente, siano redatti in lingua inglese.

ÃÉÁ ÐÅËÁÔÅÓ ÔÇÓ GRACO ÅËËÁÄÁÓ

Ôá ÌÝñç áíáãíùñßæïõí ôçí åíôïëÞ ôïõò ãéá ôç óýíôáîç óôçí áããëéêÞ ãëþóóá ôïõ ðáñüíôïò åããñÜöïõ, êáèþò êáé ôïõ óõíüëïõ

ôùí ëïéðþí åããñÜöùí, êïéíïðïéÞóåùí êáé íïìéêþí ðñÜîåùí, ôá ïðïßá õðïãñÜöïíôáé, äßäïíôáé, Þ èåóðßæïíôáé óýìöùíá ìå ôï

ðáñüí Þ óå Üìåóç Þ Ýììåóç ó÷Ýóç ìå ôï ðáñüí.

ADDITIONAL WARRANTY COVERAGE

Graco does provide extended warranty and wear warranty for products described in the “Graco Contractor Equipment Warranty

Program”.

309045 21

PARA EFECTUAR ENCOMENDAS OU PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA , contacte o seu distribuidor da Graco.

PARA REMITIR UN PEDIDO O SOLICITAR SERVICIO , póngase en contacto con su distribuidor Graco.

PER EFFETTUARE UN ORDINE O PER ASSISTENZA , contattare il distributore Graco.

ÃÉÁ ÐÁÑÁÃÃÅËÉÅÓ ¹ ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ ÔÏÕ ÅÎÏÐËÉÓÌÏÕ ÓÁÓ , áðïôáíèåßôå óôïí ôïðéêü óáò äéáíïìÝá Graco.

All written and visual data contained in this document reflects the latest product information available at the time of publication. Graco reserves the right to make changes at any time without notice.

Sales Offices: Minneapolis, Detroit

International Offices: Belgium, Korea, Hong Kong, Japan

GRACO INC. P.O. BOX 1441 MINNEAPOLIS, MN 55440--1441 http://www.graco.com

PRINTED IN U.S.A. 309045 12/1999, Revised 9/2003

22 309045

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement