Graco Färgtryck Regulator for Högtryck Owner's Manual

Graco Färgtryck Regulator for Högtryck Owner's Manual | Manualzz
BRUKSANVISNING
RESERVDELSLISTA
306-878
V
Rev F
Fl\RGTRYCKREGULATOR FOR HOGTRYCK
Modell 206- 661 Serie D
Max ingaende fargtryck 207 bar
70-207 bar arbetsomrade
Modell 217-576 Serie B
Max ingaende fargtryck 207 bar
0-70 bar arbetsomrade
Anviinds i sprutmalningssystem for kontro11 Dch reg1ering av fargtrycket till en sprutpistol eller automatventil direkt fran en pump eller ett f'rgdistributionssystem.
£GENSKAPER _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
* Storsta miingd genomo regulatorn ar ca 13 l/min {visko•
•
•
*
*
sitet 70 cP vid 24 C}.
Hardmetallventil {kula och sate} for installning av
fargtrycket.
En liten kolv av metall {i stallet for ett stort
membran av mylar} dam par pulseringen i ledningarna.
Skala {1-8} pa ventilkroppen for noggrann inst'llning.
Packning av polyetylen med rostfri fjadrande expander
ger lackagefri kolvtatning.
Regulatorn ar forsedd med tva intag och tva uttag for
att underl.tta monteringen samt for montering av
extra manometer.
.....·~Ii'··
INSTALLATION _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-"--
Intag
NPT
Koppla in enbart en sprutpistol eller automatventil till
varje regulator.
Insta 11 era regu latorn pa farg ledni ngen ti 11 sprutpi sto 1en.
Se fig 1. Genom regulatorns intag 3/8" NPT{F) och
1/4" NTP{F) uttag markt "In' respektive "Out".
1/4·· NPT
Uttag
En manometer for farg finns som extra Ii 11behor och kan
kopplas in pi det extra uttaget.
Typiskt cirkulationssystem med flera pistoler.
F.iirgtrycksregulator
Ma nom et er
TrYCkIUftS'~
regulator
pump,
'SprUlpistol
En sprutpistol utan cirkulator
Matarladnlng
·
~
'''~~~h
Jl~~}
-
-
FargbehAllara
Fig 1
GRACO, Box 25095,-100 23 Stockholm
FUNKTION _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Reglering av regulatorn.
1 Fargtryckregulatorn styr h'ycket pa dess utloppssida.
Vrid ratten moturs for at! minska trycket och medurs
for att oka det.
2 Stall in lufttrycket pa pumpen och fargtryckregulatorn
for basta sprutresulta!. lett cirkulationssystem
skall ocks. returtryckregulatorn justeras. Notera installningen {se fig 2} for regulator och manometer pa
pumpen for kommande malningsobjekt.
'
RENGORING AV REGULATORN _ _ _ _ _ _ _ _ __
1 Spola regulatorn med lampligt losningsmedel Sa snart
som rest en av systemet eller delar av det rengors.
Oppna regulatorn helt genom att vrida ratten moturs.
2 Vid byte av farg skall regulatorn alltid tas isar for
rengoring.
OET AU FORTE CKN ING
Pas nr OAt nr
1
1
2
3
4
4
5
6
7
8
9
9
10
100-322
100-639
101-885
101-954
150-513
100-340
*150-670
166-976
166-982
*166-985
166-986
501-511
**108-317
Anta 1
Benamning
lasbricka 7/16" (;06-661 enbart)
Lasbricka 3/8" (217-576 en bart)
Skruv inse. 1/4"-20.1 3/4'
Lasring 0,75"
LasmuHer 7/16"-20
lasmutter 3/8"-16
Kopparpackning
Justerratt
Cylinder
O-ri ng PTFE
Fjader 206-661
Fjader 217-576
UHMW polyetylenpackning
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Oet nr
Pas nr
Benamni ng
166-988 Fj iiderstyrni ng
167-001 Spindel 1/4'-7/16'-20 (206-661)
156-953 Spindel 1/4"-3/8"-16 (217-576)
177-125 Hus
167-016 Gavel
181-348 Kolv
167-018 Styrning
167-019 Styrning
167-020 Oistansror
171-885 Bricka, acetalplast
**206-523 Venti lsote
**206-978 Ventilkula
100-023 8ri cka 3/8" (217-576 enbart)
11
12
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
26
• Rekommenderade reservdelar i lager •
•• Ingar i reparationssats 220-140.
220-140 reparationssats (maste bestollas separat)
Pos nr Anta 1
10
1
20
1
21
1
OETALJRITNING
Moment 10-11 Nm
"~g
Anviind Loctite Grade TL 142
eller motsvarande pA gangorna
~""---j
3~
15~
Montera med
/ kanten nedat
,1'
Anviind Loctite
~Grade
TL141 eller ---_2'61
motsvarande pa
______ 4
~
gangorna
2
t!ff""
nteringsdetaljer
Antal
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
/DPQD LQWH IDUJ HOOHU ORVQLQJVPHGHO L V\VWHPHW XQGHU PHU DQ GDJDU‡
)DUJNDQ WRUND SD UHJXODWRUQV NROY RFK JH XSSKRY WLOO OLLFNDJH YLG
NDOYSDFNQLQJHQ 6NXOOH GHW IDUHNDPPD WD LVDU RFK UHQJRU
2P PDQRPHWHU DQYDQGV VODSS SL WU\FNHW L SLVWROHQ QDU WU\FNHW UHGXFHUDV
$QQDUV HUKLOOV LQWH UDWW WU\FN SD VNDODQ
9$51,1*
2SSQD DOOWLG UHJXODWRUQ DFK DYODVWD WU\FNHW L V\VWHPHW LQQDQ VHUYLFH VNDOO XWIRUDV SD UHJXODWRUQ
5HJHOEXQGHQ NDQWUDOO DFK UHQJRULQJ DY UHJXODWRUQ RFK VPRUMQLQJ DY NROYSDFNQLQJ RFK NROY DU QDG
YDQGLJ IRU DWW GHQ VNDOO IXQJHUD WL7OIUHGVVWDOODQGH
1RUPDOW EHKRYHU PDQ HQEDUW E\WD NDOYSDFNQLQJ 6DWH NXOD RFK NROY E\WV P\FNHW VDOODQ 9DU IRUVLNWLJ
PHG NXOD RFK VDWH VD DWW LQWH KDUGPHWDOOHQ VNDGDV
6PRUM NROYSDFNQLQJHQ DY SDO\HW\OHQ NROY RFK IMDGHUVW\UQLQJ PHG QDJRW IHWW SD OLOLXPEDV 0RQWHUD GHODUQD
L RPYDQG DUGQLQJ PRW LVDUWDJQLQJHQ VH GHWDOMULWQLQJ 2UD LQWH WLOO YHQWLOVOWHW PHU DQ HWW PRPHQW SR
NSP )RU KDUG DWGUDJQLQJ NDQ EU\WD VDQGHU VH[NDQWHQ SD VDWHW
SERVICEINFD~MATIDN
$QGUDG GHO
5HJXODWRU
VHULH UHJXODWRU
VHULH %
$QGULQJ
3DV QU
2HW QU
%HQDPQLQJ
*DPPDO
1\
3DFNQLQJ
3DFNQLQJ
*DPPDO
1\
:
.ROY
.ROY
7,//%(+25 PDVWH EHVWLOODV VHSDUDW )$5*75<&.0$120(7(5
DWW DQVOXWDV SD H[WUD XWWDJHW
EDU
EDU
1/4' 137 0 DQVOXWQLQJ EDN
UHJXODWRUQ
)-$25$5 IRU ODJUH WU\FNRPULGHQ PHG UHJXODWRU URGIDUJDG IRU RPUDGH EDU
EODIDUJDG IRU RPUDGH EDU
67$1'$52)-$'(5 VYDUWIDUJDG SDV QU UHNRPPHQGHUDV IRU
RPUDGH EDU
$125,1*66$76 IRU KRJYLVNRVD PDWHULDO
7U\FNRPUDGHQ IRU UHJOHULQJ
EDU
EDU
D
0D[ IODGH PHG F3V PDWHULDO YLG & OPLQ
+DUGPHWDOO NRSSDU NDGPLHUDW RFK IRU]LQNDW VWDO
'HODU L NRQWDNW PHG YDWVND
URVWIULWW VWDO DFHWDOSODVW PTFE 8+0: SRO\HW\OHQ
KDUGIDUNURPDW URVWIULWW VWDO
I
s )
GRAGO ING. garanterar att all utrustning sam tillverkats av foretaget och bar dess namn ar fri fran fel i
materi a loch ti 11 verkni ng under norma I anvandni ng och skotse 1. Garanti n ga 11 er for den ursprung Ii ge koparen under en tid av 12 manader fran inkopsdagen, och den galler endast am utrustningen installeras och
anvands i enlighet med fabrikens r,kommendationer. Garantin omfattar int, skador eller slitage sam vallats
av felaktig anvandning, slitskador, korrosion, forsummelse, ulyckor, felaktig installation eller ingrepp
som
p~verkar
den norma1a funktionen.
For den handelse nagra fel konstateras pa GRAGO utrustning sam levererats inom den ovan namnda 12-manadersperioden, kommer den auktoriserade GRAGO distributoren sam levererat utrustningen att gratis reparera eller byta ut sadana felaktiga delar, om de sands in med betald frakt till fabriken eller den auktoriserade GRACO distributoren, och det vid GRAGO INC's kontroll visar sig att det verkligen foreligger
fel i material eller tillverkning. Om alltsa ett material eller tillverkningsfel konstaterats, kommer
detta att avhjalpas och delen returneras med betald frakt inom Sverige. Om undersokningen visar att det
inte foreligger nagot fel i material eller arbete, kommer reparationen att utforas till rimlig kostnad.
Fran andra hall kopta enheter, sam ingar i utrustningar fran GRACO har sina tillverkares normal a garanIi er.
I denna utrustning anvanda kemikalier och vatskor, varken tillverkas eller saljes av ass. Vi ar darior
icke ansvariga for deras egenskaper.
Pa grund av det stora mangfald material, sa sam t ex farger, lacker och losningsmedel, och pa grund av
olika reaktionsbeteende bar koparen och anvandaren av denna utrustning, fran materialtillverkaren, iohamta samtliga med hanteringen av vederborandes sp,ciella material sammanhangande fakta, aven sa vitt
galler kontakt mellan materialet ifraga och de i utrustningen anvanda tatningarn, och metal lerna.
Vi papekar uttryckligen at! halogeniserade kolvaten i kontak! mad aluminium och galvaniserade delar,
sam kan finnas i utrustningen,under vissa forhallanden (beroende 'v tryck, temperatur och koncentration)
kan reagera med explosion sam foljd. Narmare uppgifter skall inhamtas has materialtillverkaren.
Tankbara risker genom giftiga sprutdimmor, eld explosion, reaktionstider efter blandning och toxisk
effekt hos bearbetat material eller dess komponenter be!raffande manniskor och djur samt vaxter, bor diskuteras och tagas hansyn till.
Oenna garan!i ar exklusiv och ersat!er alia andra gar,n!ier (skriftliga, muntliga eller underforstadda)
inklusive garantier am saljbarhet i andra avseenden an vad som angivits har ovan, och garanti for lamplighet for ett speciellt andamal. Med undantag for vad som sagts har ovan avvisar vi ut!ryckligen alia
former av krav grundade pa direkta eller indirekta skador eller for luster.
GRACO
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement