Graco 332966E, Kommunikationssatser Användarmanual

Graco 332966E, Kommunikationssatser Användarmanual | Manualzz
Handbok – reservdelar
Kommunikationssatser
332966E
SV
Används för att kommunicera från en styrmodul för display (DCM) eller från en styrmodul för avancerad
display (ADCM) till en programmerbar logisk styrenhet (PLC), som inte är från Graco, eller ett avancerat
webbgränssnitt (AWI).Endast för yrkesmässigt bruk.
Ej godkänd för användning i explosiva atmosfärer eller i riskområden.
Viktiga säkerhetsanvisningar
Läs alla varningar och anvisningar i denna handbok och i din
systemhandbok. Spara dessa anvisningar.
Sats 24N978, fiberoptisk omvandlare
(fiberoptisk till seriell omvandlare)
Sats 24N977, modbus gateway (modbus
TCP till modbus RTU-omvandlare)
PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.
Varningar
Föreskrifterna nedan gäller för installation, drift, jordning, skötsel och reparation av utrustningen.Utropstecknet
uppmärksammar dig på en allmän varning och symbolen för fara anger åtgärdsspecifika risker.Referera till de här
varningarna när dessa symboler visas i handbokens text eller på varningsetiketter.Produktspecifika risksymboler och
varningar som inte finns i det här avsnittet kan förekomma, där så är tillämpligt, i denna handbokens text.
VARNING
BRAND-- OCH EXPLOSIONSRISK
BRAND
Brandfarliga ångor, till exempel från lösningsmedel och färg, i arbetsområdet kan antändas eller
explodera.För att undvika brand och explosion:
• Använd utrustningen endast i välventilerade utrymmen.
• Avlägsna alla gnistkällor; som sparlågor, cigarretter, sladdlampor och plastöverdrag (risk för
gnistbildning från statisk elektricitet).
• Håll arbetsområdet fritt från skräp inbegripet lösningsmedel, trasor och bensin.
• Sätt inte in eller dra ut sladdar och tänd eller släck inte ljus när det finns eldfarliga ångor.
Jordning.
• Jorda all utrustning i arbetsområdet.Se anvisningar för Jordning
• Använd endast jordade slangar.
• Håll pistolen stadigt mot kanten när pistolen trycks av ned i det jordade kärlet.Använd inte
kärlinsatser om de inte är antistatiska eller ledande.
• Avbryt drift omedelbart vid statisk gnistbildning eller om du känner en stöt. Använd inte utrustningen
innan du har lokaliserat och rättat till felet.
• Ha en fungerande brandsläckare tillgänglig vid arbetsområdet.
RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR
Denna utrustning måste jordas.Felaktig jordning, inställning eller användning av systemet kan
orsaka elstötar.
• Stäng av och koppla från strömmen med huvudbrytaren innan kablar kopplas bort och innan
service utförs på utrustningen eller den installeras.
• Anslut endast till en jordad strömkälla.
• All elektrisk ledningsdragning måste utföras av behörig personal och i enlighet med lokala normer
och föreskrifter.
2
332966E
Varningar
VARNING
RISKER VID FELAKTIG ANVÄNDNING AV UTRUSTNINGEN
Felaktig användning kan leda till dödsfall eller allvarliga skador.
• Använd inte enheten om du är trött eller påverkad av alkohol eller mediciner.
• Överskrid inte maximalt arbetstryck eller märktemperatur för den lägst klassade
systemkomponenten.Se avsnittet Tekniska specifikationer i alla utrustningshandböcker.
• Använd vätskor och lösningsmedel som är förenliga med utrustningens våta delar.Se
avsnittet Tekniska specifikationer i alla utrustningshandböcker. Läs igenom vätske- och
lösningsmedelstillverkarens föreskrifter. Begär att få ett säkerhetsdatablad (SDS) med fullständig
information om materialet från distributören eller återförsäljaren.
• Lämna inte arbetsområdet när utrustningen är spänningssatt eller under tryck.
• Slå av all utrustning och följ Tryckavlastande procedur när utrustningen inte används.
• Kontrollera utrustningen dagligen.Byt omedelbart ut slitna eller skadade delar och använd endast
originalreservdelar.
• Ändra eller modifiera inte utrustningen.Ändringar eller modifieringar kan göra
myndighetsgodkännanden ogiltiga och skapa säkerhetsrisker.
• Kontrollera att all utrustning är klassad och godkänd för miljön i vilken den används.
• Använd endast utrustningen för avsett ändamål.Kontakta din distributör för information.
• Dra slangar och kablar iväg från trafikerade områden, skarpa kanter, rörliga delar och varma ytor.
• Slangarna ska varken knäckas, böjas kraftigt eller användas för att dra utrustningen.
• Låt inte barn och djur befinna sig inom arbetsområdet.
• Följ alla gällande säkerhetsföreskrifter.
332966E
3
Översikt
Översikt
FO-omvandlaren (24N978) möjliggör modbus
RTU-kommunikation mellan flera styrmoduler för
display (DCM) eller styrmoduler för avancerad display
(ADCM) och en programmerbar logisk styrenhet
(PLC). Om den används utan en modbus-gateway är
FO-omvandlaren direktansluten till modbus-PLC:en
via en seriell kabel. Använd modbus-port 24N977
för ethernet-kommunikation mellan FO-omvandlaren
och AWI:n. Mer information om anslutning till en PLC
krävs finns i handbok 312785, Graco portenheter.
Profibus, Ethernet IP, DeviceNet och flera andra
alternativa PLC-protokoll finns.
Installation
För att undvika elstötar, slå av strömmen
till utrustningen och stäng av strömmen vid
huvudströmbrytaren före installation.All elektrisk
ledningsdragning måste utföras av behörig
personal och i enlighet med lokala normer och
föreskrifter.
OBSERVERA
För att undvika att kretskortet skadas ska du bära
ett jordningsband med artikelnummer 112190 jorda
på korrekt sätt.
4
332966E
Sats 24N978, för modbus RTU-kommunikation
Sats 24N978, för modbus
RTU-kommunikation
FO-omvandlaren möjliggör modbus
RTU-kommunikation, via en seriell kabel,
med en programmerbar logisk styrenhet (PLC)
som tillhandahålls av användaren. Beroende
på dina systemkrav kan FO-omvandlaren
monteras i en AWI-modul (Graco PN 15V337), en
strömförsörjningsmodul (Graco PN 16M167) eller på
en DIN-skena som tillhandahålls av användaren.
Elektriska anslutningar
Använd medföljande ledningar (ref. 2 och 3) för
att koppla FO-omvandlarens plus- och minuspoler
till strömförsörjningens plus-och minuspoler (F).
FO-omvandlaren har ett inspänningsområde från 10
till 48 V DC, med en strömförbrukning på 0,5 W.
Delar sats 24N978
Ref.
Del
Beskrivning
Antal
1
2
112515
8
———
3
———
4
16K465
7
125816
*
———
*
———
*
112512
*
112514
HYLSA, ledning, röd
LEDNING, koppar,
1,29 mm (16 gauge)
LEDNING, koppar,
1,29 mm (16 gauge)
OMVANDLARE,
fiberoptisk till seriell
KOPPLINGSPLINT,
med två nivåer och
fyra ledare
LEDNING, skärmad,
1,29 mm (24 gauge)
LEDNING, tvinnat
par, 1,29 mm (18
gauge)
HYLSA, ledning,
orange
HYLSA, ledning, gul
3 45 cm
(1,5 ft.)
3 45 cm
(1,5 ft.)
1
2
Figure 1
Vid installation i en kåpa med nätdel (16M167
och 24R086) kopplas nätdelen till fiberoptiska
omvandlaren (4) genom kopplingsplintarna. Med
nätdel 16M167 måste också säkerhetsbarriären
kopplas till nätdelen. Koppla plus till plus och minus
till minus.
1 61 cm
(2 ft.)
1 61 cm
(2 ft.)
6
4
Objekt markerade med — — — säljs inte separat.
*Endast för Intelligent Paint Kitchen. Se
bruksanvisningen till Intelligent Paint Kitchen.
332966E
5
Sats 24N978, för modbus RTU-kommunikation
Kabelanslutningar för kommunikation
1. Använd en fiberoptisk kabel för att skapa
en korsad anslutning från FO-omvandlaren
till styrmodulen för display (DCM) eller
styrmodulen för avancerad display (ADCM).
Se Tillbehör, page 13 beträffande tillgängliga
fiberoptiska kablar från Graco.
Färger
FO--om- Port DCM eller
Port FO
vandlare
ADCM
Röd ledare
TX (ljusare
färg)
1 (mörkare
färg)
Svart ledare
RX
(mörkare
färg)
2 (ljusare färg)
2. Koppla enligt tabellen nedan och bild 2 vid
inkoppling av flera DCM eller ADCM i serie.
Färger
DCM- eller
ADCM-port
före
DCM- eller
ADCM-port
efter
Röd ledare
6 (ljusare
färg)
1 (mörkare
färg)
Svart ledare
5 (mörkare
färg)
2 (ljusare
färg)
Figure 2 Inkoppling av flera DCM eller ADCM
6
332966E
Sats 24N978, för modbus RTU-kommunikation
3. Använd en seriell kabel (tillhandahållen
av kunden) för att göra en
RS-232/RS-485-anslutning till PLC:n enligt
följande tabell.
Anslutning
FO--omFO
vandlare
RS--232
RS
RS--485
RS
(tvåledare)
A
Jord
Jord
B
används ej
Data B (+)
C
Rx (IN)
Data A (-)
D
används ej
används ej
E
Tx (UT)
används ej
Inställning av fiberoptiska omvandlaren
1. Ställ DIP-brytarna längst ned på omvandlaren
enligt bilden. Inställningarna är korrekta för
endera RS-232 eller RS-485 tvåledare med 57,6
kbaud.
Figure 3
2. Ställ väljaren på RS-232 eller RS-422/485. Vi
rekommenderar RS-485 alla kablar längre än en
meter eller två.
332966E
7
Sats 24N978, för modbus RTU-kommunikation
AWI--modul 15V337
Installerad i AWI
BETECKNING:
Installerad på den av användaren tillhandahållna
Din--skenan
Din
4
FO-omvandlare (från sats 24N978).
7
Kopplingsplint (från sats 24N978)
F
Strömförsörjning. Se Tillbehör, page 13.
G
Kopplingsplint för jord (Graco artikelnr. 112443).
Se Tillbehör, page 13.
H
DIN-skenan (tillhandahållen av användaren) måste
vara jordad.
J
DCM eller ADCM (upp till 30 i en serie).
K
Fiberoptisk kabel att ansluta från DCM/ADCM till
FO-omvandlaren. Se Tillbehör, page 13.
L
Seriell kabel, tillhandahållen av kunden,
för att ansluta FO-omvandlaren till
kommunikationsenheten.
M
Programmerbar logisk styrenhet (PLC);
tillhandahållen av kunden.
U
Klämma för slutblock (Graco artikelnr. 255045). Se
Tillbehör, page 13.
V
Befintlig strömspärr (i 16M167).
OBS:
Området ovanför den streckade linjen, i alla
illustrationer, är det icke-farliga området.
Installerad i strömförsörjningsmodul 16M167
Fortsättning på nästa sida.
8
332966E
Sats 24N978, för modbus RTU-kommunikation
Installerad i sats 24R086 med nätdel, en
omvandlare
Installerad i sats 24R086 med nätdel, fler än en
omvandlare
332966E
9
Sats 24N978 och sats 24N977 för modbus TCP/AWI-kommunikation
Sats 24N978 och sats 24N977 för modbus
TCP/AWI-kommunikation
Modbus-gateway (sats 24N977) används med
FO-omvandlaren (sats 24N978) för att möjliggöra
modbus TCP-kommunikation med en programmerbar
logisk styrenhet (PLC), som tillhandahålls av
användaren.Modbus-gateway kan kopplas till
Gracos AWI-modul PN 15V337 för att möjliggöra
kommunikation med en persondator (PC) via en
ethernet-kabel.
Delar sats 24N977
Ref.
Del
Beskrivning
Antal
1
112515
HYLSA, ledning,
röd
LEDNING, koppar,
1,29 mm (16
gauge)
LEDNING, koppar,
1,29 mm (16
gauge)
OMVANDLARE,
modbus TCP till
modbus RTU
KABEL, kategori 5
10
2
———
3
———
5
16P893
6
121994
2. Använd medföljande ledningar (ref. 3) för att
ansluta FO-omvandlaren (4) till modbus-gateway
(5) enligt följande tabell.
Anslutning
FO--omFO
vandlare
A
B
C
D
E
modbus--gateway
Anslutning modbus
15
används ej
16
används ej
17
2 st om
0,46 m
(1,5 fot)
3 st om
0,46 m
(1,5 fot)
1
0,31 m
(1 fot)
Objekt markerade med — — — säljs inte separat.
Elektriska anslutningar
1. Använd medföljande ledningar (ref. 2) för
att koppla polerna 23 (-) och 24 (+) på
modbus-gateway till strömförsörjningens
plus- och minuspoler.Modbus-gateway har ett
inspänningsområde från 9 till 28 V DC, med en
strömförbrukning på 2,0 W.
Figure 4
Vid installation i en kåpa med nätdel (16M167
och 24R086) kopplas nätdelen till fiberoptiska
omvandlaren (4) genom kopplingsplintarna. Med
nätdel 16M167 måste också säkerhetsbarriären
kopplas till nätdelen. Koppla plus till plus och
minus till minus.
10
332966E
Sats 24N978 och sats 24N977 för modbus TCP/AWI-kommunikation
Kabelanslutningar för kommunikation
1. Använd en fiberoptisk kabel för att skapa
en korsad anslutning från FO-omvandlaren
till styrmodulen för display (DCM) eller
styrmodulen för avancerad display (ADCM).Se
Tillbehör, page 13 för tillgängliga fiberoptiska
kablar från Graco.
FO--omvandlare Port DCM eller ADCM
Port FO
TX
1
RX
2
332966E
2. För modbus TCP-kommunikation med en PLC:
Anslut en ethernet-kabel (kategori 5, RJ45),
tillhandahållen av kunden, från ethernet-porten
(T) på modbus-gatewayen direkt till en ledig
ethernet-port på PLC:n.Se Tillbehör, page 13 för
tillgängliga kategori 5-kablar från Graco.
PC:Använd
För AWI-kommunikation med en PC:
medföljande ethernet-kabel (6) för att ansluta
ethernet-porten (T), på modbus-gatewayen, till
en ledig port i AWI-modulens ethernet-switch
(R).Använd en andra ethernet-kabel (N),
tillhandahållen av användaren, för att ansluta
ethernet-switchen (R) till PC:n.
11
Sats 24N978 och sats 24N977 för modbus TCP/AWI-kommunikation
AWI--modul 15V337
Installerad i AWI
BETECKNING:
4
5
6
7
F
G
H
J
K
M
N
P
Installerad på den av användaren tillhandahållna
R
S
U
V
FO-omvandlare (från sats 24N978)
Modbus-gateway (från sats 24N977)
Kategori 5/RJ45-kabel, 0,31 m (1 fot), att koppla från
modbus-gateway till ethernet-switch.
Kopplingsplint (från sats 24N978)
Strömförsörjning.Se Tillbehör, page 13 för tillval 15
V och 24 V.
112443 Kopplingsplint för jord
DIN-skena (tillhandahållen av användaren) måste
vara jordad
DCM eller ADCM (upp till 30 i en serie)
Fiberoptisk kabel att ansluta från DCM/ADCM till
FO-omvandlaren.Se Tillbehör, page 13.
Programmerbar logisk styrenhet (PLC)
Ethernet-kabel (kategori 5/RJ45) att koppla från
ethernet-switch till kommunikationsenhet.Se
Tillbehör, page 13.
Persondator (PC).Observera!Se nästa sidas
Konfigurationsinformation modbus om du vill
kommunicera direkt mellan modbus-gatewayen och
en PC.
Ethernet-switch (i Graco AWI 15V337)
AWI-kort
Klämma för slutblock (Graco artikelnr. 255045).Se
Tillbehör, page 13.
Befintlig strömspärr (i 16M167).
OBSERVERA!
Området ovanför den streckade linjen, i alla
illustrationer, är det icke-farliga området.
Din--skenan
Din
AWI--modul) med ethernet
ethernet--anslutning till AWI
AWI--modul
Installerad i strömförsörjningsmodul 16M167 (och/eller AWI
12
332966E
Tillbehör
Konfigurationsinformation för modbus
För nätverksadministratör: Modbus-gatewayen är
fabrikskonfigurerad för ethernet-kommunikation
med ett Graco AWI lokalt nätverk.Du kan
konfigurera om enheten för att passa dina
egna nätverksbehov.Se denna sidas tabell
för att återställa enhetens konfiguration till
fabriksinställningen.Använd OEM Netbiter
konfigurationsverktyg som hittas på www.anybus.com
för att ändra enhetskonfigurationen.Se också
installationsbroschyren för Anybus Modbus Gateway
(medföljer) för ytterligare information.
TCP/IP--inställningar
TCP/IP
IP-adress
192.168.178.205
Nätmask
255.255.0.0
Standard-gateway
192.168.178.200
Modbus--inställningar
Modbus
Sändningsläge
RTU
Timeout för svar från slav
1 000 ms
Fysiskt gränssnitt
EIA-232
Överföringshastighet
115 200 bps
Teckenformat
Ingen paritet/2stoppbitar
Artikelnummer
502
Tillbehör
Kablar
Komponenter
• 121998, kategori 5, RJ45-kabel, 7,6 m (25 fot)
• 16N575, strömförsörjningsenhet, 15 V DC,
används i strömförsörjningsmodul 16M167
• 121999, kategori 5, RJ45-kabel, 15 m (50 fot)
• 15V842, kategori 5, RJ45-kabel, 30 m (100 fot)
• 120369, strömförsörjningsenhet, 24 V DC, används
i modul för avancerat webbgränssnitt 15V337
• 15V843, kategori 5, RJ45-kabel, 61 m (200 fot)
• 112443, kopplingsplint för jord
• 16M172, fiberoptisk kabel, 15 m (50 fot)
• 255045, klämma slutblock
• 16M173, fiberoptisk kabel, 30 m (100 fot)
332966E
13
Graco standardgaranti
Graco garanterar att all utrustning som beskrivs i detta dokument, som är tillverkad av Graco och
som bär dess namn är fritt från material- och tillverkningsfel vid tidpunkten för försäljningen av en
auktoriserad Graco-distributör till förste användaren.Med undantag för speciella eller begränsade
garantiåtaganden meddelade av Graco, åtar sig Graco att under en tolvmånadersperiod från inköpet
reparera eller byta ut del som av Graco befunnits felaktig.Den här garantin gäller enbart under
förutsättning att utrustningen installerats, körts och underhållits i enlighet med Gracos skrivna
rekommendationer.
Garantin omfattar ej och Graco ansvarar inte för allmän förslitning och skador, felfunktion,
skador och slitage orsakat av felaktig installation, felaktig användning, avslipning, korrosion,
otillräckligt eller felaktigt underhåll, misskötsel, olyckor, ombyggnad eller utbyte mot delar som
inte Graco originaldelar.Inte heller ansvarar Graco för felfunktion, skada eller slitage orsakat av
att Graco-utrustningen inte är lämplig för inbyggnader, tillbehör, utrustning eller material som inte
levereras av Graco, eller felaktig konstruktion, tillverkning, installation, drift eller underhåll av
inbyggnader, utrustning eller material som inte levererats av Graco.
Garantin gäller under förutsättning att utrustningen som anses felaktig sänds med frakten betald till
en auktoriserad Graco-distributör för kontroll av det påstådda felet.Kan felet verifieras, reparerar
eller byter Graco ut felaktiga delar kostnadsfritt.Utrustningen returneras till den ursprungliga kunden
med frakten betald.Påvisar kontrollen inga material- eller tillverkningsfel, utförs reparationer till rimlig
kostnad, vilken kan innefatta kostnader för delar, arbete och frakt.
DENNA GARANTI ÄR EXKLUSIV OCH ISTÄLLET FÖR ALLA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA
ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER OM
SÄLJBARHET ELLER GARANTIER OM LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL.
Gracos enda åtagande och köparens enda ersättning när garantin utlöses är enligt ovan.Köparen
medger att ingen annan ersättning (inkluderande, men inte begränsat till, indirekta skador eller
följdskador för förlorade vinst, förlorad försäljning, personskador, materiella skador och andra
följdskador) finns.Åtgärder för brott mot garantiåtagandet måste läggas fram inom två (2) år efter
inköpet.
GRACO MEDGER INGA GARANTIER OCH FRÅNSÄGER SIG ALLA UNDERFÖRSTÅDDA
GARANTIER FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, RELATERADE
TILL TILLBEHÖR, UTRUSTNING, MATERIAL ELLER KOMPONENTER SOM SÄLJS MEN
INTE TILLVERKAS AV GRACO. Dessa artiklar som säljs men inte tillverkas av Graco (t.ex.
elmotorer, strömbrytare, slang m.m.) omfattas i förekommande fall av respektive tillverkares
garantiåtagande.Graco ger köparen rimlig assistans att göra anspråk för brott mot dessa
garantiåtagande.
Graco kan inte i något fall göras ansvarigt för indirekta, tillfälliga, speciella eller följdskador, som
uppkommer till följd av leverans av apparater genom Graco enligt dessa bestämmelser, eller leverans,
prestanda eller användning av andra produkter eller varor som säljs enligt dessa bestämmelser,
antingen på grund av ett avtalsbrott, garantibrott, försumlighet från Graco, eller på annat sätt.
Graco--information
Graco
För den senaste informationen om Gracos produkter hänvisar vi till www.graco.com.
För patentinformation, se www.graco.com/patents.
Lägg en beställning genom att kontakta din Graco-distributör eller ring för att hitta närmaste distributör.
avgiftsfritt:1-800-328-0211 Fax:
Fax:612-378-3505
Telefon: +1 612-623-6921 eller avgiftsfritt:
Alla uppgifter i text och bild i detta dokument speglar den senaste informationen som fanns tillgänglig vid publiceringen.
Graco förbehåller sig rätten att när som helst införa ändringar utan särskilt meddelande.
Översättning av originalanvisningar.This manual contains Swedish.MM 332356
Gracos högkvarter: Minneapolis
kontor:Belgien, Kina, Japan och Sydkorea
Internationella kontor:
GRACO INC. OCH DOTTERBOLAG • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA
Upphovsrätt 2012, Graco Inc. Alla Gracos tillverkningsplatser är registrerade enligt ISO 9001.
www.graco.com
Revision E, juli 2018
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement