Graco 3A4544F, e-Xtreme Driver Bruksanvisningar

Add to my manuals
12 Pages

advertisement

Graco 3A4544F, e-Xtreme Driver Bruksanvisningar | Manualzz

Installation

Elektrisk drivenhet

Endast

Viktiga

Läs alla varningar och anvisningar i denna handbok och systemhandboken. Spara alla anvisningar.

Se modeller och godkännandeinformation på sidan 3.

3A4544F

SV

PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.

Modellinformation ............................................... 3

Drivenhetsmodell ......................................... 3

Relaterade handböcker ....................................... 3

Varningar ........................................................... 4

Komponenters funktion och placering .................. 7

Installation.......................................................... 8

Elförsörjning ................................................ 8

Krav på kablage och rörledningar i riskområde ..................................... 8

Jordning ...................................................... 9

Anslut strömförsörjningen ............................. 10

Allmän reparationsinformation ............................. 11

Graco-information ............................................... 12

2 3A4544F

Modellinformation

24X901 A e-Xtreme-drivenhet

II 2 G

Ex db IIA T4 -5°C≤Ta≤50°C

FM15ATEX0060X

IECEx FMG 15.0035X

110 lb (50 kg)

För klass I, div. För klass I, div. 1, grupp D T4.

klass 1, zon 1, AEx db IIA T4 -5°C≤Ta≤50°C

Ex d IIA T4 Gb -5°C≤Ta≤50°C ti28402a

3A5124

3A3164

311619

Drift, reparations- och felsökning till e-Xtreme drivenhet e-Xtreme Ex35/Ex45-spruta

Handbok till pumpmonteringssats

• IEC 60079–0: 2011 (utgåva 6)

• IEC 60079-1: 2014 (utgåva 7)

• EN 60079–0: 2012 +A11:2013 (utg. 6)

• EN 60079-1: 2014 (utgåva 7)

• ANSI/ISA 60079–0: 2013 (utgåva 6)

• ANSI/UL 60079-1: 2015 (utgåva 7)

• FM 3600: 2011

• FM 3615: 2006

• FM 3810: 2005

• CSA C22.2 nr 0.4:2004 (R2013)

• CSA C22.2 nr 0.5:82 (R2012)

• CSA C22.2 nr 30:M86 (R2012)

• CAN/CSA C22.2 60079–0:2011

• CAN/CSA C22.2 60079-1:2011

• CAN/CSA C22.2 nr 61010.1:2004 behöver måttinformation för den flamsäkra skarven.

3A4544F 3

Varningar

Följande varningar gäller för installation, drift, jordning, underhåll och reparation av utrustningen. Symbolen med ett utropstecken uppmärksammar dig på en allmän varning, och farosymbolerna hänvisar till

åtgärdsspecifika risker. Läs dessa varningar när symbolerna förekommer i texten i denna handbok eller på varningsetiketter. Produktspecifika farosymboler och varningar som ej omfattas av detta avsnitt kan förekomma i texten i denna handbok när så är tillämpligt.

Brandfarliga ångor i arbetsområdet, t.ex. från lösningsmedel och färg, kan antändas eller explodera. Färg eller lösningsmedel som flödar genom utrustningen kan orsaka gnistor från statisk elektricitet. Förhindra brand och explosioner:

• Använd endast utrustningen i välventilerade områden.

• Avlägsna alla gnistkällor, t.ex. sparlågor, cigarretter, sladdlampor och plastdraperier (risk för gnistbildning av statisk elektricitet).

• Spruta och renspola aldrig med lösningsmedel vid höga tryck.

• Håll arbetsområdet fritt från smuts, inklusive lösningsmedel, trasor och bensin.

• Koppla inte in eller ur strömkablar och stäng inte av eller slå på ström- eller lysknappar när brandfarliga ångor förekommer.

• Använd endast jordade slangar.

• Håll pistolen stadigt mot kanten av ett jordat kärl när pistolen trycks av i kärlet. Använd inte kärlinsatser som inte är antistatiska eller elektriskt ledande.

inte utrustningen förrän du har identifierat och åtgärdat problemet.

• Ha en fungerande brandsläckare tillgänglig i arbetsområdet.

Statisk elektricitet kan bildas på plastdelar under rengöring och kan skapa gnistor och antända brandfarliga ångor. Förhindra brand och explosioner:

• Rengör endast plastdelar i ett välventilerat område.

• Rengör inte med en torr trasa.

• Använd inte elektrostatiska pistoler i utrustningens arbetsområde.

• För att undvika risk för gnistor från statisk elektricitet får utrustningens icke-metalldelar enbart rengöras med en fuktig trasa.

• Aluminiumhuset kan ge gnistor vid stöt eller kontakt med rörliga delar, vilket kan orsaka brand eller explosion. Iaktta försiktighet för att undvika sådan påverkan eller kontakt.

• Alla flamskyddade kopplingar är kritiska för motorns integritet i enlighet med godkännande för farliga miljöer och kan inte repareras om de skadas. Skadade delar får enbart bytas ut mot

Gracos originalreservdelar och får inte ersättas.

4 3A4544F

3A4544F

Varningar

Systemet måste jordas. Felaktig jordning, installation eller användning av systemet kan orsaka elektriska stötar.

• Stäng av och koppla från strömmen på huvudbrytaren innan frånkoppling av andra kablar och före underhåll eller installation av utrustning.

• Anslut endast till jordade strömkällor.

• All elektrisk ledningsdragning måste utföras av en behörig elektriker samt enligt lokala föreskrifter och regler.

• Skydda mot regn. Förvara inomhus.

• Vänta fem minuter före service när strömmen stängts av.

Maskinytor och vätskor som värms upp kan bli mycket varma under drift. Undvika allvarliga brännskador:

• Vidrör inte varm vätska eller utrustning.

Rörliga delar kan klämma och slita av fingrar och andra kroppsdelar.

• Håll dig borta från rörliga delar.

• Använd inte utrustningen om skydd eller kåpor är avlägsnade.

• Trycksatt utrustning kan starta utan förvarning. Utför Tryckavlastningsprocedur och koppla från alla strömkällor innan kontroll, förflyttning eller underhåll av utrustningen utförs.

Trycksatt vätska från pistolen, slangläckor eller spruckna delar kan tränga igenom huden. Detta kan se ut som ett lindrigt skärsår, men är en allvarlig skada som kan leda till amputation.

• Spruta aldrig utan att munstycksskydd och avtryckarskydd är monterade.

• Lås avtryckarskyddet när du inte sprutar.

• Rikta inte pistolen mot en person eller en kroppsdel.

• Håll inte handen över sprutmunstycket.

• Stoppa eller avled inte läckor med din hand, kropp, handske eller med trasa.

underhåll på utrustningen ska utföras.

• Dra åt alla vätskekopplingar innan utrustningen används.

• Kontrollera slangar och kopplingar dagligen. Byt ut slitna och skadade delar omedelbart.

5

6

Varningar

Giftiga vätskor och ångor kan orsaka svåra, till och med dödliga, skador om de stänker på hud eller i ögon, inandas eller sväljs.

• Läs säkerhetsdatabladen (SDS) för uppgifter om specifika risker som föreligger med de vätskor du avser använda.

• Förvara farliga vätskor i godkända behållare och kassera dem i enlighet med gällande föreskrifter.

Använd lämplig skyddsutrustning i arbetsområdet för att hjälpa till att förhindra allvarlig kroppsskada, inklusive ögonskador, hörselskador, inandning av giftiga gaser och brännskador.

I skyddsutrustningen ska åtminstone följande ingå:

• Skyddsglasögon och hörselskydd.

• Andningsmask, skyddskläder och handskar enligt rekommendationer från vätske- och lösningsmedelstillverkaren.

Felaktig användning av utrustningen kan orsaka allvarliga och t.o.m. dödliga kroppsskador.

• Använd inte utrustningen när du är trött eller påverkad av droger/läkemedel eller alkohol.

• Överskrid inte maximalt arbetstryck eller märktemperaturen för den lägst klassificerade

• Använd vätskor och lösningsmedel som är förenliga med utrustningens våta lösningsmedelstillverkarens varningar. Begär att få ett säkerhetsdatablad med fullständig information om materialet från distributören eller återförsäljaren.

• Lämna inte arbetsområdet när utrustningen är ström- eller trycksatt.

• Kontrollera utrustningen dagligen. Byt ut slitna eller skadade delar omedelbart och använd endast tillverkarens originalreservdelar.

• Ändra eller modifiera inte utrustningen. Ändringar och modifieringar kan ogiltiggöra myndighetsgodkännanden och medföra säkerhetsrisker.

• Se till att all utrustning är klassificerad och godkänd för den miljö inom vilken du avser använda den.

• Använd endast utrustningen för dess avsedda syfte. Ring din distributör för mer information.

• Dra slangar och kablar så att dessa inte ligger i trafikerade områden, mot vassa kanter, rörliga delar eller varma ytor.

• Slå inte knut på eller böj slangarna överdrivet mycket, och använd inte slangar för att dra och flytta utrustningen.

• Barn och djur får inte vistas på arbetsområdet.

• Följ alla tillämpliga säkerhetsföreskrifter.

3A4544F

Komponenters funktion och placering

Y

X

Z

ZZ

N

P

S

K

L

G

H

Ref.

Beskrivning

A

C

Drivenhet

Lyftögla

Oljedräneringsplugg

Drivenhetens utgångsaxel

Oljesiktglas

Statusindikatorlampa

Tryckkontrollratt

Oljepåfyllnadslock (ventilerat)

Strömbrytare (försedd med låsninguppmärkning)

Elektrisk kopplingsbox

Kanalingång

Lock till elektrisk kopplingsbox

Jordskruvar

3A4544F 7

Installation

Installationen av denna utrustning inbegriper potentiellt farliga procedurer. Endast utbildad och behörig personal som har läst och förstår anvisningarna i denna handbok får installera utrustningen.

till drivenheten.

All elektrisk ledningsdragning i riskområdet måste inneslutas i en godkänd explosionssäker rörledning av klass I, division I och grupp D. Följ alla nationella och lokala elektriska föreskrifter.

För USA och Kanada krävs en kabeltätning inom 457 mm (18 tum) från drivenheten. Se

Anslut strömförsörjningen, page 10

.

Alla kablar måste vara klassade för 70 °C.

Felaktig kabeldragning kan leda till elektrisk stöt eller annan allvarlig skada om arbetet inte utförs på rätt sätt. Låt en kvalificerad elektriker utföra allt elarbete. Säkerställ att installationen uppfyller svenska föreskrifter.

Se tabellen nedan beträffande krav på strömförsörjningen. Systemet kräver en egen grupp som är säkrad.

Använd lämpliga rörledningar, anslutningar och kabelförskruvningar klassade för ATEX II 2 G. Följ alla nationella och lokala föreskrifter.

Alla kabelförskruvningar och kablar måste vara klassade för 70 °C.

24X901 200–240 V

AC

1 50/60 2.5*

Välj ledningsarea utifrån längden enligt tabellen nedan.

15,2 m (50 fot)

30,4 m (100 fot)

61 m (200 ft)

12 AWG

10 AWG

8 AWG mm 2

3.3

5.3

13.3

8 3A4544F

Installation

Denna utrustning måste jordas för att minska risken för statiska gnistor och elektriska stötar.

Elektrisk eller statisk gnistbildning kan göra att

ångorna antänds eller exploderar. Felaktig jordning kan orsaka elektrisk stöt. Jordning tillhandahåller en flyktledning för den elektriska strömmen.

Drivenheten är jordad via nätsladden.

Pumpjordningsledning – Två jordade anslutningar finns om lokala föreskrifter kräver redundanta jordanslutningar.

Lossa jordskruven (ZZ) och sätt fast en jordledning

(Graco artikelnr. 244524 - medföljer ej). Dra åt jordskruven ordentligt. Anslut den andra änden av jordledningen till en bra jordförbindelse.

3A4544F 9

Installation

Felaktig ledningsdragning kan orsaka elektrisk stöt, brand och explosion eller annan allvarlig skada om arbetet inte har utförts korrekt. Låt en kvalificerad elektriker utföra allt elarbete. Säkerställ att installationen uppfyller svenska föreskrifter.

1.

Stäng av den säkrade brytaren (B) och följ lämpliga lås och märk upp-procedurer.

Vanlig fast installation av väggmonterade system visas nedan:

4.

Koppla in inkommande matningsledningar på motsatt sida av anslutningarna märkta 2T1 och

4T2 och dra åt till 0,8 N•m (7 in-lb)

5.

Sätt tillbaka kopplingsboxlocket (Z) och skruvarna

(J). Dra åt skruvarna till moment 21-27 N•m

(15-20 ft-lb).

1L1 och 3L2.

Se till att inga ledningar kommer i kläm när du sätter tillbaka locken. Ledarna skadas och orsakar risker för elstötar och/eller brand och explosion om de kommer i kläm.

1

Dra åt blockanslutningarna till vridmoment 0,8

N•m (7 in-lb). Dra inte åt för hårt.

Dra åt kåpskruvarna till 20,3 N•m (15 ft-lb).

2

3

4

För USA och Kanada krävs en kabeltätning

(D) inom 457 mm (18 tum) från drivenheten.

Maximalt 2,8 N•m (15 in-lb) (anslutningsbussningar)

2.

Lokalisera kopplingboxen (Y). Ta bort fyra skruvar

(J) och locket (Z). Ledarna är redan installerade på framsidan av anslutningsterminalerna märka

1L1 och 3L2.

3.

Koppla jordledningen till den märkta jordskruven bak på kopplingsboxen. Se

Jordning, page 9

.

† Kabelkanal medföljer ej.

‡ Nätsladd medföljer ej.

10 3A4544F

anvisningar om nedstängning.

Stäng av utrustningen och stäng av huvudströmbrytaren innan du reparerar så undviks elstötar och/eller skador av rörliga delar.

Bär lämplig skyddsutrustning inom arbetsområdet.

Vänta fem minuter innan du börjar reparationen.

Se till att inga ledningar kommer i kläm när du sätter tillbaka locken. Ledarna skadas och orsakar risker för elstötar och/eller brand och explosion om de kommer i kläm.

Graco-återförsäljare om originalfästen. Acceptabla alternativ är M8 x 30 insexskruvar i stålklass 12.9, eller bättre, med en minsta sträckgräns om 1 100

MPa (11 000 bar, 160 000 psi). Alla insexskruvar som fäster kåpan måste dras åt till moment 20,3 N•m

(15 ft-lb).

Allmän reparationsinformation

3A4544F 11

Den senaste informationen om Gracos produkter finns på www.graco.com

.

Information om patent finns på www.graco.com/patents .

Alla uppgifter i text och bild i detta dokument speglar den senaste informationen som fanns tillgänglig vid publiceringen.

Graco förbehåller sig rätten att när som helst införa ändringar utan särskilt meddelande. Översättning av originalanvisningar. This

3A3165 www.graco.com

Revision F, juli 2019

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals